دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

همه چیز موج است

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/26/2023 4:57 AM]
نه فقط نور، بلکه همه چیز، از جمله تو موج هستید!
موضوعی با عنوان دوگانگی موج-ذره، معمولا برای نور استفاده می‌شود. ولی در مورد هر ماده از جمله تو هم صادق است.
آنچه درک می‌شود، چیزی جز پرتوهای ارسالی از اشیاء یا الکترون بیرونی جسم با طبیعتی غیر قطعی(ابری از الکترون ها یا ذره ای از الکترون)نیست.
حس و ادراک- قسمت هشتاد
فیزیک کوانتوم درک ما را از ماده، تغییر داده است. در سال 1920 دوگانگی موج- ذره توسعه پیدا کرد تا هر شیء مادی را از الکترون ها تا تو، در بربگیرد.
آزمایش های پیشرفته، اکنون نشان می دهد چگونه ماکرومولکول های زیستی می تواند هم مانند شیء و هم مانند موج عمل کند.
در سال 1905, آلبرت اینشتین 26 ساله چیزی بسیار شگفت آور را مطرح کرد. نور می‌تواند هم مانند موج و هم مانند ذره، عمل کند. این ایده بسیار شگفت آور بود. چگونه چیزی میتواند، دو چیز متفاوت باشد؟! یک ذره، ریز است و به فضایی کوچک محدود می‌شود؛در حالی که موج چیزی است که انتشار می یابد. ذرات به هم برخورد می کنند و انکسار و شکست می یابند و پخش میگردند. آنها یکدیگر را اضافه یا مهار می کنند.
اینها رفتارهایی بسیار متفاوت هستند. مشکل با دوگانگی موج- ذره، این است که زبان، در توصیف هر دو رفتار- که از یک شیء می آید- مشکل پیدا میکند. به علاوه زبان از تجربیات و احساسات ما ساخته می‌شود؛ از چیزهایی که ما می بنییم و حس می‌کنیم.
ما مستقیما فتون ها را نمی بینیم و حس نمی کنیم. ما طبیعت نور را با پژوهش های آزمایشی، بررسی می کنیم و داده ها را از مونیتورها و شمارنده ها و موارد مشابه به دست می آوریم.
رفتار دوگانه ی فتون ها به عنوان یک پاسخ به اینکه چگونه ما آزمون خود را تنظیم کنیم ایجاد می‌شود.
اگر ما نور را داشته باشم که از شکاف های باریکی رد شود، مانند یک موج، پخش می‌شود.
اگر نور با الکترون برخورد کند مانند ذره رفتار خواهد کرد بنابراین مطابق روش آزمایش ما، رفتار می کند.
سوالی که می پرسیم، طبیعت فیزیکی نور را مشخص میکند!
این یک عنصر جدید را در فیزیک، معرفی می کند: تعامل ناظر با آنچه مشاهده می‌شود.
در تفسیرهای افراطی ما تقریبا می توانیم بگوییم قصد آزمایشگر، طبیعت فیزیکی آنچه را- که مشاهده می شود- تعیین می کند.(نگاه شود مقالات مربوط به آزمون دو شکاف و آزمونجان ویلردر همین کانال.)
این واقعا وجود دارد اما چیزی که می‌توانیم با اطمینان بگوییم اینکه نور به سوالی که ما می‌پرسیم به روش های مختلفی پاسخ می دهد.
نور به یک معنی هم موج است؛ هم ذره است و هم هیچکدام نیست.
این ما را به مدل بور می برد که قبلا در مورد آن، سخن گفتیم. مدل او الکترون هایی را- که به دور هسته ی اتم می چرخند- به مدارهای خاصی مربوط می داند. الکترون فقط می‌تواند در یکی از این مدارها قرار بگیرد؛ گویا در مسیر قطار، قرار دارد؛ می‌تواند بین مدارها پرش کند، اما نمی تواند در میان آنها باشد یعنی دقیقا چگونه کار میکند؟
برای بور این سوال مطرح بود.
پاسخ از یک شاهکار قابل توجه به دست آمد که جرقه ای انقلابی در درک ما از جهان بود.
ماهیت موجی توپ بیسبال!
در سال 1924 لوییس دو بروی به شکل عجیبی نشان داد مدارهای پله مانند الکترون در مدل اتمی بور، به راحتی قابل درک است. اگر الکترون متشکل از امواج ایستاده ی اطراف هسته باشد، این امواج بسیار شبیه موجی است که هنگام تکان دادن طنابی- که در انتهای دیگر وصل شده است- می‌بینیم.
در مورد طناب، الگوی موج ایستاده، به دلیل تداخل سازنده و مخرب بین رفت و آمد امواج در طول طناب، ظاهر میشود. برای الکترون امواج ایستاده به همین دلیل ظاهر میشود اما اکنون، موج الکترونی، مانند اوروبوروس یا مار افسانه ای- که دم خود را میبلعد- روی خود، بسته می شود. وقتی طناب خود را با شدت بیشتری تکان می‌دهیم الگوی امواج ایستاده، قله های بیشتری را نشان میدهد. یک الکترون در مدارهای بالاتر مربوط به موج ایستاده با قله های بیشتر است.
با حمایت اینشتین، دی بروی جسورانه مفهوم دوگانگی موج- ذره را از نور به الکترون ها و در نتیجه به هر جسم متحرک مادی گسترش داد.
نه تنها نور بلکه هر نوع ماده، با امواج، همراه است. دی بروی فرمولی به نام طول موج دی بروی را برای محاسبه ی طول موج هر ماده با جرم m- که با سرعت v حرکت میکند- ارائه کرد. او طول موج را با جرم و سرعت حرکت و در نتیجه تکانه و بر اساس فرمول مرتبط کرد.
به عنوان نمونه بر اساس این فرمول، یک توپ بیسبال- که با سرعت 70 کیلومتر در ساعت حرکت میکند- طول موجی در حدود 22 میلیونیم تریلیونیم تریلیونیم سانتیمتر یا 22 ضربدر ده به توان منفی 32 سانتیمتر خواهد داشت.
مشخص است موجی در آنجا وجود ندارد و ما فقط توپ بیسبال را به عنوان یک جسم جامد، به عنوان موج تصور کرده ایم.


برعکس الکترون که در یک دهم سرعت نور حرکت می‌کند، طول موجی در حدود نصف اندازه ی اتم هیدروژن دارد (دقیقتر نصف اندازه ی فاصله با بیشترین احتمال بین هسته ی یک اتم و یک الکترون در پائینترین وضعیت انرژی.)
وقتی طبیعت موجی یک توپ بیسبال، حرکت مرتبط با درک رفتار آن نیست، طبیعت موجی الکترون برای درک رفتار آن در اتم ها اساسی است.
نکته ی اساسی این است که هر چیز، موج است؛ یک الکترون یک بیس بال و تو.
زیست کوانتومی
ایده ی عجیب
دی بروی در آزمایشات متعددی، ثابت شده است. در دانشکده ی فیزیک، ما نشان می‌دهیم چگونه الکترون ها- که از درون یک کریستال میگذرند- مانند امواج منتشر می‌شود، یا بر هم نهی دارد که نقاط تاریک و روشن ایجاد می کند و این به خاطر مداخله و در هم رفتن تخریب و ساخت موج است.
آنتون زلینگر که جایزه ی نوبل این سال را به دست آورد از حالت انکسار و موجی در اشیا حتی بزرگتر به اندازه ی مولکول های 60 کربنه به شکل توپ بیسبال تا ماکرومولکول های بیولوژیک، دفاع کرد. سوال اینکه چگونه زندگی در تحت چنین آزمایش انکساری، در سطح کوانتومی عمل میکند.
زیست شناسی کوانتومی یک موضوع جدید است؛ موردی که دوگانگی موج- ذره نقش کلیدی در رفتار موجود زنده دارد.
آیا زندگی می‌تواند، در برابر برهم نهی کوانتومی دوام بیاود؟
آیا فیزیک کوانتوم به ما چیزی در مورد طبیعت زندگی می‌گوید؟
توضیح:
طبیعت جهان، درکی است که ناظر هوشمند از جهان دارد و انعکاسی از پرتوهایی است که به ابزار حسی ناظر می‌رسد.
طبیعتا آنچه درک می‌شود، چیزی جز پرتوهای ارسالی از اشیاء یا الکترون بیرونی جسم با طبیعتی غیر قطعی(ابری از الکترون ها یا ذره ای از الکترون)نیست. طبیعت الکترون، در علوم جدید به طور کامل مشخص نیست. نگاه شود مقاله یبه جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد و مقاله یگاهی چیزهایی- که ما به آن، توجه می کنیم و تصور می کنیم که می دانیم- بزرگترین ناشناخته ها است.در همین کانال)
درک تماس با پرتو و نه خود شیء و تماس الکترونی که طبیعتش نامشخص است و نه خود جسم، تماسی بیشتر خیالی تا واقعی است.
https://bigthink.com/13-8/wave-particle-duality-matter/...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اثرات مفید قهوهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزشباهت کیهان و مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیااز علم جز اندکی به شما داواکسن ایرانی کرونا تولیدباد و موجخطر آلودگی هوامنابع انرژی از نفت و گاز گوش دادن بهتر از حرف زدندرمان تشنجمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا جهش های ژنتیکی، ویروریتوکسیمابنقش ذهن و شناخت در حوادث تکامل زباناولین سلول مصنوعیسندرم پس از ضربه به سرنباید صبر کرد آتش را بعد اختلال در شناسایی حروف و تشنج به صورت اختلال رفتاصرع و درمان های آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه های کاذبفیلم کوتاه هیروشیما از هاستخوان های کشف شده، ممکورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی جالب درباره محدودیتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت گریه ی ابر، رمز طراوت باغدرمانهای بیماری پارکینسمرکز خنده در کجای مغز استتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت اولراه پیروزی در زندگی چیستنقص های سیستمی ایمنیتاثیر فکر بر سلامتاین ایده که ذرات سیاهچالسیاهچاله و تکینگی ابتدایچرا ماشین باید نتایج را پارتباط میکروب روده و پارتظاهری از ماده است که بیدطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی، اتفاقات و تححس و ادراک قسمت 67فروتنی و غروراطلاعات حسی ما از جهان، چیادگیری مهارت های جدید دبخش دیگری در وجود انسان هدیوار همه اش توهم بودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزمگسدرک درست از خود و هوشیاریمسمومیت دانش آموزان، قماتو در میانه ی جهان نیستی آزمون ذهنی گربه شرودینگررشد مغز علت تمایل انسان بنه ناامیدی بلکه ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسانسور بر بسیاری از حقایچراغ های متفاوت و نور یکسارزش حقیقی زبان قسمت اولتغییرات تکاملی سر انسان علم راهی برای اندیشیدن اهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت هجدهمفساد اقتصادی سیتماتیک دربنی عباس، ننگی بر تاریخکل اقیانوس در یک ذرهبرای خودآگاه بودن تو بایدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری در کجاست؟ قپیشینیان انسان از هفت میدرس گرفتن از شکست هامطالعه ای بیان میکند اهدتوهم و خیالافت فشار خون ناگهانی در وزنجیرها را ما باید پاره کنوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر تغذیه بر سلامت رواابتدا سخت ترین استستارگانی قبل از آغاز کیهنظریه ی ریسماناز کسی که یک کتاب خوانده جهان قابل مشاهده بخش کوچعادت کردن به نعمتهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت دوازدهمقیچی ژنتیکیبه زیر پای خود نگاه نکن بکنترل همجوشی هسته ای با هبرخی توجهات در ببمار پارداروی تشنجی دربارداریمواد کوانتومی جدید، ممکنپروتئین های ساده ی ابتداذهن سالممغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش الگو و عادت را بشکن و در ازیباترین چیز در افزایش سنور درونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنهمیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهغم بی پایانهستي مادي ای که ما کوچکترخفاش با شیوع همه گیری جدیقدرت انسان در نگاه به ابعبیماری لبر و نابینایی آنکی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگ فکر کنداروی ضد تشنج با قابليت تمیدان های کوانتومی خلاآملودیپین داروی ضد فشار رمز بقای جهش ژنتیکیمغز انسان رو به کوچکتر شدامیدی به این سوی قبر نیستزبان و بیان، در سایه پیشرچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقای موجود زنده از شناخت حقیقت یا آرزوهای گهندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایخواص اردهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟کارهای کوچک، بی ارزش نیستفکر ترکیبی در هوش مصنوعدر هم تنیدگی کوانتومی و دماه رجبآینده ی علم و فیزیک در60 ثرویای شفافمغز زنان جوانتر از مغز مراندوه دردی را دوا نمیکندسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل تبر را بردارشانس یا نتیجه ی تلاشهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز، از مغز جدایی خطای حسی استبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازخانواده پایدارممانتین یا آلزیکسا یا ابکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمان های اسرار آمیز در آتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا واکنش های یاد گرفته ومجموعه های پر سلولی بدن مروش های عملی برای رفع کمرنقش نظریه تکامل در شناساتکنولوژی جدید که سلول هاانسان خطرناکترین موجودسلول بنیادین از مخاط بیننگاهی بر قدرت بینایی درااثرات مفید روزه داریتراشه ی بیولوژِیکشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شاازدواج های بین گونه ای، رواکسن اسپایکوژنباد غرور و سر پر از نخوت وخطر را بپذیرمنابع انرژی از نفت و گاز گوشه بیماری اتوزومال رسسدرمان جدید ALSمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمدن زیر آبآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجریسپریدوننقش روی و منیزیم در سلامتتکامل زبان انسان از پیشیاوکرلیزوماب داروی جدید شسندرم جدایی مغزنبرو و انرژی مداوماختلال در شناسایی حروف و تشنج عدم توازن بین نورون ضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاست فیلمی بسیار جالب از تغییاستروژن مانند سپر زنان دورزش و میگرنبحثی در مورد نقش ویتامين دو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت گربه شرودینگر و تاثیر مشدرماندگی به دلیل عادت کرمرگ چیستتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت دومراه انسان شدن، راه رفتن ونقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر مشاهده بر واقعیت باین ابتدای تناقض هاستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهچرا مردم با زندگی میجنگنارتباط ماده و انرژیتعویض دارو در تشنجطبیعت موجی جهانهوش احساسیحس و ادراک قسمت 74فرگشت و تکامل تصادفی محض اطلاعاتی عمومی در مورد میادگیری هوش مصنوعی، عمیقبخشیدن دیگران یعنی آرامشدیوار، از ابتدا توهم بودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیچیدگی های مغزی در درک زدرک عمیق در حیواناتمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوقف؛ شکستآزادی عقیده، آرمانی که ترشد در سختی استنه به اعدامتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بساهچاله ها تبخیر نمیشودنزاع ها بیهوده استارزش حقیقی زبان قسمت دومتغذیه بر ژنها تاثیر داردعلم ساختن برج های چرخانهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت هشتمفشار و قدرتبه قفس های سیاهت ننازکلمات بلند نه صدای بلندبرای رشد، باید از مسیر خطدانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپیشرفت های جدید علوم اعصدست و پا زدن در سایه؟معماری، هندسه ی قابل مشاتوهم وجودافت هوشیاری به دنبال کاهزندگی فعال و مثبت روند آلنوار مغز در فراموشی هاتاثیر حرکات چشم بر امواج ابتدایی که در ذهن دانشمنسخن نیکو مانند درخت نیکونظریه تکامل در درمان بیماز آغاز خلقت تا نگاه انساجهان موازی و حجاب هاعادت بد را ترک کنهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت سومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبه سیاهی عادت نکنیمکنترل جاذبهبرخی توصیه ها برای واکسیداروی جدید ALSموجود بی مغزی که می تواندپروتز چشمذهت را روی چیزهای مفید متمغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت الگوی بنیادین و هوشیاریزیر فشار کووید چه باید کرنوروفیبروماتوزتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرن در کودکانهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پیوستهغیرقابل دیدن کردن مادههستی ما پس از شروعی چگال خلا، حقیقی نیستقدرت ذهنبیماری میاستنی گراویسکیهان خود را طراحی میکندبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی ضد تشنج با قابليت تمیدان بنیادین اطلاعاتآموزش نوین زبانرمز جهانمغز ایندگان چگونه استامیدی تازه در درمان سرطازبان و تکلم برخی بیماریهچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقای موجود زنده از شناخت درون، شناخت بیرون؛هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کاخواص بادام زمینیلایو دوم دکتر سید سلمان فکارهایی بیش از طراحی و گپتفکر خلا ق در برابر توهم در هر سوراخی سر نکنماپروتیلینآینده با ترس جمع نمیشودروان سالممغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل تحریک عمقی مغزشانس یا تلاشهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکامل تا مغز از مغز تا بیست تمرین ساده برای جلوخار و گلمن کسی در ناکسی دریافتم کشف مکانیسمی پیچیده در بدرمان های بیماری آلزایمرتقویت سیستم ایمنیآیا یک، وجود داردمجرم، گاهی قربانی استروش هایی برای کم کردن اضطنقش هورمون های تیروئید دتکینگیانسان در هستی یا هستی در سلول عصبی شاهکار انطباق نگاهی بر توانایی اجزاي بانسان عامل توقف رشد مغزسلول عصبی، در محل خاص خودنگاهت را بلند کناثرات مضر ماری جواناتربیت کودکان وظیفه ای مهشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویااسکلت خارجی در درمان اختواکسن اسپایکوژن ضد کرونابار مغز بر دو استخوانخطرات هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز گوشت خواری یا گیاه خواریدرمان جدید میگرن با انتی مخچه تاثیر گذار بر حافظهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا خداباوری محصول تکاملریسدیپلام تنها داروی تاینقش روزه داری در سالم و جتکامل ساختار رگهای مغزی ايندگان چگونه خواهند دیدسندرم دزدی ساب کلاوینچت جی پی تیاختلالات مخچهتشویق خواندن به کودکانضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاست فیروز نادریاسرار آفرینش در موجورزش بهترین درمان بیش فعبحثی در مورد نقش کلسیم و دو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست قسمت گزیده ای از وبینار یا کنفدرها بسته نیستمرگ و میر پنهانتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت سومراه بی شکستنقطه ی رسیدن به قلهتاثیر نگاه ناظر هوشیار باینکه به خاطرخودت زندگی سیاهچاله ی تولید کنندهچرا مغز انسان سه هزار سالارتباط متقابل با همه ی حیتعامل انسان و هوش مصنوعیطبیعت بر اساس هماهنگیهوش احساسیحس و ادراک قسمت 75فراموش کارها باهوش تر هساطلاعاتی عمومی در مورد میادگرفتن، آغاز حرکت است بخشش، عقلانی یا غیر عاقلدید تو همیشه محدود به مقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند قلب خوک، به فرد دچادرگیری قلب در بیماری ویرمسئول صیانت از عقیده کیستولید مولکول جدید توسط هآزار دیگری، آزار خود استرشد، رسیدن به یک هدف نیستنه به اعدامتاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایسایه ی هوشیارینزاع بین جهل و علم رو به پارزش حقیقی زبان قسمت سومثبت و دستکار ی حافظهعلایم کمبود ویتامین E را هوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و نفضا و ذهن بازبه مغز خزندگان خودت اجازکلوزاپین داروی ضد جنونبرای زندگی سالم، یافتن تدانشمندان تغییر میدان مغمنبع خواب و رویاپیشرفت در عقل است یا ظواهدست کردن در گوشمعنی روزهتوهم وجودافتخار انسانزندگی هوشمند در خارج از زنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینابتذال با شعار دینسخن و سکوتنظریه تکامل در درمان بیماز انفجار بزرگ تا انفجار جهان ما میتواند به اندازعادت دادن مغز بر تفکرهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سی و هشتمقانون مندی نقشه ژنتیکی مبه سخن توجه کن نه گویندهکندر در بیماریهای التهاببرخی درمان های Spinal Muscular Atداروی جدید s3 در درمان ام موجودات مقهور ژنها هستندپروتز عصبی برای تکلمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سالگوبرداری از طبیعتزیرفون داروی ضد ام اسنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد میگرنی در کودکانهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای اسرار آغرور و علمهشت توصیه برای کاستن از دخلا، خالی نیستقدرت شناختی انسان، محدودبیماری های میتوکندریکیهانِ هوشیارِ در حال یابزرگ شدن تقریبا ناگهانی داروی ضد تشنج توپیراماتمیدازولام در درمان تشنج آمارهای ارائه شده در سطح رمز جهان خاصیت فراکتالمغز ابزار بقای برتر مادیامگا سه عامل مهم سلامتزبان و شناخت حقیقت قسمت چچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقای موجود زنده از شناسایی تاریخچه ی تکاملیهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری دویکویتامین کا و استخوانخواص شکلات تلخلبخند بزن شاید صبح فردا زکاربرد روباتهای ريزنانوتفاوت مغز انسان و میمون هدر والنتاین کتاب بدید همماجرای جهل مقدسآیا فراموشی حتمی استروبات ها قول میدهندمغز، فقط گیرندهاندام حسی، درک از بخش هایسفر به درون سفری زیباابزارهای بقا از نخستین هچگونه حافظه را قویتر کنیتحریک عمقی مغز در آلزایمشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تبیش از نیمی از موارد انتقخارق العاده و استثنایی بمن پر از تلخیمکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرمان های بیماری اس ام ایتلقین اطلاعات و حافظهآیا کیهان می تواند یک شبیمحل درک احساسات روحانیروش هایی برای جلوگیری از نقش هورمون زنانه استروژنتکامل فردی یا اجتماعیانسانیت در هم تنیده و متصسلولهای ایمنی القا کنندهچالش هوشیاری و اینکه چرا اجزای پر سلولی بدن انسان ترجمه فعالیت های عضله به شجاعت و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت در علم، هرگز نهایی اسکار، لگوی هوشمندواکسن دیگر کرونا ساخته شبار بزرگ ایستادن بر دو پادفاع از پیامبرمنابع انرژی از نفت و گاز گیلگمش باستانی کیستدرمان جدید کنترل مولتیپلمخاطب قرار دادن مردم، کاتمرکز و مدیتیشنآیا دلفین ها می تواند از ریشه های مشترک همه ی موجونقش رژیم غذایی بر رشد و اتکامل شناخت انسان با کشفايا اراده آزاد توهم است یسندرم سردرد به دلیل افت فچت جی پی تیاختلالات حرکتی در انسانتشخیص ژنتیکی آتروفی های ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه و اطلاعات در کجاستفیزیک مولکولها و ذرات در اسرار بازسازی اندام هاورزش در کمر دردبحثی در مورد حقیقت فضا و دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت گزارش یک مورد جالب لخته ودرهای اسرارآمیز و پوشیدهمرگ و میر بسیار بالای ناشتو کز محنت دیگران بی غمیآب، زندگی است(قسمت پنجم)راه طولانی را به سلامت گذنقطه ای بود و دگر هیچ نبوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اینکه خانواده ات سالم باسیاره ی ابلهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتعامل انسان با هوش مصنوعطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش بشری تهدید برای بشریحس و ادراک قسمت 78فراموشی همیشه هم بد نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادآوری خواب و رویابدون پیر فلکدیدن خدا در همه چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مدفوع در درمان بیمدرگیری مغز در بیماری کویمسئولیت جدیدتولید مثل اولین ربات های آسيب میکروواسکولاریا آسز گهواره تا گورنه بدبخت بلکه نادانتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسسایه را اصالت دادن، جز فرنزاع بین علم و نادانی رو ارزش خود را چگونه میشناسثبت امواج الکتریکی در عصعلایم کمبود ویتامین E را هوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت هشتاد و شفضای قلب منبع نبوغ استبه نقاش بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبرخی ملاحظات در تشنج های دانشمندان روش هاي جدیدی منتظر نمان چیزی نور را بهپیشرفت ذهن در خلاقیت استدست آسمانمعاینه قبل از نوار عصب و توهم بی خداییافراد آغاز حرکت خودشان رزندگی و دارایینوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر دپاکین بر بیماری مابداع دی ان ای بزرگترین دسخن پاک و ثابتنظریه تکامل در درمان بیماز بار خود بکاه تا پرواز جهان مادی، تجلی فضا در ذهعارضه جدید ویروس کرونا سهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت سی و ششمقانون گذاری و تکاملبهبود حافظه پس از رخدادهکندر علیه سرطانبرخی روش های تربیتی کودکداروی جدید لنفوم و لوکمیمورد نادر همپوشانی دو بیپرورش مغز مینیاتوری انساذره ی معین یا ابری از الکمغز و قلب در جنین موش مصنتوصیه هایی در مصرف ماهیالتهاب شریان تمپورالزیرک ترین مردمنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد و علتهای آنهمیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز از مغز تجهان پر از چیزهای جادویی غربال در زندگیو هر کس تقوای خدا پیشه کنخلاصه ای از مطالب همایش مقدرت عشقبیماری های مغز و اعصاب و کیست هیداتید مغزبزرگترین خطایی که مردم مداروی ضد جنون در درمان تیمکان زمان یا حافظه زمانآن چیزی که ما جریان زمان رنگ کردن، حقیقت نیستمغز ابزار برتر بقااما شما از دید خفاش کور هزبان و شناخت حقیقت قسمت انکاتی در مورد تشنجتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقای موجود زنده از شناسایی سلول های ایمنی اهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تجوانان وطنبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتخواص شگفت هویجلحظات خوش با کودکانکاربرد روباتهای ريز، در تفاوت ها و تمایزها کلید بدر یک فراکتال هر نقطه مرکماجرای عجیب گالیلهآیا ممکن است موش کور بی مروبات های ریز در درمان بیمغزتان را در جوانی سیم کشانرژی بی پایان در درون هرسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا ازنخستین همنگاه من، نگاه تو و یا حقیتداوم مهم است نه سرعتشاهکار شش گوشهوش مصنوعی از عروسک های بجریان انرژی در سیستم های از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت و انعکاسبیشتر کمردردها نیازی به خبر مهم تلسکوپ هابلمن بی من، بهتر یاد میگیرمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان های جدید ALSتلاش ها برای کشف منابع جدآیا گذشته، امروز وآینده محل درک احساسات روحانی دروش هایی ساده برای کاهش انقش ویتامین K در ترمیم استکامل مادی تا ابزار هوشمروش جدید تولید برقنقش ژنتیک در درمان اختلاتکامل مداومانسانیت در برابر دیگرانسلولهای بنیادی مصنوعی درچالش هوشیاری و اینکه چرا اجزایی ناشناخته در شکل گترجمه ی فعالیت های عضله بشرکت نورالینک ویدیویی ازهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بALS نگاهی کامل بر بیماری واساس انسان اندیشه و باور واکسن دیگری ضد کرونا از دبار سنین ابزار هوشمندی ادفاع در برابر تغییر ساختمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه بی عقل به سوی نور میدرمان جدید ام اسمدل همه جانبه نگر ژنرالیتمرکز بر هدفآیا دلفین ها میتوانند باریشه های مشترک حیاتنقش رژیم غذایی در رشد و اتکامل، نتیجه ی برنامه ریايا اراده آزاد توهم است یسوپاپ ها یا ترانزیستورهانتایج نادانی و جهلاختلالات صحبت کردن در انتشخیص آلزایمر سالها قبل ضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه ی هوش مصنوعیفیزیک هوشیاریاصفهان زیباوزن حقیقی معرفت و شناختبحثی در مورد عملکرد لوب فدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت گشایش دروازه جدیدی از طردرون قفس یا بیرون از آنمرگ و سوال از قاتلتو پیچیده ترین تکنولوژی آتاکسیرابطه تشنج و اوتیسمنقطه بی بازگشتتاثیر نگاه انسان بر رفتااین، فقط راه توستسیاره ابلهانچرا ویروس کرونای دلتا واارتباط هوش ساختار مغز و ژتعداد کلی ذهن ها در جهان ظهور امواج مغزی در مغز مصهوش در طبیعتحس و ادراک قسمت 82فراموشی و مسیر روحانیاعتماد به خودیاری خدا نزدیک استبدون بار گذشتهدیدگاه نارسای دوگانه ی ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند مغز و سر و چالشهای درگیری مغز در بیماران مبمسئولیت در برابر محیط زیتولید یا دریافت علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوزمین در برابر عظمت کیهاننه جنگ و نه خونریزیتاثیر گیاه خواری بر رشد واکسی توسین و تکامل پیش اساخت سلول عصبی حتی پس از نزاع بین علم و جهل رو به پاز فرد ایستا و متعصب بگذرجلو رفتن یا عقبگردعلائم عصبی آلزایمر، با اهوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت پنجمقفس دور خود را بشکنبه نقاش بنگرکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی مرزهای اخلاق و علوم دانشمندان روشی برای تبدیمنتظر زمان ایده آل نشوپیشرفتی مستقل از ابزار هدست بالای دستمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم تنهاییافراد بی دلیل دوستدار تو زندگی بی دودنوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار هوش در حال ارتقا ازسخت ترین کار، شناخت خود انعناعاز بحث های کنونی در ویروسجهان مرئی و نامرئیعجول نباشهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت سیزدهمقانون جنگلبهداشت خوابکوچ از محیط نامناسببرخی سلولهای عصبی در تلاداروی جدید میاستنی گراویموسیقی نوپرکاری تیروئیدذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز و هوش، برترین ابزار بتوضیحی ساده در مورد هوش مام آر آی جدید با قدرت شگفزیست شناسی کل در جزء فراکنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد به دلیل مصرف زیاد مهمیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز از مغز تجهان دارای برنامهمقالاتوفور و فراوانیخلاصه ای از درمان های جدیقسم به فقربیماری وسواسکیست کلوئید بطن سومبزرگترین درد از درون است دارویی خلط آورمکانیک کوانتومی بی معنی آنچه می دانم، آنچه را میخرنگین کمانمغز از بسیاری حقایق می گرامروز دانش ژنتیک هیچ ابهزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه مولکول های دی ان ایتاریک ترین بخش شبابزار بقای موجود زنده از شواهدی از نوع جدیدی از حاهنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تجوانان وطنبیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردخود جسم و یا تصویرلرزش ناشی از اسیب به عصبکاش شرف اجباری بود یا حتیتفاوت ها را به رسمیت بشناماده ی تاریکروبات کیانمغزتان را در جوانی سیمکشانرژی تاریکسفر دشوار اکتشافابزارهای بقای موجود زندهنگاه مادی غیر علمی استتداخل مرزها و صفات با بینشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی از عروسک های بجریان انرژی در سیستم های از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهبا هوش مصنوعی خودکار روبخدا موجود استمننژیتکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرمان های جدید میگرنتلاش های جدید در ALSآیا پیدایش مغز از روی تصامحدودیت چقدر موثر استروش صحبت کردن در حال تکامنقش گرمایش آب و هوا در همتکامل چشمانسان، گونه ای پر از تضادسلام تا روشناییچالش هوشیاری و اینکه چرا احیای بینایی نسبی یک بیمترجمه ای ابتدایی از اسراشربت ضد خلطهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر فیزیکیNVG 291استفاده از مغز، وزن را کمواکسن سرطانباربر دیگران نباشدقیق ترین تصاویر از مغز امنابع انرژی از نفت و گاز گیاه خواری و گوشت خوار کددرمان جدید ای ال اس، توفرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتمرکز بر امروزآیا دست مصنوعی به زودی قارژیم های غذایی و نقش مهم نقش زنجبیل در جلوگیری از تکثیر سلول در برابر توقف ای نعمت من در زندگیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهانجات در اعتماد به خوداختلالات عضلانی ژنتیکتشخیص ایدزضرب المثل یونانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه انسان و حافظه ی هوشفیزیک و هوشیاریاصل بازخوردوزوز گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهدو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل جویی اصفهاندرون آشفته ی تو و ظاهر خنمرگ انتقال است یا نابود شتو آرامش و صلحیآتاکسی فریدریشرادیوی مغز و تنظیم فرکاننمیتوان با بیرون انداختنتاثیر نگاه انسان بر رفتااینترنت بدون فیلتر ماهواسیاره ابلهانچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ارتباط پیوسته ی جهانتعذیه ی ذهنظرف باید پر شود چه با چرک هوش عاطفی قسمت 11حس و ادراک قسمت 87فراموشی آرماناعتماد به خودژن همه چیز نیستبدون زمان، ماده ای وجود ندیستونی قابل درمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام از حیوانات بدرگیری مغزی در سندرم کوومستند جهان متصلتولید پاک و فراوان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمزمین زیر خلیج فارس تمدنی چه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد واکسکاربازپین در درمان تشساخت شبکه عصبی مصنوعی با نسبیت عام از زبان دکتر براز مخالفت بشنوجلوتر را دیدنعلت خواب آلودگی بعد از خوهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجاهقفس ذهنبه نادیدنی ایمان بیاورکلام، در تحولی شگفت آور ببرخی نکات از گاید لاین پردانش، قفل ذهن را باز میکنمنحنی که ارتباط بین معرفپپوگستدستورالعمل مرکز کنترل بیمعجزه های هر روزهتوهم جداییافزایش قدرت ادراکات و حسزندگی در جمع مواردی را برنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استهفت چیز که عملکرد مغز تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکجهان مشارکتیعدم توقف تکامل در یک انداهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت ششمقانون جنگلبهداشت خواب، رمز حافظه ی کوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سيناپسها طی تکامل و داروی جدید آلزایمرموسیقی هنر مایع استپراسینزوماب در پارکینسوذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز و اخلاقتوضیحات دکتر فاطمی در موام اس و سرطانزیست شناسی باور حقیقت یا نوروز مبارکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد تنشنهمیشه راهی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال نوسان و چرخشتاثیر ویتامین دی بر بیماوقاحت و تمسخر دیگرانخم شدن فضا-زمانقضاوت ممنوعبیماری کروتز فیلد جاکوبکپسول ژری لاکتبسیاری از مجرمان، خودشاندارویی ضد بیش فعالی سیستمکانیزمهای دفاعی در برابآنچه ناشناخته است باید شرهبر حقیقیمغز به تنهایی برای فرهنگ انفجار و توقف تکاملی نشازبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه میتوان با قانون جنتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقای موجود زنده از شواهدی از دنیسوان(شبه نئهنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تجواب دانشمند سوال کننده بیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهخودآگاهی و هوشیاريلرزش عضله یا فاسیکولاسیوکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت های بین زن و مرد فقماده ی خالیروح و آب حیاتمغط یک گیرنده استانرژی تاریک که ما نمی توسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مشترقی واقعی یا شعار ترقیشاید درست نباشدهوش مصنوعی از عروسک بازی جریان انرژی در سیستم های از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهبا هر چیزی که نفس می کشد مخدا نور آسمان ها و زمین امنابع انرژي پاک سرچشمه حکشیدن مادی روشی برای جلودرمان های جدید در بیماری تلاش های جدید در درمان فرآیا آگاهی پس از مرگ از بیآیا امکان بازسازی اندامهروشهای نو در درمان دیسک بنقش پیش زمینه ها و اراده تکامل و ارتقای نگاه تا عمانعطاف پذیری مکانیسمی علسلاح و راهزنیچالش هوشیاری و اینکه چرا احیای بینایی نسبی یک بیمترس و آرمان هاشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت غیر قابل شناختفقر داده ها در هوش مصنوعیاستفاده از نظریه ی تکامل واکسن سرطانبارداری بدون رحمدل به دریا بزنمنابع بی نهایت انرژی در دگیرنده باید سازگار با پیدرمان جدید سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتمساح حد واسط میان مغز کوآیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم های غذایی و نقش مهم نقش زبان در سلطه و قدرت اتأثیر نیکوتین سیگار بر مای همه ی وجود منسوپاپ ها یا ترانزیستورهانجات در راستگوییاختراع جدید اینترنت کوانتصویر خورشید یا خود خورشضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحباب های کیهانی تو در توفیزیک آگاهیاصل در هم تنیدگی و جهانی وسواس، بیماری استبحثی درباره هوش و تفاوتهدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پل خواجو اصفهاندروغ نگو به خصوص به خودتمرگ تصادفیتو افق رویداد جهان هستیآتاکسی مخچه ای خودایمنراز تغییرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتاثیر ویتامین دی بر بیماایندرالسیب یکسان و دیدگاه های متچرا پس از بیدار شدن از خوارتباط انسانی، محدود به تغییرعقل مجادله گرهوش عاطفی قسمت نهمحس و ادراک قسمت چهلفرایند پیچیده ی خونرسانیاعتماد بی موردژن همه چیز نیستبر کسی اعتماد نکن مگر ایندژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند اندام حیوانات به ادرگیری مغزی در سندرم کوومشکل از کجاستتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب عصب پا به دنبال اعتیزمان چیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر فقط مردم میفهمیدند کساخت شبکه عصبی با الفبای چسبیدن به خود، مانع بزرگ از نخستین همانند سازها تجمجمه انسان های اولیهعماد الدین نسیمی قربانی هوشیاری سنتی یا هوشیاری حس و ادراک قسمت پنجاه و یقفس را بشکنبه هلال بنگرکلرال هیدرات برای خوابانبرخی نرمش ها برای درد زاندانش، یک انسان را ناسازگمنشأ اطلاعات و آموخته ها پایان، یک آغاز استدغدغه نتیجه ی نادانی استمعجزه ی چشمتوهم جدایی و توهم علمافزایش مرگ و میر سندرم کوزندگی در سیاهچالهنوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صهفت سین یادگاری از میراث از تلسکوپ گالیله تا تلسکجهان معناعدم درکهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت شصت و هشتقانونمندی و محدودیت عالمبوزون هیگز چیستکوچکی قلببرداشت مغز ما از گذر زمانداروی جدید ای ال اسمیلر فیشر نوعی نادر از گیپرتوهای صادر شده از سیاهذرات کوانتومی زیر اتمی قمغز و اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنونامواجی که به وسیله ی ماشیزیست، مرز افق رویداد هستنوروز یا روز پایانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد سکه ایهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تجهان در حال ایجاد و ارتقاصفحه اصلیوقت نهيب هاي غير علمي گذشخونریزی مغز در سندرم کووقطار پیشرفتبیماری گیلن باره و بیمارکامپیوتر سایبورگبسیاری از بیماری های جدیداستانها و مفاهیمی اشتباما انسانها چه اندازه نزدآنچه واقعیت تصور میکنیم روی و منیزیم در تقویت استمغز بیش از آنچه تصور میشوانفجار بزرگ پایان بوده ازبان جانسوزچگونه مغز ما، موسیقی را پتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از شیشه ی بازالتی و سیلیکونهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تجواب سنگ اندازیبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرخودآگاهی و هوشیاريلزوم گذر انسان از حدها و کتاب زیست شناسی باوردر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمماده ای ضد التهابیروح در جهانی دیگر استنفرت، اسیب به خود استانرژی خلا ممکن استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای مونگاه کلی نگرتروس جریان انرژیشایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی جراحی هوشیار مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبا آتش، بازی نکن و بعد از خدا بخشنده است پس تو هم بمنابع انرژی از نفت و گاز کشتن عقیده ممکن نیستدرمان های جدید سرطانتلاش های جدید در درمان سرتلاش های جدید شرکت نورالآیا انسان با مغز بزرگش اخروشهای شناسایی قدرت شنوانقش آتش در رسیدن انسان بهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاهرام مصر از شگفتی های جهسلسله مباحث هوش مصنوعیچالش کمبود اندام برای پیاحتیاط در ورزش زانو در خاترسان نیستیششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت، آن چیزی نیست که جلفلج نخاعی با الکترودهای استفاده از هوش مصنوعی در واکسن ضد اعتیادبازگشایی مجدد مطب دکتر سدلایلی که نشان میدهد ما بمنابع جدید انرژیگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان جدید سرطانمدل های ریز مغز مینی برینتنفس هوازی و میتوکندریآیا رژیم غذایی گیاهی سلارژیم ضد التهابینقش زبان در سلطه و قدرت اتأثیر نگاه انسان بر رفتاای آنکه نامش درمان و یادشسوخت هیدروژنی پاکنخاع ما تا پایین ستون فقرادامه بحث تکامل چشمتصویر در هم تنیدگی کوانتضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی به شناسایی کاحباب هایی تو در توفیزیکدانان ماشینی برای تاصل علت و تاثیریک پیام منفرد نورون مغزی بحثی درباره هوش و تفاوتهدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست قسمت پلاسمای غالبدریای خدامرگی وجود نداردتو انسانی و انسان، شایستآتش منبع انرژیراست دستی و چپ دستینمای موفقیتتاثیر ویروس کرونا بر مغز ایپیداکرینسیر آفرینش از روح تا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استارتباط از بالا به پایین متغییر الگوی رشد مغزی با زعقل سالمهوش عاطفی قسمت هفتمحس و ادراک قسمت چهل و هفتفرایند تکامل و دشواری هااعتیاد و تلاش های درمانی ژن هوش و ساختارهای حیاتی برلیتیوندژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر آیا ممکن استدرگیری اعصاب به علت میتومشکلات نخاعیتولید سلولهای جنسی از سلآسانی موفقیتزمان و مکان، ابعاد کیهان نهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر میدانی مصیبت بزرگتر ساختن آیندهنسبت ها در کیهاناز نخستین همانند سازها تجنین مصنوعیعوامل موثر در پیدایش زباهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت پنجاه و دقله برای دیدن نه برای به به کدامین گناه کشته شدندکم کردن کالری روشی سودمنبرخی نرمش ها برای زانودائما بخوانمنشاء کوانتومی هوشیاری اپاکسازی مغزذهن ما از در هم شکستن منبمعجزه ی علمتوهم جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم زندگی زمینی امروز بیش از نوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقهم نوع خواری در میان پیشیاز تکنیکی تا مغز از مغز تجهان معکوسعدالت برای من یا برای همههدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت شصت و دوقارچ بی مغز در خدمت موجودبوزون هیگز جهان را از متلکوچکترین چیز یک معجزه اسبرداشتت از جهان رو زیاد داروی جدید برای میاستنی میهمانهای ناخوانده عامل پرتوزایی از جسم سیاهرفلکس وتری با توضیح دکتر مغز و سیر تکامل ان دلیلی تیک و اختلال حرکتیامیوتروفیک لترال اسکلروزاویه نگاه ها یکسان نیستنورالژیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسردرد عروقی میگرنهمیشه، آنطور نیست که هستاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان ریز و درشتسوالات پزشکیوقتی فهمیدی خطا کردی برگخواندن ، یکی از شستشو دهنقطره قطرهبیماری آلزایمر، استیل کوکاهش میل جنسی در ام اسبسیاری از بیماری های جدیدخالت در ساختار ژنهاما انسانها چه اندازه نزدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رویکردهای جدید ضایعات نخمغز برای فراموشی بیشتر کانقراض را انتخاب نکنیدچگونه مغز پیش انسان یا همتاریکی خواهد ترسیدشکل های متفاوت پروتئین ههنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تجوسازی مدرنبیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیخودت را از اندیشه هایت حفلزوم سازگاری قانون مجازاکتاب طبیعت در قالب هندسهدر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده ماده، چیزی نیستروح رهایینقاشی هایی با بوی گذشته یانرژِی برای ایجاد اضطرابسفرنامه سفر به بم و جنوب ابعاد و نیازهای تکاملینگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینشادی، پاداش انجام وظیفههوش مصنوعی از عروسک بازی جراحی گردن همیشه برای دیاز تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار با تعمق در اسرار ابدیت و خدای رنگین کمانمنابع انرژی از نفت و گاز گل خاردار، زیباستدرمان های رایج ام اسگل درون گلداندرمان های علامتی در ام استلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آروشی برای بهبود هوش عاطفنقش انتخاب از طرف محیط، نتکامل ابزار هوش ، راه پر اولویت بندی ها کجاستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچالش دیدگاه های سنتی در باحتیاط در تعویض داروهاتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشعار و عملهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنفلج بل، فلجی ترسناک که آناستفاده از انرژی خلاواکسن علیه سرطانبازگشت از آثار به سوی خدادنیا فریب و سرگرمیمناطق خاص زبان در مغزگام کوچک ولی تاثیرگذاردرمان دارویی سرطان رحم بمدیون خود ناموجودتنفس هوازی و میتوکندریآیا راهی برای بهبود وضعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش سجده بر عملکرد مغزتأثیر شیرینی های حاوی لوای جان جان بی تن مروسودمندی موجودات ابزی بر نخاع درازتر یا کوتاهتر کاداراوون تنها داروی تاییتصویر زیبا از سلولضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی تعاملیحد و مرزها توهم ذهن ماستفال نیکواصل عدم قطعیت از کوانتوم یک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره هوش و تفاوتهدوچرخه در کاهش دردهای کممنبع هوشیاری کجاست قسمت پمبرولیزوماب در بیماری چدرک فرد دیگر و رفتارهای امراقب خودتون و خانواده هتو با همه چیز در پیوندیآثار باستانی تمدن های قدرجزخوانی هایی که امروز بنمایش تک نفرهتاثیر ژنها بر اختلالات خایا کوچک شدن مغزانسان السیستم تخلیه ی مغز بینشی نچرا بیماری های تخریبی مغارتباط بین هوش طبیعی و هوتغییر خود یا تغییر دیگراعقلانیت بدون تغییرهوش عاطفی قسمت یازدهحس و ادراک قسمت چهل و هشتفرایند حذف برخی اجزای مغاعتیاد را به دور بیندازژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرنامه و ساختار پیچیده مدگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر، یکی از راه حلهادرب بسته با غیر خود باز ممشکلات بین دو همسر و برخیتولترودینآشنا پنداریزمان و گذر آن سریع استنهایت در بی نهایتتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نیروی مغناطیس نباشد ساختن آینده، بهترین روش نسبت طلایی، نشانه ای به ساز نخستین همانند سازها تجنگ هفتاد و دو ملت همه را عوامل ایجاد لغت انسانی و هیچ نقطه ای مرکزی تر از احس و ادراک قسمت پنجاه و سقله سقوطبه امید روزهای بهترکمالگرایی دشمن پیشرفتبرخی نرمش های گردندارچینمهمان ناخواندهپارادوکس ها در علمذهن چند جانبه نیازمند نگمعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتافسردگی و اضطراب در بیمازندگی زودگذرنوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرنوشتهمه چیز موج استاز تکینگی تا مغز و از مغز جهان هوشمندعسل طبیعی موثر در کنترل بهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت شصت و ششقبل و بعد از حقیقتبی نهایت در میان مرزهاکووید نوزده و خطر بیماری بررسي علل احتمالي تغيير داروی جدید برای کاهش وزنمیوتونیک دیستروفیپرسشرفتار مانند بردهمغز کوانتومیتیکاگرلور داروی ضد انعقاامید نیکو داشته باش تا آنزاوسکا درمان گوشرنورالژی تریژمینالتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرطان کمیت گراییهمکاری یا رقابتاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان شگفت انگیزپیامهای کاربرانوقتی پر از گل شدی خودت را خواب زمستانی سلول های سرلمس کوانتومیبیماری الزایمرکاهش مرگ و میر ناشی از اببشکه ای که ته نداره پر نمدر میان تاریکی و روشناییما اکنون میدانیم فضا خالآنها نمیخواهند دیگران رارویا و واقعیتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انواع سکته های مغزیچگونه هموساپينس بر زمین تاریخ همه چیز را ثبت کردهشکل پنجم مادههوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تجامعه ی آسمانیبیندیشویروس های باستانی، مغز مخودروهای هیدروژنیلزوم سازگاری قانون مجازاکتاب، سفری به تاریخدر آسمان هدیه های نادیدنتفاوت ایستایی و تکاپوآیا مصرف مولتی ویتامین هماده، چیزی بیش از یک خلا روزه داری متناوب، مغز را چقدر به چشم اعتماد کنیمانسولینسفرنامه سفر به بم و جنوب ابعاد اضافه ی کیهاننگاه از بیرون مجموعهتری فلوپرازینشب سیاه سحر شودهوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی متن و تصویر به صوراز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبا خودت نجنگخدایی که ساخته ی ذهن بشر منابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز گل زندگیدرمان ژنتیکی برای نوآوریتلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آروشی جدید در درمان قطع نخنقش اتصالات بین سلولهای تکامل تکنولوژیاولین قدم شناخت نقص های خسم زنبور ، کلیدی برای وارچاالش ها در تعیین منبع هواحساس گذر سریعتر زمانتسلیم ارتباط با من برترصبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی حل مشکلفلج خواباستفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ابازگشت به ریشه های تکاملدنیا مکانی بسیار اسرارآممناطق خاصی از مغز در جستجگامی در درمان بیماریهای درمان زخم دیابتی با تکنومدیریت اینترنت بر جنگتنفس بدون اکسیژنآیا راهی برای رفع کم آبی رژیم غذایی سالم و ضد التهنقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل امروز در درمایمپلانت مغزیسی و سه پل اصفهاننخستین تمدن بشریادب برخورد با دیگرانتصویر زیبای اصفهانضعیف و قویهوش مصنوعی در کامپیوترهاحریص نباشفاکسیبتاصل، روان و نفس استیک آلل ژنتیکی که از نئاندبحثی درباره هوش و تفاوتهدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست قسمت پنج اکتشاف شگفت آور در مودرک نیازمند شناخت خویش امراحل ارتقای پله پله کیهتو با باورهایت کنترل میشآدم عاقل، وقت خودش را هدررحم مصنوعیچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر کلام در آیات کلام بایا این جمله درست است کسیسیستم تعادلی بدنچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط شگفت مغز انسان و فتغییر دیگران یا تغییر خوعقیده ی بی عملهوش عاطفی قسمت پنجمحس و ادراک قسمت چهل و دومفراتر از دیوارهای باوراعداد بینهایت در دنیای مژن ضد آلزایمربرنامه ی مسلط ژنها در اختدانش قدرت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوندهای پیچیده با تغییردرختان چگونه بر تشکیل ابمشکلات روانپزشکی پس از ستومورها و التهاب مغزی عاآشنا پنداریزمان و صبرنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسساختار فراکتال وجود و ذهنشانه های گذشته در کیهان از نخستین همانند سازها تجنگ و تصور از جنگعواملی که برای ظهور لغت اهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت پنجاه و شقلب های سادهبه بالا بر ستارگان نگاه ککمردردبرخی یونها و مولکول های مداروهای مصرفی در ام اسمهندسی ژنتیک در حال تلاش پاسخ گیاهان در زمان خوردذهن هوشیار در پس ماده ی ممعجزه در هر لحظه زندگیتوکل بر خداافسردگی و ساختار مغززندگی سلول در بدن، جدای انوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسریع دویدن مهم نیستهمه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هوشیارعشق به هفت مرتبه ی شناختیهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک سی و هفتمقبل از آغازبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکودک هشت ساله لازم است آدبررسی مغز با امواج مادون داروی جدید برای ای ال اسمیگرن و پروتئین مرتبط با پرسش و چستجو همیشه باقی ارفتار وابسته به شکلمغز آیندگان چگونه است ؟تیروفیبان موثر در سکته ی امید نجاتزبان فرایند تکاملی برای نوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسرعت فکر کردن چگونه استهمانند سازی در انساناز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که نه با یک رخداد و سایتهای دیگروقتی تو از یاد گرفتن باز خواب سالم عامل سلامتیلووفلوکساسینبیماری ای شبیه آلزایمر و کاهش التهاب ناشی از بیمابشریت از یک پدر و مادر نیدر مانهای کمر دردما از اینجا نخواهیم رفتآنژیوگرافی از مغزرویا و کابوسمغز بزرگ چالش است یا منفعانیس بی کسانزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توستاریخ، اصیل نیست و ساخته شکرگزار هر چیزی باش که داهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز- از مغز جاودانگی مصنوعیبیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برخورشید مصنوعیلزوم عدم وابستگی به گوگل کتابخانهدر آستانه ی موج پنجم کوویتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعماست مالیروزه داری و التهاب زیانبنقش قهوه در سلامتیانسولین هوشمندسفری به آغاز کیهانابعاد بالاترنگاه از دور و نگاه از نزدترک امروزشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی جستجوی هوشیاری در مغز مااز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش به حس جدیدبا خدا باشخدایا جز تو که را دارمخرما منبع بسیار خوب آنتی منابع انرژی از نفت و گاز گلوله ی ساچمه ایدرمان کارتی سل و تومور مغتلاشی تازه برای گشودن معآیا بدون ناظر هوشمند هم بروشی جدید در درمان نابیننقش تیروئید در تکامل مغزتکامل جریان همیشگی خلقتاولین مورد PML به دنبال تکسماگلوتید داروی کاهش دهننابینایی در نتیجه ی گوشی احساسات کاذبتسلیم شدن از نورون شروع مصبور باشهوش مصنوعی از عروسک بازی حلقه های اسرارآمیزفلج خواب چیستاستفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهبازخورد یا فیدبکدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع نور واقعی و ثابت، حقگامی در درمان بیماریهای درمان ساده ی روماتیسممداخله ی زیانبار انسانتنها مانع در زندگی موارد آیاما مقهور قوانین فیزیکرژیم غذایی ضد التهابینقش غذاها و موجودات درياتئوری تکامل در پیشگیری و ایمپلانت مغزی و کنترل دو سیلی محکم محیط زیست بر اننخستین تصویر از سیاهچالهادراک ما درک ارتعاشی است تصویربرداری فضاپیمای آمطلوع و حقیقتهوش مصنوعی در تفکر خلاق احرکات چشم، ترجمه کننده ی فاجعه ی جهل مقدساصلاح خطا با رفتن بر مسیریک جهش ممکن است ذهن انسانبحثی درباره احساسات متفادوپامین قابل حل در آبمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پول و شادیدرک و احساسمرز مرگ و زندگی کجاستتو باید نیکان را به دست بآرام باشرحم مصنوعیچند جهانیتاثیر کپسول نوروهرب بر نایا ابزار هوشمندی یا مغز سیستم دفاعی بدن علیه مغز چرا حجم مغز گونه انسان درارتباط شگفت انگیز مغز انتغییر دادن ژنها آیا روزی علم و ادراک فقط مشاهده ی هوش عاطفی قسمت اولحس و ادراک قسمت چهل و سومفرد موفقبقا با سازگارترین فرد اسژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دانش محدود به ابعاد چهارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوندی که فراتر از امکاندرختان اشعار زمینمشکلات روانپزشکی در عقب تومورهای نخاعیآشناپنداری چیستزمان واقعیت است یا توهمچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر نعمت فراموشی نبود بسساختار شبکه های مغزی ثابنشانه های پروردگار در جهاز نشانه ها و آثار درک شدجنگ داده هاعوارض ازدواج و بچه دار شدهیچ چیز، چقدر حقیقی استحس و ادراک قسمت بیست و چهقلب و عقلبه بالاتر از ماده بیندیشکمردرد ناشی از تنگی کانابرخی اثرات مضر ویتامین دداروهای ام اسمهندسی بدنپختگی پس از چهل سالگي به ذهن و زندگیمعرفت و شناختتوپیراماتاقلیت خلاقزندگی، مدیریت انرژینوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسریعترین کامپیوتر موجودهمه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تجهان های بسیار دیگرعشق درونی به یگانگی خلقتهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک- قسمت پنجاه و قبل از انفجار بزرگبی ذهن و بی روحکودک ایرانی که هوش او از بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی جدید برای دیابتمیگرن و خوابپرسشگری نامحدودرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکنولوژی های جدید و حالتامید جدید بر آسیب نخاعیزبان متغیرنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسطح آگاهی، رخدادهای زندگهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی که از یک منبع، تغذیوقتی خودت را در آینه دیدیخواب سالم عامل سلامتی و یلوب فرونتال یا پیشانی مغکاهش حافظه هرچند فرایندیبعد پنجمدر محل کار ارزش خودت را بما اشیا را آنطور که هستندآنان که در قله اند هرگز خرویا و خبر از آیندهمغز بزرگ چالشهای پیش روانگشت ماشه ایزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزتازه های اسکیزوفرنی(جنوشکست حتمیهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز- از مغز جایی برای یاد گرفتن باقی بیهوشی در بیماران دچار اویشن پروخوش قلبی و مهربانیمقاومت به عوارض فشار خون کجای مغز مسئول پردازش تجدر برابر حقایق جدیدتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیماست مالی با هوش انسانیروزه داری و بیمار ی ام اس نقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان قدیم در شبه جزیره عسقوط درون جاذبه ای خاص، چاتفاق و تصادفنگاه از درون قفس یا بیرونترکیب آمار و ژنتیکشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حفره در مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربا طبیعت بازی نکنبالاترین هدف از دولتخسته نباشی بابامنابع انرژی از نفت و گاز گلوئوندرمان پوکی استخوانتلاشی جدید در درمان ام اسآیا برای تولید مثل همیشه روشی جدید در درمان سکته منقش حفاظتی مولکول جدید دتکامل داروینی هنوز در حااولین مورد پیوند سر در انسندرم کووید طولانیناتوانی از درمان برخی ویاخلاق و علوم اعصابتست نوار عصب و عضلهصبر لازمه ی پیروزی استهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزفلج دوطرفه عصب 6 چشماستفاده از سلول های بنیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبازسازي مغز و نخاع چالشی دنیایی پر از سیاهچاله منبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی لازم است برای فهم و درمان سرگیجه بدون نیاز بمدارک ژنتیکی چگونه انسانتنها در برابر جهانآگاهی فراتر از آگاهیرژیم غذایی ضد دردنقش غذاها و موجودات درياتئوری جدید، ویران کردن گایمپلانت مغزی کمک میکند سینوریپا داروی ترکیبی ضدنخستین روبات های زنده ی جادغام میان گونه های مختلتصور ما ازمشکلات و واقعیطلای سیاههوش مصنوعی در خدمت خلق وححرکت چرخشی و دائمی کیهانفارغ التحصیلان، فقیر و داصول انجام برخی نرمش ها دیک رژیم غذایی جدید، می توبحثی درباره احساساتی غیردورترین نقطه ی قابل مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپول و عقیدهدرک کنیم ما همه یکی هستیممرز بین انسان و حیوان کجاتو برای خزیدن خلق نشده ایآرامش و دانشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچند جهانیتاثیر کپسول نوروهرب بر تایا بیماری ام اس (مولتیپسکوت و نیستیچرا خشونت و تعصبارتباط شگفت انگیز مغز انتغییر زودتر اتصالات مغزیعلم و روحهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک قسمت نهمفرد یا اندیشهبقا در ازای بیماریژنها ، مغز و ارادهبرین نت به جای اینترنتدانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیوستگی همه ی اجزای جهاندرد و درسمشاهده گر جدای از شیء مشاتومورهای ستون فقراتآشتی بهتر استزمان پلانکچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد واگر با مطالعه فیزیک کوانسادیسم یا لذت از آزار دادنشانه های بیداری روحیاز نظر علم اعصاب یا نرووسجنبه های موجی واقعیتعید نوروز مبارکهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت بیست و یکقلب یا مغزبه جای محکوم کردن دیگران کمردرد و علل آنبرخی اختلالات عصبی مثانهداروهای تغییر دهنده ی سیمهربانی، شرط موفقیتپدیده خاموش روشن در پارکذهن و شیمی بدنمغز فکر میکند مرگ برای دیتوانایی مغز و دیگر اجزای اقیانوس نادانیزندان ذهنینوار عصب و عضله برای تاییتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرکه انگبین عسلی مفید برهمه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تجهان هایی در جهان دیگرعشق، شلوغ کردن نیستهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک- قسمت بیست و پقبرستان ها با بوی شجاعتبی سوادی در قرن 21کودکان مهاجربررسی ژنها در تشخیص بیماداروی جدید ضد میگرنمیگرن و روزه داریپس از اگو یا بعد از نفسرقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی و پیشرفتامید درمان کرونا با همانزبان مشترک ژنتیکی موجودانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسعی کن به حدی محدود نشویهمراه سختی، اسانی هستاز تکینگی تا مغز از مغز تجهانی در ذهنوقتی خورشید هست شمع به کاخواب عامل دسته بندی و حفطلوتیراستامکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کرونادر چه مرحله ای از خواب ، رما به جهان های متفاوت خودآنزیم تولید انرژی در سلورویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ و فعال یا مغز کوانگشت نگاری مغز نشان میدزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمتازه های بیماری پارکینسوشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز- از مغزتجایی خالی نیستبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از خوش خیالی و خوش بینیمقایسه رقابت و همکاریکرونا چه بر سر مغز می آوردر درمان بیماری مولتیپل تقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش مصنوعی می تواند نماشین دانشروزه داری سلول های بنیادنقش میدان مغناطیسی زمین انسان میوه ی تکاملسلول های مغزی عامل پارکیاتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از درون مجموعه با نگترکیب حیوان و انسانشبکه های مصنوعی مغز به درهوش مصنوعی از عروسک بازی حق انتخاباز خود رها شوواکسن کووید 19 چیزهایی که واکسن کرونا و گشودن پنجرباهوش ترین و با کیفیت تریخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز گمان میکنی جرمی کوچکی در درمان پوکی استخوانتمایل زیاد به خوردن بستنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتکامل داروینی هنوز در حااولین هیبرید بین انسان و سندرم گیلن باره به دنبال ناتوانی در شناسایی چهره اخلاق پایه تکامل و فرهنگتست آر ان اس دز میاستنی گصبر و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتفن آوری های جدید علیه شنااستفاده از سلول های بنیاوبینار اساتید نورولوژی دباغچه ی مندنیا، هیچ استمنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی مغز بزرگ چالش استدرمان سرگیجه بدون نیاز بمروری بر تشنج و درمان هایتنهاییآپومورفین در پارکینسونراه فراری نیستنقش غذاها در کاهش دردهای تا 20 سال آینده مغز شما به ایمپلانت نخاعی میتواند دسیگار عامل افزایش مرگ ومنرمش های مفید برای درد زاادغام دو حیطه علوم مغز و تصور از زمان و مکانطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس متفاوتفاصله ها در مکانیک کوانتاصول توسعه ی یک ذهن کاملیکی از علل محدودیت مغز امبخش فراموش شده ی حافظهديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوست ساعتی مستقل از مغز ددرک احساسات و تفکرات دیگمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو تغییر و تحولیآرامش و سکونرساناها و ابر رساناها و عچند جهانی و علمتاثیر کپسول نوروهرب بر سایا بدون زبان میتوانیم تسکوت، پر از صداچرا در مغز انسان، فرورفتارتباط غیرکلامی بین انساتغییر عمودی سر انسان از پعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک قسمت چهارمفرد حساس از نظر عاطفی و ببقای حقیقی در دور ماندن اژنهای مشترک بین انسان و وبرای یک زندگی معمولیدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیام های ناشناخته بر مغز درد باسن و پا به دلیل کاهمشاهده آینده از روی مشاهتوهم فضای خالیآغاز فرایند دانستنزمان به چه دلیل ایجاد میشنون و القلمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اگر تلاش انسان امروز براسازگاری با محیط بین اجزانظام مثبت زندگیاز نظر علم اعصاب اراده آزجنسیت و تفاوت های بیناییعامل کلیدی در کنترل کارآهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت بیست و دوقلب دروازه ی ارتباطبه خوبی های دیگران فکرکنکمردرد با پوشیدن کفش منابرخی اصول سلامت کمرداروهای ضد بیماری ام اس وموفقیت هوش مصنوعی در امتپروژه ی ژنوم انسانیذهن پر در برابر آگاهیمغز قلبتوانایی یک فرد، برای تغیالکترومغناطیس شنوایی و هزونیسومایدنوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرگیجه از شایعترین اختلاهمه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهعصب حقوق نورولووهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک- قسمت شصت و چهقدم زدن و حرکت دید را تغیبی شرمیکودکان میتوانند ناقل بی بررسی بیماری التهابی رودداروی جدید ضد الزایمرمیگرن سردردی ژنتیکی که بآلودگی هوا چالش قرن جدیدرموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابزبان چهار حرفی حیات زمیننیوالینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیهمراهی میاستنی با برخی ساز تکینگی تا مغز از مغز تجهان، تصادفی نیستبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیخواص فلفل سبزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکاهش سن بیولوژیکی، تنها بعد از کرونادر ناامیدی بسی امید استما با کمک مغز خود مختاريمآواز خواندن در قفس، نشانرویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگترین مصرف کننده انتقال ماده و انرژیزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک تازه های درمان ام اسشگفت انگیز بودن کیهانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبهبیوگرافیواقعیت چند سویهخوشبختی چیستمقابله ی منطقی با اعتراضکریستال هادر سال حدود 7 میلیون نفر تقلید از روی طبیعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمبانی ذهنی سیاه و سفیدروزهای بد باقی نمیماندنقش محیط زندگی و مهاجرت دانسان ها می توانند میدان سلول های بنیادیاتوسوکسیمایدنگاه حقیقی نگاه به درون اترازودونشبکیه های مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت قربانی نزاع بین بی از درخواست ها جدا شواز دست دادن دم در پیشینیاواکسن کرونا از حقیقت تاتباور و کیهان شناسیخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز گنجینه ای به نام ویتامین درمان آرتروز با ورزش موضمحدودیت های حافظه و حافظتمایز یا کشف یگانگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیریه زغالینقش خرچنگ های نعل اسبی درتکامل داروینی هنوز در حااولین تصویر در تاریخ از سسندرم پیریفورمیسنادیدنی ها واقعی هستنداختلاف خانوادگی را حل کنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج صبر بسیار بایدهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرفناوری هوش مصنوعی نحوه خاستفاده از سلول های بنیاوجود قبل از ناظر هوشمندبحتی علمی درباره تمایل بدندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست قسمت گاهی جهت را عوض کندرمان سرگیجه بدون دارومرکز هوشیاری، روح یا بدن تنهایی رمز نوآوری استآپومورفین در پارکینسونراه نجاتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتا بحر یفعل ما یشاایمان به رویاسیاهچاله هانرمش های مفید در سرگیجهارتقا و تکامل سنت آفرینش تصادف یا قوانین ناشناختهطوفان بیداریهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس چشایی و بویاییفاصله ی همیشگی تصویر سازاصول سلامت کمریافته های نوین علوم پرده بخش های تنظیمی ژنومدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپوشاندن خود از نوردرک تصویر و زبان های مخلتمرزهای حقیقی یا مرزهای تتو جهانی هستی که خودش را آرامش(سکوت) stillness و تکاپورستگاری محدود به یک راه نچند روش ساده برای موفقیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سایا تکامل هدفمند استسکته مغزیچرا ذرات بنیادی معمولاً ارتروز یا خوردگی و التهاتغییرات منطقه بویایی مغزعلم به ما کمک میکند تا موهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت نوزدهمفردا را نمیدانیمبلندی در ذهن ما درک بلندیژنهای هوش ، کدامندبرای پیش بینی آینده مغز ددانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیدایش زباندرد زانو همیشه نیاز به جرمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم فضای خالی یا توهم فضآغاز فصل سرما و دوباره تکزمان شگفت انگیزنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر انتخاب از طرف محیط اگر خواهان پیروزی هستیستم با شعار قانون بدترین نظریه ی تکامل در درمان بیاز نظر علم اعصاب اراده آزجنسیت و تفاوت های بیناییعادت همیشه خوب نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت بیست و سوقلب روباتیکبه خودت مغرور نشوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی اطلاعات روانشناسی مداروهای ضد تشنج با توضیح موفقیت در تفکر استپروژه ی ژنوم انسانیذهن تو همیشه به چیزی اعتقمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیالکتروتاکسی(گرایش و حرکزونا به وسیله ویروس ابله نوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسرگردانیهمه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز از مغز تجهان یکپارچهعصب سیاتیکهزینه ای که برای اندیشیدحسن یوسف باغچه ی منقدرت مردمبی عدالتی در توزیع واکسن کودکان خود را مشابه خود تبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی سل سپتمیگرن شدید قابل درمان اسآلودگی هوا و ویروس کرونارمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای شادمانی طامیدوار باش حتی اگر همه چزبان نیاز تکاملی استنیکولا تسلاتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشلیک فراموشیهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی مفید در سابیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میخواص میوه ی بهلیروپریم داروی ترکیبی ضدکایروپاکتیک چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهودر هم تنیدگی مرزها و بی مما بخشی از این جهان مرتبطآینه در اینهرویا حقی از طرف خدامغز حریص برای خون، کلید تانتروپی و هوشیاریزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوتبدیل پلاستیک به کربن و سشگفت زده و حیران باشهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریبیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستخوشبختی دور از رنج های ممقابله با کرونا با علم اسکریستال زمان(قسمت اولدر عید نوروز مراقب تصادف تقلید از طبیعتآیا هوش ارثی دریافتی از پمباحث مهم حس و ادراکروزهای سختنقش مرکز تنفس سلولی در بیانسان یک کتابخانه استسلول های بنیادی منابع و ااتصال مغز و کامپیوترنگاه دوبارهترازودونشباهت مغز و کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت افراداز روده تا مغزواکسن کرونا ساخته شده توباید از انسان ترسیدخطای ادراک کارمامنابع انرژی از نفت و گاز گوهر با نظر دیگران سنگ نمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمحدودیت درک انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی ریواستیگمیننقش داروهاي مختلف معروف تکامل داروینی هنوز در حااولین دارو برای آتاکسی فسندرم پیریفورمیسنادانی در قرن بیست و یکم،اختلال حرکتی مانند لرزش تشنج چیستصد قدح، نفتاده بشکستهوش مصنوعی از عروسک بازی حکمت الهی در پس همه چیزفواید روزه داری متناوباستیفن هاوکینگ در مورد هوراپامیل در بارداریبحث درباره پیدایش و منشا ده روش موفقیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت گذر زمان کاملا وابسته به درمان سرطان با امواج صوتمرکز حافظه کجاستتنبیه چقدر موثر استآب زندگی است قسمت چهارمراه های جدید برای قضاوت رنقشه های مغزی جدید با جزیتاول کف پا و حقیقتاین پیوند نه با مغز بلکه سیاهچاله های فضایی منابعنرمش های موثر در کمردردارتقا یا بازگشت به قبل ازتضادهای علمیطوفان زیباییهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک (قسمت اول )فتون های زیستیاضطراب و ترسیاد گرفتن مداومبخش بزرگی حس و ادراک ما ادین اجباریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایددرک حقیقت نردبان و مسیری مزایای شکلات تلخ برای سلتو جدای از کیهان نیستیآزمون تجربی، راهی برای ررشته نوروایمونولوژی و نقچندین ماده غذایی که ماننتاثیر کتامین در درمان پاایجاد احساساتسال سیزده ماههچراروياها را به یاد نمی آارزش های وارونهتغییرات مغز پس از 40 سالگیعلم بدون توقفهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت هفتمفرزندان زمان خودبلوغ چیستژنهای حاکم بر انسان و انسبرای اولین بار دانشمنداندانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیر شدن حتمی نیستدردهای سال گذشته فراموش مطالبه ی حق خودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز مبهم آفرینشزمزمه ات مانده در گوشمنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر احتمالی عصاره تغلیاپل ویژن پرو در تشخیص بیمستم، بی پاسخ نیستنظریه ی تکامل در درمان بیاز واقعیت امروز تا حقیقتجهل مقدسعادت کن از بالا نگاه کنیهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت بیستمقلب را نشکنبه دنبال رستگاری باشکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری ها که در آن بداروی فامپیریدین یا نورلمولکول ضد پیریپروانه ی آسمانیذهن خود را مشغول هماهنگیمغز مانند تلفن استتوت زیاد بخوریدالکترودهای کاشتنیزیان غذاهای پرچربنوبت کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسربازان ما محققا غلبه می همه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کنونی و مغز بزرگتریعضلانی که طی سخن گفتن چقدهزینه سنگین انسان در ازاحساسیت روانی متفاوتقدرت و شناخت حقیقتبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان را برای راه آماده بررسی علل کمر درد در میانداروی ضد چاقیمیدان مغناطيسي زمین بشر آلودگی هوا و پارکینسونرمز گشایی از اتصالات مغزمغز انسان برای شادمانی طامیدواریزبان و کلمه حتی برای کساننیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشنا در ابهای گرم جنوب نیاهندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفبیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس خواص هندوانهلیس دگرامفتامین یا ویاسکار امروز را به فردا نیندبعد از کرونا دلخوشی بیهودر هم تنیدگی کوانتومیما تحت کنترل ژنها هستیم یآیندهرویاها از مغز است یا ناخومغز در تنهایی آسیب میبینانتظار گذر تندباد؟زدودن نقص از هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش تبدیل تراکت صوتی مصنوعی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز، از مغز جبران از دست رفته هابیان حقیقتواقعیت چیستخیالپردازی نکنملاحظه های اخلاقی دربارهکریستال زمان(قسمت دوم)درمان نگهدارنده ی اعتیادتقویت مغز با ورزشآیا هوش سریعی که بدون احسمبتکران خودشکوفاروش مقابله مغز با محدودینقش نگاه از پایین یا نگاهانسان باشسلول های بدن تو پیر نیستناثر مضر مصرف طولانی مدت رتراشه مغز بدون واسطه ی دشباهت مغز با کیهان مادیشباهت های ریشه ای چند بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت انساناز سایه بگذرواکسن آلزایمربابا زود بیاخطای حسمنابع انرژی از نفت و گاز گویید نوزده و ایمنی ساکتدرمان تومورهای مغزی با امخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا جهان ذهن و افکار ما مریاضیات یک حس جدید استنقش درختان در تکاملتکامل زباناولین دروغسندرم پای بی قرارنازوکلسیناختلال خواب فرد را مستعد تشنج و حرکات شبه تشنجی قاصدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی از عروسک تا کمحافظه میتواند بزرگترین دفواید زیاد دوچرخه سواریاستیفن هاوکینگ در تفسیر ورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثي درباره هوش و تفاوتهدهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست قسمت گذشته را دفن کندرمان ضایعات نخاعیمرکز حافظه کجاستتهدیدهای هوش مصنوعیآب زندگی است قسمت هفتمراه های جدید برای قضاوت رنقشه با واقعیت متفاوت استابوهای ذهنیاین اندوه چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو نرمشهای مهم برای تقویت عارتوکين تراپی روشی جديد تظاهر خوابیده ی مادهطولانی ترین شبهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک (قسمت دوم )فروتنی معرفتیاطلاع رسانی اینترنتییاد بگیر فراموش کنیبخش بزرگتر کیهان ناشناختدین، اجباری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیموزایددرک دیگرانمسمومیت دانش آموزان بی گتو دی ان ای خاص ميتوکندريآزمون ذهنی گربه ی شرودینرشد مغز فرایندی پیچیده اچندجهانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسانسور از روی قصد بسیاری چراروياها را به یاد نمی آارزش های حقیقی ارزش های غتغییرات آب و هوایی که به علم در حال توسعههوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت هفدهمفرضیه ای جدید توضیح میدهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکفش و کتاببرای تمدن سازی، باید در بدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیراستامدردی که سالهاست درمان نشمطالبی در مورد تشنجتوهم چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزنان باهوش ترنوار مغز با توضیح دکتر فاتاثیر ترکیبات استاتین (ساپی ژنتیکستون فقرات انسان دو پا جلنظریه ی تکامل در درمان بیاز کجا آمده ام و به کجا میجهان فراکتالعادت کن خوب حرف بزنیهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت دهمقوی تر باشبه زودی شبکه مغزی به جای کنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری های خاص که بدداروی لیراگلوتیدمولتیپل اسکلروز در زنان پرواز از نیویورک تا لوس آذهن خالی از شلوغی افکارمغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالگو نداشتیمزیباترین چیز در پیر شدننور از عمق تاریکیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسربرولایزینهمه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز از مغز تجهان کاملی در اطراف ما پرغم بی پایانهزاران سال چشم های بینا وخفاش کور و انسان بینا؟قدرت کنترل خودبیمار مرکز تنفس سلولیکوری گذرای ناشی از موبایبرطرف کردن خشونت را از خاداروی ضد چاقیمیدان های مغناطیسی قابل آلزایمررمز پیشرفت تواضع است نه طمغز انسان رو به کوچک تر شامیدواری و مغززبان و بیان نتیجه ساختماچیز جدید را بپذیرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشناخت و معرفت، و نقش آن دهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های بیماری زا، معمولبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحخواص انارلا اکراه فی الدینکار با یگانگی و یکپارچگیتفکر قبل از کاردر هم تنیدگی کوانتومی و پمانند آب باشآینده ی انسان در فراتر ازرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز را از روی امواج بشناساندوه در دنیا استسفر فقط مادی نیستابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیتبدیل سلولهای محافط به سشگفتی های زنبور عسلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز، از مغز جدا کردن ناخالصی هابیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتخانه ی تاریکملاحظات بیهوشی قبل از جرکریستال زمان(قسمت سوم)درمان نابینایان آیا ممکنتقویت استخوان در گرو تغذآیا هشیاری کوانتومی وجودمتواضع باشروش های صرفه جویی در ایجانقش نظام غذایی در تکامل مانسان جدید از چه زمانی پاسلول بنیادی و ای ال اساثرات فشار روحی شدیدتراشه ها روی مغز