دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گیاه خواری و گوشت خوار کدام مفیدتر است

گیاه خواری و گوشت خواری
کدام مفیدتر است؟

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215444887737795/?t=17


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امهندسی ژنتیک در حال تلاش اولین هیبرید بین انسان وچرا خشونت و تعصببیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمبانی ذهنی سیاه و سفیدایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و هوش احساسیحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز انسان برای ایجاد تمداختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معهستي مادي ای که ما کوچکترخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمغزهای کوچک بی احساسارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسانقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه چهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوقانون جنگلافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه حافظه را قویتر کنیبلندی در ذهن ما درک بلندینگاه محدود و تک جانبه، مشبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممولتیپل اسکلروز در زنان اولین مورد پیوند سر در انچرا در مغز انسان، فرورفتبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمجموعه های پر سلولی بدن ماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتامشکلات نخاعیابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير هوش احساسیحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز انسان برای شادمانی طاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسهستی ما پس از شروعی چگال خدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش موراپامیل در بارداریدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز ژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگقانونمندی و محدودیت عالمافسردگی و اضطراب در بیمانگاه انسان محدود به ادرابوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمواد کوانتومی جدید، ممکناولین تصویر در تاریخ از سچراروياها را به یاد نمی آبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانیاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی الفاگوجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریمشکلات بین دو همسر و برخیابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز انسان برای شادمانی طاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنو هر کس تقوای خدا پیشه کنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ونقش قهوه در سلامتیارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خژنهای هوش ، کدامنددرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مقارچ بی مغز در خدمت موجودالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنواموجود بی مغزی که می توانداولین سلول مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی محل درک احساسات روحانی داگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از مشکلات روانپزشکی پس از سابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایروقت نهيب هاي غير علمي گذشخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرنقش مهاجرت در توسعه نسل اارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بکلرال هیدرات برای خواباندرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا جهش های ژنتیکی، ویرونورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرقبل از انفجار بزرگالتهاب شریان تمپورالنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفموجودات مقهور ژنها هستنداوکرلیزوماب داروی جدید شنزاع بین جهل و علم رو به پبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمحدودیت های حافظه و حافظابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی مشکلات روانپزشکی در عقب ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مغز انسان رو به کوچکتر شدادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیوقتی فهمیدی خطا کردی برگخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چنقش محیط زندگی و مهاجرت دارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمورزش و میگرنداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتفلج خوابآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کقدم زدن و حرکت دید را تغیامیوتروفیک لترال اسکلروقدرت انسان در نگاه به ابعامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمیهمانهای ناخوانده عامل ايندگان چگونه خواهند دیدنزاع بین علم و نادانی رو بازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمشاهده آینده از روی مشاهابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز ایندگان چگونه استاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوویتامین E برای فعالیت صحدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش بهترین درمان بیش فعداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمافلج خواب چیستآیا خداباوری محصول تکاملنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی در شناسایی چهره بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممیگرن سردردی ژنتیکی که بايا اراده آزاد توهم است ینزاع بین علم و جهل رو به پبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایمعنی روزهابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش، ژنتیکی است یا محیطیحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز ابزار برتر بقاادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریویتامین E در چه مواد غذایدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش هورمون های تیروئید دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانورزش در کمر دردداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیفیلمی بسیار جالب از تغییآیا دلفین ها می تواند از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی لبخند بزن شاید صبح فردا زامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمیگرن شدید قابل درمان اسايا اراده آزاد توهم است ینظام مثبت زندگیبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلمغز فکر میکند مرگ برای دیاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیهیچگاه از فشار و شکست نترخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمغز از بسیاری حقایق می گرادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریویتامین دی گنجینه ای بزردلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدنقش هورمون زنانه استروژناز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی وزوز گوشداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیفیزیکدانان ماشینی برای تآیا دست مصنوعی به زودی قاچیزی خارج از مغزهای ما نیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتلرزش ناشی از اسیب به عصبانفجار و توقف تکاملی نشانخستین تصویر از سیاهچالهبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمیدان مغناطيسي زمین بشر ای آنکه نامش درمان و یادشنظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناهاوکينگ پیش از مرگش رسالخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمغز به تنهایی برای فرهنگ ارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريواکنش های ناخودآگاه و تقدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زنقش ژنتیک در درمان اختلااز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا رژیم غذایی گیاهی سلاچگونه مغز پیش انسان یا هماستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخولزوم سازگاری قانون مجازاانواع سکته های مغزینرمش های مفید در سرگیجهبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمکانیزمهای دفاعی در برابایندرالهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامغز مادران و کودکان در زماثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون ههاوکينگ پیش از مرگش رسالخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز برای فراموشی بیشتر کارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلواکسن کرونا از حقیقت تاتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای نقش آتش در رسیدن انسان بهاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرفراموش کارها باهوش تر هسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچگونه هموساپينس بر زمین استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازاانگشت نگاری مغز نشان میدنرمشهای مهم برای تقویت عبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ما انسانها چه اندازه نزدایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث بحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقهدف یکسان، در مسیرهای متخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاواکسن کرونا ساخته شده تودو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ونقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتفراموشی همیشه هم بد نیستآیا راهی برای رفع کم آبی چگونه آن شکری که می خوریماستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافروبات های ریز در درمان بیممانتین یا آلزیکسا یا اباندوهگین نباش اگر درب یا چرا مغزهای ما ارتقا یافت بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما انسانها چه اندازه نزدایا این جمله درست است کسیهمیشه اطمینان تو بر خدا ببحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمرکز حافظه کجاستابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براهدف از تکامل مغزخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای مغز بزرگ چالش است یا منفعارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای واکسن دیگر کرونا ساخته شديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانقش اتصالات بین سلولهای از آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بینقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتفرایند تکامل و دشواری هاآیاما مقهور قوانین فیزیکچگونه انتظارات بر ادراک استروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روح رهاییمنابع انرژي پاک سرچشمه حانسان قدیم در شبه جزیره عچرا پس از بیدار شدن از خوبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما با کمک مغز خود مختاريمایا ابزار هوشمندی یا مغز همیشه عسل با موم بخوریمتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامرکز خنده در کجای مغز استابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی در خدمت خلق وححوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشهدف از خلقت رسیدن به ابزاخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای مغز بزرگ چالشهای پیش روارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن دیگری ضد کرونا از ددی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینقش حفاظتی مولکول جدید داز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرفرایند حذف برخی اجزای مغآزمون ذهنی گربه شرودینگرچگونه باغبانی باعث کاهش اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس منبع خواب و رویاانسان جدید از چه زمانی پاچرا بیماری های تخریبی مغبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما تحت کنترل ژنها هستیم یایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتههوموارکتوس ها ممکن است دتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی درمانگر کامپیحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مغز و سیر تکامل ان دلیلی احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظههزینه ای که برای اندیشیدخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن سرطاندژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویفرد حساس از نظر عاطفی و بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه تکامل مغزهای کنونیاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمنحنی که ارتباط بین معرفانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع هزینه سنگین انسان در ازاخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمغز حریص برای خون، کلید تارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسنی با تاثیر دوگانه ادژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبقیچی ژنتیکیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامنشأ اطلاعات و آموخته ها انعطاف پذیری مکانیسمی علچرا حجم مغز گونه انسان دربیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستماپروتیلینایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی و کشف زبان هایثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاهزاران سال چشم های بینا وخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به نقش داروهاي مختلف معروف از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووقانون مندی نقشه ژنتیکی مافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اطلاعاتی عمومی در مورد م