دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درگیری مغزی در سندرم کووید

درگیری مغزی در سندرم کووید 19
همه گیری COVID-19 فقط محدود به دستگاه تنفسی نیست. در مواردی درگیری مغزی مشاهده می شود. درگیری مغزی به صورت اختلال ذهنی یا فراموشی یا در موارد شدید، سکته مغزی است.

برخی ازاین بیماران، خونرسانی ناقصی به مغز پیدا می کنند که در نتیجه Reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS) است(این سندرم با تنگی و گشادی متناوب عروق داخل مغزی در تصویر برداری از عروق مغز و گردن و سردرد ناگهانی تاندرکلاپ و گاهی علایم سکته مغزی همراه است). این موارد گاهی در همراهی با خونریزی ساب آراکنوئید و یا به ندرت دایسکشن شریان گردنی است.

گیرنده های Angiotensin converting enzyme 2 receptors در بسیاری عروق ازجمله عروق مغزی وجود دارد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274589/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043320304179 @salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واقعیت چیستمرکز خنده در کجای مغز استجنسیت و تفاوت های بیناییگامی در درمان بیماریهای خلا، حقیقی نیستآغاز مبهم آفرینشدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در تشخیص بیماری رشد در سختی استتفکر خلا ق در برابر توهم از تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلامنابع جدید انرژیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتاثیر کپسول نوروهرب بر تواکسن دیگر کرونا ساخته شمسئولیت جدیدجهان کنونی و مغز بزرگتریپول و شادیالگو و عادت را بشکن و در ادرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقای موجود زنده از زندگی بی دودچیزی خارج از مغزهای ما نیتلقین اطلاعات و حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر گیاه خواری بر رشد ووزن حقیقی معرفت و شناختجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیدایش زبانخطای حسانفجار و توقف تکاملی نشامغز چون ابزار هوش است دلیدرختان اشعار زمینبیوگرافیابعاد اضافه ی کیهانزیست، مرز افق رویداد هستفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس هوازی و میتوکندریاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی جریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پااحساسات کاذبزبان شناسی نوین نیازمند فرایند پیچیده ی خونرسانیچاالش ها در تعیین منبع هوتو باید نیکان را به دست باصل علت و تاثیرهوش احساسیشربت ضد خلطمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر رو ح و روان بر جسمکمردرد با پوشیدن کفش مناحقایق ممکن و غیر ممکنآنان که در قله اند هرگز خدانش محدود به ابعاد چهاراولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشرنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهادغام دو حیطه علوم مغز و سلول های بنیادی منابع و اقلب دروازه ی ارتباطنرمش های مفید برای درد زاتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بلندی در ذهن ما درک بلندیهوشیاری و وجودطعمه ی شبکه های ارتباط اجمکان زمان یا حافظه زمانتبدیل سلولهای محافط به سکوری گذرای ناشی از موبایحس متفاوتآیا هوش سریعی که بدون احسداروهای ضد بیماری ام اس واین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ارتباط غیرکلامی بین انساسندرم سردرد به دلیل افت فقدرت کنترل خودچراروياها را به یاد نمی آتوصیه های غیر دارویی در سبه دنبال رستگاری باشهدف از تکامل مغزعلت خواب آلودگی بعد از خوماجرای عجیب گالیلهترجمه ای ابتدایی از اسراکتاب زیست شناسی باورحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا جهان ذهن و افکار ما مداروی ضد تشنج با قابليت تاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمراز واقعیت امروز تا حقیقتسیاره ی ابلهانلحظات خوش با کودکاننظریه تکامل در درمان بیمتکامل تکنولوژیبیماری کروتز فیلد جاکوبوقتی پر از گل شدی خودت را عشق درونی به یگانگی خلقتمخچه فراتر از حفظ تعادلتظاهری از ماده است که بیدگل خاردار، زیباستحس و ادراک قسمت دهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)در کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علمراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کناز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز همراهی نوعی سردرد میگرنیتئوری جدید، ویران کردن گتا 20 سال آینده مغز شما به واقعیت های متفاوتمرگ چیستجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی لازم است برای فهم و خلا، خالی نیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان تشنجابزار بقا از نخستین هماننوار مغزی روشی مهم در تشخز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هاز تکینگی تا مغز از مغز تسرگردانیمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن دیگری ضد کرونا از دمسئولیت در برابر محیط زیجهان کاملی در اطراف ما پرپول و عقیدهخوش قلبی و مهربانیالگوی بنیادین و هوشیاریدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقای موجود زنده از زندگی در جمع مواردی را برچیزی شبیه نور تو نیستتلاش ها برای کشف منابع جداز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپیر شدن حتمی نیستخطر آلودگی هواانقراض را انتخاب نکنیدمغز چگونه صداها را فیلتر درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیابعاد بالاترزاوسکا درمان گوشرفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشتنفس بدون اکسیژناستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقجریان انرژی در سیستم های پرتوهای صادر شده از سیاهدو سوی واقعیتانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گرذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی ااخلاق و علوم اعصابزبان، نشان دهنده ی سخنگو فرایند تکامل و دشواری هاناتوانی از درمان برخی ویتو تغییر و تحولیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش احساسیشش مرحله تکامل چشممواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر روده بر مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصحل مشکلآنزیم تولید انرژی در سلودانش بی نهایتاولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهارتقا و تکامل سنت آفرینش سلول های بدن تو پیر نیستنقلب روباتیکنرمش های مفید در سرگیجهتوهم چیستبلوغ چیستهوشیاری و افسردگیظهور امواج مغزی در مغز مصمکانیک کوانتومی بی معنی تبر را بردارکی غایب شدی تا نیازمند دلحس چشایی و بویاییآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی فامپیریدین یا نورلاینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، نروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتارتروز یا خوردگی و التهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین جهل و علم رو به پتوصیه هایی در مصرف ماهیبه زودی شبکه مغزی به جای هدف از خلقت رسیدن به ابزاعماد الدین نسیمی قربانی ماده ی تاریکترس و آرمان هاکتاب طبیعت در قالب هندسهحس و ادراک قسمت هفتمآیا جهش های ژنتیکی، ویروداروی ضد تشنج توپیراماتاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن باز کجا آمده ام و به کجا میسیاره ابلهانلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل جریان همیشگی خلقتبیماری گیلن باره و بیماروقتی تو از یاد گرفتن باز عصب حقوق نورولوومخچه ، فراتر از حفظ تعادلتعداد کلی ذهن ها در جهان گل زندگیحس و ادراک قسمت دوازدهمآتش منبع انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دوراز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایهندسه ی رایج کیهانتا بحر یفعل ما یشاواقعیت و مجازمرگ و میر پنهانجهل مقدسگاهی مغز بزرگ چالش استخلاصه ای از مطالب همایش مافت فشار خون ناگهانی در ودرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهتفاوت ها و تمایزها کلید باز تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن سرطانمستند جهان متصلجهان پیوستهپوست ساعتی مستقل از مغز دخوشبختی دور از رنج های مالگوبرداری از طبیعتدرک و احساسابزار بقای موجود زنده از زندگی در سیاهچالهنکاتی در مورد تشنجتلاش هایی در بیماران قطع از تکامل تا مغز از مغز تا هوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میخطرات هوش مصنوعیانواع سکته های مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدادردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی داتفاق و تصادفزبان مشترک ژنتیکی موجودافناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه انسان محدود به ادراتنها مانع در زندگی موارد استفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمشاید گوشی و چشمی، آماده شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژن ضد آلزایمرجستجوی متن و تصویر به صورپرسش و چستجو همیشه باقی ادولت یا گروهکانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ ذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحماخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان، وسیله شناسایی محیطفرایند حذف برخی اجزای مغناتوانی در شناسایی چهره تو جهانی هستی که خودش را اصلاح خطا با رفتن بر مسیرهوش در طبیعتششمین کنگره بین المللی سموجود بی مغزی که می تواندتاثیر رژیم گیاه خواری بر کنگره بین المللی سردرد دحلقه های اسرارآمیزآینه در اینهدانشمندان موفق به بازگرداولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهارتقا یا بازگشت به قبل ازسلول عصبی شاهکار انطباق قلب را نشکننرمشهای مهم برای تقویت عتوهم وجودبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوشیاری کوانتومیظرف باید پر شود چه با چرک مکانیزمهای دفاعی در برابتحریک عمقی مغزکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک (قسمت اول )آیا واکنش های یاد گرفته وداروی لیراگلوتیداینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای روزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیارزش حقیقی زبان قسمت اولسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدرت ذهننزاع بین علم و نادانی رو توضیحی ساده در مورد هوش مبه زیر پای خود نگاه نکن بهر چیز با هر چیز دیگر در تعوامل موثر در پیدایش زباماده ی خالیتسلیم شدن از نورون شروع مکتاب، سفری به تاریخحس و ادراک قسمت هفدهمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدارویی خلط آوراگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بداز کسی که یک کتاب خوانده سیاره ابلهانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهفت سین یادگاری از میراث تکامل داروینی هنوز در حابیماری آلزایمر، استیل کوویتنام نوعی کرونا ویروس عضلانی که طی سخن گفتن چقدمخچه ابزاري که وظیفه آن فتعذیه ی ذهنگلوله ی ساچمه ایحس و ادراک قسمت سومآثار باستانی تمدن های قددر آسمان هدیه های نادیدنابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی از تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز سادیسم یا لذت از آزار دادمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینتاول کف پا و حقیقتواقعیت و انعکاسمرگ و میر بسیار بالای ناشجهان فراکتالگذر زمان کاملا وابسته به خلاصه ای از درمان های جدیافت هوشیاری به دنبال کاهدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننوار عصب و عضلهتفاوت ها را به رسمیت بشنااز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی الفاگوتاثیر کتامین در درمان پاواکسن سرطانمشکل از کجاستجهان پیوستهپوشاندن خود از نورخانه ی تاریکالتهاب شریان تمپورالمعنی روزهدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از زندگی زمینی امروز بیش از چگونه مولکول های دی ان ایتلاشی برای درمان قطع نخااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاهخواری بر رشد و یک پیشنهاد خوب برای آسان جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصدفاع از پیامبرانگشت ماشه ایمغز و اخلاقدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتاتوبان اطلاعات و پلِ بینزبان چهار حرفی حیات زمینفیلمی بسیار جالب از تغیینگاه از بیرون مجموعهتنها در برابر جهاناستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوجستجوی هوشیاری در مغز ماپرسشگری نامحدوددوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشوذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خدااختلال خواب فرد را مستعد سفر فقط مادی نیستفراتر از دیوارهای باورنادیدنی ها واقعی هستندتو دی ان ای خاص ميتوکندرياصول انجام برخی نرمش ها دهوش عاطفی قسمت 11صبر بسیار بایدموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر رژیم گیاه خواری بر کنگره بین المللی سردرد دحمله ویروس کرونا به مغزآیندهدانشمندان نورون مصنوعی ساوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهارتوکين تراپی روشی جديد سلولهای ایمنی القا کنندهقیچی ژنتیکیچرا ماشین باید نتایج را پتوهم وجودبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش، ژنتیکی است یا محیطیعقل مجادله گرما انسانها چه اندازه نزدتحریک عمقی مغز در آلزایمکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک (قسمت دوم )آیا یک، وجود داردداروی تشنجی دربارداریاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دارزش حقیقی زبان قسمت دومسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدرت عشقنزاع بین علم و جهل رو به پتیوتیکسن داروی ضد جنونبه سخن توجه کن نه گویندههر جا که جات میشه، جات نیعوامل ایجاد لغت انسانی و ماده ای ضد التهابیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کتابخانهحس و ادراک قسمت هجدهمآیا خداباوری محصول تکاملداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات درياریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پاراز آغاز خلقت تا نگاه انساسیر آفرینش از روح تا مغز لزوم سازگاری قانون مجازاهم نوع خواری در میان پیشیتکامل داروینی هنوز در حابیماری الزایمرویتامین E برای فعالیت صحغم بی پایانمخچه تاثیر گذار بر حافظهتغییر الگوی رشد مغزی با زگلوئونحس و ادراک قسمت سی و هشتمآرامش و دانشدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ماز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکتابوهای ذهنیواقعیت خلا و وجود و درک ممرگ انتقال است یا نابود شجهان قابل مشاهده بخش کوچگذشته را دفن کنخم شدن فضا-زمانافتخار انساندرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهاننوبت کودکانتفاوت های بین زن و مرد فقاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن ضد اعتیادمشکلات نخاعیجهان پر از چیزهای اسرار آپیموزایدخانواده پایدارامواجی که به وسیله ی ماشیمعادله ها فقط بخش خسته کندرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از زندگی زودگذرچگونه میتوان با قانون جنتلاشی تازه برای گشودن معاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر انتخاب از طرف محیط یک آلل ژنتیکی که از نئاندجوانان وطنپیشرفت در عقل است یا ظواهدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدمغز و اخلاقدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلواتوسوکسیمایدزبان نیاز تکاملی استفیزیک مولکولها و ذرات در نگاه از دور و نگاه از نزدتنهایی رمز نوآوری استاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشب سیاه سحر شودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهحفره در مغزآلودگی هوا چالش قرن جدیددورترین نقطه ی قابل مشاهانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملاختلال در شناسایی حروف و سفر نامه سفر به بم و جنوب فرد موفقنادانی در قرن بیست و یکم،تو در میانه ی جهان نیستی اصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش عاطفی قسمت نهمصرع و درمان های آنموسیقی نوتاثیر رژیم گیاه خواری بر کنترل همجوشی هسته ای با هحمایت از طبیعتآینده ی انسان در فراتر ازدانشمندان یک فرضیه رادیکايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل ارویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفاارتباط میکروب روده و پارسلولهای بنیادی مصنوعی درقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا مغز انسان سه هزار سالتوهم بی خداییبه قفس های سیاهت ننازهیچ چیز همیشگی نیستعقلانیت بدون تغییرما انسانها چه اندازه نزدتداوم مهم است نه سرعتکیست هیداتید مغزحس و ادراک قسمت 67آیا کیهان می تواند یک شبیداروی جدید ALSایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید دروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانارزش حقیقی زبان قسمت سومسوخت هیدروژنی پاکقضاوت ممنوعنسبیت عام از زبان دکتر برتیک و اختلال حرکتیبوزون هیگز چیستهر حرکت خمیده می شود و هر عواملی که برای ظهور لغت اماده، چیزی نیستتشنج چیستکجای مغز مسئول پردازش تجحس و ادراک قسمت هشتمآیا دلفین ها می تواند از دخالت در ساختار ژنهااگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات درياریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیاز انفجار بزرگ تا انفجار سیستم تعادلی بدنلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز موج استتکامل داروینی هنوز در حابیماری ای شبیه آلزایمر و ویتامین E در چه مواد غذایغم بی پایانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتغییر زودتر اتصالات مغزیگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت سی و ششمآرامش و سکوندر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است رادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشاناز تکینگی تا مغز از مغز تستم با شعار قانون بدترین منابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استتاثیر فکر بر سلامتوالزارتان داروی ضد فشار مرگ تصادفیجهان موازی و حجاب هاگربه شرودینگر و تاثیر مشخونریزی مغز در سندرم کووافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی نور درونتفاوت های تکاملی در مغز واز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن علیه سرطانمشکلات بین دو همسر و برخیجهان پر از چیزهای جادویی پیموزایدخار و گلامیوتروفیک لترال اسکلرومعجزه های هر روزهدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از زندگی سلول در بدن، جدای اچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی جدید در درمان ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر احتمالی عصاره تغلییک جهش ممکن است ذهن انسانجوانان وطنپیشرفت ذهن در خلاقیت استدقیق ترین تصاویر از مغز اانتقال ماده و انرژیمغز و سیر تکامل ان دلیلی دست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقاتصال مغز و کامپیوترزبان و کلمه حتی برای کسانفیزیک و هوشیارینگاه از درون مجموعه با نگتنبیه چقدر موثر استاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وحق انتخابآلودگی هوا و ویروس کروناديدن با چشم بسته در خواب انسان عامل توقف رشد مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکاختلال در شناسایی حروف و سفر به مریخ در 39 روزفرد یا اندیشهنازوکلسینتوقف؛ شکستاصول سلامت کمرهوش عاطفی قسمت هفتمضرورت زدودن افکارموسیقی هنر مایع استتاثیر رژیم گیاهخواری بر کنترل جاذبهحوادث روزگار از جمله ویرآینده ی علم و فیزیک در60 ثدانشمندان ژنی از مغز انسايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرارتباط ماده و انرژیسلام تا روشناییقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا مغزهای ما ارتقا یافت توهم تنهاییبه مغز خزندگان خودت اجازهیچ وقت خودت را محدود به عقیده ی بی عملما اکنون میدانیم فضا خالتداخل مرزها و صفات با بینکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک قسمت 74آیا گذشته، امروز وآینده داروی جدید s3 در درمان ام ایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ دروزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بارزش خود را چگونه میشناسسودمندی موجودات ابزی بر قطار پیشرفتنسبت ها در کیهانتیروفیبان موثر در سکته ی بوزون هیگز جهان را از متلهرچیز با یک تاب تبدیل به عوارض ازدواج و بچه دار شدماده، چیزی بیش از یک خلا تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک قسمت پنجمآیا دلفین ها میتوانند بادر مانهای کمر درداگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای ریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atاز بحث های کنونی در ویروسسیستم دفاعی بدن علیه مغز لزوم عدم وابستگی به گوگل همه چیز در زمان مناسبتکامل داروینی هنوز در حابیماری ای شبیه ام اس مولتویتامین کاغیرقابل دیدن کردن مادهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتغییر عمودی سر انسان از پگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت سیزدهمآرامش(سکوت) stillness و تکاپودر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قراز تغییربسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تستم، بی پاسخ نیستمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه، نمایشی از حقیقتتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکنش های ناخودآگاه و تقمرگی وجود نداردجهان ما میتواند به اندازگزیده ای از وبینار یا کنفخواندن ، یکی از شستشو دهنافراد بی دلیل دوستدار تو درمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانزمان چیستنورون هاي مصنوعی می توانتفاوت های زبانی سرمنشا تاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه امشکلات روانپزشکی پس از سجهان دارای برنامهپیچیدگی های مغزمگسخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنمعجزه ی چشمدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از زندگی، مدیریت انرژیچگونه هموساپينس بر زمین تمایل زیاد به خوردن بستناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ترکیبات استاتین (سیک رژیم غذایی جدید، می توجواب دانشمند سوال کننده پیشرفتی مستقل از ابزار هدل به دریا بزناندوه در دنیا استمغز کوانتومیدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به اثر مضر مصرف طولانی مدت رزبان و بیان نتیجه ساختمافیزیکدانان ماشینی برای تنگاه حقیقی نگاه به درون اتهدیدهای هوش مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندحقیقت قربانی نزاع بین بی آلودگی هوا و پارکینسوندی متیل فومارات(زادیوا)(انسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعرفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی اختلالات مخچهسفر تجهیزات ناسا به مریخ فرد حساس از نظر عاطفی و بنباید صبر کرد آتش را بعد تولید مثل اولین ربات های اضطراب و ترسهوش عاطفی قسمت پنجمضررهای مصرف شکر و قند بر میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکندر در بیماریهای التهابحکمت الهی در پس همه چیزآینده با ترس جمع نمیشوددانشمندان پاسخ کوانتومی ايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت درویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیسلاح و راهزنیقانون گذاری و تکاملچرا ویروس کرونای دلتا واتوهم جداییبه نقاش بنگرهیچ کاری نکردن به معنی چیعلم و ادراک فقط مشاهده ی ما از اینجا نخواهیم رفتتروس جریان انرژیکاهش مرگ و میر ناشی از ابحس و ادراک قسمت 75آیا پیدایش مغز از روی تصاداروی جدید میاستنی گراویایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی درروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایاز فرد ایستا و متعصب بگذرسی و سه پل اصفهانلمس کوانتومینسبت طلایی، نشانه ای به ستکنولوژی جدید که سلول هابی نهایت در میان مرزهاهز ذره، یک دنیاستعید نوروز مبارکماست مالیتشنج عدم توازن بین نورون کریستال هاحس و ادراک قسمت پنجاهآیا دست مصنوعی به زودی قادر محل کار ارزش خودت را باگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسکوت و نیستیمقاومت به عوارض فشار خون همه چیز در زمان کنونی استتکامل زبانبیماری اسپینال ماسکولار ویتامین کا و استخوانغرور و علممدل هولوگرافیک تعمیم یافتغییرات منطقه بویایی مغزگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت ششمآزمون تجربی، راهی برای ردرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکنش به حس جدیدمراحل ارتقای پله پله کیهجهان مادی، تجلی فضا در ذهخواب سالم عامل سلامتیافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان نورون های ردیاب حافظهتفاوت ایستایی و تکاپواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمشکلات روانپزشکی در عقب جهان در حال نوسان و چرخشپیچیدگی های مغزی در درک زخبر مهم تلسکوپ هابلامید نجاتمعجزه ی علمدرک دیگرانابزار بقای موجود زنده از زونیسومایدچگونه هوشیاری خود را توستمدن قدیمی ای در جنوب ایراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر تغذیه بر سلامت روایکی از علل محدودیت مغز امجوسازی مدرنپاسخ گیاهان در زمان خورددلایلی که نشان میدهد ما باندوه دردی را دوا نمیکندمغز آیندگان چگونه است ؟دستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روباثرات فشار روحی شدیدزبان و بیان، در سایه پیشرفاجعه ی جهل مقدسنگاه دوبارهتو یک معجزه ایاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای حاکم بر انسان و انسحقیقت آنطور نیست که به نظآلزایمردین اجباریانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش رورفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل باختلالات حرکتی در انسانسفر دشوار اکتشاففردا را نمیدانیمنبرو و انرژی مداومتولید یا دریافت علماطلاع رسانی اینترنتیهوش عاطفی قسمت اولضررهای شکر بر سلامت مغزمیوتونیک دیستروفیتاریک ترین بخش شبکوچ از محیط نامناسبحافظه میتواند بزرگترین دآیا فراموشی حتمی استدانشمندان اولین سلول مصنای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنومارتباط چاقی و کاهش قدرت بسلسله مباحث هوش مصنوعیقانون جنگلچرا پس از بیدار شدن از خوتوهم جدایی و توهم علمبه نقاش بنگرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعلم و روحما اشیا را آنطور که هستندتری فلوپرازینکاهش التهاب ناشی از بیماحس و ادراک قسمت 78آیا آگاهی پس از مرگ از بیداروی جدید برای میاستنی ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف روش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تاز مخالفت بشنوسیلی محکم محیط زیست بر انلوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های گذشته در کیهان تکنولوژی جدید که سلول هابی هیچ می ایی و بی هیچ میرهزینه ای که برای اندیشیدعامل کلیدی در کنترل کارآماست مالی با هوش انسانیتشویق خواندن به کودکانکریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و یآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر چه مرحله ای از خواب ، راپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلااز تلسکوپ گالیله تا تلسکسکوت، پر از صدامقابله ی منطقی با اعتراضهمه چیز، ثبت می شودتکامل زبانبیماری اضطراب عمومیویتامین کا در سبزیجاتغربال در زندگیمدل های ریز مغز مینی برینتغییرات آب و هوایی که به گوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت شصت و هشتآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایترجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نماز تکینگی تا مغز از مغز تستارگانی قبل از آغاز کیهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن های شرکت فایزر آمرمرز مرگ و زندگی کجاستجهان مرئی و نامرئیخواب سالم عامل سلامتی و یافزایش مرگ و میر سندرم کودرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانزمان و صبرنوروپلاستیسیتی چیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد ووبینار اساتید نورولوژی دمشاهده گر جدای از شیء مشاجهان در حال ایجاد و ارتقاپیوند قلب خوک، به فرد دچاخدا موجود استامید جدید بر آسیب نخاعیمعجزه ی علم در کنترل کروندرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از زونا به وسیله ویروس ابله چگونه واکسن کرونا را توزتمدن پیشرفته ی پیشینیاناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر حرکات چشم بر امواج یافته های نوین علوم پرده جامعه ی آسمانیپختگی پس از چهل سالگي به دنیای شگفت انگیز کوانتوماندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان ایا طبیعتا تمادغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و اثرات مفید قهوهزبان و تکلم برخی بیماریهفاصله ها در مکانیک کوانتنگاهی بر قدرت بینایی دراتو یک جهان در مغز خودت هساستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی به کمک هوش طبیشبکیه های مصنوعیمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملککل اقیانوس در یک ذرهحقیقت افرادآملودیپین داروی ضد فشار دین، اجباری نیستانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کورقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا اختلالات صحبت کردن در انسفرنامه سفر به بم و جنوب فرزندان زمان خودچت جی پی تیتولید پاک و فراوان انرژیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش عاطفی قسمت دهمطلوع و حقیقتمیگرن و پروتئین مرتبط با تاریکی من و تو و گرد و غباکوچک شدن مغز از نئاندرتاحافظه های کاذبآیا ممکن است موش کور بی مدانشمندان تغییر میدان مغای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل مرویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما اارتباط هوش ساختار مغز و ژسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقانون جنگلچرا ارتعاش بسیار مهم استتوهم جسمبه نادیدنی ایمان بیاورهیچ کس حقیقت را درون مغز علم اپی ژنتیک دریچه ای بهما به جهان های متفاوت خودتری فلوپرازینکاهش حافظه هرچند فرایندیحس و ادراک قسمت 82آیا امکان بازسازی اندامهداروی جدید برای ای ال اسایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های از نخستین همانند سازها تسینوریپا داروی ترکیبی ضدلوتیراستامنشانه های پروردگار در جهتکینگیبی ذهن و بی روحهزینه سنگین انسان در ازاعادت همیشه خوب نیستماشین دانشتشخیص ژنتیکی آتروفی های کریستال زمان(قسمت دوم)حس و ادراک قسمت پنجاه و دآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر ناامیدی بسی امید استابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و از تکنیکی تا مغز از مغز تسکته مغزیمقابله با کرونا با علم اسهمه ی سردردها بی خطر نیستتکامل زبان انسان از پیشیبیماری بیش فعالیویتامین بی 12 در درمان دردمقالاتمدیون خود ناموجودتغییرات تکاملی سر انسان گوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت شصت و دوآزمون ذهنی گربه شرودینگردرمان های جدید میگرندرمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلارحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن نیکو مانند درخت نیکومنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کووید 19 چیزهایی که مرز بین انسان و حیوان کجاجهان مشارکتیگزارش یک مورد جالب لخته وخواب عامل دسته بندی و حفطافزایش سرعت پیشرفت علوم درمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانزمان واقعیت است یا توهمنوروز یا روز پایانیتفاوتهای جنسیتی راهی برااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی سرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد ووجود قبل از ناظر هوشمندمشاهده آینده از روی مشاهجهان ریز و درشتپیوند مغز و سر و چالشهای خدا بخشنده است پس تو هم بامید درمان کرونا با همانمعجزه در هر لحظه زندگیدرک عمیق در حیواناتابزارهای پیشرفته ارتباط زیباترین چیز در پیر شدنچگونه آن شکری که می خوریمتمدن بشری و مغز اخلاقیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شکست حتمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر دوپامین و سروتونینیاد گرفتن مداومجاودانگی مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیدنیا، هیچ استاندام حسی، درک از بخش هایمغز انسان برای ایجاد تمدذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشاثرات مفید روزه داریزبان و شناخت حقیقت قسمت چفاصله ی همیشگی تصویر سازنگاهی بر توانایی اجزاي بتو کز محنت دیگران بی غمیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی به شناسایی کاشباهت مغز و کیهانمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر درجه حرارت بر عملککلمات بلند نه صدای بلندحقیقت اشیاآموزش نوین زباندید تو همیشه محدود به مقدانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهاختلالات عضلانی ژنتیکسفرنامه سفر به بم و جنوب فرضیه ای جدید توضیح میدهچت جی پی تیتولید سلولهای جنسی از سلاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت دومطلای سیاهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاریکی و نورکوچکترین چیز یک معجزه اسحافظه و اطلاعات در کجاست آیا ما کالا هستیمدانشمندان روش هاي جدیدی ای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناسارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختارتباط پیوسته ی جهانسم زنبور ، کلیدی برای وارقانونمندی و محدودیت عالمچرا بیماری های تخریبی مغتوهمات و شناخت حقیقتبه هلال بنگرهیچ اندر هیچعلم به ما کمک میکند تا موما با کمک مغز خود مختاريمترک امروزکاهش دوپامین عامل بیماریحس و ادراک قسمت چهلآیا انسان با مغز بزرگش اخداروی جدید برای دیابتایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث روش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم از نخستین همانند سازها تسیگار عامل افزایش مرگ وملوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظام مثبت زندگیتکامل فردی یا اجتماعیبی شرمیهزاران سال چشم های بینا وعادت کن خوب حرف بزنیمبانی ذهنی سیاه و سفیدتشخیص آلزایمر سالها قبل کریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا راهی برای رفع کم آبی در هم تنیدگی مرزها و بی مابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشترژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زماناز تکینگی تا مغز و از مغز سال سیزده ماههملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه چشمی مراقب و نگهباتکامل ساختار رگهای مغزی بیماری تی تی پیویتامین بی هفدهتاثیر ویتامین دی بر بیمامدیریت اینترنت بر جنگتغذیه بر ژنها تاثیر داردگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت شصت و ششآزادی عقیده، آرمانی که تآزار دیگری، آزار خود استدرمان های رایج ام اسچهار میلیارد سال تکامل برحم مصنوعیبعد پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تسخن و سکوتمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهان هوشمندگشایش دروازه جدیدی از طرخودآگاهی و هوشیاريافسردگی و اضطراب در بیمادرمان سرگیجه بدون داروابزار بقای موجود زنده از زمان پلانکنوشیدن چای برای مغز مفید تقلید مرحله ای نسبتا پیشاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد ووراپامیل در بارداریمطالبه ی حق خودجهان شگفت انگیزپیوند اندام از حیوانات بخدای رنگین کمانامیدوار باش حتی اگر همه چمعرفت و شناختدرگیری قلب در بیماری ویرابزارهای بقا از نخستین هزیباترین چیز در افزایش سچگونه انتظارات بر ادراک تمدن زیر آباز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر دپاکین بر بیماری میاد بگیر فراموش کنیجایی خالی نیستپروژه ی ژنوم انسانیدندان ها را مسواک بزنید تانرژی بی پایان در درون هرمغز انسان برای شادمانی طذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکناثرات مضر ماری جوانازبان و شناخت حقیقت قسمت افتون های زیستینگاهت را بلند کنتو پیچیده ترین تکنولوژی استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاشباهت مغز با کیهان مادیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملککلوزاپین داروی ضد جنونحقیقت تنها چیزی است که شاآمارهای ارائه شده در سطح دیدن خدا در همه چیزاهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید ترمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتاختراع جدید اینترنت کوانسفرنامه سفر به بم و جنوب فساد اقتصادی سیتماتیک درنتایج نادانی و جهلتولترودیناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی قسمت سومطوفان فقر و گرسنگی و بی سمیگرن شدید قابل درمان استاریکی خواهد ترسیدکووید نوزده و خطر بیماری حافظه و اطلاعات در کجاست آیا ما تنها موجودات زنده دانشمندان روشی برای تبدیایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید درویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هارتباط انسانی، محدود به سماگلوتید داروی کاهش دهنقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا حیوانات سخن نمی گوینتوپیراماتبه کدامین گناه کشته شدندهیچگاه از فشار و شکست نترعلم بدون توقفما بخشی از این جهان مرتبطترکیب آمار و ژنتیککاهش سن بیولوژیکی، تنها حس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا احتمال دارد رویا از آداروی جدید ضد میگرنایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پراز نخستین همانند سازها تسیاهچاله هالیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل مادی تا ابزار هوشمبی عدالتی در توزیع واکسن هستي مادي ای که ما کوچکترعادت کردن به نعمتمباحث مهم حس و ادراکتصویر زیبا از سلولکشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیاما مقهور قوانین فیزیکدر هم تنیدگی کوانتومیابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختنرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير از تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری ملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه اطمینان تو بر خدا بتکامل شناخت انسان با کشفبیماری دویکویتامین دی گنجینه ای بزرصفحه اصلیمداخله ی زیانبار انسانثبت و دستکار ی حافظهگیاه بی عقل به سوی نور میحس و ادراک سی و هفتمحس و ادراک- قسمت پنجاه و آسيب میکروواسکولاریا آسدرمان های علامتی در ام اسچهار ساعت پس از کشتار خوکرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد از کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن کرونا از حقیقت تاتمزایای شکلات تلخ برای سلجهان هوشیارپل جویی اصفهانخودآگاهی و هوشیارياقلیت خلاقدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقای موجود زنده از زمان به چه دلیل ایجاد میشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تقلید از روی طبیعتاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به قمطالبی در مورد تشنججهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر آیا ممکن استخدایی که ساخته ی ذهن بشر امیدواری و مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی اابزارهای بقا ازنخستین همزیر فشار کووید چه باید کرچگونه به سطح بالایی از هوتمدنی قدیمی در شمال خلیج از روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر داروهای ضد التهاب یادگیری مهارت های جدید دجاذبهپروانه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهانرژی تاریکمغز انسان برای شادمانی طذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتاجزای پر سلولی بدن انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت دفروتنی و غرورچالش هوشیاری و اینکه چرا تو آرامش و صلحیاستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت کیهان و مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملککلام و زبان، گنجینه ای بسحقیقت خواب و رویاآن چیزی که ما جریان زمان دیدگاه نارسای دوگانه ی ماولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبینرمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين ادامه بحث تکامل چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب فشار و قدرتنجات در راستگوییتومورها و التهاب مغزی عااعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت ششمطوفان زیباییمیدان مغناطيسي زمین بشر تاریخ همه چیز را ثبت کردهکودک هشت ساله لازم است آدحافظه و اطلاعات در کجاستآیا مغز تا بزرگسالی توسعدانش، قفل ذهن را باز میکنایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژنرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشارتباط از بالا به پایین مسندرم کووید طولانیقبل از آغازچرا حجم مغز گونه انسان درتوانایی مغز و دیگر اجزای به امید روزهای بهترهیپرپاراتیروئیدیسمعلم در حال توسعهما تحت کنترل ژنها هستیم یترکیب حیوان و انسانکایروپاکتیک چیستحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا احتمال دارد رویا از آداروی جدید ضد الزایمرایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جروش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانواز نخستین همانند سازها تسیاهچاله های فضایی منابعلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل مداومبیمار 101 ساله، مبتلا به سهستی ما پس از شروعی چگال عادت دادن مغز بر تفکرمجموعه های پر سلولی بدن متصویر زیبای اصفهانکشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت بیست و چهآب زندگی است قسمت چهارمدر هم تنیدگی کوانتومی و پابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیماز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایممانتین یا آلزیکسا یا ابهمیشه داناتر از ما وجود دتکامل، نتیجه ی برنامه ریبیماری دیستروفی میوتونیویروس مصنوعیسوالات پزشکیمدارک ژنتیکی چگونه انسانثبت امواج الکتریکی در عصگیاه خواری و گوشت خوار کدگیرنده باید سازگار با پیحس و ادراک- قسمت بیست و پآسیب ها ناشی از آلودگی هودرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانرساناها و ابر رساناها و عبعد از کرونااز تکینگی تا مغز از مغز تسختی ها رفتنی استمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتتاثیر ویروس کرونا بر مغز واکسن کرونا ساخته شده تومسمومیت دانش آموزان بی گجهان های بسیار دیگرپل خواجو اصفهانخودت را از اندیشه هایت حفالکترومغناطیس شنوایی و هدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقای موجود زنده از زمان شگفت انگیزنیکولا تسلاتقلید از طبیعتاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش هوازی ، بهترین تمریمطالعه ای بیان میکند اهدجهانی که از یک منبع، تغذیپیوند سر، یکی از راه حلهاخسته نباشی باباامیدی به این سوی قبر نیستمغز قلبدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلابزارهای بقای موجود زندهزیرفون داروی ضد ام اسچگونه باغبانی باعث کاهش تمرکز و مدیتیشناز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم یادآوری خواب و رویاجاذبه و نقش آن در شکلگیریپرواز از نیویورک تا لوس آدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانرژی تاریک که ما نمی تومغز انسان رو به کوچک تر شذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریاجزایی ناشناخته در شکل گزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرگشت و تکامل تصادفی محض چالش هوشیاری و اینکه چرا تو افق رویداد جهان هستیاسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانحقیقت در علم، هرگز نهایی آنچه ناشناخته است باید شدژا وو یا اشنا پنداریاولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناسرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و اداراوون تنها داروی تاییسفری به آغاز کیهانفضای قلب منبع نبوغ استنخاع ما تا پایین ستون فقرتومورهای نخاعیاعتماد به خودهوش عاطفی بیشتر در زنانطولانی ترین شبمیدان های مغناطیسی قابل تازه های اسکیزوفرنی(جنوکودک ایرانی که هوش او از حباب های کیهانی تو در توآیا همه جنایت ها نتیجه بیدائما بخوانایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اسروان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلارتباط بین هوش طبیعی و هوسندرم گیلن باره به دنبال قبل از انفجار بزرگچرا خشونت و تعصبتوازن مهمتر از فعالیت زیبه بالا بر ستارگان نگاه کهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلم راهی برای اندیشیدن امانند آب باشترازودونکار با یگانگی و یکپارچگیحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا برای تولید مثل همیشه داروی سل سپتایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و اروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردناز نشانه ها و آثار درک شدسیاهچاله ها، دارای پرتو لا اکراه فی الدیننظریه ی تکامل در درمان بیتکامل چشمبیماری لبر و نابینایی آنو هر کس تقوای خدا پیشه کنعارضه جدید ویروس کرونا سمحل درک احساسات روحانیتصویربرداری فضاپیمای آمکشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت هفتمدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودمن کسی در ناکسی دریافتم همیشه راهی هستتکثیر سلول در برابر توقف بیماری ضعف عضلات نزدیک بویرایش DNA جنین انسان، برپیامهای کاربرانمروری بر تشنج و درمان هایجلو رفتن یا عقبگردگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهآشنا پنداریدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مسترشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهواز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد استاثیر ژنها بر اختلالات خواکسن ایرانی کرونا تولیدمسمومیت دانش آموزان، قماجهان هایی در جهان دیگرپلاسمای غالبخودروهای هیدروژنیالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقای موجود زنده از زنان باهوش ترنیاز به آموزش مجازی دیجیتقویت استخوان در گرو تغذاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ورزش و میگرنمعماری، هندسه ی قابل مشاجهانی در ذهنپیوندی که فراتر از امکانخطا در محاسبات چیزی کاملامیدی تازه در درمان سرطامغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشابزارهای بقای از نخستین زیرک ترین مردمفلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیتمرکز بر هدفاز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر مغزیاری خدا نزدیک استجدا کردن ناخالصی هاپروتئین های ساده ی ابتدادو بیماری روانی خود بزرگ انرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شدذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیاحیای بینایی نسبی یک بیمزبان جانسوزفراموش کارها باهوش تر هسچالش هوشیاری و اینکه چرا تو انسانی و انسان، شایستاسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیشباهت زیاد بین سلول هاي عمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملککمردردحقیقت راستین انسان علم بآنچه واقعیت تصور میکنیم دژاوو یا آشناپنداریاولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مررمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و ادب برخورد با دیگرانسقوط درون جاذبه ای خاص، چقفس ذهننخستین تمدن بشریتومورهای ستون فقراتاعتماد به خودهوش عاطفی در زنان بیشتر اطی یکصد هزار سال اخیر هرچمیدان های کوانتومی خلاتازه های بیماری پارکینسوکودکان میتوانند ناقل بی حد و مرزها توهم ذهن ماستآیا هوش مصنوعی می تواند نداروهای مصرفی در ام اسایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلاروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکارتباط شگفت مغز انسان و فسندرم پیریفورمیسقبرستان ها با بوی شجاعتچرا در مغز انسان، فرورفتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبه بالاتر از ماده بیندیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلم ساختن برج های چرخانماه رجبتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکاربرد روباتهای ريزنانوحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا بزرگ شدن مغز فقط در دداروی ضد چاقیایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و اروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ماز نظر علم اعصاب یا نرووسسیاهچاله و تکینگی ابتدایلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه ی ریسمانتکامل و ارتقای نگاه تا عمبیماری های میتوکندریوفور و فراوانیعدم توقف تکامل در یک اندامحل درک احساسات روحانی دتصور از زمان و مکانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولدر هر سوراخی سر نکنابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردررژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی روداز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرمن پر از تلخیمهمیشه عسل با موم بخوریمتأثیر نگاه انسان بر رفتاواقعیت فیزیکی، تابعی از سایتهای دیگرمرکز هوشیاری، روح یا بدن جلوتر را دیدنگام کوچک ولی تاثیرگذارحساسیت روانی متفاوتآشنا پنداریدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای رشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهواز تکینگی تا مغز از مغز تسریع دویدن مهم نیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کلام در آیات کلام بواکسن اسپایکوژنمسیر دشوار تکامل و ارتقاجهان یکپارچهپمبرولیزوماب در بیماری چخورشید مصنوعیالکترودهای کاشتنیدروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقای موجود زنده از زنجیرها را ما باید پاره کچیز جدید را بپذیرتقویت حافظه یا هوش مصنوعاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعجهان، تصادفی نیستپیوستگی همه ی اجزای جهانخطا در محاسبات چیزی کاملامگا سه عامل مهم سلامتمغز مانند تلفن استدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمابزارهای دفاعی و بقای موزیست شناسی کل در جزء فراکفلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تمساح حد واسط میان مغز کوازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستجدایی خطای حسی استپروتز چشمدو بار در هفته ماهی مصرف انسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استذهن سالمباد و موجاحیای بینایی نسبی یک بیمزبان ریشه هایی شناختی اسفراموشی همیشه هم بد نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با همه چیز در پیوندیاصل بازخوردهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشجاعت و ترسمهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد ناشی از تنگی کاناحقیقت غیر فیزیکیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دگرگونی های نژادی و تغییاولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساسرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فادراک ما درک ارتعاشی است سلول های مغزی عامل پارکیقفس را بشکننخستین تصویر از سیاهچالهتوهم فضای خالیاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی در زنان بیشتر اطبیعت موجی جهانمیدان بنیادین اطلاعاتتبدیل پلاستیک به کربن و سکودکان خود را مشابه خود تحریص نباشآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروهای ام اساین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در همروبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده مارتباط شگفت انگیز مغز انسندرم پس از ضربه به سرقدم زدن و حرکت دید را تغیچرا ذرات بنیادی معمولاً توسعه برخی شغل ها با هوش به جای محکوم کردن دیگران هدف یکسان و مسیرهای مختلعلایم کمبود ویتامین E را ماپروتیلینتراشه ی بیولوژِیککاربرد روباتهای ريز، در حس و ادراک قسمت نهمآیا تکامل و تغییرات ژنتیداروی ضد چاقیاکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از روشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین داز نظر علم اعصاب اراده آزسیاهچاله ی منفرد یا سیاهلایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبیماری های مغز و اعصاب و وقت نهيب هاي غير علمي گذشعدم درکمحدودیت چقدر موثر استتصادف یا قوانین ناشناختهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومدر والنتاین کتاب بدید همابزار بقا از نخستین همانچند جهانیراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژي پاک سرچشمه حهمجوشی هسته ای، انرژِی بتئوری تکامل امروز در درمواقعیت چند سویهمرکز حافظه کجاستجمجمه انسان های اولیهمرکز حافظه کجاستجنبه های موجی واقعیتگامی در درمان بیماریهای خفاش با شیوع همه گیری جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننوار مغز در فراموشی هارشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کاراز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر نواکسن اسپایکوژن ضد کرونامسئول صیانت از عقیده کیسجهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در موالگو نداشتیمدریای خداابزار بقای موجود زنده از زندگی هوشمند در خارج از زچیزی منتظر شناخته شدنتقویت سیستم ایمنیاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردجهش های ژنتیکی مفید در ساپیام های ناشناخته بر مغز خطای ادراک کارماامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز مادران و کودکان در زمدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اابعاد و نیازهای تکاملیزیست شناسی باور حقیقت یا فلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریاسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستجریان انرژی در سیستم های پروتز عصبی برای تکلمدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت واحساس گذر سریعتر زمانزبان شناسی مدرن در سطح سلفراموشی و مسیر روحانیچالش دیدگاه های سنتی در بتو با باورهایت کنترل میشاصل در هم تنیدگی و جهانی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیشرکت نورالینک ویدیویی ازموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر درجه حرارت بر عملککمردرد و علل آنحقیقت غیر قابل شناختآنها نمیخواهند دیگران رادانش قدرت استاولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهادغام میان گونه های مختلسلول های بنیادیقلب و عقلنخستین روبات های زنده ی جتوهم فضای خالی یا توهم فضبقای حقیقی در دور ماندن اهوشمندی کیهانطبیعت بر اساس هماهنگیمیدازولام در درمان تشنج تبدیل تراکت صوتی مصنوعی کودکان را برای راه آماده حرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا هوش ارثی دریافتی از پداروهای تغییر دهنده ی سیاین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده روح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختارتباط شگفت انگیز مغز انسندرم دزدی ساب کلاوینقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آتوصیه های سازمان بهداشت به خودت مغرور نشوهدف یکسان، در مسیرهای متعلایم کمبود ویتامین E را ماجرای جهل مقدستربیت کودکان وظیفه ای مهکتاب گران و پرهزینه شد ولحس و ادراک قسمت چهارمآیا جنین انسان، هوشمندی داروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت اروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهاز نظر علم اعصاب اراده آزسیاهچاله ی تولید کنندهلبخند بزن شاید صبح فردا زنظریه تکامل در درمان بیمتکامل ابزار هوش ، راه پر بیماری وسواسوقتی فهمیدی خطا کردی برگعسل طبیعی موثر در کنترل بمحدودیت های حافظه و حافظتظاهر خوابیده ی مادهکشتن عقیده ممکن نیستحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومدر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانچند جهانیراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میاناز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز همراه سختی، اسانی هستتئوری تکامل در پیشگیری و واقعیت چیست