دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا ابزار هوشمندی یا مغز میتواند با ژن خودخواه مقابله کند

طبيعتي که با سرسختی فراوان، فرد سازگارتر با خود را بر می گزیند ولی به رغم این انتخاب، و گزینش توانمندی های هماهنگ با محیط، در دراز مدت به این سازگاري های ساده اکتفا نکرده است، بلکه فراتر از همه سازگاری های زودگذر ، مانند استخوان های فولادین، یا برخی کم خونی ها- که باعث مقاومت به مالاریا میشود یا قدرت دید چهار رنگي، فراتر از همه این سازگاری های زودگذر، قدرتی انتخاب گر در طبیعت هست که ابزار هوشمندی را برمی گزیند هرچند در کوتاه مدت با مصرف اکسیژن و غذای فراوان می تواند موجود زنده را با خطر جدی مواجه کند!

هرچند برخی دانشمندان زیست شناس، امروز این انتخاب فراتر از زمان و مکان و فراتر از منافع زودرس را تصادفی کور می دانند، فرد عاقل آن را تصادفی کور نمي دانند.

بلکه آگاهی را در پس آن می بیند که مقید به بندها و منافع زودگذر و زمان و مکان نیست. او خالق و تدبیر کننده تکامل در عالم مادی ما است، حتي اگر آن را خدای مطلق و سبحان ندانند.

اکنون ما با ابزار هوش قدرت طلب و خودخواه مانده ايم تا فرآیند تکامل و پيشرفت مادی را با سرعت بیشتر به سوی خودخواهی بیشتر و نژاد پرستی بیشتر پیش ببریم. و این به رغم امیدی است که دانشمندان زیست شناس امروز، به ابزار هوشمندی بسته اند در حالی که ابزار هوشمندی، حاصل ژن هاست و ژن ها خودخواهند پس محصول آنها هم خودخواه است و هرگز امید زیست شناسان به این ژن خودخواه و محصول ژن خودخواه یعنی ابزار هوش، به نتیجه نخواهد رسید.

ولی بخش دیگری در وجود انسان هست که حتی فراتر از ابزار هوش میتواند امید این زیست شناسان را به اخلاق و مهربانی و ایثار تحقق بخشد و این بخش است که باید خود ابزار هوش خودخواه و فرصت طلب انسان را به بند بکشد.👇👇


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بمولتیپل اسکلروز در زنان ایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و گزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چمرز مرگ و زندگی کجاستبیماری بیش فعالیهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومغز ناتوان از توجیه پیدابازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انمغز بزرگ چالش است یا منفعبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای افیزیک مولکولها و ذرات در آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز اننقش هورمون زنانه استروژنبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر مقبل از انفجار بزرگامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار نقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز اولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقمواد کوانتومی جدید، ممکنایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت امجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب گزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجابیماری تی تی پیهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس وپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز و سیر تکامل ان دلیلی بازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانمغز بزرگ چالشهای پیش روبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسفیزیکدانان ماشینی برای تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسانقش ژنتیک در درمان اختلابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرقدم زدن و حرکت دید را تغیامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسنقش سجده بر عملکرد مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاممناطق خاصی از مغز در جستجاولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان بموجود بی مغزی که می توانداگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز چگونه حافظه را قویتر کنیتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دمحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چچرا حجم مغز گونه انسان دردی متیل فومارات(زادیوا)(گشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلبیماری دویکهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمغز آیندگان چگونه است ؟بازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل آیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشممغز بزرگ و فعال یا مغز کوبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهانقش گرمایش آب و هوا در همبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کقدرت انسان در نگاه به ابعامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات درياتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی موجودات مقهور ژنها هستنداگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقابیماری ضعف عضلات نزدیک بهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدآلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهمغز انسان ایا طبیعتا تمابحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییمغز حریص برای خون، کلید تبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتفراموش کارها باهوش تر هسآیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش آتش در رسیدن انسان بهبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشرویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش غذاها و موجودات درياتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايندگان چگونه خواهند دیدايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زمیهمانهای ناخوانده عامل اگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه انسان محدود به ادراتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگویید نوزده و ایمنی ساکتمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیبیماریهای تحلیل عضلانی اهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریآمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامغز انسان برای ایجاد تمدبحث درباره پیدایش و منشاهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغز زنان جوانتر از مغز مربرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری فراموشی همیشه هم بد نیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش انتخاب از طرف محیط، نبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی لایو دوم دکتر سید سلمان فانفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله میگرن سردردی ژنتیکی که بابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه از درون مجموعه با نگتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلمخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیبیهوش کردن در جراحی و بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام آن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان برای شادمانی طبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و مغزهای کوچک بی احساسبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتفرایند پیچیده ی خونرسانیآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش اتصالات بین سلولهای بررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتلبخند بزن شاید صبح فردا زانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزنگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند مخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سبیهوشی در بیماران دچار اهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمغز انسان برای شادمانی طبحثی در مورد نقش ویتامينهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش مغزتان را در جوانی سیم کشبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرفرایند تکامل و دشواری هاآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسنقش حفاظتی مولکول جدید دبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخولرزش ناشی از اسیب به عصبانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز نقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته مريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رنگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب بیوگرافیهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان رو به کوچک تر شبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد مغزتان را در جوانی سیمکشبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویفرایند حذف برخی اجزای مغإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازااندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسمیدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمناتوانی از درمان برخی ویتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب مدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهبیوگرافیهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارنقش قهوه در سلامتیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبفرد حساس از نظر عاطفی و بافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافلزوم سازگاری قانون مجازاانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در ناتوانی در شناسایی چهره تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن نزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمغز ایندگان چگونه استبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووفرضیه ای جدید توضیح میدهافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تنقش داروهاي مختلف معروف بزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیمقاومت به عوارض فشار خون انسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری در کجاست؟ قایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجوداما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به سنشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از معنی روزهبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز ابزار بقای برتر مادیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش میدان مغناطیسی زمین برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووقیچی ژنتیکیافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تنقش ذهن و شناخت در حوادث بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییمقابله با کرونا با علم اسانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری در کجاست؟(قایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمینما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و نظام مثبت زندگیتاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنپیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمغز فکر میکند مرگ برای دیبیش از نیمی از موارد انتقهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد مغز ابزار برتر بقابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با افلج خوابآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به نقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصافزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدنقش روزه داری در سالم و جبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را ملاحظات بیهوشی قبل از جرانسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رمنبع خواب و رویاایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کسانما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر نرمش های مفید در سرگیجهتأثیر نگاه انسان بر رفتادندان ها را مسواک بزنید تگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغپیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مغز از بسیاری حقایق می گربحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجفلج خواب چیستآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین منقش نگاه از پایین یا نگاهبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیقانون مندی نقشه ژنتیکی مافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش رژیم غذایی بر رشد و ابسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس ممانتین یا آلزیکسا یا ابانعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتلاشی برای درمان قطع نخاحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رمنحنی که ارتباط بین معرفایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک توسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختماما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکنرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل امروز در درمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همغز مادران و کودکان در زمبا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و مغز به تنهایی برای فرهنگ بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی فلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هونقش نظام غذایی در تکامل مبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنووراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبقانون جنگلالکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزنقش رژیم غذایی در رشد و ابسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیادمنابع انرژي پاک سرچشمه حاولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتلاشی تازه برای گشودن معتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها ایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرماه رجبابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دچرا مغزهای ما ارتقا یافت تئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممغز چون ابزار هوش است دلیبار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهمغز برای فراموشی بیشتر کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلفناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فنقش نظریه تکامل در شناسابرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگقانونمندی و محدودیت عالمالتهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزنقش زنجبیل در جلوگیری از بعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیمنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستیمهندسی ژنتیک در حال تلاش ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه تکامل مغزهای کنونیتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهماپروتیلینابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاچرا پس از بیدار شدن از خوتا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهانمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مغز چگونه صداها را فیلتر بارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسفیلمی بسیار جالب از تغییآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز اننقش هورمون های تیروئید دبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصقارچ بی مغز در خدمت موجودامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش زبان در سلطه و قدرت ابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژی از نفت و گاز اولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوک