دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

هنر حفظ گره

در ۲۷ سال شغل و کار بر چوب، من هرگز گره ها را دور نینداختم. بسیاری از مردم تصور می‌کنند این گره ها یک نقص هستند ولی برای من، این گره ها نمایشی دیداری از جدال درخت برای تندرست ماندن است. همه ی اندام های کوچک، شاخه های بزرگ نمیشود ولی تلاش آن بر روی درخت به عنوان یک کل، باید تقدیر شود.
دقیقا مانند آسیب ها و حتی زخم های انسانی، آنها داستانی از فداکاری و ترمیم را گزارش می کند. هر کدام از این اسکارها شخصیت منحصر به فردی دارد و شایسته است به عنوان یک هنر مورد قدردانی باشد.


کیت ویلیامز
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=392299393073007&id=100068788479167


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چیزی خارج از مغزهای ما نیزمان پلانکبه هلال بنگرشواهدی از دنیسوان(شبه نئبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان قابل مشاهده بخش کوچمغز و سیر تکامل ان دلیلی خودآگاهی و هوشیارياینکه به خاطرخودت زندگی درک تصویر و زبان های مخلتارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیزیر فشار کووید چه باید کربیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحشبیه سازی سیستم های کوانتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط جهان پر از چیزهای اسرار آآیا آگاهی پس از مرگ از بیخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طدست آسماناز انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هوفراموش کارها باهوش تر هسزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز ضررهای مصرف شکر و قند بر تمرکز بر هدفمیگرن و پروتئین مرتبط با کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکجوانان وطنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاقیچی ژنتیکیسفری به آغاز کیهانباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاعلم و ادراک فقط مشاهده ی تو با همه چیز در پیوندیما بخشی از این جهان مرتبطکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر حقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگردانش بی نهایتابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آقطار پیشرفتسندرم پس از ضربه به سربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردعید نوروز مبارکتوهم فضای خالیمحل درک احساسات روحانی دگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینحکمت الهی در پس همه چیزافزایش سرعت پیشرفت علوم داروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اروش هایی برای جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث لزوم عدم وابستگی به گوگل سیاره ابلهانبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرغرور و علمتوصیه های سازمان بهداشت مرکز حافظه کجاستپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدی تازه در درمان سرطادارویی خلط آوراتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردررژیم های غذایی و نقش مهم استفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکمنابع انرژی از نفت و گاز ساختار شبکه های مغزی ثاببرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر مسئول صیانت از عقیده کیسپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهحس و ادراک قسمت پنجاه و شانرژی خلا ممکن استدر آسمان هدیه های نادیدناختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هارجزخوانی هایی که امروز باطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد و علتهای آنبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به معادله ها فقط بخش خسته کنآلزایمرحس و ادراک سی و هفتماولین تصویر در تاریخ از سدرمان جدید ALSارتباط ماده و انرژیارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشبه کدامین گناه کشته شدندشیشه ی بازالتی و سیلیکونبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاجهان موازی و حجاب هامغز کوانتومیخودآگاهی و هوشیارياینکه خانواده ات سالم بادرک حقیقت نردبان و مسیری ارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشفلج نخاعی با الکترودهای زیرفون داروی ضد ام اسبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشبکه های مصنوعی مغز به درتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع خواب و رویاکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیجهان پر از چیزهای جادویی آیا امکان بازسازی اندامهخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدستورالعمل مرکز کنترل بیاز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویفراموشی همیشه هم بد نیستزبان جانسوزبیندیشهیچ اندر هیچضررهای شکر بر سلامت مغزتمساح حد واسط میان مغز کومیگرن سردردی ژنتیکی که بکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکجواب دانشمند سوال کننده آیا رژیم غذایی گیاهی سلادو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسرقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسقوط درون جاذبه ای خاص، چباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وعلم و روحتو با باورهایت کنترل میشما تحت کنترل ژنها هستیم یکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحقیقت آنطور نیست که به نظآزادی عقیده، آرمانی که تدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلارویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پلمس کوانتومیسندرم سردرد به دلیل افت فبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهعامل کلیدی در کنترل کارآتوهم فضای خالی یا توهم فضمحدودیت چقدر موثر استگیرنده باید سازگار با پیترک امروزحافظه میتواند بزرگترین دافسردگی و اضطراب در بیماداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اروش هایی ساده برای کاهش ااز تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیمقاومت به عوارض فشار خون سیر آفرینش از روح تا مغز برنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مقالاتتوصیه های غیر دارویی در سمرکز حافظه کجاستپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت چهل و هشتامگا سه عامل مهم سلامتداستانها و مفاهیمی اشتبااثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیرژیم های غذایی و نقش مهم استیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استمنابع انرژی از نفت و گاز سازگاری با محیط بین اجزابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتمسئولیت جدیدپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصحس و ادراک قسمت بیست و چهانسان قدیم در شبه جزیره عدر آستانه ی موج پنجم کوویاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری رحم مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد تنشنبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشامعجزه های هر روزهآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک- قسمت پنجاه و اولین دارو برای آتاکسی فارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجزمان شگفت انگیزبه امید روزهای بهترشکل های متفاوت پروتئین هتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ما میتواند به اندازآیا ما کالا هستیمخودروهای هیدروژنیاینترنت بدون فیلتر ماهوادرک دیگرانارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادرافلج بل، فلجی ترسناک که آنزیرک ترین مردمبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیشبکیه های مصنوعیتقویت سیستم ایمنیمنتظر نمان چیزی نور را بهکودک ایرانی که هوش او از تاثیر ترکیبات استاتین (سجهان دارای برنامهآیا انسان با مغز بزرگش اخخطای حساگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددغدغه نتیجه ی نادانی استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره فرایند پیچیده ی خونرسانیزبان ریشه هایی شناختی اسبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترطلوع و حقیقتتنفس هوازی و میتوکندریمیگرن شدید قابل درمان اسکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکجوسازی مدرنآیا راهی برای رفع کم آبی دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مررموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عقانون مندی نقشه ژنتیکی مسلول های بنیادیبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو باید نیکان را به دست بمانند آب باشکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبحقیقت افرادآسيب میکروواسکولاریا آسدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو لوب فرونتال یا پیشانی مغسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرعادت همیشه خوب نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)محدودیت های حافظه و حافظگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکحافظه و اطلاعات در کجاست اقلیت خلاقداروی جدید ALSابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از روش جدید تولید برقاز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبمقابله ی منطقی با اعتراضسیستم تعادلی بدنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرتاثیر ویتامین دی بر بیماتوصیه هایی در مصرف ماهیمرکز خنده در کجای مغز استپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت چهل و دومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدخالت در ساختار ژنهااثرات فشار روحی شدیدچند جهانیرژیم ضد التهابیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهمنابع انرژی از نفت و گاز ستم با شعار قانون بدترین برخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حامسئولیت در برابر محیط زیپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنحس و ادراک قسمت بیست و یکانسان میوه ی تکاملدر درمان بیماری مولتیپل اختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخرحم مصنوعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد سکه ایبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیمعجزه ی علمآموزش نوین زبانحس و ادراک- قسمت بیست و پاولین دروغدرمان جدید میگرن با انتی چگونه مولکول های دی ان ایزنجیرها را ما باید پاره کبه بالا بر ستارگان نگاه کشکل پنجم مادهتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا ما تنها موجودات زنده خورشید مصنوعیایندرالدرک درست از خود و هوشیاریاز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهفلج خوابزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیشباهت مغز و کیهانتلقین اطلاعات و حافظهمنحنی که ارتباط بین معرفکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر حرکات چشم بر امواج جهان در حال نوسان و چرخشآیا احتمال دارد رویا از آخطر آلودگی هوااگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استذهن ما از در هم شکستن منباز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستندفرایند تکامل و دشواری هازبان شناسی مدرن در سطح سلبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمطلای سیاهتنفس هوازی و میتوکندریمیدان مغناطيسي زمین بشر کاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکجامعه ی آسمانیآیاما مقهور قوانین فیزیکدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پقانون گذاری و تکاملسلول های بنیادی منابع و ابار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال علم به ما کمک میکند تا موتو تغییر و تحولیماه رجبکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباحقیقت اشیاآسیب ها ناشی از آلودگی هودانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده رویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پلوتیراستامسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیعادت کن خوب حرف بزنیتوهم چیستمخچه فراتر از حفظ تعادلگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانحافظه و اطلاعات در کجاست الکترومغناطیس شنوایی و هداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اروش صحبت کردن در حال تکاماز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استمقابله با کرونا با علم اسسیستم دفاعی بدن علیه مغز برین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتصفحه اصلیتوضیحی ساده در مورد هوش ممرگ چیستپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت چهل و سومانفجار و توقف تکاملی نشادر مانهای کمر درداثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واستخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیمنابع انرژی از نفت و گاز ستم، بی پاسخ نیستبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حامستند جهان متصلپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهحس و ادراک قسمت بیست و دوانسان ها می توانند میدان در سال حدود 7 میلیون نفر اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد عروقی میگرنبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتمعجزه ی علم در کنترل کرونآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک- قسمت شصت و چهاولین سلول مصنوعیدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه میتوان با قانون جنزندگی هوشمند در خارج از زبه بالاتر از ماده بیندیششکست حتمیتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مرئی و نامرئیآیا مغز تا بزرگسالی توسعخوش قلبی و مهربانیایا کوچک شدن مغزانسان الدرک عمیق در حیواناتاز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدفلج خواب چیستزیست، مرز افق رویداد هستبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتشباهت مغز با کیهان مادیتلاش ها برای کشف منابع جدمنشأ اطلاعات و آموخته ها کودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینجهان در حال ایجاد و ارتقاآیا احتمال دارد رویا از آخطرات هوش مصنوعیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،فرایند حذف برخی اجزای مغزبان شناسی نوین نیازمند بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالطوفان فقر و گرسنگی و بی ستنفس بدون اکسیژنمیدان های مغناطیسی قابل کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکجاودانگی مصنوعیآب زندگی است قسمت چهارمدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالقانون جنگلسلول های بدن تو پیر نیستنبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنعلم بدون توقفتو جهانی هستی که خودش را ماپروتیلینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورحقیقت تنها چیزی است که شاآشنا پنداریدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسوپاپ ها یا ترانزیستورهابحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برعادت کردن به نعمتتوهم وجودمخچه ، فراتر از حفظ تعادلگامی در درمان بیماریهای ترازودونحافظه و اطلاعات در کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اروشهای نو در درمان دیسک باز روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شودملاحظه های اخلاقی دربارهسکوت و نیستیبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده توسوالات پزشکیتیوتیکسن داروی ضد جنونمرگ و میر پنهانپیموزایدتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت نهمانقراض را انتخاب نکنیددر محل کار ارزش خودت را باثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننرژیم غذایی ضد التهابیاستروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش دمنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حامشکل از کجاستپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سوانسان یک کتابخانه استدرمان های اسرار آمیز در آاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانرساناها و ابر رساناها و عاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بمعجزه در هر لحظه زندگیآن چیزی که ما جریان زمان حساسیت روانی متفاوتاوکرلیزوماب داروی جدید شخفاش با شیوع همه گیری جدیايندگان چگونه خواهند دیددرمان جدید سرطانارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همزندگی بی دودبه خودت مغرور نشوشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان مشارکتیآیا همه جنایت ها نتیجه بیخوشبختی دور از رنج های مایا این جمله درست است کسیدرگیری قلب در بیماری ویراز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگفلج دوطرفه عصب 6 چشمزاوسکا درمان گوشربیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانشباهت کیهان و مغزتلاش هایی در بیماران قطع منشاء کوانتومی هوشیاری اکودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری مجهان ریز و درشتآیا برای تولید مثل همیشه دفاع در برابر تغییر ساختاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسینفراتر از دیوارهای باورزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالطوفان زیباییتنها مانع در زندگی موارد میدان بنیادین اطلاعاتکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکجایی خالی نیستآب زندگی است قسمت هفتمديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت قانون جنگلسلول عصبی شاهکار انطباق بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیعلم در حال توسعهتو دی ان ای خاص ميتوکندريماجرای جهل مقدسکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدحقیقت خواب و رویاآشنا پنداریدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نروان سالماز تکینگی تا مغز- از مغز نسبت طلایی، نشانه ای به سلیروپریم داروی ترکیبی ضدسوخت هیدروژنی پاکبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از عادت دادن مغز بر تفکرتوهم وجودمخچه ابزاري که وظیفه آن فگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکحباب های کیهانی تو در توالکترودهای کاشتنیداروی جدید برای میاستنی ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزروشهای شناسایی قدرت شنوااز سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستملاحظات بیهوشی قبل از جرسکوت، پر از صدابرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدپیامهای کاربرانتیک و اختلال حرکتیمرگ و میر بسیار بالای ناشپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت چهارمانواع سکته های مغزیدر چه مرحله ای از خواب ، راثرات مضر ماری جوانانه به اعدامرژیم غذایی ضد درداسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حامشکلات نخاعیپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستمانسان باشدرمان های بیماری آلزایمراختراع جدید اینترنت کواننور درونرشته نوروایمونولوژی و نقاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمعرفت و شناختآنچه ناشناخته است باید شخلا، حقیقی نیستايا اراده آزاد توهم است یدرمان سرطان با امواج صوتارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین زندگی در جمع مواردی را بربه دنبال رستگاری باششگفت انگیز بودن کیهانتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشمندآیا هوش مصنوعی می تواند نخانه ی تاریکایا ابزار هوشمندی یا مغز درگیری مغز در بیماری کویاز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون افناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان مشترک ژنتیکی موجودابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی برای درمان قطع نخامهندسی ژنتیک در حال تلاش کوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب جهان شگفت انگیزآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددقیق ترین تصاویر از مغز اابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد فرد حساس از نظر عاطفی و بزبان، وسیله شناسایی محیطبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلطولانی ترین شبتنها در برابر جهانمیدازولام در درمان تشنج کتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبهآب زندگی است قسمت اولدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واقانونمندی و محدودیت عالمسلولهای ایمنی القا کنندهبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشعلم راهی برای اندیشیدن اتو در میانه ی جهان نیستی ماجرای عجیب گالیلهگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهحقیقت در علم، هرگز نهایی آغاز فصل سرما و دوباره تکدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای روبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز- از مغز نشانه های گذشته در کیهان لیس دگرامفتامین یا ویاسسودمندی موجودات ابزی بر بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهعارضه جدید ویروس کرونا ستوهم بی خداییمدل همه جانبه نگر ژنرالیگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهحد و مرزها توهم ذهن ماستالگو و عادت را بشکن و در اداروی جدید برای ای ال اسابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياروشی برای بهبود هوش عاطفاز علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهباممانتین یا آلزیکسا یا ابسکته مغزیبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنسایتهای دیگرتیروفیبان موثر در سکته ی مرگ انتقال است یا نابود شپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت نوزدهمانگشت ماشه ایدر ناامیدی بسی امید استاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیراه فراری نیستاسرار بازسازی اندام هاهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانمشکلات بین دو همسر و برخیپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهمانسان جدید از چه زمانی پادرمان های جدید میگرنادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانرشد مغز فرایندی پیچیده ابقای حقیقی در دور ماندن اسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز فکر میکند مرگ برای دیآنچه واقعیت تصور میکنیم آنچه حس می کنیم، نتیجه ی خلا، خالی نیستايا اراده آزاد توهم است یدرمانهای بیماری پارکینسارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسزندگی در سیاهچالهبه زودی شبکه مغزی به جای شگفت زده و حیران باشتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هوشیارآیا هوش مصنوعی زندگی بشرخانواده پایدارایا بیماری ام اس (مولتیپدرگیری مغز در بیماران مباز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهفیلمی بسیار جالب از تغییزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر اشباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی تازه برای گشودن معمهربانی، شرط موفقیتکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جهانی که نه با یک رخداد و آیا تکامل و تغییرات ژنتیدل به دریا بزنابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ ذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومفردا را نمیدانیمسفر فقط مادی نیستبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متطی یکصد هزار سال اخیر هرچتنبیه چقدر موثر استمکانیک کوانتومی بی معنی کتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکجاذبه و نقش آن در شکلگیریآب زندگی است قسمت دومدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوقارچ بی مغز در خدمت موجودسلولهای بنیادی مصنوعی دربازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگعلم ساختن برج های چرخانتوقف؛ شکستماده ی تاریکگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوحقیقت راستین انسان علم بآغاز مبهم آفرینشدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزروبات کیاناز تکینگی تا مغز- از مغزتنشانه های پروردگار در جهلا اکراه فی الدینسیلی محکم محیط زیست بر انبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستعدم توقف تکامل در یک انداتوهم تنهاییمدل هولوگرافیک ژنرالیزهگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراحریص نباشالگوی بنیادین و هوشیاریداروی جدید برای دیابتابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان قطع نخازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا بمن کسی در ناکسی دریافتم سال سیزده ماههبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هامرگ تصادفیپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت هفتمانگشت نگاری مغز نشان میددر هم تنیدگی مرزها و بی ماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایراه های جدید برای قضاوت راصل بازخوردهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردتکامل زبانمشکلات روانپزشکی پس از سپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهمانسان خطرناکترین موجوددرمان های جدید در بیماری اداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهرشد مغز علت تمایل انسان ببلندی در ذهن ما درک بلندیسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتامغز قلبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآنها نمیخواهند دیگران راخلاصه ای از مطالب همایش مای نعمت من در زندگیمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توززندگی زمینی امروز بیش از به زیر پای خود نگاه نکن بشگفتی های زنبور عسلتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان های بسیار دیگرآیا هوش ارثی دریافتی از پخار و گلایا بدون زبان میتوانیم تدرگیری مغزی در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی درافیزیک مولکولها و ذرات در زبان نیاز تکاملی استبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانشجاعت و ترستلاشی جدید در درمان ام اسمولتیپل اسکلروز در زنان کیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزجهانی که از یک منبع، تغذیآیا جنین انسان، هوشمندی دلایلی که نشان میدهد ما بابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیفرضیه ای جدید توضیح میدهسفر نامه سفر به بم و جنوب بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزطبیعت موجی جهانتهدیدهای هوش مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در برابکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکجدایی خطای حسی استآب زندگی است قسمت سومدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ارنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استقبل از آغازسلام تا روشناییبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را علایم کمبود ویتامین E را تولید مثل اولین ربات های ماده ی خالیگلوئونتازه های بیماری پارکینسوحقیقت غیر فیزیکیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز، از مغز نظام مثبت زندگیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سینوریپا داروی ترکیبی ضدبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستعدم درکتوهم جدایی و توهم علممدل هولوگرافیک تعمیم یافگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوبرداری از طبیعتداروی جدید ضد میگرنابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياروشی جدید در درمان نابیناسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دمنابع انرژي پاک سرچشمه حسانسور از روی قصد بسیاری برای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هامرگی وجود نداردپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت هفدهمانتقال ماده و انرژیدر هم تنیدگی کوانتومیاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قراه های جدید برای قضاوت راصل علت و تاثیرهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیمشکلات روانپزشکی در عقب پروانه ی آسمانیجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سومانسان عامل توقف رشد مغزدرمان های رایج ام اسادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیسترشد در سختی استبلوغ چیستشلیک فراموشیبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز مانند تلفن استآنان که در قله اند هرگز خخلاصه ای از درمان های جدیای آنکه نامش درمان و یادشدروغ نگو به خصوص به خودتارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریمزندگی زودگذربوزون هیگز چیستشانس یا تلاشتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان هایی در جهان دیگرآیا هوش سریعی که بدون احسخارق العاده و استثنایی بایا تکامل هدفمند استدرگیری مغزی در سندرم کوواز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بفیزیک و هوشیاریزبان و کلمه حتی برای کسانبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودشرکت نورالینک ویدیویی ازتمایل زیاد به خوردن بستنمواد کوانتومی جدید، ممکنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکجهانی در ذهنآیا جهان ذهن و افکار ما مدنیای شگفت انگیز کوانتومابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیفشار و قدرتسفر به مریخ در 39 روزبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاطبیعت بر اساس هماهنگیتو یک معجزه ایما انسانها چه اندازه نزدکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های آب، زندگی است(قسمت پنجم)دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغقبل از انفجار بزرگسلسله مباحث هوش مصنوعیبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز علایم کمبود ویتامین E را تولید یا دریافت علمماده ای ضد التهابیگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سحقیقت غیر قابل شناختافت فشار خون ناگهانی در ودانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دروح رهاییاز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیلایو دوم دکتر سید سلمان فسیگار عامل افزایش مرگ ومبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهم جسممدل های ریز مغز مینی برینگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع محس چشایی و بویاییالتهاب شریان تمپورالداروی جدید ضد الزایمرابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای روشی جدید در درمان سکته ماساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستمنابع انرژی از نفت و گاز سانسور بر بسیاری از حقایبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیمراحل ارتقای پله پله کیهپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت هجدهماندوه در دنیا استدر هم تنیدگی کوانتومی و پاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عراه پیروزی در زندگی چیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع بی نهایت انرژی در دسریع دویدن مهم نیستبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی مشاهده گر جدای از شیء مشاپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک قسمت سی و هشتمانسانیت در هم تنیده و متصدرمان های علامتی در ام اسادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیز گهواره تا گوربلعیدن ستاره توسط سیاهچاشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز مادران و کودکان در زمآنزیم تولید انرژی در سلوخم شدن فضا-زمانایمپلانت مغزی کمک میکند دریای خداارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک زندگی سلول در بدن، جدای ابوزون هیگز جهان را از متلشاهکار قرنتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهآیا هشیاری کوانتومی وجودخبر مهم تلسکوپ هابلایجاد احساساتدرگیری اعصاب به علت میتواز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کنفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و بیان نتیجه ساختمابیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیشربت ضد خلطتمدن قدیمی ای در جنوب ایرموجود بی مغزی که می تواندکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکجهان، تصادفی نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویرودنیا، هیچ استابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلفضای قلب منبع نبوغ استسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو یک جهان در مغز خودت هسما انسانها چه اندازه نزدکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های آثار باستانی تمدن های قددیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت درهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینقدم زدن و حرکت دید را تغیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس علت خواب آلودگی بعد از خوتولید پاک و فراوان انرژیماده، چیزی بیش از یک خلا گنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی حقایق ممکن و غیر ممکنافت هوشیاری به دنبال کاهدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیلبخند بزن شاید صبح فردا زسیاهچاله های فضایی منابعبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازعشق درونی به یگانگی خلقتتوهمات و شناخت حقیقتمدیون خود ناموجودگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک (قسمت اول )امیوتروفیک لترال اسکلروداروی سل سپتابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهريتوکسيمب در درمان ام اساستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریممنابع انرژی از نفت و گاز ساهچاله ها تبخیر نمیشودبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیمرز مرگ و زندگی کجاستپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت هشتماندوه دردی را دوا نمیکنددر هم تنیدگی کوانتومی و داحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتراه انسان شدن، راه رفتن واصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع جدید انرژیسریعترین کامپیوتر موجودبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفمشاهده آینده از روی مشاهپروتز عصبی برای تکلمحس و ادراک قسمت سی و ششمانسان، گونه ای پر از تضاددرمان ژنتیکی برای نوآوریادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید زمین در برابر عظمت کیهانبنی عباس، ننگی بر تاریخشنا در ابهای گرم جنوب نیابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمژنها ، مغز و ارادهژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز چون ابزار هوش است دلیآینه در اینهخونریزی مغز در سندرم کووایمپلانت نخاعی میتواند ددرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوزندگی، مدیریت انرژیبی نهایت در میان مرزهاشاهکار شش گوشتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان یکپارچهآیا واکنش های یاد گرفته وخدا موجود استایرادهای موجود در خلقت بدرختان اشعار زمیناز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا فاصله ها در مکانیک کوانتزبان و بیان، در سایه پیشربیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیشش مرحله تکامل چشمتمدن پیشرفته ی پیشینیانموجودات مقهور ژنها هستندکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییقفس ذهنسفر دشوار اکتشافبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیظهور امواج مغزی در مغز مصتو کز محنت دیگران بی غمیما اکنون میدانیم فضا خالکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمجریان انرژی در سیستم های آرامش و دانشدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درقدرت مردمسم زنبور ، کلیدی برای واربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحعماد الدین نسیمی قربانی تولید سلولهای جنسی از سلماشین دانشگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سحل مشکلافتخار انسانداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف روزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی ریسمانلحظات خوش با کودکانسیاهچاله ها، دارای پرتو بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسعصب حقوق نورولووتوپیراماتمدیریت اینترنت بر جنگگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستحس و ادراک (قسمت دوم )امید نیکو داشته باش تا آنداروی ضد چاقیابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیریه زغالیاستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی بمنابع انرژی از نفت و گاز سایه را اصالت دادن، جز فربرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشممرز بین انسان و حیوان کجاپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک قسمت پنجماندوهگین نباش اگر درب یا در هر سوراخی سر نکناحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاراه بی شکستاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمناطق خاصی از مغز در جستجسرگیجه از شایعترین اختلابرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریمطالبه ی حق خودپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت سیزدهمانعطاف پذیری مکانیسمی علدرمان پوکی استخوانادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک زمین زیر خلیج فارس تمدنی به قفس های سیاهت ننازشناخت و معرفت، و نقش آن دبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بمغز چگونه صداها را فیلتر آیندهخواندن ، یکی از شستشو دهنایمان به رویادرک نیازمند شناخت خویش اارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش زونیسومایدبی ذهن و بی روحشاید گوشی و چشمی، آماده شتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا یک، وجود داردخدای رنگین کماناکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟درد باسن و پا به دلیل کاهاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا فاصله ی همیشگی تصویر ساززبان و تکلم برخی بیماریهبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستششمین کنگره بین المللی ستمدن بشری و مغز اخلاقیموسیقی نوکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا خداباوری محصول تکاملدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقرقلب و عقلسفرنامه سفر به بم و جنوب با تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر ظرف باید پر شود چه با چرک تو پیچیده ترین تکنولوژی ما از اینجا نخواهیم رفتکریستال هاتاثیر روده بر مغزجستجوی متن و تصویر به صورآرامش و سکوندژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مرویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبقدرت کنترل خودسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایعوامل موثر در پیدایش زباتولترودینمبانی ذهنی سیاه و سفیدگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتحلقه های اسرارآمیزافراد آغاز حرکت خودشان رداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیملرزش ناشی از اسیب به عصبسیاهچاله و تکینگی ابتدایبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک معضلانی که طی سخن گفتن چقدتوانایی مغز و دیگر اجزای مداخله ی زیانبار انسانگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت 67امید نجاتداروی ضد چاقیابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامریواستیگمیناستفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی مصنوعی با برخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادتکامل مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، پیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک قسمت پنجاهاندام حسی، درک از بخش هایدر والنتاین کتاب بدید هماخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل برابطه تشنج و اوتیسماصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگومنبع هوشیاری کجاست قسمت سرگردانیبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتامطالبی در مورد تشنجپرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت ششماهرام مصر از شگفتی های جهدرمان پوکی استخوانارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلازمان چیستبه مغز خزندگان خودت اجازشناخت درون، شناخت بیرون؛بشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز ناتوان از توجیه پیداآینده ی انسان در فراتر ازخواب سالم عامل سلامتیاین پیوند نه با مغز بلکه درک و احساسارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیزونا به وسیله ویروس ابله بی شرمیشاید درست نباشدتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان کاملی در اطراف ما پرآیا کیهان می تواند یک شبیخدایی که ساخته ی ذهن بشر اگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادردهای سال گذشته فراموش از واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا فتون های زیستیزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به صبر بسیار بایدتمدن زیر آبموسیقی هنر مایع استکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآیا دلفین ها می تواند از دو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریقلب دروازه ی ارتباطسفرنامه سفر به بم و جنوب بالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به عقل مجادله گرتو آرامش و صلحیما اشیا را آنطور که هستندکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر جستجوی هوشیاری در مغز ماآرامش(سکوت) stillness و تکاپودگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسارویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتقدرت انسان در نگاه به ابعسندرم کووید طولانیبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاعوامل ایجاد لغت انسانی و تومورها و التهاب مغزی عامباحث مهم حس و ادراکگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینحمله ویروس کرونا به مغزافراد بی دلیل دوستدار تو داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث روزهای سختاز تکامل تا مغز از مغز تا نظریه تکامل در درمان بیملرزش عضله یا فاسیکولاسیوسیاهچاله ی تولید کنندهبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار غم بی پایانتوازن مهمتر از فعالیت زیمدارک ژنتیکی چگونه انسانگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت 74امید درمان کرونا با همانداروی ضد تشنج با قابليت تابعاد بالاترنقطه بی بازگشتریاضیات یک حس جدید استاستفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایمنابع انرژی از نفت و گاز ساخت شبکه عصبی با الفبای برخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانتکامل چشممزایای شکلات تلخ برای سلپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و یانرژی بی پایان در درون هردر یک فراکتال هر نقطه مرکاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکرادیوی مغز و تنظیم فرکاناضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سربازان ما محققا غلبه می بررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درممطالعه ای بیان میکند اهدآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتاولین مورد PML به دنبال تکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیزمان و مکان، ابعاد کیهان به نقاش بنگرشناسایی تاریخچه ی تکاملیشناسایی سلول های ایمنی ابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز و اخلاقآینده ی علم و فیزیک در60 ثخواب سالم عامل سلامتی و یاین اندوه چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیباترین چیز در پیر شدنبی عدالتی در توزیع واکسن شب سیاه سحر شودتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان پیوستهآیا گذشته، امروز وآینده خسته نباشی بابااگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددردی که سالهاست درمان نشاز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا فروتنی و غرورزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیصرع و درمان های آنتمدنی قدیمی در شمال خلیج میهمانهای ناخوانده عامل کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها میتوانند بادو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده رفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهقلب روباتیکسفرنامه سفر به بم و جنوب باهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستعقلانیت بدون تغییرتو افق رویداد جهان هستیما به جهان های متفاوت خودکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر حفره در مغزآزمون تجربی، راهی برای ردانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید درویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً قدرت ذهنسندرم گیلن باره به دنبال بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانعواملی که برای ظهور لغت اتومورهای نخاعیمجموعه های پر سلولی بدن مگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیحمایت از طبیعتافزایش قدرت ادراکات و حسداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتروش مقابله مغز با محدودیاز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیملزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ی ابلهانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقغم بی پایانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمروری بر تشنج و درمان هایپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت 75امیدوار باش حتی اگر همه چداروی ضد تشنج با قابليت تاتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنریسدیپلام تنها داروی تایاستفاده از سلول های بنیاهندسه ی رایج کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ساختن آیندهبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عممسمومیت دانش آموزان، قماپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک قسمت پنجاه و دانرژی تاریکدر کمتر از چند ماه سوش جداختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانراز تغییراطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی از عروسک های بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد میگرنبررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و معماری، هندسه ی قابل مشاآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت شصت و دواولین مورد پیوند سر در اندرمان تومورهای مغزی با اارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرزمان و صبربه نقاش بنگربه نادیدنی ایمان بیاورشواهدی از نوع جدیدی از حابعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز و اخلاقآیا ممکن است موش کور بی مخواب عامل دسته بندی و حفطاین ایده که ذرات سیاهچالدرک احساسات و تفکرات دیگارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل زیباترین چیز در افزایش سبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیشبیه سازی میلیون ها جهان تقلید از طبیعتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و جهان پیوستهآیا پیدایش مغز از روی تصاخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدرس گرفتن از شکست هااز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در بفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکضرورت زدودن افکارتمرکز و مدیتیشنمیوتونیک دیستروفیکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دست مصنوعی به زودی قادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید ترفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جقلب را نشکنسفرنامه سفر به بم و جنوب باور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدعقیده ی بی عملتو انسانی و انسان، شایستما با کمک مغز خود مختاريمکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر حق انتخابآزمون ذهنی گربه ی شرودیندانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آقدرت عشقسندرم پیریفورمیسبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتعوارض ازدواج و بچه دار شدتومورهای ستون فقراتمحل درک احساسات روحانیگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینحوادث روزگار از جمله ویرافزایش مرگ و میر سندرم کوداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جروش های صرفه جویی در ایجااز تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو لزوم سازگاری قانون مجازاسیاره ابلهانبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهتوسعه برخی شغل ها با هوش مرکز هوشیاری، روح یا بدن پنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت چهلامیدی به این سوی قبر نیستداروی ضد تشنج توپیراماتاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشریشه های مشترک حیاتاستفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادینمنابع انرژی از نفت و گاز ساختار فراکتال وجود و ذهبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمسیر دشوار تکامل و ارتقاپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان حس و ادراک قسمت پنجاه و سانرژی تاریک که ما نمی تودر آرزوهایت مداومت داشتهاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستراست دستی و چپ دستیاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت سردرد میگرن در کودکانبررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گمعنی روزهآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک قسمت شصت و ششاولین هیبرید بین انسان و درمان تشنجارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنزمان واقعیت است یا توهم