دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

محدودیت های حافظه و حافظه های کاذب و چالش بزرگ پیش رو در راه شناخت حقیقت

محدودیت های حافظه و حافظه های کاذب و چالش بزرگ پیش رو در راه شناخت حقیقت

در قسمت های گذشته به بررسی احساسات و ادراک و محدودیت های انسان در راه رسیدن به منبع و سرچشمه احساسات، اشاره شد اکنون به مرتبه بعد از احساسات، می آییم و آن، جمع آوری اطلاعات و ادراکات و بعدا تحلیل آنها و بیرون کشیدن آنها برای پردازش های بعدی و به کار ردن آن، برای عمل است.

وقتی ادراک و حس ما اطلاعاتی را دریافت میکند، بر اساس امکانات درونی مغز و تجربیات قبلی، تصویر یا صدایی را در ذهن ما میگذارد.

و این کاشت اطلاعات، در مغز میتواند با دریافت اطلاعات جدید فراموش شود، زیرا گنجایش مغز محدود است مگر آنکه این اطلاعات با پردازش سلول های عصبی به وسیله تکرار و مداومت، به صورت نسبتا پایداری، ذخیره شود.

در این صورت است که آن حس اولیه برای زمانی طولانی تر در اختیار فرد قرار میگیرد. این فرایند، نیازمند پردازش عملکرد سلول های مغزی است و نیازمند هوشیاری و اراده فرد، برای ثبت اطلاعات است. وگرنه اگر اراده ای نباشد تا به وسیله آن، اطلاعات دریافت شده به وسیله فرد، مرور گردد، این اطلاعات در همان ذخیره ابتدایی و کوتاه مدت باقی خواهد ماند.

بعد زمان از ابعاد عالم مادی ماست و وقتی در مورد ثبت اطلاعات دریافتی سخن میگوییم و عبارت حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت را به کار میبریم، منظور ثبت دریافت های عالم مادی در ظرف ابزار هوش عالم مادی است که دارای محدودیت های خاص است وگرنه کاملا واضح است آنچه در قالب احساسات و حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، درک میکنی نشان دهنده حقیقت اشیا نیست.

چه بسیار مناظری را دیده ایم که تحت تاثیر روحیه بد ما، اصلا به چشم نیامد و چه بسیار تک درخت هایی در وسط بیابان که در سایه روحیه شاد ما بسیار زیبا و دلنشین شد!

چه بسیار درخت و کوهی که با دیدن آن، هیچ مطلب جدیدی برای ما تداعی نشد و چه بسیار درخت و کوهی که در دید ولی ای از اولیای خدا راه رسیدن به نبوت و رسالت را باز کرد(مراجعه شود به داستان بعثت موسی ابن عمران ع و کلام خدا با او در درخت و در کوه، در قرآن کریم)

عالم مادی ما کلامی است که ما در حد ظرف خود درک میکنیم و همین مطلب، تاکید میکند که اطلاعات دریافتی و احساسات ما، محدود به عالم مادی نیست. بلکه عالم مادی کلامی از جهانی بالاتر است که ما میتوانیم در حد مغز خود در یابیم.

تقسیم حافظه اطلاعات، به کوتاه مدت و بلند مدت هم نشانه ای از آن است که اطلاعات ما پردازشی است که تحت تاثیر محدودیت های عالم مادی به ما رسیده است.

با نظریه جهان های موازی و تایید علمی آن، امروز مشخص است که کوتاه مدت و بلند مدت تا زمانی است که شما درگیر بعد زمان باشید و اگر فراتر از بعد زمان- که بعد چهارم عالم مادی درنظر گرفته میشود- گام برداریم و سرعت ها را به فراتر از سرعت نور برسانیم، کوتاه مدت و بلند مدت و تعابیری مانند این، محو میگردد. در جهانی که شما بتوانید پا در گذشته و آینده بگذارید و دیروز و فردا را مانند امروز و در همین امروز، ببینید، مفهوم کوتاه و بلند از نظر زمانی محو خواهد شد.

رفتن در بند عالم مادی و بعد زمان است که ما را گرفتار ابزار هوش مادی و محدودیت های آن کرده است.

حافظه کوتاه مدت نشانه ای از ضعف و محدودیت ابزار هوش عالم مادی ماست که بعدها در سایه آموزش، تلاش و اراده فرد، تبدیل به حافظه بلند مدت، میشود و در سایه پردازش و ارتقای عملکرد نورون، باقی میماند و امروز به جای حافظه کوتاه مدتی- که کاملا نقص و ناتوانی مغزهای ما را نشان میدهد- از عبارت حافظه عملکردی فعال استفاده می شود و همین فعالیت هم نشانه نقص ابزار هوش ماست تا بتواند اطلاعات را به شکلی فعال تر و پایدارتر کند.

همه این محدودیت ها چه در ادراک و چه در ثبت اطلاعات و ... سبب میشود آنچه در ذهن های ما پردازش می شود، محدود باشد و با حقیقت فاصله زیادی داشته باشد. به خصوص وقتی این اطلاعات ناقص دریافتی، در میلیاردها شبکه پیچ در پیچ مغزی و میلیاردها نورون عصبی و میلیاردها واسطه شیمیایی بین سلولهای عصبی گرفتار شود و به خصوص وقتی حجم اطلاعات، در مغز شما به محدوده متراکمی برسد که شمارش آن سخت است(در محدوده هزاران ترابایت)(هر ترابیان معادل 1024 مگابایت است!!!) و شما مجبور باشید برای بارآوری اطلاعات، در میان صندوقی پر از هزاران ترابیان حس و شناخت، بگردید!!!

بله گام اول و ظرف درک های بالاتر از درک مادی، مشاهده آثار مادی عالم ما است ولی مطلق انگاشتن و حقیقت مطلق پنداشتن آن، جز بی خردی نیست.

توصیه میشود به تدریس سهو و نسیان معصوم از سید احمد الحسن یمانی مراجعه شود
www.almahdyoon.co

ادراک ما دچار خطاست و حافظه های ما هم در معرض خطاست و قطعا واکنش های حاصل از این فرآیندها هم در معرض خطاست و اینجاست که هر عاقلی نیاز به دستی الهی را کاملا در پیدا کردن راه های زندگی خود حس خواهد کرد.

مطلبی از دکتر ابتسام احمد در مورد نقص های حافظه

شاهدان.. و حافظه کاذب
-بله این را گفتم! با گوش خود شنیدم و با چشم خود، او را دیدم.
-هرگز
-آن را کاملا به یاد می آورم!
-من هم، همه تفاصیل را به یاد می آورم.

آیا قبلا برای تو اتفاق افتاده است از حافظه و حادثه ای دفاع کنی که در پیشاپیش فرد دیگری هم رخ داده است ولی او حافظه و بیان کاملا متفاوتی درمورد حادثه داشته باشد؟

حافظه های ما است که بر اساس آن زندگی خود و واکنش ها و رفتارها و افکار خود را بنا میکنیم و اینها گاهی اشتباه است تا حدی که میتواند حقیقت را کاملا آشفته کند.

آیا میتوانیم به حافظه های خود اعتماد کنیم؟ و تا چه حدی میتوانیم چنین کنیم؟

در سال 1974 مقاله علمی و مشهوری از الیزابت لوفتوس و جان پالمر منتشر شد و آدرس آن در زیر می آید و دو آزمون را اجرا کرد و جواب افراد، در مورد فیلمی- که آن را در مورد حادثه تصادف، مشاهده کرده بودند- عجیب شد و نتایج این پژوهش پريشان و آشفته بود زیرا بيان میکرد روش طرح سوال و قدرت کلمات موجود در خود سوال، باعث حافظه متفاوتی از حادثه میشود. اگر سوال شود (سرعت اتومبیل وقتی با ماشین دیگر میماند، چقدر بوده است؟) سرعتی که شخص بیان میکند کمتر از زمانی است که سوال شود(سرعت ماشین وقتی به ماشین دیگر صدمه زد، چقدر بوده است؟) بلکه قدرت کلمه سبب میشود آنها وجود شیشه شکسته را هم به یاد بیاورند!

و این یعنی روش سوال کردن، در حافظه ما تاثیر میگذارد و آن را منحرف می کند و حافظه ای اشتباه یا حافظه ای کاذب را سبب میشود و فرد کاملا به این موارد راضی است.

همچنین بسیاری از شهادت های دروغین هست(دروغ به این معنی که نتیجه حافظه کاذب است و نه اینکه نتیجه دروغ عمدی از طرف فرد در شهادت است) و باعث زندانی شدن و دستگیری و حکم های ظالمانه در حق بسیاری از افراد میشود که بعدها مشخص میگردد آنها بی گناه بوده اند.

من در اینجا اشاره میکنم که مساله شهادت که بر اساس آن احکام در دین اسلام صادر میشود، همیشه میبینیم شهادت دو تن یا بیشتر است و اعتقاد ندارم امر فقط مربوط به دروغ، در شهادت باشد و شخصی ممکن است اعتقاد داشته باشد راستگوست ولی حافظه کاذب در نتیجه عوامل معینی در او شکل گرفته باشد:
رویت هلال.. دو شاهد

قضات... دو شاهد(و دو تن از مردانتان را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن از کسانی را برای شهادت استفاده کنید که بر آنها رضایت دارید تا اگر یکی از آنها فراموش کرد، دیگری به یاد او بیاورد.)

وصیت...(وقتی زمان وفات کسی از شما فرا رسید- باید شاهد شما در زمان وصیت، دو تن عادل در میان شما، باشند)

زنا... چهار شاهد( کسانی که به زنان شوهردار تهمت زنا بزنند و بر ادعای خود چهار شاهد نیاورند آنها را هشتاد ضربه شلاق بزنید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید و آنها فاسق هستند.)

نظرتان در این مورد چیست؟ از نظر دینی چگونه ممکن است حافظه های دروغین در صفحه وجود ما وارد شود در حالی که معتقدیم، مبتنی بر حقایق است و رفتار خود را بر اساس آن بنا می کنیم؟

تصویر، نمونه اتکنسون و شیفر را در مورد عمل حافظه بیان میکند اول چیزهایی را که میخواهیم به یاد بیاوریم به عنوان حافظه حسی آنی ولی گذرا در طی فقط چند ثانیه ثبت میکنیم.

هنگام توجه به آن، در حافظه کوتاه مدت برای 30 ثانیه باقی میماند و این، در صورتی است که مورد آن، تمرین نشود و این مفهوم امروز بیانش عوض شده است و تعمیم داده شده است و به آن حافظه فعال میگویند بعدا این حافظه ها یا از میان میرود یا وارد حافظه بلند مدت میشود و به جای آن، به آن، حافظه فعال شاملتر میگویند.

حافظه عامل همه روش هایی را در بر میگیرد که با آن معلومات کوتاه مدت را میگیریم و آن را در مخازن حافظه بلندمدت خود ذخیره میکنیم(در یک تعریف کلی حافظه فعال یا working memory در واقع همان حافظه کوتاه مدت یا short term memory می باشد که در آن پردازش اطلاعات اتفاق می افتد.

آقای Alan David Baddeley برای اولین مرتبه در سال 1974 به همراه Graham Hitch مدل حافظه فعال را مطرح نمودند.

حافظه کاری، به چه دردی می خورد ؟

حافظه فعال در واقع یکی از اصلی ترین و ابتدایی ترین ارکان حافظه جهت انجام فعالیت های شناختی است که ما انجام می دهیم. از زبان آموزی و درک زبان گرفته تا گفتگو، محاسبات ریاضی، استدلال و حل مساله و امثالهم

حافظه فعال هرچه عملکرد بهتری داشته باشد، امکان انجام سریعتر محاسبات به صورت ذهنی، تصویر سازی های ذهنی به خصوص در حل مسئله، درک سریعتر صحبت های گفته شده، به خاطر سپاری و به یاد آوری سریع تر مطالب می شود)

و دانشمندان تصور میکنند حافظه فعال، دو فرایند صریح و ضمنی را در بر میگیرد. وقتی معلومات را به صورت هوشیار و با اراده ذخیره میکنیم این فرایند صریح است مانند زمانی که درس میخوانیم، ولی حافظه عامل ما عموما اموری را که به آن توج

1:
ه نمی کنیم به مخزن حافظه بلند مدت منتق

ل نمیکند. و این فرایند، فرایند ضمنی خوانده میشود یعنی لازم نیست به شکل ارادی بر دانسته خاصی تمرکز کنیم بلکه به صورت غیر ارادی(در حافظه کوتاه مدت) ذخیره میشود.

در مورد آن چیزی بحث کنید که سید احمد الحسن در مورد عملکرد حافظه گفته اند.
دکتر ابتسام احمد

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2324754864242699&id=100001246245992


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا هشیاری کوانتومی وجوداستفاده از هوش مصنوعی در فلج بل، فلجی ترسناک که آنساخت شبکه عصبی با الفباینزاع بین جهل و علم رو به پآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دلرزش ناشی از اسیب به عصبشبیه سازی میلیون ها جهان هوش مصنوعی از عروسک تا کافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیما تحت کنترل ژنها هستیم یعید نوروز مبارکهیچگاه از فشار و شکست نتراولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهایینقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستچه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی فلج خوابساخت شبکه عصبی مصنوعی با نزاع بین علم و نادانی رو آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دلزوم سازگاری قانون مجازاشبیه سازی سیستم های کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یماه رجبعامل کلیدی در کنترل کارآهاوکينگ پیش از مرگش رسالاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسمشکلات نخاعیورزش و میگرناگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقچهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب چگونه حافظه را قویتر کنیسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سفلج خواب چیستساختار شبکه های مغزی ثابنزاع بین علم و جهل رو به پآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریلزوم سازگاری قانون مجازاشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطماپروتیلینعسل طبیعی موثر در کنترل بهاوکينگ پیش از مرگش رسالاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی مشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودینقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نگاهی بر توانایی اجزاي باستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینفیلمی بسیار جالب از تغییسخن پاک و ثابتنظام مثبت زندگیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بممانتین یا آلزیکسا یا ابشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی از عروسک تا کمالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمبانی ذهنی سیاه و سفیدعصب حقوق نورولووهدف از تکامل مغزاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیمعنی روزهورزش در کمر دردابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی مغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجانقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانناتوانی از درمان برخی ویاصول سلامت کمرتری فلوپرازینفیزیکدانان ماشینی برای تسریعترین کامپیوتر موجودنظریه تکامل در درمان بیمآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژي پاک سرچشمه حشش مرحله تکامل چشمهوش مصنوعی در کامپیوترهاالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريمجموعه های پر سلولی بدن معضلانی که طی سخن گفتن چقدهزینه ای که برای اندیشیدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش انقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درناتوانی در شناسایی چهره اضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مفرگشت و تکامل تصادفی محض سرگیجه از شایعترین اختلاهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست مولتیپل اسکلروز در زنان ششمین کنگره بین المللی سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمحل درک احساسات روحانیمقالاتهستي مادي ای که ما کوچکترايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکامنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستفراموش کارها باهوش تر هسسردرد و علتهای آنهفت سین یادگاری از میراث آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستمواد کوانتومی جدید، ممکنصرع و درمان های آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملمحل درک احساسات روحانی دتاثیر ویتامین دی بر بیماهستی ما پس از شروعی چگال ايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از ارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارنخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زفراموشی همیشه هم بد نیستسردرد تنشنهمیشه عسل با موم بخوریمآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییموجود بی مغزی که می تواندضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی درمانگر کامپیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملمحدودیت های حافظه و حافظصفحه اصلیو هر کس تقوای خدا پیشه کنای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنوانقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمیننوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر نرمش های مفید در سرگیجهبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیفرایند حذف برخی اجزای مغسردرد سکه ایهوموارکتوس ها ممکن است دآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )موجودات مقهور ژنها هستندضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی درخدمت خلق وحانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسوالات پزشکیویتامین E برای فعالیت صحایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتداینرمشهای مهم برای تقویت عبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پفرد حساس از نظر عاطفی و بسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی می تواند بر احآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )میهمانهای ناخوانده عامل طی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی ساخته هوش طبیانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز امخچه ابزاري که وظیفه آن فپیامهای کاربرانویتامین E در چه مواد غذایایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتمغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخنقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچرا مغزهای ما ارتقا یافت بوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصقانون مندی نقشه ژنتیکی مشلیک فراموشیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارممیگرن سردردی ژنتیکی که بظهور امواج مغزی در مغز مصهوش احساسیاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بمدارک ژنتیکی چگونه انسانسایتهای دیگرویتامین دی گنجینه ای بزرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتومغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته منقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانچرا حیوانات سخن نمی گوینبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهقارچ بی مغز در خدمت موجودشنا در ابهای گرم جنوب نیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجممیدان مغناطيسي زمین بشر علم به ما کمک میکند تا موهوش احساسیانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر منقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز چرا حجم مغز گونه انسان دربیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییقدم زدن و حرکت دید را تغیشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی الفاگوآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سوممکانیزمهای دفاعی در برابعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی بیشتر در زنانانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطانایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرنقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنچرا در مغز انسان، فرورفتبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییقدرت انسان در نگاه به ابعشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی از عروسک تا کآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتما انسانها چه اندازه نزدعلایم کمبود ویتامین E را هوش عاطفی در زنان بیشتر اانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز چراروياها را به یاد نمی آبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سالوب فرونتال یا پیشانی مغشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی از عروسک تا کآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش مما انسانها چه اندازه نزدعلت خواب آلودگی بعد از خوهوشیاری کوانتومیانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش سریعی که بدون احسازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیچراروياها را به یاد نمی آآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفلبخند بزن شاید صبح فردا زشاهکار قرنهوش مصنوعی از عروسک تا کإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنما با کمک مغز خود مختاريمعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش، ژنتیکی است یا محیطیاولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بینقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب چگونه جمعیت های بزرگ شکل