دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره احساسات متفایادآوری خواب و رویاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از مغز زنان جوانتر از مغز مربررسی سیستم تعادلی بدن اکوری گذرای ناشی از موبایداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنقش سجده بر عملکرد مغزتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تا 20 سال آینده مغز شما به پختگی پس از چهل سالگي به روش هایی ساده برای کاهش ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آموجودات مقهور ژنها هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیشتر کمردردها نیازی به ویتامین E در چه مواد غذایحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره احساساتی غیرژن هوش و ساختارهای حیاتی خطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسبررسی علل کمر درد در میانکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريگذر زمان کاملا وابسته به درک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر مشاهده بر واقعیت بپرورش مغز مینیاتوری انساروش صحبت کردن در حال تکاماز تکنیکی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمیهمانهای ناخوانده عامل بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمخچه ابزاري که وظیفه آن فبا هوش مصنوعی خودکار روببارداری بدون رحمویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان ایا طبیعتا تمابخش دیگری در وجود انسان هژن یا نقشه توسعه مغز و نقدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشبزرگ شدن مغز محدود به دورکاهش التهاب ناشی از بیماداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان نقش غذاها و موجودات درياتولید سلولهای جنسی از سلگربه شرودینگر و تاثیر مشدرک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به چگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآلزایمرروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه میگرن سردردی ژنتیکی که ببه زودی شبکه مغزی به جای هوش احساسیتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومدارک ژنتیکی چگونه انسانبازگشت از آثار به سوی خداواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان برای ایجاد تمدبرنامه و ساختار پیچیده مژنها نقشه ایجاد ابزار هودقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیبسیاری از بیماری های جدیکایروپاکتیک چیستداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گنقش غذاها و موجودات درياتوانایی مغز و دیگر اجزای گزیده ای از وبینار یا کنفدرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما تنها موجودات زنده روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز و از مغز چرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمیدان مغناطيسي زمین بشر بوزون هیگز چیستهوش احساسیتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمروری بر تشنج و درمان هایمرکز خنده در کجای مغز استبازسازي مغز و نخاع چالشی واکسن سرطانحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمغز انسان برای شادمانی طبرین نت به جای اینترنتژنها ، مغز و ارادهدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل اتفاوت مغز انسان و میمون هکاربرد روباتهای ريزنانوداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوازن مهمتر از فعالیت زیگزارش یک مورد جالب لخته ودرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا مغز تا بزرگسالی توسعروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی الفاگوتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیمکانیزمهای دفاعی در براببیماری گیلن باره و بیمارهوش عاطفی بیشتر در زنانثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرگ انتقال است یا نابود شبحتی علمی درباره تمایل بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالمغز انسان برای شادمانی طبرای پیش بینی آینده مغز دژنهای هوش ، کدامنددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دتفاوتهای جنسیتی راهی براکاربرد روباتهای ريز، در داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنقص در تشخیص هیجانات عامتوسعه برخی شغل ها با هوش گشایش دروازه جدیدی از طردرگیری قلب در بیماری ویرارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا همه جنایت ها نتیجه بیروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر اجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشاانگشت نگاری مغز نشان میدمراحل ارتقای پله پله کیهبحث درباره پیدایش و منشاوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان المغز انسان رو به کوچک تر شبرخی نکات از گاید لاین پرکلرال هیدرات برای خواباندو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشکجای مغز مسئول پردازش تجداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و چند جهانیتوصیه های غیر دارویی در سپمبرولیزوماب در بیماری چدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا هوش ارثی دریافتی از پروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از ما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه ام اس مولتهوشیاری کوانتومیجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استاندوهگین نباش اگر درب یا مزایای شکلات تلخ برای سلبحثی در مورد نقش ویتامينورزش هوازی مرتب خیلی به قحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی اثرات مضر ویتامین دکمردرد و علل آنديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نتلقین اطلاعات و حافظهکشف مکانیسم عصبی خوانش پدر مانهای کمر درداختلالات مخچهچندین ماده غذایی که ماننتوصیه هایی در مصرف ماهیپنج اکتشاف شگفت آور در مورقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا هوش سریعی که بدون احسريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قاما با کمک مغز خود مختاريمبیماری بیش فعالیهوش، ژنتیکی است یا محیطیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیانسان قدیم در شبه جزیره عمسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی جالب درباره محدودیتورزش هوازی ، بهترین تمریخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپمغز ایندگان چگونه استبرخی اختلالات عصبی مثانهکمردرد با پوشیدن کفش منادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای تلاش هایی در بیماران قطع کشف مکانیسمی پیچیده در بدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانچه زیاد است بر من که در ایتوضیحی ساده در مورد هوش مپوست ساعتی مستقل از مغز درموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا هشیاری کوانتومی وجودریواستیگمینفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت الرزش ناشی از اسیب به عصبازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری تی تی پیهیچگاه از فشار و شکست نترجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان جدید از چه زمانی پامشکلات نخاعیبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش و میگرنخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمغز ابزار برتر بقابرخی بیماری ها که در آن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دتلاشی برای درمان قطع نخاکشف ارتباط جدیدی از ارتبدر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در انچهار میلیارد سال تکامل بتکامل چشمپیموزایدرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم فلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دلزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی ماه رجببیماری ضعف عضلات نزدیک بهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان عامل توقف رشد مغزمشاهده آینده از روی مشاهبحثی در مورد عملکرد لوب فورزش بهترین درمان بیش فعخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمغز از بسیاری حقایق می گربرخی بیماری های خاص که بدکنگره بین المللی سردرد ددژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاشی جدید در درمان ام اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل ابزار هوش ، راه پر پیچیدگی های مغزی در درک زرویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سلزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکماپروتیلینبیماریهای تحلیل عضلانی اهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانعطاف پذیری مکانیسمی علمعنی روزهبحثی درباره هوش و تفاوتهورزش در کمر دردخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی توجهات در ببمار پارکنگره بین المللی سردرد ددانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف تمایل زیاد به خوردن بستنگنجینه ای به نام ویتامین درمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل زبانپیوند مغز و سر و چالشهای روبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطممانتین یا آلزیکسا یا اباستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیهوش کردن در جراحی و بیمهدف از تکامل مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی سلولهای عصبی در تلاکندر در بیماریهای التهابدانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنقش روزه داری در سالم و جتمدن قدیمی ای در جنوب ایرگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و نورون هاي مصنوعی می توانتکامل ساختار رگهای مغزی پیوند سر، یکی از راه حلهاروح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژي پاک سرچشمه حاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در کامپیوترهاتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمجموعه های پر سلولی بدن مبیوگرافیهزینه ای که برای اندیشیدجاذبه و نقش آن در شکلگیریشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان خودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی سيناپسها طی تکامل و کوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش رژیم غذایی در رشد و اتمدن بشری و مغز اخلاقیگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش نورون های ردیاب حافظهتکامل شناخت انسان با کشفپیشینیان انسان از هفت میروزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمولتیپل اسکلروز در زنان اصول سلامت کمرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمحل درک احساسات روحانیبیوگرافیهستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره هوش و تفاوتهیکی از علل محدودیت مغز امخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برامغز بزرگ چالشهای پیش روبررسي علل احتمالي تغيير کودک ایرانی که هوش او از داروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونقش زبان در سلطه و قدرت اتمساح حد واسط میان مغز کوگامی در درمان بیماریهای درمان جدید میگرن با انتی ارتوکين تراپی روشی جديد نوروپلاستیسیتی چیستتئوری تکامل امروز در درمپیشرفتی مستقل از ابزار هروش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انسانخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمواد کوانتومی جدید، ممکناضطراب و ترسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمحل درک احساسات روحانی دبیان ژن های اسکیزوفرنی دهستی ما پس از شروعی چگال حافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره هوش و تفاوتهیادگیری مهارت های جدید دخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازمغز حریص برای خون، کلید تبررسی و اپروچ جدید بر بیمکودکان خود را مشابه خود تداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش زبان در سلطه و قدرت اتنفس هوازی و میتوکندریگاهی لازم است برای فهم و درمانهای بیماری پارکینسارتباط میکروب روده و پارنوشیدن چای برای مغز مفید تئوری تکامل در پیشگیری و پاسخ گیاهان در زمان خوردروش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخموجود بی مغزی که می توانداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی درمانگر کامپیتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامحدودیت های حافظه و حافظبیست تمرین ساده برای جلوو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاست