دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
خواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرنقش پیشرفته ی سلول های بنداروی جدید برای دیابتچالش هوشیاری و اینکه چرا کاربرد روباتهای ريز، در منابع انرژی از نفت و گاز برخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدهوش مصنوعی از عروسک بازی زونا به وسیله ویروس ابله انفجار و توقف تکاملی نشاتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنمداخله ی زیانبار انسانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدفیروز نادریخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کونقش زبان در سلطه و قدرت ادر میان تاریکی و روشناییچت جی پی تیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نرنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان نیاز تکاملی استانرژی تاریکترازودونابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز مامرز مرگ و زندگی کجاستعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه افراموش کارها باهوش تر هسخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعینمیتوان بر سیاه سیاه نوشدر برابر حقایق جدیدچرا مغز انسان سه هزار سالگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه روبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسفر فقط مادی نیستانسانیت در برابر دیگرانتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلمشکلات روانپزشکی در عقب سوالات پزشکیاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی فشار و قدرتخطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مچه زیاد است بر من که در ایدرمان های علامتی در ام اسنزاع ها بیهوده استگریه ی ابر، رمز طراوت باغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش عاطفی قسمت سومسلول های بدن تو پیر نیستنايا اراده آزاد توهم است یشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد حریص نباشمعجزه در هر لحظه زندگیاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی قوی تر باشبار سنین ابزار هوشمندی انوار مغز، ترجمه ی فعالیت درمان جدید سرطاننظریه تکامل در درمان بیمپیچیدگی های مغزمگسمهندسی بدنریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار شباهت کیهان و مغزارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت چهل و دوممغز کوانتومیدین اجباریاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنقدرت کنترل خودبحثی در مورد حقیقت فضا و نوروز مبارکدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استهمیشه چشمی مراقب و نگهباپیر شدن حتمی نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با راه های جدید برای قضاوت رآشنا پنداریتاثیر ترکیبات استاتین (سهز ذره، یک دنیاستسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بصداقتارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانشمندان موفق به بازگردکوچ از محیط نامناسبلا اکراه فی الدینبخشش، عقلانی یا غیر عاقلچگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیهندسه بنیادینپروژه ی ژنوم انسانیما اکنون میدانیم فضا خالرشد مغز فرایندی پیچیده اافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندطوفان زیباییاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کنقاشی هایی با بوی گذشته یداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیکیست هیداتید مغزمقابله با کرونا با علم اسبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدوددست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستزمزمه ات مانده در گوشمامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهجهان شگفت انگیزمحل درک احساسات روحانیعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مALS نگاهی کامل بر بیماری وخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحنقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید ضد فشار خونچالش هوشیاری و اینکه چرا کاش شرف اجباری بود یا حتیمنابع انرژی از نفت و گاز برخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی از عروسک بازی زیان غذاهای پرچربانفجار بزرگ پایان بوده اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیمدارک ژنتیکی چگونه انسانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرفیزیک مولکولها و ذرات در خود جسم و یا تصویربیماری الزایمرنقش زبان در سلطه و قدرت ادر مانهای کمر دردچت جی پی تیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشررنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و کلمه حتی برای کسانانرژی تاریک که ما نمی توترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط سردرد عروقی میگرنحفره در مغزمرز بین انسان و حیوان کجاعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن فراموشی همیشه هم بد نیستخبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشنمای موفقیتدر جراحی کمر عجله نکنیدچرا مغزهای ما ارتقا یافت گیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسفر نامه سفر به بم و جنوب انسان، گونه ای پر از تضادتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزمشاهده گر جدای از شیء مشاپیامهای کاربراناز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان فشار روحی، همیشه بد نیست خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از نه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان ژنتیکی برای نوآورینزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش عاطفی قسمت ششمسلول بنیادی و ای ال اسای نعمت من در زندگیمشانس یا تلاشتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و حرکات چشم، ترجمه کننده ی معرفی مورد نادر بیماری گاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نققیچی ژنتیکیباربر دیگران نباشنوار عصب و عضلهدرمان جدید سرطاننظریه تکامل در درمان بیمپیچیدگی های مغزی در درک زمهربانی، شرط موفقیتریسپریدونتمدن زیر آبآرامش و سکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت چهل و سوممغز آیندگان چگونه است ؟دین، اجباری نیستاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کقدرت انسان در نگاه به ابعبحثی در مورد عملکرد لوب فنوروز یا روز پایانیدروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بپیراستاممیگرن و خوابراه پیروزی در زندگی چیستآشنا پنداریتاثیر تغذیه بر سلامت رواهزینه ای که برای اندیشیدسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بصدای بم با فرکانس پایین، ارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیمغز بزرگ چالش است یا منفعدانشمندان نورون مصنوعی سکوچک شدن مغز از نئاندرتالاموژین داروی ضد اوتیسم؟بدون پیر فلکچگونه میتوان با قانون جندرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريهندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفترشد مغز علت تمایل انسان بافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکسکوت و نیستیجهان هوشیارطولانی ترین شباز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنچقدر به چشم اعتماد کنیمداروهای ضد تشنج با توضیح نگاه من، نگاه تو و یا حقیکیست کلوئید بطن سومملاحظه های اخلاقی دربارهبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا زنان باهوش ترامیوتروفیک لترال اسکلروتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانمحل درک احساسات روحانی دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برNVG 291خواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21نقش انتخاب از طرف محیط، نداروی جدید ضد میگرنچالش هوشیاری و اینکه چرا کتاب گران و پرهزینه شد ولمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در پیر شدنانقراض را انتخاب نکنیدتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از سرنوشتجاودانگی مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هایعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که فیزیک هوشیاریخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و نقش سجده بر عملکرد مغزدر محل کار ارزش خودت را بنتایج نادانی و جهلکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنبع هوشیاری کجاست قسمت بزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پرهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان نتیجه ساختماانرژی خلا ممکن استتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هسرطان کمیت گراییحق انتخابمرز جدید جستجو و اکتشاف، عشق درونی به یگانگی خلقتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهفراموشی و مسیر روحانیخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمنمایش تک نفرهدر درمان بیماری مولتیپل چرا ویروس کرونای دلتا واگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی، کیفیت فریب مسفر به مریخ در 39 روزانعطاف پذیری مکانیسمی علتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزمشاهده آینده از روی مشاهسایتهای دیگراز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندفضا و ذهن بازدفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و نهایت معرفت و شناخت درک عدرمان کارتی سل و تومور مغنزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش عاطفی بیشتر در زنانسلول بنیادی در درمان ایدای همه ی وجود منشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و حرکت چرخشی و دائمی کیهانمعرفت و شناختدو بیماری روانی خود بزرگ استخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبارداری بدون رحمنوار عصب و عضلهدرمان دارویی سرطان رحم بنظریه تکامل در درمان بیمپیوند قلب خوک، به فرد دچاموفقیت هوش مصنوعی در امتریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس حقیقت را درون مغز سندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم باشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت نهممغز اندامی تشنه ی انرژی ادیوار همه اش توهم بوداطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتقدرت ذهنبحثی درباره هوش و تفاوتهنورالژیدریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایهمیشه به آنچه داری، خوشنپیشینیان انسان از هفت میمیگرن و روزه داریراه انسان شدن، راه رفتن وآشناپنداری چیستتاثیر حرکات چشم بر امواج هزینه سنگین انسان در ازاسیاهچاله هاجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایصرع و درمان های آنارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان یک فرضیه رادیککوچکی قلبلایو دوم دکتر سید سلمان فبدون بار گذشتهچگونه مغز ما، موسیقی را پدرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی هندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستندرشد در سختی استافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشونقش قهوه در سلامتیداروی فامپیریدین یا نورلنگاه مادی غیر علمی استکپسول ژری لاکتملاحظات بیهوشی قبل از جربرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیددغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالهوش مصنوعی اکنون می توانزنجیرها را ما باید پاره کامید نیکو داشته باش تا آنتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و محدودیت چقدر موثر استمحدودیت های حافظه و حافظعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروفقر داده ها در هوش مصنوعیخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمینقش اتصالات بین سلولهای داروی جدید ضد الزایمرچالش های ایستادن بر دو پاکتاب زیست شناسی باورمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانرفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های سازمان بهداشت هوش مصنوعی از عروسک بازی زیباترین چیز در افزایش سانواع سکته های مغزیتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از سریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی مرکز هوشیاری، روح یا بدن عادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرفیزیک و هوشیاریخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتنقش غذاها و موجودات دريادر چه مرحله ای از خواب ، رنجات در اعتماد به خودکشیدن مادی روشی برای جلومنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسروی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و بیان، در سایه پیشرانرژِی برای ایجاد اضطرابتراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی مرزهای حقیقی یا مرزهای تعشق، شلوغ کردن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفراموشی آرمانخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار اچند نرمش مفید برای کمردردر دعواها چه میکنی؟چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک گیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی روح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسفر به درون سفری زیبااهرام مصر از شگفتی های جهتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان شیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتمشاهدات آمیخته با اشتباهازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانفضای قلب منبع نبوغ استدفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگنهایت در بی نهایتدرمان پوکی استخواننزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول بنیادین از مخاط بینای آنکه نامش درمان و یادششاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهحس متفاوتمغز فکر میکند مرگ برای دیدو بار در هفته ماهی مصرف استروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوقانون مندی نقشه ژنتیکی مبازگشایی مجدد مطب دکتر سنوار عصب و عضلهدرمان زخم دیابتی با تکنونعناعپیوند مدفوعموفقیت در تفکر استریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ اندر هیچسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستشجاعت و ترسارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت چهارممغز انسان ایا طبیعتا تمادیوار، از ابتدا توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردقدرت شناختی انسان، محدودبحثی درباره هوش و تفاوتهنورالژی تریژمینالدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسهمیشه داناتر از ما وجود دپیشرفت های باور نکردنی دمیگرن سردردی ژنتیکی که براه بی شکستآشتی بهتر استتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسضایعه ی شبکه لومبوساکرالارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان ژنی از مغز انسکوچکترین چیز یک معجزه اسلازم است هیچ کاری نکنیدبدون زمان، ماده ای وجود نچگونه مغز پیش انسان یا همپروژه ی علمی پیوند مغز سادرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکستهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خودرشد، رسیدن به یک هدف نیستاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرطیف انسفالیت، گیلن باره از انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کننقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی لیراگلوتیدنگاه محدود و تک جانبه، مشکامپیوتر سایبورگممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی فعال و مثبت روند آلامید نجاتتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنمحدودیت درک انسانعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از فلج نخاعی با الکترودهای خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن نقش تیروئید در تکامل مغزداروی سل سپتچالش کمبود اندام برای پیکتاب طبیعت در قالب هندسهمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهرفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در سهوش مصنوعی از عروسک بازی زیر فشار کووید چه باید کرانیس بی کسانتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستمرکز حافظه کجاستعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتفیزیک آگاهیخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار نقش غذاها و موجودات دريادر ناامیدی بسی امید استنجات در راستگوییکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودرویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و تکلم برخی بیماریهانسولینتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظمزایای شکلات تلخ برای سلعصب حقوق نورولوواز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دفرایند پیچیده ی خونرسانیخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیچند جهانیدر سال حدود 7 میلیون نفر چرا پس از بیدار شدن از خوگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف هوش احساسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ اولویت بندی ها کجاستتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرمطالبه ی حق خوداسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توفضای خالی ای وجود ندارددقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان پوکی استخواننسبیت عام از زبان دکتر برگشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش عاطفی در زنان بیشتر اسلول عصبی شاهکار انطباق ای جان جان بی تن مروشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانحس چشایی و بویاییمغز قلبدو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهقانون گذاری و تکاملبازگشت از آثار به سوی خدانوار عصب و عضلهدرمان ساده ی روماتیسمهفت چیز که عملکرد مغز تو پیوند مدفوع در درمان بیممولکول ضد پیریریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهواشرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت نوزدهممغز انسان برای ایجاد تمددید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کاناقدرت عشقبحثی درباره هوش و تفاوتهنوزاد ناشنوای متولد شده،درک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیهمیشه راهی هستپیشرفت های جدید علوم اعصمیگرن شدید قابل درمان اسراه طولانی را به سلامت گذآغاز فرایند دانستنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییضایعه ی عروقی مخچهارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخمغز بزرگترین مصرف کننده دانشمندان پاسخ کوانتومی کووید نوزده و خطر بیماری لبخند بزن شاید صبح فردا زبر کسی اعتماد نکن مگر اینچگونه هموساپينس بر زمین پروانه ی آسمانیدرب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط ههنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريمز گهواره تا گوراقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسکته مغزیجهان یکپارچهطبیعت موجی جهاناز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشنقش میدان مغناطیسی زمین داروی کنترل چربی خوننگاه کلی نگرکاهش میل جنسی در ام اسمن و وجود توهمیبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی هوشمند در خارج از زامید یا ناامیدی؟تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهفلج بل، فلجی ترسناک که آنخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش حفاظتی مولکول جدید دداروی ضد چاقیچالش دیدگاه های سنتی در بکتاب، سفری به تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز برداشتت از جهان رو زیاد آیندهرفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرفون داروی ضد ام اسانگشت ماشه ایتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از سرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهمرکز حافظه کجاستعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توفیزیکدانان ماشینی برای تخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومینقش غذاها و موجودات دريادر هم تنیدگی مرزها و بی منخاع ما تا پایین ستون فقرگل خاردار، زیباستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته ورویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت چانسولین هوشمندتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین سعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادمسمومیت دانش آموزان بی گعصب سیاتیکاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندفرایند تکامل و دشواری هاخدای رنگین کمانبیوگرافیچند جهانیدر عید نوروز مراقب تصادف چرا ارتعاش بسیار مهم استگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مهوش احساسیسفر دشوار اکتشافاولین قدم شناخت نقص های ختشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزمطالبی در مورد تشنجاسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امقفس دور خود را بشکندل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنچهار میلیارد سال تکامل بدرمان آرتروز با ورزش موضچسبیدن به خود، مانع بزرگ پل جویی اصفهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولتاثیر هوش مصنوعی بر مغزهوشمندی کیهانسلول عصبی، در محل خاص خودایمونوگلوبولین وریدی IVIgشاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک (قسمت اول )مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وقانون جنگلبازگشت به ریشه های تکاملنوار عصب و عضله مهم در تشدرمان سرگیجه بدون نیاز بهفت سین یادگاری از میراث پیوند مغز و سر و چالشهای مولتیپل اسکلروز در زنان ریشه های اخلاقتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فشربت رب انارارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هفتممغز انسان برای شادمانی طدیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنقسم به فقربحثی درباره هوش و تفاوتهنوسانات کوانتومی منبع مادرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیهمیشه عسل با موم بخوریمپیشرفت در عقل است یا ظواهمیاستنی گراویس بدون آنتیرابطه تشنج و اوتیسمآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییضایعات در عصب زیر زبانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازمغز حریص برای خون، کلید تدانشمندان اولین سلول مصنکودک هشت ساله لازم است آدلحظات خوش با کودکانبرلیتیونچگونه هوشیاری خود را توسپرواز از نیویورک تا لوس آدرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های هنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطزمین در برابر عظمت کیهانالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهطبیعت بر اساس هماهنگیاز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای نقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی تشنجی درباردارینگاه انسان محدود به ادراکاهش مرگ و میر ناشی از ابمن کسی در ناکسی دریافتم برخی نرمش ها برای زانوآلزایمرذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییهوش مصنوعی از عروسک های بزندگی و داراییامید جدید بر آسیب نخاعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در سامخچه ، فراتر از حفظ تعادلعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستفلج خوابخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولینقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد چاقیچاالش ها در تعیین منبع هوکتابخانهمنابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازرفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی از عروسک بازی زیرک ترین مردمانگشت نگاری مغز نشان میدتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریمرکز خنده در کجای مغز استعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرفال نیکوخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالینقش غذاها در کاهش دردهای در هم تنیدگی کوانتومینخاع درازتر یا کوتاهتر کگل درون گلدانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردرویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتهوش مصنوعی از عروسک تا کمزبان و شناخت حقیقت قسمت اانسان قدیم در شبه جزیره عتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موشلیک فراموشیحقیقت انسانمسمومیت دانش آموزان، قماعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریفرایند حذف برخی اجزای مغخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی دچند جهانی و علمدرمان نگهدارنده ی اعتیادچرا به هم اعتماد نمیکنیمگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش بشری تهدید برای بشریسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد PML به دنبال تکتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمحافظه میتواند بزرگترین دمطالعه ای بیان میکند اهداساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده قفس ذهندلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنسبت ها در کیهانپل خواجو اصفهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومتاثیر ویتامین دی بر بیماهوشیاری و وجودسلولهای ایمنی القا کنندهایمپلانت مغزیشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک (قسمت دوم )مغز مانند تلفن استدو داروی جدید برای میاستاصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندقانون جنگلبازخورد یا فیدبکنوار عصب و عضله برای تاییدرمان سرگیجه بدون نیاز بهم نوع خواری در میان پیشیپیوند اندام از حیوانات بمواد کوانتومی جدید، ممکنرژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالشربت ضد خلطارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت هفدهممغز انسان برای شادمانی طدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناقضاوت ممنوعبحثی درباره هوش و تفاوتهنوشیدن چای برای مغز مفید درک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی همیشه، آنطور نیست که هستپیشرفت ذهن در خلاقیت استمیدان مغناطيسي زمین بشر رادیوی مغز و تنظیم فرکانآغاز مبهم آفرینشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هشت توصیه برای کاستن از داکسی توسین و تکامل پیش اسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسضرورت زدودن افکاراز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازمغز در تنهایی آسیب میبیندانشمندان تغییر میدان مغکودک ایرانی که هوش او از لرزش ناشی از اسیب به عصببرنامه و ساختار پیچیده مچگونه واکسن کرونا را توزپروتئین های ساده ی ابتدادرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمهنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یزمین زیر خلیج فارس تمدنی الکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بنقش مرکز تنفس سلولی در بیداروی جدید ALSنگاه از بیرون مجموعهکاهش التهاب ناشی از بیمامن پر از تلخیمبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار ذهن و زندگیتوهم تنهاییهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دودامید درمان کرونا با همانامیدهای جدید برای بازیابتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفمخچه ابزاري که وظیفه آن فعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستفلج خواب چیستخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آننقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد تشنج با قابليت تنابینایی در نتیجه ی گوشی کجای مغز مسئول پردازش تجمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثرقیبی قدرتمند در برابر متوضیحات دکتر فاطمی در موهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی کل در جزء فراکانتقال ماده و انرژیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از سرگردانیجبران از دست رفته هامرگ چیستعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدفاکسیبتخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پینقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر هم تنیدگی کوانتومی و پنخستین تمدن بشریگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیرویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیزبان و شناخت حقیقت قسمت دانسان میوه ی تکاملترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیشلیک فراموشیحقیقت اشیامسیر دشوار تکامل و ارتقاغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قفراتر از دیوارهای باورخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتچند روش ساده برای موفقیتدرمان نابینایان آیا ممکنچرا بیماری های تخریبی مغگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوهوش در طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین مورد پیوند سر در انتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاحافظه های کاذبمعمای اخلاقی قطاراستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومقفس را بشکندنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتنون و القلمدرمان با سلول های بنیادینسبت طلایی، نشانه ای به سپلاسمای غالبمنبع خواب و رویاروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوشیاری و افسردگیسلولهای بنیادی مصنوعی درایمپلانت مغزی و کنترل دو شادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 67مغز مادران و کودکان در زمدو سوی واقعیتاصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسقانونمندی و محدودیت عالمبازسازي مغز و نخاع چالشی نوار عصب و عضله تعیین محلدرمان سرگیجه بدون داروهمه چیز موج استپیوند اندام حیوانات به اموجود بی مغزی که می تواندرژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینشش مرحله تکامل چشمارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت هجدهممغز انسان رو به کوچک تر شدیروز و امروزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصقطار پیشرفتبحثی درباره احساسات متفانوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیهمکاری یا رقابتپیشرفتی مستقل از ابزار همیدان های مغناطیسی قابل راز تغییرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر مغزو هر کس تقوای خدا پیشه کناکسکاربازپین در درمان تشسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالضرب المثل یونانیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرمغز را از روی امواج بشناسدانشمندان روش هاي جدیدی کودکان مهاجرلرزش دست ها و گردن و سر ETبرنامه ی مسلط ژنها در اختچگونه آن شکری که می خوریمپروتز چشمدرد و درستولید پاک و فراوان انرژیهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیدزمان چیستالکترودهای کاشتنیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرماست مالیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس خفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمنقش نگاه از پایین یا نگاهداروی جدید s3 در درمان ام نگاه از دور و نگاه از نزدکاهش حافظه هرچند فرایندیمن بی من، بهتر یاد میگیرمبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانذهن و شیمی بدنتوهم جداییهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را برزندگی در سیاهچالهامیدوار باش حتی اگر همه چتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولمخچه تاثیر گذار بر حافظهعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتفلج دوطرفه عصب 6 چشمخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسنقش داروهاي مختلف معروف داروی ضد تشنج با قابليت تناتوانی از درمان برخی ویکرونا چه بر سر مغز می آورمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودرقابتی بی هدف یا رقابتی هتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست شناسی باور حقیقت یا انتروپی و هوشیاریتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هامرگ و میر پنهانعادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنفاجعه ی جهل مقدسخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محنقشه های مغزی جدید با جزیدر هم تنیدگی کوانتومی و دنخستین تصویر از سیاهچالهگلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده رویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیهوش مصنوعی به شناسایی کازبان و شناخت حقیقت قسمت سانسان ها می توانند میدان ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شامسئول صیانت از عقیده کیسغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریفرار در فرار از میزبان، دخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی چندین ماده غذایی که مانندرمان های اسرار آمیز در آچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از روزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمهوش عاطفی قسمت 11سفرنامه سفر به بم و جنوب اولین هیبرید بین انسان و شکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاحافظه و اطلاعات در کجاست معماری، هندسه ی قابل مشااستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیقله برای دیدن نه برای به دنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت ترینوآوری ای شگفت انگیز داندرمان تومورهای مغزی با انشانه های گذشته در کیهان پمبرولیزوماب در بیماری چمنتظر نمان چیزی نور را بهروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر ژنها بر اختلالات خهوشیاری کوانتومیسلام تا روشناییایمپلانت مغزی کمک میکند شب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت 74مغز چون ابزار هوش است دلیدولت یا گروهکاصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابقارچ بی مغز در خدمت موجودباغچه ی مننوار عصب و عضله در مطب دکدرمان سرطان با امواج صوتهمه چیز و هیچ چیزپیوند سر آیا ممکن استموجودات مقهور ژنها هستندرژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان و مسیرهای مختلسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان الششمین کنگره بین المللی سارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت هشتممغز انسان رو به کوچکتر شددیسک گردنکنگره بین المللی سردرد دقطره قطرهبحثی درباره احساساتی غیرنیوالیندرک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیهمانند سازی در انسانپپوگستمیدان های کوانتومی خلاراست دستی و چپ دستیافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکوفور و فراوانیاگر فقط مردم میفهمیدند کسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچضربه مغزی در تصادف راننداز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرمغز زنان جوانتر از مغز مردانشمندان روشی برای تبدیکودکان میتوانند ناقل بی لرزش عضله یا فاسیکولاسیوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمدرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعدهوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشزمان و مکان، ابعاد کیهان الگو نداشتیمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهماست مالی با هوش انسانیظرف باید پر شود چه با چرک از تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهنقش نظام غذایی در تکامل مداروی جدید لنفوم و لوکمینگاه از درون قفس یا بیرونکاهش دوپامین عامل بیماریمننژیتبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح ذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زمینی امروز بیش از امیدواریتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمخاطب قرار دادن مردم، کاعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازفن آوری های جدید علیه شناخواص هندوانهبیماری های میتوکندرینقش درختان در تکاملداروی ضد تشنج توپیراماتناتوانی در شناسایی چهره کریستال هامنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استرموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی زیست، مرز افق رویداد هستانتظار گذر تندباد؟ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سربرولایزینجدایی خطای حسی استمرگ و میر بسیار بالای ناشعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونافارغ التحصیلان، فقیر و دخوشبختی چیستبیماری دویکنقشه با واقعیت متفاوت اسدر هر سوراخی سر نکننخستین روبات های زنده ی جگلوئونمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصارویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتهوش مصنوعی تعاملیزبان جانسوزانسان یک کتابخانه استترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویامسئولیت جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنفرد موفقخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر اچندجهانیدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان درگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند باروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و هوش عاطفی قسمت نهمسفرنامه سفر به بم و جنوب اولین تصویر در تاریخ از سشکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانحافظه و اطلاعات در کجاست معنی روزهاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دقله سقوطدنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسینوار مغز مشاهده ی غیر مستدرمان تشنجنشانه های پروردگار در جهپنج اکتشاف شگفت آور در مومنتظر نتیجه ی کارهایت باروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیتاثیر کلام در آیات کلام بهوشیاری سنتی یا هوشیاری سلاح و راهزنیایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت 75مغز چگونه صداها را فیلتر دونپزیل در بیماران قلبی اصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهقبل و بعد از حقیقتبترس از اینکه کسی، به درگنوبت کودکاندرمان ضایعات نخاعیهمه چیز کهنه میشودپیوند سر برای چه بیمارانمورد نادر همپوشانی دو بیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیشعار و عملارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودمغز ایندگان چگونه استدیستونی قابل درمانکنگره بین المللی سردرد دلمس کوانتومیبحران ذهن فیلمی قابل تامنیکولا تسلادرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستهمجوشی هسته ای، انرژِی بپایان، یک آغاز استمیدان بنیادین اطلاعاترجزخوانی هایی که امروز بافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقاحت و تمسخر دیگراناگر میدانی مصیبت بزرگتر سیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورمغزهای کوچک بی احساسدانش، قفل ذهن را باز میکنکودکان گذشته به آینده فکلزوم گذر انسان از حدها و برین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انسادرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلهورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجبزمان و گذر آن سریع استالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجهان پیوستهماشین دانشظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهنقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید میاستنی گراوینگاه از درون مجموعه با نگکاهش سن بیولوژیکی، تنها من، ما یا چی؟برخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی زودگذرامیدواری و مغزتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دمدل همه جانبه نگر ژنرالیعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسفناوری هوش مصنوعی نحوه خخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و نقش ذهن و شناخت در حوادث داروی ضد جنون در درمان تینادیدنی ها واقعی هستندکریستال زمان(قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مرمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقاهوش مصنوعی از عروسک بازی زاویه نگاه ها یکسان نیستانحراف و حقیقتتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های مرگ و سوال از قاتلعبارت های مبهم مانند انراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شفاصله ها در مکانیک کوانتخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونینقص های سیستمی ایمنیدر والنتاین کتاب بدید همنرمش های مفید برای درد زاگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیرویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی در قضاوت های ازبان ریشه هایی شناختی اسانسان باشترس و آرمان هااتفاق و تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی مسئولیت در برابر محیط زیغار افلاطوناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعفرد یا اندیشهخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروننه ناامیدی بلکه ارتقادرمان های بیماری اس ام ایچرا خشونت و تعصبگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قاروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گهوش عاطفی قسمت هفتمسفری به آغاز کیهاناولین دارو برای آتاکسی فشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزاحساسات کاذبحافظه و اطلاعات در کجاستمعاینه قبل از نوار عصب و استفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیققلب های سادهدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدنوار مغز با توضیح دکتر فادرمان جدید ALSنشانه های بیداری روحیپول و شادیمنتظر زمان ایده آل نشوروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش، ژنتیکی است یا محیطیسلسله مباحث هوش مصنوعیایمپلانت استخوانی در آسیشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت 78مغز ناتوان از توجیه پیدادوچرخه در کاهش دردهای کماصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندقبل از آغازبحتی علمی درباره تمایل بنور از عمق تاریکیدرمانهای بیماری پارکینسهمه چیز در زمان مناسبپیوند سر، یکی از راه حلهاموسیقی نورژیم غذایی سالم و ضد التهآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز صبور باشارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردمغز ابزار بقای برتر مادیدژا وو یا اشنا پنداریکنترل همجوشی هسته ای با هلووفلوکساسینبخش فراموش شده ی حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیدرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیهمدلی و هوش عاطفیپاکسازی مغزمیدازولام در درمان تشنج رحم مصنوعیافتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشاگر نیروی مغناطیس نباشد سیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرمغز، فقط گیرندهدانش، یک انسان را ناسازگچگونه انتظارات بر ادراک کودکان خود را مشابه خود تلزوم سازگاری قانون مجازابرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیددردهای سال گذشته فراموش تولترودینهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلینزمان و صبرالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آمبانی ذهنی سیاه و سفیدعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابنقش هورمون های تیروئید دداروی جدید کنترل قند خوننگاه حقیقی نگاه به درون اکایروپاکتیک چیستمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخآنچه ناشناخته است باید شذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خداهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی سلول در بدن، جدای اامیدی به این سوی قبر نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهفواید روزه داری متناوبخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصنقش روی و منیزیم در سلامتدارویی خلط آورنادیدنی ها بیشتر از دیدنکریستال زمان(قسمت دوم)منابع بی نهایت انرژی در دبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمرمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی هوش مصنوعی از عروسک بازی زاوسکا درمان گوشراندوه در دنیا استتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های مرگ انتقال است یا نابود شعجول نباشاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دفاصله ی همیشگی تصویر سازخیالپردازی نکنبیماری سلیاکنقص در تشخیص هیجانات عامدر یک فراکتال هر نقطه مرکنرمش های مفید در سرگیجهگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهرویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی در کامپیوترهازبان شناسی مدرن در سطح سلانسان جدید از چه زمانی پاترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بمستند جهان متصلغرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردفرد حساس از نظر عاطفی و بخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلونه به اعدامدرمان های جدید ALSچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی جهت را عوض کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به هوش عاطفی قسمت یازدهسقوط درون جاذبه ای خاص، چاولین دروغشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابحافظه ی هوش مصنوعیمعادله ها فقط بخش خسته کناستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است قلب و عقلدنیا، هیچ استبابا زود بیانوار مغز ترجمه رخدادهای درمان جدید مولتیپل میلومنظام مثبت زندگیپول و عقیدهمنحنی که ارتباط بین معرفروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوض مصنوعی زندهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتایمان به رویاشبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت 82مغز و قلب در جنین موش مصندوچرخه سواری ورزشی سبک و اصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونقبل از انفجار بزرگبحث درباره پیدایش و منشا نور دروندرماندگی به دلیل عادت کرهمه چیز در زمان کنونی استپیوندهای پیچیده با تغییرموسیقی هنر مایع استرژیم غذایی ضد التهابیآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپصبور باشارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی مغز ابزار برتر بقادژاوو یا آشناپنداریکنترل جاذبهلوب فرونتال یا پیشانی مغبخش های تنظیمی ژنومچیز جدید را بپذیردرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشهمراه سختی، اسانی هستپارادوکس ها در علممکان زمان یا حافظه زمانرحم مصنوعیافراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهضعیف و قویاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندمغز، همه ی واقعیت را نمیبدائما بخوانچگونه به سطح بالایی از هوکودکان را برای راه آماده لزوم سازگاری قانون مجازابرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسودردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدسزمان واقعیت است یا توهمالگوبرداری از طبیعتتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی مباحث مهم حس و ادراکعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی نقش هورمون زنانه استروژنداروی جدید آلزایمرنگاه دوبارهکار امروز را به فردا نیندمنابع انرژی از نفت و گاز برخی اطلاعات روانشناسی ممنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم ذهن سالمتوپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مدیریت انرژیامیدی تازه در درمان سرطاتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتجوانان وطنمدل هولوگرافیک تعمیم یافعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهفواید روزه داری متناوبخواص بادامبیماری های روانی با تاثینقش روزه داری در سالم و جدارویی ضد بیش فعالی سیستنادانی در قرن بیست و یکم،کریستال زمان(قسمت سوم)منابع جدید انرژیبررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده رمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان فرایند تکاملی برای اندوه دردی را دوا نمیکندتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های مرگ تصادفیعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطانفتون های زیستیخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثنقطه ی رسیدن به قلهدر کمتر از چند ماه سوش جدنرمش های موثر در کمردردگوهر با نظر دیگران سنگ نممنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی در تفکر خلاق ازبان شناسی نوین نیازمند انسان خطرناکترین موجودتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیمشکل از کجاستغربال در زندگیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختفردا را نمیدانیمخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقنه به اعدامدرمان های جدید میگرنچرا ذرات بنیادی معمولاً گذر زمان کاملا وابسته به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاهوش عاطفی قسمت پنجمسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاولین سلول مصنوعیشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگحافظه انسان و حافظه ی هوشمعجزه های هر روزهاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاقلب یا مغزدندان ها را مسواک بزنید تباد و موجنوار مغز در فراموشی هادرمان جدید میگرن با انتی نظریه ی تکامل در درمان بیپوست ساعتی مستقل از مغز دمنشأ اطلاعات و آموخته ها ريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیتاثیر کپسول نوروهرب بر سهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسم زنبور ، کلیدی برای واراین پیوند نه با مغز بلکه شبکیه های مصنوعیتغییرادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت 87مغز و هوش، برترین ابزار بدوپامین قابل حل در آباصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فقبرستان ها با بوی شجاعتبحثي درباره هوش و تفاوتهنوروفیبروماتوزدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد همه چیز، ثبت می شودپیوندی که فراتر از امکانمیلر فیشر نوعی نادر از گیرژیم غذایی ضد دردآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر چیز با هر چیز دیگر در تسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تصبر لازمه ی پیروزی استارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازمغز از بسیاری حقایق می گردگرگونی های نژادی و تغییکندن ریشه ی خودلوتیراستامبخش بزرگی حس و ادراک ما اچیزی منتظر شناخته شدندرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بهمراهی میاستنی با برخی سپاسخ گیاهان در زمان خوردمکانیک کوانتومی بی معنی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیطلوع و حقیقتاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهترمغزتان را در جوانی سیم کشدارچینچگونه باغبانی باعث کاهش کوری گذرای ناشی از موبایلزوم عدم وابستگی به گوگل برای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهدرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهزمان پلانکالتهاب شریان تمپورالتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهمبتکران خودشکوفاعقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستنقش ویتامین K در ترمیم اسداروی جدید ای ال اسنگاهی بر قدرت بینایی دراکار با یگانگی و یکپارچگینگاهی بر توانایی اجزاي بکارهای کوچک، بی ارزش نیسمنابع انرژی از نفت و گاز برخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی، مراتب هوشیاری استامگا سه عامل مهم سلامتتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسخت ترین حصارجوانان وطنمدل های ریز مغز مینی برینعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مفواید زیاد دوچرخه سواریخواص بادام زمینیبیماری وسواسنقش رژیم غذایی بر رشد و اداستانها و مفاهیمی اشتبانازوکلسینکشف مکانیسم عصبی خوانش پمناطق خاص زبان در مغزبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هرمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان متغیراندوهگین نباش اگر درب یا ترک امروزابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزمرگی وجود نداردعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانفروتنی معرفتیخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بنقطه ای بود و دگر هیچ نبودر آرزوهایت مداومت داشتهنرمشهای مهم برای تقویت عگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آرویای شفافتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان، نشان دهنده ی سخنگو انسان در هستی یا هستی در تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختمشکلات نخاعیمقالاتاز درخواست ها جدا شووزوز گوشفرزندان زمان خودخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به نه بدبخت بلکه ناداندرمان های جدید در بیماری چراروياها را به یاد نمی آگذشته را دفن کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیروش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتهوش عاطفی قسمت اولسلول های مغزی عامل پارکیاوکرلیزوماب داروی جدید ششگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهحباب های کیهانی تو در تومعجزه ی چشماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استقلب دروازه ی ارتباطده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت ونوار مغز در تشخیص بیماری درمان جدید کنترل مولتیپلنظریه ی تکامل در درمان بیپوشاندن خود از نورمنشاء کوانتومی هوشیاری اریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر کپسول نوروهرب بر سهیچ چیز همیشگی نیستسماگلوتید داروی کاهش دهناین اندوه چیستشباهت مغز و کیهانادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهلمغز و اخلاقدورترین نقطه ی قابل مشاهاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسقدم زدن و حرکت دید را تغیبحثی جالب درباره محدودیتنورون هاي مصنوعی می تواندرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانهمه ی سردردها بی خطر نیستپیوستگی همه ی اجزای جهانمیهمانهای ناخوانده عامل راه فراری نیستآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر انتخاب از طرف محیط هر جا که جات میشه، جات نیسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استصبر و واقعیتارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای ممغز به تنهایی برای فرهنگ دانش قدرت استکندر در بیماریهای التهابلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبخش بزرگتر کیهان ناشناختچیزی خارج از مغزهای ما نیدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایهمراهی نوعی سردرد میگرنیپختگی پس از چهل سالگي به مکانیزمهای دفاعی در برابرساناها و ابر رساناها و عافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیطلای سیاهاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کمغزتان را در جوانی سیمکشداروهای مصرفی در ام اسچگونه تکامل مغزهای کنونیکی غایب شدی تا نیازمند دلمقاومت به عوارض فشار خون برای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهدست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکزمان به چه دلیل ایجاد میشام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشمتواضع باشعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلنقش ژنتیک در درمان اختلاداروی جدید برای میاستنی داروی جدید برای کاهش وزننگاهت را بلند کنکارهایی بیش از طراحی و گپمنابع انرژی از نفت و گاز برخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیهوش مصنوعی از عروسک بازی زندان ذهنیاما شما از دید خفاش کور هتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده مدیون خود ناموجودعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار فیلم کوتاه هیروشیما از هخواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبنقش رژیم غذایی در رشد و ادخالت در ساختار ژنهانباید صبر کرد آتش را بعد کشف مکانیسمی پیچیده در بمناطق خاصی از مغز در جستجبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعرمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان مشترک ژنتیکی موجودااندام حسی، درک از بخش هایترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از سردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیمراقب خودتون و خانواده هعدم درکاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادفروتنی و غرورخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی انقطه بی بازگشتدر آسمان هدیه های نادیدنچرا ماشین باید نتایج را پگوش دادن بهتر از حرف زدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آروان سالمتکامل زبانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحزبان، وسیله شناسایی محیطانسان عامل توقف رشد مغزتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ویتامین دی بر بیمااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استفرضیه ای جدید توضیح میدهخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشنه جنگ و نه خونریزیدرمان های جدید سرطانچراروياها را به یاد نمی آگر جان به جز تو خواهد از خمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی روش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیهوش عاطفی قسمت دهمسلول های بنیادیايندگان چگونه خواهند دیدشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنحباب هایی تو در تومعجزه ی علماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستقلب روباتیکدهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخواننوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان جدید ام اسنظریه ی تکامل در درمان بیپیموزایدمهمان ناخواندهریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر کتامین در درمان پاهیچ چیز، چقدر حقیقی استسندرم میلر فیشراین ایده که ذرات سیاهچالشباهت مغز با کیهان مادیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهل و هفتمغز و اخلاقديدن با چشم بسته در خواب اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بقدرت مردمبحثی در مورد نقش ویتامين نورون های ردیاب حافظهدرون قفس یا بیرون از آنتنهاییهمه جا خیر بکارپیام های ناشناخته بر مغز میوپاتی و نوار عصب و عضلهراه نجاتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهر حرکت خمیده می شود و هر سی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتصبر بسیار بایدارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسمغز بیش از آنچه تصور میشودانش محدود به ابعاد چهارکندر علیه سرطانلیروپریم داروی ترکیبی ضدبخش دیگری در وجود انسان هچیزی شبیه نور تو نیستدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیهندسه ی پایه ایپدیده خاموش روشن در پارکما انسانها چه اندازه نزدرستگاری محدود به یک راه نافزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشمغط یک گیرنده استداروهای ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کیهان خود را طراحی میکندمقایسه رقابت و همکاریبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشدست کردن در گوشتوهم فضای خالیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیزمان شگفت انگیزام اس و سرطانتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقامجموعه های پر سلولی بدن معقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهانقش گرمایش آب و هوا در همنقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید برای ای ال اسچالش هوشیاری و اینکه چرا کاربرد روباتهای ريزنانومنابع انرژی از نفت و گاز برخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی از عروسک بازی زونیسومایدامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیمدیریت اینترنت بر جنگعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقفیلمی بسیار جالب از تغییخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارنقش زنجبیل در جلوگیری از در موج، راز خلقت نهفته اسنبرو و انرژی مداومکشف ژن جدید، می تواند گستمنبع نور واقعی و ثابت، حقبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیرمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی از عروسک بازی زبان چهار حرفی حیات زمینانرژی بی پایان در درون هرترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورمراحل ارتقای پله پله کیهعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانفرگشت و تکامل تصادفی محض خار و گلبیماری، رساله ای برای سلنمیتوان با بیرون انداختندر آستانه ی موج پنجم کوویچرا مردم با زندگی میجنگنگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بروبات ها قول میدهندتکامل زبانهوش مصنوعی درمانگر کامپیزدودن نقص از هوش مصنوعیانسانیت در هم تنیده و متصتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنمشکلات روانپزشکی پس از سصفحه اصلیاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستفساد اقتصادی سیتماتیک درخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبنه روش تقویت مغزدرمان های رایج ام اسچراغ های متفاوت و نور یکسگرفتار محدودیت ها و ابعامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتهوش عاطفی قسمت دومسلول های بنیادی منابع و اايا اراده آزاد توهم است یشگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش حد و مرزها توهم ذهن ماستمعجزه ی علم در کنترل کروناستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستقلب را نشکندو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پانوار مغز، مفید و بی خطردرمان جدید ای ال اس، توفرنظریه ی ریسمانپیموزایدمهندسی ژنتیک در حال تلاش ریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ وقت خودت را محدود به سندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستشباهت های ریشه ای چند بیمارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت چهل و هشتمغز و سیر تکامل ان دلیلی دی متیل فومارات(زادیوا)(اصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانقدرت و شناخت حقیقتبحثی در مورد نقش کلسیم و نوروپلاستیسیتی چیستدرون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استهمیشه چیزی برای تنهایی دپیدایش زبانمیوتونیک دیستروفیراه های جدید برای قضاوت رآسانی موفقیتتاثیر بینش و انتظارات فرهرچیز با یک تاب تبدیل به سیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیایران بزرگصد قدح، نفتاده بشکستارزش های وارونهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریمغز برای فراموشی بیشتر کدانش بی نهایتکو کیو تن coQ10لیس دگرامفتامین یا ویاسبخشیدن دیگران یعنی آرامشنکاتی در مورد تشنجدرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را هندسه ی رایج کیهانپروژه ی ژنوم انسانیما انسانها چه اندازه نزدرشته نوروایمونولوژی و نقافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسیستم تعادلی بدنجهان معکوسطوفان بیداریاز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران نفرت، اسیب به خود استداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه جمعیت های بزرگ شکل کیهانِ هوشیارِ در حال یامقابله ی منطقی با اعتراضبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی ادست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیزمان، واقعی نیستام اس یا تومور؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتمجرم، گاهی قربانی استعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناخت