دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد مقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر رژیم گیاهخواری بر نزاع بین جهل و علم رو به پراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهمحدودیت های حافظه و حافظثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلامشکلات روانپزشکی در عقب حافظه و اطلاعات در کجاستهوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخامغز انسان رو به کوچکتر شدخانواده پایداروقتی فهمیدی خطا کردی برگسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سنقش محیط زندگی و مهاجرت ددانشمندان ژنی از مغز انسورزش و میگرنضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت ادرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید درگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به میهمانهای ناخوانده عامل تاثیر عصاره تغلیظ شده گینزاع بین علم و نادانی رو راست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه فراتر از حفظ تعادلجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و مشاهده آینده از روی مشاهحس چشایی و بویاییهوشیاری کوانتومیسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معمغز ایندگان چگونه استخارق العاده و استثنایی بویتامین E برای فعالیت صحسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهینقش نظام غذایی در تکامل مدانشمندان روش هاي جدیدی ورزش بهترین درمان بیش فعضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات دريادرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک ذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره روش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاریخ همه چیز را ثبت کردهنزاع بین علم و جهل رو به پرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير معنی روزهحس و ادراک (قسمت اول )هوش، ژنتیکی است یا محیطیسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در باختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسمغز ابزار برتر بقاخدا موجود استویتامین E در چه مواد غذایسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش منقش هورمون های تیروئید ددانشمندان روشی برای تبدیورزش در کمر دردطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش غذاها و موجودات دريادرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز فیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقرروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی امیگرن شدید قابل درمان استبدیل تراکت صوتی مصنوعی نظام مثبت زندگیرشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفامخچه ابزاري که وظیفه آن فجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک تا کزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک (قسمت دوم )هیچگاه از فشار و شکست نترسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتباختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنمغز از بسیاری حقایق می گرخطا در محاسبات چیزی کاملویتامین دی گنجینه ای بزرشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هنقش هورمون زنانه استروژنداروهای مصرفی در ام اسوزوز گوشطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بنقش غذاها و موجودات دريادرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز فرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه مغز پیش انسان یا همرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و لرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحممیدان مغناطيسي زمین بشر تبدیل سلولهای محافط به سنظریه تکامل در درمان بیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرمدارک ژنتیکی چگونه انسانجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن امغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت چهارمهاوکينگ پیش از مرگش رسالسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهواختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز به تنهایی برای فرهنگ خطا در محاسبات چیزی کاملواکنش های ناخودآگاه و تقشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومنقش ژنتیک در درمان اختلاداروهای ضد بیماری ام اس ویک پیشنهاد خوب برای آسان ظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه هموساپينس بر زمین رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خدامکانیزمهای دفاعی در برابتری فلوپرازینهفت چیز که عملکرد مغز تو زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان همروری بر تشنج و درمان هایجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانمغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت پنجمهاوکينگ پیش از مرگش رسالسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین ادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز برای فراموشی بیشتر کخطرات هوش مصنوعیواکسن کرونا از حقیقت تاتشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمنقش آتش در رسیدن انسان بهداروی فامپیریدین یا نورلیکی از علل محدودیت مغز امعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقص در تشخیص هیجانات عامدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و چگونه آن شکری که می خوریمرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی ما انسانها چه اندازه نزدتری فلوپرازینهفت سین یادگاری از میراث زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده ممرکز هوشیاری، روح یا بدن جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در کامپیوترهاسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورمغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت سومهدف یکسان، در مسیرهای متسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دفاع در برابر تغییر ساختواکسن کرونا ساخته شده توشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش انتخاب از طرف محیط، نداروی تشنجی درباردارییافته های نوین علوم پرده علایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقطه بی بازگشتدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه انتظارات بر ادراک رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت روشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بما انسانها چه اندازه نزدتسلیم شدن از نورون شروع مهمیشه اطمینان تو بر خدا بزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتمرکز حافظه کجاستجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز چگونه صداها را فیلتر حساسیت روانی متفاوتهدف از تکامل مغزساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالش است یا منفعدقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن دیگر کرونا ساخته ششواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دارزش خود را چگونه میشناستکامل زباننقش اتصالات بین سلولهای داروی جدید s3 در درمان ام یادگیری مهارت های جدید دعلایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سچند جهانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در فرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر احتمالی عصاره تغلیچگونه باغبانی باعث کاهش رویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا پس از بیدار شدن از خوريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاما با کمک مغز خود مختاريمتشنج چیستهمیشه عسل با موم بخوریمزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دمرکز خنده در کجای مغز استجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیمغز ناتوان از توجیه پیداخلاصه ای از مطالب همایش مهدف از خلقت رسیدن به ابزاساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریمغز بزرگ چالشهای پیش رودلایلی که نشان میدهد ما بواکسن دیگری ضد کرونا از دشاهکار قرنپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی نقش حفاظتی مولکول جدید دداروی جدید ضد میگرنیادآوری خواب و رویاعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچندین ماده غذایی که مانندرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه تکامل مغزهای کنونیرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیمنبع خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا بیماری های تخریبی مغریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينما تحت کنترل ژنها هستیم یتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوموارکتوس ها ممکن است دزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرمرگ انتقال است یا نابود شحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی درمانگر کامپیسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونامغز و سیر تکامل ان دلیلی خونریزی مغز در سندرم کووهزینه ای که برای اندیشیدساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بزرگ و فعال یا مغز کودندان ها را مسواک بزنید تواکسن سرطانشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد تشنج با قابليت تژن هوش و ساختارهای حیاتی عوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچه زیاد است بر من که در ایدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر قیچی ژنتیکیتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه جمعیت های بزرگ شکل رویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گوینریسدیپلام تنها داروی تایایندرالبحثی جالب درباره محدودیتماه رجبتشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی می تواند بر احزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دمراحل ارتقای پله پله کیهحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون همغز آیندگان چگونه است ؟خواندن ، یکی از شستشو دهنهزینه سنگین انسان در ازاسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلمغز حریص برای خون، کلید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجواکسنی با تاثیر دوگانه اشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمنقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی ضد تشنج با قابليت تژن یا نقشه توسعه مغز و نقعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر داروهای ضد التهاب چگونه جمعیت های بزرگ شکل رویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی امنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان دررژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و ماپروتیلینتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی و کشف زبان هایزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهمزایای شکلات تلخ برای سلحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقمغز انسان ایا طبیعتا تماخواب سالم عامل سلامتیهزاران سال چشم های بینا وسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مردو برابر شدن خطر مرگ و میواسطه ها د رمسیر ایجاد مغشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و نقش داروهاي مختلف معروف داستانها و مفاهیمی اشتباژنها نقشه ایجاد ابزار هوعواملی که برای ظهور لغت اآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دقانون جنگلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه حافظه را قویتر کنیروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر رو ح و روان بر جسمچرا خشونت و تعصبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فمبانی ذهنی سیاه و سفیدتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بمسیر دشوار تکامل و ارتقاحمله ویروس کرونا به مغزهوش احساسیسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان برای ایجاد تمدخواب سالم عامل سلامتی و یهستي مادي ای که ما کوچکترسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای مغزهای کوچک بی احساسديدن با چشم بسته در خواب وبینار اساتید نورولوژی دشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به نقش روزه داری در سالم و جدر مانهای کمر دردژنها ، مغز و ارادهعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه محدود و تک جانبه، مشروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا در مغز انسان، فرورفتراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مجموعه های پر سلولی بدن متغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدمشکلات نخاعیحوادث روزگار از جمله ویرهوش احساسیسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانواجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز انسان برای شادمانی طخواب عامل دسته بندی و حفطهستی ما پس از شروعی چگال سرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای ارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیمغزتان را در جوانی سیمکشدی متیل فومارات(زادیوا)(وراپامیل در بارداریشش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش رژیم غذایی بر رشد و ادر محل کار ارزش خودت را بژنهای مشترک بین انسان و وعید نوروز مبارکژنهای هوش ، کدامندعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می تواندرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترسقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاه انسان محدود به ادراروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر رژیم گیاه خواری بر چراروياها را به یاد نمی آراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی الفاگوزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارمشکلات بین دو همسر و برخیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی بیشتر در زنانسیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهمغز انسان برای شادمانی طخودآگاهی و هوشیاريو هر کس تقوای خدا پیشه کنسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش قهوه در سلامتیدژا وو یا اشنا پنداریورزش هوازی مرتب خیلی به قششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش رژیم غذایی در رشد و ادر چه مرحله ای از خواب ، رکلرال هیدرات برای خوابانعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد مقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دموجود بی مغزی که می تواندتاثیر رژیم گیاه خواری بر چراروياها را به یاد نمی آایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانی دتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی از عروسک تا کزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکمشکلات روانپزشکی پس از سحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی در زنان بیشتر اسیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچک تر شخودآگاهی و هوشیاريوقت نهيب هاي غير علمي گذشسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش مهاجرت در توسعه نسل ادژاوو یا آشناپنداریورزش هوازی ، بهترین تمریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومی و پ