دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبشنا در ابهای گرم جنوب نیافیزیک مولکولها و ذرات در تلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمرمشاهده گر جدای از شیء مشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیداروی فامپیریدین یا نورلثبت امواج الکتریکی در عصنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودرمز گشایی از اتصالات مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفراموشی و مسیر روحانیتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز قلبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استداروی ضد چاقیجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هسترویاهای پر رمز و حیرتی درحس و ادراک قسمت شصت و ششاستفاده از مغز، وزن را کمسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخشباهت مغز با کیهان مادیقفس ذهنتو کز محنت دیگران بی غمیآیا گذشته، امروز وآینده مغز انسان برای شادمانی طموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فدر هم تنیدگی کوانتومیجهان دارای برنامهچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احروش های صرفه جویی در ایجاخواب عامل دسته بندی و حفطاصل علت و تاثیرسلطان جنگل یا صاحب ملکوتواقعیت خلا و وجود و درک مصدای بم با فرکانس پایین، بخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیقانونمندی و محدودیت عالمتولید یا دریافت علمآیا دلفین ها میتوانند بامغز حریص برای خون، کلید تمیدان های کوانتومی خلاتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستدرمان های جدید میگرنجوانان وطننگاه مادی غیر علمی استریاضیات یک حس جدید استارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی سی و سه پل اصفهانواکسن سرطانطبیعت موجی جهانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای لوب فرونتال یا پیشانی مغتوهم تنهاییخدایی که ساخته ی ذهن بشر تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مرکز تنفس سلولی در بیماه رجبایستادن در برابر آزادی بدرمان جدید سرطانجراحی گردن همیشه برای دیچالش هوشیاری و اینکه چرا راه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندسیستم تعادلی بدنبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استعلم ساختن برج های چرخانپنج اکتشاف شگفت آور در مومقایسه رقابت و همکاریتیک و اختلال حرکتیآسانی موفقیتدنیایی پر از سیاهچاله ترک امروزنقش خرچنگ های نعل اسبی درمجموعه های پر سلولی بدن مابتدایی که در ذهن دانشمندرک و احساسحقایق ممکن و غیر ممکناز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرز گهواره تا گورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استساختار فراکتال وجود و ذهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی عادت دادن مغز بر تفکرپیوندی که فراتر از امکانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم دورترین نقطه ی قابل مشاهتشنج عدم توازن بین نورون نقشه مغزی هر فرد منحصر بهمداخله ی زیانبار انسانابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استدرختان اشعار زمینحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی بی دودهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسسرگردانیتفاوت مغز انسان و میمون همقالاتپروژه ی ژنوم انسانیمرز بین انسان و حیوان کجامنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتدانشمندان موفق به بازگردتعامل انسان و هوش مصنوعیچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان ذهن و شیمی بدنحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاشناخت و معرفت، و نقش آن دفیزیک هوشیاریتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار مشاهده آینده از روی مشاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریداروی لیراگلوتیدجلو رفتن یا عقبگردنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگشگفتی های زنبور عسلفراموشی آرمانتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشودمغز ما کوچکتر از نیم نقطهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشداروی ضد چاقیجهان مرئی و نامرئینورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سرویای شفافحس و ادراک سی و هفتماستفاده از نظریه ی تکامل سفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهشباهت کیهان و مغزقفس را بشکنتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان برای شادمانی طموفقیت در تفکر استتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغدر هم تنیدگی کوانتومی و پجهان در حال نوسان و چرخشچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایروش هایی برای جلوگیری از خودآگاهی و هوشیارياصل عدم قطعیت از کوانتوم سم زنبور ، کلیدی برای واروالزارتان داروی ضد فشار صرع و درمان های آنبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایقارچ بی مغز در خدمت موجودتولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز در تنهایی آسیب میبینمیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالدرمان های جدید در بیماری جواب دانشمند سوال کننده نگاه محدود و تک جانبه، مشریتوکسیمابارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازسیلی محکم محیط زیست بر انواکسن ضد اعتیادطبیعت بر اساس هماهنگیبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای لوتیراستامتوهم جداییخدایا جز تو که را دارمتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش نگاه از پایین یا نگاهماپروتیلیناکنون را با همه ی نقص هایدرمان دارویی سرطان رحم بجستجوی متن و تصویر به صورچالش کمبود اندام برای پیراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترسیستم دفاعی بدن علیه مغز برخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی علایم کمبود ویتامین E را پول و شادیمقابله ی منطقی با اعتراضتیکاگرلور داروی ضد انعقاآشنا پنداریدنیا، هیچ استترکیب آمار و ژنتیکنقش داروهاي مختلف معروف مجرم، گاهی قربانی استابتذال با شعار دیندرک کنیم ما همه یکی هستیمحل مشکلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستساختار شبکه های مغزی ثاببزرگترین خطایی که مردم معارضه جدید ویروس کرونا سپیوستگی همه ی اجزای جهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماديدن با چشم بسته در خواب تشویق خواندن به کودکاننقشه های مغزی جدید با جزیمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغدرد و درسحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در جمع مواردی را برهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بسربازان ما محققا غلبه می تفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر ویتامین دی بر بیماپروژه ی ژنوم انسانیمرز جدید جستجو و اکتشاف، منبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیدانشمندان نورون مصنوعی ستعامل انسان با هوش مصنوعچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهذهن تو همیشه به چیزی اعتقحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا زیست، مرز افق رویداد هستهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبشناخت حقیقت یا آرزوهای گفیزیک و هوشیاریتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟داروی تشنجی دربارداریجلوتر را دیدننوار مغز در فراموشی هاابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استرمز بقای جهش ژنتیکیحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان جانسوزهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابشانس یا نتیجه ی تلاشفرایند پیچیده ی خونرسانیتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استمغز مانند تلفن استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاداروی ضد تشنج با قابليت تجهان مشارکتینورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیروان سالمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از هوش مصنوعی در سفری به آغاز کیهانویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجشباهت زیاد بین سلول هاي عقله سقوطتو آرامش و صلحیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان رو به کوچک تر شمولکول ضد پیریتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومی و دجهان در حال ایجاد و ارتقاچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروش هایی ساده برای کاهش اخودآگاهی و هوشیارياصل، روان و نفس استسماگلوتید داروی کاهش دهنواکنش های ناخودآگاه و تقضایعه ی شبکه لومبوساکرالبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونقبل از آغازتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز را از روی امواج بشناسمیدازولام در درمان تشنج تاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستدرمان های جدید سرطانجواب سنگ اندازینگاه کلی نگرریسدیپلام تنها داروی تایارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مسینوریپا داروی ترکیبی ضدواکسن علیه سرطانطعمه ی شبکه های ارتباط اجبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتوهم جدایی و توهم علمخسته نباشی باباتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش نظام غذایی در تکامل مماجرای جهل مقدساکوییفلکسدرمان زخم دیابتی با تکنوجستجوی هوشیاری در مغز مااز نخستین همانند سازها تچالش دیدگاه های سنتی در برابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کسکوت و نیستیبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان علایم کمبود ویتامین E را پول و عقیدهمقابله با کرونا با علم استیروفیبان موثر در سکته ی آشنا پنداریدندان ها را مسواک بزنید تترکیب حیوان و انساننقش درختان در تکاملمحل درک احساسات روحانیابداع دی ان ای بزرگترین ددرک احساسات و تفکرات دیگحلقه های اسرارآمیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالهزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستسادیسم یا لذت از آزار دادبزرگترین درد از درون است عدم توقف تکامل در یک انداپیام های ناشناخته بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزدی متیل فومارات(زادیوا)(تشخیص ژنتیکی آتروفی های نقشه با واقعیت متفاوت اسمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گویندرد باسن و پا به دلیل کاهحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالههوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانسردرد میگرنتفاوت ها را به رسمیت بشناصفحه اصلیپروانه ی آسمانیمرزهای حقیقی یا مرزهای تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با هماندانشمندان یک فرضیه رادیکتعداد کلی ذهن ها در جهان چندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیذهن خود را مشغول هماهنگیحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تزاویه نگاه ها یکسان نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسشناخت درون، شناخت بیرون؛فیزیک آگاهیتلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح مطالبه ی حق خودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استداروی جدید ALSجمجمه انسان های اولیهنوار مغز در تشخیص بیماری ابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودرمز جهانحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماشانس یا تلاشفرایند تکامل و دشواری هاتمساح حد واسط میان مغز کوآیا ممکن است موش کور بی ممغز مادران و کودکان در زممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودداروی ضد تشنج با قابليت تجهان معنانوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایروبات ها قول میدهندحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از انرژی خلاسقوط درون جاذبه ای خاص، چویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورشباهت زیاد بین سلول هاي عقلب های سادهتو افق رویداد جهان هستیآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان رو به کوچکتر شدمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شدر هر سوراخی سر نکنجهان ریز و درشتچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش جدید تولید برقخودت را از اندیشه هایت حفاصلاح خطا با رفتن بر مسیرسندرم کووید طولانیواکنش به حس جدیدضایعه ی عروقی مخچهبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در قبل از انفجار بزرگتولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز زنان جوانتر از مغز مرمکان زمان یا حافظه زمانتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی درمان های رایج ام اسجوسازی مدرننگاه انسان محدود به ادراریشه های مشترک همه ی موجوارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسسیگار عامل افزایش مرگ ومواکسنی با تاثیر دوگانه اظهور امواج مغزی در مغز مصگاهی مغز بزرگ چالش استلیروپریم داروی ترکیبی ضدتوهم جسمخطا در محاسبات چیزی کاملتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش نظریه تکامل در شناساماجرای عجیب گالیلهاکسی توسین و تکامل پیش ادرمان سرگیجه بدون نیاز بحفره در مغزاز نخستین همانند سازها تچاالش ها در تعیین منبع هورادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشسکوت، پر از صدابرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندعلائم عصبی آلزایمر، با اپوست ساعتی مستقل از مغز دملاحظه های اخلاقی دربارهتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستده روش موفقیتترازودوننقش ذهن و شناخت در حوادث محل درک احساسات روحانی دابزار هوش در حال ارتقا ازدرک تصویر و زبان های مخلتحمله ویروس کرونا به مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جزمان چیستهوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی سازگاری با محیط بین اجزابسیاری از مجرمان، خودشانعدم درکپیدایش زبانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقدین اجباریتشخیص آلزایمر سالها قبل نقص های سیستمی ایمنیمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان دردرد زانو همیشه نیاز به جرحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از هوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنسردرد میگرن در کودکانتفاوت های بین زن و مرد فقسوالات پزشکیپرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان ژنی از مغز انستعذیه ی ذهننه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیذهن سالمنظریه ی تکامل در درمان بیذهت را روی چیزهای مفید متحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری شناسایی تاریخچه ی تکاملیفیزیکدانان ماشینی برای تتلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان مطالبی در مورد تشنجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندداروی جدید s3 در درمان ام جنین مصنوعینوار مغزی روشی مهم در تشخابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیسترمز جهان خاصیت فراکتالحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیشاهکار قرنفرایند حذف برخی اجزای مغتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما کالا هستیممغز چون ابزار هوش است دلیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزداروی ضد تشنج توپیراماتجهان هوشمندنوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانروبات های ریز در درمان بیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از سلول های بنیاسلول های مغزی عامل پارکیویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاشجاعت و ترسقلب و عقلتو انسانی و انسان، شایستآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز ایندگان چگونه استمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیددر والنتاین کتاب بدید همجهان شگفت انگیزچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش صحبت کردن در حال تکامخودروهای هیدروژنیاصول انجام برخی نرمش ها دسندرم گیلن باره به دنبال واکسن های شرکت فایزر آمرضایعات در عصب زیر زبانیبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین قبرستان ها با بوی شجاعتتولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغزهای کوچک بی احساسمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بادرمان های علامتی در ام اسجامعه ی آسمانینگاه از بیرون مجموعهریشه های مشترک حیاتارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریسیاهچاله هاوابستگی یعنی قلادهظرف باید پر شود چه با چرک گاهی جهت را عوض کنلیس دگرامفتامین یا ویاستوهمات و شناخت حقیقتخطا در محاسبات چیزی کاملتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش هورمون های تیروئید دماده ی تاریکاکسکاربازپین در درمان تشدرمان سرگیجه بدون نیاز بحق انتخاباز نخستین همانند سازها تنابینایی در نتیجه ی گوشی راز تغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران سکته مغزیبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانعلت خواب آلودگی بعد از خوپوشاندن خود از نورملاحظات بیهوشی قبل از جرتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استدهن، بزرگترین سرمایهترازودوننقش روی و منیزیم در سلامتمحدودیت چقدر موثر استابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری حمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زازمان و مکان، ابعاد کیهان هوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقستم با شعار قانون بدترین بسیاری از بیماری های جدیعدالت برای من یا برای همهپیر شدن حتمی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیدین، اجباری نیستتشخیص ایدزنقص در تشخیص هیجانات عاممرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبدردهای سال گذشته فراموش حس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتسردرد میگرنی در کودکانتفاوت های تکاملی در مغز وپیامهای کاربرانپروتئین های ساده ی ابتدامسمومیت دانش آموزان بی گمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاول کف پا و حقیقتامیدواریدانشمندان پاسخ کوانتومی تغییرنه به اعدامابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز- از مغز زبان فرایند تکاملی برای هدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدشناسایی سلول های ایمنی افال نیکوتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شمطالعه ای بیان میکند اهدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید لنفوم و لوکمیجنگ هفتاد و دو ملت همه را نوار مغز، مفید و بی خطرابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکاررنگ کردن، حقیقت نیستحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند وقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریشاهکار شش گوشفراتر از دیوارهای باورتنفس هوازی و میتوکندریآیا ما تنها موجودات زنده مغز چگونه صداها را فیلتر منبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصداروی ضد جنون در درمان تیجهان هوشیارنورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینروبات کیانحساسیت روانی متفاوتاستفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادیویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولشرکت نورالینک ویدیویی ازقلب یا مغزتو با همه چیز در پیوندیآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار بقای برتر مادیموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یدر یک فراکتال هر نقطه مرکجهانی که نه با یک رخداد و چگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوروشهای نو در درمان دیسک بخورشید مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملسندرم پیریفورمیسواکسن کووید 19 چیزهایی که ضرورت زدودن افکاربدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمقدم زدن و حرکت دید را تغیتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز، فقط گیرندهمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان ژنتیکی برای نوآوریجاودانگی مصنوعینگاه از دور و نگاه از نزدرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اسیاهچاله های فضایی منابعبرخی نکات از گاید لاین پرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعقل مجادله گرگذر زمان کاملا وابسته به لا اکراه فی الدینتوکل بر خداخطای ادراک کارماتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش هورمون زنانه استروژنماده ی خالیاگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان سرگیجه بدون داروحقیقت قربانی نزاع بین بی از نخستین همانند سازها تناتوانی از درمان برخی ویراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنسال سیزده ماههبرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توعماد الدین نسیمی قربانی پیموزایدممانتین یا آلزیکسا یا ابتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستندو ویژگی انتزاع و قدرت تجتراشه ها روی مغزنقش روزه داری در سالم و جمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهزمان و گذر آن سریع استهوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرستم، بی پاسخ نیستبسیاری از بیماری های جدیعسل طبیعی موثر در کنترل بپیشینیان انسان از هفت میمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هدیوار همه اش توهم بودتصویر خورشید یا خود خورشنقطه ی رسیدن به قلهمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتدردی که سالهاست درمان نشحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای اهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردسردرد و علتهای آنALS نگاهی کامل بر بیماری وتفاوت های زبانی سرمنشا تسایتهای دیگرپروتز چشممسمومیت دانش آموزان، قمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تابوهای ذهنیامیدواری و مغزدانشمندان اولین سلول مصنتغییر الگوی رشد مغزی با زنه به اعدامنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانذره ی معین یا ابری از الکحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز- از مغز زبان متغیرهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از شواهدی از نوع جدیدی از حافاکسیبتتلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم معماری، هندسه ی قابل مشامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید میاستنی گراویجنگ و تصور از جنگنوار مغز، مفید و بی خطرابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبارنگین کمانحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو وقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها شاید گوشی و چشمی، آماده شفرد موفقتنفس بدون اکسیژنآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ناتوان از توجیه پیدامنبع خواب و رویاتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگراندارویی خلط آورجهان های بسیار دیگرنوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکروح و آب حیاتخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادی منابع و اویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)شربت ضد خلطقلب دروازه ی ارتباطتو با باورهایت کنترل میشآیا احتمال دارد رویا از آمغز ابزار برتر بقاموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یدر کمتر از چند ماه سوش جدجهانی که از یک منبع، تغذیچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بروشهای شناسایی قدرت شنواخوش قلبی و مهربانیاصول سلامت کمرسندرم پیریفورمیسواکسن کرونا و گشودن پنجرضرب المثل یونانیبرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتقدرت مردمتومورهای نخاعیخوشبختی دور از رنج های مآگاهی فراتر از آگاهیمغزتان را در جوانی سیم کشما انسانها چه اندازه نزدایندرالدرمان پوکی استخوانجایی برای یاد گرفتن باقی نگاه از درون قفس یا بیرونرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیسیاهچاله ها، دارای پرتو برخی نرمش ها برای زانووبینار اساتید نورولوژی دعقل سالمگذشته را دفن کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟توپیراماتخطای حستبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش ویتامین K در ترمیم اسماده ای ضد التهابیاگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان سرطان با امواج صوتحقیقت آنطور نیست که به نظاز نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره رجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوسانسور از روی قصد بسیاری بررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امعوامل موثر در پیدایش زباپیموزایدمن کسی در ناکسی دریافتم تکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکدو بیماری روانی خود بزرگ تراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و امخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردزمان و صبرهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوستون فقرات انسان دو پا جلبشکه ای که ته نداره پر نمعشق درونی به یگانگی خلقتپیشرفت های جدید علوم اعصمرکز خنده در کجای مغز استمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکدیوار، از ابتدا توهم بودتصویر در هم تنیدگی کوانتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً درس گرفتن از شکست هاحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناسردرد به دلیل مصرف زیاد مفقر داده ها در هوش مصنوعیتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلممسیر دشوار تکامل و ارتقامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستدانشمندان تغییر میدان مغتغییر دیگران یا تغییر خوتغییر دادن ژنها آیا روزی چه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغزتزبان مشترک ژنتیکی موجوداهدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی شواهدی از دنیسوان(شبه نئفاجعه ی جهل مقدستلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی معنی روزهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرداروی جدید آلزایمرجنگ داده هانوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا برهبر حقیقیحس و ادراک قسمت دهماز خود رها شوزبان، وسیله شناسایی محیطوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستشاید درست نباشدفرد یا اندیشهتنها مانع در زندگی موارد آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز و قلب در جنین موش مصنمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضاددارویی ضد بیش فعالی سیستجهان هایی در جهان دیگرنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استروح در جهانی دیگر استخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاسلول های بدن تو پیر نیستنویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)شش مرحله تکامل چشمقلب روباتیکتو باید نیکان را به دست بآیا برای تولید مثل همیشه مغز از بسیاری حقایق می گرموسیقی نوتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمدر آرزوهایت مداومت داشتهجهانی در ذهنچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بخوش خیالی و خوش بینیاضطراب و ترسسندرم پس از ضربه به سرواکسن کرونا از حقیقت تاتضررهای مصرف شکر و قند بر برنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنقدرت و شناخت حقیقتتومورهای ستون فقراتخانه ی تاریکآپومورفین در پارکینسونمغزتان را در جوانی سیمکشما انسانها چه اندازه نزدایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان پوکی استخوانجایی خالی نیستنگاه از درون مجموعه با نگرژیم ضد التهابیارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایبرخی نرمش های گردنوجود قبل از ناظر هوشمندعقلانیت بدون تغییرگریه ی ابر، رمز طراوت باغلایو دوم دکتر سید سلمان فتوانایی مغز و دیگر اجزای خطر آلودگی هواتبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش ژنتیک در درمان اختلاماده، چیزی نیستاگر نیروی مغناطیس نباشد درمانهای بیماری پارکینسحقیقت افراداز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشسانسور بر بسیاری از حقایبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده عوامل ایجاد لغت انسانی و پیچیدگی های مغزمگسمن پر از تلخیمتکینگیآغاز مبهم آفرینشدو بار در هفته ماهی مصرف تراشه ی بیولوژِیکنقش رژیم غذایی در رشد و امخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهمهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهستارگانی قبل از آغاز کیهبشریت از یک پدر و مادر نیعشق، شلوغ کردن نیستپیشرفت در عقل است یا ظواهمرگ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیدید تو همیشه محدود به مقدتصویر زیبا از سلولنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدست و پا زدن در سایه؟حس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تزندان ذهنیهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنسردرد تنشنفلج نخاعی با الکترودهای تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انسامسئول صیانت از عقیده کیسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطادانشمندان روش هاي جدیدی دانشمندان روشی برای تبدیتغییر زودتر اتصالات مغزینه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز زبان چهار حرفی حیات زمینهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تشیشه ی بازالتی و سیلیکونفاصله ها در مکانیک کوانتتلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رامعادله ها فقط بخش خسته کنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکداروی جدید ای ال اسجنبه های موجی واقعیتنوار عصب و عضلهاتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنروی و منیزیم در تقویت استحس و ادراک قسمت دوازدهماز درخواست ها جدا شوزدودن نقص از هوش مصنوعیوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیشایسته نیست در جیب خود قرفرد حساس از نظر عاطفی و بتنها در برابر جهانآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز و اخلاقمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علداستانها و مفاهیمی اشتباجهان یکپارچهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتروح رهاییخلا، خالی نیستاستیفن هاوکینگ در مورد هسلول بنیادی و ای ال اسواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پششمین کنگره بین المللی سقلب را نشکنتو تغییر و تحولیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز به تنهایی برای فرهنگ موسیقی هنر مایع استتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود مندر آسمان هدیه های نادیدنجهان، تصادفی نیستچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی خوشبختی چیستاطلاع رسانی اینترنتیسندرم جدایی مغزواکسن کرونا ساخته شده توضررهای شکر بر سلامت مغزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسقدرت کنترل خودتوهم فضای خالیخانواده پایدارتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت چهارممغط یک گیرنده استما اکنون میدانیم فضا خالایا این جمله درست است کسیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلجاذبهنگاه حقیقی نگاه به درون ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبرخی یونها و مولکول های موراپامیل در بارداریعقیده ی بی عملگربه شرودینگر و تاثیر مشلبخند بزن شاید صبح فردا زتوازن مهمتر از فعالیت زیخطرات هوش مصنوعیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش گرمایش آب و هوا در همماده، چیزی بیش از یک خلا اگر نعمت فراموشی نبود بسدرماندگی به دلیل عادت کرحقیقت اشیااز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای ساهچاله ها تبخیر نمیشودبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومعواملی که برای ظهور لغت اپیچیدگی های مغزی در درک زمن بی من، بهتر یاد میگیرمتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو برابر شدن خطر مرگ و میتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش زنجبیل در جلوگیری از مخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تزمان پلانکهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وسخن نیکو مانند درخت نیکوبعد پنجمعصب حقوق نورولووپیشرفت ذهن در خلاقیت استمرگ و میر پنهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمدیدن خدا در همه چیزتصویر زیبای اصفهاننمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آدست کردن در گوشحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناسردرد سکه ایفلج بل، فلجی ترسناک که آنتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیدمسئولیت جدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانش، قفل ذهن را باز میکنتغییر عمودی سر انسان از پنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز زبان نیاز تکاملی استهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده شکل های متفاوت پروتئین هفاصله ی همیشگی تصویر سازتمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزمعجزه های هر روزهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توداروی جدید برای میاستنی جنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود درویا و واقعیتحس و ادراک قسمت سوماز روده تا مغزسفر فقط مادی نیستوقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسشادی، پاداش انجام وظیفهفردا را نمیدانیمتنهاییآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز و اخلاقمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهدخالت در ساختار ژنهاجهان یکپارچهنیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیروزه داری متناوب، مغز را خلاصه ای از مطالب همایش ماستیفن هاوکینگ در تفسیر سلول عصبی شاهکار انطباق واقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بصبور باشقوی تر باشتو جهانی هستی که خودش را آیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز بیش از آنچه تصور میشومیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشدر آستانه ی موج پنجم کوویجهش های ژنتیکی مفید در ساچگونه به سطح بالایی از هوروشی برای بهبود هوش عاطفارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چسندرم دزدی ساب کلاوینواکسن آلزایمرضعیف و قویبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریقدرت انسان در نگاه به ابعتوهم فضای خالی یا توهم فضخار و گلتاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت هفتمنفرت، اسیب به خود استما از اینجا نخواهیم رفتایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان تومورهای مغزی با اجاذبه و نقش آن در شکلگیرینگاه دوبارهرژیم غذایی ضد التهابیارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخسیاهچاله ی تولید کنندهبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قعلم و ادراک فقط مشاهده ی گزیده ای از وبینار یا کنفلحظات خوش با کودکانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدفاع از پیامبرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش پیش زمینه ها و اراده ماست مالیاگر نعمت فراموشی نبود بسدرها بسته نیستحقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن بسایه ی هوشیاریبررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیعوارض ازدواج و بچه دار شدپیوند قلب خوک، به فرد دچامننژیتتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در ودو برابر شدن خطر مرگ و میترجمه ای ابتدایی از اسرانقش زبان در سلطه و قدرت امخچه تاثیر گذار بر حافظهابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدرگیری مغز در بیماری کویحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندسخن و سکوتبعد از کروناعصب سیاتیکپیشرفتی مستقل از ابزار همرگ و میر بسیار بالای ناشمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در ادیدگاه نارسای دوگانه ی متصویربرداری فضاپیمای آمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پدست آسمانحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله هیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسردرد عروقی میگرنفلج خوابتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهمسئولیت در برابر محیط زیمنبع هوشیاری کجاست قسمت مستند جهان متصلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشادانش، یک انسان را ناسازگتغییرات منطقه بویایی مغزنهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از نعناعرفتار مانند بردهحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و کلمه حتی برای کسانهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایشکل پنجم مادهفتون های زیستیتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خمعجزه ی چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استداروی جدید برای کاهش وزنجنسیت و تفاوت های بینایینوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هسترویا و کابوسحس و ادراک قسمت سی و هشتماز سایه بگذرسفر نامه سفر به بم و جنوب وقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوشب سیاه سحر شودفرزندان زمان خودتنهایی رمز نوآوری استآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و سیر تکامل ان دلیلی منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستدر میان تاریکی و روشناییجهان کنونی و مغز بزرگترینیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهروزه داری و التهاب زیانبخلاصه ای از درمان های جدیاستخوان های کشف شده، ممکسلول عصبی، در محل خاص خودواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبقیچی ژنتیکیتو جدای از کیهان نیستیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز برای فراموشی بیشتر کمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیدر درمان بیماری مولتیپل جهش های ژنتیکی غیر تصادفچگونه باغبانی باعث کاهش روشی جدید در درمان قطع نخارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مسندرم سردرد به دلیل افت فواکسن ایرانی کرونا تولیدطلوع و حقیقتبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستقدرت ذهنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خارق العاده و استثنایی بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت اولنقاشی هایی با بوی گذشته یما اشیا را آنطور که هستندایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان تشنججبران از دست رفته هانگاهی بر قدرت بینایی درارژیم غذایی ضد دردارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازسیاره ی ابلهانبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریعلم و روحگزارش یک مورد جالب لخته ولرزش ناشی از اسیب به عصبتوسعه برخی شغل ها با هوش دفاع در برابر تغییر ساختتداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش آتش در رسیدن انسان بهماست مالی با هوش انسانیاگر با مطالعه فیزیک کواندرهای اسرارآمیز و پوشیدهحقیقت خواب و رویااز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد رساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمسایه را اصالت دادن، جز فربررسی بیماری التهابی رودعید نوروز مبارکپیوند مغز و سر و چالشهای منابع انرژي پاک سرچشمه حتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهدو داروی جدید برای میاستترس و آرمان هانقش زبان در سلطه و قدرت امدل همه جانبه نگر ژنرالیابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پدرگیری مغز در بیماران مبحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسسخن پاک و ثابتبعد از کروناعضلانی که طی سخن گفتن چقدپپوگستمرگ و سوال از قاتلمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریدژا وو یا اشنا پنداریتصور از زمان و مکاننمای موفقیتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو دست بالای دستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تزیان غذاهای پرچربهیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دسرطان کمیت گراییفلج خواب چیستتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهپرسش و چستجو همیشه باقی امشکل از کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیددائما بخوانتغییرات مغز پس از 40 سالگینهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو رفتار وابسته به شکلحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان نتیجه ساختماهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلشکرگزار هر چیزی باش که دافروتنی معرفتیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلومعجزه ی علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینداروی جدید برای ای ال اسجهل مقدسنوار عصب و عضله مهم در تشاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریمرویا و خبر از آیندهحس و ادراک قسمت سی و ششماز علم جز اندکی به شما داسفر به مریخ در 39 روزویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در شبیه سازی میلیون ها جهان فرضیه ای جدید توضیح میدهتنبیه چقدر موثر استآیا هوش سریعی که بدون احسمغز کوانتومیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خدر مانهای کمر دردجهان کاملی در اطراف ما پرچیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیروزه داری و بیمار ی ام اس خم شدن فضا-زماناستروژن مانند سپر زنان دسلولهای ایمنی القا کنندهواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو دی ان ای خاص ميتوکندريآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟میگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو در سال حدود 7 میلیون نفر جهش های بیماری زا، معمولچگونه تکامل مغزهای کنونیروشی جدید در درمان نابینارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژنطلای سیاهبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میقدرت عشقتوهم چیستخبر مهم تلسکوپ هابلتاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت دومچقدر به چشم اعتماد کنیمما به جهان های متفاوت خودایا بدون زبان میتوانیم تدرمان جدید ALSجدا کردن ناخالصی هانگاهی بر توانایی اجزاي براه فراری نیستارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازسیاره ابلهانبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهگشایش دروازه جدیدی از طرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوصیه های سازمان بهداشت دقیق ترین تصاویر از مغز اتداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش انتخاب از طرف محیط، نماشین دانشاگر تلاش انسان امروز برادرون قفس یا بیرون از آنحقیقت در علم، هرگز نهایی از کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومرستگاری محدود به یک راه نهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهساخت سلول عصبی حتی پس از بررسی سیستم تعادلی بدن اعامل کلیدی در کنترل کارآپیوند اندام از حیوانات بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمافتخار انساندو سوی واقعیتتسلیم شدن از نورون شروع منقش سجده بر عملکرد مغزمدل هولوگرافیک ژنرالیزهابزار بقا از نخستین همانچرا مردم با زندگی میجنگندرگیری مغزی در سندرم کووحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تزنان باهوش ترهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتابسختی ها رفتنی استبعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانپایان، یک آغاز استمرگ انتقال است یا نابود شمنابع بی نهایت انرژی در دتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتدژاوو یا آشناپنداریتصادف یا قوانین ناشناختهنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پدستورالعمل مرکز کنترل بیحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در پیر شدنهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دسرعت فکر کردن چگونه استفلج دوطرفه عصب 6 چشمتقلید از طبیعتپرسشگری نامحدودمشکلات نخاعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیداروهای مصرفی در ام استغییرات آب و هوایی که به چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث رفتار اجتماعی انسان، حاصحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان، در سایه پیشرهرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندشکست حتمیفروتنی و غرورتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشانمعجزه ی علم در کنترل کرونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندداروی جدید برای دیابتجهان فراکتالنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هسترویا بخشی حقیقی از زندگی حس و ادراک قسمت سیزدهمازدواج های بین گونه ای، رسفر تجهیزات ناسا به مریخ ویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیشبیه سازی سیستم های کوانفساد اقتصادی سیتماتیک درتهدیدهای هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز آیندگان چگونه است ؟مهمان ناخواندهتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکدر محل کار ارزش خودت را بجهان پیوستهچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دروزه داری سلول های بنیادخونریزی مغز در سندرم کوواسرار آفرینش در موجسلولهای بنیادی مصنوعی درواقعیت های متفاوتصبر لازمه ی پیروزی استبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبقانون مندی نقشه ژنتیکی متو در میانه ی جهان نیستی آیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بزرگ چالش است یا منفعمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند درمان نگهدارنده ی اعتیادجهش تمدنی عجیب و شگفت انسچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشی جدید در درمان سکته مارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن اسپایکوژن ضد کروناطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدقضاوت ممنوعتوهم و خیالخدا موجود استتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنقش قهوه در سلامتیما با کمک مغز خود مختاريمایا تکامل هدفمند استدرمان جدید میگرن با انتی جدایی خطای حسی استنگاهت را بلند کنراه نجاتارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرسیاره ابلهانبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فععلم به ما کمک میکند تا موپل جویی اصفهانلزوم سازگاری قانون مجازاتوصیه های غیر دارویی در سدل به دریا بزنترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش اتصالات بین سلولهای مبانی ذهنی سیاه و سفیداگر خواهان پیروزی هستیدروغ نگو به خصوص به خودتحقیقت راستین انسان علم باز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیرشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید دساخت شبکه عصبی مصنوعی با بررسی علل کمر درد در میانعادت همیشه خوب نیستپیوند اندام حیوانات به امنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان ردولت یا گروهکتست آر ان اس دز میاستنی گنقش غذاها و موجودات دريامدل هولوگرافیک تعمیم یافابزار بقا از نخستین همانچرا مغز انسان سه هزار سالدرگیری مغزی در سندرم کووحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تزنجیرها را ما باید پاره کهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهسرنوشتبعد از کرونا دلخوشی بیهوغم بی پایانپارادوکس ها در علممرگ تصادفیمنابع جدید انرژیتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالدگرگونی های نژادی و تغییتضادهای علمیچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر بردغدغه نتیجه ی نادانی استحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هسطح آگاهی، رخدادهای زندگفن آوری های جدید علیه شناتقویت استخوان در گرو تغذتقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیدمشکلات بین دو همسر و برخیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانداروهای ام استغییرات تکاملی سر انسان چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیرقیبی قدرتمند در برابر محس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز از مغز تا زبان و تکلم برخی بیماریههز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاشگفت نیست من عاشق تو باشمفرگشت و تکامل تصادفی محض تمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهمعجزه در هر لحظه زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عداروی جدید ضد میگرنجهان قابل مشاهده بخش کوچنوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابترویا تخیل یا واقعیتحس و ادراک قسمت ششماسکلت خارجی در درمان اختسفر دشوار اکتشافویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولشبکه های مصنوعی مغز به درفشار و قدرتتو یک معجزه ایآیا واکنش های یاد گرفته ومغز اندامی تشنه ی انرژی امهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در اندر چه مرحله ای از خواب ، رجهان پیوستهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دروزهای بد باقی نمیماندخواندن ، یکی از شستشو دهناسرار بازسازی اندام هاسلام تا روشناییواقعیت و مجازصبر و واقعیتبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستقانون گذاری و تکاملتوقف؛ شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز بزرگ چالشهای پیش رومیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند ددرمان نابینایان آیا ممکنجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه جمعیت های بزرگ شکل ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاواکسن دیگر کرونا ساخته شطوفان زیباییبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیقطار پیشرفتتوهم وجودخدا نور آسمان ها و زمین اتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش مهاجرت در توسعه نسل اما بخشی از این جهان مرتبطایجاد احساساتدرمان جدید کنترل مولتیپلجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا راه های جدید برای قضاوت رارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرسیب یکسان و دیدگاه های متبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردعلم بدون توقفپل خواجو اصفهانلزوم سازگاری قانون مجازاتوصیه هایی در مصرف ماهیدلایلی که نشان میدهد ما بتروس جریان انرژینقش تیروئید در تکامل مغزمباحث مهم حس و ادراکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمدریای خداحقیقت غیر فیزیکیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقساخت شبکه عصبی با الفبای برطرف کردن خشونت را از خاعادت کن خوب حرف بزنیپیوند سر آیا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو دوچرخه در کاهش دردهای کمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش غذاها و موجودات دريامدل های ریز مغز مینی برینابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت درگیری اعصاب به علت میتوحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی فعال و مثبت روند آلهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندسریع دویدن مهم نیستتفکر قبل از کارغیرقابل دیدن کردن مادهپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگی وجود نداردمناطق خاص زبان در مغزتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیدانش قدرت استتظاهر خوابیده ی مادهچند جهانیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ ذهن ما از در هم شکستن منبحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهسعی کن به حدی محدود نشویفناوری هوش مصنوعی نحوه خفیلمی بسیار جالب از تغییتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونامشکلات روانپزشکی پس از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایداروهای تغییر دهنده ی سیتغذیه بر ژنها تاثیر داردنون و القلمابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استرموزی از نخستین تمدن بشرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزشگفت انگیز بودن کیهانفراموش کارها باهوش تر هستمدن زیر آبآیندهمعرفت و شناختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملداروی جدید ضد الزایمرجهان موازی و حجاب هانور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانرویا حقی از طرف خداحس و ادراک قسمت شصت و هشتاسکار، لگوی هوشمندسفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورشبکیه های مصنوعیفضا و ذهن بازتو یک جهان در مغز خودت هسآیا یک، وجود داردمغز انسان ایا طبیعتا تمامهندسی بدنتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و در ناامیدی بسی امید استجهان پر از چیزهای اسرار آچیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتروزهای سختخواب سالم عامل سلامتیاصل بازخوردسلاح و راهزنیواقعیت و انعکاسصبر بسیار بایدبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستقانون جنگلتولید مولکول جدید توسط هآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ و فعال یا مغز کومیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویادرمان های اسرار آمیز در آجهشهای مفید و ذکاوتی که دچگونه حافظه را قویتر کنیریه زغالیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودسوخت هیدروژنی پاکواکسن دیگری ضد کرونا از دطولانی ترین شببرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیلمس کوانتومیتوهم وجودخدا بخشنده است پس تو هم بتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشنقش میدان مغناطیسی زمین ما تحت کنترل ژنها هستیم یایران بزرگدرمان جدید ای ال اس، توفرجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا راه های جدید برای قضاوت راز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورسیر آفرینش از روح تا مغز برخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختعلم در حال توسعهپلاسمای غالبلزوم عدم وابستگی به گوگل توضیحی ساده در مورد هوش مدنیا فریب و سرگرمیتری فلوپرازیننقش حفاظتی مولکول جدید دمبتکران خودشکوفااپی ژنتیکدرک فرد دیگر و رفتارهای احقیقت غیر قابل شناختاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است ساختن آیندهبزرگ فکر کنعادت کردن به نعمتپیوند سر، یکی از راه حلهامنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسدوچرخه سواری ورزشی سبک و تشنج چیستنقش غذاها و موجودات دريامدیون خود ناموجودابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وادرب بسته با غیر خود باز محباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونسریعترین کامپیوتر موجودتفکر ترکیبی در هوش مصنوعغرور و علمپختگی پس از چهل سالگي به مراحل ارتقای پله پله کیهمناطق خاصی از مغز در جستجتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلرودانش محدود به ابعاد چهارتظاهری از ماده است که بیدچند جهانیابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانذهن چند جانبه نیازمند نگحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابشلیک فراموشیبیوگرافیکندر علیه سرطانشلیک فراموشیفیروز نادریتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسونمشکلات روانپزشکی در عقب منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدداروهای ضد بیماری ام اس وثبت و دستکار ی حافظهنوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزرمز و رازهای ارتباط غیر کحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت اهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومشگفت زده و حیران باشفراموشی همیشه هم بد نیستتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازمغز فکر میکند مرگ برای دیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان داروی سل سپتجهان ما میتواند به اندازنور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی برویاها از مغز است یا ناخوحس و ادراک قسمت شصت و دواساس انسان اندیشه و باور سفرنامه سفر به بم و جنوب ویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهشباهت مغز و کیهانفضای قلب منبع نبوغ استتو کجای جهانیآیا کیهان می تواند یک شبیمغز انسان برای ایجاد تمدمهربانی، شرط موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سدر هم تنیدگی مرزها و بی مجهان پر از چیزهای جادویی نکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسروش مقابله مغز با محدودیخواب سالم عامل سلامتی و یاصل در هم تنیدگی و جهانی سلسله مباحث هوش مصنوعیواقعیت تقویت شدهصد قدح، نفتاده بشکستبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانقانون جنگلتولید مثل اولین ربات های آیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگترین مصرف کننده میدان های مغناطیسی قابل تاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه درمان های بیماری آلزایمرجوانان وطننگاه من، نگاه تو و یا حقیریواستیگمینارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردسودمندی موجودات ابزی بر واکسن سرطانطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارلووفلوکساسینتوهم بی خداییخدای رنگین کمانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش محیط زندگی و مهاجرت دمانند آب باشایرادهای موجود در خلقت بدرمان جدید سرطانجریان انرژی در سیستم های چالش هوشیاری و اینکه چرا راه پیروزی در زندگی چیستاز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشعلم راهی برای اندیشیدن اپمبرولیزوماب در بیماری چمقاومت به عوارض فشار خون تیوتیکسن داروی ضد جنونآسیب عصب پا به دنبال اعتیدنیای شگفت انگیز کوانتومتری فلوپرازیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دمتواضع باشابتدا سخت ترین استدرک نیازمند شناخت خویش احقیقت، آن چیزی نیست که جلاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییرشد در سختی استهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویاساختن آینده، بهترین روش بزرگ شدن مغز محدود به دورعادت بد را ترک کنپیوندهای پیچیده با تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کودوپامین قابل حل در آبتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها در کاهش دردهای مدیریت اینترنت بر جنگابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خودرختان چگونه بر تشکیل ابحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی و داراییهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فسرگیجه از شایعترین اختلاتفکر خلا ق در برابر توهم غربال در زندگیپدیده خاموش روشن در پارکمرز مرگ و زندگی کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آندانش بی نهایتتعویض دارو در تشنجچند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سذهن هوشیار در پس ماده ی محس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمهیچ کس حقیقت را درون مغز