دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارتباط هوش ساختار مغز و ژنها

ارتباط هوش، ساختار مغز و ژنها

در طول تکامل بشری مغزهای ما توسعه زیادی یافته است. از مناطقی- که طی چند میلیون سال اخیر توسعه یافته است- منطقه قشر مغز است. این منطقه اطلاعات حسی را پردازش میکند و منجر به حرکت میشود و مسئول عملکردهای سطح بالای ما مانند پردازش زبان و حل مشکلات است. دانشمندان در ساختار قشر مغز تمرکز میکنند و درباره دلایل موجود برای تکامل آن در طول زندگی ما و تکامل ما به عنوان یک گونه، بحث میکنند و تا بفهمیم وراثت در کجا با هوش ما برخورد دارد.

پژوهش جدیدی بر روی صدها مغز در حال رشد، وجود ترکیبی را در مناطق خاصی از قشر مغز- که از کودکی تا بلوغ رشد میکند و طی بلوغ ارتقا می یابد و مرتبط با وراثت است- نشان داد.

دانشمندان همچنین روابط وراثت بین درجات آزمون معدل هوش و مساحت سطح در مناطق مرتبط با هوش را پیدا کردند.

مساحت سطحی مغز تداخلی را بین ژنهای مغز، هوش و تکامل، نشان میدهد.

یک آنالیز روی مغز 600 کودک، ارتباطی را بین سطح مغز و قابلیت وراثت در مناطق مهم مغز برای شناخت را نشان میدهد.

طی تکامل انسان، مغزهای ما بسیار بزرگ شده است. یکی از این مناطق مهم- که خیلی توسعه یافته است- قشر مغز است. پژوهشگران همچنین ارتباطی ژنتیکی را بین درجات تست ای کیو و منطقه سطحی مرتبط با هوش یافتند و این مطلب در مجله نوروساینس منتشر شد.

راشل بروورنوروساینتیست در دانشگاه اوتریخت در هلند گفت: من فکر میکنم این کاری بسیار بزرگ است. نویسندگان پژوهش مناطقی از مغز را- که متغیرها به میزان زیادی با ژنها تعیین میشود- با بررسی ارتباطات عصبی و توسعه تکامل و تکامل عصبی، مشخص کردند.

این تلاشی برای مرتبط کردن وراثت با آن چیزی است که معنی وسیع تر وراثت است(یعنی هوش).نویسندگان مقاله تصویربرداری های مغزی با ام ار آی677 کودک را بررسی کردند. اسکن ها کمک کرد آنها مغز بچه ها را بررسی کنند و پیچ و تاب ها و فرورفتگی های قشر را بررسی کنند.

با ربط ساختارهای مغز و متغیرهای ژنتیکی در نمونه ها پژوهشگران میتوانند مشخص کنند کدام ژن ها مغز را طی تکامل و طی رشد سازماندهی میکند.

با استفاده از وسایل پردازش، پژوهشگران، قشر و سطح مقطع آن را مشخص کردند.این اندازه گیری ای است گویا بخشی از مغز را برداشته ای و چین های آن را برطرف کرده ای و مانند پیتزا آن را پهن کرده ای.جی اریک اشمیتنورولوژیست در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از نویسندگان مقاله این مطلب را بیان میکند.

بروور میگوید: نتایج پژوهش به اهمیت مساحت سطحی خاص در تکامل اشاره میکند در حالی که تا زمان کنونی توجه زیادی را در مقایسه با حجم کلی و ضخامت قشری جلب نکرده است.

پژوهشگران همچنین قابلیت وراثت این مشخصات را با مقایسه مغزها در نمونه ای- که شامل تعداد زیادی از دوقلوهای مشابه و غیر مشابه و اعضای خانواده است- انجام دادند. بر اساس ژنهای مشترک به وسیله نزدیکی خانوادگی آنها توانستند ارتباطات بین ژنتیکی و برخی ویژگی های مغزی را مشخص کنند.

سطح مقطع و ساختار مغزی در انسان، به میزان زیادی تغییر میکند و دانشمندان متوجه شدند سطح مقطع مغز تا حد زیادی وراثتی است.

فاکتورهای ژنتیکی، 85% متغیرها را تعیین میکند و این مشابه نتایج مطالعات قبلی است.

اشمیتمیگوید: این، بخش بزرگی از قابلیت تغییر است. ژن ها حقیقتا در تعیین سطح مقطع گلوبال نقش دارد. دانشمندان همچنین دیدند ضخامت قشر و سطح مقطع مغز از نظر ژنتیکی در این کودکان با هم مرتبط است و این برعکس اطلاعات قبل در بالغین است که فاکتورهای ژنتیکی متفاوت بهعنوان پایه ایجاد سطح مقطع در برابر ضخامت قشری است. این مطلب را جان گیلمورروانپزشک در دانشگاه کارولینای شمالی بیان کرد.

قبلا گیلمور،اشمیتو همکاران آنها ارتباط ژنتیکی ضخامت قشری و سطح مقطع را در نوزادان بررسی نموده بودند.

بروورمیگوید: اگر ما واقعا بتوانیم بفهمیم کدام ژن ها این ارتباط را ایجاد میکند و چرا وقتی مردم پیرتر میشوند، اینها به صورت جداگانه رشد میکنند، این حقیقتا به دگرگونی در درک تکامل کمک میکند.

بله این، یک تاثیر مهم به نظر میرسد ولی اگر سطح مقطع کوچک یا بزرگ داشته باشیم این چه ربطی با آی کیو دارد؟ پژوهشگران همچنین بر تفاوت های منطقه ای در مغز تمرکز کردند. پس از آنکه سطح مقطع مغز را به 80000 تکه کوچک تقسیم کردند آنها توانستند سطح مقطع ها را در مناطق مختلف مغز مقایسه کنند. بررسی این اطلاعات با اطلاعات ژنتیکی به پژوهشگران اجازه داد تعیین کنند تفاوت ها تا چه حد مرتبط با وراثت است. وقتی دانشمندان تفاوت ها در سطح مقطع را به طور دقیق محاسبه کردند توانستند ببینند کدام مناطق مغز ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با وراثت و ژنتیک دارد. این مناطق- که خیلی با وراثت در ارتباط است- شامل نوارهای باریکی از لوب فرونتال و تمپورال است و اینها با پردازش زبان و هوش در ارتباط هستند و به طو

ر قوی مرتبط با قسمت هایی از مغز هستند- که طی تکامل توسعه پیدا میکند.

بر اساس پژوهش های دیگر، این قسمت ها در نخستی های غیر از انسان بسیار متفاوت هستند. اشمیتمیگوید: این سبب شد ما تصور کنیم یک فاکتور ژنتیکی وجود دارد که بر همه این مناطق- که یک داستان تکاملی است- تاثیر می گذارد. این مناطق بخش هایی است که طی کودکی به سرعت رشد میکنند و این، نشان میدهد ممکن است برخی ژنهایی- که تفاوت های فردی را در انسان ایجاد میکند- مواردی باشد که طی زمان، تکامل یافته است.

من آن را بسیار جالب دیدم من میخواهم بدانم آن ژنها کدام هستند. این مطالعه دقیقا مشخص نمیکند کدام ژنها این کار را انجام میدهند. برای تعیین آن ژنها شاید لازم است نمونههای وسیع تری گرفته شود.

با آنالیز کردن نقشه های توصیفی مغز، در کنار نتایج تست های ای کیو- که بر کودکان استفاده میشد- پژوهشگران توانستند مشخص کنند کدام مناطق کورتکس مرتبط با عملکرد بالاتر در ادراک است و ممکن است مرتبط با وراثت باشد. نتایج آنها مناطق اندکی را مشخص کرد ولی یک منطقه یعنی منطقه ژایروس سوپرامارجیتنالچپ حقیقتا مرتبط با ساختار ژنتیکی باقی ماند و این منطقه زبانی حسی و دریافتی در بیشتر مردم است. ارتباطات یکی است یعنی یک اورلپ ژنتیکی بین ای کیو و سطح مقطع وجود دارد. این، مرتبه اول نیست که ارتباط با هوش را نشان میدهد. اشمیت میگوید هرچند ای کیو یک وسیله سودمند و ارزشمند است، اندازه گیری مستقیم هوش نیست.(هوش، محدود به ای کیو و قدرت محاسبات ریاضی و حتی تفکر انتزاعی خاص انسان نیست. هوش عاطفی- که اهمیت آن کمتر از هوش انتزاعی نیست- بسیار تحت تاثیر ژنتیک، آموزش و محیط است ولی تحت کنترل کامل اندازه مغز یا سطح مقطع قسمت های مختلف مغز و ژنها نیست. گاهی کوچک شدن اندازه ی مغز، با ایجاد نیاز در فرد، منجر به توسعه هوش عاطفی میشود زیرا انسان ضعیف، در اینجا به جای اعتماد به توانایی های خود کوشش میکند از قدرت جمعی و همکاری با دیگران در حل مشکلات خود، استفاده کند.)

این نتایج تا حدی جالب است زیرا کار زیادی انجام نشده است تا ببینند ارتباط سطح مقطع با هوش چگونه است. بیشتر تاثیرات به نظر میرسد کلی باشد و به نظر میرسد یک فاکتور ژنتیکی کلی وجود دارد که مثلا برای مغز و هوش تو خوب است.

هرچند تصور مثبتی در مورد مطالعه و یافته های آن وجود دارد دیوید گلانروانپزشک بیمارستان کودکان در بوستون و دانشگاه هاروارد در مورد اهمیت نتایج به دست آمده، برای ارتباط ساختار مغز و هوش دچار تردید است.بله این ارتباط به نظر، مهم میرسد. اما اگر سطح نمونه و سطح مقطع مورد بررسی، بزرگتر یا کوچکتر باشد ارتباطات با ای کیو چگونه خواهد بود؟ او میگوید این سبب میشود دانشمندان ارتباطی بین ساختار مغز ببینند ولی هرچند دیگران هم چنین ارتباطی را بیان کرده اند ولی کسانی هم هستند که چنین نکرده اند و ارتباط در بالغین ضعیف است. اشمیتبیان میکند شالوده هوش یک موضوع حساس در علوم اعصاب است. او میگوید: من تصور میکنم این که چه چیزی توانایی های ذهنی ما را تحریک میکند یکی از سوالات اساسی در علوم اعصاب است و از مسائلی است که مرا علاقه مند به علوم اعصاب کرده است. چرا ما چنین چیزی را داریم که انرژی زیادی را از ما میگیرد؟ این مطلب قطعا فواید زیادی برای ما خواهد داشت.

https://www.the-scientist.com/news-opinion/brain-surface-area-reveals-overlap-in-genes--intelligence--evolution-65559

@salmanfatemi

1:
نتیجه گیری: نقش ژنها در توسعه مغز- که کاملا جهت گیرانه و خاص است- هدفمندی نقشه ژنتیکی را حتی فراتر از توسعه ناگهانی و بدون مقدمه اندازه مغز در دو میلیون سال اخیر، ثابت میکند.

توسعه مغز پیشینیان انسان در دو میلیون سال اخیر، جهشی تکاملی و ناگهانی است که نشان دهنده قانون و برنامه در برنامه ژنهاست و این قانون مندی- که سبب میشود گاهی سرعت توسعه و بزرگ شدن مغز در دوره ای، ناگهان بیشتر شود و گاهی کند شود و گاهی رو به افول برود و وارد سیر برگشتی شود- نشانه دهنده قانون مند و هدفمند بودن نقشه ژنهاست.

فراتر از این نگاه، کشفیات جدید نشان می دهد توسعه اندازه مغز، به صورت جریانی کلی و تصادفی و کور نیست بلکه این توسعه در جهت توسعه بخش خاصی از مغز مربوط به ادراک و فهم زبانی است(فهم زبانی، فقط محدود به درک لغات و زبان های رایج دنیا نیست بلکه مفهومی عمیقتر به معنی درک معانی و مقصود از حوادث و جریانات و رسیدن از جزییات به کلیات و تفکر انتزاعی ... است)؛ یعنی این بخش خاص از مغز، طی برنامه ای قبلی و مستقل از هزاران بخش دیگر مغز، توسعه می یابد.

اگر در میان هزاران انتخاب، و هزاران گزینش فقط یکی از گزینش ها بارها تکرار شود، انسان عاقل، تصور نخواهد کرد این تکرار، طی فرایندی کور و تصادفی ایجاد شده است.

حتی احتمال ایجاد یک زنجیره پروتئین ساده مانند هموگلوبین، طی میل

یاردها سال زندگی زمین، به صورت کور و تصادفی ممکن نیست (برای تشکیل زنجیره ساده 32 اسید امينه ای پروتئین، باید بیشتر از ده به توان 41 آزمون انجام بشه تا احتمال تشکیل این زنجيره پروتئین ممکن بشه .

هر ساعت 3600 ثانیه است هر روز 84600 ثانیه است و یک سال 31536000 ثانیه است یعنی تقریبا 3*10 به توان هفت .
در یک میلياد سال چند ثانیه هست؟

تقریبا 3*10 به توان شانزده

و در سيزده ميليارد سال حدود 4*10 به توان هفده .
اگر در هر ثانیه یک آزمون انجام بشه کل آزمون های این سیزده میلیارد سال میشه حدودا 4* 10 به توان هفده . که خیلی کمتر از ازمونهاي لازم برای تشکیل یک زنجیره پروتئینی با 32 اسید امینه است . یعنی اصلا احتمال تشکیل تصادفی حتی یک زنجیره 32 اسید امینه ای در کل عمر کيهان وجود نداره چه برسه به عمر زمین)

چگونه سازماندهی پیچیده ساختار مغز با میلیون ها زنجیره پروتئینی و زنجیره های چربی و کربوهیدرات به صورت تصادفی ممکن باشد؟؛ آن هم در حالی که ساختار مغز، ساختاری ثابت و غیر قابل انعطاف نیست و دائما میتواند تحت تاثیر ژنها و تغییرات محیطی و با داشتن سیستم های پیچیده ای مانند ارتباطات بین نورونی دچار تحول و دگرگونی شود!

اینکه چرا گروه زیادی از انسان ها امروز به این نتیجه یعنی تصادفی بودن خلقت، رسیدهاند به خود آنها مربوط است!!

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از نخستین همانند سازها تنقش هورمون زنانه استروژنسندرم پیریفورمیسبیان حقیقتهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم بی خدایییک پیام منفرد نورون مغزی مولتیپل اسکلروز در زنان تعداد کلی ذهن ها در جهان آنها نمیخواهند دیگران راخارق العاده و استثنایی باکسی توسین و تکامل پیش ارنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اسیر آفرینش از روح تا مغز بحث درباره پیدایش و منشا فیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک های بتکامل مادی تا ابزار هوشمژنهای مشترک بین انسان و وما انسانها چه اندازه نزدجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا واکنش های یاد گرفته ودو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننسختی ها رفتنی استبخش بزرگی حس و ادراک ما اقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی تأثیر نگاه انسان بر رفتاکندر در بیماریهای التهابمباحث مهم حس و ادراکجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز- از مغزتنورون های ردیاب حافظهشناخت درون، شناخت بیرون؛برخی نرمش های گردنلمس کوانتومیهوش احساسیتاثیر کپسول نوروهرب بر نکاهش التهاب ناشی از بیمامروری بر تشنج و درمان هایجستجوی هوشیاری در مغز ماآزمون تجربی، راهی برای رداروی جدید برای ای ال اسابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقاستفاده از سلول های بنیاچگونه آن شکری که می خوریمشبکه های مصنوعی مغز به دربررسی ژنها در تشخیص بیماملاحظات بیهوشی قبل از جرهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولمسئول صیانت از عقیده کیسحوادث روزگار از جمله ویرافسردگی و اضطراب در بیمادر کمتر از چند ماه سوش جداثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی زودگذراطلاع رسانی اینترنتیچالش هوشیاری و اینکه چرا تفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک قسمت نهمدرمان تشنجانواع سکته های مغزیاختلالات حرکتی در انسانزبان و تکلم برخی بیماریهعوامل ایجاد لغت انسانی و به بالا بر ستارگان نگاه کچرا مغزهای ما ارتقا یافت تمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتپیموزایدمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت بیست و سودرک دیگرانانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط هوش ساختار مغز و ژسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری الزایمرسوالات پزشکینشانه های گذشته در کیهان تو با همه چیز در پیوندیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینپاسخ گیاهان در زمان خوردمغزهای کوچک بی احساسحساسیت روانی متفاوتایمپلانت نخاعی میتواند دذهن هوشیار در پس ماده ی ماز نخستین همانند سازها تنقش ویتامین K در ترمیم اسسندرم پس از ضربه به سربیست تمرین ساده برای جلوهندسه ی پایه ایتوهم جدایی و توهم علمیک پیشنهاد خوب برای آسان مواد کوانتومی جدید، ممکنتغییر الگوی رشد مغزی با زآنان که در قله اند هرگز خخبر مهم تلسکوپ هابلاگر فقط مردم میفهمیدند کروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اسیستم تعادلی بدنبحثي درباره هوش و تفاوتهفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومژنهای هوش ، کدامندما اکنون میدانیم فضا خالجهان مرئی و نامرئیآیا یک، وجود دارددوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیسرنوشتبخش بزرگتر کیهان ناشناختقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکوچ از محیط نامناسبمجموعه های پر سلولی بدن مجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا خداباوری محصول تکاملدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز، از مغز نوروپلاستیسیتی چیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی یونها و مولکول های ملوب فرونتال یا پیشانی مغهوش احساسیتاثیر کپسول نوروهرب بر تکاهش حافظه هرچند فرایندیمرکز هوشیاری، روح یا بدن حفره در مغزآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از رشد مغز فرایندی پیچیده ااستفاده از سلول های بنیاچگونه انتظارات بر ادراک شباهت مغز و کیهانبررسی بیماری التهابی رودممانتین یا آلزیکسا یا ابهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)مسئولیت جدیدحافظه و اطلاعات در کجاست اقلیت خلاقدر آسمان هدیه های نادیدناثرات فشار روحی شدیدزندگی، مدیریت انرژیطوفان زیباییاطلاعات حسی ما از جهان، چچالش هوشیاری و اینکه چرا تفاوت ها و تمایزها کلید بمنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت چهارمدرمان جدید ALSانگشت ماشه ایاختلالات صحبت کردن در انزبان و شناخت حقیقت قسمت چعواملی که برای ظهور لغت ابه خودت مغرور نشوچرا ویروس کرونای دلتا واتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازپیموزایدمغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت بیستمدرک درست از خود و هوشیاریاولین مورد PML به دنبال تکارتباط پیوسته ی جهانسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه آلزایمر و پیامهای کاربراننشانه های پروردگار در جهتو با باورهایت کنترل میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترکیب حیوان و انسانپختگی پس از چهل سالگي به مغزتان را در جوانی سیم کشخفاش با شیوع همه گیری جدیاین پیوند نه با مغز بلکه ذهن تو همیشه به چیزی اعتقذهن خود را مشغول هماهنگیاز نشانه ها و آثار درک شدنقش ژنتیک در درمان اختلاسندرم سردرد به دلیل افت فبیش از نیمی از موارد انتقهندسه ی رایج کیهانتوهمات و شناخت حقیقتیک آلل ژنتیکی که از نئاندموجود بی مغزی که می تواندتغییر زودتر اتصالات مغزیآنزیم تولید انرژی در سلوخدا موجود استاگر میدانی مصیبت بزرگتر رویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از سیستم دفاعی بدن علیه مغز بحثی جالب درباره محدودیتفیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمژنهای حاکم بر انسان و انسما از اینجا نخواهیم رفتجهان هوشیارآیا کیهان می تواند یک شبیدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایسریعترین کامپیوتر موجودبخش دیگری در وجود انسان هقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کوچک شدن مغز از نئاندرتامحل درک احساسات روحانیجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها می تواند از دانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز، از مغز نوروز یا روز پایانیشناسایی سلول های ایمنی ابرخی اثرات مضر ویتامین دلوتیراستامهوش در طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش دوپامین عامل بیماریمرکز حافظه کجاستحقیقت قربانی نزاع بین بی آزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از رشد مغز علت تمایل انسان باستفاده از سلول های بنیاچگونه به سطح بالایی از هوشباهت مغز با کیهان مادیبررسی سیستم تعادلی بدن امن کسی در ناکسی دریافتم هدف از تکامل مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و کریستال زمان(قسمت سوم)مسئولیت در برابر محیط زیحافظه و اطلاعات در کجاست الکترومغناطیس شنوایی و هدر آستانه ی موج پنجم کوویاثرات مفید قهوهزونیسومایدطی یکصد هزار سال اخیر هرچاطلاعاتی عمومی در مورد مچالش هوشیاری و اینکه چرا تفاوت های بین زن و مرد فقمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیمغز قلبحس و ادراک قسمت نوزدهمدرمان جدید میگرن با انتی انگشت نگاری مغز نشان میداختلالات عضلانی ژنتیکزبان و شناخت حقیقت قسمت اعوارض ازدواج و بچه دار شدبه دنبال رستگاری باشچرا پس از بیدار شدن از خوتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت خلا و وجود و درک مپیچیدگی های مغزمگسمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت دهمدرک عمیق در حیواناتاولین مورد پیوند سر در انارتباط انسانی، محدود به سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ای شبیه ام اس مولتسایتهای دیگرنظام مثبت زندگیتو جهانی هستی که خودش را واکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترازودونپروژه ی ژنوم انسانیمغزتان را در جوانی سیمکشخلاصه ای از مطالب همایش ماین اندوه چیستذهن سالماز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش گرمایش آب و هوا در همسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیشتر کمردردها نیازی به هندسه بنیادینتوپیراماتیک جهش ممکن است ذهن انسانموجودات مقهور ژنها هستندتغییر عمودی سر انسان از پآیندهخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نیروی مغناطیس نباشد رویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اسکوت و نیستیبحثی در مورد نقش ویتامين فاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمکل اقیانوس در یک ذرهما اشیا را آنطور که هستندجهان یکپارچهآیا گذشته، امروز وآینده ديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قسرگیجه از شایعترین اختلابرنامه و ساختار پیچیده مقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکوچکترین چیز یک معجزه اسمحل درک احساسات روحانی دجهشهای مفید و ذکاوتی که دآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز، از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید شواهدی از نوع جدیدی از حابرخی اختلالات عصبی مثانهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها مرکز حافظه کجاستحقیقت آنطور نیست که به نظآسيب میکروواسکولاریا آسداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از زمین در برابر عظمت کیهاناستیفن هاوکینگ در مورد هچگونه باغبانی باعث کاهش شباهت کیهان و مغزبررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف مکانیسم عصبی خوانش پمستند جهان متصلحافظه و اطلاعات در کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر درمان بیماری مولتیپل اثرات مضر ماری جوانازونا به وسیله ویروس ابله ظهور امواج مغزی در مغز مصاطلاعاتی عمومی در مورد مچالش دیدگاه های سنتی در بتفاوت های تکاملی در مغز ومنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E در چه مواد غذایتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای مغز ما کوچکتر از نیم نقطهحس و ادراک قسمت هفتمدرمان جدید کنترل مولتیپلاندوهگین نباش اگر درب یا اختراع جدید اینترنت کوانزبان و شناخت حقیقت قسمت دعید نوروز مبارکبه زودی شبکه مغزی به جای چرا بیماری های تخریبی مغتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر والزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزی در درک زمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت دوازدهمدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط از بالا به پایین مسفری به آغاز کیهانبیماری اسپینال ماسکولار نظریه ی تکامل در درمان بیتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه ی بیولوژِیکپروژه ی ژنوم انسانینقش قهوه در سلامتیخلاصه ای از درمان های جدیاین ایده که ذرات سیاهچالخم شدن فضا-زماناینکه به خاطرخودت زندگی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش پیش زمینه ها و اراده سوپاپ ها یا ترانزیستورهابا هوش مصنوعی خودکار روبهندسه در پایه ی همه ی واکتوانایی مغز و دیگر اجزای یک رژیم غذایی جدید، می توموسیقی هنر مایع استتغییرات منطقه بویایی مغزآینده ی انسان در فراتر ازخطا در محاسبات چیزی کاملاگر نعمت فراموشی نبود بسرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اسکته مغزیبحثی در مورد نقش کلسیم و فرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر کلمات بلند نه صدای بلندما به جهان های متفاوت خودجهان یکپارچهآیا پیدایش مغز از روی تصادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عسربازان ما محققا غلبه می برنامه ی مسلط ژنها در اختقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک تا کمتا 20 سال آینده مغز شما به کووید نوزده و خطر بیماری محدودیت چقدر موثر استجواب دانشمند سوال کننده آیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک شواهدی از دنیسوان(شبه نئبرخی اصول سلامت کمرلیس دگرامفتامین یا ویاسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کتامین در درمان پاکایروپاکتیک چیستمرکز خنده در کجای مغز استحقیقت افرادآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از زمین زیر خلیج فارس تمدنی استیفن هاوکینگ در تفسیر چگونه تکامل مغزهای کنونیشباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز هر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر احتمالی عصاره تغلیکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات نخاعیحباب های کیهانی تو در توالگو و عادت را بشکن و در ادر سال حدود 7 میلیون نفر اجزای پر سلولی بدن انسان زیباترین چیز در پیر شدنعقل مجادله گراعتماد به خودچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت های زبانی سرمنشا تمنابع بی نهایت انرژی در دویتامین کاتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای مغز مادران و کودکان در زمحس و ادراک قسمت هفدهمدرمان جدید سرطاناندام حسی، درک از بخش هایادامه بحث تکامل چشمزبان و شناخت حقیقت قسمت سعامل کلیدی در کنترل کارآبه زیر پای خود نگاه نکن بچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکنش های ناخودآگاه و تقپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت سومدرگیری مغز در بیماری کویارتباط بین هوش طبیعی و هوسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری اضطراب عمومینظریه ی تکامل در درمان بیتولید مثل اولین ربات های واکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتربیت کودکان وظیفه ای مهپرواز از نیویورک تا لوس آنقش مهاجرت در توسعه نسل انقش میدان مغناطیسی زمین خونریزی مغز در سندرم کوواینکه خانواده ات سالم باذره ی معین یا ابری از الکاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش آتش در رسیدن انسان بهسوپاپ ها یا ترانزیستورهابا تعمق در اسرار ابدیت و هندسه زبانِ زمان استتوازن مهمتر از فعالیت زییکی از علل محدودیت مغز اممیهمانهای ناخوانده عامل تغییرات آب و هوایی که به آینده ی علم و فیزیک در60 ثخطای ادراک کارمااگر نعمت فراموشی نبود بسرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزسانسور از روی قصد بسیاری بحثی در مورد حقیقت فضا و فراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتکلام و زبان، گنجینه ای بسما با کمک مغز خود مختاريمجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا آگاهی پس از مرگ از بیدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتسردرد میگرن در کودکانبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمتا بحر یفعل ما یشاکودک هشت ساله لازم است آدمحدودیت های حافظه و حافظجوسازی مدرنآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاشکل های متفاوت پروتئین هبرخی بیماری ها که در آن بلا اکراه فی الدینهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیمرگ چیستحقیقت اشیاآشنا پنداریدارویی خلط آورابزار بقای موجود زنده از زمان چیستاستخوان های کشف شده، ممکچگونه جمعیت های بزرگ شکل شباهت زیاد بین سلول هاي عبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر ترکیبات استاتین (سکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشکلات بین دو همسر و برخیحد و مرزها توهم ذهن ماستالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان های اسرار آمیز در آاجزایی ناشناخته در شکل گزیباترین چیز در افزایش سعقلانیت بدون تغییراعداد بینهایت در دنیای مناتوانی از درمان برخی ویتفاوتهای جنسیتی راهی برامنابع جدید انرژیویتامین کا و استخوانتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و مغز چون ابزار هوش است دلیحس و ادراک قسمت هجدهمدرمان سرطان با امواج صوتانرژی بی پایان در درون هراداراوون تنها داروی تاییزبان جانسوزعادت کردن به نعمتبوزون هیگز چیستچرا حجم مغز گونه انسان درتمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی من و تو و گرد و غباواکنش به حس جدیدپیوند مغز و سر و چالشهای مغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت سی و هشتماولین هیبرید بین انسان و درگیری مغز در بیماران مبارتباط شگفت مغز انسان و فسلول های بنیادی منابع و ابیماری بیش فعالینظریه ی ریسمانتولید یا دریافت علمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسراپرورش مغز مینیاتوری انساپرتوهای صادر شده از سیاهنقش محیط زندگی و مهاجرت دخواندن ، یکی از شستشو دهناینترنت بدون فیلتر ماهواذرات کوانتومی زیر اتمی قاز واقعیت امروز تا حقیقتنقش انتخاب از طرف محیط، نسودمندی موجودات ابزی بر باهوش ترین و با کیفیت تریهنر حفظ گرهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسیافته های نوین علوم پرده میوتونیک دیستروفیتغییرات تکاملی سر انسان آیا ممکن است موش کور بی مخطر آلودگی هوااگر با مطالعه فیزیک کوانرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسانسور بر بسیاری از حقایبحثی در مورد عملکرد لوب ففراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکلرال هیدرات برای خوابانما بخشی از این جهان مرتبطجهان کاملی در اطراف ما پرآیا امکان بازسازی اندامهدید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بسردرد و علتهای آنبرین نت به جای اینترنتقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر فکر بر سلامتکودک ایرانی که هوش او از مخچه فراتر از حفظ تعادلجامعه ی آسمانیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکامل تا مغز از مغز تا نیاز به آموزش مجازی دیجیشکل پنجم مادهبرخی بیماری های خاص که بدلایو دوم دکتر سید سلمان فهوشمندی کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانومرگ و میر پنهانحقیقت تنها چیزی است که شاآشنا پنداریداستانها و مفاهیمی اشتباابزارهای پیشرفته ارتباط زمان و مکان، ابعاد کیهان استروژن مانند سپر زنان دچگونه جمعیت های بزرگ شکل شرکت نورالینک ویدیویی ازبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر حرکات چشم بر امواج کشف جمجمه ای درکوه ایرهومشکلات روانپزشکی پس از سحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوبرداری از طبیعتدرمان های بیماری آلزایمراحیای بینایی نسبی یک بیمزیر فشار کووید چه باید کرعلم و ادراک فقط مشاهده ی بقای حقیقی در دور ماندن اناتوانی در شناسایی چهره تقلید مرحله ای نسبتا پیشمناطق خاصی از مغز در جستجویتامین کا در سبزیجاتتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استمغز چگونه صداها را فیلتر حس و ادراک قسمت هشتمدرمانهای بیماری پارکینسانرژی تاریکادب برخورد با دیگرانزبان ریشه هایی شناختی اسعارضه جدید ویروس کرونا سچرا خشونت و تعصبتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریکی خواهد ترسیدواکسن های شرکت فایزر آمرپیوند اندام از حیوانات بمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت سی و ششماولین تصویر در تاریخ از سدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری تی تی پینظریه تکامل در درمان بیمتولید پاک و فراوان انرژیوبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتسلیم شدن از نورون شروع مآلودگی هوا چالش قرن جدیدنقش نگاه از پایین یا نگاهخواب سالم عامل سلامتیایندرالذرات کوانتومی زیر اتمی قاز کجا آمده ام و به کجا مینقش اتصالات بین سلولهای سیلی محکم محیط زیست بر انباد غرور و سر پر از نخوت وهنر رها شدن از وابستگیتوسعه برخی شغل ها با هوش یاد بگیر فراموش کنیمیگرن و پروتئین مرتبط با ثبت امواج الکتریکی در عصآیا ما کالا هستیمخطرات هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برارویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياسایه را اصالت دادن، جز فربحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردردما تحت کنترل ژنها هستیم یجهان پیوستهآیا انسان با مغز بزرگش اخدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکسردرد تنشنبرای پیش بینی آینده مغز دقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر مشاهده بر واقعیت بکودکان میتوانند ناقل بی مخچه ، فراتر از حفظ تعادلجاودانگی مصنوعیآیا راهی برای رفع کم آبی داروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تچیزی منتظر شناخته شدنشگفت انگیز بودن کیهانبرخی توجهات در ببمار پارلبخند بزن شاید صبح فردا زهوشیاری کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در مرگ و میر بسیار بالای ناشحقیقت خواب و رویاآغاز فصل سرما و دوباره تکدخالت در ساختار ژنهاابزارهای بقا از نخستین هزمان واقعیت است یا توهماسرار آفرینش در موجچگونه حافظه را قویتر کنیشربت ضد خلطبزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیدتاثیر دوپامین و سروتونینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمشکلات روانپزشکی در عقب حس چشایی و بویاییالتهاب شریان تمپورالدرمان های جدید میگرناحیای بینایی نسبی یک بیمزیرفون داروی ضد ام اسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبلندی در ذهن ما درک بلندینادانی در قرن بیست و یکم،تقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی 12 در درمان دردتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به مغز ناتوان از توجیه پیداحس و ادراک قسمت پنجمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهانرژی تاریک که ما نمی توادراک ما درک ارتعاشی است زبان شناسی مدرن در سطح سلعدم توقف تکامل در یک انداچرا در مغز انسان، فرورفتتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند سر آیا ممکن استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت سیزدهماولین دروغدرگیری مغزی در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری دویکنظریه تکامل در درمان بیمتولید سلولهای جنسی از سلوجود قبل از ناظر هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج چیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاآلودگی هوا و ویروس کرونانقش نظام غذایی در تکامل مخواب سالم عامل سلامتی و یایا کوچک شدن مغزانسان الذرات کوانتومی زیر اتمی قاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش تیروئید در تکامل مغزسیگار عامل افزایش مرگ ومبار بزرگ ایستادن بر دو پاهوموارکتوس ها ممکن است دتوصیه های سازمان بهداشت یادگیری مهارت های جدید دمیگرن سردردی ژنتیکی که بجلوتر را دیدنآیا ما تنها موجودات زنده دفاع در برابر تغییر ساختاگر خواهان پیروزی هستیرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد ناشی از تنگی کانامانند آب باشجهان پیوستهآیا احتمال دارد رویا از آدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانسردرد سکه ایبرای اولین بار دانشمندانقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکودکان خود را مشابه خود تمخچه ابزاري که وظیفه آن فجایی خالی نیستآیاما مقهور قوانین فیزیکداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن واز تکامل تا مغز، از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیشگفت زده و حیران باشبرخی توصیه ها برای واکسیلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب گران و پرهزینه شد ولمرگ انتقال است یا نابود شحقیقت در علم، هرگز نهایی إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر مانهای کمر دردابزارهای بقا ازنخستین همزمان پلانکاسرار بازسازی اندام هانگاه محدود و تک جانبه، مششش مرحله تکامل چشمبزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازاتاثیر دپاکین بر بیماری مگل زندگیمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک (قسمت اول )امیوتروفیک لترال اسکلرودرمان های جدید در بیماری احساس گذر سریعتر زمانزیرک ترین مردمعلم به ما کمک میکند تا موبلعیدن ستاره توسط سیاهچانبرو و انرژی مداومتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی هفدهتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز و سیر تکامل ان دلیلی حس و ادراک قسمت پنجاهدریای خداانرژی خلا ممکن استادغام میان گونه های مختلزبان شناسی نوین نیازمند بوزون هیگز جهان را از متلعدم درکچرا ذرات بنیادی معمولاً تنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت ششماولین سلول مصنوعیدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری دیستروفی میوتونینظریه تکامل در درمان بیمتولترودینوراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتشنج عدم توازن بین نورون آلزایمرنقش نظریه تکامل در شناساخواب عامل دسته بندی و حفطایا این جمله درست است کسیرفتار اجتماعی انسان، حاصاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش حفاظتی مولکول جدید دسیاهچاله های فضایی منابعبار سنین ابزار هوشمندی افلج نخاعی با الکترودهای هوش فوق العاده، هر فرد استوصیه های غیر دارویی در سیادآوری خواب و رویامیگرن شدید قابل درمان اسجمجمه انسان های اولیهآیا مغز تا بزرگسالی توسعدقیق ترین تصاویر از مغز ااپی ژنتیکروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی درباره هوش و تفاوتهفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد و علل آنماه رجبجهان پر از چیزهای اسرار آآیا احتمال دارد رویا از آدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستسردرد عروقی میگرنبرای تمدن سازی، باید در بقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کودکان را برای راه آماده مدل همه جانبه نگر ژنرالیجاذبهآب زندگی است قسمت چهارمداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستاز روده تا مغزچیزی شبیه نور تو نیستشگفتی های زنبور عسلبرخی درمان های Spinal Muscular Atلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورمرگ تصادفیحقیقت راستین انسان علم بافت فشار خون ناگهانی در ودر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقای موجود زندهزمان به چه دلیل ایجاد میشاصل بازخوردنگاه انسان محدود به ادراششمین کنگره بین المللی سبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا وتاثیر داروهای ضد التهاب گلوئونمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک (قسمت دوم )امید نیکو داشته باش تا آندرمان های رایج ام اساحساسات کاذبزیست، مرز افق رویداد هستعلم راهی برای اندیشیدن ابه قفس های سیاهت ننازنخاع ما تا پایین ستون فقرتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین دی گنجینه ای بزرگزیده ای از وبینار یا کنفمغز کوانتومیحس و ادراک قسمت پنجاه و یدرک فرد دیگر و رفتارهای اانسان قدیم در شبه جزیره عادغام دو حیطه علوم مغز و زبان، نشان دهنده ی سخنگو بی نهایت در میان مرزهاعسل طبیعی موثر در کنترل بچراروياها را به یاد نمی آتنها مانع در زندگی موارد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوندی که فراتر از امکانمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت شصت و هشتاوکرلیزوماب داروی جدید شدرختان اشعار زمینارتروز یا خوردگی و التهاسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری ضعف عضلات نزدیک بهفت چیز که عملکرد مغز تو تومورها و التهاب مغزی عاورزش هوازی مرتب خیلی به قتومورهای ستون فقراتورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتشخیص ژنتیکی آتروفی های آملودیپین داروی ضد فشار خودآگاهی و هوشیاريایا ابزار هوشمندی یا مغز رقیبی قدرتمند در برابر ماز بحث های کنونی در ویروسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسیاهچاله ها، دارای پرتو بارداری بدون رحمفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی می تواند بر احتوصیه هایی در مصرف ماهیژن همه چیز نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر جنبه های موجی واقعیتآیا همه جنایت ها نتیجه بیدلایلی که نشان میدهد ما بابتدایی که در ذهن دانشمنروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیساختن آیندهبحثی درباره هوش و تفاوتهفراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکمردرد با پوشیدن کفش مناماپروتیلینجهان دارای برنامهآیا برای تولید مثل همیشه دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاسرعت فکر کردن چگونه استبرای خودآگاه بودن تو بایقبل از آغازهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاکوری گذرای ناشی از موبایمدل هولوگرافیک ژنرالیزهجاذبه و نقش آن در شکلگیریآب زندگی است قسمت اولداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسماز علم جز اندکی به شما دانکاتی در مورد تشنجشاهکار قرنبرخی روش های تربیتی کودکلزوم سازگاری قانون مجازاهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهمراحل ارتقای پله پله کیهحقیقت غیر فیزیکیافت هوشیاری به دنبال کاهدر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقای از نخستین زمان شگفت انگیزاصل علت و تاثیرنگاه از بیرون مجموعهصرع و درمان های آنبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گمان میکنی جرمی کوچکی در مطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت 67امید درمان کرونا با هماندرمان های علامتی در ام اساخلاق و علوم اعصابزاوسکا درمان گوشرعلم ساختن برج های چرخانبه مغز خزندگان خودت اجازنخستین تصویر از سیاهچالهتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویروس مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته ومغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت پنجاه و ددرک نیازمند شناخت خویش اانسان ها می توانند میدان ارتقا و تکامل سنت آفرینش زبان، وسیله شناسایی محیطبی عدالتی در توزیع واکسن عصب حقوق نورولووچراروياها را به یاد نمی آتنبیه چقدر موثر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده توپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت شصت و دوايندگان چگونه خواهند دیددرد باسن و پا به دلیل کاهارزش حقیقی زبان قسمت اولسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی اهفت سین یادگاری از میراث توهم فضای خالیورزش و میگرنمنبع خواب و رویاتشخیص آلزایمر سالها قبل آموزش نوین زبانخودآگاهی و هوشیاريایا بیماری ام اس (مولتیپرموزی از نخستین تمدن بشراز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش خرچنگ های نعل اسبی درسیاهچاله و تکینگی ابتدایبازگشت از آثار به سوی خدافلج خوابهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوضیحی ساده در مورد هوش مژن همه چیز نیستمیدان های مغناطیسی قابل جنسیت و تفاوت های بیناییآیا هوش مصنوعی می تواند ندنیای شگفت انگیز کوانتومابزار هوش در حال ارتقا ازروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامساختار فراکتال وجود و ذهبحثی درباره هوش و تفاوتهفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصماجرای جهل مقدسجهان در حال نوسان و چرخشآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری سعی کن به حدی محدود نشویبرای زندگی سالم، یافتن تقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکی غایب شدی تا نیازمند دلمدل هولوگرافیک تعمیم یافجدایی خطای حسی استآب زندگی است قسمت دومداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از راز تغییرازدواج های بین گونه ای، رچگونه مولکول های دی ان ایشاهکار شش گوشبرخی سلولهای عصبی در تلالزوم سازگاری قانون مجازاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخمرز مرگ و زندگی کجاستحقیقت غیر قابل شناختافتخار انساندر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای دفاعی و بقای موزندگی هوشمند در خارج از زاصل عدم قطعیت از کوانتوم نگاه از درون مجموعه با نگضررهای مصرف شکر و قند بر بعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین مطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت چهلامیدوار باش حتی اگر همه چدرمان ژنتیکی برای نوآوریاخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان مشترک ژنتیکی موجوداعلایم کمبود ویتامین E را به نقاش بنگرنخستین روبات های زنده ی جتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برگشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت پنجاه و سدرک و احساسانسان یک کتابخانه استارتوکين تراپی روشی جديد سفر نامه سفر به بم و جنوب بیمار 101 ساله، مبتلا به سعضلانی که طی سخن گفتن چقدنزاع بین جهل و علم رو به پتو یک معجزه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیدپیام های ناشناخته بر مغز مغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت شصت و ششايا اراده آزاد توهم است یدست آسمانارزش حقیقی زبان قسمت دومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیهوش کردن در جراحی و بیمهم نوع خواری در میان پیشیهمه چیز در زمان کنونی استتوهم فضای خالی یا توهم فضورزش بهترین درمان بیش فعمنحنی که ارتباط بین معرفتصویربرداری فضاپیمای آمآمارهای ارائه شده در سطح خودروهای هیدروژنیایا بدون زبان میتوانیم ترمز و رازهای ارتباط غیر کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش داروهاي مختلف معروف سیاهچاله ی تولید کنندهبازگشت به ریشه های تکاملفلج خواب چیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتیوتیکسن داروی ضد جنونژن هوش و ساختارهای حیاتی میدازولام در درمان تشنج جنسیت و تفاوت های بیناییآیا هوش مصنوعی زندگی بشردندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتساختار شبکه های مغزی ثاببحثی درباره احساسات متفافرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکنگره بین المللی سردرد دماده ی تاریکجهان شگفت انگیزآیا تکامل و تغییرات ژنتیدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخشلیک فراموشیبرخی ملاحظات در تشنج های قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ویتامین دی بر بیماکیهان خود را طراحی میکندمدل های ریز مغز مینی برینجریان انرژی در سیستم های آب زندگی است قسمت سومداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیاساس انسان اندیشه و باور چگونه مغز پیش انسان یا همشاید درست نباشدبرخی سيناپسها طی تکامل و مقاومت به عوارض فشار خون هیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهمرز بین انسان و حیوان کجاحقایق ممکن و غیر ممکنافراد آغاز حرکت خودشان ردر هم تنیدگی کوانتومیابعاد اضافه ی کیهانزندگی بی دوداصول انجام برخی نرمش ها دنگاه حقیقی نگاه به درون اضررهای شکر بر سلامت مغزبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز و هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتمعنی روزهحس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدی تازه در درمان سرطااختلال خواب فرد را مستعد زبان چهار حرفی حیات زمینعلایم کمبود ویتامین E را به نقاش بنگرنرمش های مفید برای درد زاتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از پمبرولیزوماب در بیماری چمغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت پنجاه و شدرک کنیم ما همه یکی هستیمانسان جدید از چه زمانی پاارتباط میکروب روده و پارسفر به مریخ در 39 روزبیماری های مغز و اعصاب و غیرقابل دیدن کردن مادهنزاع بین علم و نادانی رو تو یک جهان در مغز خودت هسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداوم مهم است نه سرعتواکسن اسپایکوژنپیشینیان انسان از هفت میمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک سی و هفتمايا اراده آزاد توهم است یدستورالعمل مرکز کنترل بیارزش حقیقی زبان قسمت سومسم زنبور ، کلیدی برای واربیهوشی در بیماران دچار اهمه ی سردردها بی خطر نیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ورزش در کمر دردمنشأ اطلاعات و آموخته ها تصادف یا قوانین ناشناختهآن چیزی که ما جریان زمان خورشید مصنوعیایا تکامل هدفمند استرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث سیاره ی ابلهانبازخورد یا فیدبکفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتکنولوژی جدید که سلول هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقمکانیک کوانتومی بی معنی جهل مقدسآیا هوش ارثی دریافتی از پدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرسازگاری با محیط بین اجزابحثی درباره احساساتی غیرفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ساختار رگهای مغزی کنگره بین المللی سردرد دماده ی خالیجهانی که نه با یک رخداد و آیا جنین انسان، هوشمندی دانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانشلیک فراموشیبرخی مرزهای اخلاق و علوم قدرت کنترل خودهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کیهانِ هوشیارِ در حال یامدیون خود ناموجودجریان انرژی در سیستم های آب، زندگی است(قسمت پنجم)داروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز باستفاده از مغز، وزن را کمچگونه هموساپينس بر زمین شب سیاه سحر شودبرداشت مغز ما از گذر زمانمقابله ی منطقی با اعتراضهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجمرز جدید جستجو و اکتشاف، حلقه های اسرارآمیزافزایش قدرت ادراکات و حسدر هم تنیدگی کوانتومی و پاتفاق و تصادفزندگی در جمع مواردی را براصول توسعه ی یک ذهن کاملنگاهی بر قدرت بینایی دراطلای سیاهبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز وفور و فراوانیتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت چهل و هشتامگا سه عامل مهم سلامتاختلال در شناسایی حروف و زبان و کلمه حتی برای کسانعلت خواب آلودگی بعد از خوبه هلال بنگرنرمش های مفید در سرگیجهتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چند سویهپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیست و چهدرک احساسات و تفکرات دیگانسان خطرناکترین موجودارتباط ماده و انرژیسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری وسواسمقالاتنزاع بین علم و جهل رو به پتو پیچیده ترین تکنولوژی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژن ضد کروناپیشرفت های جدید علوم اعصمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک- قسمت پنجاه و ای نعمت من در زندگیمدغدغه نتیجه ی نادانی استارزش خود را چگونه میشناسسماگلوتید داروی کاهش دهنبیوگرافیبیوگرافیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتوهم چیستوزن حقیقی معرفت و شناختمنشاء کوانتومی هوشیاری اتظاهر خوابیده ی مادهآنچه واقعیت تصور میکنیم خوشبختی دور از رنج های مایجاد احساساترمز جهاناز تکینگی تا مغز و از مغز نقش روی و منیزیم در سلامتسیاره ابلهانبازسازي مغز و نخاع چالشی فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی الفاگوتکنولوژی جدید که سلول هاژنها نقشه ایجاد ابزار هومکانیزمهای دفاعی در برابجهان فراکتالآیا هوش سریعی که بدون احسدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیستون فقرات انسان دو پا جلبخش فراموش شده ی حافظهقفس ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل شناخت انسان با کشفکنترل همجوشی هسته ای با هماده، چیزی بیش از یک خلا جهانی که از یک منبع، تغذیآیا جهان ذهن و افکار ما مدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز- از مغز نور درونشنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی نکات از گاید لاین پرقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر ژنها بر اختلالات خکیست کلوئید بطن سوممدیریت اینترنت بر جنگجریان انرژی در سیستم های آثار باستانی تمدن های قدداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستفاده از هوش مصنوعی در چگونه هوشیاری خود را توسشبیه سازی میلیون ها جهان بررسي علل احتمالي تغيير مقابله با کرونا با علم اسهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورمزایای شکلات تلخ برای سلحمله ویروس کرونا به مغزافزایش مرگ و میر سندرم کودر هم تنیدگی کوانتومی و داتوبان اطلاعات و پلِ بینزندگی در سیاهچالهاصول سلامت کمرنگاهی بر توانایی اجزاي بطوفان فقر و گرسنگی و بی سبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت چهل و دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلال در شناسایی حروف و زبان و بیان نتیجه ساختماعماد الدین نسیمی قربانی به کدامین گناه کشته شدندنرمشهای مهم برای تقویت عتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت بیست و یکدرک تصویر و زبان های مخلتانسان عامل توقف رشد مغزارتباط متقابل با همه ی حیسفر دشوار اکتشافبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر ویتامین دی بر بیمانسبت ها در کیهانتو افق رویداد جهان هستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتروس جریان انرژیواکسن دیگر کرونا ساخته شپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک- قسمت بیست و پای آنکه نامش درمان و یادشذهن ما از در هم شکستن منباز نخستین همانند سازها تسندرم کووید طولانیسندرم گیلن باره به دنبال بیان ژن های اسکیزوفرنی دهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم وجودوزوز گوشمهندسی ژنتیک در حال تلاش تظاهری از ماده است که بیدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی خانواده پایدارایرادهای موجود در خلقت برمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جسیاره ابلهانبحتی علمی درباره تمایل بفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک های بتکینگیژنها ، مغز و ارادهما انسانها چه اندازه نزدجهان ما میتواند به اندازآیا هشیاری کوانتومی وجوددو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتسخن پاک و ثابتبخش های تنظیمی ژنومقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل، نتیجه ی برنامه ریکنترل جاذبهمبانی ذهنی سیاه و سفیدجهانی در ذهنآیا جهش های ژنتیکی، ویرودانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز- از مغز نورون هاي مصنوعی می توانشناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی نرمش ها برای زانوقدرت عشقهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش مرگ و میر ناشی از ابمدارک ژنتیکی چگونه انسانجستجوی متن و تصویر به صورآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عاستفاده از انرژی خلاچگونه واکسن کرونا را توزشبیه سازی سیستم های کوانبررسی و اپروچ جدید بر بیمملاحظه های اخلاقی دربارههاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هامسیر دشوار تکامل و ارتقاحمایت از طبیعتافزایش سرعت پیشرفت علوم در یک فراکتال هر نقطه مرکاتوسوکسیمایدزندگی زمینی امروز بیش از اضطراب و ترسچالش هوشیاری و اینکه چرا تفکر خلا ق در برابر توهم منابع انرژی از نفت و گاز وقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک قسمت چهل و سومدرمان تومورهای مغزی با اانفجار و توقف تکاملی نشااختلالات مخچهزبان و بیان، در سایه پیشرعوامل موثر در پیدایش زبابه امید روزهای بهترچرا مغز انسان سه هزار سالتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستپوشاندن خود از نورمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت بیست و دودرک حقیقت نردبان و مسیری انسانیت در هم تنیده و متصارتباط چاقی و کاهش قدرت بسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری آلزایمر، استیل کوصفحه اصلینسبت طلایی، نشانه ای به ستو انسانی و انسان، شایستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دپیشرفتی مستقل از ابزار همغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک- قسمت شصت و چهایمپلانت مغزی کمک میکند ذهن چند جانبه نیازمند نگاز نخستین همانند سازها تنقش هورمون های تیروئید د