دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ویتامین بی هفده

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
آمیگدالین، اثر ضد سرطانی سورافنیب SORAFENIBاز داروهای ضد سرطان را بر روی کارسینوم “آسیت ارلیخ” تقویت می کند و آسیب کبدی مرتبط را بهبود می بخشد.(
آمیگدالین یک ویتامین طبیعی است که در دانه های میوه های از خانواده ی پرونوی روزاسه شامل زردآلو، بادام تلخ، آلو، و هلو وجود دارد. آمیگدالین یا ویتامین B17 اخیراً به‌عنوان یکی از منابع اصلی داروهای شیمی‌پیشگیری از سرطان، به دلیل خواص دارویی متنوع آن پذیرفته شده است.)
خلاصه
بیماری های سرطانی هر سال در حال افزایش است، بنابراین، تقاضا برای کشف داروهای جدیدی که بتوانند خواص ضد توموری را حفظ کنند، افزایش یافته است. این مطالعه با هدف بررسی خواص ضد توموری آمیگدالین (Amy) در موش‌هایی که Ehrlich ascites carcinoma (EAC) داشته اند و بررسی خواص محافظتی آن در برابر آسیب کبدی انجام شد. Amy و داروی استاندارد ضد سرطان Sorafenib (Sor) به تنهایی یا به صورت ترکیبی به موش‌های ماده ی آلبینو سوئیسی- که به آنها سلول‌های EAC تزریق شده بود- داده شد. پارامترهای بیوشیمیایی عملکرد کبد (AST، ALT، GGT، پروتئین تام، آلبومین)، حجم تومور، استرس اکسیداتیو [مالون دی آلدئید، (MDA)] و نشانگرهای آنتی اکسیدانی [سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، و گلوتاتیون کاهش یافته (GSH)] اندازه گیری شد.
بیان کبدی ژن مربوط به آنتی اکسیدان [فاکتور هسته ای مرتبط با اریتروئید-2 فاکتور 2 (Nrf2)]، ژن مرتبط با مهاجرت [ماتریکس متالوپروتئاز 9 (MMP9)] و ژن مربوط به رگزایی [فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( VEGF)] با qPCR ارزیابی شد.
نتایج نشان داد که موش‌های حامل EAC که تحت درمان با Amy و/یا Sor قرار گرفتند کاهش بار تومور و آسیب کبدی را نشان دادند. نتایج همچنین نشان داد:
(1) کاهش حجم تومور، تعداد سلول‌های تومور زنده.
(2) افزایش تعداد سلول های توموری مرده.
(3) بهبود پارامترهای عملکرد کبد.
(4) کاهش سطح MDA کبدی.
(5) افزایش سطح GSH و SOD کبدی.
(6) بیان Nrf2 تنظیم مثبت.
(7) کاهش بیان MMP9 و VEGF
(😎 ساختار کبدی را بهبود بخشید.
در بین تمام الگوها، موش‌هایی که با Amy (خوراکی) و Sor (داخل صفاقی) درمان شدند، بهترین اثر را نشان دادند. با این نتایج، ما به این نتیجه رسیدیم که Amy اثر ضد توموری Sor را بهبود میبخشد و نقش محافظتی بر آسیب کبدی ناشی از EAC در موش دارد.
مقدمه
سرطان با تقسیم کنترل نشده ی سلول ها مشخص می شود و می تواند با رشد مستقیم به بافت ها از طریق تهاجم یا متاستاز گسترش یابد.
Ehrlich ascites carcinoma (EAC) یک واکنش التهابی موضعی با نفوذپذیری عروقی تجمعی را القا می‌کند و منجر به ادم وسیع، تشکیل مایع آسیتی پیشرونده و مهاجرت سلولی می‌شود که برای رشد تومور ضروری هستند(2،3،4) درمان سرطان شامل جراحی، شیمی درمانی، پرتودرمانی، رویکردهای هورمونی و بیولوژیکی است. تلاش‌هایی برای شناخت ضد سرطان طبیعی و مصنوعی با خواص آنتی‌اکسیدانی انجام شده است(5،6،7)
از طرف دیگر، هر دو ضد سرطان و عصاره ی گیاهی با خواص آنتی اکسیدانی می توانند در طول درمان سرطان با هم داده شوند. در واقع، برخی کارآزمایی‌ها انجام شده‌اند و نتایج به‌دست‌آمده وجود یک اثر هم افزایی دوگانه را بین ضد تومور مصنوعی و عامل گیاهی نشان می‌دهد.( 1،8،9،10)
آمیگدالین یک ویتامین طبیعی است که در دانه های میوه های از خانواده ی پرونوی روزاسه شامل زردآلو، بادام تلخ، آلو، و هلو وجود دارد. آمیگدالین یا ویتامین B17 اخیراً به‌عنوان یکی از منابع اصلی داروهای شیمی‌پیشگیری از سرطان، به دلیل خواص دارویی متنوع آن پذیرفته شده است. آمیگدالین علاوه بر بنزآلدئید، سرشار از ترکیبات ضد سرطانی مانند اسید هیدروسیانیک است که می تواند اثر ضد درد را القا کند. تجویز همزمان یک عامل ضد تومور مصنوعی با آمیگدالین باعث کاهش سمیت کبدی و فیبروز کبدی می شود.
سورافنیب (Sor) دارویی است که نشان داده شده است بقای کلی را در بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته کبد طولانی می کند.
سورافنیب یک مهارکننده مولتی کیناز خوراکی است که اثرات خود را از طریق مهار مسیر RAF/MEK/ERK15، گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGFR)16 و گیرنده فاکتور رشد مشتق شده از پلاکت (PDGFR-β) تیروزین کینازها اعمال می کند. اطلاعات کمی در مورد اثر ترکیبی Amy و Sor در برابر بار تومور و آسیب کبدی ناشی از EAC در دسترس است. لذا این مطالعه با هدف بررسی این اثر انجام شد.
درمان موش‌های حامل EAC با آمیگدالین و/یا ،Sor ، بار تومور و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی را بهبود بخشید و سلول‌های کبدی آسیب‌دیده را بازسازی کرد. Amy و SorIP در بهبود اثر آسیب کبدی در موش های حامل EAC موثرتر هستند. امیگدالین می‌تواند اثر ضد توموری Sor بر روی EAC را بهبود بخشد. از این رو، می توان از آن به عنوان کمکی برای Sor در طول درمان سرطان استفاده کرد.
نتایج

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
اثر آمیگدالین و/یا سورافنیب بر وزن بدن
مقایسه در میان همه گروه‌ها، Cnt، Amy، EAC، Amy + SorIP، و EAC + Amy به طور قابل توجهی (P≤ 0.05)تغییرات وزن بدن نشان داده شد که با مقادیر مثبت تغییر وزن بدن با بالاترین مقدار در EAC و سپس Cnt و سپس EAC + Amy، و در نهایت Amy و Amy + گروه SorIP (جدول 1)بود. (گروه کنترل افراد سالمی هستند که در آنها بدون وارد کردن داروی سرطانی، تاثیر داروهای ضد سرطان سنجیده میشود.)
علاوه بر این، موش‌های EAC تحت درمان با داروی داخل پریتوئن Sor IP (EAC + SorIP یا خوراکی (EAC + SorOS) کاهش قابل توجهی در تغییرات وزن بدن در مقایسه با گروه EAC و کنترل نشان دادند. (درمان از کاهش وزن موش جلوگیری میکند)
درمان با Amy به تنهایی در مقایسه با گروه EAC یا کنترل (Cnt) کاهش قابل توجه یا افزایش ناچیز تغییرات در وزن بدن را نشان داد. درمان دوگانه با Amy
و Sor OS یا IP منجر به کاهش قابل توجهی در تغییرات وزن بدن در مقایسه با موش‌های تحت تزریق با EAC و کنترل شد (جدول 1).
تاثیر آمیگدالین و/یا سورافنیب بر حجم تومور و تعداد سلول های EAC
حجم تومور (حجم مایع آسیتی) در گروه EAC به طور قابل توجهی (P 0.05) بیشتر از سایر گروه های تحت درمان بود (شکل 1). در گروه‌های تحت درمان، گروه EAC+ Amy + SorIP کمترین حجم مایع آسیتی و به دنبال آن EAC+ SorIP، سپس EAC+ Amy + SorIP، EAC + SorOS و در نهایت گروه EAC+Amy را نشان دادند. درمان با Amy و SorIP یا OS به تنهایی یا در ترکیب، به طور قابل توجهی تعداد کل سلول‌های تومور زنده را کاهش داد، با کمترین تعداد در گروه‌های EAC+ SorIP و EAC+ Amy + SorIP و به دنبال آن EAC + Amy + SorIP. SorOS، و در نهایت EAC + Amy در مقایسه با گروه EAC (شکل 1). با این حال، سلول های مرده در EAC + Amy و EAC + Amy + SorOS به طور قابل توجهی بالاتر از سایر گروه ها بود.
حجم مایع آسیتی تومور و تعداد سلول‌های زنده و/یا مرده EAC در موش‌های حامل EAC پس از درمان با آمیگدالین و/یا سورافنیب. داده ها به عنوان میانگین ± SEM (n = 7) ارائه شد.

اثر آمیگدالین و/یا سورافنیب بر عملکرد کبد
در موش های EAC تحت درمان با Amy و یا Sor سطوح سرمی AST، ALT، و GGT، پروتئین کل و سطح آلبومین به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. (جدول 2). بهترین بهبود در پارامترهای بیوشیمیایی سرمی در گروه‌های EAC+ SorIP و EAC+ Amy+ SorIP مشاهده شد و پس از آن EAC+ Amy+ SorOS، EAC + SorOS، و در نهایت گروه EACAmy مشاهده شد. علاوه بر این، سطوح سرمی ALT، AST و GGT در گروه‌های SorIP، SorOS، Amy+ SorIP و Amy+ SorOS نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری افزایش یافت. با این حال، گروه Amy نسبت به گروه کنترل تغییر ناچیز نشان داد (جدول 2).
اثر آمیگدالین و/یا سورافنیب بر نشانگرهای اکسیداتیو و آنتی اکسیداتیو
موش های حامل EAC درمان نشده دارای سطوح کبدی نشانگر پراکسیداسیون لیپیدی MDA بالاتر و سطوح کبدی کمتر نشانگرهای آنتی اکسیدانی (GSH و SOD) نسبت به همه گروه های کنترل هستند (جدول 3). درمان با Amy و/یا Sor IP و OS این نشانگرها را به سطوح نزدیک به گروه‌های کنترل با بهترین بهبود (کمترین MDA و بالاترین GSH و SOD) که در گروه‌های EAC + SorIP، و EAC + Amy + SorIP مشاهده شد، بازگرداند.
اثر آمیگدالین و/یا سورافنیب بر بیان ژن‌های Nrf2، MMP9 و VEGF
نتایج qPCR به‌دست‌آمده از افارد بیمار شده، نشان داد که بیان کبدی Nrf2 به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و بیان کبدی MMP9 و VEGF در گروه EAC در مقایسه با همه گروه‌های کنترل افزایش می‌یابد (شکل 2). تجویز Amy و/یا Sor IP و OS بیان این ژن ها را به سطوح قابل مقایسه با گروه های کنترل با بهترین بهبود (بالاترین Nrf2 و کمترین MMP9 و VEGF) که در EAC + Amy + SorIP و به دنبال آن EAC + Amy مشاهده شد، بازگرداند.
تغییرات در بیان ژن Nrf2، MMP9 و VEGF در کبد گروه‌های مختلف که توسط Real-Time PCR شناسایی شد. بتا اکتین به عنوان کنترل داخلی استفاده شد. بیان به صورت میانگین تغییرات برابری SEM (n = 5/گروه) بیان شد. ستون‌هایی با حروف مختلف [a (بالاترین تغییر چین) - f (کمترین تغییر چین)] در P < 0.05 اهمیت نشان دادند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
همانطور که در شکل 3A نشان داده شده است، کبد گروه کنترل ساختار کبدی طبیعی، ورید مرکزی، ناحیه ورید پورتال، سلول های کبدی چند وجهی شکل و سینوس های خون را نشان داد. کبد گروه Amy رگ مرکزی گرفتگی، اتساع خفیف سینوس های خون، انحطاط خفیف سلول های کبدی، و فعالیت خفیف سلول های کوپفر را نشان داد (شکل 3B). کبد گروه SorIP دارای احتقان ورید مرکزی، ورید پورتال، واکوئل شدن خفیف سلول‌های کبدی و فعالیت متوسط سلول‌های کوپفر بود (شکل 3C). کبد گروه SorOS دارای احتقان ورید مرکزی، واکوئلاسیون خفیف سلول های کبدی و فعالیت متوسط سلول های کوپفر بود (شکل 3D). کبد گروه Amy +SorIP علاوه بر فعالیت سلول‌های کوپفر، رگ مرکزی، احتقان و اتساع سینوس‌های خون را نشان داد (شکل 3E). کبد گروه Amy +SorOS احتقان خفیف ورید مرکزی، اتساع خفیف سینوس‌های خون و افزایش متوسط فعالیت سلول‌های کوپفر را نشان داد (شکل 3F).
فتومیکروگراف برش های کبد موش رنگ آمیزی شده با H&E. (A) گروه کنترل ورید مرکزی (CV)، ناحیه ورید باب (P)، سلول‌های کبدی چند وجهی (پیکان) و سینوس‌های خون (سر پیکان) را نشان می‌دهد. (ب) گروه امی رگ مرکزی احتقان (CV)، اتساع خفیف سینوسوئیدهای خون (سر پیکان سیاه)، انحطاط خفیف سلول‌های کبدی (فلش) و فعالیت خفیف سلول‌های کوپفر را نشان می‌دهد. (C) گروه SorIP رگ مرکب متراکم (CV)، ورید باب (PV)، واکوئلاسیون خفیف سلول‌های کبدی (سر پیکان‌های سفید)، و فعالیت سلول‌های کوپفر متوسط (فلش) را نشان می‌دهد. (D) گروه SorOS رگ‌های مرکب متراکم (CV)، واکوئلاسیون خفیف سلول‌های کبدی (سر پیکان‌های سفید) و فعالیت متوسط سلول‌های کوپفر (سر فلش‌های سیاه) را نشان می‌دهد. (E) گروه Amy + SorIP دارای احتقان ورید مرکزی (CV)، احتقان و اتساع سینوسوئیدهای خون (پیکان) علاوه بر فعالیت سلول‌های کوپفر (سر پیکان) است. (F) گروه Amy + SorOS احتقان خفیف ورید مرکزی (CV)، اتساع خفیف سینوس‌های خون (سر پیکان)، و افزایش متوسط فعالیت سلول‌های کوپفر (فلش) را نشان می‌دهد. (G) گروه EAC تجمع سلول‌های پلئومورفیک، هیپرکروماتیک و بازوفیل تیره (سر پیکان) را در اطراف ورید مرکزی (CV) و نکروز سلول‌های کبدی (فلش) نشان می‌دهد. (H) گروه EAC + Amy تعداد متوسطی از سلول‌های پلئومورفیک (پیکان) با دژنراسیون متوسط (سر پیکان) را نشان می‌دهد.
(I) گروه EAC + SorIP ناحیه کانونی کوچکی از سلول‌های پلئومورفیک (پیکان) با تغییرات دژنراتیو متوسط (سر پیکان) را نشان می‌دهد. (J) گروه EAC + SorOS ناحیه کانونی متوسطی از سلول‌های پلئومورفیک (پیکان) و اتساع خفیف برخی از سینوس‌های خون (سر پیکان) را نشان می‌دهد. (K) گروه EAC + SorOS کوچکترین ناحیه کانونی سلولهای پلئومورفیک (پیکان) را با خفیف ترین احتقان در برخی از سینوس های خون (سر پیکان) نشان می دهد. (L) گروه EAC + Amy + SorOS سلول‌های پلئومورفیک منتشر کوچک (پیکان) با دژنراسیون خفیف واکوئولی سلول‌های کبدی (سر پیکان) را نشان می‌دهد. میله های مقیاس = 50 میکرومتر.
از سوی دیگر، کبد موش‌های حامل EAC درمان‌نشده (گروه EAC) تجمع سلول‌های پلئومورفیک، هیپرکروماتیک و بازوفیل تیره (این سلول‌ها را سلول‌های EAC فرض می‌شد) در ناحیه اطراف عروقی اطراف ناحیه مرکزی گشاد شده و متراکم نشان داد.
در ناحیه اطراف عروقی اطراف ورید مرکزی متسع و متراکم و همچنین یک ناحیه قابل توجه نکروز سلولی کبدی (شکل 3G). پنج گروه درمان شده بهبود قابل توجهی در ساختار کبد با آسیب کمتر در مقایسه با گروه EAC نشان دادند. در گروه EAC + Amy، کبد تعداد متوسطی از سلول‌های پلئومورفیک با دژنراسیون متوسط را نشان داد (شکل 3H). کبد گروه EAC + SorIP ناحیه کانونی کوچکی از سلول های پلئومورفیک با تغییرات دژنراتیو متوسط را نشان داد (شکل 3I). کبد گروه EAC + SorOS ناحیه کانونی متوسطی از سلول‌های پلئومورفیک و اتساع خفیف برخی از سینوس‌های خون را نشان داد (شکل 3J). کبد گروه EAC + SorOS کوچکترین ناحیه کانونی سلول های پلئومورفیک را با خفیف ترین احتقان در برخی از سینوس های خون نشان داد (شکل 3K). کبد گروه EAC + SorOS سلول‌های پلئومورفیک منتشر کوچک با انحطاط واکوئولی خفیف سلول‌های کبدی را نشان داد (شکل 3L).
بحث
موش های تزریق شده با سلول های EAC و درمان با Amy و/یا Sor IP یا OS کاهش قابل توجهی در مایع آسیتی (حجم تومور)، تغییرات وزن بدن و سلول های تومور زنده در مقایسه با موش های گروه EAC درمان نشده نشان دادند.
در بین پنج گروه تحت درمان، بهترین اثر ضد توموری (همانطور که توسط مایع آسیتی کمتر، وزن بدن، و سلول‌های EAC زنده نشان داده شد) در حیوانات تحت درمان با Amy و Sor با تأثیر بهتر برای کسانی که IP توسط Sor تزریق شده بودند، مشاهده شد. این اثر ضد توموری را می‌توان به افزایش تولید فاگوسیت‌ها و سیتوکین‌ها توسط Amy ویا Sor بر روی سلول‌های EAC نسبت داد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
نتایج ما همچنین نشان داد که درمان با Amy و/یا Sor نه تنها تعداد سلول‌های زنده EAC را به طور قابل‌توجهی کاهش داد، بلکه تعداد سلول‌های غیرقابل زنده را افزایش داد. این استنباط می کند که عمل ضد توموری امی و سور می تواند از طریق یک پتانسیل مهاری مستقیم بر تکثیر سلول های تومور انجام شود.
سلول های کبدی هدف اصلی متابولیسم آنزیم های کبدی هستند. آسیب به این سلول ها منجر به نشت آنزیم های کبدی مانند AST، ALT و GGT از کبد به داخل گردش خون با افزایش نهایی سطح سرمی آنزیم می شود 19،20،21. هپاتوسیت ها در حیوانات دارای سلول های EAC به شدت آسیب می بینند22. این آسیب کبدی با افزایش سطح ALT و AST در سرم موش های حامل EAC همراه است 22،23،24. مطابق با این یافته ها، ما همچنین افزایش قابل توجهی در ALT، AST و GGT در گروه EAC در مقایسه با گروه کنترل پیدا کردیم. کاهش سطح این آنزیم های آسیب کبدی در سرم با پتانسیل ضد توموری ترکیبات ضد سرطانی مصنوعی و طبیعی مرتبط است 19،25،26. در توافق، ما همچنین کاهش قابل توجهی در سطوح سرمی این آنزیم ها در موش های EAC تحت درمان با Amy و/یا Sor با بهترین اثر برای حیوانات تحت درمان با Amy و SorIP پیدا کردیم. در توافق با یافته‌های ما، مطالعه ی دیگری گزارش داد که تجویز Amy باعث کاهش سطوح ALT، AST، ALP و GGT در موش‌های مسموم با N-nitrosodiethylamine می‌شود. آلبومین و پروتئین کل از دیگر نشانگرهای کبدی هستند که برای پیگیری پیشرفت آسیب کبدی بسیار مهمند. ما کاهش قابل توجهی در این دو نشانگر در موش های حامل EAC در مقایسه با موش های کنترل پیدا کردیم. به طور مشابه، کاهش سطح پروتئین تام سرم و آلبومین نیز در موارد اختلال عملکرد کبدی مشاهده شد2،22. مجدداً، تجویز Amy و/یا Sor این دو نشانگر را در موش‌های حامل EAC با اثر برتر در موش‌های تحت درمان، به ویژه با Amy و SorIP افزایش داد. به طور مشابه، پیش درمانی امی آلبومین و پروتئین کل را در موش‌های مسموم افزایش داد.
در مطالعه حاضر، درمان با Amy و / یا Sor اثرات ناشی از استرس اکسیداتیو در موش‌های حامل EAC را خنثی کرد. این نتیجه گیری کلی بر اساس داده های ما است که نشان می دهد تجویز Amy و / یا Sor پراکسیدهای لیپیدی (MDA) را مهار کرده و نشانگرهای آنتی اکسیدانی (GSH و SOD) را افزایش می دهد. در حمایت، امیگدالین فعالیت مهار رادیکال‌های آزاد را از طریق اثر محرک خود بر سطح GSH و فعالیت SOD در کبد موش‌های مسموم افزایش می‌دهد.
پتانسیل درمانی Amy عمدتاً به اجزای آن نسبت داده می شود که طیف گسترده ای از اثرات بیولوژیکی از جمله مهار رادیکال های آزاد را نشان می دهند. امیگدالین همچنین سطح GSH را در فیبروز کبدی ناشی از دی متیل نیتروزامین بهبود بخشید. در سطح مولکولی، موش‌هایی که با Amy و/یا Sor درمان شده‌اند، تنظیم مثبت ژن Nrf2 مرتبط با آنتی‌اکسیدان را نشان دادند، با بهترین اثر در موش‌هایی که با Amy و SorIP درمان شده‌اند، در مقایسه با موش‌های درمان‌نشده حاوی EAC. Nrf2 برای دفاع از بدن در برابر سرطان اجباری است29.
مشخص شد که رگزایی ناشی از تومور توسط سیتوکین های رگ زا مانند فاکتور رشد فیبروبلاست پایه (bFGF) و VEGF که در خود تومور بیان می شوند، آغاز می شود. بیان VEGF با درمان TGFβ افزایش می یابد که توسط MMP931 فعال می شود. داده‌های ما بیانگر تنظیم مثبت ژن MMP9 مرتبط با مهاجرت و ژن VEGF مربوط به رگ‌زایی را در کبد موش‌های درمان‌نشده EAC نشان داد.
سلول های EAC در ناحیه اطراف عروق اطراف ورید مرکزی متسع و متراکم و نکروز سلول های کبدی در کبد گروه EAC. علاوه بر این، تغییرات دژنراتیو مانند از دست دادن ساختار بافتی، به دلیل تغییرات چربی میکروواسکولار علاوه بر فعالیت خفیف سلول های کوپفر نیز مشاهده شد. همچنین گزارش شده است که سلول های EAC می توانند از حفره صفاقی مهاجرت کرده و به کبد برسند و باعث آسیب کبدی شوند. موش‌های حامل EAC تحت درمان با Amy و/یا Sor بهبود قابل‌توجهی در ساختار کبد، به‌ویژه در موش‌های تحت درمان با Amy+ SorIP نشان دادند.
نتیجه گیری
درمان موش‌های حامل EAC با آمیگدالین و/یا ،Sor ، بار تومور و پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی را بهبود بخشید و سلول‌های کبدی آسیب‌دیده را بازسازی کرد. Amy و SorIP در بهبود اثر آسیب کبدی در موش های حامل EAC موثرتر هستند. امیگدالین می‌تواند اثر ضد توموری Sor بر روی EAC را بهبود بخشد. از این رو، می توان از آن به عنوان کمکی برای Sor در طول درمان سرطان استفاده کرد. بنابراین، مطالعات بیشتر برای ایجاد یک استراتژی جدید برای هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی با استفاده از درمان مشترک Amy و Sor تشویق می‌شوند.
مواد و روش ها
حیوانات

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
تأییدیه اخلاقی تحقیق از کمیته اخلاقی پژوهش، دانشکده علوم، دانشگاه تانتا، مصر، که توسط کمیته مراقبت و استفاده از حیوانات سازمانی (IACUC) ایجاد شده است، به دست آمد. همه روش ها مطابق با دستورالعمل های ARRIVE تکمیل شدند. این آزمایش بر روی موش‌های ماده آلبینو سوئیسی با وزن 20 تا 25 گرم و در سنین 10 تا 12 هفته انجام شد. موش ها تحت شرایط استاندارد نگهداری شدند. موش ها در یک محیط دمای کنترل شده با چرخه 24 ساعته نگهداری شدند. همه موش‌ها به مدت دو هفته قبل از شروع آزمایش با این مکان سازگار شدند. حیوانات با رژیم غذایی معمولی و آب به طور آزاد ارائه شدند. چهار موش حامل EAC در روز 14 تزریق داخل صفاقی EAC (IP) از واحد بیولوژی سرطان، قاهره، مصر به دست آمد. در آزمایشگاه ما، مایع آسیتی حاوی سلول‌های EAC با پیوند IP آسپتیک سریال در موش نگهداری و تکثیر شد. به هر موش 200 میلی لیتر سلول EAC 1 × 106 تزریق شد. سلول‌های EAC حفره صفاقی را با تقسیم سریع سلول‌ها پر کردند که منجر به تجمع مایع آسیتی شد و حیوان می‌توانست 17 تا 18 روز پس از تزریق EAC در صورت عدم درمان مناسب بمیرد.
طراحی تجربی
هفتاد و دو موش به 12 گروه (n = 6 / گروه) تقسیم شدند. گروه نرمال (شاهد): به موش‌ها نرمال سالین (9/0 درصد وزنی در حجم، 300 میکرولیتر در موش) تزریق شد. گروه امی: موش ها آمیگدالین تجویز کردند. گروه SorIP: موش ها تحت درمان IP با سورافنیب قرار گرفتند. گروه SorOS: موش ها به صورت خوراکی با سورافنیب تحت درمان قرار گرفتند. گروه Amy + SorIP: به موش‌ها آمیگدالین داده شد و سورافنیب IP تزریق شد. گروه Amy + SorOS: به موش ها آمیگدالین و سورافنیب خوراکی داده شد. گروه EAC: موش‌ها با 200 میلی‌لیتر سلول EAC 1 × 106 IP تزریق شدند و به مدت 14 روز بدون درمان رها شدند. گروه EAC+ Amy: حیوانات یک بار با سلول های EAC تزریق شدند و 24 ساعت بعد با آمیگدالین درمان شدند. EAC + SorIP: موش ها با سلول های EAC تلقیح شدند و 24 ساعت بعد به آنها سورافنیب تزریق شد. EAC + SorOS: موش ها یک بار با سلول های EAC تلقیح شدند و 24 ساعت بعد به آنها سورافنیب خوراکی داده شد. EAC + Amy + SorIP: موش ها یک بار با EAC تلقیح شدند و 24 ساعت بعد آنها با آمیگدالین و سورافنیب (IP) درمان شدند. گروه EAC + Amy + SorOS: موش‌ها با EAC تلقیح شدند و 24 ساعت بعد با آمیگدالین و سورافنیب درمان شدند. همه تیمارها روزانه به مدت 14 روز داده شدند و دوزهای آمیگدالین (300 میلی گرم/کیلوگرم موش) و سورافنیب (30 میلی گرم/کیلوگرم موش برای هر دو IP و OS) بر اساس یک مطالعه مقدماتی با کمک مطالعات قبلی انتخاب شدند34،35. آمیگدالین (ویتامین B17) و سورافنیب به ترتیب از شرکت های سیگما آلدریچ و بایر خریداری شدند. حیوانات در ابتدای آزمایش (وزن اولیه بدن، گرم)، در پایان آزمایش (وزن نهایی، گرم) وزن شدند و میانگین تغییر وزن بدن (گرم) با کم کردن وزن اولیه از وزن نهایی محاسبه شد. وزن. به خوبی شناخته شده است که تغییرات در وزن بدن موش های حامل EAC یک معیار غیرمستقیم اضافی برای تغییرات توده تومور در این حیوانات است.
نمونه برداری
در پایان دوره آزمایشی (2 هفته)، موشهای صحرایی یک شبه روزه به مدت 24 ساعت قربانی شدند. پس از آخرین تیمار، نمونه‌های خون در لوله‌های شیشه‌ای تمیز به مدت 15 دقیقه در 3000 × گرم سانتریفیوژ شدند تا سرم‌های شفاف و بدون همولیز بدست آید. لوله های اپندورف با برچسب بلافاصله به - 20 درجه سانتیگراد ارسال شد. سرم برای تجزیه و تحلیل بیوشیمیایی منجمد شد. پس از اتانیزاسیون با تخلخل، کبدها بلافاصله برداشته شدند و برخی از نمونه ها در فرمالین 10 درصد (بررسی پاتولوژیک) ثابت شدند، و بقیه یا هموژنیزه شدند (آزمایش بیوشیمیایی) یا در دمای 70- درجه سانتیگراد (استخراج RNA) منجمد شدند.
حجم تومور (مایع آسیت) و تعداد EAC
در پایان آزمایش (روز 14)، مایع آسیتی حاوی سلول‌های EAC از حفره صفاقی هر موش قبل از تشریح خارج شد. برای اندازه گیری مقدار مایع آسیتی جمع آوری شده از یک لوله سانتریفیوژ مدرج استفاده شد. پس از تعلیق سلول های EAC در سالین ایزوتونیک استریل، از هموسیتومتر Neubauer برای شمارش سلول های کل، زنده و غیرقابل زنده EAC استفاده شد.
ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
سطح سرمی آنزیم های آسیب کبدی [آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلانین ترانس آمیناز (ALT)، گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)]، آلبومین و پروتئین کل با استفاده از کیت های تجاری موجود (Biomed Diagnostics، قاهره، مصر) اندازه گیری شد. هموژنه های کبد همانطور که قبلاً توضیح داده شد آماده شدند. سطوح کبدی نشانگر پراکسیداسیون لیپیدی مالون دی آلدئید (MDA) و نشانگرهای آنتی اکسیدانی کاهش گلوتاتیون (GSH) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) با استفاده از کیت های خریداری شده از Biodiagnostics و همانطور که قبلاً توضیح داده شد، به صورت رنگ سنجی اندازه گیری شدند.
Real-time PCR
Real-time PCR برای تعیین تغییرات در بیان نسبی ژن‌های Nrf2، MMP9 و VEGF در نمونه‌های کبدی همه گروه‌ها استفاده شد. RNA کل ابتدا جدا شد و سپس توسط کیت های خریداری شده از Thermo Scientific، ایالات متحده (به ترتیب # K0731 و #EP0451) به cDNA رونویسی معکوس شد. توالی پرایمرها به شرح زیر بود: F: 5' CACATCCAGACAGACACCAGT 3' و R: 5' CTACAAATGGGAATGTCTCTG C 3' برای Nrf2. F: 5′ TCGAAGGCGACCTCAAGTG 3′ و R: 5′ TTCGGTGTAGCTTTG GATCCA 3′ برای MMP9؛ F: 5′ GATCATGCGGATCAAACCTCACC 3′ و R: 5′ CCTCCGGACCCAAAGTGCTC 3′ برای VEGF؛ F: 5' CATGGATGACGATATCGCT 3' و R: 5' CATGAGGTAGTCTGTCAGGT 3' برای β اکتین (کنترل داخلی). شرایط منحنی حرارتی و ذوب همانطور که قبلاً شرح داده شد 39،40،41 انجام شد. تغییر برابری در بیان ژن با استفاده از روش 2−∆∆Ct تعیین شد.
بررسی هیستوپاتولوژیک
بافت‌های کبد در سری‌های صعودی اتانول آب‌گیری، در زایلن پاک‌سازی شدند، در موم پارافین جاسازی و توسط میکروتوم به ضخامت 5 میکرومتر برش داده شدند، با ائوزین و هماتوکسیلین رنگ‌آمیزی شدند، مورد بررسی قرار گرفتند و برای تشخیص تغییرات هیستوپاتولوژیک زیر میکروسکوپ نوری عکس‌برداری شدند.
تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده ها از GraphPad Prism 5.0 استفاده شد. نتایج تجربی به صورت میانگین ± میانگین خطای استاندارد (SEM) بیان شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و سپس آزمون توکی برای مقایسه چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند. مقادیری که P < 0.05 بود، از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
بیانیه هیئت بررسی سازمانی
این مطالعه بر اساس دستورالعمل ARRIVE انجام شد و توسط کمیته اخلاقی در دانشکده علوم دانشگاه تانتا تایید شد.
References
1- Badawy, A. A., Othman, R. Q. A. & El-Magd, M. A. Effect of combined therapy with camel milk-derived exosomes, tamoxifen, and hesperidin on breast cancer. Mol. Cell. Toxicol. https://doi.org/10.1007/s13273-021-00163-4 (2021).
2- Mutar, T. F., Tousson, E., Hafez, E., Abo Gazia, M. & Salem, S. B. Ameliorative effects of vitamin b17 on the kidney against ehrlich ascites carcinoma induced renal toxicity in mice. Environ. Toxicol. 35, 528537 (2020).
3- Bhattacharya, S. & Haldar, P. K. Trichosanthes dioica root extract induces tumor proliferation and attenuation of antioxidant system in albino mice bearing ehrlich ascites carcinoma. Interdiscip. Toxicol. 4, 184190 (2011).
4- Magdy, A. et al. Green tea ameliorates the side effects of the silver nanoparticles treatment of ehrlich ascites tumor in mice. Mol. Cell. Toxicol. 16, 271282 (2020).
5- Zedan, A. M. G. et al. Oriental hornet (Vespa orientalis) larval extracts induce antiproliferative, antioxidant, anti-inflammatory, and anti-migratory effects on mcf7 cells. Molecules 26, 3303. https://doi.org/10.3390/molecules26113303 (2021).
6- Mansour, G. H. et al. Bee venom and its active component melittin synergistically potentiate the anticancer effect of sorafenib against hepg2 cells. Bioorg. Chem. https://doi.org/10.1016/jbioorg2021105329 (2021).
7- Mahfouz, D. H. et al. Therapeutic potential of snake venom, l-amino oxidase and sorafenib in hepatocellular carcinoma. Mol. Cell. Toxicol. https://doi.org/10.1007/s13273-021-00151-8 (2021)
8- Awad, M. G., Ali, R. A., Abd El-Monem, D. D. & El-Magd, M. A. Graviola leaves extract enhances the anticancer effect of cisplatin on various cancer cell lines. Mol. Cell. Toxicol. 16, 385399. https://doi.org/10.1007/s13273-020-00092-8 (2020).
9- El-Magd, M. A. et al. Melatonin maximizes the therapeutic potential of non-preconditioned mscs in a den-induced rat model of hcc. Biomed. Pharmacother. 114, 108732 (2019).

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
10- Khamis, A. A. A. et al. Hesperidin, piperine and bee venom synergistically potentiate the anticancer effect of tamoxifen against breast cancer cells. Biomed. Pharmacother. 105, 13351343 (2018).
11- Wang, R. et al. Amygdalin inhibits tgfβ1-induced activation of hepatic stellate cells (hscs) in vitro and ccl(4)-induced hepatic fibrosis in rats in vivo. Int. Immunopharmacol. 90, 107151 (2021).
12- Sharifi-Rad, J. et al. Natural products and synthetic analogs as a source of antitumor drugs. Biomolecules 9, 679 (2019).
13- El-Desouky, M. A., Fahmi, A. A., Abdelkader, I. Y. & Nasraldin, K. M. Anticancer effect of amygdalin (vitamin b-17) on hepatocellular carcinoma cell line (hepg2) in the presence and absence of zinc. Anticancer Agents Med. Chem. 20, 486494 (2020).
14- Moslehi, A., Komeili-movahed, T. & Moslehi, M. Antioxidant effects of amygdalin on tunicamycin-induced endoplasmic reticulum stress in the mice liver: Cross talk between endoplasmic reticulum stress and oxidative stress. J. Rep. Pharm. Sci. 8, 298302 (2019).
15- Ma, Y. et al. Ly3214996 relieves acquired resistance to sorafenib in hepatocellular carcinoma cells. Int. J. Med. Sci. 18, 14561464 (2021).
16- Niklander, S., Bordagaray, M. J., Fernández, A. & Hernández, M. Vascular endothelial growth factor: A translational view in oral non-communicable diseases. Biomolecules 11, 85 (2022
17- Berk, V. et al. Efficiency and side effects of sorafenib therapy for advanced hepatocellular carcinoma: A retrospective study by the anatolian society of medical oncology. Asian Pac. J. Cancer Prev. APJCP 14, 73677369 (2013).
18- Samudrala, P. K. et al. Evaluation of antitumor activity and antioxidant status of Alternanthera brasiliana against ehrlich ascites carcinoma in swiss albino mice. Pharmacogn. Res. 7, 6673 (2015).
19- Elkeiy, M. et al. Chitosan nanoparticles from artemia salina inhibit progression of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 27, 1901619028 (2018).
20- Abdelhady, D. H., El-Magd, M. A., Elbialy, Z. I. & Saleh, A. A. Bromuconazole-induced hepatotoxicity is accompanied by upregulation of pxr/cyp3a1 and downregulation of car/cyp2b1 gene expression. Toxicol. Mech. Methods 27, 544550 (2017).
21- Abdelhady, D. et al. The ameliorative effect of aspergillus awamori on aflatoxin b1-induced hepatic damage in rabbits. World Mycotoxin J. 10, 363373 (2017).
22- Tousson, E., Hafez, E., Abo Gazia, M. M., Salem, S. B. & Mutar, T. F. Hepatic ameliorative role of vitamin b17 against ehrlich ascites carcinoma-induced liver toxicity. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 27, 92369246 (2020).
23- Alyan, M., Shalaby, M., El-Sanousi, A., Mohamed, A. & Shebl, R. Antiviral and anticancer potentials of snake and scorpion venom derivatives. Invent. Impact Mol. Pharmacol. 2, 1522 (2014).
24- Aldubayan, M. A., Elgharabawy, R. M., Ahmed, A. S. & Tousson, E. Antineoplastic activity and curative role of avenanthramides against the growth of ehrlich solid tumors in mice. Oxid. Med. Cell. Longev. 2019, 5162687 (2019).
25- Badawy, A. et al. Isolates from Thymelaea hirsuta inhibit progression of hepatocellular carcinoma in vitro and in vivo. Nat. Prod. Res. 35, 17991807 (2019).
26- Abu Khudir, R., El-Magd, M. A., Salama, A. F., Tousson, E. M. & El-Dsoki, S. M. Curcumin attenuated oxidative stress and inflammation on hepatitis induced by fluvastatin in female albino rats. Alex. J. Vet. Sci. 62, 102115 (2019).
27- Ramadan, A., Kamel, G., Awad, N. E., Shokry, A. A. & Fayed, H. M. The pharmacological effect of apricot seeds extracts and amygdalin in experimentally induced liver damage and hepatocellular carcinoma. J. Herbmed. Pharmacol. 9, 400407 (2020).
28- Abboud, M. M., Al Awaida, W., Alkhateeb, H. H. & Abu-Ayyad, A. N. Antitumor action of amygdalin on human breast cancer cells by selective sensitization to oxidative stress. Nutr. Cancer 71, 483490 (2019).

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [10/24/2022 11:03 PM]
29- Taguchi, K., Motohashi, H. & Yamamoto, M. Molecular mechanisms of the keap1nrf2 pathway in stress response and cancer evolution. Genes Cells Devoted Mol. Cell. Mech. 16, 123140 (2011).
30- Yang, S. F. et al. Antimetastatic potentials of flavones on oral cancer cell via an inhibition of matrix-degrading proteases. Arch. Oral Biol. 53, 287294 (2008).
31- Westergren-Thorsson, G. et al. Vegf synthesis is induced by prostacyclin and tgf-β in distal lung fibroblasts from copd patients and control subjects: Implications for pulmonary vascular remodelling. Respirology (Carlton, Vic) 23, 6875 (2018).
32- El Bakary, N. M., Alsharkawy, A. Z., Shouaib, Z. A. & Barakat, E. M. S. Role of bee venom and melittin on restraining angiogenesis and metastasis in γ-irradiated solid ehrlich carcinoma-bearing mice. Integr. Cancer Ther. 19, 1534735420944476 (2020).
33- El-Magd, M. A., Khamis, A., Nasr Eldeen, S. K., Ibrahim, W. M. & Salama, A. F. Trehalose enhances the antitumor potential of methotrexate against mice bearing ehrlich ascites carcinoma. Biomed. Pharmacother. 92, 870878 (2017).
34- Fendrich, V. et al. Sorafenib inhibits tumor growth and improves survival in a transgenic mouse model of pancreatic islet cell tumors. Sci. World J. 2012, 529151 (2012).
35- El-Masry, T. A., Al-Shaalan, N. H., Tousson, E., Buabeid, M. & Alyousef, A. M. The therapeutic and antineoplastic effects of vitamin b17 against the growth of solid-form ehrlich tumours and the associated changes in oxidative stress, DNA damage, apoptosis and proliferation in mice. Pak. J. Pharm. Sci. 32, 28012810 (2019).
36- Mohamed, A. E. et al. Potential therapeutic effect of thymoquinone and/or bee pollen on fluvastatin-induced hepatitis in rats. Sci. Rep. 11, 15688 (2021).
37- El-Bayomi, K. M. et al. Association of cyp19a1 gene polymorphisms with anoestrus in water buffaloes. Reprod. Fertil. Dev. 30, 487497 (2018).
38- Saleh, A. A. & El-Magd, M. A. Beneficial effects of dietary silver nanoparticles and silver nitrate on broiler nutrition. Environ. Sci. Pollut. Res. 25, 2703127038 (2018).
39- Selim, N. M. et al. Chrysophanol, physcion, hesperidin and curcumin modulate the gene expression of pro-inflammatory mediators induced by lps in hepg2: In silico and molecular studies. Antioxidants 8, 371 (2019).
40- Elgazar, A. A., Selim, N. M., Abdel-Hamid, N. M., El-Magd, M. A. & El Hefnawy, H. M. Isolates from alpinia officinarum hance attenuate lps induced inflammation in hepg2: Evidence from in silico and in vitro studies. Phytother. Res. 32, 12731288 (2018).
41- Saleh, A. A. et al. Integrative effects of feeding Aspergillus awamori and fructooligosaccharide on growth performance and digestibility in broilers: Promotion muscle protein metabolism. Biomed. Res. Int. 2014, 946859 (2014).
https://www.nature.com/articles/s41598-022-10517-0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
رویای شفافارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیباور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقلانیت بدون تغییرتو انسانی و انسان، شایستهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسلا اکراه فی الدینتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاستآینده ی انسان در فراتر ازمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاین پیوند نه با مغز بلکه داروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بچگونه تکامل مغزهای کنونیبحثی در مورد حقیقت فضا و سکوت و نیستیعواملی که برای ظهور لغت اتومورهای ستون فقراتکوچ از محیط نامناسبمن کسی در ناکسی دریافتم تری فلوپرازینآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت نهممرگ تصادفیاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمادر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا بدون پیر فلکهیچ وقت خودت را محدود به ستون فقرات انسان دو پا جلغم بی پایانتوسعه برخی شغل ها با هوش کاهش التهاب ناشی از بیمامنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص ژنتیکی آتروفی های آیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت بیست و سومشکلات روانپزشکی پس از سابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیارساناها و ابر رساناها و عنخستین تمدن بشریبرخی یونها و مولکول های مهرچیز با یک تاب تبدیل به تکامل و ریشه ی مشترک خلقتکریستال زمان(قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات تکاملی سر انسان آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحساسیت روانی متفاوتمغز قلبدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی هوشمند در خارج از زچرا در مغز انسان، فرورفتبررسی بیماری التهابی رودویتامین کاتئوری جدید، ویران کردن گجهان مرئی و نامرئیگوشت خواری یا گیاه خواریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافراد بی دلیل دوستدار تو خوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث به نادیدنی ایمان بیاورزیست، مرز افق رویداد هستشناسایی سلول های ایمنی ابعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیموالزارتان داروی ضد فشار فیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاگشایش دروازه جدیدی از طرمهربانی، شرط موفقیتامید درمان کرونا با همانخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگابعاد بالاترنقطه بی بازگشتبیمار 101 ساله، مبتلا به سزبان شناسی نوین نیازمند شب سیاه سحر شودتقلید از طبیعتهندسه ی پایه ایواکسن علیه سرطانفردا را نمیدانیمتاثیر گیاهخواری بر رشد و جاودانگی مصنوعیپیوستگی همه ی اجزای جهانمکانیک کوانتومی بی معنی انرژی بی پایان در درون هردورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسارمز پیشرفت تواضع است نه طاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکبیماریهای تحلیل عضلانی اسلول های بدن تو پیر نیستنصرع و درمان های آنتمرکز و مدیتیشنهوش مصنوعی از عروسک های بیک جهش ممکن است ذهن انسانقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت تنها چیزی است که شاآلودگی هوا چالش قرن جدیدماده ی تاریکاولین مورد PML به دنبال تکدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرباد و موجسوخت هیدروژنی پاکعقیده ی بی عملتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر رژیم گیاهخواری بر حباب های کیهانی تو در توآینده ی علم و فیزیک در60 ثمدل هولوگرافیک تعمیم یافاین اندوه چیستداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد عملکرد لوب فسکوت، پر از صداعوارض ازدواج و بچه دار شدتوهم فضای خالیکوچک شدن مغز از نئاندرتامنابع انرژي پاک سرچشمه حتری فلوپرازینآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت چهارممرگی وجود ندارداگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمددر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردچالش هوشیاری و اینکه چرا برنامه و ساختار پیچیده مهیچ کاری نکردن به معنی چیسخن و سکوتغیرقابل دیدن کردن مادهتوصیه های سازمان بهداشت کاهش حافظه هرچند فرایندیمنابع انرژی از نفت و گاز تشخیص آلزایمر سالها قبل آیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت بیستممشکلات روانپزشکی در عقب ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده درمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشته نوروایمونولوژی و نقنخستین تصویر از سیاهچالهبرخی اثرات مضر ویتامین دهز ذره، یک دنیاستتکامل ابزار هوش ، راه پر کریستال زمان(قسمت دوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت ثبت و دستکار ی حافظهآزمون تجربی، راهی برای رخفاش با شیوع همه گیری جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی بی دودچرا ذرات بنیادی معمولاً بررسی سیستم تعادلی بدن اویتامین کا و استخوانتا 20 سال آینده مغز شما به جهان مشارکتیگیلگمش باستانی کیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش قدرت ادراکات و حسخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتبه هلال بنگرزاوسکا درمان گوشرشواهدی از نوع جدیدی از حابعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمواکنش های ناخودآگاه و تقفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتپمبرولیزوماب در بیماری چمولتیپل اسکلروز در زنان امیدوار باش حتی اگر همه چدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن هوشیار در پس ماده ی ماتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنبیماری های مغز و اعصاب و زبان، نشان دهنده ی سخنگو شبیه سازی میلیون ها جهان تقویت استخوان در گرو تغذهندسه ی رایج کیهانواکسنی با تاثیر دوگانه افرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر انتخاب از طرف محیط جایی خالی نیستپیام های ناشناخته بر مغز مکانیزمهای دفاعی در برابانرژی تاریکديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار رمز بقای جهش ژنتیکیاختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانبیماری، رساله ای برای سلسلول عصبی شاهکار انطباق ضرورت زدودن افکارتمرکز بر هدفهوش مصنوعی از عروسک های بیک رژیم غذایی جدید، می توقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت خواب و رویاآلودگی هوا و ویروس کروناماده ی خالیاولین مورد پیوند سر در اندانشمندان پاسخ کوانتومی دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنباد غرور و سر پر از نخوت وسودمندی موجودات ابزی بر علم و ادراک فقط مشاهده ی تو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا ممکن است موش کور بی ممدل های ریز مغز مینی بریناین ایده که ذرات سیاهچالداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درمانگر کامپیسکته مغزیعید نوروز مبارکتوهم فضای خالی یا توهم فضکوچکترین چیز یک معجزه اسمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت نوزدهممراحل ارتقای پله پله کیهاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستچالش دیدگاه های سنتی در ببرنامه ی مسلط ژنها در اختهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسخن پاک و ثابتغرور و علمتوصیه های غیر دارویی در سکاهش دوپامین عامل بیماریمنابع بی نهایت انرژی در دتصویر زیبا از سلولآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت دهممشاهده گر جدای از شیء مشاابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هرشد مغز فرایندی پیچیده انخستین روبات های زنده ی جبرخی اختلالات عصبی مثانههزینه ای که برای اندیشیدتکامل جریان همیشگی خلقتکریستال زمان(قسمت سوم)منبع هوشیاری کجاست قسمت53ثبت امواج الکتریکی در عصآزمون ذهنی گربه ی شرودینخلا، حقیقی نیستمغز مانند تلفن استدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی در جمع مواردی را برچراروياها را به یاد نمی آبررسی علل کمر درد در میانویتامین کا در سبزیجاتتا بحر یفعل ما یشاجهان هوشمندگیاه بی عقل به سوی نور میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش مرگ و میر سندرم کوخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جبه کدامین گناه کشته شدندزبان مشترک ژنتیکی موجوداشواهدی از دنیسوان(شبه نئبعد از کرونا دلخوشی بیهوهفت چیز که عملکرد مغز تو واکنش به حس جدیدفیزیک و هوشیاریتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزپنج اکتشاف شگفت آور در مومواد کوانتومی جدید، ممکنامیدی به این سوی قبر نیستدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن تو همیشه به چیزی اعتقاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشبیماری وسواسزبان، وسیله شناسایی محیطشبیه سازی سیستم های کوانتقویت حافظه یا هوش مصنوعهندسه بنیادینواسطه ها د رمسیر ایجاد مغفشار و قدرتتاثیر احتمالی عصاره تغلیجاذبهپیشینیان انسان از هفت میما انسانها چه اندازه نزدانرژی تاریک که ما نمی تودی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسرمز جهاناختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستبیندیشسلولهای ایمنی القا کنندهضررهای مصرف شکر و قند بر تمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی یکی از علل محدودیت مغز امقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت در علم، هرگز نهایی آلودگی هوا و پارکینسونماده ای ضد التهابیاولین هیبرید بین انسان و دانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیانارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیبار بزرگ ایستادن بر دو پاسیلی محکم محیط زیست بر انعلم و روحتو باید نیکان را به دست بهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونلبخند بزن شاید صبح فردا زتاریک ترین بخش شبحریص نباشمدیون خود ناموجوداینکه به خاطرخودت زندگی داروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخچگونه حافظه را قویتر کنیبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی درخدمت خلق وحسال سیزده ماههعامل کلیدی در کنترل کارآتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)کووید نوزده و خطر بیماری منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت هفتممرز مرگ و زندگی کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رچاالش ها در تعیین منبع هوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هیچ کس حقیقت را درون مغز سختی ها رفتنی استمقالاتتوصیه هایی در مصرف ماهیکاهش سن بیولوژیکی، تنها منابع جدید انرژیتصویر زیبای اصفهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت دوازدهممشاهده آینده از روی مشاهابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر رشد مغز علت تمایل انسان بنرمش های مفید برای درد زابرخی اصول سلامت کمرهزینه سنگین انسان در ازاتکامل داروینی هنوز در حاکشف مکانیسم عصبی خوانش پمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجلوتر را دیدنآزمون ذهنی گربه شرودینگرخلا، خالی نیستمغز مادران و کودکان در زمدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی در سیاهچالهچراروياها را به یاد نمی آبزرگ فکر کنویتامین بی 12 در درمان دردتابوهای ذهنیجهان هوشیارگیاه خواری و گوشت خوار کدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافزایش سرعت پیشرفت علوم خانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ابه امید روزهای بهترزبان چهار حرفی حیات زمینشیشه ی بازالتی و سیلیکونتفکر قبل از کارهفت سین یادگاری از میراث واکسن های شرکت فایزر آمرفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و پول و شادیموجود بی مغزی که می تواندامیدی تازه در درمان سرطادل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسذهن خود را مشغول هماهنگیاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردربیماری کروتز فیلد جاکوبسفر فقط مادی نیستشبکه های مصنوعی مغز به درتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکوبینار اساتید نورولوژی دفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ترکیبات استاتین (سجاذبه و نقش آن در شکلگیریپیشرفت های جدید علوم اعصما انسانها چه اندازه نزدانرژی خلا ممکن استدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز جهان خاصیت فراکتالاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هابیهوش کردن در جراحی و بیمسلولهای بنیادی مصنوعی درضررهای شکر بر سلامت مغزتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی یافته های نوین علوم پرده قدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت راستین انسان علم بآلزایمرماده، چیزی بیش از یک خلا اولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستبار سنین ابزار هوشمندی اسینوریپا داروی ترکیبی ضدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتو تغییر و تحولیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسلحظات خوش با کودکانتاریکی من و تو و گرد و غباحرکت چرخشی و دائمی کیهانمدیریت اینترنت بر جنگاینکه خانواده ات سالم باداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابیننگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی ساخته هوش طبیسانسور از روی قصد بسیاری عادت همیشه خوب نیستتوهم چیستکودک هشت ساله لازم است آدمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت هفدهممرز بین انسان و حیوان کجااگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رناتوانی از درمان برخی ویبرین نت به جای اینترنتهیچ اندر هیچسرنوشتتاثیر ویتامین دی بر بیماتوضیحی ساده در مورد هوش مکایروپاکتیک چیستمناطق خاصی از مغز در جستجتصویربرداری فضاپیمای آمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سوممطالبه ی حق خودابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکرشد در سختی استنرمش های مفید در سرگیجهبرخی بیماری ها که در آن بهزاران سال چشم های بینا وتکامل داروینی هنوز در حاکشف مکانیسمی پیچیده در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجمجمه انسان های اولیهآزادی عقیده، آرمانی که تخلاصه ای از مطالب همایش ممغز چون ابزار هوش است دلیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااعتماد به خودزندگی زمینی امروز بیش از نزاع بین جهل و علم رو به پبزرگ شدن مغز محدود به دورویتامین بی هفدهتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرگیرنده باید سازگار با پیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمافسردگی و اضطراب در بیماخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابه بالا بر ستارگان نگاه کزبان نیاز تکاملی استشکل های متفاوت پروتئین هتفکر خلا ق در برابر توهم هم نوع خواری در میان پیشیواکسن کووید 19 چیزهایی که فاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیپوست ساعتی مستقل از مغز دموجودات مقهور ژنها هستندامگا سه عامل مهم سلامتدلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن سالماثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیبیماری گیلن باره و بیمارسفر نامه سفر به بم و جنوب شبکیه های مصنوعیتلقین اطلاعات و حافظههندسه زبانِ زمان استوجود قبل از ناظر هوشمندقفس ذهنتاثیر حرکات چشم بر امواج جدایی خطای حسی استپیشرفت در عقل است یا ظواهما اکنون میدانیم فضا خالانسان قدیم در شبه جزیره عدید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکرنگ کردن، حقیقت نیستاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری بیهوشی در بیماران دچار اسلام تا روشناییطلوع و حقیقتتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد گرفتن مداومقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر فیزیکیآملودیپین داروی ضد فشار ماشین دانشمبانی ذهنی سیاه و سفیداولین دروغدانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجبارداری بدون رحمسیگار عامل افزایش مرگ ومعلم به ما کمک میکند تا موتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانلرزش ناشی از اسیب به عصبتاریکی و نورآیا ما کالا هستیمحس چشایی و بویاییمداخله ی زیانبار انساناینترنت بدون فیلتر ماهواداروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته منگاه انسان محدود به ادرابحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیسانسور بر بسیاری از حقایعادت کن خوب حرف بزنیتوهم وجودکودک ایرانی که هوش او از منابع انرژی از نفت و گاز ترازودونآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت هجدهممرز جدید جستجو و اکتشاف، اگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شددر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزراه پیروزی در زندگی چیستناتوانی در شناسایی چهره برای یک زندگی معمولیهیچگاه از فشار و شکست نترسریع دویدن مهم نیستصفحه اصلیتیوتیکسن داروی ضد جنونکار با یگانگی و یکپارچگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصور از زمان و مکانآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت سی و هشتممطالبی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دز گهواره تا گورنرمشهای مهم برای تقویت عبرخی بیماری های خاص که بدهستي مادي ای که ما کوچکترتکامل داروینی هنوز در حاکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنبه های موجی واقعیتآسيب میکروواسکولاریا آسخلاصه ای از درمان های جدیمغز چگونه صداها را فیلتر دروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماعتماد به خودزندگی زودگذرنزاع بین علم و نادانی رو بزرگ شدن تقریبا ناگهانی ویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرگالکانزوماب، دارویی جدیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماقلیت خلاقخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از به بالاتر از ماده بیندیشزبان و کلمه حتی برای کسانشکل پنجم مادهتفاوت مغز انسان و میمون ههمه چیز در زمان مناسبواکسن کرونا و گشودن پنجرفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنپوشاندن خود از نورموسیقی نوامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاثرات فشار روحی شدیدچند جهانیبیماری آلزایمر، استیل کوسفر به مریخ در 39 روزشباهت مغز و کیهانتلاش ها برای کشف منابع جدهنر حفظ گرهوراپامیل در بارداریقلب و عقلتاثیر دوپامین و سروتونینجریان انرژی در سیستم های پیشرفت ذهن در خلاقیت استما از اینجا نخواهیم رفتانسان میوه ی تکاملدیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز ترنگین کماناختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخبیوگرافیسلسله مباحث هوش مصنوعیطلای سیاهتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی یاد بگیر فراموش کنیقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت غیر قابل شناختآموزش نوین زبانحقایق ممکن و غیر ممکنآمارهای ارائه شده در سطح مباحث مهم حس و ادراکاولین سلول مصنوعیدائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را چگونه مولکول های دی ان ایبازگشت از آثار به سوی خداسیاهچاله های فضایی منابععلم بدون توقفتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاریکی خواهد ترسیدآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک (قسمت اول )مدارک ژنتیکی چگونه انسانایندرالداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسنگاه از بیرون مجموعهبحثی درباره هوش و تفاوتههوش احساسیساهچاله ها تبخیر نمیشودعادت کردن به نعمتتوهم وجودکودکان میتوانند ناقل بی منابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت هشتممزایای شکلات تلخ برای سلاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرراه انسان شدن، راه رفتن ونادیدنی ها واقعی هستندبرای پیش بینی آینده مغز دهیپرپاراتیروئیدیسمسریعترین کامپیوتر موجودسوالات پزشکیتیک و اختلال حرکتیکاربرد روباتهای ريزنانومنبع هوشیاری کجاست قسمت تصادف یا قوانین ناشناختهآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت سی و ششممطالعه ای بیان میکند اهدابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدرمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجزمین در برابر عظمت کیهانچرا ماشین باید نتایج را پبرخی توجهات در ببمار پارهستی ما پس از شروعی چگال تکامل داروینی هنوز در حاکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییآسیب ها ناشی از آلودگی هوخم شدن فضا-زمانمغز ناتوان از توجیه پیدادریای خداابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده اعداد بینهایت در دنیای مزندگی سلول در بدن، جدای انزاع بین علم و جهل رو به پبزرگترین خطایی که مردم مویروس مصنوعیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهگام کوچک ولی تاثیرگذارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمالکترومغناطیس شنوایی و هخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابه خودت مغرور نشوزبان و بیان نتیجه ساختماشکست حتمیتفاوت ها و تمایزها کلید بهمه چیز در زمان کنونی استواکسن کرونا از حقیقت تاتفتون های زیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستپیموزایدموسیقی هنر مایع استانفجار و توقف تکاملی نشادنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکاثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتبیماری الزایمرسفر تجهیزات ناسا به مریخ شباهت مغز با کیهان مادیتلاش هایی در بیماران قطع هنر رها شدن از وابستگیورزش هوازی مرتب خیلی به ققلب دروازه ی ارتباطتاثیر دپاکین بر بیماری مجریان انرژی در سیستم های پیشرفتی مستقل از ابزار هما اشیا را آنطور که هستندانسان ها می توانند میدان دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز رهبر حقیقیاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهبیوگرافیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتطوفان فقر و گرسنگی و بی ستنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی یادگیری مهارت های جدید دقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکحل مشکلآن چیزی که ما جریان زمان مجموعه های پر سلولی بدن ماوکرلیزوماب داروی جدید شداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه میتوان با قانون جنبازگشت به ریشه های تکاملسیاهچاله ها، دارای پرتو علم در حال توسعهتو در میانه ی جهان نیستی هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانالزوم سازگاری قانون مجازاتاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک (قسمت دوم )مروری بر تشنج و درمان هایایا کوچک شدن مغزانسان الداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز ریه زغالینگاه از دور و نگاه از نزدبحثی درباره احساسات متفاهوش در طبیعتسایه را اصالت دادن، جز فرعادت دادن مغز بر تفکرتوهم بی خداییکودکان خود را مشابه خود تمنابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجممسمومیت دانش آموزان، قمااگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیدر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داراه بی شکستنادانی در قرن بیست و یکم،برای اولین بار دانشمندانهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرگیجه از شایعترین اختلاپیامهای کاربرانتیروفیبان موثر در سکته ی کاربرد روباتهای ريز، در منبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهر خوابیده ی مادهآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت سیزدهممعماری، هندسه ی قابل مشاابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدرمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هازمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا مغز انسان سه هزار سالبرخی توصیه ها برای واکسیو هر کس تقوای خدا پیشه کنتکامل زبانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجنسیت و تفاوت های بیناییآشنا پنداریخونریزی مغز در سندرم کوومغز و اخلاقدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهبقای حقیقی در دور ماندن ازندگی، مدیریت انرژینسبت ها در کیهانویرایش DNA جنین انسان، برتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری کجاست؟(قسمالکتروتاکسی(گرایش و حرکخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهاندرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابه دنبال رستگاری باشزبان و بیان، در سایه پیشرشگفت نیست من عاشق تو باشمتفاوت ها را به رسمیت بشناهمه چیز، ثبت می شودواکسن کرونا ساخته شده توفروتنی و غرورتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساپیموزایدمیهمانهای ناخوانده عامل انقراض را انتخاب نکنیددندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننبیماری ای شبیه آلزایمر و سفر دشوار اکتشافشباهت کیهان و مغزتلاشی برای درمان قطع نخاهنر، پر کردن است نه فحش دورزش هوازی ، بهترین تمریقلب روباتیکتاثیر داروهای ضد التهاب جریان انرژی در سیستم های پاسخ گیاهان در زمان خوردما به جهان های متفاوت خودانسان یک کتابخانه استدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانبیان ژن های اسکیزوفرنی دسم زنبور ، کلیدی برای وارطوفان زیباییتنها در برابر جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی یادآوری خواب و رویاقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکحلقه های اسرارآمیزآنچه ناشناخته است باید شمحل درک احساسات روحانیايندگان چگونه خواهند دیدداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادچگونه مغز پیش انسان یا همبازخورد یا فیدبکسیاهچاله و تکینگی ابتدایعلم راهی برای اندیشیدن اتوقف؛ شکستهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنلزوم سازگاری قانون مجازاتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت 67مرکز هوشیاری، روح یا بدن ایا این جمله درست است کسیداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتریواستیگمیننگاه از درون مجموعه با نگبحثی درباره احساساتی غیرهوش عاطفی بیشتر در زنانساخت شبکه عصبی مصنوعی با عارضه جدید ویروس کرونا ستوهم تنهاییکودکان را برای راه آماده منابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ای ابتدایی از اسراآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت پنجاهمسیر دشوار تکامل و ارتقااپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقادر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ررابطه تشنج و اوتیسمنازوکلسینبرای تمدن سازی، باید در بهاوکينگ پیش از مرگش رسالسرگردانیسایتهای دیگرتکنولوژی جدید که سلول هاکتاب گران و پرهزینه شد ولمنبع هوشیاری کجاست قسمت تظاهری از ماده است که بیدآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت ششممعنی روزهابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان پوکی استخواناصل بازخوردزمان چیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی درمان های Spinal Muscular Atوفور و فراوانیتکامل زبانکشتن عقیده ممکن نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهل مقدسآشنا پنداریخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز و اخلاقدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نبلندی در ذهن ما درک بلندیزونیسومایدسرعت فکر کردن چگونه استنسبت طلایی، نشانه ای به سواقعیت فیزیکی، تابعی از تاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریگامی در درمان بیماریهای منبع هوشیاری در کجاست؟ قالکترودهای کاشتنیخدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به درد باسن و پا به دلیل کاهابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و تکلم برخی بیماریهشگفت انگیز بودن کیهانتفاوت های بین زن و مرد فقهمه ی سردردها بی خطر نیستواکسن ایرانی کرونا تولیدفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیچیدگی های مغزمگسمیوتونیک دیستروفیانواع سکته های مغزیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قاثرات مضر ماری جوانانه به اعدامبیماری ای شبیه ام اس مولتسفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی تازه برای گشودن معهوموارکتوس ها ممکن است دورزش و میگرنقلب را نشکنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جستجوی متن و تصویر به صورپختگی پس از چهل سالگي به ما با کمک مغز خود مختاريمانسان باشدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتاختراع جدید اینترنت کواننور درونبیان حقیقتسماگلوتید داروی کاهش دهنطولانی ترین شبتنبیه چقدر موثر استهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستقدرت عشققطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکحمله ویروس کرونا به مغزآنچه واقعیت تصور میکنیم محل درک احساسات روحانی دايا اراده آزاد توهم است یداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختچگونه هموساپينس بر زمین بازسازي مغز و نخاع چالشی سیاهچاله ی تولید کنندهعلم ساختن برج های چرخانتولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منالزوم عدم وابستگی به گوگل تازه های بیماری پارکینسوآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت 74مرکز حافظه کجاستایا ابزار هوشمندی یا مغز داروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریاضیات یک حس جدید استنگاه حقیقی نگاه به درون ابخش فراموش شده ی حافظههوش عاطفی در زنان بیشتر اساخت شبکه عصبی با الفبای عدم توقف تکامل در یک انداتوهم جدایی و توهم علمکوری گذرای ناشی از موبایمنابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت پنجاه و یمسئول صیانت از عقیده کیسابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گردر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندرادیوی مغز و تنظیم فرکاننباید صبر کرد آتش را بعد برای خودآگاه بودن تو بایهدف یکسان و مسیرهای مختلسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هاکتاب زیست شناسی باورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعداد کلی ذهن ها در جهان آب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت شصت و هشتمعادله ها فقط بخش خسته کنابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرزمان و مکان، ابعاد کیهان چرا ویروس کرونای دلتا وابرخی روش های تربیتی کودکوقت نهيب هاي غير علمي گذشتکامل زبان انسان از پیشیگل زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان فراکتالآغاز فصل سرما و دوباره تکخواب سالم عامل سلامتیمغز و سیر تکامل ان دلیلی درک و احساسابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای بلوغ چیستزونا به وسیله ویروس ابله سعی کن به حدی محدود نشویبزرگترین درد از درون است نشانه های گذشته در کیهان واقعیت چند سویهتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرگاهی لازم است برای فهم و منبع هوشیاری در کجاست؟(قالگو و عادت را بشکن و در اخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مدردهای سال گذشته فراموش ابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريابه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و شناخت حقیقت قسمت چشگفت زده و حیران باشتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه چشمی مراقب و نگهباواکسن اسپایکوژنفراموش کارها باهوش تر هستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپیچیدگی های مغزی در درک زمیگرن و پروتئین مرتبط با انگشت ماشه ایدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیبیماری اسپینال ماسکولار سفرنامه سفر به بم و جنوب شباهت زیاد بین سلول هاي عتلاشی جدید در درمان ام اسهورمون شیرساز یا پرولاکتورزش بهترین درمان بیش فعقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزجستجوی هوشیاری در مغز ماپروژه ی ژنوم انسانیما بخشی از این جهان مرتبطانسان جدید از چه زمانی پادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانبیست تمرین ساده برای جلوسندرم کووید طولانیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتهدیدهای هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستژن هوش و ساختارهای حیاتی لمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکحمایت از طبیعتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی محدودیت چقدر موثر استايا اراده آزاد توهم است یداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیچگونه هوشیاری خود را توسبحتی علمی درباره تمایل بسیاره ی ابلهانعلایم کمبود ویتامین E را تولید یا دریافت علمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمقاومت به عوارض فشار خون تبدیل پلاستیک به کربن و سآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت 75مرکز حافظه کجاستایا بیماری ام اس (مولتیپداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تاینگاه دوبارهبخش های تنظیمی ژنومهوش عاطفی در زنان بیشتر اساختن آیندهعدم درکتوهم جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع مآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت پنجاه و دمسئولیت جدیدابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ در کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور راز تغییرنبرو و انرژی مداومبرای زندگی سالم، یافتن تهدف یکسان، در مسیرهای متسردرد میگرنتکینگیکتاب طبیعت در قالب هندسهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تعذیه ی ذهنآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت شصت و دومعجزه های هر روزهابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان و صبرچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی سلولهای عصبی در تلاوقتی فهمیدی خطا کردی برگتکامل ساختار رگهای مغزی گلوله ی ساچمه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآغاز مبهم آفرینشخواب سالم عامل سلامتی و یمغز کوانتومیدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزبلعیدن ستاره توسط سیاهچازیباترین چیز در پیر شدنشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدینشانه های پروردگار در جهواقعیت چیستفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهگاهی مغز بزرگ چالش استمنبع خواب و رویاالگوی بنیادین و هوشیاریخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هودردی که سالهاست درمان نشابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريابوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت اشگفتی های زنبور عسلتفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه اطمینان تو بر خدا بواکسن اسپایکوژن ضد کرونافراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیوند قلب خوک، به فرد دچامیگرن سردردی ژنتیکی که بانگشت نگاری مغز نشان میددو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدرفتار مانند بردهاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایبیماری اضطراب عمومیسفرنامه سفر به بم و جنوب شجاعت و ترستمایل زیاد به خوردن بستنهوش فوق العاده، هر فرد اسورزش در کمر دردقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکحفره در مغزپروژه ی ژنوم انسانیما تحت کنترل ژنها هستیم یانسان خطرناکترین موجوددانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهبیش از نیمی از موارد انتقسندرم گیلن باره به دنبال طبیعت موجی جهانتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویرآنها نمیخواهند دیگران رامحدودیت های حافظه و حافظای نعمت من در زندگیمداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاچگونه واکسن کرونا را توزبحث درباره پیدایش و منشا سیاره ابلهانعلایم کمبود ویتامین E را تولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمقابله ی منطقی با اعتراضتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت چهلمرکز خنده در کجای مغز استایا بدون زبان میتوانیم تداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتنگاهی بر قدرت بینایی درابخش بزرگی حس و ادراک ما اهوشمندی کیهانساختار فراکتال وجود و ذهعسل طبیعی موثر در کنترل بتوهمات و شناخت حقیقتکیهان خود را طراحی میکندمنابع انرژی از نفت و گاز تشنچ پانایوتوپولوس تشنج آیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت پنجاه و سمسئولیت در برابر محیط زیابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشودر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمراست دستی و چپ دستیچت جی پی تیبرخی ملاحظات در تشنج های هدف از تکامل مغزسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیکتاب، سفری به تاریخمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر الگوی رشد مغزی با زآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت شصت و ششمعجزه ی علمابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دزمان واقعیت است یا توهمچرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی سيناپسها طی تکامل و وقتی پر از گل شدی خودت را تکامل شناخت انسان با کشفگلوئونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دبنی عباس، ننگی بر تاریخزیباترین چیز در افزایش سشلیک فراموشیبسیاری از بیماری های جدینظام مثبت زندگیواقعیت چیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهگذر زمان کاملا وابسته به منتظر نمان چیزی نور را بهالگوبرداری از طبیعتخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فدرس گرفتن از شکست هاابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريابوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت دشانس یا تلاشتفاوت ایستایی و تکاپوهمیشه داناتر از ما وجود دواکسن دیگر کرونا ساخته شفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیوند مغز و سر و چالشهای میگرن شدید قابل درمان اسانتقال ماده و انرژیدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسرفتار وابسته به شکلاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب شرکت نورالینک ویدیویی ازتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی می تواند بر احوزن حقیقی معرفت و شناختقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکحق انتخابپروانه ی آسمانیمانند آب باشانسان عامل توقف رشد مغزدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی ادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستبیشتر کمردردها نیازی به سندرم پیریفورمیسطبیعت بر اساس هماهنگیتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو کز محنت دیگران بی غمیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هولوتیراستامتاثیر رو ح و روان بر جسمحکمت الهی در پس همه چیزآنان که در قله اند هرگز خمخچه فراتر از حفظ تعادلای آنکه نامش درمان و یادشداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از چگونه آن شکری که می خوریمبحثي درباره هوش و تفاوتهسیاره ابلهانعلت خواب آلودگی بعد از خوتولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دمقابله با کرونا با علم استبدیل سلولهای محافط به سآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت چهل و هفتمرگ چیستایا تکامل هدفمند استدارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم نگاهی بر توانایی اجزاي ببخش بزرگتر کیهان ناشناختهوشیاری و وجودساختار شبکه های مغزی ثابعشق درونی به یگانگی خلقتتوپیراماتکیهانِ هوشیارِ در حال یامنابع انرژی از نفت و گاز تشنج چیستآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت پنجاه و شمستند جهان متصلابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کدر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در رجزخوانی هایی که امروز بچت جی پی تیبرخی مرزهای اخلاق و علوم هدف از خلقت رسیدن به ابزاسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشمکتابخانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر زودتر اتصالات مغزیآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک سی و هفتممعجزه ی علم در کنترل کرونابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین درمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان پلانکچرا بیماری های تخریبی مغبرداشت مغز ما از گذر زمانوقتی تو از یاد گرفتن باز تکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچگمان میکنی جرمی کوچکی در منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت فشار خون ناگهانی در وخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبه قفس های سیاهت نناززیر فشار کووید چه باید کرشنا در ابهای گرم جنوب نیابشکه ای که ته نداره پر نمنظریه ی تکامل در درمان بیواقعیت های متفاوتفلج خوابتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آگذشته را دفن کنمنحنی که ارتباط بین معرفالتهاب شریان تمپورالخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز اندست آسمانابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای بی نهایت در میان مرزهازبان و شناخت حقیقت قسمت سشاهکار قرنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهمیشه راهی هستواکسن دیگری ضد کرونا از دفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوانان وطنپیوند اندام از حیوانات بمیدان مغناطيسي زمین بشر اندوه در دنیا استدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار اجتماعی انسان، حاصاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عبیماری تی تی پیسفری به آغاز کیهانشربت ضد خلطتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی و کشف زبان هایوزوز گوشقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت قربانی نزاع بین بی پرواز از نیویورک تا لوس آماه رجبانسانیت در هم تنیده و متصدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیبا هوش مصنوعی خودکار روبسندرم سردرد به دلیل افت فظهور امواج مغزی در مغز مصتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر روده بر مغزحافظه میتواند بزرگترین دآنزیم تولید انرژی در سلومخچه ، فراتر از حفظ تعادلایمپلانت مغزی کمک میکند داروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اچگونه انتظارات بر ادراک بحثی جالب درباره محدودیتسیر آفرینش از روح تا مغز عماد الدین نسیمی قربانی تولترودینهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هملاحظه های اخلاقی دربارهتداوم مهم است نه سرعتآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت چهل و هشتمرگ و میر پنهانایجاد احساساتداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم نگاهت را بلند کنبخش دیگری در وجود انسان ههوشیاری کوانتومیسازگاری با محیط بین اجزاعصب حقوق نورولووتوانایی مغز و دیگر اجزای کیست هیداتید مغزمنابع انرژی از نفت و گاز تشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت بیست و چهمشکل از کجاستابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟در آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلارحم مصنوعینتایج نادانی و جهلبرخی نکات از گاید لاین پرهر چیز با هر چیز دیگر در تسردرد تنشنتکامل مداومکجای مغز مسئول پردازش تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییر عمودی سر انسان از پآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک- قسمت پنجاه و معجزه در هر لحظه زندگیابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داصول سلامت کمرزمان به چه دلیل ایجاد میشچرا حیوانات سخن نمی گوینبررسي علل احتمالي تغيير ویتنام نوعی کرونا ویروس تأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هاگنجینه ای به نام ویتامین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافت هوشیاری به دنبال کاهخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دربه مغز خزندگان خودت اجاززیرفون داروی ضد ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دبشریت از یک پدر و مادر نینظریه ی تکامل در درمان بیواقعیت و مجازفلج خواب چیستتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی گربه شرودینگر و تاثیر مشمنشأ اطلاعات و آموخته ها امیوتروفیک لترال اسکلروخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز اندستورالعمل مرکز کنترل بیابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهبی ذهن و بی روحزبان جانسوزشاهکار شش گوشتفاوتهای جنسیتی راهی براهمیشه عسل با موم بخوریمواکسن سرطانفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وجواب دانشمند سوال کننده پیوند سر آیا ممکن استمیدان های مغناطیسی قابل اندوه دردی را دوا نمیکنددو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزرقیبی قدرتمند در برابر ماحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتبیماری دویکسقوط درون جاذبه ای خاص، چشش مرحله تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیام منفرد نورون مغزی قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت آنطور نیست که به نظپروتز عصبی برای تکلمماپروتیلینانسان، گونه ای پر از تضاددانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید با تعمق در اسرار ابدیت و بالاترین هدف از دولتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاظرف باید پر شود چه با چرک تو آرامش و صلحیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ولیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست آینه در اینهمخچه ابزاري که وظیفه آن فایمپلانت نخاعی میتواند دداروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقچگونه به سطح بالایی از هوبحثی در مورد نقش ویتامين سیستم تعادلی بدنعوامل موثر در پیدایش زباتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهملاحظات بیهوشی قبل از جرتداخل مرزها و صفات با بینآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت چهل و دوممرگ و میر بسیار بالای ناشایرادهای موجود در خلقت بدخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا رژیم ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا بخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش، ژنتیکی است یا محیطیستم با شعار قانون بدترین عضلانی که طی سخن گفتن چقدتوازن مهمتر از فعالیت زیکیست کلوئید بطن سوممنابع انرژی از نفت و گاز تشنج عدم توازن بین نورون آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت بیست و یکمشکلات نخاعیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیارحم مصنوعینجات در راستگوییبرخی نرمش ها برای زانوهر جا که جات میشه، جات نیسردرد سکه ایتکامل چشمکرونا چه بر سر مغز می آورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات منطقه بویایی مغزآرامش و دانشحس و ادراک- قسمت بیست و پمعرفت و شناختابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاضطراب و ترسزمان شگفت انگیزچرا حجم مغز گونه انسان دربررسی و اپروچ جدید بر بیمویتامین E برای فعالیت صحتئوری تکامل امروز در درمجهان ما میتواند به اندازگویید نوزده و ایمنی ساکتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافتخار انسانخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف به نقاش بنگرزیرک ترین مردمشناخت درون، شناخت بیرون؛بعد پنجمنظریه ی ریسمانواقعیت و انعکاسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهگزیده ای از وبینار یا کنفمنشاء کوانتومی هوشیاری اامید نیکو داشته باش تا آنخطای حسارتباط غیرکلامی بین انسادغدغه نتیجه ی نادانی استابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیبی شرمیزبان ریشه هایی شناختی اسشاید گوشی و چشمی، آماده شتقلید مرحله ای نسبتا پیشهمجوشی هسته ای، انرژِی بواکسن سرطانفراتر از دیوارهای باورتاثیر گیاه خواری بر رشد وجوسازی مدرنپیوند سر، یکی از راه حلهامیدان بنیادین اطلاعاتاندوهگین نباش اگر درب یا دولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقترموزی از نخستین تمدن بشراحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلابیماری دیستروفی میوتونیسلول های بنیادیششمین کنگره بین المللی ستمدن زیر آبهوش مصنوعی گوگل به کمک تشیک پیشنهاد خوب برای آسان قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت افرادپرورش مغز مینیاتوری انساماجرای جهل مقدسانعطاف پذیری مکانیسمی علدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک باهوش ترین و با کیفیت تریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاعقل مجادله گرتو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر رژیم گیاه خواری بر حافظه و اطلاعات در کجاست آیندهمدل همه جانبه نگر ژنرالیایمان به رویاداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامچگونه باغبانی باعث کاهش بحثی در مورد نقش کلسیم و سیستم دفاعی بدن علیه مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و تومورهای نخاعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابممانتین یا آلزیکسا یا ابتروس جریان انرژیآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت چهل و سوممرگ انتقال است یا نابود شاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟در مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچالش هوشیاری و اینکه چرا بخشش، عقلانی یا غیر عاقلهیچ چیز همیشگی نیستستم، بی پاسخ نیستغم بی پایانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسکاهش مرگ و میر ناشی از ابمنابع انرژی از نفت و گاز تشویق خواندن به کودکانآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت بیست و دومشکلات بین دو همسر و برخیابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنخاع ما تا پایین ستون فقربرخی نرمش های گردنهر حرکت خمیده می شود و هر سردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عمکریستال هامنبع هوشیاری کجاست قسمت تغییرات آب و هوایی که به آرامش و سکونحس و ادراک- قسمت شصت و چهمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماطلاع رسانی اینترنتیزنجیرها را ما باید پاره کچرا خشونت و تعصببررسی ژنها در تشخیص بیماویتامین E در چه مواد غذایتئوری تکامل در پیشگیری و جهان مادی، تجلی فضا در ذهگوشه بیماری اتوزومال رسسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتافراد آغاز حرکت خودشان رخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملبه نقاش بنگرزیست شناسی کل در جزء فراکشناسایی تاریخچه ی تکاملیبعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمواقعیت خلا و وجود و درک مفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشگزارش یک مورد جالب لخته ومهندسی ژنتیک در حال تلاش امید نجاتخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاذهن ما از در هم شکستن منبابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامبی عدالتی در توزیع واکسن زبان شناسی مدرن در سطح سلشاید درست نباشدتقلید از روی طبیعتهمراهی نوعی سردرد میگرنیواکسن ضد اعتیادفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وجامعه ی آسمانیپیوندی که فراتر از امکانمیدازولام در درمان تشنج اندام حسی، درک از بخش هایدوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میرمز و رازهای ارتباط غیر کاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل ببیماری ضعف عضلات نزدیک بسلول های بنیادی منابع و اصبر بسیار بایدتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی الفاگویک آلل ژنتیکی که از نئاندقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکحقیقت اشیاپرتوهای صادر شده از سیاهماجرای عجیب گالیلهاهرام مصر از شگفتی های جهدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلا