دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مکانیزمهای دفاعی در برابر جهش ها در ژنوم

مکانیزمهای دفاعی در برابر جهش ها در ساختمان ژنومی
نقشه ژنتیکی هدفمند و دارای برنامه به سوی ابزار برتر بقا یا مغز(هر چیز دارای برنامه و نقشه، نیاز مند برنامه ریز و نقشه کشی است که اگاهانه این طرح را بریزد)

بازهای با قابلیت جهش زیاد در ژن ضد سرطان p53 ، در مناطق صدمه پذیر در ساختارهای ثانویه DNA قرار دارد.

مطالعات چین دادن و ساختار سازی دی ان ای نشان میدهد بازهای با بیشترین قابلیت جهش، در اکسون های 5 و 7و 8 بلافاصله بعد از محل جدا شدن و شاخه شدن در ساختارهای بنیادین-حلقه ای قرار دارد. بر اساس بیشترین انرژی منفی ساختارهایی- که هرکدام از بازهای قابل جهش را دارد- و بر اساس میزانی- که هر باز طی رونویسی از حالت جفتی بیرون می آید- قابلیت جهش نسبی آنها با یک الگوریتم کامپیوتری محاسبه می شود.

این فرکانس های جهش پیشبینی شده به خوبی با آن چیزی- که در 14000کانسر در انسان دیده شده است- برابری میکند (R2 = 0.76) در حالی که چنین ارتباطی در بازهای کنترل مجاور وجود ندارد(R2 = 0.0005) ارتباط فرکانس های باز با قابلیت جهش زیاد و میزان انرژی منفی، ضعیف است (R2 = 0.19), و این نشان میدهد مقداری- که باز طی رونویسی از هم جدا میشود- عامل مهمی برای پیش گویی فرکانس جهش هاست.(انرژی آزاد گیبس کمیتی ترمودینامیکی است که میزان خودبهخود انجام شدن یک واکنش را نشان میدهد(دلتا جی). انجام یک فرایند از لحاظ ترمودینامیکی هنگامی امکانپذیر است که تغییرات انرژی آزاد گیبس منفی باشد.
انرژی آزاد گیبس چنین تعریف میشود:
G=PV+U-TS
یا بطور معادل:
G=H-TS
که در آن: U انرژی درونی
P فشار
V حجم
T دما برحسب کلوین
S آنتروپی
H آنتالپی است
یک واکنش زمانی از نظر انرژی انجامپذیر تلقی میشود که بر اثر انجام آن انرژی سیستم کمتر شود. به عبارت بهتر سیستم پایدارتر شود. در این صورت تغییرات آنتالپی منفی خواهد بود.)

انرژی منفی بیشتر، نشان دهنده پایدار بودن بیشتر دو رشته از همدیگر است و این حالت، میزان جهش ایجاد شده در ساختارهای تولیدی بعدی از پیشگویی میکند. نکته قابل توجه آنکه ارتباط بازهای با قابلیت جهش بالا، و میزان انرژی منفی بالاتر(حالت پایدارتر)ضعیف است. فرایندی با تشدید انرژی منفی، از تاثیر میزان بازهای با قابلیت جهش زیاد، می کاهد و برعکس!

و این حالت واقعا شگفت انگیز است. و نشان دهنده برنامه ای درونی در ساختار ژنهای ماست و حتی قبل از آنکه موجود زنده با اندامهای حسی خود، جهان را حس کند و قبل از آنکه بر اساس این حس و ادراک با محیط واکنش نشان دهد، با چشمی درون ساختار ژنتیکی، نگاه میکند و آن را تنظیم مینماید.

ساختارهای حس و انتخاب و گزینش، فقط درون چشم و گوش بدنهای ماکروسکوپیک ما نیست بلکه در ریزترین ساختارها و نقشه ساختمان بدن ما هم هست.

DNA کروموزومی، یک فوق مارپیچ است و این فوق مارپیچ SLS را می سازد و آن را پایدار میکند و آنها در نتیجه زنجیرهای مکمل وارونه در ssDNA شکل میگیرند. این SLSها مناطقی ازssDNA با بازهای جفت نشده یا بد جفت شده، دارد که مستعد به جهش و موتاسیون است. SLSها نه تنها برخی بازها را در معرض جهش قرار میدهد همچنین زمان در معرض قرار گرفتن آنها را هم با مهار دوره ای پیشرفت رونویسی RNAپلیمراز، طی بلند شدن نمونه رونوشت، افزایش میدهد.

این توقف ها به نظر میرسد خاص سکانس باشد و موتاژنز را تحریک کند. رونویسی، فوق مارپیچ را تشدید میکند.

تاثیر مستقیم شکل های مختلف استرس بر فوق مارپیچ به نظر میرسد، در ژنوم بسیار اختصاصی است و در درجه اول آن ژنهایی را تحت تاثیر میگذارد- که مرتبط با استرس وارد شده هستند.

(اختصاصی بودن تاثیر عوامل استرس زا بر ژن ها، نشان می دهد، چشم و نگاهی در درون ساختار ژنتیکی ما هست- که به صورت کاملا اختصاصی، استرس و فشار وارد شده را شناسایی و پردازش می کند. استرس وارد شده از طرف محیط، هرچند به نظر می رسد، تصادفی باشد ولی نگاه کاملا آگاهانه ساختار ژنتیکی ما بر این استرس تصادفی، و گزینش اختصاصی آن، از تاثیر تصادفی استرس محیطی بر ساختار ژنتیکی جلوگیری میکند)

نمونه های آن، گرسنه نگه داشتن سلول، انواع اکسیژن های فعال و مسمومیت با فلز و شوک اسموزی است. جهش های تشدید شده با رونویسی ترجیحا در مناطق ایست و توقف در SLSها در DNA مارپیچی- که در ردپا و باقیمانده حباب رونویسی رخ میدهد- وجود دارد. اگر شکل های ویژه ای از استرس، مناطق ویژه ای از ژنوم فوق مارپیچ را هدف بگیرد، تشکیل ساختارهای ثانویه تسهیل می شود.

بازهای با قابلیت جهش زیاد در ژن سرطان p53 در مناطق صدمه پذیر در ساختارهای ثانویه DNA قرار دارد.

مطالعات چین دادن و ساختار سازی دی ان ای نشان میدهد بازهای با بیشترین قابلیت جهش، در اکسون های 5 و 7و 8 قرار دارد. اگر استرس در ابتدا رونویسی را فعال کند این به نوبه خود باعث تشدید مارپیچ در

محل میشود. با هر دو سناریو، افزایش ایجاد شده در غلظت SLSها باعث تشدید موضعی موتاسیون میشود.
مکانیسمی- که سرعت های تشدید شده جهش را هدف میگیرد- بر ژنهایی است که باید جهش پیدا کند تا با شرایط استرس زا مقابله کند و اینها ممکن است طی تکامل انتخاب شده باشد.(این مکانیسم بر ژنهایی است که از تاثیر شرایط استرس زا جلوگیری کند. و این هم نشان دهنده فرایند و برنامه ای آگاهانه و هوشیارانه در ساختار ژنتیکی ماست که با شرایط استراس زا مقابله می کند).

مدارک مستقیم- که سرعت های افزایش یافته رونویسی را با افزایش جهش موضعی در بازهای جفت نشده SLSها مرتبط میکند- اخیرا در E. Coli. به دست آمده است.

در اینجا مدارکی به دست آمده است که بازهای با قابلیت جهش بالا در P53 به صورتی منحصر به فرد، مستعد به جهش هستند و این، همراه با محل و موقعیت آنها در SLSهای با انرژی منفی بالاست.

نتایج : جهش های ناشی از استرس درE. Coli.
تشدید مارپیچ و تشدید موتاسیون به صورت موضعی، باید به عنوان نتیجه افت ناشی ازگرسنگی و فعالیت رونویسی رخ دهد. برای آزمودن این فرضیه، جهش ها در ژنهای خاموش شده باکتری گرسنه، آنالیز شد و با جهش سلول هایی- که زیر استرس نیست- مقایسه گردید. برنامه کامپیوتری چین های دی ان ای استفاده شد تا SLSهای پایدار از نظر ترمودینامیکی و انرژی های آزاد منفی چین خوردگی های هر زنجیر نوکلئوتید، مورد آنالیز را نشان دهد. هر چه میزان انرژی منفی بیشتر باشد، SLS پایدارتر با احتمال بیشتری شکل میگیرد و مناطق ایست را ایجاد میکند.

با برنامه zucker قطعات nt30 و 40 و 50 چین دار و سازماندهی شد و چین های 30NT بیشترین ارتباط اختصاصی را با حداکثر میزان انرژی منفی در حضور هر نوکلئوتید جهش یافته در ژن مهار شده دارد.

میزان انرژی منفی بالا به علت میزان پایداری ریشه ها است و لزوما حضور باز قابل جهش را نشان نمیدهد. برای پیش بینی قابلیت جهش باز، همچنین لازم است میزانی را- که باز طی رونویسی به صورت جدا جفت نشده است- بدانیم پس برنامه ما موارد زیر را محاسبه میکند: 1- درصد چین ها که در آن، هر باز جفت نشده است 2- اندکس قابلیت جهش(mutatability index MI) برای هر باز- که به عنوان یک مقدار خالص محاسبه میشود.

این ایندکس، میزان فرکانس جهش بازها را در SLS پیشبینی شده، بیان میکند. بالاترین دلتا جی منفی بالاترین میزان پایداری را به یک چین دی ان ای میدهد که دارای بازهای جفت نشده است. اهمیت اصلی به ساختاری داده میشود که باز برای بیشترین زمان ممکن در معرض آسیب است پس بیشترین احتمال جهش را دارد. بازهای قابل جهش در ژنهای خاموش، ترجیحا در SLS های با انرژی منفی بالا قرار دارد و این در مقایسه با بازهای قابل جهش است که تحت استرس نیستند.(باز قابل جهش، در زنجیره حلقوی بنیادین پایدار، از جهش ها می کاهد و این، میتواند یک مکانیسم حفاظتی در برابر جهش های زیاد و نامناسب باشد)

ارتباطی خوب بین MIهای نسبی و فرکانس های جهش- که به صورت آزمایشگاهی تعیین شده است- وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین بازهای قابل جهش سلولهایی که تحت استرس نیستند وجود ندارد. نتایج این پژوهش ها در پروکاریوت ها با محل بازهای در معرض جهش های فراوان، در SLSهای ژنهای رونویسی کننده با انرژی منفی زیاد وجود دارد که نشان میدهد استرس زاهای محیطی ممکن است جهش هایی را در آن ژنها ایجاد کند.(هرچند این میزان به دلیل انرژی منفی زیاد، کمتر میشود)

ارتباط این یافته ها اکنون در P53مورد بررسی و پژوهش است. اطلاعات از زنجیره هایی برای جهش های نقطه ای در ژنP53 انسان برای آنالیز ساختار ثانویه دی ان ای به عنوان عامل ممکن جهش های فراوان و سرطان، در دسترس است.

کدون پی 53 با قابلیت جهش زیاد، در SLSهای با انرژی منفی زیاد

اکسون 5-8 در ژن پی 53 با برنامه فولدیگ دی ان ای بررسی شده است تا مشخص شود بازهای با قابلیت جهش فراوان در محل هایی از ژن با انرژی منفی زیاد قرار دارد یا نه. اندازه پنجره چین که استفاده میشود در پروکاریوت ها کمتر حیاتی است زیرا زنجیره های چین دار و فولدینگ بین 35 تا 50 nt همان نتایج را داده است. در حدود 100nts
که دارای بازهای با قابلیت جهش فراوان است(اکسون 5،7، 8)یا دارای بازهای باقابلیت جهش فراوان نیست مانند اکسون 6 در پنجره های پی در پی و رو در روی nt43 چین میخورد. میانگین انرژی منفی برای مناطقی که شامل اکسون های 5 و 7 و 8 با بازهای با قابلیت جهش زیاد است به ترتیب 6.2، 5.6 و 4.4 است. و این مقدار در اکسون 6 با هیچ باز با قابلیت جهش زیاد، برابر با 3 است. انرژی منفی SLS که بازهای با قابلیت جهش زیاد در مناطق اول و دوم کدون های 175، 245، 248، 249، ، 282 273 داشتند- در جدول یک نشان داده شده است.

مکانیسم و نتایج قابلیت جهش

فرایند ایجاد SLS طی رونویسی قدرتمند است. بدون توجه به تغی

یرات پی در پی و محتمل در طول قطعات نوکلئوتیدهایی که چین خورده است محل بازهای قابل جهش در این ساختارها عموما همراه با مقادیر انرژی منفی حداکثر است . در این نمای دینامیک و در حال تغییر مداوم بخش ها و ریشه ها- که SLS را تولید میکند- بخش غیر قابل تغییر هستند( حلقههای بنیادی یا stem-loopالگویی است که میتواند در دی ان ای تک رشتهای و البته بیشتر در آر ان ای رخ دهد. این ساختار را به عنوان سنجاق سر (hairpin) یا حلقه سنجاق سری (hairpin-loop) نیز معرفی میشود. ساختار ذکرشده زمانی به وجود میآید که دو ناحیه از یک رشته، که معمولاً وقتی آنها را در دنباله نوکلئوتیدی از دو جهت مخالف میخوانیم مکمل یکدیگر هستند، به شکل یک فنر دوتایی جفت شوند به طوری که در انتهایشان یک حلقه جفت نشده دیده شود. این الگوها عموماً بخش کلیدی برای بسیاری از ساختار دوم آر ان ای هستند.).

پس مطمئنترین بخش برای باز جفت نشده که به نظر میرسد قابل جهش باشد بلافاصله بعد از شاخه و پایه است و این مورد در بازهای با قابلیت جهش زیاد است.(قرار گیری بازهای با قابلیت جهش زیاد در محل هایی که دربرابر جهش مقاوم است نشان دهنده برنامه ای درونی در ژنهای موجودات زنده است تا ساختار ژنوم را از جهش های زیاد محافظت کند) به جز برای یک یا شاید دو نوکلئوتید بعد از محل شاخه زدن، قطعات دی ان ای تک رشته ای در شروع یا پایان حلقه بنیادی، ممکن است، با کمپلمان نرمال خود در دی ان ای دو رشته ای جفت شود. چون این حالت با برنامه کامپیوتری شناسایی نمیشود مقادیر MI ممکن است برای آن بازها معتبر نباشد این مورد برای سیتوزین، کدون 175 و گوانین کدون 282 هست ولی فرکانس های کلی جهش این کدون ها را به طور مشخصی تغییر نمیدهد.

ده تا از بازهای کنترل در این روش درگیر میشود. اطلاعات بیان میکند زمان تماس بازهای با قابلیت جهش زیاد، طی رونویسی یک متغیر حساس در مجموعه رخدادهایی است که باعث سرطان های انسانی میشود. نزدیکی یا دوری به محل جدا شدن و ریشه در SLS ممکن است توضیح دهد چرا بازهای با قابلیت جهش زیاد در P53 ، اینقدر میتوانند جهش پیدا کنند و چرا آنها اهدافی برای شکل های مختلف استرس محیطی مانند نیتریک اکساید و اکسی رادیکال هستند.

عوامل جهش زا به نظر میرسد رونویسی P53 و فوق مارپیچ را القا و تحریک کند. و MIباز، ممکن است تعیین کند سم چقدر میتواند فرکانس جهش را تحت تاثیر بگذارد. چون عوامل استرس زا نمیتوانند MI را به طریق مستقیم تحت تاثیر بگذارند، تاثیر آن بر فرکانس جهش ممکن است با تشدید فوق مارپیچ ها و SLS به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فعالیت رونویسی باشد.

مهار چنین جهش هایی ممکن است نیاز به مهار سوپرکویلنگ و رونویسی ای باشد که انجام میشود. در حالیکه MI، فرکانس های نسبی جهش را مشخص میکند طیف جهش هایی- که ایجاد میشود- مشخصا با مکانیسم های شیمیایی درگیر، تعیین میشود. این نتیجه گیری با این حقیقت به دست می آید که طیف جهش های P53 مشابه جهش های Ecoli lacI است:

سیتوزین بیشتر از آنکه به آدنین یا گوانین جهش پیدا کند به تیمیدین جهش پیدا میکند و گوانین، بیشتر ازآنکه به سیتوزین یا تیمیدین تبدیل شود به آدنین جهش پیدا میکند. خصوصیات ترمودینامیک واکنشهای هیدرولیک- که در اسیدهای نوکلئیک و تحت شرایط فیزیولوژیک رخ میدهد- آنگونه است که دامینه شدن سیتوزین، بسیار بیشتر از آدنین باشد و دپورینه شدن گوانین یا آدنین بسیار بیشتر از دپیریمیدینه شدن سیتوزین یا تیمیدین است.

همچنین پتانسیل اکسیده شدن گوانینی که در 5 پریم قرار دارد در مقایسه با گوانین دیگر، بیشتر از زمانی است که نزدیک سیتوزین یا تیمیدن باشد. به خاطر اندازه آن، یک آدنین بیشتر از سیتوزین یا تیمیدین میتواند جایگزین گوانین شود. میزان کلی گوانین و سیتوزین در SLS به ترتیب 32 و 30 % است.

یافته ها نشان میدهد وقتی عوامل جهش زا فرکانس جهش را افزایش میدهد، اختصاصیت آن برای هدف گرفتن گوانین یا سیتوزین در محدوده 14 هزار جهش از بین میرود و این مشابه جهش های پایه ای است. طیف جهش زاها که در P53 ياlaci تولید میشود وابسته به MI نیست.

چه عامل جهش زا باشد یا نباشد، علت زمینه ای فرکانس های نسبی جهش در P53 به نظر میرسد نتیجه غیر قابل اجتناب فولدینگ در زنجیره هایی است که ژن را میسازد. بیشتر و نه همه عوامل جهش زا روی دی ان ای تک رشته ای فعالتر هستند و همه مکانیسم هایی که به نظر می رسد باعث جهش شود در سطح کمتری در ژنوم دستکاری شده رخ میدهد و این به خاطر طبیعت ذاتی اتصالات است. بنابراین بهتر است عبارت جهش زمینه ای را به جای جهش خودبخودی بیان کنیم.

نتیجه: به نظر میرسد غنی بودن با گوانین و سیتوزین، پتانسیل ترمودینامیک برای دپورینه شدن و دآمینه شدن و اکسیداسیون و نزدیکی به محل ساقه و شاخه، طی تکامل با هم مشارکت میکند تا بازهای با قابلیت ج

هش زیاد در ژن P53 را تولید کند . در ارگانیسم تک سلولی شرایط محیطی ناگوار میتواند قابلیت جهش را به آن ژن هایی بدهد که پاسخ سلول را به هر نوع از استرس، تنظیم میکند و آسیب ژنتیکی به ژنوم را کم میکند. در حالی که مناسب ترین آللها را برای انتخاب سازگارترین فرد در پاسخ به استرس ایجاد میکند.

در ارگانیسم های چند سلولی، متغیرها سلول های مستقل نیستند بلکه بخشی از یک کل به حساب می آید و انتخاب سازگارترین، باعث رشد غیر طبیعی می شود. این، یک میراث مستحکم برای مکانیسم هایی است که انتخاب میشود تا تکامل را پیش ببرد.
@salmanfatemi

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/20/5641#fn-4

(حقیقت، آن است که تفسیر علمی زندگی زمینی وجود خدا را اثبات میکند و برعکس نیست، زیرا اگر در نظریه تکامل(نشوء و ارتقا) دقت شود، خواهیم دید عبارت است از فرایند اجرای نقشه ژنتیکی قانونمند و هدفدار.

و این، سبب میشود نظریه تکامل، نشانه ای از قانونگذاری هدفمند باشد.

و در نتیجه نظریه تکامل نه تنها با دلایل عقلی ای- که قرآن برای اثبات وجود خدا مطرح میکند و به خصوص دلیل(صفت و ویژگی اثر نشان دهنده صفت و ویژگی موثر است)، در تعارض نیست، بلکه کاملا با آن موافق است.

📖كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسن - صـ194.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنهای مشترک بین انسان و وایندرالخواب عامل دسته بندی و حفطبحثی درباره هوش و تفاوتهسرعت فکر کردن چگونه استنقش غذاها و موجودات درياتلاشی جدید در درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریبرخی توجهات در ببمار پارطوفان فقر و گرسنگی و بی سفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ابزار هوش ، راه پر اثرات مضر ماری جوانادرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر کپسول نوروهرب بر تارتباط میکروب روده و پاردرگیری اعصاب به علت میتومیگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر گیاهخواری بر رشد و از آغاز خلقت تا نگاه انساروش هایی ساده برای کاهش امخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر رو ح و روان بر جسماز تکینگی تا مغز از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتغییر زودتر اتصالات مغزیاصول سلامت کمرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریانواع سکته های مغزیحمله ویروس کرونا به مغزبیوگرافیسیستم تعادلی بدننقش هورمون زنانه استروژننقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندایا کوچک شدن مغزانسان الخودآگاهی و هوشیاريبحثی درباره هوش و تفاوتهشلیک فراموشینقش غذاها و موجودات درياتمایل زیاد به خوردن بستنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انسبرخی سلولهای عصبی در تلاطی یکصد هزار سال اخیر هرچفلج خواب چیستچگونه هموساپينس بر زمین تکامل زباناجزای پر سلولی بدن انسان درمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدلوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر کپسول نوروهرب بر سارتباط چاقی و کاهش قدرت بذهن چند جانبه نیازمند نگمیدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمپیموزایدتاثیر انتخاب از طرف محیط از انفجار بزرگ تا انفجار روش صحبت کردن در حال تکاممدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بمغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتغییر عمودی سر انسان از پاضطراب و ترسزبان، وسیله شناسایی محیطمغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قانگشت نگاری مغز نشان میدحوادث روزگار از جمله ویربیوگرافیسیستم دفاعی بدن علیه مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانایا ابزار هوشمندی یا مغز خودآگاهی و هوشیاريبحثی درباره هوش و تفاوتهشنا در ابهای گرم جنوب نینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی برخی سيناپسها طی تکامل و ظهور امواج مغزی در مغز مصفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه آن شکری که می خوریمتکامل ساختار رگهای مغزی اجزایی ناشناخته در شکل گدرمان های جدید در بیماری مقالاتلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر کپسول نوروهرب بر سارتباط هوش ساختار مغز و ژرقیبی قدرتمند در برابر ممکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر ترکیبات استاتین (ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکروشهای نو در درمان دیسک بمروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی تغییرات منطقه بویایی مغزاطلاعاتی عمومی در مورد مسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریاندوهگین نباش اگر درب یا حافظه و اطلاعات در کجاست بیان ژن های اسکیزوفرنی دسکته مغزینقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنایا بیماری ام اس (مولتیپخانواده پایداربحثی درباره هوش و تفاوتهشناخت و معرفت، و نقش آن دنقص در تشخیص هیجانات عامتمدن بشری و مغز اخلاقیابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیبررسي علل احتمالي تغيير علم به ما کمک میکند تا موفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه انتظارات بر ادراک تکامل شناخت انسان با کشفاحساس گذر سریعتر زماندرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیمالرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط انسانی، محدود به رموزی از نخستین تمدن بشرما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر دپاکین بر بیماری ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکروشهای شناسایی قدرت شنوامرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر رژیم گیاه خواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکتغییرات تکاملی سر انسان اطلاعاتی عمومی در مورد مسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنانسان قدیم در شبه جزیره عحافظه و اطلاعات در کجاست بیست تمرین ساده برای جلوسانسور از روی قصد بسیاری نقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش منابررسی سیستم تعادلی بدن اایا بدون زبان میتوانیم تخدا موجود استبحثی درباره هوش و تفاوتهشناسایی سلول های ایمنی اچند جهانیتمساح حد واسط میان مغز کوابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسبررسی و اپروچ جدید بر بیمعلایم کمبود ویتامین E را فرگشت و تکامل تصادفی محض چگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیماتئوری تکامل امروز در درماخلاق و علوم اعصابدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیلزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط شگفت مغز انسان و فرمز و رازهای ارتباط غیر کما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر داروهای ضد التهاب از تکنیکی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفمرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر رژیم گیاهخواری بر از تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله مغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگرثبت امواج الکتریکی در عصبلندی در ذهن ما درک بلندیسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعانسان جدید از چه زمانی پاحافظه و اطلاعات در کجاستبیشتر کمردردها نیازی به ساخت شبکه عصبی با الفباینقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبررسی علل کمر درد در میانایا تکامل هدفمند استخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی درباره احساسات متفاشواهدی از دنیسوان(شبه نئچندین ماده غذایی که ماننتنفس هوازی و میتوکندریابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را فراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریتئوری تکامل در پیشگیری و اخلاق پایه تکامل و فرهنگدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط شگفت انگیز مغز انرویا و خبر از آیندهما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخمرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر عصاره تغلیظ شده گیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سمغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجمجمه انسان های اولیهبه زودی شبکه مغزی به جای سفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردانسان عامل توقف رشد مغزحس چشایی و بویاییبا هوش مصنوعی خودکار روبنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دبزرگ شدن مغز محدود به دورایرادهای موجود در خلقت بخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی درباره احساساتی غیرشاهکار قرنچه زیاد است بر من که در ایتنفس هوازی و میتوکندریابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستتا 20 سال آینده مغز شما به اختلال در شناسایی حروف و درمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط شگفت انگیز مغز انرویا بخشی حقیقی از زندگی ما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز و از مغز روشی جدید در درمان سکته ممرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آتاریخ همه چیز را ثبت کردهاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان رجنسیت و تفاوت های بیناییبوزون هیگز چیستسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک (قسمت اول )بار سنین ابزار هوشمندی اساخت شبکه عصبی مصنوعی با ساختار شبکه های مغزی ثابنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی اگر نعمت فراموشی نبود بسخطرات هوش مصنوعیبخش دیگری در وجود انسان هشبیه سازی میلیون ها جهان چهار میلیارد سال تکامل بتو دی ان ای خاص ميتوکندريابزارهای بقای موجود زندداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زبافرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر مشاهده بر واقعیت باختلالات مخچهدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وارتباط غیرکلامی بین انسارویا تخیل یا واقعیتماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تريتوکسيمب در درمان ام اسمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آتبدیل تراکت صوتی مصنوعی از تکینگی تا مغز- از مغز زبان مشترک ژنتیکی موجودامغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حسجنسیت و تفاوت های بیناییبیماری های مغز و اعصاب و سفری به آغاز کیهانمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان اولین هیبرید بین انسان وحس و ادراک (قسمت دوم )بارداری بدون رحمبازگشت از آثار به سوی خداسازگاری با محیط بین اجزانقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهاببسیاری از بیماری های جدیاگر نعمت فراموشی نبود بسدفاع در برابر تغییر ساختبرنامه و ساختار پیچیده مشبیه سازی سیستم های کوانچهار ساعت پس از کشتار خوکتولید سلولهای جنسی از سلابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و فرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر نگاه ناظر هوشیار باختلالات حرکتی در انساندرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وارتروز یا خوردگی و التهارویاها از مغز است یا ناخوماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تریواستیگمینمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه تبدیل سلولهای محافط به ساز تکینگی تا مغز- از مغز زبان چهار حرفی حیات زمینمغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیماجهش های ژنتیکی مفید در سابیماری گیلن باره و بیمارسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز اماولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت چهارمبازسازي مغز و نخاع چالشی سخن پاک و ثابتنقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت مغز انسان و میمون هاگر تلاش انسان امروز برادقیق ترین تصاویر از مغز ابرین نت به جای اینترنتشباهت زیاد بین سلول هاي عنوار مغزی روشی مهم در تشختوانایی مغز و دیگر اجزای ابزارهای بقا از نخستین هداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت افرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر نگاه انسان بر رفتااختلالات صحبت کردن در اندرک و احساسمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت اولرویاهای پر رمز و حیرتی درمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز- از مغزتزبان و کلمه حتی برای کسانمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهش های ژنتیکی غیر تصادفبیماری ای شبیه آلزایمر و سلسله مباحث هوش مصنوعیمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده اولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سومبحتی علمی درباره تمایل بسریعترین کامپیوتر موجودنقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریتفاوتهای جنسیتی راهی براابزار هوش در حال ارتقا ازدلایلی که نشان میدهد ما ببرای پیش بینی آینده مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عنورون هاي مصنوعی می توانتوازن مهمتر از فعالیت زیابزارهای بقا ازنخستین همداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدقیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر نگاه انسان بر رفتاادامه بحث تکامل چشمدرک احساسات و تفکرات دیگمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت دومرویای شفافمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم مشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتری فلوپرازیناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان نتیجه ساختمامغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری ای شبیه ام اس مولتسم زنبور ، کلیدی برای وارمغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید داولین سلول مصنوعیحساسیت روانی متفاوتبحث درباره پیدایش و منشاسرگیجه از شایعترین اختلانقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از تقلید مرحله ای نسبتا پیشابزار بقای موجود زنده از دندان ها را مسواک بزنید تبرخی نکات از گاید لاین پرشش مرحله تکامل چشمنورون های ردیاب حافظهتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزارهای بقای از نخستین داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر ویتامین دی بر بیمااداراوون تنها داروی تاییدرک تصویر و زبان های مخلتمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر گیاه خواری بر رشد وارزش حقیقی زبان قسمت سومروبات های ریز در درمان بیمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی متاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروتسلیم شدن از نورون شروع مازدواج های بین گونه ای، رزبان و بیان، در سایه پیشرمغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروجهشهای مفید و ذکاوتی که دبیماری بیش فعالیسودمندی موجودات ابزی بر نقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویااوکرلیزوماب داروی جدید شايندگان چگونه خواهند دیدخلاصه ای از مطالب همایش مبحثی در مورد نقش ویتامينسردرد میگرن در کودکاننقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی تلقین اطلاعات و حافظهابزار بقای موجود زنده از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبرخی اثرات مضر ویتامین دششمین کنگره بین المللی سنوروپلاستیسیتی چیستتوصیه های غیر دارویی در سابزارهای دفاعی و بقای موداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآقانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر ویروس کرونا بر مغز ادغام میان گونه های مختلدرک عمیق در حیواناتموجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نشانه ها و آثار درک شدروح رهاییمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتشنج چیستاستفاده از هوش مصنوعی در زبان و تکلم برخی بیماریهمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریبیماری تی تی پیسیاهچاله و تکینگی ابتداینقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی ايا اراده آزاد توهم است یخواندن ، یکی از شستشو دهنبحثی جالب درباره محدودیتسردرد و علتهای آننقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تتلاش هایی در بیماران قطع ابزار بقای موجود زنده از ديدن با چشم بسته در خواب برخی اختلالات عصبی مثانهصرع و درمان های آننوشیدن چای برای مغز مفید توصیه هایی در مصرف ماهیاثر مضر مصرف طولانی مدت ردر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر ژنها بر اختلالات خادغام دو حیطه علوم مغز و درگیری قلب در بیماری ویرموجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب یا نرووسروزه داری و بیمار ی ام اس محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تراه های جدید برای قضاوت رمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملتشنج و حرکات شبه تشنجی قااستیفن هاوکینگ در مورد هزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانامگا سه عامل مهم سلامتحقیقت قربانی نزاع بین بی بیماری ضعف عضلات نزدیک بسیاره ابلهاننقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقژنها نقشه ایجاد ابزار هوايا اراده آزاد توهم است یخواب سالم عامل سلامتیبحثی در مورد نقش کلسیم و سردرد تنشننقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایتلاشی برای درمان قطع نخاابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(برخی بیماری ها که در آن بضررهای مصرف شکر و قند بر نوعی سکته مغزی ، وحشتناک توضیحی ساده در مورد هوش ماثرات فشار روحی شدیددر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداقبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر کلام در آیات کلام بارتقا و تکامل سنت آفرینش درگیری مغز در بیماری کویمیهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب اراده آزروش مقابله مغز با محدودیمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تراه پیروزی در زندگی چیستمشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از تشنج عدم توازن بین نورون استیفن هاوکینگ در تفسیر زبان و شناخت حقیقت قسمت امغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحقیقت خواب و رویابیماریهای تحلیل عضلانی اسیاره ابلهاننقش نظام غذایی در تکامل مژنها ، مغز و ارادهای آنکه نامش درمان و یادشخواب سالم عامل سلامتی و یبحثی در مورد عملکرد لوب فسردرد سکه اینقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلتلاشی تازه برای گشودن معابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریبرخی بیماری های خاص که بدضررهای شکر بر سلامت مغزفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل چشماثرات مفید قهوهدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر کپسول نوروهرب بر نارتوکين تراپی روشی جديد درگیری مغز در بیماران مبمیگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر گیاه خواری بر رشد واز نظر علم اعصاب اراده آزروش های صرفه جویی در ایجامخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر عملکاز تکینگی تا مغز از مغز تراست دستی و چپ دستیمعنی روزههدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاتغییر الگوی رشد مغزی با زاستخوان های کشف شده، ممکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشاحقیقت راستین انسان علم ببیهوش کردن در جراحی و بیمسیر آفرینش از روح تا مغز نقش هورمون های تیروئید د