دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مکانیزمهای دفاعی در برابر جهش ها در ژنوم

مکانیزمهای دفاعی در برابر جهش ها در ساختمان ژنومی
نقشه ژنتیکی هدفمند و دارای برنامه به سوی ابزار برتر بقا یا مغز(هر چیز دارای برنامه و نقشه، نیاز مند برنامه ریز و نقشه کشی است که اگاهانه این طرح را بریزد)

بازهای با قابلیت جهش زیاد در ژن ضد سرطان p53 ، در مناطق صدمه پذیر در ساختارهای ثانویه DNA قرار دارد.

مطالعات چین دادن و ساختار سازی دی ان ای نشان میدهد بازهای با بیشترین قابلیت جهش، در اکسون های 5 و 7و 8 بلافاصله بعد از محل جدا شدن و شاخه شدن در ساختارهای بنیادین-حلقه ای قرار دارد. بر اساس بیشترین انرژی منفی ساختارهایی- که هرکدام از بازهای قابل جهش را دارد- و بر اساس میزانی- که هر باز طی رونویسی از حالت جفتی بیرون می آید- قابلیت جهش نسبی آنها با یک الگوریتم کامپیوتری محاسبه می شود.

این فرکانس های جهش پیشبینی شده به خوبی با آن چیزی- که در 14000کانسر در انسان دیده شده است- برابری میکند (R2 = 0.76) در حالی که چنین ارتباطی در بازهای کنترل مجاور وجود ندارد(R2 = 0.0005) ارتباط فرکانس های باز با قابلیت جهش زیاد و میزان انرژی منفی، ضعیف است (R2 = 0.19), و این نشان میدهد مقداری- که باز طی رونویسی از هم جدا میشود- عامل مهمی برای پیش گویی فرکانس جهش هاست.(انرژی آزاد گیبس کمیتی ترمودینامیکی است که میزان خودبهخود انجام شدن یک واکنش را نشان میدهد(دلتا جی). انجام یک فرایند از لحاظ ترمودینامیکی هنگامی امکانپذیر است که تغییرات انرژی آزاد گیبس منفی باشد.
انرژی آزاد گیبس چنین تعریف میشود:
G=PV+U-TS
یا بطور معادل:
G=H-TS
که در آن: U انرژی درونی
P فشار
V حجم
T دما برحسب کلوین
S آنتروپی
H آنتالپی است
یک واکنش زمانی از نظر انرژی انجامپذیر تلقی میشود که بر اثر انجام آن انرژی سیستم کمتر شود. به عبارت بهتر سیستم پایدارتر شود. در این صورت تغییرات آنتالپی منفی خواهد بود.)

انرژی منفی بیشتر، نشان دهنده پایدار بودن بیشتر دو رشته از همدیگر است و این حالت، میزان جهش ایجاد شده در ساختارهای تولیدی بعدی از پیشگویی میکند. نکته قابل توجه آنکه ارتباط بازهای با قابلیت جهش بالا، و میزان انرژی منفی بالاتر(حالت پایدارتر)ضعیف است. فرایندی با تشدید انرژی منفی، از تاثیر میزان بازهای با قابلیت جهش زیاد، می کاهد و برعکس!

و این حالت واقعا شگفت انگیز است. و نشان دهنده برنامه ای درونی در ساختار ژنهای ماست و حتی قبل از آنکه موجود زنده با اندامهای حسی خود، جهان را حس کند و قبل از آنکه بر اساس این حس و ادراک با محیط واکنش نشان دهد، با چشمی درون ساختار ژنتیکی، نگاه میکند و آن را تنظیم مینماید.

ساختارهای حس و انتخاب و گزینش، فقط درون چشم و گوش بدنهای ماکروسکوپیک ما نیست بلکه در ریزترین ساختارها و نقشه ساختمان بدن ما هم هست.

DNA کروموزومی، یک فوق مارپیچ است و این فوق مارپیچ SLS را می سازد و آن را پایدار میکند و آنها در نتیجه زنجیرهای مکمل وارونه در ssDNA شکل میگیرند. این SLSها مناطقی ازssDNA با بازهای جفت نشده یا بد جفت شده، دارد که مستعد به جهش و موتاسیون است. SLSها نه تنها برخی بازها را در معرض جهش قرار میدهد همچنین زمان در معرض قرار گرفتن آنها را هم با مهار دوره ای پیشرفت رونویسی RNAپلیمراز، طی بلند شدن نمونه رونوشت، افزایش میدهد.

این توقف ها به نظر میرسد خاص سکانس باشد و موتاژنز را تحریک کند. رونویسی، فوق مارپیچ را تشدید میکند.

تاثیر مستقیم شکل های مختلف استرس بر فوق مارپیچ به نظر میرسد، در ژنوم بسیار اختصاصی است و در درجه اول آن ژنهایی را تحت تاثیر میگذارد- که مرتبط با استرس وارد شده هستند.

(اختصاصی بودن تاثیر عوامل استرس زا بر ژن ها، نشان می دهد، چشم و نگاهی در درون ساختار ژنتیکی ما هست- که به صورت کاملا اختصاصی، استرس و فشار وارد شده را شناسایی و پردازش می کند. استرس وارد شده از طرف محیط، هرچند به نظر می رسد، تصادفی باشد ولی نگاه کاملا آگاهانه ساختار ژنتیکی ما بر این استرس تصادفی، و گزینش اختصاصی آن، از تاثیر تصادفی استرس محیطی بر ساختار ژنتیکی جلوگیری میکند)

نمونه های آن، گرسنه نگه داشتن سلول، انواع اکسیژن های فعال و مسمومیت با فلز و شوک اسموزی است. جهش های تشدید شده با رونویسی ترجیحا در مناطق ایست و توقف در SLSها در DNA مارپیچی- که در ردپا و باقیمانده حباب رونویسی رخ میدهد- وجود دارد. اگر شکل های ویژه ای از استرس، مناطق ویژه ای از ژنوم فوق مارپیچ را هدف بگیرد، تشکیل ساختارهای ثانویه تسهیل می شود.

بازهای با قابلیت جهش زیاد در ژن سرطان p53 در مناطق صدمه پذیر در ساختارهای ثانویه DNA قرار دارد.

مطالعات چین دادن و ساختار سازی دی ان ای نشان میدهد بازهای با بیشترین قابلیت جهش، در اکسون های 5 و 7و 8 قرار دارد. اگر استرس در ابتدا رونویسی را فعال کند این به نوبه خود باعث تشدید مارپیچ در

محل میشود. با هر دو سناریو، افزایش ایجاد شده در غلظت SLSها باعث تشدید موضعی موتاسیون میشود.
مکانیسمی- که سرعت های تشدید شده جهش را هدف میگیرد- بر ژنهایی است که باید جهش پیدا کند تا با شرایط استرس زا مقابله کند و اینها ممکن است طی تکامل انتخاب شده باشد.(این مکانیسم بر ژنهایی است که از تاثیر شرایط استرس زا جلوگیری کند. و این هم نشان دهنده فرایند و برنامه ای آگاهانه و هوشیارانه در ساختار ژنتیکی ماست که با شرایط استراس زا مقابله می کند).

مدارک مستقیم- که سرعت های افزایش یافته رونویسی را با افزایش جهش موضعی در بازهای جفت نشده SLSها مرتبط میکند- اخیرا در E. Coli. به دست آمده است.

در اینجا مدارکی به دست آمده است که بازهای با قابلیت جهش بالا در P53 به صورتی منحصر به فرد، مستعد به جهش هستند و این، همراه با محل و موقعیت آنها در SLSهای با انرژی منفی بالاست.

نتایج : جهش های ناشی از استرس درE. Coli.
تشدید مارپیچ و تشدید موتاسیون به صورت موضعی، باید به عنوان نتیجه افت ناشی ازگرسنگی و فعالیت رونویسی رخ دهد. برای آزمودن این فرضیه، جهش ها در ژنهای خاموش شده باکتری گرسنه، آنالیز شد و با جهش سلول هایی- که زیر استرس نیست- مقایسه گردید. برنامه کامپیوتری چین های دی ان ای استفاده شد تا SLSهای پایدار از نظر ترمودینامیکی و انرژی های آزاد منفی چین خوردگی های هر زنجیر نوکلئوتید، مورد آنالیز را نشان دهد. هر چه میزان انرژی منفی بیشتر باشد، SLS پایدارتر با احتمال بیشتری شکل میگیرد و مناطق ایست را ایجاد میکند.

با برنامه zucker قطعات nt30 و 40 و 50 چین دار و سازماندهی شد و چین های 30NT بیشترین ارتباط اختصاصی را با حداکثر میزان انرژی منفی در حضور هر نوکلئوتید جهش یافته در ژن مهار شده دارد.

میزان انرژی منفی بالا به علت میزان پایداری ریشه ها است و لزوما حضور باز قابل جهش را نشان نمیدهد. برای پیش بینی قابلیت جهش باز، همچنین لازم است میزانی را- که باز طی رونویسی به صورت جدا جفت نشده است- بدانیم پس برنامه ما موارد زیر را محاسبه میکند: 1- درصد چین ها که در آن، هر باز جفت نشده است 2- اندکس قابلیت جهش(mutatability index MI) برای هر باز- که به عنوان یک مقدار خالص محاسبه میشود.

این ایندکس، میزان فرکانس جهش بازها را در SLS پیشبینی شده، بیان میکند. بالاترین دلتا جی منفی بالاترین میزان پایداری را به یک چین دی ان ای میدهد که دارای بازهای جفت نشده است. اهمیت اصلی به ساختاری داده میشود که باز برای بیشترین زمان ممکن در معرض آسیب است پس بیشترین احتمال جهش را دارد. بازهای قابل جهش در ژنهای خاموش، ترجیحا در SLS های با انرژی منفی بالا قرار دارد و این در مقایسه با بازهای قابل جهش است که تحت استرس نیستند.(باز قابل جهش، در زنجیره حلقوی بنیادین پایدار، از جهش ها می کاهد و این، میتواند یک مکانیسم حفاظتی در برابر جهش های زیاد و نامناسب باشد)

ارتباطی خوب بین MIهای نسبی و فرکانس های جهش- که به صورت آزمایشگاهی تعیین شده است- وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین بازهای قابل جهش سلولهایی که تحت استرس نیستند وجود ندارد. نتایج این پژوهش ها در پروکاریوت ها با محل بازهای در معرض جهش های فراوان، در SLSهای ژنهای رونویسی کننده با انرژی منفی زیاد وجود دارد که نشان میدهد استرس زاهای محیطی ممکن است جهش هایی را در آن ژنها ایجاد کند.(هرچند این میزان به دلیل انرژی منفی زیاد، کمتر میشود)

ارتباط این یافته ها اکنون در P53مورد بررسی و پژوهش است. اطلاعات از زنجیره هایی برای جهش های نقطه ای در ژنP53 انسان برای آنالیز ساختار ثانویه دی ان ای به عنوان عامل ممکن جهش های فراوان و سرطان، در دسترس است.

کدون پی 53 با قابلیت جهش زیاد، در SLSهای با انرژی منفی زیاد

اکسون 5-8 در ژن پی 53 با برنامه فولدیگ دی ان ای بررسی شده است تا مشخص شود بازهای با قابلیت جهش فراوان در محل هایی از ژن با انرژی منفی زیاد قرار دارد یا نه. اندازه پنجره چین که استفاده میشود در پروکاریوت ها کمتر حیاتی است زیرا زنجیره های چین دار و فولدینگ بین 35 تا 50 nt همان نتایج را داده است. در حدود 100nts
که دارای بازهای با قابلیت جهش فراوان است(اکسون 5،7، 8)یا دارای بازهای باقابلیت جهش فراوان نیست مانند اکسون 6 در پنجره های پی در پی و رو در روی nt43 چین میخورد. میانگین انرژی منفی برای مناطقی که شامل اکسون های 5 و 7 و 8 با بازهای با قابلیت جهش زیاد است به ترتیب 6.2، 5.6 و 4.4 است. و این مقدار در اکسون 6 با هیچ باز با قابلیت جهش زیاد، برابر با 3 است. انرژی منفی SLS که بازهای با قابلیت جهش زیاد در مناطق اول و دوم کدون های 175، 245، 248، 249، ، 282 273 داشتند- در جدول یک نشان داده شده است.

مکانیسم و نتایج قابلیت جهش

فرایند ایجاد SLS طی رونویسی قدرتمند است. بدون توجه به تغی

یرات پی در پی و محتمل در طول قطعات نوکلئوتیدهایی که چین خورده است محل بازهای قابل جهش در این ساختارها عموما همراه با مقادیر انرژی منفی حداکثر است . در این نمای دینامیک و در حال تغییر مداوم بخش ها و ریشه ها- که SLS را تولید میکند- بخش غیر قابل تغییر هستند( حلقههای بنیادی یا stem-loopالگویی است که میتواند در دی ان ای تک رشتهای و البته بیشتر در آر ان ای رخ دهد. این ساختار را به عنوان سنجاق سر (hairpin) یا حلقه سنجاق سری (hairpin-loop) نیز معرفی میشود. ساختار ذکرشده زمانی به وجود میآید که دو ناحیه از یک رشته، که معمولاً وقتی آنها را در دنباله نوکلئوتیدی از دو جهت مخالف میخوانیم مکمل یکدیگر هستند، به شکل یک فنر دوتایی جفت شوند به طوری که در انتهایشان یک حلقه جفت نشده دیده شود. این الگوها عموماً بخش کلیدی برای بسیاری از ساختار دوم آر ان ای هستند.).

پس مطمئنترین بخش برای باز جفت نشده که به نظر میرسد قابل جهش باشد بلافاصله بعد از شاخه و پایه است و این مورد در بازهای با قابلیت جهش زیاد است.(قرار گیری بازهای با قابلیت جهش زیاد در محل هایی که دربرابر جهش مقاوم است نشان دهنده برنامه ای درونی در ژنهای موجودات زنده است تا ساختار ژنوم را از جهش های زیاد محافظت کند) به جز برای یک یا شاید دو نوکلئوتید بعد از محل شاخه زدن، قطعات دی ان ای تک رشته ای در شروع یا پایان حلقه بنیادی، ممکن است، با کمپلمان نرمال خود در دی ان ای دو رشته ای جفت شود. چون این حالت با برنامه کامپیوتری شناسایی نمیشود مقادیر MI ممکن است برای آن بازها معتبر نباشد این مورد برای سیتوزین، کدون 175 و گوانین کدون 282 هست ولی فرکانس های کلی جهش این کدون ها را به طور مشخصی تغییر نمیدهد.

ده تا از بازهای کنترل در این روش درگیر میشود. اطلاعات بیان میکند زمان تماس بازهای با قابلیت جهش زیاد، طی رونویسی یک متغیر حساس در مجموعه رخدادهایی است که باعث سرطان های انسانی میشود. نزدیکی یا دوری به محل جدا شدن و ریشه در SLS ممکن است توضیح دهد چرا بازهای با قابلیت جهش زیاد در P53 ، اینقدر میتوانند جهش پیدا کنند و چرا آنها اهدافی برای شکل های مختلف استرس محیطی مانند نیتریک اکساید و اکسی رادیکال هستند.

عوامل جهش زا به نظر میرسد رونویسی P53 و فوق مارپیچ را القا و تحریک کند. و MIباز، ممکن است تعیین کند سم چقدر میتواند فرکانس جهش را تحت تاثیر بگذارد. چون عوامل استرس زا نمیتوانند MI را به طریق مستقیم تحت تاثیر بگذارند، تاثیر آن بر فرکانس جهش ممکن است با تشدید فوق مارپیچ ها و SLS به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فعالیت رونویسی باشد.

مهار چنین جهش هایی ممکن است نیاز به مهار سوپرکویلنگ و رونویسی ای باشد که انجام میشود. در حالیکه MI، فرکانس های نسبی جهش را مشخص میکند طیف جهش هایی- که ایجاد میشود- مشخصا با مکانیسم های شیمیایی درگیر، تعیین میشود. این نتیجه گیری با این حقیقت به دست می آید که طیف جهش های P53 مشابه جهش های Ecoli lacI است:

سیتوزین بیشتر از آنکه به آدنین یا گوانین جهش پیدا کند به تیمیدین جهش پیدا میکند و گوانین، بیشتر ازآنکه به سیتوزین یا تیمیدین تبدیل شود به آدنین جهش پیدا میکند. خصوصیات ترمودینامیک واکنشهای هیدرولیک- که در اسیدهای نوکلئیک و تحت شرایط فیزیولوژیک رخ میدهد- آنگونه است که دامینه شدن سیتوزین، بسیار بیشتر از آدنین باشد و دپورینه شدن گوانین یا آدنین بسیار بیشتر از دپیریمیدینه شدن سیتوزین یا تیمیدین است.

همچنین پتانسیل اکسیده شدن گوانینی که در 5 پریم قرار دارد در مقایسه با گوانین دیگر، بیشتر از زمانی است که نزدیک سیتوزین یا تیمیدن باشد. به خاطر اندازه آن، یک آدنین بیشتر از سیتوزین یا تیمیدین میتواند جایگزین گوانین شود. میزان کلی گوانین و سیتوزین در SLS به ترتیب 32 و 30 % است.

یافته ها نشان میدهد وقتی عوامل جهش زا فرکانس جهش را افزایش میدهد، اختصاصیت آن برای هدف گرفتن گوانین یا سیتوزین در محدوده 14 هزار جهش از بین میرود و این مشابه جهش های پایه ای است. طیف جهش زاها که در P53 ياlaci تولید میشود وابسته به MI نیست.

چه عامل جهش زا باشد یا نباشد، علت زمینه ای فرکانس های نسبی جهش در P53 به نظر میرسد نتیجه غیر قابل اجتناب فولدینگ در زنجیره هایی است که ژن را میسازد. بیشتر و نه همه عوامل جهش زا روی دی ان ای تک رشته ای فعالتر هستند و همه مکانیسم هایی که به نظر می رسد باعث جهش شود در سطح کمتری در ژنوم دستکاری شده رخ میدهد و این به خاطر طبیعت ذاتی اتصالات است. بنابراین بهتر است عبارت جهش زمینه ای را به جای جهش خودبخودی بیان کنیم.

نتیجه: به نظر میرسد غنی بودن با گوانین و سیتوزین، پتانسیل ترمودینامیک برای دپورینه شدن و دآمینه شدن و اکسیداسیون و نزدیکی به محل ساقه و شاخه، طی تکامل با هم مشارکت میکند تا بازهای با قابلیت ج

هش زیاد در ژن P53 را تولید کند . در ارگانیسم تک سلولی شرایط محیطی ناگوار میتواند قابلیت جهش را به آن ژن هایی بدهد که پاسخ سلول را به هر نوع از استرس، تنظیم میکند و آسیب ژنتیکی به ژنوم را کم میکند. در حالی که مناسب ترین آللها را برای انتخاب سازگارترین فرد در پاسخ به استرس ایجاد میکند.

در ارگانیسم های چند سلولی، متغیرها سلول های مستقل نیستند بلکه بخشی از یک کل به حساب می آید و انتخاب سازگارترین، باعث رشد غیر طبیعی می شود. این، یک میراث مستحکم برای مکانیسم هایی است که انتخاب میشود تا تکامل را پیش ببرد.
@salmanfatemi

http://cancerres.aacrjournals.org/content/62/20/5641#fn-4

(حقیقت، آن است که تفسیر علمی زندگی زمینی وجود خدا را اثبات میکند و برعکس نیست، زیرا اگر در نظریه تکامل(نشوء و ارتقا) دقت شود، خواهیم دید عبارت است از فرایند اجرای نقشه ژنتیکی قانونمند و هدفدار.

و این، سبب میشود نظریه تکامل، نشانه ای از قانونگذاری هدفمند باشد.

و در نتیجه نظریه تکامل نه تنها با دلایل عقلی ای- که قرآن برای اثبات وجود خدا مطرح میکند و به خصوص دلیل(صفت و ویژگی اثر نشان دهنده صفت و ویژگی موثر است)، در تعارض نیست، بلکه کاملا با آن موافق است.

📖كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسن - صـ194.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کپسول ژری لاکتبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیتوهم و خیالنفرت، اسیب به خود استشربت ضد خلطامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت هفدهممقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بردرک و احساسبی سوادی در قرن 21رادیوی مغز و تنظیم فرکانکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدستوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده ضرورت زدودن افکارانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت دهممنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درختان اشعار زمینبیماری ای شبیه آلزایمر و زمین زیر خلیج فارس تمدنی کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از طعمه ی شبکه های ارتباط اجانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومخفاش کور و انسان بینا؟منبع نور واقعی و ثابت، حقتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هداروی جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهذهن و زندگیبیهوش کردن در جراحی و بیمزندگی بی دودگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در سافرگشت و تکامل تصادفی محض تکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنعلم ساختن برج های چرخانانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنخواص منیزیممنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناداروی ضد چاقیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندرفتار اجتماعی انسان، حاصبا تعمق در اسرار ابدیت و زیرک ترین مردمگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزعادت کردن به نعمتای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسخورشید مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومیهوش عاطفی قسمت دوماستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمررویا و کابوسبارداری بدون رحمزبان و شناخت حقیقت قسمت اپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلشلیک فراموشیحقیقت انسانقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرعضلانی که طی سخن گفتن چقداینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانخدایی که ساخته ی ذهن بشر مهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط ماده و انرژیدرمان نگهدارنده ی اعتیادهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتروزه داری و التهاب زیانببحثی درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب تو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی آشناپنداری چیستحافظه میتواند بزرگترین دقدرت و شناخت حقیقتتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستاکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی ددلایلی که نشان میدهد ما بمیوتونیک دیستروفیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به روشهای نو در درمان دیسک بکوچکی قلببدون بار گذشتهسلولهای ایمنی القا کنندهتو در میانه ی جهان نیستی مغز برای فراموشی بیشتر کشایسته نیست در جیب خود قرافسردگی و ساختار مغزحس و ادراک (قسمت دوم )لیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجدو داروی جدید برای میاستهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز درمان سرگیجه بدون نیاز ببه خودت مغرور نشورژیم های غذایی و نقش مهم کامپیوتر سایبورگبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به توهم وجودنقاشی هایی با بوی گذشته یشش مرحله تکامل چشمامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت هجدهممقابله با کرونا با علم استاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندیروز و امروزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرودرک کنیم ما همه یکی هستیمبی شرمیراز تغییرکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بنضرب المثل یونانیانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت دوازدهممنابع انرژی از نفت و گاز تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرد و درسبیماری ای شبیه ام اس مولتزمان چیستکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرفیروز نادریتکامل مداومنقش زبان در سلطه و قدرت اظهور امواج مغزی در مغز مصانرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیخفاش با شیوع همه گیری جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغذهن و شیمی بدنبیهوشی در بیماران دچار ازندگی در جمع مواردی را برگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی ستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادففراموش کارها باهوش تر هستکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشعلایم کمبود ویتامین E را اهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالخواص میوه ی بهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان داروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانرقیبی قدرتمند در برابر مبا خودت نجنگزیست شناسی کل در جزء فراکگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمسرگردانیجبران از دست رفته هافشار و قدرتتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایعادت بد را ترک کنای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استخوش قلبی و مهربانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش عاطفی قسمت سوماستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هورویا و خبر از آیندهبازگشایی مجدد مطب دکتر سزبان و شناخت حقیقت قسمت دپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوشلیک فراموشیحقیقت اشیاقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت غم بی پایاناین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمخدایا جز تو که را دارممهندسی بدنارتباط متقابل با همه ی حیدرمان نابینایان آیا ممکنهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردروزه داری و بیمار ی ام اس بحثی درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب تو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیآشتی بهتر استحافظه های کاذبقدرت کنترل خودتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهبادنیا فریب و سرگرمیمیگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان با سلول های بنیادیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستروشهای شناسایی قدرت شنواکوچکترین چیز یک معجزه اسبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساسلولهای بنیادی مصنوعی درتوقف؛ شکستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شادی، پاداش انجام وظیفهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت 67لا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایدو سوی واقعیتهندسه بنیادینما اکنون میدانیم فضا خالاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیدرمان سرگیجه بدون داروبه خودت نگاه کنرژیم های غذایی و نقش مهم رژیم ضد التهابیکاهش میل جنسی در ام اسبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان توهم وجودچقدر به چشم اعتماد کنیمششمین کنگره بین المللی سامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیحس و ادراک قسمت هشتمملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندیسک گردنهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از درک احساسات و تفکرات دیگبی عدالتی در توزیع واکسن راست دستی و چپ دستیکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچALS نگاهی کامل بر بیماری وتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهضربه مغزی در تصادف رانندانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرد باسن و پا به دلیل کاهبیماری اسپینال ماسکولار زمان و مکان، ابعاد کیهان کشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اظرف باید پر شود چه با چرک انسولینچت جی پی تیخلا، حقیقی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دذهن پر در برابر آگاهیبیوگرافیزندگی در سیاهچالهگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولفراموشی همیشه هم بد نیستتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتعلایم کمبود ویتامین E را اولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت خواص هلو برگ هلومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می تورقابتی بی هدف یا رقابتی هبا خدا باشزیست شناسی باور حقیقت یا گشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هافشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قعادت دادن مغز بر تفکرای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پخوش خیالی و خوش بینیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انساندر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش عاطفی قسمت ششماسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهرویا بخشی حقیقی از زندگی بازگشت از آثار به سوی خدازبان و شناخت حقیقت قسمت سپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهغم بی پایاناینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمخرما منبع بسیار خوب آنتی مهربانی، شرط موفقیتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان های اسرار آمیز در آهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کاناروزه داری سلول های بنیادبحثی درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب تو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟شکرگزار هر چیزی باش که داآغاز فرایند دانستنحافظه و اطلاعات در کجاست قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیهمیشه اطمینان تو بر خدا بدنیا مکانی بسیار اسرارآممیگرن و خوابارزش خود را چگونه میشناسدرمان تومورهای مغزی با ابنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدروشی برای بهبود هوش عاطفکووید نوزده و خطر بیماری بر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیسلام تا روشناییتولید مولکول جدید توسط همغز بزرگ چالش است یا منفعشب سیاه سحر شوداقیانوس نادانیحس و ادراک قسمت 74لاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جندولت یا گروهکهندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کادرمان سرطان با امواج صوتبه دنبال رستگاری باشبه زودی شبکه مغزی به جای رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردتوهم بی خدایینقش قهوه در سلامتیشعار و عملامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استحس و ادراک قسمت هشتاد و نملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندیستونی قابل درمانهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدرک تصویر و زبان های مخلتبیمار 101 ساله، مبتلا به سرجزخوانی هایی که امروز بکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاNVG 291توصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نضررهای مصرف شکر و قند بر انگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت سی و هشتممنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرد زانو همیشه نیاز به جربیماری اضطراب عمومیزمان و گذر آن سریع استگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیآیا واکنش های یاد گرفته وسانسور ذهنجهان پیوستهفیزیک هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزظرفیت مغز چقدر استانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلخلا، خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین داروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیوگرافیزندگی زمینی امروز بیش از گالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویروستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسفراموشی و مسیر روحانیتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهعلائم عصبی آلزایمر، با ااولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واخواص هندوانهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امرموزی از نخستین تمدن بشربا طبیعت بازی نکنزیست، مرز افق رویداد هستپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولسربرولایزینجدایی خطای حسی استفضا و ذهن بازتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک ععارضه جدید ویروس کرونا سایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو خوشبختی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در اندر هر سوراخی سر نکنهوش عاطفی بیشتر در زناناسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و ورویا تخیل یا واقعیتبازگشت به ریشه های تکاملزبان جانسوزپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهغیرقابل دیدن کردن مادهاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمخسته نباشی باباموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان های بیماری آلزایمرهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آنروزهای بد باقی نمیماندبحثی درباره هوش و تفاوتهسفرنامه سفر به بم و جنوب تو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اشکست حتمیآغاز فصل سرما و دوباره تکحافظه و اطلاعات در کجاست قدرت ذهنتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیهمیشه به آنچه داری، خوشندنیای شگفت انگیز کوانتوممیگرن و روزه داریاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان تشنجبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاروشی جدید در درمان قطع نخکودک هشت ساله لازم است آدبرلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آسلاح و راهزنیتولید مثل اولین ربات های مغز بزرگ چالشهای پیش روشبیه سازی میلیون ها جهان الکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت 75لایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پدونپزیل در بیماران قلبی هندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستنداز بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان ضایعات نخاعیوقتی شروع به بیدار شدن میدرمانهای بیماری پارکینسبه زیر پای خود نگاه نکن برژیم غذایی سالم و ضد التهکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار سوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهتوهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اصبور باشامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت هشتاد و شممانتین یا آلزیکسا یا ابتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرک حقیقت نردبان و مسیری بیمار مرکز تنفس سلولیرحم مصنوعیکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازفقر داده ها در هوش مصنوعیتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای ضررهای شکر بر سلامت مغزانگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت سی و ششممنابع انرژی از نفت و گاز تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از دانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردردهای سال گذشته فراموش بیماری بیش فعالیزمان و صبرگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن بشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آفیزیک و هوشیاریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياعقل مجادله گرانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودخلاصه ای از مطالب همایش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید کنترل قند خونهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریذهن خود را مشغول هماهنگیبیان ژن های اسکیزوفرنی دزندگی زودگذرگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دفراموشی آرمانتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردرعلت خواب آلودگی بعد از خواولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک خواص انارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده رمز و رازهای ارتباط غیر کبالای هر دستی، دستی هستزاویه نگاه ها یکسان نیستپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های فضای قلب منبع نبوغ استتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتعبارت های مبهم مانند انرایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پخوشبختی دور از رنج های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکدر والنتاین کتاب بدید همهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندرویا حقی از طرف خدابازخورد یا فیدبکزبان ریشه هایی شناختی اسپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهغار افلاطونایندرالنعناعخطا در محاسبات چیزی کاملموفقیت در تفکر استارتباط پیوسته ی جهاندرمان های بیماری اس ام ایهیچ اندر هیچاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناروزهای سختبحثی درباره هوش و تفاوتهسفری به آغاز کیهانتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماشکستن مرز دور مغزآغاز مبهم آفرینشحافظه و اطلاعات در کجاستقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالهمیشه داناتر از ما وجود ددنیایی پر از سیاهچاله میگرن سردردی ژنتیکی که باز مخالفت بشنودرمان جدید ALSبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وروشی جدید در درمان نابینکودک ایرانی که هوش او از برنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداسلسله مباحث هوش مصنوعیتولید یا دریافت علممغز بزرگ و فعال یا مغز کوشبیه سازی سیستم های کوانالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت 78لازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همدوچرخه در کاهش دردهای کمهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکما با کمک مغز خود مختاريماز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس درماندگی به دلیل عادت کربه سیاهی عادت نکنیمرژیم غذایی ضد التهابیکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین صبور باشامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرحس و ادراک قسمت پنجممن و وجود توهمیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرک دیگرانبیماری لبر و نابینایی آنرحم مصنوعیکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهفلج نخاعی با الکترودهای توضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزضعیف و قویانتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک قسمت سیزدهممنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددردی که سالهاست درمان نشبیماری تی تی پیزمان واقعیت است یا توهمگل زندگیمرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی فیزیک آگاهیتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياعقل در جهان جدید، عجیب اسانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییخلاصه ای از درمان های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن خالی از شلوغی افکاربیان حقیقتزندگی سلول در بدن، جدای اگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دفرایند پیچیده ی خونرسانیتأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیعماد الدین نسیمی قربانی اولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوخواص اردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خادارویی خلط آورهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومرمز گشایی از اتصالات مغزبالاترین هدف از دولتزاوسکا درمان گوشرپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های فضای خالی ای وجود نداردتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاعجول نباشایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برخیالپردازی نکنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کواندر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسرویاها از مغز است یا ناخوبازسازي مغز و نخاع چالشی زبان شناسی مدرن در سطح سلپیوند اندام حیوانات به امغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهغرور و علمایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو خطا در محاسبات چیزی کاملمولکول ضد پیریارتباط انسانی، محدود به درمان های جدید ALSهیچگاه از فشار و شکست نترکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروزهای سخت میگذردبحثی درباره احساسات متفاسقوط درون جاذبه ای خاص، چتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدشگفت نیست من عاشق تو باشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحافظه ی هوش مصنوعیقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه راهی هستدنیا، هیچ استمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تدرمان جدید مولتیپل میلومبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترروشی جدید در درمان سکته مکودکان مهاجربرنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتولید پاک و فراوان انرژیمغز بزرگترین مصرف کننده شبکه های مصنوعی مغز به درالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت 82لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین دوچرخه سواری ورزشی سبک و هنر فراموشیهنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحدرها بسته نیستبه سخن توجه کن نه گویندهرژیم غذایی ضد دردکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دصبر لازمه ی پیروزی استامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت پنجاهمن کسی در ناکسی دریافتم تاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدرک درست از خود و هوشیاریبیماری میاستنی گراویسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیفلج بل، فلجی ترسناک که آنتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دطلوع و حقیقتانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت ششممنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از دارچینهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرس گرفتن از شکست هابیماری خود ایمن اعصاب محزمان پلانکگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياعقل سالمانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرخم شدن فضا-زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریذهن سالمبیداری معنوی یعنی دوستی زندگی، مدیریت انرژیگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از سخن پاک و ثابتجوانان وطنفرایند تکامل و دشواری هاتئوری تکامل امروز در درمچند جهانیعنصر اصلی تعیین واقعیتاولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استخواص باداممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهادارویی ضد بیش فعالی سیستهوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیرمز پیشرفت تواضع است نه طباهوش ترین و با کیفیت تریزبان فرایند تکاملی برای پمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)سردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های قفس دور خود را بشکنتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بعدم توقف تکامل در یک انداایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ خانه ی تاریکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمدر کمتر از چند ماه سوش جدهوشمندی کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابرویاهای پر رمز و حیرتی درباغچه ی منزبان شناسی نوین نیازمند پیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشغربال در زندگیایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث خطای ادراک کارمامولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط از بالا به پایین مدرمان های جدید میگرنهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد دروش مقابله مغز با محدودیبحثی درباره احساساتی غیرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتو افق رویداد جهان هستیپپوگستمغز انسان برای شادمانی طشگفت انگیز بودن کیهانافت فشار خون ناگهانی در وحافظه انسان و حافظه ی هوشقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه عسل با موم بخوریمدندان ها را مسواک بزنید تمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید میگرن با انتی به نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال ريتوکسيمب در درمان ام اسکودکان میتوانند ناقل بی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمسم زنبور ، کلیدی برای وارتولید اندام با چاپ سه بعدمغز حریص برای خون، کلید تشبکیه های مصنوعیالگو نداشتیمحس و ادراک قسمت 87لحظات خوش با کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدوپامین قابل حل در آبهنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبهبود حافظه پس از رخدادهراه فراری نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان سودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیصبر و واقعیتامیدوارینگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت پنجاه و یمن پر از تلخیمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدرک عمیق در حیواناتبیماری های میتوکندریرساناها و ابر رساناها و عکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیفلج خوابتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دطلای سیاهانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادست و پا زدن در سایه؟بیماری دویکزمان به چه دلیل ایجاد میشگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصاساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشفال نیکوتکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای عقلانیت بدون تغییرانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کخونریزی مغز در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست قسمت ترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنذهت را روی چیزهای مفید متبیداری و خواب کدام بهتر ازندگی، مراتب هوشیاری استگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند باسخت ترین حصارجوانان وطنفرایند حذف برخی اجزای مغتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علمعوامل موثر در پیدایش زبااولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمخواص بادام زمینیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانداستانها و مفاهیمی اشتباهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید درمز بقای جهش ژنتیکیباور و کیهان شناسیزبان متغیرپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزقفس ذهنتاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکعدم تعادل دوپامین، فقط بایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانخانواده پایدارمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییدر آرزوهایت مداومت داشتههوشیاری و وجوداصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهرویای شفافبترس از اینکه کسی، به درگزبان، نشان دهنده ی سخنگو پیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختقانون جنگلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییمقالاتایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیخطای حسمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید در بیماری اعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد دروش های صرفه جویی در ایجابحران ذهن فیلمی قابل تامسلول های مغزی عامل پارکیتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طشگفت زده و حیران باشافت هوشیاری به دنبال کاهحباب های کیهانی تو در توقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید همیشه، آنطور نیست که هستده روش موفقیتمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دریه زغالیکودکان گذشته به آینده فکبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساسماگلوتید داروی کاهش دهنتولید سلولهای جنسی از سلمغز در تنهایی آسیب میبینشباهت مغز و کیهانالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت چهللرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدورترین نقطه ی قابل مشاهچگونه آن شکری که می خوریمديدن با چشم بسته در خواب هنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کادرون قفس یا بیرون از آنبهداشت خوابراه نجاتکایروپاکتیک چیستماست مالیبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهصبر بسیار بایدامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت پنجاه و دمن بی من، بهتر یاد میگیرمتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدرگیری قلب در بیماری ویربیماری های مغز و اعصاب و رستگاری محدود به یک راه نکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معنافلج خواب چیستتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی درطوفان فقر و گرسنگی و بی سانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت شصت و دومنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدست کردن در گوشبیماری دیستروفی میوتونیزمان شگفت انگیزگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقافاکسیبتتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهعقیده ی بی عملانسان باشنخستین تمدن بشریخونریزی مغزی کشندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترس و آرمان هااتفاق و تصادفداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیرون اصل است یا درونزندان ذهنیگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قاسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده فراتر از دیوارهای باورتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتعوامل ایجاد لغت انسانی و اولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغخواص شکلات تلخمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتشخیص ایدزاحساسات کاذبدخالت در ساختار ژنهاهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقرمز جهانباید از انسان ترسیدزبان مشترک ژنتیکی موجوداپول و شادیمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیقفس را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمعدم درکایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سخاویار گیاهیمنبع خواب و رویاتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگراندر آسمان هدیه های نادیدنهوشیاری و افسردگیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندروان سالمبحتی علمی درباره تمایل بزبان، وسیله شناسایی محیطپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمآزار دیگری، آزار خود استشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر ویتامین دی بر بیماایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استخطر آلودگی هواموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید سرطاناعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هروش های عملی برای رفع کمربخش فراموش شده ی حافظهسلول های بنیادیتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر ششگفتی های نقشه ی ژنتیکیافتخار انسانحباب هایی تو در توقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک همکاری یا رقابتدهن، بزرگترین سرمایهمیدان های مغناطیسی قابل از نخستین همانند سازها تدرمان جدید ام اسبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنریواستیگمینکودکان خود را مشابه خود تبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدسندرم میلر فیشرتولترودینمغز را از روی امواج بشناسشباهت مغز با کیهان مادیالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت چهل و هفتلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(هوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخواندرون و بیرون، جدای از هم بهداشت خواب، رمز حافظه ی راه های جدید برای قضاوت رکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مصد قدح، نفتاده بشکستامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونحس و ادراک قسمت پنجاه و سمننژیتتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرگیری مغز در بیماری کویبیماری های ژنرالیزه ی عصرشته نوروایمونولوژی و نقکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمسیستم تعادلی بدنجهان معکوسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف طوفان بیداریاندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت شصت و ششمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از ددست آسمانبیماری سلیاکزمان، واقعی نیستگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتفاجعه ی جهل مقدستکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیعلم و ادراک فقط مشاهده ی انسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهخواندن ، یکی از شستشو دهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردذره ی معین یا ابری از الکبیست تمرین ساده برای جلوزونیسومایدگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیفرار در فرار از میزبان، دتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که ماننعواملی که برای ظهور لغت ااولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینخواص شگفت هویجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابدر موج، راز خلقت نهفته اسهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است رمز جهان خاصیت فراکتالبابا زود بیازبان چهار حرفی حیات زمینپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورقله برای دیدن نه برای به تاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانعدالت برای من یا برای همهایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان خار و گلمنتظر نمان چیزی نور را بهتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است در آستانه ی موج پنجم کوویهوشیاری کوانتومیاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونروبات ها قول میدهندبحث درباره پیدایش و منشا زدودن نقص از هوش مصنوعیپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیآسيب میکروواسکولاریا آسشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکصفحه اصلیایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزخطر حقیقی، خود انسان استموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اساعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلکنترل جاذبهروش هایی برای کم کردن اضطبخش های تنظیمی ژنومسلول های بنیادی منابع و اتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدشگفتی های زنبور عسلافراد آغاز حرکت خودشان رحد و مرزها توهم ذهن ماستقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینهمانند سازی در انساندو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیدان های کوانتومی خلااز نشانه ها و آثار درک شددرمان جدید ای ال اس، توفربه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیریاضیات یک حس جدید استکودکان را برای راه آماده برای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زتومورها و التهاب مغزی عامغز زنان جوانتر از مغز مرشباهت های ریشه ای چند بیمالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت چهل و هشتحس و ادراک قسمت چهل و دوملزوم گذر انسان از حدها و تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندین اجباریهورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبوزون هیگز چیستراه های جدید برای قضاوت رکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم سینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را توپیراماتنقش نظریه تکامل در شناساصداقتامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت پنجاه و شمن، ما یا چی؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرگیری مغز در بیماران مببیماری های روانی با تاثیرشد مغز فرایندی پیچیده اکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندفن آوری های جدید علیه شناتکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملطوفان زیباییاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک سی و هفتممنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطاندست بالای دستبیماری شارکو ماری توثزمزمه ات مانده در گوشمگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخساختن آیندهجهان شگفت انگیزفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسعلم و روحانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جخواندن، دوست روزهای سختمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی تعاملیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختذرات کوانتومی زیر اتمی قبیش از نیمی از موارد انتقزونا به وسیله ویروس ابله گذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنفرد موفقتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیعوارض ازدواج و بچه دار شداولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درخواص عجیب لوبیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر میان تاریکی و روشناییهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویارنگ کردن، حقیقت نیستباد و موجزبان نیاز تکاملی استپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماقله سقوطتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستعسل طبیعی موثر در کنترل باین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهخارق العاده و استثنایی بمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرادغام میان گونه های مختلدر برابر حقایق جدیدهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فروبات های ریز در درمان بیبحثي درباره هوش و تفاوتهسفر فقط مادی نیستتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب ها ناشی از آلودگی هوشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلقبل و بعد از حقیقتتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانسوالات پزشکیایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودخطر را بپذیرمورد نادر همپوشانی دو بیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اساعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متکندن ریشه ی خودروش هایی برای جلوگیری از بخش بزرگی حس و ادراک ما اسلول های بدن تو پیر نیستنتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استشانس یا نتیجه ی تلاشافراد بی دلیل دوستدار تو حریص نباشلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان جدید سرطانبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانریتوکسیمابکوری گذرای ناشی از موبایبرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراتومورهای نخاعیمغزهای کوچک بی احساسشباهت کیهان و مغزالتهاب شریان تمپورالام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک حس و ادراک قسمت چهل و سوملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان درددروغ نگو به خصوص به خودتبوزون هیگز جهان را از متلراه پیروزی در زندگی چیستکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید دصدای بم با فرکانس پایین، امگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت بیست و چهمنابع انرژي پاک سرچشمه حتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرگیری مغزی در سندرم کووبیماری وسواسرشد مغز علت تمایل انسان بکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هسکوت و نیستیجهان هوشیارفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث طولانی ترین شباندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک- قسمت پنجاه و منابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندستورالعمل مرکز کنترل بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بزنان باهوش ترگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهانسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاخواب زمستانی سلول های سرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی در قضاوت های ااز درخواست ها جدا شووزوز گوشذرات کوانتومی زیر اتمی قبیشتر کمردردها نیازی به زیان غذاهای پرچربگذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیفرد یا اندیشهتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقاعید نوروز مبارکاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبخود جسم و یا تصویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهدر مانهای کمر دردهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استرنگین کمانباد غرور و سر پر از نخوت وزبان و کلمه حتی برای کسانپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدسردرد عروقی میگرنحفره در مغزقلب های سادهتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فاعشق به هفت مرتبه ی شناختیاین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیخبر مهم تلسکوپ هابلمنتظر زمان ایده آل نشوادغام دو حیطه علوم مغز و در جراحی کمر عجله نکنیدهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسروبات کیانبحثی جالب درباره محدودیتسفر نامه سفر به بم و جنوب تنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداآسیب روانی شبکه های اجتمشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزقبل از آغازتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیپیامهای کاربرانایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبخطرات هوش مصنوعیموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزکندر در بیماریهای التهابروش هایی ساده برای کاهش ابخش بزرگتر کیهان ناشناختسلول بنیادی و ای ال استو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیشانس یا تلاشافزایش قدرت ادراکات و حسحرکات چشم، ترجمه کننده ی لووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیهمدلی و هوش عاطفیمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان جدید سرطانبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشریسپریدونکی غایب شدی تا نیازمند دلبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوتومورهای ستون فقراتمغز، فقط گیرندهشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز، همه ی واقعیت را نمیبشباهت زیاد بین سلول هاي عام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت نهملزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهدریا آرام نخواهد شد کشتی بی نهایت در میان مرزهاراه انسان شدن، راه رفتن وکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راسیاهچاله هاجنگ داده هاتوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژنصرع و درمان های آناما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهحس و ادراک قسمت بیست و یکمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درگیری مغزی در سندرم کووبیماری کروتز فیلد جاکوبرشد در سختی استکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنحس و ادراک- قسمت بیست و پمنابع بی نهایت انرژی در دترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیاددغدغه نتیجه ی نادانی استبیماریهای تحلیل عضلانی ازنجیرها را ما باید پاره کگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و فاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامعلم به ما کمک میکند تا موانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهخواب سالم عامل سلامتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استذرات کوانتومی زیر اتمی قبا همه مهربان باشزیباترین چیز در پیر شدنگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی سرنوشتجاودانگی مصنوعیفرد حساس از نظر عاطفی و بتابوهای ذهنینه به اعدامعامل کلیدی در کنترل کارآايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتخودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کندر محل کار ارزش خودت را بهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیسترهبر حقیقیبار مغز بر دو استخوانزبان و بیان نتیجه ساختماپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرسرطان کمیت گراییحق انتخابقلب و عقلتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای عشق درونی به یگانگی خلقتاین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیخدا موجود استمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا و تکامل سنت آفرینش در درمان بیماری مولتیپل هوض مصنوعی زندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بروح و آب حیاتبحثی در مورد نقش ویتامين سفر به مریخ در 39 روزتنهاییپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنآسیب عصب پا به دنبال اعتیشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزقبل از انفجار بزرگتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونسایتهای دیگرایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استدفاع از پیامبرموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهادرمان کارتی سل و تومور مغبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاکندر علیه سرطانروش جدید تولید برقبخش دیگری در وجود انسان هسلول بنیادی در درمان ایدتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاشاهکار قرنافزایش میل جنسی با خوردن حرکت چرخشی و دائمی کیهانلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیردو بیماری روانی خود بزرگ همراه سختی، اسانی هستمکان زمان یا حافظه زماناز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان دارویی سرطان رحم ببه بالاتر از ماده بیندیشریسدیپلام تنها داروی تایکیهان خود را طراحی میکندبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی توهم فضای خالیتوهم فضای خالی یا توهم فضمغزتان را در جوانی سیم کششجاعت و ترسام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت چهارملزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزردریای خدابی نظمی مقدمه شناختراه بی شکستکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفابرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتتوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسضایعه ی شبکه لومبوساکرالامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت بیست و دومنابع انرژی از نفت و گاز تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرگیری اعصاب به علت میتوبیماری گیلن باره و بیماررشد، رسیدن به یک هدف نیستکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرفواید روزه داری متناوبتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جطیف انسفالیت، گیلن باره انرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک- قسمت شصت و چهمنابع جدید انرژیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانذهن ما از در هم شکستن منببیماری، رساله ای برای سلزندگی فعال و مثبت روند آلگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم بساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیفتون های زیستیتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهعلم بدون توقفانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردخواب سالم عامل سلامتی و یمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیسترفلکس وتری با توضیح دکتر با هوش مصنوعی خودکار روبزیباترین چیز در افزایش سگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی فردا را نمیدانیمتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامعادت همیشه خوب نیستايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً خودآگاهی و هوشیاريمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش در چه مرحله ای از خواب ، رهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستروی و منیزیم در تقویت استبار بزرگ ایستادن بر دو پازبان و بیان، در سایه پیشرپیموزایدمعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی قلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاعشق، شلوغ کردن نیستاین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیخدا نور آسمان ها و زمین امنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتقا یا بازگشت به قبل ازدر دعواها چه میکنی؟هیچ نقطه ای مرکزی تر از ااصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خوابانروح در جهانی دیگر استبحثی در مورد نقش کلسیم و سفر به درون سفری زیباتنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بآسانی موفقیتشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزایران بزرگهمه چیز، ثبت می شوددفاع در برابر تغییر ساختمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش های وارونهدرمان پوکی استخوانبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تکو کیو تن coQ10بخشیدن دیگران یعنی آرامشسلول بنیادین از مخاط بینتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرشاهکار شش گوشافزایش مرگ و میر سندرم کوحس متفاوتلوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدندو بار در هفته ماهی مصرف همراهی میاستنی با برخی سمکانیک کوانتومی بی معنی از واقعیت امروز تا حقیقتدرمان زخم دیابتی با تکنوبه جای محکوم کردن دیگران ریشه های مشترک همه ی موجوکیهانِ هوشیارِ در حال یابرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی اسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغزتان را در جوانی سیمکششرکت نورالینک ویدیویی ازامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت نوزدهممقاومت به عوارض فشار خون تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیدرک فرد دیگر و رفتارهای ابی هیچ می ایی و بی هیچ میرراه طولانی را به سلامت گذکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلاضایعه ی عروقی مخچهانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت بیست و سومنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرب بسته با غیر خود باز مبیماری آلزایمر، استیل کوز گهواره تا گورکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نسکته مغزیجهان یکپارچهفواید زیاد دوچرخه سواریتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اطبیعت موجی جهانانرژی تاریکنازوکلسینحسن یوسف باغچه ی منمناطق خاص زبان در مغزترازودونابزار بقای موجود زنده از داروی کنترل چربی خونهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اذهن چند جانبه نیازمند نگبیمارستان هوش مصنوعیزندگی هوشمند در خارج از زگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه سادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنفروتنی معرفتیتکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوعلم در حال توسعهانسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عخواب عامل دسته بندی و حفطمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهداروی سل سپتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی رفتار مانند بردهبا هر چیزی که نفس می کشد مزیر فشار کووید چه باید کرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیسریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستفرزندان زمان خودتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه نادانعادت کن از بالا نگاه کنیايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آخودت را از اندیشه هایت حفمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد در ناامیدی بسی امید استهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی رویکردهای جدید ضایعات نخبار سنین ابزار هوشمندی ازبان و تکلم برخی بیماریهپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری عصب حقوق نورولوواین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیخدا بخشنده است پس تو هم بمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتوکين تراپی روشی جديد در سال حدود 7 میلیون نفر هیچ چیز همیشگی نیستاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنروح رهاییبحثی در مورد حقیقت فضا و سفر تجهیزات ناسا به مریخ تنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقآشنا پنداریشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستدقیق ترین تصاویر از مغز امیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های حقیقی ارزش های غدرمان پوکی استخوانبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیکوچ از محیط نامناسببخشش، عقلانی یا غیر عاقلسلول عصبی شاهکار انطباق تو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ شاید گوشی و چشمی، آماده شافزایش سرعت پیشرفت علوم حس چشایی و بویاییلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیدو برابر شدن خطر مرگ و میهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیزمهای دفاعی در براباز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ساده ی روماتیسمبه جای تولید، بیشتر گوش کریشه های مشترک حیاتکیست هیداتید مغزبرای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفسسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزتوهم چیستمغط یک گیرنده استشربت رب انارامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت هفتممقایسه رقابت و همکاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مدرک نیازمند شناخت خویش ابی ذهن و بی روحرابطه تشنج و اوتیسمکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همضایعات در عصب زیر زبانیانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت بیستممنابع انرژی از نفت و گاز تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرختان چگونه بر تشکیل اببیماری الزایمرزمین در برابر عظمت کیهانکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اطبیعت بر اساس هماهنگیانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد حساسیت روانی متفاوتمناطق خاصی از مغز در جستجترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن ذهن هوشیار در پس ماده ی مبیندیشزندگی و داراییگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستفروتنی و غرورتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتعلم راهی برای اندیشیدن اانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پخواص فلفل سبزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریداروی ضد چاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان رفتار وابسته به شکلبا آتش، بازی نکن و بعد از زیرفون داروی ضد ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیعادت کن خوب حرف بزنیای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آخودروهای هیدروژنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی مرزها و بی مهوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقرویا و واقعیتباربر دیگران نباشزبان و شناخت حقیقت قسمت چپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمتمدن زیر آبآرامش و سکونسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخعصب سیاتیکاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیخدای رنگین کمانمهمان ناخواندهارتباط میکروب روده و پاردر عید نوروز مراقب تصادف هیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کروزه داری متناوب، مغز را بحثی در مورد عملکرد لوب فسفر دشوار اکتشافتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستاممغز و اخلاقآشنا پنداریشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزقدرت مردمتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکاردل به دریا بزنمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان آرتروز با ورزش موضبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر روش صحبت کردن در حال تکامکوچک شدن مغز از نئاندرتابدون پیر فلکسلول عصبی، در محل خاص خودتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغز بیش از آنچه تصور میشوشاید درست نباشدافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک (قسمت اول )لیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستدو برابر شدن خطر مرگ و میهندسه ی پایه ایما انسانها چه اندازه نزداز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را درمان سرگیجه بدون نیاز ببه خوبی های دیگران فکرکنریشه های اخلاقکیست کلوئید بطن سوم