دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ورزش در کمر درد

ورزشهای مفید در کمر درد ، ورزشهایی است که قوس کمر را کمتر کند و باعث گشاد شدن کانال نخاع شود . در این ورزشها تنه کمی به جلو متمایل میشود مانند دوچرخه سواری یا نرم دویدن یا اسکی .

ورزش شنا بايد بطور صحيح انجام شود و ضمن شنا كردن حتي الامكان بايد از بالا آوردن بيش از حد سر از آب كه موجب خم شدن سر و تنه به عقب و افزايش قوس كمر ميشود جلوگيري كرد.
بالا رفتن از پله ها با توجه به اينكه ضمن بالا رفتن بيمار تنه خود را به جلو خم كرده و قوس كمر را كاهش ميدهد ورزش مفيدي است در حالي كه در پايين رفتن از پلهها بيمار تنه خود را متمايل به عقب نموده و باعث افزايش قوس كمر ميشود به همين منظور مبتلايان به كمر درد بهتر است ضمن پايين آمدن از پله ها دستگيره پله را در دست گيرند تا تنه شان كمي به جلو خم شود.

در تنيس بازان خم كردن كمر به عقب براي زدن توپ باعث افزايش قوس كمر ميشود كه براي بيماران مبتلا به كمر درد مضر است. اين بيماران اگر به اين موضوع آگاهي داشته و در ضمن بازي از افزايش قوس كمر خود جلوگيري كنند مانعي ندارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمماه رجبروبات های ریز در درمان بیهاوکينگ پیش از مرگش رسالارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشکلات نخاعیراه های جدید برای قضاوت رورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاسفر نامه سفر به بم و جنوب کنفرانس تشنج هتل کوثر اصازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش حفاظتی مولکول جدید دسکته مغزیکشف ارتباط جدیدی از ارتبآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفچهار میلیارد سال تکامل بشاهکار قرنپیموزایدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه حافظه را قویتر کنیعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهفلج خوابدژا وو یا اشنا پندارینزاع بین علم و نادانی رو اگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع لزوم سازگاری قانون مجازادر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر ماپروتیلینروح رهاییهاوکينگ پیش از مرگش رسالارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمشاهده آینده از روی مشاهراه پیروزی در زندگی چیستورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرسفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد داستفاده از هوش مصنوعی در نقش حیاتی تلومر دی ان آ دساخت شبکه عصبی با الفبایکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دچهار ساعت پس از کشتار خوکشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتینگاهی بر قدرت بینایی دراعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بفلج خواب چیستدژاوو یا آشناپندارینزاع بین علم و جهل رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخالزوم سازگاری قانون مجازادرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانمبانی ذهنی سیاه و سفیدروزه داری و بیمار ی ام اس هدف از تکامل مغزارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومعنی روزهرشته نوروایمونولوژی و نقورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کسفرنامه سفر به بم و جنوب کنگره بین المللی سردرد داستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش داروهاي مختلف معروف ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گنجینه ای به نام ویتامین آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنوار مغزی روشی مهم در تشخشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای افزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و ینگاهی بر توانایی اجزاي بعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدفیلمی بسیار جالب از تغییدانشمندان ژنی از مغز انسنظام مثبت زندگیاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی در کامپیوترهاادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی مجموعه های پر سلولی بدن مروش مقابله مغز با محدودیهزینه ای که برای اندیشیداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز فکر میکند مرگ برای دیرشد مغز علت تمایل انسان بوزوز گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سفرنامه سفر به بم و جنوب کندر در بیماریهای التهاباستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سنقش روزه داری در سالم و جساختار شبکه های مغزی ثابگیاه خواری و گوشت خوار کدآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینورون هاي مصنوعی می توانشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهاافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطناتوانی از درمان برخی ویعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارفیزیکدانان ماشینی برای تدانشمندان روش هاي جدیدی نظریه تکامل در درمان بیمابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمنابع انرژي پاک سرچشمه حدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفمحل درک احساسات روحانیروش های صرفه جویی در ایجاهستي مادي ای که ما کوچکتراز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهزمین زیر خلیج فارس تمدنی یک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالش است یا منفعسفرنامه سفر به بم و جنوب کوچک شدن مغز از نئاندرتااستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازیننقش رژیم غذایی در رشد و اسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بنورون های ردیاب حافظهشباهت زیاد بین سلول هاي عپیشینیان انسان از هفت میالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريناتوانی در شناسایی چهره عصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلافرگشت و تکامل تصادفی محض دانشمندان روشی برای تبدیهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمولتیپل اسکلروز در زنان درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درممحل درک احساسات روحانی دروش هایی ساده برای کاهش اهستی ما پس از شروعی چگال از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز مادران و کودکان در زمزندگی هوشمند در خارج از زیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز بزرگ چالشهای پیش روسفری به آغاز کیهانکودک ایرانی که هوش او از اصول سلامت کمرتری فلوپرازیننقش زبان در سلطه و قدرت اسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست نوروپلاستیسیتی چیستشش مرحله تکامل چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیارينخاع ما تا پایین ستون فقرعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و فراموش کارها باهوش تر هسداروهای مصرفی در ام اسهفت سین یادگاری از میراث ابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومواد کوانتومی جدید، ممکندرمانهای بیماری پارکینسموجود بی مغزی که می توانددرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی درمانگر کامپیارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و محدودیت های حافظه و حافظروش صحبت کردن در حال تکامو هر کس تقوای خدا پیشه کناز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چون ابزار هوش است دلیزیباترین چیز در افزایش سیادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز حریص برای خون، کلید تسلولهای بنیادی مصنوعی درکودکان خود را مشابه خود تاضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع منقش زبان در سلطه و قدرت اسرگیجه از شایعترین اختلاگاهی لازم است برای فهم و آیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست نوشیدن چای برای مغز مفید ششمین کنگره بین المللی سپاسخ گیاهان در زمان خوردامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارنخستین تصویر از سیاهچالهمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير فراموشی همیشه هم بد نیستداروهای ضد بیماری ام اس وهمیشه عسل با موم بخوریمابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریموجودات مقهور ژنها هستنددرک و احساسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به مخچه ، فراتر از حفظ تعادلروشهای نو در درمان دیسک بویتامین E برای فعالیت صحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز چگونه صداها را فیلتر زیرفون داروی ضد ام اسیادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز زنان جوانتر از مغز مرسلسله مباحث هوش مصنوعیکوری گذرای ناشی از موبایاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک صرع و درمان های آنپختگی پس از چهل سالگي به امگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمفرایند حذف برخی اجزای مغداروی فامپیریدین یا نورلهوموارکتوس ها ممکن است داثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمیهمانهای ناخوانده عامل درک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بمخچه ابزاري که وظیفه آن فروشهای شناسایی قدرت شنواویتامین E در چه مواد غذایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز آیندگان چگونه است ؟زبان چهار حرفی حیات زمینژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسسم زنبور ، کلیدی برای وارکی غایب شدی تا نیازمند دلاطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زنقش غذاها و موجودات درياسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییچیزی خارج از مغزهای ما نیضررهای مصرف شکر و قند بر پرورش مغز مینیاتوری انساامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملنرمشهای مهم برای تقویت عصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن افرد حساس از نظر عاطفی و بداروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی می تواند بر احاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريتولید سلولهای جنسی از سلمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرک تصویر و زبان های مخلتهوش احساسیارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمدارک ژنتیکی چگونه انسانروشی برای بهبود هوش عاطفویتامین دی گنجینه ای بزراز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان ایا طبیعتا تمازبان و بیان، در سایه پیشرژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشسودمندی موجودات ابزی بر کاهش التهاب ناشی از بیمابلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزینقش غذاها و موجودات درياسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )چگونه مغز پیش انسان یا همضررهای شکر بر سلامت مغزآلزایمرانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختچرا مغزهای ما ارتقا یافت سوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات مضر ماری جواناتوانایی مغز و دیگر اجزای میدان مغناطيسي زمین بشر درک عمیق در حیواناتهوش احساسیارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامروری بر تشنج و درمان هایروشی جدید در درمان قطع نخواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدزبان و تکلم برخی بیماریهژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش قهوه در سلامتیسیاهچاله و تکینگی ابتدایکایروپاکتیک چیستبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پنقش غذاها و موجودات درياسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )چگونه هموساپينس بر زمین طی یکصد هزار سال اخیر هرچآیا ما تنها موجودات زنده انگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اچرا حیوانات سخن نمی گوینپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورقارچ بی مغز در خدمت موجودداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاجزای پر سلولی بدن انسان توازن مهمتر از فعالیت زیمکانیزمهای دفاعی در برابدرگیری اعصاب به علت میتوهوش عاطفی بیشتر در زنانارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامرکز خنده در کجای مغز استروشی جدید در درمان سکته مواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط مغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت چژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش مهاجرت در توسعه نسل اسیاره ابلهانکاربرد روباتهای ريزنانوبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته وآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمچگونه آن شکری که می خوریمظهور امواج مغزی در مغز مصآیا مغز تا بزرگسالی توسعاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بچرا حجم مغز گونه انسان درسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیقدم زدن و حرکت دید را تغیداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی الفاگواجزایی ناشناخته در شکل گتوسعه برخی شغل ها با هوش ما انسانها چه اندازه نزدرقیبی قدرتمند در برابر مهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ انتقال است یا نابود شريتوکسيمب در درمان ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز انسان برای شادمانی طزبان و شناخت حقیقت قسمت اژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش هورمون های تیروئید دسیاره ابلهانکاربرد روباتهای ريز، در بیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهنقص در تشخیص هیجانات عامشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمچگونه انتظارات بر ادراک علم به ما کمک میکند تا موآیا همه جنایت ها نتیجه بیانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تچرا در مغز انسان، فرورفتایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هقدرت انسان در نگاه به ابعداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک تا کاحساس گذر سریعتر زماناخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سما انسانها چه اندازه نزدرموزی از نخستین تمدن بشرهوشیاری کوانتومیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خمراحل ارتقای پله پله کیهریواستیگمینوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز انسان رو به کوچک تر شزبان و شناخت حقیقت قسمت دکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش ژنتیک در درمان اختلاسیر آفرینش از روح تا مغز کجای مغز مسئول پردازش تجبیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییچند جهانیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومچگونه باغبانی باعث کاهش علایم کمبود ویتامین E را آیا هوش ارثی دریافتی از پانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجچراروياها را به یاد نمی آایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برالوب فرونتال یا پیشانی مغداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیما با کمک مغز خود مختاريمرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش، ژنتیکی است یا محیطیارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمزایای شکلات تلخ برای سلرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مغز انسان رو به کوچکتر شدزبان و شناخت حقیقت قسمت سکمردرد و علل آناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش انتخاب از طرف محیط، نسیستم تعادلی بدنکشف مکانیسم عصبی خوانش پبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییچندین ماده غذایی که ماننشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در موآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتچگونه جمعیت های بزرگ شکل علایم کمبود ویتامین E را آیا هوش سریعی که بدون احسانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب چراروياها را به یاد نمی آایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشلبخند بزن شاید صبح فردا زدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مما تحت کنترل ژنها هستیم یرویای شفافهیچگاه از فشار و شکست نترارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تمسیر دشوار تکامل و ارتقاراه های جدید برای قضاوت رورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز ایندگان چگونه استزبان، وسیله شناسایی محیطکمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش اتصالات بین سلولهای سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف مکانیسمی پیچیده در ببیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساچه زیاد است بر من که در ایشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش مچگونه جمعیت های بزرگ شکل علت خواب آلودگی بعد از خوآیا هشیاری کوانتومی وجودانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دفلج بل، فلجی ترسناک که آندی متیل فومارات(زادیوا)(نزاع بین جهل و علم رو به پایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهلرزش ناشی از اسیب به عصبدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک تا ک