دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحتی علمی درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز

بحتی علمی، درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز که حتی از حیوانات هم بالاتر است!!

چگونه این تمایل در انسان امروز، به این حد رسیده است؟

غریزه کشتار و خشونت منجر به قتل، در انسانها چگونه تکامل یافت؟

مطالعات جدید علمی کشف کرده است که انسانها با گذر زمان، تکامل یافته اند با این حال، در برخی از آنها تمایل به کشتن دیگران وجود دارد.

غریزه کشتن در بشر، شش برابر بیش از متوسط غریزه کشتاري است که در موجودات پستاندار وجود دارد.

مطالعه ای در مجله علمی و تخصصي نيچر منتشر شد و در آن دانشمندان نسبت وفاتهايي را- که از قتل برخی از مردم، توسط دیگران رخ میدهد- محاسبه کردند و فهمیدند وقتی انسان برای اولین بار به انسان معاصر تکامل يافت، نسبت این وفاتها به دو درصد همه وفات ها بین بشریت رسیده است.

این معدل، بسیار کمتر از بالاترین رقم موجود در حیوانات پستاندار است.

دانشمندان فهميدند که نسبت قتل در حیوان سمور، به حدود بیست درصد مرگ های این حيوان میرسد و در برابر، بسیاری ازحيوانات جز در موارد اندکی یا اصلا همدیگر را نمیکشند.

در اینجا نمونه ای از پلنگ می آوریم: هر چند پلنگ معروف به خشونت و خونريزي است پلنگها بسیار اندک تا زمان مرگ، به کشتار یکدیگر می پردازند و اين معدل، فقط به 0.88% میرسد.

در اینجا فراموش نکنیم که انسان در زمان هایی، دستخوش خشونت و بیرحمی فراوانی بوده است و نسبتی که انسان در آن دوره ها برادرش را میکشت، به رقم های بالایی می رسید و حتی حیوان سمور را پائین تر از انسان، قرار میدهد.

برای نمونه، بين سالهای 1200 و 1500 میلادی و به خصوص در آمریکا، نسبت کشته شدن انسان توسط انسان، به حدود 25% مرگ ها میرسد و این در زمان کشتار ساکنان اصلی آمریکا، توسط سفیدپوستان بود.

هرچند ژن های خودخواه حیوانات اجتماعی، سبب ایجاد رقابتی سنگین در آنها میشود با این حال سیر تکاملی موجودات سبب شده است، در موارد زیادی با ایجاد عواطف و احساسات و توسعه آن، رقابت اجتماعی جای خود را به همکاری عمیق تر بدهد.

نقش ژن ها هرچند مهم است ولی نتایج مطالعات، ورود چیز بالاتری را در معادله نشان میدهد. هرچند تکامل کوشیده است با توسعه حس همکاری و تعاون، درصد بالای قتل و غارت را در پستانداران درجه بالا کم کند؛ به گونه ای که نسبت بالای قتل در سمورها در میمون های نخستی و شامپانزه و انسان به صورت عام، کاهش می یابد- ولی آمارها چیز دیگری را نشان میدهد.

چیزی فراتر از ژنها هست که می تواند حتی بر تلاش سالهای طولانی تکامل و انتخاب طبیعی غلبه کند و حیوانی ترین تلاش های تکامل را هم به دور بریزد و انسان را به جایگاهی پست تر از حیوان تبدیل کند. در سمور، حدود بیست درصد مرگ ها به دلیل قتل همنوع است ولی در دورههایی، میزان مرگ ناشی از قتل در انسان، به 25% میرسد!

انسان در طول تاریخ

جستجوگران در مطالعه قبلی، معلومات مربوط به حدود بیش از چهار ميليون مرگ، بین بیش از 1000 حیوان پستاندار که بیش از 80% خانواده های پستانداران مختلف را در بر می گرف، جمع آوری کردند.

و معلومات مربوط به حدود 600 نوع از بشر، از عصر حجر تا امروز را به دست آوردند.

و بعد از آن، جستجوگران این معلومات را برای ساختن درخت تکاملی تمایل پستانداران مختلف برای بی رحمی و کشتار، به کار بردند ..

و فهمیدند انسانها ارتباطی بسیار با پستانداراني مانند سمور دارد که بیش از دیگر حيوانات پستاندار دیگر ،تمایل به کشتن یکدیگر دارند.

انسان ها از زمانی- که روي زمین یافت شده اند- دست از کشتار یکدیگر برنداشته اند.

محققان، در مقاله ای در مجله علمی نيچر بیان کرده اند که خشونت منجر به مرگ را برخی لکه ننگ تمدنهای خاص یا افراد مشخصی در نظر میگیرند که پس از خود، فرهنگ و تمدن یا انديشه خاصی را به جا گذاشتن(مثلا فرهنگ خشونت طلب و گانگستری آمریکا که به قیمت خون میلیونها سرخ پوست، بر پا شده است)

و اضافه میکند: ( ولی خشونت و دشمنی در پستانداران و در انسانها، عنصری ژنتیکی است و با ميانگينهاي وراثتي بالایی متمایز ميشود. و نتیجه آنکه مسلم است تکامل بشر، به شکل برجسته ای، پدیده خشونت و کشتار و خونریزی بشری را تکامل داده است.)(طبق آمارها نسبت کشتار در پستانداران نخستی، حدود0.3% و در پستانداران رده پایین مانند سمور، حدود 20% است یعنی تاثیر تکامل ژنتیکی در جهت افزایش همکاری و کاستن از کشتار و قتل است و این میزان اگر در دوره ای در انسان، به حدود 25% میرسد به دلیل تاثیر ژنها نیست بلکه نشانه ورود چیزی دیگری یعنی قدرت اراده انسان، در معادله است)

همچنین گفته اند: به بیرحمی و خشونت از این نظر میتوان نگاه کرد که یک استراتژی برای تطبيق و سازش است و برای مصالح و موفقیت زاد و ولد فرد جنایتکار عمل میکند ...(این مطلب هم با نادیده گرفتن نقش همکاری و هوش عاطفی در مصالح و موفقیت زاد و ولد است زیرا اگر اینگونه نبود سیر

تکامل، افزایش اندازه بخش ونترومدیال پیشانی- که مسئول هوش عاطفی است- و بزرگ دوقسمت پیشانی مغز را انتخاب نمیکرد.)

محققان یافته اند که خشونت منجر به قتل(نه فقط کشتن هم گونه خود بلکه شکار را هم شامل میشود)در حدود 40%پستانداران انجام میشود.

و محققان روشن کرده اند که متوسط نسبت مرگ و میر ناشی از قتل اعضای یک گونه واحد در حیوانات پستاندار درحدود 0.3% است. مطالعه اي مشخص کرد، از 160 تا 200 هزار سال قبل، این نسبت در انسانها حدود 2% بوده است و این به آن معنی است که در طول 200 قرن(حدود بیست هزار سال)، این نسبت بیش از شش برابر شده است!!(این حالت، شبیه جهش ناگهانی ای است- که در فرهنگ و تکامل بشری در حدود 15هزار سال قبل رخ داده است و نشانه ورود چیزی جدای از ژنها و جسم، در معادله انسان است. توصیه میشود به فصل پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مراجعه شود.

در اینجا به جای ارتقای ناگهانی فرهنگ با سقوط ناگهانی، بسیار سریعتر از معیارهای تکاملی مادی مواجه هستیم. خود همین سقوط ناگهانی، نشان دهنده ورود قدرت اراده در معادله انسان است.)

مجله نيچر میگوید: تحلیلها اشاره میکند که سطح معینی از خشونت منجر به قتل، در بشر، به دليل جای گرفتن در ضمن شاخه زيستي معینی از پستاندارانی مانند سمور است که به شکل خاصی از خود خشونت نشان میدهند(شاخه زیستی عبارت است از اصطلاحی برای تقسیم بندی گونه ها

و منظور از آن مجموعه ای از گونه هاست که ازهم جدا هستند ولي سلف مشترکی دارند)

به نظر میرسد که خشونت و بیرحمی در اجداد آنها هم بوده است. و این یعنی : انسانها تمایل به خشونت را به ارث برده اند.(البته در کنار توسعه قدرت همکاری و تفاهم در انسان که باعث کاهش چشمگیر قتل و خشونت در انسان میشود.)

و محققان اضافه کرده اند: ما معتقدیم این تاثیر به مواردی بیش از یک تمایل صرفا ارثی برای خشونت، مربوط است.

در واقع سلوک اجتماعی و محیط اطراف هر دو به مثابه دو صفت رفتاری هستند که انسان عاقل با دیگر گونه ها اشتراک دارد.
و به نظر میرسد که این صفات رفتاری همراه با قدرت ارادی انسان در برابر ژنهای خود، در میزان خشونت منجر به قتل موجود در بشر کنونی، سهیم است.

محققان تاكيد کرده اند که گرايش موروثي به خشونت به آن معنی نیست که انسان ها ناتوان از تسلط بر خودشان هستند. همچنین اضافه میکنند که این سطوح از خشونت، در مرحله ما قبل تاریخ، ثابت باقی نمانده است و هر چه در تاریخ جلو برویم، تغییر می یابد. این تغییرات، در بیشتر موارد مرتبط با تغییرات در موسسات اجتماعی و سیاسی انسانهاست.

محققان در اینجا بر این نظر تاکید میکنند که تمدن ممکن است از خشونت منجر به قتل که انسان در طول زمان به دست آورده است، منشأ گرفته باشد. ولی مسئول اصلی مطالعه دکتر خوزيا ماريا گومز در دانشگاه گرناته اسپانیا میگوید برای ما لازم است تا در بسط دادن موضوع در دام افراط نیفتیم.

انسان جدید از انسان در عصر حجر بسیار خونريزتر است.

و ادامه میدهد: انسانها حیوانات اخلاقی هستند و ما نمیتوانیم از این مطلب فرار کنیم.

و محققان، مقايسه اندازه گيري هايشان در مورد میانگین قتل بین گونه های با سلف مشترک را با مطالعاتی بسیار دقیق با نگاهی جستجوگرانه در فرایندهای قتل انسان توسط انسان دیگر و با به کارگیری روشهای مقایسه- که دانشمندان بیولوژی تکاملی وضع کرده اند- انجام داده اند.

و مقایسه نشان داده است که عصر حجر، در مقایسه با عصر کنونی عصری است که با سلامت کامل در انسانیت، مشخص میشود!!

و در مرحله جهان قدیم، افزایشی قابل توجه در عصر حجر میانی و طی مرحله قرون وسطي در سالهای 500 تا 1000 میلادی دیده ميشود و در این دوران حدود ده درصد مردم توسط هم نوعانشان کشته شده اند.

ولی امور در برخی دوره ها، در مرحله جهان جدید، بسیار سیاه تر است.

در زمان 1500 تا 3000 سال قبل بیشتر از 15% مرگ ها به دست انسان بوده است. سپس جهشی واضح تا 25%، در دوره پس از کشف آمریکا توسط کريستف کلمب در سال 1492 دیده میشود. در آن زمان میلیونها نفر به دلیل رسیدن اروپاییها به آمریکا کشته شدند.

در جهان جدید برخی میانگين هاي بسیار پایین از مرگهای به دلیل خشونت، وجود دارد. در ایالات متحده برای مثال که یکی از پائینترین معدلهاي مرگ ناشی از خشونت در عالم در گزارشی در امريکا به 0.9 فرد در هر 100 هزار نفر است.

و پروفوسر مارک با گل میگوید که انسانها طبیعتا خشن و خشونت طلب بوده اند.

و فیلسوف توماس هابز نظر او را نقد میکند و میگوید انسانها در قرن 17 با ترس فراوان از مرگ خشن زندگی مي کردند.

و اندیشمندی مانند ژان ژاک روسو اینطور بیان میکند که ما، بیشتر محصول محیط زندگی خود هستیم.

این مطالعه، روش جدیدی را برای کشف ریشه های خشونت بشری مي گشايد و دلایل موجهي را مطرح میکند که جوهر ما، خشن تر از دیگر پستانداران است .

واضح است که نتایج، کاملا از

روی محاسبات انتروبيولوژي است که مشارکت جامعه های ابتدایی را در جنگهای مستمر بیان میکند و اشاره میکند که جوامع، ممکن است باعث تعدیل امیال فطری در ما شده باشد.(زندگی اجتماعی در سایه توسعه عواطف و هوش عاطفی، قطعا محصول تکامل است و این محصول مهم- که در سایه بزرگ شدن مغز به خصوص قسمت پیشانی آن، حاصل شده است- نشان میدهد تفاهم و درک عاطفه دیگران به وسیله هوش عاطفی و نه خشونت، هدفی است که تکامل به دنبال آن بوده است.)

و معدل جنایت و قتل در جوامع جدیدی که در آنها نیروی پلیس و قانون و زندان و جایگاههای قوی تمدني وجود دارد تا خشونت را کنترل کند، به کمتر از 0.01% میرسد.(نکته مهمی که نشان دهنده نقش ارادی جنایت و کشتار است)

انسان امروز که گروهی آن را میراث دار حیوانات میدانند، در دنیای جدید به میراث اجداد خود هم پشت کرد و حتی از حیوانات هم پست تر شد.

امید است با تلاش بیشتر، انسانها به جایی برسند که در رفتارهایی مانند قتل و خشونت، حداقل قابل قیاس با گربه ساناني مانند پلنگ شوند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز خنده در کجای مغز استدرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی در خدمت خلق وحإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ناتوان از توجیه پیداروزه داری و بیمار ی ام اس هدف از خلقت رسیدن به ابزاانسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالشهای پیش روراه های جدید برای قضاوت رراه پیروزی در زندگی چیستواکسن دیگری ضد کرونا از دایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزنقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و شناخت حقیقت قسمت ایادآوری خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست چند جهانیکاربرد روباتهای ريز، در سیاره ابلهاناحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهفرایند حذف برخی اجزای مغخودآگاهی و هوشیاريچگونه باغبانی باعث کاهش گاهی لازم است برای فهم و سردرد تنشنارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حدژا وو یا اشنا پنداریچرا پس از بیدار شدن از خوپیشرفتی مستقل از ابزار هضررهای مصرف شکر و قند بر از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بما با کمک مغز خود مختاريمدر چه مرحله ای از خواب ، رهمیشه عسل با موم بخوریمآیا انسان با مغز بزرگش اخعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرگ انتقال است یا نابود شدرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی درمانگر کامپیافراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز و سیر تکامل ان دلیلی روش مقابله مغز با محدودیهزینه ای که برای اندیشیدانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ و فعال یا مغز کوراست دستی و چپ دستیواکسن سرطانایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان نقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت دژن هوش و ساختارهای حیاتی ابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست چندین ماده غذایی که ماننکجای مغز مسئول پردازش تجسیر آفرینش از روح تا مغز اخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع فرد حساس از نظر عاطفی و بخودآگاهی و هوشیاريچگونه تکامل مغزهای کنونیگاهی مغز بزرگ چالش استسردرد سکه ایارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع خواب و رویادژاوو یا آشناپنداریچرا بیماری های تخریبی مغپاسخ گیاهان در زمان خوردضررهای شکر بر سلامت مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاما تحت کنترل ژنها هستیم یدر هم تنیدگی کوانتومی و پهوموارکتوس ها ممکن است دآیا احتمال دارد رویا از آعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومراحل ارتقای پله پله کیهدرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی درخدمت خلق وحافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکمغز آیندگان چگونه است ؟روش های صرفه جویی در ایجاهزینه سنگین انسان در ازاانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز حریص برای خون، کلید ترشته نوروایمونولوژی و نقواکسنی با تاثیر دوگانه اایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد دزبان و شناخت حقیقت قسمت سژن یا نقشه توسعه مغز و نقابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستچه زیاد است بر من که در ایکرونا چه بر سر مغز می آورسیستم تعادلی بدناخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاقیچی ژنتیکیخانواده پایدارچگونه جمعیت های بزرگ شکل گذر زمان کاملا وابسته به سرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سمنحنی که ارتباط بین معرفدانشمندان ژنی از مغز انسچرا حیوانات سخن نمی گوینپختگی پس از چهل سالگي به طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاماه رجبدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی می تواند بر احآیا احتمال دارد رویا از آعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان ایا طبیعتا تماروش هایی ساده برای کاهش اهزاران سال چشم های بینا واولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز زنان جوانتر از مغز مررشد مغز علت تمایل انسان بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهنقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهابزبان، وسیله شناسایی محیطژنها نقشه ایجاد ابزار هوابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییچهار میلیارد سال تکامل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معقانون مندی نقشه ژنتیکی مخارق العاده و استثنایی بچگونه جمعیت های بزرگ شکل گربه شرودینگر و تاثیر مششلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیمنشأ اطلاعات و آموخته ها دانشمندان روش هاي جدیدی چرا حجم مغز گونه انسان درپرورش مغز مینیاتوری انساطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماماپروتیلیندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی و کشف زبان هایآیا برای تولید مثل همیشه عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقاذهن چند جانبه نیازمند نگهوش احساسیافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای ایجاد تمدروش صحبت کردن در حال تکامهستي مادي ای که ما کوچکتراولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغزهای کوچک بی احساسزمین زیر خلیج فارس تمدنی وبینار اساتید نورولوژی داگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بینایینقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفر نامه سفر به بم و جنوب ژنها ، مغز و ارادهابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )چهار ساعت پس از کشتار خوککشف مکانیسمی پیچیده در بسکته مغزیاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسقانون جنگلخدا موجود استچگونه حافظه را قویتر کنیگزیده ای از وبینار یا کنفشنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش ممهندسی ژنتیک در حال تلاش دانشمندان روشی برای تبدیچرا خشونت و تعصبآلودگی هوا و ویروس کروناظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا بزرگ شدن مغز فقط در دعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیرقیبی قدرتمند در برابر مهوش احساسیالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طروشهای نو در درمان دیسک بهستی ما پس از شروعی چگال اولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغزتان را در جوانی سیمکشزندگی هوشمند در خارج از زوراپامیل در بارداریاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بینایینقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریسفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای مشترک بین انسان و وابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )نوار مغزی روشی مهم در تشخکشف ارتباط جدیدی از ارتبسانسور از روی قصد بسیاری اختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنقانونمندی و محدودیت عالمخطا در محاسبات چیزی کاملنگاه محدود و تک جانبه، مشگزارش یک مورد جالب لخته وشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌همولتیپل اسکلروز در زنان داروهای مصرفی در ام اسچرا در مغز انسان، فرورفتآلزایمرعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خمجموعه های پر سلولی بدن مدرمان های رایج ام اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا تکامل و تغییرات ژنتیمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیرموزی از نخستین تمدن بشرهوش عاطفی بیشتر در زنانالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان برای شادمانی طروشهای شناسایی قدرت شنواو هر کس تقوای خدا پیشه کناولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سنقش قهوه در سلامتیزونا به وسیله ویروس ابله ورزش هوازی مرتب خیلی به قاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سانقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب ژنهای هوش ، کدامندابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمنورون هاي مصنوعی می توانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسانسور بر بسیاری از حقایاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقارچ بی مغز در خدمت موجودخطا در محاسبات چیزی کاملنگاه انسان محدود به ادراگشایش دروازه جدیدی از طرشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداوممواد کوانتومی جدید، ممکنداروهای ضد بیماری ام اس وچراروياها را به یاد نمی آآیا ممکن است موش کور بی معلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بمحل درک احساسات روحانیدرمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی الفاگوآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از سرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش عاطفی در زنان بیشتر اامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچک تر شروشی برای بهبود هوش عاطفوقت نهيب هاي غير علمي گذشاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازیننقش مهاجرت در توسعه نسل ازیباترین چیز در افزایش سورزش هوازی ، بهترین تمریابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی سفرنامه سفر به بم و جنوب کلرال هیدرات برای خوابانابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانفلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت پنجمنورون های ردیاب حافظهگنجینه ای به نام ویتامین ساخت شبکه عصبی با الفبایادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیقبل از انفجار بزرگخطرات هوش مصنوعینگاهی بر قدرت بینایی دراپمبرولیزوماب در بیماری چشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمموجود بی مغزی که می تواندداروی فامپیریدین یا نورلچراروياها را به یاد نمی آآیا ما تنها موجودات زنده علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نمحل درک احساسات روحانی ددرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و مشکلات روانپزشکی در عقب رویا و خبر از آیندههوش عاطفی در زنان بیشتر اامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمغز انسان رو به کوچکتر شدروشی جدید در درمان قطع نخوقتی فهمیدی خطا کردی برگايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازیننقش محیط زندگی و مهاجرت دزیرفون داروی ضد ام اسورزش و میگرنابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورفلج خوابحس و ادراک قسمت سومنوروپلاستیسیتی چیستگویید نوزده و ایمنی ساکتساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوقدم زدن و حرکت دید را تغیدفاع در برابر تغییر ساختنگاهی بر توانایی اجزاي بپنج اکتشاف شگفت آور در موشاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر موجودات مقهور ژنها هستندداروی تشنجی درباردارینزاع بین جهل و علم رو به پآیا مغز تا بزرگسالی توسععلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تمحدودیت های حافظه و حافظدرمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک تا کآیا خداباوری محصول تکاملسوالات پزشکیآیا دلفین ها می تواند از پیامهای کاربرانازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط مشاهده آینده از روی مشاهرویا بخشی حقیقی از زندگی هوشیاری کوانتومیامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ایندگان چگونه استروشی جدید در درمان سکته مویتامین E برای فعالیت صحايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع منقش نظام غذایی در تکامل مزبان مشترک ژنتیکی موجوداورزش بهترین درمان بیش فعابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایسفری به آغاز کیهانابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی فلج خواب چیستحساسیت روانی متفاوتنوشیدن چای برای مغز مفید گوشه بیماری اتوزومال رسسساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریقدرت انسان در نگاه به ابعدقیق ترین تصاویر از مغز اناتوانی از درمان برخی ویپوست ساعتی مستقل از مغز دشبیه سازی میلیون ها جهان ارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانمیهمانهای ناخوانده عامل داروی جدید s3 در درمان ام نزاع بین علم و نادانی رو آیا همه جنایت ها نتیجه بیعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا دست مصنوعی به زودی قاسایتهای دیگراستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیمعنی روزهرویا تخیل یا واقعیتهوش، ژنتیکی است یا محیطیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ابزار برتر بقاريتوکسيمب در درمان ام اسویتامین E در چه مواد غذایايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستنقش هورمون های تیروئید دزبان چهار حرفی حیات زمینورزش در کمر دردابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلسلولهای بنیادی مصنوعی دراثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیفیلمی بسیار جالب از تغییخلاصه ای از مطالب همایش منوعی سکته مغزی ، وحشتناک گوشت خواری یا گیاه خواریسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریلوب فرونتال یا پیشانی مغدلایلی که نشان میدهد ما بناتوانی در شناسایی چهره پیموزایدشبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی میگرن سردردی ژنتیکی که بداروی جدید ضد میگرننزاع بین علم و جهل رو به پآیا هوش ارثی دریافتی از پعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز فکر میکند مرگ برای دیرویاها از مغز است یا ناخوهیچگاه از فشار و شکست نترانفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز از بسیاری حقایق می گرریواستیگمینویتامین دی گنجینه ای بزرای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش هورمون زنانه استروژنزبان و کلمه حتی برای کسانوزوز گوشابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی نقش غذاها و موجودات درياکیست کلوئید بطن سومسلسله مباحث هوش مصنوعیاثرات فشار روحی شدیدبعد از کرونافیزیکدانان ماشینی برای تخونریزی مغز در سندرم کووچیزی خارج از مغزهای ما نیگیلگمش باستانی کیستسخن پاک و ثابتارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريلبخند بزن شاید صبح فردا زدندان ها را مسواک بزنید تنخاع ما تا پایین ستون فقرپیچیدگی های مغزی در درک زشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفمیگرن شدید قابل درمان اسداروی ضد تشنج با قابليت تنظام مثبت زندگیآیا هوش سریعی که بدون احسعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهرویاهای پر رمز و حیرتی درهاوکينگ پیش از مرگش رسالانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز به تنهایی برای فرهنگ ریسدیپلام تنها داروی تایواکنش های ناخودآگاه و تقایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون نقش ژنتیک در درمان اختلازبان و بیان نتیجه ساختمایک پیشنهاد خوب برای آسان ابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویانقش غذاها و موجودات درياکاهش التهاب ناشی از بیماسم زنبور ، کلیدی برای واراثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هفرگشت و تکامل تصادفی محض خواندن ، یکی از شستشو دهنچگونه مغز پیش انسان یا همگیاه خواری و گوشت خوار کدسریعترین کامپیوتر موجودارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سللرزش ناشی از اسیب به عصبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنخستین تصویر از سیاهچالهپیوند مغز و سر و چالشهای شباهت زیاد بین سلول هاي عاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درممیدان مغناطيسي زمین بشر داروی ضد تشنج با قابليت تنظریه تکامل در درمان بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومدارک ژنتیکی چگونه انساندرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب مغز مادران و کودکان در زمرویای شفافهاوکينگ پیش از مرگش رسالانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز برای فراموشی بیشتر کرژیم های غذایی و نقش مهم واکسن کرونا از حقیقت تاتایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زنقش آتش در رسیدن انسان بهزبان و بیان، در سایه پیشریکی از علل محدودیت مغز امابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بنقشه مغزی هر فرد منحصر بهکاهش دوپامین عامل بیماریسودمندی موجودات ابزی بر اثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقفراموش کارها باهوش تر هسخواب سالم عامل سلامتیچگونه هموساپينس بر زمین گالکانزوماب، دارویی جدیسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عالزوم سازگاری قانون مجازادو برابر شدن خطر مرگ و مینرمش های مفید در سرگیجهپیوند سر آیا ممکن استشش مرحله تکامل چشماز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و مکانیزمهای دفاعی در برابداستانها و مفاهیمی اشتباهفت چیز که عملکرد مغز تو آیا واکنش های یاد گرفته وعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومروری بر تشنج و درمان هایدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز چون ابزار هوش است دلیروبات های ریز در درمان بیهدف یکسان، در مسیرهای متاندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وواکسن کرونا ساخته شده توایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزینقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنزبان و تکلم برخی بیماریهیافته های نوین علوم پرده ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزنقص در تشخیص هیجانات عامکایروپاکتیک چیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برافراموشی همیشه هم بد نیستخواب سالم عامل سلامتی و یچگونه آن شکری که می خوریمگامی در درمان بیماریهای سردرد میگرن در کودکانارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای لزوم سازگاری قانون مجازاديدن با چشم بسته در خواب نرمشهای مهم برای تقویت عپیوند سر، یکی از راه حلهاششمین کنگره بین المللی ساز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به ما انسانها چه اندازه نزددر مانهای کمر دردهفت سین یادگاری از میراث آیا آگاهی پس از مرگ از بیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز هوشیاری، روح یا بدن درک عمیق در حیواناتدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر روح رهاییهدف از تکامل مغزانسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز بزرگ چالش است یا منفعراه های جدید برای قضاوت رواکسن دیگر کرونا ساخته شایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت چیادگیری مهارت های جدید دابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرنقطه بی بازگشتکاربرد روباتهای ريزنانوسیاره ابلهاناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشفرایند تکامل و دشواری هاخواب عامل دسته بندی و حفطچگونه انتظارات بر ادراک گامی در درمان بیماریهای سردرد و علتهای آنارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیممانتین یا آلزیکسا یا ابدی متیل فومارات(زادیوا)(چرا مغزهای ما ارتقا یافت پیشینیان انسان از هفت میصرع و درمان های آناز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بما انسانها چه اندازه نزددر محل کار ارزش خودت را بهمیشه اطمینان تو بر خدا بآیا امکان بازسازی اندامهعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومرکز حافظه کجاست