دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحتی علمی درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز

بحتی علمی، درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز که حتی از حیوانات هم بالاتر است!!

چگونه این تمایل در انسان امروز، به این حد رسیده است؟

غریزه کشتار و خشونت منجر به قتل، در انسانها چگونه تکامل یافت؟

مطالعات جدید علمی کشف کرده است که انسانها با گذر زمان، تکامل یافته اند با این حال، در برخی از آنها تمایل به کشتن دیگران وجود دارد.

غریزه کشتن در بشر، شش برابر بیش از متوسط غریزه کشتاري است که در موجودات پستاندار وجود دارد.

مطالعه ای در مجله علمی و تخصصي نيچر منتشر شد و در آن دانشمندان نسبت وفاتهايي را- که از قتل برخی از مردم، توسط دیگران رخ میدهد- محاسبه کردند و فهمیدند وقتی انسان برای اولین بار به انسان معاصر تکامل يافت، نسبت این وفاتها به دو درصد همه وفات ها بین بشریت رسیده است.

این معدل، بسیار کمتر از بالاترین رقم موجود در حیوانات پستاندار است.

دانشمندان فهميدند که نسبت قتل در حیوان سمور، به حدود بیست درصد مرگ های این حيوان میرسد و در برابر، بسیاری ازحيوانات جز در موارد اندکی یا اصلا همدیگر را نمیکشند.

در اینجا نمونه ای از پلنگ می آوریم: هر چند پلنگ معروف به خشونت و خونريزي است پلنگها بسیار اندک تا زمان مرگ، به کشتار یکدیگر می پردازند و اين معدل، فقط به 0.88% میرسد.

در اینجا فراموش نکنیم که انسان در زمان هایی، دستخوش خشونت و بیرحمی فراوانی بوده است و نسبتی که انسان در آن دوره ها برادرش را میکشت، به رقم های بالایی می رسید و حتی حیوان سمور را پائین تر از انسان، قرار میدهد.

برای نمونه، بين سالهای 1200 و 1500 میلادی و به خصوص در آمریکا، نسبت کشته شدن انسان توسط انسان، به حدود 25% مرگ ها میرسد و این در زمان کشتار ساکنان اصلی آمریکا، توسط سفیدپوستان بود.

هرچند ژن های خودخواه حیوانات اجتماعی، سبب ایجاد رقابتی سنگین در آنها میشود با این حال سیر تکاملی موجودات سبب شده است، در موارد زیادی با ایجاد عواطف و احساسات و توسعه آن، رقابت اجتماعی جای خود را به همکاری عمیق تر بدهد.

نقش ژن ها هرچند مهم است ولی نتایج مطالعات، ورود چیز بالاتری را در معادله نشان میدهد. هرچند تکامل کوشیده است با توسعه حس همکاری و تعاون، درصد بالای قتل و غارت را در پستانداران درجه بالا کم کند؛ به گونه ای که نسبت بالای قتل در سمورها در میمون های نخستی و شامپانزه و انسان به صورت عام، کاهش می یابد- ولی آمارها چیز دیگری را نشان میدهد.

چیزی فراتر از ژنها هست که می تواند حتی بر تلاش سالهای طولانی تکامل و انتخاب طبیعی غلبه کند و حیوانی ترین تلاش های تکامل را هم به دور بریزد و انسان را به جایگاهی پست تر از حیوان تبدیل کند. در سمور، حدود بیست درصد مرگ ها به دلیل قتل همنوع است ولی در دورههایی، میزان مرگ ناشی از قتل در انسان، به 25% میرسد!

انسان در طول تاریخ

جستجوگران در مطالعه قبلی، معلومات مربوط به حدود بیش از چهار ميليون مرگ، بین بیش از 1000 حیوان پستاندار که بیش از 80% خانواده های پستانداران مختلف را در بر می گرف، جمع آوری کردند.

و معلومات مربوط به حدود 600 نوع از بشر، از عصر حجر تا امروز را به دست آوردند.

و بعد از آن، جستجوگران این معلومات را برای ساختن درخت تکاملی تمایل پستانداران مختلف برای بی رحمی و کشتار، به کار بردند ..

و فهمیدند انسانها ارتباطی بسیار با پستانداراني مانند سمور دارد که بیش از دیگر حيوانات پستاندار دیگر ،تمایل به کشتن یکدیگر دارند.

انسان ها از زمانی- که روي زمین یافت شده اند- دست از کشتار یکدیگر برنداشته اند.

محققان، در مقاله ای در مجله علمی نيچر بیان کرده اند که خشونت منجر به مرگ را برخی لکه ننگ تمدنهای خاص یا افراد مشخصی در نظر میگیرند که پس از خود، فرهنگ و تمدن یا انديشه خاصی را به جا گذاشتن(مثلا فرهنگ خشونت طلب و گانگستری آمریکا که به قیمت خون میلیونها سرخ پوست، بر پا شده است)

و اضافه میکند: ( ولی خشونت و دشمنی در پستانداران و در انسانها، عنصری ژنتیکی است و با ميانگينهاي وراثتي بالایی متمایز ميشود. و نتیجه آنکه مسلم است تکامل بشر، به شکل برجسته ای، پدیده خشونت و کشتار و خونریزی بشری را تکامل داده است.)(طبق آمارها نسبت کشتار در پستانداران نخستی، حدود0.3% و در پستانداران رده پایین مانند سمور، حدود 20% است یعنی تاثیر تکامل ژنتیکی در جهت افزایش همکاری و کاستن از کشتار و قتل است و این میزان اگر در دوره ای در انسان، به حدود 25% میرسد به دلیل تاثیر ژنها نیست بلکه نشانه ورود چیزی دیگری یعنی قدرت اراده انسان، در معادله است)

همچنین گفته اند: به بیرحمی و خشونت از این نظر میتوان نگاه کرد که یک استراتژی برای تطبيق و سازش است و برای مصالح و موفقیت زاد و ولد فرد جنایتکار عمل میکند ...(این مطلب هم با نادیده گرفتن نقش همکاری و هوش عاطفی در مصالح و موفقیت زاد و ولد است زیرا اگر اینگونه نبود سیر

تکامل، افزایش اندازه بخش ونترومدیال پیشانی- که مسئول هوش عاطفی است- و بزرگ دوقسمت پیشانی مغز را انتخاب نمیکرد.)

محققان یافته اند که خشونت منجر به قتل(نه فقط کشتن هم گونه خود بلکه شکار را هم شامل میشود)در حدود 40%پستانداران انجام میشود.

و محققان روشن کرده اند که متوسط نسبت مرگ و میر ناشی از قتل اعضای یک گونه واحد در حیوانات پستاندار درحدود 0.3% است. مطالعه اي مشخص کرد، از 160 تا 200 هزار سال قبل، این نسبت در انسانها حدود 2% بوده است و این به آن معنی است که در طول 200 قرن(حدود بیست هزار سال)، این نسبت بیش از شش برابر شده است!!(این حالت، شبیه جهش ناگهانی ای است- که در فرهنگ و تکامل بشری در حدود 15هزار سال قبل رخ داده است و نشانه ورود چیزی جدای از ژنها و جسم، در معادله انسان است. توصیه میشود به فصل پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مراجعه شود.

در اینجا به جای ارتقای ناگهانی فرهنگ با سقوط ناگهانی، بسیار سریعتر از معیارهای تکاملی مادی مواجه هستیم. خود همین سقوط ناگهانی، نشان دهنده ورود قدرت اراده در معادله انسان است.)

مجله نيچر میگوید: تحلیلها اشاره میکند که سطح معینی از خشونت منجر به قتل، در بشر، به دليل جای گرفتن در ضمن شاخه زيستي معینی از پستاندارانی مانند سمور است که به شکل خاصی از خود خشونت نشان میدهند(شاخه زیستی عبارت است از اصطلاحی برای تقسیم بندی گونه ها

و منظور از آن مجموعه ای از گونه هاست که ازهم جدا هستند ولي سلف مشترکی دارند)

به نظر میرسد که خشونت و بیرحمی در اجداد آنها هم بوده است. و این یعنی : انسانها تمایل به خشونت را به ارث برده اند.(البته در کنار توسعه قدرت همکاری و تفاهم در انسان که باعث کاهش چشمگیر قتل و خشونت در انسان میشود.)

و محققان اضافه کرده اند: ما معتقدیم این تاثیر به مواردی بیش از یک تمایل صرفا ارثی برای خشونت، مربوط است.

در واقع سلوک اجتماعی و محیط اطراف هر دو به مثابه دو صفت رفتاری هستند که انسان عاقل با دیگر گونه ها اشتراک دارد.
و به نظر میرسد که این صفات رفتاری همراه با قدرت ارادی انسان در برابر ژنهای خود، در میزان خشونت منجر به قتل موجود در بشر کنونی، سهیم است.

محققان تاكيد کرده اند که گرايش موروثي به خشونت به آن معنی نیست که انسان ها ناتوان از تسلط بر خودشان هستند. همچنین اضافه میکنند که این سطوح از خشونت، در مرحله ما قبل تاریخ، ثابت باقی نمانده است و هر چه در تاریخ جلو برویم، تغییر می یابد. این تغییرات، در بیشتر موارد مرتبط با تغییرات در موسسات اجتماعی و سیاسی انسانهاست.

محققان در اینجا بر این نظر تاکید میکنند که تمدن ممکن است از خشونت منجر به قتل که انسان در طول زمان به دست آورده است، منشأ گرفته باشد. ولی مسئول اصلی مطالعه دکتر خوزيا ماريا گومز در دانشگاه گرناته اسپانیا میگوید برای ما لازم است تا در بسط دادن موضوع در دام افراط نیفتیم.

انسان جدید از انسان در عصر حجر بسیار خونريزتر است.

و ادامه میدهد: انسانها حیوانات اخلاقی هستند و ما نمیتوانیم از این مطلب فرار کنیم.

و محققان، مقايسه اندازه گيري هايشان در مورد میانگین قتل بین گونه های با سلف مشترک را با مطالعاتی بسیار دقیق با نگاهی جستجوگرانه در فرایندهای قتل انسان توسط انسان دیگر و با به کارگیری روشهای مقایسه- که دانشمندان بیولوژی تکاملی وضع کرده اند- انجام داده اند.

و مقایسه نشان داده است که عصر حجر، در مقایسه با عصر کنونی عصری است که با سلامت کامل در انسانیت، مشخص میشود!!

و در مرحله جهان قدیم، افزایشی قابل توجه در عصر حجر میانی و طی مرحله قرون وسطي در سالهای 500 تا 1000 میلادی دیده ميشود و در این دوران حدود ده درصد مردم توسط هم نوعانشان کشته شده اند.

ولی امور در برخی دوره ها، در مرحله جهان جدید، بسیار سیاه تر است.

در زمان 1500 تا 3000 سال قبل بیشتر از 15% مرگ ها به دست انسان بوده است. سپس جهشی واضح تا 25%، در دوره پس از کشف آمریکا توسط کريستف کلمب در سال 1492 دیده میشود. در آن زمان میلیونها نفر به دلیل رسیدن اروپاییها به آمریکا کشته شدند.

در جهان جدید برخی میانگين هاي بسیار پایین از مرگهای به دلیل خشونت، وجود دارد. در ایالات متحده برای مثال که یکی از پائینترین معدلهاي مرگ ناشی از خشونت در عالم در گزارشی در امريکا به 0.9 فرد در هر 100 هزار نفر است.

و پروفوسر مارک با گل میگوید که انسانها طبیعتا خشن و خشونت طلب بوده اند.

و فیلسوف توماس هابز نظر او را نقد میکند و میگوید انسانها در قرن 17 با ترس فراوان از مرگ خشن زندگی مي کردند.

و اندیشمندی مانند ژان ژاک روسو اینطور بیان میکند که ما، بیشتر محصول محیط زندگی خود هستیم.

این مطالعه، روش جدیدی را برای کشف ریشه های خشونت بشری مي گشايد و دلایل موجهي را مطرح میکند که جوهر ما، خشن تر از دیگر پستانداران است .

واضح است که نتایج، کاملا از

روی محاسبات انتروبيولوژي است که مشارکت جامعه های ابتدایی را در جنگهای مستمر بیان میکند و اشاره میکند که جوامع، ممکن است باعث تعدیل امیال فطری در ما شده باشد.(زندگی اجتماعی در سایه توسعه عواطف و هوش عاطفی، قطعا محصول تکامل است و این محصول مهم- که در سایه بزرگ شدن مغز به خصوص قسمت پیشانی آن، حاصل شده است- نشان میدهد تفاهم و درک عاطفه دیگران به وسیله هوش عاطفی و نه خشونت، هدفی است که تکامل به دنبال آن بوده است.)

و معدل جنایت و قتل در جوامع جدیدی که در آنها نیروی پلیس و قانون و زندان و جایگاههای قوی تمدني وجود دارد تا خشونت را کنترل کند، به کمتر از 0.01% میرسد.(نکته مهمی که نشان دهنده نقش ارادی جنایت و کشتار است)

انسان امروز که گروهی آن را میراث دار حیوانات میدانند، در دنیای جدید به میراث اجداد خود هم پشت کرد و حتی از حیوانات هم پست تر شد.

امید است با تلاش بیشتر، انسانها به جایی برسند که در رفتارهایی مانند قتل و خشونت، حداقل قابل قیاس با گربه ساناني مانند پلنگ شوند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابسفر به مریخ در 39 روزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردمنابع انرژی از نفت و گاز طبیعت بر اساس هماهنگیاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟مسئولیت جدیدجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا دیدن خدا در همه چیزبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیسترنگین کمانتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رومعجزه های هر روزهحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تنخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان روشی برای تبدیبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر روح رهاییتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ممغز کوانتومیحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا خشونت و تعصبداروی جدید ضد الزایمربحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایروشی جدید در درمان سکته متولترودینفلج نخاعی با الکترودهای گوشه بیماری اتوزومال رسسسانسور بر بسیاری از حقایتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رمنبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه تکامل در درمان بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مراه پیروزی در زندگی چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای فراموشی همیشه هم بد نیستگزارش یک مورد جالب لخته وسریع دویدن مهم نیستتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتمیگرن سردردی ژنتیکی که بابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک قسمت سی و هشتماستفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرمان های علامتی در ام اسبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادز گهواره تا گورتکامل مداومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشلیک فراموشیپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایما تحت کنترل ژنها هستیم یاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بخلاصه ای از درمان های جدیاصول سلامت کمردروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندزندگی زودگذرتأثیر نگاه انسان بر رفتالمس کوانتومیشانس یا تلاشپرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهمحدودیت چقدر موثر استجهان هایی در جهان دیگرارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلاخارق العاده و استثنایی ببه مغز خزندگان خودت اجازدرگیری مغزی در سندرم کووبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر کلام در آیات کلام بمقاومت به عوارض فشار خون شرکت نورالینک ویدیویی ازآیندهایمان به رویامرکز حافظه کجاستجهانی در ذهنارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش دنیای شگفت انگیز کوانتومبی ذهن و بی روحذخیره ی شگفت انگیز اطلاعذره ی معین یا ابری از الکتقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیمنابع انرژی از نفت و گاز طعمه ی شبکه های ارتباط اجاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمامسئولیت در برابر محیط زیجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا دیدگاه نارسای دوگانه ی مبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به رهبر حقیقیتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از منبع هوشیاری کجاست قسمت علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کومعجزه ی علمحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تمدن بشریدائما بخوانبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به روزه داری متناوب، مغز را تو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتداروی سل سپتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کاريتوکسيمب در درمان ام استومورها و التهاب مغزی عافلج بل، فلجی ترسناک که آنگوشت خواری یا گیاه خواریساهچاله ها تبخیر نمیشودتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو منتظر نمان چیزی نور را بهابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز از مغز تا نظریه تکامل در درمان بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار راه انسان شدن، راه رفتن وتوازن مهمتر از فعالیت زیفرایند پیچیده ی خونرسانیگشایش دروازه جدیدی از طرسریعترین کامپیوتر موجودتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانمیگرن شدید قابل درمان اسابعاد بالاترنقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت سی و ششماستفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایدرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانزمین در برابر عظمت کیهانتکامل چشمقانون مندی نقشه ژنتیکی مشنا در ابهای گرم جنوب نیاپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرمانند آب باشاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکخم شدن فضا-زماناضطراب و ترسدریای خداهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانزندگی سلول در بدن، جدای اتئوری تکامل امروز در درملوب فرونتال یا پیشانی مغشاهکار قرنآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکمحدودیت های حافظه و حافظجهان یکپارچهارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیخبر مهم تلسکوپ هابلبه نقاش بنگردرگیری اعصاب به علت میتوبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر کپسول نوروهرب بر نمقابله ی منطقی با اعتراضشربت ضد خلطآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه مرکز خنده در کجای مغز استجهان، تصادفی نیستارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیدنیا، هیچ استبی شرمیبی عدالتی در توزیع واکسن ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفر دشوار اکتشافتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده منابع انرژی از نفت و گاز ظهور امواج مغزی در مغز مصاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدمستند جهان متصلجریان انرژی در سیستم های از کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا دژا وو یا اشنا پنداریبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیروی و منیزیم در تقویت استتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیسم زنبور ، کلیدی برای وارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بامنبع هوشیاری کجاست قسمت عماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده معجزه ی علم در کنترل کرونحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین تصویر از سیاهچالهداروهای مصرفی در ام اسباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستروزه داری و بیمار ی ام اس تو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)سیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ذرات بنیادی معمولاً داروی ضد چاقیبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانریه زغالیتومورهای نخاعیفلج خوابگیلگمش باستانی کیستسایه را اصالت دادن، جز فرتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمدر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقراه بی شکستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفرایند تکامل و دشواری هاپمبرولیزوماب در بیماری چسرگیجه از شایعترین اختلاتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چمیدان مغناطيسي زمین بشر اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنحس و ادراک قسمت سیزدهماستفاده از سلول های بنیاهندسه ی رایج کیهاندرمان پوکی استخوانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه ازمین زیر خلیج فارس تمدنی تکامل و ارتقای نگاه تا عمقانون گذاری و تکاملشناخت و معرفت، و نقش آن دپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکماه رجباختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانخونریزی مغز در سندرم کوواطلاع رسانی اینترنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توزندگی، مدیریت انرژیتئوری تکامل در پیشگیری و لوتیراستامشاهکار شش گوشآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انمخچه فراتر از حفظ تعادلجهان یکپارچهارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرخدا موجود استبه نقاش بنگردرختان اشعار زمینبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر کپسول نوروهرب بر تمقابله با کرونا با علم اسشش مرحله تکامل چشمآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستمرگ چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل دندان ها را مسواک بزنید تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصامنابع انرژی از نفت و گاز ظرف باید پر شود چه با چرک اگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طمشکل از کجاستجستجوی متن و تصویر به صوراز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در بدژاوو یا آشناپنداریبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرویا و واقعیتتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریسماگلوتید داروی کاهش دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قامنبع هوشیاری کجاست قسمت عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تمعجزه در هر لحظه زندگیحلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جداروهای ام اسباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدروزه داری سلول های بنیادتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)سیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آداروی ضد چاقیبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتریواستیگمینتومورهای ستون فقراتفلج خواب چیستگیاه بی عقل به سوی نور میساخت شبکه عصبی مصنوعی با تری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کومنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو در والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکنش به حس جدیدرابطه تشنج و اوتیسمتوسعه برخی شغل ها با هوش فرایند حذف برخی اجزای مغپنج اکتشاف شگفت آور در موسرگردانیتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستمیدان های مغناطیسی قابل اتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشحس و ادراک قسمت ششماستفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادیندرمان پوکی استخوانبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزمان چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتقانون جنگلشناخت درون، شناخت بیرون؛پیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توماپروتیلیناختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستخواندن ، یکی از شستشو دهناطلاعات حسی ما از جهان، چدرک نیازمند شناخت خویش اهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امزونیسومایدتئوری جدید، ویران کردن گلوزالمعده(پانکراس)مصنوعشاید گوشی و چشمی، آماده شآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلجهان کنونی و مغز بزرگتریارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنخدای رنگین کمانبه نادیدنی ایمان بیاوردرد باسن و پا به دلیل کاهبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر کپسول نوروهرب بر سملاحظه های اخلاقی دربارهششمین کنگره بین المللی سآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالمرگ و میر پنهانجهش های ژنتیکی غیر تصادفارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیدو بیماری روانی خود بزرگ بیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیمنابع انرژی از نفت و گاز عقل مجادله گراگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طمشکلات نخاعیجستجوی هوشیاری در مغز مااز انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هودگرگونی های نژادی و تغییبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز رویا و کابوستمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها سندرم کووید طولانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینمعرفت و شناختحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید برای درد زاداروهای تغییر دهنده ی سیباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاروزهای سختتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغم بی پایانابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردریاضیات یک حس جدید استتوهم فضای خالیفلج دوطرفه عصب 6 چشمگیاه خواری و گوشت خوار کدساخت شبکه عصبی با الفبای تری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم منشاء کوانتومی هوشیاری اابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث در یک فراکتال هر نقطه مرکبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمررادیوی مغز و تنظیم فرکانتوصیه های سازمان بهداشت فراتر از دیوارهای باورپول و شادیسربازان ما محققا غلبه می تشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطامیدان بنیادین اطلاعاتاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرحس و ادراک قسمت شصت و هشتاستفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دزمان و مکان، ابعاد کیهان تکامل ابزار هوش ، راه پر قانون جنگلشناسایی تاریخچه ی تکاملیپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استماجرای جهل مقدساختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاخواب سالم عامل سلامتیاطلاعاتی عمومی در مورد مدرک و احساسهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده زونا به وسیله ویروس ابله تا 20 سال آینده مغز شما به لیروپریم داروی ترکیبی ضدشاید درست نباشدآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سمخچه ابزاري که وظیفه آن فجهان کاملی در اطراف ما پرارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیخدایی که ساخته ی ذهن بشر به هلال بنگردردهای سال گذشته فراموش بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر کپسول نوروهرب بر سملاحظات بیهوشی قبل از جرصبر بسیار بایداینکه به خاطرخودت زندگی مرگ و میر بسیار بالای ناشجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارزش حقیقی زبان قسمت دومنگاه محدود و تک جانبه، مشدو بار در هفته ماهی مصرف بیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرفتار مانند بردهتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهمنابع انرژی از نفت و گاز عقلانیت بدون تغییراگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شمشکلات بین دو همسر و برخیحفره در مغزاز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویدانش قدرت استبیندیشهیچ اندر هیچرویا و خبر از آیندهتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستسندرم گیلن باره به دنبال تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلامنبع هوشیاری کجاست قسمت عواملی که برای ظهور لغت اابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسمغز فکر میکند مرگ برای دیحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجهداروهای ضد بیماری ام اس وباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وروش مقابله مغز با محدودیتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بسیاره ی ابلهانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغم بی پایانابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پداروی ضد تشنج با قابليت تبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهریسدیپلام تنها داروی تایتوهم فضای خالی یا توهم فضفناوری هوش مصنوعی نحوه خگیرنده باید سازگار با پیساختن آیندهترک امروزافسردگی و اضطراب در بیمامهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیدر کمتر از چند ماه سوش جدبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که راز تغییرتوصیه های غیر دارویی در سفرد حساس از نظر عاطفی و بپوست ساعتی مستقل از مغز دسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتمیدازولام در درمان تشنج اثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیحس و ادراک قسمت شصت و دواستیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استدرمان تومورهای مغزی با ابرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندزمان و صبرتکامل جریان همیشگی خلقتقانونمندی و محدودیت عالمشناسایی سلول های ایمنی اپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عماجرای عجیب گالیلهاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری خواب سالم عامل سلامتی و یاطلاعاتی عمومی در مورد مدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومزیباترین چیز در پیر شدنتا بحر یفعل ما یشالیس دگرامفتامین یا ویاسشب سیاه سحر شودآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فمدل همه جانبه نگر ژنرالیجهان پیوستهارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستخسته نباشی بابابه کدامین گناه کشته شدنددردی که سالهاست درمان نشبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر کتامین در درمان پاممانتین یا آلزیکسا یا ابصرع و درمان های آناینکه خانواده ات سالم بامرگ انتقال است یا نابود شجهشهای مفید و ذکاوتی که دارزش حقیقی زبان قسمت سومارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادرادو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیرفتار وابسته به شکلتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخمنابع انرژی از نفت و گاز عقیده ی بی عملاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدمشکلات روانپزشکی پس از سحق انتخاباز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره دانش محدود به ابعاد چهاربیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نتررویا بخشی حقیقی از زندگی تنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیسندرم پیریفورمیستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی منبع هوشیاری کجاست قسمت عوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرمغز قلبحوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عداروی فامپیریدین یا نورلبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترروش های صرفه جویی در ایجاتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبسیاره ابلهانتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو داروی ضد تشنج توپیراماتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرریشه های مشترک حیاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فیلمی بسیار جالب از تغییگالکانزوماب، دارویی جدیساختار فراکتال وجود و ذهترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقمهربانی، شرط موفقیتابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبدر آرزوهایت مداومت داشتهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرراست دستی و چپ دستیتوصیه هایی در مصرف ماهیفردا را نمیدانیمپوشاندن خود از نورسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمکانیک کوانتومی بی معنی اثرات فشار روحی شدیدچند جهانیحس و ادراک قسمت شصت و ششاستیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهدرمان تشنجبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریزمان واقعیت است یا توهمتکامل داروینی هنوز در حاقارچ بی مغز در خدمت موجودشواهدی از نوع جدیدی از حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملماده ی تاریکاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخخواب عامل دسته بندی و حفطاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیزیباترین چیز در افزایش ستابوهای ذهنیلا اکراه فی الدینشبیه سازی میلیون ها جهان آموزش نوین زباناولین دروغمدل هولوگرافیک ژنرالیزهجهان پیوستهارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجخطا در محاسبات چیزی کاملبه امید روزهای بهتردرس گرفتن از شکست هاتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیممن کسی در ناکسی دریافتم ضرورت زدودن افکاراینترنت بدون فیلتر ماهوامرگ تصادفیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمرگی وجود نداردجوانان وطناز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیرفتار اجتماعی انسان، حاصتلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی سفری به آغاز کیهانتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آمنابع انرژی از نفت و گاز علم و ادراک فقط مشاهده ی اگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استمشکلات روانپزشکی در عقب حقیقت قربانی نزاع بین بی از تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستنددانش بی نهایتبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمرویا تخیل یا واقعیتتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوسندرم پس از ضربه به سرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکمنبع هوشیاری کجاست قسمت عید نوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پداروی لیراگلوتیدبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال روش هایی برای جلوگیری از تو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسیاره ابلهانتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمغرور و علمابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیرژیم های غذایی و نقش مهم توهم چیستفیزیک مولکولها و ذرات در گام کوچک ولی تاثیرگذارساختار شبکه های مغزی ثابترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و همولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استدر آسمان هدیه های نادیدنبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاترجزخوانی هایی که امروز بتوضیحی ساده در مورد هوش مفرضیه ای جدید توضیح میدهپیموزایدسردرد و علتهای آنتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشامکانیزمهای دفاعی در براباثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتحس و ادراک سی و هفتماستخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیدرمان جدید ALSبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قزمان پلانکتکامل داروینی هنوز در حاقبل از آغازشواهدی از دنیسوان(شبه نئپیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان ماده ی خالیجهان قابل مشاهده بخش کوچاختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهخودآگاهی و هوشیارياعتماد به خوددرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر فکر بر سلامتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟شبیه سازی سیستم های کوانآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه مولکول های دی ان ایخطا در محاسبات چیزی کاملبه بالا بر ستارگان نگاه کدست آسمانتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده منابع انرژي پاک سرچشمه حضررهای مصرف شکر و قند بر ایندرالایا کوچک شدن مغزانسان المراحل ارتقای پله پله کیهجواب دانشمند سوال کننده از مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزددو سوی واقعیتبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعترقیبی قدرتمند در برابر متلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آمنابع بی نهایت انرژی در دعلم و روحاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیمشاهده گر جدای از شیء مشاحقیقت آنطور نیست که به نظاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،دانشمندان موفق به بازگردبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا حقی از طرف خداتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در سندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست قسمت53عامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشمغز مانند تلفن استحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالداروی تشنجی دربارداریبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنروش هایی ساده برای کاهش اتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبسیر آفرینش از روح تا مغز تاریکی و نورآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممقالاتابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تنسبت ها در کیهانداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، بررژیم های غذایی و نقش مهم توهم وجودفیزیک و هوشیاریگامی در درمان بیماریهای سازگاری با محیط بین اجزاترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت بیست و چهاز روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شوددر آستانه ی موج پنجم کوویبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تورحم مصنوعیتیوتیکسن داروی ضد جنونفشار و قدرتپیموزایدسردرد تنشنتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدما انسانها چه اندازه نزداثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننحس و ادراک- قسمت پنجاه و استروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریزمان به چه دلیل ایجاد میشتکامل داروینی هنوز در حاقبل از انفجار بزرگشیشه ی بازالتی و سیلیکونپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استماده ای ضد التهابیجهان موازی و حجاب هااختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانخودآگاهی و هوشیارياعتماد به خوددرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویازیرفون داروی ضد ام استاثیر مشاهده بر واقعیت بلایو دوم دکتر سید سلمان فشبکه های مصنوعی مغز به درآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شمدل های ریز مغز مینی برینجهان پر از چیزهای جادویی چگونه میتوان با قانون جنخطای ادراک کارمابه بالاتر از ماده بیندیشدستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانازبان جانسوزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمنابع انرژی از نفت و گاز ضررهای شکر بر سلامت مغزایا این جمله درست است کسیمرز مرگ و زندگی کجاستجوسازی مدرناز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگدولت یا گروهکبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانرموزی از نخستین تمدن بشرتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده سلول های بنیادیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه منابع جدید انرژیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقامشاهده آینده از روی مشاهحقیقت افراداز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسیندانشمندان نورون مصنوعی سبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویاها از مغز است یا ناخوتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمعادت همیشه خوب نیستابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشمغز مادران و کودکان در زمحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت داروی جدید ALSبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیروش جدید تولید برقتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستسیستم تعادلی بدنتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز- از مغز نسبت طلایی، نشانه ای به سدخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از رژیم ضد التهابیتوهم وجودفیزیکدانان ماشینی برای تگامی در درمان بیماریهای ستم با شعار قانون بدترین تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیموجود بی مغزی که می تواندابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستدر درمان بیماری مولتیپل برای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدرحم مصنوعیتیک و اختلال حرکتیفضای قلب منبع نبوغ استپیچیدگی های مغزمگسسردرد سکه ایتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیما انسانها چه اندازه نزداثرات مضر ماری جوانانه به اعدامحس و ادراک- قسمت بیست و پاسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنزمان شگفت انگیزتکامل داروینی هنوز در حاقدم زدن و حرکت دید را تغیشکل های متفاوت پروتئین هپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشماده، چیزی بیش از یک خلا جهان ما میتواند به اندازاختراع جدید اینترنت کواننور درونخودروهای هیدروژنیاعداد بینهایت در دنیای مدرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزیرک ترین مردمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بلبخند بزن شاید صبح فردا زشبکیه های مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدمدیون خود ناموجودجهان دارای برنامهارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همخطای حسبه خودت مغرور نشودغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنزبان ریشه هایی شناختی استاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیمنابع انرژی از نفت و گاز طلوع و حقیقتایا ابزار هوشمندی یا مغز مرز بین انسان و حیوان کجاجامعه ی آسمانیاز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون ادوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز و رازهای ارتباط غیر کتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایسلول های بنیادی منابع و اتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دمناطق خاصی از مغز در جستجعلم به ما کمک میکند تا موابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرمطالبه ی حق خودحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز از مغز تنباید صبر کرد آتش را بعد دانشمندان یک فرضیه رادیکبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلرویاهای پر رمز و حیرتی درتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استمغز چون ابزار هوش است دلیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تچرا ویروس کرونای دلتا واداروی جدید s3 در درمان ام بازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشروش صحبت کردن در حال تکامتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز- از مغز نشانه های گذشته در کیهان در مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتوهم بی خداییفاصله ها در مکانیک کوانتگاهی لازم است برای فهم و ستم، بی پاسخ نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اموجودات مقهور ژنها هستندابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت بیست و دواز علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهبادر سال حدود 7 میلیون نفر برای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتیروفیبان موثر در سکته ی قفس ذهنپیچیدگی های مغزی در درک زسردرد عروقی میگرنتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایما اکنون میدانیم فضا خالاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاسرار بازسازی اندام هادرمان جدید میگرن با انتی هورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعزنجیرها را ما باید پاره کتکامل زبانقدرت مردمشکل پنجم مادهپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاماشین دانشجهان مادی، تجلی فضا در ذهادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانخورشید مصنوعیبقای حقیقی در دور ماندن ادرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر لحظات خوش با کودکانشباهت مغز و کیهانآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یمدیریت اینترنت بر جنگجهان در حال نوسان و چرخشارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین خطر آلودگی هوابه دنبال رستگاری باشذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منازبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نمنابع انرژی از نفت و گاز طلای سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز طوفان فقر و گرسنگی و بی سایا بیماری ام اس (مولتیپمرز جدید جستجو و اکتشاف، جاودانگی مصنوعیاز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهدورترین نقطه ی قابل مشاهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز پیشرفت تواضع است نه طتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلسلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت علم بدون توقفابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ مطالبی در مورد تشنجحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تنبرو و انرژی مداومدانشمندان ژنی از مغز انسبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای مترویای شفافتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت کردن به نعمتابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیمغز چگونه صداها را فیلتر حافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا پس از بیدار شدن از خوداروی جدید میاستنی گراویبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگروشهای نو در درمان دیسک بتوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز- از مغزتنشانه های پروردگار در جهدر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیسترژیم غذایی ضد التهابیتوهم تنهاییفاصله ی همیشگی تصویر سازگاهی مغز بزرگ چالش استستون فقرات انسان دو پا جلترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریموسیقی نوابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت بیست و سوازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان های اسرار آمیز در آبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونارساناها و ابر رساناها و عتکنولوژی جدید که سلول هاقلب و عقلپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدما از اینجا نخواهیم رفتاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایحساسیت روانی متفاوتاصل بازخورددرمان جدید کنترل مولتیپلهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردزندگی هوشمند در خارج از زتکامل زبانقدرت کنترل خودشکست حتمیپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودمبانی ذهنی سیاه و سفیدجهان مرئی و نامرئیاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهخوش قلبی و مهربانیبلندی در ذهن ما درک بلندیدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی زیست، مرز افق رویداد هستتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش ناشی از اسیب به عصبشباهت مغز با کیهان مادیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یمداخله ی زیانبار انسانجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسخطرات هوش مصنوعیبه زودی شبکه مغزی به جای ذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرآیا هوش ارثی دریافتی از پمنابع انرژی از نفت و گاز طوفان زیباییایا بدون زبان میتوانیم تمزایای شکلات تلخ برای سلجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی دراديدن با چشم بسته در خواب بیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانرمز بقای جهش ژنتیکیتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی منبع هوشیاری کجاست قسمت علم در حال توسعهابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشومطالعه ای بیان میکند اهدحقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیدانشمندان پاسخ کوانتومی بیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزروان سالمتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریخسوخت هیدروژنی پاکتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل امغز ناتوان از توجیه پیداحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ارتعاش بسیار مهم استداروی جدید برای میاستنی بازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را روشهای شناسایی قدرت شنواتولید مثل اولین ربات های گلوئونسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز، از مغز نظام مثبت زندگیدر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیسترژیم غذایی ضد دردتوهم جدایی و توهم علمفتون های زیستیگذر زمان کاملا وابسته به سخن و سکوتترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتموسیقی هنر مایع استابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت بیستماسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود ددرمان های بیماری آلزایمربرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شرشته نوروایمونولوژی و نقتکنولوژی جدید که سلول هاقلب دروازه ی ارتباطپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیما اشیا را آنطور که هستنداحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قخفاش با شیوع همه گیری جدیاصل علت و تاثیردرمان جدید سرطانهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختزندگی بی دودتکامل زبان انسان از پیشیقدرت انسان در نگاه به ابعشگفت نیست من عاشق تو باشمپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزمباحث مهم حس و ادراکجهان مشارکتیادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستخوشبختی دور از رنج های مبلوغ چیستدرگیری قلب در بیماری ویربزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقزاوسکا درمان گوشرتاثیر نگاه انسان بر رفتالرزش عضله یا فاسیکولاسیوشباهت کیهان و مغزآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیممدارک ژنتیکی چگونه انسانجهان ریز و درشتارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزدفاع در برابر تغییر ساختبه زیر پای خود نگاه نکن بذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسمنابع انرژی از نفت و گاز طولانی ترین شبایا تکامل هدفمند استمسمومیت دانش آموزان، قماجاذبهاز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بدی متیل فومارات(زادیوا)(بیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودرمز جهانتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما ممنبع هوشیاری کجاست قسمت علم راهی برای اندیشیدن اابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کمعماری، هندسه ی قابل مشاحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تچت جی پی تیدانشمندان اولین سلول مصنبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاروبات های ریز در درمان بیتو یک معجزه ایکتابخانهسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین مغز و اخلاقحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغداروی جدید برای ای ال اسبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز روشی برای بهبود هوش عاطفتولید یا دریافت علمگمان میکنی جرمی کوچکی در سکته مغزیتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیدر ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتراه فراری نیستتوهم جسمفروتنی و غرورگذشته را دفن کنسخن پاک و ثابتتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالمیهمانهای ناخوانده عامل ابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک قسمت دهماساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستدرمان های جدید میگرنبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از درشد مغز فرایندی پیچیده اتکینگیقلب روباتیکسرعت فکر کردن چگونه استپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استما به جهان های متفاوت خوداحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عخلا، حقیقی نیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشزندگی در جمع مواردی را برتکامل ساختار رگهای مغزی قدرت ذهنشگفت انگیز بودن کیهانپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصمجموعه های پر سلولی بدن مجهان هوشمندادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیخانه ی تاریکبلعیدن ستاره توسط سیاهچادرگیری مغز در بیماری کویبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر ویتامین دی بر بیمالزوم سازگاری قانون مجازاشباهت زیاد بین سلول هاي عآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشمروری بر تشنج و درمان هایجهان شگفت انگیزارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریمدقیق ترین تصاویر از مغز ابوزون هیگز چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دکنترل همجوشی هسته ای با هسفر فقط مادی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودمنابع انرژی از نفت و گاز طی یکصد هزار سال اخیر هرچایجاد احساساتمسیر دشوار تکامل و ارتقاجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کندین، اجباری نیستبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیرمز جهان خاصیت فراکتالتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرومنبع هوشیاری کجاست قسمت علم ساختن برج های چرخانابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟معنی روزهحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تنتایج نادانی و جهلدانشمندان تغییر میدان مغبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تروبات کیانتو یک جهان در مغز خودت هسکجای مغز مسئول پردازش تجسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دمغز و اخلاقحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینداروی جدید برای دیابتبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس روشی جدید در درمان قطع نختولید پاک و فراوان انرژیگنجینه ای به نام ویتامین سال سیزده ماههتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازراه های جدید برای قضاوت رتوهمات و شناخت حقیقتفرگشت و تکامل تصادفی محض گربه شرودینگر و تاثیر مشسختی ها رفتنی استتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلرومیوتونیک دیستروفیابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت دوازدهماستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان های جدید در بیماری برخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانرشد مغز علت تمایل انسان بتکامل فردی یا اجتماعیقلب را نشکنسعی کن به حدی محدود نشویپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندما با کمک مغز خود مختاريماحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتخلا، خالی نیستاصول انجام برخی نرمش ها ددرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی زندگی در سیاهچالهتکامل شناخت انسان با کشفقدرت عشقشگفت زده و حیران باشپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادمحل درک احساسات روحانیجهان هوشیارادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید خانواده پایداربنی عباس، ننگی بر تاریخدرگیری مغز در بیماران مببسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر ویروس کرونا بر مغز لزوم سازگاری قانون مجازاشباهت زیاد بین سلول هاي عآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند مرکز هوشیاری، روح یا بدن جهانی که نه با یک رخداد و ارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک دل به دریا بزنبوزون هیگز جهان را از متلذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته ومنابع انرژی از نفت و گاز طبیعت موجی جهانایرادهای موجود در خلقت بمسئول صیانت از عقیده کیسجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا دید تو همیشه محدود به مقدبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیرنگ کردن، حقیقت نیستتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومسلام تا روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمنبع هوشیاری کجاست قسمت علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعمعادله ها فقط بخش خسته کنحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنجات در راستگوییدانشمندان روش هاي جدیدی با هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیروح در جهانی دیگر استتو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعدم درکابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهمغز و سیر تکامل ان دلیلی حرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حجم مغز گونه انسان درداروی جدید ضد میگرنبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحروشی جدید در درمان نابینتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز، از مغز نظریه ی ریسماندر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسراه های جدید برای قضاوت رتوپیراماتفراموش کارها باهوش تر هسگزیده ای از وبینار یا کنفسرنوشتتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنمیگرن و پروتئین مرتبط با ابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک قسمت سوماستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی بدرمان های رایج ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانرشد در سختی استتکامل مادی تا ابزار هوشمقیچی ژنتیکیشلیک فراموشیپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا ما بخشی از این جهان مرتبطاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاخلاصه ای از مطالب همایش ماصول توسعه ی یک ذهن کاملدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان زندگی زمینی امروز بیش از تکامل، نتیجه ی برنامه ریقطار پیشرفتشگفتی های زنبور عسلپرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علمحل درک احساسات روحانی دجهان های بسیار دیگرادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک خار و گلبه قفس های سیاهت ننازدرگیری مغزی در سندرم کووبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وزبان نیاز تکاملی استتاثیر ژنها بر اختلالات خلزوم عدم وابستگی به گوگل شجاعت و ترسآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دمرکز حافظه کجاستجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هودلایلی که نشان میدهد ما ببی نهایت در میان مرزهاذهن سالمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وح