دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحتی علمی درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز

بحتی علمی، درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز که حتی از حیوانات هم بالاتر است!!

چگونه این تمایل در انسان امروز، به این حد رسیده است؟

غریزه کشتار و خشونت منجر به قتل، در انسانها چگونه تکامل یافت؟

مطالعات جدید علمی کشف کرده است که انسانها با گذر زمان، تکامل یافته اند با این حال، در برخی از آنها تمایل به کشتن دیگران وجود دارد.

غریزه کشتن در بشر، شش برابر بیش از متوسط غریزه کشتاري است که در موجودات پستاندار وجود دارد.

مطالعه ای در مجله علمی و تخصصي نيچر منتشر شد و در آن دانشمندان نسبت وفاتهايي را- که از قتل برخی از مردم، توسط دیگران رخ میدهد- محاسبه کردند و فهمیدند وقتی انسان برای اولین بار به انسان معاصر تکامل يافت، نسبت این وفاتها به دو درصد همه وفات ها بین بشریت رسیده است.

این معدل، بسیار کمتر از بالاترین رقم موجود در حیوانات پستاندار است.

دانشمندان فهميدند که نسبت قتل در حیوان سمور، به حدود بیست درصد مرگ های این حيوان میرسد و در برابر، بسیاری ازحيوانات جز در موارد اندکی یا اصلا همدیگر را نمیکشند.

در اینجا نمونه ای از پلنگ می آوریم: هر چند پلنگ معروف به خشونت و خونريزي است پلنگها بسیار اندک تا زمان مرگ، به کشتار یکدیگر می پردازند و اين معدل، فقط به 0.88% میرسد.

در اینجا فراموش نکنیم که انسان در زمان هایی، دستخوش خشونت و بیرحمی فراوانی بوده است و نسبتی که انسان در آن دوره ها برادرش را میکشت، به رقم های بالایی می رسید و حتی حیوان سمور را پائین تر از انسان، قرار میدهد.

برای نمونه، بين سالهای 1200 و 1500 میلادی و به خصوص در آمریکا، نسبت کشته شدن انسان توسط انسان، به حدود 25% مرگ ها میرسد و این در زمان کشتار ساکنان اصلی آمریکا، توسط سفیدپوستان بود.

هرچند ژن های خودخواه حیوانات اجتماعی، سبب ایجاد رقابتی سنگین در آنها میشود با این حال سیر تکاملی موجودات سبب شده است، در موارد زیادی با ایجاد عواطف و احساسات و توسعه آن، رقابت اجتماعی جای خود را به همکاری عمیق تر بدهد.

نقش ژن ها هرچند مهم است ولی نتایج مطالعات، ورود چیز بالاتری را در معادله نشان میدهد. هرچند تکامل کوشیده است با توسعه حس همکاری و تعاون، درصد بالای قتل و غارت را در پستانداران درجه بالا کم کند؛ به گونه ای که نسبت بالای قتل در سمورها در میمون های نخستی و شامپانزه و انسان به صورت عام، کاهش می یابد- ولی آمارها چیز دیگری را نشان میدهد.

چیزی فراتر از ژنها هست که می تواند حتی بر تلاش سالهای طولانی تکامل و انتخاب طبیعی غلبه کند و حیوانی ترین تلاش های تکامل را هم به دور بریزد و انسان را به جایگاهی پست تر از حیوان تبدیل کند. در سمور، حدود بیست درصد مرگ ها به دلیل قتل همنوع است ولی در دورههایی، میزان مرگ ناشی از قتل در انسان، به 25% میرسد!

انسان در طول تاریخ

جستجوگران در مطالعه قبلی، معلومات مربوط به حدود بیش از چهار ميليون مرگ، بین بیش از 1000 حیوان پستاندار که بیش از 80% خانواده های پستانداران مختلف را در بر می گرف، جمع آوری کردند.

و معلومات مربوط به حدود 600 نوع از بشر، از عصر حجر تا امروز را به دست آوردند.

و بعد از آن، جستجوگران این معلومات را برای ساختن درخت تکاملی تمایل پستانداران مختلف برای بی رحمی و کشتار، به کار بردند ..

و فهمیدند انسانها ارتباطی بسیار با پستانداراني مانند سمور دارد که بیش از دیگر حيوانات پستاندار دیگر ،تمایل به کشتن یکدیگر دارند.

انسان ها از زمانی- که روي زمین یافت شده اند- دست از کشتار یکدیگر برنداشته اند.

محققان، در مقاله ای در مجله علمی نيچر بیان کرده اند که خشونت منجر به مرگ را برخی لکه ننگ تمدنهای خاص یا افراد مشخصی در نظر میگیرند که پس از خود، فرهنگ و تمدن یا انديشه خاصی را به جا گذاشتن(مثلا فرهنگ خشونت طلب و گانگستری آمریکا که به قیمت خون میلیونها سرخ پوست، بر پا شده است)

و اضافه میکند: ( ولی خشونت و دشمنی در پستانداران و در انسانها، عنصری ژنتیکی است و با ميانگينهاي وراثتي بالایی متمایز ميشود. و نتیجه آنکه مسلم است تکامل بشر، به شکل برجسته ای، پدیده خشونت و کشتار و خونریزی بشری را تکامل داده است.)(طبق آمارها نسبت کشتار در پستانداران نخستی، حدود0.3% و در پستانداران رده پایین مانند سمور، حدود 20% است یعنی تاثیر تکامل ژنتیکی در جهت افزایش همکاری و کاستن از کشتار و قتل است و این میزان اگر در دوره ای در انسان، به حدود 25% میرسد به دلیل تاثیر ژنها نیست بلکه نشانه ورود چیزی دیگری یعنی قدرت اراده انسان، در معادله است)

همچنین گفته اند: به بیرحمی و خشونت از این نظر میتوان نگاه کرد که یک استراتژی برای تطبيق و سازش است و برای مصالح و موفقیت زاد و ولد فرد جنایتکار عمل میکند ...(این مطلب هم با نادیده گرفتن نقش همکاری و هوش عاطفی در مصالح و موفقیت زاد و ولد است زیرا اگر اینگونه نبود سیر

تکامل، افزایش اندازه بخش ونترومدیال پیشانی- که مسئول هوش عاطفی است- و بزرگ دوقسمت پیشانی مغز را انتخاب نمیکرد.)

محققان یافته اند که خشونت منجر به قتل(نه فقط کشتن هم گونه خود بلکه شکار را هم شامل میشود)در حدود 40%پستانداران انجام میشود.

و محققان روشن کرده اند که متوسط نسبت مرگ و میر ناشی از قتل اعضای یک گونه واحد در حیوانات پستاندار درحدود 0.3% است. مطالعه اي مشخص کرد، از 160 تا 200 هزار سال قبل، این نسبت در انسانها حدود 2% بوده است و این به آن معنی است که در طول 200 قرن(حدود بیست هزار سال)، این نسبت بیش از شش برابر شده است!!(این حالت، شبیه جهش ناگهانی ای است- که در فرهنگ و تکامل بشری در حدود 15هزار سال قبل رخ داده است و نشانه ورود چیزی جدای از ژنها و جسم، در معادله انسان است. توصیه میشود به فصل پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مراجعه شود.

در اینجا به جای ارتقای ناگهانی فرهنگ با سقوط ناگهانی، بسیار سریعتر از معیارهای تکاملی مادی مواجه هستیم. خود همین سقوط ناگهانی، نشان دهنده ورود قدرت اراده در معادله انسان است.)

مجله نيچر میگوید: تحلیلها اشاره میکند که سطح معینی از خشونت منجر به قتل، در بشر، به دليل جای گرفتن در ضمن شاخه زيستي معینی از پستاندارانی مانند سمور است که به شکل خاصی از خود خشونت نشان میدهند(شاخه زیستی عبارت است از اصطلاحی برای تقسیم بندی گونه ها

و منظور از آن مجموعه ای از گونه هاست که ازهم جدا هستند ولي سلف مشترکی دارند)

به نظر میرسد که خشونت و بیرحمی در اجداد آنها هم بوده است. و این یعنی : انسانها تمایل به خشونت را به ارث برده اند.(البته در کنار توسعه قدرت همکاری و تفاهم در انسان که باعث کاهش چشمگیر قتل و خشونت در انسان میشود.)

و محققان اضافه کرده اند: ما معتقدیم این تاثیر به مواردی بیش از یک تمایل صرفا ارثی برای خشونت، مربوط است.

در واقع سلوک اجتماعی و محیط اطراف هر دو به مثابه دو صفت رفتاری هستند که انسان عاقل با دیگر گونه ها اشتراک دارد.
و به نظر میرسد که این صفات رفتاری همراه با قدرت ارادی انسان در برابر ژنهای خود، در میزان خشونت منجر به قتل موجود در بشر کنونی، سهیم است.

محققان تاكيد کرده اند که گرايش موروثي به خشونت به آن معنی نیست که انسان ها ناتوان از تسلط بر خودشان هستند. همچنین اضافه میکنند که این سطوح از خشونت، در مرحله ما قبل تاریخ، ثابت باقی نمانده است و هر چه در تاریخ جلو برویم، تغییر می یابد. این تغییرات، در بیشتر موارد مرتبط با تغییرات در موسسات اجتماعی و سیاسی انسانهاست.

محققان در اینجا بر این نظر تاکید میکنند که تمدن ممکن است از خشونت منجر به قتل که انسان در طول زمان به دست آورده است، منشأ گرفته باشد. ولی مسئول اصلی مطالعه دکتر خوزيا ماريا گومز در دانشگاه گرناته اسپانیا میگوید برای ما لازم است تا در بسط دادن موضوع در دام افراط نیفتیم.

انسان جدید از انسان در عصر حجر بسیار خونريزتر است.

و ادامه میدهد: انسانها حیوانات اخلاقی هستند و ما نمیتوانیم از این مطلب فرار کنیم.

و محققان، مقايسه اندازه گيري هايشان در مورد میانگین قتل بین گونه های با سلف مشترک را با مطالعاتی بسیار دقیق با نگاهی جستجوگرانه در فرایندهای قتل انسان توسط انسان دیگر و با به کارگیری روشهای مقایسه- که دانشمندان بیولوژی تکاملی وضع کرده اند- انجام داده اند.

و مقایسه نشان داده است که عصر حجر، در مقایسه با عصر کنونی عصری است که با سلامت کامل در انسانیت، مشخص میشود!!

و در مرحله جهان قدیم، افزایشی قابل توجه در عصر حجر میانی و طی مرحله قرون وسطي در سالهای 500 تا 1000 میلادی دیده ميشود و در این دوران حدود ده درصد مردم توسط هم نوعانشان کشته شده اند.

ولی امور در برخی دوره ها، در مرحله جهان جدید، بسیار سیاه تر است.

در زمان 1500 تا 3000 سال قبل بیشتر از 15% مرگ ها به دست انسان بوده است. سپس جهشی واضح تا 25%، در دوره پس از کشف آمریکا توسط کريستف کلمب در سال 1492 دیده میشود. در آن زمان میلیونها نفر به دلیل رسیدن اروپاییها به آمریکا کشته شدند.

در جهان جدید برخی میانگين هاي بسیار پایین از مرگهای به دلیل خشونت، وجود دارد. در ایالات متحده برای مثال که یکی از پائینترین معدلهاي مرگ ناشی از خشونت در عالم در گزارشی در امريکا به 0.9 فرد در هر 100 هزار نفر است.

و پروفوسر مارک با گل میگوید که انسانها طبیعتا خشن و خشونت طلب بوده اند.

و فیلسوف توماس هابز نظر او را نقد میکند و میگوید انسانها در قرن 17 با ترس فراوان از مرگ خشن زندگی مي کردند.

و اندیشمندی مانند ژان ژاک روسو اینطور بیان میکند که ما، بیشتر محصول محیط زندگی خود هستیم.

این مطالعه، روش جدیدی را برای کشف ریشه های خشونت بشری مي گشايد و دلایل موجهي را مطرح میکند که جوهر ما، خشن تر از دیگر پستانداران است .

واضح است که نتایج، کاملا از

روی محاسبات انتروبيولوژي است که مشارکت جامعه های ابتدایی را در جنگهای مستمر بیان میکند و اشاره میکند که جوامع، ممکن است باعث تعدیل امیال فطری در ما شده باشد.(زندگی اجتماعی در سایه توسعه عواطف و هوش عاطفی، قطعا محصول تکامل است و این محصول مهم- که در سایه بزرگ شدن مغز به خصوص قسمت پیشانی آن، حاصل شده است- نشان میدهد تفاهم و درک عاطفه دیگران به وسیله هوش عاطفی و نه خشونت، هدفی است که تکامل به دنبال آن بوده است.)

و معدل جنایت و قتل در جوامع جدیدی که در آنها نیروی پلیس و قانون و زندان و جایگاههای قوی تمدني وجود دارد تا خشونت را کنترل کند، به کمتر از 0.01% میرسد.(نکته مهمی که نشان دهنده نقش ارادی جنایت و کشتار است)

انسان امروز که گروهی آن را میراث دار حیوانات میدانند، در دنیای جدید به میراث اجداد خود هم پشت کرد و حتی از حیوانات هم پست تر شد.

امید است با تلاش بیشتر، انسانها به جایی برسند که در رفتارهایی مانند قتل و خشونت، حداقل قابل قیاس با گربه ساناني مانند پلنگ شوند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فقر داده ها در هوش مصنوعیآیا ما کالا هستیمدرمان های جدید سرطانمغز انسان برای شادمانی طتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشمندچگونه هموساپينس بر زمین احساس گذر سریعتر زمانسیاهچاله هاهندسه ی رایج کیهانخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیاظرف باید پر شود چه با چرک ویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاخسته نباشی باباتو انسانی و انسان، شایستفاکسیبتآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمان زخم دیابتی با تکنومغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزنگاه از بیرون مجموعهادراک ما درک ارتعاشی است سکته مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دعلت خواب آلودگی بعد از خوواکسن های شرکت فایزر آمربدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین دندان ها را مسواک بزنید تتولترودینفرد موفقآیا راهی برای رفع کم آبی درک احساسات و تفکرات دیگنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم بازمان و مکان، ابعاد کیهان منبع خواب و رویاجاودانگی مصنوعینابینایی در نتیجه ی گوشی ارتباط شگفت انگیز مغز انستم با شعار قانون بدترین هوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیماریعدالت برای من یا برای همهوابستگی یعنی قلادهبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کندی متیل فومارات(زادیوا)(توهمات و شناخت حقیقتقلب دروازه ی ارتباطتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرد باسن و پا به دلیل کاهنقش داروهاي مختلف معروف اکسکاربازپین در درمان تشزندگی زودگذرموجودات مقهور ژنها هستندحقیقت آنطور نیست که به نظنرمش های مفید برای درد زاسردرد میگرنی در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران پیامهای کاربرانبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نوردانشمندان یک فرضیه رادیکتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استقدرت مردمترازودونذهن خود را مشغول هماهنگینقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرما انسانها چه اندازه نزدحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز شناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش احساسیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقبسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستداروی تشنجی دربارداریمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تشخیص ایدزرمز بقای جهش ژنتیکیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلچرا خشونت و تعصبماده ای ضد التهابیحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار قرنهوشیاری و وجودبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتتفاوت های تکاملی در مغز وپروتئین های ساده ی ابتداداروی ضد تشنج با قابليت تمشاهده آینده از روی مشاهتاول کف پا و حقیقتامیدواریمن کسی در ناکسی دریافتم تغییرروان سالمنوار مغز ترجمه رخدادهای ابزار بقای موجود زنده از سلول های مغزی عامل پارکینظریه ی تکامل در درمان بیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تشجاعت و ترسهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری تلاش های جدید شرکت نورالآن چیزی که ما جریان زمان در هم تنیدگی کوانتومی و دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز جنین مصنوعیروش جدید تولید برقنوروز یا روز پایانیابعاد و نیازهای تکاملیسندرم گیلن باره به دنبال همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تضایعات در عصب زیر زبانیوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیتنفس هوازی و میتوکندریفلج نخاعی با الکترودهای آیا ما تنها موجودات زنده درمان های رایج ام اسمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارچگونه هوشیاری خود را توساحساسات کاذبسیاهچاله های فضایی منابعهندسه بنیادینخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیاعقل مجادله گرویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملتو با همه چیز در پیوندیفاجعه ی جهل مقدسآیا احتمال دارد رویا از آدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز را از روی امواج بشناستاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و نگاه از دور و نگاه از نزدادغام میان گونه های مختلسال سیزده ماهههوش مصنوعی الفاگوخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملعماد الدین نسیمی قربانی واکسن کووید 19 چیزهایی که بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمده روش موفقیتتومورها و التهاب مغزی عافرد یا اندیشهآیاما مقهور قوانین فیزیکدرک تصویر و زبان های مخلتنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوازمان و گذر آن سریع استمنتظر نمان چیزی نور را بهجایی برای یاد گرفتن باقی ناتوانی از درمان برخی ویارتباط شگفت انگیز مغز انستم، بی پاسخ نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن اعسل طبیعی موثر در کنترل بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به دین اجباریتوکل بر خداقلب روباتیکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای ردرد زانو همیشه نیاز به جرنقش درختان در تکاملاگر فقط مردم میفهمیدند کزندگی سلول در بدن، جدای اموسیقی نوحقیقت افرادنرمش های مفید در سرگیجهسردرد و علتهای آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکنسایتهای دیگربرداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایددانشمندان ژنی از مغز انستکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنقدرت و شناخت حقیقتتراشه ها روی مغزذهن سالمنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانزبان فرایند تکاملی برای ما انسانها چه اندازه نزدحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اهوش در طبیعتبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمربسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید ALSمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هلایو دوم دکتر سید سلمان فتصویر خورشید یا خود خورشرمز جهانچندجهانیابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند چرا در مغز انسان، فرورفتماده، چیزی نیستحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار شش گوشهوشیاری و افسردگیبیماری تی تی پیکمردردتفاوت های زبانی سرمنشا تپروتز چشمداروی ضد تشنج با قابليت تمشاهدات آمیخته با اشتباهتابوهای ذهنیامیدواری و مغزمن پر از تلخیمتغییر الگوی رشد مغزی با زروبات ها قول میدهندنوار مغز در فراموشی هاابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادینظریه ی تکامل در درمان بیمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز شرکت نورالینک ویدیویی ازهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدتلاش هایی در بیماران قطع آنچه ناشناخته است باید شدر هر سوراخی سر نکنمغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژی از نفت و گاز جنگ هفتاد و دو ملت همه را روش صحبت کردن در حال تکامنورالژیابعاد اضافه ی کیهانسندرم پیریفورمیسهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تضرورت زدودن افکاروقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریتنفس هوازی و میتوکندریتنفس بدون اکسیژنفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های علامتی در ام اسمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرچگونه واکسن کرونا را توزاخلاق و علوم اعصابسیاهچاله ها، دارای پرتو هندسه در پایه ی همه ی واکخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیاعقل سالمویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملتو با باورهایت کنترل میشفاصله ها در مکانیک کوانتآیا احتمال دارد رویا از آدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذینگاه از درون قفس یا بیرونادغام دو حیطه علوم مغز و سانسور از روی قصد بسیاری هوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی چیستاصول سلامت کمرعوامل موثر در پیدایش زباواکسن کرونا و گشودن پنجربرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتدهن، بزرگترین سرمایهتومورهای نخاعیفرد حساس از نظر عاطفی و بآگاهی فراتر از آگاهیدرک حقیقت نردبان و مسیری نقش نظریه تکامل در شناساتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالزمان و صبرمنتظر زمان ایده آل نشوجایی خالی نیستناتوانی در شناسایی چهره ارتباط غیرکلامی بین انساستون فقرات انسان دو پا جلهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندیعشق درونی به یگانگی خلقتوبینار اساتید نورولوژی دبرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کندین، اجباری نیستتوپیراماتقلب را نشکنتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیندردهای سال گذشته فراموش نقش ذهن و شناخت در حوادث اگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی، مدیریت انرژیموسیقی هنر مایع استحقیقت اشیااز نشانه ها و آثار درک شدنرمش های موثر در کمردردسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایددانشمندان پاسخ کوانتومی تکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکقدرت کنترل خودتراشه ی هوش مصنوعی در مغزذهت را روی چیزهای مفید متنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانزبان متغیرما اکنون میدانیم فضا خالحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش عاطفی قسمت 11بیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوبشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید s3 در درمان ام مزایای شکلات تلخ برای سلتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکلبخند بزن شاید صبح فردا زتصویر در هم تنیدگی کوانترمز جهان خاصیت فراکتالنه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو چرا ذرات بنیادی معمولاً ماده، چیزی بیش از یک خلا حس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تشاید گوشی و چشمی، آماده شهوشیاری کوانتومیبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناتفاوت ایستایی و تکاپوپروتز عصبی برای تکلمداروی ضد تشنج توپیراماتمطالبه ی حق خودتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستمن بی من، بهتر یاد میگیرمتغییر دیگران یا تغییر خوروبات های ریز در درمان بینوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و انظریه ی ریسمانمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز شربت ضد خلطهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از تلاشی برای درمان قطع نخاآنچه واقعیت تصور میکنیم در والنتاین کتاب بدید هممغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ و تصور از جنگروشهای نو در درمان دیسک بنوسانات کوانتومی منبع ماابعاد بالاترسندرم پیریفورمیسهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تضرب المثل یونانیوقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها تنها مانع در زندگی موارد فلج خوابآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز ایندگان چگونه استتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هایی در جهان دیگرچگونه آن شکری که می خوریماخلاق پایه تکامل و فرهنگسیاهچاله و تکینگی ابتدایهندسه زبانِ زمان استخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیاعقلانیت بدون تغییرویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)خطای ادراک کارماتو باید نیکان را به دست بفاصله ی همیشگی تصویر سازآیا برای تولید مثل همیشه درمان سرگیجه بدون دارومغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهننگاه از درون مجموعه با نگارتقا و تکامل سنت آفرینش سانسور بر بسیاری از حقایهوش مصنوعی از عروسک های بخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسعوامل ایجاد لغت انسانی و واکسن کرونا از حقیقت تاتبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدندو ویژگی انتزاع و قدرت تجتومورهای ستون فقراتفردا را نمیدانیمآپومورفین در پارکینسوندرک دیگراننقش هورمون های تیروئید دتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الزمان واقعیت است یا توهممنحنی که ارتباط بین معرفجاذبهنادیدنی ها واقعی هستندارتروز یا خوردگی و التهاستارگانی قبل از آغاز کیههوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستعشق، شلوغ کردن نیستوجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغدیوار همه اش توهم بودتوانایی مغز و دیگر اجزای قوی تر باشتبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگردردی که سالهاست درمان نشنقش روی و منیزیم در سلامتاگر نیروی مغناطیس نباشد زندان ذهنیمیهمانهای ناخوانده عامل حقیقت تنها چیزی است که شااز نظر علم اعصاب یا نرووسنرمشهای مهم برای تقویت عسردرد تنشنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشبررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسدانشمندان اولین سلول مصنتکینگیآغاز مبهم آفرینشقدرت انسان در نگاه به ابعتراشه ی بیولوژِیکذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجوداما از اینجا نخواهیم رفتحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش عاطفی قسمت نهمبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهبشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید لنفوم و لوکمیمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیلحظات خوش با کودکانتصویر زیبا از سلولرنگ کردن، حقیقت نیستنه به اعدامابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطچراروياها را به یاد نمی آماست مالیحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تشاید درست نباشدهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپرورش مغز مینیاتوری انساداروی ضد جنون در درمان تیمطالبی در مورد تشنجتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطامننژیتتغییر دادن ژنها آیا روزی روبات کیاننوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستننظریه تکامل در درمان بیممدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتشش مرحله تکامل چشمهدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی تلاشی تازه برای گشودن معآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در یک فراکتال هر نقطه مرکمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ داده هاروشهای شناسایی قدرت شنوانوشیدن چای برای مغز مفید اتفاق و تصادفسندرم پس از ضربه به سرهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوضررهای مصرف شکر و قند بر وقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیتنها در برابر جهانفلج خواب چیستآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان پوکی استخوانمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهچگونه انتظارات بر ادراک اختلاف خانوادگی را حل کنسیاهچاله ی منفرد یا سیاههندسه، نمایشی از حقیقتخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هعقیده ی بی عملواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پخطای حستو تغییر و تحولیفتون های زیستیآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرمان سرطان با امواج صوتمغز، فقط گیرندهتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستنگاه حقیقی نگاه به درون اارتقا یا بازگشت به قبل ازساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش مصنوعی از عروسک بازی خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیعواملی که برای ظهور لغت اواکسن کرونا ساخته شده توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسدو بیماری روانی خود بزرگ توهم فضای خالیفرزندان زمان خودآب زندگی است قسمت چهارمدرک درست از خود و هوشیارینقش هورمون زنانه استروژنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیزمان پلانکمنشأ اطلاعات و آموخته ها جاذبه و نقش آن در شکلگیرینادانی در قرن بیست و یکم،ارزش های وارونهسخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاعصب حقوق نورولوووراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مشدیوار، از ابتدا توهم بودتوازن مهمتر از فعالیت زیقیچی ژنتیکیتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تدرس گرفتن از شکست هانقش روزه داری در سالم و جاگر نعمت فراموشی نبود بسزونیسومایدمیوتونیک دیستروفیحقیقت خواب و رویااز نظر علم اعصاب اراده آزچرا ماشین باید نتایج را پسردرد سکه ایهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای بررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان تغییر میدان مغتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت ذهنتربیت کودکان وظیفه ای مهذره ی معین یا ابری از الکنقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینما اشیا را آنطور که هستندحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تشیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وبعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استداروی جدید میاستنی گراویمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیملرزش ناشی از اسیب به عصبتصویر زیبای اصفهانرنگین کماننه به اعدامابزار بقا از نخستین همانزدودن نقص از هوش مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آماست مالی با هوش انسانیحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تشایسته نیست در جیب خود قرهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناتفاوتهای جنسیتی راهی براپرکاری تیروئیددارویی خلط آورمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژي پاک سرچشمه حتغییر زودتر اتصالات مغزیروح در جهانی دیگر استنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقای موجود زنده از سلول بنیادی و ای ال اسنظریه تکامل در درمان بیممدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز ششمین کنگره بین المللی سهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تتلاشی جدید در درمان ام اسآنها نمیخواهند دیگران رادر کمتر از چند ماه سوش جدمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتروشی برای بهبود هوش عاطفنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اتوبان اطلاعات و پلِ بینسندرم جدایی مغزهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوضررهای شکر بر سلامت مغزوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیستنهاییفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان پوکی استخوانمغز ابزار برتر بقاتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهچگونه به سطح بالایی از هواختلال خواب فرد را مستعد سیاهچاله ی تولید کنندههنر فراموشیخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر علم و ادراک فقط مشاهده ی واقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بخطر آلودگی هواتو جهانی هستی که خودش را فروتنی معرفتیآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرمانهای بیماری پارکینسمغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در سانگاه دوبارهارتوکين تراپی روشی جديد سایه ی هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی خانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چعوارض ازدواج و بچه دار شدواکسن آلزایمربرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریدو بار در هفته ماهی مصرف توهم فضای خالی یا توهم فضفرضیه ای جدید توضیح میدهآب زندگی است قسمت هفتمدرک عمیق در حیواناتنقش ویتامین K در ترمیم استاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان به چه دلیل ایجاد میشمنشاء کوانتومی هوشیاری اجبران از دست رفته هانازوکلسینارزش های حقیقی ارزش های غسخن و سکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخعصب سیاتیکبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفدید تو همیشه محدود به مقدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استدست و پا زدن در سایه؟نقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر نعمت فراموشی نبود بسزونا به وسیله ویروس ابله میگرن و پروتئین مرتبط با حقیقت در علم، هرگز نهایی از نظر علم اعصاب اراده آزچرا مردم با زندگی میجنگنسردرد عروقی میگرنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه زیر پای خود نگاه نکن ببررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچادانشمندان روش هاي جدیدی تکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وقدرت عشقترجمه ای ابتدایی از اسراذرات کوانتومی زیر اتمی قنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استما به جهان های متفاوت خودحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تشکل های متفاوت پروتئین ههوش عاطفی قسمت یازدهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندبعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید آلزایمرمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در الرزش عضله یا فاسیکولاسیوتصویربرداری فضاپیمای آمرهبر حقیقینه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین همانسفر فقط مادی نیستنزاع بین جهل و علم رو به پماشین دانشحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تشادی، پاداش انجام وظیفههیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتقلید مرحله ای نسبتا پیشپرتوهای صادر شده از سیاهدارویی ضد بیش فعالی سیستمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز تغییر عمودی سر انسان از پروح رهایینوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق نظریه تکامل در درمان بیممدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز صبور باشهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده تمایل زیاد به خوردن بستنآنژیوگرافی از مغزدر آرزوهایت مداومت داشتهمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی تومنابع بی نهایت انرژی در دجنسیت و تفاوت های بیناییروشی جدید در درمان قطع نخنیکولا تسلااتوسوکسیمایدسندرم دزدی ساب کلاوینهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزضعیف و قویوقتی تو از یاد گرفتن باز وقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوتنهایی رمز نوآوری استفن آوری های جدید علیه شناآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاسترژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه باغبانی باعث کاهش اختلال در شناسایی حروف و سیاره ی ابلهانهنر حفظ گرهخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکعلم و روحواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبخطرات هوش مصنوعیتو جدای از کیهان نیستیفروتنی و غرورآیا جنین انسان، هوشمندی درماندگی به دلیل عادت کرمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفنگاهی بر قدرت بینایی دراارتباط میکروب روده و پارسایه را اصالت دادن، جز فرهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد معید نوروز مبارکواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستدو برابر شدن خطر مرگ و میتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فساد اقتصادی سیتماتیک درآب زندگی است قسمت اولدرگیری قلب در بیماری ویرنقش ژنتیک در درمان اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپزمان شگفت انگیزمهمان ناخواندهجدا کردن ناخالصی هانباید صبر کرد آتش را بعد ارزش حقیقی زبان قسمت اولسخن پاک و ثابتهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته ودیدن خدا در همه چیزتوسعه برخی شغل ها با هوش قانون مندی نقشه ژنتیکی متداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسدست کردن در گوشنقش رژیم غذایی در رشد و ااگر با مطالعه فیزیک کوانزیان غذاهای پرچربمیگرن سردردی ژنتیکی که بحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتچرا مغز انسان سه هزار سالسرطان کمیت گراییهوش مصنوعی به شناسایی کابه سیاهی عادت نکنیمبررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای دانشمندان روشی برای تبدیمرگ چیستتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهقضاوت ممنوعترس و آرمان هاذرات کوانتومی زیر اتمی قنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانما با کمک مغز خود مختاريمحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تشکل پنجم مادههوش عاطفی قسمت پنجمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسبعد از کروناپپوگستداروی جدید ای ال اسمسئول صیانت از عقیده کیستکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریلزوم سازگاری قانون مجازاتصور از زمان و مکانروی و منیزیم در تقویت استچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب نزاع بین علم و نادانی رو مبانی ذهنی سیاه و سفیدحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تشب سیاه سحر شودهیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دتقلید از روی طبیعتپرتوزایی از جسم سیاهداستانها و مفاهیمی اشتبامعنی روزهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزروزه داری متناوب، مغز را نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی، در محل خاص خودنعناعمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز صبر لازمه ی پیروزی استهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایتمایز یا کشف یگانگیآنان که در قله اند هرگز خدر آسمان هدیه های نادیدنمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استمنابع جدید انرژیجنسیت و تفاوت های بیناییروشی جدید در درمان نابیننیاز به آموزش مجازی دیجیاتصال مغز و کامپیوترسندرم سردرد به دلیل افت فهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرطلوع و حقیقتویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در تنبیه چقدر موثر استفناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تومورهای مغزی با امغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرچگونه تکامل مغزهای کنونیاختلال در شناسایی حروف و سیاره ابلهانهنر رها شدن از وابستگیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهودفاع از پیامبرتو دی ان ای خاص ميتوکندريفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا جهان ذهن و افکار ما مدرها بسته نیستمغط یک گیرنده استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو رساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط ماده و انرژیساخت سلول عصبی حتی پس از هوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد معامل کلیدی در کنترل کارآواکسن اسپایکوژنبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میدو برابر شدن خطر مرگ و میتوهم چیستفشار و قدرتآب زندگی است قسمت دومدرگیری مغز در بیماری کوینقش گرمایش آب و هوا در همایا بدون زبان میتوانیم تزنان باهوش ترمهندسی ژنتیک در حال تلاش جدایی خطای حسی استنبرو و انرژی مداومارزش حقیقی زبان قسمت دومسختی ها رفتنی استهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازغم بی پایانبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طردیدگاه نارسای دوگانه ی متوصیه های سازمان بهداشت قانون گذاری و تکاملتداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هودست آسماننقش زنجبیل در جلوگیری از اگر تلاش انسان امروز برازیباترین چیز در پیر شدنمیگرن شدید قابل درمان اسحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میسرعت فکر کردن چگونه استهوش مصنوعی تعاملیبه سخن توجه کن نه گویندهبررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بدانش، قفل ذهن را باز میکنمرگ و میر پنهانتکامل چشمافتخار انسانقطار پیشرفتتسلیم شدن از نورون شروع مذرات کوانتومی زیر اتمی قنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختماما بخشی از این جهان مرتبطحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تشکرگزار هر چیزی باش که داهوش عاطفی قسمت اولبیماری وسواسکفش و کتاببعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استداروی جدید برای میاستنی مسئولیت جدیدتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتلزوم سازگاری قانون مجازاتصادف یا قوانین ناشناختهرویا و واقعیتنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزنزاع بین علم و جهل رو به پمباحث مهم حس و ادراکحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی میلیون ها جهان هیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دتقلید از طبیعتپرسش و چستجو همیشه باقی ادخالت در ساختار ژنهامعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات مغز پس از 40 سالگیروزه داری و التهاب زیانبنوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندههفت چیز که عملکرد مغز تو مدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز صبر و واقعیتهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآنزیم تولید انرژی در سلودر آستانه ی موج پنجم کوویمغز و اخلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینمناطق خاص زبان در مغزجهل مقدسروشی جدید در درمان سکته مچیز جدید را بپذیراثر مضر مصرف طولانی مدت رسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داطلای سیاهازدواج های بین گونه ای، رطوفان فقر و گرسنگی و بی سویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیتهدیدهای هوش مصنوعیفیلمی بسیار جالب از تغییآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان تشنجمغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان پیوستهچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات مخچهسیاره ابلهانهنر، پر کردن است نه فحش دخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجعلم به ما کمک میکند تا موواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبدفاع در برابر تغییر ساختتو در میانه ی جهان نیستی فراموش کارها باهوش تر هسآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرهای اسرارآمیز و پوشیدهنفرت، اسیب به خود استتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند رشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنگاهت را بلند کنارتباط متقابل با همه ی حیساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نعادت همیشه خوب نیستواکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کددو داروی جدید برای میاستتوهم و خیالفضا و ذهن بازتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومدرگیری مغز در بیماران مبنقش پیش زمینه ها و اراده ایا تکامل هدفمند استزنجیرها را ما باید پاره کمهندسی بدنجریان انرژی در سیستم های چت جی پی تیارزش حقیقی زبان قسمت سومسرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرغم بی پایانبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل جویی اصفهاندژا وو یا اشنا پنداریتوصیه های غیر دارویی در سقانون جنگلترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمدست بالای دستنقش زبان در سلطه و قدرت ااگر خواهان پیروزی هستیزیباترین چیز در افزایش سمیدان مغناطيسي زمین بشر حقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده سطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش مصنوعی در کامپیوترهابهبود حافظه پس از رخدادهبررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به ادانش، یک انسان را ناسازگمرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رلمس کوانتومیتست آر ان اس دز میاستنی گرفتار مانند بردهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرما تحت کنترل ژنها هستیم یحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تشکست حتمیهوش عاطفی قسمت دهمبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهبعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علمداروی جدید برای کاهش وزنمسئولیت در برابر محیط زیتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپوراللزوم عدم وابستگی به گوگل تضادهای علمیرویا و کابوسنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ نسبیت عام از زبان دکتر برمبتکران خودشکوفاحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی سیستم های کوانهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هتقویت استخوان در گرو تغذپرسشگری نامحدوددر میان تاریکی و روشناییمعجزه های هر روزهتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به روزه داری و بیمار ی ام اس نوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی درهفت سین یادگاری از میراث مدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز صبر بسیار بایدهرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندتمدن پیشرفته ی پیشینیانآواز خواندن در قفس، نشاندر درمان بیماری مولتیپل مغز و اخلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندمناطق خاصی از مغز در جستججهان فراکتالريتوکسيمب در درمان ام اسچیزی منتظر شناخته شدناثرات فشار روحی شدیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختطوفان زیباییویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولتو یک معجزه ایفیروز نادریآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید ALSمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان پیوستهچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات حرکتی در انسانسیب یکسان و دیدگاه های متهوموارکتوس ها ممکن است دخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاعلم بدون توقفواقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستدقیق ترین تصاویر از مغز اتوقف؛ شکستفراموشی همیشه هم بد نیستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرون قفس یا بیرون از آننقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند درشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دچالش هوشیاری و اینکه چرا ارتباط چاقی و کاهش قدرت بساخت شبکه عصبی با الفبای هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودعادت کن خوب حرف بزنیواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیدو سوی واقعیتتوهم وجودفضای قلب منبع نبوغ استتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)درگیری مغزی در سندرم کوونقش آتش در رسیدن انسان بهایجاد احساساتزندگی فعال و مثبت روند آلمهربانی، شرط موفقیتجریان انرژی در سیستم های چت جی پی تیارزش خود را چگونه میشناسسریع دویدن مهم نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر دردپل خواجو اصفهاندژاوو یا آشناپنداریتوصیه هایی در مصرف ماهیقانون جنگلتروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتیدستورالعمل مرکز کنترل بینقش زبان در سلطه و قدرت ااپل ویژن پرو در تشخیص بیمزیر فشار کووید چه باید کرمیدان های مغناطیسی قابل حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انساسعی کن به حدی محدود نشویهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبهداشت خواببرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استدائما بخوانمرگ و سوال از قاتلتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو لووفلوکساسینتشنچ پانایوتوپولوس تشنج رفتار وابسته به شکلنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهچرا مغزهای ما ارتقا یافت مانند آب باشحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت نیست من عاشق تو باشمهوش عاطفی قسمت دومبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی جدید برای ای ال اسمستند جهان متصلتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیمقاومت به عوارض فشار خون تظاهر خوابیده ی مادهرویا و خبر از آیندهنهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافچسبیدن به خود، مانع بزرگ مجموعه های پر سلولی بدن محس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تشبکه های مصنوعی مغز به درهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهتقویت حافظه یا هوش مصنوعآلودگی هوا چالش قرن جدیددر مانهای کمر دردمعجزه ی چشمتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان روزه داری سلول های بنیادنوبت کودکانابزار بقای موجود زنده از سلام تا روشناییهم نوع خواری در میان پیشیمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا صد قدح، نفتاده بشکستهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتمدن بشری و مغز اخلاقیآینه در اینهدر سال حدود 7 میلیون نفر مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچریه زغالیچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مفید قهوهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمکاری یا رقابتاثرات مفید روزه داریسوخت هیدروژنی پاکهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندطولانی ترین شبویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورخدا موجود استتو یک جهان در مغز خودت هسفیزیک مولکولها و ذرات در آیا یک، وجود دارددرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آچگونه حافظه را قویتر کنیاختلالات صحبت کردن در انسیر آفرینش از روح تا مغز هورمون شیرساز یا پرولاکتخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردعلم در حال توسعهواقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستدل به دریا بزنتولید مولکول جدید توسط هفراموشی و مسیر روحانیآیا خداباوری محصول تکاملدروغ نگو به خصوص به خودتچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویارشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا ارتباط هوش ساختار مغز و ژساختن آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خودعادت کردن به نعمتواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیدولت یا گروهکتوهم وجودقفس ذهنتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشدرگیری مغزی در سندرم کوونقش انتخاب از طرف محیط، نایران بزرگزندگی هوشمند در خارج از زموفقیت هوش مصنوعی در امتجریان انرژی در سیستم های نتایج نادانی و جهلاز فرد ایستا و متعصب بگذرسریعترین کامپیوتر موجودهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورغرور و علمبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبدگرگونی های نژادی و تغییتوضیحی ساده در مورد هوش مقانونمندی و محدودیت عالمتری فلوپرازینآسانی موفقیتدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش سجده بر عملکرد مغزاپی ژنتیکزیرفون داروی ضد ام اسمیدان های کوانتومی خلاحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار شلیک فراموشیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز چیستبزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهاداروهای مصرفی در ام اسمرگ انتقال است یا نابود شتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حسلوب فرونتال یا پیشانی مغتشنج چیسترفتار اجتماعی انسان، حاصنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا ویروس کرونای دلتا واماه رجبحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت انگیز بودن کیهانهوش عاطفی قسمت سومبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به داروی جدید برای دیابتمشکل از کجاستتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلرومقایسه رقابت و همکاریتظاهری از ماده است که بیدرویا بخشی حقیقی از زندگی نهادینه سازی فرهنگ اختلاابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب نسبت ها در کیهانمجرم، گاهی قربانی استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تشبکیه های مصنوعیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابتقویت سیستم ایمنیآلودگی هوا و ویروس کرونادر محل کار ارزش خودت را بمعجزه ی علمتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر داردروزهای بد باقی نمیماندنور از عمق تاریکیابزارهای پیشرفته ارتباط سلاح و راهزنیهمه چیز موج استمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تصدای بم با فرکانس پایین، هزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزتمدن زیر آبآیندهدرمان نگهدارنده ی اعتیادمغز کوانتومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هاریواستیگمینچیزی شبیه نور تو نیستاثرات مضر ماری جواناسودمندی موجودات ابزی بر همجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور طی یکصد هزار سال اخیر هرچویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهخدا نور آسمان ها و زمین اتو کجای جهانیفیزیک هوشیاریآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید کنترل مولتیپلمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی نگاه من، نگاه تو و یا حقیاختلالات عضلانی ژنتیکسیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوش فوق العاده، هر فرد اسخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی علم راهی برای اندیشیدن اواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلداندلایلی که نشان میدهد ما بتولید مثل اولین ربات های فراموشی آرمانآیا دلفین ها می تواند از دریای خدانقش قهوه در سلامتیتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه رشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنچالش هوشیاری و اینکه چرا ارتباط پیوسته ی جهانساختن آینده، بهترین روش هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردعادت بد را ترک کنواکسن سرطانبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذاردوچرخه در کاهش دردهای کمتوهم بی خداییقفس را بشکنتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمندرگیری اعصاب به علت میتونقش اتصالات بین سلولهای ایرادهای موجود در خلقت بزندگی و داراییموفقیت در تفکر استجستجوی متن و تصویر به صورنجات در راستگوییاز مخالفت بشنوسرگیجه از شایعترین اختلاهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرغربال در زندگیبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چدانش قدرت استتیوتیکسن داروی ضد جنونقارچ بی مغز در خدمت موجودتری فلوپرازینآشنا پنداریذهن ما از در هم شکستن منبنقش غذاها و موجودات درياابتدا سخت ترین استزیرک ترین مردممیدان بنیادین اطلاعاتحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز شلیک فراموشیهوش مصنوعی درمانگر کامپیبوزون هیگز جهان را از متلبزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرداروهای ام اسمرگ تصادفیتکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کولوتیراستامتشنج و حرکات شبه تشنجی قارقیبی قدرتمند در برابر مچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا پس از بیدار شدن از خوماپروتیلینحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت زده و حیران باشهوش عاطفی قسمت ششمبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فتفکر خلا ق در برابر توهم پدیده خاموش روشن در پارکداروی جدید ضد میگرنمشکلات نخاعیتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنمقابله ی منطقی با اعتراضتعویض دارو در تشنجرویا تخیل یا واقعیتچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب نسبت طلایی، نشانه ای به سمحل درک احساسات روحانیحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز و کیهانهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانتلقین اطلاعات و حافظهآلودگی هوا و پارکینسوندر چه مرحله ای از خواب ، رمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت و دستکار ی حافظهروزهای سختنور درونابزارهای بقا از نخستین هسلسله مباحث هوش مصنوعیهمه چیز و هیچ چیزمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تصرع و درمان های آنهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومتمدنی قدیمی در شمال خلیج آینده ی انسان در فراتر ازدرمان نابینایان آیا ممکنمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازنکاتی در مورد تشنجچگونه مولکول های دی ان ایاجزای پر سلولی بدن انسان سی و سه پل اصفهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمطبیعت موجی جهانویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخخدا بخشنده است پس تو هم بتو کز محنت دیگران بی غمیفیزیک و هوشیاریآیا گذشته، امروز وآینده درمان جدید ای ال اس، توفرمغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهنگاه مادی غیر علمی استاختراع جدید اینترنت کوانسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی می تواند بر احخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرعلم ساختن برج های چرخانواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیدنیا فریب و سرگرمیتولید یا دریافت علمفرایند پیچیده ی خونرسانیآیا دلفین ها میتوانند بادرک فرد دیگر و رفتارهای انقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب دانشمند سوال کننده چالش هوشیاری و اینکه چرا ارتباط انسانی، محدود به ساختار فراکتال وجود و ذههوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی عادت دادن مغز بر تفکرواکسن سرطانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای دوچرخه سواری ورزشی سبک و توهم تنهاییقله سقوطتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژیدرب بسته با غیر خود باز منقش تیروئید در تکامل مغزایستادن در برابر آزادی بزندگی بی دودمولکول ضد پیریجستجوی هوشیاری در مغز مانخاع ما تا پایین ستون فقراز نخستین همانند سازها تسرگردانیهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندمقالاتبرخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در مودانش محدود به ابعاد چهارتیک و اختلال حرکتیقبل از آغازترک امروزآشنا پنداریذهن چند جانبه نیازمند نگنقش غذاها و موجودات درياابتدایی که در ذهن دانشمنزیست شناسی کل در جزء فراکمیدازولام در درمان تشنج حلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسشنا در ابهای گرم جنوب نیاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکانداروهای تغییر دهنده ی سیمرگی وجود نداردتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتشنج عدم توازن بین نورون رموزی از نخستین تمدن بشرچند جهانیابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا ارتعاش بسیار مهم استماجرای جهل مقدسحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بستفاوت مغز انسان و میمون هپروژه ی ژنوم انسانیداروی جدید ضد الزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتمقابله با کرونا با علم استعامل انسان و هوش مصنوعیرویا حقی از طرف خداچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های گذشته در کیهان محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز با کیهان مادیهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبتلاش ها برای کشف منابع جدآلزایمردر ناامیدی بسی امید استمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصروش مقابله مغز با محدودینوروفیبروماتوزابزارهای بقا ازنخستین همسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهمه چیز کهنه میشودمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تضایعه ی شبکه لومبوساکرالهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتتمرکز و مدیتیشنآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های اسرار آمیز در آمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیچگونه میتوان با قانون جناجزایی ناشناخته در شکل گسیلی محکم محیط زیست بر انهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل طبیعت بر اساس هماهنگیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهخدای رنگین کمانتو پیچیده ترین تکنولوژی فیزیک آگاهیآیا پیدایش مغز از روی تصادرمان جدید سرطانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشنگاه محدود و تک جانبه، مشادامه بحث تکامل چشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی و کشف زبان هایخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم علایم کمبود ویتامین E را والزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایدنیای شگفت انگیز کوانتومتولید پاک و فراوان انرژیفرایند تکامل و دشواری هاآیا دست مصنوعی به زودی قادرک نیازمند شناخت خویش انقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب سنگ اندازیچالش کمبود اندام برای پیارتباط از بالا به پایین مساختار شبکه های مغزی ثابهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازعارضه جدید ویروس کرونا سواکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای دوپامین قابل حل در آبتوهم جداییقلب های سادهتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قددرختان چگونه بر تشکیل ابنقش حفاظتی مولکول جدید داکنون را با همه ی نقص هایزندگی در جمع مواردی را برمولتیپل اسکلروز در زنان حفره در مغزنخستین تمدن بشریاز نخستین همانند سازها تسربازان ما محققا غلبه می هوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیدانش بی نهایتتیکاگرلور داروی ضد انعقاقبل از انفجار بزرگترکیب آمار و ژنتیکذهن هوشیار در پس ماده ی منقش غذاها و موجودات درياابتذال با شعار دینزیست شناسی باور حقیقت یا مکان زمان یا حافظه زمانحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناخت و معرفت، و نقش آن دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستبزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهانداروهای ضد بیماری ام اس ومراحل ارتقای پله پله کیهتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیمالیروپریم داروی ترکیبی ضدتشویق خواندن به کودکانرمز و رازهای ارتباط غیر کچند جهانیابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت سچرا بیماری های تخریبی مغماجرای عجیب گالیلهحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تشگفتی های زنبور عسلهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بتفاوت ها و تمایزها کلید بپروژه ی ژنوم انسانیداروی سل سپتمشکلات روانپزشکی پس از ستئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیملاحظه های اخلاقی دربارهتعامل انسان با هوش مصنوعرویاها از مغز است یا ناخونون و القلمابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های پروردگار در جهمحدودیت چقدر موثر استحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت کیهان و مغزهیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاتلاش های جدید در ALSآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی مرزها و بی ممعرفت و شناختتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز جلو رفتن یا عقبگردروش های صرفه جویی در ایجانورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقای موجود زندهسم زنبور ، کلیدی برای وارهمه چیز در زمان مناسبمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تضایعه ی عروقی مخچههستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگتمرکز بر هدفآینده با ترس جمع نمیشوددرمان های بیماری آلزایمرمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشریاضیات یک حس جدید استانسان جدید از چه زمانی پاریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیچگونه مغز ما، موسیقی را پاحیای بینایی نسبی یک بیمسینوریپا داروی ترکیبی ضدهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در طعمه ی شبکه های ارتباط اجویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجخدایی که ساخته ی ذهن بشر تو آرامش و صلحیفیزیکدانان ماشینی برای تآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان جدید سرطانمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقانگاه کلی نگراداراوون تنها داروی تاییسکوت و نیستیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استعلایم کمبود ویتامین E را واکنش های ناخودآگاه و تقبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئوندنیایی پر از سیاهچاله تولید اندام با چاپ سه بعدفرایند حذف برخی اجزای مغآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک و احساسنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری در کجاست؟ قجوسازی مدرنچالش دیدگاه های سنتی در بارتباط بین هوش طبیعی و هوسادیسم یا لذت از آزار دادهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای معدم توقف تکامل در یک انداواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و دورترین نقطه ی قابل مشاهتوهم جدایی و توهم علمقلب و عقلتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشدرختان اشعار زمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ داکوییفلکسزندگی در سیاهچالهمواد کوانتومی جدید، ممکنحق انتخابنخستین تصویر از سیاهچالهاز نخستین همانند سازها تسردرد میگرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالا بر ستارگان نگاه کصفحه اصلیبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهدانشمندان موفق به بازگردتیروفیبان موثر در سکته ی قبرستان ها با بوی شجاعتترکیب حیوان و انسانذهن و شیمی بدننقش غذاها در کاهش دردهای ابداع دی ان ای بزرگترین دزیست، مرز افق رویداد هستمکانیک کوانتومی بی معنی حمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناخت حقیقت یا آرزوهای گهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستبزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز داروی فامپیریدین یا نورلمرز مرگ و زندگی کجاستتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزلیس دگرامفتامین یا ویاستشخیص ژنتیکی آتروفی های رمز گشایی از اتصالات مغزچند جهانی و علمابزار بقا از نخستین همانزبان جانسوزچرا حیوانات سخن نمی گوینماده ی تاریکحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تشانس یا نتیجه ی تلاشهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانتفاوت ها را به رسمیت بشناپروانه ی آسمانیداروی ضد چاقیمشکلات روانپزشکی در عقب تا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانملاحظات بیهوشی قبل از جرتعداد کلی ذهن ها در جهان رویاهای پر رمز و حیرتی درنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقای موجود زنده از سفری به آغاز کیهاننظام مثبت زندگیمحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عهیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبتلاش های جدید در درمان فرآموزش نوین زباندر هم تنیدگی کوانتومیمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟منابع انرژی از نفت و گاز جلوتر را دیدنروش هایی برای جلوگیری از نورون های ردیاب حافظهابزارهای بقای از نخستین سماگلوتید داروی کاهش دهنهمه چیز در زمان کنونی استمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابتمرکز بر امروزآیا فراموشی حتمی استدرمان های جدید میگرنمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاهخواری بر رشد و تاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان معناچگونه مغز پیش انسان یا هماحیای بینایی نسبی یک بیمسیگار عامل افزایش مرگ ومهندسه ی پایه ایحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلاظهور امواج مغزی در مغز مصویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورخدایا جز تو که را دارمتو افق رویداد جهان هستیفال نیکوآیا امکان بازسازی اندامهدرمان دارویی سرطان رحم بمغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتنگاه انسان محدود به ادراادب برخورد با دیگرانسکوت، پر از صداهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرعلائم عصبی آلزایمر، با اواکنش به حس جدیدبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در دنیا، هیچ استتولید سلولهای جنسی از سلفراتر از دیوارهای باورآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی زمان چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجامعه ی آسمانیچاالش ها در تعیین منبع هوارتباط شگفت مغز انسان و فسازگاری با محیط بین اجزاهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسعدم درکواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استديدن با چشم بسته در خواب توهم جسمقلب یا مغزتازه های درمان ام اسآرامش و سکوندرد و درسنقش خرچنگ های نعل اسبی دراکسی توسین و تکامل پیش ازندگی زمینی امروز بیش از موجود بی مغزی که می تواندحقیقت قربانی نزاع بین بی نخستین روبات های زنده ی جاز نخستین همانند سازها تسردرد میگرن در کودکانهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه بالاتر از ماده بیندیشسوالات پزشکیبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان نورون مصنوعی ستکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستقدم زدن و حرکت دید را تغیترازودونذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار هوش در حال ارتقا اززاویه نگاه ها یکسان نیستمکانیزمهای دفاعی در برابحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تشناخت درون، شناخت بیرون؛هوش احساسیبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی بسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانداروی لیراگلوتیدمرز بین انسان و حیوان کجاتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقلا اکراه فی الدینتشخیص آلزایمر سالها قبل رمز پیشرفت تواضع است نه طچند روش ساده برای موفقیتابزار بقا از نخستین همانزبان ریشه هایی شناختی اسچرا حجم مغز گونه انسان درماده ی خالیحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تشانس یا تلاشهوشمندی کیهانبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنتفاوت های بین زن و مرد فقپرواز از نیویورک تا لوس آداروی ضد چاقیمشاهده گر جدای از شیء مشاتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چممانتین یا آلزیکسا یا ابتعذیه ی ذهنرویای شفافنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چنظریه ی تکامل در درمان بیمخچه فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه استلاش های جدید در درمان سرآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و پمغز قلبتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهروش هایی ساده برای کاهش انوروپلاستیسیتی چیستابزارهای دفاعی و بقای موسندرم کووید طولانیهمه چیز، ثبت می شودمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماتمساح حد واسط میان مغز کوALS نگاهی کامل بر بیماری وآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید در بیماری مغز انسان برای شادمانی ط