دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحتی علمی درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز

بحتی علمی، درباره تمایل به قتل و کشتار هم نوع در انسان امروز که حتی از حیوانات هم بالاتر است!!

چگونه این تمایل در انسان امروز، به این حد رسیده است؟

غریزه کشتار و خشونت منجر به قتل، در انسانها چگونه تکامل یافت؟

مطالعات جدید علمی کشف کرده است که انسانها با گذر زمان، تکامل یافته اند با این حال، در برخی از آنها تمایل به کشتن دیگران وجود دارد.

غریزه کشتن در بشر، شش برابر بیش از متوسط غریزه کشتاري است که در موجودات پستاندار وجود دارد.

مطالعه ای در مجله علمی و تخصصي نيچر منتشر شد و در آن دانشمندان نسبت وفاتهايي را- که از قتل برخی از مردم، توسط دیگران رخ میدهد- محاسبه کردند و فهمیدند وقتی انسان برای اولین بار به انسان معاصر تکامل يافت، نسبت این وفاتها به دو درصد همه وفات ها بین بشریت رسیده است.

این معدل، بسیار کمتر از بالاترین رقم موجود در حیوانات پستاندار است.

دانشمندان فهميدند که نسبت قتل در حیوان سمور، به حدود بیست درصد مرگ های این حيوان میرسد و در برابر، بسیاری ازحيوانات جز در موارد اندکی یا اصلا همدیگر را نمیکشند.

در اینجا نمونه ای از پلنگ می آوریم: هر چند پلنگ معروف به خشونت و خونريزي است پلنگها بسیار اندک تا زمان مرگ، به کشتار یکدیگر می پردازند و اين معدل، فقط به 0.88% میرسد.

در اینجا فراموش نکنیم که انسان در زمان هایی، دستخوش خشونت و بیرحمی فراوانی بوده است و نسبتی که انسان در آن دوره ها برادرش را میکشت، به رقم های بالایی می رسید و حتی حیوان سمور را پائین تر از انسان، قرار میدهد.

برای نمونه، بين سالهای 1200 و 1500 میلادی و به خصوص در آمریکا، نسبت کشته شدن انسان توسط انسان، به حدود 25% مرگ ها میرسد و این در زمان کشتار ساکنان اصلی آمریکا، توسط سفیدپوستان بود.

هرچند ژن های خودخواه حیوانات اجتماعی، سبب ایجاد رقابتی سنگین در آنها میشود با این حال سیر تکاملی موجودات سبب شده است، در موارد زیادی با ایجاد عواطف و احساسات و توسعه آن، رقابت اجتماعی جای خود را به همکاری عمیق تر بدهد.

نقش ژن ها هرچند مهم است ولی نتایج مطالعات، ورود چیز بالاتری را در معادله نشان میدهد. هرچند تکامل کوشیده است با توسعه حس همکاری و تعاون، درصد بالای قتل و غارت را در پستانداران درجه بالا کم کند؛ به گونه ای که نسبت بالای قتل در سمورها در میمون های نخستی و شامپانزه و انسان به صورت عام، کاهش می یابد- ولی آمارها چیز دیگری را نشان میدهد.

چیزی فراتر از ژنها هست که می تواند حتی بر تلاش سالهای طولانی تکامل و انتخاب طبیعی غلبه کند و حیوانی ترین تلاش های تکامل را هم به دور بریزد و انسان را به جایگاهی پست تر از حیوان تبدیل کند. در سمور، حدود بیست درصد مرگ ها به دلیل قتل همنوع است ولی در دورههایی، میزان مرگ ناشی از قتل در انسان، به 25% میرسد!

انسان در طول تاریخ

جستجوگران در مطالعه قبلی، معلومات مربوط به حدود بیش از چهار ميليون مرگ، بین بیش از 1000 حیوان پستاندار که بیش از 80% خانواده های پستانداران مختلف را در بر می گرف، جمع آوری کردند.

و معلومات مربوط به حدود 600 نوع از بشر، از عصر حجر تا امروز را به دست آوردند.

و بعد از آن، جستجوگران این معلومات را برای ساختن درخت تکاملی تمایل پستانداران مختلف برای بی رحمی و کشتار، به کار بردند ..

و فهمیدند انسانها ارتباطی بسیار با پستانداراني مانند سمور دارد که بیش از دیگر حيوانات پستاندار دیگر ،تمایل به کشتن یکدیگر دارند.

انسان ها از زمانی- که روي زمین یافت شده اند- دست از کشتار یکدیگر برنداشته اند.

محققان، در مقاله ای در مجله علمی نيچر بیان کرده اند که خشونت منجر به مرگ را برخی لکه ننگ تمدنهای خاص یا افراد مشخصی در نظر میگیرند که پس از خود، فرهنگ و تمدن یا انديشه خاصی را به جا گذاشتن(مثلا فرهنگ خشونت طلب و گانگستری آمریکا که به قیمت خون میلیونها سرخ پوست، بر پا شده است)

و اضافه میکند: ( ولی خشونت و دشمنی در پستانداران و در انسانها، عنصری ژنتیکی است و با ميانگينهاي وراثتي بالایی متمایز ميشود. و نتیجه آنکه مسلم است تکامل بشر، به شکل برجسته ای، پدیده خشونت و کشتار و خونریزی بشری را تکامل داده است.)(طبق آمارها نسبت کشتار در پستانداران نخستی، حدود0.3% و در پستانداران رده پایین مانند سمور، حدود 20% است یعنی تاثیر تکامل ژنتیکی در جهت افزایش همکاری و کاستن از کشتار و قتل است و این میزان اگر در دوره ای در انسان، به حدود 25% میرسد به دلیل تاثیر ژنها نیست بلکه نشانه ورود چیزی دیگری یعنی قدرت اراده انسان، در معادله است)

همچنین گفته اند: به بیرحمی و خشونت از این نظر میتوان نگاه کرد که یک استراتژی برای تطبيق و سازش است و برای مصالح و موفقیت زاد و ولد فرد جنایتکار عمل میکند ...(این مطلب هم با نادیده گرفتن نقش همکاری و هوش عاطفی در مصالح و موفقیت زاد و ولد است زیرا اگر اینگونه نبود سیر

تکامل، افزایش اندازه بخش ونترومدیال پیشانی- که مسئول هوش عاطفی است- و بزرگ دوقسمت پیشانی مغز را انتخاب نمیکرد.)

محققان یافته اند که خشونت منجر به قتل(نه فقط کشتن هم گونه خود بلکه شکار را هم شامل میشود)در حدود 40%پستانداران انجام میشود.

و محققان روشن کرده اند که متوسط نسبت مرگ و میر ناشی از قتل اعضای یک گونه واحد در حیوانات پستاندار درحدود 0.3% است. مطالعه اي مشخص کرد، از 160 تا 200 هزار سال قبل، این نسبت در انسانها حدود 2% بوده است و این به آن معنی است که در طول 200 قرن(حدود بیست هزار سال)، این نسبت بیش از شش برابر شده است!!(این حالت، شبیه جهش ناگهانی ای است- که در فرهنگ و تکامل بشری در حدود 15هزار سال قبل رخ داده است و نشانه ورود چیزی جدای از ژنها و جسم، در معادله انسان است. توصیه میشود به فصل پنجم کتاب توهم بی خدایی نوشته احمد حسن مراجعه شود.

در اینجا به جای ارتقای ناگهانی فرهنگ با سقوط ناگهانی، بسیار سریعتر از معیارهای تکاملی مادی مواجه هستیم. خود همین سقوط ناگهانی، نشان دهنده ورود قدرت اراده در معادله انسان است.)

مجله نيچر میگوید: تحلیلها اشاره میکند که سطح معینی از خشونت منجر به قتل، در بشر، به دليل جای گرفتن در ضمن شاخه زيستي معینی از پستاندارانی مانند سمور است که به شکل خاصی از خود خشونت نشان میدهند(شاخه زیستی عبارت است از اصطلاحی برای تقسیم بندی گونه ها

و منظور از آن مجموعه ای از گونه هاست که ازهم جدا هستند ولي سلف مشترکی دارند)

به نظر میرسد که خشونت و بیرحمی در اجداد آنها هم بوده است. و این یعنی : انسانها تمایل به خشونت را به ارث برده اند.(البته در کنار توسعه قدرت همکاری و تفاهم در انسان که باعث کاهش چشمگیر قتل و خشونت در انسان میشود.)

و محققان اضافه کرده اند: ما معتقدیم این تاثیر به مواردی بیش از یک تمایل صرفا ارثی برای خشونت، مربوط است.

در واقع سلوک اجتماعی و محیط اطراف هر دو به مثابه دو صفت رفتاری هستند که انسان عاقل با دیگر گونه ها اشتراک دارد.
و به نظر میرسد که این صفات رفتاری همراه با قدرت ارادی انسان در برابر ژنهای خود، در میزان خشونت منجر به قتل موجود در بشر کنونی، سهیم است.

محققان تاكيد کرده اند که گرايش موروثي به خشونت به آن معنی نیست که انسان ها ناتوان از تسلط بر خودشان هستند. همچنین اضافه میکنند که این سطوح از خشونت، در مرحله ما قبل تاریخ، ثابت باقی نمانده است و هر چه در تاریخ جلو برویم، تغییر می یابد. این تغییرات، در بیشتر موارد مرتبط با تغییرات در موسسات اجتماعی و سیاسی انسانهاست.

محققان در اینجا بر این نظر تاکید میکنند که تمدن ممکن است از خشونت منجر به قتل که انسان در طول زمان به دست آورده است، منشأ گرفته باشد. ولی مسئول اصلی مطالعه دکتر خوزيا ماريا گومز در دانشگاه گرناته اسپانیا میگوید برای ما لازم است تا در بسط دادن موضوع در دام افراط نیفتیم.

انسان جدید از انسان در عصر حجر بسیار خونريزتر است.

و ادامه میدهد: انسانها حیوانات اخلاقی هستند و ما نمیتوانیم از این مطلب فرار کنیم.

و محققان، مقايسه اندازه گيري هايشان در مورد میانگین قتل بین گونه های با سلف مشترک را با مطالعاتی بسیار دقیق با نگاهی جستجوگرانه در فرایندهای قتل انسان توسط انسان دیگر و با به کارگیری روشهای مقایسه- که دانشمندان بیولوژی تکاملی وضع کرده اند- انجام داده اند.

و مقایسه نشان داده است که عصر حجر، در مقایسه با عصر کنونی عصری است که با سلامت کامل در انسانیت، مشخص میشود!!

و در مرحله جهان قدیم، افزایشی قابل توجه در عصر حجر میانی و طی مرحله قرون وسطي در سالهای 500 تا 1000 میلادی دیده ميشود و در این دوران حدود ده درصد مردم توسط هم نوعانشان کشته شده اند.

ولی امور در برخی دوره ها، در مرحله جهان جدید، بسیار سیاه تر است.

در زمان 1500 تا 3000 سال قبل بیشتر از 15% مرگ ها به دست انسان بوده است. سپس جهشی واضح تا 25%، در دوره پس از کشف آمریکا توسط کريستف کلمب در سال 1492 دیده میشود. در آن زمان میلیونها نفر به دلیل رسیدن اروپاییها به آمریکا کشته شدند.

در جهان جدید برخی میانگين هاي بسیار پایین از مرگهای به دلیل خشونت، وجود دارد. در ایالات متحده برای مثال که یکی از پائینترین معدلهاي مرگ ناشی از خشونت در عالم در گزارشی در امريکا به 0.9 فرد در هر 100 هزار نفر است.

و پروفوسر مارک با گل میگوید که انسانها طبیعتا خشن و خشونت طلب بوده اند.

و فیلسوف توماس هابز نظر او را نقد میکند و میگوید انسانها در قرن 17 با ترس فراوان از مرگ خشن زندگی مي کردند.

و اندیشمندی مانند ژان ژاک روسو اینطور بیان میکند که ما، بیشتر محصول محیط زندگی خود هستیم.

این مطالعه، روش جدیدی را برای کشف ریشه های خشونت بشری مي گشايد و دلایل موجهي را مطرح میکند که جوهر ما، خشن تر از دیگر پستانداران است .

واضح است که نتایج، کاملا از

روی محاسبات انتروبيولوژي است که مشارکت جامعه های ابتدایی را در جنگهای مستمر بیان میکند و اشاره میکند که جوامع، ممکن است باعث تعدیل امیال فطری در ما شده باشد.(زندگی اجتماعی در سایه توسعه عواطف و هوش عاطفی، قطعا محصول تکامل است و این محصول مهم- که در سایه بزرگ شدن مغز به خصوص قسمت پیشانی آن، حاصل شده است- نشان میدهد تفاهم و درک عاطفه دیگران به وسیله هوش عاطفی و نه خشونت، هدفی است که تکامل به دنبال آن بوده است.)

و معدل جنایت و قتل در جوامع جدیدی که در آنها نیروی پلیس و قانون و زندان و جایگاههای قوی تمدني وجود دارد تا خشونت را کنترل کند، به کمتر از 0.01% میرسد.(نکته مهمی که نشان دهنده نقش ارادی جنایت و کشتار است)

انسان امروز که گروهی آن را میراث دار حیوانات میدانند، در دنیای جدید به میراث اجداد خود هم پشت کرد و حتی از حیوانات هم پست تر شد.

امید است با تلاش بیشتر، انسانها به جایی برسند که در رفتارهایی مانند قتل و خشونت، حداقل قابل قیاس با گربه ساناني مانند پلنگ شوند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر نگاه ناظر هوشیار بديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزارش یک مورد جالب لخته وسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از نوشیدن چای برای مغز مفید بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ضد بیماری ام اس ومیگرن سردردی ژنتیکی که بپرورش مغز مینیاتوری انساسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه از درون مجموعه با نگبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف یکسان، در مسیرهای متدر آستانه ی موج پنجم کوویمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا امکان بازسازی اندامهسردرد سکه ایاختراع جدید اینترنت کوانچراروياها را به یاد نمی آبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسمشکلات بین دو همسر و برخیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انساهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش بهترین درمان بیش فعرموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان برای شادمانی طامید درمان کرونا با همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش صحبت کردن در حال تکاممغزهای کوچک بی احساساولین سلول مصنوعیسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستفرایند پیچیده ی خونرسانیکیست کلوئید بطن سومرشته نوروایمونولوژی و نقنقش اتصالات بین سلولهای ایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و شناخت حقیقت قسمت انقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترساطلاعات حسی ما از جهان، چدی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگشایش دروازه جدیدی از طرسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمیگرن شدید قابل درمان اسآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدنگاهی بر قدرت بینایی درابازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل مخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا انسان با مغز بزرگش اخسرعت فکر کردن چگونه استادامه بحث تکامل چشمچراروياها را به یاد نمی آبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگمشکلات روانپزشکی پس از سآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهاهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینورزش در کمر دردرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای شادمانی طامگا سه عامل مهم سلامتعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرژنهای حاکم بر انسان و انسروشهای نو در درمان دیسک بمغزتان را در جوانی سیم کشاوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییفرایند تکامل و دشواری هاکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشد مغز علت تمایل انسان بنقش حفاظتی مولکول جدید داگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارلرزش ناشی از اسیب به عصبگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت دنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپمبرولیزوماب در بیماری چسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از نیاز به آموزش مجازی دیجیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی لیراگلوتیدمیدان مغناطيسي زمین بشر آلزایمرسکته مغزیاثرات مفید قهوهنگاهی بر توانایی اجزاي ببحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان های اسرار آمیز در آمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تایینزاع بین جهل و علم رو به پبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتمشکلات روانپزشکی در عقب آیاما مقهور قوانین فیزیکشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع موزوز گوشرویا و خبر از آیندهمغز انسان رو به کوچک تر شامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوارض ازدواج و بچه دار شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکلرال هیدرات برای خوابانروشهای شناسایی قدرت شنوامغزتان را در جوانی سیمکشايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )فرایند حذف برخی اجزای مغکاهش التهاب ناشی از بیمازمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بلزوم سازگاری قانون مجازاگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از چیزی خارج از مغزهای ما نیبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی تشنجی دربارداریمیدازولام در درمان تشنج آمارهای ارائه شده در سطح سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جواناناتوانی از درمان برخی ویبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددرمان های بیماری آلزایمرمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا احتمال دارد رویا از آشلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلنزاع بین علم و نادانی رو برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری مشاهده آینده از روی مشاهآزمون ذهنی گربه شرودینگرشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان رو به کوچکتر شدانفجار و توقف تکاملی نشاعید نوروز مبارکاز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد و علل آنروشی برای بهبود هوش عاطفنقش قهوه در سلامتیايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )فرد حساس از نظر عاطفی و بکاهش دوپامین عامل بیماریزندگی هوشمند در خارج از زنقش خرچنگ های نعل اسبی دراگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استلزوم سازگاری قانون مجازاگویید نوزده و ایمنی ساکتنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپوست ساعتی مستقل از مغز دسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از چگونه مغز پیش انسان یا همبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی جدید s3 در درمان ام مکانیزمهای دفاعی در برابآن چیزی که ما جریان زمان سانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان ناتوانی در شناسایی چهره بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید میگرنمروری بر تشنج و درمان هایآیا برای تولید مثل همیشه شنا در ابهای گرم جنوب نیادغام دو حیطه علوم مغز و نزاع بین علم و جهل رو به پبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک عمیق در حیواناتمطالعه ای بیان میکند اهدآسيب میکروواسکولاریا آسششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتمغز ایندگان چگونه استانواع سکته های مغزیعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی جدید در درمان قطع نخنقش مهاجرت در توسعه نسل اايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمفرضیه ای جدید توضیح میدهکاهش سن بیولوژیکی، تنها زونا به وسیله ویروس ابله نقش داروهاي مختلف معروف ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمقاومت به عوارض فشار خون گوشه بیماری اتوزومال رسسزبان شناسی مدرن در سطح سلچند جهانیابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپیموزایدسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از چگونه هموساپينس بر زمین بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید میاستنی گراویما انسانها چه اندازه نزدآیا ممکن است موش کور بی مساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گنخاع ما تا پایین ستون فقربحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید در بیماری مرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش نشانه های گذشته در کیهان برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن کرونا ساخته شده تودرگیری قلب در بیماری ویرمعنی روزهآسیب ها ناشی از آلودگی هوصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک جهش ممکن است ذهن انسانرویاها از مغز است یا ناخومغز ابزار بقای برتر مادیانگشت نگاری مغز نشان میدعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دفلج بل، فلجی ترسناک که آنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان سکته منقش میدان مغناطیسی زمین ای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمقیچی ژنتیکیکایروپاکتیک چیستزیباترین چیز در افزایش سنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمقابله با کرونا با علم اسگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی نوین نیازمند چندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپیچیدگی های مغزی در درک زسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنما انسانها چه اندازه نزدآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمنخستین تصویر از سیاهچالهبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اسمرکز حافظه کجاستآیا تکامل و تغییرات ژنتیشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد نظام مثبت زندگیبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماری کویمغز فکر میکند مرگ برای دیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی الفاگوبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاهای پر رمز و حیرتی درمغز ابزار برتر بقااندوهگین نباش اگر درب یا عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده فلج خوابکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسنقش محیط زندگی و مهاجرت دایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکاربرد روباتهای ريزنانوزیر فشار کووید چه باید کرنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیملاحظات بیهوشی قبل از جرگیلگمش باستانی کیستزبان، وسیله شناسایی محیطچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع خواب و رویاپیوند مغز و سر و چالشهای سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی ضد تشنج با قابليت تما با کمک مغز خود مختاريمآیا مغز تا بزرگسالی توسعساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زماننرمش های مفید در سرگیجهبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اسمرکز حافظه کجاستآیا جنین انسان، هوشمندی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارنظریه ی تکامل در درمان بیبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماران مبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهافت فشار خون ناگهانی در وضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیکی از علل محدودیت مغز امرویای شفافمغز از بسیاری حقایق می گرانسان قدیم در شبه جزیره ععدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریفلج خواب چیستکنگره بین المللی سردرد دریواستیگمیننقش نگاه از پایین یا نگاهاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتقانون مندی نقشه ژنتیکی مکاربرد روباتهای ريز، در زیرفون داروی ضد ام اسنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختممانتین یا آلزیکسا یا ابگیاه خواری و گوشت خوار کدسفر نامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حگالکانزوماب، دارویی جدیسفر به مریخ در 39 روزنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسمنحنی که ارتباط بین معرفپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا همه جنایت ها نتیجه بیسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابنرمشهای مهم برای تقویت عبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان ژنتیکی برای نوآوریمرکز خنده در کجای مغز استآیا جهان ذهن و افکار ما مشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط چاقی و کاهش قدرت بنظریه تکامل در درمان بیمبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کوومغز مادران و کودکان در زمافراد آغاز حرکت خودشان رطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییافته های نوین علوم پرده روبات های ریز در درمان بیمغز به تنهایی برای فرهنگ انسان ها می توانند میدان عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی فلج دوطرفه عصب 6 چشمکندر در بیماریهای التهابریسدیپلام تنها داروی تاینقش نظام غذایی در تکامل ماینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مقانون جنگلکجای مغز مسئول پردازش تجزاوسکا درمان گوشرنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز امنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ چهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین همانبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی منشأ اطلاعات و آموخته ها پیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباماه رجبآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمرگ انتقال است یا نابود شآیا جهش های ژنتیکی، ویروشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط هوش ساختار مغز و ژنظریه تکامل در درمان بیمبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوومغز چون ابزار هوش است دلیافزایش قدرت ادراکات و حسطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادگیری مهارت های جدید دروح رهاییمغز برای فراموشی بیشتر کانسان جدید از چه زمانی پاعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شافناوری هوش مصنوعی نحوه خکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم های غذایی و نقش مهم نقش نظریه تکامل در شناساایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووقانونمندی و محدودیت عالمکرونا چه بر سر مغز می آورزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای سفرنامه سفر به بم و جنوب چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنمهندسی ژنتیک در حال تلاش پیام های ناشناخته بر مغز سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندچگونه تکامل مغزهای کنونیبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر ادر مانهای کمر دردماپروتیلینآیا هوش ارثی دریافتی از پسریعترین کامپیوتر موجوداختلال خواب فرد را مستعد چرا پس از بیدار شدن از خوبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با امراحل ارتقای پله پله کیهآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشگفتی های زنبور عسلارتباط انسانی، محدود به نظریه تکامل در درمان بیمبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری اعصاب به علت میتومغز چگونه صداها را فیلتر افزایش مرگ و میر سندرم کوظهور امواج مغزی در مغز مصاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزیادآوری خواب و رویاروزه داری متناوب، مغز را مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انسان عامل توقف رشد مغزعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویافیلمی بسیار جالب از تغییکووید نوزده و خطر بیماریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش هورمون های تیروئید دایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنقارچ بی مغز در خدمت موجودکریستال زمان(قسمت اولزبان چهار حرفی حیات زمیننقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومدندان ها را مسواک بزنید تمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب نوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغمولتیپل اسکلروز در زنان پیشینیان انسان از هفت میسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوشیاری کوانتومیدر محل کار ارزش خودت را بمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا هوش سریعی که بدون احسسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و چرا بیماری های تخریبی مغبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تشنجمرز مرگ و زندگی کجاستآیا خداباوری محصول تکاملشاهکار قرنارتباط از بالا به پایین مهفت چیز که عملکرد مغز تو برخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوبینار اساتید نورولوژی ددستورالعمل مرکز کنترل بیمغز ناتوان از توجیه پیداافسردگی و اضطراب در بیماعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس مغز بزرگ چالش است یا منفعانعطاف پذیری مکانیسمی علمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بفیزیک مولکولها و ذرات در کودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت رنقش هورمون زنانه استروژنایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیقبل از انفجار بزرگکریستال زمان(قسمت دوم)زبان و کلمه حتی برای کساننقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمناطق خاصی از مغز در جستجگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی مواد کوانتومی جدید، ممکنپیشرفت های جدید علوم اعصسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هچگونه جمعیت های بزرگ شکل با هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر چه مرحله ای از خواب ، رمجموعه های پر سلولی بدن مآیا هشیاری کوانتومی وجودسربازان ما محققا غلبه می اختلال در شناسایی حروف و چرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی مرز بین انسان و حیوان کجاآیا دلفین ها می تواند از شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط بین هوش طبیعی و هوهفت سین یادگاری از میراث برخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنووراپامیل در بارداریذهن ما از در هم شکستن منبمغز و سیر تکامل ان دلیلی الکتروتاکسی(گرایش و حرکعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیادمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین هیبرید بین انسان وتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزفیزیکدانان ماشینی برای تکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنقش ژنتیک در درمان اختلاایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یقدم زدن و حرکت دید را تغیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و بیان نتیجه ساختمانقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب نورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیموجود بی مغزی که می تواندپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همچگونه حافظه را قویتر کنیبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهیچگاه از فشار و شکست نتردر هم تنیدگی کوانتومی و پمحل درک احساسات روحانیآیا واکنش های یاد گرفته وسردرد میگرن در کودکاناختلالات مخچهچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید کنترل مولتیپلمزایای شکلات تلخ برای سلآیا دلفین ها میتوانند باشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت مغز انسان و فهم نوع خواری در میان پیشیبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن چند جانبه نیازمند نگمغز آیندگان چگونه است ؟التهاب شریان تمپورالعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها نقشه ایجاد ابزار هوروش مقابله مغز با محدودیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین مورد PML به دنبال تکصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرفرگشت و تکامل تصادفی محض کودکان خود را مشابه خود تراه پیروزی در زندگی چیستنقش گرمایش آب و هوا در همایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطقدرت انسان در نگاه به ابعکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان، در سایه پیشرنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل در پیشگیری و تا 20 سال آینده مغز شما به دو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگربه شرودینگر و تاثیر مشسفری به آغاز کیهاننورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروهای مصرفی در ام اسموجودات مقهور ژنها هستندپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مشبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دمحل درک احساسات روحانی دآیا گذشته، امروز وآینده سردرد و علتهای آناختلالات حرکتی در انسانچرا خشونت و تعصببحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمانهای بیماری پارکینسمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا دست مصنوعی به زودی قاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش هوازی ، بهترین تمریرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز انسان ایا طبیعتا تماامیوتروفیک لترال اسکلروعلت خواب آلودگی بعد از خواز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنها ، مغز و ارادهروش های صرفه جویی در ایجامغز حریص برای خون، کلید تاولین مورد پیوند سر در انسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست فراموش کارها باهوش تر هسکوری گذرای ناشی از موبایراست دستی و چپ دستینقش آتش در رسیدن انسان بهایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريلوب فرونتال یا پیشانی مغکشف مکانیسمی پیچیده در بزبان و تکلم برخی بیماریهنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتاثیر مشاهده بر واقعیت بدوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزیده ای از وبینار یا کنفسقوط درون جاذبه ای خاص، چنوروپلاستیسیتی چیستبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل پختگی پس از چهل سالگي به سیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مونگاه انسان محدود به ادرابازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر کمتر از چند ماه سوش جدمحدودیت های حافظه و حافظآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد تنشناختلالات صحبت کردن در انچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرک فرد دیگر و رفتارهای امشکلات نخاعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز انهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش و میگرنرقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان برای ایجاد تمدامید نیکو داشته باش تا آنعوامل موثر در پیدایش زبااز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای مشترک بین انسان و وروش هایی ساده برای کاهش امغز زنان جوانتر از مغز مراولین تصویر در تاریخ از سپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست فراموشی همیشه هم بد نیستکی غایب شدی تا نیازمند دلرجزخوانی هایی که امروز بنقش انتخاب از طرف محیط، نایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريلایو دوم دکتر سید سلمان فکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمر