دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تولید سلولهای جنسی از سلول بنیادی

برخی از ناباروریها به علت نبود سلول تقسیمشونده مناسب در غدد جنسی ایجاد میشود یا عارضه ثانویه درمانهایی مانند شیمی درمانی است که سلولهای زایای جنسی را نیز مانند سلولهای سرطانی از بین میبرد.

درمان این افراد مستلزم یافتن راهی است که تولید سلول جنسی از سلولهای بنیادی را امکانپذیر کند.

تاکنون تلاشهای فراوانی برای انجام این مهم صورت گرفته است اما مهمترین مساله در این راه، تولید سلولهای زایای جنسی است که توان تقسیم میوز (تقسیمی که با نصف شدن تعداد کروموزومها همراه است و تنها در سلولهای جنسی روی میدهد) را داشته باشند.

@salmanfatemi👆

لینک مطلبhttp://www.isw.ir/?p=25817


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
وزوز گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ایرادهای موجود در خلقت بکندر در بیماریهای التهاببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسنقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از گیاه خواری و گوشت خوار کدتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرننورون هاي مصنوعی می توانادغام میان گونه های مختلپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیناتوانی از درمان برخی ویاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مجموعه های پر سلولی بدن مآزمون ذهنی گربه شرودینگرهزینه ای که برای اندیشیدبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز فکر میکند مرگ برای دیانعطاف پذیری مکانیسمی علاولین هیبرید بین انسان ویک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز بزرگ چالش است یا منفعاگر نعمت فراموشی نبود بسکوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نقش رژیم غذایی در رشد و اابزارهای بقای موجود زندگالکانزوماب، دارویی جدیتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنورون های ردیاب حافظهادغام دو حیطه علوم مغز و پیشینیان انسان از هفت میتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییناتوانی در شناسایی چهره از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مولتیپل اسکلروز در زنان آیا واکنش های یاد گرفته وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمحل درک احساسات روحانیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهستي مادي ای که ما کوچکتربیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاولین مورد پیوند سر در انیکی از علل محدودیت مغز امبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمغز بزرگ چالشهای پیش رواگر نعمت فراموشی نبود بسکودک ایرانی که هوش او از برخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینقش زبان در سلطه و قدرت اابزارهای پیشرفته ارتباط گامی در درمان بیماریهای تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینوروپلاستیسیتی چیستارتقا و تکامل سنت آفرینش پیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نخاع ما تا پایین ستون فقراز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مواد کوانتومی جدید، ممکنآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمحل درک احساسات روحانی دافراد آغاز حرکت خودشان رهستی ما پس از شروعی چگال بیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مغز مادران و کودکان در زممغز چون ابزار هوش است دلیاولین تصویر در تاریخ از سیادگیری مهارت های جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمغز حریص برای خون، کلید تاگر تلاش انسان امروز براکودکان خود را مشابه خود تبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنقش زبان در سلطه و قدرت اابزارهای دفاعی و بقای موگاهی لازم است برای فهم و تمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی نوشیدن چای برای مغز مفید ارتوکين تراپی روشی جديد پاسخ گیاهان در زمان خوردتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینخستین تصویر از سیاهچالهاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می تواندآیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی درمانگر کامپیاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با محدودیت های حافظه و حافظافزایش قدرت ادراکات و حسو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمغز چگونه صداها را فیلتر اولین سلول مصنوعییادآوری خواب و رویابحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار هوش در حال ارتقا ازکوری گذرای ناشی از موبایبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونقش سجده بر عملکرد مغزاثر مضر مصرف طولانی مدت رگاهی مغز بزرگ چالش استتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ارتباط میکروب روده و پارپختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانرمش های مفید در سرگیجهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب موجودات مقهور ژنها هستندآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمخچه ، فراتر از حفظ تعادلافسردگی و اضطراب در بیماویتامین E برای فعالیت صحبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز آیندگان چگونه است ؟اوکرلیزوماب داروی جدید شژن هوش و ساختارهای حیاتی بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومغزهای کوچک بی احساسابزار بقای موجود زنده از کی غایب شدی تا نیازمند دلبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنقش غذاها و موجودات دريااثرات مفید قهوهگذر زمان کاملا وابسته به تنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای اچیزی خارج از مغزهای ما نیارتباط چاقی و کاهش قدرت بپرورش مغز مینیاتوری انساتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انرمشهای مهم برای تقویت عاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب میهمانهای ناخوانده عامل آیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمخچه ابزاري که وظیفه آن فالکتروتاکسی(گرایش و حرکویتامین E در چه مواد غذایبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز انسان ایا طبیعتا تماايندگان چگونه خواهند دیدژن یا نقشه توسعه مغز و نقبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقای موجود زنده از کاهش التهاب ناشی از بیمابررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینقش غذاها و موجودات دريااثرات مضر ماری جواناگربه شرودینگر و تاثیر مشتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسچگونه مغز پیش انسان یا همارتباط هوش ساختار مغز و ژآلزایمرتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامچرا مغزهای ما ارتقا یافت از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا احتمال دارد رویا از آهوش احساسیبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمدارک ژنتیکی چگونه انسانالتهاب شریان تمپورالویتامین دی گنجینه ای بزربا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمششمین کنگره بین المللی سمغز انسان برای ایجاد تمدايا اراده آزاد توهم است یژنها نقشه ایجاد ابزار هوبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتنقش قهوه در سلامتیابزار بقای موجود زنده از کایروپاکتیک چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نقش غذاها و موجودات دريااجزای پر سلولی بدن انسان گزیده ای از وبینار یا کنفتولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه هموساپينس بر زمین ارتباط انسانی، محدود به آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بچرا حیوانات سخن نمی گویناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا برای تولید مثل همیشه هوش احساسیبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامروری بر تشنج و درمان هایامیوتروفیک لترال اسکلروواکنش های ناخودآگاه و تقبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )صرع و درمان های آنمغز انسان برای شادمانی طايا اراده آزاد توهم است یژنها ، مغز و ارادهبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقای موجود زنده از کاربرد روباتهای ريزنانوبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاجزایی ناشناخته در شکل گگزارش یک مورد جالب لخته وتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتچگونه آن شکری که می خوریمارتباط شگفت مغز انسان و فآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنواچرا حجم مغز گونه انسان دراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمکانیزمهای دفاعی در برابآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش عاطفی بیشتر در زنانبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمرکز خنده در کجای مغز استامگا سه عامل مهم سلامتواکسن سرطانبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )ضررهای مصرف شکر و قند بر مغز انسان برای شادمانی طای آنکه نامش درمان و یادشژنهای هوش ، کدامندبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلینقش هورمون های تیروئید دابزار بقای موجود زنده از کاربرد روباتهای ريز، در تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنقص در تشخیص هیجانات عاماحساس گذر سریعتر زمانگشایش دروازه جدیدی از طرتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتچگونه انتظارات بر ادراک ارتباط شگفت انگیز مغز انآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفچرا در مغز انسان، فرورفتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارما انسانها چه اندازه نزدآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمرگ انتقال است یا نابود شامروز دانش ژنتیک هیچ ابهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای شکر بر سلامت مغزمغز انسان رو به کوچک تر شایندرالکلرال هیدرات برای خوابانبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکینقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقای موجود زنده از کجای مغز مسئول پردازش تجتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچند جهانیاخلاق و علوم اعصابپمبرولیزوماب در بیماری چتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط شگفت انگیز مغز انآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر ما انسانها چه اندازه نزدآیا خداباوری محصول تکاملهوشیاری کوانتومیبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمراحل ارتقای پله پله کیهانفجار و توقف تکاملی نشاوراپامیل در بارداریبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز انسان رو به کوچکتر شدایا کوچک شدن مغزانسان الکمردرد و علل آنبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربراننقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقای موجود زنده از کشف مکانیسم عصبی خوانش پتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچندین ماده غذایی که مانناختلال در شناسایی حروف و پنج اکتشاف شگفت آور در موتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط غیرکلامی بین انساآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایما با کمک مغز خود مختاريمآیا دلفین ها می تواند از هوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمزایای شکلات تلخ برای سلانگشت نگاری مغز نشان میدورزش هوازی مرتب خیلی به قبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصمغز ایندگان چگونه استایا ابزار هوشمندی یا مغز کمردرد با پوشیدن کفش منابرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از کشف مکانیسمی پیچیده در بتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچه زیاد است بر من که در ایاختلالات مخچهپوست ساعتی مستقل از مغز دتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتروز یا خوردگی و التهاآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا دست مصنوعی به زودی قاهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمسیر دشوار تکامل و ارتقااندوهگین نباش اگر درب یا ورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مومغز ابزار برتر بقاایا بیماری ام اس (مولتیپکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از کشف ارتباط جدیدی از ارتبتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچهار میلیارد سال تکامل باختلالات حرکتی در انسانپیموزایدتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه حافظه را قویتر کنیارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت الزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانماه رجبآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمشکلات نخاعیانسان قدیم در شبه جزیره عورزش و میگرنبحثی جالب درباره محدودیتبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را مغز از بسیاری حقایق می گرایا بدون زبان میتوانیم تکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پندارینقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچهار ساعت پس از کشتار خوکاختلالات صحبت کردن در انپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم فلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز ماپروتیلینآیا راهی برای رفع کم آبی هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمشاهده آینده از روی مشاهانسان جدید از چه زمانی پاورزش بهترین درمان بیش فعورزش در کمر دردبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را مغز برای فراموشی بیشتر کایا تکامل هدفمند استکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپندارینقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقای موجود زنده از گنجینه ای به نام ویتامین تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرنوار مغزی روشی مهم در تشخادامه بحث تکامل چشمپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنگاهی بر توانایی اجزاي بارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیاما مقهور قوانین فیزیکهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امعنی روزهانسان عامل توقف رشد مغز