دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بحث درباره پیدایش و منشا زبان

بحثی درباره قسمت آخر مقاله پیدایش و منشأ زبان:

تئوری قرارداد بودن زبان، با وضع قوانین اجتماعی، در تعارض است زیرا این قوانین به صورت تدریجی و تکاملی است و ناگهانی نيست. پس این قراردادها هم چیز ثابتی نیست، بلکه به مرور زمان با توجه به شرایط محیطی و قدرتهای فرد، پيشرفت ميکند. پس قرارداد به تنهایی توجیه کننده ایجاد زبان و ارتباط دو جانبه نیست بلکه قانون ارتقای برتر، همیشه بر زبان هم، حکم مي کند و هر جا با انرژی کمتر بتوان پیام زیباتر و کاملتری را خلق کرد این اتفاق به صورت قطعی خواهد افتاد.

و همانطور که قبلا دیدیم ارتقاي زبان و ارتقای واکنش، همیشه مرتبط با هماهنگ کننده احساسات يعنی مغز است. پس قرارداد به تنهایی هرگز توجیه گر ایجاد زبان نیست بلکه آنچه زبان را خلق کرد حس موجود و دستگاه هماهنگ کننده احساسات و توانایی واکنش موجود زنده بوده است.

از دیگر نقایص قرارداد، به عنوان منشأ زبان، ناتوانی زبان برای دفاع از خودش در برابر نظریه تکامل و ارتقاست. زبان یک موجود ايستا و ثابت نیست و لزوما در برابر افزایش ادراکات و افزایش قدرت هماهنگی بین ادراکات و افزایش قدرت واکنش به محيط، دچار تحول مي شود.

در نظریه دوم مطرح میشود که فقط غریزه و نه هیچ چیز دیگر در ایجاد زبان نقش دارد. باید پرسید اگر این غریزه عامل ایجاد زبان بوده است، چرا زبان همه مردم دنیا یکی نیست؟ درست است که کنش و واکنشها عامل ایجاد پاسخ در برابر طبیعت است و این واکنش، در حقیقت زبان فرد است ولی این کنشها و واکنشها در همه افراد کاملا یکسان نیست و وابسته به میزان درک فرد و سلامت سلول های مغزي و شرایط روز در هر فرد دارد پس با یک غریزه تنها مواجه نیستیم بلکه با پردازشي در داخل مغز موجود زنده مواجهيم که تفسیر منشأ زبان را بسیار فراتر از غریزه می کند.

نظریه چهارم هم تقلید از طبیعت را به عنوان عامل ایجاد زبان میداند. این تا حدي درست است ولي تقلید از کدام طبیعت؟ عالم مادی ما تنها یکی از ميلياردها جهانی است که در کیهان وجود دارد. به خصوص بخشی از عالم مادی ما که در دسترس ماست، جزئی بزرگتر از یک نقطه در کل خود عالم مادی نیست. مثلا حدود سیزده ميليارد سال سن تخمینی عالم ماده ماست خوب ما با سن حدود هشتاد سال کجای این تاریخیم؟! به فرض بتوان از محدوده حدود هشتاد سال زندگی خود تقلید کنیم و زبان ما تکامل یابد با 13 ميليارد سال دیگر چه میتوان کرد؟

درک، فقط به محدود به دنياي ما نیست و ارتباط و زبان هم محدود به ارتباط و درک و زبان کنونی ما نیست.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نورون های ردیاب حافظهتکامل ساختار رگهای مغزی پیشینیان انسان از هفت میروح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومولتیپل اسکلروز در زنان استخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمحل درک احساسات روحانیبیوگرافیهستي مادي ای که ما کوچکترجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهیک پیشنهاد خوب برای آسان خواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی سلولهای عصبی در تلاکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنقش رژیم غذایی در رشد و اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرگالکانزوماب، دارویی جدیدرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و نوروپلاستیسیتی چیستتکامل شناخت انسان با کشفپیشرفتی مستقل از ابزار هروزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث سفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمواد کوانتومی جدید، ممکناصول سلامت کمرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمحل درک احساسات روحانی دبیوگرافیهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره هوش و تفاوتهیکی از علل محدودیت مغز امخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی سيناپسها طی تکامل و کودک ایرانی که هوش او از دانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زبان در سلطه و قدرت اتمدن بشری و مغز اخلاقیگامی در درمان بیماریهای درمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتوکين تراپی روشی جديد نوشیدن چای برای مغز مفید تئوری تکامل امروز در درمپاسخ گیاهان در زمان خوردروش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انسانخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهموجود بی مغزی که می توانداضطراب و ترسهوش مصنوعی درمانگر کامپیتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمحدودیت های حافظه و حافظبیان ژن های اسکیزوفرنی دو هر کس تقوای خدا پیشه کنحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره هوش و تفاوتهیادگیری مهارت های جدید دخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برامغز حریص برای خون، کلید تبررسي علل احتمالي تغيير کودکان خود را مشابه خود تداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونقش زبان در سلطه و قدرت اتمساح حد واسط میان مغز کوگاهی لازم است برای فهم و درمان جدید میگرن با انتی ارتباط میکروب روده و پارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تئوری تکامل در پیشگیری و پختگی پس از چهل سالگي به روش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخموجودات مقهور ژنها هستنداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیست تمرین ساده برای جلوویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی درباره هوش و تفاوتهیادآوری خواب و رویاخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازمغز زنان جوانتر از مغز مربررسی و اپروچ جدید بر بیمکوری گذرای ناشی از موبایداروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش سجده بر عملکرد مغزتنفس هوازی و میتوکندریگاهی مغز بزرگ چالش استدرمانهای بیماری پارکینسارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی خارج از مغزهای ما نیتا 20 سال آینده مغز شما به پرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی ساده برای کاهش ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی فرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آمیهمانهای ناخوانده عامل اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیشتر کمردردها نیازی به ویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره احساسات متفاژن هوش و ساختارهای حیاتی خطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از مغزهای کوچک بی احساسبررسی سیستم تعادلی بدن اکی غایب شدی تا نیازمند دلداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهنقش غذاها و موجودات درياتنفس هوازی و میتوکندریگذر زمان کاملا وابسته به درک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر مشاهده بر واقعیت بآلزایمرروش صحبت کردن در حال تکاماز تکنیکی تا مغز از مغز تچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آمیگرن سردردی ژنتیکی که ببلندی در ذهن ما درک بلندیهوش احساسیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمدارک ژنتیکی چگونه انسانبا هوش مصنوعی خودکار روبویتامین دی گنجینه ای بزرحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی درباره احساساتی غیرژن یا نقشه توسعه مغز و نقخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از مغزتان را در جوانی سیمکشبررسی علل کمر درد در میانکاهش التهاب ناشی از بیماداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جوانانقش غذاها و موجودات درياتو دی ان ای خاص ميتوکندريگربه شرودینگر و تاثیر مشدرک و احساسارتباط انسانی، محدود به چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا ما تنها موجودات زنده روشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه میدان مغناطيسي زمین بشر به زودی شبکه مغزی به جای هوش احساسیتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومروری بر تشنج و درمان هایبارداری بدون رحمواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان برای ایجاد تمدبخش دیگری در وجود انسان هژنها نقشه ایجاد ابزار هودفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیبزرگ شدن مغز محدود به دورکایروپاکتیک چیستداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان نقش غذاها و موجودات درياتولید سلولهای جنسی از سلگزیده ای از وبینار یا کنفدرک احساسات و تفکرات دیگارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا مغز تا بزرگسالی توسعروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز و از مغز چرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمکانیزمهای دفاعی در براببوزون هیگز چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمرکز خنده در کجای مغز استبازگشت از آثار به سوی خداواکسن سرطانحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمغز انسان برای شادمانی طبرنامه و ساختار پیچیده مژنها ، مغز و ارادهدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل ابسیاری از بیماری های جدیکاربرد روباتهای ريزنانوداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته ودرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا همه جنایت ها نتیجه بیروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیما انسانها چه اندازه نزدبیماری گیلن باره و بیمارهوش عاطفی در زنان بیشتر اثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمرگ انتقال است یا نابود شبازسازي مغز و نخاع چالشی واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمغز انسان برای شادمانی طبرین نت به جای اینترنتژنهای هوش ، کدامنددلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید دتفاوت مغز انسان و میمون هکاربرد روباتهای ريز، در داروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زماننقص در تشخیص هیجانات عامتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طردرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا هوش ارثی دریافتی از پروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملما انسانها چه اندازه نزدبیماری ای شبیه آلزایمر و هوشیاری کوانتومیجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشامراحل ارتقای پله پله کیهبحتی علمی درباره تمایل بوراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالمغز انسان رو به کوچک تر شبرای پیش بینی آینده مغز دکلرال هیدرات برای خواباندندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلاتفاوتهای جنسیتی راهی براکجای مغز مسئول پردازش تجداروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابچند جهانیتوسعه برخی شغل ها با هوش پمبرولیزوماب در بیماری چدرگیری قلب در بیماری ویرارتباط غیرکلامی بین انساچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا هوش سریعی که بدون احسروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از ما با کمک مغز خود مختاريمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش، ژنتیکی است یا محیطیجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدمزایای شکلات تلخ برای سلبحث درباره پیدایش و منشاورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان المغز انسان رو به کوچکتر شدبرخی نکات از گاید لاین پرکمردرد و علل آندو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نتقلید مرحله ای نسبتا پیشکشف مکانیسم عصبی خوانش پداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و چندین ماده غذایی که ماننتوصیه های غیر دارویی در سپنج اکتشاف شگفت آور در مودرگیری اعصاب به علت میتوپوست ساعتی مستقل از مغز درقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا هشیاری کوانتومی وجودريتوکسيمب در درمان ام اسفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قاما تحت کنترل ژنها هستیم یبیماری بیش فعالیهیچگاه از فشار و شکست نترجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا مسیر دشوار تکامل و ارتقابحثی در مورد نقش ویتامينورزش هوازی ، بهترین تمریحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز ایندگان چگونه استبرخی اثرات مضر ویتامین دکمردرد با پوشیدن کفش مناديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای تلقین اطلاعات و حافظهکشف مکانیسمی پیچیده در بدر مانهای کمر درداختلالات مخچهچه زیاد است بر من که در ایتوصیه هایی در مصرف ماهیپیموزایدرموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت الزوم سازگاری قانون مجازاازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماه رجببیماری تی تی پیهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عمشکلات نخاعیبحثی جالب درباره محدودیتورزش و میگرنخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپمغز ابزار برتر بقابرخی اختلالات عصبی مثانهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دتلاش هایی در بیماران قطع کشف ارتباط جدیدی از ارتبدر چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانچهار میلیارد سال تکامل بتوضیحی ساده در مورد هوش مپیچیدگی های مغزی در درک زرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم فلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دلزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی ماپروتیلینبیماری ضعف عضلات نزدیک بهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پامشاهده آینده از روی مشاهبحثی در مورد نقش کلسیم و ورزش بهترین درمان بیش فعخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تمغز از بسیاری حقایق می گربرخی بیماری ها که در آن بکنگره بین المللی سردرد ددژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتلاشی برای درمان قطع نخاکشف جمجمه ای درکوه ایرهودر هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در انچهار ساعت پس از کشتار خوکتکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوند مغز و سر و چالشهای رویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سممانتین یا آلزیکسا یا اباستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماریهای تحلیل عضلانی اهدف از تکامل مغزجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزمعنی روزهبحثی در مورد عملکرد لوب فورزش در کمر دردخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی بیماری های خاص که بدکنگره بین المللی سردرد ددژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف تلاشی جدید در درمان ام اسگنجینه ای به نام ویتامین درمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمنوار مغزی روشی مهم در تشخنورون هاي مصنوعی می توانتکامل زبانپیوند سر، یکی از راه حلهاروبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب یا نرووسناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمنابع انرژي پاک سرچشمه حاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی در کامپیوترهاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمجموعه های پر سلولی بدن مبیهوش کردن در جراحی و بیمهزینه ای که برای اندیشیدجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهوزوز گوشخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی توجهات در ببمار پارکندر در بیماریهای التهابدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جتمایل زیاد به خوردن بستنگیاه خواری و گوشت خوار کددرمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختل