دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ارسال پیــام

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :

آخرین پیامهای ارسال شده کاربران

پیــام : سلام.حدود پانز ده سال میشه.ذهنم مرتب مشغوله.اصلا نتونستم موفق باشم.کاری دارم انجام میدم اما ذهنم مشغول به فکرهای قدیم میره.


از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان، وسیله شناسایی محیطویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمغز انسان ایا طبیعتا تماسیستم دفاعی بدن علیه مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در سامغزتان را در جوانی سیمکششواهدی از دنیسوان(شبه نئکاهش التهاب ناشی از بیماآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش منقش غذاها و موجودات درياعلت خواب آلودگی بعد از خوگربه شرودینگر و تاثیر مشانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمرایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مقانون مندی نقشه ژنتیکی مرویای شفافهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تمیگرن سردردی ژنتیکی که براه های جدید برای قضاوت رهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمروری بر تشنج و درمان هایسفر نامه سفر به بم و جنوب واکنش های ناخودآگاه و تقازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهمغز انسان برای ایجاد تمدسکته مغزیژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش قهوه در سلامتیشاهکار قرنکایروپاکتیک چیستإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهننقش غذاها و موجودات درياعوارض ازدواج و بچه دار شدگزیده ای از وبینار یا کنفاولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده اگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمقارچ بی مغز در خدمت موجودروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیدان مغناطيسي زمین بشر راه های جدید برای قضاوت رهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرکز خنده در کجای مغز استسفرنامه سفر به بم و جنوب واکسن سرطاناستفاده از هوش مصنوعی در مغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی با الفبایژنها ، مغز و ارادهآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش مهاجرت در توسعه نسل اشبیه سازی میلیون ها جهان کاربرد روباتهای ريزنانوافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتینقشه مغزی هر فرد منحصر بهعید نوروز مبارکگزارش یک مورد جالب لخته واولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر قدم زدن و حرکت دید را تغیروح رهاییهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سمکانیزمهای دفاعی در برابراه پیروزی در زندگی چیستهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمرگ انتقال است یا نابود شسفرنامه سفر به بم و جنوب واسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی مصنوعی با ژنهای هوش ، کدامندآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش هورمون های تیروئید دشبیه سازی سیستم های کوانکاربرد روباتهای ريز، در افزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و ینقص در تشخیص هیجانات عامعامل کلیدی در کنترل کارآگشایش دروازه جدیدی از طراولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچرا در مغز انسان، فرورفتادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانقدرت انسان در نگاه به ابعروزه داری و بیمار ی ام اس هوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدرشته نوروایمونولوژی و نقهوش عاطفی در زنان بیشتر اهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمراحل ارتقای پله پله کیهسفرنامه سفر به بم و جنوب وراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سمغز انسان رو به کوچک تر شساختار شبکه های مغزی ثابکلرال هیدرات برای خوابانآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیرینقش ژنتیک در درمان اختلاشباهت زیاد بین سلول هاي عکجای مغز مسئول پردازش تجافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطچند جهانیعسل طبیعی موثر در کنترل بپمبرولیزوماب در بیماری چاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی لوب فرونتال یا پیشانی مغروش مقابله مغز با محدودیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدرشد مغز علت تمایل انسان بهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمزایای شکلات تلخ برای سلسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی مرتب خیلی به قاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینمغز انسان رو به کوچکتر شدسخن پاک و ثابتکمردرد و علل آنآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بنقش انتخاب از طرف محیط، نشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريچندین ماده غذایی که ماننعصب حقوق نورولووپنج اکتشاف شگفت آور در مواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفلبخند بزن شاید صبح فردا زروش های صرفه جویی در ایجاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمزمین زیر خلیج فارس تمدنی زندگی هوشمند در خارج از زهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمسیر دشوار تکامل و ارتقاسفری به آغاز کیهانورزش هوازی ، بهترین تمریاصول سلامت کمرتری فلوپرازینمغز ایندگان چگونه استسریعترین کامپیوتر موجودکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست نقش اتصالات بین سلولهای شش مرحله تکامل چشمکشف مکانیسمی پیچیده در بالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريچه زیاد است بر من که در ایعضلانی که طی سخن گفتن چقدپوست ساعتی مستقل از مغز دايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوفلج بل، فلجی ترسناک که آندرمانهای بیماری پارکینسنزاع بین جهل و علم رو به پارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درملرزش ناشی از اسیب به عصبروش هایی ساده برای کاهش اهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وما تحت کنترل ژنها هستیم یزیباترین چیز در افزایش سهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیسلولهای بنیادی مصنوعی درورزش و میگرناضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع ممغز ابزار برتر بقاسرگیجه از شایعترین اختلاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست نقش حفاظتی مولکول جدید دششمین کنگره بین المللی سکشف ارتباط جدیدی از ارتبامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارچهار میلیارد سال تکامل بمقالاتپیموزایدايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریفلج خوابدرک فرد دیگر و رفتارهای انزاع بین علم و نادانی رو ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و لزوم سازگاری قانون مجازاروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وماه رجبماپروتیلینزیرفون داروی ضد ام اسهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهسلسله مباحث هوش مصنوعیورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستمغز از بسیاری حقایق می گرسردرد و علتهای آنکنگره بین المللی سردرد دآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستنقش حیاتی تلومر دی ان آ دصرع و درمان های آنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر ویتامین دی بر بیماپیچیدگی های مغزی در درک زايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر قدرت بینایی درااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریفلج خواب چیستدرک و احساسنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به لزوم سازگاری قانون مجازاروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان چهار حرفی حیات زمینهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهسم زنبور ، کلیدی برای وارورزش در کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زمغز برای فراموشی بیشتر کسردرد تنشنکنگره بین المللی سردرد دآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویایینقش داروهاي مختلف معروف ضررهای مصرف شکر و قند بر گنجینه ای به نام ویتامین امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملنوار مغزی روشی مهم در تشخصفحه اصلیپیوند مغز و سر و چالشهای ای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريفیلمی بسیار جالب از تغییدرک احساسات و تفکرات دیگنظام مثبت زندگیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بممانتین یا آلزیکسا یا ابروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ومجموعه های پر سلولی بدن مزبان و بیان، در سایه پیشرهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیسودمندی موجودات ابزی بر وزوز گوشبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سردرد سکه ایکندر در بیماریهای التهابآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )نقش روزه داری در سالم و جضررهای شکر بر سلامت مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختنورون هاي مصنوعی می توانسوالات پزشکیپیوند سر، یکی از راه حلهاایندرالبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ناتوانی از درمان برخی ویاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلفیزیکدانان ماشینی برای تدرک تصویر و زبان های مخلتنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع انرژي پاک سرچشمه حروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومحل درک احساسات روحانیزبان و تکلم برخی بیماریههستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسممغز ما کوچکتر از نیم نقطهسیاهچاله و تکینگی ابتداییک پیشنهاد خوب برای آسان به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پمغز بزرگ چالش است یا منفعسرعت فکر کردن چگونه استکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )نقش رژیم غذایی در رشد و اطی یکصد هزار سال اخیر هرچگالکانزوماب، دارویی جدیانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز انورون های ردیاب حافظهپیامهای کاربرانپیشینیان انسان از هفت میایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنناتوانی در شناسایی چهره اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای فرگشت و تکامل تصادفی محض درک عمیق در حیواناتهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتامولتیپل اسکلروز در زنان روشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط محل درک احساسات روحانی دزبان و شناخت حقیقت قسمت چهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز مادران و کودکان در زمسیاره ابلهانیکی از علل محدودیت مغز امبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصمغز بزرگ چالشهای پیش روشلیک فراموشیکودک ایرانی که هوش او از آیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمنقش زبان در سلطه و قدرت اظهور امواج مغزی در مغز مصگامی در درمان بیماریهای اندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بنوروپلاستیسیتی چیستسایتهای دیگرپیشرفتی مستقل از ابزار هایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنخاع ما تا پایین ستون فقراجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیفراموش کارها باهوش تر هسدرگیری اعصاب به علت میتوهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتامواد کوانتومی جدید، ممکنروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سمحدودیت های حافظه و حافظزبان و شناخت حقیقت قسمت او هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز چون ابزار هوش است دلیسیاره ابلهانیادگیری مهارت های جدید دبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهمغز حریص برای خون، کلید تشنا در ابهای گرم جنوب نیکودکان خود را مشابه خود تآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمنقش زبان در سلطه و قدرت اعلم به ما کمک میکند تا موگاهی لازم است برای فهم و انسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنخستین تصویر از سیاهچالهاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش فراموشی همیشه هم بد نیسترقیبی قدرتمند در برابر مهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماموجود بی مغزی که می تواندريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری ممخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و شناخت حقیقت قسمت دویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر مغز چگونه صداها را فیلتر سیر آفرینش از روح تا مغز یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییمغز زنان جوانتر از مغز مرشناخت و معرفت، و نقش آن دکوری گذرای ناشی از موبایآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومنقش سجده بر عملکرد مغزعلایم کمبود ویتامین E را گاهی مغز بزرگ چالش استانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به ایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانرمش های مفید در سرگیجهاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سفرایند حذف برخی اجزای مغرموزی از نخستین تمدن بشرهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خموجودات مقهور ژنها هستندریواستیگمینهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب مخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و شناخت حقیقت قسمت سویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر مغز آیندگان چگونه است ؟سیستم تعادلی بدنژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییمغزهای کوچک بی احساسشناسایی سلول های ایمنی اکی غایب شدی تا نیازمند دلآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتنقش غذاها و موجودات درياعلایم کمبود ویتامین E را گذر زمان کاملا وابسته به انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب چیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنرمشهای مهم برای تقویت عاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیفرد حساس از نظر عاطفی و برمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نمیهمانهای ناخوانده عامل رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی ساخته هوش طبی