دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رویا تخیل یا واقعیت

رویاها، تخیل یا واقعیت
مشاهده رویایی- که چند روز بعد، تعبیر میشود- ممکن است برای همه ما امری رایج و ممکن باشد. در تفسیر این رویاها- که فراتر از زمان و مکان، حقایقی را نشان میدهد- فرضیه های بسیاری مطرح شده است از فرض روح و نفس و جهان های موازی تا تخیل و توهم تا احساس کاذب تشابه.

ولی گاهی این رویاها- حتی اگر در تجربیات روزانه ما نادیده گرفته شود- در مواردی، سال ها بعد یا حتی هزاران سال بعد را به درستی و دقت پیشگویی کرده است. شاید کسی بگوید که این متون و رویاها بعد از تحقق آن، از طرف فرصت طلبان، جعل شده است ولی گاهی نوشته رویا(مثلا در متون سومری)- که از روش های علمی باستان شناسی کشف شده است- با واقعه رخ داده، در حدود هشت هزار سال یا بیشتر فاصله دارد.

نمیتوان از حقایق علم باستان شناسی گذشت و همه یافته های باستانی کشف شده را- که با روش های دقیق علمی تاریخ نگاری شده است- افسانه پنداشت. عدم اتکا به علم و افسانه پنداشتن یافته های علمی، فقط تلاش های بیهوده برخی متدینین نیست بلکه کتمان این حقایق باستانی علمی، حربه ای بر دست ملحدان و بی خدایان هم هست تا با شعار علم و دانش، بر حقایق علمی و شعار خودشان بتازند و چه سنت زشتی است که انسان، شعار خود را در زمانی- که منافع او را تایید کند- زیر پا بگذارد!
در پیشاپیش شما بحثی علمی است که به دانشکده پژوهش های علمی دینی و لغوی در رنجف اشرف زیر نظر یمانی آل محمد احمد الحسن، ارائه شده است

رویاها بین علم و دین- دکتر احمد حطاب فیصلی

این پژوهش در 226 صفحه به طور اساسی به مناقشه با اشتباهی می پردازد که به صورت خودبخود یا از روی قصد از طرف صاحبان نظریه های روان، مطرح شده است. آنها می گویند رویاها فقط عبارت است از انعکاسات و انگیزه های روانی و نفسانی.

پژوهش بر تعدادی از رویاهای خارق العاده تمرکزدارد و آنها رویاهایی پیشگویی کننده است و این رویاها از نظر کسی که اعتراف به جهان دیگر ندارند کابوس می باشد.

آنها نمی توانند این رویاها را انکار کنند و نمی توانند با دلیل قابل قبول و علمی و منطقی آن را رد کنند بلکه به وضع فرضیه ها و طرح هایی اکتفا کردند که ظهور آن رویاها را تفسیر می کند و آن نظریه ها موفق نبوده است و در برابر نقد و تحلیل، دوام نمی آورد و این مطلب را در فصل های پژوهش خواهیم دید.
#سلمان فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #رویا #خواب #روح #نفس #جسم #پیشگویی #علم #شبه_علم #دانشکده #نجف_اشرف #احمدالحسن
@salmanfatemi

https://bit.ly/3f0SY9Q


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
راه های جدید برای قضاوت رفرایند تکامل و دشواری هاچگونه حافظه را قویتر کنیکاربرد روباتهای ريزنانواختلالات مخچهتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چمنابع انرژي پاک سرچشمه حچرا در مغز انسان، فرورفتگاهی لازم است برای فهم و ارتباط غیرکلامی بین انساحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنمراحل ارتقای پله پله کیههوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا احتمال دارد رویا از آتلاش هایی در بیماران قطع از تکینگی تا مغز- از مغز ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنمغز آیندگان چگونه است ؟وقتی فهمیدی خطا کردی برگافزایش قدرت ادراکات و حستوصیه هایی در مصرف ماهیبیماری های مغز و اعصاب و در مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سمغز حریص برای خون، کلید تیک پیشنهاد خوب برای آسان اولین هیبرید بین انسان وتاثیر ژنها بر اختلالات خبارداری بدون رحمدرگیری قلب در بیماری ویرنقش خرچنگ های نعل اسبی درکنگره بین المللی سردرد داگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد وبخش دیگری در وجود انسان هروزه داری و بیمار ی ام اس چهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقای موجود زندتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستفرایند حذف برخی اجزای مغنگاه محدود و تک جانبه، مشکاربرد روباتهای ريز، در اختلالات حرکتی در انسانتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع خواب و رویاچراروياها را به یاد نمی آگاهی مغز بزرگ چالش استارتروز یا خوردگی و التهاحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنمزایای شکلات تلخ برای سلهوش عاطفی در زنان بیشتر اآیا برای تولید مثل همیشه تلاشی برای درمان قطع نخااز تکینگی تا مغز- از مغز دی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر مغز انسان ایا طبیعتا تماویتامین E برای فعالیت صحافسردگی و اضطراب در بیماتوضیحی ساده در مورد هوش مبیماری گیلن باره و بیماردر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک اندامغز زنان جوانتر از مغز مریکی از علل محدودیت مغز اماولین مورد پیوند سر در انتاثیر کلام در آیات کلام ببازگشت از آثار به سوی خدادرگیری مغز در بیماری کوینقش داروهاي مختلف معروف کندر در بیماریهای التهاباگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر گیاه خواری بر رشد وبرنامه و ساختار پیچیده مروش مقابله مغز با محدودیچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیفرد حساس از نظر عاطفی و بنگاه انسان محدود به ادراکجای مغز مسئول پردازش تجاختلالات صحبت کردن در انتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دمنشأ اطلاعات و آموخته ها چراروياها را به یاد نمی آگذر زمان کاملا وابسته به ارزش حقیقی زبان قسمت اولحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی از عروسک تا کپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوشیاری کوانتومیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتلاشی تازه برای گشودن معاز تکینگی تا مغز- از مغزتدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزمغز انسان برای ایجاد تمدویتامین E در چه مواد غذایالکتروتاکسی(گرایش و حرکتکامل چشمبیماری ای شبیه آلزایمر و در هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بمغزهای کوچک بی احساسیافته های نوین علوم پرده اولین تصویر در تاریخ از ستاثیر کپسول نوروهرب بر نبازسازي مغز و نخاع چالشی درگیری مغز در بیماران مبنقش روزه داری در سالم و جکوچک شدن مغز از نئاندرتااگر تلاش انسان امروز براتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرین نت به جای اینترنتروش های صرفه جویی در ایجانوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای بقا از نخستین هتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نققیچی ژنتیکینگاهی بر قدرت بینایی دراکرونا چه بر سر مغز می آورادامه بحث تکامل چشمتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمولتیپل اسکلروز در زنان نزاع بین جهل و علم رو به پگربه شرودینگر و تاثیر مشارزش حقیقی زبان قسمت دومحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی از عروسک تا کآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استمشکلات نخاعیهوش، ژنتیکی است یا محیطیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتلاشی جدید در درمان ام اساز تکینگی تا مغز، از مغز دژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز انسان برای شادمانی طویتامین دی گنجینه ای بزرالتهاب شریان تمپورالتکامل ابزار هوش ، راه پر بیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولوومغزتان را در جوانی سیمکشیادگیری مهارت های جدید داولین سلول مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر تبحتی علمی درباره تمایل بدرگیری اعصاب به علت میتونقش رژیم غذایی بر رشد و اکووید نوزده و خطر بیماریابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر گیاهخواری بر رشد و برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی ساده برای کاهش انورون هاي مصنوعی می توانابزارهای بقا ازنخستین همابزارهای بقای از نخستین تاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بقانون مندی نقشه ژنتیکی منگاهی بر توانایی اجزاي بکشف مکانیسم عصبی خوانش پاداراوون تنها داروی تاییتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطمواد کوانتومی جدید، ممکننزاع بین علم و نادانی رو گزیده ای از وبینار یا کنفارزش حقیقی زبان قسمت سومحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز محل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی از عروسک تا کآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیمشکلات بین دو همسر و برخیهیچگاه از فشار و شکست نترآیا جهش های ژنتیکی، ویروتمایل زیاد به خوردن بستنازدواج های بین گونه ای، ردانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز انسان برای شادمانی طواکنش های ناخودآگاه و تقامیوتروفیک لترال اسکلروتکامل زبانبیماری بیش فعالیدرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش قهوه در سلامتییادآوری خواب و رویااوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر کپسول نوروهرب بر سبحث درباره پیدایش و منشاذهن چند جانبه نیازمند نگنقش رژیم غذایی در رشد و اکودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از تاثیر انتخاب از طرف محیط برخی نکات از گاید لاین پرروش صحبت کردن در حال تکامنورون های ردیاب حافظهابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی قانونمندی و محدودیت عالمناتوانی از درمان برخی ویکشف مکانیسمی پیچیده در بادغام میان گونه های مختلتغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب موجود بی مغزی که می تواندنزاع بین علم و جهل رو به پگزارش یک مورد جالب لخته واز نشانه ها و آثار درک شدحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیمحل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیمشکلات روانپزشکی پس از سهاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتمدن قدیمی ای در جنوب ایراستفاده از هوش مصنوعی در دانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصمغز انسان رو به کوچک تر شواکسن کرونا از حقیقت تاتامید درمان کرونا با همانتکامل ساختار رگهای مغزی بیماری تی تی پیدرمان های جدید در بیماری مقالاتنقش مهاجرت در توسعه نسل اژن هوش و ساختارهای حیاتی ايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر کپسول نوروهرب بر سبحثی در مورد نقش ویتامينرقیبی قدرتمند در برابر منقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان میتوانند ناقل بی ابزار بقای موجود زنده از تاثیر ترکیبات استاتین (سبرخی اثرات مضر ویتامین دروشهای نو در درمان دیسک بنوروپلاستیسیتی چیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زقارچ بی مغز در خدمت موجودناتوانی در شناسایی چهره کشف ارتباط جدیدی از ارتبادغام دو حیطه علوم مغز و تغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب موجودات مقهور ژنها هستندنظام مثبت زندگیگشایش دروازه جدیدی از طراز نظر علم اعصاب یا نرووسحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری محدودیت های حافظه و حافظهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دمشکلات روانپزشکی در عقب هاوکينگ پیش از مرگش رسالآیا خداباوری محصول تکاملتمدن بشری و مغز اخلاقیاستیفن هاوکینگ در مورد هدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا مومغز انسان رو به کوچکتر شدواکسن سرطانامگا سه عامل مهم سلامتتکامل شناخت انسان با کشفبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیمانقش محیط زندگی و مهاجرت دژن یا نقشه توسعه مغز و نقايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی جالب درباره محدودیترموزی از نخستین تمدن بشرنقش زبان در سلطه و قدرت اکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از تاثیر دپاکین بر بیماری مبرخی اختلالات عصبی مثانهروشهای شناسایی قدرت شنوانوشیدن چای برای مغز مفید اثرات فشار روحی شدیدتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله قبل از انفجار بزرگنخاع ما تا پایین ستون فقرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارتقا و تکامل سنت آفرینش ثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب میهمانهای ناخوانده عامل نظریه تکامل در درمان بیمپمبرولیزوماب در بیماری چاز نظر علم اعصاب اراده آزحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایمخچه فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا همه جنایت ها نتیجه بیبررسی سیستم تعادلی بدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی امشاهده آینده از روی مشاههدف یکسان، در مسیرهای متآیا دلفین ها می تواند از تمساح حد واسط میان مغز کواستیفن هاوکینگ در تفسیر داروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را مغز ایندگان چگونه استواکسنی با تاثیر دوگانه اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتئوری تکامل امروز در درمبیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلینقش نظام غذایی در تکامل مژنها نقشه ایجاد ابزار هوايا اراده آزاد توهم است یتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی در مورد نقش کلسیم و رمز و رازهای ارتباط غیر کنقش سجده بر عملکرد مغزکوری گذرای ناشی از موبایابزار بقای موجود زنده از تاثیر داروهای ضد التهاب برخی بیماری ها که در آن بروشی برای بهبود هوش عاطفنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اثرات مفید قهوهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سقدم زدن و حرکت دید را تغینخستین تصویر از سیاهچالهگنجینه ای به نام ویتامین ارتوکين تراپی روشی جديد جمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن سردردی ژنتیکی که بهفت چیز که عملکرد مغز تو پنج اکتشاف شگفت آور در مواز نظر علم اعصاب اراده آزحس چشایی و بویاییمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش ارثی دریافتی از پبررسی علل کمر درد در میاناز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمعنی روزههدف از تکامل مغزآیا دست مصنوعی به زودی قاتنفس هوازی و میتوکندریاستخوان های کشف شده، ممکداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را مغز ابزار برتر بقاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغانفجار و توقف تکاملی نشاتئوری تکامل در پیشگیری و بیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکینقش هورمون های تیروئید دژنها ، مغز و ارادهای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی در مورد عملکرد لوب فرویا و خبر از آیندهنقش غذاها و موجودات درياکی غایب شدی تا نیازمند دلابزار بقای موجود زنده از تاثیر داروی ضد تشنج سدیم برخی بیماری های خاص که بدروشی جدید در درمان قطع نخفلج بل، فلجی ترسناک که آنچیزی خارج از مغزهای ما نیاثرات مضر ماری جواناتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسقدرت انسان در نگاه به ابعنرمش های مفید در سرگیجهگویید نوزده و ایمنی ساکتارتباط میکروب روده و پارجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن شدید قابل درمان اسهفت سین یادگاری از میراث پوست ساعتی مستقل از مغز داز آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا هوش سریعی که بدون احسبزرگ شدن مغز محدود به دوراز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنمغز فکر میکند مرگ برای دیهدف از خلقت رسیدن به ابزاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتنفس هوازی و میتوکندریاصول سلامت کمرداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خومغز از بسیاری حقایق می گروراپامیل در بارداریانواع سکته های مغزیتا 20 سال آینده مغز شما به بیوگرافیدرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربراننقش هورمون زنانه استروژنژنهای مشترک بین انسان و وایندرالتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا بخشی حقیقی از زندگی نقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی توجهات در ببمار پارروشی جدید در درمان سکته مفلج خوابچگونه مغز پیش انسان یا همچگونه هموساپينس بر زمین اجزای پر سلولی بدن انسان تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودالوب فرونتال یا پیشانی مغنرمشهای مهم برای تقویت عگوشه بیماری اتوزومال رسسارتباط چاقی و کاهش قدرت بجنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهانمیدان مغناطيسي زمین بشر همیشه عسل با موم بخوریمپیموزایداز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابمدارک ژنتیکی چگونه انسانهوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا هشیاری کوانتومی وجودبزرگ شدن تقریبا ناگهانی از تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان مغز ما کوچکتر از نیم نقطههزینه ای که برای اندیشیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتو دی ان ای خاص ميتوکندرياضطراب و ترسداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زبامغز به تنهایی برای فرهنگ ورزش هوازی مرتب خیلی به قانگشت نگاری مغز نشان میدتاثیر مشاهده بر واقعیت ببیوگرافیدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرنقش ژنتیک در درمان اختلاژنهای هوش ، کدامندایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره هوش و تفاوتهرویا تخیل یا واقعیتنقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سلولهای عصبی در تلاريتوکسيمب در درمان ام اسفلج خواب چیستچگونه آن شکری که می خوریماجزایی ناشناخته در شکل گتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمینلبخند بزن شاید صبح فردا زچرا مغزهای ما ارتقا یافت گوشت خواری یا گیاه خواریارتباط هوش ساختار مغز و ژجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درمکانیزمهای دفاعی در برابهوموارکتوس ها ممکن است دپیچیدگی های مغزی در درک زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزامروری بر تشنج و درمان هایهوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیا واکنش های یاد گرفته وبسیاری از بیماری های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانمغز مادران و کودکان در زمهزینه سنگین انسان در ازاآیا راهی برای رفع کم آبی تولید سلولهای جنسی از سلاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و مغز برای فراموشی بیشتر کورزش هوازی ، بهترین تمریاندوهگین نباش اگر درب یا تاثیر نگاه ناظر هوشیار ببیان ژن های اسکیزوفرنی ددرک فرد دیگر و رفتارهای انقش آتش در رسیدن انسان بهکلرال هیدرات برای خوابانایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره هوش و تفاوتهرویاها از مغز است یا ناخونقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکبرخی سيناپسها طی تکامل و ریواستیگمینفیلمی بسیار جالب از تغییچگونه انتظارات بر ادراک احساس گذر سریعتر زمانتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کسانلرزش ناشی از اسیب به عصبچرا پس از بیدار شدن از خوگیاه خواری و گوشت خوار کدارتباط انسانی، محدود به جهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی می تواند بر احپیوند مغز و سر و چالشهای از تلسکوپ گالیله تا تلسکحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتمرکز هوشیاری، روح یا بدن هوش مصنوعی ساخته هوش طبیآیا آگاهی پس از مرگ از بیتفاوت مغز انسان و میمون هاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز چون ابزار هوش است دلیهستي مادي ای که ما کوچکترآیاما مقهور قوانین فیزیکتوانایی مغز و دیگر اجزای اطلاعاتی عمومی در مورد مداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ورزش و میگرنانسان قدیم در شبه جزیره عتاثیر نگاه انسان بر رفتابیست تمرین ساده برای جلودرک و احساسنقش انتخاب از طرف محیط، نکمردرد و علل آنایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره هوش و تفاوتهرویاهای پر رمز و حیرتی درنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکبررسي علل احتمالي تغيير ریسدیپلام تنها داروی تایفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه باغبانی باعث کاهش کاهش التهاب ناشی از بیمااخلاق و علوم اعصابتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمالزوم سازگاری قانون مجازاچرا بیماری های تخریبی مغگالکانزوماب، دارویی جدیارتباط شگفت مغز انسان و فجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکنیکی تا مغز از مغز تحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودمرکز حافظه کجاستهوش احساسیآیا امکان بازسازی اندامهتفاوتهای جنسیتی راهی برااز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز چگونه صداها را فیلتر هستی ما پس از شروعی چگال آزمون ذهنی گربه شرودینگرتوازن مهمتر از فعالیت زیبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز بزرگ چالش است یا منفعورزش بهترین درمان بیش فعانسان جدید از چه زمانی پاتاثیر نگاه انسان بر رفتابیشتر کمردردها نیازی به درک احساسات و تفکرات دیگنقش اتصالات بین سلولهای کمردرد با پوشیدن کفش مناایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره هوش و تفاوتهرویای شفافچند جهانیابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکبررسی و اپروچ جدید بر بیمرژیم های غذایی و نقش مهم فرگشت و تکامل تصادفی محض فراموش کارها باهوش تر هسچگونه جمعیت های بزرگ شکل کاهش دوپامین عامل بیماریاخلاق پایه تکامل و فرهنگتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرلزوم سازگاری قانون مجازاچرا حیوانات سخن نمی گوینگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر ما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلامرکز خنده در کجای مغز استهوش احساسیآیا انسان با مغز بزرگش اختقلید مرحله ای نسبتا پیشاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشممغز ناتوان از توجیه پیداو هر کس تقوای خدا پیشه کنإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتوسعه برخی شغل ها با هوش به زودی شبکه مغزی به جای داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکمغز بزرگ چالشهای پیش روورزش در کمر دردانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمابا هوش مصنوعی خودکار روبدرک تصویر و زبان های مخلتنقش حفاظتی مولکول جدید دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصایا تکامل هدفمند استتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره احساسات متفاروبات های ریز در درمان بیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وراه های جدید برای قضاوت رفراموشی همیشه هم بد نیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل کایروپاکتیک چیستاختلال در شناسایی حروف و تشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهممانتین یا آلزیکسا یا ابچرا حجم مغز گونه انسان درگامی در درمان بیماریهای ارتباط شگفت انگیز مغز انجاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی الفاگوپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز و از مغز خلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانمرگ انتقال است یا نابود شهوش عاطفی بیشتر در زنانآیا احتمال دارد رویا از آتلقین اطلاعات و حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سمغز و سیر تکامل ان دلیلی وقت نهيب هاي غير علمي گذشافراد آغاز حرکت خودشان رتوصیه های غیر دارویی در سبوزون هیگز چیستداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآمغز بزرگ و فعال یا مغز کووزوز گوشانعطاف پذیری مکانیسمی علتاثیر ویروس کرونا بر مغز بار سنین ابزار هوشمندی ادرک عمیق در حیواناتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکنگره بین المللی سردرد دایرادهای موجود در خلقت بتاثیر گیاه خواری بر رشد وبحثی درباره احساساتی غیرروح رهاییچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملک