دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت هفتم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت هفتم)
در این شب عید نوروز و در روزهای دشواری که بسیاری از مردم ایران در غم عزیزان خود، جشن و هفت سینی نخواهند داشت:
این هفت قسمت، تقدیم به تو ای سین هستی و ای پادشاه کیهان! ای امام زمان! ما و اهل ما را دردهای بسیاری گرفتار کرده است، و اندوخته ای اندک آوردیم پس اندوخته ها و پیمانه های ما را کامل کن و بر ما صدقه بده زیرا خدا صدقه دهندگان را دوست دارد.
ساختار ژنتیکی یا الفبای حیات- که نتیجه آن میلیاردها موجود زنده است- به عنوان نقشه حیات، نقشی کلیدی را در ایجاد ساختمان های موجود در موجودات زنده دارد. هر چند نقشه ساختمان، ممکن است به دلیل نواقصی که در راه رسیدن به محصول هست، محصول کاملی را ایجاد نکند، ولی آنچه مشخص است اینکه بدون نقشه سالم و سازگار نمی توان به محصول نهایی رسید، یعنی برای همه سازگاری ها و برای همه تکامل ها و فرگشت ها، آنچه در گام اول لازم است، تغییر ساختار ژنتیکی است.

بله همانطور که گفته شد همه این تحولات و تغییرات در ساختار ژنتیکی، ممکن است به محصول سازگار نرسد ولی تکامل و دگرگونی موجودات، بدون جهش ژنتیکی ممکن نیست و برای تحولات و سازگار شدن، در ابتدا نیازمند نقشه ای قانونمند برای این تغییر، هستیم و همین که این تغییر و تحول در ابتدا بر اساس تغییر نقشه و نه تحولات ساختمان رخ میدهد، نشان دهنده برنامه ای در ترتیب این پازل پیچیده است؛ به گونه ای که بدون تغییر و تحول و به عبارتی فرگشت در نقشه، انتظار تحول و تکامل در اجزا نیست.
(تکامل به دلیل وجود صفت ژنتیکی مناسبی(تغییر ژنتیکی مناسبی)- که موجود زنده به دست می آورد- صورت می پذیرد... سنت ها، عادت ها و جراحی ها به ارث برده نمی شود بلکه این، صفات ژنتیکی هستند که به ارث برده می شوند و در نهایت در تکامل، تاثیر گذار هستند.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی ص 42 ترجمه فارسی)
(سرعت تکامل، ثابت نیست و در برخی مراحل، سریع و در مراحلی کند میشود. این تغییر سرعت تکامل شاید بتواند اشکال ناقص بودن پرونده ی زمین شناسی را- که تکامل گرایان مطرح می کنند- برطرف کند. حرکت بسیار سریع تکامل بر اساس معیارهای تکامل در دوره های زمانی خاص، می تواند نبود فسیل های میانی را- که پژوهشگران انتظار دارند نشانه ای از آنها بیابند- توضیح دهد، زیرا کوتاهی مدت زمان زندگی و حضور فسیل های میانی بر اساس معیارهای زمین شناسی، یافتن فسیل های میانی را در این دوره ها دشوار می سازد. در عین حال این نکته خود، دلیلی روشن از قانونمند بودن نقشه ی ژنوم را در اختیار ما می گذارد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص251)

قانونمند بودن نقشه ژنتیکی- همانطور که در فصل چهارم کتاب توهم بی خدایی نوشته فرستاده امام زمان احمد الحسن یمانی بیان میشود- ما را نیازمند قانون گذاری می کند که در پس این قانون، تاثیر گذار است و هر چند تاثیر او مستقیم نیست و گاهی در مسیر رسیدن امر، به محصول و نتیجه، ممکن است نقص های فراوانی رخ دهد ولی نمی توانیم تاثیر او را در این مسیر، کتمان کنیم.
بررسی تکامل بر اساس تحولات ژنوم و تغییرات الفبای حیات، در موجودات پیچیده و چند سلولی ممکن است به آن وضوحی نباشد که در ساده ترین موجودات یعنی ویروس ها دیده میشود و ممکن است در نگاه صرف به محصول به جای نقشه، بیش از آنکه قانونمندی و هدفمندی تکامل دیده شود توجه انسان سیاه بین امروز، به نقص هایی خیره شود که ناگزیر در مسیر طولانی رسیدن به محصول رخ داده است!

برعکس، در بدن ویروس جز ساختار ژنتیکی و چند آنریم مختصر، چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین تکامل و تحول در ویروس ها محدود به تغییر و تحول در نقشه ژنیتکی و الفبای حیات است.

تحولات ویروسی و تلاش دقیق و پیچیده آن برای گریز از دست میزبان- که از قوانین عام تکامل و انتخاب طبیعی و جهش و زاد و ولد منشا می گیرد- در نگاه اول، ممکن است ترسناک و خشن بنماید ولی آن کسانی- که در پس هر حادثه، می توانند صدای تاثیر گذار آن را بشنوند و خود را محدود به آثار نمی کنند بلکه در پس آن، علت ها و تاثیر گذاها را می بینند و با شوقی محدود، انگشتان خود را در گوش های خود نمی کنند بلکه همچون پژوهشگری کنجکاو، هر صدایی را می شنوند و به دنبال علت آن می گردند- اینها در عمق این عوامل زیانبار می روند تا از این فرصت آرمانی یعنی ویروس بدون حجاب بر پوشش ژنتیکی، نهایت استفاده را بکنند و تاثیر گذار مستقیم حیات یعنی ساختمان ژنتیکی را این بار بدون پرده اجسام و پیچیدگی ها و به صورتی کاملا عریان ببیینند.

(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم که در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...

حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید و وقتی چیزی در خارج وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم، این ترجیح قوت میگیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی در گذشته و حال در چارچوبی قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمینی، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها، و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی .. )(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص 210-211 ترجه فارسی)

بله از روی محصولات و تولید آن- که ایجاد تصادفیش نیازمند عمری کیهانی چندین برابر عمر کیهان ماست- میتوان وجود قانون را دید و قانون گذار را اثبات کرد ولی مشخص است در این فرایند پیچیده از نقشه تا محصول، هرچه محصول کمتر و کوچکتر باشد و هرچه ژنوم یا نقشه نمایان تر و واضح تر، در دسترس باشد، بیشتر میتوان نظم و ترتیب و قانون درون نقشه را به صورتی عریان دید؛ به خصوص وقتی در کنار آن، انتخاب طبیعی مانند بخشی از پازل، با به کار بردن دقیق ترین حربه ها و فریب ها، به سوی گزینش بقای بیشتر میشتابد.

منشا ویروس کرونای SARS-CoV2 نشان میدهد این ویروس دست ساز بشری نیست.

از زمانی که نخستین موارد پنومونی کویید 19 در ووهان چین گزارش شد بحث های زیادی در مورد منشا این ویروس در جریان است.

عفونت با این ویروس اکنون جهانی شده است و در تاریخ 11 مارس 2020 تعداد 121،564 نفر مبتلا در بیش از 110 کشور گزارش شده است و تعداد 4373 نفر هم مرده اند. SARS-CoV2 هفتمین کوروناویروس است که انسان را آلوده میکند.

در اینجا در مورد منشا این ویروس بحث می کنیم. در اینجا در مورد ژنوم این ویروس صحبت می‌کنیم و می بینیم چگونه این ژنوم ایجاد شده است.

این ویروس ساخته آزمایشگاهی یا ویروس دستکاری شده نیست

مشخصات ژنوم این ویروس:
مقایسه ویروس های آلفا و بتای کرونا ویروس، دو مشخصه ژنومی ویژه را برای SARS-CoV2 شناسایی کرده است:

1- این ویروس توانایی اتصال به گیرنده ACE2 در ریه انسان را دارد.

2- این ویروس، یک پروتئین خاص به نام Spike protein دارد (نوعی پروتئین در سرتاسر غشای ویروس)و می‌تواند سه نوع گلیکان را در اطراف محلی از خودش جذب کند.

جهش در منطقه اتصال با گیرنده SARS-CoV2. (RBD recepror binding domain)

این منطقه اتصال با گیرنده، بیشتر از همه قسمت های ژنوم کرونا می تواند متغیر و قابل دگرگونی باشد. شش اسید آمینه این منطقه، نشان داده شده است و برای اتصال به گیرنده ACE2 قابلیت دارد.

بر اساس مطالعات ساختاری، مشخص شده است که RBD به صورت قدرتمندی به ACE2 انسان، گربه و دیگر گونه هایی- که این گیرنده در آنها بالاست- متصل می‌شود.

مطالعات بالا نشان میدهد که این ویروس ممکن است، به طور محکم با گیرندهACE2 متصل شود. مطالعات محاسباتی، پیشنهاد می دهد اتصال محکم Spike protein با گیرنده بیان شده ریه انسان، بسیار محتمل است که نتیجه انتخاب طبیعی روی ACE2 انسان یا گیرنده ای شبیه آن باشد و این، باعث می‌شود که بهترین راه حل ایجاد شود.

این نشان میدهد ویروس کورونا محصول دستکاری های انسانی نیست.

منطقه شکافت فورین پلی بازیک:
مشخصه دوم ویروس کووید 19 منطفه شکافت پلی بازیک در محل اس 1 و اس 2 است و اینها دو زیرواحد Spike protein هستند. این باعث شکافت موثر به وسیله فورین و دیگر پروتئازها می شود و نقشی را در تعیین عفونت زایی ویروس و محدوده میزبان دارد. مناطق شکافت پلی بازیک، در نسل های مرتبط بتاکروناویروس ها مشاهده نشده است، هرچند دیگر بتاکروناویروس ها انسانی، مناطق و گلیکان های پیوسته به O (O-linked glycans) را دارند.

با در نظر گرفتن تنوع ژنتیکی Spike protein - که محافظ اپیتوپ ها یا بخش های کلیدی روی ویروس است- مشخص میشود کرونا ویروس مانند ویروس های دیگر با مناطق شکافت پلی بازیک کامل یا نسبی در دیگر گونه ها کشف خواهند شد.

نقش عملکردی منطقه شکافت پلی بازیک در SARS-CoV2 ناشناخته است و مهم است تاثیر آن را بر قابلیت انتقال بیماری و ایجاد بیماری در مدل های حیوانی مشخص کنیم.

سرعت بالای زاد و ولد و انتقال، سبب می‌شود کسب محل های پلی بازیک شکافت را بیشتر کند و این، شبیه عملکرد Spike protein SARS-CoV2 است. مناطق زیاد شکافت پلی بازیک؛ چه خودبخود باشد یا با دستکاری ویرس ویروس، آنفلوانزای ضعیف را به شکل های بسیار بیماری زا تبدیل میکند.

این مناطق پلی بازیک پس از انتقال مداوم ویروس در کشت سلولی یا در میان حیوانات هم دیده میشود. عملکرد گلیکان های متصل به O O-linked glycan) ناشناخته است ولی آنها می توانند قطعه ای شبیه موسین درست کنند و پوششی بر اپی توپ یا مناطق کلیدی روی ویروس کرونا ایجاد کند.
تئوری های منشا SARS-CoV2:

احتمال کمی هست که این ویروس در آزمایشگاه با دستکاری روی دیگر انواع کرونا ویروس ها ایجاد شده باشد. همانطور که بیان شد RBD این ویروس ها بسیار مناسب برای پیوستن به گیرنده ACE2 در انسان است و این به شکل سودمندی متفاوت از دیگر کرونا ویروس ها است و راه حلی خوب به حساب می آید.

به علاوه اگر دستکاری ژنتیکی انجام شده بود یکی از سیستم های ژنتیکی ریورس که برای بتاکروناویروس ها وجود دارد احتمالا به کار گرفته میشد. با این همه اطلاعات ژنتیکی نشان میدهد این ویروس از هیچ یک از ساختمان های قبلی ویروس، ایجاد نشده است.

به جای آن ما دو سناریو را برای ایجاد این ویروس پیشنهاد می دهیم:

1-انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال از حیوان

2-انتخاب طبیعی در انسان بعد از انتقال از حیوان.

ما همچنین توضیح می دهیم چگونه انتخاب، طی انتقال ویروس، منجر به SARS-CoV2 شده است.

انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال حیوانی

بر اساس موارد قبلی کووید19 که در بازار هوان در ووهان مشاهده شد ممکن است یک منبع حیوانی در این محل، وجود داشته باشد. بر اساس مشابهت
SARS-CoV2 و کرونا ویروس های خفاش، ممکن است خفاشها به عنوان منبع و میزبان پیش ویروس، مطرح باشند هرچند RaTG13 - که از نوعی خفاش جدا شده است- ژنومی دارد که 96% مشابه ژنوم SARS-CoV2 است ولی RBD آن، متفاوت است و ممکن است به گیرنده ACE2 انسان متصل نشود، هرچند RaTG13 از نظر ژنوم نزدیکترین ویروس به SARS-CoV2 است.

برخی کروناویروس های مورچه خوار، شباهت زیادی را در RBD با SARS-CoV2 دارد، این کاملا نشان میدهد Spike protein SARS-CoV2 بسیار برای اتصال به ACE2 انسانی مناسب شده است و این، نتیجه انتخاب طبیعی است.

(ویروس ها ممکن است هرگز از بدنی- که سالهای سال در درون آن زندگی مسالمت امیز داشته اند- بیرون نیایند.

همانطور که در قسمت ششم بیان شد، خفاش می تواند سیستم ایمنی خود را چنان فعال کند که سلول‌های آلوده به ویروس کرونا را به گوشه ای ببرد و آن را گوشه گیر و غیر فعال کند و ممکن است این مناطق غیرفعال، سال ها در بدن خفاش، بدون فعالیت زیان بار باقی بماند.

اگر به دلیل تغییر شرایط زندگی مثلا تغییرات آب و هوایی ناشی از دخالت های انسان، موجوداتی مانند خفاشها ناچار شوند مثلا از میان جنگل ها به مناطق شهری بیایند و یا گروهی از انسان ها به دلیل گرسنگی و یا به دلیل تنوع و سرگرمی اقدام به شکار این پرندگان کنند، خیلی ساده ممکن است ویروس های مخفی و پنهان درون خفاش، بار دیگر ناچار شود به محیطی غیر از خفاش نقل مکان کند تا زنده بماند زیرا ویروس ها برای بقا نیازمند موجود زنده هستند و این موجود زنده، آن حیوانات و انسانی است که نزدیک خفاش زندگی می‌کنند.

بدن میزبان جدید، اصلا معلوم نیست مانند خفاش باشد. بدن متفاوت موجودات زنده و شرایط زندگی متفاوت آنها برخورد متفاوتی را با ویروس خواهد داشت. انتقال ویروسی که در بدن خفاش اصلا بیماری زا نبود در بدن انسان می‌تواند یک فاجعه باشد. مشخص است بدن انسان با بدن خفاش بسیار متفاوت است، هرچند ریشه های تکاملی مشترکی هم داشته باشند.

ویروس منتقل شده به بدن انسان، در شرایط متفاوتی قرار می‌گیرد و ناچار است، خود را با این شرایط جدید همراه سازد و در این حالت، به دنبال هدفی است تا از آن بهره ببرد. ویروس هایی که نتوانند با شرایط بدن میزبان میانی یا انسان سازگار شوند از میان خواهند رفت و ویروس هایی باقی می‌مانند که بتوانند از طریق برخی گیرنده ها به درون سلول های زنده بدن، راه یابند.

در این فرایند انتخاب ویروس سازگار با گیرنده خاصی در بدن انسان مثلا گیرنده ACE2 در ریه انسان، باعث بقای ویروس می‌شود. )

نه بتاکروناویروس های خفاش نه بتاکروناویروس های مورچه خوار که نمونه برداری شده‌است، منطقه شکافت با چندین باز ندارد. هرچند هیچ کروناویروس حیوانی شناسایی نشده‌است که کاملا شبیه باشد و بتواند به عنوان پیش ساز مستقیم SARS-CoV2 باشد، تنوع کروناویروس ها در خفاش ها و گونه های دیگر به طور بسیار زیاد مورد بررسی قرار گرفته است. جهش ها، القاها و حذف ها می‌تواند نزدیک محل اتصال S1_S2 کرونا ویروسها باشد و این نشان میدهد محل شکافت دارای چند باز، می‌تواند به وسیله فرایند تکاملی طبیعی ایجاد شود. برای اینکه ویروس پیش ساز بتواند منطقه شکافت دارای چند باز و جهش ها را در Spike protein به دست بیاورد به طوری که برای اتصال به ACE2 انسانی سازگار باشد میزبان حیوانی باید چگالی جمعیتی بالایی داشته باشد تا اجازه دهد انتخاب طبیعی به شکلی درست پیش برود و نیز ژن کد کننده ACE2 داشته باشد که شبیه اورتولوگ اسنانی باشد (اورتولوگ= دو یا بیشتر سکانس های ژنتیکی همساخت که در گونه های مختلف مرتبط با هم دیده می‌شود.)

2- انتخاب طبیعی در انسان ها به دنبال انتقال حیوانی.

ممکن است پیش ساز SARS-CoV2 که به انسان منتقل شده‌است مشخصات ژنومی ای را که در بالا بیان شد از طریق سازگاری طی انتقال انسان به انسان به دست آورده باشد.

وقتی این سازگاری ها کسب می‌شود، سبب می‌گردد قدرت دفاعی میزبان به پایان برسد و سیستم مراقبتی که آن را مشخص کرده است هدف قرار دهد.

همه ژنوم SARS-CoV2 که تا کنون سکانس شده است تظاهرات ژنومی دارد که در بالا توضیح داده شد و از یک پیش ساز عام منشا گرفته است.

وجود RBD در مورچه خوارها خیلی شبیه SARS-CoV2 است یعنی ما می‌توانیم نتیجه بگیریم احتمالا درون ویروسی که به انسان منتتقل می‌شود هم هست. این، محل شکافت دارای چند باز را باقی میگذارد تا طی انتقال انسان به انسان رخ دهد.

تخمین های زمانبندی پیش سازهای عمومی اخیر SARS-CoV2 که از اطلاعات اخیر سکانسی ساخته شده‌است نشان میدهد ویروس در انتهای نوامبر 2019 تا ابتدای دسامبر 2019 وارد شده است. بنابراین این سناریو نشان دهنده یک دوره انتقال ناشناخته در انسان ها است و این در میان حادثه حیوانی اولیه و به دست اوردن منطقه شکست دارای چند باز است.

اگر رخدادهای حیوانی زیادی در گذشته بوده باشد که باعث زنجیره های کوتاه انتقال انسان به انسان در طی دوره ای طولانی شود ممکن است شانس کافی رخ دهد. این اساسا وضعیت مورد نظر برای MERS-CoV است که همه نمونه های انسانی نتیجه انتقال پی در پی ویروسی از شترهای یک کوهانه بوذ و باعث عفونت های منفرد یا زنجیره های انتقال کوتاه میشد که در نهایت بهبود می یابد و این با عدم سازگاری برای انتقال دائمی است.

پژوهش های نمونه های انسانی می‌تواند اطلاعاتی را فراهم کند که چگونه آن انتشار مخفی رخ داده است. مطالعات سرولوژیک گذشته نگر میتواند کمک کننده باشد و تعداد کمی از آن اطلاعات، انجام شده است و نشان دهنده تماس های سطح پایین کرونا ویروس های شبیه سارس در مناطق خاصی از چین است. اساسا این مطالعات نتواسته است نشان دهد آیا تماس ها از طریق عفونت های قبلی با SARS-CoV، SARS-CoV2 یا دیگر انواع کروناویروس هاست.

به علاوه مطالعات سرولوژیک بیشتری باید انجام شود تا میزان تماس قبلی انسان با SARS-CoV2 را نشان دهد

3- انتخاب طی انتقال:
پژوهش پایه که انتقال کروناویروس های شبیه SARS-CoV را در بافت سلول و مدل های حیوانی در بر میگیرد سالهاست در سرتاسر جهان در حال انجام است. و نمونه های مشخصی از فرار آزمایشگاهی SARS-CoV2 نشان داده شده است. ما باید امکان فرار آزمایشگاهی SARS-CoV2 را- که از طریق جهش های لازم برای مواجهه با شرایط آزمایشگاهی است- بیازماییم.

از نظر تئوریک ممکن است SARS-CoV2 جهش های RBD را طی سازگاری برای انتقال به بافت سلولی به دست آورده باشد. یافتن کروناویروس های شبیه SARS-CoVاز مورچه خوارها با RBDهای مشابه، توضیح قوی تری ارائه میدهد که چگونه SARS-CoV2 اینها را از طریق ریکامبینیشن و یا موتاسیون به دست آورده‌است.

به دست آوردن منطقه شکافت دارای چند باز و گلیکان های بسته به O، ضد سناریوهای وابسته به بافت است. مناطق شکافت دارای چند باز فقط پس از انتقال طولانی ویروس آنفلوانزا دارای قدرت بیماری زایی اندک در آزمایشگاه یا در طبیعت، قابل مشاهده است. به علاوه تولید SARS-CoV2 در بافت سلولی یا انتقال بین حیوانی نیازمند جدا کردن قبلی ویروس پیش ساز با مشابهت ژنتیکی خیلی بالاست که توصیف نشده‌است.

تولید پی در پی منطقه شکافت دارای چند باز، نیازمند انتقال پی در پی در بافت سلولی یا حیوانات شبیه انسان دارای گیرنده های ACE2 است ولی چنین کاری قبلا توصیف نشده‌است.

در نهایت، تولید گلیکان های متصل به O، محتمل نیست به علت انتقال بافت سلولی رخ داده باشد و نیز چنین تظاهراتی پیشنهاد کننده درگیری سیستم ایمنی است.

ن

تیجه گیری: با اپیدمی جدید کووید 19 لازم است منشا ایجاد آن را کشف کنیم. شناخت درست اینکه ویروس حیوانی از گونه های مختلف، چگونه به انسان انتقال می یابد کمک خواهد کرد از رخدادهای حیوانی بعدی جلوگیری کنیم.

برای نمونه اگر SARS-CoV2 در دیگر گونه های حیوانی سازگار شده باشد خطر اپیدمی های وسیع آینده هم وجود دارد. در برابر اگر این سازگاری در انسان رخ داده باشد حتی اگر انتقال های حیوانی پی در پی، رخ دهد این حالت ها محتمل نیست بدون همان سری از جهش ها تمام شود. به علاوه شناسایی خویشاوندان ویروسی SARS-CoV2 در حیوانات، به مطالعات شناسایی عملکرد ویروس کمک میکند.

در حقیقت در دسترس بودن سکانس خفاشی RaTG13 کمک کرده است جهش های کلیدی RBD و منطقه شکافت دارای چند باز را نشان دهد. تظاهرات ژنومی که در اینجا بیان میشود قابلیت بیماری زایی و قابلیت انتقال SARS-CoV2 را در انسان نشان میدهد.

هرچند مدارک نشان میدهد SARS-CoV2 از روی قصد ساخته نشده‌است دیگر تئوری های پیدایش این ویروس را به طور دقیق نمی‌توان در اینجا توضیح داد چون ما همه تظاهرات SARS-CoV2 را در کرونا ویروس های مرتبط، در طبیعت بررسی کرده ایم.

ما اعتقاد نداریم هر سناریو بر اساس آزمایشگاه، قابل اعتماد نیست. یافته های علمی بیشتر ممکن است دیدگاه را تا حدی تغییر دهد. به دست آوردن سکانس های ژنتیکی ویروس از منابع حیوانی، مهمترین کار در شناسایی منشا ویروس است. برای نمونه مشاهده آینده منطقه شکافت دارای چند باز در ویروس های شبیه SARS-CoV2 در حیوانات بیشتر، از فرضیه های انتخاب طبیعی حمایت خواهد کرد.

شناسایی میزبان حد واسط SARS-CoV2 و نیز سکانس کردن ویروس از منابع اولیه، ممکن است بسیار سودمند باشد. فرایندهایی که SARS-CoV2 از طریق انتخاب طبیعی توانسته است با آن باقی بماند در پنومونی انسان و حیوان دارای اهمیت بسیار زیادی است.
شواهد کنونی نشان می دهد، این ویروس ساخته دست انسان نیست، ولی این ویروس نشان دهنده نزاعی دشوار در آینده با طبیعت ژنهای خودخواهی است که در آینده انسان را تهدید میکند و بخش بزرگی از این نزاع را خود طبیعت خودخواه، بر ما تحمیل خواهد کرد. گسترش پیشرفت های مهندسی ژنتیک و دست های مبتکر دانشمندان در پیشبرد هوش مصنوعی میتواند این نزاع را مهار کند یا برعکس آن را به نفع ژنهای خودخواه، با سرعتی بیشتر پیش ببرد.
در این نبرد، آن کسانی که در ابتدای کار دست به انکار حقیقت تکامل و بازی های ژنی میزنند- مانند کبکی که برای ندیدن شغال، سر را زیر برف فرو میبرد- هیچ حرفی نخواهئد داشت و نابودان آینده تاریخ خواهند بود. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9?fbclid=IwAR1CZRGIsYlf873qUc_eK_VFUdsF2-lE75WahZ3GqW5GaL12Anvh-NEuzbE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز، از مغز رویاها از مغز است یا ناخومغز فکر میکند مرگ برای دیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سماگلوتید داروی کاهش دهنچگونه باغبانی باعث کاهش توهم چیستمعنی روزهپیوند سر، یکی از راه حلهاعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی تداوم مهم است نه سرعتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتاستفاده از مغز، وزن را کمروش هایی ساده برای کاهش امغز انسان برای شادمانی طبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله ها، دارای پرتو چالش هوشیاری و اینکه چرا توضیحی ساده در مورد هوش مپرواز از نیویورک تا لوس آعدم درکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان میوه ی تکاملکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابدر هم تنیدگی مرزها و بی مفتون های زیستیاصول انجام برخی نرمش ها درژیم های غذایی و نقش مهم مغز در تنهایی آسیب میبینبرخی اصول سلامت کمرمهندسی ژنتیک در حال تلاش سایه را اصالت دادن، جز فرنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل داروینی هنوز در حاآنچه واقعیت تصور میکنیم هوشیاری و وجودتغییر عمودی سر انسان از پاولین تصویر در تاریخ از سکوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان های جدید در بیماری فشار و قدرتبنی عباس، ننگی بر تاریخرحم مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنبزرگ فکر کنمیدان های کوانتومی خلاسریع دویدن مهم نیستچرا خشونت و تعصبتا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرهدف از تکامل مغزجهان موازی و حجاب هااین ایده که ذرات سیاهچالکتاب زیست شناسی باورخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرمان سرگیجه بدون نیاز بقبل از آغازبه سخن توجه کن نه گویندهزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش روزه داری در سالم و جتفکر خلا ق در برابر توهم ماپروتیلینشنا در ابهای گرم جنوب نیانظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کتامین در درمان پاآیا تکامل و تغییرات ژنتیوقتی پر از گل شدی خودت را جهان پر از چیزهای جادویی اگر نیروی مغناطیس نباشد گل خاردار، زیباستخدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا میدرک عمیق در حیواناتلا اکراه فی الدینبیماری ای شبیه آلزایمر و زیر فشار کووید چه باید کرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتلقین اطلاعات و حافظهمحدودیت چقدر موثر استشگفتی های زنبور عسلهمیشه راهی هستتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت دومواقعیت چیستجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منبمن کسی در ناکسی دریافتم زبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوآوری ای شگفت انگیز دانتنفس هوازی و میتوکندریمرکز حافظه کجاستشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش فوق العاده، هر فرد اسآشنا پنداریواکسن دیگر کرونا ساخته شحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب نیکولا تسلاتو تغییر و تحولیمسیر دشوار تکامل و ارتقاطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر الکترودهای کاشتنیوزن حقیقی معرفت و شناختحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز از مغز تا رویاهای پر رمز و حیرتی درمغز قلببحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم کووید طولانیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوهم وجودمعادله ها فقط بخش خسته کنپیوندی که فراتر از امکانعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک بازی تداخل مرزها و صفات با بینانفجار و توقف تکاملی نشاژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرناستفاده از هوش مصنوعی در روش جدید تولید برقمغز انسان رو به کوچک تر شبرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله و تکینگی ابتدایچالش هوشیاری و اینکه چرا تیوتیکسن داروی ضد جنونپروتئین های ساده ی ابتداعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش احساسیتشنج عدم توازن بین نورون انسان ها می توانند میدان کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگدر هم تنیدگی کوانتومیفروتنی و غروراصول توسعه ی یک ذهن کاملرژیم ضد التهابیمغز را از روی امواج بشناسبرخی بیماری ها که در آن بمهربانی، شرط موفقیتساخت شبکه عصبی مصنوعی با نخستین تمدن بشریتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هوشیاری و افسردگیتغییرات منطقه بویایی مغزاولین دارو برای آتاکسی فکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان های رایج ام اسفضای قلب منبع نبوغ استبه قفس های سیاهت ننازرحم مصنوعینقش ویتامین K در ترمیم اسبزرگ شدن مغز محدود به دورمیدان بنیادین اطلاعاتسریعترین کامپیوتر موجودچرا در مغز انسان، فرورفتتابوهای ذهنیآیا هوش ارثی دریافتی از پهدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان ما میتواند به اندازاینکه به خاطرخودت زندگی کتاب طبیعت در قالب هندسهخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان سرگیجه بدون داروقبل از انفجار بزرگبوزون هیگز چیستزمان شگفت انگیزنقش رژیم غذایی بر رشد و اتفاوت مغز انسان و میمون هماجرای جهل مقدسشناخت و معرفت، و نقش آن دنظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی وقتی تو از یاد گرفتن باز جهان دارای برنامهاگر نعمت فراموشی نبود بسگل زندگیخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده درگیری قلب در بیماری ویرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بیماری ای شبیه ام اس مولتزیرفون داروی ضد ام اسنمایش تک نفرهتلاش ها برای کشف منابع جدمحدودیت های حافظه و حافظشانس یا تلاشهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت سومواقعیت های متفاوتجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگمنابع انرژي پاک سرچشمه حزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستتنفس بدون اکسیژنمرکز حافظه کجاستشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احآغاز فصل سرما و دوباره تکواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب نیاز به آموزش مجازی دیجیتو جهانی هستی که خودش را مسئول صیانت از عقیده کیسطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر الگو و عادت را بشکن و در اوزوز گوشحافظه میتواند بزرگترین دیک پیام منفرد نورون مغزی حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز ترویای شفافمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سندرم گیلن باره به دنبال چگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم وجودمعجزه های هر روزهپیوستگی همه ی اجزای جهانعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک تا کمتروس جریان انرژیانقراض را انتخاب نکنیدژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمراستفاده از انرژی خلاروش صحبت کردن در حال تکاممغز انسان رو به کوچکتر شدبرای یک زندگی معمولیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی تولید کنندهچالش هوشیاری و اینکه چرا تیک و اختلال حرکتیپروتز چشمعشق درونی به یگانگی خلقتهوش احساسیتشویق خواندن به کودکانانسان یک کتابخانه استکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومی و پفرگشت و تکامل تصادفی محض اصول سلامت کمررژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز زنان جوانتر از مغز مربرخی بیماری های خاص که بدموفقیت هوش مصنوعی در امتساخت شبکه عصبی با الفبای نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راهوشیاری کوانتومیتغییرات آب و هوایی که به اولین دروغکیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد درمان های علامتی در ام اسقفس ذهنبه مغز خزندگان خودت اجازرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش ژنتیک در درمان اختلابزرگ شدن تقریبا ناگهانی میدازولام در درمان تشنج سرگیجه از شایعترین اختلاچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر فکر بر سلامتآیا هوش سریعی که بدون احسهر چیز با هر چیز دیگر در تجهان مادی، تجلی فضا در ذهاینکه خانواده ات سالم باکتاب، سفری به تاریخخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان سرطان با امواج صوتقبرستان ها با بوی شجاعتبوزون هیگز جهان را از متلزنان باهوش ترنقش رژیم غذایی در رشد و اتفاوت ها و تمایزها کلید بماجرای عجیب گالیلهشناخت حقیقت یا آرزوهای گنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مویتنام نوعی کرونا ویروس جهان در حال نوسان و چرخشاگر نعمت فراموشی نبود بسگلوله ی ساچمه ایخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرگیری مغز در بیماری کویلایو دوم دکتر سید سلمان فبیماری اسپینال ماسکولار زیرک ترین مردمچند نرمش مفید برای کمردرتلاش هایی در بیماران قطع مخچه فراتر از حفظ تعادلشاهکار قرنهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاثیر تغذیه بر سلامت رواآب، زندگی است(قسمت پنجم)واقعیت و مجازجامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین همانگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی ممنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلونوار مغز ترجمه رخدادهای تنها مانع در زندگی موارد مرکز خنده در کجای مغز استشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایآغاز مبهم آفرینشواکسن سرطانحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحممنابع بی نهایت انرژی در دسفرنامه سفر به بم و جنوب چیز جدید را بپذیرتو دی ان ای خاص ميتوکندريمسئولیت جدیدطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاهخواری بر الگوی بنیادین و هوشیاریالگوبرداری از طبیعتیک پیشنهاد خوب برای آسان حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تروان سالممغز مانند تلفن استبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53سندرم پیریفورمیسچگونه جمعیت های بزرگ شکل توهم بی خداییمعجزه ی چشمپیام های ناشناخته بر مغز عماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینانواع سکته های مغزیژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتفلج نخاعی با الکترودهای استفاده از سلول های بنیاروشهای نو در درمان دیسک بمغز ایندگان چگونه استبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ی ابلهانچالش دیدگاه های سنتی در بتیروفیبان موثر در سکته ی پروتز عصبی برای تکلمعصب حقوق نورولووهوش در طبیعتتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان باشکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و دفراموش کارها باهوش تر هساضطراب و ترسرژیم غذایی ضد التهابیمغزهای کوچک بی احساسبرخی توجهات در ببمار پارمولتیپل اسکلروز در زنان ساختن آیندهنخستین روبات های زنده ی جتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خهوش، ژنتیکی است یا محیطیتغییرات تکاملی سر انسان اولین سلول مصنوعیکیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پاردرمان ژنتیکی برای نوآوریقفس را بشکنبه نقاش بنگررساناها و ابر رساناها و عنقش گرمایش آب و هوا در همبزرگترین خطایی که مردم ممکانیک کوانتومی بی معنی سرگردانیچراروياها را به یاد نمی آتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هشیاری کوانتومی وجودهر جا که جات میشه، جات نیجهان مرئی و نامرئیاینترنت بدون فیلتر ماهواکتابخانهخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمانهای بیماری پارکینسقدم زدن و حرکت دید را تغیبی نهایت در میان مرزهازنجیرها را ما باید پاره کنقش زنجبیل در جلوگیری از تفاوت ها را به رسمیت بشناماده ی تاریکشناخت درون، شناخت بیرون؛نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروویتامین E برای فعالیت صحجهان در حال ایجاد و ارتقااگر با مطالعه فیزیک کوانگلوئونخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار درگیری مغز در بیماران مبلبخند بزن شاید صبح فردا زبیماری اضطراب عمومیچند جهانیتلاشی برای درمان قطع نخامخچه ، فراتر از حفظ تعادلشاهکار شش گوشهمراه سختی، اسانی هستتاثیر حرکات چشم بر امواج آتش منبع انرژیواقعیت و انعکاسجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقنوار مغز در فراموشی هاتنها در برابر جهانمرگ چیستشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَواکسن سرطانحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خدامنابع جدید انرژیسفری به آغاز کیهانچیزی منتظر شناخته شدنتو در میانه ی جهان نیستی مسئولیت در برابر محیط زیظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیالتهاب شریان تمپورالیک آلل ژنتیکی که از نئاندحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تروبات های ریز در درمان بیمغز مادران و کودکان در زمبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسندرم پس از ضربه به سرچگونه حافظه را قویتر کنیتوهم تنهاییپیدایش زبانعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی از عروسک تا کمتری فلوپرازینانگشت ماشه ایژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیفلج بل، فلجی ترسناک که آناستفاده از سلول های بنیاروشهای شناسایی قدرت شنوامغز ابزار بقای برتر مادیبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانچاالش ها در تعیین منبع هوتکنولوژی جدید که سلول هاپرورش مغز مینیاتوری انساعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش عاطفی قسمت نهمتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان جدید از چه زمانی پاکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و در هر سوراخی سر نکنفراموشی همیشه هم بد نیستاطلاع رسانی اینترنتیرژیم غذایی ضد دردمغز، فقط گیرندهبرخی توصیه ها برای واکسیمواد کوانتومی جدید، ممکنساختار فراکتال وجود و ذهنرمش های مفید برای درد زاتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلوهیچ چیز همیشگی نیستتغذیه بر ژنها تاثیر دارداوکرلیزوماب داروی جدید شکیست هیداتید مغزحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیدرمان پوکی استخوانقلب و عقلبه نقاش بنگررشته نوروایمونولوژی و نقنقش پیش زمینه ها و اراده بزرگترین درد از درون است مکانیزمهای دفاعی در برابسربازان ما محققا غلبه می چراروياها را به یاد نمی آتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا واکنش های یاد گرفته وهر حرکت خمیده می شود و هر جهان مشارکتیایندرالکجای مغز مسئول پردازش تجخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهقدرت مردمبی ذهن و بی روحزندگی هوشمند در خارج از زنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های بین زن و مرد فقماده ی خالیشناسایی تاریخچه ی تکاملینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجویتامین E در چه مواد غذایجهان ریز و درشتاگر تلاش انسان امروز براگمان میکنی جرمی کوچکی در خطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسدرگیری مغزی در سندرم کوولحظات خوش با کودکانبیماری بیش فعالیچند جهانیتلاشی تازه برای گشودن معمخچه ابزاري که وظیفه آن فشاید گوشی و چشمی، آماده شهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر دوپامین و سروتونینآثار باستانی تمدن های قدواقعیت خلا و وجود و درک مجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین همانگذشته را دفن کناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیمنابع انرژی از نفت و گاز زبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به نوار مغز در تشخیص بیماری تنبیه چقدر موثر استمرگ و میر پنهانششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشافت فشار خون ناگهانی در وواکسن ضد اعتیادحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملمناطق خاصی از مغز در جستجسقوط درون جاذبه ای خاص، چچیزی خارج از مغزهای ما نیتوقف؛ شکستمستند جهان متصلظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی از عروسک بازی تاریک ترین بخش شبامواجی که به وسیله ی ماشییک جهش ممکن است ذهن انسانحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تروبات کیانمغز چون ابزار هوش است دلیبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم سردرد به دلیل افت فنگاه محدود و تک جانبه، مشتوهم جدایی و توهم علمپیر شدن حتمی نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی از عروسک تا کمترک امروزانگشت نگاری مغز نشان میدژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیفلج خواباستفاده از سلول های بنیاروشی برای بهبود هوش عاطفمغز ابزار برتر بقابرای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهانناتوانی از درمان برخی ویتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهغم بی پایانهوش عاطفی قسمت هفتمتصویر زیبا از سلولانسان خطرناکترین موجودکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهدر والنتاین کتاب بدید همفراموشی و مسیر روحانیاطلاعات حسی ما از جهان، چراه فراری نیستمغزتان را در جوانی سیم کشبرخی درمان های Spinal Muscular Atموجود بی مغزی که می تواندساختار شبکه های مغزی ثابنرمش های مفید در سرگیجهتکامل زبانآینه در اینههیچ وقت خودت را محدود به ثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدکیست کلوئید بطن سومحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیدرمان پوکی استخوانقلب دروازه ی ارتباطبه نادیدنی ایمان بیاوررشد مغز فرایندی پیچیده انقش آتش در رسیدن انسان بهبسیاری از مجرمان، خودشانما انسانها چه اندازه نزدسردرد میگرننزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا یک، وجود داردهرچیز با یک تاب تبدیل به جهان هوشمندایا کوچک شدن مغزانسان الکرونا چه بر سر مغز می آورخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذردروغ نگو به خصوص به خودتقدرت کنترل خودبی شرمیزندگی بی دودنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های تکاملی در مغز وماده ای ضد التهابیشناسایی سلول های ایمنی اهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملویتامین کاجهان شگفت انگیزاگر خواهان پیروزی هستیگنجینه ای به نام ویتامین خطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری مغزی در سندرم کوولرزش ناشی از اسیب به عصبزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیچند روش ساده برای موفقیتتلاشی جدید در درمان ام اسمخچه تاثیر گذار بر حافظهشاید درست نباشدهندسه ی پایه ایتاثیر دپاکین بر بیماری مآرامش و دانشوالزارتان داروی ضد فشار جاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین همانگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالممنابع انرژی از نفت و گاز زبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبنوار مغزی روشی مهم در تشختهدیدهای هوش مصنوعیمرگ و میر بسیار بالای ناشصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشافت هوشیاری به دنبال کاهواکسن علیه سرطانحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های مغزی عامل پارکیچیزی شبیه نور تو نیستتولید مثل اولین ربات های مشکل از کجاستعقل مجادله گرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی من و تو و گرد و غباعقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی و نورامیوتروفیک لترال اسکلرویک رژیم غذایی جدید، می توحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز تروح در جهانی دیگر استمغز چگونه صداها را فیلتر بخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه انسان محدود به ادراتوهم جسمپیشینیان انسان از هفت میعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی از عروسک تا کمترکیب آمار و ژنتیکانتقال ماده و انرژیژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تفلج خواب چیستاستفاده از سلول های بنیاروشی جدید در درمان قطع نخمغز از بسیاری حقایق می گربرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیر آفرینش از روح تا مغز ناتوانی در شناسایی چهره تکینگیپرسش و چستجو همیشه باقی اغم بی پایانهوش عاطفی قسمت پنجمتصویر زیبای اصفهانانسان عامل توقف رشد مغزکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انساندر یک فراکتال هر نقطه مرکفرایند پیچیده ی خونرسانیاطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت رمغزتان را در جوانی سیمکشبرخی روش های تربیتی کودکموجودات مقهور ژنها هستندسادیسم یا لذت از آزار دادنرمشهای مهم برای تقویت عتکامل زبان انسان از پیشیآیندههیچ کاری نکردن به معنی چیثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یکاهش مرگ و میر ناشی از ابحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بدرمان ام اس(مولتیپل اسکلقلب روباتیکبه هلال بنگررشد مغز علت تمایل انسان بنقش انتخاب از طرف محیط، نبسیاری از بیماری های جدیما انسانها چه اندازه نزدسردرد میگرن در کودکاننزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیهز ذره، یک دنیاستجهان هوشیارایا این جمله درست است کسیکریستال هاخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنودریای خداقدرت انسان در نگاه به ابعبی عدالتی در توزیع واکسن زندگی در جمع مواردی را برنقش سجده بر عملکرد مغزتفاوت های زبانی سرمنشا تماده، چیزی نیستشواهدی از نوع جدیدی از حاهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از ویتامین کا و استخوانجهانی که نه با یک رخداد و اپی ژنتیکگویید نوزده و ایمنی ساکتخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرگیری اعصاب به علت میتولرزش عضله یا فاسیکولاسیوزیست شناسی باور حقیقت یا بیماری دویکچندین ماده غذایی که ماننتمایل زیاد به خوردن بستنمدل همه جانبه نگر ژنرالیشب سیاه سحر شودهندسه ی رایج کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و سکونواکنش های ناخودآگاه و تقجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متمنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و نوار عصب و عضلهتو یک معجزه ایمرگ انتقال است یا نابود شصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوافتخار انسانواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بنیادینکاتی در مورد تشنجتولید یا دریافت علممشکلات نخاعیپوست ساعتی مستقل از مغز دمشکلات بین دو همسر و برخیپوشاندن خود از نورعقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک بازی تاریکی خواهد ترسیدامید نیکو داشته باش تا آنیکی از علل محدودیت مغز امحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس واز تکامل تا مغز، از مغز تروح رهاییمغز ناتوان از توجیه پیدابخش های تنظیمی ژنوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه از بیرون مجموعهتوهمات و شناخت حقیقتپیشرفت های جدید علوم اعصعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمترکیب حیوان و انساناندوه در دنیا استژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تفلج دوطرفه عصب 6 چشماستیفن هاوکینگ در مورد هروشی جدید در درمان نابینمغز به تنهایی برای فرهنگ برای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیستم تعادلی بدننادیدنی ها واقعی هستندتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدغیرقابل دیدن کردن مادههوش عاطفی قسمت اولتصویربرداری فضاپیمای آمانسانیت در هم تنیده و متصکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در اندر کمتر از چند ماه سوش جدفرایند تکامل و دشواری هااطلاعاتی عمومی در مورد مراه های جدید برای قضاوت رمغط یک گیرنده استبرخی سلولهای عصبی در تلاموسیقی نوسازگاری با محیط بین اجزاچرا ماشین باید نتایج را پتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی انسان در فراتر ازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجلو رفتن یا عقبگردايا اراده آزاد توهم است یکاهش التهاب ناشی از بیماخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان تومورهای مغزی با اقلب را نشکنبه کدامین گناه کشته شدندرشد در سختی استنقش اتصالات بین سلولهای بسیاری از بیماری های جدیما اکنون میدانیم فضا خالسردرد و علتهای آننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا گذشته، امروز وآینده هزینه ای که برای اندیشیدجهان های بسیار دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز کریستال زمان(قسمت اولخوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تدرک فرد دیگر و رفتارهای اقدرت ذهنبیمار 101 ساله، مبتلا به سزندگی در سیاهچالهنقش غذاها و موجودات درياتفاوت ایستایی و تکاپوماده، چیزی بیش از یک خلا شواهدی از دنیسوان(شبه نئهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باویتامین کا در سبزیجاتجهانی که از یک منبع، تغذیابتدا سخت ترین استگوشه بیماری اتوزومال رسسخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینلزوم سازگاری قانون مجازازیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونینه به اعدامتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهشبیه سازی میلیون ها جهان هندسه بنیادینتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش(سکوت) stillness و تکاپوواکنش به حس جدیدجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشنوار عصب و عضلهتو یک جهان در مغز خودت هسمرگ تصادفیضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک های بافراد آغاز حرکت خودشان رواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بنیادی منابع و اچگونه مولکول های دی ان ایتولید پاک و فراوان انرژیچگونه میتوان با قانون جنتولید سلولهای جنسی از سلمشکلات روانپزشکی پس از سپیموزایدعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاریخ همه چیز را ثبت کردهامید نجاتیافته های نوین علوم پرده حرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلاز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری متناوب، مغز را مغز و اخلاقبخش بزرگی حس و ادراک ما امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانگاه از دور و نگاه از نزدتوپیراماتپیشرفت در عقل است یا ظواهعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک تا کمترازودوناندوه دردی را دوا نمیکندکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتفناوری هوش مصنوعی نحوه خاستیفن هاوکینگ در تفسیر روشی جدید در درمان سکته ممغز بیش از آنچه تصور میشوبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیستم دفاعی بدن علیه مغز نادانی در قرن بیست و یکم،تکامل مادی تا ابزار هوشمآلودگی هوا و ویروس کروناغرور و علمهوش عاطفی قسمت دهمتصور از زمان و مکانانسانیت در برابر دیگرانکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکدر آرزوهایت مداومت داشتهفرایند حذف برخی اجزای مغاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نراه پیروزی در زندگی چیستنقش قهوه در سلامتیبرخی سيناپسها طی تکامل و موسیقی هنر مایع استستم با شعار قانون بدترین چرا مغز انسان سه هزار سالتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی علم و فیزیک در60 ثهیچ کس حقیقت را درون مغز جلوتر را دیدنای نعمت من در زندگیمکاهش حافظه هرچند فرایندیخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان تشنجقیچی ژنتیکیبه امید روزهای بهترز گهواره تا گورنقش تیروئید در تکامل مغزبشکه ای که ته نداره پر نمما از اینجا نخواهیم رفتسردرد تنشننسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا پیدایش مغز از روی تصاهزینه سنگین انسان در ازاجهان هایی در جهان دیگرایا بیماری ام اس (مولتیپکریستال زمان(قسمت دوم)خوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرک نیازمند شناخت خویش اقدرت عشقبیماری لبر و نابینایی آنزندگی زمینی امروز بیش از نقش غذاها و موجودات درياتفاوت ارباب و رهبر حقیقیماست مالیشیشه ی بازالتی و سیلیکونهمه چیز موج استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاویتامین بی 12 در درمان دردجهانی در ذهنابتدایی که در ذهن دانشمنگوشت خواری یا گیاه خواریدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهلزوم سازگاری قانون مجازازاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بنه جنگ و نه خونریزیتمدن پیشرفته ی پیشینیانمدل هولوگرافیک تعمیم یافشبیه سازی سیستم های کوانهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر درجه حرارت بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رواکسن های شرکت فایزر آمرجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکمنابع انرژی از نفت و گاز زبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکننوبت کودکانتو کز محنت دیگران بی غمیمرگی وجود نداردضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک های بافراد بی دلیل دوستدار تو وبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بدن تو پیر نیستنچگونه مغز پیش انسان یا همتولترودینمشکلات روانپزشکی در عقب پیموزایدعلم و روحهوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های اسکیزوفرنی(جنوامید جدید بر آسیب نخاعییاد گرفتن مداومحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیداز تکامل تا مغز، از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس مغز و اخلاقبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوخت هیدروژنی پاکنگاه از درون مجموعه با نگتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت ذهن در خلاقیت استعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتراشه ی بیولوژِیکاندوهگین نباش اگر درب یا کلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آورفیلمی بسیار جالب از تغییاستخوان های کشف شده، ممکريتوکسيمب در درمان ام اسمغز برای فراموشی بیشتر کبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری در کجاست؟ قسکوت و نیستینازوکلسینتکامل مداومآلودگی هوا و پارکینسونغربال در زندگیهوش عاطفی قسمت دومتصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کواندر آسمان هدیه های نادیدنفراتر از دیوارهای باوراعتماد به خودراه انسان شدن، راه رفتن ونقش مهاجرت در توسعه نسل ابرداشت مغز ما از گذر زمانمیهمانهای ناخوانده عامل ستم، بی پاسخ نیستچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا فراموشی حتمی استهیچ اندر هیچجمجمه انسان های اولیهای همه ی وجود منکاهش دوپامین عامل بیماریخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمان جدید ALSقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبه بالا بر ستارگان نگاه کزمین در برابر عظمت کیهاننقش حفاظتی مولکول جدید دبشریت از یک پدر و مادر نیما اشیا را آنطور که هستندسردرد سکه اینسبت ها در کیهانتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا آگاهی پس از مرگ از بیهزاران سال چشم های بینا وجهان یکپارچهایا بدون زبان میتوانیم تکریستال زمان(قسمت سوم)خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرک و احساسقطار پیشرفتبیماری های میتوکندریزندگی زودگذرنقش غذاها و موجودات درياتفاوتهای جنسیتی راهی براماست مالی با هوش انسانیشکل های متفاوت پروتئین ههمه چیز در زمان مناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاویتامین بی هفدهجهان، تصادفی نیستابتذال با شعار دینگیلگمش باستانی کیستدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش لزوم عدم وابستگی به گوگل زبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اچه زیاد است بر من که در ایتمدن بشری و مغز اخلاقیمدل های ریز مغز مینی برینشبکه های مصنوعی مغز به درهندسه زبانِ زمان استتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینواکسن کووید 19 چیزهایی که جریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانپل جویی اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز زبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتنور درونتو پیچیده ترین تکنولوژی مراحل ارتقای پله پله کیهضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش قدرت ادراکات و حسوجود قبل از ناظر هوشمندحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز- از مغز روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول عصبی شاهکار انطباق سلولهای ایمنی القا کنندهچگونه هموساپينس بر زمین تومورها و التهاب مغزی عامشاهده گر جدای از شیء مشاپیچیدگی های مغزمگسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک بازی تازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانیاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریاز روده تا مغزروزه داری سلول های بنیادمغز و سیر تکامل ان دلیلی بخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسودمندی موجودات ابزی بر نگاه حقیقی نگاه به درون اتوازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفتی مستقل از ابزار هعادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی به شناسایی کاتربیت کودکان وظیفه ای مهاندام حسی، درک از بخش هایکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتبافیزیک مولکولها و ذرات در استروژن مانند سپر زنان دریه زغالیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسکوت، پر از صدانباید صبر کرد آتش را بعد تکامل چشمآلزایمرمقالاتهوش عاطفی قسمت سومتظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علکووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمدر آستانه ی موج پنجم کوویفرد موفقاعتماد به خودراه بی شکستنقش میدان مغناطیسی زمین بررسي علل احتمالي تغيير میوتونیک دیستروفیستون فقرات انسان دو پا جلچرا ویروس کرونای دلتا واتکثیر سلول در برابر توقف آیا ممکن است موش کور بی مهیچگاه از فشار و شکست نترجنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشکاهش سن بیولوژیکی، تنها خلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرمان جدید میگرن با انتی قانون مندی نقشه ژنتیکی مبه بالاتر از ماده بیندیشزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبعد پنجمما به جهان های متفاوت خودسردرد عروقی میگرننسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر ژنها بر اختلالات خآیا امکان بازسازی اندامههستي مادي ای که ما کوچکترجهان یکپارچهایا تکامل هدفمند استکشف مکانیسم عصبی خوانش پخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرک کنیم ما همه یکی هستیملمس کوانتومیبیماری های مغز و اعصاب و زندگی سلول در بدن، جدای انقش غذاها در کاهش دردهای تقلید مرحله ای نسبتا پیشماشین دانششکل پنجم مادههمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاویتامین دی گنجینه ای بزرجهش های ژنتیکی مفید در ساابداع دی ان ای بزرگترین دگیاه بی عقل به سوی نور میدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشمقاومت به عوارض فشار خون زبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلنه عدم مطلق بلکه عدم با قتمدن زیر آبمدیون خود ناموجودشبکیه های مصنوعیهنر فراموشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرواکسن کرونا و گشودن پنجرجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانپل خواجو اصفهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز سفر فقط مادی نیستنورون هاي مصنوعی می توانتو آرامش و صلحیمرز مرگ و زندگی کجاستطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش مرگ و میر سندرم کووراپامیل در بارداریحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز- از مغز رویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای بنیادی مصنوعی درچگونه هوشیاری خود را توستومورهای نخاعیمشاهده آینده از روی مشاهپیچیدگی های مغزی در درک زعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چیادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSاز سایه بگذرروزهای بد باقی نمیماندمغز کوانتومیبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسی و سه پل اصفهاننگاه دوبارهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپاسخ گیاهان در زمان خوردعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی در کامپیوترهاترجمه ای ابتدایی از اسراانرژی بی پایان در درون هرکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهافیزیک و هوشیاریاسرار آفرینش در موجریواستیگمینمغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی نرمش ها برای زانومنبع خواب و رویاسکته مغزینبرو و انرژی مداومتکامل و ارتقای نگاه تا عمآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر ویتامین دی بر بیماهوش عاطفی قسمت ششمتظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهکودک هشت ساله لازم است آدحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییدر درمان بیماری مولتیپل فرد حساس از نظر عاطفی و باعداد بینهایت در دنیای مرابطه تشنج و اوتیسمنقش محیط زندگی و مهاجرت دبررسی و اپروچ جدید بر بیممیگرن و پروتئین مرتبط با ستارگانی قبل از آغاز کیهچرا پس از بیدار شدن از خوتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما کالا هستیمهیپرپاراتیروئیدیسمجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند کایروپاکتیک چیستخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان جدید کنترل مولتیپلقانون گذاری و تکاملبه جای محکوم کردن دیگران زمان چیستنقش خرچنگ های نعل اسبی دربعد از کروناما با کمک مغز خود مختاريمسرطان کمیت گرایینشانه های گذشته در کیهان تاثیر کلام در آیات کلام بآیا انسان با مغز بزرگش اخهستی ما پس از شروعی چگال جهان کنونی و مغز بزرگتریایجاد احساساتکشف مکانیسمی پیچیده در بخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شددرک احساسات و تفکرات دیگلوب فرونتال یا پیشانی مغبیماری وسواسزندگی، مدیریت انرژینقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقلید از روی طبیعتمبانی ذهنی سیاه و سفیدشکست حتمیهمه چیز، ثبت می شودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی ویروس مصنوعیجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار هوش در حال ارتقا ازگیاه خواری و گوشت خوار کددل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هامقابله ی منطقی با اعتراضزبان نیاز تکاملی استبیندیشنهایت معرفت و شناخت درک عتمدنی قدیمی در شمال خلیج مدیریت اینترنت بر جنگشباهت مغز و کیهانهنر حفظ گرهتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانپلاسمای غالباز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمنابع انرژی از نفت و گاز سفر نامه سفر به بم و جنوب نورون های ردیاب حافظهتو افق رویداد جهان هستیمرز بین انسان و حیوان کجاطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی افزایش سرعت پیشرفت علوم ورزش هوازی مرتب خیلی به قحل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز- از مغزترویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين رویا و خبر از آیندهمعجزه ی علمبحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست قسمت سلام تا روشناییچگونه واکسن کرونا را توزتومورهای ستون فقراتمطالبه ی حق خودپیوند قلب خوک، به فرد دچاعلم بدون توقفهوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدواری و مغزیادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام از علم جز اندکی به شما داروزهای سختمغز آیندگان چگونه است ؟بخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیلی محکم محیط زیست بر اننگاهی بر قدرت بینایی دراتوسعه برخی شغل ها با هوش پختگی پس از چهل سالگي به عادت کردن به نعمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترس و آرمان هاانرژی تاریککلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیمدر مانهای کمر دردفیزیکدانان ماشینی برای تاسرار بازسازی اندام هاریاضیات یک حس جدید استمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی نرمش های گردنمنتظر نمان چیزی نور را بهسال سیزده ماههچت جی پی تیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآموزش نوین زبانصفحه اصلیهوش عاطفی بیشتر در زنانتعداد کلی ذهن ها در جهان اولویت بندی ها کجاستکودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگراندر سال حدود 7 میلیون نفر فردا را نمیدانیمبقای حقیقی در دور ماندن ارادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش نگاه از پایین یا نگاهبررسی ژنها در تشخیص بیمامیگرن سردردی ژنتیکی که بسخن و سکوتچرا ارتعاش بسیار مهم استتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده هاوکينگ پیش از مرگش رسالجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دکار با یگانگی و یکپارچگیخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان جدید ای ال اس، توفرقانون جنگلبه خودت مغرور نشوزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش داروهاي مختلف معروف بعد از کروناما بخشی از این جهان مرتبطسرعت فکر کردن چگونه استنشانه های پروردگار در جهتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا احتمال دارد رویا از آو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت بکشف ارتباط جدیدی از ارتبخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسدرک تصویر و زبان های مخلتلوتیراستامبیماری کروتز فیلد جاکوبزونیسومایدنقشه های مغزی جدید با جزیتقلید از طبیعتمباحث مهم حس و ادراکشگفت نیست من عاشق تو باشمهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکویرایش DNA جنین انسان، برجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانگیرنده باید سازگار با پیدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشمقابله با کرونا با علم اسزبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمنهایت در بی نهایتتمرکز و مدیتیشنمداخله ی زیانبار انسانشباهت مغز با کیهان مادیهنر رها شدن از وابستگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استواکسن کرونا ساخته شده توجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریمنابع انرژی از نفت و گاز سفر به مریخ در 39 روزنوروپلاستیسیتی چیستتو انسانی و انسان، شایستمرز جدید جستجو و اکتشاف، طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی افسردگی و اضطراب در بیماورزش هوازی ، بهترین تمریحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز رویا بخشی حقیقی از زندگی معجزه ی علم در کنترل کرونبحثی در مورد حقیقت فضا و منبع هوشیاری کجاست قسمت سلسله مباحث هوش مصنوعیچگونه آن شکری که می خوریمتوهم فضای خالیمطالبی در مورد تشنجپیوند مغز و سر و چالشهای علم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک بازی تبدیل سلولهای محافط به سامیدی به این سوی قبر نیستیاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویازدواج های بین گونه ای، رروش مقابله مغز با محدودیمغز انسان ایا طبیعتا تمابدون پیر فلکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسینوریپا داروی ترکیبی ضدنگاهی بر توانایی اجزاي بتوصیه های سازمان بهداشت پروژه ی ژنوم انسانیعادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریک که ما نمی توکمردردحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیمدر محل کار ارزش خودت را بفاجعه ی جهل مقدساصل بازخوردریسدیپلام تنها داروی تایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرخی یونها و مولکول های ممنحنی که ارتباط بین معرفسانسور از روی قصد بسیاری چت جی پی تیتکامل ابزار هوش ، راه پر آمارهای ارائه شده در سطح سوالات پزشکیهوش عاطفی در زنان بیشتر اتعذیه ی ذهناولین مورد PML به دنبال تککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های اسرار آمیز در آفرزندان زمان خودبلندی در ذهن ما درک بلندیراز تغییرنقش نظام غذایی در تکامل مبررسی بیماری التهابی رودمیگرن شدید قابل درمان اسسخن پاک و ثابتچرا بیماری های تخریبی مغتئوری تکامل در پیشگیری و آیا مغز تا بزرگسالی توسعهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهل مقدسایمان به رویاکاربرد روباتهای ريزنانوخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان جدید سرطانقانون جنگلبه دنبال رستگاری باشزمان و صبرنقش درختان در تکاملبعد از کرونا دلخوشی بیهوما تحت کنترل ژنها هستیم یسعی کن به حدی محدود نشوینظام مثبت زندگیتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آوفور و فراوانیجهان پیوستهاکسی توسین و تکامل پیش اکشف جمجمه ای درکوه ایرهوخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک حقیقت نردبان و مسیری لوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیماری گیلن باره و بیمارزونا به وسیله ویروس ابله نقص در تشخیص هیجانات عامتقویت استخوان در گرو تغذمجموعه های پر سلولی بدن مشگفت انگیز بودن کیهانهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمواقعیت فیزیکی، تابعی از جهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانگالکانزوماب، دارویی جدیدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانملاحظه های اخلاقی دربارهزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار انهادینه سازی فرهنگ اختلاتمرکز بر هدفمدارک ژنتیکی چگونه انسانشباهت کیهان و مغزهنر، پر کردن است نه فحش دآسيب میکروواسکولاریا آسواکسن ایرانی کرونا تولیدجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیمنابع انرژی از نفت و گاز سفر تجهیزات ناسا به مریخ نوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیمزایای شکلات تلخ برای سلطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسماقلیت خلاقورزش و میگرنحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز از تکینگی تا مغز، از مغز رویا تخیل یا واقعیتمعجزه در هر لحظه زندگیبحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلطان جنگل یا صاحب ملکوتچگونه انتظارات بر ادراک توهم فضای خالی یا توهم فضمطالعه ای بیان میکند اهدپیوند اندام از حیوانات بعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی تبر را بردارامیدی تازه در درمان سرطاژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی اسکار، لگوی هوشمندروش های صرفه جویی در ایجامغز انسان برای ایجاد تمدبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیگار عامل افزایش مرگ ومنگاهت را بلند کنتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیعارضه جدید ویروس کرونا سهوش مصنوعی درمانگر کامپیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی خلا ممکن استکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زماندر چه مرحله ای از خواب ، رفاصله ها در مکانیک کوانتاصل علت و تاثیرریشه های مشترک حیاتمغز بزرگترین مصرف کننده برخی اثرات مضر ویتامین دمنشأ اطلاعات و آموخته ها سانسور بر بسیاری از حقاینتایج نادانی و جهلتکامل تکنولوژیآن چیزی که ما جریان زمان پیامهای کاربرانهوش عاطفی در زنان بیشتر اتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین مورد پیوند سر در انکودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلدرمان های بیماری آلزایمرفرضیه ای جدید توضیح میدهبلوغ چیستراست دستی و چپ دستینقش نظریه تکامل در شناسابررسی سیستم تعادلی بدن امیدان مغناطيسي زمین بشر سختی ها رفتنی استچرا حیوانات سخن نمی گوینتئوری جدید، ویران کردن گآیا همه جنایت ها نتیجه بیهدف یکسان و مسیرهای مختلجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه کاربرد روباتهای ريز، در خواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان دارویی سرطان رحم بقانونمندی و محدودیت عالمبه زودی شبکه مغزی به جای زمان واقعیت است یا توهمنقش ذهن و شناخت در حوادث بعد از کرونا دلخوشی بیهومانند آب باششلیک فراموشینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه وقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان پیوستهاگر فقط مردم میفهمیدند ککشف جدید تلسکوپ جیمز وبخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزدرک دیگرانلیروپریم داروی ترکیبی ضدبیماری آلزایمر، استیل کوزیباترین چیز در پیر شدننقطه بی بازگشتتقویت حافظه یا هوش مصنوعمحل درک احساسات روحانیشگفت زده و حیران باشهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت هفتمواقعیت چند سویهجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانگام کوچک ولی تاثیرگذاردنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیملاحظات بیهوشی قبل از جرزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیچهار میلیارد سال تکامل بتمساح حد واسط میان مغز کومروری بر تشنج و درمان هایشباهت زیاد بین سلول هاي عهوموارکتوس ها ممکن است دآسیب ها ناشی از آلودگی هوواکسن اسپایکوژنحفره در مغزدین اجباریابزار بقا از نخستین همانپول و شادیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجمنابع انرژی از نفت و گاز سفر دشوار اکتشافنوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشمسمومیت دانش آموزان بی گطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزالکترومغناطیس شنوایی و هورزش بهترین درمان بیش فعحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز، از مغز رویا حقی از طرف خدامعرفت و شناختبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سم زنبور ، کلیدی برای وارچگونه به سطح بالایی از هوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)معماری، هندسه ی قابل مشاپیوند سر آیا ممکن استعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک بازی تحریک عمقی مغز در آلزایمامگا سه عامل مهم سلامتژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اساساس انسان اندیشه و باور روش هایی برای جلوگیری از مغز انسان برای شادمانی طبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیاهچاله های فضایی منابعچالش هوشیاری و اینکه چرا توصیه هایی در مصرف ماهیپروانه ی آسمانیعدم توقف تکامل در یک انداهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتشنج چیستانسان قدیم در شبه جزیره عکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبدر ناامیدی بسی امید استفاصله ی همیشگی تصویر سازاصل عدم قطعیت از کوانتوم رژیم های غذایی و نقش مهم مغز حریص برای خون، کلید تبرخی اختلالات عصبی مثانهمنشاء کوانتومی هوشیاری اساهچاله ها تبخیر نمیشودنجات در راستگوییتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه ناشناخته است باید شسایتهای دیگرهوشمندی کیهانتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین هیبرید بین انسان و کودکان را برای راه آماده حس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و درمان های جدید میگرنفساد اقتصادی سیتماتیک دربلعیدن ستاره توسط سیاهچارجزخوانی هایی که امروز بنقش هورمون های تیروئید دبررسی علل کمر درد در میانمیدان های مغناطیسی قابل سرنوشتچرا حجم مغز گونه انسان درتا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش مصنوعی می تواند نهدف یکسان، در مسیرهای متجهان قابل مشاهده بخش کوچاین اندوه چیستکتاب گران و پرهزینه شد ولخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرمان سرگیجه بدون نیاز بقارچ بی مغز در خدمت موجودبه زیر پای خود نگاه نکن بزمان پلانکنقش روی و منیزیم در سلامتتفکر قبل از کارماه رجبشلیک فراموشینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان پر از چیزهای اسرار آاگر میدانی مصیبت بزرگتر کشتن عقیده ممکن نیستخدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتدرک درست از خود و هوشیاریلیس دگرامفتامین یا ویاسبیماری الزایمرزیباترین چیز در افزایش سنمیتوان با بیرون انداختنتقویت سیستم ایمنیمحل درک احساسات روحانی دشگفتی های نقشه ی ژنتیکیهمیشه داناتر از ما وجود دتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت اولواقعیت چیستجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانگامی در درمان بیماریهای دندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استممانتین یا آلزیکسا یا ابزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیچهار ساعت پس از کشتار خوکتنفس هوازی و میتوکندریمرکز هوشیاری، روح یا بدن شباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکهورمون شیرساز یا پرولاکتآشنا پنداریواکسن اسپایکوژن ضد کروناحق انتخابدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانپول و عقیدهاز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت ومنابع انرژی از نفت و گاز سفرنامه سفر به بم و جنوب نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو باید نیکان را به دست بمسمومیت دانش آموزان، قماطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر الکتروتاکسی(گرایش و حرکورزش در کمر دردحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغ