دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقای موجود زنده از نخستین هماند سازها تا مغز، از مغز تا کرونا قسمت هفتم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت هفتم)
در این شب عید نوروز و در روزهای دشواری که بسیاری از مردم ایران در غم عزیزان خود، جشن و هفت سینی نخواهند داشت:
این هفت قسمت، تقدیم به تو ای سین هستی و ای پادشاه کیهان! ای امام زمان! ما و اهل ما را دردهای بسیاری گرفتار کرده است، و اندوخته ای اندک آوردیم پس اندوخته ها و پیمانه های ما را کامل کن و بر ما صدقه بده زیرا خدا صدقه دهندگان را دوست دارد.
ساختار ژنتیکی یا الفبای حیات- که نتیجه آن میلیاردها موجود زنده است- به عنوان نقشه حیات، نقشی کلیدی را در ایجاد ساختمان های موجود در موجودات زنده دارد. هر چند نقشه ساختمان، ممکن است به دلیل نواقصی که در راه رسیدن به محصول هست، محصول کاملی را ایجاد نکند، ولی آنچه مشخص است اینکه بدون نقشه سالم و سازگار نمی توان به محصول نهایی رسید، یعنی برای همه سازگاری ها و برای همه تکامل ها و فرگشت ها، آنچه در گام اول لازم است، تغییر ساختار ژنتیکی است.

بله همانطور که گفته شد همه این تحولات و تغییرات در ساختار ژنتیکی، ممکن است به محصول سازگار نرسد ولی تکامل و دگرگونی موجودات، بدون جهش ژنتیکی ممکن نیست و برای تحولات و سازگار شدن، در ابتدا نیازمند نقشه ای قانونمند برای این تغییر، هستیم و همین که این تغییر و تحول در ابتدا بر اساس تغییر نقشه و نه تحولات ساختمان رخ میدهد، نشان دهنده برنامه ای در ترتیب این پازل پیچیده است؛ به گونه ای که بدون تغییر و تحول و به عبارتی فرگشت در نقشه، انتظار تحول و تکامل در اجزا نیست.
(تکامل به دلیل وجود صفت ژنتیکی مناسبی(تغییر ژنتیکی مناسبی)- که موجود زنده به دست می آورد- صورت می پذیرد... سنت ها، عادت ها و جراحی ها به ارث برده نمی شود بلکه این، صفات ژنتیکی هستند که به ارث برده می شوند و در نهایت در تکامل، تاثیر گذار هستند.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی ص 42 ترجمه فارسی)
(سرعت تکامل، ثابت نیست و در برخی مراحل، سریع و در مراحلی کند میشود. این تغییر سرعت تکامل شاید بتواند اشکال ناقص بودن پرونده ی زمین شناسی را- که تکامل گرایان مطرح می کنند- برطرف کند. حرکت بسیار سریع تکامل بر اساس معیارهای تکامل در دوره های زمانی خاص، می تواند نبود فسیل های میانی را- که پژوهشگران انتظار دارند نشانه ای از آنها بیابند- توضیح دهد، زیرا کوتاهی مدت زمان زندگی و حضور فسیل های میانی بر اساس معیارهای زمین شناسی، یافتن فسیل های میانی را در این دوره ها دشوار می سازد. در عین حال این نکته خود، دلیلی روشن از قانونمند بودن نقشه ی ژنوم را در اختیار ما می گذارد.)(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص251)

قانونمند بودن نقشه ژنتیکی- همانطور که در فصل چهارم کتاب توهم بی خدایی نوشته فرستاده امام زمان احمد الحسن یمانی بیان میشود- ما را نیازمند قانون گذاری می کند که در پس این قانون، تاثیر گذار است و هر چند تاثیر او مستقیم نیست و گاهی در مسیر رسیدن امر، به محصول و نتیجه، ممکن است نقص های فراوانی رخ دهد ولی نمی توانیم تاثیر او را در این مسیر، کتمان کنیم.
بررسی تکامل بر اساس تحولات ژنوم و تغییرات الفبای حیات، در موجودات پیچیده و چند سلولی ممکن است به آن وضوحی نباشد که در ساده ترین موجودات یعنی ویروس ها دیده میشود و ممکن است در نگاه صرف به محصول به جای نقشه، بیش از آنکه قانونمندی و هدفمندی تکامل دیده شود توجه انسان سیاه بین امروز، به نقص هایی خیره شود که ناگزیر در مسیر طولانی رسیدن به محصول رخ داده است!

برعکس، در بدن ویروس جز ساختار ژنتیکی و چند آنریم مختصر، چیز دیگری وجود ندارد. بنابراین تکامل و تحول در ویروس ها محدود به تغییر و تحول در نقشه ژنیتکی و الفبای حیات است.

تحولات ویروسی و تلاش دقیق و پیچیده آن برای گریز از دست میزبان- که از قوانین عام تکامل و انتخاب طبیعی و جهش و زاد و ولد منشا می گیرد- در نگاه اول، ممکن است ترسناک و خشن بنماید ولی آن کسانی- که در پس هر حادثه، می توانند صدای تاثیر گذار آن را بشنوند و خود را محدود به آثار نمی کنند بلکه در پس آن، علت ها و تاثیر گذاها را می بینند و با شوقی محدود، انگشتان خود را در گوش های خود نمی کنند بلکه همچون پژوهشگری کنجکاو، هر صدایی را می شنوند و به دنبال علت آن می گردند- اینها در عمق این عوامل زیانبار می روند تا از این فرصت آرمانی یعنی ویروس بدون حجاب بر پوشش ژنتیکی، نهایت استفاده را بکنند و تاثیر گذار مستقیم حیات یعنی ساختمان ژنتیکی را این بار بدون پرده اجسام و پیچیدگی ها و به صورتی کاملا عریان ببیینند.

(تعداد احتمالات جهش ژنتیکی در طبیعت بسیار زیاد است تا آنجا که میتوان گفت عمر حیات، گنجایش آن را ندارد و حتی عمر جهان هستی در برابر آن، بسیار ناچیز است. به نظرم نیازی به تکرار ارقام نجومی و بی شمار مربوط به ژنها- که برخی از آن ها را در تشریح هموگلوبین بیان کردم- نیست. این عدد آنقدر بزرگ است که برای ما با عمر محدود، تشخیص نظم داشتن یا بی نظم بودن آن، محال است.

ما می دانیم که در جهش یا تغییر ژنتیکی در طول مسیر تکرار جهش به صورت ساخت یافته، نظم و قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که این تکرار، منظم بودن نظام را ثابت میکند. تحقق این تکرار منظم، به دوره ی زمانی بسیار درازی نیاز دارد که در زمانی بیش از محدوده زمانی- که ما می توانیم آن را مشاهده کنیم- رخ میدهد. بنابراین محال است قاطعانه به منظم بودن جهش یا تغییر ژنتیکی- که تکامل، حول محور آن میچرخد- رای دهیم یا اینکه به تصادفی بودنش حکم کنیم ...

حکم به تصادفی یا غیر تصادفی بودن تغییر یا جهش ژنتیکی باید از خارج از خود بحث بیاید و وقتی چیزی در خارج وجود دارد که خود، نتیجه تکاملی است که آن را می شناسیم و می بینیم، این ترجیح قوت میگیرد که تغییر یا جهش ژنتیکی در گذشته و حال در چارچوبی قانونمند و نه به صورت تصادفی بوده است و می باشد.

ژنوم اولیه که بر اساس قانون و قاعده، ترکیب یافته به پیدایش یک نظام متکامل منجر شده است که این نظام عبارت است از زندگی زمینی، سوخت و ساز، توانایی تولید انرژی، زادآوری، حرکت به سمت بهبود، سرعت بخشیدن به جهش ژنتیکی به هنگام گونه زایی و توقف یا کاهش سرعت آن در برخی دوره ها یا گونه ها، و بالاتر از همه ی اینها تولید ابزار هوشمندی .. )(احمد الحسن- توهم بی خدایی- ص 210-211 ترجه فارسی)

بله از روی محصولات و تولید آن- که ایجاد تصادفیش نیازمند عمری کیهانی چندین برابر عمر کیهان ماست- میتوان وجود قانون را دید و قانون گذار را اثبات کرد ولی مشخص است در این فرایند پیچیده از نقشه تا محصول، هرچه محصول کمتر و کوچکتر باشد و هرچه ژنوم یا نقشه نمایان تر و واضح تر، در دسترس باشد، بیشتر میتوان نظم و ترتیب و قانون درون نقشه را به صورتی عریان دید؛ به خصوص وقتی در کنار آن، انتخاب طبیعی مانند بخشی از پازل، با به کار بردن دقیق ترین حربه ها و فریب ها، به سوی گزینش بقای بیشتر میشتابد.

منشا ویروس کرونای SARS-CoV2 نشان میدهد این ویروس دست ساز بشری نیست.

از زمانی که نخستین موارد پنومونی کویید 19 در ووهان چین گزارش شد بحث های زیادی در مورد منشا این ویروس در جریان است.

عفونت با این ویروس اکنون جهانی شده است و در تاریخ 11 مارس 2020 تعداد 121،564 نفر مبتلا در بیش از 110 کشور گزارش شده است و تعداد 4373 نفر هم مرده اند. SARS-CoV2 هفتمین کوروناویروس است که انسان را آلوده میکند.

در اینجا در مورد منشا این ویروس بحث می کنیم. در اینجا در مورد ژنوم این ویروس صحبت می‌کنیم و می بینیم چگونه این ژنوم ایجاد شده است.

این ویروس ساخته آزمایشگاهی یا ویروس دستکاری شده نیست

مشخصات ژنوم این ویروس:
مقایسه ویروس های آلفا و بتای کرونا ویروس، دو مشخصه ژنومی ویژه را برای SARS-CoV2 شناسایی کرده است:

1- این ویروس توانایی اتصال به گیرنده ACE2 در ریه انسان را دارد.

2- این ویروس، یک پروتئین خاص به نام Spike protein دارد (نوعی پروتئین در سرتاسر غشای ویروس)و می‌تواند سه نوع گلیکان را در اطراف محلی از خودش جذب کند.

جهش در منطقه اتصال با گیرنده SARS-CoV2. (RBD recepror binding domain)

این منطقه اتصال با گیرنده، بیشتر از همه قسمت های ژنوم کرونا می تواند متغیر و قابل دگرگونی باشد. شش اسید آمینه این منطقه، نشان داده شده است و برای اتصال به گیرنده ACE2 قابلیت دارد.

بر اساس مطالعات ساختاری، مشخص شده است که RBD به صورت قدرتمندی به ACE2 انسان، گربه و دیگر گونه هایی- که این گیرنده در آنها بالاست- متصل می‌شود.

مطالعات بالا نشان میدهد که این ویروس ممکن است، به طور محکم با گیرندهACE2 متصل شود. مطالعات محاسباتی، پیشنهاد می دهد اتصال محکم Spike protein با گیرنده بیان شده ریه انسان، بسیار محتمل است که نتیجه انتخاب طبیعی روی ACE2 انسان یا گیرنده ای شبیه آن باشد و این، باعث می‌شود که بهترین راه حل ایجاد شود.

این نشان میدهد ویروس کورونا محصول دستکاری های انسانی نیست.

منطقه شکافت فورین پلی بازیک:
مشخصه دوم ویروس کووید 19 منطفه شکافت پلی بازیک در محل اس 1 و اس 2 است و اینها دو زیرواحد Spike protein هستند. این باعث شکافت موثر به وسیله فورین و دیگر پروتئازها می شود و نقشی را در تعیین عفونت زایی ویروس و محدوده میزبان دارد. مناطق شکافت پلی بازیک، در نسل های مرتبط بتاکروناویروس ها مشاهده نشده است، هرچند دیگر بتاکروناویروس ها انسانی، مناطق و گلیکان های پیوسته به O (O-linked glycans) را دارند.

با در نظر گرفتن تنوع ژنتیکی Spike protein - که محافظ اپیتوپ ها یا بخش های کلیدی روی ویروس است- مشخص میشود کرونا ویروس مانند ویروس های دیگر با مناطق شکافت پلی بازیک کامل یا نسبی در دیگر گونه ها کشف خواهند شد.

نقش عملکردی منطقه شکافت پلی بازیک در SARS-CoV2 ناشناخته است و مهم است تاثیر آن را بر قابلیت انتقال بیماری و ایجاد بیماری در مدل های حیوانی مشخص کنیم.

سرعت بالای زاد و ولد و انتقال، سبب می‌شود کسب محل های پلی بازیک شکافت را بیشتر کند و این، شبیه عملکرد Spike protein SARS-CoV2 است. مناطق زیاد شکافت پلی بازیک؛ چه خودبخود باشد یا با دستکاری ویرس ویروس، آنفلوانزای ضعیف را به شکل های بسیار بیماری زا تبدیل میکند.

این مناطق پلی بازیک پس از انتقال مداوم ویروس در کشت سلولی یا در میان حیوانات هم دیده میشود. عملکرد گلیکان های متصل به O O-linked glycan) ناشناخته است ولی آنها می توانند قطعه ای شبیه موسین درست کنند و پوششی بر اپی توپ یا مناطق کلیدی روی ویروس کرونا ایجاد کند.
تئوری های منشا SARS-CoV2:

احتمال کمی هست که این ویروس در آزمایشگاه با دستکاری روی دیگر انواع کرونا ویروس ها ایجاد شده باشد. همانطور که بیان شد RBD این ویروس ها بسیار مناسب برای پیوستن به گیرنده ACE2 در انسان است و این به شکل سودمندی متفاوت از دیگر کرونا ویروس ها است و راه حلی خوب به حساب می آید.

به علاوه اگر دستکاری ژنتیکی انجام شده بود یکی از سیستم های ژنتیکی ریورس که برای بتاکروناویروس ها وجود دارد احتمالا به کار گرفته میشد. با این همه اطلاعات ژنتیکی نشان میدهد این ویروس از هیچ یک از ساختمان های قبلی ویروس، ایجاد نشده است.

به جای آن ما دو سناریو را برای ایجاد این ویروس پیشنهاد می دهیم:

1-انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال از حیوان

2-انتخاب طبیعی در انسان بعد از انتقال از حیوان.

ما همچنین توضیح می دهیم چگونه انتخاب، طی انتقال ویروس، منجر به SARS-CoV2 شده است.

انتخاب طبیعی در میزبان حیوانی قبل از انتقال حیوانی

بر اساس موارد قبلی کووید19 که در بازار هوان در ووهان مشاهده شد ممکن است یک منبع حیوانی در این محل، وجود داشته باشد. بر اساس مشابهت
SARS-CoV2 و کرونا ویروس های خفاش، ممکن است خفاشها به عنوان منبع و میزبان پیش ویروس، مطرح باشند هرچند RaTG13 - که از نوعی خفاش جدا شده است- ژنومی دارد که 96% مشابه ژنوم SARS-CoV2 است ولی RBD آن، متفاوت است و ممکن است به گیرنده ACE2 انسان متصل نشود، هرچند RaTG13 از نظر ژنوم نزدیکترین ویروس به SARS-CoV2 است.

برخی کروناویروس های مورچه خوار، شباهت زیادی را در RBD با SARS-CoV2 دارد، این کاملا نشان میدهد Spike protein SARS-CoV2 بسیار برای اتصال به ACE2 انسانی مناسب شده است و این، نتیجه انتخاب طبیعی است.

(ویروس ها ممکن است هرگز از بدنی- که سالهای سال در درون آن زندگی مسالمت امیز داشته اند- بیرون نیایند.

همانطور که در قسمت ششم بیان شد، خفاش می تواند سیستم ایمنی خود را چنان فعال کند که سلول‌های آلوده به ویروس کرونا را به گوشه ای ببرد و آن را گوشه گیر و غیر فعال کند و ممکن است این مناطق غیرفعال، سال ها در بدن خفاش، بدون فعالیت زیان بار باقی بماند.

اگر به دلیل تغییر شرایط زندگی مثلا تغییرات آب و هوایی ناشی از دخالت های انسان، موجوداتی مانند خفاشها ناچار شوند مثلا از میان جنگل ها به مناطق شهری بیایند و یا گروهی از انسان ها به دلیل گرسنگی و یا به دلیل تنوع و سرگرمی اقدام به شکار این پرندگان کنند، خیلی ساده ممکن است ویروس های مخفی و پنهان درون خفاش، بار دیگر ناچار شود به محیطی غیر از خفاش نقل مکان کند تا زنده بماند زیرا ویروس ها برای بقا نیازمند موجود زنده هستند و این موجود زنده، آن حیوانات و انسانی است که نزدیک خفاش زندگی می‌کنند.

بدن میزبان جدید، اصلا معلوم نیست مانند خفاش باشد. بدن متفاوت موجودات زنده و شرایط زندگی متفاوت آنها برخورد متفاوتی را با ویروس خواهد داشت. انتقال ویروسی که در بدن خفاش اصلا بیماری زا نبود در بدن انسان می‌تواند یک فاجعه باشد. مشخص است بدن انسان با بدن خفاش بسیار متفاوت است، هرچند ریشه های تکاملی مشترکی هم داشته باشند.

ویروس منتقل شده به بدن انسان، در شرایط متفاوتی قرار می‌گیرد و ناچار است، خود را با این شرایط جدید همراه سازد و در این حالت، به دنبال هدفی است تا از آن بهره ببرد. ویروس هایی که نتوانند با شرایط بدن میزبان میانی یا انسان سازگار شوند از میان خواهند رفت و ویروس هایی باقی می‌مانند که بتوانند از طریق برخی گیرنده ها به درون سلول های زنده بدن، راه یابند.

در این فرایند انتخاب ویروس سازگار با گیرنده خاصی در بدن انسان مثلا گیرنده ACE2 در ریه انسان، باعث بقای ویروس می‌شود. )

نه بتاکروناویروس های خفاش نه بتاکروناویروس های مورچه خوار که نمونه برداری شده‌است، منطقه شکافت با چندین باز ندارد. هرچند هیچ کروناویروس حیوانی شناسایی نشده‌است که کاملا شبیه باشد و بتواند به عنوان پیش ساز مستقیم SARS-CoV2 باشد، تنوع کروناویروس ها در خفاش ها و گونه های دیگر به طور بسیار زیاد مورد بررسی قرار گرفته است. جهش ها، القاها و حذف ها می‌تواند نزدیک محل اتصال S1_S2 کرونا ویروسها باشد و این نشان میدهد محل شکافت دارای چند باز، می‌تواند به وسیله فرایند تکاملی طبیعی ایجاد شود. برای اینکه ویروس پیش ساز بتواند منطقه شکافت دارای چند باز و جهش ها را در Spike protein به دست بیاورد به طوری که برای اتصال به ACE2 انسانی سازگار باشد میزبان حیوانی باید چگالی جمعیتی بالایی داشته باشد تا اجازه دهد انتخاب طبیعی به شکلی درست پیش برود و نیز ژن کد کننده ACE2 داشته باشد که شبیه اورتولوگ اسنانی باشد (اورتولوگ= دو یا بیشتر سکانس های ژنتیکی همساخت که در گونه های مختلف مرتبط با هم دیده می‌شود.)

2- انتخاب طبیعی در انسان ها به دنبال انتقال حیوانی.

ممکن است پیش ساز SARS-CoV2 که به انسان منتقل شده‌است مشخصات ژنومی ای را که در بالا بیان شد از طریق سازگاری طی انتقال انسان به انسان به دست آورده باشد.

وقتی این سازگاری ها کسب می‌شود، سبب می‌گردد قدرت دفاعی میزبان به پایان برسد و سیستم مراقبتی که آن را مشخص کرده است هدف قرار دهد.

همه ژنوم SARS-CoV2 که تا کنون سکانس شده است تظاهرات ژنومی دارد که در بالا توضیح داده شد و از یک پیش ساز عام منشا گرفته است.

وجود RBD در مورچه خوارها خیلی شبیه SARS-CoV2 است یعنی ما می‌توانیم نتیجه بگیریم احتمالا درون ویروسی که به انسان منتتقل می‌شود هم هست. این، محل شکافت دارای چند باز را باقی میگذارد تا طی انتقال انسان به انسان رخ دهد.

تخمین های زمانبندی پیش سازهای عمومی اخیر SARS-CoV2 که از اطلاعات اخیر سکانسی ساخته شده‌است نشان میدهد ویروس در انتهای نوامبر 2019 تا ابتدای دسامبر 2019 وارد شده است. بنابراین این سناریو نشان دهنده یک دوره انتقال ناشناخته در انسان ها است و این در میان حادثه حیوانی اولیه و به دست اوردن منطقه شکست دارای چند باز است.

اگر رخدادهای حیوانی زیادی در گذشته بوده باشد که باعث زنجیره های کوتاه انتقال انسان به انسان در طی دوره ای طولانی شود ممکن است شانس کافی رخ دهد. این اساسا وضعیت مورد نظر برای MERS-CoV است که همه نمونه های انسانی نتیجه انتقال پی در پی ویروسی از شترهای یک کوهانه بوذ و باعث عفونت های منفرد یا زنجیره های انتقال کوتاه میشد که در نهایت بهبود می یابد و این با عدم سازگاری برای انتقال دائمی است.

پژوهش های نمونه های انسانی می‌تواند اطلاعاتی را فراهم کند که چگونه آن انتشار مخفی رخ داده است. مطالعات سرولوژیک گذشته نگر میتواند کمک کننده باشد و تعداد کمی از آن اطلاعات، انجام شده است و نشان دهنده تماس های سطح پایین کرونا ویروس های شبیه سارس در مناطق خاصی از چین است. اساسا این مطالعات نتواسته است نشان دهد آیا تماس ها از طریق عفونت های قبلی با SARS-CoV، SARS-CoV2 یا دیگر انواع کروناویروس هاست.

به علاوه مطالعات سرولوژیک بیشتری باید انجام شود تا میزان تماس قبلی انسان با SARS-CoV2 را نشان دهد

3- انتخاب طی انتقال:
پژوهش پایه که انتقال کروناویروس های شبیه SARS-CoV را در بافت سلول و مدل های حیوانی در بر میگیرد سالهاست در سرتاسر جهان در حال انجام است. و نمونه های مشخصی از فرار آزمایشگاهی SARS-CoV2 نشان داده شده است. ما باید امکان فرار آزمایشگاهی SARS-CoV2 را- که از طریق جهش های لازم برای مواجهه با شرایط آزمایشگاهی است- بیازماییم.

از نظر تئوریک ممکن است SARS-CoV2 جهش های RBD را طی سازگاری برای انتقال به بافت سلولی به دست آورده باشد. یافتن کروناویروس های شبیه SARS-CoVاز مورچه خوارها با RBDهای مشابه، توضیح قوی تری ارائه میدهد که چگونه SARS-CoV2 اینها را از طریق ریکامبینیشن و یا موتاسیون به دست آورده‌است.

به دست آوردن منطقه شکافت دارای چند باز و گلیکان های بسته به O، ضد سناریوهای وابسته به بافت است. مناطق شکافت دارای چند باز فقط پس از انتقال طولانی ویروس آنفلوانزا دارای قدرت بیماری زایی اندک در آزمایشگاه یا در طبیعت، قابل مشاهده است. به علاوه تولید SARS-CoV2 در بافت سلولی یا انتقال بین حیوانی نیازمند جدا کردن قبلی ویروس پیش ساز با مشابهت ژنتیکی خیلی بالاست که توصیف نشده‌است.

تولید پی در پی منطقه شکافت دارای چند باز، نیازمند انتقال پی در پی در بافت سلولی یا حیوانات شبیه انسان دارای گیرنده های ACE2 است ولی چنین کاری قبلا توصیف نشده‌است.

در نهایت، تولید گلیکان های متصل به O، محتمل نیست به علت انتقال بافت سلولی رخ داده باشد و نیز چنین تظاهراتی پیشنهاد کننده درگیری سیستم ایمنی است.

ن

تیجه گیری: با اپیدمی جدید کووید 19 لازم است منشا ایجاد آن را کشف کنیم. شناخت درست اینکه ویروس حیوانی از گونه های مختلف، چگونه به انسان انتقال می یابد کمک خواهد کرد از رخدادهای حیوانی بعدی جلوگیری کنیم.

برای نمونه اگر SARS-CoV2 در دیگر گونه های حیوانی سازگار شده باشد خطر اپیدمی های وسیع آینده هم وجود دارد. در برابر اگر این سازگاری در انسان رخ داده باشد حتی اگر انتقال های حیوانی پی در پی، رخ دهد این حالت ها محتمل نیست بدون همان سری از جهش ها تمام شود. به علاوه شناسایی خویشاوندان ویروسی SARS-CoV2 در حیوانات، به مطالعات شناسایی عملکرد ویروس کمک میکند.

در حقیقت در دسترس بودن سکانس خفاشی RaTG13 کمک کرده است جهش های کلیدی RBD و منطقه شکافت دارای چند باز را نشان دهد. تظاهرات ژنومی که در اینجا بیان میشود قابلیت بیماری زایی و قابلیت انتقال SARS-CoV2 را در انسان نشان میدهد.

هرچند مدارک نشان میدهد SARS-CoV2 از روی قصد ساخته نشده‌است دیگر تئوری های پیدایش این ویروس را به طور دقیق نمی‌توان در اینجا توضیح داد چون ما همه تظاهرات SARS-CoV2 را در کرونا ویروس های مرتبط، در طبیعت بررسی کرده ایم.

ما اعتقاد نداریم هر سناریو بر اساس آزمایشگاه، قابل اعتماد نیست. یافته های علمی بیشتر ممکن است دیدگاه را تا حدی تغییر دهد. به دست آوردن سکانس های ژنتیکی ویروس از منابع حیوانی، مهمترین کار در شناسایی منشا ویروس است. برای نمونه مشاهده آینده منطقه شکافت دارای چند باز در ویروس های شبیه SARS-CoV2 در حیوانات بیشتر، از فرضیه های انتخاب طبیعی حمایت خواهد کرد.

شناسایی میزبان حد واسط SARS-CoV2 و نیز سکانس کردن ویروس از منابع اولیه، ممکن است بسیار سودمند باشد. فرایندهایی که SARS-CoV2 از طریق انتخاب طبیعی توانسته است با آن باقی بماند در پنومونی انسان و حیوان دارای اهمیت بسیار زیادی است.
شواهد کنونی نشان می دهد، این ویروس ساخته دست انسان نیست، ولی این ویروس نشان دهنده نزاعی دشوار در آینده با طبیعت ژنهای خودخواهی است که در آینده انسان را تهدید میکند و بخش بزرگی از این نزاع را خود طبیعت خودخواه، بر ما تحمیل خواهد کرد. گسترش پیشرفت های مهندسی ژنتیک و دست های مبتکر دانشمندان در پیشبرد هوش مصنوعی میتواند این نزاع را مهار کند یا برعکس آن را به نفع ژنهای خودخواه، با سرعتی بیشتر پیش ببرد.
در این نبرد، آن کسانی که در ابتدای کار دست به انکار حقیقت تکامل و بازی های ژنی میزنند- مانند کبکی که برای ندیدن شغال، سر را زیر برف فرو میبرد- هیچ حرفی نخواهئد داشت و نابودان آینده تاریخ خواهند بود. https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9?fbclid=IwAR1CZRGIsYlf873qUc_eK_VFUdsF2-lE75WahZ3GqW5GaL12Anvh-NEuzbE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای مغز ناتوان از توجیه پیداارتباط شگفت انگیز مغز انتکامل شناخت انسان با کشفو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچندین ماده غذایی که ماننبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زفراموش کارها باهوش تر هسانسان عامل توقف رشد مغزچگونه جمعیت های بزرگ شکل با هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاایا تکامل هدفمند استچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری ما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریمرکز خنده در کجای مغز استاخلاق پایه تکامل و فرهنگتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش احساسیدانشمندان روشی برای تبدیداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای مغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتباط شگفت انگیز مغز انتئوری تکامل امروز در درموقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب کنگره بین المللی سردرد دروشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رچه زیاد است بر من که در ایبوزون هیگز چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله فراموشی همیشه هم بد نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علچگونه جمعیت های بزرگ شکل بار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابایرادهای موجود در خلقت بچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی الفاگوخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستمرگ انتقال است یا نابود شاختلال در شناسایی حروف و تمساح حد واسط میان مغز کوهوش عاطفی بیشتر در زنانداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و مغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط غیرکلامی بین انساتئوری تکامل در پیشگیری و وقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسچهار میلیارد سال تکامل ببیماری های مغز و اعصاب و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش سفرایند تکامل و دشواری هااولین هیبرید بین انسان وچگونه حافظه را قویتر کنیبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب منابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بسچرا در مغز انسان، فرورفتبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییماه رجبابزارهای بقای موجود زندبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانومراحل ارتقای پله پله کیهاختلالات مخچهتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استمغز انسان ایا طبیعتا تماارتروز یا خوردگی و التهاتا 20 سال آینده مغز شما به ویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید میگرن با انتی پیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به مغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امرویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیماچهار ساعت پس از کشتار خوکبیماری گیلن باره و بیمارتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغاولین مورد پیوند سر در اننگاه محدود و تک جانبه، مشبازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع خواب و رویااگر نعمت فراموشی نبود بسچراروياها را به یاد نمی آبرنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ماپروتیلینابزارهای پیشرفته ارتباط بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در مزایای شکلات تلخ برای سلاختلالات حرکتی در انسانتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر اهوشیاری کوانتومیداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به مغز انسان برای ایجاد تمدارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر مشاهده بر واقعیت بویتامین E در چه مواد غذایدرمانهای بیماری پارکینسسایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسامغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده رویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنوار مغزی روشی مهم در تشخبیماری ای شبیه آلزایمر و تبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودافرد حساس از نظر عاطفی و باولین تصویر در تاریخ از سنگاه انسان محدود به ادرابازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهانمنشأ اطلاعات و آموخته ها اگر تلاش انسان امروز براچراروياها را به یاد نمی آبرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابمبانی ذهنی سیاه و سفیدابزارهای بقا از نخستین هبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کخطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجمسیر دشوار تکامل و ارتقااختلالات صحبت کردن در انتو دی ان ای خاص ميتوکندريتولید سلولهای جنسی از سلهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشمغز انسان برای شادمانی طارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بویتامین دی گنجینه ای بزردرک فرد دیگر و رفتارهای اآلزایمرمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید درویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماریریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالنورون هاي مصنوعی می توانبیماری ای شبیه ام اس مولتتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمینقیچی ژنتیکیاولین سلول مصنوعینگاهی بر قدرت بینایی درابحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار هوش در حال ارتقا ازنزاع بین جهل و علم رو به پبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزامجموعه های پر سلولی بدن مابزارهای بقا ازنخستین همبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک تا کدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورمشکلات نخاعیادامه بحث تکامل چشمتوانایی مغز و دیگر اجزای هیچگاه از فشار و شکست نترداروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفمغز انسان برای شادمانی طارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی منقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادآوری خواب و رویارویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش رژیم غذایی در رشد و اازدواج های بین گونه ای، رتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از ریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرونورون های ردیاب حافظهبیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کسانقانون مندی نقشه ژنتیکی ماوکرلیزوماب داروی جدید شنگاهی بر توانایی اجزاي ببحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو برخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتمحل درک احساسات روحانیابزارهای بقای از نخستین تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پمشکلات بین دو همسر و برخیاداراوون تنها داروی تاییتوازن مهمتر از فعالیت زیهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته ومغز انسان رو به کوچک تر شاز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده نقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن هوش و ساختارهای حیاتی رویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقش زبان در سلطه و قدرت ااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی رژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با هماننوروپلاستیسیتی چیستبیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختماقانونمندی و محدودیت عالمايندگان چگونه خواهند دیدناتوانی از درمان برخی ویبحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارموجود بی مغزی که می تواندابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و جهل رو به پبرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودمحل درک احساسات روحانی دابزارهای دفاعی و بقای موتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کمدلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات روانپزشکی پس از سادغام میان گونه های مختلمشکلات روانپزشکی در عقب ادغام دو حیطه علوم مغز و توسعه برخی شغل ها با هوش هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان رو به کوچکتر شداز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر ویتامین دی بر بیماواکسن سرطاندرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملنقش زبان در سلطه و قدرت ااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتنوشیدن چای برای مغز مفید بیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرقارچ بی مغز در خدمت موجودايا اراده آزاد توهم است یناتوانی در شناسایی چهره بحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر موجودات مقهور ژنها هستندابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیبرخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلامحدودیت های حافظه و حافظاثر مضر مصرف طولانی مدت رتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشاهده آینده از روی مشاهارتقا و تکامل سنت آفرینش توصیه های غیر دارویی در سهدف یکسان، در مسیرهای متداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چمغز ایندگان چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ویروس کرونا بر مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ادرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها نقشه ایجاد ابزار هوروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از نقش سجده بر عملکرد مغزاستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهقبل از انفجار بزرگايا اراده آزاد توهم است ینخاع ما تا پایین ستون فقربحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایمیهمانهای ناخوانده عامل ابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانمخچه فراتر از حفظ تعادلاثرات فشار روحی شدیدتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی در کامپیوترهادو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهومعنی روزهارتوکين تراپی روشی جديد توصیه هایی در مصرف ماهیهدف از تکامل مغزدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ابزار برتر بقااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر ژنها بر اختلالات خواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها ، مغز و ارادهروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قانقش غذاها و موجودات دريااستخوان های کشف شده، ممکتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلراه های جدید برای قضاوت رفلج بل، فلجی ترسناک که آنانفجار و توقف تکاملی نشاچیزی خارج از مغزهای ما نیبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چقدم زدن و حرکت دید را تغیای آنکه نامش درمان و یادشنخستین تصویر از سیاهچالهبحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو برخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاثرات مفید قهوهتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی در خدمت خلق وحديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین مغز فکر میکند مرگ برای دیارتباط میکروب روده و پارتوضیحی ساده در مورد هوش مهدف از خلقت رسیدن به ابزادر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز از بسیاری حقایق می گراز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر کلام در آیات کلام بوراپامیل در بارداریدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای مشترک بین انسان و وروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش غذاها و موجودات دريااصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستفلج خوابانواع سکته های مغزیچگونه مغز پیش انسان یا همبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت اقدرت انسان در نگاه به ابعایندرالنرمش های مفید در سرگیجهبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانمیگرن شدید قابل درمان اسابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث برخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنمخچه ابزاري که وظیفه آن فاثرات مضر ماری جواناتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز ما کوچکتر از نیم نقطهارتباط چاقی و کاهش قدرت بتکامل چشمهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدمغز به تنهایی برای فرهنگ از انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی مرتب خیلی به قدرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای هوش ، کدامندروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش غذاها و موجودات دريااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیفلج خواب چیستانگشت نگاری مغز نشان میدچگونه هموساپينس بر زمین بیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دلوب فرونتال یا پیشانی مغایا کوچک شدن مغزانسان النرمشهای مهم برای تقویت عبحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز میدان مغناطيسي زمین بشر ابزار بقای موجود زنده از همیشه عسل با موم بخوریمبرخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایمدارک ژنتیکی چگونه انساناجزای پر سلولی بدن انسان تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی درمانگر کامپیدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشت خواری یا گیاه خواریمغز مادران و کودکان در زمارتباط هوش ساختار مغز و ژتکامل ابزار هوش ، راه پر هزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زمغز برای فراموشی بیشتر کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ونقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاهخواری بر رشد و کلرال هیدرات برای خوابانروش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقفیلمی بسیار جالب از تغییاندوهگین نباش اگر درب یا چگونه آن شکری که می خوریمبیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سلبخند بزن شاید صبح فردا زایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا مغزهای ما ارتقا یافت بحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقای موجود زنده از هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استمروری بر تشنج و درمان هایاجزایی ناشناخته در شکل گتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز چون ابزار هوش است دلیارتباط انسانی، محدود به تکامل زبانهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش و میگرنذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط کمردرد و علل آنروش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکنقص در تشخیص هیجانات عاماطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بفیزیکدانان ماشینی برای تانسان قدیم در شبه جزیره عچگونه انتظارات بر ادراک بیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطلرزش ناشی از اسیب به عصبایا بیماری ام اس (مولتیپچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز ما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی می تواند بر احبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیمرکز هوشیاری، روح یا بدن احساس گذر سریعتر زمانتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدانشمندان ژنی از مغز انسظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیمغز چگونه صداها را فیلتر ارتباط شگفت مغز انسان و فتکامل ساختار رگهای مغزی هستی ما پس از شروعی چگال درمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهامغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سکمردرد با پوشیدن کفش مناروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرچند جهانیبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی فرگشت و تکامل تصادفی محض انسان جدید از چه زمانی پاچگونه باغبانی باعث کاهش بیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاایا بدون زبان میتوانیم تچرا بیماری های تخریبی مغبحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیما انسانها چه اندازه نزدابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمامرکز حافظه کجاستاخلاق و علوم اعصابتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش احساسیدانشمندان روش هاي جدیدی