دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در فضا

نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در برابر زندگی فرازميني

وزن زیاد خیلی از ماها را نگران ميکند و مي کوشيم تا لاغر و لاغرتر شویم ولی باید توجه داشت همین وزن، که بر اثر جاذبه زمین ایجاد میشود همه اندامهای ما را هماهنگ میسازد و اتصالات بین سلولهای بدن را محکم می کند و حتی باعث استحکام و افزایش توده عضلانی مي شود، به طوری که اقامت طولانی، در محیطی فاقد جاذبه منجر به تحلیل عضلات و استخوان ميشود.

از توصیه هاي مهمی که براي جلوگیری از پوکی استخوان و سستی عضلات میشود، انجام ورزشهای تحت اثر جاذبه است و این بسیار معروف است که ورزشهایی مانند دو میدانی یا وزنه برداری در مقایسه با ورزشهایی که تحت تاثیر جاذبه نیست، بیشتر از پوکی استخوان جلوگیری می کند. پس استحکام بدن ما که وابسته به عضلات و استخوان است به وسیله وزن ما و جاذبه ایجاد میشود و کاهش وزنهای ناگهان از علتهای بسیار مهم پوکی استخوان و ضعفهای عضلانی است.

کشش دائمی به سمت زمین به وسیله جاذبه، منجر به شکل گیری ماده و استحکام آن ميشود ولی تشکیل ماده و استحکام آن فقط محدود به جاذبه نیست بلکه نیروی دیگری هم وجود دارد که برخلاف جاذبه عمل میکند و این نیرو هم برای شکل گیری ماده لازم است و اگر فقط با جاذبه مواجه بودیم، هیچ چیز قابل مشاهده ای ایجاد نمی شد و همه چيز روی هم ویران میشد.

به همين ترتیب، اگر فقط نیروی بر عکس جاذبه وجود داشت و جاذبه به صفر ميرسید، همه ماده روی زمین در فضا پراکنده میشد و تبدیل به مولکول و حتی ریزتر از مولکول ميشد، پس تعادلي میان این دو نیرو، به شکل گیری ماده می انجامد.

بحثی مختصر را در اين مورد داشته باشيم:
( منظور از ثابت کیهانی، همان ثابت هابل است که نرخ انبساط عالم را در زمان حال بیان میکند. از آنجایی که نرخ انبساط عالم با تحول عالم در حال تغییر بوده و هست، بهتر است به جای واژه ثابت از واژه پارامتر هابل استفاده کنیم که این امکان را فراهم میکند، که متغیر بودن آنرا در طول زمان بیان کنیم. هابل دههی ۲۰ سدهی گذشتهی میلادی انبساط عالم را کشف کرد و برای دورشدن کهکشانها یک قانون تجربی برقرار کرد که طبق آن سرعت دورشدن کهکشانها متناسب با فاصلهی آنها است. این رابطه قانون هابل و ضریب تناسب سرعت و فاصله ثابت هابل نام گرفت.

از طرفی دیگر نور کهکشانهایی که از ما دور می­شوند به سمت طول موج­های بلندتر تغییر پیدا می­کند. چون رنگ قرمز بین نوری که با چشم دیده می­شود بلندترین طول موج را دارد، به این پدیده «انتقال به سرخ» می­گوییم.

در ساده­ترین نگاه، یعنی بدون اینکه تحول عالم را در نظر بگیریم، انتقال به سرخ نسبت سرعت دور شدن کهکشان به سرعت نور است.
http://qa.canot.ir/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D…/

(و دانشمندی به نام فريدمان سه مدل را با ثابتهای متغیر برای هستی تعریف کرد: مدل اول هستی قوس دار با انحنای مثبت است که در آن جاذبه بر نیروی ضد جاذبه غلبه دارد و هستی را به سوی چروکيدگی و نابودی میبرد

دوم مدل هستی با انحناي منفی که درآن نیروی ضد جاذبه بیشتر از نیروی جاذبه است و در این حالت هستی به سوی پراکندگی و فنا میرود.

مدل سوم مدل هستی بدون انحنا یا مسطح است که در آن، هستی به دلیل نیروی ضد جاذبه که کمي بیشتر از جاذبه است رو به پیشرفت و توسعه میرود ولی به تدریج این کشش اضافی از بیرون رو به صفر میرود ولی هرگز به صفر نمیرسد. بنابراین هستی دائما گسترش می یابد و از این گسترش باز نمی ایستد ولی دائما سرعت گسترش آن کم ميشود.

نیرویی ناشناخته و بزرگ با نیروی جذب ماده در هستی مقابله می کند و به صورت سودمند، به طور مداوم و با سرعت، در امتداد یافتن هستی مشارکت می کند و این نیرو ، نیروی تاریک خوانده می شود.بر اساس نتایج مطالعات، نسبت چگالی حقیقی(چگالی رو به پايين) به چگالی بحراني(که با چگالی حقیقی مقابله ميکند)، تقریبا یک است یعنی چگالی حقیقی برابر با چگالی بحرانی است یعنی هستی بدون قوس یا مسطح می باشد .( برای بررسی بیشتر توصیه میشود به کتاب توهم بی خدایی- نوشته احمد الحسن-https://almahdyoon.co/doa.htmlمراجعه شود)

برای نگاه بر تاثیر مفید جاذبه و نيز تاثیر مفید ضد جاذبه بر تولید ماده، و لزوم هماهنگی ای عمیق بین آنها که نشانه آگاهی ای هوشمند برای حفظ این هماهنگی است، توسعه ابزار هوش را مثال میزنیم:

موجود چهارپا تا زمانی که نتوانست نیرویی را برخلاف جاذبه خود وارد کند و روی دو پای خود بایستد و نگاه بر آسمان کند، صاحب مغز بزرگ هم نشد. به همین ترتیب پرنده بي باکی که دل از جاذبه زمين کند، آن هم صاحب مغز بزرگی نشد @salmanfatemi

و گویا زندگی در عالم ماده و ظلمانی ما که پر از تناقضات است و در حد میان زمين و هوا( یک پا بر زمین و یک سر بر هوا) با تعادلی که میان اينها ایجاد میکند ميتواند مغز بزرگتری را برای موجود ایجاد کند

پس زندگی در سیاره ای دیگر که هم اندازه با زمین نیست، به دلیل جاذبه کمتر یا بیشتر، مشکلات فراوانی را پیش پای ما خواهد گذاشت. مثلا در سیاره ای با وزن بیشتر و جاذبه بیشتر، بدن فعلی ما نیازمند انرژی بسیار بیشتری برای حرکت است و این انرژی بیشتر وقتی صرف عضلات اندامها شد، مغز را از مواد غذایی سودمند محروم میسازد، مگر آنکه منابع غذایی و انرژی غنی تری در اختيار داشته باشیم. پس اگر منبع جایگزین انرژی تهیه نشود، زیاد شدن جاذبه منجر به محروم شدن سلولهای پرخور مغزی از انرژی خواهد شد.به علاوه، کشش دائمی و بیشتر از جاذبه زمین میتواند از رشد طولی استخوانها جلوگیری کند و مثلا کودکی که در جاذبه دو برابر زمین متولد ميشود چند ویژگی احتمالی خواهد داشت: ۱- قد او کوتاهتر ميشود(احتمالا نصف قد فعلي)۲- فرم جمجمه احتمالا کوچکتر ، کوتاهتر و پهن تر میشود. البته این تغییرات طی یک سال و دو سال نیست همانطور که سیر تکامل زميني در میلیونها سال این اشکال مختلف را ایجاد کرده است زندگی در سیاره ای دیگر هم طی تقریبا زمانی مشابه این تغییرات را ایجاد ميکند.

برعکس این حالت وقتی است که سیاره مانند ماه کوچکتر و جاذبه آن کمتر از زمين باشد، در این حالت حرکت بسیار آسانتر از زمين خواهد بود و نیروی جاذبه کمتر سبب میشود استخوانها در کودک متولد شده در این محیط بلندتر شود هرچند به دلیل جاذبه کمتر، استحکام استخوان و عضله کمتر میشود همچنین مغز در چنین وضعیتی ميتواند بزرگتر باشد. حتی شاید در آینده بتوان با ایجاد نیروی مصنوعی شبیه جاذبه ، برخی از ضعفهای عضلانی و یا پوکی استخوان را درمان کرد.

نقش جاذبه و وزن بر عضلات و استخوان اینگونه است ولی بر دیگر قسمتهای بدن چه تاثیری دارد؟

به رغم آن که انسان امروز قدرت تکنولوژیک دارد تا زمین را ترک و در سياره دیگری زندگی کند ولی با چالش جدیدی مواجه ميشود که مانع از زندگی او در سیاره دیگری مانند مریخ میشود.سایت تلگراف انگلستان میگوید میلیونها سال تکامل برای زیستن روی کره زمین، مهاجرت از زمين به سوی سیارات دیگر را دشوار می کند.

گروهی از دانشمندان روسی و کنیایی تاثیر جاذبه زمین را بر ایجاد پروتئین سلولهای ایمنی در نمونه های خونی در 18 فضانورد روسی که به مدت شش ماه در ایستگاه بین المللی فضایی بودند، آزمودند . و محققان تغییرات برجسته ای را در دستگاه ایمنی یافتند.

این افراد به شدت در مواجهه با ویروس ساده ای مانند زکام ناتوان و ضعیف ميشدند. پروفسور افگينی نيکولايف از دانشگاه مسکو میگوید: نتایج نشان داد در حالت بی وزنی سیستم ایمنی به صورت کور مداخله میکند و نمیداند چه ميکند و به همه اقدامات دفاعی ممکن روی می آورد از نیمه قرن بیستم که دانشمندان بر تاثیر پرواز فضایی بر جسم انسان تحقیق می کنند فهمیدند که جاذبه زمين بر سیستم غذایی و تنظیم حرارت و حفظ قلب و عضلات و نظام تنفسی موثر است

و این نشان میدهد دشوار است انسان بر سياره دیگری بجز زمین بتواند زندگی کند بدون آنکه با هوش خود یا با استفاده از هوش مصنوعی بتواند بر معضلی مانند عدم هماهنگی اندامهای بدن با جاذبه خاص سیاره هدف مقابله کند.

https://www.skynewsarabia.com/…/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟امیوتروفیک لترال اسکلروکندر در بیماریهای التهاببارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنقش روزه داری در سالم و جايا اراده آزاد توهم است یگیاه خواری و گوشت خوار کدبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از پیوند سر، یکی از راه حلهابزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام ناتوانی از درمان برخی ویاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا برای تولید مثل همیشه وزوز گوشبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغز بزرگ چالش است یا منفعامگا سه عامل مهم سلامتکوچک شدن مغز از نئاندرتابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یگالکانزوماب، دارویی جدیبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمانورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از پیشینیان انسان از هفت میبسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنناتوانی در شناسایی چهره اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دیک پیشنهاد خوب برای آسان بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغز بزرگ چالشهای پیش روامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکودک ایرانی که هوش او از بازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشگامی در درمان بیماریهای برین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلینوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از پیشرفتی مستقل از ابزار هتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنخاع ما تا پایین ستون فقراحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز مادران و کودکان در زمآیا تکامل و تغییرات ژنتییکی از علل محدودیت مغز امبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمغز حریص برای خون، کلید تانفجار و توقف تکاملی نشاکودکان خود را مشابه خود تبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش زبان در سلطه و قدرت اایندرالگاهی لازم است برای فهم و برای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکینوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تنخستین تصویر از سیاهچالهاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر مغز چون ابزار هوش است دلیآیا خداباوری محصول تکاملیادگیری مهارت های جدید دبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایسرعت فکر کردن چگونه استمغز زنان جوانتر از مغز مرانگشت نگاری مغز نشان میدکوری گذرای ناشی از موبایبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش سجده بر عملکرد مغزایا کوچک شدن مغزانسان الگاهی مغز بزرگ چالش استبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربراننوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به تقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبانرمش های مفید در سرگیجهاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز چگونه صداها را فیلتر آیا دلفین ها می تواند از یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا کی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش غذاها و موجودات درياایا ابزار هوشمندی یا مغز گذر زمان کاملا وابسته به برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انساتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردنرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز آیندگان چگونه است ؟آیا دست مصنوعی به زودی قاژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشنا در ابهای گرم جنوب نیمغزتان را در جوانی سیمکشانسان قدیم در شبه جزیره عکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونقش غذاها و موجودات درياایا بیماری ام اس (مولتیپگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از آلزایمرتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا رژیم غذایی گیاهی سلاژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش قهوه در سلامتیانسان جدید از چه زمانی پاکایروپاکتیک چیستبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از آیا ما تنها موجودات زنده تلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم میدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مغز انسان برای ایجاد تمدآیا راهی برای رفع کم آبی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی انقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان عامل توقف رشد مغزکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را نقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا تکامل هدفمند استگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از آیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان درادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمغز انسان برای شادمانی طآیاما مقهور قوانین فیزیکژنها ، مغز و ارادهبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش هورمون های تیروئید دانعطاف پذیری مکانیسمی علکاربرد روباتهای ريز، در بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خونقص در تشخیص هیجانات عامایرادهای موجود در خلقت بگشایش دروازه جدیدی از طربرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از آیا همه جنایت ها نتیجه بیتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچرا در مغز انسان، فرورفتادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان برای شادمانی طآزمون ذهنی گربه شرودینگرژنهای هوش ، کدامندبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرننقش ژنتیک در درمان اختلااولین هیبرید بین انسان وکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدچند جهانیاگر نعمت فراموشی نبود بسپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای بقای موجود زندآیا هوش ارثی دریافتی از پتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسچراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهآیا واکنش های یاد گرفته ووراپامیل در بارداریاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمغز انسان رو به کوچک تر شإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکلرال هیدرات برای خوابانبیوگرافیبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نقش انتخاب از طرف محیط، ناولین مورد پیوند سر در انکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکچندین ماده غذایی که مانناگر نعمت فراموشی نبود بسپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هوش سریعی که بدون احستمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریچراروياها را به یاد نمی آارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس لبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلآیا آگاهی پس از مرگ از بیورزش هوازی مرتب خیلی به قاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش منابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننقش اتصالات بین سلولهای اولین تصویر در تاریخ از سکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآچه زیاد است بر من که در ایاگر تلاش انسان امروز براپوست ساعتی مستقل از مغز دبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای دفاعی و بقای موآیا هشیاری کوانتومی وجودتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا امکان بازسازی اندامهورزش هوازی ، بهترین تمریاضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز ایندگان چگونه استافزایش قدرت ادراکات و حسکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حفاظتی مولکول جدید داولین سلول مصنوعیکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بچهار میلیارد سال تکامل بابزار هوش در حال ارتقا ازپیموزایدبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجالزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مشکلات نخاعیآیا انسان با مغز بزرگش اخورزش و میگرناطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز ابزار برتر بقاافسردگی و اضطراب در بیماکنگره بین المللی سردرد دبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش حیاتی تلومر دی ان آ داوکرلیزوماب داروی جدید شکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووچهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از پیچیدگی های مغزی در درک زبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر قدرت بینایی درااثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش الزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مشاهده آینده از روی مشاهآیا احتمال دارد رویا از آورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز از بسیاری حقایق می گرالکتروتاکسی(گرایش و حرکالتهاب شریان تمپورالکنگره بین المللی سردرد دبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنقش داروهاي مختلف معروف ايندگان چگونه خواهند دیدگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از پیوند مغز و سر و چالشهای بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمعنی روزهآیا احتمال دارد رویا از آورزش در کمر دردبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز برای فراموشی بیشتر ک