دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در فضا

نگاهی بر توانایی اجزاي بدن انسان مانند مغز و استخوان و عضله در برابر زندگی فرازميني

وزن زیاد خیلی از ماها را نگران ميکند و مي کوشيم تا لاغر و لاغرتر شویم ولی باید توجه داشت همین وزن، که بر اثر جاذبه زمین ایجاد میشود همه اندامهای ما را هماهنگ میسازد و اتصالات بین سلولهای بدن را محکم می کند و حتی باعث استحکام و افزایش توده عضلانی مي شود، به طوری که اقامت طولانی، در محیطی فاقد جاذبه منجر به تحلیل عضلات و استخوان ميشود.

از توصیه هاي مهمی که براي جلوگیری از پوکی استخوان و سستی عضلات میشود، انجام ورزشهای تحت اثر جاذبه است و این بسیار معروف است که ورزشهایی مانند دو میدانی یا وزنه برداری در مقایسه با ورزشهایی که تحت تاثیر جاذبه نیست، بیشتر از پوکی استخوان جلوگیری می کند. پس استحکام بدن ما که وابسته به عضلات و استخوان است به وسیله وزن ما و جاذبه ایجاد میشود و کاهش وزنهای ناگهان از علتهای بسیار مهم پوکی استخوان و ضعفهای عضلانی است.

کشش دائمی به سمت زمین به وسیله جاذبه، منجر به شکل گیری ماده و استحکام آن ميشود ولی تشکیل ماده و استحکام آن فقط محدود به جاذبه نیست بلکه نیروی دیگری هم وجود دارد که برخلاف جاذبه عمل میکند و این نیرو هم برای شکل گیری ماده لازم است و اگر فقط با جاذبه مواجه بودیم، هیچ چیز قابل مشاهده ای ایجاد نمی شد و همه چيز روی هم ویران میشد.

به همين ترتیب، اگر فقط نیروی بر عکس جاذبه وجود داشت و جاذبه به صفر ميرسید، همه ماده روی زمین در فضا پراکنده میشد و تبدیل به مولکول و حتی ریزتر از مولکول ميشد، پس تعادلي میان این دو نیرو، به شکل گیری ماده می انجامد.

بحثی مختصر را در اين مورد داشته باشيم:
( منظور از ثابت کیهانی، همان ثابت هابل است که نرخ انبساط عالم را در زمان حال بیان میکند. از آنجایی که نرخ انبساط عالم با تحول عالم در حال تغییر بوده و هست، بهتر است به جای واژه ثابت از واژه پارامتر هابل استفاده کنیم که این امکان را فراهم میکند، که متغیر بودن آنرا در طول زمان بیان کنیم. هابل دههی ۲۰ سدهی گذشتهی میلادی انبساط عالم را کشف کرد و برای دورشدن کهکشانها یک قانون تجربی برقرار کرد که طبق آن سرعت دورشدن کهکشانها متناسب با فاصلهی آنها است. این رابطه قانون هابل و ضریب تناسب سرعت و فاصله ثابت هابل نام گرفت.

از طرفی دیگر نور کهکشانهایی که از ما دور می­شوند به سمت طول موج­های بلندتر تغییر پیدا می­کند. چون رنگ قرمز بین نوری که با چشم دیده می­شود بلندترین طول موج را دارد، به این پدیده «انتقال به سرخ» می­گوییم.

در ساده­ترین نگاه، یعنی بدون اینکه تحول عالم را در نظر بگیریم، انتقال به سرخ نسبت سرعت دور شدن کهکشان به سرعت نور است.
http://qa.canot.ir/%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D…/

(و دانشمندی به نام فريدمان سه مدل را با ثابتهای متغیر برای هستی تعریف کرد: مدل اول هستی قوس دار با انحنای مثبت است که در آن جاذبه بر نیروی ضد جاذبه غلبه دارد و هستی را به سوی چروکيدگی و نابودی میبرد

دوم مدل هستی با انحناي منفی که درآن نیروی ضد جاذبه بیشتر از نیروی جاذبه است و در این حالت هستی به سوی پراکندگی و فنا میرود.

مدل سوم مدل هستی بدون انحنا یا مسطح است که در آن، هستی به دلیل نیروی ضد جاذبه که کمي بیشتر از جاذبه است رو به پیشرفت و توسعه میرود ولی به تدریج این کشش اضافی از بیرون رو به صفر میرود ولی هرگز به صفر نمیرسد. بنابراین هستی دائما گسترش می یابد و از این گسترش باز نمی ایستد ولی دائما سرعت گسترش آن کم ميشود.

نیرویی ناشناخته و بزرگ با نیروی جذب ماده در هستی مقابله می کند و به صورت سودمند، به طور مداوم و با سرعت، در امتداد یافتن هستی مشارکت می کند و این نیرو ، نیروی تاریک خوانده می شود.بر اساس نتایج مطالعات، نسبت چگالی حقیقی(چگالی رو به پايين) به چگالی بحراني(که با چگالی حقیقی مقابله ميکند)، تقریبا یک است یعنی چگالی حقیقی برابر با چگالی بحرانی است یعنی هستی بدون قوس یا مسطح می باشد .( برای بررسی بیشتر توصیه میشود به کتاب توهم بی خدایی- نوشته احمد الحسن-https://almahdyoon.co/doa.htmlمراجعه شود)

برای نگاه بر تاثیر مفید جاذبه و نيز تاثیر مفید ضد جاذبه بر تولید ماده، و لزوم هماهنگی ای عمیق بین آنها که نشانه آگاهی ای هوشمند برای حفظ این هماهنگی است، توسعه ابزار هوش را مثال میزنیم:

موجود چهارپا تا زمانی که نتوانست نیرویی را برخلاف جاذبه خود وارد کند و روی دو پای خود بایستد و نگاه بر آسمان کند، صاحب مغز بزرگ هم نشد. به همین ترتیب پرنده بي باکی که دل از جاذبه زمين کند، آن هم صاحب مغز بزرگی نشد @salmanfatemi

و گویا زندگی در عالم ماده و ظلمانی ما که پر از تناقضات است و در حد میان زمين و هوا( یک پا بر زمین و یک سر بر هوا) با تعادلی که میان اينها ایجاد میکند ميتواند مغز بزرگتری را برای موجود ایجاد کند

پس زندگی در سیاره ای دیگر که هم اندازه با زمین نیست، به دلیل جاذبه کمتر یا بیشتر، مشکلات فراوانی را پیش پای ما خواهد گذاشت. مثلا در سیاره ای با وزن بیشتر و جاذبه بیشتر، بدن فعلی ما نیازمند انرژی بسیار بیشتری برای حرکت است و این انرژی بیشتر وقتی صرف عضلات اندامها شد، مغز را از مواد غذایی سودمند محروم میسازد، مگر آنکه منابع غذایی و انرژی غنی تری در اختيار داشته باشیم. پس اگر منبع جایگزین انرژی تهیه نشود، زیاد شدن جاذبه منجر به محروم شدن سلولهای پرخور مغزی از انرژی خواهد شد.به علاوه، کشش دائمی و بیشتر از جاذبه زمین میتواند از رشد طولی استخوانها جلوگیری کند و مثلا کودکی که در جاذبه دو برابر زمین متولد ميشود چند ویژگی احتمالی خواهد داشت: ۱- قد او کوتاهتر ميشود(احتمالا نصف قد فعلي)۲- فرم جمجمه احتمالا کوچکتر ، کوتاهتر و پهن تر میشود. البته این تغییرات طی یک سال و دو سال نیست همانطور که سیر تکامل زميني در میلیونها سال این اشکال مختلف را ایجاد کرده است زندگی در سیاره ای دیگر هم طی تقریبا زمانی مشابه این تغییرات را ایجاد ميکند.

برعکس این حالت وقتی است که سیاره مانند ماه کوچکتر و جاذبه آن کمتر از زمين باشد، در این حالت حرکت بسیار آسانتر از زمين خواهد بود و نیروی جاذبه کمتر سبب میشود استخوانها در کودک متولد شده در این محیط بلندتر شود هرچند به دلیل جاذبه کمتر، استحکام استخوان و عضله کمتر میشود همچنین مغز در چنین وضعیتی ميتواند بزرگتر باشد. حتی شاید در آینده بتوان با ایجاد نیروی مصنوعی شبیه جاذبه ، برخی از ضعفهای عضلانی و یا پوکی استخوان را درمان کرد.

نقش جاذبه و وزن بر عضلات و استخوان اینگونه است ولی بر دیگر قسمتهای بدن چه تاثیری دارد؟

به رغم آن که انسان امروز قدرت تکنولوژیک دارد تا زمین را ترک و در سياره دیگری زندگی کند ولی با چالش جدیدی مواجه ميشود که مانع از زندگی او در سیاره دیگری مانند مریخ میشود.سایت تلگراف انگلستان میگوید میلیونها سال تکامل برای زیستن روی کره زمین، مهاجرت از زمين به سوی سیارات دیگر را دشوار می کند.

گروهی از دانشمندان روسی و کنیایی تاثیر جاذبه زمین را بر ایجاد پروتئین سلولهای ایمنی در نمونه های خونی در 18 فضانورد روسی که به مدت شش ماه در ایستگاه بین المللی فضایی بودند، آزمودند . و محققان تغییرات برجسته ای را در دستگاه ایمنی یافتند.

این افراد به شدت در مواجهه با ویروس ساده ای مانند زکام ناتوان و ضعیف ميشدند. پروفسور افگينی نيکولايف از دانشگاه مسکو میگوید: نتایج نشان داد در حالت بی وزنی سیستم ایمنی به صورت کور مداخله میکند و نمیداند چه ميکند و به همه اقدامات دفاعی ممکن روی می آورد از نیمه قرن بیستم که دانشمندان بر تاثیر پرواز فضایی بر جسم انسان تحقیق می کنند فهمیدند که جاذبه زمين بر سیستم غذایی و تنظیم حرارت و حفظ قلب و عضلات و نظام تنفسی موثر است

و این نشان میدهد دشوار است انسان بر سياره دیگری بجز زمین بتواند زندگی کند بدون آنکه با هوش خود یا با استفاده از هوش مصنوعی بتواند بر معضلی مانند عدم هماهنگی اندامهای بدن با جاذبه خاص سیاره هدف مقابله کند.

https://www.skynewsarabia.com/…/%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انسان میوه ی تکاملدانش، قفل ذهن را باز میکنمغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابفیلمی بسیار جالب از تغییرویای شفافنگاهی بر قدرت بینایی درابحثی درباره هوش و تفاوتهاصول انجام برخی نرمش ها دسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوکلرال هیدرات برای خوابانتروس جریان انرژیآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت چهل و هفتاولین تصویر در تاریخ از سداروی جدید ضد الزایمرمغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش فراتر از دیوارهای باورروش صحبت کردن در حال تکامچت جی پی تیبرای یک زندگی معمولیبنی عباس، ننگی بر تاریخسیاهچاله ی تولید کنندههوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل تیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتکودک ایرانی که هوش او از تشویق خواندن به کودکانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت پنجاه و شاین ایده که ذرات سیاهچالدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچرا ارتعاش بسیار مهم استبرخی بیماری های خاص که بدبه سخن توجه کن نه گویندهساخت شبکه عصبی با الفبای هاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندتکامل داروینی هنوز در حاکار با یگانگی و یکپارچگیتغییرات آب و هوایی که به آیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک سی و هفتماگر نیروی مغناطیس نباشد درمان های علامتی در ام اسنقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میقطار پیشرفترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنشانه های پروردگار در جهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی بیماری ای شبیه آلزایمر و سرگیجه از شایعترین اختلاو هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیتاثیر فکر بر سلامتکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهان مادی، تجلی فضا در ذهآب زندگی است قسمت دومخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم عدم وابستگی به گوگل زنان باهوش ترهمه ی سردردها بی خطر نیستتفاوت ها و تمایزها کلید ببیان ژن های اسکیزوفرنی دشناخت حقیقت یا آرزوهای گویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر گیاه خواری بر رشد وگیرنده باید سازگار با پیجهان در حال نوسان و چرخشآشنا پنداریخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کوینهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زیرک ترین مردمهنر رها شدن از وابستگیتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنواکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر تغذیه بر سلامت رواپمبرولیزوماب در بیماری چجامعه ی آسمانیالکترودهای کاشتنیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقای موجود زنده از ذهن هوشیار در پس ماده ی منوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی در عقب پیوند سر، یکی از راه حلهاحقیقت افرادامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدیدگاه نارسای دوگانه ی ممعجزه ی علمابعاد بالاتررمز پیشرفت تواضع است نه طچگونه واکسن کرونا را توزبارداری بدون رحماستفاده از مغز، وزن را کمسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجیادآوری خواب و رویاتاثیر رژیم گیاهخواری بر پرواز از نیویورک تا لوس آحافظه و اطلاعات در کجاست انسان ها می توانند میدان دائما بخوانمغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگفیزیک مولکولها و ذرات در روان سالمنگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی درباره هوش و تفاوتهاصول توسعه ی یک ذهن کاملسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی کمردردتری فلوپرازینآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت چهل و هشتاولین دارو برای آتاکسی فداروی سل سپتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازفرد موفقروشهای نو در درمان دیسک بچت جی پی تیبرای پیش بینی آینده مغز دبه قفس های سیاهت ننازسیاره ی ابلهانهوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووکودکان میتوانند ناقل بی تشخیص ژنتیکی آتروفی های آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت بیست و چهاینکه به خاطرخودت زندگی در هم تنیدگی کوانتومی و دنقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولقانون مندی نقشه ژنتیکی مرژیم غذایی ضد التهابیچرا بیماری های تخریبی مغبرخی توجهات در ببمار پاربوزون هیگز چیستساختن آیندههاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودتکامل داروینی هنوز در حاکاربرد روباتهای ريزنانوتغییرات تکاملی سر انسان آیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک- قسمت پنجاه و اگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده لمس کوانتومیرساناها و ابر رساناها و عنظام مثبت زندگیبزرگترین خطایی که مردم مبیماری ای شبیه ام اس مولتسرگردانیوفور و فراوانیماشین دانشتاثیر مشاهده بر واقعیت بکشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهان مرئی و نامرئیآب زندگی است قسمت سومخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تمقاومت به عوارض فشار خون زنجیرها را ما باید پاره کهمیشه چشمی مراقب و نگهباتفاوت ها را به رسمیت بشنابیان حقیقتشناخت درون، شناخت بیرون؛واقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجودتاثیر گیاه خواری بر رشد وگالکانزوماب، دارویی جدیجهان در حال ایجاد و ارتقاآغاز فصل سرما و دوباره تکخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشواکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر حرکات چشم بر امواج پنج اکتشاف شگفت آور در موجاودانگی مصنوعیالگو و عادت را بشکن و در ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقنوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا زبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمورزش و میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده گر جدای از شیء مشاپیوندی که فراتر از امکانحقیقت اشیاانفجار و توقف تکاملی نشادژا وو یا اشنا پنداریمعجزه ی علم در کنترل کروناتفاق و تصادفرمز بقای جهش ژنتیکیچگونه آن شکری که می خوریمبازگشت از آثار به سوی خدااستفاده از هوش مصنوعی در سفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصیاری خدا نزدیک استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپروتئین های ساده ی ابتداحافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاستانسان یک کتابخانه استداروهای مصرفی در ام اسمغز انسان برای ایجاد تمداختلال خواب فرد را مستعد فیزیک و هوشیاریروبات های ریز در درمان بینگاهت را بلند کنبحثی درباره احساسات متفااصول سلامت کمرسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویاتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباکمردرد ناشی از تنگی کاناتری فلوپرازینآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت چهل و دوماولین دروغداروی ضد چاقیمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد فرد حساس از نظر عاطفی و بروشهای شناسایی قدرت شنوانتایج نادانی و جهلبرای اولین بار دانشمندانبه مغز خزندگان خودت اجازسیاره ابلهانهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با تکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدکودکان خود را مشابه خود تتشخیص آلزایمر سالها قبل آیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت بیست و یکاینکه خانواده ات سالم بادر هر سوراخی سر نکننقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومقانون گذاری و تکاملرژیم غذایی ضد دردچرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی توصیه ها برای واکسیبوزون هیگز جهان را از متلساختار فراکتال وجود و ذههدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمتکامل زبانکاربرد روباتهای ريز، در تغذیه بر ژنها تاثیر داردآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک- قسمت بیست و پاگر نعمت فراموشی نبود بسدرمان پوکی استخواننقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انسالوب فرونتال یا پیشانی مغرشته نوروایمونولوژی و نقنظریه ی تکامل در درمان بیبزرگترین درد از درون است بیماری اسپینال ماسکولار سربازان ما محققا غلبه می وقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهان مشارکتیآب، زندگی است(قسمت پنجم)خودت را از اندیشه هایت حفابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله ی منطقی با اعتراضزندگی هوشمند در خارج از زهمیشه اطمینان تو بر خدا بتفاوت های بین زن و مرد فقبیست تمرین ساده برای جلوشناسایی تاریخچه ی تکاملیواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر گیاه خواری بر رشد وگام کوچک ولی تاثیرگذارجهان ریز و درشتآغاز مبهم آفرینشخطای ادراک کارماابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شواکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر دوپامین و سروتونینپول و شادیجایی خالی نیستالگوی بنیادین و هوشیاریدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقای موجود زنده از ذهن خود را مشغول هماهنگینوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست قسمت تنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکمشاهده آینده از روی مشاهپیوستگی همه ی اجزای جهانحقیقت تنها چیزی است که شاانقراض را انتخاب نکنیددژاوو یا آشناپنداریمعجزه در هر لحظه زندگیاتوبان اطلاعات و پلِ بینرمز جهانچگونه انتظارات بر ادراک بازگشت به ریشه های تکاملاستفاده از انرژی خلاسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک ژن همه چیز نیستتاریک ترین بخش شبپروتز چشمحباب های کیهانی تو در توانسان باشداروهای ام اسمغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و فیزیکدانان ماشینی برای تروبات کیانچالش هوشیاری و اینکه چرا بحثی درباره احساساتی غیراضطراب و ترسسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهتوهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و کمردرد و علل آنترک امروزآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت چهل و سوماولین سلول مصنوعیداروی ضد چاقیمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پارفردا را نمیدانیمروشی برای بهبود هوش عاطفنجات در راستگوییبرای تمدن سازی، باید در ببه نقاش بنگرسیاره ابلهانهوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانکودکان را برای راه آماده تصویر زیبا از سلولآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت بیست و دواینترنت بدون فیلتر ماهوادر والنتاین کتاب بدید همنقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومقانون جنگلراه فراری نیستچرا حجم مغز گونه انسان دربرخی درمان های Spinal Muscular Atبی نهایت در میان مرزهاساختار شبکه های مغزی ثابهدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطتکامل زبانکتاب گران و پرهزینه شد ولثبت و دستکار ی حافظهآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک- قسمت شصت و چهاگر با مطالعه فیزیک کواندرمان پوکی استخواننقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار لوتیراستامرشد مغز فرایندی پیچیده انظریه ی تکامل در درمان بیبسیاری از مجرمان، خودشانبیماری اضطراب عمومیسردرد میگرنوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کشتن عقیده ممکن نیستجهان هوشمندآتش منبع انرژیخودروهای هیدروژنیابزار بقا از نخستین هماندروغ نگو به خصوص به خودتنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تمقابله با کرونا با علم اسزندگی بی دودهمیشه داناتر از ما وجود دتفاوت های تکاملی در مغز وبیش از نیمی از موارد انتقشناسایی سلول های ایمنی اواقعیت چیستمداخله ی زیانبار انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وگامی در درمان بیماریهای جهان شگفت انگیزإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخطای حسابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر دپاکین بر بیماری مپول و عقیدهجاذبهالگوبرداری از طبیعتدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقای موجود زنده از ذهن سالمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبه ی حق خودپیام های ناشناخته بر مغز حقیقت خواب و رویاانواع سکته های مغزیدگرگونی های نژادی و تغییمعرفت و شناختاتوسوکسیمایدرمز جهان خاصیت فراکتالچگونه به سطح بالایی از هوبازخورد یا فیدبکاستفاده از سلول های بنیاسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرژن همه چیز نیستتاریکی من و تو و گرد و غباپروتز عصبی برای تکلمپرورش مغز مینیاتوری انساحد و مرزها توهم ذهن ماستانسان جدید از چه زمانی پاداروهای تغییر دهنده ی سیمغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و فاجعه ی جهل مقدسروح در جهانی دیگر استچالش هوشیاری و اینکه چرا بخش فراموش شده ی حافظهاطلاع رسانی اینترنتیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اکمردرد با پوشیدن کفش مناترکیب آمار و ژنتیکآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت نهماوکرلیزوماب داروی جدید شداروی ضد تشنج با قابليت تمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیفرزندان زمان خودروشی جدید در درمان قطع نخنخاع ما تا پایین ستون فقربرای خودآگاه بودن تو بایبه نقاش بنگرسیر آفرینش از روح تا مغز هوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان استکینگیغم بی پایانکوری گذرای ناشی از موبایتصویر زیبای اصفهانآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت بیست و سوایندرالدر یک فراکتال هر نقطه مرکنقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسقانون جنگلراه های جدید برای قضاوت رچرا خشونت و تعصببرخی روش های تربیتی کودکبی ذهن و بی روحسادیسم یا لذت از آزار دادهدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل زبان انسان از پیشیکتاب زیست شناسی باورثبت امواج الکتریکی در عصآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحساسیت روانی متفاوتاگر تلاش انسان امروز برادرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعرشد مغز علت تمایل انسان بنظریه ی تکامل در درمان بیبسیاری از بیماری های جدیبیماری بیش فعالیسردرد میگرن در کودکانوقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن متاثیر نگاه انسان بر رفتاگل خاردار، زیباستجهان هوشیارآثار باستانی تمدن های قدخورشید مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندریای خدانمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظه های اخلاقی دربارهزندگی در جمع مواردی را برهمیشه راهی هستتفاوت های زبانی سرمنشا تبیشتر کمردردها نیازی به شواهدی از نوع جدیدی از حاواقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وگامی در درمان بیماریهای جهانی که نه با یک رخداد و افت فشار خون ناگهانی در وخطر آلودگی هواابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتونوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی باور حقیقت یا منابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد استمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر داروهای ضد التهاب جاذبه و نقش آن در شکلگیریالتهاب شریان تمپورالدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از ذهت را روی چیزهای مفید متنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تو یک معجزه ایصرع و درمان های آنوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالبی در مورد تشنجپیدایش زبانحقیقت در علم، هرگز نهایی انگشت ماشه ایدانش قدرت استمغز فکر میکند مرگ برای دیاتصال مغز و کامپیوتررنگ کردن، حقیقت نیستچگونه باغبانی باعث کاهش بازسازي مغز و نخاع چالشی استفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرژن هوش و ساختارهای حیاتی تاریکی و نورپرتوهای صادر شده از سیاهحریص نباشانسان خطرناکترین موجودداروهای ضد بیماری ام اس ومغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهفاصله ها در مکانیک کوانتروح رهاییچالش هوشیاری و اینکه چرا بخش های تنظیمی ژنوماطلاعات حسی ما از جهان، چسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها توهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدکنفرانس تشنج هتل کوثر اصترکیب حیوان و انسانآینه در اینهحس و ادراک قسمت چهارمايندگان چگونه خواهند دیدداروی ضد تشنج با قابليت تمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیفرضیه ای جدید توضیح میدهروشی جدید در درمان نابیننخستین تمدن بشریبرای زندگی سالم، یافتن تبه نادیدنی ایمان بیاورسیستم تعادلی بدنهوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر تکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهکی غایب شدی تا نیازمند دلتصویربرداری فضاپیمای آمآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت بیستمایا کوچک شدن مغزانسان الدر کمتر از چند ماه سوش جدنقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرقانونمندی و محدودیت عالمراه های جدید برای قضاوت رچرا در مغز انسان، فرورفتبرخی سلولهای عصبی در تلابی شرمیسازگاری با محیط بین اجزاهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشتکامل ساختار رگهای مغزی کتاب طبیعت در قالب هندسهجلو رفتن یا عقبگردآیا خداباوری محصول تکاملخفاش با شیوع همه گیری جدیاگر خواهان پیروزی هستیدرمان تومورهای مغزی با انقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکلیروپریم داروی ترکیبی ضدرشد در سختی استنظریه ی ریسمانبسیاری از بیماری های جدیبیماری تی تی پیسردرد و علتهای آنوقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاگل زندگیجهان های بسیار دیگرآرامش و دانشخوش قلبی و مهربانیابزار بقا از نخستین هماندرک فرد دیگر و رفتارهای انمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تملاحظات بیهوشی قبل از جرزندگی در سیاهچالههمیشه عسل با موم بخوریمتفاوت ایستایی و تکاپوبا هوش مصنوعی خودکار روبشواهدی از دنیسوان(شبه نئواقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وگاهی لازم است برای فهم و جهانی که از یک منبع، تغذیافت هوشیاری به دنبال کاهخطرات هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمیننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان واکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر داروی ضد تشنج سدیم جدا کردن ناخالصی هاامواجی که به وسیله ی ماشیدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقای موجود زنده از ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکاروزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکمطالعه ای بیان میکند اهدپیر شدن حتمی نیستحقیقت راستین انسان علم بانگشت نگاری مغز نشان میددانش محدود به ابعاد چهارمغز قلباثر مضر مصرف طولانی مدت ررنگین کمانچگونه تکامل مغزهای کنونیبحتی علمی درباره تمایل باستفاده از سلول های بنیاسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاریکی خواهد ترسیدعلم و ادراک فقط مشاهده ی ژن ضد آلزایمرتاریخ همه چیز را ثبت کردهپرسش و چستجو همیشه باقی احرکت چرخشی و دائمی کیهانانسان عامل توقف رشد مغزداروی فامپیریدین یا نورلمغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انسانفاصله ی همیشگی تصویر سازروزه داری متناوب، مغز را چالش هوشیاری و اینکه چرا بخش بزرگی حس و ادراک ما ااطلاعاتی عمومی در مورد مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتوپیراماتعید نوروز مبارککنگره بین المللی سردرد دترازودونآیندهحس و ادراک قسمت نوزدهمايا اراده آزاد توهم است یداروی ضد تشنج توپیراماتمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بفساد اقتصادی سیتماتیک درروشی جدید در درمان سکته منخستین تصویر از سیاهچالهبرخی ملاحظات در تشنج های به هلال بنگرسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل تکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمکیهان خود را طراحی میکندتصور از زمان و مکانآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت دهمایا این جمله درست است کسیدر آرزوهایت مداومت داشتهنقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوقارچ بی مغز در خدمت موجودراه پیروزی در زندگی چیستچرا ذرات بنیادی معمولاً برخی سيناپسها طی تکامل و بی عدالتی در توزیع واکسن ستم با شعار قانون بدترین هر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبتکامل شناخت انسان با کشفکتاب، سفری به تاریخجلوتر را دیدنآیا دلفین ها می تواند از خلا، حقیقی نیستاپی ژنتیکدرمان تشنجنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکلیس دگرامفتامین یا ویاسز گهواره تا گورنظریه تکامل در درمان بیمبشکه ای که ته نداره پر نمبیماری دویکسردرد تنشنویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی دتاثیر ویتامین دی بر بیماگلوله ی ساچمه ایجهان هایی در جهان دیگرآرامش و سکونخوشبختی دور از رنج های مابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش اچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تممانتین یا آلزیکسا یا ابزندگی زمینی امروز بیش از همجوشی هسته ای، انرژِی بتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبا تعمق در اسرار ابدیت و شیشه ی بازالتی و سیلیکونواقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر گیاه خواری بر رشد وگاهی مغز بزرگ چالش استجهانی در ذهنافتخار انساندفاع از پیامبرابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهنوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قماپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر درجه حرارت بر مغزجدایی خطای حسی استامیوتروفیک لترال اسکلرودو سوی واقعیتابزار بقای موجود زنده از ذره ی معین یا ابری از الکچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر یک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر درجه حرارت بر عملکمعماری، هندسه ی قابل مشاپیشینیان انسان از هفت میحقیقت غیر فیزیکیانتقال ماده و انرژیدانش بی نهایتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیدرهبر حقیقیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحث درباره پیدایش و منشا استفاده از سلول های بنیاسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولید سلولهای جنسی از سلعلم و روحژنها نقشه ایجاد ابزار هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس چشایی و بویاییانسانیت در هم تنیده و متصداروی لیراگلوتیدمغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در انفتون های زیستیروزه داری و بیمار ی ام اس چالش دیدگاه های سنتی در ببخش بزرگتر کیهان ناشناختاطلاعاتی عمومی در مورد مسوخت هیدروژنی پاکهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش توانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآکنگره بین المللی سردرد دتراشه ی بیولوژِیکآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت هفتمايا اراده آزاد توهم است یدارویی خلط آورمغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژفشار و قدرتريتوکسيمب در درمان ام اسنخستین روبات های زنده ی جبرخی مرزهای اخلاق و علوم به کدامین گناه کشته شدندسکوت و نیستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلاتکامل مداومغربال در زندگیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتصادف یا قوانین ناشناختهآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت دوازدهمایا ابزار هوشمندی یا مغز در آسمان هدیه های نادیدننقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تقبل از آغازراه انسان شدن، راه رفتن وچراروياها را به یاد نمی آبرداشت مغز ما از گذر زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سستم، بی پاسخ نیستهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینتکامل، نتیجه ی برنامه ریکتابخانهجمجمه انسان های اولیهآیا دلفین ها میتوانند باخلا، خالی نیستابتدا سخت ترین استدرمان جدید ALSنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تلا اکراه فی الدینزمین در برابر عظمت کیهاننظریه تکامل در درمان بیمبشریت از یک پدر و مادر نیبیماری دیستروفی میوتونیسردرد سکه ایویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استتاثیر ویروس کرونا بر مغز گلوئونجهان یکپارچهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخانه ی تاریکابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمن کسی در ناکسی دریافتم زندگی زودگذرهمراه سختی، اسانی هستتفاوتهای جنسیتی راهی برابا خدا باششکل های متفاوت پروتئین هواقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وگذر زمان کاملا وابسته به جهان، تصادفی نیستافراد آغاز حرکت خودشان ردفاع در برابر تغییر ساختدردهای سال گذشته فراموش نوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقاپوشاندن خود از نورتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های امید نیکو داشته باش تا آندولت یا گروهکابزار بقای موجود زنده از ذرات کوانتومی زیر اتمی قچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکمعنی روزهپیشرفت های جدید علوم اعصحقیقت غیر قابل شناختاندوه در دنیا استدانشمندان موفق به بازگردمغز مانند تلفن استاثرات مفید قهوهروی و منیزیم در تقویت استچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثي درباره هوش و تفاوتهاستیفن هاوکینگ در مورد هسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتولترودینتومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهژنها ، مغز و ارادهتازه های بیماری پارکینسوآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک (قسمت اول )انسانیت در برابر دیگرانداروی تشنجی دربارداریمغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات عضلانی ژنتیکفروتنی و غرورروزه داری سلول های بنیادچاالش ها در تعیین منبع هوبخش دیگری در وجود انسان هاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسودمندی موجودات ابزی بر هوش عاطفی قسمت نهممهربانی، شرط موفقیتتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستکنترل همجوشی هسته ای با هتربیت کودکان وظیفه ای مهآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت هفدهمای نعمت من در زندگیمداستانها و مفاهیمی اشتبامغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهانفضای قلب منبع نبوغ استریه زغالینرمش های مفید برای درد زابرخی نکات از گاید لاین پربه امید روزهای بهترسکوت، پر از صداهیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتتکامل چشممقالاتکیست هیداتید مغزتظاهر خوابیده ی مادهآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت سومایا بیماری ام اس (مولتیپدر آستانه ی موج پنجم کووینقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تقبل از انفجار بزرگراه بی شکستچراروياها را به یاد نمی آبررسي علل احتمالي تغيير بیماری لبر و نابینایی آنستون فقرات انسان دو پا جلهر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدستکثیر سلول در برابر توقف کجای مغز مسئول پردازش تججنبه های موجی واقعیتآیا دست مصنوعی به زودی قاخلاصه ای از مطالب همایش مابتدایی که در ذهن دانشمندرمان جدید میگرن با انتی نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز لاموژین داروی ضد اوتیسم؟زمین زیر خلیج فارس تمدنی نظریه تکامل در درمان بیمبعد پنجمبیماری ضعف عضلات نزدیک بسردرد عروقی میگرنویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر ژنها بر اختلالات خگمان میکنی جرمی کوچکی در جهان یکپارچهآزمون تجربی، راهی برای رخانواده پایدارابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حزندگی سلول در بدن، جدای اهمراهی نوعی سردرد میگرنیتقلید مرحله ای نسبتا پیشبا طبیعت بازی نکنشکل پنجم مادهواقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وگذشته را دفن کنجهش های ژنتیکی مفید در ساافراد بی دلیل دوستدار تو دقیق ترین تصاویر از مغز ادردی که سالهاست درمان نشنوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیسپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های امید نجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزارهای پیشرفته ارتباط ذرات کوانتومی زیر اتمی قچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تسفر فقط مادی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر درجه حرارت بر عملکمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهحقایق ممکن و غیر ممکناندوه دردی را دوا نمیکنددانشمندان نورون مصنوعی سمغز مادران و کودکان در زماثرات مفید روزه داریرویا و واقعیتچگونه حافظه را قویتر کنیبحثی جالب درباره محدودیتاستیفن هاوکینگ در تفسیر سلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موژنهای مشترک بین انسان و وتبدیل پلاستیک به کربن و سآلودگی هوا و پارکینسونحس و ادراک (قسمت دوم )انسان، گونه ای پر از تضادداروی جدید ALSمغز ابزار برتر بقااختراع جدید اینترنت کوانفرگشت و تکامل تصادفی محض روزهای بد باقی نمیماندناتوانی از درمان برخی ویبخشیدن دیگران یعنی آرامشاعتماد به خودسی و سه پل اصفهانهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیکنترل جاذبهترجمه ای ابتدایی از اسراآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت هجدهمای همه ی وجود مندخالت در ساختار ژنهامغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به قفس ذهنریواستیگمیننرمش های مفید در سرگیجهبرخی نرمش ها برای زانوبه بالا بر ستارگان نگاه کسکته مغزیهیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج تکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماکیست کلوئید بطن سومتظاهری از ماده است که بیدآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت سی و هشتمایا بدون زبان میتوانیم تدر درمان بیماری مولتیپل نقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تقبرستان ها با بوی شجاعترابطه تشنج و اوتیسمنزاع بین جهل و علم رو به پبررسی و اپروچ جدید بر بیمبیماری های میتوکندریستارگانی قبل از آغاز کیههرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهتأثیر نگاه انسان بر رفتاکرونا چه بر سر مغز می آورجنسیت و تفاوت های بیناییآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخلاصه ای از درمان های جدیابتذال با شعار دیندرمان جدید کنترل مولتیپلنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تلایو دوم دکتر سید سلمان فزمان چیستهفت چیز که عملکرد مغز تو بعد از کرونابیماریهای تحلیل عضلانی اسرطان کمیت گراییویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر کلام در آیات کلام بگنجینه ای به نام ویتامین جهان کنونی و مغز بزرگتریآزمون ذهنی گربه ی شرودینخار و گلابزار بقا از نخستین هماندرک احساسات و تفکرات دیگچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زندگی، مدیریت انرژیهندسه ی پایه ایتقلید از روی طبیعتبالاترین هدف از دولتشکست حتمیوالزارتان داروی ضد فشار مرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وگربه شرودینگر و تاثیر مشجهش های ژنتیکی غیر تصادفافزایش قدرت ادراکات و حسابزار بقای موجود زنده از دل به دریا بزندرس گرفتن از شکست هانوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز زبان نیاز تکاملی استمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیدپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکجریان انرژی در سیستم های امید جدید بر آسیب نخاعیدورترین نقطه ی قابل مشاهابزارهای بقا از نخستین هذرات کوانتومی زیر اتمی قچیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استحل مشکلاندوهگین نباش اگر درب یا دانشمندان یک فرضیه رادیکمغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جوانارویا و کابوسنگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی در مورد نقش ویتامين استخوان های کشف شده، ممکسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک تا کماستروژن مانند سپر زنان دسلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفژنهای هوش ، کدامندتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آلزایمرحس و ادراک قسمت 67انعطاف پذیری مکانیسمی علداروی جدید s3 در درمان ام مغز از بسیاری حقایق می گرادامه بحث تکامل چشمفراموش کارها باهوش تر هسروزهای سختناتوانی در شناسایی چهره بخشش، عقلانی یا غیر عاقلاعتماد به خودسیلی محکم محیط زیست بر انهوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان توسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتکندر در بیماریهای التهابترس و آرمان هاآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت هشتمای آنکه نامش درمان و یادشدر مانهای کمر دردمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین مقفس را بشکنریاضیات یک حس جدید استنرمشهای مهم برای تقویت عبرخی نرمش های گردنبه بالاتر از ماده بیندیشسال سیزده ماهههیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتعداد کلی ذهن ها در جهان آیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت سی و ششمایا تکامل هدفمند استدر سال حدود 7 میلیون نفر نقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها تقدم زدن و حرکت دید را تغیرادیوی مغز و تنظیم فرکاننزاع بین علم و نادانی رو بررسی ژنها در تشخیص بیمابیماری های مغز و اعصاب و سخن و سکوتهز ذره، یک دنیاستماده ی تاریکتئوری تکامل امروز در درمکریستال هاجنسیت و تفاوت های بیناییآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخم شدن فضا-زمانابداع دی ان ای بزرگترین ددرمان جدید ای ال اس، توفرنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا ززمان و مکان، ابعاد کیهان هفت سین یادگاری از میراث بعد از کرونابیماری، رساله ای برای سلسرعت فکر کردن چگونه استویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر کپسول نوروهرب بر نگویید نوزده و ایمنی ساکتجهان کاملی در اطراف ما پرآزمون ذهنی گربه شرودینگرخارق العاده و استثنایی بابزار بقا از نخستین هماندرک تصویر و زبان های مخلتچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زونیسومایدهندسه ی رایج کیهانتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمواکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزیده ای از وبینار یا کنفجهش تمدنی عجیب و شگفت انسافزایش مرگ و میر سندرم کوابزار بقای موجود زنده از دلایلی که نشان میدهد ما بدست کردن در گوشنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز زبان و کلمه حتی برای کسانمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگوتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیواکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیپیچیدگی های مغزمگستاثیر درجه حرارت بر عملکجستجوی متن و تصویر به صورامید درمان کرونا با همانديدن با چشم بسته در خواب ابزارهای بقا ازنخستین همرفتار مانند بردهنکاتی در مورد تشنجباهوش ترین و با کیفیت تریاز روده تا مغزسفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53تو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هحلقه های اسرارآمیزاندام حسی، درک از بخش هایدانشمندان ژنی از مغز انسمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان فلج نخاعی با الکترودهای رویا و خبر از آیندهنگاه انسان محدود به ادرابحثی در مورد نقش کلسیم و اسرار آفرینش در موجسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهژنهای حاکم بر انسان و انستبدیل سلولهای محافط به سآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت 74اهرام مصر از شگفتی های جهداروی جدید میاستنی گراویمغز به تنهایی برای فرهنگ اداراوون تنها داروی تاییفراموشی همیشه هم بد نیستروش مقابله مغز با محدودینادیدنی ها واقعی هستندبدون پیر فلکاعداد بینهایت در دنیای مسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکنتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرکوچ از محیط نامناسبتسلیم شدن از نورون شروع مآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت پنجمایمپلانت مغزی کمک میکند در محل کار ارزش خودت را بمغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوقلب و عقلریسدیپلام تنها داروی تایچرا ماشین باید نتایج را پبرخی یونها و مولکول های مبه جای محکوم کردن دیگران سانسور از روی قصد بسیاری هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیکاهش التهاب ناشی از بیماتعذیه ی ذهنآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت سیزدهمایجاد احساساتدرمان های اسرار آمیز در آنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدقدرت مردمراز تغییرنزاع بین علم و جهل رو به پبررسی بیماری التهابی رودبیماری وسواسسخن پاک و ثابتهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیتئوری تکامل در پیشگیری و کریستال زمان(قسمت اولجهل مقدسآیا راهی برای رفع کم آبی خونریزی مغز در سندرم کووابزار هوش در حال ارتقا ازدرمان جدید سرطاننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تلحظات خوش با کودکانزمان و صبرهم نوع خواری در میان پیشیبعد از کرونا دلخوشی بیهوبیندیشسعی کن به حدی محدود نشویویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر کپسول نوروهرب بر تگوشه بیماری اتوزومال رسسجهان پیوستهآزادی عقیده، آرمانی که تخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقا از نخستین هماندرک حقیقت نردبان و مسیری نه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زونا به وسیله ویروس ابله هندسه بنیادینتقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وگزارش یک مورد جالب لخته وجهشهای مفید و ذکاوتی که دافزایش سرعت پیشرفت علوم ابزار بقای موجود زنده از دنیای شگفت انگیز کوانتومدست آسماننوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتزبان و بیان نتیجه ساختمامناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های بتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلپیچیدگی های مغزی در درک زجستجوی هوشیاری در مغز ماامیدوار باش حتی اگر همه چدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزارهای بقای موجود زندهرفتار وابسته به شکلچگونه مولکول های دی ان ایباور و کیهان شناسیاز سایه بگذرسفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیبایییکی از علل محدودیت مغز امتاثیر رو ح و روان بر جسمپاسخ گیاهان در زمان خوردحمله ویروس کرونا به مغزانرژی بی پایان در درون هردانشمندان پاسخ کوانتومی مغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گفلج بل، فلجی ترسناک که آنرویا بخشی حقیقی از زندگی نگاه از بیرون مجموعهبحثی در مورد حقیقت فضا و رویا تخیل یا واقعیتنگاه از دور و نگاه از نزدبحثی در مورد عملکرد لوب فاسرار بازسازی اندام هاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اکل اقیانوس در یک ذرهتبر را بردارآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت 75اولویت بندی ها کجاستداروی جدید برای میاستنی مغز بیش از آنچه تصور میشوادب برخورد با دیگرانفراموشی و مسیر روحانیروش های صرفه جویی در ایجانادانی در قرن بیست و یکم،برنامه و ساختار پیچیده مبقای حقیقی در دور ماندن اسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می تواندتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا سکوچک شدن مغز از نئاندرتاتشنچ پانایوتوپولوس تشنج آیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت پنجاهایمپلانت نخاعی میتواند ددر چه مرحله ای از خواب ، رنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فقلب دروازه ی ارتباطریشه های مشترک حیاتچرا مغز انسان سه هزار سالبرخی اثرات مضر ویتامین دبه خودت مغرور نشوسانسور بر بسیاری از حقایهیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدتکامل تکنولوژیپیامهای کاربرانکاهش حافظه هرچند فرایندیتغییر الگوی رشد مغزی با زآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت ششمایرادهای موجود در خلقت بدرمان های بیماری آلزایمرنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسقدرت کنترل خودراست دستی و چپ دستینسبیت عام از زبان دکتر بربررسی سیستم تعادلی بدن ابیماری کروتز فیلد جاکوبسختی ها رفتنی استهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیتئوری جدید، ویران کردن گکریستال زمان(قسمت دوم)جهان فراکتالآیاما مقهور قوانین فیزیکخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبزمان واقعیت است یا توهمهمه چیز موج استبعد از کرونا دلخوشی بیهوبیهوش کردن در جراحی و بیمشلیک فراموشیویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر کپسول نوروهرب بر سگوشت خواری یا گیاه خواریجهان پیوستهآزار دیگری، آزار خود استخدا موجود استابزار بقا از نخستین هماندرک دیگراننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در پیر شدنهندسه در پایه ی همه ی واکتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر گیاهخواری بر رشد و گشایش دروازه جدیدی از طرجهشهای مفید و ذکاوتی که دافسردگی و اضطراب در بیماابزار بقای موجود زنده از دنیا، هیچ استدستورالعمل مرکز کنترل بینوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های بتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عوبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستپیوند قلب خوک، به فرد دچاحفره در مغزامیدواری و مغزدین اجباریابزارهای بقای از نخستین رفتار اجتماعی انسان، حاصچگونه میتوان با قانون جنباد و موجاز علم جز اندکی به شما داسفر دشوار اکتشافهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبیافته های نوین علوم پرده تاثیر روده بر مغزپختگی پس از چهل سالگي به حمایت از طبیعتانرژی تاریکدانشمندان اولین سلول مصنمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمفلج خوابفلج خواب چیسترویا حقی از طرف خدانگاه از درون مجموعه با نگبحثی درباره هوش و تفاوتهاصل بازخوردسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانکلمات بلند نه صدای بلندتحریک عمقی مغز در آلزایمآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت 78اولین مورد PML به دنبال تکداروی جدید برای ای ال اسمغز برای فراموشی بیشتر کادراک ما درک ارتعاشی است فرایند پیچیده ی خونرسانیروش هایی برای جلوگیری از نازوکلسینبرنامه ی مسلط ژنها در اختبلندی در ذهن ما درک بلندیسیاهچاله های فضایی منابعهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداکوچکترین چیز یک معجزه استشنج چیستآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت پنجاه و یایمان به رویادر ناامیدی بسی امید استنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انقلب روباتیکرژیم های غذایی و نقش مهم چرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی اختلالات عصبی مثانهبه دنبال رستگاری باشساهچاله ها تبخیر نمیشودهیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدتکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرکاهش دوپامین عامل بیماریتغییر زودتر اتصالات مغزیآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت شصت و هشتاکسی توسین و تکامل پیش ادرمان های جدید میگرننقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزقدرت انسان در نگاه به ابعرجزخوانی هایی که امروز بنسبت ها در کیهانبررسی علل کمر درد در میانبیماری گیلن باره و بیمارسرنوشتهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستتا 20 سال آینده مغز شما به کریستال زمان(قسمت سوم)جهان قابل مشاهده بخش کوچآب زندگی است قسمت چهارمخواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوزمان پلانکهمه چیز در زمان مناسبتفکر قبل از کاربیهوشی در بیماران دچار اشلیک فراموشیویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر کپسول نوروهرب بر سگیلگمش باستانی کیستجهان پر از چیزهای اسرار آآسيب میکروواسکولاریا آسخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زیباترین چیز در افزایش سهندسه زبانِ زمان استتقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیواکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر انتخاب از طرف محیط پل جویی اصفهانجوانان وطناقلیت خلاقابزار بقای موجود زنده از دندان ها را مسواک بزنید تدغدغه نتیجه ی نادانی استنور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عوجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات نخاعیپیوند مغز و سر و چالشهای حق انتخابامیدی به این سوی قبر نیستدین، اجباری نیستابزارهای دفاعی و بقای مورقیبی قدرتمند در برابر مچگونه مغز پیش انسان یا همباد غرور و سر پر از نخوت وازدواج های بین گونه ای، رسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچیاد گرفتن مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر پروژه ی ژنوم انسانیحوادث روزگار از جمله ویرانرژی تاریک که ما نمی تودانشمندان تغییر میدان مغمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیماحساس گذر سریعتر زمانفلج دوطرفه عصب 6 چشمرویاها از مغز است یا ناخونگاه حقیقی نگاه به درون ابحثی درباره هوش و تفاوتهاصل علت و تاثیرسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را کلوزاپین داروی ضد جنونتداوم مهم است نه سرعتآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت 82اولین مورد پیوند سر در انداروی جدید برای دیابتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ادغام میان گونه های مختلفرایند تکامل و دشواری هاروش هایی ساده برای کاهش انباید صبر کرد آتش را بعد برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱بلوغ چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش عاطفی قسمت سومموسیقی نوتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درککووید نوزده و خطر بیماری تشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت پنجاه و داین پیوند نه با مغز بلکه در هم تنیدگی مرزها و بی منقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انقلب را نشکنرژیم های غذایی و نقش مهم چرا ویروس کرونای دلتا وابرخی اصول سلامت کمربه زودی شبکه مغزی به جای سایه را اصالت دادن، جز فرهیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالتکامل داروینی هنوز در حاکاهش سن بیولوژیکی، تنها تغییر عمودی سر انسان از پآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت شصت و دواگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان های جدید در بیماری نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزقدرت ذهنرحم مصنوعینسبت طلایی، نشانه ای به سبزرگ فکر کنبیماری آلزایمر، استیل کوسریع دویدن مهم نیستهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا تا بحر یفعل ما یشاکشف مکانیسم عصبی خوانش پجهان موازی و حجاب هاآب زندگی است قسمت هفتمخواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازازمان به چه دلیل ایجاد میشهمه چیز در زمان کنونی استتفکر خلا ق در برابر توهم بیوگرافیشنا در ابهای گرم جنوب نیاویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر کتامین در درمان پاگیاه بی عقل به سوی نور میجهان پر از چیزهای جادویی آسیب ها ناشی از آلودگی هوخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زیر فشار کووید چه باید کرهنر فراموشیتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلواکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیتاثیر احتمالی عصاره تغلیپل خواجو اصفهانجواب دانشمند سوال کننده الکترومغناطیس شنوایی و هابزار بقای موجود زنده از ذهن ما از در هم شکستن منبنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسوراپامیل در بارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات بین دو همسر و برخیپیوند اندام از حیوانات بحقیقت قربانی نزاع بین بی امیدی تازه در درمان سرطادید تو همیشه محدود به مقدابعاد و نیازهای تکاملیرموزی از نخستین تمدن بشرچگونه هموساپينس بر زمین بار بزرگ ایستادن بر دو پااسکار، لگوی هوشمندسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانیاد بگیر فراموش کنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر پروژه ی ژنوم انسانیحکمت الهی در پس همه چیزانرژی خلا ممکن استدانشمندان روش هاي جدیدی مغز و سیر تکامل ان دلیلی احساسات کاذبفناوری هوش مصنوعی نحوه خرویاهای پر رمز و حیرتی درنگاه دوبارهبحثی درباره هوش و تفاوتهاصل عدم قطعیت از کوانتوم سندرم کووید طولانیهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را کلام و زبان، گنجینه ای بستداخل مرزها و صفات با بینآنچه ناشناخته است باید شحس و ادراک قسمت چهلاولین هیبرید بین انسان و داروی جدید ضد میگرنمغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و فرایند حذف برخی اجزای مغروش جدید تولید برقنبرو و انرژی مداومبرین نت به جای اینترنتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بکودک هشت ساله لازم است آدتشنج عدم توازن بین نورون آیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت پنجاه و ساین اندوه چیستدر هم تنیدگی کوانتومینقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساقیچی ژنتیکیرژیم ضد التهابیچرا پس از بیدار شدن از خوبرخی بیماری ها که در آن ببه زیر پای خود نگاه نکن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با هیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفتتکامل داروینی هنوز در حاکایروپاکتیک چیستتغییرات منطقه بویایی مغزآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت شصت و ششاگر میدانی مصیبت بزرگتر درمان های رایج ام اسنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقتقدرت عشقرحم مصنوعینشانه های گذشته در کیهان بزرگ شدن مغز محدود به دوربیماری الزایمرسریعترین کامپیوتر موجودهستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیتابوهای ذهنیکشف مکانیسمی پیچیده در بجهان ما میتواند به اندازآب زندگی است قسمت اولخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون دارونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازازمان شگفت انگیزهمه چیز، ثبت می شودتفاوت مغز انسان و میمون هبیوگرافیشناخت و معرفت، و نقش آن دویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر گیاه خواری بر رشد وگیاه خواری و گوشت خوار کدجهان دارای برنامهآشنا پنداریخسته نباشی باباابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز زیرفون داروی ضد ام اسهنر حفظ گرهتلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود نداردتاثیر ترکیبات استاتین (سپلاسمای غالبجوسازی مدرنالکتروتاکسی(گرایش و حرکابزار بقای موجود زنده از ذهن چند جانبه نیازمند نگنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر درجه حرارت بر عملکمشکلات روانپزشکی پس از سپیوند سر آیا ممکن استحقیقت آنطور نیست که به نظامگا سه عامل مهم سلامتدیدن خدا در همه چیزابعاد اضافه ی کیهانرمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه هوشیاری خود را توسبار سنین ابزار هوشمندی ااساس انسان اندیشه و باور سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگییادگیری مهارت های جدید دتاثیر رژیم گیاه خواری بر پروانه ی آسمانیحافظه میتواند بزرگترین دانسان قدیم در شبه جزیره عدانشمندان روشی برای تبدیمغز کوانتومی