دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و دوم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و دوم

حرکت از ابتدای ساده به سوی پیچیدگی و تمایزهای بیشتر، سیر حرکت در دنیای امروز ماست و شاید نگاه بر قبل از تکینگی، از این نظر جالب توجه باشد.

مطالعات فیزیک جدید، ما را به ثابت کیهانی ای می رساند که با قوانین و مقررات کیهان ما قابل توجیه نیست. علاوه بر آن، مشاهدات بسیاری وجود دارد که محدود شدن وجود ما را به عالم مادی نفی میکند.

از جمله آنها وجود ایثار حقیقی در میان انسانها است که قوانین عالم ماده و ژنهای خودخواه در برابر آن، حقیر است و قادر به خلق آن نیست.

از دیگر موارد، ثابت بودنمن در همه سنین است با اینکه میدانیم جسم یک انسان هشتاد ساله قطعا همان جسم او در ده سالگی نیست و فراتر از این، میدانیم هر روز تعداد زیادی از سلول های بدن ما نوسازی میشود ولی با وجود همه این حقایق، من ثابت باقی میماند و تحت تاثیر این دگرگونی ها نیست.

مورد دیگر انفجار بزرگ شگفت انگیزی است که در کنار آن، همه قوانین فیزیکی عالم مادی ما منهدم میشود. و مشخص است وقتی در نزد تکینگی و انفجار بزرگ، قوانین فیزیک کار نمیکند مشاهده قبل از آن بر اساس قوانین فیزیکی، ناممکن است.

هرچه باشد مشخص است که قبل از انفجار بزرگ به عنوان یک حدث و یک پدیده جدید، علتی موجود است و این کاملا عقلانی است که هر چیزی حتی اگر علت مادی برای آن متصور نباشد، نیازمند علتی است و تصور آن علت به عنوان عدم مطلق، هرگز منطقی نیست و فاقد چیزی، نخواهد توانست چیزی را بیافریند و علت آن باشد. پس چیزی غیر مادی پشت انفجار بزرگ هست و اگر آن را نمی بینیم، دلیلی بر نبود آن نیست. حتی در جهان مادی ما در میان اجزای ماده، بخشی هایی هست که قابل رویت با چشم نیست ولی وجود دارد مانند گازهای غیرقابل رویت یا اجزای کوانتومی مانند الکترون و پروتون و کوارک و ....

جهان ما ابتدایش تکینگی است ولی منشا این تکینگی، عدم و بی چیزی نیست بلکه علتی مسلط بر عالم ماده دارد که میتواند ماده و حیات ماده را بیافریند و عدم مشاهده آن با چشم، هرگز دلیلی بر نبود آن نیست؛ چه بسیار امواج الکترومغناطیس که در محدوده طیف قابل رویت نیست!

پس قبل از انفجار بزرگ، الزاما سیر رو به ارتقای پس از تکینگی مشاهده نمی شود زیرا قوانین و مقررات آن با ماده متفاوت است.

اگر از تکینگی تا مغز انسان امروز پیچیدگی و کثرت بسیار زیاد شده است، نمی توانیم نتیجه بگیریم قبل از تکینگی هم این سیر ادامه می یابد و اساسا تکینگی و ابتدای عالم ماده شاید اگر با جهان علت های جهان مادی یا موتور عالم مادی، مقایسه شود اصلا تکینگی نباشد بلکه کثرتی نزدیک به بی نهایت باشد!

و مقیاس های آن جهان و اندازه گیری های آنجا اگر با همین موارد در جهان ما مقایسه شود، میتواند اعداد شگفت انگیزی را نشان دهد که در جهان ما عجیب مینماید!

وارد عصر ششم یا پایانی کیهان شده ایم!

کیهان امروز، مانند دیروز نیست هر لحظه- که میگذرد- تغییرات مهم و دقیقی رخ میدهد، حتی اگر بسیاری از این تغییرات را با اندازه گیری های زمانی بشری نتوان درک کرد. وقتی کیهان، در حال بزرگ شدن است، یعنی مسافت ها بین بزرگترین ساختارهای کیهانی با گذشت زمان، زیاد میشود. یک ثانیه قبل، کیهان کوچکتر بوده است و یک ثانیه بعد، کیهان اندکی بزرگتر است ولی آن تغییرات ناچیز، در طول زمان طولانی کیهانی، تراکم می یابد و بر چیزی بیش از مسافت های تنها تاثیر میگذارد.

و وقتی کیهان، توسعه یافت اهمیت نسبی پرتوها، ماده و نوترون ها و نیروی تاریک، تغییر خواهد کرد. و درجه حرارت کیهان تغییر میکند.

به همین ترتیب وقتی به آسمان نگاه میکنی به تدریج همه آنچه خواهی دید، تغییر خواهد کرد!

بسیاری متفق هستند که ما می توانیم عمر کیهان را به شش مرحله زمانی مختلف تقسیم کنیم و در عمل، ما در مرحله آخر هستیم.

توضیح شکل: شکلی که بیان میکند چگونه هر چیز از ماده در بالا، پرتوها در وسط و ثابت کیهانی در پایین، طی گذر زمان و بزرگ شدن کیهانی، تشکیل میشود و هرچه کیهان توسعه پیدا کند چگالی ماده کم میشود و حرارت پرتوها کاهش می یابد و طول موج ها بلندتر و نیرو کم میشود. از سوی دیگر چگالی ماده تاریک- اگر رفتار آن را همانگونه تصور کنیم که امروز مورد تصور است یعنی به عنوان شکلی از شکلهای نیرو- که در خود فضاست و از آن منشا میگیرد- این چگالی، ثابت باقی میماند. میتوانیم آن را از شکل رسم شده بفهمیم.

بله هر چیز در کیهان ما دارای مقدار مشخصی از نیرو در درون خود است:ماده پرتو، ماده تاریک و ...

و هرگاه کیهان توسعه یابد حجمی که این شکلهای نیرو درگیر میکند- متفاوت میشود و هر کدام آنها دارای چگالی نیرویی است که به شکل متفاوتی، تکامل می یابد. و به صورت خاص، وقتی افقی را- که می توانیم با متغیر a مشاهده کنیم- مشخص نماییم در آن زمان، ماده، چگالی نیرو معادل 1/a^3 خواهد داشت.
و در مورد ماده، چگالی

برابر با جرم بخش بر حجم است و جرم از طریق فرمول زیر خیلی ساده میتواند به انرژی تبدیل شود: E=mc^2.

چگالی نیرو بر اساس قانون a^4-1 متحول خواهد شد زیرا نیرو در زمان پرتوافکنی، چگالی عددی، تعداد ذرات در واحد حجم تصور میشود. و نیروی هر فتون واحد با توسعه کیهان، توسعه می یابد. تا عامل دیگری برای هر 1/a از ماده، اضافه شود.

و نیروی تاریک از خصوصیات خود کیهان است از این رو چگالی نیرو دارای ثابت a^0-1 است و این با چشم پوشی از توسعه کیهان یا حجم آن است.

رویت تاریخی توسعه کیهان و آنچه در آن وجود دارد حالت حرارتی و چگالی آن- که معروف به انفجار بزرگ است- و توسعه آن و تشکیل ساختار آن به صورت تدریجی

مجموعه کاملی از بیانات از جمله رصد عناصر نوری و پرتوهای پس زمینه کیهانی، انفجار بزرگ را تفسیری درست برای هر چه- که امروز میبینیم- میکند. و هرگاه کیهان توسعه یابد سرد هم میشود و به هر کدام از یونها و ابر گازی و ستارگان و در آخر کهکشان ها اجازه میدهد، شکل بگیرد. در مورد کیهان اینها برای دوره ای طولانی تر وجود داشته است و بیشتر توسعه خواهد یافت و در آینده، سردتر خواهد شد و به این ترتیب در گذشته گرمتر بوده و جاذبه آن بیشتر، همراه و هم جنس بوده است و در آینده بیشتر توسعه خواهد یافت. با تطبیق قوانین فیزیک بر کیهان، و با مقایسه راه حل های محتمل با ملاحظات و اندازه گیری هایی- که به دست آورده ایم- میتوانیم بفهمیم از کجا آمده ایم و به کجا میرویم و نیز میتوانیم تاریخ گذشته خود را در طول راه بازگشت به لحظه انفجار بزرگ و حتی قبل از آن در دوره ضخیم و وسیع شدن کیهانی برآورد کنیم و میتوانیم کیهان کنونی خود را در آینده دور هم پیشبینی کنیم و مسیر نهایی ای را- که هر چیز موجود در انتظار آن است- پیشگویی کنیم.

تاریخ کیهان ما در کاملترین شکل، مفهومی بسیار پیچیده است زیرا فقط ما نظریه جاذبه ای را میفهمیم- که کیهان بر آن بنا شده است- و نیز به این دلیل که معدل توسعه کیهان فعلی و ترکیب نیرو را میشناسیم.

بله نور به طور مداوم در طول کیهان در حال توسعه، سفر خواهد کرد و ما به رویارویی با آن نور تصادفی در آینده خواهیم رسید ولی این نگاه، محدود به زمانی خواهد بود که به ما میرسد و ما نیازمند بررسی پرتوهای پنهان و موج های طولانی تر برای رسیدن به رویت جرم های مرئی خواهیم بود و آن حدود، تکنیکی است و مادی نیست.

وقتی بر اساس رفتار کیهان، خطوط فاصل را مشخص کنیم می بینیم شش مرحله زمانی مختلف وجود دارد که طی عمر کیهان از آنها گذر میشود:

عصر بزرگ شدن و ضخیم شدن: که قبل و همزمان با انفجار بزرگ داغ است.

عصر سوپ کیهانی ابتدایی: از انفجار بزرگ داغ تا ایجاد واکنش های هسته ای دگرگون کننده و واکنش های مولکولی در کیهان جوان.

عصر پلاسما: از نهایت واکنش های هسته ای و مولکولی غیر منتش

ر تا زمانی- که کیهان به میزان کافی سرد شود تا ماده متعادل به صورتی پایدار ایجاد شود.

عصر دوره های زمانی تاریک: از زمان ایجاد ماده متعادل تا دوره ای- که در آن، ستارگان و کهکشانها با یونیزه کردن فضای بین کهکشان های کیهانی در کاملترین شکل ایجاد میشود.
عصر ستارگان: از نهایت باردار کردن تا زمانی- که جاذبه در مورد ایجاد و شکل گیری حکم می کند و رشد ساختار کیهانی دارای مقیاس های بسیار بزرگ، متوقف شود و این، در زمانی است که چگالی نیروی تاریک بر چگالی ماده عادی تسلط و هیمنه یابد.
عصر نیروی تاریک: و این مرحله پایانی عمر کیهان ماست و در این زمان، توسعه کیهان شتاب میگیرد و اجسام با سرعتی زیاد از هم دور میشوند و دوباره برنمی گردند. و ما از میلیون ها سال قبل، در عمل وارد این مرحله شده ایم و بیشتر حوادث مهم- که تاریخ کیهان ما را مشخص میکند- در عمل تحق یافته است.

تخلخل و حفرات در کیهان در طی فرایند ضخیم شدن، در خود بافت زمان مکان، بر اندازه های کمی رخ میدهد و این سبب می شود خلل در موج های جاذبه ای چگالی، بیشتر شود. و وقتی ضخیم شدن از نهایت یگانه ای منفرد یا چیزی شناخته شده ایجاد شود اشاره به ایجاد آن را میتوانیم در کیهانی که زیر نظرداریم بشناسیم.

1- عصر ضخیم شدن: پیش از انفجار بزرگ داغ است. و کیهان دارای ماده یا ضد ماده یا ماده تاریک یا پرتویی نبود و هیچ نوعی از ذرات در آن نبود. به جای آن، پر از شکلی از شکل های نیرو بود که به نوبه خود در فضا منشا میگرفت؛ شکلی از نیرو که کیهان را به سوی امتداد، با سرعتی زیاد میکشاند و این فرایند، بر اساس الگوي زين اسبی، متوقف نمیشد. کیهان هر هندسه ای داشته باشد در حالتی بسیار پیچیده به سوی سرگردانی و پریشانی مکانی، توسعه پیدا کرده است.

همه ذراتی- که شاید پیدا شود- در نظر گرفته شده است و کیهان را با سرعتی زیاد توسعه میدهد و هیچ کدام آنها درون منطقه ای از حجم کیهان قابل رویت ما وارد نشده است. تغییرات کوانتومی رخ داده، طی ضخیم شدن ایجاد شده ا

ست و این بر اساس ساختاری است که منجر به زیاد شدن در شبکه کیهانی در حال دور شدن فعلی شده است و بعد از آن، ضخیم شدن به صورت ناگهانی به پایان رسید. و این در حدود 13.8 میلیارد سال قبل بود و هر نیرو- که از خود فضا منشا گرفته بود- به ذرات و ضد ذرات و پرتوها متحول شد و با این دگرگونی دوره ضخیم شدن به پایان رسید تا دوره انفجار بزرگ آغاز شود.

در درجه حرارت بالایی- که در کیهان جوان ایجاد شد- این فقط با توانایی ذرات و فتون ها برای آن که به شکل زیاد بتواند نیروی کافی بدهد- نبود بلکه ضد ذرات و ذرات ناپایدار هم میتوانند در ساخت سوپ ابتدایی کیهانی از

ذرات و ضد ذرات نقش داشته باشند و حتی در سایه این شرایط، ذرات یا برخی حالت های خاص میتوانند با هم ادغام شوند.

2- دوره سوپ ابتدایی: وقتی کیهان درحال توسعه با ماده و ضد ماده و پرتوها پر شد، سرد گردید. و وقتی ذرات با هم برخورد کرد زوج هایی از ذرات و ضد ذرات را بر اساس قانون فیزیک ایجاد کرد و نخستین شرط، فقط از نیروی برخوردهای مورد نظر ایجاد میشود و تولید آن بر اساس قانون e= MC^2 است.

وقتی کیهان سرد شد نیرو جمع میشود و بسیار سخت است زوج هایی بیشتر از ذرات و ضد ذرات زیاد آفریده شود ولی فرایند نابود کردن ذرات و واکنش های دیگر ایجاد ذرات، به طور مستمر ادامه می یابد. و بعد از 1-3 ثانیه از انفجار بزرگ ضد ماده به طور کامل پنهان شد و در پس خود فقط ماده را باقی گذاشت. 3-4 ثانیه بعد از انفجار بزرگ، دیوتریوم پایدار توانست شکل بگیرد و تشکیل هسته ای عناصر نوری رخ داد. و بعد از پایین آمدن فعالیت پرتویی و برخی واکنش های نهایی هسته ای، همه آنچه نزد ما باقی میماند پلاسمای مشخص و داغ است که از فتون ها و نوترون ها و هسته های ذره ای و الکترون ها تشکیل شده است ولی سرد میشود.

در زمان های جوان بودن کیهان فتون ها به بیرون از الکترون ها پراکنده میشود و این با نیروی عالی است که برای برخورد با هر ذره ای کافی است تا آن را به حالت یونیزه تبدیل کند و وقتی کیهان به میزان کافی سرد میشود از فتون های با نیروی زیاد تهی میگردد و هرگز نخواهد توانست با هسته ذرات واکنش نشان دهد و به سادگی تبدیل به موجی آزاد میشود زیرا آنها طول موجی نامناسب برای تحریک و انتقال ذرات به سطح بالاتر نیرو دارند.
3- دوره پلاسما: وقتی آن هسته های سبک شکل گرفت، مواد باردار مثبت از نظر مغناطیسی در کیهان، یگانه هستند و در هر مکان حضور دارند و طبیعتا با مقادیر مشابه بارهای منفی به شکل الکترون ها متوازن هستند و الکترون ها و هسته ذرات را تشکیل میدهند و به این ترتیب، شاید طبیعی به نظر برسد که این دو نوع از ذرات به صورت فوری با هم برخورد کنند تا ذرات دیگری را تشکیل دهند و برای ایجاد ستارگان زمینه سازی کنند.

و از روی بدشانسی تعداد فتون ها به نسبت 1 بر میلیارد برتری دارد

و در هر بار- که الکترونی با هسته مرتبط میشود- فتون نیروی زیادی را آزاد میکند و بین آنها جدایی می افتد و به این ترتیب ادامه دارد تا آنکه کیهان تدریجا از چندین میلیارد درجه به هزاران درجه سرد شود تا آن ذرات عادی، شکل بگیرد.

شکل: رسم نقشه تاریخ کیهان و مسلط شدن نور بر فرایند یونیزاسیون. پیش از تشکیل ستارگان و کهکشان ها، کیهان، تاریک و پر از هسته های اتمی بود و این، در حالی است که فرايند دوباره يونيزه كردن حتي بعد از 550 ميليون سال، رخ نداد و این، با وجود برخي دوره هايي كه در آن يونيزه سازي جوان و زودرس رخ داد و موارد دیگر بعدا رخ داد. نخستین موج های اساسی از یونیزه شدن در حدود 250 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد و در این زمان برخی ستارگان خوش شانس بعد از حدود 50 تا 100 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ تشکیل شد و با استفاده از برخی وسایل مناسب مانند تلسکوپ فضایی جیمز وب ممکن است بتوانیم قدیمی ترین کهکشان ها را شناسایی کنیم.

4- دوره عصرهای تاریک: این مورد پر از ذرات متعادل است و جاذبه میتواند فرایند شکل دهی ساختار کیهان را شروع کند ولی با همه این، ذرات متعادل محیطی آنچه به عنوان نور مرئی در زمان حاضر میدانیم در طول آسمان، نامریی بوده است.
چرا؟ زیرا ذرات متعادل و مشخصه ای- که به شکل غبار کیهانی است- به صورت پرده ای باقی میماند تا جلوی نور مرئی را بگیرد و برای به پایان بردن این دوره های تاریک، واسطه ای بین کهکشان ها لازم است تا یونیزه سازی انجام شود. و آن نیازمند فرآیندهای زیاد ایجاد ستارگان و مقادیر زیاد فتون های پرتوی ماورای بنفش است و نیازمند زمان و جاذبه و ستارگان شبکه کیهانی است.

نخستین دوره اساسی برای یونیزه کردن در حدود 200 تا 250 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد ولی فرایند یونیزه سازی به معدل متوسط نرسید و این معدل در حدود 550 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد. در این نقطه، کیهان به طور مداوم به توسعه ادامه داد و اولین خوشه های در حال جریان را ایجاد کرد

. و این خوشه های جاری- که ابل370نام دارد- یکی از شش خوشه جاری بزرگی است که در برنامه (Hubble frontier fields program)تصویر شد و چون از رصدهای دیگری هم برای تصویر برداری از این نقطه آسمان بهره بردند، هزاران کهکشان خیلی دور دیگر هم به دست آمد.

و با بررسی مجدد هدف علمی دیگر از طرف آنها و با برنامه Buffalo که مخصوص تلسکوپ هابل است (beyond ultra deep frontier fields and legacy observation) بر مسافت های بین این کهکشان ها و تکامل و رشد آن در کیهان ما به دست خواهد آمد. وقتی با اندازه گیری های نوری کهکشان های بیرونی اندازه گیری شود میتوانیم از طریق چند خط از نشانه ها برای همان ساختار یعنی از ماده تاریک موجود در آن، فهم بهتری داشته باشیم.

5 عصر ستارگان: در پایان عصر تاریک، کیهان در برابر نور ستارگان، شفاف شد و اسرار بزرگ کیهان قابل حل گردید و این، از طریق ستارگان و خوشه های ستاره ای و کهکشان ها و خوشه های کهکشانی و شبکه بزرگ کیهانی است- که همه اش رشد میکند و منتظر کشف شدن است- انجام شد.

نیرو از طریق ماده تاریک و ماده عادی، بر کیهان تسلط می یابد و این ساختار، محکوم به جاذبه ای است که دائما رشد میکند تا بزرگتر و بزرگتر شود. میانگین تولد ستارگان بیشتر و بیشتر می شود تا آنکه به پراکندگی فعلی خود بعد از حدود 3 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ برسد. در این نقطه فرایند شکل گیری کهکشان های جدید ادامه می یابد و کهکشان های موجود باز هم رشد میکنند و در هم ادغام می شوند و خوشه های کهکشانی، مقادیر زیادتر و زیادتری از ماده را به درون خود جذب میکند. در حالی که مقادیر گاز آزاد در کهکشان ها رو به کاهش میرود زیرا فرآیندهای تولد ستارگان بزرگ مقادیر زیادی از آن را به کار میبرد تا میانگین تولد ستارگان به کندی رو به کاهش رود.

و با گذر زمان، میانگین مرگ ستارگان بر معدل تولد آن برتری می یابد و بعدا ناگهان، حقیقت، بدتر هم میشود: وقتی چگالی ماده با توسعه کیهان، کاهش یابد شکل جدیدی از اشکال نیرو ظهور می یابد و مسلط میشود و آن نیروی تاریک است و این بعد از حدود 7.8میلیارد سال از انفجار بزرگ است و کهکشان های دور، از جذب هم شدن باز میمانند و دوباره شتاب میگیرند تا کیهان پرشتاب بر ما حکم براند. و بعدا بعد از حدود 9.2 میلیارد سال از انفجار بزرگ، نیروی تاریک شکل بیشتر و فزونتر نیرو در کیهان میشود.

در این نقطه ما وارد عصر جدید میشویم. نهایت های مورد احتمال برای مسیر کیهان، نظام هشت تایی است و مسیر شتابدار بر سمت راست نمایان میشود و بعد از گذشت زمان کافی، شتاب سبب می شود ساختار کهکشانی یا ساختار بزرگ کهکشانی- که محکوم با برخی اجزای دیگر است- کاملا در فضا تنها و یگانه شود. به همین ترتیب ساختار دیگری به شکلی شتاب میگیرد که به آن اجازه بازگشت نمی دهد. ما میتوانیم فقط به گذشته

نگاه کنیم تا وجود نیروی تاریک و خصوصیات آن را نتیجه بگیریم و آثار آن بر آینده زیاد خواهد بود.

6- عصر نیروی تاریک: وقتی نیروی تاریک تسلط و فزونی می یابد چیز شگفتی رخ میدهد: ساختار بسیار بزرگ کیهان از رشد باز می ایستد موادی که قبل از تسلط نیروی تاریک با نیروی جاذبه به هم جذب میشدند این جذب کردن هم را حفظ خواهند کرد. فقط آن موادی که بعد از ابتدای عصر نیروی تاریک مقید و محدود نبودند هرگز مقید نخواهند شد. به جای آن به سادگی آنها از هم دور خواهد شد و آنها وجود را در فضای بزرگ از عدم، رهبری میکنند. و در نهایت ساختار محکوم به تکینگی مانند کهکشان ها و مجموعه ها یا خوشه های کهکشانی سفید و غول آسا را درست میکند. ستارگان موجود خواهند مرد و فرایند تولد ستارگان، کند و سپس متوقف خواهد شد و واکنش های داخلی جاذبه بیشتر ستارگان را خواهد کوبید و آن را به فضای بین کهکشان ها تبدیل خواهد کرد. و سیارات به ستارگان یا بقایای ستارگان خواهند پیوست و این، به دلیل متلاشی شدن آن با فرایند جاذبه است و حتی سیاهچاله ها با فرایند ایجاد پرتوهای هاوکینگ با وجود عمر زیادشان از میان خواهند رفت.

ما در عمل وارد مرحله ششم و آخر عمر کیهانی شده ایم و این مرحله پس از انفجار بزرگ بوده است که کیهان شروع به توسعه کرد.

کیهان ما چگونه به پایان خواهد رسید؟

کیهان گذشته ما تبدیل به کوتوله ای سیاه میشود پس چیزی باقی نمیماند که با بقایای زمین برخورد کند و خارج شود. جاذبه سبب خواهد شد به خورشید خود نزدیک شویم و خورشید ما را خواهد بلعید.

در نهایت فقط ستارگان کوتوله و سایه و ساختارهای دورمانده و کوچکی بر جامی از آتش گدازه هسته ای باقی خواهد ماند و اینها سازگار نیستند و در این کیهان در حال توسعه خلا گونه، مرتبط با هم نیستند. این اجزا و پاره های نهایی حتی بعد از گذشت سالها چیز قابل توجهی نخواهد بود و دائما می کوشد نیروی تاریک مسلط در کیهان ما را ادامه دهد. و این میدان آخری در عمل از تسلط نیروی تاریک، شروع شده است ز

یرا نیروی تاریک برای فرایند توسعه کیهان از شش میلیارد سال قبل، مهم بوده است و همزمان با شروع تولد خورشید ما و نظام خورشیدی ما شروع به تسلط بر محتوای کیهان از نیرو کرده است.

شاید کیهان ما شش مرحله داشته است ولی با در نظر گرفتن تاریخ کامل زمین، ما در مرحله آخر هستیم.

نگاه عمیقی بر کیهان اطراف خودمان بینداز!
هرگز بار دیگر بازگشت به این غنا یا این مقصد آسان نخواهد بود!

https://ibelieveinsci.com/?p=74303

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان در حال نوسان و چرخشاگر نعمت فراموشی نبود بسخطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش ژنتیک در درمان اختلادرگیری مغز در بیماری کویقارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشچرا ذرات بنیادی معمولاً زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنماه رجبکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر تغذیه بر سلامت رواآب، زندگی است(قسمت پنجم)جامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اذهن هوشیار در پس ماده ی مزبان و شناخت حقیقت قسمت دلیس دگرامفتامین یا ویاسبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهنظریه تکامل در درمان بیمتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردررمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمسفرنامه سفر به بم و جنوب ممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسن اسپایکوژنهمجوشی هسته ای، انرژِی بتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر رژیم گیاهخواری بر پول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تنوار مغز ترجمه رخدادهای رویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز ورزش بهترین درمان بیش فعهوش مصنوعی و کشف زبان هایتوهم وجودپیوستگی همه ی اجزای جهانعلت خواب آلودگی بعد از خومسمومیت دانش آموزان، قماتروس جریان انرژیانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد الزایمراستفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی چیز جدید را بپذیرروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستتیک و اختلال حرکتیپروتز چشمعشق درونی به یگانگی خلقتمعماری، هندسه ی قابل مشاتشویق خواندن به کودکانانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد مغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر هم تنیدگی کوانتومی و پاصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیچگونه جمعیت های بزرگ شکل رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد ناشی از تنگی کاناتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راتغییرات آب و هوایی که به اولین دروغحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد مغز انسان رو به کوچکتر شددرمان های علامتی در ام اسفاصله ی همیشگی تصویر سازبه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر اچالش هوشیاری و اینکه چرا رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی سرگیجه از شایعترین اختلامنشاء کوانتومی هوشیاری اکودکان خود را مشابه خود تتاثیر فکر بر سلامتآیا هوش سریعی که بدون احسجهان مادی، تجلی فضا در ذهاینکه خانواده ات سالم باخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دوممغز زنان جوانتر از مغز مردرمان سرطان با امواج صوتفساد اقتصادی سیتماتیک دربوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلنخستین تصویر از سیاهچالهزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بشناخت حقیقت یا آرزوهای گمیدان های مغناطیسی قابل شناخت درون، شناخت بیرون؛میدان های کوانتومی خلاکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان در حال ایجاد و ارتقااگر با مطالعه فیزیک کوانخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار نقش گرمایش آب و هوا در همدرگیری مغز در بیماران مبقبل از آغازبیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگچراروياها را به یاد نمی آتلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشماپروتیلینکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر حرکات چشم بر امواج آتش منبع انرژیجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقزبان و شناخت حقیقت قسمت سلا اکراه فی الدینبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستنظریه تکامل در درمان بیمتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشممحدودیت چقدر موثر استتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداسفری به آغاز کیهانمن کسی در ناکسی دریافتم واکسن اسپایکوژن ضد کروناهمراه سختی، اسانی هستتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصمرکز حافظه کجاستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از دائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار مغز در فراموشی هاروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش در کمر دردهوش مصنوعی یا حماقت طبیعتوهم بی خداییپیام های ناشناخته بر مغز عماد الدین نسیمی قربانی مسیر دشوار تکامل و ارتقاتری فلوپرازینانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدداروی سل سپتاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی چیزی منتظر شناخته شدنروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژن همه چیز نیستتیروفیبان موثر در سکته ی پروتز عصبی برای تکلمعصب حقوق نورولوومعنی روزهتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان باشحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و مغز مانند تلفن استدر هم تنیدگی کوانتومی و داضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحچگونه جمعیت های بزرگ شکل رژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد و علل آنتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز ختغییرات تکاملی سر انسان اولین سلول مصنوعیحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پارمغز ایندگان چگونه استدرمان ژنتیکی برای نوآوریفتون های زیستیبه نقاش بنگرهوشمندی کیهانچالش دیدگاه های سنتی در برساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مسرگردانیمهندسی ژنتیک در حال تلاش کودکان را برای راه آماده تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان مرئی و نامرئیاینترنت بدون فیلتر ماهواخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سوممغزهای کوچک بی احساسدرمانهای بیماری پارکینسفشار و قدرتبی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متنخستین روبات های زنده ی جزنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناشناسایی تاریخچه ی تکاملیمیدان بنیادین اطلاعاتکتاب زیست شناسی باورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان ریز و درشتاگر تلاش انسان امروز براخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسنقش پیش زمینه ها و اراده درگیری مغزی در سندرم کووقبل از انفجار بزرگبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را چراروياها را به یاد نمی آتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شماجرای جهل مقدسگل خاردار، زیباستتاثیر دوپامین و سروتونینآثار باستانی تمدن های قدجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن خود را مشغول هماهنگیزبان جانسوزلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستنظریه تکامل در درمان بیمتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای افت فشار خون ناگهانی در وحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیرمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنابع انرژي پاک سرچشمه حواکسن دیگر کرونا ساخته شهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک مرکز حافظه کجاستتاریک ترین بخش شبالتهاب شریان تمپورالحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار مغز در تشخیص بیماری روبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاسندرم پس از ضربه به سرمنابع انرژی از نفت و گاز وزن حقیقی معرفت و شناختهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوهم تنهاییپیدایش زبانعوامل موثر در پیدایش زبامسئول صیانت از عقیده کیستری فلوپرازینانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترداروی ضد چاقیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی چیزی خارج از مغزهای ما نیروشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژن هوش و ساختارهای حیاتی تکنولوژی جدید که سلول هاپرورش مغز مینیاتوری انساعضلانی که طی سخن گفتن چقدمعادله ها فقط بخش خسته کنتشخیص آلزایمر سالها قبل انسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و مغز مادران و کودکان در زمدر هر سوراخی سر نکناطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیچگونه حافظه را قویتر کنیرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلوتغذیه بر ژنها تاثیر دارداوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان پوکی استخوانفروتنی و غروربه نقاش بنگرهوشیاری و وجودچاالش ها در تعیین منبع هورشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است سربازان ما محققا غلبه می مهربانی، شرط موفقیتکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا واکنش های یاد گرفته وجهان مشارکتیایندرالخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسمغز، فقط گیرندهدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفضای قلب منبع نبوغ استبی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزنرمش های مفید برای درد زازندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وشناسایی سلول های ایمنی امیدازولام در درمان تشنج کتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملجهان شگفت انگیزاگر خواهان پیروزی هستیخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش آتش در رسیدن انسان بهدرگیری مغزی در سندرم کووزیست شناسی کل در جزء فراکقبرستان ها با بوی شجاعتبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز نزاع بین جهل و علم رو به پتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدماجرای عجیب گالیلهگل زندگیتاثیر دپاکین بر بیماری مآرامش و دانشجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن سالمزبان ریشه هایی شناختی اسلایو دوم دکتر سید سلمان فبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتهفت چیز که عملکرد مغز تو تهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و افت هوشیاری به دنبال کاهحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیترمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکسلول های مغزی عامل پارکیمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن دیگری ضد کرونا از دهندسه ی پایه ایتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرمرکز خنده در کجای مغز استتاریکی من و تو و گرد و غباامواجی که به وسیله ی ماشیحباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار مغزی روشی مهم در تشخروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرسندرم سردرد به دلیل افت فمنابع بی نهایت انرژی در دوزوز گوشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوهم جدایی و توهم علمپیر شدن حتمی نیستعوامل ایجاد لغت انسانی و مسئولیت جدیدترک امروزانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی ضد چاقیاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی چیزی شبیه نور تو نیستروشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهغم بی پایانمعجزه های هر روزهتصویر زیبا از سلولانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهمغز چون ابزار هوش است دلیدر والنتاین کتاب بدید هماطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسینگاه محدود و تک جانبه، مشراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل زبانآینه در اینهثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیمغز ابزار برتر بقادرمان پوکی استخوانفرگشت و تکامل تصادفی محض به نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیناتوانی از درمان برخی ویرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشانسردرد میگرنموفقیت هوش مصنوعی در امتکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا یک، وجود داردجهان هوشمندایا کوچک شدن مغزانسان الخودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمغزتان را در جوانی سیم کشدروغ نگو به خصوص به خودتقفس ذهنبی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزانرمش های مفید در سرگیجههر چیز با هر چیز دیگر در تنرمشهای مهم برای تقویت عزندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تشواهدی از نوع جدیدی از حامکانیک کوانتومی بی معنی کتاب، سفری به تاریختاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از جهانی که نه با یک رخداد و اپی ژنتیکخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش انتخاب از طرف محیط، ندرگیری اعصاب به علت میتوزیست شناسی باور حقیقت یا قدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس نزاع بین علم و نادانی رو تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودماده ی تاریکگلوله ی ساچمه ایتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و سکونجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزذهت را روی چیزهای مفید متزبان شناسی مدرن در سطح سللبخند بزن شاید صبح فردا زبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازهفت سین یادگاری از میراث تو یک معجزه ایصرع و درمان های آنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننرنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول های بنیادیمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانهندسه ی رایج کیهانتولید یا دریافت علمپوست ساعتی مستقل از مغز دعقلانیت بدون تغییرمرگ چیستتاریکی و نورامیوتروفیک لترال اسکلروحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار عصب و عضلهروح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع جدید انرژییک پیام منفرد نورون مغزی هوش مصنوعی الفاگوتوهم جسمپیشینیان انسان از هفت میعواملی که برای ظهور لغت امسئولیت در برابر محیط زیترکیب آمار و ژنتیکانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدداروی ضد تشنج با قابليت تاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمنکاتی در مورد تشنجروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت53ژن ضد آلزایمرتکینگیپرسش و چستجو همیشه باقی اغم بی پایانمعجزه ی چشمتصویر زیبای اصفهانانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انسانمغز چگونه صداها را فیلتر در یک فراکتال هر نقطه مرکفلج نخاعی با الکترودهای اطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسینگاه انسان محدود به ادراراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکسادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتکامل زبان انسان از پیشیآیندهثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بمغز از بسیاری حقایق می گردرمان ام اس(مولتیپل اسکلفراموش کارها باهوش تر هسبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیناتوانی در شناسایی چهره رشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیسردرد میگرن در کودکانمولتیپل اسکلروز در زنان کیهان خود را طراحی میکندتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیجهان هوشیارایا این جمله درست است کسیخورشید مصنوعیاز مخالفت بشنومغزتان را در جوانی سیمکشدریای خداقفس را بشکنبی عدالتی در توزیع واکسن قلب و عقلبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیچرا ماشین باید نتایج را پزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوشواهدی از دنیسوان(شبه نئمکانیزمهای دفاعی در برابکتابخانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باجهانی که از یک منبع، تغذیابتدا سخت ترین استخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای درختان اشعار زمینزیست، مرز افق رویداد هستقدرت مردمبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحنزاع بین علم و جهل رو به پتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان ماده ی خالیگلوئونتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياذخیره ی شگفت انگیز اطلاعزبان شناسی نوین نیازمند لحظات خوش با کودکانبا خدا باشواقعیت و انعکاسهم نوع خواری در میان پیشیتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تنه به اعدامرنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بسلول های بنیادی منابع و امنابع انرژی از نفت و گاز واکسن سرطانهندسه بنیادینتولید پاک و فراوان انرژیپوشاندن خود از نورعقیده ی بی عملمرگ و میر پنهانتاریکی خواهد ترسیدامید نیکو داشته باش تا آنحریص نباشابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس واز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نوار عصب و عضلهروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومسوپاپ ها یا ترانزیستورهامناطق خاصی از مغز در جستجیک پیشنهاد خوب برای آسان هوش مصنوعی از عروسک های بتوهمات و شناخت حقیقتپیشرفت های جدید علوم اعصعوارض ازدواج و بچه دار شدمستند جهان متصلترکیب حیوان و انساناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوهداروی ضد تشنج با قابليت تاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کمچگونه مولکول های دی ان ایروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا چالش قرن جدیدغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در انمغز ناتوان از توجیه پیدادر کمتر از چند ماه سوش جدفلج بل، فلجی ترسناک که آناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتنگاه از بیرون مجموعهراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنگره بین المللی سردرد دتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی انسان در فراتر ازجلو رفتن یا عقبگردايا اراده آزاد توهم است یخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان تومورهای مغزی با افراموشی همیشه هم بد نیستبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطینادیدنی ها واقعی هستندرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیسردرد و علتهای آنمواد کوانتومی جدید، ممکنکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا گذشته، امروز وآینده جهان های بسیار دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز خوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تمغط یک گیرنده استدرک فرد دیگر و رفتارهای اقلب دروازه ی ارتباطبیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر چرا مغز انسان سه هزار سالزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیشیشه ی بازالتی و سیلیکونما انسانها چه اندازه نزدکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهانی در ذهنابتدایی که در ذهن دانشمندفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز نقش تیروئید در تکامل مغزدرد باسن و پا به دلیل کاهزاوسکا درمان گوشرقدرت کنترل خودبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذاینسبیت عام از زبان دکتر برتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانماده ای ضد التهابیگمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر مغزآزمون تجربی، راهی برای رجدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياذره ی معین یا ابری از الکزبان، نشان دهنده ی سخنگو لرزش ناشی از اسیب به عصببا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک مهمه چیز موج استتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر مخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو حقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیرهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا سلول های بدن تو پیر نیستنمنابع انرژی از نفت و گاز واکسن ضد اعتیادهندسه در پایه ی همه ی واکتولید سلولهای جنسی از سلپیموزایدعلم و ادراک فقط مشاهده ی مرگ و میر بسیار بالای ناشتاریخ همه چیز را ثبت کردهامید نجاتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط داروی فامپیریدین یا نورلاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نوبت کودکانروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری کجاست قسمت یک آلل ژنتیکی که از نئاندهوش مصنوعی از عروسک های بتوپیراماتپیشرفت در عقل است یا ظواهعید نوروز مبارکمشکل از کجاستترازودوناندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج توپیراماتاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کمچگونه میتوان با قانون جنروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های سیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنها ، مغز و ارادهتکامل مادی تا ابزار هوشمآلودگی هوا و ویروس کروناغرور و علمتصور از زمان و مکانانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکمغز و اخلاقدر آرزوهایت مداومت داشتهفلج خواباعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهمنگاه از دور و نگاه از نزدراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و ستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل همجوشی هسته ای با هتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی علم و فیزیک در60 ثجلوتر را دیدنای نعمت من در زندگیمخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهانمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان تشنجفراموشی و مسیر روحانیبه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستنادانی در قرن بیست و یکم،ز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمسردرد تنشنموجود بی مغزی که می تواندکیست هیداتید مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان هایی در جهان دیگرایا بیماری ام اس (مولتیپخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تنقش قهوه در سلامتیدرک نیازمند شناخت خویش ادرک و احساسقلب روباتیکبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به چرا مغزهای ما ارتقا یافت زندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براشکل های متفاوت پروتئین هما انسانها چه اندازه نزدکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان، تصادفی نیستابتذال با شعار دیندفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید ددردهای سال گذشته فراموش زبان مشترک ژنتیکی موجوداقدرت انسان در نگاه به ابعبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کانسبت ها در کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درماده، چیزی نیستگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياذرات کوانتومی زیر اتمی قزبان، وسیله شناسایی محیطلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار همه چیز در زمان مناسبتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز- از مغز چه زیاد است بر من که در ایروی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهسلول عصبی شاهکار انطباق منابع انرژی از نفت و گاز واکسن علیه سرطانهندسه زبانِ زمان استتولترودینپیموزایدعلم و روحمرگ انتقال است یا نابود شتازه های اسکیزوفرنی(جنوامید جدید بر آسیب نخاعیحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین هداروی لیراگلوتیداز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی نور درونروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختسوخت هیدروژنی پاکمنبع هوشیاری کجاست قسمت یک جهش ممکن است ذهن انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت ذهن در خلاقیت استعامل کلیدی در کنترل کارآمشکلات نخاعیتراشه ی بیولوژِیکاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جوانادارویی خلط آوراستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کمچگونه مغز پیش انسان یا همريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم سکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای مشترک بین انسان و وتکامل مداومآلودگی هوا و پارکینسونغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کوانمغز و اخلاقدر آسمان هدیه های نادیدنفلج خواب چیستاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمنگاه از درون مجموعه با نگراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکنترل جاذبهتکامل، نتیجه ی برنامه ریآیا فراموشی حتمی استجمجمه انسان های اولیهای همه ی وجود منخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به مغز برای فراموشی بیشتر کدرمان جدید ALSفرایند پیچیده ی خونرسانیبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به نازوکلسینزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیسردرد سکه ایموجودات مقهور ژنها هستندکیست کلوئید بطن سومتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان یکپارچهایا بدون زبان میتوانیم تخانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تنقش مهاجرت در توسعه نسل انقش میدان مغناطیسی زمین درک کنیم ما همه یکی هستیمقلب را نشکنبیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستچرا ویروس کرونای دلتا وازندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیششکل پنجم مادهما اکنون میدانیم فضا خالکریستال هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهش های ژنتیکی مفید در ساابداع دی ان ای بزرگترین ددقیق ترین تصاویر از مغز ااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددردی که سالهاست درمان نشزبان چهار حرفی حیات زمینقدرت ذهنبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخواننسبت طلایی، نشانه ای به ستمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیماده، چیزی بیش از یک خلا گویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها در کاهش دردهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر فقط مادی نیستلزوم سازگاری قانون مجازاواکنش های ناخودآگاه و تقهمه چیز در زمان کنونی استتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر درجه حرارت بر عملکگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز- از مغز نه عدم مطلق بلکه عدم با قرویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتسلولهای ایمنی القا کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز واکسنی با تاثیر دوگانه اهنر فراموشیتومورها و التهاب مغزی عاپیچیدگی های مغزمگسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمرگ تصادفیتازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همداروی تشنجی دربارداریاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی نورون هاي مصنوعی می توانروزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هسودمندی موجودات ابزی بر منبع هوشیاری کجاست قسمت یک رژیم غذایی جدید، می توهوش مصنوعی از عروسک بازی توازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفتی مستقل از ابزار هعادت همیشه خوب نیستمشکلات بین دو همسر و برخیتربیت کودکان وظیفه ای مهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان داستانها و مفاهیمی اشتبااستروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کمچگونه هموساپينس بر زمین ریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای هوش ، کدامندتکامل چشمآلزایمرمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشممغز و سیر تکامل ان دلیلی در آستانه ی موج پنجم کوویفلج دوطرفه عصب 6 چشماعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجمنگاه حقیقی نگاه به درون اراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير ستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکندر در بیماریهای التهابتکثیر سلول در برابر توقف آیا ممکن است موش کور بی مجنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان جدید میگرن با انتی فرایند تکامل و دشواری هابه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چینباید صبر کرد آتش را بعد زمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمسردرد عروقی میگرنموسیقی نوکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا امکان بازسازی اندامهجهان یکپارچهایا تکامل هدفمند استخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تخار و گلاز نشانه ها و آثار درک شدنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرک احساسات و تفکرات دیگقیچی ژنتیکیبیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدچرا پس از بیدار شدن از خوزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتشکست حتمیما از اینجا نخواهیم رفتکریستال زمان(قسمت اولتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار هوش در حال ارتقا ازدل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دردرس گرفتن از شکست هازبان نیاز تکاملی استقدرت عشقبیندیشویتامین کا در سبزیجاتنشانه های گذشته در کیهان تمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانماست مالیگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهذرات کوانتومی زیر اتمی قسفر نامه سفر به بم و جنوب لزوم سازگاری قانون مجازاواکنش به حس جدیدهمه چیز، ثبت می شودتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر درجه حرارت بر عملکگزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم حل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز- از مغزتنهایت معرفت و شناخت درک عرویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين سلولهای بنیادی مصنوعی درمنابع انرژی از نفت و گاز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغهنر حفظ گرهتومورهای نخاعیپیچیدگی های مغزی در درک زعلم به ما کمک میکند تا مومرگی وجود نداردتبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ALSاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی نورون های ردیاب حافظهروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشسی و سه پل اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت یکی از علل محدودیت مغز امهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه هوش مصنوعی قادر اسپاسخ گیاهان در زمان خوردعادت کن خوب حرف بزنیمشکلات روانپزشکی پس از سترجمه ای ابتدایی از اسراانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گدخالت در ساختار ژنهااسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کمچگونه هوشیاری خود را توسریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتژنهای حاکم بر انسان و انستکامل و ارتقای نگاه تا عمآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییمغز کوانتومیدر درمان بیماری مولتیپل فناوری هوش مصنوعی نحوه خاعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولنگاه دوبارهرابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکوچ از محیط نامناسبتأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ما کالا هستیمجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند خلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هومغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان جدید کنترل مولتیپلفرایند حذف برخی اجزای مغبه جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکنبرو و انرژی مداومزمان چیستبعد از کروناسرطان کمیت گراییموسیقی هنر مایع استکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر کلام در آیات کلام بآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان کنونی و مغز بزرگتریایجاد احساساتخارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش نگاه از پایین یا نگاهدرک تصویر و زبان های مخلتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاچرا ارتعاش بسیار مهم استزونیسومایدتقلید از طبیعتشگفت نیست من عاشق تو باشمما اشیا را آنطور که هستندکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماندلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف دست کردن در گوشزبان و کلمه حتی برای کسانقطار پیشرفتبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردنشانه های پروردگار در جهتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیماست مالی با هوش انسانیگوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکآزار دیگری، آزار خود استجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به مریخ در 39 روزلزوم عدم وابستگی به گوگل واکسن های شرکت فایزر آمرهمه ی سردردها بی خطر نیستتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز نهایت در بی نهایترویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و سلام تا روشناییمنابع انرژی از نفت و گاز وبینار اساتید نورولوژی دهنر رها شدن از وابستگیتومورهای ستون فقراتپیوند قلب خوک، به فرد دچاعلم بدون توقفمراحل ارتقای پله پله کیهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدواری و مغزحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین داروی جدید s3 در درمان ام از علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی نوروپلاستیسیتی چیستروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیلی محکم محیط زیست بر انمنبع هوشیاری کجاست قسمت یافته های نوین علوم پرده هوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه برخی شغل ها با هوش پختگی پس از چهل سالگي به عادت کردن به نعمتمشکلات روانپزشکی در عقب ترس و آرمان هاانرژی تاریکحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیممعجزه ی علمدر مانهای کمر درداسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمچگونه واکسن کرونا را توزریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکل اقیانوس در یک ذرهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآموزش نوین زبانصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان اولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگرانمغز آیندگان چگونه است ؟در سال حدود 7 میلیون نفر فیلمی بسیار جالب از تغییبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمنگاهی بر قدرت بینایی درارادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماسخن و سکوتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قکوچک شدن مغز از نئاندرتاتئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده جنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان جدید ای ال اس، توفرفراتر از دیوارهای باوربه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز چت جی پی تیزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناسرعت فکر کردن چگونه استمیهمانهای ناخوانده عامل کاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا احتمال دارد رویا از آجهان کاملی در اطراف ما پرایرادهای موجود در خلقت باکسی توسین و تکامل پیش اخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش نظام غذایی در تکامل مدرک حقیقت نردبان و مسیری قانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وچرا بیماری های تخریبی مغزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذشگفت انگیز بودن کیهانما به جهان های متفاوت خودکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر گیاه خواری بر رشد وآب زندگی است قسمت چهارمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش درختان در تکاملدست آسمانزبان و بیان نتیجه ساختمالمس کوانتومیبیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهنظام مثبت زندگیتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزماشین دانشگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ مقاومت به عوارض فشار خون واکسن کووید 19 چیزهایی که همیشه چشمی مراقب و نگهباتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییمدیون خود ناموجودتاثیر رو ح و روان بر جسمپل جویی اصفهاناقلیت خلاقحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلارویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و سلسله مباحث هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز وجود قبل از ناظر هوشمندهنر، پر کردن است نه فحش دتوهم فضای خالیپیوند مغز و سر و چالشهای علم در حال توسعهمرز مرگ و زندگی کجاستتبدیل سلولهای محافط به سامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید میاستنی گراویازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی نوروز یا روز پایانیروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد گرفتن مداومتوصیه های سازمان بهداشت پروژه ی ژنوم انسانیعادت دادن مغز بر تفکرمشاهده گر جدای از شیء مشاتسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیممعجزه ی علم در کنترل کروندر محل کار ارزش خودت را باصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیچگونه آن شکری که می خوریمریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلمات بلند نه صدای بلندتکامل ابزار هوش ، راه پر آمارهای ارائه شده در سطح سوالات پزشکیتعذیه ی ذهناولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است مغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های اسرار آمیز در آفیزیک مولکولها و ذرات در بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومنگاهی بر توانایی اجزاي براز تغییربررسی بیماری التهابی رودسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قکوچکترین چیز یک معجزه استئوری تکامل در پیشگیری و آیا مغز تا بزرگسالی توسعجهل مقدسایمان به رویاخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان جدید سرطانفرد موفقبه دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچچت جی پی تیزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوسعی کن به حدی محدود نشویمیوتونیک دیستروفیکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آجهان پیوستهاگر فقط مردم میفهمیدند کخدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش نظریه تکامل در شناسادرک دیگرانقانون گذاری و تکاملبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترچرا حیوانات سخن نمی گوینزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعشگفت زده و حیران باشما با کمک مغز خود مختاريمکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت هفتمجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث دستورالعمل مرکز کنترل بیزبان و بیان، در سایه پیشرلوب فرونتال یا پیشانی مغبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرنظریه ی تکامل در درمان بیتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عمبانی ذهنی سیاه و سفیدگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوحفره در مغزدین اجباریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشترفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجسفر دشوار اکتشافمقابله ی منطقی با اعتراضواکسن کرونا و گشودن پنجرهمیشه اطمینان تو بر خدا بتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر روده بر مغزپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز، از مغز چهار میلیارد سال تکامل برویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنابع انرژی از نفت و گاز وراپامیل در بارداریهوموارکتوس ها ممکن است دتوهم فضای خالی یا توهم فضپیوند اندام از حیوانات بعلم راهی برای اندیشیدن امرز بین انسان و حیوان کجاتبر را بردارامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی اسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی نوشیدن چای برای مغز مفید روش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مسیگار عامل افزایش مرگ وممنبع هوشیاری کجاست قسمت یاد بگیر فراموش کنیتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیعارضه جدید ویروس کرونا سمشاهده آینده از روی مشاهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زمانمعجزه در هر لحظه زندگیدر چه مرحله ای از خواب ، راصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کاچگونه انتظارات بر ادراک ریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلوزاپین داروی ضد جنونتکامل تکنولوژیآن چیزی که ما جریان زمان پیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های بیماری آلزایمرفیزیک و هوشیاریبلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومنگاهت را بلند کنراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اسختی ها رفتنی استمنبع خواب و رویاکووید نوزده و خطر بیماری تئوری جدید، ویران کردن گآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه خواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز انمغز بزرگترین مصرف کننده درمان دارویی سرطان رحم بفرد حساس از نظر عاطفی و ببه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترنتایج نادانی و جهلزمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوشلیک فراموشیمیگرن و پروتئین مرتبط با کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه جهان پیوستهجهان پر از چیزهای اسرار آاگر میدانی مصیبت بزرگتر خدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتنقش هورمون های تیروئید ددرک درست از خود و هوشیاریقانون جنگلبیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال چرا حجم مغز گونه انسان درزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیما بخشی از این جهان مرتبطکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت اولجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتدغدغه نتیجه ی نادانی استزبان و تکلم برخی بیماریهلوتیراستامبیوگرافیویروس مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریحق انتخابدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنمیتوان با بیرون انداختنرقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب مقابله با کرونا با علم اسواکسن کرونا از حقیقت تاتهمیشه داناتر از ما وجود دتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچمداخله ی زیانبار انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر پلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز، از مغز چهار ساعت پس از کشتار خوکرویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی مرتب خیلی به قهورمون شیرساز یا پرولاکتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند سر آیا ممکن استعلم ساختن برج های چرخانمرز جدید جستجو و اکتشاف، تحریک عمقی مغز در آلزایمامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای ای ال اساساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک روش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعمنبع هوشیاری کجاست قسمت یادگیری مهارت های جدید دتوصیه هایی در مصرف ماهیپروانه ی آسمانیعدم توقف تکامل در یک اندامطالبه ی حق خودتشنج چیستانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبمعرفت و شناختدر ناامیدی بسی امید استاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهاچگونه به سطح بالایی از هورژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلام و زبان، گنجینه ای بستکامل جریان همیشگی خلقتآنچه ناشناخته است باید شسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و مغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید میگرنفیزیکدانان ماشینی برای تبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمچالش هوشیاری و اینکه چرا رجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانسرنوشتمنتظر نمان چیزی نور را بهکودک هشت ساله لازم است آدتا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش مصنوعی می تواند نجهان قابل مشاهده بخش کوچاین اندوه چیستخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسامغز حریص برای خون، کلید تدرمان سرگیجه بدون نیاز بفردا را نمیدانیمبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمنجات در راستگوییزمان پلانکتفکر قبل از کارشلیک فراموشیمیگرن سردردی ژنتیکی که بکایروپاکتیک چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان پر از چیزهای جادویی اگر نیروی مغناطیس نباشد خدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا مینقش هورمون زنانه استروژندرک عمیق در حیواناتقانون جنگلبیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنچرا خشونت و تعصبزیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهشگفتی های زنبور عسلما تحت کنترل ژنها هستیم یکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت دومجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جذهن ما از در هم شکستن منبزبان و شناخت حقیقت قسمت چلوزالمعده(پانکراس)مصنوعبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برنظریه ی تکامل در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنمیتوان بر سیاه سیاه نوشرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظه های اخلاقی دربارهواکسن کرونا ساخته شده توهمیشه راهی هستتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر رژیم گیاه خواری بر پمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز، از مغز نوآوری ای شگفت انگیز دانرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهسماگلوتید داروی کاهش دهنمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی ، بهترین تمریهوش فوق العاده، هر فرد استوهم چیستپیوند سر، یکی از راه حلهاعلایم کمبود ویتامین E را مزایای شکلات تلخ برای سلتداوم مهم است نه سرعتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترداروی جدید برای دیابتاستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی نیکولا تسلاروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو منبع هوشیاری کجاست قسمت یادآوری خواب و رویاتوضیحی ساده در مورد هوش مپرواز از نیویورک تا لوس آعدم درکمطالبی در مورد تشنجتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابمغز فکر میکند مرگ برای دیدر هم تنیدگی مرزها و بی ماصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحچگونه باغبانی باعث کاهش رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکلرال هیدرات برای خوابانتکامل داروینی هنوز در حاآنچه واقعیت تصور میکنیم تغییر عمودی سر انسان از پاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش مغز انسان برای شادمانی طدرمان های جدید در بیماری فاجعه ی جهل مقدسبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانچالش هوشیاری و اینکه چرا رحم مصنوعیبزرگ فکر کنسریع دویدن مهم نیستمنحنی که ارتباط بین معرفکودک ایرانی که هوش او از تا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان موازی و حجاب هااین ایده که ذرات سیاهچالخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهامغز در تنهایی آسیب میبیندرمان سرگیجه بدون نیاز بفرزندان زمان خودبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالنخاع ما تا پایین ستون فقرزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم شنا در ابهای گرم جنوب نیامیگرن شدید قابل درمان اسکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر کتامین در درمان پاآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی جهان دارای برنامهاگر نعمت فراموشی نبود بسخسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده نقش ویتامین K در ترمیم اسدرگیری قلب در بیماری ویرقانونمندی و محدودیت عالمبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیچرا در مغز انسان، فرورفتزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جدشانس یا تلاشمانند آب باشکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت سومجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اذهن چند جانبه نیازمند نگزبان و شناخت حقیقت قسمت الیروپریم داروی ترکیبی ضدبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از نظریه ی ریسمانتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازمحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنمایش تک نفرهرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اسفرنامه سفر به بم و جنوب ملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن ایرانی کرونا تولیدهمیشه عسل با موم بخوریمتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر رژیم گیاه خواری بر پنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در احافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز از مغز تا نوار مغز مشاهده ی غیر مسترویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش و میگرنهوش مصنوعی می تواند بر احتوهم وجودپیوندی که فراتر از امکانعلایم کمبود ویتامین E را مسمومیت دانش آموزان بی گتداخل مرزها و صفات با بینانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفداروی جدید ضد میگرناستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی نیاز به آموزش مجازی دیجیروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت یاری خدا نزدیک استتیوتیکسن داروی ضد جنونپروتئین های ساده ی ابتداعسل طبیعی موثر در کنترل بمطالعه ای بیان میکند اهدتشنج عدم توازن بین نورون انسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز قلبدر هم تنیدگی کوانتومیاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحچگونه تکامل مغزهای کنونیرژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکمردردتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تغییرات منطقه بویایی مغزاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان های رایج ام اسفاصله ها در مکانیک کوانتبه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر اچالش هوشیاری و اینکه چرا رحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورسریعترین کامپیوتر موجودمنشأ اطلاعات و آموخته ها کودکان میتوانند ناقل بی تابوهای ذهنیآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان ما میتواند به اندازاینکه به خاطرخودت زندگی خواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولمغز را از روی امواج بشناسدرمان سرگیجه بدون داروفرضیه ای جدید توضیح میدهبوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالنخستین تمدن بشریزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هشناخت و معرفت، و نقش آن دمیدان مغناطيسي زمین بشر کاربرد روباتهای ريزنانو