دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت بیست و دوم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و دوم

حرکت از ابتدای ساده به سوی پیچیدگی و تمایزهای بیشتر، سیر حرکت در دنیای امروز ماست و شاید نگاه بر قبل از تکینگی، از این نظر جالب توجه باشد.

مطالعات فیزیک جدید، ما را به ثابت کیهانی ای می رساند که با قوانین و مقررات کیهان ما قابل توجیه نیست. علاوه بر آن، مشاهدات بسیاری وجود دارد که محدود شدن وجود ما را به عالم مادی نفی میکند.

از جمله آنها وجود ایثار حقیقی در میان انسانها است که قوانین عالم ماده و ژنهای خودخواه در برابر آن، حقیر است و قادر به خلق آن نیست.

از دیگر موارد، ثابت بودنمن در همه سنین است با اینکه میدانیم جسم یک انسان هشتاد ساله قطعا همان جسم او در ده سالگی نیست و فراتر از این، میدانیم هر روز تعداد زیادی از سلول های بدن ما نوسازی میشود ولی با وجود همه این حقایق، من ثابت باقی میماند و تحت تاثیر این دگرگونی ها نیست.

مورد دیگر انفجار بزرگ شگفت انگیزی است که در کنار آن، همه قوانین فیزیکی عالم مادی ما منهدم میشود. و مشخص است وقتی در نزد تکینگی و انفجار بزرگ، قوانین فیزیک کار نمیکند مشاهده قبل از آن بر اساس قوانین فیزیکی، ناممکن است.

هرچه باشد مشخص است که قبل از انفجار بزرگ به عنوان یک حدث و یک پدیده جدید، علتی موجود است و این کاملا عقلانی است که هر چیزی حتی اگر علت مادی برای آن متصور نباشد، نیازمند علتی است و تصور آن علت به عنوان عدم مطلق، هرگز منطقی نیست و فاقد چیزی، نخواهد توانست چیزی را بیافریند و علت آن باشد. پس چیزی غیر مادی پشت انفجار بزرگ هست و اگر آن را نمی بینیم، دلیلی بر نبود آن نیست. حتی در جهان مادی ما در میان اجزای ماده، بخشی هایی هست که قابل رویت با چشم نیست ولی وجود دارد مانند گازهای غیرقابل رویت یا اجزای کوانتومی مانند الکترون و پروتون و کوارک و ....

جهان ما ابتدایش تکینگی است ولی منشا این تکینگی، عدم و بی چیزی نیست بلکه علتی مسلط بر عالم ماده دارد که میتواند ماده و حیات ماده را بیافریند و عدم مشاهده آن با چشم، هرگز دلیلی بر نبود آن نیست؛ چه بسیار امواج الکترومغناطیس که در محدوده طیف قابل رویت نیست!

پس قبل از انفجار بزرگ، الزاما سیر رو به ارتقای پس از تکینگی مشاهده نمی شود زیرا قوانین و مقررات آن با ماده متفاوت است.

اگر از تکینگی تا مغز انسان امروز پیچیدگی و کثرت بسیار زیاد شده است، نمی توانیم نتیجه بگیریم قبل از تکینگی هم این سیر ادامه می یابد و اساسا تکینگی و ابتدای عالم ماده شاید اگر با جهان علت های جهان مادی یا موتور عالم مادی، مقایسه شود اصلا تکینگی نباشد بلکه کثرتی نزدیک به بی نهایت باشد!

و مقیاس های آن جهان و اندازه گیری های آنجا اگر با همین موارد در جهان ما مقایسه شود، میتواند اعداد شگفت انگیزی را نشان دهد که در جهان ما عجیب مینماید!

وارد عصر ششم یا پایانی کیهان شده ایم!

کیهان امروز، مانند دیروز نیست هر لحظه- که میگذرد- تغییرات مهم و دقیقی رخ میدهد، حتی اگر بسیاری از این تغییرات را با اندازه گیری های زمانی بشری نتوان درک کرد. وقتی کیهان، در حال بزرگ شدن است، یعنی مسافت ها بین بزرگترین ساختارهای کیهانی با گذشت زمان، زیاد میشود. یک ثانیه قبل، کیهان کوچکتر بوده است و یک ثانیه بعد، کیهان اندکی بزرگتر است ولی آن تغییرات ناچیز، در طول زمان طولانی کیهانی، تراکم می یابد و بر چیزی بیش از مسافت های تنها تاثیر میگذارد.

و وقتی کیهان، توسعه یافت اهمیت نسبی پرتوها، ماده و نوترون ها و نیروی تاریک، تغییر خواهد کرد. و درجه حرارت کیهان تغییر میکند.

به همین ترتیب وقتی به آسمان نگاه میکنی به تدریج همه آنچه خواهی دید، تغییر خواهد کرد!

بسیاری متفق هستند که ما می توانیم عمر کیهان را به شش مرحله زمانی مختلف تقسیم کنیم و در عمل، ما در مرحله آخر هستیم.

توضیح شکل: شکلی که بیان میکند چگونه هر چیز از ماده در بالا، پرتوها در وسط و ثابت کیهانی در پایین، طی گذر زمان و بزرگ شدن کیهانی، تشکیل میشود و هرچه کیهان توسعه پیدا کند چگالی ماده کم میشود و حرارت پرتوها کاهش می یابد و طول موج ها بلندتر و نیرو کم میشود. از سوی دیگر چگالی ماده تاریک- اگر رفتار آن را همانگونه تصور کنیم که امروز مورد تصور است یعنی به عنوان شکلی از شکلهای نیرو- که در خود فضاست و از آن منشا میگیرد- این چگالی، ثابت باقی میماند. میتوانیم آن را از شکل رسم شده بفهمیم.

بله هر چیز در کیهان ما دارای مقدار مشخصی از نیرو در درون خود است:ماده پرتو، ماده تاریک و ...

و هرگاه کیهان توسعه یابد حجمی که این شکلهای نیرو درگیر میکند- متفاوت میشود و هر کدام آنها دارای چگالی نیرویی است که به شکل متفاوتی، تکامل می یابد. و به صورت خاص، وقتی افقی را- که می توانیم با متغیر a مشاهده کنیم- مشخص نماییم در آن زمان، ماده، چگالی نیرو معادل 1/a^3 خواهد داشت.
و در مورد ماده، چگالی

برابر با جرم بخش بر حجم است و جرم از طریق فرمول زیر خیلی ساده میتواند به انرژی تبدیل شود: E=mc^2.

چگالی نیرو بر اساس قانون a^4-1 متحول خواهد شد زیرا نیرو در زمان پرتوافکنی، چگالی عددی، تعداد ذرات در واحد حجم تصور میشود. و نیروی هر فتون واحد با توسعه کیهان، توسعه می یابد. تا عامل دیگری برای هر 1/a از ماده، اضافه شود.

و نیروی تاریک از خصوصیات خود کیهان است از این رو چگالی نیرو دارای ثابت a^0-1 است و این با چشم پوشی از توسعه کیهان یا حجم آن است.

رویت تاریخی توسعه کیهان و آنچه در آن وجود دارد حالت حرارتی و چگالی آن- که معروف به انفجار بزرگ است- و توسعه آن و تشکیل ساختار آن به صورت تدریجی

مجموعه کاملی از بیانات از جمله رصد عناصر نوری و پرتوهای پس زمینه کیهانی، انفجار بزرگ را تفسیری درست برای هر چه- که امروز میبینیم- میکند. و هرگاه کیهان توسعه یابد سرد هم میشود و به هر کدام از یونها و ابر گازی و ستارگان و در آخر کهکشان ها اجازه میدهد، شکل بگیرد. در مورد کیهان اینها برای دوره ای طولانی تر وجود داشته است و بیشتر توسعه خواهد یافت و در آینده، سردتر خواهد شد و به این ترتیب در گذشته گرمتر بوده و جاذبه آن بیشتر، همراه و هم جنس بوده است و در آینده بیشتر توسعه خواهد یافت. با تطبیق قوانین فیزیک بر کیهان، و با مقایسه راه حل های محتمل با ملاحظات و اندازه گیری هایی- که به دست آورده ایم- میتوانیم بفهمیم از کجا آمده ایم و به کجا میرویم و نیز میتوانیم تاریخ گذشته خود را در طول راه بازگشت به لحظه انفجار بزرگ و حتی قبل از آن در دوره ضخیم و وسیع شدن کیهانی برآورد کنیم و میتوانیم کیهان کنونی خود را در آینده دور هم پیشبینی کنیم و مسیر نهایی ای را- که هر چیز موجود در انتظار آن است- پیشگویی کنیم.

تاریخ کیهان ما در کاملترین شکل، مفهومی بسیار پیچیده است زیرا فقط ما نظریه جاذبه ای را میفهمیم- که کیهان بر آن بنا شده است- و نیز به این دلیل که معدل توسعه کیهان فعلی و ترکیب نیرو را میشناسیم.

بله نور به طور مداوم در طول کیهان در حال توسعه، سفر خواهد کرد و ما به رویارویی با آن نور تصادفی در آینده خواهیم رسید ولی این نگاه، محدود به زمانی خواهد بود که به ما میرسد و ما نیازمند بررسی پرتوهای پنهان و موج های طولانی تر برای رسیدن به رویت جرم های مرئی خواهیم بود و آن حدود، تکنیکی است و مادی نیست.

وقتی بر اساس رفتار کیهان، خطوط فاصل را مشخص کنیم می بینیم شش مرحله زمانی مختلف وجود دارد که طی عمر کیهان از آنها گذر میشود:

عصر بزرگ شدن و ضخیم شدن: که قبل و همزمان با انفجار بزرگ داغ است.

عصر سوپ کیهانی ابتدایی: از انفجار بزرگ داغ تا ایجاد واکنش های هسته ای دگرگون کننده و واکنش های مولکولی در کیهان جوان.

عصر پلاسما: از نهایت واکنش های هسته ای و مولکولی غیر منتش

ر تا زمانی- که کیهان به میزان کافی سرد شود تا ماده متعادل به صورتی پایدار ایجاد شود.

عصر دوره های زمانی تاریک: از زمان ایجاد ماده متعادل تا دوره ای- که در آن، ستارگان و کهکشانها با یونیزه کردن فضای بین کهکشان های کیهانی در کاملترین شکل ایجاد میشود.
عصر ستارگان: از نهایت باردار کردن تا زمانی- که جاذبه در مورد ایجاد و شکل گیری حکم می کند و رشد ساختار کیهانی دارای مقیاس های بسیار بزرگ، متوقف شود و این، در زمانی است که چگالی نیروی تاریک بر چگالی ماده عادی تسلط و هیمنه یابد.
عصر نیروی تاریک: و این مرحله پایانی عمر کیهان ماست و در این زمان، توسعه کیهان شتاب میگیرد و اجسام با سرعتی زیاد از هم دور میشوند و دوباره برنمی گردند. و ما از میلیون ها سال قبل، در عمل وارد این مرحله شده ایم و بیشتر حوادث مهم- که تاریخ کیهان ما را مشخص میکند- در عمل تحق یافته است.

تخلخل و حفرات در کیهان در طی فرایند ضخیم شدن، در خود بافت زمان مکان، بر اندازه های کمی رخ میدهد و این سبب می شود خلل در موج های جاذبه ای چگالی، بیشتر شود. و وقتی ضخیم شدن از نهایت یگانه ای منفرد یا چیزی شناخته شده ایجاد شود اشاره به ایجاد آن را میتوانیم در کیهانی که زیر نظرداریم بشناسیم.

1- عصر ضخیم شدن: پیش از انفجار بزرگ داغ است. و کیهان دارای ماده یا ضد ماده یا ماده تاریک یا پرتویی نبود و هیچ نوعی از ذرات در آن نبود. به جای آن، پر از شکلی از شکل های نیرو بود که به نوبه خود در فضا منشا میگرفت؛ شکلی از نیرو که کیهان را به سوی امتداد، با سرعتی زیاد میکشاند و این فرایند، بر اساس الگوي زين اسبی، متوقف نمیشد. کیهان هر هندسه ای داشته باشد در حالتی بسیار پیچیده به سوی سرگردانی و پریشانی مکانی، توسعه پیدا کرده است.

همه ذراتی- که شاید پیدا شود- در نظر گرفته شده است و کیهان را با سرعتی زیاد توسعه میدهد و هیچ کدام آنها درون منطقه ای از حجم کیهان قابل رویت ما وارد نشده است. تغییرات کوانتومی رخ داده، طی ضخیم شدن ایجاد شده ا

ست و این بر اساس ساختاری است که منجر به زیاد شدن در شبکه کیهانی در حال دور شدن فعلی شده است و بعد از آن، ضخیم شدن به صورت ناگهانی به پایان رسید. و این در حدود 13.8 میلیارد سال قبل بود و هر نیرو- که از خود فضا منشا گرفته بود- به ذرات و ضد ذرات و پرتوها متحول شد و با این دگرگونی دوره ضخیم شدن به پایان رسید تا دوره انفجار بزرگ آغاز شود.

در درجه حرارت بالایی- که در کیهان جوان ایجاد شد- این فقط با توانایی ذرات و فتون ها برای آن که به شکل زیاد بتواند نیروی کافی بدهد- نبود بلکه ضد ذرات و ذرات ناپایدار هم میتوانند در ساخت سوپ ابتدایی کیهانی از

ذرات و ضد ذرات نقش داشته باشند و حتی در سایه این شرایط، ذرات یا برخی حالت های خاص میتوانند با هم ادغام شوند.

2- دوره سوپ ابتدایی: وقتی کیهان درحال توسعه با ماده و ضد ماده و پرتوها پر شد، سرد گردید. و وقتی ذرات با هم برخورد کرد زوج هایی از ذرات و ضد ذرات را بر اساس قانون فیزیک ایجاد کرد و نخستین شرط، فقط از نیروی برخوردهای مورد نظر ایجاد میشود و تولید آن بر اساس قانون e= MC^2 است.

وقتی کیهان سرد شد نیرو جمع میشود و بسیار سخت است زوج هایی بیشتر از ذرات و ضد ذرات زیاد آفریده شود ولی فرایند نابود کردن ذرات و واکنش های دیگر ایجاد ذرات، به طور مستمر ادامه می یابد. و بعد از 1-3 ثانیه از انفجار بزرگ ضد ماده به طور کامل پنهان شد و در پس خود فقط ماده را باقی گذاشت. 3-4 ثانیه بعد از انفجار بزرگ، دیوتریوم پایدار توانست شکل بگیرد و تشکیل هسته ای عناصر نوری رخ داد. و بعد از پایین آمدن فعالیت پرتویی و برخی واکنش های نهایی هسته ای، همه آنچه نزد ما باقی میماند پلاسمای مشخص و داغ است که از فتون ها و نوترون ها و هسته های ذره ای و الکترون ها تشکیل شده است ولی سرد میشود.

در زمان های جوان بودن کیهان فتون ها به بیرون از الکترون ها پراکنده میشود و این با نیروی عالی است که برای برخورد با هر ذره ای کافی است تا آن را به حالت یونیزه تبدیل کند و وقتی کیهان به میزان کافی سرد میشود از فتون های با نیروی زیاد تهی میگردد و هرگز نخواهد توانست با هسته ذرات واکنش نشان دهد و به سادگی تبدیل به موجی آزاد میشود زیرا آنها طول موجی نامناسب برای تحریک و انتقال ذرات به سطح بالاتر نیرو دارند.
3- دوره پلاسما: وقتی آن هسته های سبک شکل گرفت، مواد باردار مثبت از نظر مغناطیسی در کیهان، یگانه هستند و در هر مکان حضور دارند و طبیعتا با مقادیر مشابه بارهای منفی به شکل الکترون ها متوازن هستند و الکترون ها و هسته ذرات را تشکیل میدهند و به این ترتیب، شاید طبیعی به نظر برسد که این دو نوع از ذرات به صورت فوری با هم برخورد کنند تا ذرات دیگری را تشکیل دهند و برای ایجاد ستارگان زمینه سازی کنند.

و از روی بدشانسی تعداد فتون ها به نسبت 1 بر میلیارد برتری دارد

و در هر بار- که الکترونی با هسته مرتبط میشود- فتون نیروی زیادی را آزاد میکند و بین آنها جدایی می افتد و به این ترتیب ادامه دارد تا آنکه کیهان تدریجا از چندین میلیارد درجه به هزاران درجه سرد شود تا آن ذرات عادی، شکل بگیرد.

شکل: رسم نقشه تاریخ کیهان و مسلط شدن نور بر فرایند یونیزاسیون. پیش از تشکیل ستارگان و کهکشان ها، کیهان، تاریک و پر از هسته های اتمی بود و این، در حالی است که فرايند دوباره يونيزه كردن حتي بعد از 550 ميليون سال، رخ نداد و این، با وجود برخي دوره هايي كه در آن يونيزه سازي جوان و زودرس رخ داد و موارد دیگر بعدا رخ داد. نخستین موج های اساسی از یونیزه شدن در حدود 250 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد و در این زمان برخی ستارگان خوش شانس بعد از حدود 50 تا 100 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ تشکیل شد و با استفاده از برخی وسایل مناسب مانند تلسکوپ فضایی جیمز وب ممکن است بتوانیم قدیمی ترین کهکشان ها را شناسایی کنیم.

4- دوره عصرهای تاریک: این مورد پر از ذرات متعادل است و جاذبه میتواند فرایند شکل دهی ساختار کیهان را شروع کند ولی با همه این، ذرات متعادل محیطی آنچه به عنوان نور مرئی در زمان حاضر میدانیم در طول آسمان، نامریی بوده است.
چرا؟ زیرا ذرات متعادل و مشخصه ای- که به شکل غبار کیهانی است- به صورت پرده ای باقی میماند تا جلوی نور مرئی را بگیرد و برای به پایان بردن این دوره های تاریک، واسطه ای بین کهکشان ها لازم است تا یونیزه سازی انجام شود. و آن نیازمند فرآیندهای زیاد ایجاد ستارگان و مقادیر زیاد فتون های پرتوی ماورای بنفش است و نیازمند زمان و جاذبه و ستارگان شبکه کیهانی است.

نخستین دوره اساسی برای یونیزه کردن در حدود 200 تا 250 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد ولی فرایند یونیزه سازی به معدل متوسط نرسید و این معدل در حدود 550 میلیون سال بعد از انفجار بزرگ رخ داد. در این نقطه، کیهان به طور مداوم به توسعه ادامه داد و اولین خوشه های در حال جریان را ایجاد کرد

. و این خوشه های جاری- که ابل370نام دارد- یکی از شش خوشه جاری بزرگی است که در برنامه (Hubble frontier fields program)تصویر شد و چون از رصدهای دیگری هم برای تصویر برداری از این نقطه آسمان بهره بردند، هزاران کهکشان خیلی دور دیگر هم به دست آمد.

و با بررسی مجدد هدف علمی دیگر از طرف آنها و با برنامه Buffalo که مخصوص تلسکوپ هابل است (beyond ultra deep frontier fields and legacy observation) بر مسافت های بین این کهکشان ها و تکامل و رشد آن در کیهان ما به دست خواهد آمد. وقتی با اندازه گیری های نوری کهکشان های بیرونی اندازه گیری شود میتوانیم از طریق چند خط از نشانه ها برای همان ساختار یعنی از ماده تاریک موجود در آن، فهم بهتری داشته باشیم.

5 عصر ستارگان: در پایان عصر تاریک، کیهان در برابر نور ستارگان، شفاف شد و اسرار بزرگ کیهان قابل حل گردید و این، از طریق ستارگان و خوشه های ستاره ای و کهکشان ها و خوشه های کهکشانی و شبکه بزرگ کیهانی است- که همه اش رشد میکند و منتظر کشف شدن است- انجام شد.

نیرو از طریق ماده تاریک و ماده عادی، بر کیهان تسلط می یابد و این ساختار، محکوم به جاذبه ای است که دائما رشد میکند تا بزرگتر و بزرگتر شود. میانگین تولد ستارگان بیشتر و بیشتر می شود تا آنکه به پراکندگی فعلی خود بعد از حدود 3 میلیارد سال بعد از انفجار بزرگ برسد. در این نقطه فرایند شکل گیری کهکشان های جدید ادامه می یابد و کهکشان های موجود باز هم رشد میکنند و در هم ادغام می شوند و خوشه های کهکشانی، مقادیر زیادتر و زیادتری از ماده را به درون خود جذب میکند. در حالی که مقادیر گاز آزاد در کهکشان ها رو به کاهش میرود زیرا فرآیندهای تولد ستارگان بزرگ مقادیر زیادی از آن را به کار میبرد تا میانگین تولد ستارگان به کندی رو به کاهش رود.

و با گذر زمان، میانگین مرگ ستارگان بر معدل تولد آن برتری می یابد و بعدا ناگهان، حقیقت، بدتر هم میشود: وقتی چگالی ماده با توسعه کیهان، کاهش یابد شکل جدیدی از اشکال نیرو ظهور می یابد و مسلط میشود و آن نیروی تاریک است و این بعد از حدود 7.8میلیارد سال از انفجار بزرگ است و کهکشان های دور، از جذب هم شدن باز میمانند و دوباره شتاب میگیرند تا کیهان پرشتاب بر ما حکم براند. و بعدا بعد از حدود 9.2 میلیارد سال از انفجار بزرگ، نیروی تاریک شکل بیشتر و فزونتر نیرو در کیهان میشود.

در این نقطه ما وارد عصر جدید میشویم. نهایت های مورد احتمال برای مسیر کیهان، نظام هشت تایی است و مسیر شتابدار بر سمت راست نمایان میشود و بعد از گذشت زمان کافی، شتاب سبب می شود ساختار کهکشانی یا ساختار بزرگ کهکشانی- که محکوم با برخی اجزای دیگر است- کاملا در فضا تنها و یگانه شود. به همین ترتیب ساختار دیگری به شکلی شتاب میگیرد که به آن اجازه بازگشت نمی دهد. ما میتوانیم فقط به گذشته

نگاه کنیم تا وجود نیروی تاریک و خصوصیات آن را نتیجه بگیریم و آثار آن بر آینده زیاد خواهد بود.

6- عصر نیروی تاریک: وقتی نیروی تاریک تسلط و فزونی می یابد چیز شگفتی رخ میدهد: ساختار بسیار بزرگ کیهان از رشد باز می ایستد موادی که قبل از تسلط نیروی تاریک با نیروی جاذبه به هم جذب میشدند این جذب کردن هم را حفظ خواهند کرد. فقط آن موادی که بعد از ابتدای عصر نیروی تاریک مقید و محدود نبودند هرگز مقید نخواهند شد. به جای آن به سادگی آنها از هم دور خواهد شد و آنها وجود را در فضای بزرگ از عدم، رهبری میکنند. و در نهایت ساختار محکوم به تکینگی مانند کهکشان ها و مجموعه ها یا خوشه های کهکشانی سفید و غول آسا را درست میکند. ستارگان موجود خواهند مرد و فرایند تولد ستارگان، کند و سپس متوقف خواهد شد و واکنش های داخلی جاذبه بیشتر ستارگان را خواهد کوبید و آن را به فضای بین کهکشان ها تبدیل خواهد کرد. و سیارات به ستارگان یا بقایای ستارگان خواهند پیوست و این، به دلیل متلاشی شدن آن با فرایند جاذبه است و حتی سیاهچاله ها با فرایند ایجاد پرتوهای هاوکینگ با وجود عمر زیادشان از میان خواهند رفت.

ما در عمل وارد مرحله ششم و آخر عمر کیهانی شده ایم و این مرحله پس از انفجار بزرگ بوده است که کیهان شروع به توسعه کرد.

کیهان ما چگونه به پایان خواهد رسید؟

کیهان گذشته ما تبدیل به کوتوله ای سیاه میشود پس چیزی باقی نمیماند که با بقایای زمین برخورد کند و خارج شود. جاذبه سبب خواهد شد به خورشید خود نزدیک شویم و خورشید ما را خواهد بلعید.

در نهایت فقط ستارگان کوتوله و سایه و ساختارهای دورمانده و کوچکی بر جامی از آتش گدازه هسته ای باقی خواهد ماند و اینها سازگار نیستند و در این کیهان در حال توسعه خلا گونه، مرتبط با هم نیستند. این اجزا و پاره های نهایی حتی بعد از گذشت سالها چیز قابل توجهی نخواهد بود و دائما می کوشد نیروی تاریک مسلط در کیهان ما را ادامه دهد. و این میدان آخری در عمل از تسلط نیروی تاریک، شروع شده است ز

یرا نیروی تاریک برای فرایند توسعه کیهان از شش میلیارد سال قبل، مهم بوده است و همزمان با شروع تولد خورشید ما و نظام خورشیدی ما شروع به تسلط بر محتوای کیهان از نیرو کرده است.

شاید کیهان ما شش مرحله داشته است ولی با در نظر گرفتن تاریخ کامل زمین، ما در مرحله آخر هستیم.

نگاه عمیقی بر کیهان اطراف خودمان بینداز!
هرگز بار دیگر بازگشت به این غنا یا این مقصد آسان نخواهد بود!

https://ibelieveinsci.com/?p=74303

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمرگ انتقال است یا نابود شآیا دست مصنوعی به زودی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیمغز انسان برای شادمانی طاندوهگین نباش اگر درب یا ژنهای هوش ، کدامندبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصنقش هورمون های تیروئید دایا ابزار هوشمندی یا مغز کاربرد روباتهای ريز، در برخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقای موجود زنده از گشایش دروازه جدیدی از طرتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچگونه انتظارات بر ادراک اختلالات مخچهآیا همه جنایت ها نتیجه بیتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر مچرا در مغز انسان، فرورفتارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیازدواج های بین گونه ای، رتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمراحل ارتقای پله پله کیهآیا رژیم غذایی گیاهی سلاوراپامیل در بارداریبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز انسان رو به کوچک تر شانسان قدیم در شبه جزیره عکلرال هیدرات برای خوابانبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا مونقش ژنتیک در درمان اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپکجای مغز مسئول پردازش تجبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چند جهانیابزار بقای موجود زنده از پمبرولیزوماب در بیماری چتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچگونه باغبانی باعث کاهش اختلالات حرکتی در انسانآیا هوش ارثی دریافتی از پتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرچراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینلوب فرونتال یا پیشانی مغلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مزایای شکلات تلخ برای سلآیا راهی برای رفع کم آبی ورزش هوازی مرتب خیلی به قبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان رو به کوچکتر شدانسان جدید از چه زمانی پاکمردرد و علل آنبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را نقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تکشف مکانیسم عصبی خوانش پبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از پنج اکتشاف شگفت آور در موتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پچگونه جمعیت های بزرگ شکل اختلالات صحبت کردن در انآیا هوش سریعی که بدون احستکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کچراروياها را به یاد نمی آارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیاما مقهور قوانین فیزیکورزش هوازی ، بهترین تمریبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی امغز ایندگان چگونه استانسان عامل توقف رشد مغزکمردرد با پوشیدن کفش منابحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استکشف مکانیسمی پیچیده در ببرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از پوست ساعتی مستقل از مغز دتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرچگونه جمعیت های بزرگ شکل ادامه بحث تکامل چشمآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفاففلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مشکلات نخاعیآزمون ذهنی گربه شرودینگرورزش و میگرنبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز ابزار برتر بقاانعطاف پذیری مکانیسمی علکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خونقش حفاظتی مولکول جدید دایرادهای موجود در خلقت بکشف ارتباط جدیدی از ارتببرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقای موجود زنده از پیموزایدتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنچگونه حافظه را قویتر کنیادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو از نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب ماپروتیلینآیا واکنش های یاد گرفته وهاوکينگ پیش از مرگش رسالاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمشاهده آینده از روی مشاهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَورزش بهترین درمان بیش فعبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنمغز از بسیاری حقایق می گراولین هیبرید بین انسان وکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر نعمت فراموشی نبود بسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی چهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقای موجود زندپیچیدگی های مغزی در درک زتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا آگاهی پس از مرگ از بیهدف از تکامل مغزاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمعنی روزهافراد آغاز حرکت خودشان رورزش در کمر دردبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان مغز برای فراموشی بیشتر کاولین مورد پیوند سر در انکنگره بین المللی سردرد دبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکنقش داروهاي مختلف معروف اگر نعمت فراموشی نبود بسگنجینه ای به نام ویتامین برخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدینوار مغزی روشی مهم در تشخابزارهای پیشرفته ارتباط پیوند مغز و سر و چالشهای تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآورینگاهی بر توانایی اجزاي بارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیسترشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مجموعه های پر سلولی بدن مآیا امکان بازسازی اندامههزینه ای که برای اندیشیداضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز فکر میکند مرگ برای دیافزایش قدرت ادراکات و حسوزوز گوشبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اولین تصویر در تاریخ از سکندر در بیماریهای التهاببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآنقش روزه داری در سالم و جاگر تلاش انسان امروز براگیاه خواری و گوشت خوار کدبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسنورون هاي مصنوعی می توانابزارهای دفاعی و بقای موپیوند سر، یکی از راه حلهاتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی ناتوانی از درمان برخی ویارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیماز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانیآیا انسان با مغز بزرگش اخهستي مادي ای که ما کوچکتراطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز ما کوچکتر از نیم نقطهافسردگی و اضطراب در بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ چالش است یا منفعاولین سلول مصنوعیکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار هوش در حال ارتقا ازگالکانزوماب، دارویی جدیبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونورون های ردیاب حافظهاثر مضر مصرف طولانی مدت رپیشینیان انسان از هفت میتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسناتوانی در شناسایی چهره ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجافرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب محل درک احساسات روحانی دآیا احتمال دارد رویا از آهستی ما پس از شروعی چگال اطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز مادران و کودکان در زمالکتروتاکسی(گرایش و حرکیکی از علل محدودیت مغز امبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز بزرگ چالشهای پیش رواوکرلیزوماب داروی جدید شکودک ایرانی که هوش او از بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوونقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از گامی در درمان بیماریهای بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنوروپلاستیسیتی چیستاثرات مفید قهوهپیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای انخاع ما تا پایین ستون فقرارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش افراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمحدودیت های حافظه و حافظآیا احتمال دارد رویا از آو هر کس تقوای خدا پیشه کنبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز چون ابزار هوش است دلیالتهاب شریان تمپورالیادگیری مهارت های جدید دبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشممغز حریص برای خون، کلید تايندگان چگونه خواهند دیدکودکان خود را مشابه خود تبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از گاهی لازم است برای فهم و بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینوشیدن چای برای مغز مفید اثرات مضر ماری جواناپاسخ گیاهان در زمان خوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسنخستین تصویر از سیاهچالهارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا برای تولید مثل همیشه ویتامین E برای فعالیت صحبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغز چگونه صداها را فیلتر امیوتروفیک لترال اسکلرویادآوری خواب و رویابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمغز زنان جوانتر از مغز مرايا اراده آزاد توهم است یکوری گذرای ناشی از موبایبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از گاهی مغز بزرگ چالش استبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نوعی سکته مغزی ، وحشتناک اجزای پر سلولی بدن انسان پختگی پس از چهل سالگي به تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگنرمش های مفید در سرگیجهارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا بزرگ شدن مغز فقط در دویتامین E در چه مواد غذایبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغز آیندگان چگونه است ؟امگا سه عامل مهم سلامتژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمغزهای کوچک بی احساسايا اراده آزاد توهم است یکی غایب شدی تا نیازمند دلبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گذر زمان کاملا وابسته به بسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنچیزی خارج از مغزهای ما نیاجزایی ناشناخته در شکل گپرورش مغز مینیاتوری انساتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتنرمشهای مهم برای تقویت عارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوافرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا تکامل و تغییرات ژنتیویتامین دی گنجینه ای بزربیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنمغز انسان ایا طبیعتا تماامروز دانش ژنتیک هیچ ابهژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر مغزتان را در جوانی سیمکشای آنکه نامش درمان و یادشکاهش التهاب ناشی از بیمابرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلینقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گربه شرودینگر و تاثیر مشتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه مغز پیش انسان یا هماحساس گذر سریعتر زمانآلزایمرتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتچرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر مروری بر تشنج و درمان هایآیا خداباوری محصول تکاملواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایمغز انسان برای ایجاد تمدانفجار و توقف تکاملی نشاژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقش قهوه در سلامتیایندرالکایروپاکتیک چیستبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکینقش غذاها و موجودات درياابزار بقای موجود زنده از گزیده ای از وبینار یا کنفتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچگونه هموساپينس بر زمین اخلاق و علوم اعصابآیا ما تنها موجودات زنده توسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرچرا حیوانات سخن نمی گوینارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمرکز خنده در کجای مغز استآیا دلفین ها می تواند از واکسن سرطانبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استمغز انسان برای شادمانی طانگشت نگاری مغز نشان میدژنها ، مغز و ارادهبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش مهاجرت در توسعه نسل اایا کوچک شدن مغزانسان الکاربرد روباتهای ريزنانوبرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربراننقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقای موجود زنده از گزارش یک مورد جالب لخته وتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچگونه آن شکری که می خوریماختلال در شناسایی حروف و آیا مغز تا بزرگسالی توسعتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوچرا حجم مغز گونه انسان درارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مقدم زدن و حرکت دید را تغی