دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت سوم

در قسمتهای قبلی بیان شد، سیستم بسیار پیچیده تنظیم درجه حرارت بدن انسان مانع از آن می شود که دمای درون جمجمه از حد مشخصی فراتر یا پائینتر رود. به خصوص که سد مستحکمی در اطراف مغز هست و مانع از تاثیر گذاری دمای محیط بر مغز می شود.این سیستم پیچیده تنطیمی در موجودات دیگر کمتر وجود دارد.در این قسمت، به تاثیر درجه حرارت بر تکثیر سلولهای عصبی و رشد آکسونها می پردازیم.

سلولهای عصبی مغز از تکثیر سلولهای بنیادی عصبی(neural stem cell) به وجود می آید و اختلال در تکثیر این سلولهای بنیادی عصبی می تواند منجر به مغزی بیمار در اندازه کوچک یا بزرگ (microcephaly or macrocephaly) شود . ( http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n11/full/nrn4021.html)

با این حال برخی مطالعات نشان میدهد در مهره داران در قسمتهایی از مغز، تکثیر در سلولهاي عصبی دیده می شود و حداقل در قسمتهایی از مغز، نورونهاي جدید جایگزین نورنهاي قدیمی می شوند.این حالت حتی در انسان هم دیده می شود. شرایط محیطی مهره دار بر تکثیر این سلولها موثر است.رامیرز و همکاران در سال 1997 و پنافيل و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که افزايش حرارت تاثیر مثبتی بر تکثیر سلولهای عصبی دارد.

در مطالعه ای در لاکپشتها دیده شد که میزان سلولهای علامت گذاری شده bromodeoxyuridine-labeled cells(BrdU-LCs) در لاک پشتهايي که در هوای گرمتر بودند(27-30℃) بیشتر از لاک پشتهایی است که در هوای سرد(5-14℃) هستند. این مطلب نشان می دهد که آب و هوای گرم باعث زيادشدن تکثیر سلولهای عصبی مغز و نخاع در لاک پشت می شود.

استفاده از انتی بادي anti-BrdU روی سلولها عصبی لاک پشت و انتی بادی ضد سلولهای گليال نشان داد که هر دو رده سلولی در پاسخ به گرما تکثیر بیشتر پیدا مي کنند.در این مطالعه، دو گروه لاک پشت یکی در درجه حرارت بین 27-30 درجه و گروه دوم در درجه حرارت بین 5 تا 14 درجه نگهداری شدند. لاکپشتهايي که در درجه حرارت بالاتر بودند فعالیت حرکتی بیشتر و دریافت غذای بیشتری داشتند


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
استفاده از هوش مصنوعی در رشد مغز علت تمایل انسان بنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بسفرنامه سفر به بم و جنوب چه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز دافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجوداولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بجاذبه و نقش آن در شکلگیریفلج بل، فلجی ترسناک که آنشباهت زیاد بین سلول هاي عنزاع بین جهل و علم رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخاخواب عامل دسته بندی و حفطلرزش ناشی از اسیب به عصبعسل طبیعی موثر در کنترل بهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر دانشمندان روش هاي جدیدی ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمان های رایج ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش منااستیفن هاوکینگ در مورد هزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش حفاظتی مولکول جدید دکشف ارتباط جدیدی از ارتبآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل بپیموزایدافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتچگونه حافظه را قویتر کنیاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدحقیقت راستین انسان علم بفلج خوابشباهت زیاد بین سلول هاي عنزاع بین علم و نادانی رو اگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسخودآگاهی و هوشیاريلزوم سازگاری قانون مجازاعصب حقوق نورولووهوش مصنوعی از عروسک تا کادامه بحث تکامل چشمتکامل زباندانشمندان روشی برای تبدیماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان جدید میگرن با انتی مشکلات نخاعیورزش و میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی هوشمند در خارج از زنقش حیاتی تلومر دی ان آ دکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمسفری به آغاز کیهانچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودنگاهی بر قدرت بینایی درااولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست فلج خواب چیستشش مرحله تکامل چشمنزاع بین علم و جهل رو به پابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنخودآگاهی و هوشیاريلزوم سازگاری قانون مجازاعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش مصنوعی از عروسک تا کمادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی داروهای مصرفی در ام اسماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمانهای بیماری پارکینسمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد داستخوان های کشف شده، ممکزیباترین چیز در افزایش سنقش داروهاي مختلف معروف گنجینه ای به نام ویتامین آیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیسلولهای بنیادی مصنوعی درنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای الکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهتسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلانگاهی بر توانایی اجزاي باوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاست فیلمی بسیار جالب از تغییششمین کنگره بین المللی سنظام مثبت زندگیابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخانواده پایدارممانتین یا آلزیکسا یا ابمقالاتهوش مصنوعی از عروسک تا کمادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفداروهای ضد بیماری ام اس ومبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک فرد دیگر و رفتارهای امعنی روزهورزش در کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد داصول سلامت کمرزیرفون داروی ضد ام اسنقش روزه داری در سالم و جگیاه خواری و گوشت خوار کدآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیسلسله مباحث هوش مصنوعینورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهاالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهتشنج چیستسردرد و علتهای آنناتوانی از درمان برخی ویايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و حافظه و اطلاعات در کجاستفیزیکدانان ماشینی برای تصرع و درمان های آننظریه تکامل در درمان بیمابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کوخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی در کامپیوترهاارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمداروی فامپیریدین یا نورلمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهاباضطراب و ترسزبان چهار حرفی حیات زمیننقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دسم زنبور ، کلیدی برای وارنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنناتوانی در شناسایی چهره ايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير حس چشایی و بویاییفرگشت و تکامل تصادفی محض ضررهای مصرف شکر و قند بر هفت چیز که عملکرد مغز تو ابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریخطا در محاسبات چیزی کاملمولتیپل اسکلروز در زنان صفحه اصلیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و داروی تشنجی دربارداریمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوامغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتاکودک ایرانی که هوش او از اطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و بیان، در سایه پیشرنقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای آیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوسودمندی موجودات ابزی بر نوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه اینخاع ما تا پایین ستون فقرايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت اول )فراموش کارها باهوش تر هسضررهای شکر بر سلامت مغزهفت سین یادگاری از میراث اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدفاع در برابر تغییر ساختمواد کوانتومی جدید، ممکنسوالات پزشکیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به داروی جدید s3 در درمان ام محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز اماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفمغز بزرگ چالشهای پیش روکودکان خود را مشابه خود تاطلاعاتی عمومی در مورد مزبان و تکلم برخی بیماریهنقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به سیاهچاله و تکینگی ابتداینوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خوردامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفاتغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استنخستین تصویر از سیاهچالهای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک (قسمت دوم )فراموشی همیشه هم بد نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمیشه عسل با موم بخوریماثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدقیق ترین تصاویر از مغز اموجود بی مغزی که می تواندپیامهای کاربرانهوش مصنوعی درمانگر کامپیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بداروی جدید ضد میگرنمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمغز حریص برای خون، کلید تکوری گذرای ناشی از موبایبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبسیاره ابلهاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به انفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشینرمش های مفید در سرگیجهایندرالبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت چهارمفرایند حذف برخی اجزای مغظهور امواج مغزی در مغز مصهوموارکتوس ها ممکن است داثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدلایلی که نشان میدهد ما بموجودات مقهور ژنها هستندسایتهای دیگرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بداروی ضد تشنج با قابليت تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتومغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممغز زنان جوانتر از مغز مرکی غایب شدی تا نیازمند دلبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و شناخت حقیقت قسمت انقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به آیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمسیاره ابلهانچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انساانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نینرمشهای مهم برای تقویت عایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت پنجمفرد حساس از نظر عاطفی و بعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی می تواند بر احاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای دندان ها را مسواک بزنید تمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی ضد تشنج با قابليت تمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر ممغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمريتوکسيمب در درمان ام اسمغزهای کوچک بی احساسمغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمابوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداسیر آفرینش از روح تا مغز چگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مجنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیحس و ادراک قسمت سومقانون مندی نقشه ژنتیکی معلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاداستانها و مفاهیمی اشتبامدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط رموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر ریواستیگمیننقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستبیماری گیلن باره و بیمارزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی سیستم تعادلی بدنچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده انسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی اچرا حیوانات سخن نمی گوینایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هحساسیت روانی متفاوتقارچ بی مغز در خدمت موجودعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش ديدن با چشم بسته در خواب میدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمادر مانهای کمر دردمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانوبیماری ای شبیه آلزایمر و زبان، وسیله شناسایی محیطنقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته وآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل بسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا حجم مغز گونه انسان درایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی براخلاصه ای از مطالب همایش مقدم زدن و حرکت دید را تغیعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی الفاگواخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سدی متیل فومارات(زادیوا)(مکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خدر چه مرحله ای از خواب ، رمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مرویای شفافمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه های جدید برای قضاوت رنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در بیماری ای شبیه ام اس مولتسفر نامه سفر به بم و جنوب نقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طرآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشاسکته مغزیچگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرنچرا در مغز انسان، فرورفتایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواندن ، یکی از شستشو دهنقدرت انسان در نگاه به ابععوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیدژا وو یا اشنا پنداریما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر هم تنیدگی کوانتومی و پمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب روبات های ریز در درمان بیمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر عصاره تغلیظ شده گیراه پیروزی در زندگی چیستنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينساخت شبکه عصبی با الفبایچگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان چراروياها را به یاد نمی آایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهخواب سالم عامل سلامتیلوب فرونتال یا پیشانی مغعید نوروز مبارکهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مدژاوو یا آشناپنداریما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان های بیماری آلزایمرمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روح رهاییمغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز، از مغز تاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در موإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احساولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کوانچراروياها را به یاد نمی آاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع خواب سالم عامل سلامتی و یلبخند بزن شاید صبح فردا زعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمدانشمندان ژنی از مغز انسما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمان های جدید میگرنمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس مغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنازدواج های بین گونه ای، ر