دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شاهکار قرن

کتاب توهم بی خدایی، شاهکار قرن

لینک کتاب «توهم بی خدایی» بفارسی
https://almahdyoon.co/doa.html
لینک کتاب به عربی (اصل کتاب)
https://almahdyoon.org/arabic/documents/live/wahmilhad/
لینک کتاب به انگلیسی
http://www.saviorofmankind.com/Atheism_Delusion/#p=1
لینک کتاب به فرانسه
http://sauveur.almahdyoon.org/illusion-de-l-atheisme/mobile/index.html


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چرا در مغز انسان، فرورفتایا بدون زبان میتوانیم تاضطراب و ترسحس و ادراک قسمت چهارمهزینه ای که برای اندیشیدبخش دیگری در وجود انسان هدرمان جدید میگرن با انتی مبانی ذهنی سیاه و سفیدکایروپاکتیک چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و تکلم برخی بیماریهپیامهای کاربراننقش داروهاي مختلف معروف آیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آایا تکامل هدفمند استاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت پنجمفلج بل، فلجی ترسناک که آنهستي مادي ای که ما کوچکتربرنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینسساخت شبکه عصبی مصنوعی با مجموعه های پر سلولی بدن مکاربرد روباتهای ريزنانوتکامل ساختار رگهای مغزی زبان و شناخت حقیقت قسمت چسایتهای دیگرنقش روزه داری در سالم و جآیا انسان با مغز بزرگش اخارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آایرادهای موجود در خلقت باطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت سومفلج خوابهستی ما پس از شروعی چگال برین نت به جای اینترنتدرک فرد دیگر و رفتارهای اسریعترین کامپیوتر موجودمحل درک احساسات روحانیکاربرد روباتهای ريز، در تکامل شناخت انسان با کشفزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پاگر نعمت فراموشی نبود بسبلندی در ذهن ما درک بلندیحساسیت روانی متفاوتفلج خواب چیستویتامین E برای فعالیت صحبرای پیش بینی آینده مغز ددرک و احساسسرگیجه از شایعترین اختلامحل درک احساسات روحانی دکجای مغز مسئول پردازش تجتئوری تکامل امروز در درمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا احتمال دارد رویا از آارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه تکامل در درمان بیماگر نعمت فراموشی نبود بسبه زودی شبکه مغزی به جای خلاصه ای از مطالب همایش مفیلمی بسیار جالب از تغییویتامین E در چه مواد غذایبرخی اثرات مضر ویتامین ددرک احساسات و تفکرات دیگسردرد و علتهای آنمحدودیت های حافظه و حافظکشف مکانیسم عصبی خوانش پتئوری تکامل در پیشگیری و زبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش غذاها و موجودات درياآیا برای تولید مثل همیشه ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکهفت چیز که عملکرد مغز تو اگر تلاش انسان امروز برابوزون هیگز چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنفیزیکدانان ماشینی برای تویتامین دی گنجینه ای بزربرخی اختلالات عصبی مثانهدرک تصویر و زبان های مخلتسردرد تنشنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکشف مکانیسمی پیچیده در بتا 20 سال آینده مغز شما به زبان، وسیله شناسایی محیطنقش غذاها و موجودات درياآیا بزرگ شدن مغز فقط در دارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر رو ح و روان بر جسمهفت سین یادگاری از میراث ابزار هوش در حال ارتقا ازبیماری گیلن باره و بیمارخواب سالم عامل سلامتیفراموشی همیشه هم بد نیستواکنش های ناخودآگاه و تقبرخی بیماری ها که در آن بدرک عمیق در حیواناتسردرد سکه ایمخچه ابزاري که وظیفه آن فکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر مشاهده بر واقعیت بسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش غذاها و موجودات درياآیا تکامل و تغییرات ژنتیارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر همیشه عسل با موم بخوریمابزارهای بقای موجود زندبیماری ای شبیه ام اس مولتخواب سالم عامل سلامتی و یفرایند حذف برخی اجزای مغواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی توجهات در ببمار پاردرگیری اعصاب به علت میتوسرعت فکر کردن چگونه استمدارک ژنتیکی چگونه انسانکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر ویتامین دی بر بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب نقشه مغزی هر فرد منحصر بهآیا خداباوری محصول تکاملارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی می تواند بر احابزارهای دفاعی و بقای موبیماری بیش فعالیخواب عامل دسته بندی و حفطفرد حساس از نظر عاطفی و بوراپامیل در بارداریبرخی سيناپسها طی تکامل و رقیبی قدرتمند در برابر مشنا در ابهای گرم جنوب نیمرگ انتقال است یا نابود شگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر ژنها بر اختلالات خسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که ماننآیا دلفین ها می تواند از ارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثر مضر مصرف طولانی مدت ربیماری تی تی پیخودآگاهی و هوشیاريقانون مندی نقشه ژنتیکی مورزش هوازی مرتب خیلی به قبررسي علل احتمالي تغيير رمز و رازهای ارتباط غیر کشناخت و معرفت، و نقش آن دمزایای شکلات تلخ برای سلگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر کپسول نوروهرب بر نسفرنامه سفر به بم و جنوب چه زیاد است بر من که در ایآیا راهی برای رفع کم آبی ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاثرات مفید قهوهبیماری ضعف عضلات نزدیک بخودآگاهی و هوشیاريقارچ بی مغز در خدمت موجودورزش هوازی ، بهترین تمریبررسی و اپروچ جدید بر بیمرویای شفافشواهدی از دنیسوان(شبه نئمشکلات نخاعیگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر کپسول نوروهرب بر تسفرنامه سفر به بم و جنوب چهار میلیارد سال تکامل بآیاما مقهور قوانین فیزیکارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی الفاگواثرات مضر ماری جوانابیماریهای تحلیل عضلانی اخطا در محاسبات چیزی کامللوب فرونتال یا پیشانی مغورزش و میگرنبررسی سیستم تعادلی بدن اروبات های ریز در درمان بیشاهکار قرنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگامی در درمان بیماریهای تاثیر کپسول نوروهرب بر سسلولهای بنیادی مصنوعی درچهار ساعت پس از کشتار خوکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَارزش حقیقی زبان قسمت دومتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک تا کاجزای پر سلولی بدن انسان بیوگرافیخطا در محاسبات چیزی کامللبخند بزن شاید صبح فردا زورزش بهترین درمان بیش فعبررسی علل کمر درد در میانروزه داری و بیمار ی ام اس شباهت زیاد بین سلول هاي عمغز چون ابزار هوش است دلیگاهی لازم است برای فهم و تاثیر کپسول نوروهرب بر سسلسله مباحث هوش مصنوعینورون هاي مصنوعی می توانافراد آغاز حرکت خودشان رارزش حقیقی زبان قسمت سومتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک تا کاجزایی ناشناخته در شکل گبیوگرافیدفاع در برابر تغییر ساختلرزش ناشی از اسیب به عصبورزش در کمر دردبزرگ شدن مغز محدود به دورروش مقابله مغز با محدودیشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز آیندگان چگونه است ؟گاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وسم زنبور ، کلیدی برای وارنوروپلاستیسیتی چیستافزایش قدرت ادراکات و حساز نظر علم اعصاب یا نرووستری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کاخلاق و علوم اعصاببیست تمرین ساده برای جلودلایلی که نشان میدهد ما بلزوم سازگاری قانون مجازاوزوز گوشتفاوت مغز انسان و میمون هروش های صرفه جویی در ایجاشش مرحله تکامل چشممغز انسان ایا طبیعتا تماگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر گیاه خواری بر رشد وسودمندی موجودات ابزی بر چیزی خارج از مغزهای ما نیالکتروتاکسی(گرایش و حرکاز نظر علم اعصاب اراده آزتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلال در شناسایی حروف و بیشتر کمردردها نیازی به ديدن با چشم بسته در خواب لزوم سازگاری قانون مجازایک پیشنهاد خوب برای آسان تفاوتهای جنسیتی راهی براروش هایی ساده برای کاهش اصرع و درمان های آنمغز انسان رو به کوچکتر شدگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاهچاله و تکینگی ابتدایچگونه مغز پیش انسان یا همامیوتروفیک لترال اسکلرواز نظر علم اعصاب اراده آزتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک تا کاختلالات مخچهبا هوش مصنوعی خودکار روبدی متیل فومارات(زادیوا)(ممانتین یا آلزیکسا یا ابیکی از علل محدودیت مغز امتقلید مرحله ای نسبتا پیشروش صحبت کردن در حال تکامضررهای مصرف شکر و قند بر مغز ایندگان چگونه استپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانچگونه هموساپينس بر زمین امگا سه عامل مهم سلامتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کماختلالات حرکتی در انسانبارداری بدون رحمدژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژي پاک سرچشمه حیادگیری مهارت های جدید دتلاش هایی در بیماران قطع روشهای نو در درمان دیسک بضررهای شکر بر سلامت مغزمغز ابزار برتر بقاپیموزایدتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیاره ابلهانچگونه آن شکری که می خوریمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تکنیکی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی در کامپیوترهااختلالات صحبت کردن در انبازسازي مغز و نخاع چالشی دژاوو یا آشناپنداریمولتیپل اسکلروز در زنان یادآوری خواب و رویاتلاشی برای درمان قطع نخاروشهای شناسایی قدرت شنواطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز برای فراموشی بیشتر کپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم تعادلی بدنچگونه جمعیت های بزرگ شکل انفجار و توقف تکاملی نشااز تکینگی تا مغز و از مغز ثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادامه بحث تکامل چشمبحتی علمی درباره تمایل بدانشمندان ژنی از مغز انسمواد کوانتومی جدید، ممکنژن هوش و ساختارهای حیاتی تلاشی جدید در درمان ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفعلم به ما کمک میکند تا مومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه جمعیت های بزرگ شکل انگشت نگاری مغز نشان میداز تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحادغام میان گونه های مختلبحث درباره پیدایش و منشادانشمندان روش هاي جدیدی موجود بی مغزی که می تواندژن یا نقشه توسعه مغز و نقتمایل زیاد به خوردن بستنروشی جدید در درمان قطع نخعلایم کمبود ویتامین E را مغز بزرگ چالش است یا منفعپیشینیان انسان از هفت میتاثیر گیاه خواری بر رشد وسکته مغزیچگونه حافظه را قویتر کنیاندوهگین نباش اگر درب یا از تکینگی تا مغز از مغز تجنسیت و تفاوت های بیناییجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی درمانگر کامپیادغام دو حیطه علوم مغز و بحثی در مورد نقش ویتاميندانشمندان روشی برای تبدیموجودات مقهور ژنها هستندژنها نقشه ایجاد ابزار هوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروشی جدید در درمان سکته معلایم کمبود ویتامین E را مغز بزرگ چالشهای پیش روپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر گیاه خواری بر رشد وساخت شبکه عصبی با الفباینگاهی بر قدرت بینایی دراانسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی جالب درباره محدودیتداروهای مصرفی در ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل ژنها ، مغز و ارادهتمساح حد واسط میان مغز کوريتوکسيمب در درمان ام اسعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز حریص برای خون، کلید تپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر انتخاب از طرف محیط نگاهی بر توانایی اجزاي بانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز از تکینگی تا مغز- از مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبحثی در مورد نقش کلسیم و داروهای ضد بیماری ام اس ومیگرن سردردی ژنتیکی که بژنهای هوش ، کدامندتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رعید نوروز مبارکمغز زنان جوانتر از مغز مرپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر ترکیبات استاتین (سناتوانی از درمان برخی ویانعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز- از مغزتجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش احساسیبحثی در مورد عملکرد لوب فداروی تشنجی دربارداریمیدان مغناطيسي زمین بشر کمردرد با پوشیدن کفش مناتنفس هوازی و میتوکندریراه های جدید برای قضاوت رعامل کلیدی در کنترل کارآمغزهای کوچک بی احساسپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر دپاکین بر بیماری مناتوانی در شناسایی چهره اولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز، از مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تمکانیزمهای دفاعی در برابکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه پیروزی در زندگی چیستعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش قهوه در سلامتیآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر داروهای ضد التهاب نخاع ما تا پایین ستون فقراولین تصویر در تاریخ از سازدواج های بین گونه ای، رحافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی بیشتر در زنانبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تما انسانها چه اندازه نزدکندر در بیماریهای التهابتولید سلولهای جنسی از سلرشد مغز علت تمایل انسان بعصب حقوق نورولوونقش هورمون های تیروئید دآیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نخستین تصویر از سیاهچالهايندگان چگونه خواهند دیداستفاده از هوش مصنوعی در حافظه و اطلاعات در کجاست هوش عاطفی در زنان بیشتر ابحثی درباره هوش و تفاوتهداستانها و مفاهیمی اشتباما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از توانایی مغز و دیگر اجزای زمین زیر خلیج فارس تمدنی عضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش ژنتیک در درمان اختلاآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهايا اراده آزاد توهم است یاستیفن هاوکینگ در مورد هحافظه و اطلاعات در کجاستهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی درباره هوش و تفاوتهدر مانهای کمر دردما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تتوازن مهمتر از فعالیت زیزندگی هوشمند در خارج از زمقالاتنقش انتخاب از طرف محیط، نآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عايا اراده آزاد توهم است یاستیفن هاوکینگ در تفسیر حس چشایی و بویاییهاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی درباره هوش و تفاوتهدر چه مرحله ای از خواب ، رما تحت کنترل ژنها هستیم یکوری گذرای ناشی از موبایتوصیه های غیر دارویی در سزیباترین چیز در افزایش ستاثیر ویتامین دی بر بیمانقش اتصالات بین سلولهای آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا کوچک شدن مغزانسان الایا ابزار هوشمندی یا مغز استخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک (قسمت اول )هاوکينگ پیش از مرگش رسالبحثی درباره احساسات متفادرمان های بیماری آلزایمرماه رجبکی غایب شدی تا نیازمند دلتوصیه هایی در مصرف ماهیزبان چهار حرفی حیات زمینصفحه اصلینقش حفاظتی مولکول جدید دآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گوینایا بیماری ام اس (مولتیپاصول سلامت کمرحس و ادراک (قسمت دوم )هدف از تکامل مغزبحثی درباره احساساتی غیردرمان های رایج ام اسماپروتیلینکاهش التهاب ناشی از بیماتوضیحی ساده در مورد هوش مزبان و بیان، در سایه پیشرسوالات پزشکینقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حجم مغز گونه انسان در