دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اینکه به خاطرخودت زندگی کنی سبب نمی شود زندگی تو از زندگی حیوانات متفاوت شود

دختر بچه: لطف کنید این گردنبد را بدهید میخواهم آن را به خواهرم هدیه کنم. لطفا آن را به صوت زیبایی ببندید
فروشنده میپرسه: آیا پولی هم داری؟
دختر میپرسه: این مقدار کافیه (چند سکه !!)؟ می خواهم این گردنبند را به خواهر بزرگم بدهم چون او به خصوص بعد از مرگ مادر ما به تربیت و یاری ما برخواست. به همین خاطر میخواهم به او چیز زیبایی بدهم تا دوباره از نو بخندد.
این همه پول من است.
فروشنده: بیا این گردنبند را بگیر.
ولی مراقب آن باش .
خواهر بزرگ دختر بچه پیش فروشنده میاد و از قیمت گردنبنند می پرسه: این گرنبند از اینجا خریداری شده؟ فروشنده میگه بله
خواهر میپرسه: قیمت آن چقدر است؟
فروشنده: هر قراردادی که در اینجا بین من و خریداران بسته میشه کسی قیمت آن را نمیدانه.
خواهر میپرسه: ولی خواهر من مبلغ بسیار اندکی داشت و این گردنبند قیمتش بسیار زیاد است. نمیتوانیم قیمت آن را پرداخت کنیم. پسش میدم.
فروشنده: خواهر کوچک تو مبلغ زیادی را پرداخت کرد حتی بزرگسالان نمی توانند چنین مبلغی را پرداخت کنند او هر چه را داشت، به من داد. همه چیزی که خواهرت میخواست اینکه تو بخندی!
اینکه به خاطرخودت زندگی کنی سبب نمی شود زندگی تو خیلی از زندگی حیوانات متفاوت شود
اینکه به خاطر رفاه خود یا خانواده یا نزدیکان یا حزب و جماعتت زندگی کنی سبب نمیشود حیات تو خیلی متفاوت از حیات دیگر حیواناتی باشد که در زندگی بر این زمین با ما مشترک هستند. آنچه به زندگی تو معنی انسانی و ارزش حقیقی میدهد اینکه خالصانه به خاطر کسانی زندگی کنی که نزدیکی یا مصلحتی با تو ندارند.
علی ابن ابیطالب در زندگی خود اینگونه زیست. به همین دلیل عاشق علی هستیم و عشق او در خونهای ما جاری است.
https://youtu.be/CcJ6LOQEPFc
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1124324240948571&id=457397004307968


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سیاهچاله های فضایی منابعتکامل مداوممرگ چیستآنان که در قله اند هرگز خعادت دادن مغز بر تفکرتصویر زیبای اصفهانچهار ساعت پس از کشتار خوکاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلهنر رها شدن از وابستگیدر هم تنیدگی کوانتومی و پواکنش به حس جدیدبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبررسی و اپروچ جدید بر بیممناطق خاصی از مغز در جستجسانسور بر بسیاری از حقایتکامل، نتیجه ی برنامه ریمسئولیت در برابر محیط زیآیا هوش سریعی که بدون احسسوالات پزشکیثبت امواج الکتریکی در عصنوشیدن چای برای مغز مفید این ایده که ذرات سیاهچالهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبه خودت مغرور نشوبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسخن پاک و ثابتمغز مانند تلفن استتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهان ذهن و افکار ما مجهان هوشیارچگونه انتظارات بر ادراک خواب عامل دسته بندی و حفطاگر فقط مردم میفهمیدند کهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتفلج دوطرفه عصب 6 چشمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری وسواستقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ایندگان چگونه استآب، زندگی است(قسمت پنجم)جهانی که نه با یک رخداد و نگاهت را بلند کنخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی افرایند تکامل و دشواری هاژنهای حاکم بر انسان و انسزیر فشار کووید چه باید کرتمدنی قدیمی در شمال خلیج مواد کوانتومی جدید، ممکنشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب مغزهای کوچک بی احساسآغاز مبهم آفرینشجاذبهابزار بقا از نخستین هماننتایج نادانی و جهلدهن، بزرگترین سرمایههوش عاطفی قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتقلب روباتیککوچ از محیط نامناسبزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو آرامش و صلحیمکانیک کوانتومی بی معنی پول و شادیشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ژنتیک در درمان اختلاالگو و عادت را بشکن و در احقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغدیدگاه نارسای دوگانه ی مهیچ کس حقیقت را درون مغز از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين قدرت انسان در نگاه به ابعکاهش التهاب ناشی از بیماسفرنامه سفر به بم و جنوب تومورها و التهاب مغزی عاماده ی تاریکپیدایش زبانطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهنقش رژیم غذایی در رشد و اانفجار و توقف تکاملی نشاحافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملینظام مثبت زندگیدانش، قفل ذهن را باز میکنهزینه سنگین انسان در ازااسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشلرزش ناشی از اسیب به عصبکریستال زمان(قسمت اولسندرم کووید طولانیتوانایی مغز و دیگر اجزای مخچه ، فراتر از حفظ تعادلپرورش مغز مینیاتوری انساعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانهمیشه چشمی مراقب و نگهباداروی جدید ضد الزایمرویتامین بی 12 در درمان درداصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومنابع انرژی از نفت و گاز گوشه بیماری اتوزومال رسسبرخی نرمش های گردنمنابع انرژی از نفت و گاز گوشت خواری یا گیاه خواریسیاهچاله ها، دارای پرتو تکامل چشممرگ و میر پنهانآنزیم تولید انرژی در سلوعارضه جدید ویروس کرونا ستصویربرداری فضاپیمای آمنوآوری ای شگفت انگیز داناولین دروغحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و هنر، پر کردن است نه فحش ددر هم تنیدگی کوانتومی و دواکسن های شرکت فایزر آمربلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ساهچاله ها تبخیر نمیشودتکثیر سلول در برابر توقف مستند جهان متصلآیا هشیاری کوانتومی وجودپیامهای کاربرانجلو رفتن یا عقبگردنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اینکه به خاطرخودت زندگی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریوبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبه دنبال رستگاری باشبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی ها رفتنی استمغز مادران و کودکان در زمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان های بسیار دیگرچگونه به سطح بالایی از هوخودآگاهی و هوشیارياگر میدانی مصیبت بزرگتر هوش مصنوعی از عروسک بازی از واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسفناوری هوش مصنوعی نحوه خیافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزبیماری کروتز فیلد جاکوبتقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار بقای برتر مادیآتش منبع انرژیجهانی که از یک منبع، تغذیچالش هوشیاری و اینکه چرا خسته نباشی باباابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلفرایند حذف برخی اجزای مغکل اقیانوس در یک ذرهزیرفون داروی ضد ام استمرکز و مدیتیشنموجود بی مغزی که می تواندشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم مغز، فقط گیرندهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننجات در راستگوییدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش عاطفی قسمت دوماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریقلب را نشکنکوچک شدن مغز از نئاندرتازبان و شناخت حقیقت قسمت ستو افق رویداد جهان هستیمکانیزمهای دفاعی در برابپول و عقیدهشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همالگوی بنیادین و هوشیاریحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گویندژا وو یا اشنا پنداریهیچ اندر هیچاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و قدرت ذهنکاهش حافظه هرچند فرایندیسفری به آغاز کیهانتومورهای نخاعیماده ی خالیپیر شدن حتمی نیستطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنونقش زنجبیل در جلوگیری از انقراض را انتخاب نکنیدحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیدائما بخوانهزاران سال چشم های بینا واساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقللرزش عضله یا فاسیکولاسیوکریستال زمان(قسمت دوم)سندرم گیلن باره به دنبال توازن مهمتر از فعالیت زیمخچه ابزاري که وظیفه آن فپرتوهای صادر شده از سیاهعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونچند جهانیانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبهمیشه اطمینان تو بر خدا بداروی سل سپتویتامین بی هفدهاصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک بروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممنابع انرژی از نفت و گاز گیلگمش باستانی کیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایتکامل و ارتقای نگاه تا عممرگ و میر بسیار بالای ناشآینه در اینهعدم توقف تکامل در یک انداتصور از زمان و مکاننوار مغز مشاهده ی غیر مستاولین سلول مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش هوموارکتوس ها ممکن است ددر هر سوراخی سر نکنواکسن کووید 19 چیزهایی که بلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردبررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه را اصالت دادن، جز فرتأثیر نگاه انسان بر رفتامشکل از کجاستآیا واکنش های یاد گرفته وجلوتر را دیدننیکولا تسلااینکه خانواده ات سالم باهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرنوشتمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهان هایی در جهان دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش خودآگاهی و هوشیارياگر نیروی مغناطیس نباشد هوش مصنوعی از عروسک بازی از کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفیلمی بسیار جالب از تغیییاد گرفتن مداومزنان باهوش تربیماری گیلن باره و بیمارتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز ابزار برتر بقاآثار باستانی تمدن های قدجهانی در ذهنچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشفراتر از دیوارهای باورکلمات بلند نه صدای بلندزیرک ترین مردمتمرکز بر هدفموجودات مقهور ژنها هستندگامی در درمان بیماریهای شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزمغزتان را در جوانی سیم کشافت فشار خون ناگهانی در وجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماننخاع ما تا پایین ستون فقردو بیماری روانی خود بزرگ هوش عاطفی قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیقیچی ژنتیکیکوچکترین چیز یک معجزه اسزبان جانسوزتو انسانی و انسان، شایستما انسانها چه اندازه نزدپوست ساعتی مستقل از مغز دشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده الگوبرداری از طبیعتحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دردژاوو یا آشناپنداریهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و قدرت عشقکاهش دوپامین عامل بیماریسقوط درون جاذبه ای خاص، چتومورهای ستون فقراتماده ای ضد التهابیپیشینیان انسان از هفت میطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسونقش زبان در سلطه و قدرت اانواع سکته های مغزیحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای مصرفی در ام اسهستي مادي ای که ما کوچکتراستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکلزوم سازگاری قانون مجازاکریستال زمان(قسمت سوم)سندرم پیریفورمیستوسعه هوش مصنوعی قادر اسمخچه تاثیر گذار بر حافظهپرسش و چستجو همیشه باقی اعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزچند جهانیانسان باشحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابهمیشه داناتر از ما وجود دداروی ضد چاقیویتامین دی گنجینه ای بزراصل عدم قطعیت از کوانتوم اصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه بی عقل به سوی نور میسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمرگ انتقال است یا نابود شآیندهعدم درکتصادف یا قوانین ناشناختهنوار مغز ترجمه رخدادهای اوکرلیزوماب داروی جدید شحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازهورمون شیرساز یا پرولاکتدر والنتاین کتاب بدید همواکسن کرونا و گشودن پنجربلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تئوری تکامل امروز در درممشکلات نخاعیآیا یک، وجود داردجمجمه انسان های اولیهنیاز به آموزش مجازی دیجیاینترنت بدون فیلتر ماهواهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبه زیر پای خود نگاه نکن ببعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریع دویدن مهم نیستمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر کلام در آیات کلام بآیا خداباوری محصول تکاملجهان یکپارچهچگونه تکامل مغزهای کنونیخودت را از اندیشه هایت حفاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک بازی از کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتفیزیک مولکولها و ذرات در یاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کبیماری آلزایمر، استیل کوتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز از بسیاری حقایق می گرآرامش و دانشجهان، تصادفی نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا خطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمفرد موفقکلوزاپین داروی ضد جنونزیست شناسی کل در جزء فراکتمساح حد واسط میان مغز کوموسیقی نوگاهی لازم است برای فهم و شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشافت هوشیاری به دنبال کاهجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننخستین تمدن بشریدو بار در هفته ماهی مصرف هوش عاطفی قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکووید نوزده و خطر بیماری زبان ریشه هایی شناختی استو با همه چیز در پیوندیما انسانها چه اندازه نزدپوشاندن خود از نورشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهالتهاب شریان تمپورالحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از چرا خشونت و تعصبدگرگونی های نژادی و تغییهیپرپاراتیروئیدیسماز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فقضاوت ممنوعکاهش سن بیولوژیکی، تنها سلول های مغزی عامل پارکیتوهم فضای خالیماده، چیزی نیستپیشرفت های جدید علوم اعصطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سنقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه ایحریص نباشاتفاق و تصادفنظریه ی تکامل در درمان بیداروهای ام اسهستی ما پس از شروعی چگال استفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ملزوم سازگاری قانون مجازاکشف مکانیسم عصبی خوانش پسندرم پس از ضربه به سرتوسعه برخی شغل ها با هوش مدل همه جانبه نگر ژنرالیپرسشگری نامحدودعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگهمیشه راهی هستداروی ضد چاقیویروس مصنوعیاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه خواری و گوشت خوار کدسیاهچاله ی تولید کنندهتکامل ابزار هوش ، راه پر مرگ تصادفیآینده ی انسان در فراتر ازعسل طبیعی موثر در کنترل بتظاهر خوابیده ی مادهنوار مغز در فراموشی هاايندگان چگونه خواهند دیدحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد هوش فوق العاده، هر فرد اسدر یک فراکتال هر نقطه مرکواکسن کرونا از حقیقت تاتبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای تئوری تکامل در پیشگیری و مشکلات بین دو همسر و برخیآیا کیهان می تواند یک شبیجنبه های موجی واقعیتچیز جدید را بپذیرایندرالهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقبه سخن توجه کن نه گویندهتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا دلفین ها می تواند از جهان یکپارچهچگونه جمعیت های بزرگ شکل خودروهای هیدروژنیاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی از عروسک بازی از آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدافیزیک و هوشیارییادگیری مهارت های جدید دزندگی هوشمند در خارج از زبیماری الزایمرتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز به تنهایی برای فرهنگ آرامش و سکونجهش های ژنتیکی مفید در ساچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای ادراک کارماهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار افرد یا اندیشهکلام و زبان، گنجینه ای بسزیست شناسی باور حقیقت یا تنفس هوازی و میتوکندریموسیقی هنر مایع استگاهی مغز بزرگ چالش استشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملکمغط یک گیرنده استافتخار انسانجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننخستین تصویر از سیاهچالهدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وقانون مندی نقشه ژنتیکی مکودک هشت ساله لازم است آدزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با باورهایت کنترل میشما اکنون میدانیم فضا خالپیموزایدشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نامواجی که به وسیله ی ماشیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتدانش قدرت استهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهقطار پیشرفتکایروپاکتیک چیستسلول های بنیادیتوهم فضای خالی یا توهم فضماده، چیزی بیش از یک خلا پیشرفت در عقل است یا ظواهطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننظریه ی ریسمانداروهای تغییر دهنده ی سیو هر کس تقوای خدا پیشه کناستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختلزوم عدم وابستگی به گوگل کشف مکانیسمی پیچیده در بسندرم دزدی ساب کلاوینتوصیه های سازمان بهداشت مدل هولوگرافیک ژنرالیزهآلودگی هوا چالش قرن جدیدعلایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد همیشه عسل با موم بخوریمداروی ضد تشنج با قابليت تویرایش DNA جنین انسان، برویشن پرواصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز گیرنده باید سازگار با پیسیاره ی ابلهانتکامل تکنولوژیمرگی وجود نداردآینده ی علم و فیزیک در60 ثعشق درونی به یگانگی خلقتتظاهری از ماده است که بیدنوار مغز در تشخیص بیماری ايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی می تواند بر احدر کمتر از چند ماه سوش جدواکسن کرونا ساخته شده توبه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت ربزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندهمعنی روزهتئوری جدید، ویران کردن گمشکلات روانپزشکی پس از سآیا گذشته، امروز وآینده جنسیت و تفاوت های بیناییچیزی منتظر شناخته شدنایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، حقیقی نیستارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با اورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده ابوزون هیگز چیستتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلامغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا دلفین ها میتوانند باجهان کنونی و مغز بزرگتریچگونه جمعیت های بزرگ شکل خورشید مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای افیزیکدانان ماشینی برای تیادآوری خواب و رویازندگی بی دودبیماری ای شبیه آلزایمر و تلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بیش از آنچه تصور میشوآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانچالش دیدگاه های سنتی در بخطای حسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیفرد حساس از نظر عاطفی و بکلرال هیدرات برای خوابانزیست، مرز افق رویداد هستتنفس هوازی و میتوکندریمیهمانهای ناخوانده عامل گذر زمان کاملا وابسته به شاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنفرت، اسیب به خود استافراد آغاز حرکت خودشان رجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننخستین روبات های زنده ی جدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاقانون گذاری و تکاملکودک ایرانی که هوش او از زبان شناسی نوین نیازمند تو باید نیکان را به دست بما از اینجا نخواهیم رفتپیموزایدشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش اتصالات بین سلولهای امیوتروفیک لترال اسکلروحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از چرا ذرات بنیادی معمولاً دانش محدود به ابعاد چهارهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهلمس کوانتومیکار با یگانگی و یکپارچگیسلول های بنیادی منابع و اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ماست مالیپیشرفت ذهن در خلاقیت استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیحس متفاوتاتوسوکسیمایدنظریه تکامل در درمان بیمداروهای ضد بیماری ام اس ووفور و فراوانیاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مقاومت به عوارض فشار خون کشف ارتباط جدیدی از ارتبسندرم سردرد به دلیل افت فتوصیه های غیر دارویی در سمدل هولوگرافیک تعمیم یافآلودگی هوا و ویروس کروناعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراچندین ماده غذایی که ماننانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و همجوشی هسته ای، انرژِی بداروی ضد تشنج با قابليت تداروی ضد تشنج توپیراماتواقعیت فیزیکی، تابعی از اصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمنابع انرژی از نفت و گاز گالکانزوماب، دارویی جدیسیاره ابلهانتکامل جریان همیشگی خلقتمراحل ارتقای پله پله کیهآینده با ترس جمع نمیشودعصب حقوق نورولووتعداد کلی ذهن ها در جهان نوار مغزی روشی مهم در تشخايا اراده آزاد توهم است یحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهواکسن ایرانی کرونا تولیدبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار فراکتال وجود و ذهمعادله ها فقط بخش خسته کنتا 20 سال آینده مغز شما به مشکلات روانپزشکی در عقب آیا پیدایش مغز از روی تصاجنسیت و تفاوت های بیناییچیزی خارج از مغزهای ما نیایا این جمله درست است کسیهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، خالی نیستارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان ببوزون هیگز جهان را از متلتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگردانیمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا دست مصنوعی به زودی قاجهان کاملی در اطراف ما پرچگونه حافظه را قویتر کنیخوش قلبی و مهربانیاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش افاجعه ی جهل مقدسیاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز برای فراموشی بیشتر کآزمون تجربی، راهی برای رجهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانچاالش ها در تعیین منبع هوخطر آلودگی هواهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیفردا را نمیدانیمکمردردزاوسکا درمان گوشرتنفس بدون اکسیژنمیوتونیک دیستروفیگذشته را دفن کنشاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیافراد بی دلیل دوستدار تو جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید برای درد زادو سوی واقعیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اقانون جنگلکودکان میتوانند ناقل بی زبان، نشان دهنده ی سخنگو تو تغییر و تحولیما اشیا را آنطور که هستندپیچیدگی های مغزمگسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزنقش تیروئید در تکامل مغزامید نیکو داشته باش تا آنحل مشکلابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانش بی نهایتهدف یکسان و مسیرهای مختلاز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهلوب فرونتال یا پیشانی مغکاربرد روباتهای ريزنانوسلول های بدن تو پیر نیستنتوهم چیستماست مالی با هوش انسانیپیشرفتی مستقل از ابزار هظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارنقش غذاها و موجودات دريااندوه در دنیا استحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترنظریه تکامل در درمان بیمداروی فامپیریدین یا نورلوقت نهيب هاي غير علمي گذشاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمقابله ی منطقی با اعتراضکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاسایتهای دیگرتوصیه هایی در مصرف ماهیمدل های ریز مغز مینی برینآلودگی هوا و پارکینسونعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاچندجهانیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و همراه سختی، اسانی هستاختلالات مخچههمراهی نوعی سردرد میگرنیدارویی خلط آورواقعیت چند سویهاضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمنابع انرژی از نفت و گاز گام کوچک ولی تاثیرگذارسیاره ابلهانتکامل داروینی هنوز در حامرز مرگ و زندگی کجاستآیا فراموشی حتمی استعضلانی که طی سخن گفتن چقدتعذیه ی ذهننوار عصب و عضلهای نعمت من در زندگیمحس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنواکسن اسپایکوژنبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار شبکه های مغزی ثابمعجزه های هر روزهتا بحر یفعل ما یشامشاهده گر جدای از شیء مشاآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهل مقدسچیزی شبیه نور تو نیستایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش ماز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استبی نهایت در میان مرزهاتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسربازان ما محققا غلبه می مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهنگاه محدود و تک جانبه، مشخوشبختی دور از رنج های ماگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسفاصله ها در مکانیک کوانتژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهتلاش هایی در بیماران قطع منبع خواب و رویاشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آزمون ذهنی گربه ی شرودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانناتوانی از درمان برخی ویخطرات هوش مصنوعیهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دفرزندان زمان خودکمردرد ناشی از تنگی کانازبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها مانع در زندگی موارد میگرن و پروتئین مرتبط با گربه شرودینگر و تاثیر مششاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اافزایش قدرت ادراکات و حسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننرمش های مفید در سرگیجهدولت یا گروهکهوشمندی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمقانون جنگلکودکان خود را مشابه خود تزبان، وسیله شناسایی محیطتو جهانی هستی که خودش را ما به جهان های متفاوت خودپیچیدگی های مغزی در درک زششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حفاظتی مولکول جدید دامید نجاتحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آدانشمندان موفق به بازگردهدف یکسان، در مسیرهای متاز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهلوتیراستامکاربرد روباتهای ريز، در سلول عصبی شاهکار انطباق توهم وجودماشین دانشپاسخ گیاهان در زمان خوردظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزنقش غذاها و موجودات دريااندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رنظریه تکامل در درمان بیمداروی لیراگلوتیدوقتی فهمیدی خطا کردی برگاستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمقابله با کرونا با علم اسکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوضیحی ساده در مورد هوش ممدیون خود ناموجودآلزایمرعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع منه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانحس و ادراک قسمت هفدهمحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانهندسه ی پایه ایداستانها و مفاهیمی اشتباواقعیت چیستاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای سیر آفرینش از روح تا مغز تکامل داروینی هنوز در حامرز بین انسان و حیوان کجاآیا ممکن است موش کور بی مغم بی پایانتغییر الگوی رشد مغزی با زنوار عصب و عضلهای همه ی وجود منهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویواکسن اسپایکوژن ضد کرونابه نقاش بنگرراه بی شکستبزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست قسمت سادیسم یا لذت از آزار دادمعجزه ی چشمتاول کف پا و حقیقتمشاهده آینده از روی مشاهآیا امکان بازسازی اندامهجهان فراکتالنکاتی در مورد تشنجایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیاز مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی ورزش در کمر دردز گهواره تا گوربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرنمغز کوانتومیتاثیر کتامین در درمان پاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجهان پیوستهنگاه انسان محدود به ادراخانه ی تاریکاپی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری ای شبیه ام اس مولتفاصله ی همیشگی تصویر سازژن همه چیز نیستزندگی زمینی امروز بیش از تلاشی برای درمان قطع نخامنتظر نمان چیزی نور را بهشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و مغز بزرگ چالش است یا منفعآزمون ذهنی گربه شرودینگرجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانناتوانی در شناسایی چهره دفاع از پیامبرهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتفرضیه ای جدید توضیح میدهکمردرد و علل آنزبان چهار حرفی حیات زمینتنها در برابر جهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بگزیده ای از وبینار یا کنفشاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش میدان مغناطیسی زمین افزایش مرگ و میر سندرم کوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننرمش های موثر در کمردرددوچرخه سواری ورزشی سبک و هوشیاری و وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداقانونمندی و محدودیت عالمکودکان را برای راه آماده سفر فقط مادی نیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريما با کمک مغز خود مختاريمپیوند قلب خوک، به فرد دچاصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش حیاتی تلومر دی ان آ دامید جدید بر آسیب نخاعیحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پدانشمندان نورون مصنوعی سهدف از تکامل مغزاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعکتاب گران و پرهزینه شد ولسلولهای ایمنی القا کنندهتوهم وجودمبانی ذهنی سیاه و سفیدپختگی پس از چهل سالگي به عقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمنقش غذاها در کاهش دردهای اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدهفت چیز که عملکرد مغز تو داروی تشنجی دربارداریوقتی پر از گل شدی خودت را استفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دملاحظه های اخلاقی دربارهکشتن عقیده ممکن نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتیوتیکسن داروی ضد جنونمدیریت اینترنت بر جنگآملودیپین داروی ضد فشار عوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در انهندسه ی رایج کیهاندخالت در ساختار ژنهاواقعیت چیستاطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم تعادلی بدنتکامل داروینی هنوز در حامرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا ما کالا هستیمغم بی پایانتغییر زودتر اتصالات مغزینوبت کودکانای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل واکسن دیگر کرونا ساخته شبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست قسمت سازگاری با محیط بین اجزامعجزه ی علمتابوهای ذهنیمطالبه ی حق خودآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان قابل مشاهده بخش کوچچگونه مولکول های دی ان ایایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانبی ذهن و بی روحتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد میگرن در کودکانمغز آیندگان چگونه است ؟آیا راهی برای رفع کم آبی جهان پر از چیزهای اسرار آنگاه از بیرون مجموعهخانواده پایدارابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری اسپینال ماسکولار فتون های زیستیژن هوش و ساختارهای حیاتی زندگی زودگذرتلاشی تازه برای گشودن معمنحنی که ارتباط بین معرفشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط مغز بزرگ چالشهای پیش روآزادی عقیده، آرمانی که تجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننادیدنی ها واقعی هستنددفاع در برابر تغییر ساختهوش در طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوفساد اقتصادی سیتماتیک درکمردرد با پوشیدن کفش منازبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استمیگرن شدید قابل درمان اسگزارش یک مورد جالب لخته وشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش محیط زندگی و مهاجرت دافزایش سرعت پیشرفت علوم حفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننرمشهای مهم برای تقویت عدورترین نقطه ی قابل مشاههوشیاری و افسردگیاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملقارچ بی مغز در خدمت موجودکوری گذرای ناشی از موبایسفر نامه سفر به بم و جنوب تو در میانه ی جهان نیستی ما بخشی از این جهان مرتبطپیوند مغز و سر و چالشهای صرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش خرچنگ های نعل اسبی درامید درمان کرونا با همانحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو دانشمندان یک فرضیه رادیکهدف از خلقت رسیدن به ابزااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفالیروپریم داروی ترکیبی ضدکتاب زیست شناسی باورسلولهای بنیادی مصنوعی درتوهم بی خداییمباحث مهم حس و ادراکپروژه ی ژنوم انسانیعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوههفت سین یادگاری از میراث داروی جدید ALSوقتی تو از یاد گرفتن باز استیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانملاحظات بیهوشی قبل از جرگل خاردار، زیباستسوخت هیدروژنی پاکتیک و اختلال حرکتیمداخله ی زیانبار انسانآموزش نوین زبانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستنه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکهندسه بنیادیندر مانهای کمر دردواقعیت های متفاوتاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع انرژی از نفت و گاز سیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حامزایای شکلات تلخ برای سلآیا ما تنها موجودات زنده غیرقابل دیدن کردن مادهتغییر عمودی سر انسان از پنور درونایمپلانت مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سیزدهمارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر واکسن دیگری ضد کرونا از دبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم با شعار قانون بدترین معجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر فکر بر سلامتمطالبی در مورد تشنجآیا احتمال دارد رویا از آجهان موازی و حجاب هاچگونه میتوان با قانون جنایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوواز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفروزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی بی شرمیتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد و علتهای آنمغز انسان ایا طبیعتا تماآیاما مقهور قوانین فیزیکجهان پر از چیزهای جادویی نگاه از دور و نگاه از نزدخار و گلابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتبیماری اضطراب عمومیفروتنی و غرورژن یا نقشه توسعه مغز و نقزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی جدید در درمان ام اسمنشأ اطلاعات و آموخته ها شواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآزار دیگری، آزار خود استجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماننادانی در قرن بیست و یکم،دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت 11از تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقفشار و قدرتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استمیدان مغناطيسي زمین بشر گشایش دروازه جدیدی از طرشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نگاه از پایین یا نگاهافسردگی و اضطراب در بیماحق انتخابابزار بقا از نخستین همانچرا ماشین باید نتایج را پديدن با چشم بسته در خواب هوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکقبل از آغازکی غایب شدی تا نیازمند دلسفر به مریخ در 39 روزتوقف؛ شکستما تحت کنترل ژنها هستیم یپیوند اندام از حیوانات بضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقش داروهاي مختلف معروف امیدوار باش حتی اگر همه چحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط نزاع بین علم و جهل رو به پدانشمندان ژنی از مغز انسهر چیز با هر چیز دیگر در تاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرلیس دگرامفتامین یا ویاسکتاب طبیعت در قالب هندسهسلام تا روشناییتوهم تنهاییمجموعه های پر سلولی بدن مپروژه ی ژنوم انسانیعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بیننقشه های مغزی جدید با جزیانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریهم نوع خواری در میان پیشیداروی جدید s3 در درمان ام ویتنام نوعی کرونا ویروس استیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بممانتین یا آلزیکسا یا ابگل زندگیسودمندی موجودات ابزی بر تیروفیبان موثر در سکته ی مدارک ژنتیکی چگونه انسانآمارهای ارائه شده در سطح عوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاچه زیاد است بر من که در اینه عدم مطلق بلکه عدم با قاولویت بندی ها کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کوانهندسه در پایه ی همه ی واکدر محل کار ارزش خودت را بواقعیت و مجازاطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمنابع انرژی از نفت و گاز سکوت و نیستیتکامل زبانمسمومیت دانش آموزان بی گآیا مغز تا بزرگسالی توسعغرور و علمتغییرات منطقه بویایی مغزنورون هاي مصنوعی می توانایمپلانت مغزی کمک میکند هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت ششمارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آواکسن سرطانبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییربسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستم، بی پاسخ نیستمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر مشاهده بر واقعیت بمطالعه ای بیان میکند اهدآیا احتمال دارد رویا از آجهان ما میتواند به اندازچگونه مغز پیش انسان یا همایجاد احساساتهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهناز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانیک پیام منفرد نورون مغزی زمان چیستبی عدالتی در توزیع واکسن تفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای ایجاد تمدآب زندگی است قسمت چهارمجهان دارای برنامهنگاه از درون مجموعه با نگخارق العاده و استثنایی بابتذال با شعار دینهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری بیش فعالیفرگشت و تکامل تصادفی محض ژن ضد آلزایمرزندگی، مدیریت انرژیتمایل زیاد به خوردن بستنمنشاء کوانتومی هوشیاری اشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سمغز بزرگترین مصرف کننده آسيب میکروواسکولاریا آسجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماننازوکلسیندل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به فضای قلب منبع نبوغ استکنگره بین المللی سردرد دزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیمیدان های مغناطیسی قابل پل جویی اصفهانشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظام غذایی در تکامل ماقلیت خلاقحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از چرا مغز انسان سه هزار سالدی متیل فومارات(زادیوا)(هوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی قبل از انفجار بزرگکیهان خود را طراحی میکندسفر تجهیزات ناسا به مریخ تولید مثل اولین ربات های مانند آب باشپیوند سر آیا ممکن استضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقش درختان در تکاملامیدواری و مغزحکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هنسبیت عام از زبان دکتر بردانشمندان پاسخ کوانتومی هر جا که جات میشه، جات نیاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهلا اکراه فی الدینکتاب، سفری به تاریخسلاح و راهزنیتوهم جداییمحل درک احساسات روحانیپروانه ی آسمانیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژینقص در تشخیص هیجانات عامانرژی تاریکحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناهمه چیز موج استداروی جدید میاستنی گراویویتامین E برای فعالیت صحاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمن کسی در ناکسی دریافتم گلوله ی ساچمه ایسی و سه پل اصفهانتکنولوژی جدید که سلول هامروری بر تشنج و درمان هایآن چیزی که ما جریان زمان عید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون عامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکاننهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمهندسه زبانِ زمان استدر چه مرحله ای از خواب ، رواقعیت و انعکاساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژی از نفت و گاز سکوت، پر از صداتکامل زبانمسمومیت دانش آموزان، قماآیا همه جنایت ها نتیجه بیغربال در زندگیتغییرات آب و هوایی که به نورون های ردیاب حافظهایمپلانت نخاعی میتواند دهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرواکسن سرطانبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ستون فقرات انسان دو پا جلمعرفت و شناختتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمعماری، هندسه ی قابل مشاآیا برای تولید مثل همیشه جهان مادی، تجلی فضا در ذهچگونه هموساپينس بر زمین ایران بزرگهوش مصنوعی از عروسک بازی از نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بفلج نخاعی با الکترودهای یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و مکان، ابعاد کیهان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طآب زندگی است قسمت هفتمجهان در حال نوسان و چرخشنگاه حقیقی نگاه به درون اخبر مهم تلسکوپ هابلابداع دی ان ای بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانبیماری تی تی پیفراموش کارها باهوش تر هسژنها نقشه ایجاد ابزار هوزونیسومایدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمهندسی ژنتیک در حال تلاش شکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت روامغز حریص برای خون، کلید تآسیب ها ناشی از آلودگی هوجوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماننباید صبر کرد آتش را بعد دلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبقفس ذهنکنگره بین المللی سردرد دزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایمیدان های کوانتومی خلاپل خواجو اصفهانشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش نظریه تکامل در شناساالکترومغناطیس شنوایی و هحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت دین اجباریهیچ چیز همیشگی نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بقبرستان ها با بوی شجاعتکیهانِ هوشیارِ در حال یاسفر دشوار اکتشافتولید یا دریافت علمماه رجبپیوند سر، یکی از راه حلهاضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبنقش ذهن و شناخت در حوادث امیدی به این سوی قبر نیستحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همنسبت ها در کیهاندانشمندان اولین سلول مصنهر حرکت خمیده می شود و هر از روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوملاموژین داروی ضد اوتیسم؟کتابخانهسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم جدایی و توهم علممحل درک احساسات روحانی دپرواز از نیویورک تا لوس آعلم و روحتری فلوپرازیننقطه بی بازگشتانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان همه چیز در زمان مناسبداروی جدید برای میاستنی ویتامین E در چه مواد غذایاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمن پر از تلخیمگلوئونسیلی محکم محیط زیست بر انتکنولوژی جدید که سلول هامرکز هوشیاری، روح یا بدن آنچه ناشناخته است باید شمرکز حافظه کجاستآنچه واقعیت تصور میکنیم عادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های نهایت در بی نهایتاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییهندسه، نمایشی از حقیقتدر ناامیدی بسی امید استواقعیت خلا و وجود و درک ماعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و منابع انرژی از نفت و گاز سکته مغزیتکامل زبان انسان از پیشیمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا هوش مصنوعی می تواند نمقالاتتغییرات تکاملی سر انسان نوروپلاستیسیتی چیستایمان به رویاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنواکسن ضد اعتیادبه بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز ببشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست قسمت ستارگانی قبل از آغاز کیهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان مرئی و نامرئیچگونه هوشیاری خود را توسایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی از عروسک بازی از نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بفلج بل، فلجی ترسناک که آنیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبربیماری لبر و نابینایی آنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان برای شادمانی طآب زندگی است قسمت اولجهان در حال ایجاد و ارتقانگاه دوبارهخدا موجود استابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری دویکفراموشی همیشه هم بد نیستژنها ، مغز و ارادهزونا به وسیله ویروس ابله تمدن پیشرفته ی پیشینیانمهربانی، شرط موفقیتشکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج مغز در تنهایی آسیب میبینآشنا پنداریجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماننبرو و انرژی مداومدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و قفس را بشکنکنترل همجوشی هسته ای با هزبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسمیدان بنیادین اطلاعاتپلاسمای غالبشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون های تیروئید دالکتروتاکسی(گرایش و حرکحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از چرا ویروس کرونای دلتا وادین، اجباری نیستهیچ وقت خودت را محدود به از تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا قدم زدن و حرکت دید را تغیکیست هیداتید مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید پاک و فراوان انرژیماپروتیلینپیوندی که فراتر از امکانطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غبانقش روی و منیزیم در سلامتامیدی تازه در درمان سرطاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهنسبت طلایی، نشانه ای به سدانشمندان تغییر میدان مغهرچیز با یک تاب تبدیل به از سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما الایو دوم دکتر سید سلمان فکجای مغز مسئول پردازش تجسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم جسممحدودیت چقدر موثر استپروتئین های ساده ی ابتداعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازیننمیتوان با بیرون انداختنانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گهمه چیز در زمان کنونی استداروی جدید برای ای ال اسویتامین کااسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های منابع انرژي پاک سرچشمه حگمان میکنی جرمی کوچکی در سینوریپا داروی ترکیبی ضدتکینگیتکامل فردی یا اجتماعیمرکز حافظه کجاستآنچه حس می کنیم، نتیجه ی عادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل نهادینه سازی فرهنگ اختلااولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگرانهنر فراموشیدر هم تنیدگی مرزها و بی موالزارتان داروی ضد فشار اعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم برداشت مغز ما از گذر زمانمنابع بی نهایت انرژی در دسال سیزده ماههتکامل ساختار رگهای مغزی مسئول صیانت از عقیده کیسآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر ویتامین دی بر بیماتغذیه بر ژنها تاثیر داردنوروز یا روز پایانیاین پیوند نه با مغز بلکه هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری واکسن علیه سرطانبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سخن نیکو مانند درخت نیکومغز قلبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهان مشارکتیچگونه واکسن کرونا را توزخواب سالم عامل سلامتیایستادن در برابر آزادی بهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بفلج خوابیک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمبیماری های میتوکندریتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچک تر شآب زندگی است قسمت دومجهان ریز و درشتنگاهی بر قدرت بینایی دراخدا بخشنده است پس تو هم بابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری دیستروفی میوتونیفراموشی و مسیر روحانیژنهای مشترک بین انسان و وزیباترین چیز در پیر شدنتمدن بشری و مغز اخلاقیموفقیت هوش مصنوعی در امتشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینمغز را از روی امواج بشناسآشنا پنداریجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدنیا، هیچ استهوش عاطفی قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشقلب و عقلکنترل جاذبهزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کز محنت دیگران بی غمیمیدازولام در درمان تشنج پمبرولیزوماب در بیماری چشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش هورمون زنانه استروژنالکترودهای کاشتنیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خودید تو همیشه محدود به مقدهیچ کاری نکردن به معنی چیاز تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهقدرت مردمکیست کلوئید بطن سومسفرنامه سفر به بم و جنوب تولید سلولهای جنسی از سلماجرای جهل مقدسپیوستگی همه ی اجزای جهانطلای سیاهتاریکی و نورنقش روزه داری در سالم و جامگا سه عامل مهم سلامتحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین نشانه های گذشته در کیهان دانشمندان روش هاي جدیدی هز ذره، یک دنیاستاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختلبخند بزن شاید صبح فردا زکرونا چه بر سر مغز می آورسم زنبور ، کلیدی برای وارتوهمات و شناخت حقیقتمحدودیت های حافظه و حافظپروتز چشمعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزنمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه چیز، ثبت می شودداروی جدید برای دیابتویتامین کا و استخواناسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم منابع انرژی از نفت و گاز گنجینه ای به نام ویتامین سیگار عامل افزایش مرگ ومتکامل مادی تا ابزار هوشممرکز خنده در کجای مغز استآنها نمیخواهند دیگران راعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولچهار میلیارد سال تکامل باولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است هنر حفظ گرهدر هم تنیدگی کوانتومیواکنش های ناخودآگاه و تقاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیبررسي علل احتمالي تغيير منابع جدید انرژیسانسور از روی قصد بسیاری تکامل شناخت انسان با کشفمسئولیت جدیدآیا هوش ارثی دریافتی از پصفحه اصلیثبت و دستکار ی حافظهنورالژیاین اندوه چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسواکسنی با تاثیر دوگانه ابه جای محکوم کردن دیگران بعد پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت53سخن و سکوتمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا جنین انسان، هوشمندی جهان هوشمندچگونه آن شکری که می خوریمخواب سالم عامل سلامتی و یاکسی توسین و تکامل پیش اهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروفلج خواب چیستیک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکبیماری های مغز و اعصاب و تقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز انسان رو به کوچکتر شدآب زندگی است قسمت سومجهان شگفت انگیزنگاهی بر توانایی اجزاي بخدای رنگین کمانابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری ضعف عضلات نزدیک بفرایند پیچیده ی خونرسانیژنهای هوش ، کدامندزیباترین چیز در افزایش ستمدن زیر آبمولتیپل اسکلروز در زنان شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری ممغز زنان جوانتر از مغز مرآغاز فصل سرما و دوباره تکجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانچت جی پی تیدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی قسمت اولاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنقلب دروازه ی ارتباطکندر در بیماریهای التهابزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو پیچیده ترین تکنولوژی مکان زمان یا حافظه زمانپنج اکتشاف شگفت آور در موشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ویتامین K در ترمیم اسالگو نداشتیمحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از چرا ارتعاش بسیار مهم استدیدن خدا در همه چیزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتقدرت کنترل خودکاهش مرگ و میر ناشی از ابسفرنامه سفر به بم و جنوب تولترودینماجرای عجیب گالیلهپیام های ناشناخته بر مغز طوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدنقش رژیم غذایی بر رشد و اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مونشانه های پروردگار در جهدانشمندان روشی برای تبدیهزینه ای که برای اندیشیدازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان هلحظات خوش با کودکانکریستال هاسماگلوتید داروی کاهش دهنتوپیراماتمخچه فراتر از حفظ تعادلپروتز عصبی برای تکلمعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکنمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمهمه ی سردردها بی خطر نیستداروی جدید ضد میگرنویتامین کا در سبزیجاتاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمنابع انرژی از نفت و گاز گویید نوزده و ایمنی ساکتسیاهچاله ها