دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه انتظارات بر ادراک ما تاثیر میکند

چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر می گذارد؟

نوروسافاری- دانشمندان علوم اعصاب الگویی از فعالیت مغزی پیدا کرده اند که باورهای ما را کدگذاری می کند و بر چگونگی تفسیر ما از جهان اطرافمان اثرگذار است.

دانشمندان علوم اعصاب الگوهای مشخصی از فعالیت عصبی را شناسایی کرده اند که باورهای قبلی را رمزگذاری میکند و به مغز کمک میکند، پیام های غیر قطعی از جهان خارج را درک کنند. برای اولین بار، آنها نشان دادند که باورهای قبلی، اثر خود را بر رفتار با منحرف کردن بازنمایی رویدادهای حسی در مغز، اعمال می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه ام ای تی، برای دهه ها تحقیقات نشان داده اند که ادراک ما از جهان تحت تأثیر انتظارات ما است. این انتظارات، “باورهای پیشین” نامیده میشود و به ما کمک می کند، آنچه را- که در حال حاضر در حال ادراک آن هستیم- بفهمیم. به عنوان مثال، ملاحظه کنید که چگونه سایه ای که بر روی یک تصویر اشعه ایکس بیمار افتاده، و به راحتی یک کارآموز کم تجربه از آن عبور می کند، توسط یک پزشک متخصص مورد توجه قرار میگیرد. تجارب قبلی پزشک به او کمک می کند بیشترین تفسیر احتمالی را از یک سیگنال ضعیف، انجام دهد.

تصمیم مناسب در شرایط غیر قطعی

فرآیند ترکیب دانش قبلی با شواهد غیرقطعی، به عنوان یکپارچگی بیزین شناخته شده است و اعتقاد دارند به طور گسترده ای بر ادراک، افکار و اقدامات ما تاثیر می گذارد. در حال حاضر، دانشمندان علوم اعصاب MIT سیگنال های مغزی متمایزی را کشف کرده اند که این باورهای قبلی را رمزگذاری می کنند. آنها همچنین دریافتند که چگونه مغز از این سیگنال ها در مواجهه با شرایطی- که نسبت به آن اطمینان کافی ندارند- برای تصمیم گیری های مناسب استفاده می کند.
استفاده از اطلاعات قبلی در پردازش اطلاعات جدید، امری کاملا منطقی است. آنچه آموختهایم، بستری برای آن چیزی است که در آینده خواهیم دید. شناخت و معرفت ما، افق دید و نگاه ما را تغییر میدهد و این، کاملا طبیعی است. و شاید بتوان گفت نگاه امروز ما حجاب و پرده ای بر شناخت های ممکنی است که قابل به دست آوردن است. تجربیات بر این اساس، بسیار مهم هستند و گاهی مهمتر از خود تجربیات، هنر فرد در به دور انداختن بسیاری از تجربیات قدیمی است.

حافظه انسان کوتاه مدت است و همین کوتاه مدت بودن حافظه، سبب میشود تجربیات خیلی زود محو و نابود شود. به همین ترتیب تاثیر تجربه های قدیم هم بر شناخت های آینده، اندک است و خیلی زود از میان میرود.

اگر تجربیات ما

در گذشته سودمند بوده باشد، از دست دادن آنها میتواند نقصی را در شناخت آینده ایجادکند ولی تجربیات بی ارزش، وقتی از میان برود مغز را برای جا دادن اطلاعات سودمند تر مهیا میکند.

در هر صورت تجربیات، گرایش های مغزی ما را جهت دهی میکند و این جهت دهی چه مثبت و چه منفی، ما را از بسیاری شناخت های نو و ابعاد پنهان کیهان محروم میسازد.

(شناخت، حجاب است.

معرفت، در عالم جسمانی بر اساس درک مادی انسان بر پاست.

معرفت، بر اساس مشخص شدن ظاهری موجودات مادی است و چون مشخص شدن موجود، یکی از تصاویری است که موج کوانتومی حمل می کند و درک انسان امکان ندارد جز فقط یک تصویر واحد را درک کند، اگر این تصویر، ظاهر شود بر دیگر تصاویر یا حوادث موجود در این موج کوانتومی، پرده میکشد.

صورت ظاهری، در حقیقت حجابی در برابر معرفت بقیه حوادثی است که آن موج، حمل میکند.

در اینجا معرفت در مورد انسان، حجاب است.

چگونه حجاب است؟

در موج کوانتومی همه حوادث ممکنی وجود دارد- که انسان میتواند مشخص کند- ولی در واقعيت نمي تواند، زیرا درک او جز یک صورت واحد را از میان این حوادث، نمي تواند بفهمد و این صورت، ظاهر می شود و دیگر تصاویر ممکن را مخفی می کند و بر آن پرده می کشد.

و صورت یا حادثه در مورد انسان، حجابی در برابر معرفت کامل است و بر اساس برهان، حادثه جز با تشخیص دادن، نمایان نمي شود.

تشخیص و مشخص کردن، حجاب است و معرفت، بر مشخص کردن متمرکز است.

نتیجه آنکه معرفت، حجاب است.

دکتر صادق محمدی

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1239479716217146&id=100004653881780)

مهرداد جزایری، استاد علوم زیستی رابرت ای. سوانسون، عضو هیئت علمی موسسۀ تحقیقات مغز مک گاورن و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید:

سوالی که ما می خواستیم پاسخ دهیم این است که چگونه این باورها، فعالیتهای مغزی را تحت تأثیر قرار میدهند و موجب سو گیری در ادراک ما میشوند.

محققان، حیواناتی را برای انجام یک آزمون دارای زمان بندی، آموزش دادند به گونه ای که این حیوانات آموزش دیده مجبور بودند فواصل زمانی متفاوتی را دوباره تولید کنند. انجام این کار چالش برانگیز است زیرا ادراک ما از زمان ناقص است و می تواند خیلی سریع یا خیلی کندتر از مقدار واقعی شود.

با این حال، هنگامی که فواصل زمانی به طور مداوم در محدوده ثابتی قرار می گیرند، بهترین

استراتژی، دادن پاسخ های سوگیرانه نزدیک به محدوده میانی دامنه زمانها میباشد. این درست همان کاری است که حیوانات انجام دادند.

علاوه بر این، ثبت عملکرد نورون ها در قشر پیشانی، یک مکانیسم ساده برای یکپارچگی بیزین را نشان داد: تجربه قبلی، بازنمایی زمان را در مغز، مورد سوگیری قرار میدهد، به گونه ای که الگوهای فعالیت عصبی مرتبط با فواصل مختلف زمانی را به سمت الگوی ایجاد شده در محدوده زمانی مورد انتظار، منحرف میکند.

هانسام سون، پژوهشگر پسادکترا وDevika Narai و یک دانشجوی کارشناسی ارشد نیکولاس میراههه، نویسندگان اصلی این مطالعه هستند که در شماره ۱۵ ژوئیه نورون به چاپ رسیده است.

آماده، به صف، شروع

متخصصین آمار برای قرن ها می دانستند که یکپارچه سازی بیزین راهبردی بهینه برای اداره اطلاعات غیرقطعی است. هنگامی که ما در مورد چیزی مطمئن نیستیم، به طور خودکار به تجربیات گذشته مان برای بهینه سازی رفتار، تکیه می کنیم.

جزایری می گوید:

اگر شما به طور کامل نمی توانید بگویید چیزی چیست، با تجربیات گذشته تان انتظار دارید که چیز خاصی باشد، پس، از اطلاعات قبلی برای هدایت داوری خود استفاده خواهید کرد. ما این کار را همیشه انجام می دهیم.

در مطالعه جدید، جزایری و تیم او می خواستند بدانند چگونه مغز، باورهای پیشین را رمزگذاری می کند و این باورها را در کنترل رفتار استفاده می کند. به همین منظور، محققان، حیوانات را برای بازتولید فواصل زمانی، با استفاده از یک تکلیف به نام ready-set-go (آماده، به صف، شروع ) آموزش دادند. در این تکلیف، حیوانات زمان بین دو فلش نوری (“آماده” و “به صف”) را اندازه می گیرند و سپس سیگنال “رفتن” را بوسیله ایجاد یک پاسخ تاخیری پس از همان مقدار زمان سپری شده(فاصله بین دو فلش)بوجود می آوردند.

آنها حیوانات را برای انجام این کار در دو بستر آموزش دادند.

در سناریوی کوتاه، فواصل بین ۴۸۰ تا ۸۰۰ میلی ثانیه و در بستر «طولانی» فاصله زمانها بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی ثانیه بودند. در ابتدای کار، به حیوانات اطلاعاتی در مورد بستر کاری(از طریق یک نشانه بصری)داده می شد. بنابراین آنها می دانستند که باید فواصل زمانی را در محدوده کوتاه تر یا طولانی تر انتظار داشته باشند.

جزایری قبلا نشان داده بود انسان هایی که این آزمون را انجام داده بودند، تمایل به سوگیری پاسخ های خود نسبت به محدوده میانی زمانها داشتند. در این بررسی آنها متوجه شدند که حیوانات هم به همان صورت هستند.

به ع

نوان مثال، اگر حیوانات بر این باور بودند که فاصله زمانی، از نوع کوتاه است و فاصله ی ۸۰۰ میلی ثانیه داده می شد، فاصله ای که تولید می کردند کمتر از ۸۰۰ میلی ثانیه بود. برعکس، اگر آنها اعتقاد داشتند که فاصله زمانی طولانی تر می باشد و همان فاصله زمانی ۸۰۰ میلی ثانیه داده می شد، فاصله زمانی کمی بیشتر از ۸۰۰ میلی ثانیه را بازتولید میکردند.

جزایری می گوید:

آزمایش های مختلفی که تقریبا در هر مورد ممکن یکسان بودند، به جز باور قبلی حیوان که منجر به رفتارهای متفاوتی میشد. این شواهد تجربی حاکی از این است که حیوان بر دانسته های قبلی خود، متکی است.

از زمانی- که برای محققان ثابت شد حیوانات بر باورهای پیشین خود متکی هستند- به دنبال پیدا کردن چگونگی رمزگذاریباورهای قبلیبرای هدایت رفتار میباشند. آنها فعالیت های حدود ۱۴۰۰ نورون در ناحیه قشر پیشانی را ثبت کرده اند، که قبلا نشان داده شد در زمان بندی، درگیر میباشد.

در طول دوره “ready-set”, پروفایل فعالیتی هر نورون به روشی- که منحصر به خود آن نورون است- شکل می گیرد و حدود ۶۰ درصد از نورون ها بسته به نوع بستر زمانی (کوتاه یا بلند) الگوی فعالیت متفاوتی داشتند. برای اداراک این قضیه محققان نحوه شکل گیری فعالیت عصبی در سراسر جمعیت نورونی را در طول زمان مورد تحلیل قرار دادند، و به این نتیجه رسیدند که دانسته های پیشین، بوسیله تغییر بازنمایی عصبی زمان به سمت محدوده میانی مورد انتظار,در پاسخ های رفتاری،سوگیری ایجاد میکنند.

دانش جاسازی شده

محققان بر این باورند که تجربیات گذشته، قدرت اتصالات بین نورون ها را تغییر می دهد. قدرت این اتصالات- که همچنین به عنوان سیناپس شناخته می شود- تعیین می کند چگونه نورون ها بر یکدیگر اثر کنند و الگوهای فعالیتی را که شبکه ای از نورون های متصل می توانند تولید کنند- را محدود می کند. این یافته- که نشان داد تجارب گذشته الگوهای فعالیت عصبی را منحرف میکنند- پنجره ای را به سوی چگونگی تغییر اتصالات سیناپسی باتجربه کردن باز می کند. جزایری می گوید:

به نظر می رسد که مغز تجارب قبلی را در اتصالات سیناپسی جاسازی می کند تا الگوهای فعالیت مغزی به صورت مناسبی سوگیری شود.

به عنوان یک تست مستقل از این ایده ها، محققان یک مدل کامپیوتری را که شامل یک شبکه از نورون هایی بود- که می توانند همان تکلیف ready-set-go را انج

ام دهند- ایجاد کردند. با استفاده از تکنیک هایی- که از یادگیری ماشین به دست آمده- آنها توانستند ارتباطات سیناپسی را تغییر دهند و یک مدلی ایجاد کنند که مانند حیوانات رفتار میکند.

این مدل ها بسیار ارزشمند هستند زیرا زمینه را برای تجزیه و تحلیل دقیق مکانیسم های زیربنایی روشی- که به عنوان “مهندسی معکوس” شناخته می شود- فراهم می کند. به طور قابل توجهی، مدل مهندسی معکوس نشان داد که مغز میمون ها این تکلیف را به همان روش حل کرد. این مدل نیز بازنمایی زمان را با توجه به تجربه قبلی، منحرف می کرد.

محققان برای تشریح بیشتر مکانیسم های زیربنایی از مدل رایانه ای استفاده کردند تا از آزمایش های پریشیدگی استفاده کنند که در حال حاضر غیرممکن است بتوان در مغز انجام داد. با استفاده از این رویکرد، آنها توانستند نشان دهند عدم انحراف بازنمایی عصبی، موجب برطرف شدن سوگیری های رفتاری می شود. این یافته مهم به نقش حیاتی انحراف در یکپارچگی بیزین دانش قبلی، اشاره دارد.

محققان اکنون قصد دارند مطالعه کنندزمانی که حیوان در حال یادگیری انجام یک تکلیف زمانی است،چگونه مغز اتصالات سیناپسی را- که باورهای قبلی آن را رمزگذاری می کنند- برقرار کرده و با دقت و به آهستگی تنظیم میکند.

این تحقیق توسط مرکز مهندسی عصبی Sensorimotor، سازمان علمی هلندی، Grieit Reintegration موری Sklodowska کوری، موسسه ملی بهداشت، بنیاد اسلون، بنیاد کلینگنشتاین، بنیاد سیمونز، بنیاد مک لینیت و موسسه مک گاورن تأمین شد.

ترجمه: الهام مه آبادی پور دکنر میر شهرام صفری وبسایت نوروسافاری

http://news.mit.edu/2019/how-expectation-influences-perception-0715

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30562-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627319305628%3Fshowall%3Dtrue

https://is.gd/aDKSPk

3:
تاثیر اطلاعات و خاطرات قبلی بر یادگیری آینده، چالشی بزرگ بر یادگیری است و واقعا مانند پرده یا حجابی است که آسان را از یادگرفتن و معرفت بیشتر، محروم میکند.

اطلاعات و خاطرات گذشته همیشه مثبت نیست و آکنده از افکار منفی و یاد مشکلات و پریشانی ها است . به خصوص وقتی بدانیم افکار منفی قابلیت بیشتری برای ماندن در ذهن دارد.

مشکلات و گرفتاری ها و چالش ها در زندگی دنیایی ما تمامی ندارد ولی هنر فراموش کردن آنها و نگاه و امید به آینده ای زیباتر، هنری است که زندگی را زیباتر میکند و شاید پس از روزهای تلخ، لبخندی اندک را بر چهره بنشاند.

((با خدا باش و همیشه خدا را یاد کن

و در فضای رحمت خدا، فضای وسيع آزادی حقیقی حرکت کن و صندوق را بشکن

و هرگاه افکارت و مشکلاتت و قضایايي- که در دنیا با آنها مواجهي- تو را دعوت کرد تا وارد صندوق حبس انفرادی افکارت شوی، با یاد خدا با این حوادث مواجه شو و بار دیگر وارد صندق نشو ..

سيد Ahmed Alhasan احمد الحسن)

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریتاثیر ترکیبات استاتین (سچند جهانیپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های بیماری آلزایمرتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه باغبانی باعث کاهش آیا هوش ارثی دریافتی از پبیماری گیلن باره و بیمارروح رهاییچراروياها را به یاد نمی آآیا رژیم غذایی گیاهی سلابازسازي مغز و نخاع چالشی راه پیروزی در زندگی چیستلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون هساخت شبکه عصبی با الفبایمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاحساس گذر سریعتر زمانجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوسعه برخی شغل ها با هوش شبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان رو به کوچک تر شکلرال هیدرات برای خوابانارتباط شگفت انگیز مغز انخواب سالم عامل سلامتیتاثیر ویتامین دی بر بیماعید نوروز مبارکنقش ژنتیک در درمان اختلاکجای مغز مسئول پردازش تجاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر دپاکین بر بیماری مچندین ماده غذایی که ماننپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز- از مغز درمان های جدید میگرنتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هوش سریعی که بدون احسبیماری ای شبیه آلزایمر و روزه داری و بیمار ی ام اس چراروياها را به یاد نمی آآیا راهی برای رفع کم آبی بحتی علمی درباره تمایل برشته نوروایمونولوژی و نقلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دسفرنامه سفر به بم و جنوب ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیایا بدون زبان میتوانیم تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی تفاوتهای جنسیتی راهی براساخت شبکه عصبی مصنوعی با مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاخلاق و علوم اعصابجهشهای مفید و ذکاوتی که دتوصیه های غیر دارویی در سشبیه سازی سیستم های کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدکمردرد و علل آنارتباط شگفت انگیز مغز انخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر ژنها بر اختلالات خعامل کلیدی در کنترل کارآنقش انتخاب از طرف محیط، نکشف مکانیسم عصبی خوانش پاز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر داروهای ضد التهاب چه زیاد است بر من که در ایپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان های رایج ام استاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا هشیاری کوانتومی وجودبیماری ای شبیه ام اس مولتروش مقابله مغز با محدودیفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پآیاما مقهور قوانین فیزیکبحث درباره پیدایش و منشارشد مغز علت تمایل انسان بلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کانسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرسفرنامه سفر به بم و جنوب ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نترایا تکامل هدفمند استتبدیل سلولهای محافط به ستقلید مرحله ای نسبتا پیشساختار شبکه های مغزی ثابمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاختلال در شناسایی حروف و جاذبه و نقش آن در شکلگیریتوصیه هایی در مصرف ماهیشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ایندگان چگونه استکمردرد با پوشیدن کفش مناارتباط غیرکلامی بین انساخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر کپسول نوروهرب بر نعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش اتصالات بین سلولهای کشف مکانیسمی پیچیده در بکشف ارتباط جدیدی از ارتباز تکینگی تا مغز از مغز تدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چهار میلیارد سال تکامل بپیموزایداز تکینگی تا مغز، از مغز درمان جدید میگرن با انتی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری بیش فعالیروش های صرفه جویی در ایجافلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو آزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينزمین زیر خلیج فارس تمدنی لزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دسفرنامه سفر به بم و جنوب ماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالایرادهای موجود در خلقت بتری فلوپرازینتلقین اطلاعات و حافظهسخن پاک و ثابتمشکلات نخاعیورزش و میگرناختلالات مخچهحقیقت راستین انسان علم بتوضیحی ساده در مورد هوش مشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ابزار برتر بقاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتروز یا خوردگی و التهاخودآگاهی و هوشیاريتاثیر کپسول نوروهرب بر تعصب حقوق نورولوونقش حفاظتی مولکول جدید دکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام استاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکپیچیدگی های مغزی در درک زازدواج های بین گونه ای، ردرمانهای بیماری پارکینستاریخ همه چیز را ثبت کردهنگاهی بر قدرت بینایی دراآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیروش هایی ساده برای کاهش افلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتزندگی هوشمند در خارج از زلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهسفری به آغاز کیهانماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاگر نعمت فراموشی نبود بستری فلوپرازینتلاش هایی در بیماران قطع سریعترین کامپیوتر موجودمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاختلالات حرکتی در انسانحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل چشمشش مرحله تکامل چشممغز از بسیاری حقایق می گرکنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت اولخودآگاهی و هوشیاريتاثیر کپسول نوروهرب بر سعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دگنجینه ای به نام ویتامین از تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخپیوند مغز و سر و چالشهای استفاده از هوش مصنوعی در درک فرد دیگر و رفتارهای انگاهی بر توانایی اجزاي بآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بروش صحبت کردن در حال تکامفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و زیباترین چیز در افزایش سممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بسلولهای بنیادی مصنوعی درمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاگر نعمت فراموشی نبود بستسلیم شدن از نورون شروع متلاشی برای درمان قطع نخاسرگیجه از شایعترین اختلامعنی روزهورزش در کمر درداختلالات صحبت کردن در انحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل ابزار هوش ، راه پر ششمین کنگره بین المللی سمغز برای فراموشی بیشتر ککنگره بین المللی سردرد دارزش حقیقی زبان قسمت دومخانواده پایدارتاثیر کپسول نوروهرب بر سمقالاتنقش داروهاي مختلف معروف گیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانپیوند سر، یکی از راه حلهااستیفن هاوکینگ در مورد هدرک و احساسناتوانی از درمان برخی ویآیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی اروشهای نو در درمان دیسک بفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمافزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فزیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدسلسله مباحث هوش مصنوعیمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداگر تلاش انسان امروز براتشنج چیستتلاشی جدید در درمان ام اسسردرد و علتهای آنمغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاستتکامل زبانصرع و درمان های آنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کندر در بیماریهای التهابارزش حقیقی زبان قسمت سومخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش روزه داری در سالم و جنقش رژیم غذایی در رشد و اگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی دربارداریتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهپیشینیان انسان از هفت میاستیفن هاوکینگ در تفسیر درک احساسات و تفکرات دیگناتوانی در شناسایی چهره آیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیمروشهای شناسایی قدرت شنوافرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو افسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهزبان چهار حرفی حیات زمینمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارسم زنبور ، کلیدی برای وارمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکترابزار هوش در حال ارتقا ازتغییر الگوی رشد مغزی با زتمایل زیاد به خوردن بستنسردرد تنشنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان ادغام میان گونه های مختلحس چشایی و بویاییتکامل ساختار رگهای مغزی ضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چالش است یا منفعکوچک شدن مغز از نئاندرتااز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر گیاه خواری بر رشد وصفحه اصلینقش زبان در سلطه و قدرت اگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستپیشرفتی مستقل از ابزار هاستخوان های کشف شده، ممکدرک تصویر و زبان های مخلتنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیروشی برای بهبود هوش عاطففراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث الکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و بیان، در سایه پیشرمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلاسودمندی موجودات ابزی بر محل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال ابزارهای بقای موجود زندتغییر زودتر اتصالات مغزیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسردرد سکه ایمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک (قسمت اول )تکامل شناخت انسان با کشفضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چالشهای پیش روکودک ایرانی که هوش او از از نظر علم اعصاب اراده آزدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوالات پزشکینقش زبان در سلطه و قدرت اگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید پاسخ گیاهان در زمان خورداصول سلامت کمردرک عمیق در حیواناتنخستین تصویر از سیاهچالهآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیروشی جدید در درمان قطع نخفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و تکلم برخی بیماریهموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و سیاهچاله و تکینگی ابتدایمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزارهای پیشرفته ارتباط تغییر عمودی سر انسان از پتمساح حد واسط میان مغز کوسرعت فکر کردن چگونه استمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک (قسمت دوم )تئوری تکامل امروز در درمطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز حریص برای خون، کلید تکودکان خود را مشابه خود تاز نظر علم اعصاب اراده آزدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیامهای کاربرانتاثیر گیاه خواری بر رشد وسایتهای دیگرنقش سجده بر عملکرد مغزگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک پختگی پس از چهل سالگي به اضطراب و ترسدرگیری اعصاب به علت میتونرمش های مفید در سرگیجهآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دروشی جدید در درمان سکته مفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت چموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير سیاره ابلهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحابزارهای دفاعی و بقای موثبت امواج الکتریکی در عصتنفس هوازی و میتوکندریشلیک فراموشیمغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویاارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت چهارمتئوری تکامل در پیشگیری و ظهور امواج مغزی در مغز مصمغز زنان جوانتر از مغز مرکوری گذرای ناشی از موبایاز آغاز خلقت تا نگاه انسادلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیپرورش مغز مینیاتوری انسااطلاعاتی عمومی در مورد مرقیبی قدرتمند در برابر منرمشهای مهم برای تقویت عآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلوريتوکسيمب در درمان ام اسفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت امیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیمسیاره ابلهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاثر مضر مصرف طولانی مدت رجمجمه انسان های اولیهتنفس هوازی و میتوکندریشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت پنجمتا 20 سال آینده مغز شما به علم به ما کمک میکند تا مومغزهای کوچک بی احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدندان ها را مسواک بزنید تتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همآلزایمراطلاعاتی عمومی در مورد مرموزی از نخستین تمدن بشرچرا مغزهای ما ارتقا یافت آیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به ریواستیگمینقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفازبان و شناخت حقیقت قسمت دمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن اسیر آفرینش از روح تا مغز مدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراثرات مفید قهوهجنسیت و تفاوت های بیناییتو دی ان ای خاص ميتوکندريشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت سومتاثیر مشاهده بر واقعیت بعلایم کمبود ویتامین E را مغزتان را در جوانی سیمکشکاهش التهاب ناشی از بیمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین آیا ما تنها موجودات زنده بلندی در ذهن ما درک بلندیرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا حیوانات سخن نمی گوینآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیایندرالبررسی علل کمر درد در میانسیستم تعادلی بدنمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاثرات مضر ماری جواناجنسیت و تفاوت های بیناییتولید سلولهای جنسی از سلشناسایی سلول های ایمنی امغز انسان برای ایجاد تمدژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتباط هوش ساختار مغز و ژحساسیت روانی متفاوتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعلایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیکایروپاکتیک چیستاز تکنیکی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقشه مغزی هر فرد منحصر بهگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه آن شکری که می خوریمآیا مغز تا بزرگسالی توسعبه زودی شبکه مغزی به جای رویای شفافچرا حجم مغز گونه انسان درآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمراه های جدید برای قضاوت رقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان هزبان، وسیله شناسایی محیطمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زنانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورسیستم دفاعی بدن علیه مغز مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناجزای پر سلولی بدن انسان جهش های ژنتیکی مفید در ساتوانایی مغز و دیگر اجزای شواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز انسان برای شادمانی طژنها ، مغز و ارادهارتباط انسانی، محدود به خلاصه ای از مطالب همایش متاثیر نگاه انسان بر رفتاعلت خواب آلودگی بعد از خونقش مهاجرت در توسعه نسل اکاربرد روباتهای ريزنانواز تکینگی تا مغز و از مغز دژا وو یا اشنا پنداریتاثیر انتخاب از طرف محیط نقص در تشخیص هیجانات عامگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه انتظارات بر ادراک آیا همه جنایت ها نتیجه بیبوزون هیگز چیستروبات های ریز در درمان بیچرا در مغز انسان، فرورفتآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خداراه های جدید برای قضاوت رقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده مسفر نامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر اایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیسکته مغزیمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاجزایی ناشناخته در شکل گجهش های ژنتیکی غیر تصادفتوازن مهمتر از فعالیت زیشاهکار قرنمغز انسان برای شادمانی طژنهای هوش ، کدامندارتباط شگفت مغز انسان و فخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر نگاه انسان بر رفتاعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش هورمون های تیروئید دکاربرد روباتهای ريز، در