دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چگونه انتظارات بر ادراک ما تاثیر میکند

چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر می گذارد؟

نوروسافاری- دانشمندان علوم اعصاب الگویی از فعالیت مغزی پیدا کرده اند که باورهای ما را کدگذاری می کند و بر چگونگی تفسیر ما از جهان اطرافمان اثرگذار است.

دانشمندان علوم اعصاب الگوهای مشخصی از فعالیت عصبی را شناسایی کرده اند که باورهای قبلی را رمزگذاری میکند و به مغز کمک میکند، پیام های غیر قطعی از جهان خارج را درک کنند. برای اولین بار، آنها نشان دادند که باورهای قبلی، اثر خود را بر رفتار با منحرف کردن بازنمایی رویدادهای حسی در مغز، اعمال می کنند.

به گزارش نوروسافاری از دانشگاه ام ای تی، برای دهه ها تحقیقات نشان داده اند که ادراک ما از جهان تحت تأثیر انتظارات ما است. این انتظارات، “باورهای پیشین” نامیده میشود و به ما کمک می کند، آنچه را- که در حال حاضر در حال ادراک آن هستیم- بفهمیم. به عنوان مثال، ملاحظه کنید که چگونه سایه ای که بر روی یک تصویر اشعه ایکس بیمار افتاده، و به راحتی یک کارآموز کم تجربه از آن عبور می کند، توسط یک پزشک متخصص مورد توجه قرار میگیرد. تجارب قبلی پزشک به او کمک می کند بیشترین تفسیر احتمالی را از یک سیگنال ضعیف، انجام دهد.

تصمیم مناسب در شرایط غیر قطعی

فرآیند ترکیب دانش قبلی با شواهد غیرقطعی، به عنوان یکپارچگی بیزین شناخته شده است و اعتقاد دارند به طور گسترده ای بر ادراک، افکار و اقدامات ما تاثیر می گذارد. در حال حاضر، دانشمندان علوم اعصاب MIT سیگنال های مغزی متمایزی را کشف کرده اند که این باورهای قبلی را رمزگذاری می کنند. آنها همچنین دریافتند که چگونه مغز از این سیگنال ها در مواجهه با شرایطی- که نسبت به آن اطمینان کافی ندارند- برای تصمیم گیری های مناسب استفاده می کند.
استفاده از اطلاعات قبلی در پردازش اطلاعات جدید، امری کاملا منطقی است. آنچه آموختهایم، بستری برای آن چیزی است که در آینده خواهیم دید. شناخت و معرفت ما، افق دید و نگاه ما را تغییر میدهد و این، کاملا طبیعی است. و شاید بتوان گفت نگاه امروز ما حجاب و پرده ای بر شناخت های ممکنی است که قابل به دست آوردن است. تجربیات بر این اساس، بسیار مهم هستند و گاهی مهمتر از خود تجربیات، هنر فرد در به دور انداختن بسیاری از تجربیات قدیمی است.

حافظه انسان کوتاه مدت است و همین کوتاه مدت بودن حافظه، سبب میشود تجربیات خیلی زود محو و نابود شود. به همین ترتیب تاثیر تجربه های قدیم هم بر شناخت های آینده، اندک است و خیلی زود از میان میرود.

اگر تجربیات ما

در گذشته سودمند بوده باشد، از دست دادن آنها میتواند نقصی را در شناخت آینده ایجادکند ولی تجربیات بی ارزش، وقتی از میان برود مغز را برای جا دادن اطلاعات سودمند تر مهیا میکند.

در هر صورت تجربیات، گرایش های مغزی ما را جهت دهی میکند و این جهت دهی چه مثبت و چه منفی، ما را از بسیاری شناخت های نو و ابعاد پنهان کیهان محروم میسازد.

(شناخت، حجاب است.

معرفت، در عالم جسمانی بر اساس درک مادی انسان بر پاست.

معرفت، بر اساس مشخص شدن ظاهری موجودات مادی است و چون مشخص شدن موجود، یکی از تصاویری است که موج کوانتومی حمل می کند و درک انسان امکان ندارد جز فقط یک تصویر واحد را درک کند، اگر این تصویر، ظاهر شود بر دیگر تصاویر یا حوادث موجود در این موج کوانتومی، پرده میکشد.

صورت ظاهری، در حقیقت حجابی در برابر معرفت بقیه حوادثی است که آن موج، حمل میکند.

در اینجا معرفت در مورد انسان، حجاب است.

چگونه حجاب است؟

در موج کوانتومی همه حوادث ممکنی وجود دارد- که انسان میتواند مشخص کند- ولی در واقعيت نمي تواند، زیرا درک او جز یک صورت واحد را از میان این حوادث، نمي تواند بفهمد و این صورت، ظاهر می شود و دیگر تصاویر ممکن را مخفی می کند و بر آن پرده می کشد.

و صورت یا حادثه در مورد انسان، حجابی در برابر معرفت کامل است و بر اساس برهان، حادثه جز با تشخیص دادن، نمایان نمي شود.

تشخیص و مشخص کردن، حجاب است و معرفت، بر مشخص کردن متمرکز است.

نتیجه آنکه معرفت، حجاب است.

دکتر صادق محمدی

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1239479716217146&id=100004653881780)

مهرداد جزایری، استاد علوم زیستی رابرت ای. سوانسون، عضو هیئت علمی موسسۀ تحقیقات مغز مک گاورن و نویسنده ارشد این مطالعه می گوید:

سوالی که ما می خواستیم پاسخ دهیم این است که چگونه این باورها، فعالیتهای مغزی را تحت تأثیر قرار میدهند و موجب سو گیری در ادراک ما میشوند.

محققان، حیواناتی را برای انجام یک آزمون دارای زمان بندی، آموزش دادند به گونه ای که این حیوانات آموزش دیده مجبور بودند فواصل زمانی متفاوتی را دوباره تولید کنند. انجام این کار چالش برانگیز است زیرا ادراک ما از زمان ناقص است و می تواند خیلی سریع یا خیلی کندتر از مقدار واقعی شود.

با این حال، هنگامی که فواصل زمانی به طور مداوم در محدوده ثابتی قرار می گیرند، بهترین

استراتژی، دادن پاسخ های سوگیرانه نزدیک به محدوده میانی دامنه زمانها میباشد. این درست همان کاری است که حیوانات انجام دادند.

علاوه بر این، ثبت عملکرد نورون ها در قشر پیشانی، یک مکانیسم ساده برای یکپارچگی بیزین را نشان داد: تجربه قبلی، بازنمایی زمان را در مغز، مورد سوگیری قرار میدهد، به گونه ای که الگوهای فعالیت عصبی مرتبط با فواصل مختلف زمانی را به سمت الگوی ایجاد شده در محدوده زمانی مورد انتظار، منحرف میکند.

هانسام سون، پژوهشگر پسادکترا وDevika Narai و یک دانشجوی کارشناسی ارشد نیکولاس میراههه، نویسندگان اصلی این مطالعه هستند که در شماره ۱۵ ژوئیه نورون به چاپ رسیده است.

آماده، به صف، شروع

متخصصین آمار برای قرن ها می دانستند که یکپارچه سازی بیزین راهبردی بهینه برای اداره اطلاعات غیرقطعی است. هنگامی که ما در مورد چیزی مطمئن نیستیم، به طور خودکار به تجربیات گذشته مان برای بهینه سازی رفتار، تکیه می کنیم.

جزایری می گوید:

اگر شما به طور کامل نمی توانید بگویید چیزی چیست، با تجربیات گذشته تان انتظار دارید که چیز خاصی باشد، پس، از اطلاعات قبلی برای هدایت داوری خود استفاده خواهید کرد. ما این کار را همیشه انجام می دهیم.

در مطالعه جدید، جزایری و تیم او می خواستند بدانند چگونه مغز، باورهای پیشین را رمزگذاری می کند و این باورها را در کنترل رفتار استفاده می کند. به همین منظور، محققان، حیوانات را برای بازتولید فواصل زمانی، با استفاده از یک تکلیف به نام ready-set-go (آماده، به صف، شروع ) آموزش دادند. در این تکلیف، حیوانات زمان بین دو فلش نوری (“آماده” و “به صف”) را اندازه می گیرند و سپس سیگنال “رفتن” را بوسیله ایجاد یک پاسخ تاخیری پس از همان مقدار زمان سپری شده(فاصله بین دو فلش)بوجود می آوردند.

آنها حیوانات را برای انجام این کار در دو بستر آموزش دادند.

در سناریوی کوتاه، فواصل بین ۴۸۰ تا ۸۰۰ میلی ثانیه و در بستر «طولانی» فاصله زمانها بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی ثانیه بودند. در ابتدای کار، به حیوانات اطلاعاتی در مورد بستر کاری(از طریق یک نشانه بصری)داده می شد. بنابراین آنها می دانستند که باید فواصل زمانی را در محدوده کوتاه تر یا طولانی تر انتظار داشته باشند.

جزایری قبلا نشان داده بود انسان هایی که این آزمون را انجام داده بودند، تمایل به سوگیری پاسخ های خود نسبت به محدوده میانی زمانها داشتند. در این بررسی آنها متوجه شدند که حیوانات هم به همان صورت هستند.

به ع

نوان مثال، اگر حیوانات بر این باور بودند که فاصله زمانی، از نوع کوتاه است و فاصله ی ۸۰۰ میلی ثانیه داده می شد، فاصله ای که تولید می کردند کمتر از ۸۰۰ میلی ثانیه بود. برعکس، اگر آنها اعتقاد داشتند که فاصله زمانی طولانی تر می باشد و همان فاصله زمانی ۸۰۰ میلی ثانیه داده می شد، فاصله زمانی کمی بیشتر از ۸۰۰ میلی ثانیه را بازتولید میکردند.

جزایری می گوید:

آزمایش های مختلفی که تقریبا در هر مورد ممکن یکسان بودند، به جز باور قبلی حیوان که منجر به رفتارهای متفاوتی میشد. این شواهد تجربی حاکی از این است که حیوان بر دانسته های قبلی خود، متکی است.

از زمانی- که برای محققان ثابت شد حیوانات بر باورهای پیشین خود متکی هستند- به دنبال پیدا کردن چگونگی رمزگذاریباورهای قبلیبرای هدایت رفتار میباشند. آنها فعالیت های حدود ۱۴۰۰ نورون در ناحیه قشر پیشانی را ثبت کرده اند، که قبلا نشان داده شد در زمان بندی، درگیر میباشد.

در طول دوره “ready-set”, پروفایل فعالیتی هر نورون به روشی- که منحصر به خود آن نورون است- شکل می گیرد و حدود ۶۰ درصد از نورون ها بسته به نوع بستر زمانی (کوتاه یا بلند) الگوی فعالیت متفاوتی داشتند. برای اداراک این قضیه محققان نحوه شکل گیری فعالیت عصبی در سراسر جمعیت نورونی را در طول زمان مورد تحلیل قرار دادند، و به این نتیجه رسیدند که دانسته های پیشین، بوسیله تغییر بازنمایی عصبی زمان به سمت محدوده میانی مورد انتظار,در پاسخ های رفتاری،سوگیری ایجاد میکنند.

دانش جاسازی شده

محققان بر این باورند که تجربیات گذشته، قدرت اتصالات بین نورون ها را تغییر می دهد. قدرت این اتصالات- که همچنین به عنوان سیناپس شناخته می شود- تعیین می کند چگونه نورون ها بر یکدیگر اثر کنند و الگوهای فعالیتی را که شبکه ای از نورون های متصل می توانند تولید کنند- را محدود می کند. این یافته- که نشان داد تجارب گذشته الگوهای فعالیت عصبی را منحرف میکنند- پنجره ای را به سوی چگونگی تغییر اتصالات سیناپسی باتجربه کردن باز می کند. جزایری می گوید:

به نظر می رسد که مغز تجارب قبلی را در اتصالات سیناپسی جاسازی می کند تا الگوهای فعالیت مغزی به صورت مناسبی سوگیری شود.

به عنوان یک تست مستقل از این ایده ها، محققان یک مدل کامپیوتری را که شامل یک شبکه از نورون هایی بود- که می توانند همان تکلیف ready-set-go را انج

ام دهند- ایجاد کردند. با استفاده از تکنیک هایی- که از یادگیری ماشین به دست آمده- آنها توانستند ارتباطات سیناپسی را تغییر دهند و یک مدلی ایجاد کنند که مانند حیوانات رفتار میکند.

این مدل ها بسیار ارزشمند هستند زیرا زمینه را برای تجزیه و تحلیل دقیق مکانیسم های زیربنایی روشی- که به عنوان “مهندسی معکوس” شناخته می شود- فراهم می کند. به طور قابل توجهی، مدل مهندسی معکوس نشان داد که مغز میمون ها این تکلیف را به همان روش حل کرد. این مدل نیز بازنمایی زمان را با توجه به تجربه قبلی، منحرف می کرد.

محققان برای تشریح بیشتر مکانیسم های زیربنایی از مدل رایانه ای استفاده کردند تا از آزمایش های پریشیدگی استفاده کنند که در حال حاضر غیرممکن است بتوان در مغز انجام داد. با استفاده از این رویکرد، آنها توانستند نشان دهند عدم انحراف بازنمایی عصبی، موجب برطرف شدن سوگیری های رفتاری می شود. این یافته مهم به نقش حیاتی انحراف در یکپارچگی بیزین دانش قبلی، اشاره دارد.

محققان اکنون قصد دارند مطالعه کنندزمانی که حیوان در حال یادگیری انجام یک تکلیف زمانی است،چگونه مغز اتصالات سیناپسی را- که باورهای قبلی آن را رمزگذاری می کنند- برقرار کرده و با دقت و به آهستگی تنظیم میکند.

این تحقیق توسط مرکز مهندسی عصبی Sensorimotor، سازمان علمی هلندی، Grieit Reintegration موری Sklodowska کوری، موسسه ملی بهداشت، بنیاد اسلون، بنیاد کلینگنشتاین، بنیاد سیمونز، بنیاد مک لینیت و موسسه مک گاورن تأمین شد.

ترجمه: الهام مه آبادی پور دکنر میر شهرام صفری وبسایت نوروسافاری

http://news.mit.edu/2019/how-expectation-influences-perception-0715

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30562-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627319305628%3Fshowall%3Dtrue

https://is.gd/aDKSPk

3:
تاثیر اطلاعات و خاطرات قبلی بر یادگیری آینده، چالشی بزرگ بر یادگیری است و واقعا مانند پرده یا حجابی است که آسان را از یادگرفتن و معرفت بیشتر، محروم میکند.

اطلاعات و خاطرات گذشته همیشه مثبت نیست و آکنده از افکار منفی و یاد مشکلات و پریشانی ها است . به خصوص وقتی بدانیم افکار منفی قابلیت بیشتری برای ماندن در ذهن دارد.

مشکلات و گرفتاری ها و چالش ها در زندگی دنیایی ما تمامی ندارد ولی هنر فراموش کردن آنها و نگاه و امید به آینده ای زیباتر، هنری است که زندگی را زیباتر میکند و شاید پس از روزهای تلخ، لبخندی اندک را بر چهره بنشاند.

((با خدا باش و همیشه خدا را یاد کن

و در فضای رحمت خدا، فضای وسيع آزادی حقیقی حرکت کن و صندوق را بشکن

و هرگاه افکارت و مشکلاتت و قضایايي- که در دنیا با آنها مواجهي- تو را دعوت کرد تا وارد صندوق حبس انفرادی افکارت شوی، با یاد خدا با این حوادث مواجه شو و بار دیگر وارد صندق نشو ..

سيد Ahmed Alhasan احمد الحسن)

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
میدان بنیادین اطلاعاتدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان دردکاش شرف اجباری بود یا حتیزمان و گذر آن سریع استتفاوت های زبانی سرمنشا تساختن آینده، بهترین روش تئوری تکامل امروز در درمآیا ما تنها موجودات زنده مغزتان را در جوانی سیمکشانرژِی برای ایجاد اضطرابعوامل ایجاد لغت انسانی و لایو دوم دکتر سید سلمان فتصویربرداری فضاپیمای آمحس و ادراک قسمت پنجاهابعاد و نیازهای تکاملینگاه مادی غیر علمی استهوش مصنوعی از عروسک های بماپروتیلیندائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهذهن ما از در هم شکستن منببا تعمق در اسرار ابدیت و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبزندگی زودگذرتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیسرنوشتتاثیر کلام در آیات کلام بنقش ژنتیک در درمان اختلااهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا عشق به هفت مرتبه ی شناختیمن کسی در ناکسی دریافتم تغییر دادن ژنها آیا روزی حس و ادراک قسمت ششماحتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی از عروسک بازی مجرم، گاهی قربانی استداروی جدید برای میاستنی استفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از درفلکس وتری با توضیح دکتر بازگشایی مجدد مطب دکتر سگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل همه جانبه نگر ژنرالیزاوسکا درمان گوشرتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قاسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اای آنکه نامش درمان و یادشنتایج نادانی و جهلسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ داده هاخم شدن فضا-زمانادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدخالت در ساختار ژنهااصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناخترویکردهای جدید ضایعات نخبحثی درباره هوش و تفاوتهپل جویی اصفهانمرگ و سوال از قاتلزبان شناسی مدرن در سطح سلتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنشکل پنجم مادهفیلم کوتاه هیروشیما از هتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتایپیداکرینچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان های بسیار دیگرخودت را از اندیشه هایت حفارتباط از بالا به پایین مهوش در طبیعتدر آستانه ی موج پنجم کوویاعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استروح رهاییبرلیتیونسفرنامه سفر به بم و جنوب پیوند اندام از حیوانات بمسئولیت در برابر محیط زیتولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیشب سیاه سحر شودفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر رو ح و روان بر جسمنه جنگ و نه خونریزیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که از یک منبع، تغذیخدای رنگین کماناز نخستین همانند سازها تدرمان های رایج ام اسهوشیاری و افسردگیبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی نرمش ها برای زانوسلطان جنگل یا صاحب ملکوتپپوگستمعادله ها فقط بخش خسته کنتوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کوشعار و عملفشار و قدرتتاریخ، اصیل نیست و ساخته حقیقت غیر فیزیکینوار مغز، مفید و بی خطرابزار بقا از نخستین هماننعناعمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجایی برای یاد گرفتن باقی دلایلی که نشان میدهد ما باز تکنیکی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانهدف یکسان و مسیرهای مختلبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرداشتت از جهان رو زیاد سودمندی موجودات ابزی بر پراسینزوماب در پارکینسومغز و هوش، برترین ابزار بتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروضررهای شکر بر سلامت مغزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصترک امروزحافظه انسان و حافظه ی هوشنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دموجود بی مغزی که می توانددولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تدریای خداوفور و فراوانیبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز ببسیاری از بیماری های جدیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتکامل تکنولوژیآنچه ناشناخته است باید شمغز از بسیاری حقایق می گرانقراض را انتخاب نکنیدعقلانیت بدون تغییرقدرت ذهنتسلیم شدن از نورون شروع محس و ادراک قسمت 87چگونه مولکول های دی ان ایابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیهنر حفظ گرهمیدازولام در درمان تشنج دگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تدرب بسته با غیر خود باز مبیندیشویتامین بی هفدهکتاب گران و پرهزینه شد ولزمان و صبرتفاوت ایستایی و تکاپوساختار فراکتال وجود و ذهتئوری تکامل در پیشگیری و مغط یک گیرنده استانسولینعواملی که برای ظهور لغت البخند بزن شاید صبح فردا زتصور ما ازمشکلات و واقعیحس و ادراک قسمت پنجاه و یابعاد اضافه ی کیهاننگاه محدود و تک جانبه، مشهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسدارچیناز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهذهن چند جانبه نیازمند نگبا خودت نجنگکشتن عقیده ممکن نیستزندگی سلول در بدن، جدای اتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهسریع دویدن مهم نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش گرمایش آب و هوا در هماولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا عشق درونی به یگانگی خلقتمن پر از تلخیمتغییر زودتر اتصالات مغزیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی از عروسک بازی محل درک احساسات روحانیداروی جدید برای کاهش وزناستفاده از انرژی خلاواکسن سرطانرفتار مانند بردهبازگشت از آثار به سوی خداگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهزبان فرایند تکاملی برای تنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از ای جان جان بی تن مرونجات در اعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز جنبه های موجی واقعیتخونریزی مغز در سندرم کوواداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر میان تاریکی و روشناییاصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشرویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهپل خواجو اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شزبان شناسی نوین نیازمند تو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیشکرگزار هر چیزی باش که دافیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنایا کوچک شدن مغزانسان الچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هایی در جهان دیگرخودروهای هیدروژنیارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش عاطفی قسمت 11در برابر حقایق جدیداعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستروزه داری متناوب، مغز را برنامه و ساختار پیچیده مسفری به آغاز کیهانپیوند اندام حیوانات به امستند جهان متصلتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتشبیه سازی میلیون ها جهان فراموش کارها باهوش تر هستاثیر روده بر مغزچه زیاد است بر من که در ایاگر نیروی مغناطیس نباشد نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی در ذهنخدایی که ساخته ی ذهن بشر از نخستین همانند سازها تدرمان های علامتی در ام اسهوشیاری کوانتومیبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور بروشی جدید در درمان قطع نخبرخی نرمش های گردنسم زنبور ، کلیدی برای وارپایان، یک آغاز استمعجزه های هر روزهتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم صبور باشفضا و ذهن بازتازه های اسکیزوفرنی(جنوحقیقت غیر قابل شناختنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع خواب و رویاجایی خالی نیستدنیا فریب و سرگرمیاز تکینگی تا مغز و از مغز درمان دارویی سرطان رحم بهدف یکسان، در مسیرهای متبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتارژیم غذایی سالم و ضد التهبررسي علل احتمالي تغيير سی و سه پل اصفهانپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنضعیف و قویقانون مندی نقشه ژنتیکی مترکیب آمار و ژنتیکحباب های کیهانی تو در تونوروز مبارکابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستموجودات مقهور ژنها هستنددوچرخه در کاهش دردهای کماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای اوقاحت و تمسخر دیگرانبیماری الزایمرکپسول ژری لاکترحم مصنوعیبشکه ای که ته نداره پر نمسیستم تعادلی بدنتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز به تنهایی برای فرهنگ انواع سکته های مغزیعقیده ی بی عملقدرت شناختی انسان، محدودتست نوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت چهلچگونه میتوان با قانون جنابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیمکان زمان یا حافظه زماندانش قدرت استاز تکینگی تا مغز- از مغز درختان چگونه بر تشکیل اببیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزرکتاب زیست شناسی باورزمان واقعیت است یا توهمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیساختار شبکه های مغزی ثابتئوری جدید، ویران کردن گنفرت، اسیب به خود استانسولین هوشمندعوارض ازدواج و بچه دار شدلحظات خوش با کودکانتصور از زمان و مکانحس و ادراک قسمت پنجاه و دابعاد بالاترنگاه کلی نگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای عجیب گالیلهداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مذهن هوشیار در پس ماده ی مبا خدا باشگل خاردار، زیباستزندگی، مدیریت انرژیتلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش پیش زمینه ها و اراده اولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا عشق، شلوغ کردن نیستمن بی من، بهتر یاد میگیرمتغییر عمودی سر انسان از پحس و ادراک قسمت شصت و دواحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی محل درک احساسات روحانی دداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیاواکسن سرطانرفتار وابسته به شکلبازگشت به ریشه های تکاملگالکانزوماب، دارویی جدیمدل هولوگرافیک تعمیم یافزبان متغیرتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اایمپلانت مغزینجات در راستگوییمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییخواندن ، یکی از شستشو دهنادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدر مانهای کمر درداصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استرویا و کابوسبحثی درباره هوش و تفاوتهپلاسمای غالبمرگ تصادفیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدشکست حتمیفیروز نادریتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشایا این جمله درست است کسیچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهخورشید مصنوعیارتباط شگفت مغز انسان و فهوش عاطفی قسمت نهمدر درمان بیماری مولتیپل اعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستروزه داری و التهاب زیانببرنامه ی مسلط ژنها در اختسقوط درون جاذبه ای خاص، چپیوند سر آیا ممکن استمشکل از کجاستتومورهای نخاعیآشنا پنداریشبیه سازی سیستم های کوانفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر روزه داری بر سلامت نه عدم مطلق بلکه عدم با قاگر نعمت فراموشی نبود بسچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان، تصادفی نیستخدایا جز تو که را دارماز نخستین همانند سازها تدرمان ژنتیکی برای نوآوریهوشیاری سنتی یا هوشیاری به بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خوابانروشی جدید در درمان نابینبرخی یونها و مولکول های مسماگلوتید داروی کاهش دهنپاکسازی مغزمعجزه ی چشمتوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیماصبور باشفضای قلب منبع نبوغ استتازه های بیماری پارکینسوحقیقت، آن چیزی نیست که جلنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث منتظر نمان چیزی نور را بهجاذبهدنیا مکانی بسیار اسرارآماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان زخم دیابتی با تکنوهدف از تکامل مغزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلبرژیم غذایی ضد التهابیبررسی مغز با امواج مادون سیلی محکم محیط زیست بر انپرتوزایی از جسم سیاهمغز و اخلاقتکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتطلوع و حقیقتقانون گذاری و تکاملترکیب حیوان و انسانحباب هایی تو در تونوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریممورد نادر همپوشانی دو بیدوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش اوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگرحم مصنوعیبشریت از یک پدر و مادر نیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز بیش از آنچه تصور میشوانیس بی کسانعلم و ادراک فقط مشاهده ی قدرت عشقتست آر ان اس دز میاستنی گحس و ادراک قسمت چهل و هفتچگونه مغز ما، موسیقی را پچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش دمکانیک کوانتومی بی معنی دانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز- از مغز درختان اشعار زمینبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیکتاب طبیعت در قالب هندسهزمان پلانکتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هسادیسم یا لذت از آزار دادتا 20 سال آینده مغز شما به نقاشی هایی با بوی گذشته یانسان قدیم در شبه جزیره ععید نوروز مبارکلرزش ناشی از اسیب به عصبتصادف یا قوانین ناشناختهحس و ادراک قسمت پنجاه و ساتفاق و تصادفنگاه انسان محدود به ادراهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی تاریکداروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ذهن و زندگیبا طبیعت بازی نکنگل درون گلدانزندان ذهنیتلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آسرکه انگبین عسلی مفید برتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش آتش در رسیدن انسان بهاولین مورد PML به دنبال تکچالش کمبود اندام برای پیعصب حقوق نورولوومننژیتتغییرات منطقه بویایی مغزحس و ادراک قسمت شصت و ششاحساسات کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی محدودیت چقدر موثر استداروی جدید برای دیابتاستفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیادرفتار اجتماعی انسان، حاصبازخورد یا فیدبکگام کوچک ولی تاثیرگذارمدل های ریز مغز مینی برینزبان مشترک ژنتیکی موجوداتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی سعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش زبان در سلطه و قدرت اایمپلانت مغزی و کنترل دو نخاع ما تا پایین ستون فقرمنابع انرژی از نفت و گاز جنسیت و تفاوت های بیناییخواب زمستانی سلول های سرادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی به شناسایی کادر محل کار ارزش خودت را باصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی رویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساسات متفاپمبرولیزوماب در بیماری چمرگی وجود نداردزبان، وسیله شناسایی محیطتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرشگفت نیست من عاشق تو باشمفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان یکپارچهخوش قلبی و مهربانیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت هفتمدر سال حدود 7 میلیون نفر بقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری و بیمار ی ام اس برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سلول های مغزی عامل پارکیپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات نخاعیتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریشبکه های مصنوعی مغز به درفراموشی و مسیر روحانیتاثیر روغن رزماری استنشانهایت معرفت و شناخت درک عاگر نعمت فراموشی نبود بسنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی مفید در ساخرما منبع بسیار خوب آنتی از نشانه ها و آثار درک شددرمان کارتی سل و تومور مغهوش، ژنتیکی است یا محیطیبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمنروشی جدید در درمان سکته مبرخی اثرات مضر ویتامین دسندرم کووید طولانیپارادوکس ها در علممعجزه ی علمتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزصبر لازمه ی پیروزی استقفس دور خود را بشکنتازه های درمان ام اسحقایق ممکن و غیر ممکننوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیمنتظر زمان ایده آل نشوجاذبه و نقش آن در شکلگیریدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ساده ی روماتیسمهدف از خلقت رسیدن به ابزابی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسرژیم غذایی ضد دردبررسی و اپروچ جدید بر بیمسینوریپا داروی ترکیبی ضدپرسشمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیطلای سیاهقانون جنگلترازودونحد و مرزها توهم ذهن ماستنورالژیابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستموسیقی نودوپامین قابل حل در آباز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربعد پنجمسکوت و نیستیتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران رامغز برای فراموشی بیشتر کانگشت ماشه ایعلم و روحقسم به فقرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج حس و ادراک قسمت چهل و هشتقضاوت ممنوعتشنج چیستحس و ادراک قسمت چهل و دومچگونه هموساپينس بر زمین هوموارکتوس ها ممکن است دمکانیزمهای دفاعی در برابدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز- از مغزتدرد و درسبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مکتاب، سفری به تاریخزمان به چه دلیل ایجاد میشتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعسازگاری با محیط بین اجزاتا بحر یفعل ما یشاچقدر به چشم اعتماد کنیمانسان میوه ی تکاملعامل کلیدی در کنترل کارآلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتضادهای علمیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از بیرون مجموعههوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ی خالیداروهای تغییر دهنده ی سیاز خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقذهن و شیمی بدنبالاترین هدف از دولتگل زندگیزونیسومایدتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش انتخاب از طرف محیط، ناولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بعصب سیاتیکمنابع انرژي پاک سرچشمه حتغییرات مغز پس از 40 سالگیحس و ادراک سی و هفتماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک بازی محدودیت های حافظه و حافظداروی جدید ضد میگرناستفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطانرقیبی قدرتمند در برابر مبازسازي مغز و نخاع چالشی گامی در درمان بیماریهای مدیون خود ناموجودزبان چهار حرفی حیات زمینتنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکشلیک فراموشیALS نگاهی کامل بر بیماری وتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش سجده بر عملکرد مغزایمپلانت مغزی کمک میکند نخاع درازتر یا کوتاهتر کمنابع انرژی از نفت و گاز جهل مقدسخواب سالم عامل سلامتیادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی تعاملیدر چه مرحله ای از خواب ، راصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی درباره احساساتی غیرپنج اکتشاف شگفت آور در مومراقب خودتون و خانواده هزدودن نقص از هوش مصنوعیتو تغییر و تحولیآرام باششگفت انگیز بودن کیهانفیزیک هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهایا بیماری ام اس (مولتیپچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کنونی و مغز بزرگتریخوش خیالی و خوش بینیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت یازدهدر عید نوروز مراقب تصادف بقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری سلول های بنیادبرین نت به جای اینترنتسلول های بنیادیپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات بین دو همسر و برخیتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستشبکیه های مصنوعیفراموشی آرمانتاثیر رژیم گیاه خواری بر جستجوی هوشیاری در مغز مانهایت در بی نهایتاگر با مطالعه فیزیک کواننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های ژنتیکی غیر تصادفخسته نباشی بابااز نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان پوکی استخوانهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفتريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی اختلالات عصبی مثانهسندرم گیلن باره به دنبال پاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه ی علم در کنترل کرونتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقصبر و واقعیتقفس ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سحل مشکلنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استمنحنی که ارتباط بین معرفجبران از دست رفته هادنیایی پر از سیاهچاله از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهر چیز با هر چیز دیگر در تبی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری راه فراری نیستبررسی ژنها در تشخیص بیماسیگار عامل افزایش مرگ ومپرسش و چستجو همیشه باقی امغز کوانتومیتکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانطوفان فقر و گرسنگی و بی سقانون جنگلترازودونحریص نباشنورالژی تریژمینالابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتموسیقی هنر مایع استدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیموقتی پر از گل شدی خودت را بیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از ابرساناها و ابر رساناها و عبعد از کروناسکوت، پر از صداتکامل داروینی هنوز در حاآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انگشت نگاری مغز نشان میدعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهعلم به ما کمک میکند تا موقطار پیشرفتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاحس و ادراک قسمت چهل و سومچگونه هوشیاری خود را توسهورمون شیرساز یا پرولاکتما انسانها چه اندازه نزددانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز، از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، برکتابخانهزمان شگفت انگیزتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیستم با شعار قانون بدترین تاول کف پا و حقیقتنقش قهوه در سلامتیانسان ها می توانند میدان عادت همیشه خوب نیستلزوم گذر انسان از حدها و تظاهر خوابیده ی مادهحس و ادراک قسمت بیست و چهاتوسوکسیمایدنگاه از دور و نگاه از نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده ای ضد التهابیداروهای ضد بیماری ام اس واز درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیدذهن پر در برابر آگاهیباهوش ترین و با کیفیت تریگلوله ی ساچمه ایزونا به وسیله ویروس ابله تمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسرگردانیتاثیر کتامین در درمان پانقش اتصالات بین سلولهای اولین هیبرید بین انسان و چاالش ها در تعیین منبع هوعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به حس و ادراک- قسمت پنجاه و اخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمراستفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ارموزی از نخستین تمدن بشرباغچه ی منگامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگزبان نیاز تکاملی استتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیشلیک فراموشیNVG 291تاثیر احتمالی عصاره تغلینقش غذاها و موجودات درياایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین تمدن بشریمنابع بی نهایت انرژی در دجهان فراکتالخواب سالم عامل سلامتی و یادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی در کامپیوترهادر ناامیدی بسی امید استاصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا تخیل یا واقعیتبخش فراموش شده ی حافظهپول و شادیمراحل ارتقای پله پله کیهسفر فقط مادی نیستتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانششگفت زده و حیران باشفیزیک و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرایا بدون زبان میتوانیم تچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان کاملی در اطراف ما پرخوشبختی چیستارتباط غیرکلامی بین انساهوش عاطفی قسمت پنجمبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرروزهای بد باقی نمیماندبرای یک زندگی معمولیسلول های بنیادی منابع و اپیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی پس از ستوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استشباهت مغز و کیهانفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر رژیم گیاه خواری بر حفره در مغزنهادینه سازی فرهنگ اختلااگر تلاش انسان امروز برانشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش های بیماری زا، معمولخطا در محاسبات چیزی کاملاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان پوکی استخوانهیچ چیز همیشگی نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکمردردریه زغالیبرخی اصول سلامت کمرسندرم پیریفورمیسپختگی پس از چهل سالگي به معجزه در هر لحظه زندگیتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیصبر بسیار بایدقفس را بشکنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حلقه های اسرارآمیزنوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزمنشأ اطلاعات و آموخته ها جدا کردن ناخالصی هادنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بهر جا که جات میشه، جات نیبی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدراه نجاتبررسی بیماری التهابی رودسیاهچاله هاپرسشگری نامحدودمغز آیندگان چگونه است ؟تکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابطوفان بیداریقانونمندی و محدودیت عالمتراشه مغز بدون واسطه ی دحرکات چشم، ترجمه کننده ی نوسانات کوانتومی منبع ماابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانمیلر فیشر نوعی نادر از گیديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگوقتی تو از یاد گرفتن باز بیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیمارستگاری محدود به یک راه نبعد از کروناسکته مغزیتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالش است یا منفعانتقال ماده و انرژیانتروپی و هوشیاریعلم بدون توقفقطره قطرهتشنج به صورت اختلال رفتاحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزهوش فوق العاده، هر فرد اسما انسانها چه اندازه نزددانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز، از مغز درد زانو همیشه نیاز به جربیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پروکجای مغز مسئول پردازش تجزمزمه ات مانده در گوشمتقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نستم، بی پاسخ نیستتابوهای ذهنینقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان یک کتابخانه استعادت کن خوب حرف بزنیلزوم سازگاری قانون مجازاتظاهری از ماده است که بیدحس و ادراک قسمت بیست و یکاتصال مغز و کامپیوترنگاه از درون قفس یا بیرونهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی نیستداروهای ضد تشنج با توضیح از دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمرذهن تو همیشه به چیزی اعتقباور و کیهان شناسیگلوئونزیان غذاهای پرچربتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه سربازان ما محققا غلبه می تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش تیروئید در تکامل مغزاولین تصویر در تاریخ از سنابینایی در نتیجه ی گوشی غم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان حس و ادراک- قسمت بیست و پاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتاستفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهرمز و رازهای ارتباط غیر کبحتی علمی درباره تمایل بگاهی لازم است برای فهم و مداخله ی زیانبار انسانزبان و کلمه حتی برای کسانتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونشنا در ابهای گرم جنوب نیافقر داده ها در هوش مصنوعیتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش غذاها و موجودات درياایمان به رویانخستین تصویر از سیاهچالهمنابع جدید انرژیجهان قابل مشاهده بخش کوچخواب عامل دسته بندی و حفطارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادر هم تنیدگی مرزها و بی ماصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انسانرویا حقی از طرف خدابخش های تنظیمی ژنومپول و عقیدهمرز مرگ و زندگی کجاستسفر نامه سفر به بم و جنوب تو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفیزیک آگاهیتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیایا تکامل هدفمند استچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مارتروز یا خوردگی و التهاهوش عاطفی قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزهای سختبرای پیش بینی آینده مغز دسلول های بدن تو پیر نیستنپیوستگی همه ی اجزای جهانمشکلات روانپزشکی در عقب توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنشباهت مغز با کیهان مادیفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر رژیم گیاه خواری بر حق انتخابچهار میلیارد سال تکامل باگر خواهان پیروزی هستینشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطا در محاسبات چیزی کاملاز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان آرتروز با ورزش موضهیچ چیز، چقدر حقیقی استبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کاناریواستیگمینبرخی اطلاعات روانشناسی مسندرم پیریفورمیسپدیده خاموش روشن در پارکمعرفت و شناختتوت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هصد قدح، نفتاده بشکستقله برای دیدن نه برای به تبدیل سلولهای محافط به سحمله ویروس کرونا به مغزنوار عصب و عضله مهم در تشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودمنشاء کوانتومی هوشیاری اجدایی خطای حسی استدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون داروهر حرکت خمیده می شود و هر بی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از راه های جدید برای قضاوت ربررسی سیستم تعادلی بدن اسیاهچاله های فضایی منابعپس از اگو یا بعد از نفسمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چطوفان زیباییقارچ بی مغز در خدمت موجودتراشه ها روی مغزحرکت چرخشی و دائمی کیهاننوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیهمانهای ناخوانده عامل دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتوقتی خودت را در آینه دیدیبیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیرشته نوروایمونولوژی و نقبعد از کرونا دلخوشی بیهوسال سیزده ماههتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ چالشهای پیش رومغز بزرگ و فعال یا مغز کوانتظار گذر تندباد؟علم در حال توسعهلمس کوانتومیتشنج عدم توازن بین نورون حس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمهوش مصنوعی می تواند بر احما اکنون میدانیم فضا خالدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز، از مغز دردهای سال گذشته فراموش بیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از کرونا چه بر سر مغز می آورزنان باهوش ترتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشرستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر فکر بر سلامتنقش میدان مغناطیسی زمین انسان باشعادت کردن به نعمتلزوم سازگاری قانون مجازاتعویض دارو در تشنجحس و ادراک قسمت بیست و دواثر مضر مصرف طولانی مدت رنگاه از درون مجموعه با نگهوش مصنوعی از عروسک بازی ماده، چیزی بیش از یک خلا داروی فامپیریدین یا نورلاز روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که ذهن خود را مشغول هماهنگیباید از انسان ترسیدگمان میکنی جرمی کوچکی در زیباترین چیز در پیر شدنتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسربرولایزینتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید داولین دارو برای آتاکسی فناتوانی از درمان برخی ویغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر داردحس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلال حرکتی مانند لرزش هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیاستیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرمز گشایی از اتصالات مغزبحث درباره پیدایش و منشا گاهی مغز بزرگ چالش استمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و بیان نتیجه ساختماتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونشناخت و معرفت، و نقش آن دفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر تغذیه بر سلامت روانقش غذاها و موجودات دريااین پیوند نه با مغز بلکه نخستین روبات های زنده ی جمناطق خاص زبان در مغزجهان موازی و حجاب هاخواص میوه ی بهارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر هم تنیدگی کوانتومیاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگی حس و ادراک ما اپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز بین انسان و حیوان کجاسفر به مریخ در 39 روزتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوشگفتی های زنبور عسلفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیایجاد احساساتچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پیوستهخیالپردازی نکنارزش های وارونهدرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش عاطفی قسمت دهمبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیبرای اولین بار دانشمندانسلول بنیادی و ای ال اسپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده گر جدای از شیء مشاتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکشباهت های ریشه ای چند بیمفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر رژیم گیاهخواری بر حقیقت قربانی نزاع بین بی چهار ساعت پس از کشتار خوکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطای ادراک کارمااز واقعیت امروز تا حقیقتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آنریاضیات یک حس جدید استبرخی بیماری ها که در آن بسندرم پای بی قرارپروژه ی ژنوم انسانیمغز فکر میکند مرگ برای دیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکصدای بم با فرکانس پایین، قله سقوطتبر را بردارحمایت از طبیعتنوار عصب و عضله برای تاییابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبمهمان ناخواندهجریان انرژی در سیستم های ده روش موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتهرچیز با یک تاب تبدیل به بیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجرراه های جدید برای قضاوت ربررسی علل کمر درد در میانسیاهچاله ها، دارای پرتو آلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان ایا طبیعتا تماتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریطولانی ترین شبقبل و بعد از حقیقتتراشه ی هوش مصنوعی در مغزحس متفاوتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستمیوتونیک دیستروفیدین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری وقتی خورشید هست شمع به کاکاهش دوپامین عامل بیماریرشد مغز فرایندی پیچیده ابعد از کرونا دلخوشی بیهوسانسور از روی قصد بسیاری تکامل زبانآواز خواندن در قفس، نشانتکامل زبان انسان از پیشیآینه در اینهمغز بزرگترین مصرف کننده اندوه در دنیا استعلم راهی برای اندیشیدن الووفلوکساسینتشویق خواندن به کودکانحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک هوش مصنوعی و کشف زبان هایما از اینجا نخواهیم رفتدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز دردی که سالهاست درمان نشبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهکریستال هازنجیرها را ما باید پاره کتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پستارگانی قبل از آغاز کیهتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش محیط زندگی و مهاجرت دانسان جدید از چه زمانی پاعادت بد را ترک کنلزوم عدم وابستگی به گوگل تعامل انسان و هوش مصنوعیحس و ادراک قسمت بیست و سواثرات فشار روحی شدیدنگاه حقیقی نگاه به درون اهوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالیداروی لیراگلوتیداز سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجرذهن خالی از شلوغی افکاربابا زود بیاگنجینه ای به نام ویتامین زیباترین چیز در افزایش ستمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسردرد میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ داولین دروغناتوانی در شناسایی چهره غیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز ثبت و دستکار ی حافظهحسن یوسف باغچه ی مناختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیاستیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی درمز پیشرفت تواضع است نه طبحثي درباره هوش و تفاوتهگاهی جهت را عوض کنمروری بر تشنج و درمان هایزبان و بیان، در سایه پیشرتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمشناخت حقیقت یا آرزوهای گفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش غذاها در کاهش دردهای این اندوه چیستنرمش های مفید برای درد زامناطق خاصی از مغز در جستججهان ما میتواند به اندازخواص هندوانهارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر هم تنیدگی کوانتومی و پاطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی دربخش بزرگتر کیهان ناشناختپوشاندن خود از نورمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رشانس یا نتیجه ی تلاشفال نیکوتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمایران بزرگچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان پر از چیزهای اسرار آخانه ی تاریکارزش های حقیقی ارزش های غدرمان نابینایان آیا ممکنهوش عاطفی قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجابرای تمدن سازی، باید در بسلول بنیادین از مخاط بینپیدایش زبانمشاهده آینده از روی مشاهتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینششباهت کیهان و مغزفراتر از دیوارهای باورتاثیر رژِیم غذایی بر میگحقیقت آنطور نیست که به نظنون و القلماپی ژنتیکنظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطای حساز کجا آمده ام و به کجا میدرمان تومورهای مغزی با اهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش مناریتوکسیماببرخی بیماری های خاص که بدسندرم پس از ضربه به سرپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبتوسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیصرع و درمان های آنقلب های سادهتحریک عمقی مغزحوادث روزگار از جمله ویرنوار عصب و عضله تعیین محلابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استمهندسی ژنتیک در حال تلاش جریان انرژی در سیستم های دهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ضایعات نخاعیهز ذره، یک دنیاستبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی راه پیروزی در زندگی چیستبرطرف کردن خشونت را از خاسیاهچاله و تکینگی ابتدایآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای ایجاد تمدتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزطی یکصد هزار سال اخیر هرچقبل از آغازتراشه ی بیولوژِیکحس چشایی و بویایینیوالینابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سمیگرن و پروتئین مرتبط با دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانوقتی ریشه ها عمیقند از چیکاهش سن بیولوژیکی، تنها رشد مغز علت تمایل انسان بتفکر قبل از کارسانسور بر بسیاری از حقایساهچاله ها تبخیر نمیشودتکامل ساختار رگهای مغزی آیندهمغز حریص برای خون، کلید تاندوه دردی را دوا نمیکندعلم ساختن برج های چرخانلوب فرونتال یا پیشانی مغتشخیص ژنتیکی آتروفی های حس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوهوش مصنوعی یا حماقت طبیعما اشیا را آنطور که هستنددانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز درس گرفتن از شکست هابیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستکریستال زمان(قسمت اولزندگی فعال و مثبت روند آلتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسسخن نیکو مانند درخت نیکوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش مرکز تنفس سلولی در بیانسان خطرناکترین موجودعادت دادن مغز بر تفکرمقاومت به عوارض فشار خون تعامل انسان با هوش مصنوعحس و ادراک قسمت بیستماثرات مفید قهوهنگاه دوبارههوش مصنوعی از عروسک بازی ماست مالی با هوش انسانیداروی تشنجی دربارداریاز علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتذهن سالمباد و موجگوهر با نظر دیگران سنگ نمزیر فشار کووید چه باید کرتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی سردرد میگرن در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی دراولین سلول مصنوعینادیدنی ها واقعی هستندغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز ثبت امواج الکتریکی در عصحساسیت روانی متفاوتاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تاستخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمندرمز بقای جهش ژنتیکیبحثی جالب درباره محدودیتگذر زمان کاملا وابسته به مرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و تکلم برخی بیماریهتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمشناخت درون، شناخت بیرون؛فلج خوابتاثیر دوپامین و سروتونیننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاین ایده که ذرات سیاهچالنرمش های مفید در سرگیجهمنبع نور واقعی و ثابت، حقجهان مادی، تجلی فضا در ذهخواص اردهارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی درمانگر کامپیدر هم تنیدگی کوانتومی و داطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده رویای شفافبخش دیگری در وجود انسان هپیموزایدمرزهای حقیقی یا مرزهای تتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینشانس یا تلاشفاکسیبتتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتایرادهای موجود در خلقت بچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان پر از چیزهای جادویی خانواده پایدارارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان های اسرار آمیز در آهوش عاطفی قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامندروش هایی برای کم کردن اضطبرای خودآگاه بودن تو بایسلول عصبی شاهکار انطباق پیر شدن حتمی نیستمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشباهت زیاد بین سلول هاي عفرد موفقتاثیر سلامت دستگاه گوارشحقیقت افرادنوآوری ای شگفت انگیز دانابتدا سخت ترین استنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنخطر آلودگی هوااز کسی که یک کتاب خوانده درمان تشنجهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصریسپریدونبرخی توجهات در ببمار پارسندرم جدایی مغزپروانه ی آسمانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیمضایعه ی شبکه لومبوساکرالقلب و عقلتحریک عمقی مغز در آلزایمحکمت الهی در پس همه چیزنوار عصب و عضله در مطب دکابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودمهندسی بدنجریان انرژی در سیستم های دو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسهزینه ای که برای اندیشیدبیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تراه انسان شدن، راه رفتن وبزرگ فکر کنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستطبیعت موجی جهانقبل از انفجار بزرگتربیت کودکان وظیفه ای مهحس و ادراک (قسمت اول )نیکولا تسلاابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیمیگرن و خوابدیوار همه اش توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میکایروپاکتیک چیسترشد در سختی استتفکر ترکیبی در هوش مصنوعتفکر خلا ق در برابر توهم سایه ی هوشیاریتکامل شناخت انسان با کشفآینده ی انسان در فراتر ازمغز در تنهایی آسیب میبیناندوهگین نباش اگر درب یا علایم کمبود ویتامین E را لوتیراستامتشخیص آلزایمر سالها قبل حس و ادراک قسمت هفدهمابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه باغبانی باعث کاهش هوش مصنوعی گوگل به کمک تشما به جهان های متفاوت خوددانشمندان اولین سلول مصناز تکامل تا مغز از مغز تا دست و پا زدن در سایه؟بیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستکریستال زمان(قسمت دوم)زندگی هوشمند در خارج از زتلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودسخن و سکوتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش نگاه از پایین یا نگاهانسان در هستی یا هستی در عارضه جدید ویروس کرونا سمقایسه رقابت و همکاریتعداد کلی ذهن ها در جهان حس و ادراک قسمت دهماثرات مفید روزه دارینگاهی بر قدرت بینایی دراهوش مصنوعی از عروسک بازی ماشین دانشداروی جدید ALSازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده توذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وگویید نوزده و ایمنی ساکتمحدودیت درک انسانزیرفون داروی ضد ام استمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مسردرد میگرنی در کودکانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف اوکرلیزوماب داروی جدید شنادانی در قرن بیست و یکم،غربال در زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز جلو رفتن یا عقبگردخفاش کور و انسان بینا؟اختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تاستروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریرمز جهانبحثی در مورد نقش ویتامين گذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولشناسایی تاریخچه ی تکاملیفلج خواب چیستتاثیر دپاکین بر بیماری منقشه های مغزی جدید با جزیاین ابتدای تناقض هاستنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیخواص بادام زمینیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدر هر سوراخی سر نکناطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومروان سالمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسفر به درون سفری زیباپیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلتولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرشاهکار قرنفاجعه ی جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننایستادن در برابر آزادی بچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان دارای برنامهخار و گلارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان های بیماری آلزایمرهوش عاطفی قسمت ششمبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسروش هایی برای جلوگیری از برای رشد، باید از مسیر خطسلول عصبی، در محل خاص خودپیراستاممطالبه ی حق خودتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وشباهت زیاد بین سلول هاي عفرد یا اندیشهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیحقیقت انساننوار مغز مشاهده ی غیر مستابتدایی که در ذهن دانشمننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوانان وطنخطر را بپذیراز آغاز خلقت تا نگاه انسادرمان جدید ALSهیچ کس حقیقت را درون مغز به سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد دریسدیپلام تنها داروی تایبرخی توصیه ها برای واکسیسندرم دزدی ساب کلاوینپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مانند تلفن استتوصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در اضایعه ی عروقی مخچهقلب یا مغزتداوم مهم است نه سرعتحافظه میتواند بزرگترین دنوبت کودکانابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستمهربانی، شرط موفقیتجراحی هوشیار مغزدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تدرماندگی به دلیل عادت کرهزینه سنگین انسان در ازابیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده راه بی شکستبزرگ شدن مغز محدود به دورسیاهچاله ی تولید کنندهآلزایمرمغز انسان برای شادمانی طامیدی تازه در درمان سرطاطبیعت بر اساس هماهنگیقبرستان ها با بوی شجاعتترجمه فعالیت های عضله به حس و ادراک (قسمت دوم )نیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایمیگرن و روزه داریدیوار، از ابتدا توهم بوداز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس کار امروز را به فردا نیندرشد، رسیدن به یک هدف نیستز گهواره تا گورتفاوت مغز انسان و میمون هسایه را اصالت دادن، جز فرتکامل، نتیجه ی برنامه ریآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز را از روی امواج بشناساندام حسی، درک از بخش هایعلایم کمبود ویتامین E را لوزالمعده(پانکراس)مصنوعتشخیص ایدزحس و ادراک قسمت هجدهمابزارهای بقا از نخستین هچگونه تکامل مغزهای کنونیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشما با کمک مغز خود مختاريمدانشمندان تغییر میدان مغاز تکامل تا مغز، از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتکریستال زمان(قسمت سوم)زندگی و داراییتلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته وسخن پاک و ثابتتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظام غذایی در تکامل مانسان عامل توقف رشد مغزعجول نباشمقابله ی منطقی با اعتراضتعذیه ی ذهنحس و ادراک قسمت دوازدهماثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک بازی مبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی جدید s3 در درمان ام اسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمرذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار مغز بر دو استخوانگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه فراتر از حفظ تعادلزیرک ترین مردمتمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروسردرد و علتهای آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملايندگان چگونه خواهند دیدنازوکلسینمقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز جلوتر را دیدنخفاش با شیوع همه گیری جدیاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد تشنج توپیراماتاسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قرمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد نقش کلسیم و گریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز حافظه کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت اتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومشناسایی سلول های ایمنی افلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر داروهای ضد التهاب نقشه با واقعیت متفاوت اساینکه به خاطرخودت زندگی نرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مشارکتیخواص شکلات تلخارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدر والنتاین کتاب بدید هماطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیروبات ها قول میدهندبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسفر تجهیزات ناسا به مریخ پیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان بی گتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تشاهکار شش گوشفاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیاکنون را با همه ی نقص هایچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال نوسان و چرخشخارق العاده و استثنایی بارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان های بیماری اس ام ایهوش عاطفی بیشتر در زنانبه مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابروش هایی ساده برای کاهش ابرای زندگی سالم، یافتن تسلولهای ایمنی القا کنندهپیشینیان انسان از هفت میمطالبی در مورد تشنجتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهشجاعت و ترسفرد حساس از نظر عاطفی و بتاریک ترین بخش شبحقیقت اشیانوار مغز با توضیح دکتر فاابتذال با شعار دیننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب دانشمند سوال کننده خطرات هوش مصنوعیاز انفجار بزرگ تا انفجار درمان جدید میگرن با انتی هیچ اندر هیچبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد دریشه های مشترک همه ی موجوبرخی درمان های Spinal Muscular Atسندرم سردرد به دلیل افت فپروتئین های ساده ی ابتدامغز مادران و کودکان در زمتوصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریضایعات در عصب زیر زبانیقلب دروازه ی ارتباطتداخل مرزها و صفات با بینحافظه های کاذبنور از عمق تاریکیابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارموفقیت هوش مصنوعی در امتجراحی گردن همیشه برای دیدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تدرها بسته نیستهزاران سال چشم های بینا وبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایراه طولانی را به سلامت گذبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سیاره ی ابلهانآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچک تر شامگا سه عامل مهم سلامتطعمه ی شبکه های ارتباط اجقدم زدن و حرکت دید را تغیترجمه ی فعالیت های عضله بحس و ادراک قسمت 67چیز جدید را بپذیرابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحکار با یگانگی و یکپارچگیکارهای کوچک، بی ارزش نیسزمین در برابر عظمت کیهانتفاوت ها و تمایزها کلید بساخت سلول عصبی حتی پس از تکثیر سلول در برابر توقف آینده با ترس جمع نمیشودمغز زنان جوانتر از مغز مرانرژی بی پایان در درون هرعلائم عصبی آلزایمر، با الیروپریم داروی ترکیبی ضدتصویر خورشید یا خود خورشحس و ادراک قسمت هشتمابزارهای بقا ازنخستین همچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی الفاگوما بخشی از این جهان مرتبطدانشمندان روش هاي جدیدی از تکامل تا مغز، از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازکشف مکانیسم عصبی خوانش پزندگی بی دودتلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردسخت ترین کار، شناخت خود اتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نظریه تکامل در شناساانسانیت در هم تنیده و متصعدم توقف تکامل در یک اندامقابله با کرونا با علم استغییرحس و ادراک قسمت سوماجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی مباحث مهم حس و ادراکداروی جدید لنفوم و لوکمیاسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیدذره ی معین یا ابری از الکبار بزرگ ایستادن بر دو پاگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزیست شناسی کل در جزء فراکتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث ايا اراده آزاد توهم است ینباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز جمجمه انسان های اولیهخلا، حقیقی نیستاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمداروی ضد جنون در درمان تیاسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریرنگ کردن، حقیقت نیستبحثی در مورد حقیقت فضا و گربه شرودینگر و تاثیر مشمرکز خنده در کجای مغز استزبان و شناخت حقیقت قسمت دتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومشواهدی از نوع جدیدی از حافن آوری های جدید علیه شناتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقص های سیستمی ایمنیاینکه خانواده ات سالم باچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان معناخواص شگفت هویجارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدر یک فراکتال هر نقطه مرکاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکسفر دشوار اکتشافپیچیدگی های مغزی در درک زمسمومیت دانش آموزان، قماتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استشاید گوشی و چشمی، آماده شفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقااکوییفلکسچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان در حال ایجاد و ارتقاخبر مهم تلسکوپ هابلارزش خود را چگونه میشناسدرمان های جدید ALSهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهروش جدید تولید برقبرخی ملاحظات در تشنج های سلولهای بنیادی مصنوعی درپیشرفت های جدید علوم اعصمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم تنهاییافتخار انسانشرکت نورالینک ویدیویی ازفردا را نمیدانیمتاریکی من و تو و گرد و غباحقیقت تنها چیزی است که شانوار مغز ترجمه رخدادهای ابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجواب سنگ اندازیدفاع از پیامبراز بار خود بکاه تا پرواز درمان جدید کنترل مولتیپلهیچگاه از فشار و شکست نتربهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هریشه های مشترک حیاتبرخی روش های تربیتی کودکسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروتز چشممغز چون ابزار هوش است دلیتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتضرورت زدودن افکارقلب روباتیکترقی واقعی یا شعار ترقیحافظه و اطلاعات در کجاست نور درونابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دموفقیت در تفکر استجستجوی متن و تصویر به صوردو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدههستي مادي ای که ما کوچکتربیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلرابطه تشنج و اوتیسمبزرگترین خطایی که مردم مسیاره ابلهانتکامل چشمآموزش نوین زبانمغز انسان رو به کوچکتر شداما شما از دید خفاش کور هظهور امواج مغزی در مغز مصقدرت مردمترجمه ای ابتدایی از اسراحس و ادراک قسمت 74چیزی منتظر شناخته شدنابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینمیگرن شدید قابل درمان اسدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایکارهایی بیش از طراحی و گپزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت ها را به رسمیت بشناساخت شبکه عصبی مصنوعی با تأثیر نیکوتین سیگار بر مآیا فراموشی حتمی استمغزهای کوچک بی احساسانرژی تاریکعلت خواب آلودگی بعد از خولیس دگرامفتامین یا ویاستصویر در هم تنیدگی کوانتحس و ادراک قسمت هشتاد و نابزارهای بقای موجود زندهچگونه جمعیت های بزرگ شکل هوش مصنوعی اکنون می توانما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز، از مغز تدست بالای دستبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسکشف مکانیسمی پیچیده در بزندگی در جمع مواردی را برتلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیسختی ها رفتنی استتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش هورمون های تیروئید دانسانیت در برابر دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي بعدم درکملاحظه های اخلاقی دربارهتغییر الگوی رشد مغزی با زحس و ادراک قسمت سی و هشتماجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک بازی مبتکران خودشکوفاداروی جدید میاستنی گراویاساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژنذرات کوانتومی زیر اتمی قبار سنین ابزار هوشمندی اگوشت خواری یا گیاه خواریمخچه ابزاري که وظیفه آن فزیست شناسی باور حقیقت یا تمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداومصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز جنین مصنوعیخلا، خالی نیستاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک تا کمدارویی خلط آوراصفهان زیباورزش و میگرنرنگین کمانبحثی در مورد عملکرد لوب فگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت ستو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)شواهدی از دنیسوان(شبه نئفناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر درجه حرارت بر مغزنقص در تشخیص هیجانات عاماین، فقط راه توستچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان معکوسخود جسم و یا تصویرارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش احساسیدر کمتر از چند ماه سوش جداعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقروبات کیانبدون بار گذشتهسفرنامه سفر به بم و جنوب پیوند قلب خوک، به فرد دچامسیر دشوار تکامل و ارتقاتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسشاید درست نباشدفتون های زیستیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعداماکسی توسین و تکامل پیش انزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان ریز و درشتخدا موجود استاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان های جدید میگرنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلندروش صحبت کردن در حال تکامبرخی مرزهای اخلاق و علوم سلام تا روشناییپیشرفت در عقل است یا ظواهمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رشربت ضد خلطفرزندان زمان خودتاریکی و نورحقیقت خواب و رویانوار مغز در فراموشی هاابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجوسازی مدرندفاع در برابر تغییر ساختاز بحث های کنونی در ویروسدرمان جدید ام اسهیپرپاراتیروئیدیسمبهداشت خوابکنترل جاذبهرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سلولهای عصبی در تلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاپروتز عصبی برای تکلممغز چگونه صداها را فیلتر توضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالضرب المثل یونانیقلب را نشکنتروس جریان انرژیحافظه و اطلاعات در کجاست نوروفیبروماتوزابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهبامولکول ضد پیریدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تدرون قفس یا بیرون از آنهستی ما پس از شروعی چگال بیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندرادیوی مغز و تنظیم فرکانبزرگترین درد از درون است سیاره ابلهانتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح مغز ایندگان چگونه استامروز دانش ژنتیک هیچ ابهظرف باید پر شود چه با چرک قدرت و شناخت حقیقتترس و آرمان هاحس و ادراک قسمت 75چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکمیدان مغناطيسي زمین بشر دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری سلیاکویتامین کابیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخوانکاربرد روباتهای ريزنانوزمان چیستتفاوت های بین زن و مرد فقساخت شبکه عصبی با الفبای تأثیر نگاه انسان بر رفتاآیا ممکن است موش کور بی ممغز، فقط گیرندهانرژی تاریک که ما نمی توعماد الدین نسیمی قربانی لا اکراه فی الدینتصویر زیبا از سلولحس و ادراک قسمت هشتاد و شابزارهای بقای از نخستین چگونه حافظه را قویتر کنیهوش مصنوعی از عروسک های بمانند آب باشدانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هر چیزی که نفس می کشد مکشف ارتباط جدیدی از ارتبزندگی در سیاهچالهتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده سختی در بلند شدن از روی صتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش هورمون زنانه استروژنانسان، گونه ای پر از تضادنگاهت را بلند کنعدالت برای من یا برای همهملاحظات بیهوشی قبل از جرتغییر خود یا تغییر دیگراحس و ادراک قسمت سی و ششماحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی متواضع باشداروی جدید آلزایمراستفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کروناذرات کوانتومی زیر اتمی قباربر دیگران نباشگیلگمش باستانی کیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهزیست، مرز افق رویداد هستتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از سردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جای نعمت من در زندگیمچت جی پی تیسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ هفتاد و دو ملت همه را خلاصه ای از مطالب همایش ماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمدارویی ضد بیش فعالی سیستاصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعرهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهگزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر پنهانزبان جانسوزتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیشیشه ی بازالتی و سیلیکونفواید روزه داری متناوبتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ی رسیدن به قلهاینترنت بدون فیلتر ماهواچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشمندخودآگاهی و هوشیاريارتباط پیوسته ی جهانهوش احساسیدر آرزوهایت مداومت داشتهاعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است روح و آب حیاتبدون زمان، ماده ای وجود نسفرنامه سفر به بم و جنوب پیوند مدفوع در درمان بیممسئول صیانت از عقیده کیستولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوشایسته نیست در جیب خود قرفروتنی معرفتیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعداماکسکاربازپین در درمان تشنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان شگفت انگیزخدا نور آسمان ها و زمین ااز مخالفت بشنودرمان های جدید در بیماری هوشمندی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنونروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نکات از گاید لاین پرسلاح و راهزنیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعنی روزهتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو شش مرحله تکامل چشمفرضیه ای جدید توضیح میدهتاریکی خواهد ترسیدحقیقت در علم، هرگز نهایی نوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجامعه ی آسمانیدقیق ترین تصاویر از مغز ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان جدید ای ال اس، توفرهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابرژیم های غذایی و نقش مهم برخی سيناپسها طی تکامل و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاپرورش مغز مینیاتوری انسامغز ناتوان از توجیه پیداتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانضربه مغزی در تصادف رانندقوی تر باشتری فلوپرازینحافظه و اطلاعات در کجاستنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بمولتیپل اسکلروز در زنان دو داروی جدید برای میاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهشت توصیه برای کاستن از دبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یاراز تغییربسیاری از مجرمان، خودشانسیب یکسان و دیدگاه های متتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار بقای برتر مادیانفجار و توقف تکاملی نشاعقل مجادله گرقدرت کنترل خودترسان نیستیحس و ادراک قسمت 78چیزی شبیه نور تو نیستابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استمیدان های مغناطیسی قابل دیستونی قابل درماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری مغزی در سندرم کووبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتکاربرد روباتهای ريز، در زمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت های تکاملی در مغز وساختن آیندهتأثیر شیرینی های حاوی لوآیا ما کالا هستیممغزتان را در جوانی سیم کشانرژی خلا ممکن استعوامل موثر در پیدایش زبالاموژین داروی ضد اوتیسم؟تصویر زیبای اصفهانحس و ادراک قسمت پنجمابزارهای دفاعی و بقای مونگاه من، نگاه تو و یا حقیهوش مصنوعی از عروسک های بماه رجبدانش، یک انسان را ناسازگاز تکامل تا مغز، از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا آتش، بازی نکن و بعد از کشف جمجمه ای درکوه ایرهوزندگی زمینی امروز بیش از تلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصاسدسازی روش مناسب برای مقتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش ویتامین K در ترمیم اسانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا عسل طبیعی موثر در کنترل بممانتین یا آلزیکسا یا ابتغییر دیگران یا تغییر خوحس و ادراک قسمت سیزدهماحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی مجموعه های پر سلولی بدن مداروی جدید ای ال اساستفاده از نظریه ی تکامل واکسن دیگر کرونا ساخته شذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمگیاه بی عقل به سوی نور میمخاطب قرار دادن مردم، کازاویه نگاه ها یکسان نیستتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند باسردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اای همه ی وجود منچت جی پی تیپیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز جنگ و تصور از جنگخلاصه ای از درمان های جدیاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک تا کمداستانها و مفاهیمی اشتبااصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر دردروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و میر بسیار بالای ناشزبان ریشه هایی شناختی استو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریششکل های متفاوت پروتئین هفواید زیاد دوچرخه سواریتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوایندرالچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان هوشیارخودآگاهی و هوشیاريارتباط انسانی، محدود به هوش بشری تهدید برای بشریدر آسمان هدیه های نادیدناعتماد بی موردیادآوری خواب و رویاروح در جهانی دیگر استبر کسی اعتماد نکن مگر اینسفرنامه سفر به بم و جنوب پیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت جدیدتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمشادی، پاداش انجام وظیفهفروتنی و غرورتاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه ناداناگر فقط مردم میفهمیدند کنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهانی که نه با یک رخداد و خدا بخشنده است پس تو هم باز نخستین همانند سازها تدرمان های جدید سرطانهوشیاری و وجودبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فروشهای شناسایی قدرت شنوابرخی نرمش ها برای درد زانسلسله مباحث هوش مصنوعیپیشرفتی مستقل از ابزار همعاینه قبل از نوار عصب و توهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسششمین کنگره بین المللی سفساد اقتصادی سیتماتیک درتاریخ همه چیز را ثبت کردهحقیقت راستین انسان علم بنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری در کجاست؟ قجاودانگی مصنوعیدل به دریا بزناز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرمان جدید سرطانهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطانرژیم ضد التهابیبرداشت مغز ما از گذر زمانسوخت هیدروژنی پاکپرکاری تیروئیدمغز و قلب در جنین موش مصنتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیضررهای مصرف شکر و قند بر قیچی ژنتیکیتری فلوپرازینحافظه ی هوش مصنوعینورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنمواد کوانتومی جدید، ممکندو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزراست دستی و چپ دستیبسیاری از بیماری های جدیسیر آفرینش از روح تا مغز تکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه می دانم، آنچه را میخمغز ابزار برتر بقاانفجار بزرگ پایان بوده اعقل سالمقدرت انسان در نگاه به ابعتسلیم ارتباط با من برترحس و ادراک قسمت 82نکاتی در مورد تشنجابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتمیدان های کوانتومی خلادژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ت