دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری در کجاست؟(قسمت دهم)

منبع هوشیاری در کجاست؟(قسمت دهم)
نقش هوشمندی، در شکل دهی کیهان به صورت کنونی
دکتر آمیرا وال بیکر میگوید:{وقتی ما در مورد توده ی پروتون از نظر تعداد ووکسل هایی- که در بر دارد- فکر کنیم ما چگالی توده_انرژی را- که معادل توده ی جهان است- پیدا می کنیم.(ووکسل کوچکترین جز ساختار سه بعدی است) اگر این انرژی خلا، در حجم پروتونی نمایش داده شود- که به اندازه ی شعاع جهان توسعه پیدا میکند- چگالی انرژی خلا آن جهان، معادل ثابت کیهانی 10-29 g/cm3 خواهد بود. جالب اینکه میزانی- که از این ارزیابی به دست آمده است- میزان ماده ی تاریک را معین میکند.

به طور مشابه وقتی در انرژی بیرونی که از نظر وکسل های پلانک روی سطح افق جهان کره ای صدفی نگاه شود به نظر میرسد دقیقا معادل چگالی بحرانی جهان بدون نیاز به اضافه کردن ماده ی تاریک وانرژی تاریک است. اگر ما چگالی انرژی خلا را در مقیاس پلانک(1093 g/cm3) با نسبت آن انرژی- که در افق سطح کره وجود دارد- مقایسه کنیم می بینیم هرچه افق به وسعت جهان ما توسعه پیدا کند چگالی انرژی خلا به اندازه ی 122 برابر آن بزرگی، کاهش می یابد.( جهان در حال انبساط است، اما نیروهای جاذبه بین مواد، باعث کند شدن این انبساط می‌شوند. هر چه جرم جهان متراکم‌تر باشد، به همان اندازه چگالی آن زیادتر شده و انبساط آن کندتر می‌شود.) گویا یک پروتون از جهان دیگری فرار کرده و بزرگ شده است تا جهان ما را تشکیل دهد؛ بیشتر شبیه سوپر اتم در حال توسعه ی لمیتر در گذشته. (Georges Lemaître پدر انفجار بزرگ در فیزیک).(گویا در حقیقت کیهان ما، چیزی جز توسعه ی همان نقطه ی ابتدایی یا پروتون ابتدایی مطابق با نظریه ی انفجار بزرگ نیست!
توسعه ی این کیهان به وسیله ی انرژی تاریک- که بخش بزرگی از انرژی موجود در هستی را تشکیل میدهد- به صورت تقریبا خطی پیش میرود. کیهانی که اگر مجموع چگالی انرژی کلی به چگالی بحرانیبا چگالی ماده(ماده ی معمولی و ماده ی تاریک)به چگالی بحرانی، اندکی بالاتر یا پایین تر بود، اصلا کیهان به وجود نمی آمد. یعنی شکل کنونی کیهان ما و ستارگان و کهکشان ها و زمین و خورشید، مدیون این توازن بین چگالی کل جهان(مجموع انرژی و ماده)بر چگالی بحرانی است.
یا به عبارتی، در میان همه ی انتخاب های موجود در کیهان(مجموع ماده و انرژی)، فقط یک انتخاب- که همان چگالی بحرانی است- برگزیده شده است و هر انتخاب دیگری برگزیده میشد، کیهان یا متلاشی می گردید یا بر خود فرو میریخت.
اگر چگالی همه ی کیهان، بیشتر از چگالی بحرانی باشد، یعنی هستی انحنای مثبت دارد مانند سطح کره. در این حالت، اگر هستی ما منبسط و گسترده شود، نهایت کارش به انقباض کشیده خواهد شد و انبساط بدون وقفه ی آن ادامه نخواهد یافت.
اگر چگالی واقعی، کمتر از چگالی بحرانی باشد، به این مفهوم است که جهان انحنای منفی پیدا میکند مانند سطح هذلولی یا زین اسب و انبساط آن بی توقف ادامه خواهد داشت.

معنی مساوی بودن چگالی واقعی و چگالی بحرانی این است که هستی فاقد انحنا است یا به عبارت دیگر مسطح می باشد. در این حالت انبساط آن ادامه می یابد ولی میانگین انبساط به تدریج، کم خواهد شد تا در نهایت به صفر نزدیک شود. بر اساس نتایج قبلی، این نسبت تقریبا برابر با یک است یعنی چگالی فعلی کیهان برابر با چگالی بحرانی است یا به عبارت دیگر هستی بدون انحنا یا مسطح است.
ولی این انتخاب از میان انتخاب های متعدد دیگر، چه چیزی را نشان میدهد؟
در تلاشی برای تفسیر ثابت کیهانی(نسبت چگالی واقعی به چگالی بحرانی که باعث توسعه ی هستی میشود و با انرژی تاریک توجیه میشود)، تئوری چند جهانی به صورت های مختلف از طرف فیزیکدان ها و کیهان شناسان ارائه شده است. یکی از این فرضیه ها این که ما در کیهانی از زنجیره ای از کیهان های متعدد زندگی می کنیم که بر اساس احتمالات و انفجارهای زیادی- که در داخل وجودی با ابعاد بیشتر، رخ داده- پدید آمده است.
هر کیهان با سایر کیهان ها ارتباطی ندارد زیرا هر کیهان دارای فضایی خاص به خود است. میتوان تصور کرد کیهان ما نتیجه ی یکی از این احتمالات و انفجارهای فراوانی است که بیشترشان به تشکیل ثابت مناسب کیهانی برای ظهور حیات در آنها، نمی انجامد و به این ترتیب اشکال گفته شده دیگر وارد نخواهد بود.

ولی در مورد جهان های متعدد می توانیم بگوییم که هر کدام از آنها از یک جهان برتر از آن، صادر شده است. بر این اساس منبع آنها یکی نخواهد بود و به این ترتیب این روش برای حل اشکال احتمالات در تعیین ثابت کیهانی، کارایی نخواهد داشت.(یعنی دوباره با یک کیهان بالاتر از کیهان خود مواجهیم که کیهان ما از آن منشا گرفته است؛ در نتیجه لازم است برای گزینش نسبت چگالی کل کیهان(شامل انرژی و ماده)به چگالی بحرانی، تصمیمی کاملا هوشمند و آگاهانه وجود داشته باشد که این انتخاب را از میان همه ی انتخاب های دیگر برگزیده است.)
برخی کیهان شناسان، به این پاسخ(پاسخ چند جهانی برای توجیه این حالت منحصر به فرد)اشکال گرفته اند و گفته اند قدرت این استدلال به موجودیت ما برمیگردد؛ یعنی اشکال آنها مربوط به رصدگر یا انسان است. به عبارت دیگر این وجود(و اندازه گیری های)ما است که مقدار ثابت کیهانی را تعیین و مشخص کرده است و از آنجا- که ما در اینجا حضور و وجود داریم و ثابت کیهانی را رصد کرده ایم- مقدار کنونی آن، دارای اهمیت است.(جالب اینکه ما به عنوان رصد کننده در صورتی می توانیم تحولات کیهان و ضریب توسعه ی آن و ثابت کیهانی را رصد کنیم، که خودمان از مجموعه ای فراتر از این کیهان مادی به قضیه بنگریم. یعنی اگر ما از درون مجموعه کیهانی عالم مادی، بخواهیم تغییرات و تحولات کیهان را اندازه گیری کنیم به دلیل اینکه این تحولات و دگرگونی ها همه ی ابعاد کیهانی و وسایل رصد ما را به یک نسبت در بر میگیرد، قادر به تشخیص این تحولات و دگرگونی ها نیستیم. یعنی این اشکال بر پاسخ چند جهانی، خودش اقرار به چند جهانی ای است که نشان میدهد وجود ما انسان ها منحصر به کیهان مادی نیست.) این اشکال را اصل یا رهیافت انسانیAnthropic principle می نامند.

ولی واقعیت این که این اشکال به وجود انسانی که ثابت کیهانی را رصد کرده است آنقدر اهمیت میدهد که آن را در تلاش برای حل اشکال ثابت کیهانی تاثیر گذار میداند. بر اساس اصل انسانی، ثابت کیهانی بدون وجود انسانی- که رصدگر آن باشد- فاقد ارزش به شمار میرود. .. انسان و وجود او دارای چنان اهمیت عظیمی است که بدون رصد کننده(انسان)، هستی ارزش شناخت و بررسی نخواهد داشت. بدون وجود انسان، کیهانی که امروز میشناسیم پدید نمی آمد و این یعنی انسان مهمترین هدف هستی است و تا زمانی که هدفی وجود داشته باشد در پس آن قدرتی برتر هم هست.یعنی هوشمندی هدف از میلیاردها سال تکامل همه ی کیهان است و وقتی بدانیم خلقت، هدفمند است و هدف آن، رسیدن به هوشمندی است این، نشان دهنده ی ناظری هدفمند در پس میلیاردها سال تکامل است. یعنی خود هوشمندی، محصولی است که نیازمند تولید کننده و شاهدی است که با مشاهده خود به عنوان ناظر هوشمند، شرایط کنونی را ایجاد کرده باشد.)(به نقل از احمد الحسن: توهم بی خدایی، ص490- 495 ترجمه ی فارسی. برخی توضیحات داخل پرانتز از دکتر سلمان فاطمی)

ادامه ی سخن دکتر آمیرا وال بیکر: به این ترتیب کسی میتواند از درک ما(دقت شود به عبارت درک ما)،نسبت به انرژی یا اطلاعات، نتیجه گیری کند که جهان در حال توسعه است و شتاب می گیرد، زیرا جهان در مورد خودش یاد میگیرد بنابراین به سطوح بیشتری نیاز دارد تا اطلاعات هولوگرافیک را انبار کند.(در هولوگرام یا تمام نگاری اطلاعات مربوط به هر سه بُعد در تصویر ثبت شده‌است و ناظر از دیدن تمام‌نگاشت احساس برجستگی در تصویر می‌کند. حتی بیش از آنچه در برجسته‌بینی معمول است). سرعت توسعه با شیب جاذبه، مدیریت می شود و این، به خاطر پتانسیل انتقال اطلاعات در افق است.اقرار به نقش درک ما در تحولات اطلاعات و انرژی در کیهان}
دکتر آمیرا وال بیکر(پژوهشگر در Resonance Science Foundation که Msci در ستاره شناسی را از دانشگاه کالج لندن و پی اچ دی خود را در ستاره شناسی در دانشگاه Open زیر نظر دکترآندرو نورتون دریافت کرده است.) برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.facebook.com/photo/?fbid=398472324965323&set=a.291883805624176


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسن ایرانی کرونا تولیدمقالاتتکینگیپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دواثرات مضر ماری جوانامنابع انرژی از نفت و گاز چند جهانیدرمان تومورهای مغزی با اریواستیگمیناصل بازخوردمرز مرگ و زندگی کجاستهنر رها شدن از وابستگیساختار فراکتال وجود و ذهبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنتکامل ساختار رگهای مغزی پختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشخواب سالم عامل سلامتی و یاختراع جدید اینترنت کوانمنابع جدید انرژینوار عصب و عضلهرابطه تشنج و اوتیسمبلندی در ذهن ما درک بلندیمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرن در کودکانبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدخسته نباشی باباارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچگونه مولکول های دی ان ایزمان چیستبه زودی شبکه مغزی به جای تفاوت های تکاملی در مغز ومغز مادران و کودکان در زمهوش مصنوعی از عروسک تا کمشیشه ی بازالتی و سیلیکونکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا این جمله درست است کسیدو بار در هفته ماهی مصرف درک فرد دیگر و رفتارهای ااز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از بیرون مجموعهزیباترین چیز در پیر شدنبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتشبیه سازی میلیون ها جهان تلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغزاپی ژنتیکفیزیکدانان ماشینی برای تمغز انسان رو به کوچک تر شدانش قدرت استدرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می تواندنادیدنی ها واقعی هستندزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالضرورت زدودن افکارتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانفضای قلب منبع نبوغ استمغز زنان جوانتر از مغز مرداروهای ضد بیماری ام اس وذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدچرا ماشین باید نتایج را پسفرنامه سفر به بم و جنوب بازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنعلم و روحتولید یا دریافت علمکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75ابزار بقا از نخستین همانقدم زدن و حرکت دید را تغینقش گرمایش آب و هوا در همداروی ضد تشنج با قابليت ترویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز- از مغز ماده، چیزی بیش از یک خلا نزاع بین علم و جهل رو به پسندرم گیلن باره به دنبال بخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از عامل کلیدی در کنترل کارآتوهم جسمگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزارهای پیشرفته ارتباط لبخند بزن شاید صبح فردا زنقش زنجبیل در جلوگیری از در کمتر از چند ماه سوش جدروزه داری سلول های بنیاداز علم جز اندکی به شما دامدیون خود ناموجودهمه چیز در زمان کنونی استسیاره ی ابلهانبرای خودآگاه بودن تو بایسیاره ابلهانبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنتاثیر ویتامین دی بر بیماتکامل فردی یا اجتماعیپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششاجزای پر سلولی بدن انسان منابع انرژی از نفت و گاز چند روش ساده برای موفقیتدرمان تشنجریاضیات یک حس جدید استاصل علت و تاثیرمرز بین انسان و حیوان کجاهنر، پر کردن است نه فحش دساختار شبکه های مغزی ثاببرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعتکامل شناخت انسان با کشفپروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاخواب عامل دسته بندی و حفطادامه بحث تکامل چشممناطق خاصی از مغز در جستجنوبت کودکانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبلوغ چیستمطالبه ی حق خودهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنبشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه میتوان با قانون جنزمان و مکان، ابعاد کیهان به زیر پای خود نگاه نکن بتفاوت های زبانی سرمنشا تمغز چون ابزار هوش است دلیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا ابزار هوشمندی یا مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میدرک نیازمند شناخت خویش ااز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از دور و نگاه از نزدزیباترین چیز در افزایش سبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانشبیه سازی سیستم های کوانتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابابتدا سخت ترین استفاصله ها در مکانیک کوانتمغز انسان رو به کوچکتر شددانش محدود به ابعاد چهاردرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستندنادانی در قرن بیست و یکم،زبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالضررهای مصرف شکر و قند بر تو یک جهان در مغز خودت هسکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانقفس ذهنمغزهای کوچک بی احساسداروی فامپیریدین یا نورلذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالچرا مغز انسان سه هزار سالسفرنامه سفر به بم و جنوب بحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتولید پاک و فراوان انرژیگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از قدرت مردمنقش پیش زمینه ها و اراده داروی ضد تشنج توپیراماترویا و کابوساز تکینگی تا مغز- از مغزتماشین دانشنسبت ها در کیهانسندرم پیریفورمیسبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهعادت همیشه خوب نیستتوهمات و شناخت حقیقتگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سابزارهای بقا از نخستین هلحظات خوش با کودکاننقش زبان در سلطه و قدرت ادر آرزوهایت مداومت داشتهروزهای سختازدواج های بین گونه ای، رمدیریت اینترنت بر جنگهمه چیز، ثبت می شودهمه ی سردردها بی خطر نیستسیاره ابلهانبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناصفحه اصلیتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک سی و هفتماجزایی ناشناخته در شکل گمنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که مانندرمان جدید ALSریسدیپلام تنها داروی تایاصل عدم قطعیت از کوانتوم مرز جدید جستجو و اکتشاف، هوموارکتوس ها ممکن است دسازگاری با محیط بین اجزابرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریپروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودخودآگاهی و هوشیارياداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت نور درونراز تغییربلعیدن ستاره توسط سیاهچامطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مغز پیش انسان یا همزمان و صبربوزون هیگز چیستتفاوت ایستایی و تکاپومغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنایا بیماری ام اس (مولتیپدو برابر شدن خطر مرگ و میدرک و احساساز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از درون مجموعه با نگزیر فشار کووید چه باید کربیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر اشبکه های مصنوعی مغز به درتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابتدایی که در ذهن دانشمنفاصله ی همیشگی تصویر سازمغز ایندگان چگونه استدانش بی نهایتدردی که سالهاست درمان نشاز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نونازوکلسینزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلضررهای شکر بر سلامت مغزتو کز محنت دیگران بی غمیکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانقلب و عقلمغزتان را در جوانی سیم کشداروی لیراگلوتیدرفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتچرا مغزهای ما ارتقا یافت سفری به آغاز کیهانبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشعلم به ما کمک میکند تا موتولید سلولهای جنسی از سلگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقای موجود زنده از قدرت کنترل خودنقش آتش در رسیدن انسان بهدارویی خلط آوررویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز، از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدنسبت طلایی، نشانه ای به سسندرم پس از ضربه به سربخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستعادت کن خوب حرف بزنیتوپیراماتگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزارهای بقا ازنخستین هملرزش ناشی از اسیب به عصبنقش زبان در سلطه و قدرت ادر آسمان هدیه های نادیدنروش مقابله مغز با محدودیاسکار، لگوی هوشمندمداخله ی زیانبار انسانمدارک ژنتیکی چگونه انسانهمیشه چشمی مراقب و نگهباسیر آفرینش از روح تا مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شسوالات پزشکیتکامل مداومپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک- قسمت پنجاه و احیای بینایی نسبی یک بیممنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعدامدرمان جدید میگرن با انتی ریشه های مشترک حیاتاصول انجام برخی نرمش ها دمزایای شکلات تلخ برای سلهورمون شیرساز یا پرولاکتستم با شعار قانون بدترین برداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختتأثیر نگاه انسان بر رفتاپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزخودآگاهی و هوشیاريادب برخورد با دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نورون هاي مصنوعی می توانراست دستی و چپ دستیبنی عباس، ننگی بر تاریخمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمخطای ادراک کارمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هموساپينس بر زمین زمان واقعیت است یا توهمبوزون هیگز جهان را از متلشکل های متفاوت پروتئین هتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمغز ناتوان از توجیه پیداهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده ایا بدون زبان میتوانیم تدو سوی واقعیتدرک کنیم ما همه یکی هستیماز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه حقیقی نگاه به درون ازیرفون داروی ضد ام اسبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اشبکیه های مصنوعیتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظابتذال با شعار دینفتون های زیستیمغز ابزار بقای برتر مادیدانشمندان موفق به بازگرددرس گرفتن از شکست هااز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی هنر مایع استنباید صبر کرد آتش را بعد زبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متطلای سیاهتو پیچیده ترین تکنولوژی کتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانقلب دروازه ی ارتباطمغزتان را در جوانی سیمکشداروی تشنجی دربارداریرفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تما اشیا را آنطور که هستندچرا ویروس کرونای دلتا واسقوط درون جاذبه ای خاص، چبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگعلم بدون توقفتولترودینگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعنقش انتخاب از طرف محیط، نداستانها و مفاهیمی اشتبارویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز، از مغز مباحث مهم حس و ادراکنشانه های گذشته در کیهان سندرم سردرد به دلیل افت فبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستعادت کردن به نعمتتوانایی مغز و دیگر اجزای گذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهابزارهای بقای موجود زندهلرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش سجده بر عملکرد مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویروش های صرفه جویی در ایجااساس انسان اندیشه و باور مروری بر تشنج و درمان هایهمیشه اطمینان تو بر خدا بسیستم تعادلی بدنبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دپیامهای کاربرانتکامل چشمپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک- قسمت بیست و پاحیای بینایی نسبی یک بیممنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیدرمان جدید کنترل مولتیپلرژیم های غذایی و نقش مهم اصول توسعه ی یک ذهن کاملمسمومیت دانش آموزان، قماهوش فوق العاده، هر فرد اسستم، بی پاسخ نیستبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشتئوری تکامل امروز در درمپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصخودروهای هیدروژنیادراک ما درک ارتعاشی است منبع هوشیاری کجاست قسمت نورون های ردیاب حافظهرجزخوانی هایی که امروز ببه قفس های سیاهت ننازمعماری، هندسه ی قابل مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هوشیاری خود را توسزمان پلانکبی نهایت در میان مرزهاشکل پنجم مادهتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز و اخلاقهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرنایا تکامل هدفمند استدولت یا گروهکدرک احساسات و تفکرات دیگاز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه دوبارهزیرک ترین مردمبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانشباهت مغز و کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادابداع دی ان ای بزرگترین دفروتنی و غرورمغز ابزار برتر بقادانشمندان نورون مصنوعی سدست آسماناز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل نبرو و انرژی مداومزبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزطوفان فقر و گرسنگی و بی ستو آرامش و صلحیکتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانقلب روباتیکمغط یک گیرنده استداروی جدید ALSرفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تما به جهان های متفاوت خودچرا پس از بیدار شدن از خوسلول های بنیادیبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز علم در حال توسعهتومورها و التهاب مغزی عاگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقای موجود زنده از قدرت ذهننقش اتصالات بین سلولهای دخالت در ساختار ژنهارویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز، از مغز مجموعه های پر سلولی بدن منشانه های پروردگار در جهسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتعادت دادن مغز بر تفکرتوازن مهمتر از فعالیت زیگذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکابزارهای بقای از نخستین لزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها و موجودات دريادر درمان بیماری مولتیپل روش هایی برای جلوگیری از استفاده از مغز، وزن را کمدر سال حدود 7 میلیون نفر روش هایی ساده برای کاهش ااستفاده از هوش مصنوعی در مرکز هوشیاری، روح یا بدن همیشه داناتر از ما وجود دسیستم دفاعی بدن علیه مغز برخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانسایتهای دیگرتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک- قسمت شصت و چهاحساس گذر سریعتر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایدرمان جدید سرطانرژیم های غذایی و نقش مهم اصول سلامت کمرمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی می تواند بر احستون فقرات انسان دو پا جلبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی تئوری تکامل در پیشگیری و پروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادخورشید مصنوعیادغام میان گونه های مختلمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوروپلاستیسیتی چیسترحم مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازمعنی روزههوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند خطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه واکسن کرونا را توززمان به چه دلیل ایجاد میشبی ذهن و بی روحشکست حتمیتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز و اخلاقهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانیایجاد احساساتدوچرخه سواری ورزشی سبک و درک تصویر و زبان های مخلتاز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟ قنگاهی بر قدرت بینایی درازیست شناسی کل در جزء فراکبیماری دویکهوشیاری و وجودشباهت مغز با کیهان مادیتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیاابزار هوش در حال ارتقا ازفرگشت و تکامل تصادفی محض مغز از بسیاری حقایق می گردانشمندان یک فرضیه رادیکدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیچت جی پی تیزبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزاطوفان زیباییتو افق رویداد جهان هستیکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانقلب را نشکننقش قهوه در سلامتیداروی جدید s3 در درمان ام رقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمچرا ارتعاش بسیار مهم استسلول های بنیادی منابع و ابحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس علم راهی برای اندیشیدن اتومورهای نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقای موجود زنده از قدرت عشقنقش تیروئید در تکامل مغزدر مانهای کمر دردرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانینظام مثبت زندگیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازعارضه جدید ویروس کرونا ستوسعه هوش مصنوعی قادر اسگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دوابزارهای دفاعی و بقای مولزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها و موجودات دريانقش غذاها و موجودات دريادرمان های اسرار آمیز در آروش جدید تولید برقاستفاده از انرژی خلامرکز حافظه کجاستهمیشه راهی هستسکوت و نیستیبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حساسیت روانی متفاوتاحساسات کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز نه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان سرطان با امواج صوترژیم ضد التهابیاضطراب و ترسمسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی و کشف زبان هایسخن و سکوتبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان تئوری جدید، ویران کردن گپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علخوش قلبی و مهربانیادغام دو حیطه علوم مغز و منبع هوشیاری کجاست قسمت نوروز یا روز پایانیرحم مصنوعیبه نقاش بنگرمعادله ها فقط بخش خسته کنهوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دخطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه آن شکری که می خوریمزمان شگفت انگیزبی شرمیشگفت نیست من عاشق تو باشمتقلید از روی طبیعتمغز و سیر تکامل ان دلیلی هوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بدورترین نقطه ی قابل مشاهدرک حقیقت نردبان و مسیری از نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنگاهی بر توانایی اجزاي بزیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیشباهت کیهان و مغزتمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هسمغز به تنهایی برای فرهنگ دانشمندان ژنی از مغز انسدغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با چت جی پی تیزبان شناسی نوین نیازمند بالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تطولانی ترین شبتو انسانی و انسان، شایستکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکینقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی جدید میاستنی گراویرموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطچرا بیماری های تخریبی مغسلول های بدن تو پیر نیستنبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحعلم ساختن برج های چرخانتومورهای ستون فقراتگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از قطار پیشرفتنقش حفاظتی مولکول جدید ددر محل کار ارزش خودت را برویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانی دنظریه ی تکامل در درمان بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسعدم توقف تکامل در یک انداتوسعه برخی شغل ها با هوش گزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیست و سوابعاد و نیازهای تکاملیلزوم عدم وابستگی به گوگل ابعاد اضافه ی کیهانمقاومت به عوارض فشار خون نقش غذاها در کاهش دردهای درمان های بیماری آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکاماستفاده از سلول های بنیامرکز حافظه کجاستهمیشه عسل با موم بخوریمسکته مغزیبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایخفاش با شیوع همه گیری جدیاخلاق و علوم اعصابمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت معرفت و شناخت درک عدرمانهای بیماری پارکینسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واطلاع رسانی اینترنتیمسئولیت جدیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسخن پاک و ثابتبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندتا 20 سال آینده مغز شما به پرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهخوشبختی دور از رنج های مارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست قسمت نوشیدن چای برای مغز مفید رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربه نقاش بنگربعد از کرونامعجزه های هر روزههوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتآیندهایمان به رویادفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه انتظارات بر ادراک زندگی هوشمند در خارج از زبی عدالتی در توزیع واکسن شگفت انگیز بودن کیهانتقلید از طبیعتمغز کوانتومیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردجایی خالی نیستاکسی توسین و تکامل پیش افلج نخاعی با الکترودهای ديدن با چشم بسته در خواب درک دیگراناز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع خواب و رویانگاهت را بلند کنزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیشباهت زیاد بین سلول هاي عتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستمغز برای فراموشی بیشتر کدانشمندان پاسخ کوانتومی ذهن ما از در هم شکستن منباز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بنتایج نادانی و جهلزبان، نشان دهنده ی سخنگو باهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیطی یکصد هزار سال اخیر هرچتو با همه چیز در پیوندیکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش میدان مغناطیسی زمین داروی جدید برای میاستنی رمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یچرا حیوانات سخن نمی گوینسلول عصبی شاهکار انطباق بحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایعلایم کمبود ویتامین E را توهم فضای خالیگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از لمس کوانتومینقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر چه مرحله ای از خواب ، ررویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکامل تا مغز از مغز تا محدودیت چقدر موثر استنظریه ی تکامل در درمان بیسوخت هیدروژنی پاکبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک معدم درکتوصیه های سازمان بهداشت گزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحس و ادراک قسمت بیستمابعاد بالاترمقابله ی منطقی با اعتراضنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان های جدید میگرنروشهای نو در درمان دیسک باستفاده از سلول های بنیامرکز خنده در کجای مغز استهمجوشی هسته ای، انرژِی بسال سیزده ماههبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانتکامل جریان همیشگی خلقتپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرخلا، حقیقی نیستاخلاق پایه تکامل و فرهنگمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت در بی نهایتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهرژیم غذایی ضد التهابیاطلاعات حسی ما از جهان، چمسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسختی ها رفتنی استبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانتا بحر یفعل ما یشاآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکخانه ی تاریکارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست قسمت نوعی سکته مغزی ، وحشتناک رساناها و ابر رساناها و عبه نادیدنی ایمان بیاوربعد از کرونا دلخوشی بیهومعجزه ی علمهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه دقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه به سطح بالایی از هوزندگی بی دودبیمار 101 ساله، مبتلا به سشگفت زده و حیران باشتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهاگر فقط مردم میفهمیدند کفلج بل، فلجی ترسناک که آندی متیل فومارات(زادیوا)(درک درست از خود و هوشیاریاز کجا آمده ام و به کجا میمنتظر نمان چیزی نور را بهچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستشباهت زیاد بین سلول هاي عتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دانشمندان اولین سلول مصنذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسنجات در راستگوییزبان، وسیله شناسایی محیطباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر طبیعت موجی جهانتو با باورهایت کنترل میشکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین همانقانون مندی نقشه ژنتیکی منقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی جدید برای ای ال اسرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تمانند آب باشچرا حجم مغز گونه انسان درسلولهای ایمنی القا کنندهبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کاعلایم کمبود ویتامین E را توهم فضای خالی یا توهم فضگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغنقش خرچنگ های نعل اسبی دردر ناامیدی بسی امید استرویای شفافاز تکامل تا مغز، از مغز تمحدودیت های حافظه و حافظنظریه ی ریسمانسودمندی موجودات ابزی بر برنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار عسل طبیعی موثر در کنترل بتوصیه های غیر دارویی در سگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت دهمحس و ادراک قسمت دوازدهماتفاق و تصادفمقابله با کرونا با علم اسنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان های جدید در بیماری روشهای شناسایی قدرت شنوااستفاده از سلول های بنیامرگ چیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیسانسور از روی قصد بسیاری برخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل داروینی هنوز در حاپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکخلا، خالی نیستاختلال خواب فرد را مستعد منابع انرژی از نفت و گاز چهار میلیارد سال تکامل بدروغ نگو به خصوص به خودترژیم غذایی ضد درداطلاعاتی عمومی در مورد ممستند جهان متصلهوش مصنوعی الفاگوسرنوشتبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می توتابوهای ذهنیآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انخانواده پایدارارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت نیکولا تسلارشته نوروایمونولوژی و نقبه هلال بنگربعد از کرونا دلخوشی بیهومعجزه ی علم در کنترل کرونهوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیاکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستدل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه باغبانی باعث کاهش زندگی در جمع مواردی را بربیماری های مغز و اعصاب و شگفتی های زنبور عسلتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیریاگر میدانی مصیبت بزرگتر فلج خوابدین، اجباری نیستدرک عمیق در حیواناتاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنحنی که ارتباط بین معرفچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به شجاعت و ترستنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هامغز بزرگ چالش است یا منفعدانشمندان تغییر میدان مغذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر نخاع ما تا پایین ستون فقرسفر فقط مادی نیستباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به طبیعت بر اساس هماهنگیتو باید نیکان را به دست بکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشابزار بقا از نخستین همانقانون گذاری و تکاملنقش نگاه از پایین یا نگاهداروی جدید برای دیابترمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجبچرا خشونت و تعصبسلولهای بنیادی مصنوعی دربحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانعلت خواب آلودگی بعد از خوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از لوتیراستامنقش داروهاي مختلف معروف در هم تنیدگی مرزها و بی مروان سالماز تکامل تا مغز، از مغز تمخچه فراتر از حفظ تعادلنظریه تکامل در درمان بیمسیلی محکم محیط زیست بر انبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقعشق درونی به یگانگی خلقتتوصیه هایی در مصرف ماهیپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت سوماتوبان اطلاعات و پلِ بینملاحظه های اخلاقی دربارهنقص در تشخیص هیجانات عامدرمان های رایج ام اسروشی برای بهبود هوش عاطفاستیفن هاوکینگ در مورد همرگ و میر پنهانهندسه ی پایه ایسانسور بر بسیاری از حقایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل داروینی هنوز در حاپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توخلاصه ای از مطالب همایش ماختلال در شناسایی حروف و منابع انرژی از نفت و گاز چهار ساعت پس از کشتار خوکدریای خداراه فراری نیستاطلاعاتی عمومی در مورد ممشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک های بسریع دویدن مهم نیستبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و خار و گلارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نیاز به آموزش مجازی دیجیرشد مغز فرایندی پیچیده ابه کدامین گناه کشته شدندتفکر قبل از کارمعجزه در هر لحظه زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه تکامل مغزهای کنونیزندگی در سیاهچالهبیماری وسواسشانس یا تلاشتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استاگر نیروی مغناطیس نباشد فلج خواب چیستدید تو همیشه محدود به مقددرگیری قلب در بیماری ویراز انفجار بزرگ تا انفجار منشأ اطلاعات و آموخته ها چالش هوشیاری و اینکه چرا زبان نیاز تکاملی استبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیشرکت نورالینک ویدیویی ازتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانفرایند حذف برخی اجزای مغمغز بزرگ چالشهای پیش رودانشمندان روش هاي جدیدی ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل نخستین تمدن بشریسفر نامه سفر به بم و جنوب بار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستطعمه ی شبکه های ارتباط اجتو تغییر و تحولیکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلنقش نظام غذایی در تکامل مداروی جدید ضد میگرنرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینچرا در مغز انسان، فرورفتسلام تا روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتعماد الدین نسیمی قربانی توهم چیستگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش درختان در تکاملدر هم تنیدگی کوانتومیروبات های ریز در درمان بیاز تکامل تا مغز، از مغز تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنظریه تکامل در درمان بیمسینوریپا داروی ترکیبی ضدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدعصب حقوق نورولووتوضیحی ساده در مورد هوش مپنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت سی و هشتماتوسوکسیمایدملاحظات بیهوشی قبل از جرنقطه بی بازگشتدرمان های علامتی در ام اسروشی جدید در درمان قطع نخاستیفن هاوکینگ در تفسیر مرگ و میر بسیار بالای ناشهندسه ی رایج کیهانساهچاله ها تبخیر نمیشودبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیاختلال در شناسایی حروف و منابع انرژی از نفت و گاز نوآوری ای شگفت انگیز دانراه های جدید برای قضاوت راعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمشکلات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک های بسریعترین کامپیوتر موجودبزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سخارق العاده و استثنایی بارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیز جدید را بپذیررشد مغز علت تمایل انسان ببه امید روزهای بهترتفکر خلا ق در برابر توهم معرفت و شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛کلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی دنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل زندگی زمینی امروز بیش از بیماری کروتز فیلد جاکوبشاهکار قرنتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسفلج دوطرفه عصب 6 چشممغز آیندگان چگونه است ؟دیدن خدا در همه چیزدرگیری مغز در بیماری کویاز بحث های کنونی در ویروسمنشاء کوانتومی هوشیاری اچالش هوشیاری و اینکه چرا زبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشربت ضد خلطتنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانفراتر از دیوارهای باورمغز بزرگ و فعال یا مغز کودانشمندان روشی برای تبدیذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتنخستین تصویر از سیاهچالهسفر به مریخ در 39 روزبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدظهور امواج مغزی در مغز مصتو جهانی هستی که خودش را کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلنقش نظریه تکامل در شناساداروی جدید ضد الزایمررمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسچرا ذرات بنیادی معمولاً سلسله مباحث هوش مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردعوامل موثر در پیدایش زباتوهم وجودگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از لیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش ذهن و شناخت در حوادث در هم تنیدگی کوانتومی و پروبات کیاناز تکامل تا مغز، از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فنظریه تکامل در درمان بیمسیگار عامل افزایش مرگ ومبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرعضلانی که طی سخن گفتن چقدتیوتیکسن داروی ضد جنونپول و شادیتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششماثر مضر مصرف طولانی مدت رممانتین یا آلزیکسا یا ابنمیتوان با بیرون انداختندرمان ژنتیکی برای نوآوریروشی جدید در درمان نابیناستخوان های کشف شده، ممکمرگ انتقال است یا نابود شهندسه بنیادینسایه را اصالت دادن، جز فربرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عخم شدن فضا-زماناختلالات مخچهمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز مشاهده ی غیر مستراه های جدید برای قضاوت راعتماد به خودمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی منتظر شناخته شدنرشد در سختی استبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت مغز انسان و میمون همغز فکر میکند مرگ برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم بادنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل زندگی زودگذربیماری گیلن باره و بیمارشاهکار شش گوشتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسفناوری هوش مصنوعی نحوه خمغز انسان ایا طبیعتا تمادیدگاه نارسای دوگانه ی مدرگیری مغز در بیماران مباز تلسکوپ گالیله تا تلسکمهندسی ژنتیک در حال تلاش چالش دیدگاه های سنتی در بزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز شش مرحله تکامل چشمتنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و بمغز بزرگترین مصرف کننده دائما بخوانذهن سالماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج نخستین روبات های زنده ی جسفر تجهیزات ناسا به مریخ بارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازاعقل مجادله گرتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین همانقانونمندی و محدودیت عالمنقش هورمون های تیروئید دداروی سل سپترنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهچراروياها را به یاد نمی آسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهعوامل ایجاد لغت انسانی و توهم وجودگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقای موجود زنده از لیس دگرامفتامین یا ویاسنقش روی و منیزیم در سلامتدر هم تنیدگی کوانتومی و دروح در جهانی دیگر استاز تکامل تا مغز، از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیهفت چیز که عملکرد مغز تو سیاهچاله های فضایی منابعبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که غم بی پایانتیک و اختلال حرکتیپوست ساعتی مستقل از مغز دپوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت سیزدهماثرات فشار روحی شدیدمن کسی در ناکسی دریافتم نمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان پوکی استخوانروشی جدید در درمان سکته ماستروژن مانند سپر زنان دمرگ تصادفیهندسه در پایه ی همه ی واکساخت شبکه عصبی مصنوعی با برخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریتکامل زبانپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملخونریزی مغز در سندرم کوواختلالات حرکتی در انسانمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در فراموشی هاراه پیروزی در زندگی چیستاعتماد به خودمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی از عروسک بازی سرگردانیبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآموزش نوین زباناولین دروغخدا موجود استارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی خارج از مغزهای ما نیز گهواره تا گوربه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز قلبهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی سلول های ایمنی اکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوادندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه حافظه را قویتر کنیزندگی، مدیریت انرژیبیماری آلزایمر، استیل کوشاید گوشی و چشمی، آماده شتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های اگر با مطالعه فیزیک کوانفیلمی بسیار جالب از تغییمغز انسان برای ایجاد تمددژا وو یا اشنا پنداریدرگیری مغزی در سندرم کوواز تلسکوپ گالیله تا تلسکمهربانی، شرط موفقیتچاالش ها در تعیین منبع هوزبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیهیچ اندر هیچششمین کنگره بین المللی ستنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلابزار بقا از نخستین همانفردا را نمیدانیممغز حریص برای خون، کلید تداروهای مصرفی در ام اسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی نرمش های مفید برای درد زاسفر دشوار اکتشافبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا وعقلانیت بدون تغییرتو در میانه ی جهان نیستی کشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین همانقارچ بی مغز در خدمت موجودنقش هورمون زنانه استروژنداروی ضد چاقیرنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکچراروياها را به یاد نمی آسم زنبور ، کلیدی برای واربحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرعواملی که برای ظهور لغت اتوهم بی خداییگالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقای موجود زنده از لا اکراه فی الدیننقش روزه داری در سالم و جدر هر سوراخی سر نکنروح رهاییاز تکامل تا مغز، از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزههفت سین یادگاری از میراث سیاهچاله ها، دارای پرتو برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرغم بی پایانتیروفیبان موثر در سکته ی پیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت ششماثرات مفید قهوهمنابع انرژي پاک سرچشمه حچند نرمش مفید برای کمردردرمان پوکی استخوانريتوکسيمب در درمان ام اساسرار آفرینش در موجمرگی وجود نداردهندسه زبانِ زمان استساخت شبکه عصبی با الفبای برخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانپیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان خواندن ، یکی از شستشو دهناختلالات صحبت کردن در انمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در تشخیص بیماری راه انسان شدن، راه رفتن واعداد بینهایت در دنیای ممشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی از عروسک بازی سربازان ما محققا غلبه می بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیخدای رنگین کمانارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی شبیه نور تو نیستزمین در برابر عظمت کیهانبه خودت مغرور نشوتفاوت ها را به رسمیت بشنامغز ما کوچکتر از نیم نقطههوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از نوع جدیدی از حاکمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه محدود و تک جانبه، مشزونیسومایدبیماری الزایمرهوش احساسیشاید درست نباشدتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صوراگر تلاش انسان امروز برافیزیک مولکولها و ذرات در مغز انسان برای شادمانی طدژاوو یا آشناپنداریدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکنیکی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان ناتوانی از درمان برخی ویزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترصبر بسیار بایدتنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانفرضیه ای جدید توضیح میدهمغز در تنهایی آسیب میبینداروهای ام اسذره ی معین یا ابری از الکاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابنرمش های مفید در سرگیجهسفرنامه سفر به بم و جنوب بازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترعقیده ی بی عملتوقف؛ شکستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67ابزار بقا از نخستین همانقبل از آغازنقش ویتامین K در ترمیم اسداروی ضد چاقیرهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالینزاع بین جهل و علم رو به پسماگلوتید داروی کاهش دهنبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیعوارض ازدواج و بچه دار شدتوهم تنهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقای موجود زنده از لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش رژیم غذایی بر رشد و ادر والنتاین کتاب بدید همروزه داری متناوب، مغز را از روده تا مغزمدل هولوگرافیک تعمیم یافهم نوع خواری در میان پیشیسیاهچاله و تکینگی ابتدایبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتغیرقابل دیدن کردن مادهتکنولوژی جدید که سلول هاتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتاثرات مفید روزه داریمنابع انرژی از نفت و گاز چند جهانیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلریه زغالیاسرار بازسازی اندام هامراحل ارتقای پله پله کیههنر حفظ گرهساختن آیندهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل زبان انسان از پیشیپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استخواب سالم عامل سلامتیاختلالات عضلانی ژنتیکمنابع بی نهایت انرژی در دنوار مغزی روشی مهم در تشخراه بی شکستبقای حقیقی در دور ماندن امشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرنبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست قسمت53نکاتی در مورد تشنجزمین زیر خلیج فارس تمدنی به دنبال رستگاری باشتفاوت های بین زن و مرد فقمغز مانند تلفن استهوش مصنوعی از عروسک تا کمشواهدی از دنیسوان(شبه نئکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایا کوچک شدن مغزانسان الدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه انسان محدود به ادرازونا به وسیله ویروس ابله بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسیشب سیاه سحر شودتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز مااگر خواهان پیروزی هستیفیزیک و هوشیاریمغز انسان برای شادمانی طدگرگونی های نژادی و تغییدرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز و از مغز مواد کوانتومی جدید، ممکنناتوانی در شناسایی چهره زبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمصرع و درمان های آنتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانفشار و قدرتمغز را از روی امواج بشناسداروهای تغییر دهنده ی سیذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدنرمشهای مهم برای تقویت عسفرنامه سفر به بم و جنوب بازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال علم و ادراک فقط مشاهده ی تولید مثل اولین ربات های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74ابزار بقا از نخستین همانقبل از انفجار بزرگنقش ژنتیک در درمان اختلاداروی ضد تشنج با قابليت تروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز- از مغز ماده ای ضد التهابینزاع بین علم و نادانی رو سندرم کووید طولانیبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برعید نوروز مبارکتوهم جدایی و توهم علمگامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از لایو دوم دکتر سید سلمان فنقش رژیم غذایی در رشد و ادر یک فراکتال هر نقطه مرکروزه داری و بیمار ی ام اس از سایه بگذرمدل های ریز مغز مینی برینهمه چیز در زمان مناسبسیاهچاله ی تولید کنندهبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توغرور و علم