دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ولی قابل درمان به طور کامل

https://youtu.be/0x_Blih55SE
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بنقش محیط زندگی و مهاجرت دحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یادرگیری مغزی در سندرم کووامروز دانش ژنتیک هیچ ابهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط متقابل با همه ی حیبازگشت از آثار به سوی خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت هفدهمکریستال زمان(قسمت سوم)رمز و رازهای ارتباط غیر کاولین هیبرید بین انسان و شنا در ابهای گرم جنوب نیااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفامهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک سی و هفتمروزه داری سلول های بنیادگامی در درمان بیماریهای ایا کوچک شدن مغزانسان الشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی نرمش های گردنما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر داروهای ضد التهاب هرچیز با یک تاب تبدیل به نوشیدن چای برای مغز مفید خدا موجود استپیچیدگی های مغزی در درک زرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه هموساپينس بر زمین مدل های ریز مغز مینی برینتاثیر درجه حرارت بر عملکویروس مصنوعیدی متیل فومارات(زادیوا)(آلزایمرزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند تکامل و دشواری هاتفاوتهای جنسیتی راهی براچاالش ها در تعیین منبع هومسئول صیانت از عقیده کیستروس جریان انرژیواکسن اسپایکوژن ضد کروناداروهای ام اسآیا واکنش های یاد گرفته وزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجلمس کوانتومیتنفس هوازی و میتوکندریچرا خشونت و تعصبمغز مادران و کودکان در زمتغییرات آب و هوایی که به یک آلل ژنتیکی که از نئانددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسفرنامه سفر به بم و جنوب اتفاق و تصادفبه زودی شبکه مغزی به جای ممانتین یا آلزیکسا یا ابتوانایی مغز و دیگر اجزای هفت چیز که عملکرد مغز تو مغز به تنهایی برای فرهنگ جهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرد ناشی از تنگی کانادرمان تشنجآشنا پنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیمنابع بی نهایت انرژی در دمناطق خاصی از مغز در جستجتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک های بنقش نگاه از پایین یا نگاهحمایت از طبیعتکیست کلوئید بطن سومدرگیری اعصاب به علت میتوانفجار و توقف تکاملی نشاساختار شبکه های مغزی ثابارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازگشت به ریشه های تکاملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت هجدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پرمز بقای جهش ژنتیکیاولین تصویر در تاریخ از سشناخت و معرفت، و نقش آن داز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرمولتیپل اسکلروز در زنان هوش عاطفی بیشتر در زناننقطه بی بازگشتحس و ادراک- قسمت بیست و پروش مقابله مغز با محدودیگاهی لازم است برای فهم و ایا این جمله درست است کسیشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های مماه رجبتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خطا در محاسبات چیزی کاملپیوند مغز و سر و چالشهای رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه واکسن کرونا را توزمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردید تو همیشه محدود به مقدآمارهای ارائه شده در سطح زمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز، از مغز فرایند حذف برخی اجزای مغتقلید مرحله ای نسبتا پیشناتوانی از درمان برخی ویمسئولیت جدیدتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شداروهای تغییر دهنده ی سیآیا یک، وجود داردزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هالوب فرونتال یا پیشانی مغتنفس هوازی و میتوکندریچرا در مغز انسان، فرورفتمغز چون ابزار هوش است دلیتغییرات تکاملی سر انسان یک جهش ممکن است ذهن انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا خداباوری محصول تکاملسفری به آغاز کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زیر پای خود نگاه نکن بمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوازن مهمتر از فعالیت زیهفت سین یادگاری از میراث مغز برای فراموشی بیشتر کجواب دانشمند سوال کننده کمردرد و علل آندرمان جدید میگرن با انتی آغاز فصل سرما و دوباره تکسودمندی موجودات ابزی بر اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک ببیماریهای تحلیل عضلانی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش نظام غذایی در تکامل محوادث روزگار از جمله ویرکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرختان اشعار زمینانواع سکته های مغزیسازگاری با محیط بین اجزاارتباط هوش ساختار مغز و ژبازخورد یا فیدبکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت هشتمکشف مکانیسمی پیچیده در بروی و منیزیم در تقویت استاولین سلول مصنوعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش عاطفی در زنان بیشتر اچند نرمش مفید برای کمردرحساسیت روانی متفاوتروش های صرفه جویی در ایجاگاهی مغز بزرگ چالش استایا ابزار هوشمندی یا مغز ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازانیکولا تسلاخطا در محاسبات چیزی کاملپیوند اندام از حیوانات برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای بزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه آن شکری که می خوریممدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت فیزیکی، تابعی از دژا وو یا اشنا پنداریآن چیزی که ما جریان زمان زمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز، از مغز فرد حساس از نظر عاطفی و بتقلید از روی طبیعتناتوانی در شناسایی چهره مستند جهان متصلتری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دداروهای ضد بیماری ام اس وآیا کیهان می تواند یک شبیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردلوتیراستامتنفس بدون اکسیژنچراروياها را به یاد نمی آمغز چگونه صداها را فیلتر ثبت امواج الکتریکی در عصیک رژیم غذایی جدید، می تودر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا دلفین ها می تواند از سقوط درون جاذبه ای خاص، چاتوسوکسیمایدبوزون هیگز چیستمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسهم نوع خواری در میان پیشیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟جاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردرد با پوشیدن کفش منادرمان جدید کنترل مولتیپلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیلی محکم محیط زیست بر اناختلالات مخچهبیهوش کردن در جراحی و بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش نظریه تکامل در شناساحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمادرد باسن و پا به دلیل کاهانگشت ماشه ایستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به بازسازي مغز و نخاع چالشی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت پنجمکشف ارتباط جدیدی از ارتبرویا و خبر از آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید ششناسایی سلول های ایمنی ااز نشانه ها و آثار درک شدبخش بزرگی حس و ادراک ما اموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اچند جهانیخفاش با شیوع همه گیری جدیروش هایی ساده برای کاهش اگذر زمان کاملا وابسته به ایا بیماری ام اس (مولتیپصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وخطر آلودگی هواپیوند سر آیا ممکن استرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنبزرگترین خطایی که مردم مچگونه انتظارات بر ادراک مروری بر تشنج و درمان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکواقعیت چیستدژاوو یا آشناپنداریآنچه واقعیت تصور میکنیم زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز، از مغز فرضیه ای جدید توضیح میدهتقویت استخوان در گرو تغذنبرو و انرژی مداوممشکلات نخاعیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانداروی فامپیریدین یا نورلآیا گذشته، امروز وآینده زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کامللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو یک معجزه ایچراروياها را به یاد نمی آمغز ناتوان از توجیه پیداجمجمه انسان های اولیهیکی از علل محدودیت مغز امدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا دلفین ها میتوانند باسلول های بنیادی منابع و ااثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز جهان را از متلمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش همیشه اطمینان تو بر خدا بمغز بزرگ چالش است یا منفعجدایی خطای حسی استکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمانهای بیماری پارکینسافت فشار خون ناگهانی در وسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انساناختلالات صحبت کردن در انبیهوشی در بیماران دچار امنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش هورمون های تیروئید دحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش دوپامین عامل بیماریدستورالعمل مرکز کنترل بیانگشت نگاری مغز نشان میدسخن پاک و ثابتارتباط از بالا به پایین مبحتی علمی درباره تمایل بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت بیست و چهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوايندگان چگونه خواهند دیدشواهدی از نوع جدیدی از حااز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش بزرگتر کیهان ناشناختموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیچندین ماده غذایی که ماننخلاصه ای از مطالب همایش مروش صحبت کردن در حال تکامگربه شرودینگر و تاثیر مشایا بدون زبان میتوانیم تضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترخطرات هوش مصنوعیپیوند سر، یکی از راه حلهاراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواببسیاری از بیماری های جدیچگونه باغبانی باعث کاهش مرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر رو ح و روان بر جسمواقعیت چیستدگرگونی های نژادی و تغییآنزیم تولید انرژی در سلوزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز قلب و عقلتقویت سیستم ایمنینخاع ما تا پایین ستون فقرمشکلات بین دو همسر و برخیتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه اداروی لیراگلوتیدآیا پیدایش مغز از روی تصازبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرلیس دگرامفتامین یا ویاستو یک جهان در مغز خودت هسنزاع بین جهل و علم رو به پمغز و سیر تکامل ان دلیلی جنسیت و تفاوت های بینایییافته های نوین علوم پرده در آستانه ی موج پنجم کوویآیا دست مصنوعی به زودی قاسلول عصبی شاهکار انطباق اثرات فشار روحی شدیدبی نهایت در میان مرزهامنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت همیشه عسل با موم بخوریممغز بزرگ چالشهای پیش روجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهافراد آغاز حرکت خودشان رسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش هورمون زنانه استروژنحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن ما از در هم شکستن منباندوهگین نباش اگر درب یا سرنوشتارتباط بین هوش طبیعی و هوبحث درباره پیدایش و منشا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت بیست و یکگل زندگیايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش دیگری در وجود انسان همیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیچه زیاد است بر من که در ایخونریزی مغز در سندرم کووروشهای نو در درمان دیسک بگزیده ای از وبینار یا کنفایا تکامل هدفمند استضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دفاع در برابر تغییر ساختپیام های ناشناخته بر مغز راه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستبسیاری از بیماری های جدیچگونه تکامل مغزهای کنونیمرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت های متفاوتدانش بی نهایتآینده ی انسان در فراتر اززندگی زودگذرابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزقیچی ژنتیکیتلقین اطلاعات و حافظهنخستین تصویر از سیاهچالهمشکلات روانپزشکی پس از ستشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغداروی تشنجی دربارداریآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترسلا اکراه فی الدینتو پیچیده ترین تکنولوژی نزاع بین علم و نادانی رو مغز آیندگان چگونه است ؟جنسیت و تفاوت های بینایییادگیری مهارت های جدید ددر درمان بیماری مولتیپل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای ایمنی القا کنندهاثرات مفید قهوهبی عدالتی در توزیع واکسن منابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سهمراهی نوعی سردرد میگرنیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد ددرک فرد دیگر و رفتارهای اافزایش قدرت ادراکات و حسسیاهچاله ی تولید کنندهاختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ویتامین K در ترمیم اسحس چشایی و بویاییکایروپاکتیک چیستذهن چند جانبه نیازمند نگانرژی تاریکسریعترین کامپیوتر موجودارتباط شگفت مغز انسان و فبحثي درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت بیست و دورویا بخشی حقیقی از زندگی گلوئونايا اراده آزاد توهم است یشکل های متفاوت پروتئین هاز نظر علم اعصاب اراده آزبرنامه و ساختار پیچیده ممیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چینهایت معرفت و شناخت درک عخواندن ، یکی از شستشو دهنروشهای شناسایی قدرت شنواگزارش یک مورد جالب لخته وایجاد احساساتطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندقیق ترین تصاویر از مغز اپیشینیان انسان از هفت میراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرکز حافظه کجاستتاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت و مجازدانشمندان موفق به بازگردآینده ی علم و فیزیک در60 ثزونیسومایدابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتلاش هایی در بیماران قطع نخستین روبات های زنده ی جمشکلات روانپزشکی در عقب تشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دداروی جدید s3 در درمان ام آیا امکان بازسازی اندامهزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیلایو دوم دکتر سید سلمان فتو جهانی هستی که خودش را نزاع بین علم و جهل رو به پمغز انسان ایا طبیعتا تماجهل مقدسیادآوری خواب و رویادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسلولهای بنیادی مصنوعی دراثرات مضر ماری جوانابیمار 101 ساله، مبتلا به سمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیهندسه ی پایه ایمغز بزرگترین مصرف کننده جریان انرژی در سیستم های کنترل همجوشی هسته ای با هدرک نیازمند شناخت خویش اافزایش مرگ و میر سندرم کوسیاره ی ابلهانسیاره ابلهانادامه بحث تکامل چشمبیان ژن های اسکیزوفرنی دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک (قسمت اول )کار با یگانگی و یکپارچگیذهن هوشیار در پس ماده ی مانرژی تاریک که ما نمی توسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی جالب درباره محدودیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمنقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت بیست و سورویا تخیل یا واقعیتگمان میکنی جرمی کوچکی در ای نعمت من در زندگیمشگفتی های زنبور عسلاز واقعیت امروز تا حقیقتبرنامه ی مسلط ژنها در اختمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکچهار میلیارد سال تکامل بخواب سالم عامل سلامتیروشی برای بهبود هوش عاطفگشایش دروازه جدیدی از طرایرادهای موجود در خلقت بطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیمباحث مهم حس و ادراکتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدلایلی که نشان میدهد ما بپیشرفت های جدید علوم اعصراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خبعد از کروناچگونه جمعیت های بزرگ شکل مرکز خنده در کجای مغز استتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکنش های ناخودآگاه و تقدانشمندان نورون مصنوعی سآیا ممکن است موش کور بی مزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمقانون مندی نقشه ژنتیکی متلاشی برای درمان قطع نخانرمش های مفید برای درد زامشاهده گر جدای از شیء مشاتشخیص ژنتیکی آتروفی های وراپامیل در بارداریداروی جدید میاستنی گراویآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چلبخند بزن شاید صبح فردا زتو دی ان ای خاص ميتوکندرينسبت طلایی، نشانه ای به سمغز انسان برای ایجاد تمدجهان یکپارچهژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی سلسله مباحث هوش مصنوعیاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری های مغز و اعصاب و منابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش مهندسه ی رایج کیهانمغز حریص برای خون، کلید تجستجوی متن و تصویر به صورکندر در بیماریهای التهابدرک و احساسافزایش سرعت پیشرفت علوم افسردگی و اضطراب در بیماسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییبیست تمرین ساده برای جلومنبع هوشیاری کجاست قسمت تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک (قسمت دوم )کاربرد روباتهای ريزنانوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانسان قدیم در شبه جزیره عسربازان ما محققا غلبه می ارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش ویتامين منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی به کمک هوش طبینقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت بیستمرویا حقی از طرف خداگنجینه ای به نام ویتامین ای آنکه نامش درمان و یادششاهکار قرناز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱میدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترچهار ساعت پس از کشتار خوکخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان قطع نخپمبرولیزوماب در بیماری چاگر میدانی مصیبت بزرگتر طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکمجموعه های پر سلولی بدن متاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدنیای شگفت انگیز کوانتومپیشرفتی مستقل از ابزار هرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه حافظه را قویتر کنیمرگ چیستتاثیر رژیم گیاهخواری بر واکنش به حس جدیددانشمندان یک فرضیه رادیکآیا ما تنها موجودات زنده زیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در قانون جنگلتلاشی تازه برای گشودن معنرمش های مفید در سرگیجهمشاهده آینده از روی مشاهتصویربرداری فضاپیمای آمورزش هوازی مرتب خیلی به قداروی جدید ضد میگرنآیا احتمال دارد رویا از آزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ملرزش ناشی از اسیب به عصبتولید مثل اولین ربات های نشانه های گذشته در کیهان مغز انسان برای شادمانی طجهان یکپارچهژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاجزایی ناشناخته در شکل گبیماری گیلن باره و بیمارمنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنونهندسه بنیادینمغز را از روی امواج بشناسجستجوی هوشیاری در مغز ماکوچک شدن مغز از نئاندرتادرک احساسات و تفکرات دیگدرک تصویر و زبان های مخلتالکتروتاکسی(گرایش و حرکسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است بیش از نیمی از موارد انتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت چهلکاربرد روباتهای ريز، در ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانسان ها می توانند میدان سردرد میگرن در کودکانارتباط غیرکلامی بین انسابحثی در مورد نقش کلسیم و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی در کامپیوترهانقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت دهمرویاها از مغز است یا ناخوگویید نوزده و ایمنی ساکتایمپلانت مغزی کمک میکند شبیه سازی میلیون ها جهان از انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتمیدازولام در درمان تشنج تاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمنوآوری ای شگفت انگیز دانخواب عامل دسته بندی و حفطروشی جدید در درمان سکته مپنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نیروی مغناطیس نباشد ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلامحل درک احساسات روحانیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دندان ها را مسواک بزنید تپاسخ گیاهان در زمان خوردراز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در بعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه محدود و تک جانبه، مشمرگ و میر پنهانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواکسن های شرکت فایزر آمردانشمندان ژنی از مغز انسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقانون جنگلتلاشی جدید در درمان ام اسنرمشهای مهم برای تقویت عمطالعه ای بیان میکند اهدتصادف یا قوانین ناشناختهورزش هوازی ، بهترین تمریداروی ضد تشنج با قابليت تآیا احتمال دارد رویا از آسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد ملرزش عضله یا فاسیکولاسیوتولید پاک و فراوان انرژینظام مثبت زندگیمغز انسان برای شادمانی طجهان کنونی و مغز بزرگتریژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های جدید میگرنآب زندگی است قسمت چهارمسم زنبور ، کلیدی برای واراحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و منابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاهندسه در پایه ی همه ی واکمغز زنان جوانتر از مغز مرحفره در مغزکووید نوزده و خطر بیماری کودک ایرانی که هوش او از درک حقیقت نردبان و مسیری الگوبرداری از طبیعتسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلبیشتر کمردردها نیازی به منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت چهل و دومکتاب زیست شناسی باورذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان جدید از چه زمانی پاسردرد و علتهای آنارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد عملکرد لوب فمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت دوازدهمرویاهای پر رمز و حیرتی درگوشه بیماری اتوزومال رسسایمپلانت نخاعی میتواند دشبیه سازی سیستم های کواناز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر گیاهخواری بر رشد و هاوکينگ پیش از مرگش رسالنوار مغز مشاهده ی غیر مستخودآگاهی و هوشیاريريتوکسيمب در درمان ام اسپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و نیاز به آموزش مجازی دیجیمحل درک احساسات روحانی دتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپختگی پس از چهل سالگي به راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیاریتفکر خلا ق در برابر توهم نگاه انسان محدود به ادرامرگ انتقال است یا نابود شتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکسن کووید 19 چیزهایی که دانشمندان پاسخ کوانتومی آیا همه جنایت ها نتیجه بیزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاقانونمندی و محدودیت عالمتمایل زیاد به خوردن بستنچرا مغزهای ما ارتقا یافت معنی روزهتظاهر خوابیده ی مادهورزش و میگرنداروی ضد تشنج با قابليت تآیا برای تولید مثل همیشه سفر به مریخ در 39 روزابزارهای پیشرفته ارتباط اعداد بینهایت در دنیای ملزوم سازگاری قانون مجازاتولید سلولهای جنسی از سلنظریه ی تکامل در درمان بیمغز انسان رو به کوچک تر شجهان کاملی در اطراف ما پرژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت اولسماگلوتید داروی کاهش دهناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هاهوموارکتوس ها ممکن است دمغزهای کوچک بی احساسحقیقت قربانی نزاع بین بی کودکان میتوانند ناقل بی درک عمیق در حیواناتالتهاب شریان تمپورالسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و با هوش مصنوعی خودکار روبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت چهل و سومکتاب، سفری به تاریخذرات کوانتومی زیر اتمی قانسان عامل توقف رشد مغزسردرد تنشنارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت سومرویای شفافگوشت خواری یا گیاه خواریاین پیوند نه با مغز بلکه شبکه های مصنوعی مغز به دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر انتخاب از طرف محیط هاوکينگ پیش از مرگش رسالنوار مغزی روشی مهم در تشخخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمیناگر نعمت فراموشی نبود بسعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچیزی خارج از مغزهای ما نیمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتفاوت مغز انسان و میمون هنگاه از درون مجموعه با نگمراحل ارتقای پله پله کیهتازه های اسکیزوفرنی(جنوواکسن کرونا و گشودن پنجردانشمندان اولین سلول مصنآیا هوش مصنوعی می تواند نزاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاقارچ بی مغز در خدمت موجودتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا ویروس کرونای دلتا وامعادله ها فقط بخش خسته کنتظاهری از ماده است که بیدورزش بهترین درمان بیش فعداروی ضد تشنج توپیراماتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزارهای بقا از نخستین هبلندی در ذهن ما درک بلندیلزوم سازگاری قانون مجازاتومورها و التهاب مغزی عانظریه ی تکامل در درمان بیمغز انسان رو به کوچکتر شدجهان دارای برنامهژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت دومسندرم کووید طولانیاحساس گذر سریعتر زمانبیماری اسپینال ماسکولار منابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی می تواند بر احمغزتان را در جوانی سیم کشحقیقت اشیاکودکان خود را مشابه خود تدرگیری قلب در بیماری ویرامیوتروفیک لترال اسکلروسکته مغزیارتقا و تکامل سنت آفرینش باهوش ترین و با کیفیت تریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت نهمکجای مغز مسئول پردازش تجذرات کوانتومی زیر اتمی قانسانیت در هم تنیده و متصسردرد سکه ایارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپینقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت سی و هشتمروبات های ریز در درمان بیگیلگمش باستانی کیستاینکه به خاطرخودت زندگی شباهت مغز با کیهان مادیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایما انسانها چه اندازه نزدتاثیر احتمالی عصاره تغلیهدف یکسان، در مسیرهای متنورون هاي مصنوعی می توانخورشید مصنوعیریاضیات یک حس جدید استاگر با مطالعه فیزیک کوانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چیزی شبیه نور تو نیستمخچه فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کادو برابر شدن خطر مرگ و میپروژه ی ژنوم انسانیرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تفاوت ها و تمایزها کلید بنگاه حقیقی نگاه به درون امرز مرگ و زندگی کجاستتازه های بیماری پارکینسوواکسن کرونا از حقیقت تاتدانشمندان تغییر میدان مغآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هقبل از آغازتمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا پس از بیدار شدن از خومعجزه ی علم در کنترل کرونتغییر الگوی رشد مغزی با زورزش در کمر دردداستانها و مفاهیمی اشتباآیا تکامل و تغییرات ژنتیسفر دشوار اکتشافابزارهای بقا ازنخستین همبلعیدن ستاره توسط سیاهچامقاومت به عوارض فشار خون توهم لیلیپوتی(ریزبینی)نظریه ی ریسمانمغز ایندگان چگونه استجهان در حال نوسان و چرخشژنهای هوش ، کدامنددرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت سومسندرم گیلن باره به دنبال احساسات کاذببیماری اضطراب عمومیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومهوش مصنوعی و کشف زبان هایمغزتان را در جوانی سیمکشحقیقت تنها چیزی است که شاحقیقت خواب و رویاکوری گذرای ناشی از موبایدرگیری مغز در بیماری کویامید نیکو داشته باش تا آنسانسور از روی قصد بسیاری ارتوکين تراپی روشی جديد بار بزرگ ایستادن بر دو پامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت چهارمکرونا چه بر سر مغز می آوررفتار اجتماعی انسان، حاصانعطاف پذیری مکانیسمی علسرعت فکر کردن چگونه استارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحنقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت سی و ششمروح رهاییگیاه خواری و گوشت خوار کداینکه خانواده ات سالم باشباهت کیهان و مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های ما انسانها چه اندازه نزدتاثیر ترکیبات استاتین (سهدف از تکامل مغزنورون های ردیاب حافظهخانواده پایدارپیموزایدریسدیپلام تنها داروی تایاگر تلاش انسان امروز براعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمنکاتی در مورد تشنجمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخواندو سوی واقعیتپرواز از نیویورک تا لوس آرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز- از مغز فراموش کارها باهوش تر هستفاوت های بین زن و مرد فقنگاهی بر قدرت بینایی درامرز بین انسان و حیوان کجاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا ساخته شده تودانشمندان روش هاي جدیدی آیا هوش ارثی دریافتی از پزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر قبل از انفجار بزرگتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا بیماری های تخریبی مغمغز فکر میکند مرگ برای دیتغییر زودتر اتصالات مغزیوزن حقیقی معرفت و شناختدر مانهای کمر دردآیا جنین انسان، هوشمندی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای موجود زندهبه مغز خزندگان خودت اجازمقابله با کرونا با علم استوهم چیستنظریه تکامل در درمان بیممغز ابزار بقای برتر مادیجهش های ژنتیکی مفید در ساژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآزمون ذهنی گربه شرودینگرسندرم پیریفورمیساخلاق و علوم اعصاببیماری بیش فعالیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش قهوه در سلامتیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشنقش مهاجرت در توسعه نسل احقیقت راستین انسان علم بکی غایب شدی تا نیازمند دلدرگیری مغز در بیماران مبامید درمان کرونا با همانسانسور بر بسیاری از حقایارتباط میکروب روده و پاربار سنین ابزار هوشمندی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت نوزدهمکریستال زمان(قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماولین مورد PML به دنبال تکشلیک فراموشیارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبینقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک قسمت سیزدهمروزه داری متناوب، مغز را گالکانزوماب، دارویی جدیاینترنت بدون فیلتر ماهواشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی مرزهای اخلاق و علوم ما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر دوپامین و سروتونینهدف از خلقت رسیدن به ابزانوروپلاستیسیتی چیستخارق العاده و استثنایی بپیموزایدریشه های مشترک حیاتاپی ژنتیکعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه مولکول های دی ان ایمخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتدوچرخه سواری ورزشی سبک و پرورش مغز مینیاتوری انسارشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز- از مغز فراموشی همیشه هم بد نیستتفاوت های تکاملی در مغز ونگاهی بر توانایی اجزاي بمزایای شکلات تلخ برای سلتبدیل سلولهای محافط به سواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان روشی برای تبدیآیا هوش سریعی که بدون احسزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکقدم زدن و حرکت دید را تغیتمدنی قدیمی در شمال خلیج چرا حیوانات سخن نمی گوینمغز قلبتغییر عمودی سر انسان از پوزوز گوشدر محل کار ارزش خودت را بآیا جهان ذهن و افکار ما مسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقای از نخستین به بالا بر ستارگان نگاه کملاحظه های اخلاقی دربارهتوهمات و شناخت حقیقتنظریه تکامل در درمان بیممغز ابزار برتر بقاجهش های ژنتیکی غیر تصادفکلرال هیدرات برای خواباندرمان ام اس(مولتیپل اسکلآسيب میکروواسکولاریا آسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری تی تی پیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی الفاگونقش میدان مغناطیسی زمین حقایق ممکن و غیر ممکنکیهان خود را طراحی میکنددرگیری مغزی در سندرم کووامگا سه عامل مهم سلامتساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط ماده و انرژیبارداری بدون رحممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت هفتمکریستال زمان(قسمت دوم)رموزی از نخستین تمدن بشراولین مورد پیوند سر در انشلیک فراموشیاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسینقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک قسمت ششمروزه داری و بیمار ی ام اس گامی در درمان بیماریهای ایندرالشباهت زیاد بین سلول هاي عبرخی نکات از گاید لاین پرما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر دپاکین بر بیماری مهر حرکت خمیده می شود و هر نوروز یا روز پایانیخبر مهم تلسکوپ هابلپیچیدگی های مغزمگسرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار هوش در حال ارتقا ازعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه مغز پیش انسان یا هممدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرديدن با چشم بسته در خواب آلودگی هوا و ویروس کرونارشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز- از مغزتفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت های زبانی سرمنشا تچالش دیدگاه های سنتی در بمسیر دشوار تکامل و ارتقاتداخل مرزها و صفات با بینواکسن اسپایکوژنداروهای مصرفی در ام اسآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دقدرت انسان در نگاه به ابعتمساح حد واسط میان مغز کوچرا حجم مغز گونه انسان درمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتغییرات منطقه بویایی مغزیک پیشنهاد خوب برای آسان در چه مرحله ای از خواب ، رآیا جهش های ژنتیکی، ویروسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای دفاعی و بقای موبه خودت مغرور نشوملاحظات بیهوشی قبل از جرتوپیراماتنظریه تکامل در درمان بیممغز از بسیاری حقایق می گرجهشهای مفید و ذکاوتی که دکمردرددرمان تومورهای مغزی با اآسیب ها ناشی از آلودگی هوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختلال خواب فرد را مستعد بیماری دویکمنابع انرژی از نفت و گاز