دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اصول سلامت کمر

برخی اصول سلامت کمر:
-روی مبل که مینشینید پشتی ای پشت کمر بگذارید
- از بالش طبی استاندارد برای خواب، استفاده کنید
-هنگام صحبت با گوشی، گردن را به طرفین، خم نکنید
-قوز نکنید، به کمر انحنای زیاد، ندهید
-طاقواز با پای راست و کشیده نخوابید
-روی صندلی اصلا لم ندهید
-در استفاده از گوشی، گردن را به جلو خم نکنید.
-صندلی خود را روبروی کامپیوتر، مطابق شکل تنظیم کنید
-روی شکم نخوابید


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنپختگی پس از چهل سالگي به روشی جدید در درمان سکته مچراروياها را به یاد نمی آاز تکنیکی تا مغز از مغز تتسلیم شدن از نورون شروع ممحل درک احساسات روحانیزیباترین چیز در افزایش سآیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تبرین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات بین دو همسر و برخیسفرنامه سفر به بم و جنوب افزایش قدرت ادراکات و حسهوش عاطفی بیشتر در زناناطلاعاتی عمومی در مورد مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتمغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی با الفبایانعطاف پذیری مکانیسمی علو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیست تمرین ساده برای جلوتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز انقش قهوه در سلامتیشواهدی از دنیسوان(شبه نئایا تکامل هدفمند استورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل زبانکنگره بین المللی سردرد دداروی جدید s3 در درمان ام نقش رژیم غذایی در رشد و اعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از ژنهای هوش ، کدامندتاثیر کپسول نوروهرب بر سکرونا چه بر سر مغز می آوردرمانهای بیماری پارکینسنورون هاي مصنوعی می توانصفحه اصلیاخلاق پایه تکامل و فرهنگتاثیر انتخاب از طرف محیط قارچ بی مغز در خدمت موجودگذر زمان کاملا وابسته به رویا بخشی حقیقی از زندگی نگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندپرورش مغز مینیاتوری انساريتوکسيمب در درمان ام اسچراروياها را به یاد نمی آاز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج چیستمحل درک احساسات روحانی دزیرفون داروی ضد ام اسآیا برای تولید مثل همیشه هوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تبرای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریمشکلات روانپزشکی پس از سسفرنامه سفر به بم و جنوب افزایش مرگ و میر سندرم کوهوش عاطفی در زنان بیشتر ابلندی در ذهن ما درک بلندیبسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش ممغز انسان رو به کوچک تر شساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین هیبرید بین انسان ووقت نهيب هاي غير علمي گذشبیشتر کمردردها نیازی به تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بنقش مهاجرت در توسعه نسل اشاهکار قرنایرادهای موجود در خلقت بورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل ساختار رگهای مغزی کندر در بیماریهای التهابداروی جدید ضد میگرننقش زبان در سلطه و قدرت اعلت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقای موجود زنده از کلرال هیدرات برای خوابانتاثیر کپسول نوروهرب بر سفلج بل، فلجی ترسناک که آنکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرک فرد دیگر و رفتارهای انورون های ردیاب حافظهسوالات پزشکیاختلال در شناسایی حروف و تاثیر احتمالی عصاره تغلیقبل از انفجار بزرگگربه شرودینگر و تاثیر مشرویا تخیل یا واقعیتنگاهی بر قدرت بینایی دراارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندآلودگی هوا و ویروس کروناریواستیگمیننزاع بین جهل و علم رو به پاز تکینگی تا مغز و از مغز تشنج و حرکات شبه تشنجی قامحدودیت های حافظه و حافظزبان مشترک ژنتیکی موجوداآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی مشکلات روانپزشکی در عقب سفری به آغاز کیهانافسردگی و اضطراب در بیماهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه زودی شبکه مغزی به جای بعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کوومغز انسان رو به کوچکتر شدساختار شبکه های مغزی ثاباولین مورد پیوند سر در انوقتی فهمیدی خطا کردی برگبا هوش مصنوعی خودکار روبتو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تنقش محیط زندگی و مهاجرت دشبیه سازی میلیون ها جهان اگر نعمت فراموشی نبود بسورزش و میگرنتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاداروی ضد تشنج با قابليت تنقش زبان در سلطه و قدرت اعوامل موثر در پیدایش زباابزارهای بقای موجود زندتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابکشف مکانیسمی پیچیده در بدرک و احساسنوروپلاستیسیتی چیستپیامهای کاربراناختلالات مخچهتاثیر ترکیبات استاتین (سقدم زدن و حرکت دید را تغیگزیده ای از وبینار یا کنفرویاها از مغز است یا ناخونگاهی بر توانایی اجزاي بارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل آلزایمرریسدیپلام تنها داروی تاینزاع بین علم و نادانی رو از تکینگی تا مغز از مغز تتشنج عدم توازن بین نورون مخچه فراتر از حفظ تعادلزبان چهار حرفی حیات زمینآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویامشاهده آینده از روی مشاهسلولهای بنیادی مصنوعی درالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوشیاری کوانتومیبوزون هیگز چیستتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز ایندگان چگونه استسازگاری با محیط بین اجزااولین تصویر در تاریخ از سویتامین E برای فعالیت صحبار سنین ابزار هوشمندی اتولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنقش نظام غذایی در تکامل مشبیه سازی سیستم های کواناگر نعمت فراموشی نبود بسورزش بهترین درمان بیش فعتئوری تکامل امروز در درمکووید نوزده و خطر بیماریداروی ضد تشنج با قابليت تنقش سجده بر عملکرد مغزعوامل ایجاد لغت انسانی و ابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرک احساسات و تفکرات دیگنوشیدن چای برای مغز مفید سایتهای دیگراختلالات حرکتی در انسانتاثیر دپاکین بر بیماری مقدرت انسان در نگاه به ابعگزارش یک مورد جالب لخته ورویاهای پر رمز و حیرتی درناتوانی از درمان برخی ویارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا ممکن است موش کور بی مرژیم های غذایی و نقش مهم نزاع بین علم و جهل رو به پاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر الگوی رشد مغزی با زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان و کلمه حتی برای کسانآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغز برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بمعنی روزهسلسله مباحث هوش مصنوعیالتهاب شریان تمپورالهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری های مغز و اعصاب و تفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیمغز ابزار برتر بقاسخن پاک و ثابتاولین سلول مصنوعیویتامین E در چه مواد غذایبارداری بدون رحمتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و مینقش هورمون های تیروئید دشباهت زیاد بین سلول هاي عاگر تلاش انسان امروز براورزش در کمر دردتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از داستانها و مفاهیمی اشتبانقش غذاها و موجودات درياعواملی که برای ظهور لغت اابزارهای بقا از نخستین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرک تصویر و زبان های مخلتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلالات صحبت کردن در انتاثیر داروهای ضد التهاب لوب فرونتال یا پیشانی مغگشایش دروازه جدیدی از طررویای شفافناتوانی در شناسایی چهره ارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر رو ح و روان بر جسممیگرن شدید قابل درمان اسآیا ما تنها موجودات زنده رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر زودتر اتصالات مغزیمخچه ابزاري که وظیفه آن فزبان و بیان نتیجه ساختماآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تکینگی تا مغز- از مغزتبرخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزمغز فکر میکند مرگ برای دیسم زنبور ، کلیدی برای وارامیوتروفیک لترال اسکلروهیچگاه از فشار و شکست نتربیماری گیلن باره و بیمارتفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یمغز از بسیاری حقایق می گرسریعترین کامپیوتر موجوداوکرلیزوماب داروی جدید شویتامین دی گنجینه ای بزربازگشت از آثار به سوی خداتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب نقش هورمون زنانه استروژنشباهت زیاد بین سلول هاي عابزار هوش در حال ارتقا ازوزوز گوشتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان میتوانند ناقل بی در مانهای کمر دردنقش غذاها و موجودات درياعوارض ازدواج و بچه دار شدابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیزیکدانان ماشینی برای تگنجینه ای به نام ویتامین درک عمیق در حیواناتچیزی خارج از مغزهای ما نیادامه بحث تکامل چشمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم لبخند بزن شاید صبح فردا زپمبرولیزوماب در بیماری چروبات های ریز در درمان بینخاع ما تا پایین ستون فقرارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر آیا مغز تا بزرگسالی توسعراه های جدید برای قضاوت رنظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پمدارک ژنتیکی چگونه انسانزبان و بیان، در سایه پیشرآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز، از مغز برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسودمندی موجودات ابزی بر امید درمان کرونا با همانهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری ای شبیه آلزایمر و تقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطمغز به تنهایی برای فرهنگ سرگیجه از شایعترین اختلاايندگان چگونه خواهند دیدواکنش های ناخودآگاه و تقبازسازي مغز و نخاع چالشی توازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(نقش ژنتیک در درمان اختلاشش مرحله تکامل چشمابزار بقای موجود زنده از یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر مشاهده بر واقعیت بکودکان خود را مشابه خود تدر محل کار ارزش خودت را بنقش غذاها و موجودات درياعید نوروز مبارکابزارهای بقای از نخستین تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرگشت و تکامل تصادفی محض گویید نوزده و ایمنی ساکتدرگیری قلب در بیماری ویرچگونه مغز پیش انسان یا هماداراوون تنها داروی تاییتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبپنج اکتشاف شگفت آور در موروح رهایینخستین تصویر از سیاهچالهارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر رژیم گیاه خواری بر مکانیزمهای دفاعی در برابآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه های جدید برای قضاوت رهفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغزمروری بر تشنج و درمان هایزبان و تکلم برخی بیماریهآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی از عروسک تا کمازدواج های بین گونه ای، ربرخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست مغز مادران و کودکان در زمسیاهچاله و تکینگی ابتدایامگا سه عامل مهم سلامتهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری ای شبیه ام اس مولتتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريمغز برای فراموشی بیشتر کسردرد میگرن در کودکانايا اراده آزاد توهم است یواکسن کرونا از حقیقت تاتبحتی علمی درباره تمایل بتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پندارینقش آتش در رسیدن انسان بهششمین کنگره بین المللی سابزار بقای موجود زنده از یکی از علل محدودیت مغز امتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکوری گذرای ناشی از موبایدر چه مرحله ای از خواب ، رنقشه مغزی هر فرد منحصر بهعامل کلیدی در کنترل کارآابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسگوشه بیماری اتوزومال رسسدرگیری مغز در بیماری کویچگونه هموساپينس بر زمین ادغام میان گونه های مختلتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاپوست ساعتی مستقل از مغز دروزه داری و بیمار ی ام اس نرمش های مفید در سرگیجهارزش خود را چگونه میشناساز نشانه ها و آثار درک شدتاثیر رژیم گیاه خواری بر ما انسانها چه اندازه نزدآیا هوش ارثی دریافتی از پهفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان مرکز هوشیاری، روح یا بدن زبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی در کامپیوترهااستفاده از هوش مصنوعی در برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست مغز چون ابزار هوش است دلیسیاره ابلهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابههدف یکسان، در مسیرهای متبیماری بیش فعالیتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سردرد و علتهای آنايا اراده آزاد توهم است یواکسن کرونا ساخته شده توبحث درباره پیدایش و منشاتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپندارینقش انتخاب از طرف محیط، نصرع و درمان های آنابزار بقای موجود زنده از یافته های نوین علوم پرده تاثیر نگاه انسان بر رفتاکی غایب شدی تا نیازمند دلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقص در تشخیص هیجانات عامعادت کردن به نعمتاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستگوشت خواری یا گیاه خواریدرگیری مغز در بیماران مبچگونه آن شکری که می خوریمادغام دو حیطه علوم مغز و تاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاپیموزایدروش مقابله مغز با محدودینرمشهای مهم برای تقویت عاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر رژیم گیاهخواری بر ما انسانها چه اندازه نزدراه پیروزی در زندگی چیستآیا هوش سریعی که بدون احسهمیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصمرکز حافظه کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستیفن هاوکینگ در مورد هبرخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستمغز چگونه صداها را فیلتر سیاره ابلهانانفجار و توقف تکاملی نشاهدف از تکامل مغزبیماری تی تی پیتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارمغز بزرگ چالش است یا منفعسردرد تنشنای آنکه نامش درمان و یادشواکسن دیگر کرونا ساخته شبحثی در مورد نقش ویتامينتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسنقش اتصالات بین سلولهای ضررهای مصرف شکر و قند بر ابزار بقای موجود زنده از یادگیری مهارت های جدید دتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومدرمان های بیماری آلزایمرنقطه بی بازگشتعارضه جدید ویروس کرونا ساثرات فشار روحی شدیدتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هاگیلگمش باستانی کیستدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا و تکامل سنت آفرینش تاثیر درجه حرارت بر عملکممانتین یا آلزیکسا یا ابپیچیدگی های مغزی در درک زروش های صرفه جویی در ایجاچرا مغزهای ما ارتقا یافت چرا پس از بیدار شدن از خواز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر عصاره تغلیظ شده گیما با کمک مغز خود مختاريمراست دستی و چپ دستیآیا هشیاری کوانتومی وجودهمیشه عسل با موم بخوریماز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهمرکز خنده در کجای مغز استزبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاستیفن هاوکینگ در تفسیر برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییمغز ناتوان از توجیه پیداسیر آفرینش از روح تا مغز انواع سکته های مغزیهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری ضعف عضلات نزدیک بتلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بمغز بزرگ چالشهای پیش روسردرد سکه ایایندرالواکسن دیگری ضد کرونا از دبحثی جالب درباره محدودیتتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی نقش حفاظتی مولکول جدید دضررهای شکر بر سلامت مغزابزار بقای موجود زنده از یادآوری خواب و رویاتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های جدید میگرنچند جهانیعدم توقف تکامل در یک اندااثرات مفید قهوهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغگیاه خواری و گوشت خوار کددرگیری اعصاب به علت میتوچگونه باغبانی باعث کاهش ارتوکين تراپی روشی جديد تاثیر درجه حرارت بر عملکمنابع انرژي پاک سرچشمه حپیوند مغز و سر و چالشهای روش هایی ساده برای کاهش اچرا بیماری های تخریبی مغاز نظر علم اعصاب اراده آزتاریخ همه چیز را ثبت کردهما تحت کنترل ژنها هستیم یرشته نوروایمونولوژی و نقآیا واکنش های یاد گرفته وهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییمرگ انتقال است یا نابود شزبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاستخوان های کشف شده، ممکبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )مغز و سیر تکامل ان دلیلی سیستم تعادلی بدنانگشت نگاری مغز نشان میدهزینه ای که برای اندیشیدبیماریهای تحلیل عضلانی اتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسرعت فکر کردن چگونه استایا کوچک شدن مغزانسان الواکسن سرطانبحثی در مورد نقش کلسیم و توضیحی ساده در مورد هوش مدانشمندان روشی برای تبدینقش حیاتی تلومر دی ان آ دطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقای موجود زنده از ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش دوپامین عامل بیماریدرمان های جدید در بیماری چندین ماده غذایی که ماننعسل طبیعی موثر در کنترل باثرات مضر ماری جواناتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بگالکانزوماب، دارویی جدیذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط میکروب روده و پارتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استروش صحبت کردن در حال تکامپیوند سر، یکی از راه حلهاروشهای نو در درمان دیسک بچرا حیوانات سخن نمی گویناز آغاز خلقت تا نگاه انساتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ماه رجبرشد مغز علت تمایل انسان بآیا آگاهی پس از مرگ از بیهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییمراحل ارتقای پله پله کیهزبان، وسیله شناسایی محیطآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستروژن مانند سپر زنان دبررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )مغز آیندگان چگونه است ؟سیستم دفاعی بدن علیه مغز اندوهگین نباش اگر درب یا هزینه سنگین انسان در ازابیهوش کردن در جراحی و بیمتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملمغز حریص برای خون، کلید تشلیک فراموشیایا این جمله درست است کسیواکسنی با تاثیر دوگانه ابحثی در مورد عملکرد لوب فتکنولوژی جدید که سلول‌هکمردرد و علل آنداروهای مصرفی در ام اسنقش خرچنگ های نعل اسبی درطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقای موجود زنده از ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر ژنها بر اختلالات خکایروپاکتیک چیستدرمان های رایج ام اسچه زیاد است بر من که در ایعصب حقوق نورولوواجزای پر سلولی بدن انسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وقیچی ژنتیکیگامی در درمان بیماریهای رقیبی قدرتمند در برابر مچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفپیشینیان انسان از هفت میروشهای شناسایی قدرت شنواچرا حجم مغز گونه انسان دراز انفجار بزرگ تا انفجار تبدیل سلولهای محافط به سماپروتیلینزمین زیر خلیج فارس تمدنی آیا امکان بازسازی اندامههوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تبحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در سامزایای شکلات تلخ برای سلسفر نامه سفر به بم و جنوب آزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاصول سلامت کمربررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارممغز انسان ایا طبیعتا تماسکته مغزیانسان قدیم در شبه جزیره عهزاران سال چشم های بینا وبیوگرافیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملمغز زنان جوانتر از مغز مرشنا در ابهای گرم جنوب نیایا ابزار هوشمندی یا مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل مداومکمردرد با پوشیدن کفش مناداروهای ضد بیماری ام اس ونقش داروهاي مختلف معروف ظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقای موجود زنده از ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر کلام در آیات کلام بکاربرد روباتهای ريزنانودرمان های علامتی در ام اسچهار میلیارد سال تکامل بعضلانی که طی سخن گفتن چقداجزایی ناشناخته در شکل گتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون مندی نقشه ژنتیکی مگامی در درمان بیماریهای رموزی از نخستین تمدن بشرچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها مهندسی ژنتیک در حال تلاش پیشرفتی مستقل از ابزار هروشی برای بهبود هوش عاطفچرا خشونت و تعصباز تلسکوپ گالیله تا تلسکتری فلوپرازینمبانی ذهنی سیاه و سفیدزندگی هوشمند در خارج از زآیا انسان با مغز بزرگش اخهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفمسیر دشوار تکامل و ارتقاسفرنامه سفر به بم و جنوب إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش احساسیاضطراب و ترسبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجممغز انسان برای ایجاد تمدسانسور از روی قصد بسیاری انسان جدید از چه زمانی پاهستي مادي ای که ما کوچکتربیوگرافیتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیمغزهای کوچک بی احساسشناخت و معرفت، و نقش آن دایا بیماری ام اس (مولتیپوبینار اساتید نورولوژی دتکامل چشمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداروی فامپیریدین یا نورلنقش روزه داری در سالم و جعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقای موجود زنده از ژنها ، مغز و ارادهتاثیر کپسول نوروهرب بر نکاربرد روباتهای ريز، در درمان ژنتیکی برای نوآوریچهار ساعت پس از کشتار خوکمقالاتاحساس گذر سریعتر زمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وقانون جنگلگاهی لازم است برای فهم و رمز و رازهای ارتباط غیر کچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط انسانی، محدود به تاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان پاسخ گیاهان در زمان خوردروشی جدید در درمان قطع نخچرا در مغز انسان، فرورفتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتری فلوپرازینمجموعه های پر سلولی بدن مزونا به وسیله ویروس ابله آیا احتمال دارد رویا از آهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تبرنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات نخاعیسفرنامه سفر به بم و جنوب افراد آغاز حرکت خودشان رهوش احساسیاطلاعاتی عمومی در مورد مبزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سوممغز انسان برای شادمانی طسانسور بر بسیاری از حقایانسان عامل توقف رشد مغزهستی ما پس از شروعی چگال بیان ژن های اسکیزوفرنی دتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختمغزتان را در جوانی سیمکششناسایی سلول های ایمنی اایا بدون زبان میتوانیم توراپامیل در بارداریتکامل ابزار هوش ، راه پر کنگره بین المللی سردرد دداروی تشنجی درباردارینقش رژیم غذایی بر رشد و اعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقای موجود زنده از ژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر کپسول نوروهرب بر تکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان جدید میگرن با انتی نوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر ویتامین دی بر بیمااخلاق و علوم اعصابتاثیر گیاهخواری بر رشد و قانونمندی و محدودیت عالمگاهی مغز بزرگ چالش استرویا و خبر از آیندهنگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملک