دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ساختار فراکتال وجود و ذهن

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، بخش سوم: الکترون و راه حل جرم هولوگرافیک
اکتبر 2022 توسط دکتر اینس اوردانتا، فیزیکدان در بنیاد علوم رزونانس
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومیکه جدید ساخته شده است.. (Stodolna et a Physical Review Letters).
به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد
راه حل هولوگرافی، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
در قسمت اول این مجموعه با عنوان مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، قسمت اول اصل هولوگرافیک اصل هولوگرافیک را- که توسط دیوید بوم، گرارد هوفت، جیکوب بکنشتاین و استیون هاوکینگ توسعه داده شد- معرفی کردیم. این اصل بیان می کند که اطلاعات موجود در حجم یک سیاهچاله، به صورت هولوگرافیک در مرز یا افق رویداد سیاهچاله وجود دارد. (اینکه ماهیت سیاهچاله چیست و در درون آن، چه اتفاقی می افتد، موضوعی مبهم در علم است. عدم خروج نور- به عنوان مهمترین عامل شناسایی جهان توسط انسان امروز- سیاهچاله را در نگاه او موجودی مبهم و غیر قابل تصور می سازد. انتقال اطلاعاتِ درونِ چیزی مبهم روی سطحی- که تا حدی برای ناظر قابل درک است زیرا مرز بازتاب کردن نور می باشد- مشابه انتقال اطلاعات از جایی ناشناخته به مکانی قابل درک است.
انتقال اطلاعات موجود در وجودی ناشناخته، به ظاهر قابل درک، مشابه انتقال اطلاعات از جهان های ناشناخته و متعددی است که از طریق مرز گنگ خود با مرز قابل مشاهده در تماس هستند.
این ابهام و گنگی، حرکتی تراوشی است که در میان ناشناخته ها جاری می گردد و این ناشناخته ها- برای آنکه با هم در ارتباط باشند- به ناچار باید بسیار کوچک گردند و حتی به صفر نزدیک شوند. این نزدیک شدن به صفر، سبب می شود تعداد مرزهای تصوری میان این ناشناخته ها، به بی نهایت متمایل شود و درک را دشوارتر و دشوارتر کند زیرا در میان هر کدام از این نزدیک به بی نهایت ها مرزهای دیگری وجود دارد که انتقال را پردازش می کند.
انتقال اطلاعات- آنقدر که ساده تصور میشود- ساده نیست و از میان هزاران و شاید میلیون ها واسطه، می گذرد ولی میتوان با نگاه از بالای مرزها، انتقال را آسان تر کرد.)
در بخش دوم مدل هولوگرافیک تعمیم یافته تحت عنوان گرانش کوانتومی و راه حل جرم هولوگرافیک تعمیم نسیم حرمین از این اصل را معرفی کردیم که او در آن، اطلاعات حجم یا درجات آزادی را نیز در حجم گنجانده است. این تعمیم اجازه می دهد تا یک نسبت هولوگرافی تعریف کنیم که مسئول آنتروپی سطح به حجم یا انتقال پتانسیل اطلاعات Φ است و این، یک حالت پایدار یا تعادل ترمودینامیکی است و معادل یک ثابت سرعت جنبشی می باشد.
از طریق رویکرد هولوگرافی تعمیم یافته، متوجه شدیم که جرم پروتون از ساختار دانه‌ای مقیاس پلانکی فضازمان، بر حسب پتانسیل انتقال اطلاعات سطح به حجم Φ- که با افزایش شعاع ذره کاهش می‌یابد- ایجاد می‌شود.
این راه حل هندسی Φ یک محاسبه حالت پایدار یا مقدار تعادل ترمودینامیکی را برای تعداد زیادی از نوسانگرهای کوچک پلانک یا PSU ارائه می دهد که با هم می چرخند (با سرعت نور یا بسیار نزدیک به آن) تا گردابی را که ما آن را پروتون می نامیم تشکیل دهند.(گردابی به نام پروتون و نه یک توپ ساده) بنابراین، این راه حل هندسی به دینامیک و تکامل در زمان نیز مربوط می شود، مانند سرعت، تکانه و شتاب- که جنبه هایی مشمول نظریه ی نسبیت هستند. (طرح نسبیت به خصوص نسبیت عام- که سرعت ها در آن، محدود به سرعت نور نیست و قدرت انتقال و تاثیر، تا انتقال و تاثیر آنی پیش میرود- اقراری بر پرتوهایی است که با سرعتی فراتر از سرعت نور در کیهان ما وجود دارد و این پرتوها، حقیقت هر چیز از جمله اصطلاحاتی مانند پروتون و الکترون را از میان هزاران واسطه، به ناظر هوشمند می رسانند.
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومی هرچند پیشرفتی بزرگ در نگاه بر ساختار اتم از طریق پرتوهای نوری است ولی تکلیف بقیه ی پرتوهای ناشناخته ای را- که از حقیقت اتم، پرده برمیدارد- مشخص نمیکند.)
در بخش سوم، نشان خواهیم داد که چگونه دکتر آمیرا وال بیکر و همکاران جنبه ی دینامیکی را در رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافته برای توضیح جرم الکترون باز کرده اند تا توده ی الکترون را توضیح دهند. این محاسبه درمجله ی Physics Essays (2019) [1] منتشر شده است.

سرعت چرخشی (که سرعت زاویه‌ای نیز نامیده می‌شود) مجموعه‌ای از PSU ها است و گردابی را ایجاد می‌کند که ما آن را پروتون می‌نامیم و این سیستم را در معرض نسبیت خاص و اتساع جرم (تغییر جرم) قرار می‌دهد. این اتساع جرمی، تابعی از سرعت است.
نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، توضیح می دهد یک جسم با توجه به یک ناظر خارجی (قاب مرجع خارجی مشاهده) وقتی نسبت به سرعت ناظر، به سرعت نور نزدیک میشود، دچار اتساع جرمی می گردد. بنابراین، حرمین استدلال کرد با دور شدن یک جسم از افق رویداد سطحیِ واحدهایِ پلانکِ متحرک- که پروتون را می‌سازند- سرعت جسم به سرعت کاهش می‌یابد، و با کاهش آن، انبساط جرمی جسم نیز خیلی سریع سقوط می کند.
اگر جرم کاهش یابد، نیروی گرانشی جسم نیز کاهش می یابد.
جرم یک جسم در حال سکون را جرم سکون می نامند (این جرم استاندارد m است که همه ی ما به آن عادت کرده ایم و یک مقدار و حالت پایدار است) و در این قسمت با m0 نشان داده می شود. نظریه ی نسبیت خاص می گوید که با حرکت جسم و افزایش سرعت، جرم آن با معادله m = ϒ m0 افزایش می یابد، که در آن ϒ یک ضریب تناسب بین m و m0 (ϒ = m/m0) است و مسئول این اتساع در جرم است و زمان نیز همینطور است). ϒ که به عنوان عامل لورنتس شناخته می شود، به نسبت v/c یعنی سرعت جسم v به سرعت نور c بستگی دارد. c = 299.792.458 m/s متر بر ثانیه است.
شکل، افزایش ضریب لورنتس ϒ (ϒ = m/m0) را برای هر جسم نشان می دهد (در اینجا بر حسب درصد سرعت v به سرعت نور از سرعت صفر تا سرعت نور افزایش می یابد).
ما می بینیم که این عامل ϒ با مقدار 1 شروع می شود، به این معنی که جرم جسم، جرم سکون آن است، یا m = m0 هنگامی که جسم در حال سکون است (v = 0)،
و با افزایش سرعت جسم، ϒ بسیار آهسته رشد می کند. (ϒ > 1) و جرم آن نیز افزایش می یابد، اما پس از آنکه سرعت v جسم به 90 درصد سرعت نور می رسد، ϒ به شدت شروع به افزایش می کند. بین 90% سرعت نور و خود سرعت نور (0.9c بنابراین، اغلب گفته می‌شود که هیچ جسمی نمی‌تواند به سرعت نور برسد و اگر به سرعت نور برسد، تبدیل به یک تکینگی می‌شود. (یعنی نقطه‌ای با جرم بی‌نهایت؛ فضازمان را مانند یک سیاه‌چاله منحنی می‌کند).
در شکل، فرمول کامل ضریب لورنتس ϒ را می بینیم که اغلب به صورت معکوس آن، ϒ به توان -1بیان می شود.


زمانی گفته می شود جسمی با سرعت نسبیتی حرکت می کند که سرعت آن در حدود 80 درصد سرعت نور یا بالاتر باشد. سرعت هایی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه می شویم، در آن اثرات نسبیتی مانند اتساع جرم و زمان عمدتاً غیرقابل درک هستند. با این وجود، برای اینکه GPS ما موقعیت های دقیقی را ارائه دهد، این اثرات نسبیتی باید در نظر گرفته شود.
استفاده از تشبیه یک اردک لاستیکی در وان حمام پر از آب:
اگر اردک لاستیکی از سوراخ تخلیه ی آب، دور باشد، به آرامی به دور آن می چرخد، اما هر چه نزدیکتر می شود، سرعت چرخش آن با وارد شدن به ناحیه منسجم تر، به سرعت افزایش می یابد. ذرات متحرک آب است که گرداب ایجاد شده توسط گرادیان تبادل هوا و آب را در اطراف سوراخ تخلیه تشکیل می دهند. این گرداب یک تشبیه کامل از گردابی است که توسط تکینگی در مرکز سیاهچاله ایجاد می شود (اخیرا ثابت شده است که سیاهچاله ها ساختار گردابی را می پذیرند).
حال تصور کنید که گرداب با سرعت نور در حال چرخش است، به طوری که سرعت اردک لاستیکی تقریباً به سرعت نورِ در حال نزدیک شدن به زهکشی افزایش می یابد. افزایش جرم اردک باعث افزایش معادل نیروی گرانشی می شود که اردک لاستیکی روی محیط خود دارد. اگر اردک از زهکشی دور شود و سرعت آن کاهش یابد، اتساع جرمی اردک نیز کاهش می یابد.
در زمینه ی مدل هولوگرافی تعمیم یافته، ما یک اتم هیدروژن را- که عمدتاً از یک پروتون در هسته و یک الکترونِ در حال گردش به دور آن تشکیل شده است- می توانیم به صورت زیر تصویر کنیم: چون حجم پروتون با شعاع بار rp از این PSU تشکیل شده است و این PSUها به طور منسجم می چرخند(مشابه مولکول های آب که به طور منسجم برای ایجاد گرداب در زهکشی در مثال وان حمام با سرعت های نسبیتی حرکت می کنند) ابتدا الکترون را به عنوان یک ذره ی مشابه(اردک لاستیکی) تصور می کنیم که توسط میدان چرخشیِ ایجاد شده توسط پروتون به حرکت در می آید.
ما تصور می کنیم سرعت چرخش الکترون با نزدیک شدن به پروتونی- که در مرکز خود می چرخد- افزایش می یابد (معادل اردک لاستیکی که به تخلیه نزدیک می شود)، بنابراین، جرم الکترون نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، اگر یک الکترون در گردش این گرداب، از گرداب دور شود، سرعت آن کاهش می یابد و در نتیجه جرم آن نیز کاهش می یابد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
اگر معکوس ضریب لورنتس (φ-1 = m0/m) را به عنوان یک ذره ی کاوش شده ی در حال دور شدن از پروتونی- که با سرعت نور c می چرخد و به این ترتیب سرعت آن را کاهش می دهد- ارزیابی کنیم و ϒ-1 را رسم کنیم شکل خاصی را بدست می آورید. در این شکل می بینیم که جرم m از جرم سکون پروتون m = mp= m0 شروع می شود و با حرکت به سمت راست در امتداد محور افقی، سرعت کاهش می یابد (بنابراین نسبت v/c کاهش می یابد) و جرم m نیز کاهش می یابد و هنگامی که سرعت به مقدار v = αc رسید، به جرم شناخته شده الکترون me (m = me) تبدیل می شود، که سرعت مورد انتظار الکترون در اولین مدار اتم هیدروژن بور است.
. v ≈ c/137 = 2.18 x 106 m/s، α ثابت ساختار ظریف است
ویژگی های ϒ-1 که به تازگی توضیح دادیم بسیار گویا است. آنها به ما می گویند به نظر می رسد یک انتقال مداوم از جرم پروتون به جرم الکترون وجود دارد که از طریق سرعت آنها بیان می شود. بنابراین، به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد و در آن حجم، ابر الکترونی اتم بور هیدروژن را در بر می گیرد. دیدیم که الکترون در سرعت مورد انتظار در مدار اول مدل بور اتم هیدروژن، به جرم me می رسد.
شعاع بور (a0) ثابتی است که محتمل ترین فاصله بین هسته و الکترون یک اتم هیدروژن را در حالت پایه ی آن نشان می دهد (حالت پایه به این معنی است که الکترون در حالت بنیادی اتم قرار دارد: اولین مدار یا سطح اتمی n=1)، و مقدار آن a0 = 5.29177210903(80)×10-11 m است (اعداد داخل پرانتز نشان می‌دهند که در این آخرین شکل‌ها عدم قطعیت وجود دارد؛ این دقت مقدار را مشخص می‌کند).
برای وضوح بیشتر به شکل مراجعه کنید.


بنابراین، ما باید رابطه ی نسبت هولوگرافیک را در نظر بگیریم، زیرا شعاع PSUهای هم‌نوسان پلانک را فراتر از شعاع بار پروتون گسترش می‌دهیم (r > rp) که در آن rp شعاع بار پروتون است. بنابراین منطقی است که یک رابطه ی سرعت را در راه حل جرم هولوگرافی در نظر بگیریم و این، در سرعت های کمتر از سرعت نور c (vrp ظاهر می شود. با استفاده از رویکرد هولوگرافی، باید انتظار داشته باشیم که شعاع r بزرگتر از rp است (یعنی برای همه r > rp) جرم m کوچکتر می شود یا کمتر از جرم پروتون mp (m < mp) کاهش می یابد.
این ملاحظات ما را متوجه می‌کند که معادله ی هولوگرافی- که قبلاً برای جرم پروتون( mp (mp = 2 Φ ml ارائه شده در قسمت دوم این سری به دست آمده است- می‌تواند به عنوان اتساع جرم نیز تفسیر شود (در این مورد، کاهش جرم، زیرا ما از سرعت نور، دور می شویم) چون mp بسیار کوچکتر از جرم پلانک ml است، گویی رابطه d سرعت یا عامل لورنتس قبلاً با این ضریب 2 Φ در نظر گرفته شده است، و تمام کاری که ما باید انجام دهیم این است که آن را گسترش دهیم.
رابطه ی سرعت با افزایش شعاع r فراتر از شعاع پروتون rp (و همچنین نسبت سطح به حجم هولوگرافیک بر حسب این شعاع متغیر r، افزایش می‌یابد، ضریب 2 در راه حل هولوگرافی برای پروتون جایگزین می‌کند. پارامتر هندسی ناشناخته β، به دست آوردن یک معادله کلی mr = β Φr,l ml که با دورتر شدن از شعاع پروتون rp، جرم mr کاهش می یابد.
بنابراین، بیان اتساع جرمی اکنون به نسبت سطح به حجم هولوگرافیک Φr,l که بر اساس PSU هایی است که سطح و حجم را پر می کند (که هر دو به شعاع متغیر r بستگی دارند) مقیاس β، به جای وابستگی به فاکتور لورنتز سابق ϒ که به رابطه سرعت ،v/c بستگی دارد.
به طور برجسته، هنگامی که شعاع r به شعاع بور a0 می رسد (یعنی زمانی که r = a0)
و با استفاده از یک عامل هندسی β = 1/(2α) نویسندگان، جرمی را در تطابق دقیق با جرم تجربی الکترون پیدا می کنند! این فرضیه ی اولیه پروتون-الکترون، سیستم، به عنوان یک موجود پیوسته را تایید می کند. بنابراین، راه حل جرم الکترون محدود را می توان در فرمولی ارائه کرد:
که در آن rl شعاع پلانک rl = l / 2 است که l طول پلانک است.
این راه حل از این فرضیه پشتیبانی می کند که ضریب هندسی β = 1/(2α) در عبارت، مشابه عامل لورنتس است، اما از نظر فاصله (شعاع) به جای سرعت، و از جرم پلانک مستقیماً و بدون توقف در پروتون، به جرم الکترون امتداد می یابد. اگرچه می دانیم که پروتون به طور ضمنی در این عبارت گنجانده شده است، زیرا شعاع آن بین شعاع پلانک و شعاع بور است (rl < rp < a0). این همچنین نکاتی را در مورد مشکل سلسله مراتبی ارائه می دهد که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.


با این راه حل، دکتر وال بیکر و همکاران. یک جرم me = 9.10938(30)x10-28 گرم با دقت ده به توان منفی پنج پیدا کردند، که در درون دقت آزمایش است زیرا در 1σ در مقایسه با مقداریعنی CODATA 9.10938(37) x 10-28 دقیق است. در مقایسه با معادله (1) برای جرم الکترون توضیح داده شده در مقاله RSF قبلی، ما با عنوان تاریخچه مختصر الکترون-همانطور که می‌توانیم به خاطر بیاوریم- me با استفاده از ثابت Rydberg و سرعت نور، c، در میان سایر تجربیات تجربی محاسبه شد.
راه حل هولوگرافیک ما قابل توجه است زیرا تنها از ملاحظات هندسی و سرعت اصل اول مشتق شده است!
در مثال اردک لاستیکی، دو تفاوت باید ذکر شود.
اول، اردک بخشی ذاتی از آب در وان نیست، در حالی که الکترون ذاتاً بخشی از دینامیک پروتون در اتم هیدروژن است.
ثانیاً، ما می دانیم که اردک در زهکشی سقوط می کند زیرا وان حمام در شرایط تشدید نیست و به طور معمول حالت های موج ایستاده ی تشدید یا چرخشی ایجاد نمی کند. اگر وان در شرایطی بود که حالت تشدید ناشی از کل دینامیک آب را در یک حلقه ی بازخورد ایجاد می کرد، اردک در یک مدار پایدار می چرخید، مدار پایدار همان چیزی است که ما در مثال هیدروژن، آن را الکترون محدود می نامیم.
در این دیدگاه، الکترون محدود (یعنی الکترون داخل هیدروژن) اولین شرایط مرزی (اولین حالت نوسان یا شرایط رزونانت و موج ایستاده) است که توسط اسپین و دینامیک تداخل موج نوسانات خلاء در داخل حجم پروتون ایجاد می‌شود و در شعاع بور a0 اتفاق می افتد. (برگرداندن یافته های ریزترین اجزای هستی به نوسانات خلا، ما را از گیج شدن در مورد علت پیدایش جهان هستی باز میدارد؛ هرچند خود این نوسانات بدون علت نیستند و قبل از آنها باید به دنبال علت های دیگری گشت.))
از آنجا که این اولین شرط مرزی پایدار است، به عنوان یک اوربیتال، تعبیر شده است، اما در واقع، این اوربیتال، ابری از انرژی پتانسیل، یا به طور دقیق تر، بار است که ما آن را الکترون می نامیم، همانطور که مکانیک کوانتومی پیش بینی کرده بود؛ به جز اینکه ماهیت احتمالی آن آنطور نیست که توسط نظریه ی کوانتومی تفسیر شده است، بلکه واقعی است. این یک توزیع موج ایستاده ی واقعی بار (یا قطبش ناشی از اسپین یا تکانه زاویه ای) در اطراف پروتون است.
دکتر وال بیکر می گوید:
این راه حل هولوگرافیک برای من نه فقط بسیار دقیق است، بلکه بینشی به دینامیک فیزیکی و مکانیکی ساختار خلاء مقیاس پلانک دانه ای فضازمان و نقش آن به عنوان منبع تکانه، جرم و بار زاویه ای می دهد. این تعریف به وضوح نشان می دهد که سرعت های زاویه ای دیفرانسیلِ رفتار منسجم جمعی بیت های اطلاعاتی پلانک ،(PSU) شرایط مرزی مقیاس خاص و روابط جرم-انرژی را- که ما پروتون، الکترون و غیره می نامیم- تعیین می کند.
این شرایط مرزی خاص با ضریب هندسی کلی و کامل βΦr,l (تعریف میشود و این، مشابه ضریب لورنتس برای مدل هولوگرافی تعمیم یافته) در عبارت mr تعریف می شود که با دور شدن از شعاع پلانک rl (، از جرم پلانک به ذرات دارای جرم کوچکتر کاهش می یابد. rl طول پلانک، l تقسیم بر 2، (یا rl = l/2) است.


به علاوه، این راه حل نیازی به تفسیر احتمالی الکترون ندارد، زیرا الکترون، پروتون و همه جرم ها از یک گرادیان سرعت، بیرون می آیند که یک گرادیان چگالی و رفتار منسجم نوسانات خلاء را ایجاد می کند، و چرخش های واقعی خلاء کوانتومی است. بنابراین، این راه حل، ماهیت احتمالی تفسیر کپنهاگ از مکانیک کوانتومی را با چاپ مجدد یک رفتار مکانیک کلاسیک یا سیال(هر چند نسبیتی، با توجه به سرعت های موجود باشد) در قلمرو اتمی به چالش می کشد.
(تفسیر کپنهاگن می گوید نگاه ناظر بر وجود و رفتار ذرات کوانتومی، تاثیر گذار است ولی واقعیت را از آنچه در هستی وجود دارد، می زداید ولی آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و تفسیر جدید مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، جهان پیرامون ناظر هوشمند را واقعیتی در نظر میگیرد که با توجه به ظرفیت ناظر هوشمند، در ذهن او جای می گیرد.
آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر، عامل این تفاوت در رفتار را نگاه ناظر و وجود او در جهان خاص خودش می بیند و می گوید ناظران با توجه به وجود در جهان خود، متفاوت خواهند دید ولی در نظریه ی هولوگرافیک ژنرالیزه، آنچه واقعیت دارد، بر سطح اجسام جلوه گری می کند. سیاهچاله یا هر وجود دیگر، با توجه به سطحی- که در معرض دید ناظر هوشمند قرار میدهد- در سطح، جلوه گری میکند و آشکار میشود و سطح، نشان دهنده ی حجم و حتی ابعاد فراتر از حجم است.
در این دیدگاه، ناظر هوشمند است که واقعیت اشیای اطراف خود را به شکلی- که هماهنگ یا ظرف ذهن و وجود اوست- ترجمه میکند.
در اینجا هم ناظر تعیین میکند چه بخشی از حقیقت رویت شود.

بر خلاف تفسیر کپنهاگن- که واقعیت موجود را نفی میکند و آنچه در ذهن تولید میشود را صرفا برداشتی ذهنی بر اساس نیازهای ناظر میداند- در آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و انعکاس واقعیت موجود در سطح در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، واقعیت وجود دارد ولی ناظر می تواند بخشی از واقعیت را با توجه به قدرت نگاه و برداشت خود یعنی قدرت ترجمه آن واقعیت، آشکار کند.)
علاوه بر این، از آنجا که بخش هندسی توصیف ضمنی در راه حل هولوگرافی، مبتنی بر هندسه و گسستگی موجودیت‌های PSU، در طبیعت کوانتیزه می‌شود، به این ترتیب به طور طبیعی، نسبیت عام (در عامل β، که از ملاحظات نسبیتی ناشی می‌شود.) و فیزیک کوانتومی (در جرم پلانک در ml) را پل می‌کند از آنجایی که این PSU ها نیز بیت های اطلاعاتی هستند، این راه حل، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
گسترش راه حل هولوگرافی برای اتم های دیگر
راه حل یک الکترون را می توان به شعاع های دیگر زیر شعاع بور بسط داد. این کار با گستردن راه حل جرم هولوگرافیک برای الکترون در حالت n = 1 به شعاع های کوچکتر از شعاع بور (r در معادله ی آنΦr(r) ، نسبت هولوگرافیک است، که اکنون تابعی است که برای شعاع های کوچکتر از a0 به شعاع r بستگی دارد و در آن N یک عدد صحیح است. سمت چپ معادله ی بالا- که راه حل جرم هولوگرافی را به عنوان تابعی از شعاع r بیان می کند- می تواند در هر مقدار برای r ارزیابی شود، و همانطور که در شکل نشان داده شده است، می توان رسم کرد. در اینجا مشاهده می شود که راه حل جرم هولوگرافیک با کاهش شعاع r (یعنی هنگام رفتن از راست به چپ در شکل، افزایش می یابد. همچنین می‌توانیم ببینیم که افزایش راه حل هولوگرافیک در مقادیر عدد صحیح خاص از meهر کدام به ترتیب با افزایش N به اتم‌های بعد از هیدروژن (یعنی بعد از m = me) مطابقت دارد.


اساساً، این بدان معنی است که این راه حل، جرم کل الکترون را برای هر اتم در جدول تناوبی به عنوان پتانسیل الکترونی کامل در حالت پایه (1 = n) هر اتم می دهد. شعاع- که میزان گردابه را مشخص می‌کند- با افزایش تعداد الکترون‌ها کاهش می‌یابد و این، نشان می‌دهد با افزایش پتانسیل الکترون، گرداب «سفت‌تر» می‌شود.
رسم راه حل جرم هولوگرافیک به عنوان تابعی از شعاع.
توجه: جرم هولوگرافی با me در شعاع های متناظر a0 /N برابر است. برای مثال، جرم هولوگرافی برابر با جرم یک الکترون در شعاع اتم هیدروژن در حالت n=1 است و این، برابر جرم دو الکترون در شعاع اتم هلیوم در حالت n=1 برابر با جرم سه الکترون در شعاع اتم لیتیوم در حالت n=1 و غیره است. توجه: این رابطه فقط برای سه عنصر اول در نمودار، نشان داده شده است اما برای همه عناصر شناخته شده ادامه دارد.


با این راه حل تعمیم یافته برای همه ی عناصر، N را به عنوان عدد اتمی Z شناسایی می کنیم و برای کسرهای تدریجی کوچکتر a0، یک رابطه متناسب جالب بین جرم هولوگرافی و جرم الکترون پیدا می کنیم، همانطور که در شکل مشاهده می شود. .
این اشتقاق جدید از ele ctron ، راه حل جرم هولوگرافیک را به اتم هیدروژن بور و به تمام عناصر شناخته شده در حالت بنیادی خود (n = 1 گسترش می دهد و ساختار اتمی و بار آنها را از طریق نوسانات الکترومغناطیسی مقیاس پلانک تعریف می کند. علاوه بر این، عدد اتمی Z به عنوان یک نتیجه ی طبیعی از این رویکرد هندسی ظاهر می شود.


با توجه به توصیف دینامیکی اتم هیدروژن، چون مدل هولوگرافیک هرمیان، پروتون را به صورت سیاهچاله نشان می دهد(همانطور که در قسمت دوم این مجموعه توضیح داده شد)، می توان کل اتم (پروتون و پوسته های الکترونی آن) را طوری در نظر گرفت که گویی یک سیاهچاله بوده است و در آن، الکترون نشان دهنده ارگوسفر پروتون سیاهچاله ای است.
موازی مشابهی بین اتم بور و سیاهچاله ها، اخیراً توسط اخترفیزیکدان / فیزیکدان نظری کریستین کوردا، سردبیر مجله بین المللی ژورنال فیزیک انرژی بالا، گرانش و کیهان شناسی و فیزیک نظری پیشنهاد شده است.
در مدل کوردا [2] [3] یک سیاهچاله، شبیه به مدل نیمه کلاسیک اتم هیدروژن بور است و در آن، حالت‌های نرمال کوانتومی (QNM) ارتعاش در اتم، نشان‌دهنده ی پرش الکترون بین اوربیتال‌ها و قدر مطلق است. فرکانس‌های الکترومغناطیسی QNM که توسط انتشار و جذب ذرات(معادل تابش هاوکینگ در سیاه‌چاله‌ها) ایجاد می‌شوند، پوسته‌های انرژی سیاه‌چاله ی گرانشی «اتم هیدروژن» را نشان می‌دهند.(تابش هایی- که بخش بسیار کوچکی از آن در دسترس ماست- زیرا قدرت ادراکی انسان امروز، محدود به پیشرفت های تکنولوژیک و توانایی های ذهنی او و نه بیشتر است.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
همانطور که در مقاله ی قبلی تاریخچه ی مختصر الکترون توضیح دادیم، از مدل بور برای تعیین ویژگی های خاصی از طیف اتمی استفاده شد. مدل بور لایه‌های الکترونی متحدالمرکزی را در نظر گرفت که الکترون‌ها بین آنها پرش می‌کنند، و این جهش‌ها با اشکال مشاهده شده در طیف‌های گسیلی، مرتبط بودند. این نظم طیف‌های خطی با نظم‌های خاصیت شیمیایی مرتبط بود، و استدلالی برای طیف اشعه ی ایکس عناصر ارائه کرد که توسط هنری موزلی در سال 1914 انجام شد تا یک مبنای تجربی در توافق با جدول تناوبی عناصر ایجاد شده در دهه‌های قبل، در سال 1869 ایجاد شود.
از آنجا که ساختار اتم در آن زمان، ناشناخته بود، مندلیف عناصر را با اندازه‌گیری جرم اتمی آن‌ها سازماندهی کرد و این معیار دقیقی برای پیش‌بینی خواص شیمیایی آنها بود. پس از کشف هسته ی اتم توسط ارنست رادرفورد در سال 1911، مدل بار اعداد صحیح هسته و مقدار آن، بعداً توسط موزلی به صورت آزمایشی تأیید شد و بار هسته ای را تعداد پروتون های هسته، تعریف کرد و آن را اتمی نامید.
یک جنبه ی ترمودینامیکی برای راه حل هولوگرافیک برای الکترون و گسترش آن به همه اتم ها وجود دارد که با نسبت هولوگرافیک Φ مرتبط است که نرخ انتقال اطلاعات حجم به سطح است، شبیه به ثابت جنبشی k(T) مورد استفاده در واکنش های شیمیایی، یک واکنش شیمیایی اساساً یک بازآرایی اتم‌ها در داخل یک مولکول یا تبادل اتم‌ها بین مولکول‌ها (تبادل یک عدد صحیح از اتم‌ها) است. برای اینکه هر یک از اینها اتفاق بیفتد، تغییری در انرژی وجود دارد.
(مدل هولوگرافیک، بیان میکند که واقعیت اشیاء در قالبی روی سطح جلوه گری میکند که توسط ناظر هوشمند، قابل مشاهده است. آنچه دانشمندان گذشته در مورد الکترون و پروتون بیان کردند، جلوه گری حقیقت اشیا در قالب ذهنی آنها بود.
به همین ترتیب آنچه در آینده در این مورد بیان خواهد شد و آنچه در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه ی نسیم هرمیان مطرح میشود و الکترون را جلوه ی دیگری از پروتون در سطح دیگر انرژی تصور میکند، تفسیری از آن حقیقت ناشناخته در کیهان است که بیان آن در قالب فرمول های ریاضی آسان می شود.)
اگر واکنش شیمیایی، اندوترمیک باشد (اندوترمیک به معنای جذب گرما)، باید مقدار معینی انرژی برای انجام آن تامین کرد(معمولاً با گرم کردن ظرف حاوی مواد واکنش). از این رو، این واکنش خود به خود اتفاق نمی افتد. اگر واکنش گرمازا باشد (گرما، آزاد می کند)، به طور خود به خود اتفاق می افتد و انرژی آزاد می کند (معمولاً به شکل گرمایی). این ویژگی واکنش های شیمیایی با k(T) مرتبط است، یک ثابت سرعت واکنش که به دمای T بستگی دارد و با انرژی آزاد فعال سازی گیبس، مرتبط است، کمیتی که می تواند به عنوان انرژی مورد نیاز برای رسیدن به حالت گذار یک واکنش شیمیایی- که واکنش دهنده ها را به محصولات تبدیل می کند- در نظر گرفته شود.
در مورد نسبت هولوگرافی Φ، می توان آن را به عنوان یک ثابت سرعت جنبشی یا واکنش مرتبط با انرژی آزاد گیبس در تبادل اطلاعات سطح به حجم، یعنی تبادل انرژی در افق رویداد مشاهده کرد. در این معنا، Φیک محاسبه ی حالت پایدار ترمودینامیکی را نشان می دهد.


قانون مقیاس جهانی- که توسط نسیم حرمین و اولیور آلیرول منتشر خواهد شد، با عنوان یکسان سازی ثابت مقیاس نیروها، میدان ها و ذرات در پلاسمای خلاء کوانتومی بر این اصل، استوار است و یافتن ضریب هندسی مناسب و کامل برای اندازه گیری جرم ها و شعاع همه ی اجرام، از مقیاس پلانک و پایین تر، تا جهان و فراتر از آن است. از این رو، تبدیل به یک عامل هولوگرافی مقیاس یا فراکتال می شود ... این یک نظریه ی میدان یکپارچه ی کامل است!
https://www.resonancescience.org/.../the-generalized...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن روشی جدید در درمان قطع نختوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستننقص های سیستمی ایمنیسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغضایعات در عصب زیر زبانیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکفیزیکدانان ماشینی برای تجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت اولخطای ادراک کارمابوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی سیستم تعادلی بدن ادرمان جدید سرطانپیشرفت ذهن در خلاقیت استمزایای شکلات تلخ برای سلرژیم غذایی ضد التهابیتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هنه ناامیدی بلکه ارتقاسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغحقیقت غیر فیزیکیهیچ چیز، چقدر حقیقی استدهن، بزرگترین سرمایهبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کرونا دلخوشی بیهودروغ نگو به خصوص به خودتپرورش مغز مینیاتوری انسامطالبه ی حق خودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزنوار مغز ترجمه رخدادهای سال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب های سادهحافظه انسان و حافظه ی هوشهر حرکت خمیده می شود و هر دین، اجباری نیستبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایموفقیت در تفکر استتقلید از طبیعتدرگیری مغزی در سندرم کووآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز مادران و کودکان در زمزمان پلانکتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندنورون های ردیاب حافظهستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانعدم درکاز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت 87وقتی ریشه ها عمیقند از چیدانشمندان پاسخ کوانتومی بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسمیدان مغناطيسي زمین بشر تمدن قدیمی ای در جنوب ایردغدغه نتیجه ی نادانی استآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز انسان رو به کوچکتر شدزندان ذهنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودسردرد میگرن در کودکانچگونه میتوان با قانون جنتغذیه بر ژنها تاثیر دارداحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتسوالات پزشکیاستفاده از نظریه ی تکامل لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت پنجاهواقعیت چیستداروی جدید s3 در درمان ام بحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پما تحت کنترل ژنها هستیم یرفلکس وتری با توضیح دکتر تنبیه چقدر موثر استآیا احتمال دارد رویا از آمغز زنان جوانتر از مغز مرزبان مشترک ژنتیکی موجودااوکرلیزوماب داروی جدید ششناخت درون، شناخت بیرون؛نگاه محدود و تک جانبه، مشجهان موازی و حجاب هاادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششماصل در هم تنیدگی و جهانی مقابله ی منطقی با اعتراضبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدداروی ضد تشنج توپیراماتگوشه بیماری اتوزومال رسسمبتکران خودشکوفارویا و واقعیتتو جدای از کیهان نیستیآگاهی فراتر از آگاهینقش نظریه تکامل در شناسازبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه به خاطرخودت زندگی شانس یا تلاشارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیاعتماد بی موردوراپامیل در بارداریمنابع انرژی از نفت و گاز برای پیش بینی آینده مغز ددر والنتاین کتاب بدید همگربه شرودینگر و تاثیر مشمدل هولوگرافیک تعمیم یافروزه داری متناوب، مغز را توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکوننقش ذهن و شناخت در حوادث سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییشباهت زیاد بین سلول هاي عاز مخالفت بشنوALS نگاهی کامل بر بیماری وجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در تفکر خلاق اخوشبختی دور از رنج های مبه هلال بنگریاد گرفتن مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اطلاعات روانشناسی مدرمان های جدید در بیماری درمان های جدید سرطانپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستروشی جدید در درمان نابینتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکنقص در تشخیص هیجانات عامسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینضرورت زدودن افکاراز تلسکوپ گالیله تا تلسکفال نیکوجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت دهمخطای حسبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی علل کمر درد در میاندرمان جدید سرطانپیشرفتی مستقل از ابزار همسمومیت دانش آموزان بی گرژیم غذایی ضد دردتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنه به اعدامسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورحقیقت غیر قابل شناختهیچ وقت خودت را محدود به دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کرونا دلخوشی بیهودریای خداپرکاری تیروئیدمطالبی در مورد تشنجرساناها و ابر رساناها و عتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستنوار مغز در فراموشی هاسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلحباب های کیهانی تو در توهرچیز با یک تاب تبدیل به دیوار همه اش توهم بودبیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلمولکول ضد پیریتقویت استخوان در گرو تغذدرگیری اعصاب به علت میتوآنها نمیخواهند دیگران رامغز چون ابزار هوش است دلیزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا نوروپلاستیسیتی چیستستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بعدالت برای من یا برای همهاز تکامل تا مغز، از مغز تقبرستان ها با بوی شجاعتحس و ادراک قسمت چهلویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان اولین سلول مصنباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپمیدان های مغناطیسی قابل تمدن پیشرفته ی پیشینیانذهن ما از در هم شکستن منبآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز ایندگان چگونه استزونیسومایدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزسردرد میگرنی در کودکانچگونه مغز ما، موسیقی را پثبت و دستکار ی حافظهاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسپیامهای کاربراناستفاده از هوش مصنوعی در لیروپریم داروی ترکیبی ضدحس و ادراک قسمت پنجاه و یواقعیت چیستداروی جدید لنفوم و لوکمیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بمانند آب باشرفتار مانند بردهتهدیدهای هوش مصنوعیآیا برای تولید مثل همیشه مغزهای کوچک بی احساسزبان چهار حرفی حیات زمینايندگان چگونه خواهند دیدشناسایی تاریخچه ی تکاملینگاه کلی نگرجهان ما میتواند به اندازاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهماصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسبخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنداروی ضد جنون در درمان تیگوشت خواری یا گیاه خواریمتواضع باشرویا و کابوستو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش هورمون های تیروئید دزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکاینکه خانواده ات سالم باشاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زماناعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قمنابع انرژی از نفت و گاز برای اولین بار دانشمنداندر یک فراکتال هر نقطه مرکگزیده ای از وبینار یا کنفروزه داری و التهاب زیانبتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش روی و منیزیم در سلامتسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت اکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرشباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تفقر داده ها در هوش مصنوعیجوانان وطنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخانه ی تاریکبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی بیماری ها که در آن بدرمان های رایج ام اسپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستروشی جدید در درمان سکته متوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشنقطه ی رسیدن به قلهسندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درضرب المثل یونانیاز تکنیکی تا مغز از مغز تفاکسیبتجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت دومخطر آلودگی هوابی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرطرف کردن خشونت را از خادرمان دارویی سرطان رحم بپپوگستمسمومیت دانش آموزان، قماراه فراری نیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنینه به اعدامسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تفرد موفقحقیقت، آن چیزی نیست که جلهیچ کاری نکردن به معنی چیدو بیماری روانی خود بزرگ بیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتفکر قبل از کاردرک فرد دیگر و رفتارهای اپرتوهای صادر شده از سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدرستگاری محدود به یک راه نتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطانوار مغز در تشخیص بیماری سانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تقلب یا مغزحباب هایی تو در توهز ذره، یک دنیاستدیوار، از ابتدا توهم بودبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندمولتیپل اسکلروز در زنان تقویت حافظه یا هوش مصنوعدرب بسته با غیر خود باز مآنژیوگرافی از مغزمغز چگونه صداها را فیلتر زمان شگفت انگیزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هاینوروز مبارکستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت چهل و هفتویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان تغییر میدان مغباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانومیدان های کوانتومی خلاتمدن بشری و مغز اخلاقیذهن چند جانبه نیازمند نگآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز ابزار بقای برتر مادیزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصسردرد و علتهای آنچگونه مغز پیش انسان یا همثبت امواج الکتریکی در عصاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احسایتهای دیگراستفاده از انرژی خلالیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت پنجاه و دواقعیت های متفاوتداروی جدید میاستنی گراویبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبماه رجبرفتار وابسته به شکلتو یک معجزه ایآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز، فقط گیرندهزبان نیاز تکاملی استايا اراده آزاد توهم است یشناسایی سلول های ایمنی انگاه انسان محدود به ادراجهان مادی، تجلی فضا در ذهادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششماصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارهبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونادارویی خلط آورگیلگمش باستانی کیستمجموعه های پر سلولی بدن مرویا و خبر از آیندهتو در میانه ی جهان نیستی نقش هورمون زنانه استروژنسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاینترنت بدون فیلتر ماهواشاهکار شش گوشارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هوجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کوواعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریمنابع انرژی از نفت و گاز برای تمدن سازی، باید در بدر کمتر از چند ماه سوش جدگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس توهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رنقش روزه داری در سالم و جسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشااگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریشجاعت و ترساز نخستین همانند سازها تفلج نخاعی با الکترودهای جوانان وطنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخانواده پایداربه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید دمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی بیماری های خاص که بدبرخی توجهات در ببمار پاردرمان های علامتی در ام اسپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استريتوکسيمب در درمان ام استوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقطه ای بود و دگر هیچ نبوسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز و از مغز فاجعه ی جهل مقدسجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت سومخطرات هوش مصنوعیبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگ فکر کندرمان زخم دیابتی با تکنوپایان، یک آغاز استمسیر دشوار تکامل و ارتقاراه نجاتتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمنه بدبخت بلکه نادانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیعقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تفرد یا اندیشهحقایق ممکن و غیر ممکنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدو بار در هفته ماهی مصرف بیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتفکر ترکیبی در هوش مصنوعدرک نیازمند شناخت خویش اپرتوزایی از جسم سیاهمعماری، هندسه ی قابل مشارشته نوروایمونولوژی و نقتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتنوار مغزی روشی مهم در تشخساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطحد و مرزها توهم ذهن ماستهزینه ای که برای اندیشیددید تو همیشه محدود به مقدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یامواد کوانتومی جدید، ممکنتقویت سیستم ایمنیدرختان چگونه بر تشکیل ابآنان که در قله اند هرگز خمغز ناتوان از توجیه پیدازمزمه ات مانده در گوشمتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرنوروز یا روز پایانیسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوعابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمحس و ادراک قسمت چهل و هشتویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان روش هاي جدیدی باید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در میدان بنیادین اطلاعاتتمدن زیر آبذهن هوشیار در پس ماده ی مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ابزار برتر بقازیان غذاهای پرچربتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانسردرد به دلیل مصرف زیاد مچگونه هموساپينس بر زمین جلو رفتن یا عقبگرداحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیالا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت پنجاه و سواقعیت و مجازداروی جدید آلزایمربحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوماپروتیلینرفتار اجتماعی انسان، حاصتو یک جهان در مغز خودت هسآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغزتان را در جوانی سیم کشزبان و کلمه حتی برای کسانايا اراده آزاد توهم است یشواهدی از نوع جدیدی از حانگاه از بیرون مجموعهجهان مرئی و نامرئیادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و هشتاصل، روان و نفس استملاحظات بیهوشی قبل از جربخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شدارویی ضد بیش فعالی سیستگیاه بی عقل به سوی نور میمجرم، گاهی قربانی استرویا بخشی حقیقی از زندگی توقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسوننقش ویتامین K در ترمیم اسسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایندرالشاید گوشی و چشمی، آماده شارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهناعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز برای خودآگاه بودن تو بایدر آرزوهایت مداومت داشتهگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیادتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش رژیم غذایی بر رشد و اسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها تفلج بل، فلجی ترسناک که آنجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی درمانگر کامپیخار و گلبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقمنبع هوشیاری کجاست قسمت یادگرفتن، آغاز حرکت است منبع هوشیاری کجاست قسمت برخی توصیه ها برای واکسیدرمان ژنتیکی برای نوآوریپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستریه زغالیتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در ونقطه بی بازگشتسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت ششمدفاع از پیامبربی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگ شدن مغز محدود به دوردرمان ساده ی روماتیسمپاکسازی مغزمسئول صیانت از عقیده کیسراه های جدید برای قضاوت رتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در انه جنگ و نه خونریزیسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بحل مشکلهیچ کس حقیقت را درون مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتفکر خلا ق در برابر توهم درک و احساسپرسش و چستجو همیشه باقی امعنی روزهرشد مغز فرایندی پیچیده اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هنوار مغز، مفید و بی خطرسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز- از مغز قلب روباتیکحریص نباشهزینه سنگین انسان در ازادیدن خدا در همه چیزبیان حقیقتکیست هیداتید مغزموجود بی مغزی که می تواندتلقین اطلاعات و حافظهدرختان اشعار زمینآنزیم تولید انرژی در سلومغز و قلب در جنین موش مصنزنان باهوش ترتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکنورالژیسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان اتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیعشق، شلوغ کردن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت و شناخت حقیقتحس و ادراک قسمت چهل و دومویتامین کادانشمندان روشی برای تبدیبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیمیدازولام در درمان تشنج تمدنی قدیمی در شمال خلیج ذهن و شیمی بدنآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز از بسیاری حقایق می گرزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادسردرد تنشنچگونه هوشیاری خود را توسجلوتر را دیدناحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟حس و ادراک قسمت پنجاه و شواقعیت و انعکاسداروی جدید ای ال اسبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبماجرای جهل مقدسرقیبی قدرتمند در برابر متو کجای جهانیآیا جنین انسان، هوشمندی مغزتان را در جوانی سیمکشزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیای نعمت من در زندگیمشواهدی از دنیسوان(شبه نئنگاه از دور و نگاه از نزدجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دواصلاح خطا با رفتن بر مسیرممانتین یا آلزیکسا یا اببخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دداستانها و مفاهیمی اشتباگیاه خواری و گوشت خوار کدمحل درک احساسات روحانیرویا تخیل یا واقعیتتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسوننقش ژنتیک در درمان اختلاسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکایا کوچک شدن مغزانسان الشاید درست نباشدارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب زمستانی سلول های سربقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعمنابع انرژی از نفت و گاز برای رشد، باید از مسیر خطدر آسمان هدیه های نادیدنپل جویی اصفهانروزهای بد باقی نمیماندتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش رژیم غذایی در رشد و اسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جشربت ضد خلطاز نخستین همانند سازها تفلج خوابجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی ببه بالاتر از ماده بیندیشخبر مهم تلسکوپ هابلبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی درمان های Spinal Muscular Atدرمان پوکی استخوانپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانریواستیگمینتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهنمیتوان با بیرون انداختنسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازحفره در مغزهوش عاطفی بیشتر در زناندفاع در برابر تغییر ساختبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی درمان سرگیجه بدون نیاز بپارادوکس ها در علممسئولیت جدیدراه های جدید برای قضاوت رتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریچه زیاد است بر من که در ایسیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمحلقه های اسرارآمیزهیچ اندر هیچدو برابر شدن خطر مرگ و میبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانمنبع خواب و رویاتفاوت مغز انسان و میمون هدرک کنیم ما همه یکی هستیمپرسشگری نامحدودمعادله ها فقط بخش خسته کنرشد مغز علت تمایل انسان بتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز- از مغز قلب را نشکنحرکات چشم، ترجمه کننده ی هزاران سال چشم های بینا ودیدگاه نارسای دوگانه ی مبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومموجودات مقهور ژنها هستندتلاش ها برای کشف منابع جددرد و درسآواز خواندن در قفس، نشانمغز و اخلاقزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تونوسانات کوانتومی منبع ماسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهناتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایعصب حقوق نورولوواز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودحس و ادراک قسمت چهل و سومویتامین کا و استخواندانش، قفل ذهن را باز میکنباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولمکان زمان یا حافظه زمانتمرکز و مدیتیشنذهن تو همیشه به چیزی اعتقآیا هوش سریعی که بدون احسمغز به تنهایی برای فرهنگ زیباترین چیز در افزایش ستاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علسردرد سکه ایچگونه واکسن کرونا را توزجمجمه انسان های اولیهاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فواقعیت تقویت شدهداروی جدید برای میاستنی بحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستماجرای عجیب گالیلهرموزی از نخستین تمدن بشرتو کز محنت دیگران بی غمیآیا جهان ذهن و افکار ما ممغط یک گیرنده استزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سای همه ی وجود منشیشه ی بازالتی و سیلیکوننگاه از درون قفس یا بیرونجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و ششاصول انجام برخی نرمش ها دمن کسی در ناکسی دریافتم بخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطاندخالت در ساختار ژنهاگیرنده باید سازگار با پیمحل درک احساسات روحانی درویا حقی از طرف خداتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمنقش گرمایش آب و هوا در همسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکایا این جمله درست است کسیشایسته نیست در جیب خود قرارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره جهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیبقا در ازای بیماریورزش در کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز برای زندگی سالم، یافتن تدر آستانه ی موج پنجم کوویپل خواجو اصفهانروزهای سختتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تنقش زنجبیل در جلوگیری از سلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاشش مرحله تکامل چشماز نشانه ها و آثار درک شدفلج خواب چیستجوسازی مدرنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخدا موجود استبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی روش های تربیتی کودکدرمان پوکی استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشریاضیات یک حس جدید استتیک و اختلال حرکتیافتخار انساننمیتوان بر سیاه سیاه نوشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تفتون های زیستیحق انتخابهوش عاطفی در زنان بیشتر ادقیق ترین تصاویر از مغز ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگترین خطایی که مردم مدرمان سرگیجه بدون نیاز بپاسخ گیاهان در زمان خوردمسئولیت در برابر محیط زیراه پیروزی در زندگی چیستتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتنه عدم مطلق بلکه عدم با قسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تفرزندان زمان خودحمله ویروس کرونا به مغزهیچگاه از فشار و شکست نتردو داروی جدید برای میاستبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبمنتظر نمان چیزی نور را بهتفاوت ها و تمایزها کلید بدرک احساسات و تفکرات دیگآلودگی هوا چالش قرن جدیدمعجزه های هر روزهرشد در سختی استتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشانوار عصب و عضلهساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز- از مغزتقوی تر باشحرکت چرخشی و دائمی کیهانهستي مادي ای که ما کوچکتردژا وو یا اشنا پنداریبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتمورد نادر همپوشانی دو بیتلاش های جدید در ALSدرد باسن و پا به دلیل کاهآینه در اینهمغز و اخلاقزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استنوشیدن چای برای مغز مفید سختی ها رفتنی استتغییراتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانعصب سیاتیکاز خود رها شوقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت نهمویتامین کا در سبزیجاتدانش، یک انسان را ناسازگباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورمکانیک کوانتومی بی معنی تمرکز بر هدفذهن خود را مشغول هماهنگیآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بیش از آنچه تصور میشوزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهسردرد عروقی میگرنچگونه آن شکری که می خوریمجنین مصنوعیاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زواقعیت خلا و وجود و درک مداروی جدید برای کاهش وزنبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستماده ی تاریکرمز و رازهای ارتباط غیر کتو پیچیده ترین تکنولوژی آیا جهش های ژنتیکی، ویرونفرت، اسیب به خود استزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواای آنکه نامش درمان و یادششکل های متفاوت پروتئین هادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتماصول توسعه ی یک ذهن کاملمن پر از تلخیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطاندر میان تاریکی و روشناییگالکانزوماب، دارویی جدیمحدودیت چقدر موثر استرویاها از مغز است یا ناخوتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمنقش پیش زمینه ها و اراده سفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکایا ابزار هوشمندی یا مغز شادی، پاداش انجام وظیفهارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستندجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختمنابع انرژی از نفت و گاز برخی ملاحظات در تشنج های در درمان بیماری مولتیپل پلاسمای غالبروش مقابله مغز با محدودیتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استنقش زبان در سلطه و قدرت اسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهششمین کنگره بین المللی ساز نظر علم اعصاب یا نرووسفلج دوطرفه عصب 6 چشمجامعه ی آسمانیجاودانگی مصنوعیهوش احساسیخدا نور آسمان ها و زمین ابه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سلولهای عصبی در تلادرمان آرتروز با ورزش موضپیوندهای پیچیده با تغییرمرگ و سوال از قاتلریتوکسیمابتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رنمای موفقیتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی معرفتیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی در زنان بیشتر ادل به دریا بزنبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبزرگترین درد از درون است درمان سرگیجه بدون داروپختگی پس از چهل سالگي به مستند جهان متصلراه انسان شدن، راه رفتن وتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالنهایت معرفت و شناخت درک عسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهحمایت از طبیعتهیپرپاراتیروئیدیسمدو سوی واقعیتبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتامنتظر زمان ایده آل نشوتفاوت ها را به رسمیت بشنادرک تصویر و زبان های مخلتآلودگی هوا و ویروس کرونامعجزه ی چشمرشد، رسیدن به یک هدف نیستتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدنوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکیحس متفاوتهستی ما پس از شروعی چگال دژاوو یا آشناپنداریبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگموسیقی نوتلاش های جدید در درمان فردرد زانو همیشه نیاز به جرآیندهمغز و سیر تکامل ان دلیلی زندگی هوشمند در خارج از زتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینعضلانی که طی سخن گفتن چقداز درخواست ها جدا شوقدرت ذهنحس و ادراک قسمت چهارمویتامین بی 12 در درمان درددائما بخوانبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمکانیزمهای دفاعی در برابتمرکز بر امروزذهن سالمآیا واکنش های یاد گرفته ومغز برای فراموشی بیشتر کزیرفون داروی ضد ام استاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستسرطان کمیت گراییچگونه انتظارات بر ادراک جنگ هفتاد و دو ملت همه را اختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت بیست و چهاستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانوالزارتان داروی ضد فشار داروی جدید برای ای ال اسگل درون گلدانماده ی خالیرمز گشایی از اتصالات مغزتو آرامش و صلحیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقاشی هایی با بوی گذشته یزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج ایمپلانت مغزیشکل پنجم مادهادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون اجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و اصول سلامت کمرمن بی من، بهتر یاد میگیرمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیاددر مانهای کمر دردگام کوچک ولی تاثیرگذارمحدودیت های حافظه و حافظرویاهای پر رمز و حیرتی درتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولنقش آتش در رسیدن انسان بهسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایا بیماری ام اس (مولتیپشب سیاه سحر شودارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب عامل دسته بندی و حفطبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشمنابع انرژی از نفت و گاز برخی مرزهای اخلاق و علوم در سال حدود 7 میلیون نفر پمبرولیزوماب در بیماری چروش های صرفه جویی در ایجاتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسنقش زبان در سلطه و قدرت اسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردصبور باشاز نظر علم اعصاب اراده آزفن آوری های جدید علیه شنافناوری هوش مصنوعی نحوه خجایی برای یاد گرفتن باقی هوش احساسیخدا بخشنده است پس تو هم ببه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی سيناپسها طی تکامل و درمان ام اس(مولتیپل اسکلپیوندی که فراتر از امکانمرگ انتقال است یا نابود شریسدیپلام تنها داروی تایتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو نمایش تک نفرهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورحقیقت آنطور نیست که به نظهوشمندی کیهاندلایلی که نشان میدهد ما ببیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبسیاری از مجرمان، خودشاندرمان سرطان با امواج صوتپدیده خاموش روشن در پارکمشکل از کجاستراه بی شکستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشینهایت در بی نهایتسیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تفساد اقتصادی سیتماتیک درحوادث روزگار از جمله ویرهاوکينگ پیش از مرگش رسالدولت یا گروهکبیماری دویککوچکی قلبمنحنی که ارتباط بین معرفتفاوت های بین زن و مرد فقدرک حقیقت نردبان و مسیری آلودگی هوا و پارکینسونمعجزه ی علمز گهواره تا گورتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزینوار عصب و عضلهساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز، از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس چشایی و بویاییهشت توصیه برای کاستن از ددگرگونی های نژادی و تغییبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابموسیقی هنر مایع استتلاش های جدید در درمان سردردهای سال گذشته فراموش آینده ی انسان در فراتر ازمغز کوانتومیزندگی و داراییتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولیننیکولا تسلاسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خواثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکغم بی پایاناز روده تا مغزقدرت عشقحس و ادراک قسمت نوزدهمویتامین بی هفدهداروهای مصرفی در ام اسبار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخما انسانها چه اندازه نزدتمساح حد واسط میان مغز کوآیا یک، وجود داردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زیرک ترین مردمتاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خسرعت فکر کردن چگونه استچگونه به سطح بالایی از هوجنگ و تصور از جنگاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و یکاستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید برای دیابتگل زندگیماده ای ضد التهابیرمز پیشرفت تواضع است نه طتو افق رویداد جهان هستیآیا خداباوری محصول تکاملچقدر به چشم اعتماد کنیمزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینایمپلانت مغزی و کنترل دو شکرگزار هر چیزی باش که داارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پاضطراب و ترسمننژیتبدون پیر فلکواکسن علیه سرطاندر محل کار ارزش خودت را بگامی در درمان بیماریهای محدودیت درک انسانرویای شفافتولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومنقش انتخاب از طرف محیط، نسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایا بدون زبان میتوانیم تشبیه سازی میلیون ها جهان ارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسینجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريبلوغ چیستوسواس، بیماری استمنابع انرژی از نفت و گاز برخی نکات از گاید لاین پردر عید نوروز مراقب تصادف پنج اکتشاف شگفت آور در موروش هایی برای کم کردن اضطتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش سجده بر عملکرد مغزسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عصبر لازمه ی پیروزی استاز نظر علم اعصاب اراده آزاز واقعیت امروز تا حقیقتفواید روزه داری متناوبجایی خالی نیستهوش بشری تهدید برای بشریخدای رنگین کمانبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری کجاست قسمت برداشت مغز ما از گذر زماندرمان تومورهای مغزی با اپیوستگی همه ی اجزای جهانمرگ تصادفیریشه های مشترک همه ی موجوتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسچند نرمش مفید برای کمردرسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض حقیقت افرادهوشیاری و وجوددنیا فریب و سرگرمیبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبسیاری از بیماری های جدیدرمان ضایعات نخاعیپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات نخاعیرابطه تشنج و اوتیسمتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرونهادینه سازی فرهنگ اختلاسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتحکمت الهی در پس همه چیزهاوکينگ پیش از مرگش رسالدوچرخه در کاهش دردهای کمبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسمنشأ اطلاعات و آموخته ها تفاوت های تکاملی در مغز ودرک دیگرانآلزایمرمعجزه ی علم در کنترل کرونزمین در برابر عظمت کیهانتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کساننوار عصب و عضله مهم در تشساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک (قسمت اول )و هر کس تقوای خدا پیشه کندانش قدرت استبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیمامیهمانهای ناخوانده عامل تلاش های جدید شرکت نورالدردی که سالهاست درمان نشآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز آیندگان چگونه است ؟زندگی بی دودتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندنیاز به آموزش مجازی دیجیسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی اثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استغم بی پایاناز سایه بگذرقضاوت ممنوعحس و ادراک قسمت هفتمویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهما انسانها چه اندازه نزدتنفس هوازی و میتوکندریآیا کیهان می تواند یک شبیمغز بزرگ چالش است یا منفعزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکسطح آگاهی، رخدادهای زندگچگونه باغبانی باعث کاهش جنگ داده هااختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و دواستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدداروی جدید ضد میگرنگلوله ی ساچمه ایماده، چیزی نیسترمز بقای جهش ژنتیکیتو انسانی و انسان، شایستآیا دلفین ها می تواند از نقش قهوه در سلامتیزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مایمپلانت مغزی کمک میکند شکست حتمیارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهاطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژي پاک سرچشمه حبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه ادر چه مرحله ای از خواب ، رگامی در درمان بیماریهای مخچه فراتر از حفظ تعادلروان سالمتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومنقش اتصالات بین سلولهای سفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایا تکامل هدفمند استشبیه سازی سیستم های کوانارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد جهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی منابع انرژی از نفت و گاز برخی نرمش ها برای درد زاندرمان نگهدارنده ی اعتیادپول و شادیروش هایی برای جلوگیری از توهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمنقش غذاها و موجودات درياسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پصبر و واقعیتچرا مردم با زندگی میجنگنصبر بسیار بایداز کجا آمده ام و به کجا میفیلمی بسیار جالب از تغییجاذبههوش در طبیعتخدایی که ساخته ی ذهن بشر به زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت برداشتت از جهان رو زیاد درمان تشنجپیام های ناشناخته بر مغز مرگی وجود نداردریشه های مشترک حیاتتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوچند جهانیسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو طوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسحقیقت انسانهوشیاری و افسردگیدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبسیاری از بیماری های جدیدرمانهای بیماری پارکینسپروژه ی ژنوم انسانیمشکلات بین دو همسر و برخیرادیوی مغز و تنظیم فرکانتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنچهار میلیارد سال تکامل بسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تفضا و ذهن بازحافظه میتواند بزرگترین دهدف یکسان و مسیرهای مختلدوچرخه سواری ورزشی سبک و بیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری منشاء کوانتومی هوشیاری اتفاوت های زبانی سرمنشا تدرک درست از خود و هوشیاریآملودیپین داروی ضد فشار معجزه در هر لحظه زندگیزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه اینوار عصب و عضله تعیین محلساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملحس و ادراک (قسمت دوم )وفور و فراوانیدانش محدود به ابعاد چهاربا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیمیوتونیک دیستروفیتلاش هایی در بیماران قطع درس گرفتن از شکست هاآینده با ترس جمع نمیشودمغز اندامی تشنه ی انرژی ازندگی در جمع مواردی را برتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عچیز جدید را بپذیرسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیاثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتغیرقابل دیدن کردن مادهاز علم جز اندکی به شما داقطار پیشرفتحس و ادراک قسمت هفدهمویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجما اکنون میدانیم فضا خالذهت را روی چیزهای مفید متتنفس هوازی و میتوکندریآیا گذشته، امروز وآینده مغز بزرگ چالشهای پیش روزیست شناسی باور حقیقت یا اولین مورد پیوند سر در انسعی کن به حدی محدود نشویچگونه تکامل مغزهای کنونیجنبه های موجی واقعیتاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیست و سواستخوان های کشف شده، ممکلزوم گذر انسان از حدها و بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرداروی جدید ضد الزایمرگلوئونماده، چیزی بیش از یک خلا رمز جهانتو با همه چیز در پیوندیآیا دلفین ها میتوانند بانقش مهاجرت در توسعه نسل ازبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب ایمپلانت نخاعی میتواند دشگفت نیست من عاشق تو باشمارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز بدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهدر ناامیدی بسی امید استگاهی لازم است برای فهم و مخچه ، فراتر از حفظ تعادلروبات ها قول میدهندتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقش تیروئید در تکامل مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکایجاد احساساتشبکه های مصنوعی مغز به درارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودت را از اندیشه هایت حفبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان منابع بی نهایت انرژی در دبرخی نرمش ها برای زانودرمان نابینایان آیا ممکنپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینروش هایی ساده برای کاهش اتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش غذاها و موجودات درياسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شباپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاریکی من و تو و گرد و غبااپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالصد قدح، نفتاده بشکستاز کسی که یک کتاب خوانده فیروز نادریجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی قسمت 11خدایا جز تو که را دارمبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسي علل احتمالي تغيير درمان جدید ALSپیدایش زبانمراحل ارتقای پله پله کیهرژیم های غذایی و نقش مهم تکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم چند جهانیسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستحقیقت اشیاهوشیاری کوانتومیدنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری های میتوکندریکمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبشکه ای که ته نداره پر نمدرماندگی به دلیل عادت کرپروانه ی آسمانیمشکلات روانپزشکی پس از سراز تغییرتکامل زبانامید نجاتچهار ساعت پس از کشتار خوکسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقا از نخستین هماننعناععلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استحافظه های کاذبهدف یکسان، در مسیرهای متدوپامین قابل حل در آببیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدمهمان ناخواندهتفاوت ایستایی و تکاپودرک عمیق در حیواناتآموزش نوین زبانمعرفت و شناختزمان چیستتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدنوبت کودکانساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلحس و ادراک قسمت 67وقاحت و تمسخر دیگراندانش بی نهایتبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریمیگرن و پروتئین مرتبط با تلاشی برای درمان قطع نخادست و پا زدن در سایه؟آیا فراموشی حتمی استمغز انسان ایا طبیعتا تمازندگی در سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملچیزی منتظر شناخته شدنتغییر عمودی سر انسان از پاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیغرور و علمازدواج های بین گونه ای، رقطره قطرهحس و ادراک قسمت هجدهمویروس های باستانی، مغز مداروهای ضد بیماری ام اس وبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورما از اینجا نخواهیم رفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتنفس بدون اکسیژنآیا پیدایش مغز از روی تصامغز بزرگ و فعال یا مغز کوزیست، مرز افق رویداد هستاولین هیبرید بین انسان و شلیک فراموشیچگونه جمعیت های بزرگ شکل جنسیت و تفاوت های بیناییاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستماستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی سل سپتگمان میکنی جرمی کوچکی در ماست مالیرمز جهان خاصیت فراکتالتو با باورهایت کنترل میشآیا دست مصنوعی به زودی قانقش میدان مغناطیسی زمین زبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ایمان به رویاشگفت انگیز بودن کیهانارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کنجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش کور و انسان بینا؟اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز برنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدر هم تنیدگی مرزها و بی مگاهی مغز بزرگ چالش استمخچه ابزاري که وظیفه آن فروبات های ریز در درمان بیتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشنقش حفاظتی مولکول جدید دسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکایران بزرگشبکیه های مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودروهای هیدروژنیبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئاندمنابع جدید انرژیبرخی نرمش های گردندرمان های اسرار آمیز در آپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودروش جدید تولید برقتوکل بر خداآسانی موفقیتنقش غذاها و موجودات درياسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش غذاها در کاهش دردهای سماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت صدای بم با فرکانس پایین، از آغاز خلقت تا نگاه انسافیزیک مولکولها و ذرات در جبران از دست رفته هاهوش عاطفی قسمت نهمخرما منبع بسیار خوب آنتی به سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع هوشیاری کجاست قسمت بررسی مغز با امواج مادون درمان جدید میگرن با انتی پیر شدن حتمی نیستمرز مرگ و زندگی کجاسترژیم های غذایی و نقش مهم تکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماچند جهانی و علمسیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی و مسیر روحانیحقیقت تنها چیزی است که شاهوشیاری سنتی یا هوشیاری دنیایی پر از سیاهچاله بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبشریت از یک پدر و مادر نیدرها بسته نیستپرواز از نیویورک تا لوس آمشکلات روانپزشکی در عقب راست دستی و چپ دستیتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعینون و القلمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهنحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از تکامل مغزدورترین نقطه ی قابل مشاهبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از مهندسی ژنتیک در حال تلاش تفاوت ارباب و رهبر حقیقیدرگیری قلب در بیماری ویرآمارهای ارائه شده در سطح مغز فکر میکند مرگ برای دیزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژینور از عمق تاریکیساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستعادت بد را ترک کناز تکامل تا مغز از مغز تا قانون جنگلحس و ادراک قسمت 74وقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان موفق به بازگردبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها میگرن و خوابتلاشی تازه برای گشودن معدست کردن در گوشآیا ممکن است موش کور بی ممغز انسان برای ایجاد تمدزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان چیزی خارج از مغزهای ما نیتغییرات منطقه بویایی مغزاثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهغربال در زندگیاسکلت خارجی در درمان اختلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت هشتمویرایش DNA جنین انسان، برداروی فامپیریدین یا نورلبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاما اشیا را آنطور که هستندذره ی معین یا ابری از الکتنها مانع در زندگی موارد آیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز بزرگترین مصرف کننده زاویه نگاه ها یکسان نیستاولین تصویر در تاریخ از سشلیک فراموشیچگونه جمعیت های بزرگ شکل جنسیت و تفاوت های بیناییاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهماسرار آفرینش در موجلزوم سازگاری قانون مجازابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرداروی ضد چاقیگنجینه ای به نام ویتامین ماست مالی با هوش انسانیرنگ کردن، حقیقت نیستتو باید نیکان را به دست بآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش محیط زندگی و مهاجرت دزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزاین پیوند نه با مغز بلکه شگفت زده و حیران باشارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز برنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی ددر هم تنیدگی کوانتومیگاهی جهت را عوض کنمخچه تاثیر گذار بر حافظهروبات کیانتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمننقش حیاتی تلومر دی ان آ دسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکایرادهای موجود در خلقت بشباهت مغز و کیهانارزش حقیقی زبان قسمت دومجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخورشید مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انسانمناطق خاص زبان در مغزبرخی یونها و مولکول های مدرمان های بیماری آلزایمرپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگروش صحبت کردن در حال تکامتوپیراماتآشنا پندارینقشه مغزی هر فرد منحصر بهسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واصرع و درمان های آناز انفجار بزرگ تا انفجار فیزیک هوشیاریجدا کردن ناخالصی هاهوش عاطفی قسمت هفتمخسته نباشی بابابهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53بررسی و اپروچ جدید بر بیمدرمان جدید کنترل مولتیپلپیشینیان انسان از هفت میمرز بین انسان و حیوان کجارژیم ضد التهابیتکینگیافسردگی و ساختار مغزچند روش ساده برای موفقیتسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی آرمانحقیقت خواب و رویاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدنیا، هیچ استبیماری وسواسکمردرد و علل آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد پنجمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپروتئین های ساده ی ابتدامشاهده گر جدای از شیء مشارجزخوانی هایی که امروز بتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با هماننوآوری ای شگفت انگیز دانسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث علم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تقفس را بشکنحافظه و اطلاعات در کجاست هدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب بیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی مهندسی بدنتفاوتهای جنسیتی راهی برادرگیری مغز در بیماری کویآن چیزی که ما جریان زمان مغز قلبزمان و گذر آن سریع استتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیارینور درونسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمعادت دادن مغز بر تفکراز تکامل تا مغز، از مغز تقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت 75وقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان نورون مصنوعی سبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستمیگرن و روزه داریتلاشی جدید در درمان ام اسدست آسمانآیا ما کالا هستیممغز انسان برای شادمانی طزندگی زودگذرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استسرگردانیچیزی شبیه نور تو نیستتغییرات مغز پس از 40 سالگیاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیمقالاتاسکار، لگوی هوشمندلووفلوکساسینحس و ادراک قسمت هشتاد و نویشن پروداروی لیراگلوتیدبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولما به جهان های متفاوت خودذرات کوانتومی زیر اتمی قتنها در برابر جهانآیا امکان بازسازی اندامهمغز حریص برای خون، کلید تزاوسکا درمان گوشراولین دارو برای آتاکسی فشنا در ابهای گرم جنوب نیاچگونه حافظه را قویتر کنیجهل مقدساختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهماسرار بازسازی اندام هالزوم عدم وابستگی به گوگل بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتداروی ضد چاقیگوهر با نظر دیگران سنگ نمماشین دانشرنگین کمانتو برای خزیدن خلق نشده ایآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش مرکز تنفس سلولی در بیزبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکاین اندوه چیستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، حقیقی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمنددر هم تنیدگی کوانتومی و پگذر زمان کاملا وابسته به مخاطب قرار دادن مردم، کاروح و آب حیاتتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیشباهت مغز با کیهان مادیارزش حقیقی زبان قسمت سومجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی به شناسایی کاخوش قلبی و مهربانیبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تومناطق خاصی از مغز در جستجبرخی اثرات مضر ویتامین ددرمان های بیماری اس ام ایپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانروشهای نو در درمان دیسک بتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پندارینقشه های مغزی جدید با جزیسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز بار خود بکاه تا پرواز فیزیک و هوشیاریجدایی خطای حسی استهوش عاطفی قسمت یازدهخطا در محاسبات چیزی کاملبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبررسی ژنها در تشخیص بیمادرمان جدید ام اسپیشرفت های جدید علوم اعصمرز جدید جستجو و اکتشاف، رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقچندین ماده غذایی که ماننسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیحقیقت در علم، هرگز نهایی هیچ نقطه ای مرکزی تر از ادندان ها را مسواک بزنید تبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کرونادرون قفس یا بیرون از آنپروتز چشممشاهده آینده از روی مشاهرحم مصنوعیتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چنوار مغز مشاهده ی غیر مستسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تقله برای دیدن نه برای به حافظه و اطلاعات در کجاستهر چیز با هر چیز دیگر در تدی متیل فومارات(زادیوا)(بیندیشکودکان خود را مشابه خود تمهربانی، شرط موفقیتتقلید مرحله ای نسبتا پیشدرگیری مغز در بیماران مبآنچه ناشناخته است باید شمغز ما کوچکتر از نیم نقطهزمان و صبرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟نوروفیبروماتوزسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکامل تا مغز، از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت 78وقتی پر از گل شدی خودت را دانشمندان یک فرضیه رادیکبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندمیگرن سردردی ژنتیکی که بتمایل زیاد به خوردن بستندست بالای دستآیا ما تنها موجودات زنده مغز انسان برای شادمانی طزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشسربازان ما محققا غلبه می نکاتی در مورد تشنجتغییرات آب و هوایی که به اجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش دتاثیر ویتامین دی بر بیمااساس انسان اندیشه و باور لوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت هشتاد و شواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی تشنجی دربارداریبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)ما با کمک مغز خود مختاريمذرات کوانتومی زیر اتمی قتنهاییآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز در تنهایی آسیب میبینزبان فرایند تکاملی برای اولین دروغشناخت و معرفت، و نقش آن دنگاه من، نگاه تو و یا حقیجهان فراکتالاختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوماصفهان زیبامقاومت به عوارض فشار خون بحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توداروی ضد تشنج با قابليت تگویید نوزده و ایمنی ساکتمبانی ذهنی سیاه و سفیدرهبر حقیقیتو تغییر و تحولیآیا راهی برای رفع کم آبی نقش نگاه از پایین یا نگاهزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکاین ایده که ذرات سیاهچالشگفتی های زنبور عسلارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی خلا، خالی نیستاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز برین نت به جای اینترنتدر هم تنیدگی کوانتومی و دگذشته را دفن کنمدل همه جانبه نگر ژنرالیروح در جهانی دیگر استتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدنقش داروهاي مختلف معروف سلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیشباهت های ریشه ای چند بیمارزش خود را چگونه میشناسجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی تعاملیخوش خیالی و خوش بینیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز اممنبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اختلالات عصبی مثانهدرمان های جدید ALSپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانروشهای شناسایی قدرت شنواتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استنقشه با واقعیت متفاوت اسسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته ابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استضایعه ی عروقی مخچهاز بحث های کنونی در ویروسفیزیک آگاهیجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت پنجمخطا در محاسبات چیزی کاملبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی بیماری التهابی روددرمان جدید ای ال اس، توفرپیشرفت در عقل است یا ظواهمرزهای حقیقی یا مرزهای ترژیم غذایی سالم و ضد التهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیچندجهانیسیاهچاله هاترک امروزابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هاحقیقت راستین انسان علم بهیچ چیز همیشگی نیستده روش موفقیتبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبعد از کرونادرون آشفته ی تو و ظاهر خنپروتز عصبی برای تکلممشاهدات آمیخته با اشتباهرحم مصنوعیتکامل شناخت انسان با کشفامیدوارینوار مغز با توضیح دکتر فاسکته مغزیتشنج چیستابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تقله سقوطحافظه ی هوش مصنوعیهر جا که جات میشه، جات نیدین اجباریبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده موفقیت هوش مصنوعی در امتتقلید از روی طبیعتدرگیری مغزی در سندرم کووآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز مانند تلفن استزمان واقعیت است یا توهمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استنورون هاي مصنوعی می توانستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتعدم توقف تکامل در یک اندااز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از آغازحس و ادراک قسمت 82وقتی تو از یاد گرفتن باز دانشمندان ژنی از مغز انسبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیمیگرن شدید قابل درمان استمایز یا کشف یگانگیدستورالعمل مرکز کنترل بیآیا مصرف مولتی ویتامین همغز انسان رو به کوچک تر شزندگی، مدیریت انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاسردرد میگرنچگونه مولکول های دی ان ایتغییرات تکاملی سر انسان احیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است دصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کملوتیراستامحس و ادراک قسمت پنجمواقعیت چند سویهداروی جدید ALSبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)ما بخشی از این جهان مرتبطذرات کوانتومی زیر اتمی قتنهایی رمز نوآوری استآیا احتمال دارد رویا از آمغز را از روی امواج بشناسزبان متغیراولین سلول مصنوعیشناخت حقیقت یا آرزوهای گنگاه مادی غیر علمی استجهان قابل مشاهده بخش کوچاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتماصل بازخوردمقایسه رقابت و همکاریبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تگوش دادن بهتر از حرف زدنمباحث مهم حس و ادراکروی و منیزیم در تقویت استتو جهانی هستی که خودش را آیاما مقهور قوانین فیزیکنقش نظام غذایی در تکامل مزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکاین ابتدای تناقض هاستشانس یا نتیجه ی تلاشارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش ماعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز برای یک زندگی معمولیدر هر سوراخی سر نکنگریه ی ابر، رمز طراوت باغمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروح رهاییتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشنقش درختان در تکاملسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسماکوییفلکسنتایج نادانی و جهلشباهت کیهان و مغزاز فرد ایستا و متعصب بگذرجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در کامپیوترهاخوشبختی چیستبه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده منبع هوشیاری کجاست قسمت برخی اصول سلامت کمردرمان های جدید میگرنپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایروشی برای بهبود هوش عاطف