دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ساختار فراکتال وجود و ذهن

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، بخش سوم: الکترون و راه حل جرم هولوگرافیک
اکتبر 2022 توسط دکتر اینس اوردانتا، فیزیکدان در بنیاد علوم رزونانس
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومیکه جدید ساخته شده است.. (Stodolna et a Physical Review Letters).
به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد
راه حل هولوگرافی، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
در قسمت اول این مجموعه با عنوان مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، قسمت اول اصل هولوگرافیک اصل هولوگرافیک را- که توسط دیوید بوم، گرارد هوفت، جیکوب بکنشتاین و استیون هاوکینگ توسعه داده شد- معرفی کردیم. این اصل بیان می کند که اطلاعات موجود در حجم یک سیاهچاله، به صورت هولوگرافیک در مرز یا افق رویداد سیاهچاله وجود دارد. (اینکه ماهیت سیاهچاله چیست و در درون آن، چه اتفاقی می افتد، موضوعی مبهم در علم است. عدم خروج نور- به عنوان مهمترین عامل شناسایی جهان توسط انسان امروز- سیاهچاله را در نگاه او موجودی مبهم و غیر قابل تصور می سازد. انتقال اطلاعاتِ درونِ چیزی مبهم روی سطحی- که تا حدی برای ناظر قابل درک است زیرا مرز بازتاب کردن نور می باشد- مشابه انتقال اطلاعات از جایی ناشناخته به مکانی قابل درک است.
انتقال اطلاعات موجود در وجودی ناشناخته، به ظاهر قابل درک، مشابه انتقال اطلاعات از جهان های ناشناخته و متعددی است که از طریق مرز گنگ خود با مرز قابل مشاهده در تماس هستند.
این ابهام و گنگی، حرکتی تراوشی است که در میان ناشناخته ها جاری می گردد و این ناشناخته ها- برای آنکه با هم در ارتباط باشند- به ناچار باید بسیار کوچک گردند و حتی به صفر نزدیک شوند. این نزدیک شدن به صفر، سبب می شود تعداد مرزهای تصوری میان این ناشناخته ها، به بی نهایت متمایل شود و درک را دشوارتر و دشوارتر کند زیرا در میان هر کدام از این نزدیک به بی نهایت ها مرزهای دیگری وجود دارد که انتقال را پردازش می کند.
انتقال اطلاعات- آنقدر که ساده تصور میشود- ساده نیست و از میان هزاران و شاید میلیون ها واسطه، می گذرد ولی میتوان با نگاه از بالای مرزها، انتقال را آسان تر کرد.)
در بخش دوم مدل هولوگرافیک تعمیم یافته تحت عنوان گرانش کوانتومی و راه حل جرم هولوگرافیک تعمیم نسیم حرمین از این اصل را معرفی کردیم که او در آن، اطلاعات حجم یا درجات آزادی را نیز در حجم گنجانده است. این تعمیم اجازه می دهد تا یک نسبت هولوگرافی تعریف کنیم که مسئول آنتروپی سطح به حجم یا انتقال پتانسیل اطلاعات Φ است و این، یک حالت پایدار یا تعادل ترمودینامیکی است و معادل یک ثابت سرعت جنبشی می باشد.
از طریق رویکرد هولوگرافی تعمیم یافته، متوجه شدیم که جرم پروتون از ساختار دانه‌ای مقیاس پلانکی فضازمان، بر حسب پتانسیل انتقال اطلاعات سطح به حجم Φ- که با افزایش شعاع ذره کاهش می‌یابد- ایجاد می‌شود.
این راه حل هندسی Φ یک محاسبه حالت پایدار یا مقدار تعادل ترمودینامیکی را برای تعداد زیادی از نوسانگرهای کوچک پلانک یا PSU ارائه می دهد که با هم می چرخند (با سرعت نور یا بسیار نزدیک به آن) تا گردابی را که ما آن را پروتون می نامیم تشکیل دهند.(گردابی به نام پروتون و نه یک توپ ساده) بنابراین، این راه حل هندسی به دینامیک و تکامل در زمان نیز مربوط می شود، مانند سرعت، تکانه و شتاب- که جنبه هایی مشمول نظریه ی نسبیت هستند. (طرح نسبیت به خصوص نسبیت عام- که سرعت ها در آن، محدود به سرعت نور نیست و قدرت انتقال و تاثیر، تا انتقال و تاثیر آنی پیش میرود- اقراری بر پرتوهایی است که با سرعتی فراتر از سرعت نور در کیهان ما وجود دارد و این پرتوها، حقیقت هر چیز از جمله اصطلاحاتی مانند پروتون و الکترون را از میان هزاران واسطه، به ناظر هوشمند می رسانند.
اولین مشاهده ی مستقیم از ساختار مداری یک اتم هیدروژن برانگیخته، با استفاده از یک میکروسکوپ کوانتومی هرچند پیشرفتی بزرگ در نگاه بر ساختار اتم از طریق پرتوهای نوری است ولی تکلیف بقیه ی پرتوهای ناشناخته ای را- که از حقیقت اتم، پرده برمیدارد- مشخص نمیکند.)
در بخش سوم، نشان خواهیم داد که چگونه دکتر آمیرا وال بیکر و همکاران جنبه ی دینامیکی را در رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافته برای توضیح جرم الکترون باز کرده اند تا توده ی الکترون را توضیح دهند. این محاسبه درمجله ی Physics Essays (2019) [1] منتشر شده است.

سرعت چرخشی (که سرعت زاویه‌ای نیز نامیده می‌شود) مجموعه‌ای از PSU ها است و گردابی را ایجاد می‌کند که ما آن را پروتون می‌نامیم و این سیستم را در معرض نسبیت خاص و اتساع جرم (تغییر جرم) قرار می‌دهد. این اتساع جرمی، تابعی از سرعت است.
نظریه ی نسبیت خاص اینشتین، توضیح می دهد یک جسم با توجه به یک ناظر خارجی (قاب مرجع خارجی مشاهده) وقتی نسبت به سرعت ناظر، به سرعت نور نزدیک میشود، دچار اتساع جرمی می گردد. بنابراین، حرمین استدلال کرد با دور شدن یک جسم از افق رویداد سطحیِ واحدهایِ پلانکِ متحرک- که پروتون را می‌سازند- سرعت جسم به سرعت کاهش می‌یابد، و با کاهش آن، انبساط جرمی جسم نیز خیلی سریع سقوط می کند.
اگر جرم کاهش یابد، نیروی گرانشی جسم نیز کاهش می یابد.
جرم یک جسم در حال سکون را جرم سکون می نامند (این جرم استاندارد m است که همه ی ما به آن عادت کرده ایم و یک مقدار و حالت پایدار است) و در این قسمت با m0 نشان داده می شود. نظریه ی نسبیت خاص می گوید که با حرکت جسم و افزایش سرعت، جرم آن با معادله m = ϒ m0 افزایش می یابد، که در آن ϒ یک ضریب تناسب بین m و m0 (ϒ = m/m0) است و مسئول این اتساع در جرم است و زمان نیز همینطور است). ϒ که به عنوان عامل لورنتس شناخته می شود، به نسبت v/c یعنی سرعت جسم v به سرعت نور c بستگی دارد. c = 299.792.458 m/s متر بر ثانیه است.
شکل، افزایش ضریب لورنتس ϒ (ϒ = m/m0) را برای هر جسم نشان می دهد (در اینجا بر حسب درصد سرعت v به سرعت نور از سرعت صفر تا سرعت نور افزایش می یابد).
ما می بینیم که این عامل ϒ با مقدار 1 شروع می شود، به این معنی که جرم جسم، جرم سکون آن است، یا m = m0 هنگامی که جسم در حال سکون است (v = 0)،
و با افزایش سرعت جسم، ϒ بسیار آهسته رشد می کند. (ϒ > 1) و جرم آن نیز افزایش می یابد، اما پس از آنکه سرعت v جسم به 90 درصد سرعت نور می رسد، ϒ به شدت شروع به افزایش می کند. بین 90% سرعت نور و خود سرعت نور (0.9c بنابراین، اغلب گفته می‌شود که هیچ جسمی نمی‌تواند به سرعت نور برسد و اگر به سرعت نور برسد، تبدیل به یک تکینگی می‌شود. (یعنی نقطه‌ای با جرم بی‌نهایت؛ فضازمان را مانند یک سیاه‌چاله منحنی می‌کند).
در شکل، فرمول کامل ضریب لورنتس ϒ را می بینیم که اغلب به صورت معکوس آن، ϒ به توان -1بیان می شود.


زمانی گفته می شود جسمی با سرعت نسبیتی حرکت می کند که سرعت آن در حدود 80 درصد سرعت نور یا بالاتر باشد. سرعت هایی که در زندگی روزمره خود با آن مواجه می شویم، در آن اثرات نسبیتی مانند اتساع جرم و زمان عمدتاً غیرقابل درک هستند. با این وجود، برای اینکه GPS ما موقعیت های دقیقی را ارائه دهد، این اثرات نسبیتی باید در نظر گرفته شود.
استفاده از تشبیه یک اردک لاستیکی در وان حمام پر از آب:
اگر اردک لاستیکی از سوراخ تخلیه ی آب، دور باشد، به آرامی به دور آن می چرخد، اما هر چه نزدیکتر می شود، سرعت چرخش آن با وارد شدن به ناحیه منسجم تر، به سرعت افزایش می یابد. ذرات متحرک آب است که گرداب ایجاد شده توسط گرادیان تبادل هوا و آب را در اطراف سوراخ تخلیه تشکیل می دهند. این گرداب یک تشبیه کامل از گردابی است که توسط تکینگی در مرکز سیاهچاله ایجاد می شود (اخیرا ثابت شده است که سیاهچاله ها ساختار گردابی را می پذیرند).
حال تصور کنید که گرداب با سرعت نور در حال چرخش است، به طوری که سرعت اردک لاستیکی تقریباً به سرعت نورِ در حال نزدیک شدن به زهکشی افزایش می یابد. افزایش جرم اردک باعث افزایش معادل نیروی گرانشی می شود که اردک لاستیکی روی محیط خود دارد. اگر اردک از زهکشی دور شود و سرعت آن کاهش یابد، اتساع جرمی اردک نیز کاهش می یابد.
در زمینه ی مدل هولوگرافی تعمیم یافته، ما یک اتم هیدروژن را- که عمدتاً از یک پروتون در هسته و یک الکترونِ در حال گردش به دور آن تشکیل شده است- می توانیم به صورت زیر تصویر کنیم: چون حجم پروتون با شعاع بار rp از این PSU تشکیل شده است و این PSUها به طور منسجم می چرخند(مشابه مولکول های آب که به طور منسجم برای ایجاد گرداب در زهکشی در مثال وان حمام با سرعت های نسبیتی حرکت می کنند) ابتدا الکترون را به عنوان یک ذره ی مشابه(اردک لاستیکی) تصور می کنیم که توسط میدان چرخشیِ ایجاد شده توسط پروتون به حرکت در می آید.
ما تصور می کنیم سرعت چرخش الکترون با نزدیک شدن به پروتونی- که در مرکز خود می چرخد- افزایش می یابد (معادل اردک لاستیکی که به تخلیه نزدیک می شود)، بنابراین، جرم الکترون نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، اگر یک الکترون در گردش این گرداب، از گرداب دور شود، سرعت آن کاهش می یابد و در نتیجه جرم آن نیز کاهش می یابد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
اگر معکوس ضریب لورنتس (φ-1 = m0/m) را به عنوان یک ذره ی کاوش شده ی در حال دور شدن از پروتونی- که با سرعت نور c می چرخد و به این ترتیب سرعت آن را کاهش می دهد- ارزیابی کنیم و ϒ-1 را رسم کنیم شکل خاصی را بدست می آورید. در این شکل می بینیم که جرم m از جرم سکون پروتون m = mp= m0 شروع می شود و با حرکت به سمت راست در امتداد محور افقی، سرعت کاهش می یابد (بنابراین نسبت v/c کاهش می یابد) و جرم m نیز کاهش می یابد و هنگامی که سرعت به مقدار v = αc رسید، به جرم شناخته شده الکترون me (m = me) تبدیل می شود، که سرعت مورد انتظار الکترون در اولین مدار اتم هیدروژن بور است.
. v ≈ c/137 = 2.18 x 106 m/s، α ثابت ساختار ظریف است
ویژگی های ϒ-1 که به تازگی توضیح دادیم بسیار گویا است. آنها به ما می گویند به نظر می رسد یک انتقال مداوم از جرم پروتون به جرم الکترون وجود دارد که از طریق سرعت آنها بیان می شود. بنابراین، به جای اندیشیدن در مورد الکترون به عنوان یک سیستم جداگانه مانند ذره ای که به دور هسته می چرخد، می توان الکترون را به عنوان یک ویژگی ذاتی دینامیکی پروتون در نظر گرفت؛ توزیع یا ابری از انرژی پتانسیل که به طور فضایی از پروتون به شعاع امتداد می یابد و در آن حجم، ابر الکترونی اتم بور هیدروژن را در بر می گیرد. دیدیم که الکترون در سرعت مورد انتظار در مدار اول مدل بور اتم هیدروژن، به جرم me می رسد.
شعاع بور (a0) ثابتی است که محتمل ترین فاصله بین هسته و الکترون یک اتم هیدروژن را در حالت پایه ی آن نشان می دهد (حالت پایه به این معنی است که الکترون در حالت بنیادی اتم قرار دارد: اولین مدار یا سطح اتمی n=1)، و مقدار آن a0 = 5.29177210903(80)×10-11 m است (اعداد داخل پرانتز نشان می‌دهند که در این آخرین شکل‌ها عدم قطعیت وجود دارد؛ این دقت مقدار را مشخص می‌کند).
برای وضوح بیشتر به شکل مراجعه کنید.


بنابراین، ما باید رابطه ی نسبت هولوگرافیک را در نظر بگیریم، زیرا شعاع PSUهای هم‌نوسان پلانک را فراتر از شعاع بار پروتون گسترش می‌دهیم (r > rp) که در آن rp شعاع بار پروتون است. بنابراین منطقی است که یک رابطه ی سرعت را در راه حل جرم هولوگرافی در نظر بگیریم و این، در سرعت های کمتر از سرعت نور c (vrp ظاهر می شود. با استفاده از رویکرد هولوگرافی، باید انتظار داشته باشیم که شعاع r بزرگتر از rp است (یعنی برای همه r > rp) جرم m کوچکتر می شود یا کمتر از جرم پروتون mp (m < mp) کاهش می یابد.
این ملاحظات ما را متوجه می‌کند که معادله ی هولوگرافی- که قبلاً برای جرم پروتون( mp (mp = 2 Φ ml ارائه شده در قسمت دوم این سری به دست آمده است- می‌تواند به عنوان اتساع جرم نیز تفسیر شود (در این مورد، کاهش جرم، زیرا ما از سرعت نور، دور می شویم) چون mp بسیار کوچکتر از جرم پلانک ml است، گویی رابطه d سرعت یا عامل لورنتس قبلاً با این ضریب 2 Φ در نظر گرفته شده است، و تمام کاری که ما باید انجام دهیم این است که آن را گسترش دهیم.
رابطه ی سرعت با افزایش شعاع r فراتر از شعاع پروتون rp (و همچنین نسبت سطح به حجم هولوگرافیک بر حسب این شعاع متغیر r، افزایش می‌یابد، ضریب 2 در راه حل هولوگرافی برای پروتون جایگزین می‌کند. پارامتر هندسی ناشناخته β، به دست آوردن یک معادله کلی mr = β Φr,l ml که با دورتر شدن از شعاع پروتون rp، جرم mr کاهش می یابد.
بنابراین، بیان اتساع جرمی اکنون به نسبت سطح به حجم هولوگرافیک Φr,l که بر اساس PSU هایی است که سطح و حجم را پر می کند (که هر دو به شعاع متغیر r بستگی دارند) مقیاس β، به جای وابستگی به فاکتور لورنتز سابق ϒ که به رابطه سرعت ،v/c بستگی دارد.
به طور برجسته، هنگامی که شعاع r به شعاع بور a0 می رسد (یعنی زمانی که r = a0)
و با استفاده از یک عامل هندسی β = 1/(2α) نویسندگان، جرمی را در تطابق دقیق با جرم تجربی الکترون پیدا می کنند! این فرضیه ی اولیه پروتون-الکترون، سیستم، به عنوان یک موجود پیوسته را تایید می کند. بنابراین، راه حل جرم الکترون محدود را می توان در فرمولی ارائه کرد:
که در آن rl شعاع پلانک rl = l / 2 است که l طول پلانک است.
این راه حل از این فرضیه پشتیبانی می کند که ضریب هندسی β = 1/(2α) در عبارت، مشابه عامل لورنتس است، اما از نظر فاصله (شعاع) به جای سرعت، و از جرم پلانک مستقیماً و بدون توقف در پروتون، به جرم الکترون امتداد می یابد. اگرچه می دانیم که پروتون به طور ضمنی در این عبارت گنجانده شده است، زیرا شعاع آن بین شعاع پلانک و شعاع بور است (rl < rp < a0). این همچنین نکاتی را در مورد مشکل سلسله مراتبی ارائه می دهد که در بخش بعدی مورد بحث قرار می گیرد.


با این راه حل، دکتر وال بیکر و همکاران. یک جرم me = 9.10938(30)x10-28 گرم با دقت ده به توان منفی پنج پیدا کردند، که در درون دقت آزمایش است زیرا در 1σ در مقایسه با مقداریعنی CODATA 9.10938(37) x 10-28 دقیق است. در مقایسه با معادله (1) برای جرم الکترون توضیح داده شده در مقاله RSF قبلی، ما با عنوان تاریخچه مختصر الکترون-همانطور که می‌توانیم به خاطر بیاوریم- me با استفاده از ثابت Rydberg و سرعت نور، c، در میان سایر تجربیات تجربی محاسبه شد.
راه حل هولوگرافیک ما قابل توجه است زیرا تنها از ملاحظات هندسی و سرعت اصل اول مشتق شده است!
در مثال اردک لاستیکی، دو تفاوت باید ذکر شود.
اول، اردک بخشی ذاتی از آب در وان نیست، در حالی که الکترون ذاتاً بخشی از دینامیک پروتون در اتم هیدروژن است.
ثانیاً، ما می دانیم که اردک در زهکشی سقوط می کند زیرا وان حمام در شرایط تشدید نیست و به طور معمول حالت های موج ایستاده ی تشدید یا چرخشی ایجاد نمی کند. اگر وان در شرایطی بود که حالت تشدید ناشی از کل دینامیک آب را در یک حلقه ی بازخورد ایجاد می کرد، اردک در یک مدار پایدار می چرخید، مدار پایدار همان چیزی است که ما در مثال هیدروژن، آن را الکترون محدود می نامیم.
در این دیدگاه، الکترون محدود (یعنی الکترون داخل هیدروژن) اولین شرایط مرزی (اولین حالت نوسان یا شرایط رزونانت و موج ایستاده) است که توسط اسپین و دینامیک تداخل موج نوسانات خلاء در داخل حجم پروتون ایجاد می‌شود و در شعاع بور a0 اتفاق می افتد. (برگرداندن یافته های ریزترین اجزای هستی به نوسانات خلا، ما را از گیج شدن در مورد علت پیدایش جهان هستی باز میدارد؛ هرچند خود این نوسانات بدون علت نیستند و قبل از آنها باید به دنبال علت های دیگری گشت.))
از آنجا که این اولین شرط مرزی پایدار است، به عنوان یک اوربیتال، تعبیر شده است، اما در واقع، این اوربیتال، ابری از انرژی پتانسیل، یا به طور دقیق تر، بار است که ما آن را الکترون می نامیم، همانطور که مکانیک کوانتومی پیش بینی کرده بود؛ به جز اینکه ماهیت احتمالی آن آنطور نیست که توسط نظریه ی کوانتومی تفسیر شده است، بلکه واقعی است. این یک توزیع موج ایستاده ی واقعی بار (یا قطبش ناشی از اسپین یا تکانه زاویه ای) در اطراف پروتون است.
دکتر وال بیکر می گوید:
این راه حل هولوگرافیک برای من نه فقط بسیار دقیق است، بلکه بینشی به دینامیک فیزیکی و مکانیکی ساختار خلاء مقیاس پلانک دانه ای فضازمان و نقش آن به عنوان منبع تکانه، جرم و بار زاویه ای می دهد. این تعریف به وضوح نشان می دهد که سرعت های زاویه ای دیفرانسیلِ رفتار منسجم جمعی بیت های اطلاعاتی پلانک ،(PSU) شرایط مرزی مقیاس خاص و روابط جرم-انرژی را- که ما پروتون، الکترون و غیره می نامیم- تعیین می کند.
این شرایط مرزی خاص با ضریب هندسی کلی و کامل βΦr,l (تعریف میشود و این، مشابه ضریب لورنتس برای مدل هولوگرافی تعمیم یافته) در عبارت mr تعریف می شود که با دور شدن از شعاع پلانک rl (، از جرم پلانک به ذرات دارای جرم کوچکتر کاهش می یابد. rl طول پلانک، l تقسیم بر 2، (یا rl = l/2) است.


به علاوه، این راه حل نیازی به تفسیر احتمالی الکترون ندارد، زیرا الکترون، پروتون و همه جرم ها از یک گرادیان سرعت، بیرون می آیند که یک گرادیان چگالی و رفتار منسجم نوسانات خلاء را ایجاد می کند، و چرخش های واقعی خلاء کوانتومی است. بنابراین، این راه حل، ماهیت احتمالی تفسیر کپنهاگ از مکانیک کوانتومی را با چاپ مجدد یک رفتار مکانیک کلاسیک یا سیال(هر چند نسبیتی، با توجه به سرعت های موجود باشد) در قلمرو اتمی به چالش می کشد.
(تفسیر کپنهاگن می گوید نگاه ناظر بر وجود و رفتار ذرات کوانتومی، تاثیر گذار است ولی واقعیت را از آنچه در هستی وجود دارد، می زداید ولی آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و تفسیر جدید مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، جهان پیرامون ناظر هوشمند را واقعیتی در نظر میگیرد که با توجه به ظرفیت ناظر هوشمند، در ذهن او جای می گیرد.
آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر، عامل این تفاوت در رفتار را نگاه ناظر و وجود او در جهان خاص خودش می بیند و می گوید ناظران با توجه به وجود در جهان خود، متفاوت خواهند دید ولی در نظریه ی هولوگرافیک ژنرالیزه، آنچه واقعیت دارد، بر سطح اجسام جلوه گری می کند. سیاهچاله یا هر وجود دیگر، با توجه به سطحی- که در معرض دید ناظر هوشمند قرار میدهد- در سطح، جلوه گری میکند و آشکار میشود و سطح، نشان دهنده ی حجم و حتی ابعاد فراتر از حجم است.
در این دیدگاه، ناظر هوشمند است که واقعیت اشیای اطراف خود را به شکلی- که هماهنگ یا ظرف ذهن و وجود اوست- ترجمه میکند.
در اینجا هم ناظر تعیین میکند چه بخشی از حقیقت رویت شود.

بر خلاف تفسیر کپنهاگن- که واقعیت موجود را نفی میکند و آنچه در ذهن تولید میشود را صرفا برداشتی ذهنی بر اساس نیازهای ناظر میداند- در آزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و انعکاس واقعیت موجود در سطح در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه، واقعیت وجود دارد ولی ناظر می تواند بخشی از واقعیت را با توجه به قدرت نگاه و برداشت خود یعنی قدرت ترجمه آن واقعیت، آشکار کند.)
علاوه بر این، از آنجا که بخش هندسی توصیف ضمنی در راه حل هولوگرافی، مبتنی بر هندسه و گسستگی موجودیت‌های PSU، در طبیعت کوانتیزه می‌شود، به این ترتیب به طور طبیعی، نسبیت عام (در عامل β، که از ملاحظات نسبیتی ناشی می‌شود.) و فیزیک کوانتومی (در جرم پلانک در ml) را پل می‌کند از آنجایی که این PSU ها نیز بیت های اطلاعاتی هستند، این راه حل، هم گرانش و هم نسبیت را با نظریه ی اطلاعات (آنتروپی) مرتبط می کند.
گسترش راه حل هولوگرافی برای اتم های دیگر
راه حل یک الکترون را می توان به شعاع های دیگر زیر شعاع بور بسط داد. این کار با گستردن راه حل جرم هولوگرافیک برای الکترون در حالت n = 1 به شعاع های کوچکتر از شعاع بور (r در معادله ی آنΦr(r) ، نسبت هولوگرافیک است، که اکنون تابعی است که برای شعاع های کوچکتر از a0 به شعاع r بستگی دارد و در آن N یک عدد صحیح است. سمت چپ معادله ی بالا- که راه حل جرم هولوگرافی را به عنوان تابعی از شعاع r بیان می کند- می تواند در هر مقدار برای r ارزیابی شود، و همانطور که در شکل نشان داده شده است، می توان رسم کرد. در اینجا مشاهده می شود که راه حل جرم هولوگرافیک با کاهش شعاع r (یعنی هنگام رفتن از راست به چپ در شکل، افزایش می یابد. همچنین می‌توانیم ببینیم که افزایش راه حل هولوگرافیک در مقادیر عدد صحیح خاص از meهر کدام به ترتیب با افزایش N به اتم‌های بعد از هیدروژن (یعنی بعد از m = me) مطابقت دارد.


اساساً، این بدان معنی است که این راه حل، جرم کل الکترون را برای هر اتم در جدول تناوبی به عنوان پتانسیل الکترونی کامل در حالت پایه (1 = n) هر اتم می دهد. شعاع- که میزان گردابه را مشخص می‌کند- با افزایش تعداد الکترون‌ها کاهش می‌یابد و این، نشان می‌دهد با افزایش پتانسیل الکترون، گرداب «سفت‌تر» می‌شود.
رسم راه حل جرم هولوگرافیک به عنوان تابعی از شعاع.
توجه: جرم هولوگرافی با me در شعاع های متناظر a0 /N برابر است. برای مثال، جرم هولوگرافی برابر با جرم یک الکترون در شعاع اتم هیدروژن در حالت n=1 است و این، برابر جرم دو الکترون در شعاع اتم هلیوم در حالت n=1 برابر با جرم سه الکترون در شعاع اتم لیتیوم در حالت n=1 و غیره است. توجه: این رابطه فقط برای سه عنصر اول در نمودار، نشان داده شده است اما برای همه عناصر شناخته شده ادامه دارد.


با این راه حل تعمیم یافته برای همه ی عناصر، N را به عنوان عدد اتمی Z شناسایی می کنیم و برای کسرهای تدریجی کوچکتر a0، یک رابطه متناسب جالب بین جرم هولوگرافی و جرم الکترون پیدا می کنیم، همانطور که در شکل مشاهده می شود. .
این اشتقاق جدید از ele ctron ، راه حل جرم هولوگرافیک را به اتم هیدروژن بور و به تمام عناصر شناخته شده در حالت بنیادی خود (n = 1 گسترش می دهد و ساختار اتمی و بار آنها را از طریق نوسانات الکترومغناطیسی مقیاس پلانک تعریف می کند. علاوه بر این، عدد اتمی Z به عنوان یک نتیجه ی طبیعی از این رویکرد هندسی ظاهر می شود.


با توجه به توصیف دینامیکی اتم هیدروژن، چون مدل هولوگرافیک هرمیان، پروتون را به صورت سیاهچاله نشان می دهد(همانطور که در قسمت دوم این مجموعه توضیح داده شد)، می توان کل اتم (پروتون و پوسته های الکترونی آن) را طوری در نظر گرفت که گویی یک سیاهچاله بوده است و در آن، الکترون نشان دهنده ارگوسفر پروتون سیاهچاله ای است.
موازی مشابهی بین اتم بور و سیاهچاله ها، اخیراً توسط اخترفیزیکدان / فیزیکدان نظری کریستین کوردا، سردبیر مجله بین المللی ژورنال فیزیک انرژی بالا، گرانش و کیهان شناسی و فیزیک نظری پیشنهاد شده است.
در مدل کوردا [2] [3] یک سیاهچاله، شبیه به مدل نیمه کلاسیک اتم هیدروژن بور است و در آن، حالت‌های نرمال کوانتومی (QNM) ارتعاش در اتم، نشان‌دهنده ی پرش الکترون بین اوربیتال‌ها و قدر مطلق است. فرکانس‌های الکترومغناطیسی QNM که توسط انتشار و جذب ذرات(معادل تابش هاوکینگ در سیاه‌چاله‌ها) ایجاد می‌شوند، پوسته‌های انرژی سیاه‌چاله ی گرانشی «اتم هیدروژن» را نشان می‌دهند.(تابش هایی- که بخش بسیار کوچکی از آن در دسترس ماست- زیرا قدرت ادراکی انسان امروز، محدود به پیشرفت های تکنولوژیک و توانایی های ذهنی او و نه بیشتر است.)

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [11/7/2022 9:17 AM]
همانطور که در مقاله ی قبلی تاریخچه ی مختصر الکترون توضیح دادیم، از مدل بور برای تعیین ویژگی های خاصی از طیف اتمی استفاده شد. مدل بور لایه‌های الکترونی متحدالمرکزی را در نظر گرفت که الکترون‌ها بین آنها پرش می‌کنند، و این جهش‌ها با اشکال مشاهده شده در طیف‌های گسیلی، مرتبط بودند. این نظم طیف‌های خطی با نظم‌های خاصیت شیمیایی مرتبط بود، و استدلالی برای طیف اشعه ی ایکس عناصر ارائه کرد که توسط هنری موزلی در سال 1914 انجام شد تا یک مبنای تجربی در توافق با جدول تناوبی عناصر ایجاد شده در دهه‌های قبل، در سال 1869 ایجاد شود.
از آنجا که ساختار اتم در آن زمان، ناشناخته بود، مندلیف عناصر را با اندازه‌گیری جرم اتمی آن‌ها سازماندهی کرد و این معیار دقیقی برای پیش‌بینی خواص شیمیایی آنها بود. پس از کشف هسته ی اتم توسط ارنست رادرفورد در سال 1911، مدل بار اعداد صحیح هسته و مقدار آن، بعداً توسط موزلی به صورت آزمایشی تأیید شد و بار هسته ای را تعداد پروتون های هسته، تعریف کرد و آن را اتمی نامید.
یک جنبه ی ترمودینامیکی برای راه حل هولوگرافیک برای الکترون و گسترش آن به همه اتم ها وجود دارد که با نسبت هولوگرافیک Φ مرتبط است که نرخ انتقال اطلاعات حجم به سطح است، شبیه به ثابت جنبشی k(T) مورد استفاده در واکنش های شیمیایی، یک واکنش شیمیایی اساساً یک بازآرایی اتم‌ها در داخل یک مولکول یا تبادل اتم‌ها بین مولکول‌ها (تبادل یک عدد صحیح از اتم‌ها) است. برای اینکه هر یک از اینها اتفاق بیفتد، تغییری در انرژی وجود دارد.
(مدل هولوگرافیک، بیان میکند که واقعیت اشیاء در قالبی روی سطح جلوه گری میکند که توسط ناظر هوشمند، قابل مشاهده است. آنچه دانشمندان گذشته در مورد الکترون و پروتون بیان کردند، جلوه گری حقیقت اشیا در قالب ذهنی آنها بود.
به همین ترتیب آنچه در آینده در این مورد بیان خواهد شد و آنچه در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه ی نسیم هرمیان مطرح میشود و الکترون را جلوه ی دیگری از پروتون در سطح دیگر انرژی تصور میکند، تفسیری از آن حقیقت ناشناخته در کیهان است که بیان آن در قالب فرمول های ریاضی آسان می شود.)
اگر واکنش شیمیایی، اندوترمیک باشد (اندوترمیک به معنای جذب گرما)، باید مقدار معینی انرژی برای انجام آن تامین کرد(معمولاً با گرم کردن ظرف حاوی مواد واکنش). از این رو، این واکنش خود به خود اتفاق نمی افتد. اگر واکنش گرمازا باشد (گرما، آزاد می کند)، به طور خود به خود اتفاق می افتد و انرژی آزاد می کند (معمولاً به شکل گرمایی). این ویژگی واکنش های شیمیایی با k(T) مرتبط است، یک ثابت سرعت واکنش که به دمای T بستگی دارد و با انرژی آزاد فعال سازی گیبس، مرتبط است، کمیتی که می تواند به عنوان انرژی مورد نیاز برای رسیدن به حالت گذار یک واکنش شیمیایی- که واکنش دهنده ها را به محصولات تبدیل می کند- در نظر گرفته شود.
در مورد نسبت هولوگرافی Φ، می توان آن را به عنوان یک ثابت سرعت جنبشی یا واکنش مرتبط با انرژی آزاد گیبس در تبادل اطلاعات سطح به حجم، یعنی تبادل انرژی در افق رویداد مشاهده کرد. در این معنا، Φیک محاسبه ی حالت پایدار ترمودینامیکی را نشان می دهد.


قانون مقیاس جهانی- که توسط نسیم حرمین و اولیور آلیرول منتشر خواهد شد، با عنوان یکسان سازی ثابت مقیاس نیروها، میدان ها و ذرات در پلاسمای خلاء کوانتومی بر این اصل، استوار است و یافتن ضریب هندسی مناسب و کامل برای اندازه گیری جرم ها و شعاع همه ی اجرام، از مقیاس پلانک و پایین تر، تا جهان و فراتر از آن است. از این رو، تبدیل به یک عامل هولوگرافی مقیاس یا فراکتال می شود ... این یک نظریه ی میدان یکپارچه ی کامل است!
https://www.resonancescience.org/.../the-generalized...


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
حس و ادراک (قسمت اول )زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانشربت ضد خلطداروی سل سپتقبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهچهار ساعت پس از کشتار خوکتوهم وجودگیرنده باید سازگار با پیذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک های بتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت هشتمسفر به مریخ در 39 روزابزار بقای موجود زنده از ظهور امواج مغزی در مغز مصدر هم تنیدگی کوانتومی و دلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکامل تا مغز، از مغز تمدل های ریز مغز مینی برینبرای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که نیاز به آموزش مجازی دیجیتیک و اختلال حرکتیپوست ساعتی مستقل از مغز درمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت سی و ششمسلسله مباحث هوش مصنوعیاثر مضر مصرف طولانی مدت رعوامل موثر در پیدایش زبادرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز استخوان های کشف شده، ممکمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت در عقل است یا ظواهروبات کیانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عخم شدن فضا-زمانسیگار عامل افزایش مرگ وماختلالات مخچهعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع بی نهایت انرژی در داعتماد به خودمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداومچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان یکپارچهآملودیپین داروی ضد فشار روشی جدید در درمان قطع نخاولین دارو برای آتاکسی فخبر مهم تلسکوپ هابلساهچاله ها تبخیر نمیشودارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت53به بالا بر ستارگان نگاه کمغز بزرگ چالشهای پیش روتفاوت مغز انسان و میمون همغز مانند تلفن استکلام و زبان، گنجینه ای بسنخستین تمدن بشریتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستآیا ما تنها موجودات زنده راه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بادنیا، هیچ استارزش خود را چگونه میشناسسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری گیلن باره و بیمارنقش نظام غذایی در تکامل متلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهجریان انرژی در سیستم های رشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسدیدگاه نارسای دوگانه ی مفیزیک و هوشیاریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناخت درون، شناخت بیرون؛مواد کوانتومی جدید، ممکنبیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز نقش درختان در تکاملتنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقایق ممکن و غیر ممکنزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرندائما بخوانفشار و قدرتاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازانقص در تشخیص هیجانات عامتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف مکانیسمی پیچیده در بدرگیری مغز در بیماری کویهندسه ی پایه ایتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک (قسمت دوم )زبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانشش مرحله تکامل چشمداروی ضد چاقیقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرنوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم بی خداییگالکانزوماب، دارویی جدیذهن سالمهوش مصنوعی از عروسک های بتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجمسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقای موجود زنده از عقل مجادله گردر هر سوراخی سر نکنلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکامل تا مغز، از مغز تمدیون خود ناموجودبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرچیز جدید را بپذیرتیروفیبان موثر در سکته ی پوشاندن خود از نوررنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت سیزدهمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاثرات فشار روحی شدیدعوامل ایجاد لغت انسانی و درمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز استروژن مانند سپر زنان دمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل زبانپیشرفت ذهن در خلاقیت استروح در جهانی دیگر استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملخونریزی مغز در سندرم کووسیاهچاله های فضایی منابعاختلالات حرکتی در انسانغم بی پایانمنابع جدید انرژیاعتماد به خودمغز آیندگان چگونه است ؟مشاهده آینده از روی مشاهبزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان یکپارچهآموزش نوین زبانروشی جدید در درمان نابیناولین دروغخدا موجود استسایه را اصالت دادن، جز فرارتباط هوش ساختار مغز و ژمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبه بالاتر از ماده بیندیشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز مادران و کودکان در زمکلرال هیدرات برای خواباننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوادندان ها را مسواک بزنید تاز فرد ایستا و متعصب بگذرسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری آلزایمر، استیل کونقش نظریه تکامل در شناساتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از چرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخجریان انرژی در سیستم های رشد در سختی استاگر با مطالعه فیزیک کواندژا وو یا اشنا پنداریفیزیکدانان ماشینی برای تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناسایی تاریخچه ی تکاملیموجود بی مغزی که می تواندبیوگرافیهیچ اندر هیچنقش ذهن و شناخت در حوادث تنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حل مشکلزندگی زودگذرابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشداروهای مصرفی در ام اسفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدبازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ونقطه بی بازگشتتو در میانه ی جهان نیستی کشف ارتباط جدیدی از ارتبدرگیری مغز در بیماران مبهندسه ی رایج کیهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسهندسه بنیادینتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 67زبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانششمین کنگره بین المللی سداروی ضد چاقیقدرت مردماز تکینگی تا مغز از مغز تماشین دانشبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعینوار مغز مشاهده ی غیر مستتوهم تنهاییگام کوچک ولی تاثیرگذارذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی از عروسک بازی ترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت پنجاهسفر دشوار اکتشافابزار بقای موجود زنده از عقلانیت بدون تغییردر والنتاین کتاب بدید هملحظات خوش با کودکاناز روده تا مغزمدیریت اینترنت بر جنگبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتچیزی منتظر شناخته شدنتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدرنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت ششمسم زنبور ، کلیدی برای واراثرات مفید قهوهعواملی که برای ظهور لغت ادرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار آفرینش در موجمرز بین انسان و حیوان کجابرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل زبانپیشرفتی مستقل از ابزار هروح رهاییجهل مقدسانسان ها می توانند میدان خواندن ، یکی از شستشو دهنسیاهچاله ها، دارای پرتو اختلالات صحبت کردن در انغم بی پایانمناطق خاصی از مغز در جستجاعداد بینهایت در دنیای ممغز انسان ایا طبیعتا تمامطالبه ی حق خودبزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کنونی و مغز بزرگتریآمارهای ارائه شده در سطح روشی جدید در درمان سکته ماولین سلول مصنوعیخدای رنگین کمانساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط پیوسته ی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه خودت مغرور نشومغز بزرگترین مصرف کننده تفاوت ها را به رسمیت بشنامغز چون ابزار هوش است دلیکمردردنخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی غیر تصادفآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه پیروزی در زندگی چیستایندرالدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز مخالفت بشنوسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری الزایمرهوش احساسینقش هورمون های تیروئید دتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی چراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آجستجوی متن و تصویر به صورز گهواره تا گوراگر تلاش انسان امروز برادژاوو یا آشناپنداریفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکنیکی تا مغز از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اموجودات مقهور ژنها هستندبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترنقش روی و منیزیم در سلامتتنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانوهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحلقه های اسرارآمیززندگی، مدیریت انرژیابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شداروهای ام اسقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترنمیتوان با بیرون انداختنتوقف؛ شکستکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرگیری مغزی در سندرم کوودرگیری مغزی در سندرم کووهندسه در پایه ی همه ی واکتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 74زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانصبر بسیار بایدداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز- از مغز مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برنوار مغز در فراموشی هاتوهم جدایی و توهم علمگامی در درمان بیماریهای ذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی از عروسک بازی ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت پنجاه و یسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از عقیده ی بی عملدر یک فراکتال هر نقطه مرکلرزش ناشی از اسیب به عصباز سایه بگذرمداخله ی زیانبار انسانبرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توچیزی خارج از مغزهای ما نیتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایدرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتسماگلوتید داروی کاهش دهناثرات مفید روزه داریعوارض ازدواج و بچه دار شددرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز اسرار بازسازی اندام هامرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریچگونه حافظه را قویتر کنیتکامل زبان انسان از پیشیپاسخ گیاهان در زمان خوردروزه داری متناوب، مغز را جهان فراکتالانسان یک کتابخانه استخواب سالم عامل سلامتیسیاهچاله و تکینگی ابتدایاختلالات عضلانی ژنتیکغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت بقای حقیقی در دور ماندن امغز انسان برای ایجاد تمدمطالبی در مورد تشنجبسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویاچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان کاملی در اطراف ما پرآن چیزی که ما جریان زمان ريتوکسيمب در درمان ام اساوکرلیزوماب داروی جدید شخدایی که ساخته ی ذهن بشر ساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط انسانی، محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه دنبال رستگاری باشمغز حریص برای خون، کلید تتفاوت های بین زن و مرد فقمغز چگونه صداها را فیلتر کمردرد ناشی از تنگی کانانرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش تمدنی عجیب و شگفت انسراه انسان شدن، راه رفتن وایا کوچک شدن مغزانسان الدو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش احساسینقش هورمون زنانه استروژنتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آجستجوی هوشیاری در مغز مازمین در برابر عظمت کیهاناگر خواهان پیروزی هستیدگرگونی های نژادی و تغییفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز و از مغز شواهدی از نوع جدیدی از حاموسیقی نوبیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسمنقش روزه داری در سالم و جتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در هفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحمله ویروس کرونا به مغززونیسومایدابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدداروهای تغییر دهنده ی سیقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال نمیتوان بر سیاه سیاه نوشتولید مثل اولین ربات های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبکشتن عقیده ممکن نیستدرگیری اعصاب به علت میتوهندسه زبانِ زمان استتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریحس و ادراک قسمت 75زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانصرع و درمان های آنداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز- از مغز مباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از نوار مغز در تشخیص بیماری توهم جسمگامی در درمان بیماریهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای پیشرفته ارتباط علم و ادراک فقط مشاهده ی در کمتر از چند ماه سوش جدلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز علم جز اندکی به شما دامدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدچیزی شبیه نور تو نیستتکینگیپیچیدگی های مغزمگسروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک تا کمتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت شصت و دوسندرم کووید طولانیاثرات مضر ماری جواناعید نوروز مبارکدرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز اصل بازخوردمزایای شکلات تلخ برای سلبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرننگاه محدود و تک جانبه، مشتکامل ساختار رگهای مغزی پختگی پس از چهل سالگي به روزه داری و بیمار ی ام اس جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشخواب سالم عامل سلامتی و یسیاهچاله ی تولید کنندهاختراع جدید اینترنت کوانغرور و علممنبع هوشیاری کجاست قسمت بلندی در ذهن ما درک بلندیمغز انسان برای شادمانی طمطالعه ای بیان میکند اهدبسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان پیوستهآنچه ناشناخته است باید شریه زغالیايندگان چگونه خواهند دیدخسته نباشی باباساختن آیندهارتباط از بالا به پایین ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زودی شبکه مغزی به جای مغز در تنهایی آسیب میبینتفاوت های تکاملی در مغز ومغز ناتوان از توجیه پیداکمردرد و علل آننرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهشهای مفید و ذکاوتی که دراه بی شکستایا این جمله درست است کسیدو بار در هفته ماهی مصرف از نخستین همانند سازها تسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتنقش ویتامین K در ترمیم استلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه حفره در مغززمین زیر خلیج فارس تمدنی اپی ژنتیکدانش قدرت استفتون های زیستیاز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئموسیقی هنر مایع استبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش رژیم غذایی بر رشد و اتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحمایت از طبیعتزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودداروهای ضد بیماری ام اس وقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تما اشیا را آنطور که هستندبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنچند نرمش مفید برای کمردرتولید یا دریافت علمگل زندگیدرختان اشعار زمینهنر حفظ گرهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهلزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارداروی ضد تشنج توپیراماتقدرت ذهناز تکینگی تا مغز- از مغزتمجموعه های پر سلولی بدن مبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهنوار مغزی روشی مهم در تشختوهمات و شناخت حقیقتگاهی لازم است برای فهم و ذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت پنجاه و سسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا از نخستین هعلم و روحدر آرزوهایت مداومت داشتهلزوم سازگاری قانون مجازاازدواج های بین گونه ای، رمروری بر تشنج و درمان هایبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژننکاتی در مورد تشنجتکامل فردی یا اجتماعیپیچیدگی های مغزی در درک زرویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششسندرم گیلن باره به دنبال اجزای پر سلولی بدن انسان عامل کلیدی در کنترل کارآدرمان تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز اصل علت و تاثیرمسمومیت دانش آموزان، قمابرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعنگاه انسان محدود به ادراتکامل شناخت انسان با کشفپروژه ی ژنوم انسانیروزه داری سلول های بنیادجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاخواب عامل دسته بندی و حفطسیاره ی ابلهانادامه بحث تکامل چشممقالاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت بلوغ چیستمغز انسان برای شادمانی طمعماری، هندسه ی قابل مشابشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستناتوانی در شناسایی چهره تاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان پیوستهآنچه واقعیت تصور میکنیم ریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملساختار فراکتال وجود و ذهارتباط بین هوش طبیعی و هومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبه زیر پای خود نگاه نکن بمغز را از روی امواج بشناستفاوت های زبانی سرمنشا تمغز و اخلاقکمردرد با پوشیدن کفش منانرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نجهشهای مفید و ذکاوتی که درابطه تشنج و اوتیسمایا ابزار هوشمندی یا مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زناننقش ژنتیک در درمان اختلاتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موباینزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحق انتخابزمان چیستابتدا سخت ترین استدانش محدود به ابعاد چهارفروتنی و غروراز تکینگی تا مغز از مغز تشیشه ی بازالتی و سیلیکونمیهمانهای ناخوانده عامل بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش رژیم غذایی در رشد و اتو یک جهان در مغز خودت هسکتاب زیست شناسی باوردرک فرد دیگر و رفتارهای اهمه چیز در زمان مناسبتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحوادث روزگار از جمله ویرزیباترین چیز در پیر شدنابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان داروی فامپیریدین یا نورلقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تما به جهان های متفاوت خودبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیچند جهانیتولید پاک و فراوان انرژیچند جهانیتولید سلولهای جنسی از سلگلوله ی ساچمه ایدرد باسن و پا به دلیل کاههنر رها شدن از وابستگیتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت چهل و هفتزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقای موجود زنده از ضررهای مصرف شکر و قند بر دارویی خلط آورقدرت عشقاز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستنوار عصب و عضلهتوپیراماتگاهی مغز بزرگ چالش استذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت پنجاه و شسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزارهای بقا ازنخستین همعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهدر آسمان هدیه های نادیدنلزوم سازگاری قانون مجازااسکار، لگوی هوشمندمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کروناچگونه مولکول های دی ان ایتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند قلب خوک، به فرد دچارویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک سی و هفتمسندرم پیریفورمیساجزایی ناشناخته در شکل گعادت همیشه خوب نیستدرمان جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز اصل عدم قطعیت از کوانتوم مسیر دشوار تکامل و ارتقابرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردنگاه از بیرون مجموعهتکامل، نتیجه ی برنامه ریپروژه ی ژنوم انسانیروزهای سختجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودخودآگاهی و هوشیاريسیاره ابلهاناداراوون تنها داروی تاییتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت بلعیدن ستاره توسط سیاهچامغز انسان رو به کوچک تر شمعنی روزهبشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی نادیدنی ها واقعی هستندتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان پر از چیزهای اسرار آآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یخطا در محاسبات چیزی کاملساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرتفاوت ایستایی و تکاپومغز و اخلاقکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجوانان وطنرادیوی مغز و تنظیم فرکانایا بیماری ام اس (مولتیپدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نخستین همانند سازها تسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش گرمایش آب و هوا در همتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیحقیقت قربانی نزاع بین بی زمان و مکان، ابعاد کیهان ابتدایی که در ذهن دانشمندانش بی نهایتفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلنقش زنجبیل در جلوگیری از تو کز محنت دیگران بی غمیکتاب طبیعت در قالب هندسهدرک نیازمند شناخت خویش اهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومحکمت الهی در پس همه چیززیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانداروی لیراگلوتیدقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمبحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشچند روش ساده برای موفقیتتولترودینگلوئوندردی که سالهاست درمان نشهنر، پر کردن است نه فحش دتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهل و هشتزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقای موجود زنده از ضررهای شکر بر سلامت مغزداستانها و مفاهیمی اشتباقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز، از مغز محل درک احساسات روحانی دبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستنوبت کودکانتوانایی مغز و دیگر اجزای گذر زمان کاملا وابسته به رفتار مانند بردههوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت بیست و چهسفری به آغاز کیهانابزارهای بقای موجود زندهعلم به ما کمک میکند تا مودر آستانه ی موج پنجم کوویلزوم عدم وابستگی به گوگل اساس انسان اندیشه و باور مرکز حافظه کجاستبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شچگونه میتوان با قانون جنتکامل مداومپیوند مغز و سر و چالشهای رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیحس و ادراک- قسمت پنجاه و سندرم پس از ضربه به سراحیای بینایی نسبی یک بیمعادت کن خوب حرف بزنیدرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز اصول انجام برخی نرمش ها دمسئول صیانت از عقیده کیسبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختنگاه از دور و نگاه از نزدتأثیر نگاه انسان بر رفتاپروانه ی آسمانیروش مقابله مغز با محدودیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزخودآگاهی و هوشیاريسیاره ابلهانادب برخورد با دیگرانصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بنی عباس، ننگی بر تاریخمغز انسان رو به کوچکتر شدمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر کلام در آیات کلام بجهان پر از چیزهای جادویی آنها نمیخواهند دیگران راریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیمخطای ادراک کارماسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبوزون هیگز جهان را از متلمغزهای کوچک بی احساستفاوت ارباب و رهبر حقیقیمغز و سیر تکامل ان دلیلی کنگره بین المللی سردرد دچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پجواب دانشمند سوال کننده راز تغییرایا بدون زبان میتوانیم تدو سوی واقعیتاز نشانه ها و آثار درک شدسردرد تنشنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر انقش پیش زمینه ها و اراده تمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندنسبت ها در کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی حقیقت آنطور نیست که به نظزمان و صبرابتذال با شعار دیندانشمندان موفق به بازگردفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متنقش زبان در سلطه و قدرت اتو پیچیده ترین تکنولوژی کتاب، سفری به تاریخدرک و احساسهمه چیز، ثبت می شودتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومحافظه میتواند بزرگترین دزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درداروی تشنجی دربارداریقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطبحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگما تحت کنترل ژنها هستیم یبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز چندین ماده غذایی که ماننتومورها و التهاب مغزی عاگمان میکنی جرمی کوچکی در درس گرفتن از شکست هاهوموارکتوس ها ممکن است دتداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت چهل و دومزبان جانسوزابزار بقای موجود زنده از طلای سیاهدخالت در ساختار ژنهالمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز، از مغز محدودیت چقدر موثر استبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتنور درونتوازن مهمتر از فعالیت زیگذشته را دفن کنرفتار وابسته به شکلهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت بیست و یکسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزارهای بقای از نخستین علم بدون توقفدر درمان بیماری مولتیپل مقاومت به عوارض فشار خون استفاده از مغز، وزن را کممرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل چشمپیوند اندام از حیوانات برویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استحس و ادراک- قسمت بیست و پسندرم سردرد به دلیل افت فاحیای بینایی نسبی یک بیمعادت کردن به نعمتدرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز اصول توسعه ی یک ذهن کاملمسئولیت جدیدبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشنگاه از درون مجموعه با نگتئوری تکامل امروز در درمپرواز از نیویورک تا لوس آروش های صرفه جویی در ایجاجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصخودروهای هیدروژنیسیر آفرینش از روح تا مغز ادراک ما درک ارتعاشی است سوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به قفس های سیاهت ننازمغز ایندگان چگونه استمعجزه های هر روزهبعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هونازوکلسینتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان دارای برنامهآنان که در قله اند هرگز خریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشخطای حسارتباط شگفت مغز انسان و فستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی نهایت در میان مرزهامغزتان را در جوانی سیم کشتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز کوانتومیکنگره بین المللی سردرد دچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسجوسازی مدرنراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استدولت یا گروهکفلج نخاعی با الکترودهای از نظر علم اعصاب یا نرووسسردرد سکه ایمنبع خواب و رویابیماری تی تی پیهوشمندی کیهاننقش آتش در رسیدن انسان بهتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یانسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محقیقت افرادزمان واقعیت است یا توهمابداع دی ان ای بزرگترین دشکل های متفاوت پروتئین هدانشمندان نورون مصنوعی سفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که ببا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزنقش زبان در سلطه و قدرت اتو آرامش و صلحیکتابخانهدرک کنیم ما همه یکی هستیمهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)حافظه و اطلاعات در کجاست زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیداروی جدید ALSقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تمانند آب باشبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس نه به اعدامتومورهای نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین دست آسمانهورمون شیرساز یا پرولاکتتروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت چهل و سومزبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقای موجود زنده از طوفان فقر و گرسنگی و بی سدر مانهای کمر دردلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز، از مغز محدودیت های حافظه و حافظبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازنورون هاي مصنوعی می توانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگربه شرودینگر و تاثیر مشرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی از عروسک بازی تشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت بیست و دوسلول های بنیادیابزارهای دفاعی و بقای موعلم در حال توسعهدر سال حدود 7 میلیون نفر مقابله ی منطقی با اعتراضاستفاده از هوش مصنوعی در مرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانچگونه هموساپينس بر زمین تکامل و ارتقای نگاه تا عمپیوند سر آیا ممکن استرویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک- قسمت شصت و چهسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحساس گذر سریعتر زمانعادت دادن مغز بر تفکردرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمرمسئولیت در برابر محیط زیبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی نگاه حقیقی نگاه به درون اتئوری تکامل در پیشگیری و پروتز عصبی برای تکلمروش هایی برای جلوگیری از جهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادخورشید مصنوعیسیستم تعادلی بدنادغام میان گونه های مختلپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت به مغز خزندگان خودت اجازمغز ابزار بقای برتر مادیمعجزه ی علمژنها ، مغز و ارادهنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر کپسول نوروهرب بر تجهان در حال نوسان و چرخشآنزیم تولید انرژی در سلورژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند خطر آلودگی هواارتباط شگفت انگیز مغز انستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی ذهن و بی روحمغزتان را در جوانی سیمکشتقلید مرحله ای نسبتا پیشکنترل همجوشی هسته ای با هچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودجامعه ی آسمانیرجزخوانی هایی که امروز بایجاد احساساتدوچرخه سواری ورزشی سبک و فلج بل، فلجی ترسناک که آناز نظر علم اعصاب اراده آزسردرد عروقی میگرنمنتظر نمان چیزی نور را بهبیماری دویکهوشیاری و وجودنقش انتخاب از طرف محیط، نتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحقیقت اشیازمان پلانکابزار هوش در حال ارتقا ازشکل پنجم مادهدانشمندان یک فرضیه رادیکفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزانقش سجده بر عملکرد مغزتو افق رویداد جهان هستیکجای مغز مسئول پردازش تجدرک احساسات و تفکرات دیگهمیشه چشمی مراقب و نگهباتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدحافظه و اطلاعات در کجاست زیرک ترین مردمابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانداروی جدید s3 در درمان ام قانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تماه رجببحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحنه جنگ و نه خونریزیتومورهای ستون فقراتگویید نوزده و ایمنی ساکتدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش فوق العاده، هر فرد استری فلوپرازینافتخار انسانحس و ادراک قسمت نهمزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقای موجود زنده از طوفان زیباییدر محل کار ارزش خودت را بلوتیراستاماز تکینگی تا مغز، از مغز مخچه فراتر از حفظ تعادلبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسنورون های ردیاب حافظهتوسعه برخی شغل ها با هوش گزیده ای از وبینار یا کنفرقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت بیست و سوسلول های بنیادی منابع و اابعاد و نیازهای تکاملیعلم راهی برای اندیشیدن ادرمان های اسرار آمیز در آمقابله با کرونا با علم اساستفاده از انرژی خلامرگ چیستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانچگونه هوشیاری خود را توستکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهارویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا حساسیت روانی متفاوتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااحساسات کاذبعارضه جدید ویروس کرونا سدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز اضطراب و ترسمستند جهان متصلبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان نگاه دوبارهتئوری جدید، ویران کردن گپرورش مغز مینیاتوری انساروش هایی ساده برای کاهش اجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علخوش قلبی و مهربانیسیستم دفاعی بدن علیه مغز ادغام دو حیطه علوم مغز و سایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگرمغز ابزار برتر بقامعجزه ی علم در کنترل کرونژنهای مشترک بین انسان و ونبرو و انرژی مداومتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان در حال ایجاد و ارتقاآینه در اینهرژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دخطرات هوش مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی شرمیمغط یک گیرنده استتقلید از روی طبیعتکنترل جاذبهچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وجاودانگی مصنوعیرحم مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بدورترین نقطه ی قابل مشاهفلج خواباز نظر علم اعصاب اراده آزسرعت فکر کردن چگونه استمنحنی که ارتباط بین معرفبیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومینقش اتصالات بین سلولهای تمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومنشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحقیقت تنها چیزی است که شازمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیدانشمندان ژنی از مغز انسفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر بالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تنقش غذاها و موجودات درياتو انسانی و انسان، شایستکرونا چه بر سر مغز می آوردرک تصویر و زبان های مخلتهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشحافظه و اطلاعات در کجاستزیست شناسی کل در جزء فراکابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیداروی جدید میاستنی گراویقانون گذاری و تکاملاز تکینگی تا مغز از مغز تماپروتیلینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایچه زیاد است بر من که در ایتوهم فضای خالیگوشه بیماری اتوزومال رسسدغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی می تواند بر احتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت چهارمزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقای موجود زنده از طولانی ترین شبدر چه مرحله ای از خواب ، رلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکامل تا مغز از مغز تا مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک منوروپلاستیسیتی چیستتوصیه های سازمان بهداشت گزارش یک مورد جالب لخته ورموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتحس و ادراک قسمت بیستمسلول های بدن تو پیر نیستنابعاد اضافه ی کیهانعلم ساختن برج های چرخاندرمان های بیماری آلزایمرملاحظه های اخلاقی دربارهاستفاده از سلول های بنیامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادچگونه واکسن کرونا را توزتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوندی که فراتر از امکانرویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی به شناسایی کاثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایخفاش با شیوع همه گیری جدیسوپاپ ها یا ترانزیستورهااخلاق و علوم اعصابعدم توقف تکامل در یک اندادرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاع رسانی اینترنتیمشکل از کجاستبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندنگاهی بر قدرت بینایی دراتا 20 سال آینده مغز شما به پرتوهای صادر شده از سیاهروش جدید تولید برقجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهخوشبختی دور از رنج های مسکوت و نیستیارتقا و تکامل سنت آفرینش منبع هوشیاری کجاست قسمت به نقاش بنگرمغز از بسیاری حقایق می گربعد از کرونامعجزه در هر لحظه زندگیژنهای هوش ، کدامندچت جی پی تیتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان ریز و درشتآیندهرژیم ضد التهابیایمان به رویادفاع در برابر تغییر ساختارتباط غیرکلامی بین انساسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبی عدالتی در توزیع واکسن نقش قهوه در سلامتیتقلید از طبیعتکندر در بیماریهای التهابچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردجایی خالی نیسترحم مصنوعیاکسی توسین و تکامل پیش اديدن با چشم بسته در خواب فلج خواب چیستاز واقعیت امروز تا حقیقتسعی کن به حدی محدود نشویمنشأ اطلاعات و آموخته ها بیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش تیروئید در تکامل مغزتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحقیقت خواب و رویازمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمدانشمندان پاسخ کوانتومی فرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل باهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نینقش غذاها و موجودات درياتو با همه چیز در پیوندیکریستال هادرک حقیقت نردبان و مسیری همیشه داناتر از ما وجود دتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونحباب های کیهانی تو در توزیست، مرز افق رویداد هستابزار بقا از نخستین همانشباهت کیهان و مغزداروی جدید برای میاستنی قانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تقانون جنگلاز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای جهل مقدسبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کانه عدم مطلق بلکه عدم با قتوهم فضای خالی یا توهم فضگوشت خواری یا گیاه خواریذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی و کشف زبان هایترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت نوزدهمزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقای موجود زنده از طی یکصد هزار سال اخیر هرچدر ناامیدی بسی امید استلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکامل تا مغز، از مغز تمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار نوروز یا روز پایانیتوصیه های غیر دارویی در سگشایش دروازه جدیدی از طررمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت دهمسلول عصبی شاهکار انطباق ابعاد بالاترعلایم کمبود ویتامین E را درمان های جدید میگرنملاحظات بیهوشی قبل از جراستفاده از سلول های بنیامرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانچگونه آن شکری که می خوریمتکامل جریان همیشگی خلقتپیوستگی همه ی اجزای جهانرویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی در کامپیوترهاثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرخلا، حقیقی نیستسوخت هیدروژنی پاکاخلاق پایه تکامل و فرهنگعدم درکدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعات حسی ما از جهان، چمشکلات نخاعیبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انساننگاهی بر توانایی اجزاي بتا بحر یفعل ما یشاآلودگی هوا چالش قرن جدیدروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکخانه ی تاریکسکته مغزیارتوکين تراپی روشی جديد منبع هوشیاری کجاست قسمت به نادیدنی ایمان بیاورمغز به تنهایی برای فرهنگ بعد از کرونا دلخوشی بیهومعرفت و شناختژنهای حاکم بر انسان و انسچت جی پی تیتاثیر کتامین در درمان پاجهان شگفت انگیزآینده ی انسان در فراتر ازرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه دقیق ترین تصاویر از مغز اارتروز یا خوردگی و التهاسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیمار 101 ساله، مبتلا به سنقش مهاجرت در توسعه نسل اتقویت استخوان در گرو تغذکوچ از محیط نامناسبچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیجاذبهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراگر فقط مردم میفهمیدند کدی متیل فومارات(زادیوا)(فلج دوطرفه عصب 6 چشماز کجا آمده ام و به کجا میشلیک فراموشیمنشاء کوانتومی هوشیاری ابیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستنقش حفاظتی مولکول جدید دتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیمانظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حقیقت در علم، هرگز نهایی زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهاندانشمندان اولین سلول مصنفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر نقش غذاها و موجودات درياتو با باورهایت کنترل میشکریستال زمان(قسمت اولدرک دیگرانهمیشه راهی هستتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحد و مرزها توهم ذهن ماستزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی جدید برای ای ال اسشباهت زیاد بین سلول هاي عداروی جدید برای دیابتقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز از مغز تماجرای عجیب گالیلهبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخواننهایت معرفت و شناخت درک عتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیلگمش باستانی کیستذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هفتمزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقای موجود زنده از طبیعت موجی جهاندر هم تنیدگی مرزها و بی ملیس دگرامفتامین یا ویاساز تکامل تا مغز، از مغز تمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقنوشیدن چای برای مغز مفید توصیه هایی در مصرف ماهیپمبرولیزوماب در بیماری چرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت دوازدهمسلولهای ایمنی القا کنندهاتفاق و تصادفعلایم کمبود ویتامین E را درمان های جدید در بیماری ممانتین یا آلزیکسا یا اباستفاده از سلول های بنیامرگ انتقال است یا نابود شبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه اچگونه انتظارات بر ادراک تکامل داروینی هنوز در حاپیام های ناشناخته بر مغز رویای شفافهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجلوتر را دیدنانرژی تاریکخلا، خالی نیستسودمندی موجودات ابزی بر اختلال خواب فرد را مستعد عسل طبیعی موثر در کنترل بدروغ نگو به خصوص به خودتمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد ممشکلات بین دو همسر و برخیبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تونگاهت را بلند کنتابوهای ذهنیآلودگی هوا و ویروس کروناروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انخانواده پایدارسال سیزده ماههارتباط میکروب روده و پارمنبع هوشیاری کجاست قسمت به هلال بنگرمغز برای فراموشی بیشتر کبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز فکر میکند مرگ برای دیکل اقیانوس در یک ذرهنتایج نادانی و جهلتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و آینده ی علم و فیزیک در60 ثرژیم غذایی ضد التهابیاین اندوه چیستدل به دریا بزنارزش حقیقی زبان قسمت اولسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری های مغز و اعصاب و نقش میدان مغناطیسی زمین تقویت حافظه یا هوش مصنوعکوچک شدن مغز از نئاندرتاچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده جاذبه و نقش آن در شکلگیریرساناها و ابر رساناها و عاگر میدانی مصیبت بزرگتر دین، اجباری نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز آغاز خلقت تا نگاه انساشلیک فراموشیمهندسی ژنتیک در حال تلاش بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحقیقت راستین انسان علم بزندگی بی دودابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشدانشمندان تغییر میدان مغفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج باد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به نقش غذاها در کاهش دردهای تو باید نیکان را به دست بکریستال زمان(قسمت دوم)درک درست از خود و هوشیاریهمیشه عسل با موم بخوریمتاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رحریص نباشزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانشجاعت و ترسداروی جدید ضد میگرنقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی تاریکبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتنهایت در بی نهایتتوهم چیستگیاه بی عقل به سوی نور میذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت هفدهمسفر فقط مادی نیستابزار بقای موجود زنده از طبیعت بر اساس هماهنگیدر هم تنیدگی کوانتومیلا اکراه فی الدیناز تکامل تا مغز، از مغز تمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک توضیحی ساده در مورد هوش مپنج اکتشاف شگفت آور در مورمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت سومسلولهای بنیادی مصنوعی دراتوبان اطلاعات و پلِ بینعلت خواب آلودگی بعد از خودرمان های رایج ام اسمن کسی در ناکسی دریافتم استیفن هاوکینگ در مورد همرگ تصادفیبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغچگونه به سطح بالایی از هوتکامل داروینی هنوز در حاپیشینیان انسان از هفت میروان سالمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توخلاصه ای از مطالب همایش مسیلی محکم محیط زیست بر اناختلال در شناسایی حروف و عشق درونی به یگانگی خلقتدریای خدامنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد ممشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز امچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر فکر بر سلامتجهان های بسیار دیگرآلودگی هوا و پارکینسونروشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و خار و گلسانسور از روی قصد بسیاری ارتباط ماده و انرژیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به کدامین گناه کشته شدندمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تفکر قبل از کارمغز قلبکلمات بلند نه صدای بلندنجات در راستگوییتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیآیا ممکن است موش کور بی مرژیم غذایی ضد درداین ایده که ذرات سیاهچالدلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت دومسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبیماری وسواسنقش محیط زندگی و مهاجرت دتقویت سیستم ایمنیکوچکترین چیز یک معجزه اسچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاجدایی خطای حسی استرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نیروی مغناطیس نباشد دید تو همیشه محدود به مقدفیلمی بسیار جالب از تغییاز انفجار بزرگ تا انفجار شنا در ابهای گرم جنوب نیامهربانی، شرط موفقیتبیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چینقش خرچنگ های نعل اسبی درتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیمارینظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحقیقت غیر فیزیکیزندگی در جمع مواردی را برابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلدانشمندان روش هاي جدیدی فردا را نمیدانیماز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی بار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتو تغییر و تحولیکریستال زمان(قسمت سوم)درک عمیق در حیواناتهمجوشی هسته ای، انرژِی بتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینحرکت چرخشی و دائمی کیهانزبان چهار حرفی حیات زمینزبان نیاز تکاملی استابزار بقا از نخستین همانشرکت نورالینک ویدیویی ازداروی جدید ضد الزایمرقبل از آغازاز تکینگی تا مغز از مغز تماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردچهار میلیارد سال تکامل بتوهم وجودگیاه خواری و گوشت خوار کدذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی الفاگوترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت هجدهمسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از طعمه ی شبکه های ارتباط اجدر هم تنیدگی کوانتومی و پلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکامل تا مغز، از مغز تمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرنیکولا تسلاتیوتیکسن داروی ضد جنونپول و شادیرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی تصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت سی و هشتمسلام تا روشناییاتوسوکسیمایدعماد الدین نسیمی قربانی درمان های علامتی در ام اسمنابع انرژي پاک سرچشمه حاستیفن هاوکینگ در تفسیر مرگی وجود نداردبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دچگونه باغبانی باعث کاهش تکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت های جدید علوم اعصروبات های ریز در درمان بیهوش مصنوعی درمانگر کامپیجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استخلاصه ای از درمان های جدیسینوریپا داروی ترکیبی ضداختلال در شناسایی حروف و عصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان هایی در جهان دیگرآلزایمرروشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سخارق العاده و استثنایی بسانسور بر بسیاری از حقایارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست قسمت به امید روزهای بهترمغز بزرگ چالش است یا منفعتفکر خلا ق در برابر توهم مغز ما کوچکتر از نیم نقطهکلوزاپین داروی ضد جنوننخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنآیا ما کالا هستیمراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی دنیای شگفت انگیز کوانتومارزش حقیقی زبان قسمت سومسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبیماری کروتز فیلد جاکوبنقش نگاه از پایین یا نگاهتلقین اطلاعات و حافظهکووید نوزده و خطر بیماری چرا خشونت و تعصبتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیجریان انرژی در سیستم های رشد مغز فرایندی پیچیده ااگر نعمت فراموشی نبود بسدیدن خدا در همه چیزفیزیک مولکولها و ذرات در از بحث های کنونی در ویروسشناخت و معرفت، و نقش آن دمولتیپل اسکلروز در زنان بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکنقش داروهاي مختلف معروف تنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحقیقت غیر قابل شناختزندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشدانشمندان روشی برای تبدیفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در براببار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدنقشه های مغزی جدید با جزیتو جهانی هستی که خودش را کشف مکانیسم عصبی خوانش پدرگیری قلب در بیماری ویرهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس چشایی و بویایی