دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انفجار و توقف تکاملی نشانه برنامه در خقت

#انفجارهای_تکاملییا#توقفهای_تکاملی، نشانه قانونمند بودن#نقشه_ژنتیکیاست.

#دکتر_سید_سلمان_فاطمی

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215327658007125/?t=0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه مخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کومغز فکر میکند مرگ برای دیبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نترروش هایی ساده برای کاهش ااولین هیبرید بین انسان ومغز از بسیاری حقایق می گربیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیویتامین دی گنجینه ای بزرراست دستی و چپ دستیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون زنانه استروژنجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و نقش غذاها و موجودات درياحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پفیزیکدانان ماشینی برای تاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معچیزی خارج از مغزهای ما نیخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشلبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهینخاع ما تا پایین ستون فقردانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسامیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمانظام مثبت زندگیدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمدارک ژنتیکی چگونه انساناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمامغز ما کوچکتر از نیم نقطهبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد پیوند سر در انمغز به تنهایی برای فرهنگ با هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهواکنش های ناخودآگاه و تقرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ژنتیک در درمان اختلاجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان زبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بفرگشت و تکامل تصادفی محض اختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسچگونه مغز پیش انسان یا همخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش منخستین تصویر از سیاهچالهدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونامیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز نظریه تکامل در درمان بیمهفت چیز که عملکرد مغز تو درمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتیمروری بر تشنج و درمان هایاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکمغز مادران و کودکان در زمبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهاوکينگ پیش از مرگش رسالروشهای نو در درمان دیسک باولین تصویر در تاریخ از سمغز برای فراموشی بیشتر کبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکسن کرونا از حقیقت تاترشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفانقش آتش در رسیدن انسان بهجنسیت و تفاوت های بینایییکی از علل محدودیت مغز امزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبفراموش کارها باهوش تر هساختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنچگونه هموساپينس بر زمین خطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ولزوم سازگاری قانون مجازاارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هنرمش های مفید در سرگیجهداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بهفت سین یادگاری از میراث درمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرومرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهارموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمغز چون ابزار هوش است دلیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متروشهای شناسایی قدرت شنوااولین سلول مصنوعیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سواکسن کرونا ساخته شده توزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرنقش انتخاب از طرف محیط، نجهش های ژنتیکی مفید در سایافته های نوین علوم پرده سفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از ابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن انقص در تشخیص هیجانات عامحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوفراموشی همیشه هم بد نیستاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچگونه آن شکری که می خوریمخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرلزوم سازگاری قانون مجازاارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومنرمشهای مهم برای تقویت عداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی مما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومغز چگونه صداها را فیلتر بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزروشی برای بهبود هوش عاطفاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز بزرگ چالش است یا منفعبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینواکسن دیگر کرونا ساخته شزندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هنقش اتصالات بین سلولهای جهش های ژنتیکی غیر تصادفیادگیری مهارت های جدید دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میاننقطه بی بازگشتحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین فرایند تکامل و دشواری هاادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه انتظارات بر ادراک خطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چممانتین یا آلزیکسا یا ابارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمچرا مغزهای ما ارتقا یافت داروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده ما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با همانمغز ناتوان از توجیه پیدابیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاروشی جدید در درمان قطع نخايندگان چگونه خواهند دیدمغز بزرگ چالشهای پیش روبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینواکسن دیگری ضد کرونا از دزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده منقش حفاظتی مولکول جدید دجهشهای مفید و ذکاوتی که دیادآوری خواب و رویاسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورچند جهانیحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتفرایند حذف برخی اجزای مغاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوچگونه باغبانی باعث کاهش دفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومنابع انرژي پاک سرچشمه حارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر چرا پس از بیدار شدن از خوداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوموارکتوس ها ممکن است ددرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از مرگ انتقال است یا نابود شازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی درمانگر کامپیرویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتمغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدروشی جدید در درمان سکته مايا اراده آزاد توهم است یمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن سرطانزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دجهشهای مفید و ذکاوتی که دژن هوش و ساختارهای حیاتی سفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چندین ماده غذایی که ماننحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسفرد حساس از نظر عاطفی و بادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریچگونه تکامل مغزهای کنونیدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع خواب و رویاارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانچرا بیماری های تخریبی مغداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی می تواند بر احدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قامراحل ارتقای پله پله کیهاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاريتوکسيمب در درمان ام اسايا اراده آزاد توهم است یمغز حریص برای خون، کلید تبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستواکسنی با تاثیر دوگانه ازیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دنقش خرچنگ های نعل اسبی درجاذبه و نقش آن در شکلگیریژن یا نقشه توسعه مغز و نقسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیچه زیاد است بر من که در ایخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریقیچی ژنتیکیادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریچگونه جمعیت های بزرگ شکل دلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمنحنی که ارتباط بین معرفاز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی چرا حیوانات سخن نمی گوینداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایدرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامزایای شکلات تلخ برای سلاستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشامغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وریواستیگمینای آنکه نامش درمان و یادشمغز زنان جوانتر از مغز مربحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرنقش داروهاي مختلف معروف حقیقت قربانی نزاع بین بی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوسفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناچهار میلیارد سال تکامل بخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستقانون مندی نقشه ژنتیکی مارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريچگونه جمعیت های بزرگ شکل دندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمنشأ اطلاعات و آموخته ها از نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفچرا حجم مغز گونه انسان درداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلامسیر دشوار تکامل و ارتقااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مهوش احساسیرویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمغزهای کوچک بی احساسبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون وبینار اساتید نورولوژی دزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دنقش روزه داری در سالم و جحقیقت خواب و رویاژنها ، مغز و ارادهسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمااثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هچهار ساعت پس از کشتار خوکخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدقانون جنگلارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلچگونه حافظه را قویتر کنیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای مهندسی ژنتیک در حال تلاش از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمچرا خشونت و تعصبداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودآیا واکنش های یاد گرفته ومجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی مشکلات نخاعیاستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب هوش احساسیرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدمغز انسان برای شادمانی طبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال رژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المغزتان را در جوانی سیمکشبحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهنقش رژیم غذایی بر رشد و احقیقت راستین انسان علم بژنهای مشترک بین انسان و وسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقنوار مغزی روشی مهم در تشخخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیقانونمندی و محدودیت عالمارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عانگاه محدود و تک جانبه، مشدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمولتیپل اسکلروز در زنان از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و چرا در مغز انسان، فرورفتداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا آگاهی پس از مرگ از بیمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی الفاگودرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکمشکلات بین دو همسر و برخیاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش عاطفی بیشتر در زنانروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز انسان برای شادمانی طبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمو هر کس تقوای خدا پیشه کنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسینقش قهوه در سلامتیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بنقش رژیم غذایی در رشد و احمله ویروس کرونا به مغزژنهای هوش ، کدامندسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی برانورون هاي مصنوعی می توانخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای قارچ بی مغز در خدمت موجودارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای نگاه انسان محدود به ادراديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامواد کوانتومی جدید، ممکناز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به چراروياها را به یاد نمی آدر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرمشکلات روانپزشکی پس از ساصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عمغز انسان رو به کوچک تر شبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر وقت نهيب هاي غير علمي گذشراه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل اتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش مناابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدنقش زبان در سلطه و قدرت احوادث روزگار از جمله ویرکلرال هیدرات برای خوابانسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانوفلج بل، فلجی ترسناک که آناجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشنورون های ردیاب حافظهخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای قبل از انفجار بزرگارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زینگاهی بر قدرت بینایی درادی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میموجود بی مغزی که می توانداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بچراروياها را به یاد نمی آدر محل کار ارزش خودت را بعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمشکلات روانپزشکی در عقب اضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش عاطفی در زنان بیشتر اروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پامغز انسان رو به کوچکتر شدبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر وقتی فهمیدی خطا کردی برگراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش محیط زندگی و مهاجرت دتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرنزبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارنقش زبان در سلطه و قدرت احافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در فلج خواباحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهنوروپلاستیسیتی چیستخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و قدم زدن و حرکت دید را تغیارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسنگاهی بر توانایی اجزاي بدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هموجودات مقهور ژنها هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنزاع بین جهل و علم رو به پدر چه مرحله ای از خواب ، رعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رمشاهده آینده از روی مشاهاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوشیاری کوانتومیروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمغز ایندگان چگونه استبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین E برای فعالیت صحایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش نظام غذایی در تکامل متغییرات تکاملی سر انسان ورزش بهترین درمان بیش فعزبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکنقش سجده بر عملکرد مغزحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجفلج خواب چیستاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع نوشیدن چای برای مغز مفید خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استقدرت انسان در نگاه به ابعارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش ناتوانی از درمان برخی ویدژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمیهمانهای ناخوانده عامل از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتانزاع بین علم و نادانی رو در هم تنیدگی کوانتومی و پدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسمعنی روزهاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیروش های صرفه جویی در ایجاانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز ابزار برتر بقابیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین E در چه مواد غذایراه پیروزی در زندگی چیستایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش هورمون های تیروئید دثبت امواج الکتریکی در عصورزش در کمر دردزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلانقش غذاها و موجودات درياحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورفیلمی بسیار جالب از تغییاخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخانوعی سکته مغزی ، وحشتناک خانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به لوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سناتوانی در شناسایی چهره دانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به میگرن سردردی ژنتیکی که باز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتانزاع بین علم و جهل رو به پ