دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

با هوش مصنوعی خودکار روباتها هم بچه دار میشوند

وقتی کار انسان به آنجا میرسد که می گویند هیچ حیوانی درنده تر از انسان نیست، خیلی هم نباید از توسعه و تکثیر هوش های مصنوعی فاقد انسانیت هراسید!!

با هوش مصنوعی خودکار روباتها هم بچه دار میشوند!

تولید مثل در هوش مصنوعی ممکن خواهد بود!!

یکی از فیلمهای خوب امسال، بلید رانر ۲۰۴۹ است. این فیلم در ادامه فیلم قبلی با نام بلید رانر (Blade Runner) ساخته شده و جهانی را روایت میکند که از تکینگی (Singularity) انسان و ماشین گذشته است. تکینگی به نقطهای میگویند که هوش مصنوعی با هوش انسانی برابری میکند. رباتها بهاندازه انسانها و چهبسا بیشتر از انسانها هوشمند هستند. اما نقطه عطف این فیلم چیز دیگری است. درجایی، شخصیت اصلی داستان متوجه میشود رباتها بهقدری پیشرفت کردهاند که میتوانند همانند انسان تولیدمثل کنند. یعنی پسازآن، رباتها دیگر ساخته نمیشوند، بلکه متولد میشوند. فکر میکنید داستان بیشازحد علمی-تخیلی است؟ نه؟ در این مقاله میخواهیم به اتفاق مشابهی که در هوش مصنوعی خودکار گوگل رخ داده است، نگاهی بیندازیم.

مطالعه بیشتر:
ابرهوشمصنوعی، از درمان قطعی سرطان تا نابودی کامل بشر
یادگیری عمیق گوگل
اگر تا به امروز از دستیار صوتی یا خانگی گوگل استفاده کرده باشید، احتمالا متوجه شدهاید که این ابزار چقدر هوشمند است. هوش مصنوعی گوگل روی اپلیکیشن پیامرسانی گوگل الو (Google Allo) نیز فعال است و کارهای گوناگونی در این اپلیکیشن انجام میدهد. اولین کارش این است که با خواندن پیامها ارسالی، نحوه جملهبندی و ساختارهای متنی شما را میفهمد و با توجه به پیامی که مخاطبان ارسال میکند، جملات متناسبی که فکر میکند پاسختان باشند، پیشنهاد میدهد.

هوش مصنوعی خودکار گوگل الو
گوگل الو باهوشترین برنامه پیامرسان دنیا است.

آنچه تا به امروز در کیبردهای گوشیها هوشمند داشتیم، پیشنهاد دادن کلمات با توجه به سوپ کلمات مورد استفاده بود. اما هوش مصنوعی گوگل الو، جمله و پاسخ پیشنهاد میکند. البته این قابلیت فعلا فقط در زبان انگلیسی است. اما دیری نخواهد گذشت که به همه زبانهای دیگر دنیا نیز کار کند. پاسخهایی هم که گوگل الو پیشنهاد میکند دقت خوبی دارند.

پروژه هوش مصنوعی گوگل، ذهن عمیق
در ماه مه ۲۰۱۷ پژوهشگران تیم مغز گوگل (Google Brain) اعلام کردند که موفق شدند سیستم یادگیری ماشینی خودکار (Auto Machine Learning or AutoML) بسازند. این ابداع، گام دیگری در ساخت ابرهوش مصنوعی است. برای توصیف چیستی هوش مصنوعی خودکار بهتر است ابتدا به مشکل موجود در حوزه هوش مصنوعی بپردازیم. پس از آن خواهیم دید که چرا این سیستم نقطه عطف دیگری در تاریخ فناوری است.

چه مشکلاتی برای ساخت هوش مصنوعی وجود دارد؟
مهمترین اجزا سیستمهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، شبکههای عصبی (Neural Network) هستند. این شبکههای عصبی با استفاده از پردازش دادههای ورودی در هر لایه عصبی و ایجاد ارتباط بین آنها، اطلاعات لازم را استخراج میکنند. ترتیب ساخت یک سیستم یادگیری ماشینی بدین گونه است. ابتدا یک شبکه عصبی چندلایه طراحی میشود. سپس دادههایی را که میخواهیم هوش مصنوعی روی آنها کار کند، به این شبکه عصبی وارد میکنیم. شبکه عصبی با هر دادهای که به خوردش داده میشود، «یاد میگیرد». درنهایت وقتی بهاندازه کافی و بهدرستی یاد گرفت، دادههایی را که میخواهیم هوش مصنوعی تحلیل و از آن اطلاعات استخراج کند، به شبکه عصبی رشد یافته میدهیم تا نتایج موردنیاز را از آن بگیریم.

تولید و آموزش یک سیستم یادگیری ماشینی بیشباهت به تولد نوزاد و پرورش آن نیست.

اما ساخت شبکههای عصبی مناسب برای هر کار، بسیار سخت، پیچیده و تخصصی است. شرکتهای فناوری که درحالتوسعه سیستمهای یادگیری ماشینی هستند، از چندین فارغالتحصیل دکترای هوش مصنوعی و نوروفیزیک (Neurophysics) استفاده میکنند. از سوی دیگر، آموزش یک شبکه عصبی بسیار زمانبر است. زیرا شما باید نظارت کنید که آنچه میخواهید را سیستم به درست یاد بگیرد. اگر یادگیری بیشتر یا کمتر از حد لازم باشد، نتایج اشتباه تولید خواهد کرد.

تولید و آموزش یک سیستم یادگیری ماشینی بیشباهت به تولد نوزاد و پرورش آن نیست. تولد یک نوزاد فرآیندی بسیار پیچیده شامل رشد اندامها، شبکه عصبی و مغز او است. پس از تولد هم باید سالها وقت صرف کنید که کودک درست آموزش ببیند و مناسب رشد یابد.

مشکل توسعه هوش مصنوعی
حوزههایی که هوش مصنوعی میتواند در آنها فعال باشد و نتایج خوبی به دست دهد، بسیار زیاد هستند. شاید در بسیاری از موارد، مسائلی که هوش مصنوعی میتواند آنها را حل کند، خارج از تصور ما باشند. با توجه به اینکه فرآیند ساخت و آموزش شبکههای عصبی مناسب، بسیار پیچیده، سخت و زمانبر است، به نظر نمیرسد با فرآیندهای موجود بتوانیم در زمان کوتاهی از مزایایی هوش مصنوعی در همه زمینهها بهرهمند شویم. این مسئله انگیزه سرمایهگذاری را کمتر میکند و همزمان سرمایه موردنیاز را نیز افزایش میدهد که خود بیشازپیش به کند شدن روند توسعه هوش مصنوعی میانجامد.

هوشی که متولد میشود
ایدهای که پشت ساخت سیستم هوش مصنوعی خودکار وجود دارد این است که این بار از یک شبکه عصبی آماده، برای تولید و آموزش یک شبکه عصبی کودک استفاده کنیم. پژوهشگران واحد مغز گوگل، در ماه مه سال ۲۰۱۷ اعلام کردند که موفق به ساخت چنین شبکه عصبی شدند. شبکه عصبی که میتواند شبکههای عصبی دیگر را ساخته و آموزش دهد.

هوش مصنوعی خودکار
منظور از بچهربات، رباتهای بچهنمای تویوتا نیست. بلکه رباتهایی است که از ربات زاده میشوند.

از این طریق، صدها هزار توسعهدهنده در جهان که تخصص یا زمان کافی برای تولید شبکههای عصبی و سیستمهای یادگیری ماشینی را ندارند، میتوانند از این شبکههای عصبی کودک استفاده کنند.

نامی که گوگل به این فرآیند داده است، یادگیری برای یادگیری (Learning to Learn) است. یعنی ما به شبکه عصبی که خود ساختهایم، یاد میدهیم که چگونه ساخته شده است. سپس از او میخواهیم چیزی شبیه خودش را بسازد و آموزش دهد!

تازه این شروع کار است
نتایج اولیه بهدستآمده از این پروژه چشمگیر هستند. تیم پژوهشگران گوگل از هوش مصنوعی خودکار برای ساخت یک نرمافزار یادگیری ماشینی دیگر استفاده کردند. آنها این نرمافزار یادگیری ماشینی کودک را، شبکه نَس (NASNet) نامگذاری کردند. شبکه نَس برای تشخیص اشیا و افراد در ویدئوهای آنلاین، تعلیم دیده است. با انجام اینکار میتوان برچسبهای مختلف به ویدئوها زد و آنها را بهصورت هوشمند دستهبندی کرد.

دقت شبکه نَس در تشخیص اشیاء و افراد در ویدئوها ۸۲.۷ درصد بود. این عدد ۱.۲ درصد بیشتر از دقت تمامی نرمافزارهای هوش مصنوعی ساخته انسانها. میانگین دقت عملکرد شبکه نَس در عملیات دیگر نیز حدود ۴۳٫۱ درصد است که ۴ درصد بیشتر از تمامی سیستمهای یادگیری ماشینی پیشین است. توجه داشته باشید که دقت انسانها نیز در تشخیص اشیای ویدئوها در همین حدود است.

آینده هوش مصنوعی ساخته هوش مصنوعی
تا پیش از این، تنظیم و تغییر سیستمهای موجود برای برآوری نیازهای جدید، آسانتر از ساخت یک شبکه عصبی از صفر بود. اما احتمالا دیگر این حرف صحت نداشته باشد. زیرا با این ابداع گوگل، ساخت یک سیستم هوش مصنوعی جدید بهمراتب آسانتر میشود. سیستمی که هرروز میتواند پیچیدهتر شود.

تا پیش از این، تنظیم و تغییر سیستمهای موجود برای برآوری نیازهای جدید، آسانتر از ساخت یک شبکه عصبی از صفر بود.

اما باید توجه داشت که سیستمهای هوش مصنوعی بهراحتی میتوانند بهصورت تصادفی ارتباطات گرایشدار (bias) ایجاد کنند. شاید برای مثال خصوصیات قومیتی و جنسیتی را بهصورت نکاتی منفی تعبیر کنند و با این تفکر قالب تصمیم بگیرند. به نظر میرسد که بتوانیم علاج واقعه را پیش از وقوع آن بکنیم. در این حالت انسانها شاید بتوانند نقش نگهبانان را ایفا کنند. اگر متخصصین انسانی زمان کمتری برای ساخت این سیستمها صرف میکنند، آنها وقت بیشتری برای نظارت روی این سیستمها دارند و میتوانند از این مشکلات جلوگیری کنند. البته به شرطی که خود این افراد منشا مشکل نباشند.

ترس و امید
اگر کمی در اینترنت جستجو کنید، داستانهای عجیب و بعضا ترسناکی از بازیها، سربهسر گذاشتنها و شوخیها با دستیارهای صوتی و خانگی همچون سیری، گوگل هوم (Google Home) و الکسا آمازون میشنوید. برخی از این داستانها واقعا ترسناک هستند.

در یکی از این داستانها فردی که از قبل دستیار خانگی الکسا شرکت آمازون را داشته، یک گوگل هوم نیز میخرد و سربهسر آن میگذارد. او در جایی، از گوگل هوم میپرسد «نظرش در مورد الکسا چیست؟» گوگل هوم پاسخ میدهد «من نور آبی الکسا را دوست دارم». در این لحظه الکسا خودبهخود فعال میشود و پاسخ میدهد «ممنونم».

افلاطون مصنوعی
داستانهای مشابه این، امروزه بسیار اتفاق میافتند. راستش کمی ترسناک هستند. اینکه چنین ابزارهایی تا کجا قرار است هوشمند باشند. راستش هیچ محدودیتی برای میزان یادگیری و هوشمندی یک شبکه عصبی وجود ندارد. نکته مهم این است که انسانها نمیتوانند هرچقدر بخواهند یاد بگیرند. عمرشان محدود است و حدود نیمی از این عمر محدود هم به استراحت، غذا، دستشویی و حمام میگذرد. اما یک شبکه عصبی و تمام نوزادهای چنین شبکه عصبی، نه عمرشان محدود است، نه خسته میشوند، نه استراحت میکنند و نه لازم است غذا بخورند. دائما میتوانند یاد بگیرند و فعال باشند.

هوش منوعی خودکار
آیا بالاخره رباتها قادر خواهند بود که به طور مستقل بیندیشند؟

به گمانم شاید پس از ۷۰ سال که سازندگان این ابزارها احتمالا زنده نباشند، دیگر هیچ انسانی دانش و توانایی یک ابزار هوش مصنوعی را نداشته باشد. احتمالا در آن روز سن گوگل هوم، پایگاه داده و سیستم یادگیری آن، از تمام انسانهای روی زمین بیشتر باشد و چون همیشه فعال بوده است و احتمالا بیشتر از هر انسانی در هر حوزهای، دانش خواهد داشت.

ما چه نوع هوش مصنوعیای لازم داریم؟
مدتی پیش با دوست عزیزی در مورد ارزشها و قواعدی که باید هوش مصنوعی بپذیرد و از آنها تبعیت کند، بحث میکردیم. نتیجه جالبی از این بحث گرفتیم. به این نتیجه رسیدیم که این ارزشها و قواعد نباید همان ارزشها و قواعد جامعه انسانی باشند. بلکه چیز فراتری لازم است. دلیل این نتیجهگیری چندان پیچیده نیست. کتابهای تاریخ پر از نتایج همین قواعد و ارزشهای انسانی هستند. قواعد و ارزشهای انسانی که به جنگ، تبعیض، کشتار، نژادپرستی، زبانپرستی، اعدام، تحقیر و بسیاری از مشکلات جوامع انسانی منجر شده است، قطعا نباید در هوش مصنوعی گنجانده شوند.

ما انسانها این قواعد را ساختهایم و چنین نتایج ترسناکی از آنها گرفتهایم. راستش بهتر است هوش مصنوعی که میسازیم، چندان انسانی نباشد. در غیر این صورت ابتدا باید تعریف انسان را عوض کنیم. همان حرفی که مولانا قرنها پیش میزد. «کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست». پس از آن شاید بتوانیم با قواعد انسان خوشتعریفی که ساختیم، هوش مصنوعی را پرورش دهیم.

شاید انسان درنده امروز، مزیت چندانی بر هوش مصنوعی فاقد انسانیت در آینده نداشته باشد. وقتی کار انسان به آنجا میرسد که می گویند هیچ حیوانی درنده تر از انسان نیست، خیلی هم نباید از توسعه هوش های مصنوعی فاقد انسانیت هراسید!!

https://tejaratnews.com/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%…


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اچگونه باغبانی باعث کاهش ابزارهای بقای موجود زندآیا هوش ارثی دریافتی از پتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را چراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی دژاوو یا آشناپنداریلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های بیماری آلزایمرما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرویای شفافمراحل ارتقای پله پله کیهآیا واکنش های یاد گرفته ووراپامیل در بارداریاستخوان های کشف شده، ممکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز انسان رو به کوچک تر شإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکلرال هیدرات برای خوابانبیوگرافیزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش ژنتیک در درمان اختلااولین هیبرید بین انسان وکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره هوش و تفاوتهتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنچند جهانیاگر نعمت فراموشی نبود بسپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی سلولهای عصبی در تلاجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هوش سریعی که بدون احستمدن بشری و مغز اخلاقیخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوچراروياها را به یاد نمی آارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفدانشمندان ژنی از مغز انسلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های جدید میگرنما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بیمزایای شکلات تلخ برای سلآیا آگاهی پس از مرگ از بیورزش هوازی مرتب خیلی به قاصول سلامت کمرراه های جدید برای قضاوت رمغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رکمردرد و علل آنبیوگرافیزبان، وسیله شناسایی محیطنقش انتخاب از طرف محیط، ناولین مورد پیوند سر در انکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز چندین ماده غذایی که مانناگر نعمت فراموشی نبود بسپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سيناپسها طی تکامل و جاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای دفاعی و بقای موآیا هشیاری کوانتومی وجودتمساح حد واسط میان مغز کوخواب عامل دسته بندی و حفطفلج بل، فلجی ترسناک که آنعوارض ازدواج و بچه دار شدنزاع بین جهل و علم رو به پارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمدانشمندان روش هاي جدیدی لرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهاییمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا امکان بازسازی اندامهورزش هوازی ، بهترین تمریاضطراب و ترسراه های جدید برای قضاوت رمغز ایندگان چگونه استافزایش قدرت ادراکات و حسکمردرد با پوشیدن کفش منابیان ژن های اسکیزوفرنی دسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش اتصالات بین سلولهای اولین تصویر در تاریخ از سکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیچه زیاد است بر من که در ایاگر تلاش انسان امروز براپوست ساعتی مستقل از مغز دبررسي علل احتمالي تغيير حقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان چگونه حافظه را قویتر کنیاثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریخودآگاهی و هوشیاريفلج خوابعید نوروز مبارکنزاع بین علم و نادانی رو ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و دانشمندان روشی برای تبدیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان ژنتیکی برای نوآوریماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس مشکلات نخاعیآیا انسان با مغز بزرگش اخورزش و میگرناطلاعاتی عمومی در مورد مراه پیروزی در زندگی چیستمغز ابزار برتر بقاافسردگی و اضطراب در بیماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیست تمرین ساده برای جلوسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حفاظتی مولکول جدید داولین سلول مصنوعیکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایچهار میلیارد سال تکامل بابزار هوش در حال ارتقا ازپیموزایدبررسی و اپروچ جدید بر بیمحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننگاهی بر قدرت بینایی درااثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریخودآگاهی و هوشیاريفلج خواب چیستعامل کلیدی در کنترل کارآنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به داروهای مصرفی در ام اسلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان جدید میگرن با انتی ماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودیمشاهده آینده از روی مشاهآیا احتمال دارد رویا از آورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد مرشته نوروایمونولوژی و نقمغز از بسیاری حقایق می گرالکتروتاکسی(گرایش و حرککنگره بین المللی سردرد دبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش حیاتی تلومر دی ان آ داوکرلیزوماب داروی جدید شکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره احساسات متفاتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقای موجود زنده از پیچیدگی های مغزی در درک زبررسی سیستم تعادلی بدن احافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريخانواده پایدارفیلمی بسیار جالب از تغییعسل طبیعی موثر در کنترل بنظام مثبت زندگیارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بداروهای ضد بیماری ام اس وممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمانهای بیماری پارکینسمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجامعنی روزهآیا احتمال دارد رویا از آورزش در کمر دردبلندی در ذهن ما درک بلندیرشد مغز علت تمایل انسان بمغز برای فراموشی بیشتر کالتهاب شریان تمپورالکنگره بین المللی سردرد دبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش داروهاي مختلف معروف ايندگان چگونه خواهند دیدگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره احساساتی غیرتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابنوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقای موجود زنده از پیوند مغز و سر و چالشهای بررسی علل کمر درد در میانبزرگ شدن مغز محدود به دورحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عناتوانی از درمان برخی ویاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلخطا در محاسبات چیزی کاملفیزیکدانان ماشینی برای تعصب حقوق نورولوونظریه تکامل در درمان بیمارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بداروی فامپیریدین یا نورلمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک فرد دیگر و رفتارهای امجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش امغز فکر میکند مرگ برای دیآیا برای تولید مثل همیشه وزوز گوشبه زودی شبکه مغزی به جای زمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟امیوتروفیک لترال اسکلروکندر در بیماریهای التهاببارداری بدون رحمتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش روزه داری در سالم و جايا اراده آزاد توهم است یگیاه خواری و گوشت خوار کدبخش دیگری در وجود انسان هتشنج چیستسخن پاک و ثابتنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقای موجود زنده از پیوند سر، یکی از راه حلهاپیشینیان انسان از هفت میبسیاری از بیماری های جدیحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمناتوانی در شناسایی چهره اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای خطا در محاسبات چیزی کاملفرگشت و تکامل تصادفی محض عضلانی که طی سخن گفتن چقدهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی تشنجی دربارداریمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکاممغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دیک پیشنهاد خوب برای آسان بوزون هیگز چیستزندگی هوشمند در خارج از زمغز بزرگ چالش است یا منفعامگا سه عامل مهم سلامتکوچک شدن مغز از نئاندرتابازگشت از آثار به سوی خداتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهاننقش رژیم غذایی در رشد و اايا اراده آزاد توهم است یگالکانزوماب، دارویی جدیبرنامه و ساختار پیچیده متغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از پیشرفتی مستقل از ابزار هتفاوت مغز انسان و میمون هحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنخاع ما تا پایین ستون فقراحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدفاع در برابر تغییر ساختفراموش کارها باهوش تر هسمقالاتهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاداروی جدید s3 در درمان ام مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط درک احساسات و تفکرات دیگمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز- از مغز روشهای نو در درمان دیسک بمغز مادران و کودکان در زمآیا تکامل و تغییرات ژنتییکی از علل محدودیت مغز امبیماری گیلن باره و بیمارزیباترین چیز در افزایش سمغز بزرگ چالشهای پیش روامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکودک ایرانی که هوش او از بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درنقش زبان در سلطه و قدرت اای آنکه نامش درمان و یادشگامی در درمان بیماریهای برین نت به جای اینترنتتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلانوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردتفاوتهای جنسیتی راهی براحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننخستین تصویر از سیاهچالهاخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش دقیق ترین تصاویر از مغز افراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر ویتامین دی بر بیماهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماداروی جدید ضد میگرنموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سدرک تصویر و زبان های مخلتمحدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز روشهای شناسایی قدرت شنوامغز چون ابزار هوش است دلیآیا خداباوری محصول تکاملیادگیری مهارت های جدید دبیماری ای شبیه آلزایمر و زیرفون داروی ضد ام اسمغز حریص برای خون، کلید تانفجار و توقف تکاملی نشاکودکان خود را مشابه خود تبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعینقش زبان در سلطه و قدرت اایندرالگاهی لازم است برای فهم و برای پیش بینی آینده مغز دتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آننوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به تقلید مرحله ای نسبتا پیشحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نرمش های مفید در سرگیجهاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدلایلی که نشان میدهد ما بفرایند حذف برخی اجزای مغصفحه اصلیهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خداروی ضد تشنج با قابليت تموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مدرک عمیق در حیواناتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغزتروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چگونه صداها را فیلتر آیا دلفین ها می تواند از یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه ام اس مولتزبان چهار حرفی حیات زمینمغز زنان جوانتر از مغز مرانگشت نگاری مغز نشان میدکوری گذرای ناشی از موبایبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارنقش سجده بر عملکرد مغزایا کوچک شدن مغزانسان الگاهی مغز بزرگ چالش استبرخی نکات از گاید لاین پرثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشننوعی سکته مغزی ، وحشتناک چیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انساتلقین اطلاعات و حافظهحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنرمشهای مهم برای تقویت عاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیدندان ها را مسواک بزنید تفرد حساس از نظر عاطفی و بسوالات پزشکیهوش مصنوعی می تواند بر احارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نداروی ضد تشنج با قابليت تمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب درگیری قلب در بیماری ویرمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز، از مغز روشی جدید در درمان قطع نخمغز آیندگان چگونه است ؟آیا دست مصنوعی به زودی قاژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری بیش فعالیزبان و بیان، در سایه پیشرمغزهای کوچک بی احساساندوهگین نباش اگر درب یا کی غایب شدی تا نیازمند دلبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر نقش غذاها و موجودات درياایا ابزار هوشمندی یا مغز گذر زمان کاملا وابسته به برخی اثرات مضر ویتامین دجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از آلزایمرتلاش هایی در بیماران قطع حس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجقانون مندی نقشه ژنتیکی مپیامهای کاربرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تداستانها و مفاهیمی اشتبامیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درگیری اعصاب به علت میتومدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزرازدواج های بین گونه ای، رروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان ایا طبیعتا تماآیا رژیم غذایی گیاهی سلاژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری تی تی پیزبان و تکلم برخی بیماریهمغزتان را در جوانی سیمکشانسان قدیم در شبه جزیره عکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتداینقش غذاها و موجودات درياایا بیماری ام اس (مولتیپگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی اختلالات عصبی مثانهجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استشلیک فراموشیچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از آیا ما تنها موجودات زنده تلاشی برای درمان قطع نخاحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمديدن با چشم بسته در خواب قارچ بی مغز در خدمت موجودسایتهای دیگرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر مانهای کمر دردمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرقیبی قدرتمند در برابر ممروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاستفاده از هوش مصنوعی در ريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان برای ایجاد تمدآیا راهی برای رفع کم آبی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش قهوه در سلامتیانسان جدید از چه زمانی پاکایروپاکتیک چیستبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهاننقش غذاها و موجودات درياایا بدون زبان میتوانیم تگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی بیماری ها که در آن بجنسیت و تفاوت های بیناییشنا در ابهای گرم جنوب نیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از آیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی جدید در درمان ام اسخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موچرا حجم مغز گونه انسان درادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر دی متیل فومارات(زادیوا)(قدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر چه مرحله ای از خواب ، رمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرموزی از نخستین تمدن بشرمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناستیفن هاوکینگ در مورد هریواستیگمینمغز انسان برای شادمانی طآیاما مقهور قوانین فیزیکژنها ، مغز و ارادهبیماریهای تحلیل عضلانی ازبان و شناخت حقیقت قسمت انقش مهاجرت در توسعه نسل اانسان عامل توقف رشد مغزکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهاننقشه مغزی هر فرد منحصر بهایا تکامل هدفمند استگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی بیماری های خاص که بدجهش های ژنتیکی مفید در ساشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از آیا همه جنایت ها نتیجه بیتمایل زیاد به خوردن بستنخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را چرا در مغز انسان، فرورفتادغام میان گونه های مختلتکامل زباندژا وو یا اشنا پنداریقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ودر هم تنیدگی کوانتومی و پما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز و رازهای ارتباط غیر کمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان برای شادمانی طآزمون ذهنی گربه شرودینگرژنهای هوش ، کدامندبیهوش کردن در جراحی و بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش هورمون های تیروئید دانعطاف پذیری مکانیسمی علکاربرد روباتهای ريز، در بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز نقص در تشخیص هیجانات عامایرادهای موجود در خلقت بگشایش دروازه جدیدی از طربرخی توجهات در ببمار پارجهش های ژنتیکی غیر تصادف