دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چیزی خارج از مغزهای ما نیست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
زندگی اطراف ما چیزی جز درک مغزهاي ما از اطراف نیست! ما با مشاهده خود ابعاد جهان را می آفرینیم!
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگ در وجود توست!

تحلیل علمی مطلب بالا را خواهیم داشت

نظریه بيوسنتريسم، مرگ پایان زندگی نیست و زندگي پایان ندارد!

روبرت لانزا، پزشک آمریکایی و دانشمندی که مسئول علمی در تحقیقات سلولهای بنیادی در دانشکده پزشکی وابسته به دانشگاه پزشکی ويک فورست آمریکایی است و نظریه خود را در مورد مرکزی بودن حیات در کتابش با عنوان" بيوسنتريسم حیات و ذهن" منتشر کرده است و آنها را کليدهاي فهم حقیقت طبیعت هستی ميداند و دونل توماس- که جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را به دست آورده است- نظریه لانزا را نظریه ای جدید در هستی توصیف کرده است و می گوید: "عبارتي مناسب برای بیان حق این عمل جستجوگرانه وجود ندارد."

بر اساس نظریه بيوسنتريسم، مکان و زمان چيزی نيستند و وقتی مثلا در هوا به چیزی اشاره میکنی و وقتی هر چیز را در هوا بعد بزنی چه چیز باقی می ماند؟ هيچ چیز!

و همان چیز بر زمان منطبق میگردد زیرا نمی توانی، هيچ چیزی را از طریق استخوانهای اطراف مغزت ببینی و همه آنچه در مورد زمان می بینی، مرهون معلوماتی است که در مغز تو رخ میدهد و به بیان ساده: مکان و زمان دو ابزار برای قرار دادن همه چیز با هم است.

به همین ترتيب، مرگی در جهان نه مرگ زمانی و نه مرگ مکانی وجود ندارد تا آن حد که دانشمند فیزیک مشهور"اينشتاين" صاحب نظریه نسبیت در فیزیک، به آن اعتراف کرد و پس از مرگ دوستش "بيسو" که مهندسي ایتالیایی بود به خانواده او نامه ای نوشت و گفت: (اکنون بيسو کمی پیش از من اين عالم شگفت را ترک کرد و این هیچ معنی ای ندارد. مردمانی مانند ما فیزیک دان ها میدانیم تفاوت بین گذشته و اکنون و آینده، درست نیست و آنها مستمر هستند. )

نظریه مرکزیت حيات
Biocentrism
، نظریه ای است که دانشمند آمریکایی روبرت لانزا در سال 2007 مطرح کرد و از نظر لانزا زندگی و دانشهای آن(بیولوژی) مرکزی را برای موجود و حقیقت و کيهان تصور میکند و نظریات فعلی درباره جهان فیزیکی، برای تفسیر کیهان کافی نیست و جز پس از آنکه در محاسبه خود، زندگی هوشمندانه را به حساب بیاورد، هرگز موفق نخواهد شد.

و کلمه بيوسنتريسم از دو کلمه بیو به معنی حیات و سنتر به معني مرکزیت تشکیل شده است و نیز با نام نظریه هستی زنده مرکزی، شناخته ميشود. این نظریه بر مفاهیم فیزیک کوانتومی استوار است در حالی که فيزيک کوانتوم، تحقیقی فیزیکی برای بررسی هستی اي است که شیمیایی هم هست.

ولی نظریه بيوسنتريسم، علم حیات یا بيولوژي را در مقدمه علوم دیگر می گذارد تا آنجا که نتیجه، نظریه همه چيز است theory of everything( نظریهٔ همهچیز (به انگلیسی: Theory of everything)، یک نظریهٔ فرضی در فیزیک نظری است که به بیان رابطهٔ همهٔ پدیدههای فیزیکی با یکدیگر میپردازد. این نظریه درواقع تلاشی برای ترکیب نظریهٔ نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی است که ناسازگار با یکدیگرند. این نظریه همچنین درصدد یکپارچهسازی چهار نیروی اصلیِ شناختهشدهٔ، طبیعت یعنی نیروی گرانش،نیروی هستهای ضعیف، نیروی هستهای قوی، ونیروی الکترومغناطیس است)

وقتی لانزا خصوصیات مفهوم درک را در کارهای فلسفه ديکارت و کانت و لايبنز و بيرکلي و شوبنهاور و بيرگستون مطالعه کرد، فهمید این خصوصيات در کاملترین فرم، بر یک گمان واحد تاکید میکند: یعنی مکان و زمان، شکلی از ادراک حسی است نه آنکه اجسامی مادی و خارجی(فيزيکي) باشد.

لانزا می گوید نظریه بيوسنتريسم نظریه ای تهی از ابهامات در علوم از جمله قانون عدم قطعيت هايزنبرگ و آزمایش دو شکاف double slit experiment، عرضه مي دارد.

و دانشمندان و محققان، از این نظریه، با اندیشه های مختلف استقبال کرده اند و برخی از آنها آن را مورد انتقاد قرار داده اند و در آن شک کرده اند، تا آنجا که آن را نظریه ای باطل خوانده اند ولی لانزا کوشیده است که تجربیات آینده، مانند تجربه نمونه کوچک شده کوانتوم بر هم
scaled-up quantum superposition
نظریه او را ثابت یا رد خواهد کرد.

بر اساس مقاله ای که در مجله ديسکفر منتشر شد و از کتاب لانزا اقتباس شده، آمده است: "نظریه بيوسنتريسم راهی جدید را برای رسیدن به هدفی واحد مي گشايد که علما برای آن کوشیدند و آن جمع همه علوم فیزیک در آن زماني است که نظریه های میدان منفرد اينشتاين هشت قرن قبل در فهم آن ناتوان شد.

اصول نظریه بيوسنتريسم:

نظریه لانزا هفت اصل دارد:

- آنچه را می فهمیم در واقع، عبارت است از فرایندی که در ذهن ما می گذرد و بر اساس این تعریف، شایسته است حقیقت خارجی اگر موجود باشد در مکان، یافت شود ولی این معنی ای ندارد زیرا مکان و زمان، حقایق مطلق نیستند بلکه ابزارهایی براي عقل انسان و حيوانند.

- تصورات خارجی و داخلي ما با هم مرتبطند
@salmanfatemi

و امکان ندارد بشود یکی از آنها را بر دیگری برتری داد.

- رفتار ذرات پائینتر از هسته، در هم فرورفته و مرتبط به حضور جستجوگر است و در نبود نظاره گر هوشمند در بهترين حالات، در حالتی غیر مشخص از موجهاي احتمال، باقی می ما

ند.

- در نبود ذهن، ماده، در حالتی از حالتهای غیر مشخص احتمالات باقی میماند و هر هستی درحد خود پیش از وجود ذهن، فقط در حالتی از احتمال غیر یقینی، قرار می گیرد.

- پایه هستی فقط از طریق بيوسنتريسم، قابل تفسیر است و هستی به صورت برجسته ای برای زندگی مهیا شده است- به صورتی که وقتی زندگی، هستی را میسازد هستی به صورت کامل در می آید و راه دیگری برای آن نیست

و خیلی ساده، هستی، صاحب منطق spatiotemporal و تکمیل کننده قدرت، ازطرف خود است تا آنجا که قدرت بر ایجاد تغییرات منظم در مکان، همراه با مرور زمان دارد .

- در وجود بالفعل خارج از ادراک حسی موجود، زمان وجود ندارد زیرا فرایندی است که از طریق آن تغییرات هستی را درک می کنم.

- مکان، شبیه زمان است و جسم یا شی نیست. مکان شکل دیگری از اشکال فهم ماست و واقعیتی مستقل ندارد و ما مکان و زمان را در اطراف و همراه با خود مانند لاکپشتي- که لاک خود را میبرد- حمل می کنیم. و در نتیجه قالبی به صورت مطلق از طرف خود ندارد که در آن حوادث فیزیکی جدای از حیات در آن رخ دهد.

بر اساس نظر دانشمند و محقق نظری، د. روبرت لانزا فقط مرگ جسم، وجود دارد اما عقلهای ما عبارت است از نیرویی درون جسم ما که وقتی زندگی کیان جسمانی ما در فرایندی به نام بيوسنتريسم به پایان رسید، به سوی خارج رها میشود.

لانزا اینطور تصور کرد که ما خیلی ساده، تصور می کنیم که می میریم زیرا این را آموخته ایم و دریافت کرده ایم در حالی که بر اساس تصریحات روبرت لانزا در روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان در نوامبر 2016، در واقعیت، این جز توهمی نیست.

این نظریه بر چه اساسي استوار است؟

نظریه جهانی لانزا در اصل بر بسط و توسعه مقوله مشهور دانشمند "اينشتاين" استوار است و اينشتاين در آن نظریه می گوید آفرینش یا نابود کردن نیرو، ممکن نیست بلکه فقط میتوان آن را از حالتی به حالت دیگر تغییر داد.

و به این ترتیب، وقتی بدنهای ما می میرد نیروی ادراک ما که دانشمندان، کنه آن را نمی فهمند در سطح بعد کوانتومی ادامه می یابد. و د. لانزا می گوید تعداد بی نهایتی از هستی ها هست و هر چه ممکن است به وقوع بپیوندد در یکی از جهانها اتفاق می افتد و حادث مي گردد.

در نتیجه لانزا تصور می کند ادراک ما در جهان موازی، ادامه می یابد .

لانزا به نظریه عدم قطعیت یا شک- که در سال 1927 توسط دانشمند آلمانی ويرنر هایزنبرگ مطرح شد- اشاره می کند و این نظریه می گوید میتوان سرعت و جایگاه جسم را در خود زمان مقایسه و اندازه گیری کرد.

" به اصل عدم قطعیت بنگرید و آن یکی از مهمترین و مشهورترین جوانب مکانیک کوانتومی است و آزمایشات نشان میدهد که این اصل در بافت واقعیت وارد مي شود و آن را جز از زاویه زندگی مرکزی نمی توان فهمید. و لانزا ادامه میدهد "اگر در عمل، جهاني در جایی باشد که ذرات به وجود آن حمله ور نمی شوند این معنی را ميدهد که به ناچار میتوانیم همه این خصوصيات را اندازه گیری کنیم، ولی ما نمی توانیم."

هر ذره تو بر چه اساسی است و چگونه آن را اندازه گیری می کنی؟ به آزمایش دو شکاف یانگ توجه کنید. وقتی ذراتی پائینتر از هسته یا ذره ای از نور را مشاهده ميکنيم که از شکافهايي در پرده مي گذرند، این مانند ذره عمل میکند و از شکافهای پرده جلو میگذرد و بر پرده آخر که آن را اندازه گیری می کند مي افتد و آن را مانند ضربات جسم سخت مينوازد. پس آن، مانند شلیک گلوله هایی کوچک است که از یک شکاف یا دیگری میگذرد.

ولی اگر دانشمندان مسیر ذره را مشاهده نکنند به نظر میرسد رفتار آن مانند موجهايي است که از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد.

واقعیت، فرایندی است که مستلزم ادراک ما ست:

لانزا باز می گوید: چرا نگاه قابل توجه ما تغییر میکند؟

جواب: زیرا واقعیت، فرایندی است که مستلزم شناخت ماست و در نهایت د. لانزا میگوید چيزي بدون ادراک، وجود ندارد و آنچه ما می بینیم چیزی جز نگاه ما نيست.

و به عبارت دیگر میگوید هر چه را می بینیم جز معلوماتی- که داخل ادراک ما و در بدنی که خودش را دیر یا زود نابود می کند- نیست. به علاوه زمان و فضا دو ابزار به دست ادراک هستند تا نقش و مکان هر قطعه را در پازل هستی بفهمیم و در جهانی- که خالی از زمان و مکان است- مرگی وجود ندارد و ناگزیر این صفات، فقط در هستی ای در میان هستی های موازی بی نهایت وجود دارد .

زمان کیهانی منطقی نیست!

بدون تردید طبیعت زمان، بیشترین تاثیر را بر زندگی روزمره ما دارد و وقتی روزها و هفته ها و ماه ها و سالها میگذرد زمان از گذشته تا امروز تا آینده جريان مي یابد و هرگز بر عکس نیست. ولی بر اساس فیزیک- که بر هستی ما حکم میکند- @salmanfatemi

همان اشیا فارغ از زمان حاصل ميشود و این با چشم پوشی از رویارویی ای است که زمان در آن سیر میکند و اکنون فیزیک دانها آن را طرح می کنند که جاذبه نیروی کافی برای ایجاد اجباری هر جسم، در هستی نیست تا در هر حالت، باعث حرکت آن به سوی روبرو شود.

پس آیا زمانی که با آن آشنایی داریم، حقیقتا وجود دارد؟ یا فقط گمانی در سرهای ماست؟
اولا بگذارید معلومات خود را در مورد آنچه نمودار زمان خوانده میشود، بیاوریم. به کمک نمودار زمان- که رو به آینده است- جوانان از نظر سني بزرگ میشوند و اکنون که زمانی، آینده بود، گذشته میشود. پس امکان ندارد تخم مرغ شکسته به شکل اول خود بازگردد و به همین ترتیب امکان ندارد پاي شکسته با فشار دادن control +z در صفحه کليد به حالت سالم خود بازگردد! ولی باید از نگاه خود بر دومی چشم پوشی کنیم تا هستی را به عنوان یک کل ببینم و بر اساس آنچه امروز میدانیم یک چیز درباره مداخلات هستی حکم میکند، و آن، همین قوانین فیزیک است ولی مشکل در آنجا مخفی ميشود که همه اين قوانین بجز یکی، در مورد زمان، قابل برعکس شدن هستند، یعنی همه تاثیرات، با چشم پوشی از آنکه زمان به پیش برود با به عقب برگردد، حاصل خواهد شد.

لي بيلينگز در سایت scientific american میگوید: "مهم نیست معادلات جاذبه نیوتن با معادلات الكتروديناميک ماکسول یا نظریه نسبیت عامه و خاصه اينشتين یا حتی مکانیک کوانتوم باشد يا نه زیرا برترین معادلات اختصاصي توصیف هستی در صورتي به بهترین شکل عمل می کند که زمان به جلو یا عقب برود یا قابل برعکس شدن باشد."

یکی از مثالها بر خاصيت قابلیت برعکس شدن درباره زمان در هستی همان مسیر سیاره ای است که به دنبال نیروی جاذبه به دور ستاره می چرخد. برند کول توصیف میکند: "چه زمان به جلو برود یا عقب، مدارهای ستارگان بر همان مسیر می چرخد و تنها تفاوت جهت مدار است. پس آیا زمان، شخصی یا ذاتی است؟ شاید این، چیزی باشد که نظریه نسبیت خاص می گوید، ولی چیز کوچکی به نام قانون ترمودینامیک دوم هست و این قانون ميگويد طی گذر زمان بی نظمی یا انتروپي بیشتر میشود و آن، مقدار جنبش در یک نظام است که همیشه در هستی وجود دارد و این، ما را به مثال تخم مرغ شکسته بازمي گرداند و وقتی نظام در وضعیت بی نظمی قرار گرفت، هرگز نمیتوان برای کاستن از اضطراب حاصل شده در آن نظام، به عقب برگشت. کول شرح میدهد " به همين دلیل، فیزیک دانها گمان می کنند ناچارند قانون دوم ترمودینامیک را منبع نمودار زمان، بشمارند و واجب است بی نظمی از ایجاد چیزی بیشتر گردد و آن،تحرک زمان را به سوی فقط یک جهت ميطلبد"

اگر امور، شروع کند برخی چيزها را برای تو مشوش کند، دلیل، آن است که آن چیزها در عمل مشوش شده است! تعدادی از فیزیک دانها اکنون گمان میکنند که وقتی نیروی جاذبه تعدادی کافی از ذره های کوچک را وادار کند تا با برخی قسمتهای دیگر واکنش نشان دهند، جهت نمودار زمان به جلو میرود و ممکن است بی نظمی و اضطراب زیادتر شود سپس وقتی این ذرات کوچک شروع به واکنش با اشیای بزرگتر از نظر حجمی کند، قوانین تغییر می کند تا هستی بدون جهت گیری را، ترجیح دهد ولی برای اینکه آنگونه کند، واجب است بی نظمی زیادتر شود.

یعنی لازم است، هستي منظمتر از امروز ایجاد شده باشد پس آن، چیزی است که فیزیک دانها کوشیده اند باطرح فرضیه وجود هستی های موازی آن را تفسیر کنند و در این هستی ها، زمان به جلو یا عقب یا به جانب یا هر جهت دیگر میرود . در تلاش برای حل یکی از بزرگترین معماهای موجود در جهان جدید، دانشمندان فیزیک تصمیم گرفتند تصور کنند که جاذبه ، نيرويي است که در پس همه این جنون و بی نظمی وجود دارد. نقطه ای که معتقدند ذرات در آن نقطه از از واقعیت محکوم به نمودار زمان به واقعیت محکوم به قوانین هستی بدون جهت گیری، منتقل ميشود، نقطه عدم ارتباط decoherence است و همانطور که نيک استکتن در سایت وايرد، بیان کرد، بیشتر نظریاتی- که این عدم ارتباط را شرح می دهد- همان معادله ويلر و دويت است و این از نقطه ای خبر می دهد که در آن، مرز بین مکانیک کوانتوم و مکانیک کلاسیک به فضل جاذبه، از بین ميرود. ولی وقتی فیزیک دانی به نام ديمتري پودولسکي از دانشگاه هاروارد و فیزیک دان، روبرت لانزا رئیس موسسه astellas global regenerative medicine
اندازه گیری های جاذبه را با معادله ویلر- ديويت انجام دادند، هنگام محاسبه نتایج معادلات ریاضی دیدند که معادله، کیفیت ظهور حرکت زمان را در برابر جهت گیری، در عمل تفسیر نمی کند . در حقیقت و بر اساس نتایج، تاثیرات جاذبه با کندی شدیدی آغاز میشود و این دور میکند که جاذبه، سبب نمودار زمان و هستی باشد و استکتون اشاره می کند که جاذبه، بسیار ضعیفتر از آن است تا چیزی باشد که باعث واکنشهای ذرات با هم گردد @salmanfatemi

و احتمال ندارد که نیرویی کافی برای وادار کردن آن برای حرکت در همان جهتی باشد که زمان با آن به حرکت در می آید.

اما لانزا می گوید " جستجوی ما آشکار می کند که زمان فقط ایجاد نمی شد تا ما را از گذشته به آینده ببرد بلکه خاصیتی ابتدایی است- که بر قدرت رصد کننده ای که معلومات را در خصوص حوادثی که با آن زندگی ميکند رصد مي نماید اشاره میکند "این اشاره میکند که نمودار زمان،

امری شخصی یا ذاتی نيست و آن را رصد کننده ای- که ما هستیم- مشخص میکند.

لانزا میگوید اينشتاين در تحقیقش درباره نسبیت اثبات کرد که زمان، برای رصد کننده نسبی است، اما تحقیق ما امر را یک گام به جلو میبرد زیرا فرض میکند که رصد کننده در حقیقت کسی است که زمان را می آفریند.
@salmanfatemi

http://www.sciencealert.com/time-might-only-exist-in-your-head-say-physicists

http://www.robertlanza.com/does-death-exist-new-theory-says-no-2/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را مرکز خنده در کجای مغز استبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیتمایل زیاد به خوردن بستنزیر فشار کووید چه باید کرنقطه ای بود و دگر هیچ نبوآیا ما تنها موجودات زنده سردرد عروقی میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنین مصنوعیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از رمز و رازهای ارتباط غیر کمسیر دشوار تکامل و ارتقابازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییفیزیک آگاهیزبان و تکلم برخی بیماریهنه بدبخت بلکه نادانتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخشکل های متفاوت پروتئین هاولین دروغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تورویاها از مغز است یا ناخومعماری، هندسه ی قابل مشاگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیفرایند تکامل و دشواری هاسفر دشوار اکتشافنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی شادی، پاداش انجام وظیفهاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتروش مقابله مغز با محدودیمغز ناتوان از توجیه پیداگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدقله سقوطسلولهای بنیادی مصنوعی درنوروز یا روز پایانیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ششمین کنگره بین المللی ساکنون را با همه ی نقص هایموفقیت هوش مصنوعی در امتچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهریاضیات یک حس جدید استمغز ابزار برتر بقاپیموزایدتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستقبل از آغازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هموساپينس بر زمین تبر را بردارضعیف و قویابتذال با شعار دینمیگرن شدید قابل درمان اسچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخاباز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی ژنها در تشخیص بیماراه پیروزی در زندگی چیستمغزتان را در جوانی سیم کشپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقلوتیراستامسیاره ابلهاننگاه از بیرون مجموعهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعلم و ادراک فقط مشاهده ی ابزار بقا از نخستین همانما بخشی از این جهان مرتبطنسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگبعد از کرونارشد در سختی استنقش ویتامین K در ترمیم اسپروتز چشمتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چمقایسه رقابت و همکاریساخت سلول عصبی حتی پس از نابینایی در نتیجه ی گوشی تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدابزار بقای موجود زنده از مباحث مهم حس و ادراکهم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهتقلید مرحله ای نسبتا پیشزندگی فعال و مثبت روند آلنقش رژیم غذایی بر رشد و اآنچه ناشناخته است باید شتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟منابع انرژی از نفت و گاز سختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکابزارهای بقای موجود زندهمدل هولوگرافیک ژنرالیزههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تحس و ادراک قسمت چهارماز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز مرگ چیستبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمتمایز یا کشف یگانگیALS نگاهی کامل بر بیماری وزیرفون داروی ضد ام اسنقطه بی بازگشتآیا مصرف مولتی ویتامین هسرطان کمیت گراییتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهرمز گشایی از اتصالات مغزمسئول صیانت از عقیده کیسبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استفیزیکدانان ماشینی برای تزبان و شناخت حقیقت قسمت چنه جنگ و نه خونریزیتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آشکل پنجم مادهاولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمررویاهای پر رمز و حیرتی درمعنی روزهگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را فرایند حذف برخی اجزای مغسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکشب سیاه سحر شوداین ابتدای تناقض هاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولیروش های صرفه جویی در ایجامغز و قلب در جنین موش مصنگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشقلب های سادهسلام تا روشنایینورالژیتاثیر رژِیم غذایی بر میگصبور باشاکوییفلکسموفقیت در تفکر استنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضبرخی اصول سلامت کمرریتوکسیمابمغز از بسیاری حقایق می گرپیچیدگی های مغزمگستوسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استقبل از انفجار بزرگسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هوشیاری خود را توستحریک عمقی مغزطلوع و حقیقتابداع دی ان ای بزرگترین دمیدان مغناطيسي زمین بشر چرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی از بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامنددرمان سرگیجه بدون داروبررسی بیماری التهابی رودراه انسان شدن، راه رفتن ومغزتان را در جوانی سیمکشپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعسیاره ابلهاننگاه از دور و نگاه از نزدتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم ینسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعتاز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتبعد از کرونارشد، رسیدن به یک هدف نیستنقش ژنتیک در درمان اختلاپروتز عصبی برای تکلمتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریمقابله ی منطقی با اعتراضساخت شبکه عصبی مصنوعی با ناتوانی از درمان برخی ویتصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکابزار بقای موجود زنده از مبتکران خودشکوفاهمه چیز موج استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرتقلید از روی طبیعتزندگی هوشمند در خارج از زنقش رژیم غذایی در رشد و اآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز سرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزارهای بقای از نخستین مدل هولوگرافیک تعمیم یافهمکاری یا رقابتهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیمرگ و میر پنهانبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرفقر داده ها در هوش مصنوعیزیرک ترین مردمنمیتوان با بیرون انداختنآیا مغز تا بزرگسالی توسعسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیسترمز پیشرفت تواضع است نه طمسئولیت جدیدبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استفال نیکوزبان و شناخت حقیقت قسمت اچه زیاد است بر من که در ایتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آشکرگزار هر چیزی باش که دااوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدرویای شفافمعادله ها فقط بخش خسته کنگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیفراتر از دیوارهای باورسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیشبیه سازی میلیون ها جهان اینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دروش هایی برای کم کردن اضطمغز و اخلاقگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونقلب و عقلسلاح و راهزنینوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر سلامت دستگاه گوارشصبر لازمه ی پیروزی استاکسی توسین و تکامل پیش امولکول ضد پیرینجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اطلاعات روانشناسی مریسدیپلام تنها داروی تایمغز به تنهایی برای فرهنگ پیچیدگی های مغزی در درک زتوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنقبرستان ها با بوی شجاعتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه واکسن کرونا را توزتحریک عمقی مغز در آلزایمطلای سیاهابزار هوش در حال ارتقا ازمیدان های مغناطیسی قابل چرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتبررسی سیستم تعادلی بدن اراه بی شکستمغط یک گیرنده استپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هلیروپریم داروی ترکیبی ضدسیب یکسان و دیدگاه های متنگاه از درون قفس یا بیرونتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهابزار بقا از نخستین همانمانند آب باشنشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویراز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری بعد از کرونا دلخوشی بیهوز گهواره تا گورنقش گرمایش آب و هوا در همپرورش مغز مینیاتوری انساتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزمقابله با کرونا با علم اسساخت شبکه عصبی با الفبای ناتوانی در شناسایی چهره تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآابزار بقای موجود زنده از متواضع باشهمه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر بیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش تقلید از طبیعتزندگی و دارایینقش زنجبیل در جلوگیری از آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز سریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایانابزارهای دفاعی و بقای موابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس مرگ و میر بسیار بالای ناشباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانفلج نخاعی با الکترودهای زیست شناسی کل در جزء فراکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشآیا همه جنایت ها نتیجه بیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیسترمز بقای جهش ژنتیکیمسئولیت در برابر محیط زیبحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیفاکسیبتزبان و شناخت حقیقت قسمت دنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه شکست حتمیايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنروان سالممعجزه های هر روزهگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريفرد موفقسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکشبیه سازی سیستم های کواناینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمندانروش هایی برای جلوگیری از مغز و اخلاقگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقلب یا مغزسلسله مباحث هوش مصنوعینوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر عصاره تغلیظ شده گیصبر و واقعیتاکسکاربازپین در درمان تشمولتیپل اسکلروز در زنان نخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با ابرخی بیماری ها که در آن بریشه های مشترک همه ی موجومغز بیش از آنچه تصور میشوپیوند قلب خوک، به فرد دچاتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکقدم زدن و حرکت دید را تغیسوخت هیدروژنی پاکچگونه آن شکری که می خوریمتداوم مهم است نه سرعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سابزار بقا از نخستین همانمیدان های کوانتومی خلاچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افراداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیبررسی علل کمر درد در میانرابطه تشنج و اوتیسمنفرت، اسیب به خود استپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکلیس دگرامفتامین یا ویاسسیر آفرینش از روح تا مغز نگاه از درون مجموعه با نگترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا موابزار بقا از نخستین همانماه رجبنشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانبعد از کرونا دلخوشی بیهوزمین در برابر عظمت کیهاننقش پیش زمینه ها و اراده پرکاری تیروئیدتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستملاحظه های اخلاقی دربارهساختن آیندهنادیدنی ها واقعی هستندتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستابزار بقای موجود زنده از مجموعه های پر سلولی بدن مهمه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به بیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نشتقویت استخوان در گرو تغذزندگی بی دودنقش زبان در سلطه و قدرت اآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژی از نفت و گاز سریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایانغیرقابل دیدن کردن مادهابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحذهت را روی چیزهای مفید متمرگ و سوال از قاتلباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیفلج بل، فلجی ترسناک که آنزیست شناسی باور حقیقت یا نمای موفقیتآیا هوش مصنوعی می تواند نسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوترمز جهانمستند جهان متصلبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایفاجعه ی جهل مقدسزبان و شناخت حقیقت قسمت سنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دشگفت نیست من عاشق تو باشمايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناروبات ها قول میدهندمعجزه ی چشمگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی فرد یا اندیشهسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکه های مصنوعی مغز به دراینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری در کجاست؟ قجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بروش هایی ساده برای کاهش امغز و سیر تکامل ان دلیلی گزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رقلب دروازه ی ارتباطسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاریک ترین بخش شبصبر بسیار بایداگر فقط مردم میفهمیدند کمواد کوانتومی جدید، ممکننخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجبرخی بیماری های خاص که بدریشه های مشترک حیاتمغز برای فراموشی بیشتر کپیوند مغز و سر و چالشهای توصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشقدرت مردمسودمندی موجودات ابزی بر چگونه انتظارات بر ادراک تداخل مرزها و صفات با بینطوفان زیباییابزار بقا از نخستین همانمیدان بنیادین اطلاعاتچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انساناز تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسبرطرف کردن خشونت را از خارادیوی مغز و تنظیم فرکاننقاشی هایی با بوی گذشته یپپوگستتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیلا اکراه فی الدینسیستم تخلیه ی مغز بینشی ننگاه حقیقی نگاه به درون اترس و آرمان هاعلم بدون توقفابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریتفکر قبل از کارزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش آتش در رسیدن انسان بهپرتوهای صادر شده از سیاهتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاملاحظات بیهوشی قبل از جرساختن آینده، بهترین روش نادانی در قرن بیست و یکم،تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنیابزار بقای موجود زنده از مجرم، گاهی قربانی استهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاتقویت حافظه یا هوش مصنوعزندگی در جمع مواردی را برنقش زبان در سلطه و قدرت اآنژیوگرافی از مغزتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز سرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهماز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمرگ انتقال است یا نابود شباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبفلج خوابزیست، مرز افق رویداد هستنمایش تک نفرهآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازرمز جهان خاصیت فراکتالمشکل از کجاستبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسفاصله ها در مکانیک کوانتزبان جانسوزنهایت در بی نهایتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیشگفت انگیز بودن کیهانايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شروبات های ریز در درمان بیمعجزه ی علمگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونفرد حساس از نظر عاطفی و بسفری به آغاز کیهاننوار عصب و عضلهتاثیر درجه حرارت بر عملکشبکیه های مصنوعیایندرالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو بایروش جدید تولید برقمغز کوانتومیگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینقلب روباتیکسم زنبور ، کلیدی برای وارنیکولا تسلاتاریکی من و تو و گرد و غباصد قدح، نفتاده بشکستاگر میدانی مصیبت بزرگتر موجود بی مغزی که می تواندنخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSبرخی توجهات در ببمار پاررژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پیوند اندام از حیوانات بتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت و شناخت حقیقتسی و سه پل اصفهانچگونه به سطح بالایی از هوترقی واقعی یا شعار ترقیطولانی ترین شبابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج چرا خشونت و تعصبحقیقت اشیااز تکینگی تا مغز و از مغز دنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کربزرگ فکر کنراز تغییرچقدر به چشم اعتماد کنیمپایان، یک آغاز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیملاموژین داروی ضد اوتیسم؟سیستم تعادلی بدننگاه دوبارهتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسنظام مثبت زندگیحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزمان چیستنقش انتخاب از طرف محیط، نپرتوزایی از جسم سیاهتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتممانتین یا آلزیکسا یا ابساختار فراکتال وجود و ذهنازوکلسینتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟تقویت سیستم ایمنیزندگی در سیاهچالهنقش سجده بر عملکرد مغزآنان که در قله اند هرگز ختاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز تغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگیاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کاذره ی معین یا ابری از الکمرگ تصادفیبابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج فلج خواب چیستزاویه نگاه ها یکسان نیستچند نرمش مفید برای کمردرآیا هوش ارثی دریافتی از پشلیک فراموشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست قسمت جنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسرنگ کردن، حقیقت نیستمشکلات نخاعیبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیفاصله ی همیشگی تصویر ساززبان ریشه هایی شناختی اسنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی شگفت زده و حیران باشای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دروبات کیانمعجزه ی علم در کنترل کرونگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونفردا را نمیدانیمسقوط درون جاذبه ای خاص، چنوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز و کیهانایا کوچک شدن مغزانسان المنبع خواب و رویاجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطروش صحبت کردن در حال تکاممغز آیندگان چگونه است ؟پل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرقلب را نشکنسماگلوتید داروی کاهش دهننیاز به آموزش مجازی دیجیتاریکی و نورصدای بم با فرکانس پایین، اگر نیروی مغناطیس نباشد موجودات مقهور ژنها هستندنخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی برخی توصیه ها برای واکسیرژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چالش است یا منفعپیوند اندام حیوانات به اتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وقدرت کنترل خودسیلی محکم محیط زیست بر انچگونه باغبانی باعث کاهش تروس جریان انرژیطی یکصد هزار سال اخیر هرچابزار بقا از نخستین همانمکان زمان یا حافظه زمانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششمبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستبزرگ شدن مغز محدود به دورراست دستی و چپ دستینقش قهوه در سلامتیپاکسازی مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در الایو دوم دکتر سید سلمان فسیستم دفاعی بدن علیه مغز نگاهی بر قدرت بینایی دراتست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز بیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرتفکر خلا ق در برابر توهم زمان و مکان، ابعاد کیهان نقش اتصالات بین سلولهای پرسش و چستجو همیشه باقی اتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور همن کسی در ناکسی دریافتم ساختار شبکه های مغزی ثابنباید صبر کرد آتش را بعد تصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کنابزار بقای موجود زنده از محل درک احساسات روحانی دهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازابیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوشتلقین اطلاعات و حافظهزندگی زمینی امروز بیش از نقش غذاها و موجودات درياآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانذرات کوانتومی زیر اتمی قمرگی وجود نداردباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنفلج دوطرفه عصب 6 چشمزاوسکا درمان گوشرچند جهانیآیا هوش سریعی که بدون احسشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهرنگین کمانمشکلات بین دو همسر و برخیبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیفتون های زیستیزبان شناسی مدرن در سطح سلچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانروح و آب حیاتمعجزه در هر لحظه زندگیگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمفرزندان زمان خودسلول های مغزی عامل پارکینوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت مغز با کیهان مادیایا این جمله درست است کسیمنتظر نمان چیزی نور را بهجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تروشهای نو در درمان دیسک بمغز اندامی تشنه ی انرژی اپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تقوی تر باشسندرم کووید طولانیچیز جدید را بپذیرتاریکی خواهد ترسیدصرع و درمان های آناگر نعمت فراموشی نبود بسمورد نادر همپوشانی دو بینرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلبرخی درمان های Spinal Muscular Atرژیم ضد التهابیمغز بزرگ چالشهای پیش روپیوند سر آیا ممکن استتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت انسان در نگاه به ابعسینوریپا داروی ترکیبی ضدچگونه تکامل مغزهای کنونیتری فلوپرازینطبیعت موجی جهانابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی چرا ذرات بنیادی معمولاً حقیقت خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی رجزخوانی هایی که امروز بنقش مهاجرت در توسعه نسل اپارادوکس ها در علمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریلبخند بزن شاید صبح فردا زسکوت و نیستینگاهی بر توانایی اجزاي بتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخانابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکنظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویتفاوت مغز انسان و میمون هزمان و گذر آن سریع استنقش تیروئید در تکامل مغزپرسشگری نامحدودتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمن پر از تلخیمسادیسم یا لذت از آزار دادنبرو و انرژی مداومتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرابزار بقای موجود زنده از محدودیت چقدر موثر استهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا ومدل های ریز مغز مینی برینبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانتلاش ها برای کشف منابع جدزندگی زودگذرنقش غذاها و موجودات درياآواز خواندن در قفس، نشانسرگردانیسربازان ما محققا غلبه می تاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمااتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاتذرات کوانتومی زیر اتمی قمراحل ارتقای پله پله کیهباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدففن آوری های جدید علیه شنازبان فرایند تکاملی برای چند جهانیآیا هشیاری کوانتومی وجودشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان فراکتالحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک مرهبر حقیقیمشکلات روانپزشکی پس از سبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی فروتنی معرفتیزبان شناسی نوین نیازمند چهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروشگفتی های زنبور عسلای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانروح در جهانی دیگر استمعرفت و شناختگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمفرضیه ای جدید توضیح میدهسلول های بنیادینوبت کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکشباهت های ریشه ای چند بیمایا ابزار هوشمندی یا مغز منتظر زمان ایده آل نشوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های روشهای شناسایی قدرت شنوامغز انسان ایا طبیعتا تماپلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استقیچی ژنتیکیسندرم گیلن باره به دنبال چیزی منتظر شناخته شدنتاریخ همه چیز را ثبت کردهضایعه ی شبکه لومبوساکرالاگر نعمت فراموشی نبود بسموسیقی نونرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسبرخی روش های تربیتی کودکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز بزرگ و فعال یا مغز کوپیوند سر، یکی از راه حلهاتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانقدرت ذهنسیگار عامل افزایش مرگ ومچگونه جمعیت های بزرگ شکل تری فلوپرازینطبیعت بر اساس هماهنگیابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در برابچراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر ابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنبزرگترین خطایی که مردم مرحم مصنوعینقش میدان مغناطیسی زمین پاسخ گیاهان در زمان خوردتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتلحظات خوش با کودکانسکوت، پر از صدانگاهت را بلند کنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانماده ی خالینظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نتربیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبتفاوت ها و تمایزها کلید بزمان و صبرنقش حفاظتی مولکول جدید دآلودگی هوا چالش قرن جدیدتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشامن بی من، بهتر یاد میگیرمسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سابزار بقای موجود زنده از محدودیت های حافظه و حافظهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکترمدیون خود ناموجودبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستتلاش های جدید در ALSزندگی سلول در بدن، جدای انقش غذاها و موجودات درياآینه در اینهنقش غذاها در کاهش دردهای آیندهسردرد میگرنتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابمنابع انرژی از نفت و گاز تغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجماز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردذرات کوانتومی زیر اتمی قمرز مرگ و زندگی کجاستبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزفناوری هوش مصنوعی نحوه خزبان متغیرچند جهانی و علمآیا واکنش های یاد گرفته وشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار روی و منیزیم در تقویت استمشکلات روانپزشکی در عقب گل درون گلدانتو آرامش و صلحیفروتنی و غرورزبان، نشان دهنده ی سخنگو نون و القلمتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشانس یا نتیجه ی تلاشایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادروح رهاییمغز فکر میکند مرگ برای دیگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولفساد اقتصادی سیتماتیک درسلول های بنیادی منابع و انور از عمق تاریکیتاثیر رو ح و روان بر جسمشباهت کیهان و مغزایا بیماری ام اس (مولتیپمنحنی که ارتباط بین معرفجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم روشی برای بهبود هوش عاطفمغز انسان برای ایجاد تمدپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسندرم پیریفورمیسچیزی خارج از مغزهای ما نیتاریخ، اصیل نیست و ساخته ضایعه ی عروقی مخچهاگر با مطالعه فیزیک کوانموسیقی هنر مایع استنرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفربرخی سلولهای عصبی در تلارژیم غذایی سالم و ضد التهمغز بزرگترین مصرف کننده پیوندهای پیچیده با تغییرتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت عشقسیاهچاله هاچگونه جمعیت های بزرگ شکل ترک امروزطعمه ی شبکه های ارتباط اجابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم باز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبزرگترین درد از درون است رحم مصنوعینقش محیط زندگی و مهاجرت دپختگی پس از چهل سالگي به تکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپوراللرزش ناشی از اسیب به عصبسکته مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا تشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را ابزار بقا از نخستین همانماده ای ضد التهابینظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسمبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت ها را به رسمیت بشنازمان واقعیت است یا توهمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآلودگی هوا و ویروس کروناتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدمننژیتستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک انداابزار بقای موجود زنده از محدودیت درک انسانهمیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال مدیریت اینترنت بر جنگبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیتلاش های جدید در درمان فرزندگی، مدیریت انرژیزندان ذهنینقشه مغزی هر فرد منحصر بهآینده ی انسان در فراتر ازسردرد میگرن در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینمنابع انرژی از نفت و گاز تغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهرفلکس وتری با توضیح دکتر مرز بین انسان و حیوان کجابار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوفواید روزه داری متناوبزبان مشترک ژنتیکی موجوداچند روش ساده برای موفقیتآیا یک، وجود داردشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقرویا و واقعیتمشاهده گر جدای از شیء مشاگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیفرگشت و تکامل تصادفی محض زبان، وسیله شناسایی محیطنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملشانس یا تلاشایمپلانت مغزی و کنترل دو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش خلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانروزه داری متناوب، مغز را مغز قلبگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومفشار و قدرتسلول های بدن تو پیر نیستننور درونتاثیر روده بر مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عایا بدون زبان میتوانیم تمنشأ اطلاعات و آموخته ها جهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرروشی جدید در درمان قطع نخمغز انسان برای شادمانی طپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانون مندی نقشه ژنتیکی مسندرم پیریفورمیسچیزی شبیه نور تو نیستتازه های اسکیزوفرنی(جنوضایعات در عصب زیر زبانیاگر تلاش انسان امروز برامیهمانهای ناخوانده عامل نرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانبرخی سيناپسها طی تکامل و رژیم غذایی ضد التهابیمغز حریص برای خون، کلید تپیوندی که فراتر از امکانتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو قضاوت ممنوعسیاهچاله های فضایی منابعچگونه حافظه را قویتر کنیترکیب آمار و ژنتیکظهور امواج مغزی در مغز مصابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزدچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتبسیاری از مجرمان، خودشانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش مرکز تنفس سلولی در بیپدیده خاموش روشن در پارکتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسال سیزده ماههچالش هوشیاری و اینکه چرا تشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با اابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی نیستنظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووتفاوت های بین زن و مرد فقزمان پلانکنقش خرچنگ های نعل اسبی درآلودگی هوا و پارکینسونتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیمنابع انرژي پاک سرچشمه حستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکابزار بقای موجود زنده از مخچه فراتر از حفظ تعادلهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دمداخله ی زیانبار انسانبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استتلاش های جدید در درمان سرتلاش های جدید شرکت نورالزونیسومایدنقشه های مغزی جدید با جزیآینده ی علم و فیزیک در60 ثسردرد میگرنی در کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندمنابع بی نهایت انرژی در دثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربراناثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزررفتار مانند بردهمرز جدید جستجو و اکتشاف، بار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریفیلمی بسیار جالب از تغییزبان چهار حرفی حیات زمینچندین ماده غذایی که ماننآیا کیهان می تواند یک شبیشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدرویا و کابوسمشاهده آینده از روی مشاهگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستفراموش کارها باهوش تر هسزدودن نقص از هوش مصنوعینوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از شاهکار قرنایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه اروزه داری و التهاب زیانبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومفضا و ذهن بازسلول بنیادی و ای ال اسنوروفیبروماتوزتاثیر روزه داری بر سلامت شباهت زیاد بین سلول هاي عایا تکامل هدفمند استمنشاء کوانتومی هوشیاری اجوانان وطنارزش های وارونهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زانروشی جدید در درمان نابینمغز انسان برای شادمانی طپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمقانون گذاری و تکاملسندرم پای بی قرارنکاتی در مورد تشنجتازه های بیماری پارکینسوضرورت زدودن افکاراگر خواهان پیروزی هستیمیوتونیک دیستروفیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانبرداشت مغز ما از گذر زمانرژیم غذایی ضد دردمغز در تنهایی آسیب میبینپیوستگی همه ی اجزای جهانتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسقطار پیشرفتسیاهچاله ها، دارای پرتو نگاه من، نگاه تو و یا حقیترکیب حیوان و انسانظرف باید پر شود چه با چرک ابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالنزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناختاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خدابسیاری از بیماری های جدیرساناها و ابر رساناها و عنقش نگاه از پایین یا نگاهپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلرولزوم گذر انسان از حدها و سانسور از روی قصد بسیاری چالش هوشیاری و اینکه چرا تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خوابزار بقا از نخستین همانماده، چیزی بیش از یک خلا نظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوتفاوت های تکاملی در مغز وزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش داروهاي مختلف معروف آلزایمرتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانمنابع انرژی از نفت و گاز ستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهابزار بقای موجود زنده از مخچه ، فراتر از حفظ تعادلهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنمدارک ژنتیکی چگونه انسانبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبذهن چند جانبه نیازمند نگتلاش هایی در بیماران قطع زونا به وسیله ویروس ابله نقشه با واقعیت متفاوت اسآینده با ترس جمع نمیشودسردرد و علتهای آنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عمنابع جدید انرژیثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگراثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و داز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیرفتار وابسته به شکلمرزهای حقیقی یا مرزهای تبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریفیروز نادریزبان نیاز تکاملی استچندجهانیآیا گذشته، امروز وآینده شناسایی سلول های ایمنی ااولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمررویا و خبر از آیندهمشاهدات آمیخته با اشتباهگلوئونتو با همه چیز در پیوندیفراموشی همیشه هم بد نیستسفر فقط مادی نیستنوار مغز با توضیح دکتر فاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار شش گوشایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهروزه داری و بیمار ی ام اس مغز مانند تلفن استگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)فضای قلب منبع نبوغ استسلول بنیادین از مخاط بیننورون هاي مصنوعی می توانتاثیر روغن رزماری استنشاشجاعت و ترسایجاد احساساتمهمان ناخواندهجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانوروشی جدید در درمان سکته ممغز انسان رو به کوچک تر شپول و عقیدهتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیقانون جنگلسندرم پس از ضربه به سرچگونه مولکول های دی ان ایتازه های درمان ام اسضرب المثل یونانیاپل ویژن پرو در تشخیص بیممیگرن و پروتئین مرتبط با چرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم ببرداشتت از جهان رو زیاد راه فراری نیستمغز را از روی امواج بشناسپیام های ناشناخته بر مغز تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوقطره قطرهسیاهچاله و تکینگی ابتداینگاه مادی غیر علمی استترازودونعقل مجادله گرابزار بقا از نخستین همانما از اینجا نخواهیم رفتنزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیبیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای ابسیاری از بیماری های جدیرستگاری محدود به یک راه ننقش نظام غذایی در تکامل مپروژه ی ژنوم انسانیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنلزوم سازگاری قانون مجازاسانسور بر بسیاری از حقایچالش هوشیاری و اینکه چرا تشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی ابزار بقا از نخستین همانماست مالینظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز متفاوت های زبانی سرمنشا تزمان شگفت انگیزنقش درختان در تکاملآملودیپین داروی ضد فشار تاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز ستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقای موجود زنده از مخچه ابزاري که وظیفه آن فهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیمروری بر تشنج و درمان هایبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیمرکز هوشیاری، روح یا بدن با آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی متلاشی برای درمان قطع نخازیان غذاهای پرچربنقص های سیستمی ایمنیآیا فراموشی حتمی استسردرد به دلیل مصرف زیاد متاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملمناطق خاص زبان در مغزجلو رفتن یا عقبگرداثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز مرفتار اجتماعی انسان، حاصمزایای شکلات تلخ برای سلبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنفیزیک مولکولها و ذرات در زبان و کلمه حتی برای کساننه ناامیدی بلکه ارتقاآیا پیدایش مغز از روی تصاشواهدی از نوع جدیدی از حااولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که رویا بخشی حقیقی از زندگی مطالبه ی حق خودگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشفراموشی و مسیر روحانیسفر نامه سفر به بم و جنوب نوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاشاید گوشی و چشمی، آماده شایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروزه داری سلول های بنیادمغز مادران و کودکان در زمگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشقفس ذهنسلول عصبی شاهکار انطباق نورون های ردیاب حافظهتاثیر رژیم گیاه خواری بر شرکت نورالینک ویدیویی ازایران بزرگمهندسی ژنتیک در حال تلاش جواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردنريتوکسيمب در درمان ام اسمغز انسان رو به کوچکتر شدپوست ساعتی مستقل از مغز دتوکل بر خداآسانی موفقیتقانون جنگلسندرم جدایی مغزچگونه میتوان با قانون جنتبدیل پلاستیک به کربن و سضربه مغزی در تصادف راننداپی ژنتیکمیگرن و خوابچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبررسي علل احتمالي تغيير راه نجاتمغز زنان جوانتر از مغز مرپیدایش زبانتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم لمس کوانتومیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهنگاه محدود و تک جانبه، مشترازودونعقل سالمابزار بقا از نخستین همانما اشیا را آنطور که هستندنزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش ابشکه ای که ته نداره پر نمرشته نوروایمونولوژی و نقنقش نظریه تکامل در شناساپروانه ی آسمانیتکامل زبانامید نجاتلزوم سازگاری قانون مجازاساهچاله ها تبخیر نمیشودچالش کمبود اندام برای پیتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زباابزار بقا از نخستین همانماست مالی با هوش انسانینعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابتفاوت ایستایی و تکاپوزمزمه ات مانده در گوشمنقش ذهن و شناخت در حوادث آموزش نوین زبانتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز سخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتابزارهای پیشرفته ارتباط مخچه تاثیر گذار بر حافظههمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانمرکز حافظه کجاستبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنتلاشی تازه برای گشودن معزیباترین چیز در پیر شدننقص در تشخیص هیجانات عامآیا ممکن است موش کور بی مسردرد تنشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان مناطق خاصی از مغز در جستججلوتر را دیدناثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، بررقیبی قدرتمند در برابر ممسمومیت دانش آموزان بی گبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد فیزیک هوشیاریزبان و بیان نتیجه ساختمانه به اعدامتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیشواهدی از دنیسوان(شبه نئاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجررویا تخیل یا واقعیتمطالبی در مورد تشنجگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بفراموشی آرمانسفر به مریخ در 39 روزنوار مغز در فراموشی هاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشاید درست نباشداین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دروزهای بد باقی نمیماندمغز چون ابزار هوش است دلیگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنقفس را بشکنسلول عصبی، در محل خاص خودنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر شربت ضد خلطایرادهای موجود در خلقت بمهندسی بدنجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های مریه زغالیمغز ایندگان چگونه استپوشاندن خود از نورتوپیراماتآشنا پنداریقانونمندی و محدودیت عالمسندرم دزدی ساب کلاوینچگونه مغز ما، موسیقی را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ضررهای مصرف شکر و قند بر ابتدا سخت ترین استمیگرن و روزه داریچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز مااز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمبررسی مغز با امواج مادون راه های جدید برای قضاوت رمغزهای کوچک بی احساسپیر شدن حتمی نیستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیمالووفلوکساسینسیاهچاله ی تولید کنندهنگاه کلی نگرتراشه مغز بدون واسطه ی دعقلانیت بدون تغییرابزار بقا از نخستین همانما به جهان های متفاوت خودنسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسبشریت از یک پدر و مادر نیرشد مغز فرایندی پیچیده انقش هورمون های تیروئید دپرواز از نیویورک تا لوس آتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیلزوم عدم وابستگی به گوگل سایه ی هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و ابزار بقای موجود زنده از ماشین دانشهفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزنان باهوش ترنقش روی و منیزیم در سلامتآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز سخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان عشق، شلوغ کردن نیستابزارهای بقا از نخستین همخاطب قرار دادن مردم، کاهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشوقتی فهمیدی خطا کردی برگمرکز حافظه کجاستبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقتلاشی جدید در درمان ام اسزیباترین چیز در افزایش سنقطه ی رسیدن به قلهآیا ما کالا هستیمسردرد سکه ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت جمجمه انسان های اولیهاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پرورموزی از نخستین تمدن بشرمسمومیت دانش آموزان، قمابازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانفیزیک و هوشیاریزبان و بیان، در سایه پیشرنه به اعدامتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهشیشه ی بازالتی و سیلیکوناولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاترویا حقی از طرف خدامطالعه ای بیان میکند اهدگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایفرایند پیچیده ی خونرسانیسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشایسته نیست در جیب خود قراین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندروزهای سختمغز چگونه صداها را فیلتر گذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیقله برای دیدن نه برای به سلولهای ایمنی القا کنندهنوروز مبارکتاثیر رژیم گیاه خواری بر شش مرحله تکامل چشمایستادن در برابر آزادی بمهربانی، شرط موفقیتچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دریواستیگمینمغز ابزار بقای برتر مادیپیموزایدتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریقارچ بی مغز در خدمت موجودسندرم سردرد به دلیل افت فچگونه مغز پیش انسان یا همتبدیل سلولهای محافط به سضررهای شکر بر سلامت مغزابتدایی که در ذهن دانشمنمیگرن سردردی ژنتیکی که بچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببررسی و اپروچ جدید بر بیمراه های جدید برای قضاوت رمغز، فقط گیرندهپیشینیان انسان از هفت میتکینگیافسردگی و ساختار مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغسیاره ی ابلهاننگاه انسان محدود به ادراتراشه ها روی مغزعقیده ی بی عملابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريمچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمبعد پنجمرشد مغز علت تمایل انسان بنقش هورمون زنانه استروژنپروتئین های ساده ی ابتداتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانمقاومت به عوارض فشار خون سایه را اصالت دادن، جز فرچاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت اابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدهفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزابیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درستفاوتهای جنسیتی راهی برازنجیرها را ما باید پاره کنقش روزه داری در سالم و جآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز سخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولووابزارهای بقا ازنخستین هممدل همه جانبه نگر ژنرالیهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکن