دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چیزی خارج از مغزهای ما نیست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
زندگی اطراف ما چیزی جز درک مغزهاي ما از اطراف نیست! ما با مشاهده خود ابعاد جهان را می آفرینیم!
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگ در وجود توست!

تحلیل علمی مطلب بالا را خواهیم داشت

نظریه بيوسنتريسم، مرگ پایان زندگی نیست و زندگي پایان ندارد!

روبرت لانزا، پزشک آمریکایی و دانشمندی که مسئول علمی در تحقیقات سلولهای بنیادی در دانشکده پزشکی وابسته به دانشگاه پزشکی ويک فورست آمریکایی است و نظریه خود را در مورد مرکزی بودن حیات در کتابش با عنوان" بيوسنتريسم حیات و ذهن" منتشر کرده است و آنها را کليدهاي فهم حقیقت طبیعت هستی ميداند و دونل توماس- که جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را به دست آورده است- نظریه لانزا را نظریه ای جدید در هستی توصیف کرده است و می گوید: "عبارتي مناسب برای بیان حق این عمل جستجوگرانه وجود ندارد."

بر اساس نظریه بيوسنتريسم، مکان و زمان چيزی نيستند و وقتی مثلا در هوا به چیزی اشاره میکنی و وقتی هر چیز را در هوا بعد بزنی چه چیز باقی می ماند؟ هيچ چیز!

و همان چیز بر زمان منطبق میگردد زیرا نمی توانی، هيچ چیزی را از طریق استخوانهای اطراف مغزت ببینی و همه آنچه در مورد زمان می بینی، مرهون معلوماتی است که در مغز تو رخ میدهد و به بیان ساده: مکان و زمان دو ابزار برای قرار دادن همه چیز با هم است.

به همین ترتيب، مرگی در جهان نه مرگ زمانی و نه مرگ مکانی وجود ندارد تا آن حد که دانشمند فیزیک مشهور"اينشتاين" صاحب نظریه نسبیت در فیزیک، به آن اعتراف کرد و پس از مرگ دوستش "بيسو" که مهندسي ایتالیایی بود به خانواده او نامه ای نوشت و گفت: (اکنون بيسو کمی پیش از من اين عالم شگفت را ترک کرد و این هیچ معنی ای ندارد. مردمانی مانند ما فیزیک دان ها میدانیم تفاوت بین گذشته و اکنون و آینده، درست نیست و آنها مستمر هستند. )

نظریه مرکزیت حيات
Biocentrism
، نظریه ای است که دانشمند آمریکایی روبرت لانزا در سال 2007 مطرح کرد و از نظر لانزا زندگی و دانشهای آن(بیولوژی) مرکزی را برای موجود و حقیقت و کيهان تصور میکند و نظریات فعلی درباره جهان فیزیکی، برای تفسیر کیهان کافی نیست و جز پس از آنکه در محاسبه خود، زندگی هوشمندانه را به حساب بیاورد، هرگز موفق نخواهد شد.

و کلمه بيوسنتريسم از دو کلمه بیو به معنی حیات و سنتر به معني مرکزیت تشکیل شده است و نیز با نام نظریه هستی زنده مرکزی، شناخته ميشود. این نظریه بر مفاهیم فیزیک کوانتومی استوار است در حالی که فيزيک کوانتوم، تحقیقی فیزیکی برای بررسی هستی اي است که شیمیایی هم هست.

ولی نظریه بيوسنتريسم، علم حیات یا بيولوژي را در مقدمه علوم دیگر می گذارد تا آنجا که نتیجه، نظریه همه چيز است theory of everything( نظریهٔ همهچیز (به انگلیسی: Theory of everything)، یک نظریهٔ فرضی در فیزیک نظری است که به بیان رابطهٔ همهٔ پدیدههای فیزیکی با یکدیگر میپردازد. این نظریه درواقع تلاشی برای ترکیب نظریهٔ نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی است که ناسازگار با یکدیگرند. این نظریه همچنین درصدد یکپارچهسازی چهار نیروی اصلیِ شناختهشدهٔ، طبیعت یعنی نیروی گرانش،نیروی هستهای ضعیف، نیروی هستهای قوی، ونیروی الکترومغناطیس است)

وقتی لانزا خصوصیات مفهوم درک را در کارهای فلسفه ديکارت و کانت و لايبنز و بيرکلي و شوبنهاور و بيرگستون مطالعه کرد، فهمید این خصوصيات در کاملترین فرم، بر یک گمان واحد تاکید میکند: یعنی مکان و زمان، شکلی از ادراک حسی است نه آنکه اجسامی مادی و خارجی(فيزيکي) باشد.

لانزا می گوید نظریه بيوسنتريسم نظریه ای تهی از ابهامات در علوم از جمله قانون عدم قطعيت هايزنبرگ و آزمایش دو شکاف double slit experiment، عرضه مي دارد.

و دانشمندان و محققان، از این نظریه، با اندیشه های مختلف استقبال کرده اند و برخی از آنها آن را مورد انتقاد قرار داده اند و در آن شک کرده اند، تا آنجا که آن را نظریه ای باطل خوانده اند ولی لانزا کوشیده است که تجربیات آینده، مانند تجربه نمونه کوچک شده کوانتوم بر هم
scaled-up quantum superposition
نظریه او را ثابت یا رد خواهد کرد.

بر اساس مقاله ای که در مجله ديسکفر منتشر شد و از کتاب لانزا اقتباس شده، آمده است: "نظریه بيوسنتريسم راهی جدید را برای رسیدن به هدفی واحد مي گشايد که علما برای آن کوشیدند و آن جمع همه علوم فیزیک در آن زماني است که نظریه های میدان منفرد اينشتاين هشت قرن قبل در فهم آن ناتوان شد.

اصول نظریه بيوسنتريسم:

نظریه لانزا هفت اصل دارد:

- آنچه را می فهمیم در واقع، عبارت است از فرایندی که در ذهن ما می گذرد و بر اساس این تعریف، شایسته است حقیقت خارجی اگر موجود باشد در مکان، یافت شود ولی این معنی ای ندارد زیرا مکان و زمان، حقایق مطلق نیستند بلکه ابزارهایی براي عقل انسان و حيوانند.

- تصورات خارجی و داخلي ما با هم مرتبطند
@salmanfatemi

و امکان ندارد بشود یکی از آنها را بر دیگری برتری داد.

- رفتار ذرات پائینتر از هسته، در هم فرورفته و مرتبط به حضور جستجوگر است و در نبود نظاره گر هوشمند در بهترين حالات، در حالتی غیر مشخص از موجهاي احتمال، باقی می ما

ند.

- در نبود ذهن، ماده، در حالتی از حالتهای غیر مشخص احتمالات باقی میماند و هر هستی درحد خود پیش از وجود ذهن، فقط در حالتی از احتمال غیر یقینی، قرار می گیرد.

- پایه هستی فقط از طریق بيوسنتريسم، قابل تفسیر است و هستی به صورت برجسته ای برای زندگی مهیا شده است- به صورتی که وقتی زندگی، هستی را میسازد هستی به صورت کامل در می آید و راه دیگری برای آن نیست

و خیلی ساده، هستی، صاحب منطق spatiotemporal و تکمیل کننده قدرت، ازطرف خود است تا آنجا که قدرت بر ایجاد تغییرات منظم در مکان، همراه با مرور زمان دارد .

- در وجود بالفعل خارج از ادراک حسی موجود، زمان وجود ندارد زیرا فرایندی است که از طریق آن تغییرات هستی را درک می کنم.

- مکان، شبیه زمان است و جسم یا شی نیست. مکان شکل دیگری از اشکال فهم ماست و واقعیتی مستقل ندارد و ما مکان و زمان را در اطراف و همراه با خود مانند لاکپشتي- که لاک خود را میبرد- حمل می کنیم. و در نتیجه قالبی به صورت مطلق از طرف خود ندارد که در آن حوادث فیزیکی جدای از حیات در آن رخ دهد.

بر اساس نظر دانشمند و محقق نظری، د. روبرت لانزا فقط مرگ جسم، وجود دارد اما عقلهای ما عبارت است از نیرویی درون جسم ما که وقتی زندگی کیان جسمانی ما در فرایندی به نام بيوسنتريسم به پایان رسید، به سوی خارج رها میشود.

لانزا اینطور تصور کرد که ما خیلی ساده، تصور می کنیم که می میریم زیرا این را آموخته ایم و دریافت کرده ایم در حالی که بر اساس تصریحات روبرت لانزا در روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان در نوامبر 2016، در واقعیت، این جز توهمی نیست.

این نظریه بر چه اساسي استوار است؟

نظریه جهانی لانزا در اصل بر بسط و توسعه مقوله مشهور دانشمند "اينشتاين" استوار است و اينشتاين در آن نظریه می گوید آفرینش یا نابود کردن نیرو، ممکن نیست بلکه فقط میتوان آن را از حالتی به حالت دیگر تغییر داد.

و به این ترتیب، وقتی بدنهای ما می میرد نیروی ادراک ما که دانشمندان، کنه آن را نمی فهمند در سطح بعد کوانتومی ادامه می یابد. و د. لانزا می گوید تعداد بی نهایتی از هستی ها هست و هر چه ممکن است به وقوع بپیوندد در یکی از جهانها اتفاق می افتد و حادث مي گردد.

در نتیجه لانزا تصور می کند ادراک ما در جهان موازی، ادامه می یابد .

لانزا به نظریه عدم قطعیت یا شک- که در سال 1927 توسط دانشمند آلمانی ويرنر هایزنبرگ مطرح شد- اشاره می کند و این نظریه می گوید میتوان سرعت و جایگاه جسم را در خود زمان مقایسه و اندازه گیری کرد.

" به اصل عدم قطعیت بنگرید و آن یکی از مهمترین و مشهورترین جوانب مکانیک کوانتومی است و آزمایشات نشان میدهد که این اصل در بافت واقعیت وارد مي شود و آن را جز از زاویه زندگی مرکزی نمی توان فهمید. و لانزا ادامه میدهد "اگر در عمل، جهاني در جایی باشد که ذرات به وجود آن حمله ور نمی شوند این معنی را ميدهد که به ناچار میتوانیم همه این خصوصيات را اندازه گیری کنیم، ولی ما نمی توانیم."

هر ذره تو بر چه اساسی است و چگونه آن را اندازه گیری می کنی؟ به آزمایش دو شکاف یانگ توجه کنید. وقتی ذراتی پائینتر از هسته یا ذره ای از نور را مشاهده ميکنيم که از شکافهايي در پرده مي گذرند، این مانند ذره عمل میکند و از شکافهای پرده جلو میگذرد و بر پرده آخر که آن را اندازه گیری می کند مي افتد و آن را مانند ضربات جسم سخت مينوازد. پس آن، مانند شلیک گلوله هایی کوچک است که از یک شکاف یا دیگری میگذرد.

ولی اگر دانشمندان مسیر ذره را مشاهده نکنند به نظر میرسد رفتار آن مانند موجهايي است که از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد.

واقعیت، فرایندی است که مستلزم ادراک ما ست:

لانزا باز می گوید: چرا نگاه قابل توجه ما تغییر میکند؟

جواب: زیرا واقعیت، فرایندی است که مستلزم شناخت ماست و در نهایت د. لانزا میگوید چيزي بدون ادراک، وجود ندارد و آنچه ما می بینیم چیزی جز نگاه ما نيست.

و به عبارت دیگر میگوید هر چه را می بینیم جز معلوماتی- که داخل ادراک ما و در بدنی که خودش را دیر یا زود نابود می کند- نیست. به علاوه زمان و فضا دو ابزار به دست ادراک هستند تا نقش و مکان هر قطعه را در پازل هستی بفهمیم و در جهانی- که خالی از زمان و مکان است- مرگی وجود ندارد و ناگزیر این صفات، فقط در هستی ای در میان هستی های موازی بی نهایت وجود دارد .

زمان کیهانی منطقی نیست!

بدون تردید طبیعت زمان، بیشترین تاثیر را بر زندگی روزمره ما دارد و وقتی روزها و هفته ها و ماه ها و سالها میگذرد زمان از گذشته تا امروز تا آینده جريان مي یابد و هرگز بر عکس نیست. ولی بر اساس فیزیک- که بر هستی ما حکم میکند- @salmanfatemi

همان اشیا فارغ از زمان حاصل ميشود و این با چشم پوشی از رویارویی ای است که زمان در آن سیر میکند و اکنون فیزیک دانها آن را طرح می کنند که جاذبه نیروی کافی برای ایجاد اجباری هر جسم، در هستی نیست تا در هر حالت، باعث حرکت آن به سوی روبرو شود.

پس آیا زمانی که با آن آشنایی داریم، حقیقتا وجود دارد؟ یا فقط گمانی در سرهای ماست؟
اولا بگذارید معلومات خود را در مورد آنچه نمودار زمان خوانده میشود، بیاوریم. به کمک نمودار زمان- که رو به آینده است- جوانان از نظر سني بزرگ میشوند و اکنون که زمانی، آینده بود، گذشته میشود. پس امکان ندارد تخم مرغ شکسته به شکل اول خود بازگردد و به همین ترتیب امکان ندارد پاي شکسته با فشار دادن control +z در صفحه کليد به حالت سالم خود بازگردد! ولی باید از نگاه خود بر دومی چشم پوشی کنیم تا هستی را به عنوان یک کل ببینم و بر اساس آنچه امروز میدانیم یک چیز درباره مداخلات هستی حکم میکند، و آن، همین قوانین فیزیک است ولی مشکل در آنجا مخفی ميشود که همه اين قوانین بجز یکی، در مورد زمان، قابل برعکس شدن هستند، یعنی همه تاثیرات، با چشم پوشی از آنکه زمان به پیش برود با به عقب برگردد، حاصل خواهد شد.

لي بيلينگز در سایت scientific american میگوید: "مهم نیست معادلات جاذبه نیوتن با معادلات الكتروديناميک ماکسول یا نظریه نسبیت عامه و خاصه اينشتين یا حتی مکانیک کوانتوم باشد يا نه زیرا برترین معادلات اختصاصي توصیف هستی در صورتي به بهترین شکل عمل می کند که زمان به جلو یا عقب برود یا قابل برعکس شدن باشد."

یکی از مثالها بر خاصيت قابلیت برعکس شدن درباره زمان در هستی همان مسیر سیاره ای است که به دنبال نیروی جاذبه به دور ستاره می چرخد. برند کول توصیف میکند: "چه زمان به جلو برود یا عقب، مدارهای ستارگان بر همان مسیر می چرخد و تنها تفاوت جهت مدار است. پس آیا زمان، شخصی یا ذاتی است؟ شاید این، چیزی باشد که نظریه نسبیت خاص می گوید، ولی چیز کوچکی به نام قانون ترمودینامیک دوم هست و این قانون ميگويد طی گذر زمان بی نظمی یا انتروپي بیشتر میشود و آن، مقدار جنبش در یک نظام است که همیشه در هستی وجود دارد و این، ما را به مثال تخم مرغ شکسته بازمي گرداند و وقتی نظام در وضعیت بی نظمی قرار گرفت، هرگز نمیتوان برای کاستن از اضطراب حاصل شده در آن نظام، به عقب برگشت. کول شرح میدهد " به همين دلیل، فیزیک دانها گمان می کنند ناچارند قانون دوم ترمودینامیک را منبع نمودار زمان، بشمارند و واجب است بی نظمی از ایجاد چیزی بیشتر گردد و آن،تحرک زمان را به سوی فقط یک جهت ميطلبد"

اگر امور، شروع کند برخی چيزها را برای تو مشوش کند، دلیل، آن است که آن چیزها در عمل مشوش شده است! تعدادی از فیزیک دانها اکنون گمان میکنند که وقتی نیروی جاذبه تعدادی کافی از ذره های کوچک را وادار کند تا با برخی قسمتهای دیگر واکنش نشان دهند، جهت نمودار زمان به جلو میرود و ممکن است بی نظمی و اضطراب زیادتر شود سپس وقتی این ذرات کوچک شروع به واکنش با اشیای بزرگتر از نظر حجمی کند، قوانین تغییر می کند تا هستی بدون جهت گیری را، ترجیح دهد ولی برای اینکه آنگونه کند، واجب است بی نظمی زیادتر شود.

یعنی لازم است، هستي منظمتر از امروز ایجاد شده باشد پس آن، چیزی است که فیزیک دانها کوشیده اند باطرح فرضیه وجود هستی های موازی آن را تفسیر کنند و در این هستی ها، زمان به جلو یا عقب یا به جانب یا هر جهت دیگر میرود . در تلاش برای حل یکی از بزرگترین معماهای موجود در جهان جدید، دانشمندان فیزیک تصمیم گرفتند تصور کنند که جاذبه ، نيرويي است که در پس همه این جنون و بی نظمی وجود دارد. نقطه ای که معتقدند ذرات در آن نقطه از از واقعیت محکوم به نمودار زمان به واقعیت محکوم به قوانین هستی بدون جهت گیری، منتقل ميشود، نقطه عدم ارتباط decoherence است و همانطور که نيک استکتن در سایت وايرد، بیان کرد، بیشتر نظریاتی- که این عدم ارتباط را شرح می دهد- همان معادله ويلر و دويت است و این از نقطه ای خبر می دهد که در آن، مرز بین مکانیک کوانتوم و مکانیک کلاسیک به فضل جاذبه، از بین ميرود. ولی وقتی فیزیک دانی به نام ديمتري پودولسکي از دانشگاه هاروارد و فیزیک دان، روبرت لانزا رئیس موسسه astellas global regenerative medicine
اندازه گیری های جاذبه را با معادله ویلر- ديويت انجام دادند، هنگام محاسبه نتایج معادلات ریاضی دیدند که معادله، کیفیت ظهور حرکت زمان را در برابر جهت گیری، در عمل تفسیر نمی کند . در حقیقت و بر اساس نتایج، تاثیرات جاذبه با کندی شدیدی آغاز میشود و این دور میکند که جاذبه، سبب نمودار زمان و هستی باشد و استکتون اشاره می کند که جاذبه، بسیار ضعیفتر از آن است تا چیزی باشد که باعث واکنشهای ذرات با هم گردد @salmanfatemi

و احتمال ندارد که نیرویی کافی برای وادار کردن آن برای حرکت در همان جهتی باشد که زمان با آن به حرکت در می آید.

اما لانزا می گوید " جستجوی ما آشکار می کند که زمان فقط ایجاد نمی شد تا ما را از گذشته به آینده ببرد بلکه خاصیتی ابتدایی است- که بر قدرت رصد کننده ای که معلومات را در خصوص حوادثی که با آن زندگی ميکند رصد مي نماید اشاره میکند "این اشاره میکند که نمودار زمان،

امری شخصی یا ذاتی نيست و آن را رصد کننده ای- که ما هستیم- مشخص میکند.

لانزا میگوید اينشتاين در تحقیقش درباره نسبیت اثبات کرد که زمان، برای رصد کننده نسبی است، اما تحقیق ما امر را یک گام به جلو میبرد زیرا فرض میکند که رصد کننده در حقیقت کسی است که زمان را می آفریند.
@salmanfatemi

http://www.sciencealert.com/time-might-only-exist-in-your-head-say-physicists

http://www.robertlanza.com/does-death-exist-new-theory-says-no-2/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییفلج بل، فلجی ترسناک که آنژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاممغزهای کوچک بی احساساوکرلیزوماب داروی جدید شاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستقیچی ژنتیکیکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقنقش اتصالات بین سلولهای اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیسفرنامه سفر به بم و جنوب خورشید مصنوعیمقابله با کرونا با علم اسگمان میکنی جرمی کوچکی در نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بسودمندی موجودات ابزی بر ديدن با چشم بسته در خواب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگشایش دروازه جدیدی از طرنوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسرنوشتداروهای ضد بیماری ام اس ومیگرن سردردی ژنتیکی که بآلودگی هوا و ویروس کرونانگاه از درون مجموعه با نگاثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئدر آستانه ی موج پنجم کوویمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا انسان با مغز بزرگش اخچراروياها را به یاد نمی آاختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمرطی یکصد هزار سال اخیر هرچدرک و احساسمشکلات بین دو همسر و برخیآیا راهی برای رفع کم آبی همراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردعصب حقوق نورولوورموزی از نخستین تمدن بشرمغز انسان برای شادمانی طامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروساز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرفلج خوابکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بمغزتان را در جوانی سیم کشايندگان چگونه خواهند دیداز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بنقش حفاظتی مولکول جدید داگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مسفرنامه سفر به بم و جنوب خانواده پایدارملاحظات بیهوشی قبل از جرگنجینه ای به نام ویتامین نقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسیلی محکم محیط زیست بر اندی متیل فومارات(زادیوا)(منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپمبرولیزوماب در بیماری چنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسریعترین کامپیوتر موجودداروی فامپیریدین یا نورلمیگرن شدید قابل درمان اسآلزایمرنگاهی بر قدرت بینایی درااثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزاشگفتی های زنبور عسلدر درمان بیماری مولتیپل مخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا احتمال دارد رویا از آچراروياها را به یاد نمی آادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که ظهور امواج مغزی در مغز مصدرک احساسات و تفکرات دیگمشکلات روانپزشکی پس از سآیاما مقهور قوانین فیزیکهوموارکتوس ها ممکن است دارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشعضلانی که طی سخن گفتن چقدرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز انسان برای شادمانی طامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سافلج خواب چیستکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوامغزتان را در جوانی سیمکشايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )قانون مندی نقشه ژنتیکی مکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش حیاتی تلومر دی ان آ داگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هسفرنامه سفر به بم و جنوب خارق العاده و استثنایی بممانتین یا آلزیکسا یا ابگویید نوزده و ایمنی ساکتنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر سیاهچاله و تکینگی ابتدایدژا وو یا اشنا پنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپنج اکتشاف شگفت آور در مونیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیسرگیجه از شایعترین اختلاداروی لیراگلوتیدمیدان مغناطيسي زمین بشر آمارهای ارائه شده در سطح نگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیدشاهکار قرندرمان های اسرار آمیز در آمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا احتمال دارد رویا از آنزاع بین جهل و علم رو به پاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجرعلم به ما کمک میکند تا مودرک تصویر و زبان های مخلتمشکلات روانپزشکی در عقب آزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی می تواند بر احارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان مقالاترویا و خبر از آیندهمغز انسان رو به کوچک تر شانفجار و توقف تکاملی نشااز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادففلج دوطرفه عصب 6 چشمکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفنقش قهوه در سلامتیايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )قانون جنگلکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هسفرنامه سفر به بم و جنوب خدا موجود استمنابع انرژي پاک سرچشمه حگوشه بیماری اتوزومال رسسنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتاسیاره ابلهاندژاوو یا آشناپنداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپوست ساعتی مستقل از مغز دچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسربازان ما محققا غلبه می داروی تشنجی دربارداریمیدازولام در درمان تشنج آن چیزی که ما جریان زمان ناتوانی از درمان برخی ویاثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازاشبیه سازی میلیون ها جهان درمان های بیماری آلزایمرمدارک ژنتیکی چگونه انسانآیا برای تولید مثل همیشه نزاع بین علم و نادانی رو ادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتعلایم کمبود ویتامین E را درک حقیقت نردبان و مسیری مشاهده آینده از روی مشاهآسيب میکروواسکولاریا آسهوش مصنوعی و کشف زبان هایارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر ویتامین دی بر بیمارویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان رو به کوچکتر شدانواع سکته های مغزیانگشت نگاری مغز نشان میداز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دفناوری هوش مصنوعی نحوه خکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخنقش مهاجرت در توسعه نسل اای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريزبان و بیان، در سایه پیشرحس و ادراک قسمت چهارمقانونمندی و محدودیت عالمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله نقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمسفری به آغاز کیهانخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز گوشت خواری یا گیاه خواریچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتاسیاره ابلهاندگرگونی های نژادی و تغییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیموزایدچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسردرد میگرن در کودکانداروی جدید s3 در درمان ام مکانیزمهای دفاعی در برابآیا ممکن است موش کور بی مناتوانی در شناسایی چهره اجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا وشبیه سازی سیستم های کواندرمان های جدید میگرنمروری بر تشنج و درمان هایآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنزاع بین علم و جهل رو به پادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده توعلایم کمبود ویتامین E را درک عمیق در حیواناتمطالعه ای بیان میکند اهدآسیب ها ناشی از آلودگی هوهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانصفحه اصلیرویا تخیل یا واقعیتمغز ایندگان چگونه استمغز ابزار بقای برتر مادیاندوهگین نباش اگر درب یا از تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دفیلمی بسیار جالب از تغییکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته منقش میدان مغناطیسی زمین ایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیزبان و تکلم برخی بیماریهحس و ادراک قسمت پنجمقارچ بی مغز در خدمت موجودکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومسقوط درون جاذبه ای خاص، چخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز گیلگمش باستانی کیستچند جهانیابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماسیر آفرینش از روح تا مغز دانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری در کجاست؟ قپیچیدگی های مغزی در درک زچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیسردرد و علتهای آنداروی جدید میاستنی گراویما انسانها چه اندازه نزدآیا ما تنها موجودات زنده نخاع ما تا پایین ستون فقراجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترشبکه های مصنوعی مغز به دردرمان های جدید در بیماری مرکز هوشیاری، روح یا بدن آیا تکامل و تغییرات ژنتینشانه های گذشته در کیهان ارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شعلت خواب آلودگی بعد از خودرگیری قلب در بیماری ویرمعنی روزهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می توسوالات پزشکیرویاها از مغز است یا ناخومغز ابزار برتر بقاانسان قدیم در شبه جزیره عاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده فیزیک مولکولها و ذرات در کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسنقش محیط زندگی و مهاجرت داینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلزبان و شناخت حقیقت قسمت چحس و ادراک قسمت سومقبل از انفجار بزرگکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمسلول های بنیادی منابع و اخطرات هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز گیاه خواری و گوشت خوار کدچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز سیستم تعادلی بدندانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قپیوند مغز و سر و چالشهای چگونه واکسن کرونا را توزابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیسردرد تنشنداروی جدید ضد میگرنما انسانها چه اندازه نزدآیا مغز تا بزرگسالی توسعنخستین تصویر از سیاهچالهاحیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال شباهت مغز با کیهان مادیدرمان های رایج ام اسمرکز حافظه کجاستآیا جنین انسان، هوشمندی نظام مثبت زندگیارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دعوامل موثر در پیدایش زبادرگیری مغز در بیماری کویمغز فکر میکند مرگ برای دیافت فشار خون ناگهانی در وهوش مصنوعی الفاگواز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امپیامهای کاربرانرویاهای پر رمز و حیرتی درسایتهای دیگررویای شفافمغز از بسیاری حقایق می گرانسان ها می توانند میدان از تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریفیزیکدانان ماشینی برای تکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیننقش نگاه از پایین یا نگاهاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عازبان و شناخت حقیقت قسمت احساسیت روانی متفاوتقدم زدن و حرکت دید را تغیکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسنقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر سلول عصبی شاهکار انطباق دفاع در برابر تغییر ساختمناطق خاصی از مغز در جستجگالکانزوماب، دارویی جدیچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خسیستم دفاعی بدن علیه مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکمنبع خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانسردرد سکه ایداروی ضد تشنج با قابليت تما با کمک مغز خود مختاريمآیا همه جنایت ها نتیجه بینرمش های مفید در سرگیجهاحساس گذر سریعتر زمانبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنشباهت زیاد بین سلول هاي عدرمان های علامتی در ام اسمرکز حافظه کجاستآیا جهان ذهن و افکار ما منظریه ی تکامل در درمان بیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطانعوامل ایجاد لغت انسانی و درگیری مغز در بیماران مبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهافراد آغاز حرکت خودشان رهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده یادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیمغز به تنهایی برای فرهنگ انسان جدید از چه زمانی پااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی فرگشت و تکامل تصادفی محض کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تاینقش نظام غذایی در تکامل مایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زبان و شناخت حقیقت قسمت دخلاصه ای از مطالب همایش مقدرت انسان در نگاه به ابعکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبانسلولهای ایمنی القا کنندهدقیق ترین تصاویر از مغز امنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمگامی در درمان بیماریهای نهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیدانشمندان ژنی از مغز انسمنحنی که ارتباط بین معرفپیوند سر، یکی از راه حلهاچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اسرعت فکر کردن چگونه استداروی ضد تشنج با قابليت تما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنرمشهای مهم برای تقویت عاخلاق و علوم اعصاببحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذششباهت زیاد بین سلول هاي عدرمان ژنتیکی برای نوآوریمرکز خنده در کجای مغز استآیا جهش های ژنتیکی، ویرونظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه اعواملی که برای ظهور لغت ادرگیری مغزی در سندرم کوومغز مادران و کودکان در زمافزایش قدرت ادراکات و حسهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادآوری خواب و رویاروح رهاییمغز برای فراموشی بیشتر کانسان عامل توقف رشد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شافراموش کارها باهوش تر هسکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم نقش نظریه تکامل در شناساایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت سخونریزی مغز در سندرم کوولوب فرونتال یا پیشانی مغکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی سلولهای بنیادی مصنوعی دردلایلی که نشان میدهد ما بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگامی در درمان بیماریهای چهار میلیارد سال تکامل ببیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری دانشمندان پاسخ کوانتومی منشأ اطلاعات و آموخته ها پیام های ناشناخته بر مغز چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اشلیک فراموشیداستانها و مفاهیمی اشتباماه رجبآیا هوش ارثی دریافتی از پچرا مغزهای ما ارتقا یافت اخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگشرکت نورالینک ویدیویی ازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمرگ انتقال است یا نابود شآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغعوارض ازدواج و بچه دار شددرگیری مغزی در سندرم کوومغز چون ابزار هوش است دلیافزایش مرگ و میر سندرم کوهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟انعطاف پذیری مکانیسمی علاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویافراموشی همیشه هم بد نیستکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونقش هورمون های تیروئید دایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای زبان شناسی مدرن در سطح سلخواندن ، یکی از شستشو دهنلایو دوم دکتر سید سلمان فکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمیننقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفسلسله مباحث هوش مصنوعیدنیای شگفت انگیز کوانتوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی لازم است برای فهم و چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایدانشمندان اولین سلول مصنمهندسی ژنتیک در حال تلاش پیشینیان انسان از هفت میچگونه تکامل مغزهای کنونیابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیشلیک فراموشیدر مانهای کمر دردماپروتیلینآیا هوش سریعی که بدون احسچرا پس از بیدار شدن از خواختلال خواب فرد را مستعد بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس شش مرحله تکامل چشمدرمان تومورهای مغزی با امراحل ارتقای پله پله کیهآیا خداباوری محصول تکاملنظریه تکامل در درمان بیمارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی دعید نوروز مبارکدرگیری اعصاب به علت میتومغز چگونه صداها را فیلتر افسردگی و اضطراب در بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس مغز بزرگ چالش است یا منفعاولین هیبرید بین انسان واز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بفرایند پیچیده ی خونرسانیکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنقش هورمون زنانه استروژنایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیزبان شناسی نوین نیازمند خواب سالم عامل سلامتیلبخند بزن شاید صبح فردا زکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کساننقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر سم زنبور ، کلیدی برای واردندان ها را مسواک بزنید تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگاهی مغز بزرگ چالش استنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی با الفبایدانشمندان تغییر میدان مغمولتیپل اسکلروز در زنان پیشرفت های جدید علوم اعصچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیشنا در ابهای گرم جنوب نیدر محل کار ارزش خودت را بمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا هشیاری کوانتومی وجودچرا بیماری های تخریبی مغاختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحششمین کنگره بین المللی سدرمان تشنجمرز مرگ و زندگی کجاستآیا دلفین ها می تواند از هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریعامل کلیدی در کنترل کارآدستورالعمل مرکز کنترل بیمغز ناتوان از توجیه پیداالکتروتاکسی(گرایش و حرکهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد PML به دنبال تکاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزفرایند تکامل و دشواری هاکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رنقش ژنتیک در درمان اختلاایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزبان، وسیله شناسایی محیطخواب سالم عامل سلامتی و یلرزش ناشی از اسیب به عصبکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمانقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتاسندرم کووید طولانیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگذر زمان کاملا وابسته به نوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی مصنوعی با دانشمندان روش هاي جدیدی مواد کوانتومی جدید، ممکنپیشرفتی مستقل از ابزار هچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نترشناخت و معرفت، و نقش آن ددر چه مرحله ای از خواب ، رمجموعه های پر سلولی بدن مآیا واکنش های یاد گرفته وچرا حیوانات سخن نمی گویناختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایصرع و درمان های آندرمان جدید میگرن با انتی مرز بین انسان و حیوان کجاآیا دلفین ها میتوانند باهفت سین یادگاری از میراث ارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قعادت کردن به نعمتذهن ما از در هم شکستن منبمغز و سیر تکامل ان دلیلی التهاب شریان تمپورالهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین مورد پیوند سر در اناز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرفرایند حذف برخی اجزای مغکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستنقش گرمایش آب و هوا در همایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش سفر نامه سفر به بم و جنوب خواب عامل دسته بندی و حفطلزوم سازگاری قانون مجازاکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمسوپاپ ها یا ترانزیستورهادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتگربه شرودینگر و تاثیر مشنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار شبکه های مغزی ثابدانشمندان روشی برای تبدیموجود بی مغزی که می تواندپاسخ گیاهان در زمان خوردچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالشناسایی تاریخچه ی تکاملیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمحل درک احساسات روحانیآیا گذشته، امروز وآینده چرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزرضررهای مصرف شکر و قند بر درمان جدید کنترل مولتیپلمزایای شکلات تلخ برای سلآیا دست مصنوعی به زودی قاهم نوع خواری در میان پیشیارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریعارضه جدید ویروس کرونا سذهن چند جانبه نیازمند نگمغز آیندگان چگونه است ؟امیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی از عروسک بازی از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کرونابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجامغز حریص برای خون، کلید تاولین تصویر در تاریخ از ساز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست فرد حساس از نظر عاطفی و بکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستینقش آتش در رسیدن انسان بهایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت سفر به مریخ در 39 روزخودآگاهی و هوشیاريلزوم سازگاری قانون مجازاکشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و سوپاپ ها یا ترانزیستورهادو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزیده ای از وبینار یا کنفنورون های ردیاب حافظهابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسازگاری با محیط بین اجزاداروهای مصرفی در ام اسموجودات مقهور ژنها هستندپختگی پس از چهل سالگي به نگاه محدود و تک جانبه، مشابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالشناسایی سلول های ایمنی ادر هم تنیدگی کوانتومی و دمحل درک احساسات روحانی دآیا آگاهی پس از مرگ از بیچرا خشونت و تعصباختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، برضررهای شکر بر سلامت مغزدرمانهای بیماری پارکینسمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنعدم توقف تکامل در یک اندارفتار اجتماعی انسان، حاصمغز انسان ایا طبیعتا تماامید نیکو داشته باش تا آنهوش مصنوعی از عروسک بازی از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش امغز زنان جوانتر از مغز مراولین سلول مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست فرضیه ای جدید توضیح میدهکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بنقش انتخاب از طرف محیط، نایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سسفر تجهیزات ناسا به مریخ خودآگاهی و هوشیاريمقاومت به عوارض فشار خون کشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به سوپاپ ها یا ترانزیستورهادوچرخه سواری ورزشی سبک و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمگزارش یک مورد جالب لخته ونوروپلاستیسیتی چیستابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاسخن پاک و ثابتداروهای ام اسمیهمانهای ناخوانده عامل پرورش مغز مینیاتوری انسانگاه انسان محدود به ادراابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متشواهدی از نوع جدیدی از حادر کمتر از چند ماه سوش جدمحدودیت های حافظه و حافظآیا امکان بازسازی اندامهچرا در مغز انسان، فرورفتاختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقطوفان فقر و گرسنگی و بی سدرک فرد دیگر و رفتارهای امشکلات نخاعیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فععسل طبیعی موثر در کنترل برقیبی قدرتمند در برابر ممغز انسان برای ایجاد تمدامید درمان کرونا با همانهوش مصنوعی از عروسک بازی از انفجار بزرگ تا انفجار