دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چیزی خارج از مغزهای ما نیست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
زندگی اطراف ما چیزی جز درک مغزهاي ما از اطراف نیست! ما با مشاهده خود ابعاد جهان را می آفرینیم!
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگ در وجود توست!

تحلیل علمی مطلب بالا را خواهیم داشت

نظریه بيوسنتريسم، مرگ پایان زندگی نیست و زندگي پایان ندارد!

روبرت لانزا، پزشک آمریکایی و دانشمندی که مسئول علمی در تحقیقات سلولهای بنیادی در دانشکده پزشکی وابسته به دانشگاه پزشکی ويک فورست آمریکایی است و نظریه خود را در مورد مرکزی بودن حیات در کتابش با عنوان" بيوسنتريسم حیات و ذهن" منتشر کرده است و آنها را کليدهاي فهم حقیقت طبیعت هستی ميداند و دونل توماس- که جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را به دست آورده است- نظریه لانزا را نظریه ای جدید در هستی توصیف کرده است و می گوید: "عبارتي مناسب برای بیان حق این عمل جستجوگرانه وجود ندارد."

بر اساس نظریه بيوسنتريسم، مکان و زمان چيزی نيستند و وقتی مثلا در هوا به چیزی اشاره میکنی و وقتی هر چیز را در هوا بعد بزنی چه چیز باقی می ماند؟ هيچ چیز!

و همان چیز بر زمان منطبق میگردد زیرا نمی توانی، هيچ چیزی را از طریق استخوانهای اطراف مغزت ببینی و همه آنچه در مورد زمان می بینی، مرهون معلوماتی است که در مغز تو رخ میدهد و به بیان ساده: مکان و زمان دو ابزار برای قرار دادن همه چیز با هم است.

به همین ترتيب، مرگی در جهان نه مرگ زمانی و نه مرگ مکانی وجود ندارد تا آن حد که دانشمند فیزیک مشهور"اينشتاين" صاحب نظریه نسبیت در فیزیک، به آن اعتراف کرد و پس از مرگ دوستش "بيسو" که مهندسي ایتالیایی بود به خانواده او نامه ای نوشت و گفت: (اکنون بيسو کمی پیش از من اين عالم شگفت را ترک کرد و این هیچ معنی ای ندارد. مردمانی مانند ما فیزیک دان ها میدانیم تفاوت بین گذشته و اکنون و آینده، درست نیست و آنها مستمر هستند. )

نظریه مرکزیت حيات
Biocentrism
، نظریه ای است که دانشمند آمریکایی روبرت لانزا در سال 2007 مطرح کرد و از نظر لانزا زندگی و دانشهای آن(بیولوژی) مرکزی را برای موجود و حقیقت و کيهان تصور میکند و نظریات فعلی درباره جهان فیزیکی، برای تفسیر کیهان کافی نیست و جز پس از آنکه در محاسبه خود، زندگی هوشمندانه را به حساب بیاورد، هرگز موفق نخواهد شد.

و کلمه بيوسنتريسم از دو کلمه بیو به معنی حیات و سنتر به معني مرکزیت تشکیل شده است و نیز با نام نظریه هستی زنده مرکزی، شناخته ميشود. این نظریه بر مفاهیم فیزیک کوانتومی استوار است در حالی که فيزيک کوانتوم، تحقیقی فیزیکی برای بررسی هستی اي است که شیمیایی هم هست.

ولی نظریه بيوسنتريسم، علم حیات یا بيولوژي را در مقدمه علوم دیگر می گذارد تا آنجا که نتیجه، نظریه همه چيز است theory of everything( نظریهٔ همهچیز (به انگلیسی: Theory of everything)، یک نظریهٔ فرضی در فیزیک نظری است که به بیان رابطهٔ همهٔ پدیدههای فیزیکی با یکدیگر میپردازد. این نظریه درواقع تلاشی برای ترکیب نظریهٔ نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی است که ناسازگار با یکدیگرند. این نظریه همچنین درصدد یکپارچهسازی چهار نیروی اصلیِ شناختهشدهٔ، طبیعت یعنی نیروی گرانش،نیروی هستهای ضعیف، نیروی هستهای قوی، ونیروی الکترومغناطیس است)

وقتی لانزا خصوصیات مفهوم درک را در کارهای فلسفه ديکارت و کانت و لايبنز و بيرکلي و شوبنهاور و بيرگستون مطالعه کرد، فهمید این خصوصيات در کاملترین فرم، بر یک گمان واحد تاکید میکند: یعنی مکان و زمان، شکلی از ادراک حسی است نه آنکه اجسامی مادی و خارجی(فيزيکي) باشد.

لانزا می گوید نظریه بيوسنتريسم نظریه ای تهی از ابهامات در علوم از جمله قانون عدم قطعيت هايزنبرگ و آزمایش دو شکاف double slit experiment، عرضه مي دارد.

و دانشمندان و محققان، از این نظریه، با اندیشه های مختلف استقبال کرده اند و برخی از آنها آن را مورد انتقاد قرار داده اند و در آن شک کرده اند، تا آنجا که آن را نظریه ای باطل خوانده اند ولی لانزا کوشیده است که تجربیات آینده، مانند تجربه نمونه کوچک شده کوانتوم بر هم
scaled-up quantum superposition
نظریه او را ثابت یا رد خواهد کرد.

بر اساس مقاله ای که در مجله ديسکفر منتشر شد و از کتاب لانزا اقتباس شده، آمده است: "نظریه بيوسنتريسم راهی جدید را برای رسیدن به هدفی واحد مي گشايد که علما برای آن کوشیدند و آن جمع همه علوم فیزیک در آن زماني است که نظریه های میدان منفرد اينشتاين هشت قرن قبل در فهم آن ناتوان شد.

اصول نظریه بيوسنتريسم:

نظریه لانزا هفت اصل دارد:

- آنچه را می فهمیم در واقع، عبارت است از فرایندی که در ذهن ما می گذرد و بر اساس این تعریف، شایسته است حقیقت خارجی اگر موجود باشد در مکان، یافت شود ولی این معنی ای ندارد زیرا مکان و زمان، حقایق مطلق نیستند بلکه ابزارهایی براي عقل انسان و حيوانند.

- تصورات خارجی و داخلي ما با هم مرتبطند
@salmanfatemi

و امکان ندارد بشود یکی از آنها را بر دیگری برتری داد.

- رفتار ذرات پائینتر از هسته، در هم فرورفته و مرتبط به حضور جستجوگر است و در نبود نظاره گر هوشمند در بهترين حالات، در حالتی غیر مشخص از موجهاي احتمال، باقی می ما

ند.

- در نبود ذهن، ماده، در حالتی از حالتهای غیر مشخص احتمالات باقی میماند و هر هستی درحد خود پیش از وجود ذهن، فقط در حالتی از احتمال غیر یقینی، قرار می گیرد.

- پایه هستی فقط از طریق بيوسنتريسم، قابل تفسیر است و هستی به صورت برجسته ای برای زندگی مهیا شده است- به صورتی که وقتی زندگی، هستی را میسازد هستی به صورت کامل در می آید و راه دیگری برای آن نیست

و خیلی ساده، هستی، صاحب منطق spatiotemporal و تکمیل کننده قدرت، ازطرف خود است تا آنجا که قدرت بر ایجاد تغییرات منظم در مکان، همراه با مرور زمان دارد .

- در وجود بالفعل خارج از ادراک حسی موجود، زمان وجود ندارد زیرا فرایندی است که از طریق آن تغییرات هستی را درک می کنم.

- مکان، شبیه زمان است و جسم یا شی نیست. مکان شکل دیگری از اشکال فهم ماست و واقعیتی مستقل ندارد و ما مکان و زمان را در اطراف و همراه با خود مانند لاکپشتي- که لاک خود را میبرد- حمل می کنیم. و در نتیجه قالبی به صورت مطلق از طرف خود ندارد که در آن حوادث فیزیکی جدای از حیات در آن رخ دهد.

بر اساس نظر دانشمند و محقق نظری، د. روبرت لانزا فقط مرگ جسم، وجود دارد اما عقلهای ما عبارت است از نیرویی درون جسم ما که وقتی زندگی کیان جسمانی ما در فرایندی به نام بيوسنتريسم به پایان رسید، به سوی خارج رها میشود.

لانزا اینطور تصور کرد که ما خیلی ساده، تصور می کنیم که می میریم زیرا این را آموخته ایم و دریافت کرده ایم در حالی که بر اساس تصریحات روبرت لانزا در روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان در نوامبر 2016، در واقعیت، این جز توهمی نیست.

این نظریه بر چه اساسي استوار است؟

نظریه جهانی لانزا در اصل بر بسط و توسعه مقوله مشهور دانشمند "اينشتاين" استوار است و اينشتاين در آن نظریه می گوید آفرینش یا نابود کردن نیرو، ممکن نیست بلکه فقط میتوان آن را از حالتی به حالت دیگر تغییر داد.

و به این ترتیب، وقتی بدنهای ما می میرد نیروی ادراک ما که دانشمندان، کنه آن را نمی فهمند در سطح بعد کوانتومی ادامه می یابد. و د. لانزا می گوید تعداد بی نهایتی از هستی ها هست و هر چه ممکن است به وقوع بپیوندد در یکی از جهانها اتفاق می افتد و حادث مي گردد.

در نتیجه لانزا تصور می کند ادراک ما در جهان موازی، ادامه می یابد .

لانزا به نظریه عدم قطعیت یا شک- که در سال 1927 توسط دانشمند آلمانی ويرنر هایزنبرگ مطرح شد- اشاره می کند و این نظریه می گوید میتوان سرعت و جایگاه جسم را در خود زمان مقایسه و اندازه گیری کرد.

" به اصل عدم قطعیت بنگرید و آن یکی از مهمترین و مشهورترین جوانب مکانیک کوانتومی است و آزمایشات نشان میدهد که این اصل در بافت واقعیت وارد مي شود و آن را جز از زاویه زندگی مرکزی نمی توان فهمید. و لانزا ادامه میدهد "اگر در عمل، جهاني در جایی باشد که ذرات به وجود آن حمله ور نمی شوند این معنی را ميدهد که به ناچار میتوانیم همه این خصوصيات را اندازه گیری کنیم، ولی ما نمی توانیم."

هر ذره تو بر چه اساسی است و چگونه آن را اندازه گیری می کنی؟ به آزمایش دو شکاف یانگ توجه کنید. وقتی ذراتی پائینتر از هسته یا ذره ای از نور را مشاهده ميکنيم که از شکافهايي در پرده مي گذرند، این مانند ذره عمل میکند و از شکافهای پرده جلو میگذرد و بر پرده آخر که آن را اندازه گیری می کند مي افتد و آن را مانند ضربات جسم سخت مينوازد. پس آن، مانند شلیک گلوله هایی کوچک است که از یک شکاف یا دیگری میگذرد.

ولی اگر دانشمندان مسیر ذره را مشاهده نکنند به نظر میرسد رفتار آن مانند موجهايي است که از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد.

واقعیت، فرایندی است که مستلزم ادراک ما ست:

لانزا باز می گوید: چرا نگاه قابل توجه ما تغییر میکند؟

جواب: زیرا واقعیت، فرایندی است که مستلزم شناخت ماست و در نهایت د. لانزا میگوید چيزي بدون ادراک، وجود ندارد و آنچه ما می بینیم چیزی جز نگاه ما نيست.

و به عبارت دیگر میگوید هر چه را می بینیم جز معلوماتی- که داخل ادراک ما و در بدنی که خودش را دیر یا زود نابود می کند- نیست. به علاوه زمان و فضا دو ابزار به دست ادراک هستند تا نقش و مکان هر قطعه را در پازل هستی بفهمیم و در جهانی- که خالی از زمان و مکان است- مرگی وجود ندارد و ناگزیر این صفات، فقط در هستی ای در میان هستی های موازی بی نهایت وجود دارد .

زمان کیهانی منطقی نیست!

بدون تردید طبیعت زمان، بیشترین تاثیر را بر زندگی روزمره ما دارد و وقتی روزها و هفته ها و ماه ها و سالها میگذرد زمان از گذشته تا امروز تا آینده جريان مي یابد و هرگز بر عکس نیست. ولی بر اساس فیزیک- که بر هستی ما حکم میکند- @salmanfatemi

همان اشیا فارغ از زمان حاصل ميشود و این با چشم پوشی از رویارویی ای است که زمان در آن سیر میکند و اکنون فیزیک دانها آن را طرح می کنند که جاذبه نیروی کافی برای ایجاد اجباری هر جسم، در هستی نیست تا در هر حالت، باعث حرکت آن به سوی روبرو شود.

پس آیا زمانی که با آن آشنایی داریم، حقیقتا وجود دارد؟ یا فقط گمانی در سرهای ماست؟
اولا بگذارید معلومات خود را در مورد آنچه نمودار زمان خوانده میشود، بیاوریم. به کمک نمودار زمان- که رو به آینده است- جوانان از نظر سني بزرگ میشوند و اکنون که زمانی، آینده بود، گذشته میشود. پس امکان ندارد تخم مرغ شکسته به شکل اول خود بازگردد و به همین ترتیب امکان ندارد پاي شکسته با فشار دادن control +z در صفحه کليد به حالت سالم خود بازگردد! ولی باید از نگاه خود بر دومی چشم پوشی کنیم تا هستی را به عنوان یک کل ببینم و بر اساس آنچه امروز میدانیم یک چیز درباره مداخلات هستی حکم میکند، و آن، همین قوانین فیزیک است ولی مشکل در آنجا مخفی ميشود که همه اين قوانین بجز یکی، در مورد زمان، قابل برعکس شدن هستند، یعنی همه تاثیرات، با چشم پوشی از آنکه زمان به پیش برود با به عقب برگردد، حاصل خواهد شد.

لي بيلينگز در سایت scientific american میگوید: "مهم نیست معادلات جاذبه نیوتن با معادلات الكتروديناميک ماکسول یا نظریه نسبیت عامه و خاصه اينشتين یا حتی مکانیک کوانتوم باشد يا نه زیرا برترین معادلات اختصاصي توصیف هستی در صورتي به بهترین شکل عمل می کند که زمان به جلو یا عقب برود یا قابل برعکس شدن باشد."

یکی از مثالها بر خاصيت قابلیت برعکس شدن درباره زمان در هستی همان مسیر سیاره ای است که به دنبال نیروی جاذبه به دور ستاره می چرخد. برند کول توصیف میکند: "چه زمان به جلو برود یا عقب، مدارهای ستارگان بر همان مسیر می چرخد و تنها تفاوت جهت مدار است. پس آیا زمان، شخصی یا ذاتی است؟ شاید این، چیزی باشد که نظریه نسبیت خاص می گوید، ولی چیز کوچکی به نام قانون ترمودینامیک دوم هست و این قانون ميگويد طی گذر زمان بی نظمی یا انتروپي بیشتر میشود و آن، مقدار جنبش در یک نظام است که همیشه در هستی وجود دارد و این، ما را به مثال تخم مرغ شکسته بازمي گرداند و وقتی نظام در وضعیت بی نظمی قرار گرفت، هرگز نمیتوان برای کاستن از اضطراب حاصل شده در آن نظام، به عقب برگشت. کول شرح میدهد " به همين دلیل، فیزیک دانها گمان می کنند ناچارند قانون دوم ترمودینامیک را منبع نمودار زمان، بشمارند و واجب است بی نظمی از ایجاد چیزی بیشتر گردد و آن،تحرک زمان را به سوی فقط یک جهت ميطلبد"

اگر امور، شروع کند برخی چيزها را برای تو مشوش کند، دلیل، آن است که آن چیزها در عمل مشوش شده است! تعدادی از فیزیک دانها اکنون گمان میکنند که وقتی نیروی جاذبه تعدادی کافی از ذره های کوچک را وادار کند تا با برخی قسمتهای دیگر واکنش نشان دهند، جهت نمودار زمان به جلو میرود و ممکن است بی نظمی و اضطراب زیادتر شود سپس وقتی این ذرات کوچک شروع به واکنش با اشیای بزرگتر از نظر حجمی کند، قوانین تغییر می کند تا هستی بدون جهت گیری را، ترجیح دهد ولی برای اینکه آنگونه کند، واجب است بی نظمی زیادتر شود.

یعنی لازم است، هستي منظمتر از امروز ایجاد شده باشد پس آن، چیزی است که فیزیک دانها کوشیده اند باطرح فرضیه وجود هستی های موازی آن را تفسیر کنند و در این هستی ها، زمان به جلو یا عقب یا به جانب یا هر جهت دیگر میرود . در تلاش برای حل یکی از بزرگترین معماهای موجود در جهان جدید، دانشمندان فیزیک تصمیم گرفتند تصور کنند که جاذبه ، نيرويي است که در پس همه این جنون و بی نظمی وجود دارد. نقطه ای که معتقدند ذرات در آن نقطه از از واقعیت محکوم به نمودار زمان به واقعیت محکوم به قوانین هستی بدون جهت گیری، منتقل ميشود، نقطه عدم ارتباط decoherence است و همانطور که نيک استکتن در سایت وايرد، بیان کرد، بیشتر نظریاتی- که این عدم ارتباط را شرح می دهد- همان معادله ويلر و دويت است و این از نقطه ای خبر می دهد که در آن، مرز بین مکانیک کوانتوم و مکانیک کلاسیک به فضل جاذبه، از بین ميرود. ولی وقتی فیزیک دانی به نام ديمتري پودولسکي از دانشگاه هاروارد و فیزیک دان، روبرت لانزا رئیس موسسه astellas global regenerative medicine
اندازه گیری های جاذبه را با معادله ویلر- ديويت انجام دادند، هنگام محاسبه نتایج معادلات ریاضی دیدند که معادله، کیفیت ظهور حرکت زمان را در برابر جهت گیری، در عمل تفسیر نمی کند . در حقیقت و بر اساس نتایج، تاثیرات جاذبه با کندی شدیدی آغاز میشود و این دور میکند که جاذبه، سبب نمودار زمان و هستی باشد و استکتون اشاره می کند که جاذبه، بسیار ضعیفتر از آن است تا چیزی باشد که باعث واکنشهای ذرات با هم گردد @salmanfatemi

و احتمال ندارد که نیرویی کافی برای وادار کردن آن برای حرکت در همان جهتی باشد که زمان با آن به حرکت در می آید.

اما لانزا می گوید " جستجوی ما آشکار می کند که زمان فقط ایجاد نمی شد تا ما را از گذشته به آینده ببرد بلکه خاصیتی ابتدایی است- که بر قدرت رصد کننده ای که معلومات را در خصوص حوادثی که با آن زندگی ميکند رصد مي نماید اشاره میکند "این اشاره میکند که نمودار زمان،

امری شخصی یا ذاتی نيست و آن را رصد کننده ای- که ما هستیم- مشخص میکند.

لانزا میگوید اينشتاين در تحقیقش درباره نسبیت اثبات کرد که زمان، برای رصد کننده نسبی است، اما تحقیق ما امر را یک گام به جلو میبرد زیرا فرض میکند که رصد کننده در حقیقت کسی است که زمان را می آفریند.
@salmanfatemi

http://www.sciencealert.com/time-might-only-exist-in-your-head-say-physicists

http://www.robertlanza.com/does-death-exist-new-theory-says-no-2/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا انسان با مغز بزرگش اخیکی از علل محدودیت مغز اماطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابمغز بزرگ چالشهای پیش روافسردگی و اضطراب در بیماکودک ایرانی که هوش او از بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیگامی در درمان بیماریهای بحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بنوروپلاستیسیتی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازپیشرفتی مستقل از ابزار هبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس ونخاع ما تا پایین ستون فقراثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجامواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زممغز چون ابزار هوش است دلیآیا احتمال دارد رویا از آیادگیری مهارت های جدید داطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتمغز حریص برای خون، کلید تالکتروتاکسی(گرایش و حرککودکان خود را مشابه خود تبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش زبان در سلطه و قدرت ااوکرلیزوماب داروی جدید شگاهی لازم است برای فهم و بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوونوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقای موجود زنده از پاسخ گیاهان در زمان خوردبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی فامپیریدین یا نورلنخستین تصویر از سیاهچالهاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش اموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی محدودیت های حافظه و حافظو هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز چگونه صداها را فیلتر آیا احتمال دارد رویا از آیادآوری خواب و رویابلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودمغز زنان جوانتر از مغز مرالتهاب شریان تمپورالکوری گذرای ناشی از موبایبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمنقش سجده بر عملکرد مغزايندگان چگونه خواهند دیدگاهی مغز بزرگ چالش استبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقای موجود زنده از پختگی پس از چهل سالگي به بررسی علل کمر درد در میانداروی تشنجی درباردارینرمش های مفید در سرگیجهاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمغز آیندگان چگونه است ؟آیا برای تولید مثل همیشه ژن هوش و ساختارهای حیاتی به زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلامغزهای کوچک بی احساسامیوتروفیک لترال اسکلروکی غایب شدی تا نیازمند دلبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سنقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یگذر زمان کاملا وابسته به بخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقای موجود زنده از پرورش مغز مینیاتوری انسابزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید s3 در درمان ام نرمشهای مهم برای تقویت عاجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بمیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا بزرگ شدن مغز فقط در دژن یا نقشه توسعه مغز و نقبوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنمغزتان را در جوانی سیمکشامگا سه عامل مهم سلامتکاهش التهاب ناشی از بیمابازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آننقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یگربه شرودینگر و تاثیر مشبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از آلزایمربسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنچرا مغزهای ما ارتقا یافت اجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوامیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز انسان برای ایجاد تمدآیا تکامل و تغییرات ژنتیژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشننقش قهوه در سلامتیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهکایروپاکتیک چیستبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر نقش غذاها و موجودات درياای آنکه نامش درمان و یادشگزیده ای از وبینار یا کنفبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از آیا ما تنها موجودات زنده تفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تچرا حیوانات سخن نمی گویناحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رو ح و روان بر جسمسودمندی موجودات ابزی بر مغز انسان برای شادمانی طآیا خداباوری محصول تکاملژنها ، مغز و ارادهبیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه اینقش مهاجرت در توسعه نسل اانفجار و توقف تکاملی نشاکاربرد روباتهای ريزنانوبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهایندرالگزارش یک مورد جالب لخته وبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از آیا مغز تا بزرگسالی توسعتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تچرا حجم مغز گونه انسان دراخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرمرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها می تواند از ژنهای هوش ، کدامندبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استنقش هورمون های تیروئید دانگشت نگاری مغز نشان میدکاربرد روباتهای ريز، در بحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچنقص در تشخیص هیجانات عامایا کوچک شدن مغزانسان الگشایش دروازه جدیدی از طربرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از آیا همه جنایت ها نتیجه بیتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتباچرا در مغز انسان، فرورفتاختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتوقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز انسان رو به کوچک تر شآیا دست مصنوعی به زودی قاکلرال هیدرات برای خوابانبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشینقش ژنتیک در درمان اختلااندوهگین نباش اگر درب یا کجای مغز مسئول پردازش تجبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصچند جهانیایا ابزار هوشمندی یا مغز پمبرولیزوماب در بیماری چبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از آیا هوش ارثی دریافتی از پتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردچراروياها را به یاد نمی آاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر ملوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکمردرد و علل آنبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نینقش انتخاب از طرف محیط، نانسان قدیم در شبه جزیره عکشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موچندین ماده غذایی که ماننایا بیماری ام اس (مولتیپپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از آیا هوش سریعی که بدون احستلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رچراروياها را به یاد نمی آاختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قازدواج های بین گونه ای، رتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز مغز ایندگان چگونه استآیا راهی برای رفع کم آبی کمردرد با پوشیدن کفش منابیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش اتصالات بین سلولهای انسان جدید از چه زمانی پاکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را چه زیاد است بر من که در ایایا بدون زبان میتوانیم تپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از آیا هشیاری کوانتومی وجودتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پاختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کلرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم ما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاستفاده از هوش مصنوعی در تاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنمغز ابزار برتر بقاآیاما مقهور قوانین فیزیککنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی انقش حفاظتی مولکول جدید دانسان عامل توقف رشد مغزکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را چهار میلیارد سال تکامل بایا تکامل هدفمند استپیموزایدبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرفلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سمشکلات نخاعیورزش و میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز از بسیاری حقایق می گرآزمون ذهنی گربه شرودینگرکنگره بین المللی سردرد دبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش حیاتی تلومر دی ان آ دانعطاف پذیری مکانیسمی علکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوچهار ساعت پس از کشتار خوکایرادهای موجود در خلقت بپیچیدگی های مغزی در درک زبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسنگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پادغام میان گونه های مختلتکامل زبانروبات های ریز در درمان بیلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیمغز برای فراموشی بیشتر کإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکنگره بین المللی سردرد دبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرننقش داروهاي مختلف معروف اولین هیبرید بین انسان وگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدنوار مغزی روشی مهم در تشخاگر نعمت فراموشی نبود بسپیوند مغز و سر و چالشهای برخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی نگاهی بر توانایی اجزاي بابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی روح رهاییممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب معنی روزهآیا واکنش های یاد گرفته وورزش در کمر دردوزوز گوشاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟افراد آغاز حرکت خودشان رکندر در بیماریهای التهاببیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان نقش روزه داری در سالم و جاولین مورد پیوند سر در انگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکنورون هاي مصنوعی می تواناگر نعمت فراموشی نبود بسپیوند سر، یکی از راه حلهابرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدیناتوانی از درمان برخی ویابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیآیا آگاهی پس از مرگ از بییک پیشنهاد خوب برای آسان اضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز بزرگ چالش است یا منفعافزایش قدرت ادراکات و حسکوچک شدن مغز از نئاندرتابیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواننقش رژیم غذایی در رشد و ااولین تصویر در تاریخ از سگالکانزوماب، دارویی جدیبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآنورون های ردیاب حافظهاگر تلاش انسان امروز براپیشینیان انسان از هفت میبررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسناتوانی در شناسایی چهره ابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی فرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودیمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا امکان بازسازی اندامه