دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

چیزی خارج از مغزهای ما نیست

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست:
زندگی اطراف ما چیزی جز درک مغزهاي ما از اطراف نیست! ما با مشاهده خود ابعاد جهان را می آفرینیم!
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگ در وجود توست!

تحلیل علمی مطلب بالا را خواهیم داشت

نظریه بيوسنتريسم، مرگ پایان زندگی نیست و زندگي پایان ندارد!

روبرت لانزا، پزشک آمریکایی و دانشمندی که مسئول علمی در تحقیقات سلولهای بنیادی در دانشکده پزشکی وابسته به دانشگاه پزشکی ويک فورست آمریکایی است و نظریه خود را در مورد مرکزی بودن حیات در کتابش با عنوان" بيوسنتريسم حیات و ذهن" منتشر کرده است و آنها را کليدهاي فهم حقیقت طبیعت هستی ميداند و دونل توماس- که جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی را به دست آورده است- نظریه لانزا را نظریه ای جدید در هستی توصیف کرده است و می گوید: "عبارتي مناسب برای بیان حق این عمل جستجوگرانه وجود ندارد."

بر اساس نظریه بيوسنتريسم، مکان و زمان چيزی نيستند و وقتی مثلا در هوا به چیزی اشاره میکنی و وقتی هر چیز را در هوا بعد بزنی چه چیز باقی می ماند؟ هيچ چیز!

و همان چیز بر زمان منطبق میگردد زیرا نمی توانی، هيچ چیزی را از طریق استخوانهای اطراف مغزت ببینی و همه آنچه در مورد زمان می بینی، مرهون معلوماتی است که در مغز تو رخ میدهد و به بیان ساده: مکان و زمان دو ابزار برای قرار دادن همه چیز با هم است.

به همین ترتيب، مرگی در جهان نه مرگ زمانی و نه مرگ مکانی وجود ندارد تا آن حد که دانشمند فیزیک مشهور"اينشتاين" صاحب نظریه نسبیت در فیزیک، به آن اعتراف کرد و پس از مرگ دوستش "بيسو" که مهندسي ایتالیایی بود به خانواده او نامه ای نوشت و گفت: (اکنون بيسو کمی پیش از من اين عالم شگفت را ترک کرد و این هیچ معنی ای ندارد. مردمانی مانند ما فیزیک دان ها میدانیم تفاوت بین گذشته و اکنون و آینده، درست نیست و آنها مستمر هستند. )

نظریه مرکزیت حيات
Biocentrism
، نظریه ای است که دانشمند آمریکایی روبرت لانزا در سال 2007 مطرح کرد و از نظر لانزا زندگی و دانشهای آن(بیولوژی) مرکزی را برای موجود و حقیقت و کيهان تصور میکند و نظریات فعلی درباره جهان فیزیکی، برای تفسیر کیهان کافی نیست و جز پس از آنکه در محاسبه خود، زندگی هوشمندانه را به حساب بیاورد، هرگز موفق نخواهد شد.

و کلمه بيوسنتريسم از دو کلمه بیو به معنی حیات و سنتر به معني مرکزیت تشکیل شده است و نیز با نام نظریه هستی زنده مرکزی، شناخته ميشود. این نظریه بر مفاهیم فیزیک کوانتومی استوار است در حالی که فيزيک کوانتوم، تحقیقی فیزیکی برای بررسی هستی اي است که شیمیایی هم هست.

ولی نظریه بيوسنتريسم، علم حیات یا بيولوژي را در مقدمه علوم دیگر می گذارد تا آنجا که نتیجه، نظریه همه چيز است theory of everything( نظریهٔ همهچیز (به انگلیسی: Theory of everything)، یک نظریهٔ فرضی در فیزیک نظری است که به بیان رابطهٔ همهٔ پدیدههای فیزیکی با یکدیگر میپردازد. این نظریه درواقع تلاشی برای ترکیب نظریهٔ نسبیت عام اینشتین و مکانیک کوانتومی است که ناسازگار با یکدیگرند. این نظریه همچنین درصدد یکپارچهسازی چهار نیروی اصلیِ شناختهشدهٔ، طبیعت یعنی نیروی گرانش،نیروی هستهای ضعیف، نیروی هستهای قوی، ونیروی الکترومغناطیس است)

وقتی لانزا خصوصیات مفهوم درک را در کارهای فلسفه ديکارت و کانت و لايبنز و بيرکلي و شوبنهاور و بيرگستون مطالعه کرد، فهمید این خصوصيات در کاملترین فرم، بر یک گمان واحد تاکید میکند: یعنی مکان و زمان، شکلی از ادراک حسی است نه آنکه اجسامی مادی و خارجی(فيزيکي) باشد.

لانزا می گوید نظریه بيوسنتريسم نظریه ای تهی از ابهامات در علوم از جمله قانون عدم قطعيت هايزنبرگ و آزمایش دو شکاف double slit experiment، عرضه مي دارد.

و دانشمندان و محققان، از این نظریه، با اندیشه های مختلف استقبال کرده اند و برخی از آنها آن را مورد انتقاد قرار داده اند و در آن شک کرده اند، تا آنجا که آن را نظریه ای باطل خوانده اند ولی لانزا کوشیده است که تجربیات آینده، مانند تجربه نمونه کوچک شده کوانتوم بر هم
scaled-up quantum superposition
نظریه او را ثابت یا رد خواهد کرد.

بر اساس مقاله ای که در مجله ديسکفر منتشر شد و از کتاب لانزا اقتباس شده، آمده است: "نظریه بيوسنتريسم راهی جدید را برای رسیدن به هدفی واحد مي گشايد که علما برای آن کوشیدند و آن جمع همه علوم فیزیک در آن زماني است که نظریه های میدان منفرد اينشتاين هشت قرن قبل در فهم آن ناتوان شد.

اصول نظریه بيوسنتريسم:

نظریه لانزا هفت اصل دارد:

- آنچه را می فهمیم در واقع، عبارت است از فرایندی که در ذهن ما می گذرد و بر اساس این تعریف، شایسته است حقیقت خارجی اگر موجود باشد در مکان، یافت شود ولی این معنی ای ندارد زیرا مکان و زمان، حقایق مطلق نیستند بلکه ابزارهایی براي عقل انسان و حيوانند.

- تصورات خارجی و داخلي ما با هم مرتبطند
@salmanfatemi

و امکان ندارد بشود یکی از آنها را بر دیگری برتری داد.

- رفتار ذرات پائینتر از هسته، در هم فرورفته و مرتبط به حضور جستجوگر است و در نبود نظاره گر هوشمند در بهترين حالات، در حالتی غیر مشخص از موجهاي احتمال، باقی می ما

ند.

- در نبود ذهن، ماده، در حالتی از حالتهای غیر مشخص احتمالات باقی میماند و هر هستی درحد خود پیش از وجود ذهن، فقط در حالتی از احتمال غیر یقینی، قرار می گیرد.

- پایه هستی فقط از طریق بيوسنتريسم، قابل تفسیر است و هستی به صورت برجسته ای برای زندگی مهیا شده است- به صورتی که وقتی زندگی، هستی را میسازد هستی به صورت کامل در می آید و راه دیگری برای آن نیست

و خیلی ساده، هستی، صاحب منطق spatiotemporal و تکمیل کننده قدرت، ازطرف خود است تا آنجا که قدرت بر ایجاد تغییرات منظم در مکان، همراه با مرور زمان دارد .

- در وجود بالفعل خارج از ادراک حسی موجود، زمان وجود ندارد زیرا فرایندی است که از طریق آن تغییرات هستی را درک می کنم.

- مکان، شبیه زمان است و جسم یا شی نیست. مکان شکل دیگری از اشکال فهم ماست و واقعیتی مستقل ندارد و ما مکان و زمان را در اطراف و همراه با خود مانند لاکپشتي- که لاک خود را میبرد- حمل می کنیم. و در نتیجه قالبی به صورت مطلق از طرف خود ندارد که در آن حوادث فیزیکی جدای از حیات در آن رخ دهد.

بر اساس نظر دانشمند و محقق نظری، د. روبرت لانزا فقط مرگ جسم، وجود دارد اما عقلهای ما عبارت است از نیرویی درون جسم ما که وقتی زندگی کیان جسمانی ما در فرایندی به نام بيوسنتريسم به پایان رسید، به سوی خارج رها میشود.

لانزا اینطور تصور کرد که ما خیلی ساده، تصور می کنیم که می میریم زیرا این را آموخته ایم و دریافت کرده ایم در حالی که بر اساس تصریحات روبرت لانزا در روزنامه دیلی اکسپرس انگلستان در نوامبر 2016، در واقعیت، این جز توهمی نیست.

این نظریه بر چه اساسي استوار است؟

نظریه جهانی لانزا در اصل بر بسط و توسعه مقوله مشهور دانشمند "اينشتاين" استوار است و اينشتاين در آن نظریه می گوید آفرینش یا نابود کردن نیرو، ممکن نیست بلکه فقط میتوان آن را از حالتی به حالت دیگر تغییر داد.

و به این ترتیب، وقتی بدنهای ما می میرد نیروی ادراک ما که دانشمندان، کنه آن را نمی فهمند در سطح بعد کوانتومی ادامه می یابد. و د. لانزا می گوید تعداد بی نهایتی از هستی ها هست و هر چه ممکن است به وقوع بپیوندد در یکی از جهانها اتفاق می افتد و حادث مي گردد.

در نتیجه لانزا تصور می کند ادراک ما در جهان موازی، ادامه می یابد .

لانزا به نظریه عدم قطعیت یا شک- که در سال 1927 توسط دانشمند آلمانی ويرنر هایزنبرگ مطرح شد- اشاره می کند و این نظریه می گوید میتوان سرعت و جایگاه جسم را در خود زمان مقایسه و اندازه گیری کرد.

" به اصل عدم قطعیت بنگرید و آن یکی از مهمترین و مشهورترین جوانب مکانیک کوانتومی است و آزمایشات نشان میدهد که این اصل در بافت واقعیت وارد مي شود و آن را جز از زاویه زندگی مرکزی نمی توان فهمید. و لانزا ادامه میدهد "اگر در عمل، جهاني در جایی باشد که ذرات به وجود آن حمله ور نمی شوند این معنی را ميدهد که به ناچار میتوانیم همه این خصوصيات را اندازه گیری کنیم، ولی ما نمی توانیم."

هر ذره تو بر چه اساسی است و چگونه آن را اندازه گیری می کنی؟ به آزمایش دو شکاف یانگ توجه کنید. وقتی ذراتی پائینتر از هسته یا ذره ای از نور را مشاهده ميکنيم که از شکافهايي در پرده مي گذرند، این مانند ذره عمل میکند و از شکافهای پرده جلو میگذرد و بر پرده آخر که آن را اندازه گیری می کند مي افتد و آن را مانند ضربات جسم سخت مينوازد. پس آن، مانند شلیک گلوله هایی کوچک است که از یک شکاف یا دیگری میگذرد.

ولی اگر دانشمندان مسیر ذره را مشاهده نکنند به نظر میرسد رفتار آن مانند موجهايي است که از هر دو شکاف به صورت همزمان می گذرد.

واقعیت، فرایندی است که مستلزم ادراک ما ست:

لانزا باز می گوید: چرا نگاه قابل توجه ما تغییر میکند؟

جواب: زیرا واقعیت، فرایندی است که مستلزم شناخت ماست و در نهایت د. لانزا میگوید چيزي بدون ادراک، وجود ندارد و آنچه ما می بینیم چیزی جز نگاه ما نيست.

و به عبارت دیگر میگوید هر چه را می بینیم جز معلوماتی- که داخل ادراک ما و در بدنی که خودش را دیر یا زود نابود می کند- نیست. به علاوه زمان و فضا دو ابزار به دست ادراک هستند تا نقش و مکان هر قطعه را در پازل هستی بفهمیم و در جهانی- که خالی از زمان و مکان است- مرگی وجود ندارد و ناگزیر این صفات، فقط در هستی ای در میان هستی های موازی بی نهایت وجود دارد .

زمان کیهانی منطقی نیست!

بدون تردید طبیعت زمان، بیشترین تاثیر را بر زندگی روزمره ما دارد و وقتی روزها و هفته ها و ماه ها و سالها میگذرد زمان از گذشته تا امروز تا آینده جريان مي یابد و هرگز بر عکس نیست. ولی بر اساس فیزیک- که بر هستی ما حکم میکند- @salmanfatemi

همان اشیا فارغ از زمان حاصل ميشود و این با چشم پوشی از رویارویی ای است که زمان در آن سیر میکند و اکنون فیزیک دانها آن را طرح می کنند که جاذبه نیروی کافی برای ایجاد اجباری هر جسم، در هستی نیست تا در هر حالت، باعث حرکت آن به سوی روبرو شود.

پس آیا زمانی که با آن آشنایی داریم، حقیقتا وجود دارد؟ یا فقط گمانی در سرهای ماست؟
اولا بگذارید معلومات خود را در مورد آنچه نمودار زمان خوانده میشود، بیاوریم. به کمک نمودار زمان- که رو به آینده است- جوانان از نظر سني بزرگ میشوند و اکنون که زمانی، آینده بود، گذشته میشود. پس امکان ندارد تخم مرغ شکسته به شکل اول خود بازگردد و به همین ترتیب امکان ندارد پاي شکسته با فشار دادن control +z در صفحه کليد به حالت سالم خود بازگردد! ولی باید از نگاه خود بر دومی چشم پوشی کنیم تا هستی را به عنوان یک کل ببینم و بر اساس آنچه امروز میدانیم یک چیز درباره مداخلات هستی حکم میکند، و آن، همین قوانین فیزیک است ولی مشکل در آنجا مخفی ميشود که همه اين قوانین بجز یکی، در مورد زمان، قابل برعکس شدن هستند، یعنی همه تاثیرات، با چشم پوشی از آنکه زمان به پیش برود با به عقب برگردد، حاصل خواهد شد.

لي بيلينگز در سایت scientific american میگوید: "مهم نیست معادلات جاذبه نیوتن با معادلات الكتروديناميک ماکسول یا نظریه نسبیت عامه و خاصه اينشتين یا حتی مکانیک کوانتوم باشد يا نه زیرا برترین معادلات اختصاصي توصیف هستی در صورتي به بهترین شکل عمل می کند که زمان به جلو یا عقب برود یا قابل برعکس شدن باشد."

یکی از مثالها بر خاصيت قابلیت برعکس شدن درباره زمان در هستی همان مسیر سیاره ای است که به دنبال نیروی جاذبه به دور ستاره می چرخد. برند کول توصیف میکند: "چه زمان به جلو برود یا عقب، مدارهای ستارگان بر همان مسیر می چرخد و تنها تفاوت جهت مدار است. پس آیا زمان، شخصی یا ذاتی است؟ شاید این، چیزی باشد که نظریه نسبیت خاص می گوید، ولی چیز کوچکی به نام قانون ترمودینامیک دوم هست و این قانون ميگويد طی گذر زمان بی نظمی یا انتروپي بیشتر میشود و آن، مقدار جنبش در یک نظام است که همیشه در هستی وجود دارد و این، ما را به مثال تخم مرغ شکسته بازمي گرداند و وقتی نظام در وضعیت بی نظمی قرار گرفت، هرگز نمیتوان برای کاستن از اضطراب حاصل شده در آن نظام، به عقب برگشت. کول شرح میدهد " به همين دلیل، فیزیک دانها گمان می کنند ناچارند قانون دوم ترمودینامیک را منبع نمودار زمان، بشمارند و واجب است بی نظمی از ایجاد چیزی بیشتر گردد و آن،تحرک زمان را به سوی فقط یک جهت ميطلبد"

اگر امور، شروع کند برخی چيزها را برای تو مشوش کند، دلیل، آن است که آن چیزها در عمل مشوش شده است! تعدادی از فیزیک دانها اکنون گمان میکنند که وقتی نیروی جاذبه تعدادی کافی از ذره های کوچک را وادار کند تا با برخی قسمتهای دیگر واکنش نشان دهند، جهت نمودار زمان به جلو میرود و ممکن است بی نظمی و اضطراب زیادتر شود سپس وقتی این ذرات کوچک شروع به واکنش با اشیای بزرگتر از نظر حجمی کند، قوانین تغییر می کند تا هستی بدون جهت گیری را، ترجیح دهد ولی برای اینکه آنگونه کند، واجب است بی نظمی زیادتر شود.

یعنی لازم است، هستي منظمتر از امروز ایجاد شده باشد پس آن، چیزی است که فیزیک دانها کوشیده اند باطرح فرضیه وجود هستی های موازی آن را تفسیر کنند و در این هستی ها، زمان به جلو یا عقب یا به جانب یا هر جهت دیگر میرود . در تلاش برای حل یکی از بزرگترین معماهای موجود در جهان جدید، دانشمندان فیزیک تصمیم گرفتند تصور کنند که جاذبه ، نيرويي است که در پس همه این جنون و بی نظمی وجود دارد. نقطه ای که معتقدند ذرات در آن نقطه از از واقعیت محکوم به نمودار زمان به واقعیت محکوم به قوانین هستی بدون جهت گیری، منتقل ميشود، نقطه عدم ارتباط decoherence است و همانطور که نيک استکتن در سایت وايرد، بیان کرد، بیشتر نظریاتی- که این عدم ارتباط را شرح می دهد- همان معادله ويلر و دويت است و این از نقطه ای خبر می دهد که در آن، مرز بین مکانیک کوانتوم و مکانیک کلاسیک به فضل جاذبه، از بین ميرود. ولی وقتی فیزیک دانی به نام ديمتري پودولسکي از دانشگاه هاروارد و فیزیک دان، روبرت لانزا رئیس موسسه astellas global regenerative medicine
اندازه گیری های جاذبه را با معادله ویلر- ديويت انجام دادند، هنگام محاسبه نتایج معادلات ریاضی دیدند که معادله، کیفیت ظهور حرکت زمان را در برابر جهت گیری، در عمل تفسیر نمی کند . در حقیقت و بر اساس نتایج، تاثیرات جاذبه با کندی شدیدی آغاز میشود و این دور میکند که جاذبه، سبب نمودار زمان و هستی باشد و استکتون اشاره می کند که جاذبه، بسیار ضعیفتر از آن است تا چیزی باشد که باعث واکنشهای ذرات با هم گردد @salmanfatemi

و احتمال ندارد که نیرویی کافی برای وادار کردن آن برای حرکت در همان جهتی باشد که زمان با آن به حرکت در می آید.

اما لانزا می گوید " جستجوی ما آشکار می کند که زمان فقط ایجاد نمی شد تا ما را از گذشته به آینده ببرد بلکه خاصیتی ابتدایی است- که بر قدرت رصد کننده ای که معلومات را در خصوص حوادثی که با آن زندگی ميکند رصد مي نماید اشاره میکند "این اشاره میکند که نمودار زمان،

امری شخصی یا ذاتی نيست و آن را رصد کننده ای- که ما هستیم- مشخص میکند.

لانزا میگوید اينشتاين در تحقیقش درباره نسبیت اثبات کرد که زمان، برای رصد کننده نسبی است، اما تحقیق ما امر را یک گام به جلو میبرد زیرا فرض میکند که رصد کننده در حقیقت کسی است که زمان را می آفریند.
@salmanfatemi

http://www.sciencealert.com/time-might-only-exist-in-your-head-say-physicists

http://www.robertlanza.com/does-death-exist-new-theory-says-no-2/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دریای خداابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در جمع مواردی را برمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های زبانی سرمنشا تهنر، پر کردن است نه فحش دشواهدی از نوع جدیدی از حاواکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که نه با یک رخداد و پنج اکتشاف شگفت آور در موالگو و عادت را بشکن و در اخطر آلودگی هواابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتونوروز یا روز پایانیزیست شناسی باور حقیقت یا از تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست قسمت تمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودورزش و میگرنمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر داروهای ضد التهاب پیوندی که فراتر از امکانجاذبه و نقش آن در شکلگیریدو برابر شدن خطر مرگ و میانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کروناتفاق و تصادفذهت را روی چیزهای مفید متچگونه آن شکری که می خوریمزبان شناسی مدرن در سطح سلاستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک معجزه ایصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکیاری خدا نزدیک استپروتئین های ساده ی ابتداحقیقت در علم، هرگز نهایی دانش قدرت استانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگرنگ کردن، حقیقت نیستفیزیک مولکولها و ذرات در بازسازي مغز و نخاع چالشی نگاهی بر توانایی اجزاي بسلول های بنیادیاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورکمردردآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حد و مرزها توهم ذهن ماستداروهای تغییر دهنده ی سیاولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازروح در جهانی دیگر استفرد موفقبخش فراموش شده ی حافظهچت جی پی تیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه قفس های سیاهت ننازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیککودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت نهمداروی ضد تشنج با قابليت تاینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نخقانون مندی نقشه ژنتیکی مبرای خودآگاه بودن تو بایچرا بیماری های تخریبی مغسیر آفرینش از روح تا مغز بوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودتکینگیغم بی پایانتصویر زیبای اصفهانکاربرد روباتهای ريزنانوآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت بیست و سودر یک فراکتال هر نقطه مرکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده راه های جدید برای قضاوت رلمس کوانتومیبرخی روش های تربیتی کودکنظام مثبت زندگیسادیسم یا لذت از آزار دادبیماری ای شبیه ام اس مولتوفور و فراوانیماشین دانشتکامل زبان انسان از پیشیثبت امواج الکتریکی در عصکشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت سومحساسیت روانی متفاوتدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز علت تمایل انسان بمقاومت به عوارض فشار خون بسیاری از بیماری های جدیهمیشه چشمی مراقب و نگهباسردرد میگرن در کودکانبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجودتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان هوشیارگالکانزوماب، دارویی جدیآغاز فصل سرما و دوباره تکخورشید مصنوعیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی در سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ایستایی و تکاپوهوموارکتوس ها ممکن است دشواهدی از دنیسوان(شبه نئواکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی که از یک منبع، تغذیپول و شادیالگوی بنیادین و هوشیاریخطرات هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از درختان اشعار زمیننوشیدن چای برای مغز مفید زیست، مرز افق رویداد هستاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان ورزش بهترین درمان بیش فعمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم پیوستگی همه ی اجزای جهانجدا کردن ناخالصی هادو برابر شدن خطر مرگ و میانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیاتوبان اطلاعات و پلِ بینذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچگونه انتظارات بر ادراک زبان شناسی نوین نیازمند استفاده از انرژی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستپروتز چشمحقیقت راستین انسان علم بدانش محدود به ابعاد چهارانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمداختلال خواب فرد را مستعد رنگین کمانفیزیک و هوشیاریبحتی علمی درباره تمایل بنگاهت را بلند کنسلول های بنیادی منابع و ااصول سلامت کمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویاتولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدکمردرد ناشی از تنگی کاناآنها نمیخواهند دیگران راحریص نباشداروهای ضد بیماری ام اس واولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد روح رهاییفرد حساس از نظر عاطفی و ببخش های تنظیمی ژنومنتایج نادانی و جهلسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه مغز خزندگان خودت اجازهوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با توهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانکودکان خود را مشابه خود تآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت چهارمداروی ضد تشنج با قابليت تاینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومروشی جدید در درمان نابینقانون گذاری و تکاملبرای زندگی سالم، یافتن تچرا حیوانات سخن نمی گوینسیستم تعادلی بدنبوزون هیگز جهان را از متلهدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آمکاربرد روباتهای ريز، در آیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت بیستمدر کمتر از چند ماه سوش جداگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انساراه های جدید برای قضاوت رلوب فرونتال یا پیشانی مغبرخی سلولهای عصبی در تلانظریه ی تکامل در درمان بیسازگاری با محیط بین اجزابیماری اسپینال ماسکولار وقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل ساختار رگهای مغزی جلو رفتن یا عقبگردکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب، زندگی است(قسمت پنجم)خفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز ترشد در سختی استمقابله ی منطقی با اعتراضبسیاری از بیماری های جدیهمیشه اطمینان تو بر خدا بسردرد و علتهای آنبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر نگاه انسان بر رفتاجهان های بسیار دیگرگام کوچک ولی تاثیرگذارآغاز مبهم آفرینشخوش قلبی و مهربانیخوشبختی دور از رنج های مدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهورمون شیرساز یا پرولاکتشیشه ی بازالتی و سیلیکونواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر گیاه خواری بر رشد وجهانی در ذهنپول و عقیدهالگوبرداری از طبیعتدفاع از پیامبرابزار بقای موجود زنده از درد باسن و پا به دلیل کاهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک زاوسکا درمان گوشراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانورزش در کمر دردمطالبه ی حق خودتاثیر درجه حرارت بر مغزپیام های ناشناخته بر مغز جدایی خطای حسی استدو سوی واقعیتانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختاتوسوکسیمایدذره ی معین یا ابری از الکچگونه به سطح بالایی از هوزبان، نشان دهنده ی سخنگو استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکژن همه چیز نیستپروتز عصبی برای تکلمحقیقت غیر فیزیکیدانش بی نهایتانسان باشمغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و رهبر حقیقیفیزیکدانان ماشینی برای تبحث درباره پیدایش و منشا چالش هوشیاری و اینکه چرا سلول های بدن تو پیر نیستناضطراب و ترسهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهتولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهکمردرد و علل آنآنان که در قله اند هرگز خحرکت چرخشی و دائمی کیهانداروی فامپیریدین یا نورلاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پارروزه داری متناوب، مغز را فردا را نمیدانیمبخش بزرگی حس و ادراک ما انجات در راستگوییسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه نقاش بنگرهوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتوپیراماتعید نوروز مبارکترازودونکودکان را برای راه آماده آیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت نوزدهمداروی ضد تشنج توپیراماتاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومروشی جدید در درمان سکته مقانون جنگلبرخی ملاحظات در تشنج های چرا حجم مغز گونه انسان درسیستم دفاعی بدن علیه مغز بی نهایت در میان مرزهاهدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمتصور از زمان و مکانکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت دهمدر آرزوهایت مداومت داشتهاگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار راه پیروزی در زندگی چیستلوتیراستامبرخی سيناپسها طی تکامل و نظریه ی تکامل در درمان بیستم با شعار قانون بدترین بیماری اضطراب عمومیوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکتکامل شناخت انسان با کشفجلوتر را دیدنکشتن عقیده ممکن نیستآتش منبع انرژیخلا، حقیقی نیستدرمان تشنجابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تز گهواره تا گورمقابله با کرونا با علم اسبشکه ای که ته نداره پر نمهمیشه داناتر از ما وجود دسردرد تنشنبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت چیستمداخله ی زیانبار انسانتاثیر ویتامین دی بر بیماجهان هایی در جهان دیگرگامی در درمان بیماریهای إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَافت فشار خون ناگهانی در وخانه ی تاریکدرک و احساسابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش فوق العاده، هر فرد اسشکل های متفاوت پروتئین هواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان، تصادفی نیستالتهاب شریان تمپورالدفاع در برابر تغییر ساختابزار بقای موجود زنده از دردهای سال گذشته فراموش نیکولا تسلازبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به دروزن حقیقی معرفت و شناختمطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکپیدایش زبانجریان انرژی در سیستم های دولت یا گروهکانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیاتصال مغز و کامپیوترذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه باغبانی باعث کاهش زبان، وسیله شناسایی محیطاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی پرورش مغز مینیاتوری انساحقیقت غیر قابل شناختدانشمندان موفق به بازگردانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و روی و منیزیم در تقویت استفاجعه ی جهل مقدسبحثي درباره هوش و تفاوتهچالش هوشیاری و اینکه چرا سلول عصبی شاهکار انطباق اطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفتولترودینعلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوکمردرد با پوشیدن کفش مناآنزیم تولید انرژی در سلوحس چشایی و بویاییداروی لیراگلوتیداوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیروزه داری و بیمار ی ام اس فرزندان زمان خودبخش بزرگتر کیهان ناشناختنخاع ما تا پایین ستون فقرسوخت هیدروژنی پاکبه نقاش بنگرهوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان استوانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیککوری گذرای ناشی از موبایآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت هفتمدارویی خلط آورایندرالنقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسريتوکسيمب در درمان ام اسقانون جنگلبرخی مرزهای اخلاق و علوم چرا خشونت و تعصبسکوت و نیستیبی ذهن و بی روحهدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یتکامل مداومغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهکتاب زیست شناسی باورآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت دوازدهمدر آسمان هدیه های نادیدناگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسراه انسان شدن، راه رفتن ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعبرداشت مغز ما از گذر زماننظریه ی تکامل در درمان بیستم، بی پاسخ نیستبیماری بیش فعالیوقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن متکامل، نتیجه ی برنامه ریجمجمه انسان های اولیهگل خاردار، زیباستآثار باستانی تمدن های قدخلا، خالی نیستدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تزمین در برابر عظمت کیهانملاحظه های اخلاقی دربارهبشریت از یک پدر و مادر نیهمیشه راهی هستسردرد سکه ایبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر ویروس کرونا بر مغز جهان یکپارچهگامی در درمان بیماریهای افت هوشیاری به دنبال کاهخانواده پایداردرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی سلول در بدن، جدای امنابع انرژی از نفت و گاز تقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی می تواند بر احشکل پنجم مادهواکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهش های ژنتیکی مفید در ساامواجی که به وسیله ی ماشیدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقای موجود زنده از دردی که سالهاست درمان نشنیاز به آموزش مجازی دیجیزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیوزوز گوشمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکپیر شدن حتمی نیستجریان انرژی در سیستم های دوچرخه سواری ورزشی سبک و انگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلباثر مضر مصرف طولانی مدت رذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه تکامل مغزهای کنونیسفر فقط مادی نیستاستفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقپرتوهای صادر شده از سیاهحقایق ممکن و غیر ممکندانشمندان نورون مصنوعی سانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهرویا و واقعیتفاصله ها در مکانیک کوانتبحثی جالب درباره محدودیتچالش هوشیاری و اینکه چرا سلولهای ایمنی القا کنندهاطلاعات حسی ما از جهان، چهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآینه در اینهحس و ادراک (قسمت اول )داروی تشنجی دربارداریايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیروزه داری سلول های بنیادفرضیه ای جدید توضیح میدهبخش دیگری در وجود انسان هنخستین تمدن بشریسودمندی موجودات ابزی بر به نادیدنی ایمان بیاورهوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر توازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهکی غایب شدی تا نیازمند دلآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت هفدهمداستانها و مفاهیمی اشتباایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرریه زغالیقانونمندی و محدودیت عالمبرخی نکات از گاید لاین پرچرا در مغز انسان، فرورفتسکوت، پر از صدابی شرمیهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشتکامل چشممقالاتتظاهر خوابیده ی مادهکتاب طبیعت در قالب هندسهآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت سومدر آستانه ی موج پنجم کوویاگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکراه بی شکستلیروپریم داروی ترکیبی ضدبررسي علل احتمالي تغيير نظریه ی ریسمانستون فقرات انسان دو پا جلبیماری تی تی پیوقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیتکثیر سلول در برابر توقف جنبه های موجی واقعیتگل زندگیآرامش و دانشخلاصه ای از مطالب همایش مدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تزمین زیر خلیج فارس تمدنی ملاحظات بیهوشی قبل از جربعد پنجمهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد عروقی میگرنبا هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر ژنها بر اختلالات خجهان یکپارچهگاهی لازم است برای فهم و گاهی مغز بزرگ چالش استافتخار انسانخار و گلدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تزندگی، مدیریت انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی و کشف زبان هایشکست حتمیواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر گیاه خواری بر رشد وپوست ساعتی مستقل از مغز دجهش های ژنتیکی غیر تصادفامیوتروفیک لترال اسکلرودل به دریا بزنابزار بقای موجود زنده از درس گرفتن از شکست هاچیز جدید را بپذیرزبان نیاز تکاملی استاز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانیک پیام منفرد نورون مغزی معماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشینیان انسان از هفت میجریان انرژی در سیستم های دورترین نقطه ی قابل مشاهانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر نامه سفر به بم و جنوب استفاده از سلول های بنیاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکژن ضد آلزایمرپرسش و چستجو همیشه باقی احل مشکلدانشمندان یک فرضیه رادیکانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انسانرویا و کابوسفاصله ی همیشگی تصویر سازبحثی در مورد نقش ویتامين چالش هوشیاری و اینکه چرا سلولهای بنیادی مصنوعی دراطلاعاتی عمومی در مورد مهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سکنگره بین المللی سردرد دآیندهحس و ادراک (قسمت دوم )داروی جدید ALSايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بروزهای بد باقی نمیماندفساد اقتصادی سیتماتیک دربخشیدن دیگران یعنی آرامشنخستین تصویر از سیاهچالهسی و سه پل اصفهانبه هلال بنگرهوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل توسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسراکیهان خود را طراحی میکندآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت هجدهمدخالت در ساختار ژنهاایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوریواستیگمینقارچ بی مغز در خدمت موجودبرخی نرمش ها برای زانوچرا ذرات بنیادی معمولاً سکته مغزیبی عدالتی در توزیع واکسن هر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدکتاب، سفری به تاریخآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت سی و هشتمدر درمان بیماری مولتیپل اپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکرابطه تشنج و اوتیسملیس دگرامفتامین یا ویاسبررسی و اپروچ جدید بر بیمنظریه تکامل در درمان بیمستارگانی قبل از آغاز کیهبیماری دویکویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی دتأثیر نگاه انسان بر رفتاجنسیت و تفاوت های بیناییگلوله ی ساچمه ایآرامش و سکونخلاصه ای از درمان های جدیدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تزمان چیستممانتین یا آلزیکسا یا اببعد از کروناهمجوشی هسته ای، انرژِی بسرطان کمیت گراییبا تعمق در اسرار ابدیت و واقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر کلام در آیات کلام بجهان کنونی و مغز بزرگتریجهان کاملی در اطراف ما پرگذر زمان کاملا وابسته به افراد آغاز حرکت خودشان رخارق العاده و استثنایی بدرک تصویر و زبان های مخلتنوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تزونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز تقلید از طبیعتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشگفت نیست من عاشق تو باشمواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وپوشاندن خود از نورجهش تمدنی عجیب و شگفت انسامید نیکو داشته باش تا آندلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقای موجود زنده از دست کردن در گوشچیزی منتظر شناخته شدنزبان و کلمه حتی برای کساناز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادییک پیشنهاد خوب برای آسان معنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکپیشرفت های جدید علوم اعصجستجوی متن و تصویر به صورديدن با چشم بسته در خواب اندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استاثرات مفید قهوهرفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریچگونه جمعیت های بزرگ شکل سفر به مریخ در 39 روزاستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوآلودگی هوا چالش قرن جدیدحلقه های اسرارآمیزدانشمندان ژنی از مغز انسانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در انرویا و خبر از آیندهفتون های زیستیبحثی در مورد نقش کلسیم و چالش دیدگاه های سنتی در بسلام تا روشناییاطلاعاتی عمومی در مورد مهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش تومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کنگره بین المللی سردرد دآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت 67داروی جدید s3 در درمان ام ايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژروزهای سختفشار و قدرتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنخستین روبات های زنده ی جسیلی محکم محیط زیست بر انبه کدامین گناه کشته شدندهوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلاتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتترس و آرمان هاکیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت هشتمدر مانهای کمر دردایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تریاضیات یک حس جدید استقبل از آغازبرخی نرمش های گردنچراروياها را به یاد نمی آسال سیزده ماههبیمار 101 ساله، مبتلا به سهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینتکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان کتابخانهآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت سی و ششمدر سال حدود 7 میلیون نفر ابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز ترادیوی مغز و تنظیم فرکانلا اکراه فی الدینبررسی ژنها در تشخیص بیمانظریه تکامل در درمان بیمسخن و سکوتبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استتئوری تکامل امروز در درمجنسیت و تفاوت های بیناییگلوئونآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخم شدن فضا-زماندرمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و مکان، ابعاد کیهان من کسی در ناکسی دریافتم بعد از کروناهمراه سختی، اسانی هستسرعت فکر کردن چگونه استبا خدا باشواقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر نجهان پیوستهگذشته را دفن کنافراد بی دلیل دوستدار تو خبر مهم تلسکوپ هابلدرک حقیقت نردبان و مسیری نوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی گوگل به کمک تششگفت انگیز بودن کیهانواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر گیاه خواری بر رشد وپیموزایدجهشهای مفید و ذکاوتی که دامید نجاتدنیای شگفت انگیز کوانتومابزارهای پیشرفته ارتباط دست آسمانچیزی خارج از مغزهای ما نیزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزیک آلل ژنتیکی که از نئاندمعادله ها فقط بخش خسته کنپیشرفت در عقل است یا ظواهجستجوی هوشیاری در مغز مادی متیل فومارات(زادیوا)(اندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زماثرات مفید روزه داریرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیچگونه حافظه را قویتر کنیسفر تجهیزات ناسا به مریخ استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمژنها ، مغز و ارادهآلودگی هوا و ویروس کروناحمله ویروس کرونا به مغزدانشمندان پاسخ کوانتومی انسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات عضلانی ژنتیکرویا بخشی حقیقی از زندگی فروتنی و غروربحثی در مورد حقیقت فضا و چاالش ها در تعیین منبع هوسلسله مباحث هوش مصنوعیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش عاطفی قسمت نهممهربانی، شرط موفقیتتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت 74داروی جدید میاستنی گراویای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهانروش مقابله مغز با محدودیفضای قلب منبع نبوغ استبدون پیر فلکنرمش های مفید برای درد زاسینوریپا داروی ترکیبی ضدبه امید روزهای بهترهیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتتوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع مکیست هیداتید مغزآیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت پنجمدر محل کار ارزش خودت را بایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تریسدیپلام تنها داروی تایقبل از انفجار بزرگبرخی یونها و مولکول های مچراروياها را به یاد نمی آسانسور از روی قصد بسیاری بیماری لبر و نابینایی آنهر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدستکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیتعذیه ی ذهنکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت سیزدهمدرمان های اسرار آمیز در آابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز راز تغییرلاموژین داروی ضد اوتیسم؟بررسی بیماری التهابی رودنظریه تکامل در درمان بیمسخن پاک و ثابتبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظتئوری تکامل در پیشگیری و جهل مقدسگمان میکنی جرمی کوچکی در آزمون تجربی، راهی برای رخونریزی مغز در سندرم کوودرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان و صبرمنابع انرژي پاک سرچشمه حبعد از کرونا دلخوشی بیهوهمراهی نوعی سردرد میگرنیسعی کن به حدی محدود نشویبا طبیعت بازی نکنواقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاستتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرکز خنده در کجای مغز استتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پیوستهگربه شرودینگر و تاثیر مشافزایش قدرت ادراکات و حسخدا موجود استابزار بقای موجود زنده از درک دیگراننوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز زیباترین چیز در پیر شدنمنابع بی نهایت انرژی در دتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی گوگل به کمک تششگفت زده و حیران باشواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و پیموزایدجهشهای مفید و ذکاوتی که دامید جدید بر آسیب نخاعیدنیا، هیچ استابزارهای بقا از نخستین هدستورالعمل مرکز کنترل بیچیزی شبیه نور تو نیستزبان و بیان، در سایه پیشراز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عیک جهش ممکن است ذهن انسانمعجزه های هر روزهپیشرفت ذهن در خلاقیت استحفره در مغزدین اجباریاندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جوانارفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجنگاه محدود و تک جانبه، مشسفر دشوار اکتشافاستخوان های کشف شده، ممکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزژنهای مشترک بین انسان و وآلودگی هوا و پارکینسونحمایت از طبیعتدانشمندان اولین سلول مصنانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقااختراع جدید اینترنت کوانرویا تخیل یا واقعیتفرگشت و تکامل تصادفی محض بحثی در مورد عملکرد لوب فناتوانی از درمان برخی ویسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاعتماد به خودهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارکنترل جاذبهآیا فراموشی حتمی استحس و ادراک قسمت 75داروی جدید برای میاستنی ای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به روش های صرفه جویی در ایجاقفس ذهنبرنامه و ساختار پیچیده منرمش های مفید در سرگیجهسیگار عامل افزایش مرگ ومبه بالا بر ستارگان نگاه کهیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج توصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج کیست کلوئید بطن سومآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت پنجاهدر چه مرحله ای از خواب ، رایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تریشه های مشترک حیاتقبرستان ها با بوی شجاعتبرخی اثرات مضر ویتامین دنزاع بین جهل و علم رو به پسانسور بر بسیاری از حقایبیماری های میتوکندریهرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهتکامل تکنولوژیپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زکرونا چه بر سر مغز می آورآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت ششمدرمان های بیماری آلزایمرابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تراست دستی و چپ دستیلایو دوم دکتر سید سلمان فبررسی سیستم تعادلی بدن اهفت چیز که عملکرد مغز تو سختی ها رفتنی استبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلتئوری جدید، ویران کردن گجهان فراکتالگنجینه ای به نام ویتامین آزمون ذهنی گربه ی شرودینخواندن ، یکی از شستشو دهندرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان واقعیت است یا توهممنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهندسه ی پایه ایشلیک فراموشیبالاترین هدف از دولتوالزارتان داروی ضد فشار واکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سجهان پر از چیزهای اسرار آگزیده ای از وبینار یا کنفافزایش مرگ و میر سندرم کوخدای رنگین کمانابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیارینوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز زیباترین چیز در افزایش سمنابع جدید انرژیتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی الفاگوشگفتی های نقشه ی ژنتیکیواکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیتاثیر انتخاب از طرف محیط پیچیدگی های مغزمگسجوانان وطنامید درمان کرونا با هماندندان ها را مسواک بزنید تابزارهای بقا ازنخستین همدغدغه نتیجه ی نادانی استنکاتی در مورد تشنجزبان و تکلم برخی بیماریهاز روده تا مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53تنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می تومعجزه ی چشمپیشرفتی مستقل از ابزار هحق انتخابدین، اجباری نیستاندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان رقیبی قدرتمند در برابر مفلج نخاعی با الکترودهای باد غرور و سر پر از نخوت ونگاه انسان محدود به ادراسفرنامه سفر به بم و جنوب استروژن مانند سپر زنان دهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآلزایمرحوادث روزگار از جمله ویردانشمندان تغییر میدان مغانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرادامه بحث تکامل چشمرویا حقی از طرف خدافراموش کارها باهوش تر هسبحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی در شناسایی چهره سم زنبور ، کلیدی برای واراعتماد به خودهوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان توهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمکندر در بیماریهای التهابآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت 78داروی جدید برای ای ال اسای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین مروش هایی برای جلوگیری از قفس را بشکنبرنامه ی مسلط ژنها در اختنرمشهای مهم برای تقویت عسیاهچاله های فضایی منابعبه بالاتر از ماده بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی توصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستکاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت پنجاه و یدر ناامیدی بسی امید استایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها ترژیم های غذایی و نقش مهم قدم زدن و حرکت دید را تغیبرخی اختلالات عصبی مثانهنزاع بین علم و نادانی رو ساهچاله ها تبخیر نمیشودبیماری های مغز و اعصاب و هز ذره، یک دنیاستماده ی تاریکتکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیکریستال هاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرمان های جدید میگرنابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بلبخند بزن شاید صبح فردا زبررسی علل کمر درد در میانهفت سین یادگاری از میراث سرنوشتبیماری، رساله ای برای سلویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتا 20 سال آینده مغز شما به جهان قابل مشاهده بخش کوچگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون ذهنی گربه شرودینگرخواب سالم عامل سلامتیدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تزمان پلانکمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارهندسه ی رایج کیهانشلیک فراموشیواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهانتاثیر کتامین در درمان پاجهان پر از چیزهای جادویی گزارش یک مورد جالب لخته وافزایش سرعت پیشرفت علوم خدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتزیر فشار کووید چه باید کرمناطق خاصی از مغز در جستجتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک های بشگفتی های زنبور عسلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلتاثیر احتمالی عصاره تغلیپیچیدگی های مغزی در درک زجواب دانشمند سوال کننده امیدوار باش حتی اگر همه چابزارهای بقای موجود زندهذهن ما از در هم شکستن منبچگونه مولکول های دی ان ایزبان و شناخت حقیقت قسمت چاز سایه بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امپاسخ گیاهان در زمان خوردحقیقت قربانی نزاع بین بی دید تو همیشه محدود به مقدانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گرموزی از نخستین تمدن بشرفلج بل، فلجی ترسناک که آنبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاه از بیرون مجموعهسفرنامه سفر به بم و جنوب اسرار آفرینش در موجهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآملودیپین داروی ضد فشار حکمت الهی در پس همه چیزدانشمندان روش هاي جدیدی اهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ اداراوون تنها داروی تاییرویاها از مغز است یا ناخوفراموشی همیشه هم بد نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهنادیدنی ها واقعی هستندسماگلوتید داروی کاهش دهناعداد بینهایت در دنیای مهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکنتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتکوچ از محیط نامناسبآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت 82داروی جدید برای دیابتایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هوروش هایی ساده برای کاهش اقلب و عقلبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چرا ماشین باید نتایج را پسیاهچاله ها، دارای پرتو به جای محکوم کردن دیگران هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکاهش التهاب ناشی از بیماآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت پنجاه و ددر هم تنیدگی مرزها و بی مایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدرژیم های غذایی و نقش مهم قدرت مردمبرخی اصول سلامت کمرنزاع بین علم و جهل رو به پسایه را اصالت دادن، جز فربیماری وسواسهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیتکامل داروینی هنوز در حاتغییر عمودی سر انسان از پکریستال زمان(قسمت اولآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت شصت و دودرمان های جدید در بیماری ابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترحم مصنوعیلحظات خوش با کودکانبزرگ فکر کنهم نوع خواری در میان پیشیسریع دویدن مهم نیستبیندیشویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فتا بحر یفعل ما یشاجهان موازی و حجاب هاگوشه بیماری اتوزومال رسسآزادی عقیده، آرمانی که تخواب سالم عامل سلامتی و یدرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تزمان به چه دلیل ایجاد میشمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم هندسه بنیادینشنا در ابهای گرم جنوب نیاهندسه در پایه ی همه ی واکشناخت و معرفت، و نقش آن دواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان دارای برنامهگشایش دروازه جدیدی از طرافسردگی و اضطراب در بیماخسته نباشی باباابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویرنوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز زیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک های بشانس یا تلاشوبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستتاثیر ترکیبات استاتین (سپیوند قلب خوک، به فرد دچاجوسازی مدرنامیدواری و مغزابزارهای بقای از نخستین ذهن چند جانبه نیازمند نگچگونه میتوان با قانون جنزبان و شناخت حقیقت قسمت ااز علم جز اندکی به شما داهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده پختگی پس از چهل سالگي به حقیقت آنطور نیست که به نظدیدن خدا در همه چیزانرژی تاریکمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمرمز و رازهای ارتباط غیر کفلج خواببار سنین ابزار هوشمندی انگاه از دور و نگاه از نزدسفرنامه سفر به بم و جنوب اسرار بازسازی اندام هاهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کل اقیانوس در یک ذرهآموزش نوین زبانحافظه میتواند بزرگترین ددانشمندان روشی برای تبدیاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوادب برخورد با دیگرانرویاهای پر رمز و حیرتی درفراموشی و مسیر روحانیبحثی درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،سندرم کووید طولانیبقای حقیقی در دور ماندن اهوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می تواندتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت چهلداروی جدید ضد میگرنایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فروش جدید تولید برققلب دروازه ی ارتباطبرین نت به جای اینترنتچرا مغز انسان سه هزار سالسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه خودت مغرور نشوهیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون کاهش حافظه هرچند فرایندیآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و سدر هم تنیدگی کوانتومیایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسرژیم ضد التهابیقدرت کنترل خودبرخی بیماری ها که در آن بنسبیت عام از زبان دکتر برساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیماری کروتز فیلد جاکوبهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات منطقه بویایی مغزکریستال زمان(قسمت دوم)آیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت شصت و ششدرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترحم مصنوعیلرزش ناشی از اسیب به عصببزرگ شدن مغز محدود به دورهمه چیز موج استسریعترین کامپیوتر موجودبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهتابوهای ذهنیجهان ما میتواند به اندازگوشت خواری یا گیاه خواریآزار دیگری، آزار خود استخواب عامل دسته بندی و حفطدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تزمان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون همنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها و تمایزها کلید بهندسه زبانِ زمان استشناخت حقیقت یا آرزوهای گواکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال نوسان و چرخشپل جویی اصفهاناقلیت خلاقخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کوینور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز زیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنوجود قبل از ناظر هوشمندمشکلات نخاعیتاثیر تغذیه بر سلامت رواپیوند مغز و سر و چالشهای جامعه ی آسمانیدهن، بزرگترین سرمایهامیدی به این سوی قبر نیستابزارهای دفاعی و بقای موذهن هوشیار در پس ماده ی مچگونه مغز پیش انسان یا همزبان و شناخت حقیقت قسمت دازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکیاد گرفتن مداومپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت افراددیدگاه نارسای دوگانه ی مانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمرمز پیشرفت تواضع است نه طفلج خواب چیستبارداری بدون رحمنگاه از درون مجموعه با نگسفرنامه سفر به بم و جنوب اصل بازخوردهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر کلمات بلند نه صدای بلندآمارهای ارائه شده در سطح حافظه و اطلاعات در کجاست دانش، قفل ذهن را باز میکناولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کادراک ما درک ارتعاشی است رویای شفاففرایند پیچیده ی خونرسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهنازوکلسینسندرم گیلن باره به دنبال بلندی در ذهن ما درک بلندیهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستندتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیکوچکترین چیز یک معجزه اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت چهل و هفتداروی جدید ضد الزایمرایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انروش صحبت کردن در حال تکامقلب روباتیکبرای یک زندگی معمولیچرا مغزهای ما ارتقا یافت سیاهچاله ی تولید کنندهبه دنبال رستگاری باشهیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانکاهش دوپامین عامل بیماریآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و شدر هم تنیدگی کوانتومی و پاکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقدرت انسان در نگاه به ابعبرخی بیماری های خاص که بدنسبت ها در کیهانساخت شبکه عصبی با الفبای بیماری گیلن باره و بیمارهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستتکامل داروینی هنوز در حاتغییرات آب و هوایی که به کریستال زمان(قسمت سوم)آب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک سی و هفتمدرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوبزرگ شدن تقریبا ناگهانی همه چیز در زمان مناسبسرگیجه از شایعترین اختلابیهوشی در بیماران دچار اویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر فکر بر سلامتجهان مادی، تجلی فضا در ذهگیلگمش باستانی کیستآسيب میکروواسکولاریا آسخودآگاهی و هوشیاريدرمان سرطان با امواج صوتابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تزنان باهوش ترزنجیرها را ما باید پاره کمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت ها را به رسمیت بشناهنر فراموشیشناخت درون، شناخت بیرون؛واکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان در حال ایجاد و ارتقاپل خواجو اصفهانالکترومغناطیس شنوایی و هخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مبنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشوراپامیل در بارداریمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر حرکات چشم بر امواج پیوند اندام از حیوانات بجاودانگی مصنوعیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجامیدی تازه در درمان سرطاابعاد و نیازهای تکاملیذهن تو همیشه به چیزی اعتقچگونه هموساپينس بر زمین زبان و شناخت حقیقت قسمت ساسکار، لگوی هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکیاد بگیر فراموش کنیپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت اشیادژا وو یا اشنا پنداریانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی احساس گذر سریعتر زمانرمز بقای جهش ژنتیکیفلج دوطرفه عصب 6 چشمبازگشت از آثار به سوی خدانگاه حقیقی نگاه به درون اسفری به آغاز کیهاناصل علت و تاثیرهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکلوزاپین داروی ضد جنونآن چیزی که ما جریان زمان حافظه و اطلاعات در کجاست دائما بخواناولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ادغام میان گونه های مختلروان سالمفرایند تکامل و دشواری هابحثی درباره هوش و تفاوتهنباید صبر کرد آتش را بعد سندرم پیریفورمیسبلوغ چیستهوش عاطفی قسمت سومموسیقی نوتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینکووید نوزده و خطر بیماری آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت چهل و هشتداروی سل سپتاین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انروشهای نو در درمان دیسک بقلب را نشکنبرای پیش بینی آینده مغز دچرا ویروس کرونای دلتا واسیاره ی ابلهانبه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالتیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های کاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت بیست و چهدر هم تنیدگی کوانتومی و داگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزرژیم غذایی ضد التهابیقدرت ذهنبرخی توجهات در ببمار پارنسبت طلایی، نشانه ای به سساختن آیندهبیماری آلزایمر، استیل کوهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل داروینی هنوز در حاتغییرات تکاملی سر انسان کشف مکانیسم عصبی خوانش پآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک- قسمت پنجاه و درمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز ترساناها و ابر رساناها و علزوم سازگاری قانون مجازابزرگترین خطایی که مردم مهمه چیز در زمان کنونی استسرگردانیبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر مشاهده بر واقعیت بجهان مرئی و نامرئیگیاه بی عقل به سوی نور میآسیب ها ناشی از آلودگی هوخودآگاهی و هوشیاريدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های بین زن و مرد فقهنر حفظ گرهشناسایی تاریخچه ی تکاملیواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان ریز و درشتپلاسمای غالبالکتروتاکسی(گرایش و حرکخطای ادراک کارماابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کوونورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شورزش هوازی مرتب خیلی به قمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر دوپامین و سروتونینپیوند سر آیا ممکن استجایی خالی نیستدو بیماری روانی خود بزرگ امگا سه عامل مهم سلامتابعاد اضافه ی کیهانذهن خود را مشغول هماهنگیچگونه هوشیاری خود را توسزبان جانسوزاساس انسان اندیشه و باور هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دپروانه ی آسمانیحقیقت تنها چیزی است که شادژاوو یا آشناپنداریانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیاحساسات کاذبرمز جهانفناوری هوش مصنوعی نحوه خبازگشت به ریشه های تکاملنگاه دوبارهسقوط درون جاذبه ای خاص، چاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبکلام و زبان، گنجینه ای بسآنچه ناشناخته است باید شحافظه و اطلاعات در کجاستداروهای مصرفی در ام اساولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و روبات های ریز در درمان بیفرایند حذف برخی اجزای مغبحثی درباره احساسات متفانبرو و انرژی مداومسندرم پس از ضربه به سربلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینکودک هشت ساله لازم است آدآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت چهل و دومداروی ضد چاقیاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساروشهای شناسایی قدرت شنواقیچی ژنتیکیبرای اولین بار دانشمندانچرا پس از بیدار شدن از خوسیاره ابلهانبه زیر پای خود نگاه نکن بهیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفتتکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل کایروپاکتیک چیستآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت بیست و یکدر هر سوراخی سر نکناگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقترژیم غذایی ضد دردقدرت عشقبرخی توصیه ها برای واکسینشانه های گذشته در کیهان ساختار فراکتال وجود و ذهبیماری الزایمرهستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیتکامل زبانتغذیه بر ژنها تاثیر داردکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک- قسمت بیست و پدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز ترشته نوروایمونولوژی و نقلزوم سازگاری قانون مجازابزرگترین درد از درون است همه چیز، ثبت می شودسربازان ما محققا غلبه می بیوگرافیویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجهان مشارکتیگیاه خواری و گوشت خوار کدآشنا پنداریخودت را از اندیشه هایت حفدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عنهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تزندگی بی دودمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت های تکاملی در مغز وهنر رها شدن از وابستگیشناسایی سلول های ایمنی اواکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وجهان شگفت انگیزپمبرولیزوماب در بیماری چالکترودهای کاشتنیخطای حسابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کوونوروپلاستیسیتی چیستزیست شناسی کل در جزء فراکاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدورزش هوازی ، بهترین تمریمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر دپاکین بر بیماری مپیوند سر، یکی از راه حلهاجاذبهدو بار در هفته ماهی مصرف امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمابعاد بالاترذهن سالمچگونه واکسن کرونا را توززبان ریشه هایی شناختی اساستفاده از مغز، وزن را کمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاپرواز از نیویورک تا لوس آحقیقت خواب و رویادگرگونی های نژادی و تغییانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابرمز جهان خاصیت فراکتالفیلمی بسیار جالب از تغییبازخورد یا فیدبکنگاهی بر قدرت بینایی دراسلول های مغزی عامل پارکیاصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباکلرال هیدرات برای خوابانآنچه واقعیت تصور میکنیم حباب های کیهانی تو در توداروهای ام اساولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش روبات کیانفراتر از دیوارهای باوربحثی درباره احساساتی غیرچت جی پی تیسندرم سردرد به دلیل افت فبنی عباس، ننگی بر تاریخهوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل توهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزکودک ایرانی که هوش او از آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت چهل و سومداروی ضد چاقیاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاروشی برای بهبود هوش عاطفقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبرای تمدن سازی، باید در بچرا ارتعاش بسیار مهم استسیاره ابلهانبه سخن توجه کن نه گویندههاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانتصویر زیبا از سلولکار با یگانگی و یکپارچگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت بیست و دودر والنتاین کتاب بدید هماگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میراه فراری نیستقطار پیشرفتبرخی درمان های Spinal Muscular Atنشانه های پروردگار در جهساختار شبکه های مغزی ثاببیماری ای شبیه آلزایمر و و هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیتکامل زبانثبت و دستکار ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز ترشد مغز فرایندی پیچیده الزوم عدم وابستگی به گوگل بسیاری از مجرمان، خودشانهمه ی سردردها بی خطر نیستسردرد میگرنبیان ژن های اسکیزوفرنی دویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی برینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جهان هوشمندگیرنده باید سازگار با پیآشنا پنداریخودروهای هیدروژنیدروغ نگو به خصوص به خودتابزار بقا از نخستین همان