دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ژن هوش و ساختارهای حیاتی مغز از مادر به فرزند میرسد

اشخاص باهوش باید از مادرانشان تشکر کنند زیرا اساسا مادران ، عامل انتقال ژنهای هوش هستند . و لازم است مردان ، هوش را به عنوان جزئی اساسی از جذابیت زنان لحاظ کنند .(دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هر چه هوش زن بالاتر برود ، میزان جذابیت ظاهری او برای مردان کمتر میشود .!! ) این اندیشه اساسا به عنوان ژنهای شرطي شده (conditioned gene ، شناخته ميشود . (این ژنها، ژن هایی هستند که به شکلهای متفاوت مورد مصرف قرار میگیرند ) و این ژنها نوعی نشانه بيوشيميايي دارند که اجازه جستجوی اصل و ريشه آن را ميدهد.

(ژنهای شرطی شده ، ژن هایی هستند که فقط اگر از یکی از پدر یا مادر منتقل شوند فعال ميگردند . مثلا ژنهای مربوط به هوش به نظر میرسد فقط وقتی فعال میشوند که از مادر به ارث برسند ) و آنچه مورد توجه است آنکه برخی از این ژنها فقط وقتی از طرف مادر بیاید قابليت عملکرد دارد و اگر از طرف پدر باشد، فعالیتی نشان نمیدهد و به این ترتيب ژنهای دیگری هست که عملکردی نیست مگر وقتی از طرف پدر بیاید و اگر از طرف مادر باشد ,عملش متوقف میگردد . ژنهای مادر مستقیما به قشر مغز میرود در حالی که ژنهای پدر به سیستم ليمبيک وارد میگردد ..

ما میدانیم که هوش یک جنبه ارثی دارد ولی حتی در گذشته فکر میکرديم که بسیاری از جنبه هاي هوش از والدین به صورت مشترک به ارث میرسد . ولی تعدادی از مطالعات نشان میدهد که کودکان ، هوش را از مادر به ارث میبرند زیرا ژنهای هوش روی کروموزومهای ایکس است. مطالعه اول در این مورد در سال 1984 در دانشگاه کامبريج انجام شد و مطالعات بسیار دیگري پس از آن انجام گرفت . در این مطالعات تحلیل تکامل مشترک مغز و کیفیت ژنوم انجام شد و اینطور نتیجه گیری کردند که ژنهای مادر بیشتر از ديگر ژنها در تکامل مراکز فکر در مغز موثر است . در تجربه اول ، محققان جنينهاي موشها را از ژنهای پدر یا مادر میگرفتند . ولی وقتی زمان انتقال آنها به رحم موش بزرگ مادر فرا می رسید ،جنینها ميمردند .(تولید حیوانات کلونی یعنی اینکه هسته یکی از سلولهای غیر جنسي حیوان ،خارج میشود و داخل سیتوپلاسم یک تخمک بدون هسته قرار میگیرد . در اینجا ما یک سلول تخم داریم که به جای ترکیب اسپرم و تخمک ، حاوی کروموزمهاي کامل یک سلول غیر جنسی است . سپس با تحریکاتی ، این سلول تخم به تکثیر وادار میشود و بعد تبدیل به جاندار کامل میشود که از نظر ژنتیکی کاملا مشابه والد خود است)

به نظر ميرسد ژن هایی conditioned وجود دارد که فقط وقتی فعال است که از طرف مادر به ارث رسیده باشد. و این ژنها برای رشد سالم جنین حیاتی ست. و از طرف دیگر ژنهايي هستند که فقط وقتی فعالند که از طرف پدر به ارث برسد و برای رشد بافتهايي براي تشکیل پرده های دور جنين مهم است . در آن زمان محققان تصور کردند که این ژنها در رشد جنین مهم هستند و ترجيحا نقش مهمی را در زندگی حيوانات و انسانها بازی میکند و شاید برخی وظایف مغز را هم انجام دهند . ولی مشکل ، چگونگی اثبات این عقیده بود زیرا جنینهايی که از یکی از والدین تشکیل ميشوند ،به سرعت میميرند . ولی محققان راه حلی را پیدا کردند : آنها یافتند اگر در برابر سلولهای جنیني مضر و مهاجم ، محافظتی ایجاد شود و دیگر سلولها را به کار بگيرند میتوان جنينها را زنده نگه داشت .

با این روش میتوان تعدادی از موشها را که از نظر وراثتي پردازش شده اند ایجاد کرد و شگفت آور است که آنها مانند موشهای عادي رشد نکردند .جنینهایي که از ژنهای مادر بودند مغزهايشان بزرگتر و بدنهايشان کوچکتر بود .و آنهایی که از ژنهای پدر بودند ، مغزهایشان کوچک و بدنهایشان بزرگ بود .با تحلیل بیشتر این تفاوتها، محققان سلولهایی را که حاوی ژنهای پدر یا مادر بود در شش قسمت مختلف مغز مشخص کردند و این سلولها وظایف شناختی متفاوتی از جمله عادات تغذیه و حافظه را انجام می دادند ..

طی روزهای نخست رشد جنین ، سلولها در هر جایی از مغز ممکن است نمايان شوند ولی با شکل گیری بیشتر جنین و استمرار در رشد آن ، ژنهای پدری در برخی مراکز عاطفی در مغز مانند هیپوتالاموس ، سیستم ليمبيک , منطقه پره اپتیک و سپتوم تجمع می یابد .و این مناطق بخشی از سيستم احساسی است و مسئول بقای ما است و در وظایفی مانند فعالیت جنسی و غذا و نفرت و دشمنی نقش دارد .. و محققان اثری از ژنهای پدر را در قشر مغز که وظیفه آن, تکامل مسئولیتهای پيشرفته شناختی مانند هوش و فکر و زبان و نقشه ریزی است، پیدا نکردند .

مطالعات جدید ، درخششي جدید درباره هوش
علما به این نظریه رسیده اند:
برای نمونه روبرت ليرک نشان داد بیشتر هوش کودک بر اساس کروموزم ایکس است . و نشان داد زنان دو کرومورزم ایکس دارند پس بيشتر محتمل است ژنهای مربوط به هوش را با خود حمل کنند .حمل کردن ژن هوش به معنی مغز بزرگتر و باهوش تر بودن زنان نیست . بر اساس مطالعات علمی اثبات شده است . که متوسط مغز زنان کمتر از مردان است . حامل ژنی برتر بودن یعنی اینکه این ژن میتواند به نسلهای بعد منتقل شود ولی الزاما در بدن خود حامل ، وظیفه خود را انجام نمیدهد. در قسمتهای قبلی توضیح دادیم که ژنهای زیادی هستند که در شرایط خاص فعال می شوند . پس حامل ژنی بودن به معنی عمل آن ژن در بدن حامل نیست ..

اخیرا محققان از دانشگاه اولم در آلمان ژنهای مسئول تخریب مغز را بررسی کردند و فهمیدند که تعداد زیادی از این ژنها که مرتبط با قدرت شناختی است در کروموزومهای ایکس وجود دارد .یک نتیجه قابل توجه از تحلیلی بزرگ در گلاسکوي اسکاتلند به دست امد. در این مطالعه 12686 فرد جوان که بین 14 و 22 سال بودند بررسی شدند و محققین عوامل متعددی را در نظر گرفتند گرفتنداز جمله :رنگ صورت ، نقش آموزش در رشد اقتصادی و اجتماعی و وضعیت اقتصادی ..و محققان فهمیدند مهمترین تعیین کننده هوش ، متوسط هوش مادر است و فهمیدند هوش جوانان به طور متوسط پانزده درجه با هوش مادر اختلاف دارد ..

ژنها ، تنها عامل نیستند
از جانب ژنها میتوان مطالعات دیگری را ببینیم که نشان میدهد مادر از طریق اتصال جسمی و عاطفی نقش مهمی را در رشد فكرى کودک بازی میکند ..در واقع مطالعات نشان ميدهد که ارتباط امن مادر و کودک ، به صورت برجسته ای با هوش مرتبط است. محققان از دانشگاه مينيسوتا فهمیدند کودکانی که روابط قوي بین خود و مادرانشان را بهتر کردند ، ميتوانستند یادگیری بارهای رمزی پیچیده را بهتر انجام دهند و این کودکان باثبات تر بودند و کمتر در حل مشکلات دچار شکست میشدند.زیرا این ارتباط قوی، به کودکان امنیت لازم را برای کشف عالم و اطمینان در حل مشکلات را میداد بدون آنکه شخصیت خود را از دست بدهند ..

علاوه بر آن ، مادران علاقه مند هستند تا به کودکانشان بالاترین حمایت را برای حل مشکلات بدهند و این، کمک میکند تا تواناييهاي آنها بیشتر شود .و محققان در دانشگاه واشنگتن، اهمميت ارتباط عاطفی را برای تکامل مغز روشن کرده اند ..و برای اولین بار کشف کرده اند که ارتباط با مادر و محبت مادر، امري مهم برای رشد برخی اجزای مغزی است . و دانشمندان روشی را که مادر با کودکانش ارتباط برقرار میکند ،به مدت هفت سال تحلیل کردند . و فهمیدند وقتی مادر از نظر عاطفی پشتيبان کودک است و احتیاجات فکر و عاطفی کودک را به مقدار کافی تحقق میبخشد ، هيپوکمپ در کودکان ده درصد بزرگتر از کودکانی است که از نظر عاطفی از مادر دور بوده اند .

و هيپوکمپ مغز، مربوط به حافظه و قدرت پاسخ دادن به فشارهای روحی است .این به آن معنی نیست که اهمیت ارتباط با پدر را کم کنیم .ولی علت آن ، ساختار اجتماعی اي است که برخی صورتهای رشدی و تکاملی را در دو جنس سبب ميشود . این اختلاف نقش بین دو جنس همیشه هست و معمولا مادر است که بیشتر وقت خود را با کودک می گذراند.

آیا میتوانیم از هوش وراثتي سخن بگوئیم ؟
در واقع بيشتر اندازه گیرها نشان میدهد هوش وراثتي بین 40 تا 60% است و این یعنی اینکه نسبت باقيمانده بر عوامل بسیاري ازجمله محیط زندگی و انگیزش و صفات شخصیتی استوار است .هوش ، قدرت حل مشکلات است و شگفت آورآنکه سیستم ليمبيک نقش مهمی را در حل مشکلات دارد حتی اگر یک مسئله فیزیک یا ریاضی ساده باشد زیرا مغز مانند عضوی یگانه عمل میکند .و به این ترتیب هوش ارتباط عمیقی با قدرت تفکر عقلانی دارد و از سرعت اندیشیدن و عواطف تاثیر ميگيرد.

علاوه بر آن لازم است فراموش نکنیم که حتی اگر معدل هوش کودک بالا باشد لازم است کودک آن هوش را در طول زندگی تحریک کند زیرا هوش اگر با تحریکات جدید تحریک نگردد ، به تدریج رو به قهقهرا میرود .و به رغم تاثیرات ژنها ، شایسته است پدران را تشویق کنیم در تربیت کودکان به خصوص از جنبه عاطفی سهم داشته باشند . هوشی که با آن متولد میشویم مهم است ولی قطعی و ثابت نیست.
: Jennifer Delgado Suárez, "Did you know that intelligence is inherited from mothers?", psychology-spot.com, 22 March 2016 1


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز مادران و کودکان در زمیکی از علل محدودیت مغز امبوزون هیگز چیستثبت امواج الکتریکی در عصشلیک فراموشیمغز بزرگ چالشهای پیش روآیا دست مصنوعی به زودی قاکودک ایرانی که هوش او از بازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک قسمت چهارمظهور امواج مغزی در مغز مصنقش زبان در سلطه و قدرت ااندوهگین نباش اگر درب یا گامی در درمان بیماریهای برنامه و ساختار پیچیده مدلایلی که نشان میدهد ما بسایتهای دیگرنوروپلاستیسیتی چیستایا ابزار هوشمندی یا مغز پیشرفتی مستقل از ابزار هبسیاری از بیماری های جدیداروی ضد تشنج با قابليت تنخاع ما تا پایین ستون فقراجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری اعصاب به علت میتوفراموش کارها باهوش تر هسهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان سکته ممواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحل درک احساسات روحانی دهستی ما پس از شروعی چگال و هر کس تقوای خدا پیشه کناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانمغز چون ابزار هوش است دلییادگیری مهارت های جدید دبیماری گیلن باره و بیمارجمجمه انسان های اولیهشنا در ابهای گرم جنوب نیمغز حریص برای خون، کلید تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکودکان خود را مشابه خود تبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت پنجمعلم به ما کمک میکند تا مونقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عگاهی لازم است برای فهم و برین نت به جای اینترنتدندان ها را مسواک بزنید تنوشیدن چای برای مغز مفید ایا بیماری ام اس (مولتیپپاسخ گیاهان در زمان خوردتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تنخستین تصویر از سیاهچالهاحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش رقیبی قدرتمند در برابر مفراموشی همیشه هم بد نیستهمیشه عسل با موم بخوریمارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماريتوکسيمب در درمان ام اسموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و شناخت حقیقت قسمت امحدودیت های حافظه و حافظویتامین E برای فعالیت صحاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر سیر آفرینش از روح تا مغز مغز چگونه صداها را فیلتر یادآوری خواب و رویابیماری ای شبیه آلزایمر و جنسیت و تفاوت های بیناییشناخت و معرفت، و نقش آن دمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا راهی برای رفع کم آبی کوری گذرای ناشی از موبایبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را نقش سجده بر عملکرد مغزانسان جدید از چه زمانی پاگاهی مغز بزرگ چالش استبرای پیش بینی آینده مغز ددو ویژگی انتزاع و قدرت تجنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ایا بدون زبان میتوانیم تپختگی پس از چهل سالگي به تفاوتهای جنسیتی راهی براداستانها و مفاهیمی اشتبانرمش های مفید در سرگیجهاخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سرموزی از نخستین تمدن بشرفرایند حذف برخی اجزای مغهوموارکتوس ها ممکن است دارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خریواستیگمینموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و شناخت حقیقت قسمت دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلویتامین E در چه مواد غذایاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیستم تعادلی بدنمغز آیندگان چگونه است ؟ژن هوش و ساختارهای حیاتی بیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییشناسایی سلول های ایمنی امغزهای کوچک بی احساسآیاما مقهور قوانین فیزیککی غایب شدی تا نیازمند دلبحث درباره پیدایش و منشاحساسیت روانی متفاوتعلایم کمبود ویتامین E را نقش غذاها و موجودات درياانسان عامل توقف رشد مغزگذر زمان کاملا وابسته به برخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب چیزی خارج از مغزهای ما نیایا تکامل هدفمند استپرورش مغز مینیاتوری انساتقلید مرحله ای نسبتا پیشدر مانهای کمر دردنرمشهای مهم برای تقویت عاختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهیرمز و رازهای ارتباط غیر کفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی می تواند بر احارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه ابزاري که وظیفه آن فویتامین دی گنجینه ای بزراز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیماری بیش فعالیجهش های ژنتیکی مفید در ساشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغزتان را در جوانی سیمکشآزمون ذهنی گربه شرودینگرکاهش التهاب ناشی از بیمابحثی در مورد نقش ویتامينخلاصه ای از مطالب همایش معلت خواب آلودگی بعد از خونقش غذاها و موجودات درياانعطاف پذیری مکانیسمی علگربه شرودینگر و تاثیر مشبرخی اثرات مضر ویتامین ددی متیل فومارات(زادیوا)(چگونه مغز پیش انسان یا همایرادهای موجود در خلقت بآلزایمرتلقین اطلاعات و حافظهدر چه مرحله ای از خواب ، رچرا مغزهای ما ارتقا یافت اختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش مرویای شفافقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تراه های جدید برای قضاوت رمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان، وسیله شناسایی محیطمدارک ژنتیکی چگونه انسانمروری بر تشنج و درمان هایواکنش های ناخودآگاه و تقازدواج های بین گونه ای، رتاریخ همه چیز را ثبت کردهسکته مغزیمغز انسان برای ایجاد تمدآیا واکنش های یاد گرفته وژنها نقشه ایجاد ابزار هوبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی غیر تصادفشاهکار قرننقش قهوه در سلامتیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَکایروپاکتیک چیستبحثی جالب درباره محدودیتخواندن ، یکی از شستشو دهنعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش غذاها و موجودات دريااولین هیبرید بین انسان وگزیده ای از وبینار یا کنفبرخی اختلالات عصبی مثانهدژا وو یا اشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین اگر نعمت فراموشی نبود بسآیا ما تنها موجودات زنده تلاش هایی در بیماران قطع در هم تنیدگی کوانتومی و پچرا حیوانات سخن نمی گویناختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمروبات های ریز در درمان بیقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه های جدید برای قضاوت رمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش احساسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز خنده در کجای مغز استواکسن سرطاناستفاده از هوش مصنوعی در ساخت شبکه عصبی با الفبایمغز انسان برای شادمانی طآیا آگاهی پس از مرگ از بیژنها ، مغز و ارادهبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی میلیون ها جهان نقش مهاجرت در توسعه نسل اافراد آغاز حرکت خودشان رکاربرد روباتهای ريزنانوبحثی در مورد نقش کلسیم و خواب سالم عامل سلامتیعید نوروز مبارکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاولین مورد پیوند سر در انگزارش یک مورد جالب لخته وبرخی بیماری ها که در آن بدژاوو یا آشناپنداریچگونه آن شکری که می خوریماگر نعمت فراموشی نبود بسآیا مغز تا بزرگسالی توسعتلاشی برای درمان قطع نخادرمان های بیماری آلزایمرچرا حجم مغز گونه انسان دراختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر روح رهاییقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی الفاگوارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سراه پیروزی در زندگی چیستمکانیزمهای دفاعی در برابهوش عاطفی بیشتر در زناناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب مرگ انتقال است یا نابود شواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاستیفن هاوکینگ در مورد هتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مغز انسان برای شادمانی طآیا امکان بازسازی اندامهژنهای هوش ، کدامندبیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشبیه سازی سیستم های کواننقش هورمون های تیروئید دافزایش قدرت ادراکات و حسکاربرد روباتهای ريز، در بحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتی و یعامل کلیدی در کنترل کارآنقص در تشخیص هیجانات عاماولین تصویر در تاریخ از سگشایش دروازه جدیدی از طربرخی بیماری های خاص که بددانشمندان ژنی از مغز انسچگونه انتظارات بر ادراک اگر تلاش انسان امروز براآیا همه جنایت ها نتیجه بیتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های جدید میگرنچرا در مغز انسان، فرورفتادامه بحث تکامل چشمتکامل زبانروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی از عروسک تا کارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقما انسانها چه اندازه نزدهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مراحل ارتقای پله پله کیهوراپامیل در بارداریاستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل سلولهای محافط به سساختار شبکه های مغزی ثابمغز انسان رو به کوچک تر شآیا انسان با مغز بزرگش اخکلرال هیدرات برای خوابانبیهوش کردن در جراحی و بیمجاذبه و نقش آن در شکلگیریشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش ژنتیک در درمان اختلاافسردگی و اضطراب در بیماکجای مغز مسئول پردازش تجبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعسل طبیعی موثر در کنترل بچند جهانیاولین سلول مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان روش هاي جدیدی چگونه باغبانی باعث کاهش ابزار هوش در حال ارتقا ازآیا هوش ارثی دریافتی از پتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های رایج ام اسچراروياها را به یاد نمی آادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی روش مقابله مغز با محدودیلوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بما انسانها چه اندازه نزدهوشیاری کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب مزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی مرتب خیلی به قاستخوان های کشف شده، ممکتری فلوپرازینسخن پاک و ثابتمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا احتمال دارد رویا از آکمردرد و علل آنبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش انتخاب از طرف محیط، نالکتروتاکسی(گرایش و حرککشف مکانیسم عصبی خوانش پبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعصب حقوق نورولووچندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شپنج اکتشاف شگفت آور در موبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روشی برای تبدیچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای بقای موجود زندآیا هوش سریعی که بدون احستمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان جدید میگرن با انتی چراروياها را به یاد نمی آادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفروش های صرفه جویی در ایجالبخند بزن شاید صبح فردا زهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی ما با کمک مغز خود مختاريمهوش، ژنتیکی است یا محیطیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانمسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش هوازی ، بهترین تمریاصول سلامت کمرتری فلوپرازینسریعترین کامپیوتر موجودمغز ایندگان چگونه استآیا احتمال دارد رویا از آکمردرد با پوشیدن کفش منابیوگرافیحافظه و اطلاعات در کجاست شش مرحله تکامل چشمنقش اتصالات بین سلولهای التهاب شریان تمپورالکشف مکانیسمی پیچیده در ببحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعضلانی که طی سخن گفتن چقدچه زیاد است بر من که در ایايندگان چگونه خواهند دیدپوست ساعتی مستقل از مغز دبرخی سيناپسها طی تکامل و داروهای مصرفی در ام اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزارهای پیشرفته ارتباط آیا هشیاری کوانتومی وجودتمساح حد واسط میان مغز کودرمانهای بیماری پارکینسفلج بل، فلجی ترسناک که آننزاع بین جهل و علم رو به پارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمروش هایی ساده برای کاهش الرزش ناشی از اسیب به عصبهوش مصنوعی از عروسک تا کاز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زما تحت کنترل ژنها هستیم یهیچگاه از فشار و شکست نتراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درمشکلات نخاعیورزش و میگرناضطراب و ترستسلیم شدن از نورون شروع مسرگیجه از شایعترین اختلامغز ابزار برتر بقاآیا برای تولید مثل همیشه کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست ششمین کنگره بین المللی سنقش حفاظتی مولکول جدید دامیوتروفیک لترال اسکلروکشف ارتباط جدیدی از ارتببحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارمقالاتچهار میلیارد سال تکامل بايا اراده آزاد توهم است یپیموزایدبررسي علل احتمالي تغيير داروهای ضد بیماری ام اس وچگونه حافظه را قویتر کنیابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای افلج خوابنزاع بین علم و نادانی رو ارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و روش صحبت کردن در حال تکاملزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سماه رجبهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیمشاهده آینده از روی مشاهورزش بهترین درمان بیش فعاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسردرد و علتهای آنمغز از بسیاری حقایق می گرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دکنگره بین المللی سردرد دبیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاستصرع و درمان های آننقش حیاتی تلومر دی ان آ دامگا سه عامل مهم سلامتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر ویتامین دی بر بیماچهار ساعت پس از کشتار خوکايا اراده آزاد توهم است یپیچیدگی های مغزی در درک زبررسی و اپروچ جدید بر بیمداروی فامپیریدین یا نورلنگاهی بر قدرت بینایی درااثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریدرک و احساسفلج خواب چیستنزاع بین علم و جهل رو به پارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به روشهای نو در درمان دیسک بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسماپروتیلینهاوکينگ پیش از مرگش رسالاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسم زنبور ، کلیدی برای وارمعنی روزهورزش در کمر درداطلاعاتی عمومی در مورد متغییر الگوی رشد مغزی با زسردرد تنشنمغز برای فراموشی بیشتر کآیا تکامل و تغییرات ژنتیکنگره بین المللی سردرد دبیشتر کمردردها نیازی به حس چشایی و بویاییضررهای مصرف شکر و قند بر نقش داروهاي مختلف معروف امروز دانش ژنتیک هیچ ابهگنجینه ای به نام ویتامین بحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملصفحه اصلینوار مغزی روشی مهم در تشخای آنکه نامش درمان و یادشپیوند مغز و سر و چالشهای بررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی درباردارینگاهی بر توانایی اجزاي باثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک احساسات و تفکرات دیگفیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بروشهای شناسایی قدرت شنواممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان چهار حرفی حیات زمینمبانی ذهنی سیاه و سفیدهدف از تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکسودمندی موجودات ابزی بر مغز فکر میکند مرگ برای دیوزوز گوشبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر زودتر اتصالات مغزیسردرد سکه ایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آیا خداباوری محصول تکاملکندر در بیماریهای التهاببا هوش مصنوعی خودکار روبحس و ادراک (قسمت اول )ضررهای شکر بر سلامت مغزنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشاگیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره احساساتی غیردفاع در برابر تغییر ساختسوالات پزشکینورون هاي مصنوعی می توانایندرالپیوند سر، یکی از راه حلهابررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام ناتوانی از درمان برخی ویاثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلدرک تصویر و زبان های مخلتفیزیکدانان ماشینی برای تنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و بیان، در سایه پیشرمجموعه های پر سلولی بدن مهزینه ای که برای اندیشیداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز ما کوچکتر از نیم نقطهیک پیشنهاد خوب برای آسان به زودی شبکه مغزی به جای تغییر عمودی سر انسان از پسرعت فکر کردن چگونه استمغز بزرگ چالش است یا منفعآیا دلفین ها می تواند از کوچک شدن مغز از نئاندرتابارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت دوم )طی یکصد هزار سال اخیر هرچنقش رژیم غذایی در رشد و اانگشت نگاری مغز نشان میدگالکانزوماب، دارویی جدیبخش دیگری در وجود انسان هدقیق ترین تصاویر از مغز اپیامهای کاربراننورون های ردیاب حافظهایا کوچک شدن مغزانسان الپیشینیان انسان از هفت میبزرگ شدن مغز محدود به دورداروی جدید ضد میگرنناتوانی در شناسایی چهره اجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای درک عمیق در حیواناتفرگشت و تکامل تصادفی محض هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی جدید در درمان قطع نخمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وزبان و تکلم برخی بیماریهمحل درک احساسات روحانیهستي مادي ای که ما کوچکتر