دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت ششم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت ششم

نگاه کنجکاو انسان که نتیجه مغز و نتیجه میلیاردها سال تکامل است اخیرا در بررسی دقیق کیهان توانست به سیاه چاله فضایی برسد و این سیاه چاله- که به وسیله دانشمندان نجوم و دانشمند آمریکایی(کتی بومن)کشف شد میتواند با شباهتی- که بین سیاه چاله و نقطه تکینگی هست- ما را به سوی ابتدای همه چیز در عالم مادی ببرد. ابتدای کیهان ما از نقطه انفجار بزرگ در تکینگی بوده است و کشف این مادر و ابتدای هستی، بسیار کمک خواهد کرد، با کیهان خود بیشتر آشنا شویم.

پایه هایی که کیهان ما را بنا نهاد قابل کشف است بلکه کشف ان کاملا لازم و ضروری است.

روز چهار شنبه مصادف با 2019/4/10، نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی منتشر شد.

(وقتی گفته میشود کیهان و هستی از انفجار بزرگ در نقطه تکینگی، حاصل شده است یعنی کیهان در ابتدا از چیزی شبیه سیاهچاله یا مشخصا مرکز سیاهچاله حاصل شده است)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی)

دیدن ابتدای کیهان در نقطه تکینگی ما را با معماهای بزرگتری مواجه میکند، در جایی مانند نقطه تکینگی، همه قوانین فیزیک عالم مادی ما محو میشود و حتی درلحظات ابتدایی پس از نقطه تکینگی، سرعت در عالم ماده جوان، بیشتر از سرعت نور است.

(نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن، مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن، رقم واحد زمان پلانک می گویند.

این زمان ، نزدیک ترین زماني است که علم فیزیک جدید، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک، خیلی کم می دانيم.

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح می کند و منظور از آن، نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن، بی نهایت است و در این لحظه، مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم مي شود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود.

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند، نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت، همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند.

در این مرحله طول هستی، حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن، نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان، از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ، تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد، شروع به بزرگ شدن می کند و به آن، زمان توسعه هستی گفته مي شود ..

در این زمان، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد مي شود تا به ده سانتیمتر برسد و این،یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد.
http://www.all4syria.info/Archive/326099
)

دیدن این ابتدای مرموز و پر از معما، دروازه ای را به سوی ابهام های بیشتر در پشت نقطه تکینگی میبرد و اگر امروز با فیزیک کوانتوم پر ابهامی مواجهیم که انسان در شناخت آن، بسیار گیج و حیران میشود و یا با نظریه های حیرت آوری مانند نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ روبرو هستیم، به دلیل مبهم بودن ابتدای کیهان ماست.

نیل بورمیگوید: هرکس در مورد فیزیک کوانتوم صحبت کند و گیج نشود یعنی هیچ چیزی در مورد فیزیک کوانتوم نمی داند!

لحظات دشوار بعد از انفجار بزرگ فشار زیادی را بر کیهان جوان ما وارد کرده است و کشف این فشار حیات ساز و جهان آفرین، برای انسان امروز که در جستجوی ارتقای بیشتر و کشف ظرایف بیشتر یا حتی ساختن کیهانی نو است، لازم و ضروری است. شاید باز لازم شود فشاری مشابه فشار اولیه برای تولید جهانی زیباتر از جهان کنونی وارد شود و شاید حتی لازم باشد همه ما در فشار و حرارت سوزان آن، ذوب شویم تا بتوان ارتقای بیشتر یافت. و این ذوب شدن ها و گذر از مراحل ابتدایی به مراحل بالاتر، در گوشه گوشه تاریخ کیهان ما هست.

نگاه بر ابتدای کیهان، راهی به سوی نگاه بر انتهای کیهان است و اگر سالها شعر و شعار در مورد ابتدا و انتهای کیهان، جز حیرت انسان چیزی نیفزود، امروز در سایه مشاهده خالص و ناب، انسان به سویی میرود تا فراتر از رجز خوانی ها و جدال های فلسف

ی بیهوده، ابتدا را ببیند و پس از مشاهده به سوی آن و به سوی انتها گام بردارد.

....

(📚- كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسنـ ص - 510
ـــــــــــــــــــــ

داستان کیهان اندکی پس از ابتدا

آنچه را از داستان هستی برای ما مهم است و اندکی بعد از ابتدا، شروع می شود، میتوانیم به صورت زیر مختصر کنیم:

پس از انفجار بزرگ، ما کیهانی داغ را داریم و پس از آنکه برخی اشیا در بخشی از ثانیه سرد گردید، کیهان از لپتون ها و کوارک ها و ضد آنها و بوزون ها و فوتون ها تشکیل شد و لپتون ها و کوارک ها به مقدار یک میلیاردم در مقایسه با ضد ماده لپتون و ضد کوارک، برتری یافت؛ یعنی ماده نسبت به ضد ماده، برتری یافت و این برتری، سبب ایجاد ستارگان و سیارات و نیز وجود بدن های ماست.

و بعد از جزیی از یک میلیونم ثانیه، کیهان بیشتر سرد شد و به کوارک ها اجازه داد با هم جمع شوند و بپیوندند پس کوارک ها با هم پیوند شدند و ذراتی مادی و سنگین تر از لپتون ها را به نام هادرون(مانند پروتون و نوترون) تشکیل دادند و در برابر آن، هادرون های متضاد تشکیل شد ولی نسبت آن، مانند همان نسبت کوارک و کوارک های متضاد بود یعنی یک میلیاردم در جهت مصلحت هادرون یا ماده بر ضد ماده بود

و با امتداد بیشتر کیهان و سرد شدن آن و به دنبال آن، کم شدن نیروی فتون ها، نیروی فتون ها برای ایجاد هادرون ها و هادرون های متضاد، کافی به نظر نمیرسید و نتیجه، باقی ماندن فقط مقداری برتری مادی یعنی یک هادرون در برابر از میان رفتن یک میلیارد هادرون در جهت مصالح یک میلیارد فتون با انرژی کمتر نسبت به قبل، در نتیجه توسعه کیهان(ماده و انرژی)، بین نخستین ثانیه و پایان ثانیه دوم، از ابتدای انفجار بزرگ بود.

فصل پیش بینی های بی ارزش و جدل های غیر علمی و تخیلات و توهمات، به پایان رسیده است. فصل انتظار های خیالی و آرزوهای پوچ و معجزات عصر حجر تمام شده است.

ارزش مغز به تخیلات و پیش گویی های هرز نیست، ارزش مغز به مشاهده و دیدن حقیقت و کشف مرزهای پوشیده کیهان است. و حتی ارزش مغز و شناخت ما فراتر از اینهاست یعنی آفریدن کیهان در سایه مشاهدات و کشوفات.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا امکان بازسازی اندامهاضطراب و ترسمکانیزمهای دفاعی در برابتری فلوپرازینهوش عاطفی بیشتر در زنانساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسبیان ژن های اسکیزوفرنی دمرکز خنده در کجای مغز استحافظه و اطلاعات در کجاست واکسن سرطانشبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای شادمانی طخودآگاهی و هوشیاريژنها ، مغز و ارادهعامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير نقش مهاجرت در توسعه نسل اداروهای مصرفی در ام اسکاربرد روباتهای ريزنانوابزارهای دفاعی و بقای موتمساح حد واسط میان مغز کونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان جدید میگرن با انتی گزارش یک مورد جالب لخته وارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل امروز در درمچگونه آن شکری که می خوریمروش مقابله مغز با محدودیآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حجم مغز گونه انسان دررشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد مما انسانها چه اندازه نزدتسلیم شدن از نورون شروع مهوش عاطفی در زنان بیشتر اساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمابیست تمرین ساده برای جلومرگ انتقال است یا نابود شحافظه و اطلاعات در کجاست واسطه ها د رمسیر ایجاد مغشباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای شادمانی طخانواده پایدارژنهای هوش ، کدامندعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمنقش هورمون های تیروئید دداروهای ضد بیماری ام اس وکاربرد روباتهای ريز، در اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندرینقص در تشخیص هیجانات عامدرمانهای بیماری پارکینسگشایش دروازه جدیدی از طرارتباط میکروب روده و پارتئوری تکامل در پیشگیری و چگونه انتظارات بر ادراک روش های صرفه جویی در ایجاآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا در مغز انسان، فرورفترشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد مما انسانها چه اندازه نزدتشنج چیستهوشیاری کوانتومیسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکبیشتر کمردردها نیازی به مراحل ارتقای پله پله کیهحافظه و اطلاعات در کجاستوراپامیل در بارداریشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شبحثی درباره احساسات متفامغز انسان رو به کوچک تر شخطا در محاسبات چیزی کاملکلرال هیدرات برای خوابانعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از بررسی سیستم تعادلی بدن انقش ژنتیک در درمان اختلاداروی فامپیریدین یا نورلکجای مغز مسئول پردازش تجاثرات مفید قهوهتنفس هوازی و میتوکندریچند جهانیدرک فرد دیگر و رفتارهای اپمبرولیزوماب در بیماری چارتباط چاقی و کاهش قدرت بتا 20 سال آینده مغز شما به چگونه باغبانی باعث کاهش روش هایی ساده برای کاهش اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کسفرنامه سفر به بم و جنوب سفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیما با کمک مغز خود مختاريمتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش، ژنتیکی است یا محیطیسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالبا هوش مصنوعی خودکار روبمزایای شکلات تلخ برای سلحس چشایی و بویاییورزش هوازی مرتب خیلی به قشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدبحثی درباره احساساتی غیرمغز انسان رو به کوچکتر شدخطا در محاسبات چیزی کاملکمردرد و علل آنعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از بررسی علل کمر درد در میاننقش انتخاب از طرف محیط، نداروی تشنجی دربارداریکشف مکانیسم عصبی خوانش پاثرات مضر ماری جواناتو دی ان ای خاص ميتوکندريچندین ماده غذایی که مانندرک و احساسپنج اکتشاف شگفت آور در موارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر مشاهده بر واقعیت بچگونه جمعیت های بزرگ شکل روش صحبت کردن در حال تکامآیا هوش سریعی که بدون احساز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچراروياها را به یاد نمی آزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه به زودی شبکه مغزی به جای ما تحت کنترل ژنها هستیم یتغییر زودتر اتصالات مغزیهیچگاه از فشار و شکست نترسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلروبارداری بدون رحممسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک (قسمت اول )ورزش هوازی ، بهترین تمریششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یبخش دیگری در وجود انسان همغز ایندگان چگونه استدفاع در برابر تغییر ساختکمردرد با پوشیدن کفش منامقالاتابزار بقای موجود زنده از بزرگ شدن مغز محدود به دورنقش اتصالات بین سلولهای داروی جدید s3 در درمان ام کشف مکانیسمی پیچیده در باجزای پر سلولی بدن انسان تولید سلولهای جنسی از سلچه زیاد است بر من که در ایدرک احساسات و تفکرات دیگپوست ساعتی مستقل از مغز دارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه ناظر هوشیار بچگونه جمعیت های بزرگ شکل روشهای نو در درمان دیسک بآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین جهل و علم رو به پزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کهوش مصنوعی از عروسک تا کسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبوزون هیگز چیستماه رجبتغییر عمودی سر انسان از پهاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتبازگشت از آثار به سوی خدامشکلات نخاعیحس و ادراک (قسمت دوم )ورزش و میگرنصرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یبرنامه و ساختار پیچیده ممغز ابزار برتر بقادقیق ترین تصاویر از مغز اکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از بسیاری از بیماری های جدینقش حفاظتی مولکول جدید دداروی جدید ضد میگرنکشف ارتباط جدیدی از ارتباجزایی ناشناخته در شکل گتوانایی مغز و دیگر اجزای چهار میلیارد سال تکامل بدرک تصویر و زبان های مخلتپیموزایدارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتاچگونه حافظه را قویتر کنیروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز و از مغز فلج خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو زیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیماری گیلن باره و بیمارماپروتیلینثبت امواج الکتریکی در عصهاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبازسازي مغز و نخاع چالشی مشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت چهارمورزش بهترین درمان بیش فعضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشبرین نت به جای اینترنتمغز از بسیاری حقایق می گردلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از تفاوت مغز انسان و میمون هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی ضد تشنج با قابليت تکشف جمجمه ای درکوه ایرهواحساس گذر سریعتر زمانتوازن مهمتر از فعالیت زیچهار ساعت پس از کشتار خوکدرک عمیق در حیواناتپیچیدگی های مغزی در درک زارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر نگاه انسان بر رفتانگاهی بر قدرت بینایی دراروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستتاثیر انتخاب از طرف محیط نزاع بین علم و جهل رو به پزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز- از مغز لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر رو ح و روان بر جسمتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و مبانی ذهنی سیاه و سفیدجمجمه انسان های اولیههدف از تکامل مغزسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشابحتی علمی درباره تمایل بمعنی روزهحس و ادراک قسمت پنجمورزش در کمر دردضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالبرای پیش بینی آینده مغز دمغز برای فراموشی بیشتر کدندان ها را مسواک بزنید تکنگره بین المللی سردرد دسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از تفاوتهای جنسیتی راهی برانقش داروهاي مختلف معروف داروی ضد تشنج با قابليت تگنجینه ای به نام ویتامین اخلاق و علوم اعصابتوسعه برخی شغل ها با هوش نوار مغزی روشی مهم در تشخدرگیری قلب در بیماری ویرپیوند مغز و سر و چالشهای ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیمانگاهی بر توانایی اجزاي بروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر ترکیبات استاتین (سنظام مثبت زندگیزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز- از مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی در کامپیوترهاسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتمجموعه های پر سلولی بدن مجنسیت و تفاوت های بیناییهزینه ای که برای اندیشیدسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدبحث درباره پیدایش و منشامغز فکر میکند مرگ برای دیحس و ادراک قسمت سوموزوز گوشطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا کوچک شدن مغزانسان البرخی نکات از گاید لاین پرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دو ویژگی انتزاع و قدرت تجکندر در بیماریهای التهابپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از تقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش روزه داری در سالم و جداستانها و مفاهیمی اشتباگیاه خواری و گوشت خوار کداختلال در شناسایی حروف و توصیه های غیر دارویی در سنورون هاي مصنوعی می تواندرگیری اعصاب به علت میتوپیوند سر، یکی از راه حلهاارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر ژنها بر اختلالات خناتوانی از درمان برخی ویروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر دپاکین بر بیماری منظریه تکامل در درمان بیمزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنابع انرژي پاک سرچشمه حمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیمحل درک احساسات روحانیجنسیت و تفاوت های بیناییهستي مادي ای که ما کوچکترشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش ویتامينمغز ما کوچکتر از نیم نقطهحساسیت روانی متفاوتیک پیشنهاد خوب برای آسان ظهور امواج مغزی در مغز مصایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی اثرات مضر ویتامین دمغز بزرگ چالش است یا منفعديدن با چشم بسته در خواب کوچک شدن مغز از نئاندرتاسایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از تلقین اطلاعات و حافظهنقش رژیم غذایی در رشد و ادر مانهای کمر دردگالکانزوماب، دارویی جدیاختلالات مخچهتوصیه هایی در مصرف ماهینورون های ردیاب حافظهرقیبی قدرتمند در برابر مپیشینیان انسان از هفت میارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر نناتوانی در شناسایی چهره ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر داروهای ضد التهاب هفت چیز که عملکرد مغز تو زبان و شناخت حقیقت قسمت چاز تکینگی تا مغز، از مغز ازدواج های بین گونه ای، رمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیمحل درک احساسات روحانی دجهش های ژنتیکی مفید در ساهستی ما پس از شروعی چگال شنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی جالب درباره محدودیتمغز مادران و کودکان در زمخلاصه ای از مطالب همایش میکی از علل محدودیت مغز امعلم به ما کمک میکند تا موایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی اختلالات عصبی مثانهمغز بزرگ چالشهای پیش رودی متیل فومارات(زادیوا)(کودک ایرانی که هوش او از ابزار بقای موجود زنده از تلاش هایی در بیماران قطع نقش زبان در سلطه و قدرت ادر چه مرحله ای از خواب ، رگامی در درمان بیماریهای اختلالات حرکتی در انسانتوضیحی ساده در مورد هوش منوروپلاستیسیتی چیسترموزی از نخستین تمدن بشرپیشرفتی مستقل از ابزار هارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر تنخاع ما تا پایین ستون فقرریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هستاثیر داروی ضد تشنج سدیم هفت سین یادگاری از میراث زبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از هوش مصنوعی در موجود بی مغزی که می تواندتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی درمانگر کامپیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بمحدودیت های حافظه و حافظجهش های ژنتیکی غیر تصادفو هر کس تقوای خدا پیشه کنشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پابحثی در مورد نقش کلسیم و مغز چون ابزار هوش است دلیخواندن ، یکی از شستشو دهنیادگیری مهارت های جدید دعلایم کمبود ویتامین E را ایا بدون زبان میتوانیم تبرخی بیماری ها که در آن بمغز حریص برای خون، کلید تدژا وو یا اشنا پنداریکودکان خود را مشابه خود تابزار بقای موجود زنده از تلاشی برای درمان قطع نخانقش زبان در سلطه و قدرت ادر هم تنیدگی کوانتومی و پگاهی لازم است برای فهم و اختلالات صحبت کردن در انتکامل چشمنوشیدن چای برای مغز مفید رمز و رازهای ارتباط غیر کپاسخ گیاهان در زمان خوردارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنخستین تصویر از سیاهچالهرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکهمیشه عسل با موم بخوریمزبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد هموجودات مقهور ژنها هستندتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی درخدمت خلق وحسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی امخچه ، فراتر از حفظ تعادلجهشهای مفید و ذکاوتی که دویتامین E برای فعالیت صحشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزبحثی در مورد عملکرد لوب فمغز چگونه صداها را فیلتر خواب سالم عامل سلامتییادآوری خواب و رویاعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استبرخی بیماری های خاص که بدمغز زنان جوانتر از مغز مردژاوو یا آشناپنداریکوری گذرای ناشی از موبایابزار بقای موجود زنده از تلاشی جدید در درمان ام اسنقش سجده بر عملکرد مغزدرمان های بیماری آلزایمرگاهی مغز بزرگ چالش استادامه بحث تکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر نوعی سکته مغزی ، وحشتناک رویای شفافپختگی پس از چهل سالگي به ارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنرمش های مفید در سرگیجهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر میهمانهای ناخوانده عامل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیممخچه ابزاري که وظیفه آن فجهشهای مفید و ذکاوتی که دویتامین E در چه مواد غذایشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز آیندگان چگونه است ؟خواب سالم عامل سلامتی و یژن هوش و ساختارهای حیاتی علت خواب آلودگی بعد از خوایرادهای موجود در خلقت ببرخی توجهات در ببمار پارمغزهای کوچک بی احساسدانشمندان ژنی از مغز انسکی غایب شدی تا نیازمند دلابزار بقای موجود زنده از تمایل زیاد به خوردن بستننقش غذاها و موجودات دريادرمان های جدید میگرنگذر زمان کاملا وابسته به ادغام میان گونه های مختلتکامل زبانچیزی خارج از مغزهای ما نیروبات های ریز در درمان بیپرورش مغز مینیاتوری انسااز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احزبان، وسیله شناسایی محیطآیا واکنش های یاد گرفته واستخوان های کشف شده، ممکمیگرن سردردی ژنتیکی که بتبدیل سلولهای محافط به سهوش احساسیسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیمدارک ژنتیکی چگونه انسانجاذبه و نقش آن در شکلگیریویتامین دی گنجینه ای بزرشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان ایا طبیعتا تماخواب عامل دسته بندی و حفطژن یا نقشه توسعه مغز و نقعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سلولهای عصبی در تلامغزتان را در جوانی سیمکشدانشمندان روش هاي جدیدی کاهش التهاب ناشی از بیماابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش غذاها و موجودات دريادرمان های رایج ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل ساختار رگهای مغزی چگونه مغز پیش انسان یا همروح رهاییآلزایمراز نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغزهای ما ارتقا یافت راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیاصول سلامت کمرمیدان مغناطيسي زمین بشر تری فلوپرازینهوش احساسیساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان ربیوگرافیمروری بر تشنج و درمان هایحقیقت راستین انسان علم بواکنش های ناخودآگاه و تقشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره هوش و تفاوتهمغز انسان برای ایجاد تمدخودآگاهی و هوشیاريژنها نقشه ایجاد ابزار هوعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و نقش قهوه در سلامتیدانشمندان روشی برای تبدیکایروپاکتیک چیستابزارهای پیشرفته ارتباط تمدن بشری و مغز اخلاقینقش غذاها و موجودات دريادرمان ژنتیکی برای نوآوریگزیده ای از وبینار یا کنفارتقا و تکامل سنت آفرینش تکامل شناخت انسان با کشفچگونه هموساپينس بر زمین روزه داری و بیمار ی ام اس آیا ما تنها موجودات زنده از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا حیوانات سخن نمی گوینراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفرنامه سفر به بم و جنوب