دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت ششم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت ششم

نگاه کنجکاو انسان که نتیجه مغز و نتیجه میلیاردها سال تکامل است اخیرا در بررسی دقیق کیهان توانست به سیاه چاله فضایی برسد و این سیاه چاله- که به وسیله دانشمندان نجوم و دانشمند آمریکایی(کتی بومن)کشف شد میتواند با شباهتی- که بین سیاه چاله و نقطه تکینگی هست- ما را به سوی ابتدای همه چیز در عالم مادی ببرد. ابتدای کیهان ما از نقطه انفجار بزرگ در تکینگی بوده است و کشف این مادر و ابتدای هستی، بسیار کمک خواهد کرد، با کیهان خود بیشتر آشنا شویم.

پایه هایی که کیهان ما را بنا نهاد قابل کشف است بلکه کشف ان کاملا لازم و ضروری است.

روز چهار شنبه مصادف با 2019/4/10، نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی منتشر شد.

(وقتی گفته میشود کیهان و هستی از انفجار بزرگ در نقطه تکینگی، حاصل شده است یعنی کیهان در ابتدا از چیزی شبیه سیاهچاله یا مشخصا مرکز سیاهچاله حاصل شده است)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی)

دیدن ابتدای کیهان در نقطه تکینگی ما را با معماهای بزرگتری مواجه میکند، در جایی مانند نقطه تکینگی، همه قوانین فیزیک عالم مادی ما محو میشود و حتی درلحظات ابتدایی پس از نقطه تکینگی، سرعت در عالم ماده جوان، بیشتر از سرعت نور است.

(نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن، مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن، رقم واحد زمان پلانک می گویند.

این زمان ، نزدیک ترین زماني است که علم فیزیک جدید، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک، خیلی کم می دانيم.

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح می کند و منظور از آن، نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن، بی نهایت است و در این لحظه، مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم مي شود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود.

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند، نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت، همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند.

در این مرحله طول هستی، حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن، نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان، از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ، تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد، شروع به بزرگ شدن می کند و به آن، زمان توسعه هستی گفته مي شود ..

در این زمان، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد مي شود تا به ده سانتیمتر برسد و این،یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد.
http://www.all4syria.info/Archive/326099
)

دیدن این ابتدای مرموز و پر از معما، دروازه ای را به سوی ابهام های بیشتر در پشت نقطه تکینگی میبرد و اگر امروز با فیزیک کوانتوم پر ابهامی مواجهیم که انسان در شناخت آن، بسیار گیج و حیران میشود و یا با نظریه های حیرت آوری مانند نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ روبرو هستیم، به دلیل مبهم بودن ابتدای کیهان ماست.

نیل بورمیگوید: هرکس در مورد فیزیک کوانتوم صحبت کند و گیج نشود یعنی هیچ چیزی در مورد فیزیک کوانتوم نمی داند!

لحظات دشوار بعد از انفجار بزرگ فشار زیادی را بر کیهان جوان ما وارد کرده است و کشف این فشار حیات ساز و جهان آفرین، برای انسان امروز که در جستجوی ارتقای بیشتر و کشف ظرایف بیشتر یا حتی ساختن کیهانی نو است، لازم و ضروری است. شاید باز لازم شود فشاری مشابه فشار اولیه برای تولید جهانی زیباتر از جهان کنونی وارد شود و شاید حتی لازم باشد همه ما در فشار و حرارت سوزان آن، ذوب شویم تا بتوان ارتقای بیشتر یافت. و این ذوب شدن ها و گذر از مراحل ابتدایی به مراحل بالاتر، در گوشه گوشه تاریخ کیهان ما هست.

نگاه بر ابتدای کیهان، راهی به سوی نگاه بر انتهای کیهان است و اگر سالها شعر و شعار در مورد ابتدا و انتهای کیهان، جز حیرت انسان چیزی نیفزود، امروز در سایه مشاهده خالص و ناب، انسان به سویی میرود تا فراتر از رجز خوانی ها و جدال های فلسف

ی بیهوده، ابتدا را ببیند و پس از مشاهده به سوی آن و به سوی انتها گام بردارد.

....

(📚- كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسنـ ص - 510
ـــــــــــــــــــــ

داستان کیهان اندکی پس از ابتدا

آنچه را از داستان هستی برای ما مهم است و اندکی بعد از ابتدا، شروع می شود، میتوانیم به صورت زیر مختصر کنیم:

پس از انفجار بزرگ، ما کیهانی داغ را داریم و پس از آنکه برخی اشیا در بخشی از ثانیه سرد گردید، کیهان از لپتون ها و کوارک ها و ضد آنها و بوزون ها و فوتون ها تشکیل شد و لپتون ها و کوارک ها به مقدار یک میلیاردم در مقایسه با ضد ماده لپتون و ضد کوارک، برتری یافت؛ یعنی ماده نسبت به ضد ماده، برتری یافت و این برتری، سبب ایجاد ستارگان و سیارات و نیز وجود بدن های ماست.

و بعد از جزیی از یک میلیونم ثانیه، کیهان بیشتر سرد شد و به کوارک ها اجازه داد با هم جمع شوند و بپیوندند پس کوارک ها با هم پیوند شدند و ذراتی مادی و سنگین تر از لپتون ها را به نام هادرون(مانند پروتون و نوترون) تشکیل دادند و در برابر آن، هادرون های متضاد تشکیل شد ولی نسبت آن، مانند همان نسبت کوارک و کوارک های متضاد بود یعنی یک میلیاردم در جهت مصلحت هادرون یا ماده بر ضد ماده بود

و با امتداد بیشتر کیهان و سرد شدن آن و به دنبال آن، کم شدن نیروی فتون ها، نیروی فتون ها برای ایجاد هادرون ها و هادرون های متضاد، کافی به نظر نمیرسید و نتیجه، باقی ماندن فقط مقداری برتری مادی یعنی یک هادرون در برابر از میان رفتن یک میلیارد هادرون در جهت مصالح یک میلیارد فتون با انرژی کمتر نسبت به قبل، در نتیجه توسعه کیهان(ماده و انرژی)، بین نخستین ثانیه و پایان ثانیه دوم، از ابتدای انفجار بزرگ بود.

فصل پیش بینی های بی ارزش و جدل های غیر علمی و تخیلات و توهمات، به پایان رسیده است. فصل انتظار های خیالی و آرزوهای پوچ و معجزات عصر حجر تمام شده است.

ارزش مغز به تخیلات و پیش گویی های هرز نیست، ارزش مغز به مشاهده و دیدن حقیقت و کشف مرزهای پوشیده کیهان است. و حتی ارزش مغز و شناخت ما فراتر از اینهاست یعنی آفریدن کیهان در سایه مشاهدات و کشوفات.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووقدم زدن و حرکت دید را تغیافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیمناطق خاصی از مغز در جستجانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایمنبع خواب و رویاایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرما با کمک مغز خود مختاريمابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در نرمش های مفید در سرگیجهتکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزمرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبیان ژن های اسکیزوفرنی دهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمغز از بسیاری حقایق می گربحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریفیزیکدانان ماشینی برای تآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش نگاه از پایین یا نگاهبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر تاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووقدرت انسان در نگاه به ابعافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تنقش رژیم غذایی در رشد و ابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم منحنی که ارتباط بین معرفایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداما تحت کنترل ژنها هستیم یابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیانرمشهای مهم برای تقویت عتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ مرکز خنده در کجای مغز استبیمار 101 ساله، مبتلا به سنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز مادران و کودکان در زمبیست تمرین ساده برای جلوهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز به تنهایی برای فرهنگ بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش نظام غذایی در تکامل مبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتولوب فرونتال یا پیشانی مغافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدنقش زنجبیل در جلوگیری از بزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنشأ اطلاعات و آموخته ها ایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش توانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینماه رجبابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هچرا مغزهای ما ارتقا یافت تکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرگ انتقال است یا نابود شبیماری های مغز و اعصاب و نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندمغز چون ابزار هوش است دلیبیش از نیمی از موارد انتقهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد مغز برای فراموشی بیشتر کبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با افراموش کارها باهوش تر هسآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به نقش نظریه تکامل در شناسابرخی اثرات مضر ویتامین دتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیلایو دوم دکتر سید سلمان فالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش زبان در سلطه و قدرت ابسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رمهندسی ژنتیک در حال تلاش ایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه تکامل مغزهای کنونیتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانماپروتیلینابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر چرا پس از بیدار شدن از خودندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمراحل ارتقای پله پله کیهبیماری گیلن باره و بیمارنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط مغز چگونه صداها را فیلتر بیشتر کمردردها نیازی به هوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجفراموشی همیشه هم بد نیستآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین منقش هورمون های تیروئید دبرخی اختلالات عصبی مثانهبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبلبخند بزن شاید صبح فردا زالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزنقش زبان در سلطه و قدرت ابسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رمولتیپل اسکلروز در زنان ایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمامبانی ذهنی سیاه و سفیدابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکچرا بیماری های تخریبی مغتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرز مرگ و زندگی کجاستبیماری ای شبیه آلزایمر و هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین همغز ناتوان از توجیه پیدابا هوش مصنوعی خودکار روبهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلااختلال در شناسایی حروف و مغز بزرگ چالش است یا منفعبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی فرایند پیچیده ی خونرسانیآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هونقش هورمون زنانه استروژنبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگلرزش ناشی از اسیب به عصبامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزنقش سجده بر عملکرد مغزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستمواد کوانتومی جدید، ممکنایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بمجموعه های پر سلولی بدن مابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دچرا حیوانات سخن نمی گوینتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرز بین انسان و حیوان کجابیماری ای شبیه ام اس مولتهفت سین یادگاری از میراث تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین هممغز و سیر تکامل ان دلیلی بار سنین ابزار هوشمندی اهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهمغز بزرگ چالشهای پیش روبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلفرایند تکامل و دشواری هاآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فنقش ژنتیک در درمان اختلابرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصلزوم سازگاری قانون مجازاامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسانقش غذاها و موجودات دريابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیموجود بی مغزی که می تواندایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز چگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرمحل درک احساسات روحانیابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاچرا حجم مغز گونه انسان درتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلبیماری اضطراب عمومیهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین مغز آیندگان چگونه است ؟بارداری بدون رحمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسفرایند حذف برخی اجزای مغآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز اننقش گرمایش آب و هوا در همبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر ملزوم سازگاری قانون مجازاامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار نقش غذاها و موجودات دريابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بموجودات مقهور ژنها هستندایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز نگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهمحل درک احساسات روحانی دابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرچرا خشونت و تعصبتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقابیماری بیش فعالیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای مومغز انسان ایا طبیعتا تمابازگشت از آثار به سوی خداهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انمغز حریص برای خون، کلید تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای افرد حساس از نظر عاطفی و بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز اننقش آتش در رسیدن انسان بهارتباط غیرکلامی بین انسانقش انتخاب از طرف محیط، نبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرمقاومت به عوارض فشار خون امگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسنقش غذاها و موجودات دريابعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقمیهمانهای ناخوانده عامل اگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتنگاه انسان محدود به ادراتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چمحدودیت های حافظه و حافظابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترسچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیبیماری تی تی پیهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز انسان برای ایجاد تمدبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمغز زنان جوانتر از مغز مربخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسفرضیه ای جدید توضیح میدهآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتروز یا خوردگی و التهانقش اتصالات بین سلولهای برخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کمقابله با کرونا با علم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید تمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بمیگرن سردردی ژنتیکی که باگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز نگاه از درون مجموعه با نگتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت امخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چچراروياها را به یاد نمی آتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیبیماری دویکهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدمغز انسان برای شادمانی طبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل فلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممغزهای کوچک بی احساسبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگقیچی ژنتیکیآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش حفاظتی مولکول جدید دبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهملاحظات بیهوشی قبل از جرانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقشه های مغزی جدید با جزیتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنوامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی میگرن شدید قابل درمان اساگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز نگاهی بر قدرت بینایی دراتکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهمغز انسان برای شادمانی طبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آفلج خوابآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمغزتان را در جوانی سیم کشبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی ممانتین یا آلزیکسا یا ابانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز نگاهی بر توانایی اجزاي بتکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد منزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب بیماریهای تحلیل عضلانی اهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانامغز انسان رو به کوچک تر شبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرفلج خواب چیستآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغزتان را در جوانی سیمکشبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری قانون مندی نقشه ژنتیکی مقانون جنگلآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش خرچنگ های نعل اسبی دربررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتمنابع انرژي پاک سرچشمه حانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله میدازولام در درمان تشنج ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز ناتوانی از درمان برخی ویتکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلمدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندینزاع بین علم و نادانی رو تاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهبیهوش کردن در جراحی و بیمهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان رو به کوچکتر شدبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و نقش قهوه در سلامتیبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتقانونمندی و محدودیت عالمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسنقش داروهاي مختلف معروف بررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخومنابع انرژی از نفت و گاز اندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز چند نرمش مفید برای کمردرتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سمکانیزمهای دفاعی در برابابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزناتوانی در شناسایی چهره تکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند مروری بر تشنج و درمان هایابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشونزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدبیهوشی در بیماران دچار اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گمغز ایندگان چگونه استبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری فناوری هوش مصنوعی نحوه خآیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش مهاجرت در توسعه نسل ابرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویردرگیری مغز در بیماری کویقارچ بی مغز در خدمت موجودافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تنقش ذهن و شناخت در حوادث بررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درمنابع انرژی از نفت و گاز انسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رنخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای نشانه های گذشته در کیهان تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از معنی روزهبیوگرافیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممغز ابزار بقای برتر مادیبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسفیلمی بسیار جالب از تغییآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد نقش میدان مغناطیسی زمین برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از دواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبقبل از انفجار بزرگافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنقش روزه داری در سالم و جبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافمنابع انرژی از نفت و گاز انسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمینمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسما انسانها چه اندازه نزدابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمنخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب مرکز حافظه کجاستابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستنظام مثبت زندگیتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مغز فکر میکند مرگ برای دیبیوگرافیهوش مصنوعی الفاگوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمانمغز ابزار برتر بقابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسفیزیک مولکولها و ذرات در آیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پارنقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر