دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت ششم

از تکینگی تا مغز- از مغز تا سیاه چاله فضایی- قسمت ششم

نگاه کنجکاو انسان که نتیجه مغز و نتیجه میلیاردها سال تکامل است اخیرا در بررسی دقیق کیهان توانست به سیاه چاله فضایی برسد و این سیاه چاله- که به وسیله دانشمندان نجوم و دانشمند آمریکایی(کتی بومن)کشف شد میتواند با شباهتی- که بین سیاه چاله و نقطه تکینگی هست- ما را به سوی ابتدای همه چیز در عالم مادی ببرد. ابتدای کیهان ما از نقطه انفجار بزرگ در تکینگی بوده است و کشف این مادر و ابتدای هستی، بسیار کمک خواهد کرد، با کیهان خود بیشتر آشنا شویم.

پایه هایی که کیهان ما را بنا نهاد قابل کشف است بلکه کشف ان کاملا لازم و ضروری است.

روز چهار شنبه مصادف با 2019/4/10، نخستین تصویر از سیاهچاله فضایی منتشر شد.

(وقتی گفته میشود کیهان و هستی از انفجار بزرگ در نقطه تکینگی، حاصل شده است یعنی کیهان در ابتدا از چیزی شبیه سیاهچاله یا مشخصا مرکز سیاهچاله حاصل شده است)(احمد الحسن- کتاب توهم بی خدایی)

دیدن ابتدای کیهان در نقطه تکینگی ما را با معماهای بزرگتری مواجه میکند، در جایی مانند نقطه تکینگی، همه قوانین فیزیک عالم مادی ما محو میشود و حتی درلحظات ابتدایی پس از نقطه تکینگی، سرعت در عالم ماده جوان، بیشتر از سرعت نور است.

(نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن، مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن، رقم واحد زمان پلانک می گویند.

این زمان ، نزدیک ترین زماني است که علم فیزیک جدید، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک، خیلی کم می دانيم.

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح می کند و منظور از آن، نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن، بی نهایت است و در این لحظه، مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم مي شود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود.

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند، نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت، همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند.

در این مرحله طول هستی، حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن، نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان، از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ، تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد، شروع به بزرگ شدن می کند و به آن، زمان توسعه هستی گفته مي شود ..

در این زمان، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد مي شود تا به ده سانتیمتر برسد و این،یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد.
http://www.all4syria.info/Archive/326099
)

دیدن این ابتدای مرموز و پر از معما، دروازه ای را به سوی ابهام های بیشتر در پشت نقطه تکینگی میبرد و اگر امروز با فیزیک کوانتوم پر ابهامی مواجهیم که انسان در شناخت آن، بسیار گیج و حیران میشود و یا با نظریه های حیرت آوری مانند نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ روبرو هستیم، به دلیل مبهم بودن ابتدای کیهان ماست.

نیل بورمیگوید: هرکس در مورد فیزیک کوانتوم صحبت کند و گیج نشود یعنی هیچ چیزی در مورد فیزیک کوانتوم نمی داند!

لحظات دشوار بعد از انفجار بزرگ فشار زیادی را بر کیهان جوان ما وارد کرده است و کشف این فشار حیات ساز و جهان آفرین، برای انسان امروز که در جستجوی ارتقای بیشتر و کشف ظرایف بیشتر یا حتی ساختن کیهانی نو است، لازم و ضروری است. شاید باز لازم شود فشاری مشابه فشار اولیه برای تولید جهانی زیباتر از جهان کنونی وارد شود و شاید حتی لازم باشد همه ما در فشار و حرارت سوزان آن، ذوب شویم تا بتوان ارتقای بیشتر یافت. و این ذوب شدن ها و گذر از مراحل ابتدایی به مراحل بالاتر، در گوشه گوشه تاریخ کیهان ما هست.

نگاه بر ابتدای کیهان، راهی به سوی نگاه بر انتهای کیهان است و اگر سالها شعر و شعار در مورد ابتدا و انتهای کیهان، جز حیرت انسان چیزی نیفزود، امروز در سایه مشاهده خالص و ناب، انسان به سویی میرود تا فراتر از رجز خوانی ها و جدال های فلسف

ی بیهوده، ابتدا را ببیند و پس از مشاهده به سوی آن و به سوی انتها گام بردارد.

....

(📚- كتاب وهم الإلحاد ـ أحمد الحسنـ ص - 510
ـــــــــــــــــــــ

داستان کیهان اندکی پس از ابتدا

آنچه را از داستان هستی برای ما مهم است و اندکی بعد از ابتدا، شروع می شود، میتوانیم به صورت زیر مختصر کنیم:

پس از انفجار بزرگ، ما کیهانی داغ را داریم و پس از آنکه برخی اشیا در بخشی از ثانیه سرد گردید، کیهان از لپتون ها و کوارک ها و ضد آنها و بوزون ها و فوتون ها تشکیل شد و لپتون ها و کوارک ها به مقدار یک میلیاردم در مقایسه با ضد ماده لپتون و ضد کوارک، برتری یافت؛ یعنی ماده نسبت به ضد ماده، برتری یافت و این برتری، سبب ایجاد ستارگان و سیارات و نیز وجود بدن های ماست.

و بعد از جزیی از یک میلیونم ثانیه، کیهان بیشتر سرد شد و به کوارک ها اجازه داد با هم جمع شوند و بپیوندند پس کوارک ها با هم پیوند شدند و ذراتی مادی و سنگین تر از لپتون ها را به نام هادرون(مانند پروتون و نوترون) تشکیل دادند و در برابر آن، هادرون های متضاد تشکیل شد ولی نسبت آن، مانند همان نسبت کوارک و کوارک های متضاد بود یعنی یک میلیاردم در جهت مصلحت هادرون یا ماده بر ضد ماده بود

و با امتداد بیشتر کیهان و سرد شدن آن و به دنبال آن، کم شدن نیروی فتون ها، نیروی فتون ها برای ایجاد هادرون ها و هادرون های متضاد، کافی به نظر نمیرسید و نتیجه، باقی ماندن فقط مقداری برتری مادی یعنی یک هادرون در برابر از میان رفتن یک میلیارد هادرون در جهت مصالح یک میلیارد فتون با انرژی کمتر نسبت به قبل، در نتیجه توسعه کیهان(ماده و انرژی)، بین نخستین ثانیه و پایان ثانیه دوم، از ابتدای انفجار بزرگ بود.

فصل پیش بینی های بی ارزش و جدل های غیر علمی و تخیلات و توهمات، به پایان رسیده است. فصل انتظار های خیالی و آرزوهای پوچ و معجزات عصر حجر تمام شده است.

ارزش مغز به تخیلات و پیش گویی های هرز نیست، ارزش مغز به مشاهده و دیدن حقیقت و کشف مرزهای پوشیده کیهان است. و حتی ارزش مغز و شناخت ما فراتر از اینهاست یعنی آفریدن کیهان در سایه مشاهدات و کشوفات.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تلاشی تازه برای گشودن معانرژی تاریکمغز و اخلاقشاید گوشی و چشمی، آماده شفلج خوابتاثیر دوپامین و سروتونیننگاه از دور و نگاه از نزدجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو بیماری روانی خود بزرگ از تکینگی تا مغز از مغز تکل اقیانوس در یک ذرهذهن خود را مشغول هماهنگیآموزش نوین زبانزبان جانسوزبیشتر کمردردها نیازی به تنبیه چقدر موثر استاولویت بندی ها کجاستمغز بیش از آنچه تصور میشوششمین کنگره بین المللی ستاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی و مسیر روحانینادانی در قرن بیست و یکم،حقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت دهمموجود بی مغزی که می توانددژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز جهانبازگشت به ریشه های تکاملآیا ما تنها موجودات زنده سقوط درون جاذبه ای خاص، چتوقف؛ شکستایمپلانت نخاعی میتواند دنقش قهوه در سلامتیظرف باید پر شود چه با چرک تاریک ترین بخش شبقلب دروازه ی ارتباطچرا مغز انسان سه هزار سالحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از هیچ کس حقیقت را درون مغز ما انسانها چه اندازه نزدداروهای مصرفی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات های ریز در درمان بیبحثی درباره احساسات متفاآیا احتمال دارد رویا از آسندرم پس از ضربه به سرتوهم تنهاییایرادهای موجود در خلقت بنقش تیروئید در تکامل مغزعوامل موثر در پیدایش زباتری فلوپرازینقدرت کنترل خودنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و دوماتصال مغز و کامپیوترهزینه سنگین انسان در ازاماده ای ضد التهابیداروی ضد چاقیاستفاده از سلول های بنیاکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوابرای اولین بار دانشمندانآیاما مقهور قوانین فیزیکسیاره ابلهانتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياعضلانی که طی سخن گفتن چقدتشخیص آلزایمر سالها قبل لرزش ناشی از اسیب به عصبهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلال در شناسایی حروف و ویتامین بی 12 در درمان دردمخچه تاثیر گذار بر حافظهدر هر سوراخی سر نکناطلاع رسانی اینترنتیگوشت خواری یا گیاه خواریرژیم غذایی ضد دردبرخی توصیه ها برای واکسیآزار دیگری، آزار خود استساختار فراکتال وجود و ذهتکامل زبانابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط ماده و انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرمرگ و میر بسیار بالای ناشدرمان پوکی استخوانبه نقاش بنگرگشایش دروازه جدیدی از طررشته نوروایمونولوژی و نقبزرگترین درد از درون است افسردگی و اضطراب در بیماسربازان ما محققا غلبه می تاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوبت کودکانجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های بخودت را از اندیشه هایت حفارزش خود را چگونه میشناسوبینار اساتید نورولوژی دمشکل از کجاستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهپیوند قلب خوک، به فرد دچابی ذهن و بی روحزندگی هوشمند در خارج از زتفاوت های بین زن و مرد فقامیدواری و مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه میتوان با قانون جنجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای ادراک کارمااز بحث های کنونی در ویروسیافته های نوین علوم پرده درگیری مغزی در سندرم کووپختگی پس از چهل سالگي به بیماری بیش فعالیتلاشی جدید در درمان ام اسانرژی تاریک که ما نمی تومغز و اخلاقشاید درست نباشدفلج خواب چیستتاثیر دپاکین بر بیماری منگاه از درون مجموعه با نگجاذبههوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو بار در هفته ماهی مصرف از تکینگی تا مغز از مغز تکلمات بلند نه صدای بلندذهن سالمآمارهای ارائه شده در سطح زبان ریشه هایی شناختی اسبا هوش مصنوعی خودکار روبتهدیدهای هوش مصنوعیاولین مورد PML به دنبال تکمغز برای فراموشی بیشتر کصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند پیچیده ی خونرسانینازوکلسینحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت دومموجودات مقهور ژنها هستنددگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالبازخورد یا فیدبکآیا مغز تا بزرگسالی توسعسلول های مغزی عامل پارکیتولید مثل اولین ربات های ایمان به رویانقش مهاجرت در توسعه نسل اعقل مجادله گرتاریکی من و تو و گرد و غباقلب روباتیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت حباب های کیهانی تو در توابزار بقای موجود زنده از هیچ اندر هیچما انسانها چه اندازه نزدداروهای ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تکاهش دوپامین عامل بیماریروبات کیانبحثی درباره احساساتی غیرآیا احتمال دارد رویا از آسندرم سردرد به دلیل افت فتوهم جدایی و توهم علماکسی توسین و تکامل پیش انقش حفاظتی مولکول جدید دعوامل ایجاد لغت انسانی و ترک امروزقدرت انسان در نگاه به ابعنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماثر مضر مصرف طولانی مدت رهزاران سال چشم های بینا وماده، چیزی نیستداروی ضد چاقیاستفاده از سلول های بنیاکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفبرای تمدن سازی، باید در بآب زندگی است قسمت چهارمسیاره ابلهانتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها و موجودات درياغم بی پایانتصویر زیبا از سلوللرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات مخچهویتامین بی هفدهمدل همه جانبه نگر ژنرالیدر والنتاین کتاب بدید هماطلاعات حسی ما از جهان، چگیلگمش باستانی کیستراه فراری نیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآسيب میکروواسکولاریا آسساختار شبکه های مغزی ثابتکامل زبانابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایثبت و دستکار ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استحس و ادراک- قسمت شصت و چهارتباط متقابل با همه ی حیواکسن کووید 19 چیزهایی که مرگ انتقال است یا نابود شدرمان پوکی استخوانبه نادیدنی ایمان بیاورپل جویی اصفهانرشد مغز فرایندی پیچیده ابسیاری از مجرمان، خودشاناقلیت خلاقسردرد میگرنتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نور درونجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی خودروهای هیدروژنیاز فرد ایستا و متعصب بگذروجود قبل از ناظر هوشمندمشکلات نخاعیدروغ نگو به خصوص به خودتپیوند مغز و سر و چالشهای بی شرمیزندگی بی دودتفاوت های تکاملی در مغز وامیدی به این سوی قبر نیستشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه مغز پیش انسان یا همجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای حساز تلسکوپ گالیله تا تلسکیاد گرفتن مداومدرگیری مغزی در سندرم کووپروژه ی ژنوم انسانیزیست شناسی کل در جزء فراکبیماری تی تی پیبیماری دویکتمایل زیاد به خوردن بستنانرژی خلا ممکن استمغز و سیر تکامل ان دلیلی شب سیاه سحر شودفلج دوطرفه عصب 6 چشمتاثیر داروهای ضد التهاب نگاه حقیقی نگاه به درون اجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تکلوزاپین داروی ضد جنونذهت را روی چیزهای مفید متآن چیزی که ما جریان زمان زبان شناسی مدرن در سطح سلبا تعمق در اسرار ابدیت و تو یک معجزه ایاولین مورد پیوند سر در انمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟صرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هانباید صبر کرد آتش را بعد حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت سومموسیقی نودانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز تکووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی آیا همه جنایت ها نتیجه بیسلول های بنیادیتولید یا دریافت علماین پیوند نه با مغز بلکه نقش میدان مغناطیسی زمین عقلانیت بدون تغییرتاریکی و نورقلب را نشکنچرا ویروس کرونای دلتا واحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از هیچگاه از فشار و شکست نترما اکنون میدانیم فضا خالداروهای تغییر دهنده ی سیاز تکامل تا مغز، از مغز تکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح در جهانی دیگر استبخش فراموش شده ی حافظهآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوهم جسماگر فقط مردم میفهمیدند کنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعواملی که برای ظهور لغت اترکیب آمار و ژنتیکقدرت ذهننسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماثرات فشار روحی شدیدهستي مادي ای که ما کوچکترماده، چیزی بیش از یک خلا داروی ضد تشنج با قابليت تاستفاده از سلول های بنیاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخبرای خودآگاه بودن تو بایآب زندگی است قسمت هفتمسیر آفرینش از روح تا مغز تکینگیابزار بقا از نخستین هماننقش غذاها در کاهش دردهای غم بی پایانتصویر زیبای اصفهانلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات حرکتی در انسانویتامین دی گنجینه ای بزرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدر یک فراکتال هر نقطه مرکاطلاعاتی عمومی در مورد مگیاه بی عقل به سوی نور میراه های جدید برای قضاوت ربرخی روش های تربیتی کودکآسیب ها ناشی از آلودگی هوسادیسم یا لذت از آزار دادتکامل زبان انسان از پیشیابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قثبت امواج الکتریکی در عصمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیحساسیت روانی متفاوتارتباط چاقی و کاهش قدرت بواکسن کرونا و گشودن پنجرمرگ تصادفیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه هلال بنگرپل خواجو اصفهانرشد مغز علت تمایل انسان ببسیاری از بیماری های جدیالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد میگرن در کودکانتاثیر نگاه انسان بر رفتانورون هاي مصنوعی می توانجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی خورشید مصنوعیاز مخالفت بشنووراپامیل در بارداریمشکلات بین دو همسر و برخیدریای خداپیوند اندام از حیوانات ببی عدالتی در توزیع واکسن زندگی در جمع مواردی را برتفاوت های زبانی سرمنشا تامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه هموساپينس بر زمین جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر آلودگی هوااز تلسکوپ گالیله تا تلسکیاد بگیر فراموش کنیدرگیری اعصاب به علت میتوپروژه ی ژنوم انسانیزیست شناسی باور حقیقت یا زیست، مرز افق رویداد هستبیماری دیستروفی میوتونیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرانسان قدیم در شبه جزیره عمغز کوانتومیشبیه سازی میلیون ها جهان فناوری هوش مصنوعی نحوه ختاثیر داروی ضد تشنج سدیم نگاه دوبارهجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میاز تکینگی تا مغز از مغز تکلام و زبان، گنجینه ای بسذخیره ی شگفت انگیز اطلاعآنچه ناشناخته است باید شزبان شناسی نوین نیازمند با خدا باشتو یک جهان در مغز خودت هساولین هیبرید بین انسان و مغز بزرگ چالش است یا منفعضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغنبرو و انرژی مداومحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت ششمموسیقی هنر مایع استدانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز تکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بآیا هوش مصنوعی می تواند نسلول های بنیادی منابع و اتولید پاک و فراوان انرژیاین اندوه چیستنقش محیط زندگی و مهاجرت دعقیده ی بی عملتاریکی خواهد ترسیدقیچی ژنتیکیچرا پس از بیدار شدن از خوحریص نباشابزار بقای موجود زنده از هیپرپاراتیروئیدیسمما از اینجا نخواهیم رفتداروهای ضد بیماری ام اس واز تکامل تا مغز، از مغز تکایروپاکتیک چیستروح رهاییبخش های تنظیمی ژنومآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوهمات و شناخت حقیقتاگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش خرچنگ های نعل اسبی درعوارض ازدواج و بچه دار شدترکیب حیوان و انسانقدرت عشقنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماثرات مفید قهوههستی ما پس از شروعی چگال ماست مالیداروی ضد تشنج با قابليت تاستیفن هاوکینگ در مورد هکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان نابینبرای زندگی سالم، یافتن تآب زندگی است قسمت اولسیستم تعادلی بدنتکامل فردی یا اجتماعیابزار بقا از نخستین هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهغیرقابل دیدن کردن مادهتصویربرداری فضاپیمای آملزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت بیستماختلالات صحبت کردن در انویروس مصنوعیمدل هولوگرافیک تعمیم یافدر کمتر از چند ماه سوش جداطلاعاتی عمومی در مورد مگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت ربرخی سلولهای عصبی در تلاآشنا پنداریسازگاری با محیط بین اجزاتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عجلو رفتن یا عقبگردمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژواکسن کرونا از حقیقت تاتمرگی وجود ندارددرمان تومورهای مغزی با ابه کدامین گناه کشته شدندپلاسمای غالبرشد در سختی استبسیاری از بیماری های جدیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد و علتهای آنتاثیر نگاه انسان بر رفتانورون های ردیاب حافظهجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی خوش قلبی و مهربانیاز نخستین همانند سازها تورزش هوازی مرتب خیلی به قمشکلات روانپزشکی پس از سدرک فرد دیگر و رفتارهای اپیوند سر آیا ممکن استبیمار 101 ساله، مبتلا به سزندگی در سیاهچالهتفاوت ایستایی و تکاپوامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه هوشیاری خود را توسجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطرات هوش مصنوعیاز تکنیکی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرختان اشعار زمینپروانه ی آسمانیپرواز از نیویورک تا لوس آزاوسکا درمان گوشربیماری ضعف عضلات نزدیک بتمدن پیشرفته ی پیشینیانانسان میوه ی تکاملمغز آیندگان چگونه است ؟شبیه سازی سیستم های کوانفیلمی بسیار جالب از تغییتاثیر درجه حرارت بر مغزنگاهی بر قدرت بینایی دراجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدو سوی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تکلرال هیدرات برای خوابانذره ی معین یا ابری از الکآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان، نشان دهنده ی سخنگو با طبیعت بازی نکنتو کز محنت دیگران بی غمیاولین تصویر در تاریخ از سمغز بزرگ چالشهای پیش روضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکفراتر از دیوارهای باورچت جی پی تیحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی بیشتر در زنانمیهمانهای ناخوانده عامل دانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیبحث درباره پیدایش و منشا آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بدن تو پیر نیستنتولید سلولهای جنسی از سلاین ایده که ذرات سیاهچالنقش نگاه از پایین یا نگاهعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاریخ همه چیز را ثبت کردهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ارتعاش بسیار مهم استحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای پیشرفته ارتباط هاوکينگ پیش از مرگش رسالما اشیا را آنطور که هستندداروی فامپیریدین یا نورلاز تکامل تا مغز، از مغز تکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را بخش بزرگی حس و ادراک ما اآیا تکامل و تغییرات ژنتیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتوپیراماتاگر نیروی مغناطیس نباشد نقش داروهاي مختلف معروف عید نوروز مبارکترازودونقطار پیشرفتنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماثرات مفید روزه داریو هر کس تقوای خدا پیشه کنماست مالی با هوش انسانیداروی ضد تشنج توپیراماتاستیفن هاوکینگ در تفسیر کشف ارتباط جدیدی از ارتبروشی جدید در درمان سکته مبرخی ملاحظات در تشنج های آب زندگی است قسمت دومسیستم دفاعی بدن علیه مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقا از نخستین هماننقشه های مغزی جدید با جزیغرور و علمتصور از زمان و مکانلزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت دهماختلالات عضلانی ژنتیکویرایش DNA جنین انسان، برمدل های ریز مغز مینی بریندر آرزوهایت مداومت داشتهاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نگیرنده باید سازگار با پیراه پیروزی در زندگی چیستبرخی سيناپسها طی تکامل و آشنا پنداریستم با شعار قانون بدترین تکامل شناخت انسان با کشفابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتجلوتر را دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهانواکسن کرونا ساخته شده تومراحل ارتقای پله پله کیهدرمان تشنجبه امید روزهای بهترپمبرولیزوماب در بیماری چز گهواره تا گوربشکه ای که ته نداره پر نمالکترودهای کاشتنیسردرد تنشنتاثیر ویتامین دی بر بیمانوروپلاستیسیتی چیستجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی خوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تورزش هوازی ، بهترین تمریمشکلات روانپزشکی در عقب درک نیازمند شناخت خویش اپیوند سر، یکی از راه حلهابیماری لبر و نابینایی آنزندگی زمینی امروز بیش از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمعجزه ی علمشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه واکسن کرونا را توزجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع از پیامبراز تکینگی تا مغز و از مغز یادآوری خواب و رویادرد باسن و پا به دلیل کاهدردهای سال گذشته فراموش پروتئین های ساده ی ابتدازبان مشترک ژنتیکی موجودابیماریهای تحلیل عضلانی اتمدن بشری و مغز اخلاقیانسان ها می توانند میدان مغز انسان ایا طبیعتا تماشبکه های مصنوعی مغز به درفیزیک مولکولها و ذرات در تاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدولت یا گروهکاز تکینگی تا مغز از مغز تکمردردذرات کوانتومی زیر اتمی قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زبان، وسیله شناسایی محیطبالاترین هدف از دولتتو پیچیده ترین تکنولوژی اولین دارو برای آتاکسی فمغز بزرگ و فعال یا مغز کوضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد موفقچت جی پی تیحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی در زنان بیشتر امیوتونیک دیستروفیدانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز- از مغز کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استبحثي درباره هوش و تفاوتهآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول عصبی شاهکار انطباق تولترودیناینکه به خاطرخودت زندگی نقش نظام غذایی در تکامل معلم و روحتازه های اسکیزوفرنی(جنوقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییابزارهای بقا از نخستین ههاوکينگ پیش از مرگش رسالما به جهان های متفاوت خودداروی لیراگلوتیداز تکامل تا مغز، از مغز تکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس بخش بزرگتر کیهان ناشناختآیا جنین انسان، هوشمندی سوخت هیدروژنی پاکتوانایی مغز و دیگر اجزای اگر نعمت فراموشی نبود بسنقش درختان در تکاملعامل کلیدی در کنترل کارآتراشه ی بیولوژِیکلمس کوانتومینظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماثرات مضر ماری جواناوفور و فراوانیماشین دانشدارویی خلط آوراستخوان های کشف شده، ممککشف جمجمه ای درکوه ایرهوريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم آب زندگی است قسمت سومسکوت و نیستیتکامل مداومابزار بقا از نخستین هماننقص در تشخیص هیجانات عامغربال در زندگیتصادف یا قوانین ناشناختهمقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت دوازدهماختراع جدید اینترنت کوانواقعیت فیزیکی، تابعی از مدیون خود ناموجوددر آسمان هدیه های نادیدناعتماد به خودگالکانزوماب، دارویی جدیراه انسان شدن، راه رفتن وبرداشت مغز ما از گذر زمانآغاز فصل سرما و دوباره تکستم، بی پاسخ نیستتکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلاجمجمه انسان های اولیهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به واکسن ایرانی کرونا تولیدمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان جدید ALSبه بالا بر ستارگان نگاه کپنج اکتشاف شگفت آور در موزمین در برابر عظمت کیهانبشریت از یک پدر و مادر نیالگو و عادت را بشکن و در اسردرد سکه ایتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوروز یا روز پایانیجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تورزش و میگرنمشاهده گر جدای از شیء مشادرک و احساسپیوندی که فراتر از امکانبیماری های میتوکندریزندگی زودگذرتفاوتهای جنسیتی راهی براانفجار و توقف تکاملی نشامعجزه ی علم در کنترل کرونشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه آن شکری که می خوریمجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع در برابر تغییر ساختاز تکینگی تا مغز از مغز تیاری خدا نزدیک استاز تکینگی تا مغز از مغز تژن همه چیز نیستدردی که سالهاست درمان نشپروتز چشمزبان چهار حرفی حیات زمینبیماری، رساله ای برای سلتمدن زیر آبانسان یک کتابخانه استمغز انسان برای ایجاد تمدشبکیه های مصنوعیفیزیک و هوشیاریتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهت را بلند کنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویادوچرخه سواری ورزشی سبک و از تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قآنها نمیخواهند دیگران راسفر فقط مادی نیستتو آرامش و صلحیاولین دروغمغز بزرگترین مصرف کننده طلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکفرد حساس از نظر عاطفی و بنتایج نادانی و جهلحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هوش عاطفی در زنان بیشتر امیگرن و پروتئین مرتبط با دانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز- از مغز کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتبحثی جالب درباره محدودیتآیا هوش سریعی که بدون احسسلولهای ایمنی القا کنندهتومورها و التهاب مغزی عااینکه خانواده ات سالم بانقش نظریه تکامل در شناساعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتازه های بیماری پارکینسوقانون گذاری و تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای بقا ازنخستین همهدف یکسان و مسیرهای مختلما با کمک مغز خود مختاريمداروی تشنجی دربارداریاز روده تا مغزکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادبخش دیگری در وجود انسان هآیا جهان ذهن و افکار ما مسودمندی موجودات ابزی بر توازن مهمتر از فعالیت زیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ذهن و شناخت در حوادث عادت همیشه خوب نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهلوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماجزای پر سلولی بدن انسان وقت نهيب هاي غير علمي گذشمبانی ذهنی سیاه و سفیدداستانها و مفاهیمی اشتبااستروژن مانند سپر زنان دکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریه زغالیبرخی نکات از گاید لاین پرآب، زندگی است(قسمت پنجم)سکوت، پر از صداتکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننقطه بی بازگشتمقالاتتظاهر خوابیده ی مادهمقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سومادامه بحث تکامل چشمواقعیت چند سویهمدیریت اینترنت بر جنگدر آستانه ی موج پنجم کوویاعتماد به خودگام کوچک ولی تاثیرگذارراه بی شکستبررسي علل احتمالي تغيير آغاز مبهم آفرینشستون فقرات انسان دو پا جلتکثیر سلول در برابر توقف ابزار بقا از نخستین همانچهار میلیارد سال تکامل بجنبه های موجی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مواکسن اسپایکوژنمرز بین انسان و حیوان کجادرمان جدید میگرن با انتی به بالاتر از ماده بیندیشپول و شادیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بعد پنجمالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد عروقی میگرنتاثیر ژنها بر اختلالات خنوشیدن چای برای مغز مفید جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانواده پایداراز نخستین همانند سازها تورزش بهترین درمان بیش فعمشاهده آینده از روی مشاهدرک کنیم ما همه یکی هستیمپیوستگی همه ی اجزای جهانبیماری های مغز و اعصاب و زندگی سلول در بدن، جدای اتقلید مرحله ای نسبتا پیشانقراض را انتخاب نکنیدمعجزه در هر لحظه زندگیشکل پنجم مادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه انتظارات بر ادراک جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدقیق ترین تصاویر از مغز ادل به دریا بزناز تکینگی تا مغز از مغز تژن همه چیز نیستدرس گرفتن از شکست هاپروتز عصبی برای تکلمزبان نیاز تکاملی استبیندیشتمدنی قدیمی در شمال خلیج انسان باشمغز انسان برای شادمانی طشباهت مغز و کیهانفیزیکدانان ماشینی برای تتاثیر درجه حرارت بر عملکچالش هوشیاری و اینکه چرا جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهدورترین نقطه ی قابل مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قآنان که در قله اند هرگز خسفر نامه سفر به بم و جنوب تو افق رویداد جهان هستیاولین سلول مصنوعیمغز حریص برای خون، کلید تطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکفردا را نمیدانیمنجات در راستگوییحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هوشمندی کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بدانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز- از مغزتکودکان را برای راه آماده رویا و کابوسبحثی در مورد نقش ویتامين آیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای بنیادی مصنوعی درتومورهای نخاعیاینترنت بدون فیلتر ماهوانقش هورمون های تیروئید دعلم به ما کمک میکند تا موتبدیل پلاستیک به کربن و سقانون جنگلچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )ابزارهای بقای موجود زندههدف یکسان، در مسیرهای متما بخشی از این جهان مرتبطداروی جدید ALSاز سایه بگذرکتاب گران و پرهزینه شد ولروزهای بد باقی نمیماندبخشیدن دیگران یعنی آرامشآیا جهش های ژنتیکی، ویروسی و سه پل اصفهانتوسعه هوش مصنوعی قادر اساگر با مطالعه فیزیک کواننقش روی و منیزیم در سلامتعادت کن خوب حرف بزنیترجمه ای ابتدایی از اسرالوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماجزایی ناشناخته در شکل گوقتی فهمیدی خطا کردی برگمباحث مهم حس و ادراکدخالت در ساختار ژنهااسرار آفرینش در موجکشتن عقیده ممکن نیستریواستیگمینبرخی نرمش ها برای زانوآتش منبع انرژیسکته مغزیتکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقا از نخستین هماننمیتوان با بیرون انداختنتاثیر ویتامین دی بر بیماتظاهری از ماده است که بیدمقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت سی و هشتماداراوون تنها داروی تاییواقعیت چیستمداخله ی زیانبار انساندر درمان بیماری مولتیپل اعداد بینهایت در دنیای مگامی در درمان بیماریهای رابطه تشنج و اوتیسمبررسی و اپروچ جدید بر بیمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَستارگانی قبل از آغاز کیهتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین همانچهار ساعت پس از کشتار خوکجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هوواکسن اسپایکوژن ضد کرونامرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان جدید کنترل مولتیپلبه جای محکوم کردن دیگران پول و عقیدهزمان چیستبعد از کروناالگوبرداری از طبیعتسرطان کمیت گراییتاثیر کلام در آیات کلام بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خار و گلاز نشانه ها و آثار درک شدورزش در کمر دردمطالبه ی حق خوددرک احساسات و تفکرات دیگپیام های ناشناخته بر مغز بیماری وسواسزندگی، مدیریت انرژیتقلید از روی طبیعتانواع سکته های مغزیمعرفت و شناختشکست حتمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه به سطح بالایی از هوجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تژن هوش و ساختارهای حیاتی دست کردن در گوشپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و کلمه حتی برای کسانبیهوش کردن در جراحی و بیمتمرکز و مدیتیشنانسان جدید از چه زمانی پامغز انسان برای شادمانی طشباهت مغز با کیهان مادیفاجعه ی جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکچالش هوشیاری و اینکه چرا جستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفديدن با چشم بسته در خواب از تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد با پوشیدن کفش منارفتار مانند بردهباهوش ترین و با کیفیت تریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر به مریخ در 39 روزتو انسانی و انسان، شایستاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز در تنهایی آسیب میبینطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکفرزندان زمان خودنخاع ما تا پایین ستون فقرحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هوشیاری و وجودمیگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز، از مغز کوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهبحثی در مورد نقش کلسیم و آیا واکنش های یاد گرفته وسلام تا روشناییتومورهای ستون فقراتایندرالنقش هورمون زنانه استروژنعلم بدون توقفتبدیل تراکت صوتی مصنوعی قانون جنگلچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67ابزارهای بقای از نخستین هدف از تکامل مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید s3 در درمان ام از علم جز اندکی به شما داکتاب زیست شناسی باورروزهای سختبخشش، عقلانی یا غیر عاقلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیلی محکم محیط زیست بر انتوسعه برخی شغل ها با هوش اگر تلاش انسان امروز برانقش روزه داری در سالم و جعادت کردن به نعمتترس و آرمان هالوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماحیای بینایی نسبی یک بیموقتی پر از گل شدی خودت را مجموعه های پر سلولی بدن مدر مانهای کمر درداسرار بازسازی اندام هاگل خاردار، زیباستریاضیات یک حس جدید استبرخی نرمش های گردنآثار باستانی تمدن های قدسال سیزده ماههتکامل و ریشه ی مشترک خلقتابزار بقا از نخستین هماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشصفحه اصلیتعداد کلی ذهن ها در جهان ملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت سی و ششمادب برخورد با دیگرانواقعیت چیستمدارک ژنتیکی چگونه انساندر سال حدود 7 میلیون نفر بقای حقیقی در دور ماندن اگامی در درمان بیماریهای رادیوی مغز و تنظیم فرکانبررسی ژنها در تشخیص بیماافت فشار خون ناگهانی در وسخن و سکوتتئوری تکامل امروز در درمابزار بقا از نخستین هماننوآوری ای شگفت انگیز دانجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسخم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فواکسن دیگر کرونا ساخته شمزایای شکلات تلخ برای سلدرمان جدید ای ال اس، توفربه خودت مغرور نشوزمان و مکان، ابعاد کیهان بعد از کروناالتهاب شریان تمپورالسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر کپسول نوروهرب بر ننیکولا تسلاجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خارق العاده و استثنایی باز نظر علم اعصاب یا نرووسوزن حقیقی معرفت و شناختمطالبی در مورد تشنجدرک تصویر و زبان های مخلتپیدایش زبانبیماری کروتز فیلد جاکوبزونیسومایدتقلید از طبیعتانگشت ماشه ایمغز فکر میکند مرگ برای دیشگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه باغبانی باعث کاهش جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تژن یا نقشه توسعه مغز و نقدست آسمانپرتوهای صادر شده از سیاهزبان و بیان نتیجه ساختمابیهوشی در بیماران دچار اتمرکز بر هدفانسان خطرناکترین موجودمغز انسان رو به کوچک تر ششباهت کیهان و مغزفاصله ها در مکانیک کوانتچالش هوشیاری و اینکه چرا جستجوی هوشیاری در مغز ماهوش احساسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها دی متیل فومارات(زادیوا)(از تکینگی تا مغز از مغز تکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار وابسته به شکلباور و کیهان شناسیآینه در اینهسفر تجهیزات ناسا به مریخ تو با همه چیز در پیوندیايندگان چگونه خواهند دیدمغز را از روی امواج بشناسطوفان زیباییتاثیر رو ح و روان بر جسمفرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هوشیاری و افسردگیمیدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز، از مغز کی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی بحثی در مورد حقیقت فضا و آیا یک، وجود داردسلسله مباحث هوش مصنوعیتوهم فضای خالیایا کوچک شدن مغزانسان النقش ویتامین K در ترمیم اسعلم در حال توسعهتبدیل سلولهای محافط به سقانونمندی و محدودیت عالمچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74ابزارهای دفاعی و بقای موهدف از خلقت رسیدن به ابزامانند آب باشداروی جدید میاستنی گراویازدواج های بین گونه ای، رکتاب طبیعت در قالب هندسهروش مقابله مغز با محدودیبدون پیر فلکآیا خداباوری محصول تکاملسینوریپا داروی ترکیبی ضدتوصیه های سازمان بهداشت اگر خواهان پیروزی هستینقش رژیم غذایی بر رشد و اعادت دادن مغز بر تفکرتسلیم شدن از نورون شروع ملیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت پنجماحیای بینایی نسبی یک بیموقتی تو از یاد گرفتن باز محل درک احساسات روحانیدر محل کار ارزش خودت را باصل بازخوردگل زندگیریسدیپلام تنها داروی تایبرخی یونها و مولکول های مآرامش و دانشسانسور از روی قصد بسیاری تکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقا از نخستین هماننمایش تک نفرهسوالات پزشکیتعذیه ی ذهنملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت سیزدهمادراک ما درک ارتعاشی است واقعیت های متفاوتمروری بر تشنج و درمان هایدرمان های اسرار آمیز در آبلندی در ذهن ما درک بلندیگاهی لازم است برای فهم و راز تغییربررسی بیماری التهابی رودافت هوشیاری به دنبال کاهسخن پاک و ثابتتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین هماننوار مغز مشاهده ی غیر مستجهل مقدسمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز انواکسن دیگری ضد کرونا از دمسمومیت دانش آموزان بی گدرمان جدید سرطانبه دنبال رستگاری باشزمان و صبربعد از کرونا دلخوشی بیهوامواجی که به وسیله ی ماشیسعی کن به حدی محدود نشویتاثیر کپسول نوروهرب بر تنیاز به آموزش مجازی دیجیجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب اراده آزوزوز گوشمطالعه ای بیان میکند اهددرک حقیقت نردبان و مسیری پیر شدن حتمی نیستبیماری گیلن باره و بیمارزونا به وسیله ویروس ابله تقویت استخوان در گرو تغذانگشت نگاری مغز نشان میدمغز قلبشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه تکامل مغزهای کنونیجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا، هیچ استاز تکینگی تا مغز از مغز تژن ضد آلزایمردستورالعمل مرکز کنترل بیپرسش و چستجو همیشه باقی ازبان و بیان، در سایه پیشربیوگرافیتمساح حد واسط میان مغز کوانسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدشباهت زیاد بین سلول هاي عفاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا حفره در مغزهوش احساسیمنشاء کوانتومی هوشیاری ادین اجباریاز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصباد و موجآیندهسفر دشوار اکتشافتو با باورهایت کنترل میشايا اراده آزاد توهم است یمغز زنان جوانتر از مغز مرطولانی ترین شبتاثیر روده بر مغزفساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تصویر از سیاهچالهحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هوشیاری کوانتومیمیدان های مغناطیسی قابل دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز، از مغز کیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتبحثی در مورد عملکرد لوب فآیا کیهان می تواند یک شبیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتوهم فضای خالی یا توهم فضایا این جمله درست است کسینقش ژنتیک در درمان اختلاعلم راهی برای اندیشیدن اتبر را بردارقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75ابعاد و نیازهای تکاملیهر چیز با هر چیز دیگر در تماه رجبداروی جدید برای میاستنی اسکار، لگوی هوشمندکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجابرنامه و ساختار پیچیده مآیا دلفین ها می تواند از سیگار عامل افزایش مرگ ومتوصیه های غیر دارویی در ساپی ژنتیکنقش رژیم غذایی در رشد و اعارضه جدید ویروس کرونا ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج لیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاحساس گذر سریعتر زمانویتنام نوعی کرونا ویروس محل درک احساسات روحانی ددر چه مرحله ای از خواب ، راصل علت و تاثیرگلوله ی ساچمه ایریشه های مشترک حیاتبرخی اثرات مضر ویتامین دآرامش و سکونسانسور بر بسیاری از حقایتکامل تکنولوژیابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردرپیامهای کاربرانتغییر الگوی رشد مغزی با زممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت ششمادغام میان گونه های مختلواقعیت و مجازمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان های بیماری آلزایمربلوغ چیستگاهی مغز بزرگ چالش استراست دستی و چپ دستیبررسی سیستم تعادلی بدن اافتخار انسانسختی ها رفتنی استتئوری جدید، ویران کردن گابزار بقا از نخستین هماننوار مغز ترجمه رخدادهای جهان فراکتالمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز انواکسن سرطانمسمومیت دانش آموزان، قمادرمان دارویی سرطان رحم بپوست ساعتی مستقل از مغز دبه زودی شبکه مغزی به جای زمان واقعیت است یا توهمبعد از کرونا دلخوشی بیهوامیوتروفیک لترال اسکلروشلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر سچیز جدید را بپذیرجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خدا موجود استاز نظر علم اعصاب اراده آزیک پیام منفرد نورون مغزی معماری، هندسه ی قابل مشادرک دیگرانپیشینیان انسان از هفت میبیماری آلزایمر، استیل کوزیباترین چیز در پیر شدنتقویت حافظه یا هوش مصنوعانتقال ماده و انرژیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشگفت زده و حیران باشتاثیر گیاهخواری بر رشد و چگونه جمعیت های بزرگ شکل جهشهای مفید و ذکاوتی که دجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدندان ها را مسواک بزنید تاز تکینگی تا مغز از مغز تژنها نقشه ایجاد ابزار هودغدغه نتیجه ی نادانی استآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان و تکلم برخی بیماریهبیوگرافیتنفس هوازی و میتوکندریانسانیت در هم تنیده و متصمغز ایندگان چگونه استشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملکفتون های زیستیچالش دیدگاه های سنتی در بحق انتخابهوش در طبیعتمهندسی ژنتیک در حال تلاش دین، اجباری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد درقیبی قدرتمند در برابر مباد غرور و سر پر از نخوت وآینده ی انسان در فراتر ازسفرنامه سفر به بم و جنوب تو باید نیکان را به دست بايا اراده آزاد توهم است یمغزهای کوچک بی احساسطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر فشار و قدرتنخستین روبات های زنده ی جحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از هوش، ژنتیکی است یا محیطیمیدان های کوانتومی خلادانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز، از مغز کیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خدابحثی درباره هوش و تفاوتهآیا گذشته، امروز وآینده سم زنبور ، کلیدی برای وارتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش گرمایش آب و هوا در همعلم ساختن برج های چرخانتحریک عمقی مغز در آلزایمقبل از آغازچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78ابعاد اضافه ی کیهانهر جا که جات میشه، جات نیماپروتیلینداروی جدید برای ای ال اساساس انسان اندیشه و باور کتابخانهروش هایی برای جلوگیری از برنامه ی مسلط ژنها در اختآیا دلفین ها میتوانند باسیاهچاله های فضایی منابعتوصیه هایی در مصرف ماهیابتدا سخت ترین استنقش زنجبیل در جلوگیری از عدم توقف تکامل در یک انداتشنج چیستلا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و یاحساسات کاذبویتامین E برای فعالیت صحمحدودیت چقدر موثر استدر ناامیدی بسی امید استاصل عدم قطعیت از کوانتوم گلوئونرژیم های غذایی و نقش مهم برخی اختلالات عصبی مثانهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوساهچاله ها تبخیر نمیشودتکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقا از نخستین همانچند جهانیسایتهای دیگرتغییر زودتر اتصالات مغزیمن کسی در ناکسی دریافتم همراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتادغام دو حیطه علوم مغز و واقعیت و انعکاسمرکز حافظه کجاستدرمان های جدید میگرنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاگذر زمان کاملا وابسته به رجزخوانی هایی که امروز ببررسی علل کمر درد در میانافراد آغاز حرکت خودشان رسرنوشتتا 20 سال آینده مغز شما به نوار مغز در فراموشی هاجهان قابل مشاهده بخش کوچمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انساواکسن سرطانمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان سرگیجه بدون نیاز بپوشاندن خود از نوربه زیر پای خود نگاه نکن بزمان پلانکتفکر قبل از کارامید نیکو داشته باش تا آنشلیک فراموشیتاثیر کپسول نوروهرب بر سچیزی منتظر شناخته شدنجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خدای رنگین کماناز واقعیت امروز تا حقیقتیک پیشنهاد خوب برای آسان معنی روزهدرک درست از خود و هوشیاریپیشرفت های جدید علوم اعصبیماری الزایمرزیباترین چیز در افزایش ستقویت سیستم ایمنیاندوه در دنیا استمغز مانند تلفن استشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه جمعیت های بزرگ شکل چگونه حافظه را قویتر کنیجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تژنها ، مغز و ارادهذهن ما از در هم شکستن منبآلودگی هوا و ویروس کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت چبیان ژن های اسکیزوفرنی دتنفس هوازی و میتوکندریانسانیت در برابر دیگرانمغز ابزار بقای برتر مادیشجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکفروتنی و غرورچاالش ها در تعیین منبع هوحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت نهممهربانی، شرط موفقیتدید تو همیشه محدود به مقداز تکینگی تا مغز از مغز تکنترل همجوشی هسته ای با هرموزی از نخستین تمدن بشربار بزرگ ایستادن بر دو پاآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب تو تغییر و تحولیای نعمت من در زندگیممغز، فقط گیرندهطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر فضای قلب منبع نبوغ استنرمش های مفید برای درد زاحکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از هیچ چیز همیشگی نیستمیدان بنیادین اطلاعاتدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز، از مغز کیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا پیدایش مغز از روی تصاسماگلوتید داروی کاهش دهنتوهم چیستایا بیماری ام اس (مولتیپنقش پیش زمینه ها و اراده علایم کمبود ویتامین E را تداوم مهم است نه سرعتقبل از انفجار بزرگچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82ابعاد بالاترهر حرکت خمیده می شود و هر ماجرای جهل مقدسداروی جدید برای دیابتاستفاده از مغز، وزن را کمکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آیا دست مصنوعی به زودی قاسیاهچاله ها، دارای پرتو توضیحی ساده در مورد هوش مابتدایی که در ذهن دانشمننقش زبان در سلطه و قدرت اعدم درکتشنج و حرکات شبه تشنجی قالاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و داخلاق و علوم اعصابویتامین E در چه مواد غذایمحدودیت های حافظه و حافظدر هم تنیدگی مرزها و بی ماصول انجام برخی نرمش ها دگمان میکنی جرمی کوچکی در رژیم های غذایی و نقش مهم برخی اصول سلامت کمرآزمون تجربی، راهی برای رسایه را اصالت دادن، جز فرتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانچند جهانیتغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت شصت و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش واقعیت خلا و وجود و درک ممرکز حافظه کجاستدرمان های جدید در بیماری بنی عباس، ننگی بر تاریخگذشته را دفن کنرحم مصنوعیبزرگ فکر کنافراد بی دلیل دوستدار تو سریع دویدن مهم نیستتا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری جهان موازی و حجاب هامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهاواکسن ضد اعتیادمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان سرگیجه بدون نیاز بپیموزایدبه سخن توجه کن نه گویندهزمان به چه دلیل ایجاد میشتفکر خلا ق در برابر توهم امید نجاتشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر کتامین در درمان پاچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خدایی که ساخته ی ذهن بشر از کجا آمده ام و به کجا مییک آلل ژنتیکی که از نئاندمعادله ها فقط بخش خسته کندرک عمیق در حیواناتپیشرفت در عقل است یا ظواهبیماری ای شبیه آلزایمر و زیر فشار کووید چه باید کرتلقین اطلاعات و حافظهاندوه دردی را دوا نمیکندمغز مادران و کودکان در زمشگفتی های زنبور عسلتاثیر احتمالی عصاره تغلیتاثیر ترکیبات استاتین (سنگاه محدود و تک جانبه، مشجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای مشترک بین انسان و وذهن چند جانبه نیازمند نگآلودگی هوا و پارکینسونزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیان حقیقتتنفس بدون اکسیژنانسان، گونه ای پر از تضادمغز ابزار برتر بقاشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض ناتوانی از درمان برخی ویحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت هفتمموفقیت هوش مصنوعی در امتدیدن خدا در همه چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تکنترل جاذبهرمز و رازهای ارتباط غیر کبار سنین ابزار هوشمندی اآیا فراموشی حتمی استسفرنامه سفر به بم و جنوب تو جهانی هستی که خودش را ای همه ی وجود منمغزتان را در جوانی سیم کشطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر قفس ذهننرمش های مفید در سرگیجهحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از هیچ وقت خودت را محدود به میدازولام در درمان تشنج دانشمندان روشی برای تبدیاز تکامل تا مغز از مغز تا کیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی دربحثی درباره هوش و تفاوتهآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیتوهم وجودایا بدون زبان میتوانیم تنقش آتش در رسیدن انسان بهعلایم کمبود ویتامین E را تداخل مرزها و صفات با بینقبرستان ها با بوی شجاعتنزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت چهلاتفاق و تصادفهرچیز با یک تاب تبدیل به ماجرای عجیب گالیلهداروی جدید ضد میگرناستفاده از هوش مصنوعی در کرونا چه بر سر مغز می آورروش جدید تولید برقبرین نت به جای اینترنتآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله و تکینگی ابتدایتیوتیکسن داروی ضد جنونابتذال با شعار دیننقش زبان در سلطه و قدرت اعسل طبیعی موثر در کنترل بتشنج عدم توازن بین نورون لایو دوم دکتر سید سلمان فهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و ساخلاق پایه تکامل و فرهنگویتامین کامخچه فراتر از حفظ تعادلدر هم تنیدگی کوانتومیاصول توسعه ی یک ذهن کاملگنجینه ای به نام ویتامین رژیم ضد التهابیبرخی بیماری ها که در آن بآزمون ذهنی گربه ی شرودینساخت شبکه عصبی مصنوعی با تکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت شصت و ششارتقا یا بازگشت به قبل ازوالزارتان داروی ضد فشار مرکز خنده در کجای مغز استدرمان های رایج ام اسبه قفس های سیاهت ننازگربه شرودینگر و تاثیر مشرحم مصنوعیبزرگ شدن مغز محدود به دورافزایش قدرت ادراکات و حسسریعترین کامپیوتر موجودتابوهای ذهنینوار مغزی روشی مهم در تشخجهان ما میتواند به اندازمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولواکسن علیه سرطانمسئولیت جدیددرمان سرگیجه بدون داروپیموزایدبوزون هیگز چیستزمان شگفت انگیزتفاوت مغز انسان و میمون هامید جدید بر آسیب نخاعیشناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی شبیه نور تو نیستجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت خسته نباشی بابااز کسی که یک کتاب خوانده یک جهش ممکن است ذهن انسانمعجزه های هر روزهدرگیری قلب در بیماری ویرپیشرفت ذهن در خلاقیت استبیماری ای شبیه ام اس مولتزیرفون داروی ضد ام استلاش ها برای کشف منابع جداندوهگین نباش اگر درب یا مغز چون ابزار هوش است دلیشانس یا تلاشفلج نخاعی با الکترودهای تاثیر تغذیه بر سلامت روانگاه انسان محدود به ادراجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدهن، بزرگترین سرمایهاز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای هوش ، کدامندذهن هوشیار در پس ماده ی مآلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیست تمرین ساده برای جلوتنها مانع در زندگی موارد انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز از بسیاری حقایق می گرشربت ضد خلطتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسناتوانی در شناسایی چهره حقیقت افرادهوش عاطفی قسمت پنجممولتیپل اسکلروز در زنان دیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز از مغز تکندر در بیماریهای التهابرمز پیشرفت تواضع است نه طبارداری بدون رحمآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب تو دی ان ای خاص ميتوکندريای آنکه نامش درمان و یادشمغزتان را در جوانی سیمکشطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر رژیم گیاهخواری بر قفس را بشکننرمشهای مهم برای تقویت عحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از هیچ کاری نکردن به معنی چیمکانیک کوانتومی بی معنی دانش، قفل ذهن را باز میکناز تکامل تا مغز، از مغز تکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویای شفافبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال توهم وجودایا تکامل هدفمند استنقش انتخاب از طرف محیط، نعلت خواب آلودگی بعد از خوتروس جریان انرژیقدم زدن و حرکت دید را تغینزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوبان اطلاعات و پلِ بینهز ذره، یک دنیاستماده ی تاریکداروی جدید ضد الزایمراستفاده از انرژی خلاکریستال هاروش صحبت کردن در حال تکامبرای یک زندگی معمولیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله ی تولید کنندهتیک و اختلال حرکتیابداع دی ان ای بزرگترین دنقش سجده بر عملکرد مغزعشق درونی به یگانگی خلقتتشویق خواندن به کودکانلبخند بزن شاید صبح فردا زهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال خواب فرد را مستعد ویتامین کا و استخوانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر هم تنیدگی کوانتومی و پاصول سلامت کمرگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرخی بیماری های خاص که بدآزمون ذهنی گربه شرودینگرساخت شبکه عصبی با الفبای تکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که ماننتغییرات آب و هوایی که به منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانحس و ادراک سی و هفتمارتوکين تراپی روشی جديد واکنش های ناخودآگاه و تقمرگ چیستدرمان های علامتی در ام اسبه مغز خزندگان خودت اجازگزیده ای از وبینار یا کنفرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربزرگ شدن تقریبا ناگهانی افزایش مرگ و میر سندرم کوسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر فکر بر سلامتنوار عصب و عضلهجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگوخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومواکسنی با تاثیر دوگانه امسئولیت در برابر محیط زیدرمان سرطان با امواج صوتپیچیدگی های مغزمگسبوزون هیگز جهان را از متلزنان باهوش ترتفاوت ها و تمایزها کلید بامید درمان کرونا با همانشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد ونکاتی در مورد تشنججهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53خطا در محاسبات چیزی کاملاز آغاز خلقت تا نگاه انسایک رژیم غذایی جدید، می تومعجزه ی چشمدرگیری مغز در بیماری کویپیشرفتی مستقل از ابزار هبیماری اسپینال ماسکولار زیرک ترین مردمتلاش هایی در بیماران قطع اندام حسی، درک از بخش هایمغز چگونه صداها را فیلتر شاهکار قرنشاهکار شش گوشفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر حرکات چشم بر امواج نگاه از بیرون مجموعهجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز تکینگی تا مغز از مغز تژنهای حاکم بر انسان و انسذهن تو همیشه به چیزی اعتقآملودیپین داروی ضد فشار زبان و شناخت حقیقت قسمت سبیش از نیمی از موارد انتقتنها در برابر جهاناهرام مصر از شگفتی های جهمغز به تنهایی برای فرهنگ شش مرحله تکامل چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستنادیدنی ها واقعی هستندحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت اولمواد کوانتومی جدید، ممکندژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچ از محیط نامناسبرمز بقای جهش ژنتیکیبازگشت از آثار به سوی خداآیا ما کالا هستیمسفری به آغاز کیهانتو در میانه ی جهان نیستی ایمپلانت مغزی کمک میکند مغط یک گیرنده استظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقلب و عقلچرا ماشین باید نتایج را پحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از هیچ کس مانند تو نگاه نمیکمکانیزمهای دفاعی در برابدائما بخواناز تکامل تا مغز، از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیماروان سالمبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیستوهم بی خداییایجاد احساساتنقش اتصالات بین سلولهای عماد الدین نسیمی قربانی تری فلوپرازینقدرت مردمنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هشتاتوسوکسیمایدهزینه ای که برای اندیشیدماده ی خالیداروی سل سپتاستفاده از سلول های بنیاکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک ببرای پیش بینی آینده مغز دآیا راهی برای رفع کم آبی سیاره ی ابلهانتیروفیبان موثر در سکته ی ابزار هوش در حال ارتقا ازنقش غذاها و موجودات درياعصب حقوق نورولووتشخیص ژنتیکی آتروفی های لحظات خوش با کودکانهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلال در شناسایی حروف و ویتامین کا در سبزیجاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فدر هم تنیدگی کوانتومی و داضطراب و ترسگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی ضد التهابیبرخی توجهات در ببمار پارآزادی عقیده، آرمانی که تساختن آیندهتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقا از نخستین هماننه به اعدامتغییرات تکاملی سر انسان منابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط میکروب روده و پارواکنش به حس جدیدمرگ و میر پنهاندرمان ژنتیکی برای نوآوریبه نقاش بنگرگزارش یک مورد جالب لخته ورساناها و ابر رساناها و عبزرگترین خطایی که مردم مافزایش سرعت پیشرفت علوم سرگردانیتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهجهان مرئی و نامرئیمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های بخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمستند جهان متصلدرمانهای بیماری پارکینسپیچیدگی های مغزی در درک زبی نهایت در میان مرزهازنجیرها را ما باید پاره کتفاوت ها را به رسمیت بشناامیدوار باش حتی اگر همه چشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه مولکول های دی ان ایجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخطا در محاسبات چیزی کاملاز انفجار بزرگ تا انفجار یکی از علل محدودیت مغز امدرگیری مغز در بیماران مبپاسخ گیاهان در زمان خوردبیماری اضطراب عمومیتلاشی برای درمان قطع نخاانرژی بی پایان در درون هرمغز ناتوان از توجیه پیدا