دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در وجود توست

مرکز اطلاعات(اطلاعات حقیقی و نه تصورات و توهمات زاییده از ادراکات حسی وحافظه ها و خاطره ها یا بیماری های روانی)، در مغز است یا در جای دیگر؟
سوالی با جوانب بسیار زیاد و طولانی- که میتواند جواب مثبت یا منفی داشته باشد. نگاه ما در ظرف ذهن ما پردازش و درک می شود و این نگاه، محدود به دیدن با چشم نیست بلکه هر تصور و برداشت را در برمی گیرد. رفتارهای ما هم نتیجه این برداشت و این تصور و این تصویرسازی در ذهن و واکنش زاییده از این تصورات است.
واقعیت(و نه حقیقت آنگونه که هست)آن چیزی است که می بینیم. اگر اندوخته اطلاعات و انبار داشته های ذهنی- که زیر بنای تصویر سازی های ماست- پرتر یا کم حجم تر شود چه میتوان گفت؟ آیا دو فرد با انبار اطلاعات متفاوت، تصویر سازی یکسانی از یک صحنه خواهند داشت؟
تصویر سازی یک صحنه، نتیجه جمع کردن حافظه ها و شناخت ها و تجربیات قبلی و اطلاعات دریافتی کنونی از آن صحنه به وسیله اندام های حسی است. یعنی همانطور که تصویر شکل گرفته در فردی نابینا یا بینا، مشابه نیست، تصویر سازی فردی با مجموعه ی حافظه های بسیار غنی با تصویر سازی کودکی با حافظه محدود، یکسان نخواهد بود. در فرد بالغ انتظار هست، در هر لحظه بیرون کشیدن یک حافظه خاص(چه مثبت یا منفی)از میان انبار وسیع حافظه، دشوار باشد؛ این در حالی است که در کودک، حافظه او در میان انبار کوچک حافظه ها ،در هر لحظه به سادگی استخراج می شود و این حافظه نقش مهمی درتصویر سازی بعدی دارد.
از آنجا که محیط رشد افراد، متفاوت است و تجربیات گوناگونی داشته اند و مهمتر از همه میزان وابستگی آنها به تجربیات مادی، متفاوت است؛ تجربیات مادی ای که در سطح معرفتی و شناختی، در قید زمان و مکان مادی است و به حوزه بعد از انفجار بزرگ(Big bang) محدود میشود و این محدودیت، از محرک ها و علت های قبل از انفجار بزرگ چشم پوشی میکند و حتی ممکن است دست به انکار آن، بزند- در حالی که انکار علت و محرک، کاری جز بی خردی نیست و عدم مطلق، هرگز نمی تواند چیزی را تولید کند-؛ این تجربیات و وابستگی های متفاوت، سبب تفاوت در تصویر سازی از یک صحنه خواهد شد.
مشکل بزرگ بشریت، تعمیم تصویرهای شخصی به تصویر کل کیهان است و این تعمیم دادن، محدود به دینداران(با تجربیات فرامادی) یا بی دین ها(با تجربیات محدود مادی)نیست. این مشکل بزرگ بشریت است. تصویر ذهن ما چه مذهبی یا غیرمذهبی، محدود به ادراکات و حافظه ها و ذهنیت های قبلی و تربیتی ماست و چون حافظه انسان، معمولا کوتاه مدت است و به دراز مدت، توجه کمتری دارد، این تصویر سازی بسیار محدود به حافظه هایی- که نهایتا از چند ماه گذشته فراتر نمی رود- چه بسا انسان را از ادراکات عمیق محروم کند.
مشکل تعمیم یافته ها بر همه چیز، انسان را در قفس تنگی اسیر میکند که امکان شناخت و معرفت بیشتر را می گیرد. تهمت زدن به دیگران و تکفیر و فاسق دانستن این و آن، و تلاش برای در سلطه گرفتن دیگران و سد و حد زدن بر فکر و اندیشه، چیزی است که در جهان امروز بسیار شاهد هستیم در حالی که یافته های جدید امروز، بر انسان در مورد افتادن در این عرصه تنگ، هشدار میدهد.
عرصه یافته های جدید فیزیک کوانتوم در عرصه اصل عدم قطعیت نسبت به موقعیت و سرعت حرکت هر ذره کوانتومی در هر زمان و تفسیر کپنهاگن و نقش ناظر در شکل دهی مسیر و تغییر رفتار ذرات کواتومی و نهایتا نظریه چند جهانیهیو اورت و نیز اصل ثابت شده تکامل، بر بستن فکر و اندیشه هشدار میدهد
و قدرت انسان در درک محدود جهان پیرامون او را بیان میکند
و از ناتوانی در درک بخش بزرگی از وقایعی که رخ میدهد؛ به خصوص وقایعی- که محدود به ابعاد کیهان مادی یعنی زمان و مکان نیست و به قبل از انفجار بزرگ(قبل وجودی و نه قبل زمانی) بر میگردد- پرده بر میدارد.
آزمون ذهنی گربه شرودینگر بیان میکند بدون ناظر، کیهانی(مرده یا زنده)قابل تصور نیست. گویا کیهان بدون ناظر، ماده خامی است که پردازشی روی آن انجام نشده است. به همین ترتیب خود ناظر، بدون وجود ناظر دیگری که آن را بنگرد، در قالبی خام و پردازش نشده قرار می گیرد و این فرایند، ادامه دارد تا به ناظر مطلق و بی نیاز از همه ناظرهای دیگر برسد(وجود مطلق و بی نهایتی که همه ناظرهای دیگر در وجود خود نیازمند به مشاهده و نظارت و وجود او هستند. اگر این ناظر، خودش برای وجود، نیازمند به ناظر دیگری باشد، این سیر تا بی نهایت، تسلسل می یابد و تسلسل تا بی نهایت، از نظر عقلی غیر ممکن است)

آنچه به اشیا هویت میدهد و آن را وارد صحنه وجود میکند، ناظری است که آن را در قالب خاصی پردازش کند و این ناظر یا مشاهده گر، اشیا را در محدوده سازگار با ذهن خود می پروراند. آنچه من و تو، در مورد خودمان تصور می کنیم، در حالی که ناظر دیگری بر ما ننگرد، یک احساس حقیقی و مطلق نیست یعنی وجود من و تو در ارتباط و شهادت از طرف ناظر دیگر- که در اینجا وجود خود ما در مرتبه بالاتر است- معنی می یابد.
میتوانیم بگوییم احساس ما در مورد خودمان، ناظر و وجود خود ما در مرتبه یا جهانی فراتر از جهان پایینی است.(وجود همان فرد در جهان یا مرتبه ای فراتر- میتوانیم آن را دریافتی از نظریه جهان های موازی و چند جهانی بدانیم.)
آنچه ما را از عدم، وارد وجود میکند، همین شهادت و پیوند با علت و ناظر وجود و شهادت آن، بر عدم با قابلیت وجود است.
هوشیاری یا consciousness اگر در قالب کیهان کنونی و تنگنای آن؛ چه در سطح سلول های عصبی یا مغز یا هر چیز مادی دیگر تفسیر شود، بدون آنکه ناظری از مرتبه بالاتر بر آن بنگرد و علت و محرک و مسبب و تاثیر گذار شاهد بر آن باشد، توهم یا عدمی است که موجود نیست بلکه عدمی با قابلیت وجود است و این قابلیت، در قالب معروف و مشهود شدن است. آنچه وارد وجود میکند، معروف و مشهود شدن است و این شهادت و معرفت، میتواند نه فقط شاهد و تاثیر گذار باشد بلکه بیافریند و از عدم، به وجود بیاورد.
گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در وجود توست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کریستال زمان(قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگنقش روی و منیزیم در سلامتانعطاف پذیری مکانیسمی علسرنوشتارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و دومیهمانهای ناخوانده عامل رویا و خبر از آیندهگالکانزوماب، دارویی جدیچند جهانیاینکه خانواده ات سالم باشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای اولین بار دانشمندانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هر حرکت خمیده می شود و هر خواندن ، یکی از شستشو دهنماده ی خالیپیموزایدروشهای نو در درمان دیسک باگر تلاش انسان امروز براضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج دوطرفه عصب 6 چشمویتامین دی گنجینه ای بزردقیق ترین تصاویر از مغز امرکز حافظه کجاستپرورش مغز مینیاتوری انساراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچالش دیدگاه های سنتی در بتاریخ همه چیز را ثبت کردهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصواکسن ایرانی کرونا تولیددانشمندان موفق به بازگردمشکلات بین دو همسر و برخیآیا هوش سریعی که بدون احسزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهر خوابیده ی مادهلایو دوم دکتر سید سلمان فوزوز گوشداروی جدید s3 در درمان ام مغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا جهان ذهن و افکار ما مزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزارهای بقای موجود زندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتومورها و التهاب مغزی عانظریه تکامل در درمان بیمجهان کاملی در اطراف ما پرمنابع انرژی از نفت و گاز کلرال هیدرات برای خواباندر سال حدود 7 میلیون نفر مغز بزرگ چالشهای پیش روآسيب میکروواسکولاریا آسسلولهای ایمنی القا کنندهاخلاق و علوم اعصاببیماری اضطراب عمومیتکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی الفاگوجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری کجاست قسمت کی غایب شدی تا نیازمند دلدرک نیازمند شناخت خویش انقش نظریه تکامل در شناساامید نیکو داشته باش تا آنسیاهچاله ی تولید کنندهارتوکين تراپی روشی جديد با تعمق در اسرار ابدیت و تئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت دوم)نقش روزه داری در سالم و جاولین مورد PML به دنبال تکسریعترین کامپیوتر موجودارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و سومیگرن سردردی ژنتیکی که برویا بخشی حقیقی از زندگی گامی در درمان بیماریهای چندین ماده غذایی که مانناینترنت بدون فیلتر ماهواشکل های متفاوت پروتئین هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر انتخاب از طرف محیط هرچیز با یک تاب تبدیل به خواب سالم عامل سلامتیمبانی ذهنی سیاه و سفیدپیچیدگی های مغزمگسروشهای شناسایی قدرت شنوااپی ژنتیکطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير چگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکفناوری هوش مصنوعی نحوه خویروس مصنوعیدلایلی که نشان میدهد ما بمرکز حافظه کجاستآلودگی هوا و ویروس کروناراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت ها و تمایزها کلید بچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های اسکیزوفرنی(جنوقانون مندی نقشه ژنتیکی مواکسن اسپایکوژندانشمندان نورون مصنوعی سمشکلات روانپزشکی پس از سآیا هشیاری کوانتومی وجودزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تمدن پیشرفته ی پیشینیانچرا خشونت و تعصبتظاهری از ماده است که بیدلبخند بزن شاید صبح فردا زیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی جدید میاستنی گراویمغز آیندگان چگونه است ؟آیا جهش های ژنتیکی، ویروزبان شناسی مدرن در سطح سلابزارهای بقای از نخستین به مغز خزندگان خودت اجازتوهم فضای خالی یا توهم فضهفت چیز که عملکرد مغز تو جهان دارای برنامهمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرددرمان های اسرار آمیز در آمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآسیب ها ناشی از آلودگی هوسلولهای بنیادی مصنوعی دراخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری بیش فعالیتکامل مادی تا ابزار هوشمهوش مصنوعی از عروسک های بحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت کیهان خود را طراحی میکنددرک و احساسنقش هورمون های تیروئید دامید درمان کرونا با همانسیاره ی ابلهانارتباط میکروب روده و پارباهوش ترین و با کیفیت تریتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمکریستال زمان(قسمت سوم)نقش رژیم غذایی بر رشد و ااولین مورد پیوند سر در انسرگیجه از شایعترین اختلااز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کتامین در درمان پاهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیستممیگرن شدید قابل درمان اسرویا تخیل یا واقعیتگامی در درمان بیماریهای چه زیاد است بر من که در ایایندرالشگفتی های زنبور عسلاز تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر احتمالی عصاره تغلیهزینه ای که برای اندیشیدخواب سالم عامل سلامتی و یمباحث مهم حس و ادراکپیچیدگی های مغزی در درک زروشی برای بهبود هوش عاطفابزار هوش در حال ارتقا ازطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملکفیلمی بسیار جالب از تغییویرایش DNA جنین انسان، بردنیای شگفت انگیز کوانتوممرکز خنده در کجای مغز استآلزایمرراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوت های بین زن و مرد فقناتوانی از درمان برخی ویتازه های بیماری پارکینسوقانون جنگلواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکمشکلات روانپزشکی در عقب آیا واکنش های یاد گرفته وزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتمدن بشری و مغز اخلاقیچرا در مغز انسان، فرورفتتغییر الگوی رشد مغزی با زلرزش ناشی از اسیب به عصبیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ضد میگرنمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان شناسی نوین نیازمند ابزارهای دفاعی و بقای موبه بالا بر ستارگان نگاه کتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هفت سین یادگاری از میراث جهان در حال نوسان و چرخشمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد ناشی از تنگی کانادرمان های بیماری آلزایمرمغز بزرگترین مصرف کننده آشنا پنداریسلسله مباحث هوش مصنوعیاختلال خواب فرد را مستعد بیماری تی تی پیتکامل مداومهوش مصنوعی از عروسک های بحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست قسمت کیهانِ هوشیارِ در حال یادرک احساسات و تفکرات دیگنقش هورمون زنانه استروژنامگا سه عامل مهم سلامتسیاره ابلهانارتباط ماده و انرژیبار بزرگ ایستادن بر دو پاتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و هفتحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن هوشیار در پس ماده ی مکشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش رژیم غذایی در رشد و ااولین هیبرید بین انسان و سربازان ما محققا غلبه می از نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دهممیدان مغناطيسي زمین بشر رویا حقی از طرف خداگاهی لازم است برای فهم و نهایت معرفت و شناخت درک عایا کوچک شدن مغزانسان الشاهکار قرناز تکینگی تا مغز و از مغز برخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر ترکیبات استاتین (سهزینه سنگین انسان در ازاخواب عامل دسته بندی و حفطمجموعه های پر سلولی بدن مپیوند مغز و سر و چالشهای روشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک مولکولها و ذرات در واقعیت فیزیکی، تابعی از دندان ها را مسواک بزنید تمرگ چیستآمارهای ارائه شده در سطح رابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز- از مغزتتفاوت های تکاملی در مغز وناتوانی در شناسایی چهره تبدیل تراکت صوتی مصنوعی قانون جنگلواکسن دیگر کرونا ساخته شدانشمندان ژنی از مغز انسمشاهده گر جدای از شیء مشاآیا یک، وجود داردزیباترین چیز در افزایش سابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتمدنی قدیمی در شمال خلیج چراروياها را به یاد نمی آتغییر زودتر اتصالات مغزیلرزش عضله یا فاسیکولاسیویک جهش ممکن است ذهن انسانداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای ایجاد تمدآیا خداباوری محصول تکاملزبان، وسیله شناسایی محیطاتفاق و تصادفبه خودت مغرور نشوتوهم چیستهم نوع خواری در میان پیشیجهان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد و علل آندرمان های جدید میگرنمغز حریص برای خون، کلید تآغاز فصل سرما و دوباره تکسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاختلال در شناسایی حروف و بیماری دویکتکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت اشیامنبع هوشیاری کجاست قسمت کیست کلوئید بطن سومدرک تصویر و زبان های مخلتنقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیاره ابلهانارتباط متقابل با همه ی حیبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذهن تو همیشه به چیزی اعتقکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش زنجبیل در جلوگیری از اولین تصویر در تاریخ از سسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت دوازدهممیدازولام در درمان تشنج رویاها از مغز است یا ناخوگاهی مغز بزرگ چالش استچهار میلیارد سال تکامل بایا این جمله درست است کسیشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر دوپامین و سروتونینهزاران سال چشم های بینا وخودآگاهی و هوشیاريمحل درک احساسات روحانیپیوند اندام از حیوانات بروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیک و هوشیاریواقعیت چیستدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمرگ و میر پنهانآن چیزی که ما جریان زمان راز تغییرابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوت های زبانی سرمنشا تنبرو و انرژی مداومتبدیل سلولهای محافط به سقانونمندی و محدودیت عالمواکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان پاسخ کوانتومی مشاهده آینده از روی مشاهآیا کیهان می تواند یک شبیزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقای موجود زنده از اسرار آفرینش در موجتمساح حد واسط میان مغز کوچراروياها را به یاد نمی آتغییر عمودی سر انسان از پلزوم سازگاری قانون مجازایک رژیم غذایی جدید، می توداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها می تواند از سفر نامه سفر به بم و جنوب اتوبان اطلاعات و پلِ بینبه زودی شبکه مغزی به جای توهمات و شناخت حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهش های ژنتیکی مفید در سامنابع انرژی از نفت و گاز کمردرد با پوشیدن کفش منادرمان های جدید در بیماری مغز در تنهایی آسیب میبینإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسم زنبور ، کلیدی برای واراختلال در شناسایی حروف و بیماری دیستروفی میوتونیتکامل ابزار هوش ، راه پر هوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت تنها چیزی است که شامنبع هوشیاری کجاست قسمت کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرک حقیقت نردبان و مسیری نقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشاسیر آفرینش از روح تا مغز ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببارداری بدون رحمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش زبان در سلطه و قدرت ااولین سلول مصنوعیسردرد و علتهای آناز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سوممکانیک کوانتومی بی معنی رویاهای پر رمز و حیرتی درگذر زمان کاملا وابسته به چهار ساعت پس از کشتار خوکایا ابزار هوشمندی یا مغز شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر دپاکین بر بیماری مهستي مادي ای که ما کوچکترخودآگاهی و هوشیاريمحل درک احساسات روحانی دپیوند سر آیا ممکن استريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میمرگ و میر بسیار بالای ناشآنچه واقعیت تصور میکنیم راست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانخاع ما تا پایین ستون فقرتداخل مرزها و صفات با بینقارچ بی مغز در خدمت موجودواکسن سرطاندانشمندان اولین سلول مصنمطالعه ای بیان میکند اهدآیا گذشته، امروز وآینده زیرفون داروی ضد ام اسابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین جهل و علم رو به پتغییرات منطقه بویایی مغزلزوم سازگاری قانون مجازایکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج توپیراماتمغز انسان برای شادمانی طآیا دلفین ها میتوانند باسفر به مریخ در 39 روزاتوسوکسیمایدبه زیر پای خود نگاه نکن بتوپیراماتهمیشه عسل با موم بخوریمجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرمان های رایج ام اسمغز را از روی امواج بشناسافت فشار خون ناگهانی در وسماگلوتید داروی کاهش دهناختلالات مخچهبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمکاهش التهاب ناشی از بیمادرک عمیق در حیواناتنقش گرمایش آب و هوا در همانواع سکته های مغزیسیستم تعادلی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری در کجاست؟ قذرات کوانتومی زیر اتمی قکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش زبان در سلطه و قدرت ااوکرلیزوماب داروی جدید شسردرد تنشناز نشانه ها و آثار درک شدبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سی و هشتممکانیزمهای دفاعی در برابرویای شفافگربه شرودینگر و تاثیر مشنوآوری ای شگفت انگیز دانایا بیماری ام اس (مولتیپشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی یونها و مولکول های متاثیر داروهای ضد التهاب هستی ما پس از شروعی چگال خورشید مصنوعیمحدودیت های حافظه و حافظپیوند سر، یکی از راه حلهاریواستیگمینابزار بقا از نخستین همانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض واقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میمرگ انتقال است یا نابود شآنزیم تولید انرژی در سلورجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنخستین تصویر از سیاهچالهتروس جریان انرژیقبل از آغازواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان تغییر میدان مغمعنی روزهآیا پیدایش مغز از روی تصازاوسکا درمان گوشرابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتنفس هوازی و میتوکندرینزاع بین علم و نادانی رو تغییرات آب و هوایی که به مقاومت به عوارض فشار خون یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان رو به کوچک تر شآیا دست مصنوعی به زودی قاسفر تجهیزات ناسا به مریخ اثر مضر مصرف طولانی مدت ربوزون هیگز چیستتوانایی مغز و دیگر اجزای همراهی نوعی سردرد میگرنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددرمان های علامتی در ام اسمغز زنان جوانتر از مغز مرافت هوشیاری به دنبال کاهسندرم کووید طولانیاختلالات حرکتی در انسانبیماریهای تحلیل عضلانی اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقیقت راستین انسان علم بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش دوپامین عامل بیماریدرگیری قلب در بیماری ویرنقش پیش زمینه ها و اراده انگشت ماشه ایسیستم دفاعی بدن علیه مغز ارتباط انسانی، محدود به بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری در کجاست؟(قذرات کوانتومی زیر اتمی قگل زندگینقش سجده بر عملکرد مغزايندگان چگونه خواهند دیدسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب یا نرووسبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و ششمما انسانها چه اندازه نزدروبات های ریز در درمان بیگزیده ای از وبینار یا کنفنوار مغز مشاهده ی غیر مستایا بدون زبان میتوانیم تشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دنوروز یا روز پایانیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم و هر کس تقوای خدا پیشه کنخانواده پایدارمخچه فراتر از حفظ تعادلپیام های ناشناخته بر مغز ریاضیات یک حس جدید استابزار بقا از نخستین همانعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسواقعیت و مجازدو سوی واقعیتمراحل ارتقای پله پله کیهآینده ی انسان در فراتر ازرساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز، از مغز تقلید از روی طبیعتنخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینقبل از انفجار بزرگواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی معادله ها فقط بخش خسته کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتنفس بدون اکسیژننزاع بین علم و جهل رو به پتغییرات تکاملی سر انسان مقابله با کرونا با علم اسیادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردمغز انسان رو به کوچکتر شدآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفر دشوار اکتشافاثرات فشار روحی شدیدبوزون هیگز جهان را از متلتوازن مهمتر از فعالیت زیهندسه ی پایه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز کنگره بین المللی سردرد ددرمان ژنتیکی برای نوآوریمغزهای کوچک بی احساسافراد آغاز حرکت خودشان رسندرم گیلن باره به دنبال اختلالات صحبت کردن در انبیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حقایق ممکن و غیر ممکنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاهش سن بیولوژیکی، تنها درگیری مغز در بیماری کوینقش آتش در رسیدن انسان بهانگشت نگاری مغز نشان میدسکته مغزیارتباط از بالا به پایین مبازخورد یا فیدبکتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع خواب و رویاذرات کوانتومی زیر اتمی قگلوئوننقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یسرعت فکر کردن چگونه استاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سیزدهمما انسانها چه اندازه نزدروح رهایینوار مغز در تشخیص بیماری ایا تکامل هدفمند استشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشخارق العاده و استثنایی بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلپیشینیان انسان از هفت میریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم مچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه سواری ورزشی سبک و مرز مرگ و زندگی کجاستآینده ی علم و فیزیک در60 ثرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنرمش های مفید برای درد زاتری فلوپرازینقدم زدن و حرکت دید را تغیوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روشی برای تبدیمعجزه ی علم در کنترل کرونآیا امکان بازسازی اندامهزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو یک معجزه اینسبت طلایی، نشانه ای به سثبت امواج الکتریکی در عصملاحظه های اخلاقی دربارهیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بمغز ایندگان چگونه استآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مفید قهوهبی نهایت در میان مرزهاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهندسه ی رایج کیهانجواب دانشمند سوال کننده منابع انرژی از نفت و گاز کنترل همجوشی هسته ای با هدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش قدرت ادراکات و حسسندرم پیریفورمیساختلالات عضلانی ژنتیکبیهوشی در بیماران دچار اتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکایروپاکتیک چیستدرگیری مغز در بیماران مبنقش انتخاب از طرف محیط، ناندوهگین نباش اگر درب یا سانسور از روی قصد بسیاری ارتباط بین هوش طبیعی و هوبازسازي مغز و نخاع چالشی بحتی علمی درباره تمایل بتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هفتممنحنی که ارتباط بین معرفرفتار اجتماعی انسان، حاصگمان میکنی جرمی کوچکی در نقش غذاها و موجودات درياايا اراده آزاد توهم است یشلیک فراموشیاز نظر علم اعصاب اراده آزبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت ششمما اکنون میدانیم فضا خالروزه داری متناوب، مغز را نوار مغزی روشی مهم در تشخایجاد احساساتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگخبر مهم تلسکوپ هابلمخچه ابزاري که وظیفه آن فپیشرفت های جدید علوم اعصریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند پیچیده ی خونرسانیواکنش های ناخودآگاه و تقديدن با چشم بسته در خواب مرز بین انسان و حیوان کجاآیا ممکن است موش کور بی مرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز روده تا مغزتقویت سیستم ایمنینرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع مقدرت انسان در نگاه به ابعوراپامیل در بارداریداروهای مصرفی در ام اسمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا انسان با مغز بزرگش اخزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستو یک جهان در مغز خودت هسنشانه های گذشته در کیهان جمجمه انسان های اولیهملاحظات بیهوشی قبل از جرژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رمغز ابزار بقای برتر مادیآیا راهی برای رفع کم آبی سفرنامه سفر به بم و جنوب اثرات مضر ماری جوانابی عدالتی در توزیع واکسن توسعه برخی شغل ها با هوش هندسه بنیادینجوسازی مدرنمنابع انرژی از نفت و گاز کندر در بیماریهای التهابدرمان تومورهای مغزی با امغزتان را در جوانی سیمکشافزایش مرگ و میر سندرم کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهااختراع جدید اینترنت کوانبیوگرافیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکار با یگانگی و یکپارچگیدرگیری مغزی در سندرم کوونقش اتصالات بین سلولهای انرژی تاریکسانسور بر بسیاری از حقایارتباط شگفت مغز انسان و فبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت هفدهممنشأ اطلاعات و آموخته ها رقیبی قدرتمند در برابر مگنجینه ای به نام ویتامین نقش غذاها و موجودات درياای نعمت من در زندگیمشلیک فراموشیاز واقعیت امروز تا حقیقتبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک سی و هفتمما با کمک مغز خود مختاريمگزارش یک مورد جالب لخته وروزه داری و بیمار ی ام اس نورون هاي مصنوعی می توانایرادهای موجود در خلقت بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدنیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس خدا موجود استمدل همه جانبه نگر ژنرالیپیشرفتی مستقل از ابزار هرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدینگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر رو ح و روان بر جسمفرایند تکامل و دشواری هاواکنش به حس جدیددی متیل فومارات(زادیوا)(مزایای شکلات تلخ برای سلآیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیماازدواج های بین گونه ای، رتلقین اطلاعات و حافظهنرمشهای مهم برای تقویت عتشنج چیستلمس کوانتومیورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای ام اسمغز قلبآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتو پیچیده ترین تکنولوژی نظام مثبت زندگیجنسیت و تفاوت های بیناییممانتین یا آلزیکسا یا ابژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز ابزار برتر بقاآیاما مقهور قوانین فیزیکسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزای پر سلولی بدن انسان بیمار 101 ساله، مبتلا به ستوصیه های سازمان بهداشت هندسه در پایه ی همه ی واکجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنابع بی نهایت انرژی در دکوچک شدن مغز از نئاندرتادرمان تشنجنقش قهوه در سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم سوپاپ ها یا ترانزیستورهاادامه بحث تکامل چشمبیوگرافیتکامل زبانهوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريزنانودرگیری مغزی در سندرم کوونقش تیروئید در تکامل مغزانرژی تاریک که ما نمی توساخت شبکه عصبی مصنوعی با ارتباط شگفت انگیز مغز انارتباط شگفت انگیز مغز انبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هجدهممهندسی ژنتیک در حال تلاش رموزی از نخستین تمدن بشرگویید نوزده و ایمنی ساکتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهای آنکه نامش درمان و یادششنا در ابهای گرم جنوب نیابرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک- قسمت بیست و پما تحت کنترل ژنها هستیم یگشایش دروازه جدیدی از طرروزه داری سلول های بنیادنورون های ردیاب حافظهاگر میدانی مصیبت بزرگتر شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحخطا در محاسبات چیزی کاملمدل های ریز مغز مینی برینپاسخ گیاهان در زمان خوردرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونانگاه انسان محدود به ادراتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرایند حذف برخی اجزای مغواکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا مغز تا بزرگسالی توسعزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاستفاده از مغز، وزن را کمتلاش هایی در بیماران قطع چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قالوب فرونتال یا پیشانی مغورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای تغییر دهنده ی سیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا احتمال دارد رویا از آزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتو جهانی هستی که خودش را نظریه ی تکامل در درمان بیجنسیت و تفاوت های بیناییمنابع انرژي پاک سرچشمه حژنها نقشه ایجاد ابزار هودر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز از بسیاری حقایق می گرآب زندگی است قسمت چهارمسفرنامه سفر به بم و جنوب اجزایی ناشناخته در شکل گبیماری های مغز و اعصاب و توصیه های غیر دارویی در سهوموارکتوس ها ممکن است دجدایی خطای حسی استمناطق خاصی از مغز در جستجکووید نوزده و خطر بیماری درمان جدید میگرن با انتی نقش مهاجرت در توسعه نسل اافسردگی و اضطراب در بیماسوپاپ ها یا ترانزیستورهااداراوون تنها داروی تاییبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکاربرد روباتهای ريز، در درگیری اعصاب به علت میتونقش حفاظتی مولکول جدید دانسان قدیم در شبه جزیره عساخت شبکه عصبی با الفبای ارتباط غیرکلامی بین انسابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت هشتممولتیپل اسکلروز در زنان رمز و رازهای ارتباط غیر کگوشه بیماری اتوزومال رسسنقشه های مغزی جدید با جزیایمپلانت مغزی کمک میکند شناخت و معرفت، و نقش آن دبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهاوکينگ پیش از مرگش رسالحساسیت روانی متفاوتماه رجبپمبرولیزوماب در بیماری چروش مقابله مغز با محدودینوروپلاستیسیتی چیستاگر نیروی مغناطیس نباشد شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توصیه ها برای واکسیچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج نخاعی با الکترودهای ویتامین E در چه مواد غذایخطا در محاسبات چیزی کاملمدیریت اینترنت بر جنگپختگی پس از چهل سالگي به رژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونانگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرد حساس از نظر عاطفی و بواکسن کووید 19 چیزهایی که دژا وو یا اشنا پنداریمسئول صیانت از عقیده کیسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاستفاده از هوش مصنوعی در تلاشی برای درمان قطع نخاچرا ویروس کرونای دلتا واتشنج عدم توازن بین نورون لوتیراستامورزش و میگرنداروهای ضد بیماری ام اس ومغز مادران و کودکان در زمآیا برای تولید مثل همیشه زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متو دی ان ای خاص ميتوکندرينظریه ی تکامل در درمان بیجهل مقدسمنابع انرژی از نفت و گاز ژنها ، مغز و ارادهدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز به تنهایی برای فرهنگ آب زندگی است قسمت اولسفری به آغاز کیهاناحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری گیلن باره و بیمارتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش مصنوعی می تواند بر احجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت کودک ایرانی که هوش او از درمان جدید کنترل مولتیپلنقش میدان مغناطیسی زمین الکتروتاکسی(گرایش و حرکسودمندی موجودات ابزی بر ادراک ما درک ارتعاشی است بیست تمرین ساده برای جلوتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب زیست شناسی باوردرختان اشعار زمیننقش حیاتی تلومر دی ان آ دانسان ها می توانند میدان ساختار شبکه های مغزی ثابسازگاری با محیط بین اجزاارتروز یا خوردگی و التهابحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجممواد کوانتومی جدید، ممکنرمز بقای جهش ژنتیکیگوشت خواری یا گیاه خوارینقص در تشخیص هیجانات عامایمپلانت نخاعی میتواند دشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف یکسان، در مسیرهای متخفاش با شیوع همه گیری جدیماپروتیلینپنج اکتشاف شگفت آور در موروش های صرفه جویی در ایجااگر نعمت فراموشی نبود بسششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی روش های تربیتی کودکچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج بل، فلجی ترسناک که آنویتامین کاخطر آلودگی هوامدارک ژنتیکی چگونه انسانپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرضیه ای جدید توضیح میدهواکسن کرونا و گشودن پنجردژاوو یا آشناپنداریمسئولیت جدیدآیا هوش مصنوعی می تواند نزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناستفاده از سلول های بنیاتلاشی تازه برای گشودن معچرا پس از بیدار شدن از خوتشخیص ژنتیکی آتروفی های لوزالمعده(پانکراس)مصنوعورزش بهترین درمان بیش فعداروی فامپیریدین یا نورلمغز چون ابزار هوش است دلیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزارهای پیشرفته ارتباط اطلاعاتی عمومی در مورد متولید مثل اولین ربات های نظریه ی ریسمانجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای مشترک بین انسان و ودر کمتر از چند ماه سوش جدمغز برای فراموشی بیشتر کآب زندگی است قسمت دومسقوط درون جاذبه ای خاص، چاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه آلزایمر و توضیحی ساده در مورد هوش مهوش مصنوعی و کشف زبان هایجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان میتوانند ناقل بی درمانهای بیماری پارکینسنقش محیط زندگی و مهاجرت دالگوبرداری از طبیعتسیلی محکم محیط زیست بر انادغام میان گونه های مختلبیش از نیمی از موارد انتقتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکتاب، سفری به تاریخدرد باسن و پا به دلیل کاهنقش خرچنگ های نعل اسبی درانسان جدید از چه زمانی پاستون فقرات انسان دو پا جلارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت بیست و چهموجود بی مغزی که می تواندرمز جهانگیلگمش باستانی کیستنقطه بی بازگشتاین پیوند نه با مغز بلکه شناسایی سلول های ایمنی ااز انفجار بزرگ تا انفجار برین نت به جای اینترنتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از تکامل مغزخلاصه ای از مطالب همایش مماجرای جهل مقدسپوست ساعتی مستقل از مغز دروش هایی ساده برای کاهش ااگر نعمت فراموشی نبود بسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلانکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خوابویتامین کا و استخوانخطرات هوش مصنوعیمروری بر تشنج و درمان هایپروژه ی ژنوم انسانیرژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهونگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاهخواری بر قلب و عقلواکسن کرونا از حقیقت تاتدگرگونی های نژادی و تغییمستند جهان متصلآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزندگی هوشمند در خارج از زابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگراستفاده از سلول های بنیاتلاشی جدید در درمان ام اسچرا بیماری های تخریبی مغتصویربرداری فضاپیمای آملیس دگرامفتامین یا ویاسورزش در کمر دردداروی لیراگلوتیدمغز چگونه صداها را فیلتر آیا تکامل و تغییرات ژنتیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزارهای بقا از نخستین هاعداد بینهایت در دنیای متولید پاک و فراوان انرژینظریه تکامل در درمان بیمجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای هوش ، کدامنددر آستانه ی موج پنجم کوویمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آب زندگی است قسمت سومسلول های بنیادی منابع و ااحساس گذر سریعتر زمانبیماری ای شبیه ام اس مولتتیوتیکسن داروی ضد جنونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت کودکان خود را مشابه خود تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش نگاه از پایین یا نگاهالتهاب شریان تمپورالسیاهچاله های فضایی منابعادغام دو حیطه علوم مغز و بیشتر کمردردها نیازی به تأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتکجای مغز مسئول پردازش تجدستورالعمل مرکز کنترل بینقش داروهاي مختلف معروف انسان عامل توقف رشد مغزذهن ما از در هم شکستن منبنقش ذهن و شناخت در حوادث انسانیت در هم تنیده و متصسخن پاک و ثابتارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت بیست و یکموجودات مقهور ژنها هستندروی و منیزیم در تقویت استگیاه خواری و گوشت خوار کدچند نرمش مفید برای کمردراینکه به خاطرخودت زندگی شواهدی از نوع جدیدی از حااز بحث های کنونی در ویروسبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهدف از خلقت رسیدن به ابزاخونریزی مغز در سندرم کووماده ی تاریکپیموزایدروش صحبت کردن در حال تکاماگر با مطالعه فیزیک کوانضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و چگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکفلج خواب چیستویتامین کا در سبزیجاتدفاع در برابر تغییر ساختمرکز هوشیاری، روح یا بدن پرواز از نیویورک تا لوس آراه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم نگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیقیچی ژنتیکیواکسن کرونا ساخته شده تودانش بی نهایتمشکلات نخاعیآیا هوش ارثی دریافتی از پزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمایل زیاد به خوردن بستنچرا حیوانات سخن نمی گوینتصادف یا قوانین ناشناختهلا اکراه فی الدینوزن حقیقی معرفت و شناختداروی تشنجی دربارداریمغز ناتوان از توجیه پیداآیا جنین انسان، هوشمندی زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزارهای بقا ازنخستین همبلندی در ذهن ما درک بلندیتولید سلولهای جنسی از سلنظریه تکامل در درمان بیمجهان کنونی و مغز بزرگتریمنابع انرژی از نفت و گاز ژنهای حاکم بر انسان و انسدر درمان بیماری مولتیپل مغز بزرگ چالش است یا منفعآزمون ذهنی گربه شرودینگرسلول عصبی شاهکار انطباق احساسات کاذببیماری اسپینال ماسکولار تکنولوژی جدید که سلول هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست قسمت کوری گذرای ناشی از موبایدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش نظام غذایی در تکامل مامیوتروفیک لترال اسکلروسیاهچاله و تکینگی ابتدایارتقا و تکامل سنت آفرینش با هوش مصنوعی خودکار روبتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست؟(قسمکرونا چه بر سر مغز می آور