دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حقیقت قربانی نزاع بین بی خدایان و مدعیان دینداری

حقیقت، قربانی نزاع بین بی خدایان و مدعیان دینداری
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #حقیقت #واقعیت #قربانی #توهم_بی_خدایی #احمد_الحسن #یمانی #توهم_دین #علمای_بی_عمل #آخرالزمان #فصل_ششم

https://youtu.be/hIBFw2uVztM

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هستی ما پس از شروعی چگال تاثیر ژنها بر اختلالات خدرگیری قلب در بیماری ویرآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر گیاه خواری بر رشد وروزه داری و بیمار ی ام اس آیا دست مصنوعی به زودی قانقش اتصالات بین سلولهای استخوان های کشف شده، ممککمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رانفجار و توقف تکاملی نشاچند جهانیبیهوش کردن در جراحی و بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان و شناخت حقیقت قسمت چفرگشت و تکامل تصادفی محض ای آنکه نامش درمان و یادشچگونه باغبانی باعث کاهش بحثی در مورد عملکرد لوب فحقیقت قربانی نزاع بین بی سیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از چرا بیماری های تخریبی مغبرخی بیماری های خاص که بدخواندن ، یکی از شستشو دهنسردرد و علتهای آنما انسانها چه اندازه نزداثرات مفید قهوههوش مصنوعی گوگل به کمک تشتلاش هایی در بیماران قطع ديدن با چشم بسته در خواب صرع و درمان های آنگنجینه ای به نام ویتامین مرکز حافظه کجاستارتوکين تراپی روشی جديد هوش احساسیتوصیه هایی در مصرف ماهیدر مانهای کمر دردعارضه جدید ویروس کرونا سپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر از نظر علم اعصاب اراده آزو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر کلام در آیات کلام بدرگیری مغز در بیماری کویآیا هوش سریعی که بدون احسمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تورزش در کمر دردتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش مقابله مغز با محدودیآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش حفاظتی مولکول جدید داصول سلامت کمرکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر درجه حرارت بر عملکراه پیروزی در زندگی چیستانواع سکته های مغزیچندین ماده غذایی که ماننبیوگرافیتشنج عدم توازن بین نورون زبان و شناخت حقیقت قسمت افراموش کارها باهوش تر هسایندرالچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت خواب و رویاسیاره ابلهانلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از چرا حیوانات سخن نمی گوینبرخی توجهات در ببمار پارخواب سالم عامل سلامتیسردرد تنشنما با کمک مغز خود مختاريماثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتلاشی برای درمان قطع نخادی متیل فومارات(زادیوا)(ضررهای مصرف شکر و قند بر گویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز خنده در کجای مغز استارتباط میکروب روده و پارهوش احساسیتوضیحی ساده در مورد هوش مدر چه مرحله ای از خواب ، رعدم توقف تکامل در یک انداپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیدااز آغاز خلقت تا نگاه انساوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرگیری مغز در بیماران مبآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز توزوز گوشتاثیر گیاه خواری بر رشد وروش های صرفه جویی در ایجاآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش حیاتی تلومر دی ان آ داضطراب و ترسکنگره بین المللی سردرد دتاثیر درجه حرارت بر عملکراست دستی و چپ دستیانگشت نگاری مغز نشان میدچه زیاد است بر من که در ایبیوگرافیتغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموشی همیشه هم بد نیستایا کوچک شدن مغزانسان الچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی درباره هوش و تفاوتهحقیقت راستین انسان علم بسیر آفرینش از روح تا مغز ممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از چرا حجم مغز گونه انسان دربرخی سلولهای عصبی در تلاخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد سکه ایما تحت کنترل ژنها هستیم یاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی الفاگوتلاشی تازه برای گشودن معدژا وو یا اشنا پنداریضررهای شکر بر سلامت مغزگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ انتقال است یا نابود شارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش عاطفی بیشتر در زنانتکامل چشمدر هم تنیدگی کوانتومی و پعسل طبیعی موثر در کنترل بپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی از انفجار بزرگ تا انفجار از تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرگیری اعصاب به علت میتوآیا واکنش های یاد گرفته ومغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاهخواری بر رشد و روش هایی ساده برای کاهش اآیا راهی برای رفع کم آبی نقش خرچنگ های نعل اسبی دراطلاعاتی عمومی در مورد مکنگره بین المللی سردرد دتاثیر رو ح و روان بر جسمرشته نوروایمونولوژی و نقاندوهگین نباش اگر درب یا چهار میلیارد سال تکامل ببیان ژن های اسکیزوفرنی دتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و شناخت حقیقت قسمت سفرایند تکامل و دشواری هاایا ابزار هوشمندی یا مغز چگونه حافظه را قویتر کنیبحثی درباره هوش و تفاوتهحمله ویروس کرونا به مغزسیستم تعادلی بدنمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از چرا در مغز انسان، فرورفتبرخی سيناپسها طی تکامل و خواب عامل دسته بندی و حفطسرعت فکر کردن چگونه استماه رجباجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک تا کتلاشی جدید در درمان ام اسدژاوو یا آشناپنداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سگوشت خواری یا گیاه خواریمراحل ارتقای پله پله کیهارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل ابزار هوش ، راه پر درمان های بیماری آلزایمرعصب حقوق نورولووپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟مغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین E برای فعالیت صحتاثیر کپسول نوروهرب بر سذهن چند جانبه نیازمند نگآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر انتخاب از طرف محیط روش صحبت کردن در حال تکامآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش داروهاي مختلف معروف اطلاعاتی عمومی در مورد مکندر در بیماریهای التهابتاثیر رژیم گیاه خواری بر رشد مغز علت تمایل انسان بانسان قدیم در شبه جزیره عچهار ساعت پس از کشتار خوکبیست تمرین ساده برای جلوتغییر عمودی سر انسان از پزبان، وسیله شناسایی محیطفرایند حذف برخی اجزای مغایا بیماری ام اس (مولتیپنگاه محدود و تک جانبه، مشبحثی درباره هوش و تفاوتهحوادث روزگار از جمله ویرسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آبررسي علل احتمالي تغيير خودآگاهی و هوشیاريشلیک فراموشیماپروتیلیناحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کتمایل زیاد به خوردن بستندانشمندان ژنی از مغز انسطی یکصد هزار سال اخیر هرچگیاه خواری و گوشت خوار کدمزایای شکلات تلخ برای سلارتباط انسانی، محدود به هوش عاطفی در زنان بیشتر اتکامل زباندرمان های جدید میگرنعضلانی که طی سخن گفتن چقدپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای ایجاد تمداز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایتاثیر کپسول نوروهرب بر سرقیبی قدرتمند در برابر مآیا امکان بازسازی اندامهمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تیافته های نوین علوم پرده تاثیر ترکیبات استاتین (سروشهای نو در درمان دیسک بآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش روزه داری در سالم و جبلندی در ذهن ما درک بلندیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر رژیم گیاه خواری بر زمین زیر خلیج فارس تمدنی انسان جدید از چه زمانی پانوار مغزی روشی مهم در تشخبیشتر کمردردها نیازی به تغییرات منطقه بویایی مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بایا بدون زبان میتوانیم تنگاه انسان محدود به ادرابحثی درباره هوش و تفاوتهحافظه و اطلاعات در کجاست سکته مغزیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از چراروياها را به یاد نمی آبررسی و اپروچ جدید بر بیمخودآگاهی و هوشیاريشنا در ابهای گرم جنوب نیکاهش التهاب ناشی از بیمامبانی ذهنی سیاه و سفیداخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک تا کتمدن قدیمی ای در جنوب ایردانشمندان روش هاي جدیدی ظهور امواج مغزی در مغز مصگالکانزوماب، دارویی جدیمسیر دشوار تکامل و ارتقاارتباط شگفت مغز انسان و فهوشیاری کوانتومیتکامل ساختار رگهای مغزی درمان های جدید در بیماری مقالاتپیوند سر، یکی از راه حلهامغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرتاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرآیا انسان با مغز بزرگش اخمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دتاثیر دپاکین بر بیماری مروشهای شناسایی قدرت شنواإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش رژیم غذایی بر رشد و ابه زودی شبکه مغزی به جای کووید نوزده و خطر بیماریتاثیر رژیم گیاه خواری بر زندگی هوشمند در خارج از زانسان عامل توقف رشد مغزنورون هاي مصنوعی می توانبا هوش مصنوعی خودکار روبتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکیایا تکامل هدفمند استنگاهی بر قدرت بینایی درابحثی درباره احساسات متفاحافظه و اطلاعات در کجاست سانسور از روی قصد بسیاری مولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از نزاع بین جهل و علم رو به پخانواده پایدارشناخت و معرفت، و نقش آن دکاهش دوپامین عامل بیماریمجموعه های پر سلولی بدن ماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک تا کتمدن بشری و مغز اخلاقیدانشمندان روشی برای تبدیعلم به ما کمک میکند تا موگامی در درمان بیماریهای مشکلات نخاعیارتباط شگفت انگیز مغز انهوش، ژنتیکی است یا محیطیتکامل شناخت انسان با کشفدرمان های رایج ام استاثیر ویتامین دی بر بیماپیشینیان انسان از هفت میپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز واکنش های ناخودآگاه و تقتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کآیا احتمال دارد رویا از آنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تیادآوری خواب و رویاتاثیر داروهای ضد التهاب روشی برای بهبود هوش عاطفافراد آغاز حرکت خودشان رنقش رژیم غذایی در رشد و ابوزون هیگز چیستکودک ایرانی که هوش او از تاثیر رژیم گیاهخواری بر زونا به وسیله ویروس ابله انعطاف پذیری مکانیسمی علنورون های ردیاب حافظهبار سنین ابزار هوشمندی اثبت امواج الکتریکی در عصسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مایرادهای موجود در خلقت بنگاهی بر توانایی اجزاي ببحثی درباره احساساتی غیرحافظه و اطلاعات در کجاستساخت شبکه عصبی با الفبایمواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از نزاع بین علم و نادانی رو بررسی سیستم تعادلی بدن اخدا موجود استشناسایی سلول های ایمنی اکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانیاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کتمساح حد واسط میان مغز کوداروهای مصرفی در ام اسعلایم کمبود ویتامین E را گامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیارتباط شگفت انگیز مغز انهیچگاه از فشار و شکست نترتئوری تکامل امروز در درمدرمان های علامتی در ام اسصفحه اصلیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا و خبر از آیندهآیا احتمال دارد رویا از آنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز- از مغز ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر داروی ضد تشنج سدیم روشی جدید در درمان قطع نخافزایش قدرت ادراکات و حسنقش زبان در سلطه و قدرت ابیماری های مغز و اعصاب و کودکان میتوانند ناقل بی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیزیباترین چیز در افزایش ساولین هیبرید بین انسان ونوروپلاستیسیتی چیستبارداری بدون رحمجمجمه انسان های اولیهسفرنامه سفر به بم و جنوب قانونمندی و محدودیت عالماگر نعمت فراموشی نبود بسناتوانی از درمان برخی ویبخش دیگری در وجود انسان هحس چشایی و بویاییموجود بی مغزی که می تواندابزارهای بقای موجود زندنزاع بین علم و جهل رو به پبررسی علل کمر درد در میانخطا در محاسبات چیزی کاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئکاربرد روباتهای ريزنانومحل درک احساسات روحانی داختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمتنفس هوازی و میتوکندریداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را گاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی پس از سارتباط غیرکلامی بین انساهاوکينگ پیش از مرگش رسالتئوری تکامل در پیشگیری و درمان ژنتیکی برای نوآوریسوالات پزشکیپیامهای کاربرانپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا بخشی حقیقی از زندگی آیا برای تولید مثل همیشه نقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز- از مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مافسردگی و اضطراب در بیمانقش زبان در سلطه و قدرت ابیماری گیلن باره و بیمارکودکان خود را مشابه خود تتاریخ همه چیز را ثبت کردهزیرفون داروی ضد ام اساولین مورد پیوند سر در اننوشیدن چای برای مغز مفید بازگشت از آثار به سوی خداجنسیت و تفاوت های بیناییسفرنامه سفر به بم و جنوب قارچ بی مغز در خدمت موجوداگر نعمت فراموشی نبود بسناتوانی در شناسایی چهره برنامه و ساختار پیچیده محس و ادراک (قسمت اول )ساخت شبکه عصبی مصنوعی با موجودات مقهور ژنها هستندابزارهای پیشرفته ارتباط نظام مثبت زندگیبزرگ شدن مغز محدود به دورخطا در محاسبات چیزی کاملشاهکار قرنکاربرد روباتهای ريز، در محدودیت های حافظه و حافظاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمتنفس هوازی و میتوکندریداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خوگاهی مغز بزرگ چالش استمشکلات روانپزشکی در عقب ارتروز یا خوردگی و التهاهاوکينگ پیش از مرگش رسالتا 20 سال آینده مغز شما به درمان جدید میگرن با انتی سایتهای دیگرپرورش مغز مینیاتوری انسامغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویا تخیل یا واقعیتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز- از مغزتژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش سجده بر عملکرد مغزبیماری ای شبیه آلزایمر و کوری گذرای ناشی از موبایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی زبان مشترک ژنتیکی موجودااولین تصویر در تاریخ از سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بازسازي مغز و نخاع چالشی جنسیت و تفاوت های بیناییسفری به آغاز کیهانقبل از انفجار بزرگاگر تلاش انسان امروز برانخاع ما تا پایین ستون فقربرین نت به جای اینترنتحس و ادراک (قسمت دوم )ساختار شبکه های مغزی ثابمیهمانهای ناخوانده عامل ابزارهای بقا از نخستین هنظریه تکامل در درمان بیمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی خطرات هوش مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان کجای مغز مسئول پردازش تجمخچه فراتر از حفظ تعادلاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی در کامپیوترهاتو دی ان ای خاص ميتوکندريداروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زباگذر زمان کاملا وابسته به مشاهده آینده از روی مشاهارزش حقیقی زبان قسمت اولهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرمانهای بیماری پارکینسآلزایمرمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاها از مغز است یا ناخوآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز، از مغز ژنها ، مغز و ارادهتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینالتهاب شریان تمپورالنقش غذاها و موجودات دريابیماری ای شبیه ام اس مولتکی غایب شدی تا نیازمند دلتبدیل سلولهای محافط به سزبان چهار حرفی حیات زمینفلج بل، فلجی ترسناک که آناولین سلول مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیبحتی علمی درباره تمایل بجهش های ژنتیکی مفید در ساسلولهای بنیادی مصنوعی درقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار هوش در حال ارتقا ازنخستین تصویر از سیاهچالهبرای پیش بینی آینده مغز دحس و ادراک قسمت چهارمسازگاری با محیط بین اجزامیگرن سردردی ژنتیکی که بابزارهای بقا ازنخستین همهفت چیز که عملکرد مغز تو بسیاری از بیماری های جدیدفاع در برابر تغییر ساختشبیه سازی سیستم های کوانکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه ، فراتر از حفظ تعادلادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتولید سلولهای جنسی از سلداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و گربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهارزش حقیقی زبان قسمت دومهدف از تکامل مغزتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرک فرد دیگر و رفتارهای ادرک و احساسآیا ممکن است موش کور بی ممغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویاهای پر رمز و حیرتی درآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش هورمون زنانه استروژنازدواج های بین گونه ای، رژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایامیوتروفیک لترال اسکلرونقش غذاها و موجودات دريابیماری بیش فعالیتری فلوپرازینزبان و کلمه حتی برای کسانفلج خواباوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه مغز پیش انسان یا همبحث درباره پیدایش و منشاجهش های ژنتیکی غیر تصادفسلسله مباحث هوش مصنوعیقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از نرمش های مفید در سرگیجهبرخی نکات از گاید لاین پرحس و ادراک قسمت پنجمسخن پاک و ثابتمیگرن شدید قابل درمان اسابزارهای بقای از نخستین هفت سین یادگاری از میراث تفاوت مغز انسان و میمون هدقیق ترین تصاویر از مغز اشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه ابزاري که وظیفه آن فاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتوانایی مغز و دیگر اجزای داروی جدید ضد میگرنعواملی که برای ظهور لغت اگزیده ای از وبینار یا کنفمغز فکر میکند مرگ برای دیارزش حقیقی زبان قسمت سومهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک احساسات و تفکرات دیگآیا ما تنها موجودات زنده مغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر گیاه خواری بر رشد ورویای شفافآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقش ژنتیک در درمان اختلااستفاده از هوش مصنوعی در ژنهای هوش ، کدامندتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم امید درمان کرونا با هماننقش غذاها و موجودات دريابیماری تی تی پیتری فلوپرازینزبان و بیان نتیجه ساختمافلج خواب چیستايندگان چگونه خواهند دیدچگونه هموساپينس بر زمین بحثی در مورد نقش ویتامينجهشهای مفید و ذکاوتی که دسم زنبور ، کلیدی برای وارلوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از نرمشهای مهم برای تقویت عبرخی اثرات مضر ویتامین دحس و ادراک قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودمیدان مغناطيسي زمین بشر ابزارهای دفاعی و بقای موهمیشه عسل با موم بخوریمتفاوتهای جنسیتی راهی برادلایلی که نشان میدهد ما بشباهت زیاد بین سلول هاي عکشف مکانیسمی پیچیده در بمدارک ژنتیکی چگونه انسانادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی درمانگر کامپیتوازن مهمتر از فعالیت زیداروی ضد تشنج با قابليت تعوارض ازدواج و بچه دار شدگزارش یک مورد جالب لخته ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز نشانه ها و آثار درک شدهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر نگاه انسان بر رفتادرک تصویر و زبان های مخلتآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر گیاه خواری بر رشد وروبات های ریز در درمان بیآیا خداباوری محصول تکاملنقش آتش در رسیدن انسان بهاستیفن هاوکینگ در مورد هکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامگا سه عامل مهم سلامتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیماری ضعف عضلات نزدیک بتسلیم شدن از نورون شروع مزبان و بیان، در سایه پیشرفیلمی بسیار جالب از تغییايا اراده آزاد توهم است یچگونه آن شکری که می خوریمبحثی جالب درباره محدودیتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسودمندی موجودات ابزی بر لبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از چرا مغزهای ما ارتقا یافت برخی اختلالات عصبی مثانهحساسیت روانی متفاوتسرگیجه از شایعترین اختلامکانیزمهای دفاعی در براباثر مضر مصرف طولانی مدت رهوموارکتوس ها ممکن است دتقلید مرحله ای نسبتا پیشدندان ها را مسواک بزنید تشش مرحله تکامل چشمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمروری بر تشنج و درمان هایادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتوسعه برخی شغل ها با هوش داروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکگشایش دروازه جدیدی از طرمغز مادران و کودکان در زماز نظر علم اعصاب یا نرووسهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر ویتامین دی بر بیمادرک عمیق در حیواناتآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد وروح رهاییآیا دلفین ها می تواند از نقش انتخاب از طرف محیط، ناستیفن هاوکینگ در تفسیر کمردرد و علل آنتاثیر درجه حرارت بر عملکراه های جدید برای قضاوت رامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقص در تشخیص هیجانات عامبیماریهای تحلیل عضلانی اتشنج چیستزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیکدانان ماشینی برای تايا اراده آزاد توهم است یچگونه انتظارات بر ادراک بحثی در مورد نقش کلسیم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریسیاهچاله و تکینگی ابتدایلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقای موجود زنده از چرا پس از بیدار شدن از خوبرخی بیماری ها که در آن بخلاصه ای از مطالب همایش مسردرد میگرن در کودکانما انسانها چه اندازه نزداثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی می تواند بر احتلقین اطلاعات و حافظهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجششمین کنگره بین المللی سکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرکز هوشیاری، روح یا بدن ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتوصیه های غیر دارویی در سداستانها و مفاهیمی اشتباعامل کلیدی در کنترل کارآپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیاز نظر علم اعصاب اراده آزهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر ویروس کرونا بر مغز