دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ماده ی تاریک

[ Album ]
فراتر از زمان و مکان
آنها همه می پرسند: ماده ی سیاه، چیست؟و می پرسند ماده ی سیاه، کجاست؟ولی هیچ کس نمی پرسد: ماده ی سیاه چگونه است؟
حس و ادراک قسمت بیست و نهم
دانش، عادت داشته است ادعا کند جهان را خیلی خوب می شناسد. ولی اکنون میگوید 95% جهان برای علم ناشناخته است. هر کس در آزموش علمی نمره ی 5% بگیرد اجازه ندارد در دانش وارد بشود. با این حال کسانی که بنده ی علم گرایی هستند اعتقاد دارند آنها مجاز هستند در مورد واقعیت طبیعت- با وجود اینکه 95% رمان طبیعت، نارسا است- اظهار عقیده کنند. آنها در حقیقت چیزی نمی دانند. حتی 5% دانش تصوری آنها پوچ است زیرا 95% باقیمانده، مگر به صورت استثنایی غیرمحتمل است دفاعی از 5% داشته باشد.
دانش یک سیستم پنیر سوییسی است. دانش پر از حفره و گودال است. در دانش در هر جا به طور مداوم، حفره و سوراخ ایجاد میشود؛ مانند جوندگان در حال بیرون پریدن از کشتی به گل نشسته!( Thomas Stark, Extra Scientiam Nulla Salus: How Science Undermines Reason
“Science used to claim it understood the universe fairly well. Now it says that 95% of the universe is unknown to science. Anyone who scor


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ناتوانی از درمان برخی ویبیماری اضطراب عمومیهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخامواد کوانتومی جدید، ممکنشناسایی سلول های ایمنی اتاثیر گیاهخواری بر رشد و کنفرانس تشنج هتل کوثر اصآنزیم تولید انرژی در سلوجهشهای مفید و ذکاوتی که ددفاع از پیامبراولین دروغمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدردی که سالهاست درمان نشبیان حقیقتقلب روباتیکزبان چهار حرفی حیات زمیننرمش های مفید در سرگیجههوشیاری و افسردگیتنها در برابر جهانمکانیک کوانتومی بی معنی شاید درست نباشدتاثیر درجه حرارت بر عملککی غایب شدی تا نیازمند دلآیا هشیاری کوانتومی وجودجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و اینکه به خاطرخودت زندگی نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت از آثار به سوی خداقدرت انسان در نگاه به ابعسفر فقط مادی نیستنزاع بین جهل و علم رو به پهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو دی ان ای خاص ميتوکندريماده ی تاریکصبر بسیار بایدتاثیر رژیم گیاه خواری بر کتاب طبیعت در قالب هندسهآیا جهش های ژنتیکی، ویروحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان نورون مصنوعی ساگر نیروی مغناطیس نباشد نقش سجده بر عملکرد مغزاز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و واقعیتبحثی درباره هوش و تفاوتهلرزش ناشی از اسیب به عصبسلولهای ایمنی القا کنندههفت چیز که عملکرد مغز تو وقتی تو از یاد گرفتن باز توهم وجودمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعقل مجادله گرتحریک عمقی مغز در آلزایمگل زندگیآتش منبع انرژیحس و ادراک (قسمت دوم )اثرات فشار روحی شدیدداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانچند روش ساده برای موفقیتاستفاده از سلول های بنیاروزه داری سلول های بنیادبرای پیش بینی آینده مغز دمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهندسه ی پایه ایواقعیت های متفاوتتیوتیکسن داروی ضد جنونمرگ چیستعوامل ایجاد لغت انسانی و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج گاهی لازم است برای فهم و إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت هجدهماختلالات حرکتی در انسانداستانها و مفاهیمی اشتبانوار مغزی روشی مهم در تشخاطلاع رسانی اینترنتیریه زغالیبرخی توجهات در ببمار پارمناطق خاصی از مغز در جستجسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن دیگری ضد کرونا از دتکامل داروینی هنوز در حامسئولیت در برابر محیط زیغم بی پایانپول و عقیدهتغییر الگوی رشد مغزی با زالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت سی و هشتمارتباط چاقی و کاهش قدرت بدر آستانه ی موج پنجم کوویچیزی شبیه نور تو نیستبه نقاش بنگرراه بی شکستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسادیسم یا لذت از آزار دادوزوز گوشتاول کف پا و حقیقتپیر شدن حتمی نیستجهان فراکتالانقراض را انتخاب نکنیدخلاصه ای از درمان های جدیمغز چگونه صداها را فیلتر از مخالفت بشنودرمان جدید میگرن با انتی فلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه محدود و تک جانبه، مشبی هیچ می ایی و بی هیچ میرهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرنژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر کتامین در درمان پاپرتوهای صادر شده از سیاهجهان پیوستهخانه ی تاریکانسان یک کتابخانه استمغز از بسیاری حقایق می گراز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک کنیم ما همه یکی هستیمفرایند تکامل و دشواری هازندگی زمینی امروز بیش از فرایند حذف برخی اجزای مغزندگی زودگذرناتوانی در شناسایی چهره بیماری بیش فعالیهوش در طبیعتتلاشی تازه برای گشودن معموجود بی مغزی که می تواندشواهدی از نوع جدیدی از حاتاثیر انتخاب از طرف محیط کنگره بین المللی سردرد دآینه در اینهجوانان وطندفاع در برابر تغییر ساختاولین سلول مصنوعیمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرس گرفتن از شکست هابیست تمرین ساده برای جلوقلب را نشکنزبان نیاز تکاملی استنرمشهای مهم برای تقویت عهوشیاری کوانتومیتنهایی رمز نوآوری استمکانیزمهای دفاعی در برابشب سیاه سحر شودتاثیر درجه حرارت بر عملککیهان خود را طراحی میکندآیا واکنش های یاد گرفته وحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهاینکه خانواده ات سالم بانقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبازگشت به ریشه های تکاملقدرت ذهنسفر نامه سفر به بم و جنوب نزاع بین علم و نادانی رو هر چیز با هر چیز دیگر در تتو در میانه ی جهان نیستی ماده ی خالیصرع و درمان های آنتاثیر رژیم گیاه خواری بر کتاب، سفری به تاریخآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از دانشمندان یک فرضیه رادیکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و کابوسبحثی درباره احساسات متفالرزش عضله یا فاسیکولاسیوسلولهای بنیادی مصنوعی درهفت سین یادگاری از میراث ویتنام نوعی کرونا ویروس توهم بی خداییمخچه ابزاري که وظیفه آن فعقلانیت بدون تغییرتداوم مهم است نه سرعتگلوله ی ساچمه ایآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت 67اثرات مفید قهوهداروی جدید ALSابزار بقا از نخستین همانچندین ماده غذایی که مانناستیفن هاوکینگ در مورد هروزهای بد باقی نمیماندبرای اولین بار دانشمندانمنابع انرژی از نفت و گاز سوخت هیدروژنی پاکهندسه ی رایج کیهانواقعیت و مجازتیک و اختلال حرکتیمرگ و میر پنهانعواملی که برای ظهور لغت اتشنج چیستگاهی مغز بزرگ چالش استافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت هشتماختلالات صحبت کردن در اندخالت در ساختار ژنهانوار عصب و عضلهاطلاعات حسی ما از جهان، چریواستیگمینبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشواکسن سرطانتکامل داروینی هنوز در حامستند جهان متصلغم بی پایانپوست ساعتی مستقل از مغز دتغییر زودتر اتصالات مغزیالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت سی و ششمارتباط هوش ساختار مغز و ژدر درمان بیماری مولتیپل نکاتی در مورد تشنجبه نادیدنی ایمان بیاوررابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسازگاری با محیط بین اجزایک پیام منفرد نورون مغزی تابوهای ذهنیپیشینیان انسان از هفت میجهان قابل مشاهده بخش کوچانواع سکته های مغزیخم شدن فضا-زمانمغز ناتوان از توجیه پیدااز نخستین همانند سازها تدرمان جدید کنترل مولتیپلفناوری هوش مصنوعی نحوه خزمین در برابر عظمت کیهاننگاه انسان محدود به ادرابی ذهن و بی روحهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد میگرن در کودکانژن ضد آلزایمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرسش و چستجو همیشه باقی اجهان پر از چیزهای اسرار آخانواده پایدارانسان باشمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکنیکی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگفراتر از دیوارهای باورزندگی سلول در بدن، جدای انادیدنی ها واقعی هستندبیماری تی تی پیهوش عاطفی قسمت 11تلاشی جدید در درمان ام اسموجودات مقهور ژنها هستندشواهدی از دنیسوان(شبه نئتاثیر احتمالی عصاره تغلیکنگره بین المللی سردرد دآیندهجوانان وطندقیق ترین تصاویر از مغز ااوکرلیزوماب داروی جدید شنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدست کردن در گوشبیش از نیمی از موارد انتققیچی ژنتیکیزبان و کلمه حتی برای کسانچرا ماشین باید نتایج را پهوش، ژنتیکی است یا محیطیتنبیه چقدر موثر استما انسانها چه اندازه نزدشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر درجه حرارت بر عملککیهانِ هوشیارِ در حال یاآیا یک، وجود داردحق انتخابابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب اینترنت بدون فیلتر ماهوانقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهبازخورد یا فیدبکقدرت عشقسفر به مریخ در 39 روزنزاع بین علم و جهل رو به پهر جا که جات میشه، جات نیتوقف؛ شکستماده ای ضد التهابیضرورت زدودن افکارتاثیر رژیم گیاهخواری بر کتابخانهآیا خداباوری محصول تکاملحوادث روزگار از جمله ویرابزارهای پیشرفته ارتباط دانشمندان ژنی از مغز انساگر نعمت فراموشی نبود بسنقش غذاها و موجودات دريااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا و خبر از آیندهبحثی درباره احساساتی غیرلزوم سازگاری قانون مجازاسلام تا روشناییهم نوع خواری در میان پیشیویتامین E برای فعالیت صحتوهم تنهاییمخچه تاثیر گذار بر حافظهعقیده ی بی عملتداخل مرزها و صفات با بینگلوئونآرامش و دانشحس و ادراک قسمت 74اثرات مفید روزه داریداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین هماننه به اعداماستیفن هاوکینگ در تفسیر روزهای سختبرای تمدن سازی، باید در بمنابع انرژی از نفت و گاز سودمندی موجودات ابزی بر هندسه بنیادینواقعیت و انعکاستیروفیبان موثر در سکته ی مرگ و میر بسیار بالای ناشعوارض ازدواج و بچه دار شدتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگذر زمان کاملا وابسته به افت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت پنجماختلالات عضلانی ژنتیکدر مانهای کمر دردنوار عصب و عضلهاطلاعاتی عمومی در مورد مریاضیات یک حس جدید استبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست قسمت سیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی الفاگوواکسن سرطانتکامل داروینی هنوز در حامشکل از کجاستغیرقابل دیدن کردن مادهپوشاندن خود از نورتغییر عمودی سر انسان از پالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت سیزدهممعنی روزهارتباط پیوسته ی جهاندر سال حدود 7 میلیون نفر چگونه مولکول های دی ان ایبه هلال بنگررادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم با شعار قانون بدترین یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر فکر بر سلامتپیشرفت های جدید علوم اعصجهان موازی و حجاب هاانگشت ماشه ایخونریزی مغز در سندرم کوومغز و اخلاقاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید ای ال اس، توفرفیلمی بسیار جالب از تغییزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه از بیرون مجموعهبی شرمیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد و علتهای آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرسشگری نامحدودجهان پر از چیزهای جادویی خار و گلانسان جدید از چه زمانی پامغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز و از مغز درک تصویر و زبان های مخلتدرک حقیقت نردبان و مسیری فرد موفقزندگی، مدیریت انرژینادانی در قرن بیست و یکم،بیماری دویکهوش عاطفی قسمت نهمتمایل زیاد به خوردن بستنموسیقی نوشیشه ی بازالتی و سیلیکونتاثیر ترکیبات استاتین (سکنترل همجوشی هسته ای با هآینده ی انسان در فراتر ازجواب دانشمند سوال کننده دل به دریا بزنايندگان چگونه خواهند دیدنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تدست آسمانبیشتر کمردردها نیازی به قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزبان و بیان نتیجه ساختماچرا مغز انسان سه هزار سالهیچ چیز همیشگی نیستتهدیدهای هوش مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر درجه حرارت بر عملککیست هیداتید مغزآیا کیهان می تواند یک شبیحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(ایندرالنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار وابسته به شکلبازسازي مغز و نخاع چالشی قضاوت ممنوعسفر تجهیزات ناسا به مریخ نسبیت عام از زبان دکتر برهر حرکت خمیده می شود و هر تولید مثل اولین ربات های ماده، چیزی نیستضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکجای مغز مسئول پردازش تجآیا دلفین ها می تواند از حکمت الهی در پس همه چیزابزارهای بقا از نخستین هدانشمندان پاسخ کوانتومی اگر با مطالعه فیزیک کواننقش غذاها و موجودات دريااز تکامل تا مغز، از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی بخش فراموش شده ی حافظهلزوم سازگاری قانون مجازاسلاح و راهزنیهمه چیز موج استویتامین E در چه مواد غذایتوهم جداییمدل همه جانبه نگر ژنرالیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تروس جریان انرژیگمان میکنی جرمی کوچکی در آرامش و سکونحس و ادراک قسمت 75اثرات مضر ماری جواناداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین هماننه جنگ و نه خونریزیاستخوان های کشف شده، ممکروش مقابله مغز با محدودیبرای خودآگاه بودن تو بایمنابع انرژی از نفت و گاز سی و سه پل اصفهانهندسه در پایه ی همه ی واکواقعیت خلا و وجود و درک متکنولوژی جدید که سلول هامرگ انتقال است یا نابود شعید نوروز مبارکتشنج عدم توازن بین نورون گذشته را دفن کنافتخار انسانحس و ادراک قسمت پنجاهاختراع جدید اینترنت کواندر محل کار ارزش خودت را بنوبت کودکاناطلاعاتی عمومی در مورد مریسدیپلام تنها داروی تایبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست قسمت سکوت و نیستیواکسن ضد اعتیادتکامل زبانمشکلات نخاعیغرور و علمپیموزایدتغییرات منطقه بویایی مغزامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک قسمت ششممعادله ها فقط بخش خسته کنارتباط انسانی، محدود به درمان های اسرار آمیز در آچگونه میتوان با قانون جنبه کدامین گناه کشته شدندراز تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستم، بی پاسخ نیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیشرفت در عقل است یا ظواهجهان ما میتواند به اندازانگشت نگاری مغز نشان میدخواندن ، یکی از شستشو دهنمغز و اخلاقاز نخستین همانند سازها تدرمان جدید سرطانفیزیک مولکولها و ذرات در زمان چیستنگاه از دور و نگاه از نزدبی عدالتی در توزیع واکسن هوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد تنشنژنها ، مغز و ارادهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآلودگی هوا چالش قرن جدیدجهان دارای برنامهخارق العاده و استثنایی بانسان خطرناکترین موجودمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدرک دیگرانفرد یا اندیشهزونیسومایدنازوکلسینبیماری دیستروفی میوتونیهوش عاطفی قسمت هفتمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرموسیقی هنر مایع استشکل های متفاوت پروتئین هتاثیر تغذیه بر سلامت رواکنترل جاذبهآینده ی علم و فیزیک در60 ثجوسازی مدرندلایلی که نشان میدهد ما بايا اراده آزاد توهم است ینقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تدستورالعمل مرکز کنترل بیبا هوش مصنوعی خودکار روبقانون مندی نقشه ژنتیکی مزبان و بیان، در سایه پیشرچرا مغزهای ما ارتقا یافت هیچ وقت خودت را محدود به تو یک معجزه ایما اکنون میدانیم فضا خالشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومآیا گذشته، امروز وآینده حقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقای موجود زنده از دین اجباریایا کوچک شدن مغزانسان النقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز- از مغز رفتار اجتماعی انسان، حاصبحتی علمی درباره تمایل بقطار پیشرفتسفر دشوار اکتشافنسبت ها در کیهانهرچیز با یک تاب تبدیل به تولید یا دریافت علمماده، چیزی بیش از یک خلا ضررهای شکر بر سلامت مغزتاریک ترین بخش شبکرونا چه بر سر مغز می آورآیا دلفین ها میتوانند باحافظه میتواند بزرگترین دابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان اولین سلول مصناگر تلاش انسان امروز برانقش غذاها در کاهش دردهای از روده تا مغزرویا تخیل یا واقعیتبخش های تنظیمی ژنوملزوم عدم وابستگی به گوگل سلسله مباحث هوش مصنوعیهمه چیز در زمان مناسبویتامین کاتوهم جدایی و توهم علممدل هولوگرافیک ژنرالیزهعلم و روحتری فلوپرازینگنجینه ای به نام ویتامین آرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت 78اجزای پر سلولی بدن انسان داروی جدید برای میاستنی ابزار بقا از نخستین همانچه زیاد است بر من که در ایاستروژن مانند سپر زنان دروش های صرفه جویی در ایجابرای زندگی سالم، یافتن تمنابع انرژی از نفت و گاز سیلی محکم محیط زیست بر انهندسه زبانِ زمان استوالزارتان داروی ضد فشار تکنولوژی جدید که سلول هامرگ تصادفیعامل کلیدی در کنترل کارآتشویق خواندن به کودکانگربه شرودینگر و تاثیر مشافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت پنجاه و یادامه بحث تکامل چشمدر چه مرحله ای از خواب ، رنور دروناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نریشه های مشترک حیاتبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست قسمت سکوت، پر از صداواکسن علیه سرطانتکامل زبانمشکلات بین دو همسر و برخیغربال در زندگیپیموزایدتغییرات آب و هوایی که به امیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت شصت و هشتمعجزه های هر روزهارتباط از بالا به پایین مدرمان های بیماری آلزایمرچگونه مغز پیش انسان یا همبه امید روزهای بهترراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستون فقرات انسان دو پا جلیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیشرفت ذهن در خلاقیت استجهان مادی، تجلی فضا در ذهانتقال ماده و انرژیخواب سالم عامل سلامتیمغز و سیر تکامل ان دلیلی از نخستین همانند سازها تدرمان دارویی سرطان رحم بفیزیک و هوشیاریزمان و مکان، ابعاد کیهان نگاه از درون مجموعه با نگبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسردرد سکه ایژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر گیاه خواری بر رشد وآلودگی هوا و ویروس کروناجهان در حال نوسان و چرخشخبر مهم تلسکوپ هابلانسان عامل توقف رشد مغزانسانیت در هم تنیده و متصمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریفرد حساس از نظر عاطفی و بزونا به وسیله ویروس ابله نباید صبر کرد آتش را بعد بیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش عاطفی قسمت پنجمتمدن پیشرفته ی پیشینیانمیهمانهای ناخوانده عامل شکل پنجم مادهتاثیر حرکات چشم بر امواج کندر در بیماریهای التهابآینده با ترس جمع نمیشودجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندنیای شگفت انگیز کوانتومايا اراده آزاد توهم است ینقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تدغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و قانون گذاری و تکاملزبان و تکلم برخی بیماریهچرا ویروس کرونای دلتا واهیچ کاری نکردن به معنی چیتو یک جهان در مغز خودت هسما از اینجا نخواهیم رفتشبکیه های مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابآیا پیدایش مغز از روی تصاحقیقت افرادابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستایا این جمله درست است کسینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز- از مغزترقیبی قدرتمند در برابر مبحث درباره پیدایش و منشا لمس کوانتومیسفرنامه سفر به بم و جنوب نسبت طلایی، نشانه ای به سهز ذره، یک دنیاستتولید پاک و فراوان انرژیماست مالیطلوع و حقیقتتاریکی من و تو و گرد و غباکریستال هاآیا دست مصنوعی به زودی قاحافظه های کاذبابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان تغییر میدان مغاگر خواهان پیروزی هستینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز سایه بگذررویا حقی از طرف خدابخش بزرگی حس و ادراک ما امقاومت به عوارض فشار خون سلطان جنگل یا صاحب ملکوتهمه چیز در زمان کنونی استویتامین کا و استخوانتوهم جسممدل هولوگرافیک تعمیم یافعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتری فلوپرازینگویید نوزده و ایمنی ساکتآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت 82اجزایی ناشناخته در شکل گداروی جدید برای ای ال اسابزار بقا از نخستین هماننه عدم مطلق بلکه عدم با قاسرار آفرینش در موجروش هایی برای جلوگیری از برخی ملاحظات در تشنج های منابع انرژی از نفت و گاز سینوریپا داروی ترکیبی ضدهندسه، نمایشی از حقیقتواکنش های ناخودآگاه و تقتکینگیمرگی وجود نداردعادت همیشه خوب نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های گزیده ای از وبینار یا کنفافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داداراوون تنها داروی تاییدر ناامیدی بسی امید استنورون هاي مصنوعی می تواناعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک های ببرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست قسمت سکته مغزیواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل زبان انسان از پیشیمشکلات روانپزشکی پس از سمقالاتپیچیدگی های مغزمگستغییرات تکاملی سر انسان امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت شصت و دومعجزه ی چشمارتباط بین هوش طبیعی و هودرمان های جدید میگرنچگونه هموساپينس بر زمین به بالا بر ستارگان نگاه کرجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتستارگانی قبل از آغاز کیهیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر نگاه و مشاهده ناظر پیشرفتی مستقل از ابزار هجهان مرئی و نامرئیاندوه در دنیا استخواب سالم عامل سلامتی و یمغز کوانتومیاز نشانه ها و آثار درک شددرمان سرگیجه بدون نیاز بفیزیکدانان ماشینی برای تزمان و صبرنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری لبر و نابینایی آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسردرد عروقی میگرنژنهای هوش ، کدامندتاثیر گیاه خواری بر رشد وآلودگی هوا و پارکینسونجهان در حال ایجاد و ارتقاخدا موجود استانسانیت در برابر دیگرانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتفردا را نمیدانیمزیباترین چیز در پیر شدننبرو و انرژی مداومهوش عاطفی قسمت اولتمدن بشری و مغز اخلاقیمیوتونیک دیستروفیشکست حتمیتاثیر دوپامین و سروتونینکوچ از محیط نامناسبآیا فراموشی حتمی استجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندنیا، هیچ استای نعمت من در زندگیمنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تذهن ما از در هم شکستن منببا خدا باشقانون جنگلزبان و شناخت حقیقت قسمت چچرا پس از بیدار شدن از خوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتو کز محنت دیگران بی غمیما اشیا را آنطور که هستندشباهت مغز و کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماآیا آگاهی پس از مرگ از بیحقیقت اشیاابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز رموزی از نخستین تمدن بشربحثي درباره هوش و تفاوتهلوب فرونتال یا پیشانی مغسفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های گذشته در کیهان هزینه ای که برای اندیشیدتولید سلولهای جنسی از سلماست مالی با هوش انسانیطلای سیاهتاریکی و نورکریستال زمان(قسمت اولآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای بقای از نخستین دانشمندان روش هاي جدیدی اپی ژنتیکنقشه های مغزی جدید با جزیاز علم جز اندکی به شما دارویاها از مغز است یا ناخوبخش بزرگتر کیهان ناشناختمقابله ی منطقی با اعتراضسم زنبور ، کلیدی برای وارهمه چیز، ثبت می شودویتامین کا در سبزیجاتتوهمات و شناخت حقیقتمدل های ریز مغز مینی برینعلم به ما کمک میکند تا موترک امروزگوشه بیماری اتوزومال رسسآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت چهلاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید برای دیابتابزار بقا از نخستین هماننهایت معرفت و شناخت درک عاسرار بازسازی اندام هاروش هایی ساده برای کاهش ابرخی مرزهای اخلاق و علوم منابع انرژی از نفت و گاز سیگار عامل افزایش مرگ ومهنر فراموشیواکنش به حس جدیدتکامل فردی یا اجتماعیمراحل ارتقای پله پله کیهعادت کن خوب حرف بزنیتشخیص آلزایمر سالها قبل افزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت پنجاه و سادب برخورد با دیگراندر هم تنیدگی مرزها و بی منورون های ردیاب حافظهاعتماد به خودرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک های ببرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سال سیزده ماههواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل ساختار رگهای مغزی مشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر ویتامین دی بر بیماپیچیدگی های مغزی در درک زتغذیه بر ژنها تاثیر داردامید نجاتحس و ادراک قسمت شصت و ششمعجزه ی علمارتباط شگفت مغز انسان و فدرمان های جدید در بیماری چگونه هوشیاری خود را توسبه بالاتر از ماده بیندیشرحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن نیکو مانند درخت نیکویکی از علل محدودیت مغز امتاثیر نگاه انسان بر رفتاپاسخ گیاهان در زمان خوردجهان مشارکتیاندوه دردی را دوا نمیکندخواب عامل دسته بندی و حفطمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب یا نرووسدرمان سرگیجه بدون نیاز بفاجعه ی جهل مقدسزمان واقعیت است یا توهمنگاه دوبارهبیماری های میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک تا کمتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری در کجاست؟(قسرطان کمیت گراییژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر گیاه خواری بر رشد وآلزایمرجهان ریز و درشتخدا بخشنده است پس تو هم بخدای رنگین کمانانسان، گونه ای پر از تضادمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویرفرزندان زمان خودزیباترین چیز در افزایش سچت جی پی تیهوش عاطفی قسمت دهمتمدن زیر آبمیگرن و پروتئین مرتبط با شگفت نیست من عاشق تو باشمتاثیر دپاکین بر بیماری مکوچک شدن مغز از نئاندرتاآیا ممکن است موش کور بی مجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تای همه ی وجود مننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگبا طبیعت بازی نکنقانون جنگلزبان و شناخت حقیقت قسمت اچرا ارتعاش بسیار مهم استهیچ کس حقیقت را درون مغز تو پیچیده ترین تکنولوژی ما به جهان های متفاوت خودشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیآیا امکان بازسازی اندامهحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزایا بیماری ام اس (مولتیپنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز و رازهای ارتباط غیر کبحثی جالب درباره محدودیتلوتیراستامسفرنامه سفر به بم و جنوب نشانه های پروردگار در جههزینه سنگین انسان در ازاتولترودینماشین دانشطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاریکی خواهد ترسیدکریستال زمان(قسمت دوم)آیا رژیم غذایی گیاهی سلاحافظه و اطلاعات در کجاست ابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان روشی برای تبدیابتدا سخت ترین استنقص در تشخیص هیجانات عامازدواج های بین گونه ای، ررویاهای پر رمز و حیرتی دربخش دیگری در وجود انسان همقابله با کرونا با علم اسسماگلوتید داروی کاهش دهنهمه ی سردردها بی خطر نیستویتامین بی 12 در درمان دردتوپیراماتمدیون خود ناموجودعلم بدون توقفترکیب آمار و ژنتیکگوشت خواری یا گیاه خواریآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت چهل و هفتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین هماننهایت در بی نهایتاصل بازخوردروش جدید تولید برقبرخی نکات از گاید لاین پرمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله هاهنر حفظ گرهواکسن های شرکت فایزر آمرتکامل مادی تا ابزار هوشممرز مرگ و زندگی کجاستعادت کردن به نعمتتصویر زیبا از سلولافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت پنجاه و شادراک ما درک ارتعاشی است در هم تنیدگی کوانتومینوروپلاستیسیتی چیستاعداد بینهایت در دنیای مرژیم ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور از روی قصد بسیاری وبینار اساتید نورولوژی دتکامل شناخت انسان با کشفمشاهده گر جدای از شیء مشاصفحه اصلیپیوند قلب خوک، به فرد دچاثبت و دستکار ی حافظهامید جدید بر آسیب نخاعیحس و ادراک سی و هفتممعجزه ی علم در کنترل کرونارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های رایج ام اسچگونه واکسن کرونا را توزبه جای محکوم کردن دیگران رحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن و سکوتیافته های نوین علوم پرده تاثیر نگاه انسان بر رفتاپختگی پس از چهل سالگي به جهان هوشمنداندوهگین نباش اگر درب یا خودآگاهی و هوشیاريمغز انسان ایا طبیعتا تمااز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرگیجه بدون داروفاصله ها در مکانیک کوانتزمان پلانکنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع خواب و رویاسرعت فکر کردن چگونه استکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآملودیپین داروی ضد فشار جهان شگفت انگیزخدایی که ساخته ی ذهن بشر انعطاف پذیری مکانیسمی علمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کویبیماریهای تحلیل عضلانی افرضیه ای جدید توضیح میدهزیر فشار کووید چه باید کرچت جی پی تیهوش عاطفی قسمت دومتمدنی قدیمی در شمال خلیج میگرن سردردی ژنتیکی که بشگفت انگیز بودن کیهانتاثیر داروهای ضد التهاب کوچکترین چیز یک معجزه اسآیا ما کالا هستیمجاذبهابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایهای آنکه نامش درمان و یادشنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تذهن هوشیار در پس ماده ی مبالاترین هدف از دولتقانونمندی و محدودیت عالمزبان و شناخت حقیقت قسمت دچرا بیماری های تخریبی مغهیچ اندر هیچتو آرامش و صلحیما با کمک مغز خود مختاريمشباهت کیهان و مغزتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریآیا انسان با مغز بزرگش اخحقیقت خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مایا بدون زبان میتوانیم تنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکینگی تا مغز، از مغز رمز پیشرفت تواضع است نه طبحثی در مورد نقش ویتامين لوزالمعده(پانکراس)مصنوعسفرنامه سفر به بم و جنوب نظام مثبت زندگیهزاران سال چشم های بینا وتومورها و التهاب مغزی عامبانی ذهنی سیاه و سفیدطوفان زیباییتاریخ همه چیز را ثبت کردهکریستال زمان(قسمت سوم)آیا راهی برای رفع کم آبی حافظه و اطلاعات در کجاستابعاد و نیازهای تکاملیدانش، قفل ذهن را باز میکنابتدایی که در ذهن دانشمننقطه بی بازگشتاسکار، لگوی هوشمندرویای شفافبخشیدن دیگران یعنی آرامشملاحظه های اخلاقی دربارهسندرم کووید طولانیهمیشه چشمی مراقب و نگهباویتامین بی هفدهتوانایی مغز و دیگر اجزای مدیریت اینترنت بر جنگعلم در حال توسعهترکیب حیوان و انسانگیلگمش باستانی کیستآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت چهل و هشتاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ضد الزایمرابزار بقا از نخستین هماننهادینه سازی فرهنگ اختلااصل در هم تنیدگی و جهانی روش صحبت کردن در حال تکامبرخی نرمش ها برای زانومنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله های فضایی منابعهنر رها شدن از وابستگیواکسن کووید 19 چیزهایی که تکامل مداوممرز بین انسان و حیوان کجاعادت دادن مغز بر تفکرگزارش یک مورد جالب لخته وتصویر زیبای اصفهانافزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت بیست و چهادغام میان گونه های مختلدر هم تنیدگی کوانتومی و پنوروز یا روز پایانیبقای حقیقی در دور ماندن ارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت سانسور بر بسیاری از حقایوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل، نتیجه ی برنامه ریمشاهده آینده از روی مشاهسوالات پزشکیپیوند مغز و سر و چالشهای ثبت امواج الکتریکی در عصامید درمان کرونا با همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و معجزه در هر لحظه زندگیارتباط شگفت انگیز مغز اندرمان های علامتی در ام اسچگونه آن شکری که می خوریمبه خودت مغرور نشورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسخن پاک و ثابتیاد گرفتن مداومتاثیر ویتامین دی بر بیماپروژه ی ژنوم انسانیجهان هوشیاراندام حسی، درک از بخش هایخودآگاهی و هوشیاريمغز انسان برای ایجاد تمداز نظر علم اعصاب اراده آزدرمان سرطان با امواج صوتفاصله ی همیشگی تصویر ساززمان به چه دلیل ایجاد میشنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری وسواسهوش مصنوعی به شناسایی کاتقلید از روی طبیعتمنتظر نمان چیزی نور را بهسعی کن به حدی محدود نشویکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر گیاه خواری بر رشد وآموزش نوین زبانجهانی که نه با یک رخداد و آمارهای ارائه شده در سطح جهانی که از یک منبع، تغذیخسته نباشی بابااهرام مصر از شگفتی های جهمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مببیماری، رساله ای برای سلفساد اقتصادی سیتماتیک درزیرفون داروی ضد ام اسنتایج نادانی و جهلهوش عاطفی قسمت سومتمرکز و مدیتیشنمیگرن شدید قابل درمان اسشگفت زده و حیران باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کووید نوزده و خطر بیماری آیا ما تنها موجودات زنده جاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجایمپلانت مغزینقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقباهوش ترین و با کیفیت تریقارچ بی مغز در خدمت موجودزبان و شناخت حقیقت قسمت سچرا حیوانات سخن نمی گوینهیچگاه از فشار و شکست نترتو افق رویداد جهان هستیما بخشی از این جهان مرتبطشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها آیا احتمال دارد رویا از آحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریایا تکامل هدفمند استنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز بقای جهش ژنتیکیبحثی در مورد نقش کلسیم و لیروپریم داروی ترکیبی ضدسفری به آغاز کیهاننظریه ی تکامل در درمان بیهستي مادي ای که ما کوچکترتومورهای نخاعیمباحث مهم حس و ادراکطولانی ترین شبتازه های اسکیزوفرنی(جنوکشف مکانیسم عصبی خوانش پآیاما مقهور قوانین فیزیکحباب های کیهانی تو در توابعاد اضافه ی کیهاندائما بخوانابتذال با شعار دیننمیتوان با بیرون انداختناساس انسان اندیشه و باور روان سالمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلملاحظات بیهوشی قبل از جرسندرم گیلن باره به دنبال همیشه اطمینان تو بر خدا بویتامین دی گنجینه ای بزرتوازن مهمتر از فعالیت زیمداخله ی زیانبار انسانعلم راهی برای اندیشیدن اترازودونگیاه بی عقل به سوی نور میآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک قسمت چهل و دوماحساسات کاذبداروی سل سپتچهار میلیارد سال تکامل باصل علت و تاثیرروشهای نو در درمان دیسک ببرخی نرمش های گردنمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ها، دارای پرتو هنر، پر کردن است نه فحش دواکسن کرونا و گشودن پنجرتکامل چشممرز جدید جستجو و اکتشاف، عارضه جدید ویروس کرونا سگشایش دروازه جدیدی از طرتصویربرداری فضاپیمای آمافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت بیست و یکادغام دو حیطه علوم مغز و در هم تنیدگی کوانتومی و دنوشیدن چای برای مغز مفید بلندی در ذهن ما درک بلندیرژیم غذایی ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ساهچاله ها تبخیر نمیشودوراپامیل در بارداریتکثیر سلول در برابر توقف مطالبه ی حق خودپیامهای کاربرانپیوند اندام از حیوانات بجلو رفتن یا عقبگردامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک- قسمت بیست و پمعرفت و شناختارتباط غیرکلامی بین انسادرمان ژنتیکی برای نوآوریچگونه انتظارات بر ادراک به دنبال رستگاری باشرساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسختی ها رفتنی استیاد بگیر فراموش کنیتاثیر ویروس کرونا بر مغز پروژه ی ژنوم انسانیجهان های بسیار دیگرانرژی بی پایان در درون هرخودت را از اندیشه هایت حفمغز انسان برای شادمانی طاز واقعیت امروز تا حقیقتدرمانهای بیماری پارکینسفتون های زیستیزمان شگفت انگیزنگاهت را بلند کنبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش مصنوعی در کامپیوترهاتقلید از طبیعتمنحنی که ارتباط بین معرفشلیک فراموشیکلوزاپین داروی ضد جنونآن چیزی که ما جریان زمان جهانی در ذهنخطا در محاسبات چیزی کاملاولویت بندی ها کجاستمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیندیشفشار و قدرتزیرک ترین مردمنجات در راستگوییهوش عاطفی قسمت ششمتمرکز بر هدفمیدان مغناطيسي زمین بشر شگفتی های نقشه ی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزکودک هشت ساله لازم است آدآیا مغز تا بزرگسالی توسعجدا کردن ناخالصی هاابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ ایمپلانت مغزی کمک میکند نقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیباور و کیهان شناسیقبل از آغاززبان جانسوزچرا حجم مغز گونه انسان درهیپرپاراتیروئیدیسمتو انسانی و انسان، شایستما تحت کنترل ژنها هستیم یشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستآیا احتمال دارد رویا از آحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریایجاد احساساتنقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز، از مغز رمز جهانبحثی در مورد حقیقت فضا و لیس دگرامفتامین یا ویاسسقوط درون جاذبه ای خاص، چنظریه ی تکامل در درمان بیهستی ما پس از شروعی چگال تومورهای ستون فقراتمجموعه های پر سلولی بدن مطی یکصد هزار سال اخیر هرچتازه های بیماری پارکینسوکشف مکانیسمی پیچیده در بآب زندگی است قسمت چهارمحد و مرزها توهم ذهن ماستابعاد بالاترداروهای مصرفی در ام اسابداع دی ان ای بزرگترین دنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از مغز، وزن را کمروبات های ریز در درمان بیبدون پیر فلکممانتین یا آلزیکسا یا ابسندرم پیریفورمیسهمیشه داناتر از ما وجود دویروس مصنوعیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمدارک ژنتیکی چگونه انسانعلم ساختن برج های چرخانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزگیاه خواری و گوشت خوار کدآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت چهل و سوماخلاق و علوم اعصابداروی ضد چاقیچهار ساعت پس از کشتار خوکاصل عدم قطعیت از کوانتوم روشهای شناسایی قدرت شنوابرخی یونها و مولکول های ممنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوموارکتوس ها ممکن است دواکسن کرونا از حقیقت تاتتکامل و ارتقای نگاه تا عممزایای شکلات تلخ برای سلعدم توقف تکامل در یک انداپل جویی اصفهانتصور از زمان و مکاناقلیت خلاقحس و ادراک قسمت بیست و دوارتقا و تکامل سنت آفرینش در هر سوراخی سر نکننوعی سکته مغزی ، وحشتناک بلوغ چیسترژیم غذایی ضد دردهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست قسمت سایه را اصالت دادن، جز فرورزش هوازی مرتب خیلی به قتأثیر نگاه انسان بر رفتامطالبی در مورد تشنجسایتهای دیگرپیوند سر آیا ممکن استجلوتر را دیدنامیدواری و مغزحس و ادراک- قسمت شصت و چهمغز فکر میکند مرگ برای دیارتروز یا خوردگی و التهادرمان پوکی استخوانچگونه به سطح بالایی از هوبه زودی شبکه مغزی به جای رشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرنوشتیادگیری مهارت های جدید دتاثیر ژنها بر اختلالات خپروانه ی آسمانیجهان هایی در جهان دیگرانرژی تاریکخودروهای هیدروژنیمغز انسان برای شادمانی طاز کجا آمده ام و به کجا میدرهای اسرارآمیز و پوشیدهفروتنی و غرورزنان باهوش ترچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری گیلن باره و بیمارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذمنشأ اطلاعات و آموخته ها شلیک فراموشیکلام و زبان، گنجینه ای بسکلرال هیدرات برای خوابانآنچه ناشناخته است باید شجهان، تصادفی نیستخطا در محاسبات چیزی کاملاولین مورد PML به دنبال تکمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمفضای قلب منبع نبوغ استزیست شناسی کل در جزء فراکنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش عاطفی بیشتر در زنانتمساح حد واسط میان مغز کومیدان های مغناطیسی قابل شگفتی های زنبور عسلتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از آیا همه جنایت ها نتیجه بیجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف ایمپلانت نخاعی میتواند دنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالمباد و موجقبل از انفجار بزرگزبان ریشه هایی شناختی اسچرا خشونت و تعصبهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو با همه چیز در پیوندیمانند آب باششجاعت و ترستاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیآیا برای تولید مثل همیشه حقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییایران بزرگنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز از مغز تا رمز جهان خاصیت فراکتالبحثی در مورد عملکرد لوب فلا اکراه فی الدینسلول های مغزی عامل پارکینظریه ی تکامل در درمان بیو هر کس تقوای خدا پیشه کنتوهم فضای خالیمحل درک احساسات روحانیطبیعت موجی جهانتبدیل پلاستیک به کربن و سکشف ارتباط جدیدی از ارتبآب زندگی است قسمت هفتمحریص نباشاتفاق و تصادفداروهای ام اسابزار هوش در حال ارتقا ازنمایش تک نفرهاستفاده از هوش مصنوعی در روبات کیانبرنامه و ساختار پیچیده ممن کسی در ناکسی دریافتم سندرم پس از ضربه به سرهمیشه راهی هستویرایش DNA جنین انسان، برتوسعه برخی شغل ها با هوش مروری بر تشنج و درمان هایعلایم کمبود ویتامین E را تراشه ی بیولوژِیکگیرنده باید سازگار با پیآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت نهماخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی ضد چاقینوآوری ای شگفت انگیز داناصلاح خطا با رفتن بر مسیرروشی برای بهبود هوش عاطفبرخی اثرات مضر ویتامین دمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی منفرد یا سیاههورمون شیرساز یا پرولاکتواکسن کرونا ساخته شده توتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمسمومیت دانش آموزان بی گعدم درکپل خواجو اصفهانتصادف یا قوانین ناشناختهالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت بیست و سوارتقا یا بازگشت به قبل ازدر والنتاین کتاب بدید همنیکولا تسلابلعیدن ستاره توسط سیاهچاراه فراری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ورزش هوازی ، بهترین تمریتئوری تکامل امروز در درممطالعه ای بیان میکند اهدپیوند سر، یکی از راه حلهاجمجمه انسان های اولیهامیدی به این سوی قبر نیستحساسیت روانی متفاوتمغز قلبارزش حقیقی زبان قسمت اولدرمان پوکی استخوانچگونه باغبانی باعث کاهش به زیر پای خود نگاه نکن برشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریع دویدن مهم نیستیادآوری خواب و رویاتاثیر کلام در آیات کلام بپرواز از نیویورک تا لوس آجهان یکپارچهانرژی تاریک که ما نمی توخورشید مصنوعیمغز انسان رو به کوچک تر شاز کسی که یک کتاب خوانده دروغ نگو به خصوص به خودتفرگشت و تکامل تصادفی محض زنجیرها را ما باید پاره کچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری آلزایمر، استیل کوهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنشاء کوانتومی هوشیاری اشنا در ابهای گرم جنوب نیاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردآنچه واقعیت تصور میکنیم جهش های ژنتیکی مفید در ساخطای ادراک کارمااولین مورد پیوند سر در انمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوبیهوشی در بیماران دچار اقفس ذهنزیست شناسی باور حقیقت یا نخستین تمدن بشریهوش عاطفی در زنان بیشتر اتنفس هوازی و میتوکندریمیدان های کوانتومی خلاشانس یا تلاشتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی آیا هوش مصنوعی می تواند نجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میایمان به رویانقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تذهت را روی چیزهای مفید متباد غرور و سر پر از نخوت وقبرستان ها با بوی شجاعتزبان شناسی مدرن در سطح سلچرا در مغز انسان، فرورفتهاوکينگ پیش از مرگش رسالتو با باورهایت کنترل میشماه رجبشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانوآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استایرادهای موجود در خلقت بنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟سلول های بنیادینظریه ی ریسمانوفور و فراوانیتوهم فضای خالی یا توهم فضمحل درک احساسات روحانی دطبیعت بر اساس هماهنگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کشف جمجمه ای درکوه ایرهوآب زندگی است قسمت اولحرکت چرخشی و دائمی کیهاناتوبان اطلاعات و پلِ بینداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از انرژی خلاروح در جهانی دیگر استبرنامه ی مسلط ژنها در اختمن پر از تلخیمسندرم دزدی ساب کلاوینهمیشه عسل با موم بخوریمواقعیت فیزیکی، تابعی از توصیه های سازمان بهداشت مرکز هوشیاری، روح یا بدن علایم کمبود ویتامین E را تربیت کودکان وظیفه ای مهگالکانزوماب، دارویی جدیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت چهارماختلال خواب فرد را مستعد داروی ضد تشنج با قابليت تنوار مغز مشاهده ی غیر مستاصول انجام برخی نرمش ها دروشی جدید در درمان قطع نخبرخی اختلالات عصبی مثانهمنابع انرژی از نفت و گاز سیاهچاله ی تولید کنندههوش فوق العاده، هر فرد اسواکسن ایرانی کرونا تولیدتکامل ابزار هوش ، راه پر مسمومیت دانش آموزان، قماعسل طبیعی موثر در کنترل بپلاسمای غالبتظاهر خوابیده ی مادهالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت بیستمارتوکين تراپی روشی جديد در یک فراکتال هر نقطه مرکنیاز به آموزش مجازی دیجیبنی عباس، ننگی بر تاریخراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساخت شبکه عصبی با الفبای ورزش و میگرنتئوری تکامل در پیشگیری و معماری، هندسه ی قابل مشاپیوندی که فراتر از امکانجنبه های موجی واقعیتامیدی تازه در درمان سرطاخفاش با شیوع همه گیری جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهارزش حقیقی زبان قسمت دومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفلج نخاعی با الکترودهای چگونه تکامل مغزهای کنونیبه سخن توجه کن نه گویندهرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسریعترین کامپیوتر موجودیاری خدا نزدیک استتاثیر کپسول نوروهرب بر نپروتئین های ساده ی ابتداجهان یکپارچهانرژی خلا ممکن استمغز انسان رو به کوچکتر شداز آغاز خلقت تا نگاه انسادریای خدافراموش کارها باهوش تر هسزندگی هوشمند در خارج از زچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری الزایمرهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقویت سیستم ایمنیمهندسی ژنتیک در حال تلاش شناخت و معرفت، و نقش آن دتاثیر گیاه خواری بر رشد وشناخت حقیقت یا آرزوهای گتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کاناآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جهش های ژنتیکی غیر تصادفخطای حساولین هیبرید بین انسان و مغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمینبیوگرافیقفس را بشکنزیست، مرز افق رویداد هستنخستین تصویر از سیاهچالههوش عاطفی در زنان بیشتر اتنفس هوازی و میتوکندریمیدان بنیادین اطلاعاتشاهکار قرنتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میاین پیوند نه با مغز بلکه نقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبار بزرگ ایستادن بر دو پاقدم زدن و حرکت دید را تغیزبان شناسی نوین نیازمند چرا ذرات بنیادی معمولاً هدف یکسان و مسیرهای مختلتو باید نیکان را به دست بماپروتیلینشربت ضد خلطتاثیر رو ح و روان بر جسمکاربرد روباتهای ريز، در آیا تکامل و تغییرات ژنتیحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دانش محدود به ابعاد چهاراکسی توسین و تکامل پیش انقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز ترنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهلایو دوم دکتر سید سلمان فسلول های بنیادی منابع و انظریه تکامل در درمان بیموقت نهيب هاي غير علمي گذشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)محدودیت چقدر موثر استطعمه ی شبکه های ارتباط اجتبدیل سلولهای محافط به سکشف جدید تلسکوپ جیمز وبآب زندگی است قسمت دومحس متفاوتاتوسوکسیمایدداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاستفاده از سلول های بنیاروح رهاییبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منابع انرژي پاک سرچشمه حسندرم سردرد به دلیل افت فهمجوشی هسته ای، انرژِی بواقعیت چند سویهتوصیه های غیر دارویی در سمرکز حافظه کجاستعلت خواب آلودگی بعد از خوترجمه ای ابتدایی از اسراگام کوچک ولی تاثیرگذارآشنا پنداریحس و ادراک قسمت نوزدهماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج با قابليت تنوار مغز ترجمه رخدادهای اصول توسعه ی یک ذهن کاملروشی جدید در درمان نابینبرخی اصول سلامت کمرمنابع انرژی از نفت و گاز سیاره ی ابلهانهوش مصنوعی می تواند بر احواکسن اسپایکوژنتکامل تکنولوژیمسیر دشوار تکامل و ارتقاعشق درونی به یگانگی خلقتپمبرولیزوماب در بیماری چتظاهری از ماده است که بیدالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت دهمارتباط میکروب روده و پاردر کمتر از چند ماه سوش جدچیز جدید را بپذیربه قفس های سیاهت ننازراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختن آیندهورزش بهترین درمان بیش فعتئوری جدید، ویران کردن گپیوستگی همه ی اجزای جهانجنسیت و تفاوت های بیناییامگا سه عامل مهم سلامتخلا، حقیقی نیستمغز مانند تلفن استارزش حقیقی زبان قسمت سومدرمان تومورهای مغزی با افلج بل، فلجی ترسناک که آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل بوزون هیگز چیسترشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی تفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسرگیجه از شایعترین اختلاژن همه چیز نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر تپروتز چشمجهان کنونی و مغز بزرگتریانسان قدیم در شبه جزیره عمغز ایندگان چگونه استاز انفجار بزرگ تا انفجار درک فرد دیگر و رفتارهای افراموشی همیشه هم بد نیستزندگی بی دودچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ای شبیه آلزایمر و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحتلقین اطلاعات و حافظهمهربانی، شرط موفقیتموفقیت هوش مصنوعی در امتشناخت درون، شناخت بیرون؛تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنآنها نمیخواهند دیگران راجهش تمدنی عجیب و شگفت انسخطر آلودگی هوااولین تصویر در تاریخ از سمغز، فقط گیرندهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرد باسن و پا به دلیل کاهبیوگرافیقلب و عقلزاوسکا درمان گوشرنخستین روبات های زنده ی جهوشمندی کیهانتنفس بدون اکسیژنمیدازولام در درمان تشنج شاهکار شش گوشتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان را برای راه آماده آیا هوش ارثی دریافتی از پجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتاین اندوه چیستنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکبار سنین ابزار هوشمندی اقدرت مردمزبان، نشان دهنده ی سخنگو چراروياها را به یاد نمی آهدف یکسان، در مسیرهای متتو تغییر و تحولیماجرای جهل مقدسشش مرحله تکامل چشمتاثیر روده بر مغزکتاب گران و پرهزینه شد ولآیا جنین انسان، هوشمندی حل مشکلابزار بقای موجود زنده از دانش بی نهایتاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز ترهبر حقیقیبحثی درباره هوش و تفاوتهلبخند بزن شاید صبح فردا زسلول های بدن تو پیر نیستننظریه تکامل در درمان بیموقتی فهمیدی خطا کردی برگتوهم چیستمحدودیت های حافظه و حافظظهور امواج مغزی در مغز مصتبر را بردارکشتن عقیده ممکن نیستآب زندگی است قسمت سومحس چشایی و بویاییاتصال مغز و کامپیوترداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانچند جهانیاستفاده از سلول های بنیاروزه داری متناوب، مغز را برین نت به جای اینترنتمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراه سختی، اسانی هستواقعیت چیستتوصیه هایی در مصرف ماهیمرکز حافظه کجاستعماد الدین نسیمی قربانی ترس و آرمان هاگامی در درمان بیماریهای آغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت هفتماختلال در شناسایی حروف و داروی ضد تشنج توپیراماتنوار مغز در فراموشی هااصول سلامت کمرروشی جدید در درمان سکته مبرخی بیماری ها که در آن بمنابع بی نهایت انرژی در دسیاره ابلهانهوش مصنوعی و کشف زبان هایواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکامل جریان همیشگی خلقتمسئول صیانت از عقیده کیسعصب حقوق نورولووپنج اکتشاف شگفت آور در موتعداد کلی ذهن ها در جهان الگو نداشتیمحس و ادراک قسمت دوازدهمارتباط ماده و انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهچیزی منتظر شناخته شدنبه مغز خزندگان خودت اجازراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست قسمت ساختار فراکتال وجود و ذهورزش در کمر دردتا 20 سال آینده مغز شما به پیام های ناشناخته بر مغز جنسیت و تفاوت های بیناییامروز دانش ژنتیک هیچ ابهخلا، خالی نیستمغز مادران و کودکان در زمارزش خود را چگونه میشناسدرمان تشنجفلج خوابچگونه جمعیت های بزرگ شکل بوزون هیگز جهان را از متلز گهواره تا گورهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسرگردانیژن همه چیز نیستتاثیر کپسول نوروهرب بر سپروتز عصبی برای تکلمجهان کاملی در اطراف ما پرخوش قلبی و مهربانیانسان میوه ی تکاملمغز ابزار بقای برتر مادیاز بحث های کنونی در ویروسدرک نیازمند شناخت خویش افراموشی و مسیر روحانیزندگی در جمع مواردی را برچالش دیدگاه های سنتی در ببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتلاش ها برای کشف منابع جدهوش احساسیتلاش هایی در بیماران قطع مولتیپل اسکلروز در زنان شناسایی تاریخچه ی تکاملیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش مناآنان که در قله اند هرگز خجهشهای مفید و ذکاوتی که دخطرات هوش مصنوعیاولین دارو برای آتاکسی فمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدردهای سال گذشته فراموش بیان ژن های اسکیزوفرنی دقلب دروازه ی ارتباطزبان مشترک ژنتیکی موجودانرمش های مفید برای درد زاهوشیاری و وجودتنها مانع در زندگی موارد مکان زمان یا حافظه زمانشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایآیا هوش سریعی که بدون احسجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکاین ایده که ذرات سیاهچالنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قبارداری بدون رحمقدرت کنترل خودزبان، وسیله شناسایی محیطچراروياها را به یاد نمی آهدف از تکامل مغزتو جهانی هستی که خودش را ماجرای عجیب گالیلهششمین کنگره بین المللی ستاثیر رژیم گیاه خواری بر کتاب زیست شناسی باورآیا جهان ذهن و افکار ما محلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از دانشمندان موفق به بازگرداگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تروی و منیزیم در تقویت استبحثی درباره هوش و تفاوتهلحظات خوش با کودکانسلول عصبی شاهکار انطباق نظریه تکامل در درمان بیموقتی پر از گل شدی خودت را توهم وجودمخچه فراتر از حفظ تعادلظرف باید پر شود چه با چرک تحریک عمقی مغزگل خاردار، زیباستآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک (قسمت اول )اثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانچند جهانی و علماستفاده از سلول های بنیاروزه داری و بیمار ی ام اس برای یک زندگی معمولیمنابع انرژی از نفت و گاز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراهی نوعی سردرد میگرنیواقعیت چیستتوضیحی ساده در مورد هوش ممرکز خنده در کجای مغز استعوامل موثر در پیدایش زباتسلیم شدن از نورون شروع مگامی در درمان بیماریهای آغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت هفدهماختلالات مخچهدارویی خلط آورنوار مغز در تشخیص بیماری اضطراب و ترسريتوکسيمب در درمان ام اسبرخی بیماری های خاص که بدمنابع جدید انرژیسیاره ابلهانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعواکسن دیگر کرونا ساخته شتکامل داروینی هنوز در حامسئولیت جدیدعضلانی که طی سخن گفتن چقدپول و شادیتعذیه ی ذهنالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت سومارتباط متقابل با همه ی حیدر آسمان هدیه های نادیدنچیزی خارج از مغزهای ما نیبه نقاش بنگرراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست قسمت53ساختار شبکه های مغزی ثابوزن حقیقی معرفت و شناختتا بحر یفعل ما یشاپیدایش زبانجهل مقدسانفجار و توقف تکاملی نشاخلاصه ای از مطالب همایش ممغز چون ابزار هوش است دلیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرمان جدید ALSفلج خواب چیستچگونه حافظه را قویتر کنیبی نهایت در میان مرزهاهوش مصنوعی از عروسک بازی تفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسربازان ما محققا غلبه می ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر کپسول نوروهرب بر سپرورش مغز مینیاتوری انساجهان پیوستهخوشبختی دور از رنج های مانسان ها می توانند میدان مغز ابزار برتر بقااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدرک و احساسفرایند پیچیده ی خونرسانیزندگی در سیاهچالهچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری اسپینال ماسکولار