دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

راز تغییر

راز تغییر، تمرکز بر انرژی خودمان و نه جنگ با گذشته است؛ بلکه تمرکز بر ساختن موارد جدید است سقراط- فیلسوف و حکیم یونانی که در سال 399 قبل از میلاد وفات یافت.
چیزها هرگز با جنگیدن با واقعیت کنونی تغییر نخواهد کرد. برای تغییر، لازم است چیزی مدل جدیدی را بنا کند که مدل موجود را منسوخ می کند.باکمینستر فولر- معمار و تئوریسین آمریکایی سیستم ها که در سال 1983 میلادی وفات یافت
قرن های زیادی این دو را از هم جدا میکند ولی ایده های مشابه در میان متفکران زیادی جاری است. آیا می توانیم به بنای چیزهای جدید کمک کنیم؟
نسیم هرمین موسس بنیاد رزونانس
https://www.facebook.com/ResonanceScience.Espanol/photos/a.101741391425492/394931785439783/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خوابحس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها مرکز حافظه کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریکسرعت فکر کردن چگونه استارتباط شگفت مغز انسان و فبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمقلب و عقلحس و ادراک قسمت دوازدهمگل زندگیمشکلات روانپزشکی در عقب روح رهاییايا اراده آزاد توهم است یشباهت کیهان و مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزبرین نت به جای اینترنتتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوشیاری کوانتومیلا اکراه فی الدینخودآگاهی و هوشیاريریواستیگمینگزیده ای از وبینار یا کنفمغز انسان ایا طبیعتا تماایجاد احساساتعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال منابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز رشته نوروایمونولوژی و نقمغز بزرگترین مصرف کننده ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه انتظارات بر ادراک تاریخ همه چیز را ثبت کردهواقعیت های متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان اولین سلول مصنآینده ی انسان در فراتر اززبان چهار حرفی حیات زمیننقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتلاشی جدید در درمان ام اسنبرو و انرژی مداومتظاهر خوابیده ی مادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج توپیراماتآیا امکان بازسازی اندامهسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقای موجود زنده از اطلاعات حسی ما از جهان، چتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پریادگیری مهارت های جدید دمیگرن سردردی ژنتیکی که بدرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم پیریفورمیسچهار میلیارد سال تکامل باثرات مضر ماری جوانابیماری های مغز و اعصاب و تکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمحقیقت قربانی نزاع بین بی کنگره بین المللی سردرد دمبانی ذهنی سیاه و سفیددرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوسانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشمبیست تمرین ساده برای جلوتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی از عروسک بازی فلج خواب چیستحس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستمرکز خنده در کجای مغز استذرات کوانتومی زیر اتمی قانرژی تاریک که ما نمی توشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمقیچی ژنتیکیحس و ادراک قسمت سومگلوئونمشاهده گر جدای از شیء مشاروزه داری متناوب، مغز را ای نعمت من در زندگیمشباهت زیاد بین سلول هاي عاز واقعیت امروز تا حقیقتبرای پیش بینی آینده مغز دهوش، ژنتیکی است یا محیطیلایو دوم دکتر سید سلمان فخودآگاهی و هوشیاريریاضیات یک حس جدید استگزارش یک مورد جالب لخته ومغز انسان برای ایجاد تمدایرادهای موجود در خلقت بعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کنمنابع انرژی از نفت و گاز دو برابر شدن خطر مرگ و میپیشینیان انسان از هفت میرشد مغز فرایندی پیچیده امغز حریص برای خون، کلید تابزار بقا از نخستین همانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه باغبانی باعث کاهش تازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت و مجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان تغییر میدان مغآینده ی علم و فیزیک در60 ثزبان و کلمه حتی برای کساننقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتمایل زیاد به خوردن بستننخاع ما تا پایین ستون فقرتظاهری از ماده است که بیدوبینار اساتید نورولوژی دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداستانها و مفاهیمی اشتباآیا انسان با مغز بزرگش اخسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متومورها و التهاب مغزی عانزاع بین جهل و علم رو به پجهان دارای برنامهیادآوری خواب و رویامیگرن شدید قابل درمان اسدرمان های علامتی در ام اسآیا راهی برای رفع کم آبی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاچهار ساعت پس از کشتار خوکاجزای پر سلولی بدن انسان بیماری گیلن باره و بیمارتکامل مادی تا ابزار هوشمهمراهی نوعی سردرد میگرنیحقیقت اشیاکنترل همجوشی هسته ای با همباحث مهم حس و ادراکدرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم درگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماساخت شبکه عصبی مصنوعی با اداراوون تنها داروی تاییبیش از نیمی از موارد انتقتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج دوطرفه عصب 6 چشمحس و ادراک قسمت نهمکار با یگانگی و یکپارچگیمرگ چیسترفتار اجتماعی انسان، حاصانسان قدیم در شبه جزیره عشلیک فراموشیارتباط شگفت انگیز مغز انبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک قسمت سی و هشتمگمان میکنی جرمی کوچکی در مشاهده آینده از روی مشاهروزه داری و بیمار ی ام اس ای آنکه نامش درمان و یادششباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسابرای اولین بار دانشمندانهیچ کاری نکردن به معنی چیلبخند بزن شاید صبح فردا زخورشید مصنوعیریسدیپلام تنها داروی تایگشایش دروازه جدیدی از طرمغز انسان برای شادمانی طاگر میدانی مصیبت بزرگتر علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشمنابع انرژی از نفت و گاز دو سوی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصرشد مغز علت تمایل انسان بمغز زنان جوانتر از مغز مرابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه تکامل مغزهای کنونیتازه های بیماری پارکینسوواکنش های ناخودآگاه و تقمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روش هاي جدیدی آیا ممکن است موش کور بی مزبان و بیان نتیجه ساختمانقش پیش زمینه ها و اراده ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تمدن قدیمی ای در جنوب ایرنخستین تصویر از سیاهچالهتغییر الگوی رشد مغزی با زوراپامیل در بارداریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر مانهای کمر دردآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقای موجود زنده از اطلاعاتی عمومی در مورد متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نزاع بین علم و نادانی رو جهان در حال نوسان و چرخشژن هوش و ساختارهای حیاتی میدان مغناطيسي زمین بشر درمان ژنتیکی برای نوآوریآیاما مقهور قوانین فیزیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوآوری ای شگفت انگیز داناجزایی ناشناخته در شکل گبیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل مداومهندسه ی پایه ایحقیقت تنها چیزی است که شاکندر در بیماریهای التهابمجموعه های پر سلولی بدن ممحل درک احساسات روحانیدرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکساخت شبکه عصبی با الفبای ادراک ما درک ارتعاشی است بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک بازی فناوری هوش مصنوعی نحوه خحس و ادراک قسمت چهارمکاربرد روباتهای ريزنانومرگ و میر پنهانرقیبی قدرتمند در برابر مانسان ها می توانند میدان شنا در ابهای گرم جنوب نیاارتباط غیرکلامی بین انسابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمقانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک قسمت سی و ششمگنجینه ای به نام ویتامین مطالعه ای بیان میکند اهدروزه داری سلول های بنیادایمپلانت مغزی کمک میکند شرکت نورالینک ویدیویی ازاز انفجار بزرگ تا انفجار برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر ترکیبات استاتین (سهیچ کس مانند تو نگاه نمیکلرزش ناشی از اسیب به عصبخانواده پایدارریشه های مشترک حیاتپمبرولیزوماب در بیماری چمغز انسان برای شادمانی طاگر نیروی مغناطیس نباشد عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمنابع انرژی از نفت و گاز دوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفتی مستقل از ابزار هزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغزهای کوچک بی احساسابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واکنش به حس جدیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان روشی برای تبدیآیا ما تنها موجودات زنده زبان و بیان، در سایه پیشرنقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن پیشرفته ی پیشینیاننخستین روبات های زنده ی جتغییر زودتر اتصالات مغزیورزش هوازی مرتب خیلی به قمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر محل کار ارزش خودت را بآیا احتمال دارد رویا از آسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقای موجود زنده از اعداد بینهایت در دنیای متوهم چیستنزاع بین علم و جهل رو به پجهش های ژنتیکی مفید در ساژن یا نقشه توسعه مغز و نقمیدازولام در درمان تشنج درمان ام اس(مولتیپل اسکلآب زندگی است قسمت چهارمسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوار مغز مشاهده ی غیر مستاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل چشمهندسه ی رایج کیهانحقیقت خواب و رویاکوچک شدن مغز از نئاندرتاکووید نوزده و خطر بیماری محل درک احساسات روحانی ددرگیری مغزی در سندرم کووالگوبرداری از طبیعتساختار شبکه های مغزی ثابادغام میان گونه های مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی فیلمی بسیار جالب از تغییحس و ادراک قسمت نوزدهمکاربرد روباتهای ريز، در مرگ انتقال است یا نابود شرموزی از نخستین تمدن بشرانسان جدید از چه زمانی پاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتروز یا خوردگی و التهابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیقانون جنگلحس و ادراک قسمت سیزدهمگویید نوزده و ایمنی ساکتمعنی روزهایمپلانت نخاعی میتواند دشش مرحله تکامل چشماز بحث های کنونی در ویروسبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر دوپامین و سروتونینهیچگاه از فشار و شکست نترلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخارق العاده و استثنایی برژیم های غذایی و نقش مهم پنج اکتشاف شگفت آور در مومغز انسان رو به کوچک تر شاگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس منابع انرژی از نفت و گاز ديدن با چشم بسته در خواب پاسخ گیاهان در زمان خوردزمان واقعیت است یا توهممغزتان را در جوانی سیم کشابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تبدیل سلولهای محافط به سواکسن های شرکت فایزر آمرمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمداروهای مصرفی در ام اسآیا مغز تا بزرگسالی توسعزبان و تکلم برخی بیماریهنقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینرمش های مفید برای درد زاتغییر عمودی سر انسان از پورزش هوازی ، بهترین تمریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا برای تولید مثل همیشه سفری به آغاز کیهاننقش غذاها و موجودات درياابزارهای پیشرفته ارتباط بلندی در ذهن ما درک بلندیتوهمات و شناخت حقیقتنشانه های گذشته در کیهان جهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها نقشه ایجاد ابزار هومکانیک کوانتومی بی معنی درمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت اولسودمندی موجودات ابزی بر نوار مغزی روشی مهم در تشخاحیای بینایی نسبی یک بیمبیماری اسپینال ماسکولار تکامل ابزار هوش ، راه پر هندسه بنیادینحقیقت راستین انسان علم بکودک ایرانی که هوش او از محدودیت های حافظه و حافظدرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالسازگاری با محیط بین اجزاادغام دو حیطه علوم مغز و بار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک مولکولها و ذرات در حس و ادراک قسمت هفتمکتاب زیست شناسی باورمراحل ارتقای پله پله کیهرمز و رازهای ارتباط غیر کانسان عامل توقف رشد مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیارزش حقیقی زبان قسمت اولبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاقانون جنگلحس و ادراک قسمت ششمگوشه بیماری اتوزومال رسسمعادله ها فقط بخش خسته کناین پیوند نه با مغز بلکه ششمین کنگره بین المللی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر دپاکین بر بیماری مهیپرپاراتیروئیدیسملزوم سازگاری قانون مجازاخدا موجود استرژیم های غذایی و نقش مهم پوست ساعتی مستقل از مغز دمغز انسان رو به کوچکتر شداگر نعمت فراموشی نبود بسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحمنابع انرژی از نفت و گاز دی متیل فومارات(زادیوا)(پختگی پس از چهل سالگي به زمان شگفت انگیزمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه حافظه را قویتر کنیتداخل مرزها و صفات با بینواکسن کووید 19 چیزهایی که منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ام اسآیا همه جنایت ها نتیجه بیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نرمش های مفید در سرگیجهتغییرات منطقه بویایی مغزورزش و میگرنمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقا از نخستین هبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوپیراماتنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنها ، مغز و ارادهمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان تشنجآب زندگی است قسمت دومسیلی محکم محیط زیست بر اننورون هاي مصنوعی می تواناحساس گذر سریعتر زمانبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه در پایه ی همه ی واکحقایق ممکن و غیر ممکنحمله ویروس کرونا به مغزکودکان میتوانند ناقل بی مخچه فراتر از حفظ تعادلدرگیری اعصاب به علت میتوامیوتروفیک لترال اسکلروستون فقرات انسان دو پا جلارتقا و تکامل سنت آفرینش بار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیک و هوشیاریحس و ادراک قسمت هفدهمکتاب، سفری به تاریخمرز مرگ و زندگی کجاسترمز بقای جهش ژنتیکیانسانیت در هم تنیده و متصشناسایی سلول های ایمنی اارزش حقیقی زبان قسمت دومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک سی و هفتمروش مقابله مغز با محدودیگوشت خواری یا گیاه خواریمعجزه ی علم در کنترل کروناینکه به خاطرخودت زندگی صرع و درمان های آناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر داروهای ضد التهاب هاوکينگ پیش از مرگش رساللزوم سازگاری قانون مجازاخطا در محاسبات چیزی کاملرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپیموزایدمغز ایندگان چگونه استاگر با مطالعه فیزیک کوانعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایمنابع انرژی از نفت و گاز دید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیزندگی هوشمند در خارج از زنقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه محدود و تک جانبه، مشتروس جریان انرژیواکسن کرونا و گشودن پنجرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای تغییر دهنده ی سیآیا هوش مصنوعی می تواند نزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هتمساح حد واسط میان مغز کونرمشهای مهم برای تقویت عتغییرات آب و هوایی که به ورزش بهترین درمان بیش فعمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا تکامل و تغییرات ژنتیسلول های بنیادی منابع و انقش غذاها و موجودات درياابزارهای بقا ازنخستین همبه مغز خزندگان خودت اجازتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه ی تکامل در درمان بیجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای مشترک بین انسان و وما انسانها چه اندازه نزددرمان جدید میگرن با انتی آب زندگی است قسمت سومسیاهچاله های فضایی منابعنورون های ردیاب حافظهاحساسات کاذببیماری بیش فعالیتکامل داروینی هنوز در حاهوموارکتوس ها ممکن است دحمایت از طبیعتکودکان خود را مشابه خود تمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرختان اشعار زمینامید نیکو داشته باش تا آنسخن پاک و ثابتارتوکين تراپی روشی جديد بارداری بدون رحمتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی فیزیکدانان ماشینی برای تحس و ادراک قسمت هجدهمکجای مغز مسئول پردازش تجمرز بین انسان و حیوان کجاروی و منیزیم در تقویت استانعطاف پذیری مکانیسمی علشواهدی از نوع جدیدی از حاارزش حقیقی زبان قسمت سومبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک- قسمت بیست و پروش های صرفه جویی در ایجاگیلگمش باستانی کیستمغز فکر میکند مرگ برای دیاینکه خانواده ات سالم باضررهای مصرف شکر و قند بر از تکنیکی تا مغز از مغز تبرخی نرمش های گردنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هاوکينگ پیش از مرگش رسالمقاومت به عوارض فشار خون خطا در محاسبات چیزی کاملراه فراری نیستپیموزایدمغز ابزار بقای برتر مادیاگر تلاش انسان امروز براعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تبررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کامنابع انرژی از نفت و گاز دژا وو یا اشنا پنداریپروژه ی ژنوم انسانیزندگی زمینی امروز بیش از نقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه انسان محدود به ادراتری فلوپرازینواکسن کرونا از حقیقت تاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروهای ضد بیماری ام اس وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندریچرا مغزهای ما ارتقا یافت تغییرات تکاملی سر انسان ورزش در کمر دردمنبع خواب و رویادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا جنین انسان، هوشمندی سلول عصبی شاهکار انطباق نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزارهای بقای موجود زندهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ژنهای هوش ، کدامندما انسانها چه اندازه نزددرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرسیاهچاله و تکینگی ابتداینوروپلاستیسیتی چیستاخلاق و علوم اعصاببیماری تی تی پیتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی می تواند بر احتکامل داروینی هنوز در حاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرد باسن و پا به دلیل کاهامید درمان کرونا با همانسرنوشتارتباط میکروب روده و پاربازگشت از آثار به سوی خداتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی فرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورمزایای شکلات تلخ برای سلرویا و خبر از آیندهاولین مورد PML به دنبال تکشواهدی از دنیسوان(شبه نئارزش خود را چگونه میشناسبحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیقبل از آغازحساسیت روانی متفاوتروش هایی ساده برای کاهش اگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز قلباینترنت بدون فیلتر ماهواضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز و از مغز برخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متمقابله با کرونا با علم اسخطر آلودگی هواراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزمگسمغز ابزار برتر بقااپی ژنتیکعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا و استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز دژاوو یا آشناپنداریپرواز از نیویورک تا لوس آزندگی زودگذرنقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتری فلوپرازینواکسن کرونا ساخته شده تومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی فامپیریدین یا نورلآیا هوش ارثی دریافتی از پزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقای موجود زنده از استخوان های کشف شده، ممکتنفس هوازی و میتوکندریچرا ویروس کرونای دلتا واثبت امواج الکتریکی در عصوزن حقیقی معرفت و شناختمنحنی که ارتباط بین معرفدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما مسلولهای ایمنی القا کنندهنقشه های مغزی جدید با جزیابزارهای بقای از نخستین به خودت مغرور نشوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی ریسمانجاذبه و نقش آن در شکلگیریژنهای حاکم بر انسان و انسما اکنون میدانیم فضا خالدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسسیاهچاله ی تولید کنندهنوروز یا روز پایانیاخلاق پایه تکامل و فرهنگبیماری دویکتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلمدل همه جانبه نگر ژنرالیدستورالعمل مرکز کنترل بیامگا سه عامل مهم سلامتسریعترین کامپیوتر موجودارتباط ماده و انرژیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت پنجمکریستال زمان(قسمت اولمسیر دشوار تکامل و ارتقارویا بخشی حقیقی از زندگی اولین مورد پیوند سر در انشکل های متفاوت پروتئین هاز نخستین همانند سازها تبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحقبل از انفجار بزرگخفاش با شیوع همه گیری جدیروش صحبت کردن در حال تکامگالکانزوماب، دارویی جدیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهایندرالطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزملاحظه های اخلاقی دربارهخطرات هوش مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زمغز از بسیاری حقایق می گرابزار هوش در حال ارتقا ازعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین کا در سبزیجاتمنابع انرژی از نفت و گاز دگرگونی های نژادی و تغییپرورش مغز مینیاتوری انسازونیسومایدنقش محیط زندگی و مهاجرت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن ایرانی کرونا تولیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی لیراگلوتیدآیا هوش سریعی که بدون احسزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقای موجود زنده از استروژن مانند سپر زنان دتنفس بدون اکسیژنچرا پس از بیدار شدن از خوجمجمه انسان های اولیهوزوز گوشمنشأ اطلاعات و آموخته ها در آستانه ی موج پنجم کوویآیا جهش های ژنتیکی، ویروسلولهای بنیادی مصنوعی درنقص در تشخیص هیجانات عامابزارهای دفاعی و بقای موبه زودی شبکه مغزی به جای توسعه برخی شغل ها با هوش نظریه تکامل در درمان بیمجدایی خطای حسی استکلرال هیدرات برای خوابانما با کمک مغز خود مختاريمدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآسیب ها ناشی از آلودگی هوسیاره ی ابلهاننوشیدن چای برای مغز مفید اختلال خواب فرد را مستعد بیماری دیستروفی میوتونیتکامل زبانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحافظه و اطلاعات در کجاست کیهان خود را طراحی میکندمدل های ریز مغز مینی برینذهن ما از در هم شکستن منبامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسرگیجه از شایعترین اختلاارتباط متقابل با همه ی حیبازخورد یا فیدبکتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی فراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت دوم)مسئول صیانت از عقیده کیسرویا تخیل یا واقعیتاولین هیبرید بین انسان و شگفتی های زنبور عسلاز نخستین همانند سازها تبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیقدم زدن و حرکت دید را تغیخلاصه ای از مطالب همایش مروشهای نو در درمان دیسک بگامی در درمان بیماریهای مغز مادران و کودکان در زمایا کوچک شدن مغزانسان الطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاملاحظات بیهوشی قبل از جردفاع در برابر تغییر ساختراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای مغز به تنهایی برای فرهنگ ابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تبزرگترین خطایی که مردم منکاتی در مورد تشنجتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین دی گنجینه ای بزرمنابع انرژی از نفت و گاز دانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کرونازونا به وسیله ویروس ابله نقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتشنج چیستواکسن اسپایکوژنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی تشنجی دربارداریآیا هشیاری کوانتومی وجودزبان شناسی نوین نیازمند نقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقای موجود زنده از اسرار بازسازی اندام هاتو یک جهان در مغز خودت هسچرا بیماری های تخریبی مغجنسیت و تفاوت های بینایییک پیشنهاد خوب برای آسان مهندسی ژنتیک در حال تلاش در درمان بیماری مولتیپل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسلسله مباحث هوش مصنوعینقطه بی بازگشتاتفاق و تصادفبه زیر پای خود نگاه نکن بتوصیه های سازمان بهداشت نظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردردما تحت کنترل ژنها هستیم یدرک فرد دیگر و رفتارهای اآشنا پنداریسیاره ابلهاننوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلال در شناسایی حروف و بیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل زبان انسان از پیشیهوش مصنوعی الفاگوحافظه و اطلاعات در کجاستکیهانِ هوشیارِ در حال یامدیریت اینترنت بر جنگذهن چند جانبه نیازمند نگانفجار و توقف تکاملی نشاسربازان ما محققا غلبه می ارتباط چاقی و کاهش قدرت ببازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت سوم)مسئولیت جدیدرویا حقی از طرف خدااولین تصویر در تاریخ از سشاهکار قرناز نخستین همانند سازها تبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیقدرت انسان در نگاه به ابعخونریزی مغز در سندرم کووروشهای شناسایی قدرت شنواگامی در درمان بیماریهای مغز چون ابزار هوش است دلیایا این جمله درست است کسیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به ممانتین یا آلزیکسا یا ابدقیق ترین تصاویر از مغز ارابطه تشنج و اوتیسممغز برای فراموشی بیشتر کابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویروس مصنوعیمنابع بی نهایت انرژی در ددانشمندان موفق به بازگردآلزایمرزیباترین چیز در افزایش سنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن اسپایکوژن ضد کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید s3 در درمان ام آیا واکنش های یاد گرفته وزبان، وسیله شناسایی محیطنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقای موجود زنده از اصل بازخوردتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا حیوانات سخن نمی گوینجنسیت و تفاوت های بینایییک آلل ژنتیکی که از نئاندمولتیپل اسکلروز در زنان در سال حدود 7 میلیون نفر آیا خداباوری محصول تکاملسلطان جنگل یا صاحب ملکوتچند نرمش مفید برای کمردراتوبان اطلاعات و پلِ بینبوزون هیگز چیستتوصیه های غیر دارویی در سنظریه تکامل در درمان بیمجریان انرژی در سیستم های کمردرد ناشی از تنگی کاناماه رجبدرک نیازمند شناخت خویش اآغاز فصل سرما و دوباره تکسیاره ابلهاننیکولا تسلااختلال در شناسایی حروف و بیماریهای تحلیل عضلانی ابیهوش کردن در جراحی و بیمتکامل ساختار رگهای مغزی هوش مصنوعی از عروسک های بحس چشایی و بویاییکیست کلوئید بطن سوممدارک ژنتیکی چگونه انسانذهن هوشیار در پس ماده ی مانواع سکته های مغزیسردرد میگرن در کودکانارتباط هوش ساختار مغز و ژبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی فرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت بیست و دوکشف مکانیسم عصبی خوانش پمستند جهان متصلرویاها از مغز است یا ناخواولین سلول مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیلمس کوانتومیخواندن ، یکی از شستشو دهنروشی برای بهبود هوش عاطفگاهی لازم است برای فهم و مغز چگونه صداها را فیلتر ایا ابزار هوشمندی یا مغز ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیدمنابع انرژي پاک سرچشمه حدلایلی که نشان میدهد ما براز تغییرمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تبسیاری از بیماری های جدیچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویرایش DNA جنین انسان، برمناطق خاصی از مغز در جستجدانشمندان نورون مصنوعی سآمارهای ارائه شده در سطح زیر فشار کووید چه باید کرنقش نظریه تکامل در شناساابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهچالش دیدگاه های سنتی در بتشنج عدم توازن بین نورون واکسن دیگر کرونا ساخته شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید میاستنی گراویآیا یک، وجود داردسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقای موجود زنده از اصول توسعه ی یک ذهن کاملتو جهانی هستی که خودش را چرا حجم مغز گونه انسان درجهل مقدسیک جهش ممکن است ذهن انسانمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان های اسرار آمیز در آآیا دلفین ها می تواند از سم زنبور ، کلیدی برای وارچند جهانیاتوسوکسیمایدبوزون هیگز جهان را از متلتوصیه هایی در مصرف ماهیهفت چیز که عملکرد مغز تو جریان انرژی در سیستم های کمردرد و علل آنماپروتیلیندرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسیر آفرینش از روح تا مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیاختلالات مخچهبیهوشی در بیماران دچار اتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک (قسمت اول )کاهش مرگ و میر ناشی از ابمروری بر تشنج و درمان هایذهن تو همیشه به چیزی اعتقانگشت ماشه ایسردرد و علتهای آنارتباط انسانی، محدود به بحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسمی پیچیده در بمشکلات نخاعیرویاهای پر رمز و حیرتی دراوکرلیزوماب داروی جدید ششبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانلوب فرونتال یا پیشانی مغخواب سالم عامل سلامتیروشی جدید در درمان قطع نخگاهی مغز بزرگ چالش استمغز ناتوان از توجیه پیداایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازامنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات براست دستی و چپ دستیمغز بزرگ چالش است یا منفعابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر واقعیت فیزیکی، تابعی از منبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان یک فرضیه رادیکآن چیزی که ما جریان زمان زیرفون داروی ضد ام اسنقش هورمون های تیروئید دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع چاالش ها در تعیین منبع هوتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن دیگری ضد کرونا از دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتداروی جدید ضد میگرنآیا کیهان می تواند یک شبیسفر به مریخ در 39 روزنقش روزه داری در سالم و جابزار بقای موجود زنده از اصول سلامت کمرتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهیک رژیم غذایی جدید، می توموجود بی مغزی که می توانددرمان های بیماری آلزایمرآیا دلفین ها میتوانند باسماگلوتید داروی کاهش دهنچندین ماده غذایی که مانناثر مضر مصرف طولانی مدت ربی نهایت در میان مرزهاتوضیحی ساده در مورد هوش مهفت سین یادگاری از میراث جستجوی متن و تصویر به صورکمردرد با پوشیدن کفش مناماجرای جهل مقدسدرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وسیستم تعادلی بدنچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انساناختلالات صحبت کردن در انبیوگرافیتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج نخاعی با الکترودهای حس و ادراک (قسمت دوم )کاهش التهاب ناشی از بیمامرکز هوشیاری، روح یا بدن ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدسردرد تنشنارتباط از بالا به پایین مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت بیستمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمشکلات بین دو همسر و برخیرویای شفافايندگان چگونه خواهند دیدشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش عاطفی در زنان بیشتر الوتیراستامخواب سالم عامل سلامتی و یروشی جدید در درمان سکته مگذر زمان کاملا وابسته به مغز و سیر تکامل ان دلیلی ایا بدون زبان میتوانیم تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ومنابع انرژی از نفت و گاز دندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استرجزخوانی هایی که امروز بمغز بزرگ چالشهای پیش روابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کروناچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر رژیم گیاهخواری بر واقعیت چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان ژنی از مغز انسآنچه واقعیت تصور میکنیم زاوسکا درمان گوشرنقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخاناتوانی از درمان برخی ویتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تآیا گذشته، امروز وآینده سفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقای موجود زنده از اضطراب و ترستولید مثل اولین ربات های چرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهیکی از علل محدودیت مغز امموجودات مقهور ژنها هستنددرمان های جدید میگرنآیا دست مصنوعی به زودی قاسندرم کووید طولانیچه زیاد است بر من که در ایاثرات فشار روحی شدیدبی عدالتی در توزیع واکسن تیوتیکسن داروی ضد جنونهم نوع خواری در میان پیشیجستجوی هوشیاری در مغز ماکنفرانس تشنج هتل کوثر اصماده ی تاریکدرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رسیستم دفاعی بدن علیه مغز چیزی شبیه نور تو نیستاختلالات عضلانی ژنتیکبیوگرافیتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی از عروسک بازی فلج بل، فلجی ترسناک که آنحس و ادراک قسمت چهلکاهش دوپامین عامل بیماریمرکز حافظه کجاستذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوهگین نباش اگر درب یا سردرد سکه ایارتباط بین هوش طبیعی و هوبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت دهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومشکلات روانپزشکی پس از سروبات های ریز در درمان بیايا اراده آزاد توهم است یشباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر انتخاب از طرف محیط هوش عاطفی در زنان بیشتر الیس دگرامفتامین یا ویاسخواب عامل دسته بندی و حفطريتوکسيمب در درمان ام اسگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز آیندگان چگونه است ؟ایا تکامل هدفمند استعلم به ما کمک میکند تا موبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکترمنابع انرژی از نفت و گاز دو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهارساناها و ابر رساناها و عمغز بزرگ و فعال یا مغز کوابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیواقعیت چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت دانشمندان پاسخ کوانتومی آنزیم تولید انرژی در سلوزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتلاشی تازه برای گشودن معناتوانی در شناسایی چهره تصادف یا قوانین ناشناختهواکسنی با تاثیر دوگانه امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمداروی ضد تشنج با قابليت تآیا آگاهی پس از مرگ از بیسفر دشوار اکتشافنقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقای موجود زنده از اطلاع رسانی اینترنتیتولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آجهان کنونی و مغز بزرگترییافته های نوین علوم پرده میهمانهای ناخوانده عامل درمان های جدید در بیماری آیا رژیم غذایی گیاهی سلاسندرم گیلن باره به دنبال نهایت معرفت و شناخت درک عاثرات مفید قهوهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحفره در مغزکنگره بین المللی سردرد دماده ی خالیدرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسسکته مغزی