دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ترکیب حیوان و انسان

مجسمه ی گاو نر با سر انسانی که نقاب خدایان را پوشیده است و به زمان و دوره ی اور سوم بر میگردد
مکان: موزه ی لوور پاریس
عمر مجسمه: ۲۰۰۰ تا۲۱۵۰ قبل از میلاد
مجسمه های ترکیب انسان و حیوان در نخستین تمدن بشری و اقوام بعدی، رایج بوده است.
گویا این اقوام- که نخستین تجربه از پیوند با بعد فرامادی وجود انسان را می آزمودند- به خوبی تفاوت بین بدن جسمانی بی روح را با بدن دارای روح بلند انسانی درک می کردند و هنر انسان را استفاده از بدن جسمانی برای روح انسانی می‌دانستند.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش عاطفی در زنان بیشتر اتلاشی تازه برای گشودن معساختار فراکتال وجود و ذهکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا تکامل و تغییرات ژنتیابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاه و سمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتراست دستی و چپ دستیهدف یکسان، در مسیرهای متتنبیه چقدر موثر استفاصله ها در مکانیک کوانتسردرد میگرن در کودکانکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکموجودات مقهور ژنها هستندآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکزمان واقعیت است یا توهموقتی فهمیدی خطا کردی برگتوقف؛ شکستشواهدی از نوع جدیدی از حاقفس ذهنگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوما اکنون میدانیم فضا خالآغاز مبهم آفرینشابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتدرک احساسات و تفکرات دیگنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرزیباترین چیز در افزایش سواقعیت چیستتوهم تنهاییشبیه سازی میلیون ها جهان قدرت مردمگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراماشین دانشالگوی بنیادین و هوشیاریجهان پیوستهابزارهای بقا ازنخستین همخطا در محاسبات چیزی کاملنقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، ردرس گرفتن از شکست هاهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بزبان و شناخت حقیقت قسمت دواکسن اسپایکوژن ضد کروناتکنولوژی جدید که سلول هاضرورت زدودن افکارلحظات خوش با کودکانپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدمدیریت اینترنت بر جنگانگشت نگاری مغز نشان میدجهشهای مفید و ذکاوتی که داجزایی ناشناخته در شکل گدو برابر شدن خطر مرگ و میچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردرفتار وابسته به شکلهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش در کمر دردتکامل زبانعقیده ی بی عملمنابع انرژی از نفت و گاز پروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسمرز بین انسان و حیوان کجاانسان خطرناکترین موجودحق انتخاباداراوون تنها داروی تاییدانش محدود به ابعاد چهارنورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیرویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر نگاه انسان بر رفتاعوارض ازدواج و بچه دار شدمناطق خاصی از مغز در جستجآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبه ی حق خودايا اراده آزاد توهم است یحوادث روزگار از جمله ویرارتباط انسانی، محدود به داروی فامپیریدین یا نورلچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای روش های صرفه جویی در ایجاتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ابلهانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر گیاه خواری بر رشد وغیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز چون ابزار هوش است دلیایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت چهلاز نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج توپیراماتنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتریشه های مشترک حیاتبیماری اسپینال ماسکولار رژیم های غذایی و نقش مهم هوشمندی کیهانتلاشی جدید در درمان ام اسساختار شبکه های مغزی ثابکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا جنین انسان، هوشمندی ابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و شمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلورجزخوانی هایی که امروز بهدف از تکامل مغزتهدیدهای هوش مصنوعیفاصله ی همیشگی تصویر سازسردرد و علتهای آنکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکموسیقی نوآب زندگی است قسمت سومابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی زمان پلانکوقتی پر از گل شدی خودت را تولید مثل اولین ربات های شواهدی از دنیسوان(شبه نئقلب و عقلگلوئونتازه های بیماری پارکینسوما از اینجا نخواهیم رفتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیارينقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز درک تصویر و زبان های مخلتنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهزیر فشار کووید چه باید کرواقعیت چیستتوهم جدایی و توهم علمشبیه سازی سیستم های کوانقدرت کنترل خودگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هامبانی ذهنی سیاه و سفیدالگوبرداری از طبیعتجهان پر از چیزهای اسرار آابزارهای بقای موجود زندهخطا در محاسبات چیزی کاملنقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمنددست آسمانهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایزبان و شناخت حقیقت قسمت سواکسن دیگر کرونا ساخته شتکنولوژی جدید که سلول هاضررهای مصرف شکر و قند بر لرزش ناشی از اسیب به عصبپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان مداخله ی زیانبار انسانانتقال ماده و انرژیجوانان وطناحیای بینایی نسبی یک بیمدو برابر شدن خطر مرگ و مینه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیررفتار اجتماعی انسان، حاصهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکسفری به آغاز کیهانوزن حقیقی معرفت و شناختتکامل زبان انسان از پیشیعلم و ادراک فقط مشاهده ی منابع انرژی از نفت و گاز پروانه ی آسمانیجهان فراکتالمرز جدید جستجو و اکتشاف، انسان عامل توقف رشد مغزحقیقت قربانی نزاع بین بی ادب برخورد با دیگراندانش بی نهایتنوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیسترویا تخیل یا واقعیتبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر نگاه انسان بر رفتاعید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست قسمت آنها نمیخواهند دیگران رامطالبی در مورد تشنجای نعمت من در زندگیمحکمت الهی در پس همه چیزارتباط از بالا به پایین مداروی لیراگلوتیدچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بروش هایی برای جلوگیری از تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسیاره ابلهانکنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد وغرور و علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز چگونه صداها را فیلتر ایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز نخستین همانند سازها تدارویی خلط آورنگاهی بر قدرت بینایی درانگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیرژیم های غذایی و نقش مهم هوشیاری و وجودتمایل زیاد به خوردن بستنسازگاری با محیط بین اجزاکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا جهان ذهن و افکار ما مابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت بیست و چهمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقرحم مصنوعیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتو یک معجزه ایفتون های زیستیسردرد تنشنکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکموسیقی هنر مایع استآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بزمان به چه دلیل ایجاد میشوقتی تو از یاد گرفتن باز تولید یا دریافت علمشیشه ی بازالتی و سیلیکونقلب دروازه ی ارتباطگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سما اشیا را آنطور که هستندافت فشار خون ناگهانی در وجهان موازی و حجاب هاابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیارينقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز درک حقیقت نردبان و مسیری نظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومزیرفون داروی ضد ام اسواقعیت های متفاوتتوهم جسمشبکه های مصنوعی مغز به درقدرت انسان در نگاه به ابعگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع ممباحث مهم حس و ادراکالتهاب شریان تمپورالجهان پر از چیزهای جادویی ابزارهای بقای از نخستین خطای ادراک کارمانقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور دستورالعمل مرکز کنترل بیهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تزبان جانسوزواکسن دیگری ضد کرونا از دتکینگیضررهای شکر بر سلامت مغزلرزش عضله یا فاسیکولاسیوپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهنمدارک ژنتیکی چگونه انساناندوه در دنیا استجواب دانشمند سوال کننده احیای بینایی نسبی یک بیمدو سوی واقعیتنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم رقیبی قدرتمند در برابر مهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاسقوط درون جاذبه ای خاص، چوزوز گوشتکامل ساختار رگهای مغزی علم و روحمنابع انرژی از نفت و گاز پرواز از نیویورک تا لوس آمزایای شکلات تلخ برای سلانسانیت در هم تنیده و متصحقیقت آنطور نیست که به نظادراک ما درک ارتعاشی است دانشمندان موفق به بازگردنوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچارویا حقی از طرف خدابسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم سردرد به دلیل افت فژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر ویتامین دی بر بیماعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست قسمت آنان که در قله اند هرگز خمطالعه ای بیان میکند اهدای آنکه نامش درمان و یادشحافظه میتواند بزرگترین دارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی تشنجی دربارداریچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستروش هایی ساده برای کاهش اتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاسیر آفرینش از روح تا مغز کنگره بین المللی سردرد دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومقالاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا هوش سریعی که بدون احسمغز ناتوان از توجیه پیداایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز نشانه ها و آثار درک شدداستانها و مفاهیمی اشتبادخالت در ساختار ژنهانگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیرژیم ضد التهابیهوشیاری کوانتومیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرستم با شعار قانون بدترین کیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت بیست و یکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل نتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به رحم مصنوعیهر چیز با هر چیز دیگر در تتو یک جهان در مغز خودت هسفروتنی و غرورسردرد سکه ایکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکمیهمانهای ناخوانده عامل آثار باستانی تمدن های قدابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا زمان شگفت انگیزویتنام نوعی کرونا ویروس تولید پاک و فراوان انرژیشکل های متفاوت پروتئین هقلب روباتیکگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی ما به جهان های متفاوت خودافت هوشیاری به دنبال کاهجهان ما میتواند به اندازابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز درک دیگراننظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما ازیرک ترین مردمواقعیت و مجازتوهمات و شناخت حقیقتشبکیه های مصنوعیقدرت ذهنگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مجموعه های پر سلولی بدن مامیوتروفیک لترال اسکلروجهان دارای برنامهابزارهای دفاعی و بقای موخطای حسنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمدغدغه نتیجه ی نادانی استهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های زبان ریشه هایی شناختی اسواکسن سرطانتکامل فردی یا اجتماعیطلوع و حقیقتلزوم سازگاری قانون مجازاپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زمروری بر تشنج و درمان هایاندوه دردی را دوا نمیکندجوسازی مدرناحساس گذر سریعتر زماندولت یا گروهکنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها درموزی از نخستین تمدن بشرهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و سلول های بنیادییک پیام منفرد نورون مغزی تکامل شناخت انسان با کشفعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنابع انرژی از نفت و گاز پروتز عصبی برای تکلممسمومیت دانش آموزان، قماانسان، گونه ای پر از تضادحقیقت افرادادغام میان گونه های مختلدانشمندان نورون مصنوعی سنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخرویاها از مغز است یا ناخوبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنها ، مغز و ارادهتاثیر ویروس کرونا بر مغز عادت همیشه خوب نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت آنزیم تولید انرژی در سلومعماری، هندسه ی قابل مشاایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت مغز انسان و فداروی جدید ALSچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلروش جدید تولید برقتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاسیستم تعادلی بدنکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقایجاد احساساتحس و ادراک قسمت چهل و دوماز نظر علم اعصاب یا نرووسدر مانهای کمر دردچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمدن پیشرفته ی پیشینیانستم، بی پاسخ نیستکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دومغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر نجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهر جا که جات میشه، جات نیتو کز محنت دیگران بی غمیفرگشت و تکامل تصادفی محض سردرد عروقی میگرنکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسممیوتونیک دیستروفیآرامش و دانشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی چرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهزنجیرها را ما باید پاره کویتامین E برای فعالیت صحتولید سلولهای جنسی از سلشکل پنجم مادهقلب را نشکنگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سما با کمک مغز خود مختاريمافتخار انسانجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعینقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز درک درست از خود و هوشیارینظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختزیست شناسی کل در جزء فراکواقعیت و انعکاستوپیراماتشباهت مغز و کیهانقدرت عشقگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستمحل درک احساسات روحانیامید نیکو داشته باش تا آنجهان در حال نوسان و چرخشابعاد و نیازهای تکاملیخطر آلودگی هوانقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در ذهن ما از در هم شکستن منبهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم زبان شناسی مدرن در سطح سلواکسن سرطانتکامل مادی تا ابزار هوشمطلای سیاهلزوم سازگاری قانون مجازاپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیمرکز هوشیاری، روح یا بدن اندوهگین نباش اگر درب یا جامعه ی آسمانیاحساسات کاذبدوچرخه سواری ورزشی سبک و نهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانسلول های بنیادی منابع و ایک پیشنهاد خوب برای آسان تکامل، نتیجه ی برنامه ریعلم به ما کمک میکند تا مومنابع انرژی از نفت و گاز پرورش مغز مینیاتوری انسامسیر دشوار تکامل و ارتقاانعطاف پذیری مکانیسمی علحقیقت اشیاادغام دو حیطه علوم مغز و دانشمندان یک فرضیه رادیکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازرویاهای پر رمز و حیرتی دربشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر ژنها بر اختلالات خعادت کن خوب حرف بزنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آینه در اینهمعنی روزهایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید s3 در درمان ام چگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهاروش صحبت کردن در حال تکامتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسیستم دفاعی بدن علیه مغز کنترل جاذبهتاثیر گیاه خواری بر رشد وصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و اخلاقایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت چهل و سوماز نظر علم اعصاب اراده آزاز نظر علم اعصاب اراده آزدر محل کار ارزش خودت را بچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکرژیم غذایی ضد التهابیهیچ چیز همیشگی نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیستون فقرات انسان دو پا جلکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سومغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و رساناها و ابر رساناها و عهر حرکت خمیده می شود و هر تو پیچیده ترین تکنولوژی فراموش کارها باهوش تر هسکریستال هاتاثیر روده بر مغزمیگرن و پروتئین مرتبط با آرامش و سکونابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتزندگی هوشمند در خارج از زویتامین E در چه مواد غذایتولترودینشکست حتمیقیچی ژنتیکیگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتما بخشی از این جهان مرتبطافراد آغاز حرکت خودشان رجهان مرئی و نامرئیابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانینقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز درک عمیق در حیواناتنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هزیست، مرز افق رویداد هستواقعیت خلا و وجود و درک متوانایی مغز و دیگر اجزای شباهت مغز با کیهان مادیقطار پیشرفتگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قامحل درک احساسات روحانی دامید نجاتجهان در حال ایجاد و ارتقاابعاد اضافه ی کیهانخطرات هوش مصنوعینقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاذهن چند جانبه نیازمند نگهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرزبان شناسی نوین نیازمند واکسن ضد اعتیادتکامل مداومطوفان فقر و گرسنگی و بی سلزوم عدم وابستگی به گوگل پیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پمرکز حافظه کجاستاندام حسی، درک از بخش هایجاودانگی مصنوعیاخلاق و علوم اعصابدورترین نقطه ی قابل مشاهچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمررمز پیشرفت تواضع است نه طهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير سلول های بدن تو پیر نیستنیک آلل ژنتیکی که از نئاندتأثیر نگاه انسان بر رفتاعلم بدون توقفمنابع انرژی از نفت و گاز پرتوهای صادر شده از سیاهمسئول صیانت از عقیده کیساهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت تنها چیزی است که شاارتقا و تکامل سنت آفرینش دانشمندان ژنی از مغز انسنیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازرویای شفافبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاژنهای هوش ، کدامندتاثیر کلام در آیات کلام بعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیندهمعادله ها فقط بخش خسته کنایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید میاستنی گراویچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحروشهای نو در درمان دیسک بتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسکوت و نیستیکندر در بیماریهای التهابتاثیر گیاه خواری بر رشد وسوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا یک، وجود داردمغز و سیر تکامل ان دلیلی اکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت نهممغز آیندگان چگونه است ؟مغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتدر چه مرحله ای از خواب ، رچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیرژیم غذایی ضد دردهیچ وقت خودت را محدود به تمدن زیر آبفلج نخاعی با الکترودهای سخن و سکوتکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع خواب و رویاآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستممغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرنخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولترشته نوروایمونولوژی و نقهرچیز با یک تاب تبدیل به تو آرامش و صلحیفراموشی همیشه هم بد نیستکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن سردردی ژنتیکی که بآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدینقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين زندگی بی دودویتامین کاتومورها و التهاب مغزی عاشگفت نیست من عاشق تو باشمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینما تحت کنترل ژنها هستیم یافراد بی دلیل دوستدار تو جهان مشارکتیابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های منقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا درگیری قلب در بیماری ویرنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشزاوسکا درمان گوشروالزارتان داروی ضد فشار توازن مهمتر از فعالیت زیشباهت کیهان و مغزلمس کوانتومیگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون محدودیت چقدر موثر استامید درمان کرونا با همانجهان ریز و درشتابعاد بالاتردفاع در برابر تغییر ساختنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاذهن هوشیار در پس ماده ی مهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوزبان، نشان دهنده ی سخنگو واکسن علیه سرطانتکامل چشمطوفان زیباییمقاومت به عوارض فشار خون پیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزمرکز حافظه کجاستانرژی بی پایان در درون هرجایی خالی نیستاخلاق پایه تکامل و فرهنگديدن با چشم بسته در خواب چهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمسلول عصبی شاهکار انطباق یک جهش ممکن است ذهن انسانتئوری تکامل امروز در درمعلم در حال توسعهمنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا چالش قرن جدیدمسئولیت جدیداولین مورد PML به دنبال تکحقیقت خواب و رویاارتقا یا بازگشت به قبل ازدانشمندان پاسخ کوانتومی نیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرروان سالمبعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر کپسول نوروهرب بر نعادت دادن مغز بر تفکرمنبع هوشیاری کجاست قسمت آینده ی انسان در فراتر ازمعجزه های هر روزهاین پیوند نه با مغز بلکه حباب های کیهانی تو در توارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید برای میاستنی چگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیروشهای شناسایی قدرت شنواتقلید مرحله ای نسبتا پیشسکوت، پر از صداکوچ از محیط نامناسبتاثیر گیاه خواری بر رشد وپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا کیهان می تواند یک شبیمغز کوانتومیاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهارماگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نوزدهممغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میدر ناامیدی بسی امید استچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک براه فراری نیستهیچ کاری نکردن به معنی چیتمدنی قدیمی در شمال خلیج فلج بل، فلجی ترسناک که آنسخن پاک و ثابتکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنتظر نمان چیزی نور را بهآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهممغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرننخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریرشد مغز فرایندی پیچیده اهز ذره، یک دنیاستتو افق رویداد جهان هستیسرعت فکر کردن چگونه استفرایند پیچیده ی خونرسانیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر میگرن شدید قابل درمان اسآزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرطان با امواج صوتچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و زندگی در جمع مواردی را برویتامین کا و استخوانتومورهای نخاعیشگفت انگیز بودن کیهانقانون مندی نقشه ژنتیکی مگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیمانند آب باشافزایش قدرت ادراکات و حسجهان هوشمندابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغز در بیماری کوینظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکنش های ناخودآگاه و تقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشباهت زیاد بین سلول هاي علوب فرونتال یا پیشانی مغپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانمحدودیت های حافظه و حافظامیدوار باش حتی اگر همه چجهان شگفت انگیزاتفاق و تصادفدقیق ترین تصاویر از مغز انمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاذهن تو همیشه به چیزی اعتقهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنزبان، وسیله شناسایی محیطواکسنی با تاثیر دوگانه اتکامل و ارتقای نگاه تا عمطولانی ترین شبمقابله ی منطقی با اعتراضپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به مرکز خنده در کجای مغز استانرژی تاریکجاذبهاختلال خواب فرد را مستعد دی متیل فومارات(زادیوا)(نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیرمز جهانهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیماسلولهای ایمنی القا کنندهیک رژیم غذایی جدید، می توتئوری تکامل در پیشگیری و علم راهی برای اندیشیدن امنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا و ویروس کرونامسئولیت در برابر محیط زیاولین مورد پیوند سر در انحقیقت در علم، هرگز نهایی ارتوکين تراپی روشی جديد دانشمندان اولین سلول مصنچیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرروبات های ریز در درمان بیبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر کل اقیانوس در یک ذرهتاثیر کپسول نوروهرب بر تعارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست قسمت آینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه ی علماین اندوه چیستحد و مرزها توهم ذهن ماستارتروز یا خوردگی و التهاداروی جدید برای ای ال اسچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن روشی برای بهبود هوش عاطفتقلید از روی طبیعتسکته مغزیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر گیاه خواری بر رشد وسایتهای دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا گذشته، امروز وآینده اگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت هفتممغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسادر هم تنیدگی مرزها و بی مچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اراه های جدید برای قضاوت رهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتمرکز و مدیتیشنفلج خوابسختی ها رفتنی استکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکمنحنی که ارتباط بین معرفآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهممغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری نخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیرشد مغز علت تمایل انسان بهزینه ای که برای اندیشیدتو انسانی و انسان، شایستسعی کن به حدی محدود نشویفرایند تکامل و دشواری هاکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر میدان مغناطيسي زمین بشر آزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و زندگی در سیاهچالهویتامین کا در سبزیجاتتومورهای ستون فقراتشگفت زده و حیران باشقانون گذاری و تکاملگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینماه رجبافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان هوشیارابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارنقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکزبان چهار حرفی حیات زمینواکنش به حس جدیدتوسعه برخی شغل ها با هوش شباهت زیاد بین سلول هاي علوتیراستامپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های مخچه فراتر از حفظ تعادلامیدی به این سوی قبر نیستجهانی که نه با یک رخداد و اتوبان اطلاعات و پلِ بیندل به دریا بزننمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاذهن خود را مشغول هماهنگیهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مسفر فقط مادی نیستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتکامل و ریشه ی مشترک خلقتطی یکصد هزار سال اخیر هرچمقابله با کرونا با علم اسپیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان مرگ چیستانرژی تاریک که ما نمی توجاذبه و نقش آن در شکلگیریاختلال در شناسایی حروف و دین، اجباری نیستنوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چرمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودسلولهای بنیادی مصنوعی دریکی از علل محدودیت مغز امتئوری جدید، ویران کردن گعلم ساختن برج های چرخانمنابع انرژی از نفت و گاز آلودگی هوا و پارکینسونمستند جهان متصلاولین هیبرید بین انسان و حقیقت راستین انسان علم بارتباط میکروب روده و پاردانشمندان تغییر میدان مغچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورروبات کیانبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر انکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر کپسول نوروهرب بر سعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ممکن است موش کور بی ممعجزه ی علم در کنترل کروناین ایده که ذرات سیاهچالحریص نباشارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی جدید برای دیابتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی درمانگر کامپیتقلید از طبیعتسال سیزده ماههکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا پیدایش مغز از روی تصااگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفدهممغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار در هم تنیدگی کوانتومیچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلراه های جدید برای قضاوت رهیچ کس حقیقت را درون مغز تمرکز بر هدففلج خواب چیستسرنوشتکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکمنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوممغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسنرمش های مفید برای درد زاباد و موجرشد در سختی استهزینه سنگین انسان در ازاتو با همه چیز در پیوندیشلیک فراموشیفرایند حذف برخی اجزای مغکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر میدان های مغناطیسی قابل آزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش منقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فزندگی زمینی امروز بیش از ویتامین بی 12 در درمان دردتوهم فضای خالیشگفتی های زنبور عسلقانون جنگلگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینماپروتیلینافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از خار و گلنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مزبان نیاز تکاملی استواکسن های شرکت فایزر آمرتوصیه های سازمان بهداشت شجاعت و ترسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل مخچه ، فراتر از حفظ تعادلامیدی تازه در درمان سرطاجهانی که از یک منبع، تغذیاتوسوکسیمایددلایلی که نشان میدهد ما بچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیاذهن سالمهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دسفر نامه سفر به بم و جنوب وبینار اساتید نورولوژی دتکامل ابزار هوش ، راه پر طبیعت موجی جهانملاحظه های اخلاقی دربارهپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهمرگ و میر پنهانانرژی خلا ممکن استجدایی خطای حسی استاختلال در شناسایی حروف و دید تو همیشه محدود به مقدنوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن اسلام تا روشنایییافته های نوین علوم پرده تا 20 سال آینده مغز شما به علایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز آلزایمرمشکل از کجاستاولین تصویر در تاریخ از سحقیقت غیر فیزیکیارتباط ماده و انرژیدانشمندان روش هاي جدیدی چیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرروح در جهانی دیگر استبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضدکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر کپسول نوروهرب بر سعدم درکمنبع هوشیاری کجاست قسمت معجزه در هر لحظه زندگیاینکه به خاطرخودت زندگی حرکت چرخشی و دائمی کیهانارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی جدید ضد میگرنچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و روشی جدید در درمان نابینهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتقویت استخوان در گرو تغذسانسور از روی قصد بسیاری کووید نوزده و خطر بیماری تاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا آگاهی پس از مرگ از بیاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هجدهممغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسدر هم تنیدگی کوانتومی و پناتوانی از درمان برخی ویبیندیشراه پیروزی در زندگی چیستهیچ اندر هیچتمساح حد واسط میان مغز کوفلج دوطرفه عصب 6 چشمسریع دویدن مهم نیستکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتممغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسنرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وز گهواره تا گورهزاران سال چشم های بینا وتو با باورهایت کنترل میششلیک فراموشیفراتر از دیوارهای باورکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمیدان بنیادین اطلاعاتآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدینقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدروغ نگو به خصوص به خودتنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی زودگذرویتامین بی هفدهتوهم فضای خالی یا توهم فضشانس یا تلاشقانون جنگلگیرنده باید سازگار با پیترک امروزماجرای جهل مقدسافسردگی و اضطراب در بیماجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خارق العاده و استثنایی بنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کووهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختزبان و کلمه حتی برای کسانواکسن کووید 19 چیزهایی که توصیه های غیر دارویی در سشرکت نورالینک ویدیویی ازلیروپریم داروی ترکیبی ضدپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولمخچه ابزاري که وظیفه آن فامگا سه عامل مهم سلامتجهانی در ذهناثر مضر مصرف طولانی مدت ردنیای شگفت انگیز کوانتومچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهسفر به مریخ در 39 روزوجود قبل از ناظر هوشمندتکامل جریان همیشگی خلقتطبیعت بر اساس هماهنگیملاحظات بیهوشی قبل از جرپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصمرگ و میر بسیار بالای ناشانسان قدیم در شبه جزیره عجریان انرژی در سیستم های اختلالات مخچهدیدن خدا در همه چیزنوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مرنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانسلسله مباحث هوش مصنوعییاد گرفتن مداومتا بحر یفعل ما یشاعلایم کمبود ویتامین E را منابع انرژی از نفت و گاز آملودیپین داروی ضد فشار مشکلات نخاعیاولین دارو برای آتاکسی فحقیقت غیر قابل شناختارتباط متقابل با همه ی حیدانشمندان روشی برای تبدیچیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندروح رهاییبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیگار عامل افزایش مرگ ومکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر کتامین در درمان پاعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست قسمت معرفت و شناختاینکه خانواده ات سالم باحس چشایی و بویاییارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی جدید ضد الزایمرنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتقویت حافظه یا هوش مصنوعسانسور بر بسیاری از حقایکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا انسان با مغز بزرگش اخاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هشتممغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر هم تنیدگی کوانتومی و دناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمراه انسان شدن، راه رفتن وهیچگاه از فشار و شکست نترتنفس هوازی و میتوکندریفناوری هوش مصنوعی نحوه خسریعترین کامپیوتر موجودکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششممغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآورینرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پازمین در برابر عظمت کیهانهستي مادي ای که ما کوچکترتو باید نیکان را به دست بشنا در ابهای گرم جنوب نیافرد حساس از نظر عاطفی و بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبمیدازولام در درمان تشنج آسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تدریای خدانزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی سلول در بدن، جدای اویتامین دی گنجینه ای بزرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شاهکار قرنقانونمندی و محدودیت عالمگالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکماجرای عجیب گالیلهاقلیت خلاقجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خبر مهم تلسکوپ هابلنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتوهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱زبان و بیان نتیجه ساختماواکسن کرونا و گشودن پنجرتوصیه هایی در مصرف ماهیشربت ضد خلطلیس دگرامفتامین یا ویاسپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانمدل همه جانبه نگر ژنرالیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهان، تصادفی نیستاثرات فشار روحی شدیددنیا، هیچ استچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ذره ی معین یا ابری از الکهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمرسفر تجهیزات ناسا به مریخ وراپامیل در بارداریتکامل داروینی هنوز در حاطعمه ی شبکه های ارتباط اجممانتین یا آلزیکسا یا ابپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنمرگ انتقال است یا نابود شانسان میوه ی تکاملجریان انرژی در سیستم های اختلالات حرکتی در انساندیدگاه نارسای دوگانه ی منوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتیاد بگیر فراموش کنیتابوهای ذهنیعلت خواب آلودگی بعد از خومنابع انرژی از نفت و گاز آموزش نوین زبانمشکلات بین دو همسر و برخیاولین دروغحقایق ممکن و غیر ممکنارتباط چاقی و کاهش قدرت بدائما بخواننکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترروزه داری متناوب، مغز را تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله های فضایی منابعکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد وعشق درونی به یگانگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ما کالا هستیممغز فکر میکند مرگ برای دیاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک (قسمت اول )ارزش خود را چگونه میشناسداروی سل سپتنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبريتوکسيمب در درمان ام اسهوش احساسیتقویت سیستم ایمنیساهچاله ها تبخیر نمیشودکودک ایرانی که هوش او از تاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا احتمال دارد رویا از آاگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت پنجممغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر هر سوراخی سر نکننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اراه بی شکستهیپرپاراتیروئیدیسمتنفس هوازی و میتوکندریفیلمی بسیار جالب از تغییسرگیجه از شایعترین اختلاکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکمهربانی، شرط موفقیتآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهممغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی ازمین زیر خلیج فارس تمدنی هستی ما پس از شروعی چگال تو تغییر و تحولیشناخت و معرفت، و نقش آن دفردا را نمیدانیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غبامکانیک کوانتومی بی معنی آسیب ها ناشی از آلودگی هوابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوونقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای انزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهزندگی، مدیریت انرژیویروس مصنوعیتوهم چیستشاهکار شش گوشقارچ بی مغز در خدمت موجودگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانماده ی تاریکالکترومغناطیس شنوایی و هجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خدا موجود استنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تدرختان اشعار زمینهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتزبان و بیان، در سایه پیشرواکسن کرونا از حقیقت تاتتوضیحی ساده در مورد هوش مشش مرحله تکامل چشملا اکراه فی الدینپیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آممدل هولوگرافیک ژنرالیزهانفجار و توقف تکاملی نشاجهش های ژنتیکی مفید در سااثرات مفید قهوهدندان ها را مسواک بزنید تچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکذرات کوانتومی زیر اتمی قهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بسفر دشوار اکتشافورزش هوازی مرتب خیلی به قتکامل داروینی هنوز در حاظهور امواج مغزی در مغز مصمن کسی در ناکسی دریافتم پیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهمرگ تصادفیانسان ها می توانند میدان جریان انرژی در سیستم های اختلالات صحبت کردن در اندژا وو یا اشنا پندارینوار عصب و عضلهاعتماد به خودروی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورسم زنبور ، کلیدی برای واریادگیری مهارت های جدید دتاثیر فکر بر سلامتعماد الدین نسیمی قربانی منابع انرژی از نفت و گاز آمارهای ارائه شده در سطح مشکلات روانپزشکی پس از ساولین سلول مصنوعیحل مشکلداروهای مصرفی در ام اسچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کروزه داری و بیمار ی ام اس تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله ها، دارای پرتو کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ما تنها موجودات زنده مغز قلبایندرالحس و ادراک (قسمت دوم )از فرد ایستا و متعصب بگذرداروی ضد چاقینگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارریه زغالیهوش احساسیتلقین اطلاعات و حافظهسایه را اصالت دادن، جز فرکودکان میتوانند ناقل بی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان خود را مشابه خود تتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا احتمال دارد رویا از آاگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت پنجاهمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید همنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیرابطه تشنج و اوتیسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنفس بدون اکسیژنفیزیک مولکولها و ذرات در سرگردانیکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکمولتیپل اسکلروز در زنان آب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششممغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمزمان چیستو هر کس تقوای خدا پیشه کنتو جهانی هستی که خودش را شناخت درون، شناخت بیرون؛فرضیه ای جدید توضیح میدهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورمکانیزمهای دفاعی در برابآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانخواندن ، یکی از شستشو دهننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش انسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهزونیسومایدویرایش DNA جنین انسان، برتوهم وجودشاید گوشی و چشمی، آماده شقبل از آغازگامی در درمان بیماریهای ترازودونماده ی خالیالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خدای رنگین کماننقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزدرد باسن و پا به دلیل کاههمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیزبان و تکلم برخی بیماریهواکسن کرونا ساخته شده توتیوتیکسن داروی ضد جنونششمین کنگره بین المللی سلاموژین داروی ضد اوتیسم؟پیموزایدتصور از زمان و مکانمدل هولوگرافیک تعمیم یافانقراض را انتخاب نکنیدجهش های ژنتیکی غیر تصادفاثرات مفید روزه داریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دذرات کوانتومی زیر اتمی قهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش هوازی ، بهترین تمریتکامل داروینی هنوز در حاظرف باید پر شود چه با چرک منابع انرژي پاک سرچشمه حپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتمرگی وجود نداردانسان یک کتابخانه استجستجوی متن و تصویر به صوراختلالات عضلانی ژنتیکدژاوو یا آشناپندارینوبت کودکاناعتماد به خودرویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی سماگلوتید داروی کاهش دهنیادآوری خواب و رویاتاثیر مشاهده بر واقعیت بعوامل موثر در پیدایش زبامنابع انرژی از نفت و گاز آن چیزی که ما جریان زمان مشکلات روانپزشکی در عقب اوکرلیزوماب داروی جدید شحلقه های اسرارآمیزداروهای ام اسچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشروزه داری سلول های بنیادتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله و تکینگی ابتدایکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر گیاه خواری بر رشد وعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز ما کوچکتر از نیم نقطهایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت 67از مخالفت بشنوداروی ضد چاقینگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوریواستیگمینهوش در طبیعتتلاش ها برای کشف منابع جدساخت شبکه عصبی با الفبای کودکان را برای راه آماده تاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا برای تولید مثل همیشه اپی ژنتیکحس و ادراک قسمت پنجاه و یمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز در یک فراکتال هر نقطه مرکنازوکلسینبیوگرافیرادیوی مغز و تنظیم فرکانهاوکينگ پیش از مرگش رسالتنها مانع در زندگی موارد فیزیک و هوشیاریسربازان ما محققا غلبه می کتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکمواد کوانتومی جدید، ممکنآب زندگی است قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خدازمان و مکان، ابعاد کیهان وفور و فراوانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريشناسایی تاریخچه ی تکاملیفشار و قدرتکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدما انسانها چه اندازه نزدآشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانخواب سالم عامل سلامتینقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز درک و احساسنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهزونا به وسیله ویروس ابله واقعیت فیزیکی، تابعی از توهم وجودشاید درست نباشدقبل از انفجار بزرگگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکماده ای ضد التهابیالکترودهای کاشتنیجهان کاملی در اطراف ما پرابزارهای پیشرفته ارتباط خدایی که ساخته ی ذهن بشر نقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذردردهای سال گذشته فراموش همه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دزبان و شناخت حقیقت قسمت چواکسن ایرانی کرونا تولیدتیک و اختلال حرکتیصبر بسیار بایدلایو دوم دکتر سید سلمان فپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهمدل های ریز مغز مینی برینانواع سکته های مغزیجهش تمدنی عجیب و شگفت انساثرات مضر ماری جوانادو بیماری روانی خود بزرگ نه به اعداماسرار آفرینش در موجذرات کوانتومی زیر اتمی قهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش و میگرنتکامل داروینی هنوز در حاعقل مجادله گرمنابع انرژی از نفت و گاز پختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییمراحل ارتقای پله پله کیهانسان باشجستجوی هوشیاری در مغز مااختراع جدید اینترنت کواندگرگونی های نژادی و تغیینور دروناعداد بینهایت در دنیای مرویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مسندرم کووید طولانیژن همه چیز نیستتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعوامل ایجاد لغت انسانی و منابع بی نهایت انرژی در دآنچه ناشناخته است باید شمشاهده گر جدای از شیء مشاايندگان چگونه خواهند دیدحمله ویروس کرونا به مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژداروهای تغییر دهنده ی سیچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوروزهای سختتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاهچاله ی تولید کنندهکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد وغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز مانند تلفن استایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت 74از نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرریاضیات یک حس جدید استهوش عاطفی بیشتر در زنانتلاش هایی در بیماران قطع تلاشی برای درمان قطع نخاساختن آیندهکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجاه و دمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدنباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دراز تغییرهدف یکسان و مسیرهای مختلتنها در برابر جهانفیزیکدانان ماشینی برای تسردرد میگرنکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکموجود بی مغزی که می تواندآب زندگی است قسمت اولابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دومغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با اچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملزمان و صبروقت نهيب هاي غير علمي گذشتو در میانه ی جهان نیستی شناسایی سلول های ایمنی افضای قلب منبع نبوغ استگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهما انسانها چه اندازه نزدآغاز فصل سرما و دوباره تکابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و ینقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز درک کنیم ما همه یکی هستیمنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفازیباترین چیز در پیر شدنواقعیت چند سویهتوهم بی خداییشب سیاه سحر شودقدم زدن و حرکت دید را تغیگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهماده، چیزی بیش از یک خلا الگو و عادت را بشکن و در اجهان پیوستهابزارهای بقا از نخستین هخسته نباشی بابانقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما دادردی که سالهاست درمان نشهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانزبان و شناخت حقیقت قسمت اواکسن اسپایکوژنتیروفیبان موثر در سکته ی صرع و درمان های آنلبخند بزن شاید صبح فردا زپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهمدیون خود ناموجودانگشت ماشه ایجهشهای مفید و ذکاوتی که داجزای پر سلولی بدن انسان دو بار در هفته ماهی مصرف نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هارفتار مانند بردههورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیسفرنامه سفر به بم و جنوب ورزش بهترین درمان بیش فعتکامل زبانعقلانیت بدون تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز پروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییمرز مرگ و زندگی کجاستانسان جدید از چه زمانی پاحفره در مغزادامه بحث تکامل چشمدانش قدرت استنورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ارویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم گیلن باره به دنبال ژن همه چیز نیستتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عواملی که برای ظهور لغت امنابع جدید انرژیآنچه واقعیت تصور میکنیم مشاهده آینده از روی مشاهايا اراده آزاد توهم است یحمایت از طبیعتارتباط پیوسته ی جهانداروهای ضد بیماری ام اس وچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشروش مقابله مغز با محدودیتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ی ابلهانکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد وغم بی پایانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز مادران و کودکان در زمایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت 75از نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج با قابليت تنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و ریسدیپلام تنها داروی تایهوش عاطفی در زنان بیشتر ا