دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغز مشاهده ی غیر مستقیم یا ترجمه ای از زبان فعالیت مغز است

نوار مغز، مشاهده ی غیر مستقیم یا ترجمه ای از زبان فعالیت مغز است.
حس و ادراک قسمت بیست و هشتم
حس و ادراک همیشه مستقیم نیست. هرگاه به دلیل محدودیت ابزارهای حسی و ادراکی، مشاهده ی مستقیم ممکن نباشد، ابزارهوشمندی ما میتواند روش های جایگزینی را به جای مشاهده ی مستقیم، به کار ببرد.
مغز انسان در درون جمجمه، دور از دسترس محرک های محیطی است. به همین ترتیب به دلیل محصور بودن، از دید ناظرانی- که خیلی ساده بر فرد مینگرند- قابل مشاهده نیست. فعالیت های مغزی به صورت امواج الکتریکی در طول نورون ها هم جز از طریق نتایج آن یعنی فعالیت های فرد و سطح هوشیاری او و یا ثبت امواج الکتریکی و یا ارزیابی مولکول های ساختاری حین فعالیت، قابل مشاهده نیست.
مشاهده ی مغز به صورت مستقیم فقط در بخش کوچکی از مغز- که به وسیله ی دستگاه مشاهده ی ته چشم قابل دیدن است- ممکن میباشد ولی مشاهده ی غیرمستفیم مغز، از طریق میزان جذب یا عبور اشعه ی ایکس از اجزای مختلف مغز در سی تی اسکن و یا خصوصیات الکترو مغناطیس بخش های مختلف مغز و میزان جذب و انعکاس و یا عبور این پرتوها در MRI ممکن است.

مشاهده ی فعالیت های مغزی، یپیچیده تر از مشاهده ی خود مغز هم هست زیرا در اینجا از روش های تصویر برداری مانند سی تی و یا MRI معمولی نمیتوان استفاده کرد در اینجا لازم است فعالیت الکتریکی سلول های عصبی در هر بخش مغز با نوار مغؤ و یا سطح مولکول های ساختاری مختلف در بخش های متفاوت مغز در نتیجه ی فعالیت ها به وسیله ي MRI عملكردي سنجش شود.
تغییر امواج مغزی، طی فعالیت های فرد نشانه ای فعالیت یا reactivity نوار مغز است. نوار مغز تغییر عملکرد الکتریکی سلول های مغزی را نشان میدهد.https://www.youtube.com/watch?v=oszzP93eojM

Electroencephalography - Wikipedia


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اداروی ضد تشنج با قابليت تفساد اقتصادی سیتماتیک درو هر کس تقوای خدا پیشه کنبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماچرا مغزهای ما ارتقا یافت روبات های ریز در درمان بیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی متاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیاراحساسات کاذبهندسه ی پایه ایخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیانقطه بی بازگشتدر هم تنیدگی کوانتومی و دقانون مندی نقشه ژنتیکی مویتامین دی گنجینه ای بزربحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بمیگرن شدید قابل درمان استو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و مسئول صیانت از عقیده کیسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملچه زیاد است بر من که در ایدرمان های جدید سرطانقضاوت ممنوعواکنش به حس جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در ما بخشی از این جهان مرتبطتومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی معنی روزهخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقای حقیقی در دور ماندن انوار عصب و عضلهدرمان زخم دیابتی با تکنولزوم سازگاری قانون مجازاواکسنی با تاثیر دوگانه اراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمباحث مهم حس و ادراکتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوعوامل موثر در پیدایش زبااگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادمغز و قلب در جنین موش مصندندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خوبی های دیگران فکرکننیاز به آموزش مجازی دیجیدرک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز برداشت مغز ما از گذر زمانیک آلل ژنتیکی که از نئاندزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزعشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گردی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیبی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی چگونه باغبانی باعث کاهش دردهای سال گذشته فراموش مناطق خاص زبان در مغزبسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زبانتکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشدانشمندان یک فرضیه رادیکفن آوری های جدید علیه شناهوشمندی کیهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمننگاهی بر توانایی اجزاي بذهت را روی چیزهای مفید متمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز نقش ژنتیک در درمان اختلاداروی تشنجی دربارداریفروتنی و غرورهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسنبرو و انرژی مداومرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح تاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را ابعاد اضافه ی کیهانهمه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت دهمحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از داروی ضد تشنج با قابليت تفشار و قدرتوفور و فراوانیبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیچرا ویروس کرونای دلتا واروبات کیانمهندسی بدنتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرمرگ و میر پنهاناخلاق و علوم اعصابهندسه ی رایج کیهانخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیانمیتوان با بیرون انداختندر هر سوراخی سر نکنقانون گذاری و تکاملویروس مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنوامیدان مغناطيسي زمین بشر تو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیمسئولیت جدیدادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشخوشبختی چیستاصول سلامت کمرنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان های رایج ام اسقطار پیشرفتواکسن های شرکت فایزر آمررژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین ما تحت کنترل ژنها هستیم یتومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی عقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستمعادله ها فقط بخش خسته کنخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی بلندی در ذهن ما درک بلندینوار عصب و عضلهدرمان سرگیجه بدون نیاز بلزوم عدم وابستگی به گوگل وابستگی یعنی قلادهرجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمبتکران خودشکوفاتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیامغز و اخلاقده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه خودت مغرور نشوچیز جدید را بپذیردرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز بررسي علل احتمالي تغيير یک جهش ممکن است ذهن انسانزمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ دین اجباریهوش احساسیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقچگونه تکامل مغزهای کنونیدردی که سالهاست درمان نشمناطق خاصی از مغز در جستجبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمغط یک گیرنده استدانشمندان ژنی از مغز انسفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوشیاری و وجودبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتنگاهت را بلند کنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز نقش گرمایش آب و هوا در همداروی جدید ALSفرگشت و تکامل تصادفی محض هاوکينگ پیش از مرگش رسالبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری چت جی پی تیرنگ کردن، حقیقت نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگابعاد بالاترهمه ی سردردها بی خطر نیستاتفاق و تصادفهمه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت سوماز خود رها شونقش زبان در سلطه و قدرت اداروی ضد تشنج توپیراماتفضا و ذهن بازوقاحت و تمسخر دیگرانبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استمهربانی، شرط موفقیتتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرمرگ و میر بسیار بالای ناشاخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه بنیادینخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیانمیتوان بر سیاه سیاه نوشدر والنتاین کتاب بدید همقانون جنگلویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان های مغناطیسی قابل تو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنمسئولیت در برابر محیط زیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی الفاگوخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان های علامتی در ام اسلمس کوانتومیواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نممانند آب باشتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهمعجزه های هر روزهخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی بلوغ چیستنوار عصب و عضله تعیین محلدرمان سرگیجه بدون نیاز بمقاومت به عوارض فشار خون واسطه ها د رمسیر ایجاد مغرحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به مجموعه های پر سلولی بدن متوانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینعواملی که برای ظهور لغت ااگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شامغز و اخلاقدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه دنبال رستگاری باشچیزی منتظر شناخته شدندرک دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی مغز با امواج مادون یک رژیم غذایی جدید، می توزمان پلانکپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بیش از آنچه تصور میشودین، اجباری نیستهوش در طبیعتبیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرچگونه جمعیت های بزرگ شکل درس گرفتن از شکست هامنبع هوشیاری کجاست قسمت بشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تنفرت، اسیب به خود استدانشمندان پاسخ کوانتومی فیلمی بسیار جالب از تغییهوشیاری و افسردگیبیماری دیستروفی میوتونیکمردردچالش هوشیاری و اینکه چرا ذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشمتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی ابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش پیش زمینه ها و اراده داروی جدید s3 در درمان ام فراموش کارها باهوش تر هسهدف یکسان و مسیرهای مختلبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدچت جی پی تیرنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هااتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شونقش زبان در سلطه و قدرت اداروی ضد جنون در درمان تیفضای قلب منبع نبوغ استوقت نهيب هاي غير علمي گذشبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییموفقیت هوش مصنوعی در امتتنها در برابر جهانسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهمرگ و سوال از قاتلاختلاف خانوادگی را حل کنهندسه در پایه ی همه ی واکخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هنمای موفقیتدر یک فراکتال هر نقطه مرکقانون جنگلویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نخمیدان های کوانتومی خلاتو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستمستند جهان متصلارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک های بخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتینهایت در بی نهایتدرمان ژنتیکی برای نوآوریلوب فرونتال یا پیشانی مغواکسن کرونا و گشودن پنجررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتماه رجبتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهیعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمعجزه ی چشمخطای ادراک کارماارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی بلعیدن ستاره توسط سیاهچانوبت کودکاندرمان سرگیجه بدون دارومقایسه رقابت و همکاریوبینار اساتید نورولوژی درحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمجرم، گاهی قربانی استتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویامغز و سیر تکامل ان دلیلی دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زودی شبکه مغزی به جای چیزی خارج از مغزهای ما نیدرک درست از خود و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی و اپروچ جدید بر بیمیکی از علل محدودیت مغز امزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کدیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11بیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوچگونه جمعیت های بزرگ شکل دست و پا زدن در سایه؟منبع هوشیاری کجاست قسمت بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تنقاشی هایی با بوی گذشته یدانشمندان اولین سلول مصنفیروز نادریهوشیاری کوانتومیبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز نقش آتش در رسیدن انسان بهداروی جدید لنفوم و لوکمیفراموشی همیشه هم بد نیستهدف یکسان، در مسیرهای متبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از نتایج نادانی و جهلرهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتاتوسوکسیمایدهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزنقش سجده بر عملکرد مغزدارویی خلط آورقفس ذهنوقتی فهمیدی خطا کردی برگبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را موفقیت در تفکر استتنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهمرگ انتقال است یا نابود شاختلال خواب فرد را مستعد هندسه زبانِ زمان استخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر نمایش تک نفرهدر کمتر از چند ماه سوش جدقانونمندی و محدودیت عالمویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینمیدان بنیادین اطلاعاتتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه طلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سامشکل از کجاستارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک های بخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چنهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان پوکی استخوانلوتیراستامواکسن کرونا از حقیقت تاترژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنماپروتیلینتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونعلم و روحتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هامعجزه ی علمخطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی بنی عباس، ننگی بر تاریخنور از عمق تاریکیدرمان سرطان با امواج صوتمقابله ی منطقی با اعتراضوجود قبل از ناظر هوشمندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمحل درک احساسات روحانیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی مغز کوانتومیدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه زیر پای خود نگاه نکن بچیزی شبیه نور تو نیستدرک عمیق در حیواناتمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی ژنها در تشخیص بیمایافته های نوین علوم پرده زمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسراعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهمبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهچگونه حافظه را قویتر کنیدست کردن در گوشمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تچقدر به چشم اعتماد کنیمدانشمندان تغییر میدان مغفیزیک مولکولها و ذرات در هوشیاری سنتی یا هوشیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش انتخاب از طرف محیط، نداروی جدید میاستنی گراویفراموشی و مسیر روحانیهدف از تکامل مغزبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی نجات در راستگوییروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییاتصال مغز و کامپیوترهمیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرنقش غذاها و موجودات دريادارویی ضد بیش فعالی سیستقفس را بشکنوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و التهاب زیانبمولکول ضد پیریتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریمرگ تصادفیاختلال در شناسایی حروف و هندسه، نمایشی از حقیقتخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکچند نرمش مفید برای کمردردر آرزوهایت مداومت داشتهقارچ بی مغز در خدمت موجودواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته ممیدازولام در درمان تشنج تو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمشکلات نخاعیارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی خار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مچهار میلیارد سال تکامل بدرمان پوکی استخوانلوزالمعده(پانکراس)مصنوعواکسن کرونا ساخته شده تورژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسماجرای جهل مقدستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هامعجزه ی علم در کنترل کرونخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی به قفس های سیاهت ننازنور دروندرمانهای بیماری پارکینسمقابله با کرونا با علم اسوراپامیل در بارداریرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمحل درک احساسات روحانی دتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استعامل کلیدی در کنترل کارآاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتمغز آیندگان چگونه است ؟دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه سیاهی عادت نکنیمنکاتی در مورد تشنجدرگیری قلب در بیماری ویرمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی بیماری التهابی رودیاد گرفتن مداومزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هاغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتمبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ونگاه مادی غیر علمی استدست آسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیدانشمندان روش هاي جدیدی فیزیک هوشیاریهوش، ژنتیکی است یا محیطیبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناچالش هوشیاری و اینکه چرا ذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش اتصالات بین سلولهای داروی جدید آلزایمرفراموشی آرمانهدف از خلقت رسیدن به ابزابا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تنخاع ما تا پایین ستون فقررویا و واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدساثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما دانقش غذاها و موجودات درياداستانها و مفاهیمی اشتباقله سقوطوقتی تو از یاد گرفتن باز بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس مولتیپل اسکلروز در زنان تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرمرگی وجود ندارداختلال در شناسایی حروف و هنر فراموشیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دچند جهانیدر آسمان هدیه های نادیدنقبل از آغازواقعیت چند سویهبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام اسمکان زمان یا حافظه زمانتو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمشکلات بین دو همسر و برخیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی خارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان ام اس(مولتیپل اسکللیروپریم داروی ترکیبی ضدواکسن آلزایمرراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریماجرای عجیب گالیلهتوهم چیستسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمعجزه در هر لحظه زندگیخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی به مغز خزندگان خودت اجازنوروفیبروماتوزدرها بسته نیستملاحظه های اخلاقی دربارهورزش هوازی مرتب خیلی به قرشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفمحدودیت چقدر موثر استتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسعادت همیشه خوب نیستاگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میمغز اندامی تشنه ی انرژی ادو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه سخن توجه کن نه گویندهچگونه مولکول های دی ان ایدرگیری مغز در بیماری کویمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی سیستم تعادلی بدن ایاد بگیر فراموش کنیزنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش رودیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندنگاه محدود و تک جانبه، مشدست بالای دستمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار هتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل ادانشمندان روشی برای تبدیفیزیک و هوشیاریهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصچالش کمبود اندام برای پیرفتار مانند بردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش تیروئید در تکامل مغزداروی جدید ای ال اسفرایند پیچیده ی خونرسانیهر چیز با هر چیز دیگر در تبا خدا باشکودکان را برای راه آماده نخستین تمدن بشریرویا و کابوسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالاثرات فشار روحی شدیدهمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رنقش غذاها و موجودات دريادخالت در ساختار ژنهاقلب های سادهوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادمواد کوانتومی جدید، ممکنتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهمراحل ارتقای پله پله کیهاختلالات مخچههنر حفظ گرهخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجچند جهانیدر آستانه ی موج پنجم کوویقبل از انفجار بزرگواقعیت چیستبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیمکانیک کوانتومی بی معنی تو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی طوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات روانپزشکی پس از سارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی خبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ننون و القلمدرمان تومورهای مغزی با الیس دگرامفتامین یا ویاسواکسن ایرانی کرونا تولیدراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستماده ی تاریکتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های معرفت و شناختدفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرنورون هاي مصنوعی می تواندرهای اسرارآمیز و پوشیدهملاحظات بیهوشی قبل از جرورزش هوازی ، بهترین تمریرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته ومحدودیت های حافظه و حافظتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوعادت کن خوب حرف بزنیاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده مغز انسان ایا طبیعتا تمادو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی به شناسایی کابهبود حافظه پس از رخدادهچگونه میتوان با قانون جندرگیری مغز در بیماران مبمنابع انرژی از نفت و گاز بررسی علل کمر درد در میانیادگیری مهارت های جدید دزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کودیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجمبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسنگاه کلی نگردستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین دانش، قفل ذهن را باز میکنفیزیک آگاهیهیچ چیز همیشگی نیستبیندیشکنگره بین المللی سردرد دچالش دیدگاه های سنتی در برفتار وابسته به شکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقای موجود زنده از نعناعحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش حفاظتی مولکول جدید دداروی جدید برای میاستنی فرایند تکامل و دشواری هاهر جا که جات میشه، جات نیبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موباینخستین تصویر از سیاهچالهرویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز خآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچاثرات مفید قهوههمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختنقش غذاها در کاهش دردهای در میان تاریکی و روشناییقلب و عقلویتنام نوعی کرونا ویروس بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندموجود بی مغزی که می تواندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهمرز مرگ و زندگی کجاستاختلالات حرکتی در انسانهنر رها شدن از وابستگیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هاچند جهانی و علمدر درمان بیماری مولتیپل قبرستان ها با بوی شجاعتواقعیت چیستبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینمکانیزمهای دفاعی در برابتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما مطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دمشکلات روانپزشکی در عقب ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا موجود استاعتماد به خودنوآوری ای شگفت انگیز داندرمان تشنجلا اکراه فی الدینواکسن اسپایکوژنراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میماده ی خالیتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های مغز فکر میکند مرگ برای دیدفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی به نقاش بنگرنورون های ردیاب حافظهدرون قفس یا بیرون از آنممانتین یا آلزیکسا یا اببرخی بیماری ها که در آن بورزش و میگرنرشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرمخچه فراتر از حفظ تعادلتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمعادت کردن به نعمتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز انسان برای ایجاد تمددو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی تعاملیبهداشت خوابچگونه مغز ما، موسیقی را پدرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز برطرف کردن خشونت را از خایادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج غرور و علمابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده دژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت اولبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابنگاه انسان محدود به ادرادغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت ددانش، یک انسان را ناسازگفیزیکدانان ماشینی برای تهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دچاالش ها در تعیین منبع هورفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا نقش حیاتی تلومر دی ان آ دداروی جدید برای کاهش وزنفرایند حذف برخی اجزای مغهر حرکت خمیده می شود و هر بالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلنخستین روبات های زنده ی جرویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری در کجاست؟(قتمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هااثرات مفید روزه داریهمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدر مانهای کمر دردقلب یا مغزویتامین E برای فعالیت صحبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختموجودات مقهور ژنها هستندتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آمرز بین انسان و حیوان کجااختلالات صحبت کردن در انهنر، پر کردن است نه فحش دخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردچند روش ساده برای موفقیتدر سال حدود 7 میلیون نفر قدم زدن و حرکت دید را تغیواقعیت های متفاوتبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استما انسانها چه اندازه نزدتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویروطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنمشاهده گر جدای از شیء مشاارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودنوار مغز مشاهده ی غیر مستدرمان جدید ALSلاموژین داروی ضد اوتیسم؟واکسن اسپایکوژن ضد کروناراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدماده ای ضد التهابیتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومعلم راهی برای اندیشیدن اایران بزرگجریان انرژی در سیستم های مغز قلبدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی به نادیدنی ایمان بیاورنوروپلاستیسیتی چیستدروغ نگو به خصوص به خودتمن کسی در ناکسی دریافتم برخی بیماری های خاص که بدورزش بهترین درمان بیش فعرشد در سختی استپل جویی اصفهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیعادت بد را ترک کناپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار مغز انسان برای شادمانی طدو سوی واقعیتهوش مصنوعی در کامپیوترهابوزون هیگز چیستچگونه مغز پیش انسان یا همدرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ فکر کنیادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستغربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تدژاوو یا آشناپنداریALS نگاهی کامل بر بیماری وهوش عاطفی قسمت دهمبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهنگاه از بیرون مجموعهذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علمتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مرکز تنفس سلولی در بیدائما بخوانفال نیکوهیچ وقت خودت را محدود به بیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هنابینایی در نتیجه ی گوشی رقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردابزارهای پیشرفته ارتباط هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی درداروی جدید برای ای ال اسفراتر از دیوارهای باورهرچیز با یک تاب تبدیل به باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندنرمش های مفید برای درد زارویا تخیل یا واقعیتمنبع خواب و رویاتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازاثرات مضر ماری جواناهمکاری یا رقابتحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور نقشه های مغزی جدید با جزیدر محل کار ارزش خودت را بقلب دروازه ی ارتباطویتامین E در چه مواد غذایبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیموسیقی نوتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی مرز جدید جستجو و اکتشاف، اختلالات عضلانی ژنتیکهوموارکتوس ها ممکن است دخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی چندین ماده غذایی که مانندرمان نگهدارنده ی اعتیادقدرت مردمواقعیت و مجازبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابما انسانها چه اندازه نزدتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنمشاهده آینده از روی مشاهارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی خدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردنوار مغز ترجمه رخدادهای درمان جدید میگرن با انتی لایو دوم دکتر سید سلمان فواکسن دیگر کرونا ساخته شراه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیماده، چیزی نیستتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)علم ساختن برج های چرخانایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدل به دریا بزناز مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی به هلال بنگرنوروز یا روز پایانیدریای خدامن پر از تلخیمبرخی توجهات در ببمار پارورزش در کمر دردز گهواره تا گورپل خواجو اصفهانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتعادت دادن مغز بر تفکرابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز مغز انسان برای شادمانی طدولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبوزون هیگز جهان را از متلچگونه هموساپينس بر زمین درگیری اعصاب به علت میتومنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن مغز محدود به دوریادآوری خواب و رویازندگی بی دودپیوند سر آیا ممکن استتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقالاتابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبیندگرگونی های نژادی و تغییفقر داده ها در هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت دومبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندنگاه از دور و نگاه از نزدذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از چسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهداروهای مصرفی در ام اسفاکسیبتهیچ کاری نکردن به معنی چیبیوگرافیکنترل جاذبهناتوانی از درمان برخی ویرموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهابزارهای بقا از نخستین ههم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف داروی جدید برای دیابتفرد موفقهز ذره، یک دنیاستباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یانرمش های مفید در سرگیجهرویا حقی از طرف خدامنتظر نمان چیزی نور را بهتمدنی قدیمی در شمال خلیج رویاها از مغز است یا ناخومنتظر زمان ایده آل نشوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهاجزای پر سلولی بدن انسان همانند سازی در انسانحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمنقشه با واقعیت متفاوت اسدر چه مرحله ای از خواب ، رقلب روباتیکویتامین کابحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاموسیقی هنر مایع استتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهمرزهای حقیقی یا مرزهای تاختراع جدید اینترنت کوانهورمون شیرساز یا پرولاکتخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرچندجهانیدرمان نابینایان آیا ممکنقدرت و شناخت حقیقتواقعیت و انعکاسبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایما اکنون میدانیم فضا خالتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده مشاهدات آمیخته با اشتباهارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی خدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی نوار مغز در فراموشی هادرمان جدید کنترل مولتیپللبخند بزن شاید صبح فردا زواکسن دیگری ضد کرونا از دراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیماده، چیزی بیش از یک خلا توهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشعلایم کمبود ویتامین E را ایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مامغز مانند تلفن استدلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به کدامین گناه کشته شدندنورالژیدرک فرد دیگر و رفتارهای امن بی من، بهتر یاد میگیرمبرخی توصیه ها برای واکسیوزن حقیقی معرفت و شناختزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبمخچه تاثیر گذار بر حافظهتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پنداریعارضه جدید ویروس کرونا سابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمغز انسان رو به کوچک تر شدوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبی نهایت در میان مرزهاچگونه هوشیاری خود را توسدرب بسته با غیر خود باز ممنابع انرژی از نفت و گاز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاری خدا نزدیک استزندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون تاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسدانش قدرت استفلج نخاعی با الکترودهای هوش عاطفی قسمت سومبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنوننگاه از درون قفس یا بیرونذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به تئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از نسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مداروهای ام اسفاجعه ی جهل مقدسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابناتوانی در شناسایی چهره رمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز موج استحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش درختان در تکاملداروی جدید ضد میگرنفرد یا اندیشههزینه ای که برای اندیشیدباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزنرمش های موثر در کمردردکیست کلوئید بطن سومنرمشهای مهم برای تقویت عرویاهای پر رمز و حیرتی درمنحنی که ارتباط بین معرفتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیاجزایی ناشناخته در شکل گهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل نقص های سیستمی ایمنیدر ناامیدی بسی امید استقلب را نشکنویتامین کا و استخوانبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از میهمانهای ناخوانده عامل تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشمزایای شکلات تلخ برای سلادامه بحث تکامل چشمهوش فوق العاده، هر فرد اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم نه ناامیدی بلکه ارتقادرمان های اسرار آمیز در آقدرت کنترل خودواقعیت تقویت شدهبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوما از اینجا نخواهیم رفتتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از طعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیمطالبه ی حق خودارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازنوار مغز در تشخیص بیماری درمان جدید ای ال اس، توفرلحظات خوش با کودکانواکسن سرطانراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارماست مالیتوهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیعلایم کمبود ویتامین E را اکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزمغز مادران و کودکان در زمدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به امید روزهای بهترنوسانات کوانتومی منبع مادرک نیازمند شناخت خویش امننژیتبرخی درمان های Spinal Muscular Atوزوز گوشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چمدل همه جانبه نگر ژنرالیتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریعدم توقف تکامل در یک انداابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز انسان رو به کوچکتر شددوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی درمانگر کامپیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرچگونه واکسن کرونا را توزدرختان چگونه بر تشکیل ابمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مردانش محدود به ابعاد چهارفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش عاطفی قسمت ششمبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فنگاه از درون مجموعه با نگذهن و شیمی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناساداروهای تغییر دهنده ی سیفاصله ها در مکانیک کوانتهیچ کس حقیقت را درون مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطاننادیدنی ها واقعی هستندرمز گشایی از اتصالات مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردابزارهای بقای موجود زندههمه چیز و هیچ چیزحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث داروی جدید ضد الزایمرفرد حساس از نظر عاطفی و بهزینه سنگین انسان در ازابابا زود بیاباد و موجکپسول ژری لاکتچرا ماشین باید نتایج را پرویای شفافمنشأ اطلاعات و آموخته ها تمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در نقص در تشخیص هیجانات عامدر هم تنیدگی مرزها و بی مقوی تر باشویتامین کا در سبزیجاتبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش امیوتونیک دیستروفیتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقامسمومیت دانش آموزان بی گاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی می تواند بر احخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استنه به اعدامدرمان های بیماری آلزایمرقدرت انسان در نگاه به ابعواقعیت خلا و وجود و درک مبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتما اشیا را آنطور که هستندتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند باظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنمطالبی در مورد تشنجارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای منوار مغزی روشی مهم در تشخدرمان جدید سرطانلرزش ناشی از اسیب به عصبواکسن سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای ماست مالی با هوش انسانیتوهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدعلائم عصبی آلزایمر، با ااکوییفلکسحق انتخابمغز چون ابزار هوش است دلیدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالا بر ستارگان نگاه کنوشیدن چای برای مغز مفید درک و احساسمنابع انرژي پاک سرچشمه حبرخی روش های تربیتی کودکوسواس، بیماری استزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومدل هولوگرافیک ژنرالیزهتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستعدم درکابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز ایندگان چگونه استدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبی ذهن و بی روحچگونه آن شکری که می خوریمدرختان اشعار زمینمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های سوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسدانش بی نهایتفلج خوابهوش عاطفی بیشتر در زنانبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسنگاه حقیقی نگاه به درون اذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دداروهای ضد بیماری ام اس وفاصله ی همیشگی تصویر سازهیچ اندر هیچبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبنادانی در قرن بیست و یکم،رمز پیشرفت تواضع است نه طمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنابزارهای بقای از نخستین همه چیز کهنه میشودحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتداروی سل سپتفردا را نمیدانیمهزاران سال چشم های بینا وهستي مادي ای که ما کوچکترباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگچرا مردم با زندگی میجنگنروان سالممنشاء کوانتومی هوشیاری اتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسجهان معنااحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی میاستنی با برخی سحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلانقطه ی رسیدن به قلهدر هم تنیدگی کوانتومیقیچی ژنتیکیویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقمیگرن و پروتئین مرتبط با تو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتمسمومیت دانش آموزان، قماادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی و کشف زبان هایخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنه به اعدامدرمان های جدید میگرنقدرت ذهنوالزارتان داروی ضد فشار بدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم ما به جهان های متفاوت خودتولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قاظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیمطالعه ای بیان میکند اهدخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسنوار مغز، ترجمه ی فعالیت درمان جدید سرطانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوواکسن ضد اعتیادرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای ماشین دانشتوهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشعلت خواب آلودگی بعد از خواکسی توسین و تکامل پیش احقیقت قربانی نزاع بین بی مغز چگونه صداها را فیلتر دنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی به بالاتر از ماده بیندیشنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز برخی سلولهای عصبی در تلایک پیام منفرد نورون مغزی زمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استعدالت برای من یا برای همهابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی ساخته هوش طبیبی سوادی در قرن 21چگونه انتظارات بر ادراک درد و درسمنابع بی نهایت انرژی در دبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل پیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز، فقط گیرندهدانشمندان موفق به بازگردفلج خواب چیستهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بنگاه دوبارهذهن خود را مشغول هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنداروی فامپیریدین یا نورلفتون های زیستیهیچگاه از فشار و شکست نتربیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتانازوکلسینرمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز در زمان مناسبحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تنقش روزه داری در سالم و جداروی ضد چاقیفرزندان زمان خودداروی ضد چاقیفرضیه ای جدید توضیح میدههستی ما پس از شروعی چگال بار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابچرا مغز انسان سه هزار سالروبات ها قول میدهندمهمان ناخواندهتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمنداحساس گذر سریعتر زمانهمراهی نوعی سردرد میگرنیخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیانقطه ای بود و دگر هیچ نبودر هم تنیدگی کوانتومی و پقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصویتامین بی هفدهبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکاممیگرن سردردی ژنتیکی که بتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزمسیر دشوار تکامل و ارتقاادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی یا حماقت طبیعخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دنه جنگ و نه خونریزیدرمان های جدید در بیماری قدرت عشقواکنش های ناخودآگاه و تقبدون بار گذشتهگلوئونما با کمک مغز خود مختاريمتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیمعماری، هندسه ی قابل مشاخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی بقا در ازای بیمارینوار عصب و عضلهدرمان دارویی سرطان رحم بلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن علیه سرطانراز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونعماد الدین نسیمی قربانی اکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظمغز ناتوان از توجیه پیدادنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهوش مصنوعی از عروسک تا کمبه جای محکوم کردن دیگران نیکولا تسلادرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز برخی سيناپسها طی تکامل و یک پیشنهاد خوب برای آسان زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستنعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز مغز ابزار برتر بقاديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی، اتفاقات و تحبی شرمیژن همه چیز نیستچگونه به سطح بالایی از هودرد باسن و پا به دلیل کاهمنابع جدید انرژیبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزسایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشدانشمندان نورون مصنوعی سفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر ابیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خواباننگاهی بر قدرت بینایی دراذهن سالممنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانیتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ویتامین K در ترمیم اسداروی لیراگلوتیدفروتنی معرفتیهیپرپاراتیروئیدیسمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبنباید صبر کرد آتش را بعد رمز جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زبانتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ا