دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل(خطا در خطا در درک تکامل)!

بگذاريد قدری درباره تکامل سخن بگوئیم. شاید قبلا شنیده اید که برخی مردم، تکامل را موضوعی قابل بحث می دانند در حالی که بیشتر دانشمندان آن را این گونه نمی دانند.

و حتی اگر یکی از آن مردم نبوده اي و تصور کنی، تکامل را کامل فهميده ای ممکن است برخی از آن مفاهیم اشتباه درباره تکامل را بپذیری؛ مفاهیمی مانند اینکه "تکامل آن چیزی است که موجود زنده را با محيطش هماهنگ ميکند". این تفکر اولیه درباره تکامل، اکنون از بین رفته است .

شصت سال قبل از انتشار کتاب داروین، جان باتیست لامارک مطرح کرد، موجودات زنده طی زندگی خود، با تغییراتی در برخی خصوصیات، آرام آرام تکامل می يابند سپس آن را به نسلهای بعد وارثت ميدهند، مثلا جان لامارک اعتقاد داشت که زرافه ها زندگیشان اقتضا می کند، به برگهای روی شاخه های بلند برسند پس کودکان آنها با گردنهای بلندتر متولد می شوند. ولی ما اکنون ميدانیم وراثت ژنتیکی چگونه عمل می کند و آن وراثت، طبیعتا این گونه نیست.

در واقع، خود موجودات زنده، مطلقا تکامل نمی یابند. به جای آن جهش ژنتیکی سبب میشود، برخی زرافه ها با گردن هایی بلندتر متولد شوند و این قطعا به آنها این فرصت را میدهد تا بیشتر از آنهایی- که آن بهره را ندارند- زندگي کنند و این مطابق با یکی از قوانین طبیعت است "بقای قوی تر".

این سبب ميشود اینطور به نظر برسد که تکامل همیشه قوی تر و قدرت مندتر و سریع تر را برمي گزيند و این در حقیقت ، خرافات دیگری است و اصلا حقیقت ندارد.

و قدرت، از دیدگاه تکامل، فقط به میزان توافق موجود زنده با محیط خارجيش ارتباط دارد و برای مثال اگر همه درختان بلند، ناگهان مخفی شوند و فقط علفهایی کوتاه، باقی بمانند همه آن زرافه هایی که گردن بلند داشتند در وضعیتی ناگوار قرار می گیرند.

به همین دلیل لازم است بفهمیم که تکامل همراه و مقرون با بقا نیست بلکه مقرون به زاد و ولد است. جهان پر است از مخلوقاتي مانند ماهیان شكارچی نر که بسیار کوچک هستند و بقای آنها در قید حیات، از زمان ولادت مگر در حالت انگلی روی جانور دیگر- برای آنکه ضامن نجات آن شود- دشوار است. ولی ما میتوانم حداقل بگوئیم اگر موجود زنده ای بدون زاد و ولد بمیرد، آن، از جهت تکاملی بدون سود و فایده خواهد بود.(زیرا تکامل از طریق ژن ها منتقل میشود و آن ژن منتقل نشد، تکاملی نیست.)

ولی واقعا آیا اگر موجود زنده ای بمیرد بدون آنکه زاد و ولد کند، تکامل هیچ سودی نمی برد؟ این امر هم درست نیست. توجه کنید که انتخاب طبیعی در سطح موجود زنده رخ نمی دهد بلکه در سطح ژنتیکی رخ میدهد و ژن های به ارث رسیده از موجود زنده، خود این ژن ها نزد نزدیکان او هم وجود دارد. پس ژن های به ارث رسیده که سبب ميشود موجود زنده خودش را براي ایثار برای بقا و زاد و ولد فرزندان و نزدیکانش در آینده قربانی کند، بیشتر از آن ژن هایی که فقط به بقای خود و تکامل ذاتی خودش اهمیت می دهد، منتشر می گردد تا آنجا که هر چه بيشتر اجازه نسخه برداری به ژن ها بدهد و بیشتر اجازه دهد به نسل بعد منتقل گردد، وظیفه خود را به استثنای وظیفه تکاملی انجام خواهد داد. پس هر وقت بگوئیم ژن ها میخواهند خود را نسخه برداری کنند یا با انتخاب طبیعی، آرام آرام منتقل شوند ما در واقع از تعبیری مجازی استفاده کرده ایم. ژن ها هیچ چیز نمی خواهند و هیچ ابزار خارجی- که ژن های برتر را برگزیند تا از آنها محافظت کند وجود ندارد- .(تعبیر مرسوم بر زبان ملحدان مدعی علم این است: هرچه اتفاق می افتد جهشهايي ناگهانی و کور است و سبب میشود، موجوداتی- که آن را دارند، به روشهاي مختلف رفتار کنند و تکامل یابند و برخی از این راه ها منجر به نسخه برداری این ژن ها و وراثت آن به نسل بعد و بعد ميشود..

به همین ترتیب، نقشه ای از قبل نیست که منجر به ترکیب مثالی، در ژنها شود و به عنوان دلیلی بر آن، ايده آل نیست که در چشم انسان چون عصب بینایی خارج شبکیه است، نقطه کور وجود داشته باشد ولی، علت وجود این نقطه کور، آن است که به اين صورت، تکامل یافته است.

در گذشته انسان ویتامین ها و مواد غذایی بیشتری میخورد زیرا انرژی حرارتی بیشتری را میسوزاند ولی در دوره ای که پیشینیان ما در آن زیستند و تکامل یافتند، کالری کم و نادر بود. و هیچ اشاره ای وجود ندارد که این، در آینده به شکل سریع، تغییر خواهد کرد. پس تکامل، در گذشته به صورت کور گام به گام پیش رفت تا این همه تنوعی را که امروز در عالم طبیعی می بینیم ایجاد شود.

https://ed.ted.com/lessons/myths-and-misconceptions-about-evolution-alex-gendler/review_open#question-8

نقد مقاله فوق و بیان اینکه این تصور از تکامل، هم داستانی خرافاتی بیش نیست :

در مقاله فوق، بیان ميشود تکامل در سطح ژنتیکی و نه در سطح موجودات رخ میدهد
@salmanfatemi

. از نظر نویسنده مقاله ژن ها هیچ نمی خواهند و هيچ چيزي وجود ندارد که ژن برتر را انتخاب کند و از نظر نویسنده مقاله اصلا برتری خاصی در ژن برگزیده وجود ندارد بلکه آنچه هست ، انطباق این ژن جهش یافته به صورت تصادفی با محیط اطراف است و چیز دیگری نیست!! و این نظر شايع در میان ملحدین مدعی علم است.

جهشهای کور، که صاحب هیچ ارزش مشخصی نيستند! و ارزش آنها را تنها شرایط محیطی تعیین میکند!
خوب چگونه قوانین خاصی در طبیعت قرار داده شد تا جهشهای کور را با محیط اطراف هماهنگ کند؟ گیریم جهش کور و بی هدف است؛ چگونه این جهش کور، با تغییراتی که در موجود زنده ایجاد میکند میتواند با محیط اطراف هماهنگ شود؟
آیا جهش کور دیگری طی بروز تغییرات ساختاری در موجود زنده ممکن نیست تا همه نقشه قبلی را در هم بشکند و مانع از رسیدن به نقشه قبل شود؟!

پس می بینیم که نقشه ای درونی در ژن ها هست و این برنامه درونی هدفش حفظ ژن های برتر بقا در موجود زنده است. تصور جهش کور، باید استدلال و توجیه شود اگر چیزی کور و بی هدف باشد باید در سیر گذر و حرکت خود، همیشه کور و بی هدف باشد نه آنکه در یک دوره به تولید محصول بپردازد و در دوره دیگر اين محصول را توسعه دهد و نه آنکه حتي فراتر از زمان و مکان بتواند برای آینده اي دور، برنامه بریزد و از میان ابزارهای بقا، برترین آنها یعنی ابزار هوش را برگزیند.

نگاهی بر سیر تکامل موجودات زنده نشان ميدهد که در ابتدای خلقت، ابزار هوش پیشرفته ای نبود و موجودات زنده از ابزارهای بقای دیگر استفاده میکردند، و چون ابزار هوش، برترین ابزاری است که میتواند هماهنگی های لازم را میان همه انواع ادراک برقرار کند و بهترین تصمیم را در عمل اجرا کند، قانون درونی ژنها آن را برگزید و موجودات عالم را به سوی این ابزار هوشمند کشاند.

پس چگونه بگوئیم جهشها بی برنامه و کور است در حالی که فراتر از همه منافع زودگذر، ابزار هوشی را بر می گزیند که هر چند در کوتاه مدت با مصرف انرژی فراوان، موجود زنده و اندامهای آن را در معرض کمبود انرژی قرار بدهد ولی در دراز مدت و در طی نسلهای پی در پی میتواند بهترین ابزار بقا باشد؟

و اين ابزار بقای برتر در همه شرایط، سودمند نیست بلکه در بسیاری موارد به ویژه در شرایط قحطی ها و گرسنگی ها به دلیل مصرف انرژی بسیار زیادش، با نیازهای اولیه حیاتی موجود، در تضاد است ولی می بینیم برنامه درونی ژنها همین ابزار پرخور و حريص، را انتخاب میکند هر چند در دوره هایی، نه تنها باعث بقای چندانی نشده بلکه برخی موجودات را دچار مرگ ناشی از محرومیت از انرژی های اولیه حيات کرده است(جهت بررسی بیشتر به مباحث مربوط به میزان بالاي مصرف انرژی توسط سلول عصبی و مغز در همین کانال مراجعه شود)و علاوه بر اینها توسعه ابزار هوش، نيامند ایستادن بر دو پا است که این هم باری بزرگ را بر کمر موجود دو پا، وارد میکند که پیش از پیدایش آن موجود دو پا، سابقه نداشته است.
فرض کنیم مثلا قرار است در دورانی که محدودیتهای اجباری در فراهم کردن نیرو و انرژی هست- به خصوص وقتی با افزایش جمعیت مواجهيم- انرژی در دسترس را توزیع کنیم.

میتوان آن مقدار انرژی را به صورت تقریبا متوازن، بین چند کارخانه با محصولات حیاتی توزیع کرد. این به نظر عاقلانه تراست تا تولیدات آنها نیازهای اولیه ای را فراهم کند ولی شاید کارخانه ای ساخته شود که به رغم محدودیت منابع انرژی، نود درصد آن منابع انرژی را مصرف کند و شاید در سالهای اولیه ایجاد کارخانه، محصول خیلی زیادی هم تولید نکند. آیا کارخانه های اولیه از منابع انرژی محروم نخواهند شد؟!
اگر چنین کارخانه ای ایجاد شود کار دیگر کارخانه ها را خواهد خواباند و تا زمانی که خودش بتواند تولیدات مفید و کافي داشته باشد، در کوتاه مدت در کارخانه های دیگر را خواهد بست. و کارگران بسیاری را به خاک سیاه خواهد نشاند!!
ولی در سیر طبیعت میبینیم همین کارخانه پرخور و حریص، هر چند در کوتاه مدت منجر به مرگ و نابودی بسیاری از جمعیتها شده است ولی همين، باقی مانده است و ژن آن نسل به نسل منتتقل شده است هرچند این ژن، در همه شرایط امکان ظهور نیافته است حتی منجر به مرگ صاحبانش شده است ولی به عنوان میراثی ارزشمند، در نسلهای بعد ادامه یافته است تا آن زمان که امکانات و شرایط ظهور آن نمایان شود.

در مورد ايده ال نبودن محصول تکامل هم می توان گفت شرایط تجلی و ظهور هر محصول تکامل، تعیین میکند، کیفیت آن ظهور و خلقت چگونه باشد. در ظرف کوچک و محدود، نمی توان آب فراوان ریخت و باید توجه کرد جهان هستی و مادي ما مجموعه ای از ظرفهای بسیار محدود است گنجايش خیلی زیادی ندارد
عاقلی تصور نمی کند، نقص های خلقت، بهانه ای باشد تا بگوئیم برنامه درونی ژن ها با جهشهای کور و بی برنامه ایجاد شده است. اینکه چرا ملحدان مدعی علم امروز ، چنین ادعایی دارند به خود آنها مربوط است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سچه زیاد است بر من که در ایآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز قیچی ژنتیکیدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا بزرگ شدن مغز فقط در داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنحنی که ارتباط بین معرفذهن چند جانبه نیازمند نگچرا حیوانات سخن نمی گوینافسردگی و اضطراب در بیمابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکماه رجبروش صحبت کردن در حال تکامهوش مصنوعی می تواند بر احاولین مورد پیوند سر در انبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمراحل ارتقای پله پله کیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغز آیندگان چگونه است ؟کوچک شدن مغز از نئاندرتاهزینه سنگین انسان در ازاابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنمغز حریص برای خون، کلید تکشف مکانیسمی پیچیده در بواکسنی با تاثیر دوگانه ااختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استنقش خرچنگ های نعل اسبی درگزیده ای از وبینار یا کنفژن یا نقشه توسعه مغز و نقارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچچهار میلیارد سال تکامل بآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووچگونه جمعیت های بزرگ شکل آیا تکامل و تغییرات ژنتیاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنشأ اطلاعات و آموخته ها رقیبی قدرتمند در برابر مچرا حجم مغز گونه انسان درالکتروتاکسی(گرایش و حرکبوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکماپروتیلینروشهای نو در درمان دیسک بهوش مصنوعی و کشف زبان هایاولین تصویر در تاریخ از سبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمزایای شکلات تلخ برای سلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطمغز انسان ایا طبیعتا تماکووید نوزده و خطر بیماریهزاران سال چشم های بینا وابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز مغز زنان جوانتر از مغز مرکشف ارتباط جدیدی از ارتبواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشینقش داروهاي مختلف معروف گزارش یک مورد جالب لخته وژنها نقشه ایجاد ابزار هوارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصچهار ساعت پس از کشتار خوکآیا ممکن است موش کور بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بقانون جنگلدرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدچگونه حافظه را قویتر کنیآیا جهش های ژنتیکی، ویرواز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ومهندسی ژنتیک در حال تلاش رموزی از نخستین تمدن بشرچرا خشونت و تعصبالتهاب شریان تمپورالبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدروشهای شناسایی قدرت شنواهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاولین سلول مصنوعیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی مسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش احساسیاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای ایجاد تمدکودک ایرانی که هوش او از هستي مادي ای که ما کوچکترابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیمغزهای کوچک بی احساسکشف جمجمه ای درکوه ایرهووبینار اساتید نورولوژی داختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نینقش روزه داری در سالم و جگشایش دروازه جدیدی از طرژنها ، مغز و ارادهارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا مونوار مغزی روشی مهم در تشخآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نقانونمندی و محدودیت عالمدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتنگاه محدود و تک جانبه، مشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومولتیپل اسکلروز در زنان رمز و رازهای ارتباط غیر کچرا در مغز انسان، فرورفتامیوتروفیک لترال اسکلروبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مروشی برای بهبود هوش عاطفهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاوکرلیزوماب داروی جدید شبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمشکلات نخاعیهوش احساسیابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای شادمانی طکودکان میتوانند ناقل بی هستی ما پس از شروعی چگال ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری مغزتان را در جوانی سیمکشگنجینه ای به نام ویتامین وراپامیل در بارداریادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دنقش رژیم غذایی بر رشد و اپمبرولیزوماب در بیماری چژنهای مشترک بین انسان و وارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را نورون هاي مصنوعی می توانآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تقارچ بی مغز در خدمت موجوددرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمانگاه انسان محدود به ادراآیا خداباوری محصول تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و مواد کوانتومی جدید، ممکنرویا و خبر از آیندهچراروياها را به یاد نمی آامید درمان کرونا با همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیروشی جدید در درمان قطع نخهوش مصنوعی الفاگوايندگان چگونه خواهند دیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مشکلات بین دو همسر و برخیهوش عاطفی بیشتر در زنانابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان برای شادمانی طکودکان خود را مشابه خود تو هر کس تقوای خدا پیشه کنابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقاینقش قهوه در سلامتیگویید نوزده و ایمنی ساکتورزش هوازی مرتب خیلی به قاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کودفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی انقش رژیم غذایی در رشد و اپنج اکتشاف شگفت آور در موژنهای هوش ، کدامندارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل زبانفلج بل، فلجی ترسناک که آنداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را نورون های ردیاب حافظهآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سقبل از انفجار بزرگدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلینگاهی بر قدرت بینایی دراآیا دلفین ها می تواند از ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط موجود بی مغزی که می تواندرویا بخشی حقیقی از زندگی چراروياها را به یاد نمی آامگا سه عامل مهم سلامتبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دروشی جدید در درمان سکته مهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمشکلات روانپزشکی پس از سهوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان رو به کوچک تر شکوری گذرای ناشی از موبایوقت نهيب هاي غير علمي گذشابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفباینقش مهاجرت در توسعه نسل اگوشه بیماری اتوزومال رسسورزش هوازی ، بهترین تمریادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئنقش زبان در سلطه و قدرت اپوست ساعتی مستقل از مغز دکلرال هیدرات برای خوابانارزش خود را چگونه میشناستکامل ساختار رگهای مغزی فلج خوابداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خونوروپلاستیسیتی چیستآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سقدم زدن و حرکت دید را تغیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکینگاهی بر توانایی اجزاي بآیا دست مصنوعی به زودی قااستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیموجودات مقهور ژنها هستندرویا تخیل یا واقعیتنزاع بین جهل و علم رو به پامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظريتوکسيمب در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کايا اراده آزاد توهم است یبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمشکلات روانپزشکی در عقب هوش عاطفی در زنان بیشتر اابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز انسان رو به کوچکتر شدکی غایب شدی تا نیازمند دلوقتی فهمیدی خطا کردی برگاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با نقش محیط زندگی و مهاجرت دگوشت خواری یا گیاه خواریورزش و میگرنادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرننقش زبان در سلطه و قدرت اپیموزایداز نشانه ها و آثار درک شداز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشففلج خواب چیستداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زبانوشیدن چای برای مغز مفید آیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وقدرت انسان در نگاه به ابعدرک و احساسپیامهای کاربرانناتوانی از درمان برخی ویآیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سمیهمانهای ناخوانده عامل رویاها از مغز است یا ناخونزاع بین علم و نادانی رو انفجار و توقف تکاملی نشابیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلریواستیگمینهوش مصنوعی از عروسک تا کای آنکه نامش درمان و یادشبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامشاهده آینده از روی مشاههوشیاری کوانتومیابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانمغز ایندگان چگونه استکیست کلوئید بطن سومویتامین E برای فعالیت صحاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابنقش نظام غذایی در تکامل مگیلگمش باستانی کیستورزش بهترین درمان بیش فعارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان نقش سجده بر عملکرد مغزپیچیدگی های مغزی در درک زاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمفیلمی بسیار جالب از تغییداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک آیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولوب فرونتال یا پیشانی مغدرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرناتوانی در شناسایی چهره آیا رژیم غذایی گیاهی سلااستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری ممیگرن سردردی ژنتیکی که برویاهای پر رمز و حیرتی درنزاع بین علم و جهل رو به پانواع سکته های مغزیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلریسدیپلام تنها داروی تایهوش مصنوعی از عروسک تا کایندرالبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمعنی روزههوش، ژنتیکی است یا محیطیابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درمغز ابزار برتر بقاکاهش التهاب ناشی از بیماویتامین E در چه مواد غذایاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون هخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزانقش هورمون های تیروئید دگیاه خواری و گوشت خوار کدورزش در کمر دردارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کواننقش غذاها و موجودات درياپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و فیزیکدانان ماشینی برای تداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا واکنش های یاد گرفته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولبخند بزن شاید صبح فردا زدرک تصویر و زبان های مخلتنخاع ما تا پایین ستون فقرآیا راهی برای رفع کم آبی استخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب میگرن شدید قابل درمان اسرویای شفافنظام مثبت زندگیانگشت نگاری مغز نشان میدبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فرژیم های غذایی و نقش مهم هوش مصنوعی از عروسک تا کایا کوچک شدن مغزانسان البحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمغز فکر میکند مرگ برای دیهیچگاه از فشار و شکست نترابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیمغز از بسیاری حقایق می گرکاهش دوپامین عامل بیماریویتامین دی گنجینه ای بزراثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتنقش هورمون زنانه استروژنگالکانزوماب، دارویی جدیوزوز گوشارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عادو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عنقش غذاها و موجودات درياپیوند سر آیا ممکن استاز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به فرگشت و تکامل تصادفی محض در مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدچگونه مغز پیش انسان یا همآیا آگاهی پس از مرگ از بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولرزش ناشی از اسیب به عصبدرک عمیق در حیواناتنخستین تصویر از سیاهچالهآیاما مقهور قوانین فیزیکاستروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم میدان مغناطيسي زمین بشر روبات های ریز در درمان بینظریه تکامل در درمان بیماندوهگین نباش اگر درب یا بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسممدارک ژنتیکی چگونه انسانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا این جمله درست است کسیبحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختمامغز ما کوچکتر از نیم نقطهکمردرد و علل آنهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارمغز به تنهایی برای فرهنگ کایروپاکتیک چیستواکنش های ناخودآگاه و تقاجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودنقش ژنتیک در درمان اختلاگامی در درمان بیماریهای یک پیشنهاد خوب برای آسان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای ديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عنقش غذاها و موجودات درياپیوند سر، یکی از راه حلهاپیشینیان انسان از هفت میاز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بفراموش کارها باهوش تر هسدر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکچگونه هموساپينس بر زمین آیا امکان بازسازی اندامهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرگیری قلب در بیماری ویرنرمش های مفید در سرگیجهآزمون ذهنی گربه شرودینگراصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکمکانیزمهای دفاعی در برابروح رهاییهفت چیز که عملکرد مغز تو انسان قدیم در شبه جزیره عبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مروری بر تشنج و درمان هایراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا ابزار هوشمندی یا مغز تغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرمغز مادران و کودکان در زمکمردرد با پوشیدن کفش مناهاوکينگ پیش از مرگش رسالابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر مغز برای فراموشی بیشتر ککاربرد روباتهای ريزنانوواکسن کرونا از حقیقت تاتاجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلانقش آتش در رسیدن انسان بهگامی در درمان بیماریهای یکی از علل محدودیت مغز امارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقص در تشخیص هیجانات عامپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفراموشی همیشه هم بد نیستدر چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآچگونه آن شکری که می خوریمآیا انسان با مغز بزرگش اخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ولزوم سازگاری قانون مجازادرگیری مغز در بیماری کوینرمشهای مهم برای تقویت عإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروزه داری و بیمار ی ام اس هفت سین یادگاری از میراث انسان جدید از چه زمانی پابیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز هوشیاری، روح یا بدن راه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی در کامپیوترهاایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهمغز چون ابزار هوش است دلیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصهدف یکسان، در مسیرهای متابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟کاربرد روباتهای ريز، در واکسن کرونا ساخته شده تواحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظهخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکاننقش انتخاب از طرف محیط، نگاهی لازم است برای فهم و یافته های نوین علوم پرده ارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سصرع و درمان های آننقطه بی بازگشتپاسخ گیاهان در زمان خورداز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتافرایند تکامل و دشواری هادر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتچگونه انتظارات بر ادراک آیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وممانتین یا آلزیکسا یا ابدرگیری مغز در بیماران مبچرا مغزهای ما ارتقا یافت افراد آغاز حرکت خودشان راطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکما انسانها چه اندازه نزدروش مقابله مغز با محدودیهمیشه اطمینان تو بر خدا بانسان عامل توقف رشد مغزبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز حافظه کجاستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چمغز چگونه صداها را فیلتر کنگره بین المللی سردرد دهدف از تکامل مغزابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانمغز بزرگ چالش است یا منفعکجای مغز مسئول پردازش تجواکسن دیگر کرونا ساخته شاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع خودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آننقش اتصالات بین سلولهای گاهی مغز بزرگ چالش استیادگیری مهارت های جدید دارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش دژاوو یا آشناپنداریضررهای مصرف شکر و قند بر چند جهانیپختگی پس از چهل سالگي به از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتافرایند حذف برخی اجزای مغدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سچگونه باغبانی باعث کاهش آیا احتمال دارد رویا از آاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژي پاک سرچشمه حدرگیری مغزی در سندرم کووچرا پس از بیدار شدن از خوافزایش قدرت ادراکات و حساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکما با کمک مغز خود مختاريمروش های صرفه جویی در ایجاهمیشه عسل با موم بخوریمانعطاف پذیری مکانیسمی علبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستمرکز خنده در کجای مغز استهوش مصنوعی در خدمت خلق وحایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت امغز ناتوان از توجیه پیداکنگره بین المللی سردرد دهدف از خلقت رسیدن به ابزاابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانمغز بزرگ چالشهای پیش روکرونا چه بر سر مغز می آورواکسن دیگری ضد کرونا از داخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاخانواده پایدارسردرد تنشننقش حفاظتی مولکول جدید دگذر زمان کاملا وابسته به یادآوری خواب و رویاارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای شکر بر سلامت مغزچندین ماده غذایی که ماننپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمافرد حساس از نظر عاطفی و بدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداچگونه تکامل مغزهای کنونیآیا برای تولید مثل همیشه از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع خواب و رویادرگیری اعصاب به علت میتوچرا بیماری های تخریبی مغافزایش مرگ و میر سندرم کوبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکما تحت کنترل ژنها هستیم یروش هایی ساده برای کاهش اهوموارکتوس ها ممکن است داولین هیبرید بین انسان وبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمرگ انتقال است یا نابود شهوش مصنوعی درمانگر کامپیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغز و سیر تکامل ان دلیلی کندر در بیماریهای التهابهزینه ای که برای اندیشیدابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و حس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوکشف مکانیسم عصبی خوانش پواکسن سرطاناختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه اینقش حیاتی تلومر دی ان آ دگربه شرودینگر و تاثیر مشژن هوش و ساختارهای حیاتی ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیدانشمندان روش هاي جدیدی