دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل

داستانها و مفاهیمی اشتباه درباره تکامل(خطا در خطا در درک تکامل)!

بگذاريد قدری درباره تکامل سخن بگوئیم. شاید قبلا شنیده اید که برخی مردم، تکامل را موضوعی قابل بحث می دانند در حالی که بیشتر دانشمندان آن را این گونه نمی دانند.

و حتی اگر یکی از آن مردم نبوده اي و تصور کنی، تکامل را کامل فهميده ای ممکن است برخی از آن مفاهیم اشتباه درباره تکامل را بپذیری؛ مفاهیمی مانند اینکه "تکامل آن چیزی است که موجود زنده را با محيطش هماهنگ ميکند". این تفکر اولیه درباره تکامل، اکنون از بین رفته است .

شصت سال قبل از انتشار کتاب داروین، جان باتیست لامارک مطرح کرد، موجودات زنده طی زندگی خود، با تغییراتی در برخی خصوصیات، آرام آرام تکامل می يابند سپس آن را به نسلهای بعد وارثت ميدهند، مثلا جان لامارک اعتقاد داشت که زرافه ها زندگیشان اقتضا می کند، به برگهای روی شاخه های بلند برسند پس کودکان آنها با گردنهای بلندتر متولد می شوند. ولی ما اکنون ميدانیم وراثت ژنتیکی چگونه عمل می کند و آن وراثت، طبیعتا این گونه نیست.

در واقع، خود موجودات زنده، مطلقا تکامل نمی یابند. به جای آن جهش ژنتیکی سبب میشود، برخی زرافه ها با گردن هایی بلندتر متولد شوند و این قطعا به آنها این فرصت را میدهد تا بیشتر از آنهایی- که آن بهره را ندارند- زندگي کنند و این مطابق با یکی از قوانین طبیعت است "بقای قوی تر".

این سبب ميشود اینطور به نظر برسد که تکامل همیشه قوی تر و قدرت مندتر و سریع تر را برمي گزيند و این در حقیقت ، خرافات دیگری است و اصلا حقیقت ندارد.

و قدرت، از دیدگاه تکامل، فقط به میزان توافق موجود زنده با محیط خارجيش ارتباط دارد و برای مثال اگر همه درختان بلند، ناگهان مخفی شوند و فقط علفهایی کوتاه، باقی بمانند همه آن زرافه هایی که گردن بلند داشتند در وضعیتی ناگوار قرار می گیرند.

به همین دلیل لازم است بفهمیم که تکامل همراه و مقرون با بقا نیست بلکه مقرون به زاد و ولد است. جهان پر است از مخلوقاتي مانند ماهیان شكارچی نر که بسیار کوچک هستند و بقای آنها در قید حیات، از زمان ولادت مگر در حالت انگلی روی جانور دیگر- برای آنکه ضامن نجات آن شود- دشوار است. ولی ما میتوانم حداقل بگوئیم اگر موجود زنده ای بدون زاد و ولد بمیرد، آن، از جهت تکاملی بدون سود و فایده خواهد بود.(زیرا تکامل از طریق ژن ها منتقل میشود و آن ژن منتقل نشد، تکاملی نیست.)

ولی واقعا آیا اگر موجود زنده ای بمیرد بدون آنکه زاد و ولد کند، تکامل هیچ سودی نمی برد؟ این امر هم درست نیست. توجه کنید که انتخاب طبیعی در سطح موجود زنده رخ نمی دهد بلکه در سطح ژنتیکی رخ میدهد و ژن های به ارث رسیده از موجود زنده، خود این ژن ها نزد نزدیکان او هم وجود دارد. پس ژن های به ارث رسیده که سبب ميشود موجود زنده خودش را براي ایثار برای بقا و زاد و ولد فرزندان و نزدیکانش در آینده قربانی کند، بیشتر از آن ژن هایی که فقط به بقای خود و تکامل ذاتی خودش اهمیت می دهد، منتشر می گردد تا آنجا که هر چه بيشتر اجازه نسخه برداری به ژن ها بدهد و بیشتر اجازه دهد به نسل بعد منتقل گردد، وظیفه خود را به استثنای وظیفه تکاملی انجام خواهد داد. پس هر وقت بگوئیم ژن ها میخواهند خود را نسخه برداری کنند یا با انتخاب طبیعی، آرام آرام منتقل شوند ما در واقع از تعبیری مجازی استفاده کرده ایم. ژن ها هیچ چیز نمی خواهند و هیچ ابزار خارجی- که ژن های برتر را برگزیند تا از آنها محافظت کند وجود ندارد- .(تعبیر مرسوم بر زبان ملحدان مدعی علم این است: هرچه اتفاق می افتد جهشهايي ناگهانی و کور است و سبب میشود، موجوداتی- که آن را دارند، به روشهاي مختلف رفتار کنند و تکامل یابند و برخی از این راه ها منجر به نسخه برداری این ژن ها و وراثت آن به نسل بعد و بعد ميشود..

به همین ترتیب، نقشه ای از قبل نیست که منجر به ترکیب مثالی، در ژنها شود و به عنوان دلیلی بر آن، ايده آل نیست که در چشم انسان چون عصب بینایی خارج شبکیه است، نقطه کور وجود داشته باشد ولی، علت وجود این نقطه کور، آن است که به اين صورت، تکامل یافته است.

در گذشته انسان ویتامین ها و مواد غذایی بیشتری میخورد زیرا انرژی حرارتی بیشتری را میسوزاند ولی در دوره ای که پیشینیان ما در آن زیستند و تکامل یافتند، کالری کم و نادر بود. و هیچ اشاره ای وجود ندارد که این، در آینده به شکل سریع، تغییر خواهد کرد. پس تکامل، در گذشته به صورت کور گام به گام پیش رفت تا این همه تنوعی را که امروز در عالم طبیعی می بینیم ایجاد شود.

https://ed.ted.com/lessons/myths-and-misconceptions-about-evolution-alex-gendler/review_open#question-8

نقد مقاله فوق و بیان اینکه این تصور از تکامل، هم داستانی خرافاتی بیش نیست :

در مقاله فوق، بیان ميشود تکامل در سطح ژنتیکی و نه در سطح موجودات رخ میدهد
@salmanfatemi

. از نظر نویسنده مقاله ژن ها هیچ نمی خواهند و هيچ چيزي وجود ندارد که ژن برتر را انتخاب کند و از نظر نویسنده مقاله اصلا برتری خاصی در ژن برگزیده وجود ندارد بلکه آنچه هست ، انطباق این ژن جهش یافته به صورت تصادفی با محیط اطراف است و چیز دیگری نیست!! و این نظر شايع در میان ملحدین مدعی علم است.

جهشهای کور، که صاحب هیچ ارزش مشخصی نيستند! و ارزش آنها را تنها شرایط محیطی تعیین میکند!
خوب چگونه قوانین خاصی در طبیعت قرار داده شد تا جهشهای کور را با محیط اطراف هماهنگ کند؟ گیریم جهش کور و بی هدف است؛ چگونه این جهش کور، با تغییراتی که در موجود زنده ایجاد میکند میتواند با محیط اطراف هماهنگ شود؟
آیا جهش کور دیگری طی بروز تغییرات ساختاری در موجود زنده ممکن نیست تا همه نقشه قبلی را در هم بشکند و مانع از رسیدن به نقشه قبل شود؟!

پس می بینیم که نقشه ای درونی در ژن ها هست و این برنامه درونی هدفش حفظ ژن های برتر بقا در موجود زنده است. تصور جهش کور، باید استدلال و توجیه شود اگر چیزی کور و بی هدف باشد باید در سیر گذر و حرکت خود، همیشه کور و بی هدف باشد نه آنکه در یک دوره به تولید محصول بپردازد و در دوره دیگر اين محصول را توسعه دهد و نه آنکه حتي فراتر از زمان و مکان بتواند برای آینده اي دور، برنامه بریزد و از میان ابزارهای بقا، برترین آنها یعنی ابزار هوش را برگزیند.

نگاهی بر سیر تکامل موجودات زنده نشان ميدهد که در ابتدای خلقت، ابزار هوش پیشرفته ای نبود و موجودات زنده از ابزارهای بقای دیگر استفاده میکردند، و چون ابزار هوش، برترین ابزاری است که میتواند هماهنگی های لازم را میان همه انواع ادراک برقرار کند و بهترین تصمیم را در عمل اجرا کند، قانون درونی ژنها آن را برگزید و موجودات عالم را به سوی این ابزار هوشمند کشاند.

پس چگونه بگوئیم جهشها بی برنامه و کور است در حالی که فراتر از همه منافع زودگذر، ابزار هوشی را بر می گزیند که هر چند در کوتاه مدت با مصرف انرژی فراوان، موجود زنده و اندامهای آن را در معرض کمبود انرژی قرار بدهد ولی در دراز مدت و در طی نسلهای پی در پی میتواند بهترین ابزار بقا باشد؟

و اين ابزار بقای برتر در همه شرایط، سودمند نیست بلکه در بسیاری موارد به ویژه در شرایط قحطی ها و گرسنگی ها به دلیل مصرف انرژی بسیار زیادش، با نیازهای اولیه حیاتی موجود، در تضاد است ولی می بینیم برنامه درونی ژنها همین ابزار پرخور و حريص، را انتخاب میکند هر چند در دوره هایی، نه تنها باعث بقای چندانی نشده بلکه برخی موجودات را دچار مرگ ناشی از محرومیت از انرژی های اولیه حيات کرده است(جهت بررسی بیشتر به مباحث مربوط به میزان بالاي مصرف انرژی توسط سلول عصبی و مغز در همین کانال مراجعه شود)و علاوه بر اینها توسعه ابزار هوش، نيامند ایستادن بر دو پا است که این هم باری بزرگ را بر کمر موجود دو پا، وارد میکند که پیش از پیدایش آن موجود دو پا، سابقه نداشته است.
فرض کنیم مثلا قرار است در دورانی که محدودیتهای اجباری در فراهم کردن نیرو و انرژی هست- به خصوص وقتی با افزایش جمعیت مواجهيم- انرژی در دسترس را توزیع کنیم.

میتوان آن مقدار انرژی را به صورت تقریبا متوازن، بین چند کارخانه با محصولات حیاتی توزیع کرد. این به نظر عاقلانه تراست تا تولیدات آنها نیازهای اولیه ای را فراهم کند ولی شاید کارخانه ای ساخته شود که به رغم محدودیت منابع انرژی، نود درصد آن منابع انرژی را مصرف کند و شاید در سالهای اولیه ایجاد کارخانه، محصول خیلی زیادی هم تولید نکند. آیا کارخانه های اولیه از منابع انرژی محروم نخواهند شد؟!
اگر چنین کارخانه ای ایجاد شود کار دیگر کارخانه ها را خواهد خواباند و تا زمانی که خودش بتواند تولیدات مفید و کافي داشته باشد، در کوتاه مدت در کارخانه های دیگر را خواهد بست. و کارگران بسیاری را به خاک سیاه خواهد نشاند!!
ولی در سیر طبیعت میبینیم همین کارخانه پرخور و حریص، هر چند در کوتاه مدت منجر به مرگ و نابودی بسیاری از جمعیتها شده است ولی همين، باقی مانده است و ژن آن نسل به نسل منتتقل شده است هرچند این ژن، در همه شرایط امکان ظهور نیافته است حتی منجر به مرگ صاحبانش شده است ولی به عنوان میراثی ارزشمند، در نسلهای بعد ادامه یافته است تا آن زمان که امکانات و شرایط ظهور آن نمایان شود.

در مورد ايده ال نبودن محصول تکامل هم می توان گفت شرایط تجلی و ظهور هر محصول تکامل، تعیین میکند، کیفیت آن ظهور و خلقت چگونه باشد. در ظرف کوچک و محدود، نمی توان آب فراوان ریخت و باید توجه کرد جهان هستی و مادي ما مجموعه ای از ظرفهای بسیار محدود است گنجايش خیلی زیادی ندارد
عاقلی تصور نمی کند، نقص های خلقت، بهانه ای باشد تا بگوئیم برنامه درونی ژن ها با جهشهای کور و بی برنامه ایجاد شده است. اینکه چرا ملحدان مدعی علم امروز ، چنین ادعایی دارند به خود آنها مربوط است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغز ما کوچکتر از نیم نقطهابزارهای دفاعی و بقای مویک پیشنهاد خوب برای آسان تمساح حد واسط میان مغز کودرمان جدید میگرن با انتی مغز بزرگ چالش است یا منفعارتوکين تراپی روشی جديد کوچک شدن مغز از نئاندرتاتئوری تکامل امروز در درمروش مقابله مغز با محدودینقش رژیم غذایی در رشد و ااز آغاز خلقت تا نگاه انساگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نقنورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تپیشینیان انسان از هفت میتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهناتوانی در شناسایی چهره اضطراب و ترستری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با فرگشت و تکامل تصادفی محض افزایش قدرت ادراکات و حسهفت چیز که عملکرد مغز تو بیان ژن های اسکیزوفرنی دحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کوانمولتیپل اسکلروز در زنان اولین تصویر در تاریخ از سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعامل کلیدی در کنترل کارآمحل درک احساسات روحانیاگر تلاش انسان امروز براهستي مادي ای که ما کوچکتربررسي علل احتمالي تغيير داروهای مصرفی در ام اسمغز مادران و کودکان در زماثر مضر مصرف طولانی مدت ریکی از علل محدودیت مغز امتنفس هوازی و میتوکندریدرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ چالشهای پیش روارتباط میکروب روده و پارکودک ایرانی که هوش او از تئوری تکامل در پیشگیری و روش های صرفه جویی در ایجانقش زبان در سلطه و قدرت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکگامی در درمان بیماریهای تاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخنخاع ما تا پایین ستون فقراطلاعاتی عمومی در مورد متسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابفراموش کارها باهوش تر هسافسردگی و اضطراب در بیماهفت سین یادگاری از میراث بیست تمرین ساده برای جلوحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عمواد کوانتومی جدید، ممکناولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبحثی درباره هوش و تفاوتهخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بمحل درک احساسات روحانی دابزار هوش در حال ارتقا ازهستی ما پس از شروعی چگال بررسی و اپروچ جدید بر بیمداروهای ضد بیماری ام اس وداروی فامپیریدین یا نورلمغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مفید قهوهیادگیری مهارت های جدید دتنفس هوازی و میتوکندریدرک فرد دیگر و رفتارهای امغز حریص برای خون، کلید تارتباط چاقی و کاهش قدرت بکودکان خود را مشابه خود تتا 20 سال آینده مغز شما به روش هایی ساده برای کاهش انقش زبان در سلطه و قدرت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکگاهی لازم است برای فهم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی نوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز از مغز تپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آنخستین تصویر از سیاهچالهاطلاعاتی عمومی در مورد متشنج چیستسخن پاک و ثابتفراموشی همیشه هم بد نیستالکتروتاکسی(گرایش و حرکهمیشه عسل با موم بخوریمبیشتر کمردردها نیازی به حافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عموجود بی مغزی که می توانداوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی درمانگر کامپیبحثی درباره احساسات متفاخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولوومحدودیت های حافظه و حافظابزار بقای موجود زنده از و هر کس تقوای خدا پیشه کنبررسی سیستم تعادلی بدن اداروی تشنجی دربارداریمغز چگونه صداها را فیلتر اثرات مضر ماری جوانایادآوری خواب و رویاتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرک و احساسمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط هوش ساختار مغز و ژکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر مشاهده بر واقعیت بروش صحبت کردن در حال تکامنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکنیکی تا مغز از مغز تگاهی مغز بزرگ چالش استتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکینگی تا مغز از مغز تپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آنرمش های مفید در سرگیجهبلندی در ذهن ما درک بلندیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودفرایند حذف برخی اجزای مغالتهاب شریان تمپورالهوموارکتوس ها ممکن است دبا هوش مصنوعی خودکار روبحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمموجودات مقهور ژنها هستندايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبحثی درباره احساساتی غیرخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از ویتامین E برای فعالیت صحبررسی علل کمر درد در میانداروی جدید s3 در درمان ام مغز آیندگان چگونه است ؟اجزای پر سلولی بدن انسان ژن هوش و ساختارهای حیاتی تولید سلولهای جنسی از سلدرک احساسات و تفکرات دیگمغزهای کوچک بی احساسارتباط انسانی، محدود به کی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر نگاه ناظر هوشیار بروشهای نو در درمان دیسک بنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگذر زمان کاملا وابسته به تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکینگی تا مغز از مغز تپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه نرمشهای مهم برای تقویت عبه زودی شبکه مغزی به جای تغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلافرد حساس از نظر عاطفی و بامیوتروفیک لترال اسکلروهوش مصنوعی می تواند بر احبارداری بدون رحمحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سمیهمانهای ناخوانده عامل ايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبخش دیگری در وجود انسان هدفاع در برابر تغییر ساختمقالاتمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقای موجود زنده از ویتامین E در چه مواد غذایبزرگ شدن مغز محدود به دوربسیاری از بیماری های جدیداروی جدید ضد میگرنمغز انسان ایا طبیعتا تمااجزایی ناشناخته در شکل گژن یا نقشه توسعه مغز و نقتوانایی مغز و دیگر اجزای درک تصویر و زبان های مخلتمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط شگفت مغز انسان و فکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوانقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز و از مغز گربه شرودینگر و تاثیر مشتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسچگونه مغز پیش انسان یا هماز تکینگی تا مغز از مغز تآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچرا مغزهای ما ارتقا یافت بوزون هیگز چیستتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنقانون مندی نقشه ژنتیکی مامگا سه عامل مهم سلامتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبازگشت از آثار به سوی خداحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنمیگرن سردردی ژنتیکی که بايا اراده آزاد توهم است یهوش احساسیبرنامه و ساختار پیچیده مدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیمامدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقای موجود زنده از ویتامین دی گنجینه ای بزرتفاوت مغز انسان و میمون هداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای ایجاد تمداحساس گذر سریعتر زمانژنها نقشه ایجاد ابزار هوتوازن مهمتر از فعالیت زیدرک عمیق در حیواناتنقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت انگیز مغز انکایروپاکتیک چیستتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطفنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تگزیده ای از وبینار یا کنفتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینچگونه هموساپينس بر زمین از تکینگی تا مغز- از مغز آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیچرا حیوانات سخن نمی گوینبیماری گیلن باره و بیمارثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنقارچ بی مغز در خدمت موجودامروز دانش ژنتیک هیچ ابههوش مصنوعی گوگل به کمک تشبازسازي مغز و نخاع چالشی حس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر میدان مغناطيسي زمین بشر ای آنکه نامش درمان و یادشهوش احساسیبرین نت به جای اینترنتدلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقای موجود زنده از واکنش های ناخودآگاه و تقواکسن سرطانتفاوتهای جنسیتی راهی براداروی ضد تشنج با قابليت تمغز انسان برای شادمانی طاخلاق و علوم اعصابژنها ، مغز و ارادهتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری قلب در بیماری ویرنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرچگونه آن شکری که می خوریماز تکینگی تا مغز- از مغز آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملچرا حجم مغز گونه انسان دربیماری ای شبیه آلزایمر و جمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایقدم زدن و حرکت دید را تغیانفجار و توقف تکاملی نشاهوش مصنوعی الفاگوبحتی علمی درباره تمایل بحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزمکانیزمهای دفاعی در برابایندرالهوش عاطفی بیشتر در زنانبرای پیش بینی آینده مغز ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیمرکز خنده در کجای مغز استابزار بقای موجود زنده از واسطه ها د رمسیر ایجاد مغتقلید مرحله ای نسبتا پیشداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و ژنهای هوش ، کدامندتوصیه های غیر دارویی در سدرگیری اعصاب به علت میتونقش هورمون های تیروئید دارتباط غیرکلامی بین انساکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته منقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهچگونه انتظارات بر ادراک از تکینگی تا مغز- از مغزتآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از چرا در مغز انسان، فرورفتبیماری ای شبیه ام اس مولتجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استقدرت انسان در نگاه به ابعانگشت نگاری مغز نشان میدهوش مصنوعی از عروسک تا کبحث درباره پیدایش و منشاحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچما انسانها چه اندازه نزدایا کوچک شدن مغزانسان الهوش عاطفی در زنان بیشتر ابرخی نکات از گاید لاین پردو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از وراپامیل در بارداریتلقین اطلاعات و حافظهدر مانهای کمر دردمغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهکلرال هیدرات برای خوابانتوصیه هایی در مصرف ماهیرقیبی قدرتمند در برابر منقش ژنتیک در درمان اختلاارتروز یا خوردگی و التهاکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چچگونه باغبانی باعث کاهش از تکینگی تا مغز، از مغز آیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قاچراروياها را به یاد نمی آبیماری بیش فعالیجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیلوب فرونتال یا پیشانی مغاندوهگین نباش اگر درب یا هوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی در مورد نقش ویتامينحساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصما انسانها چه اندازه نزدایا ابزار هوشمندی یا مغز هوشیاری کوانتومیبرخی اثرات مضر ویتامین دديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی مرتب خیلی به قتلاش هایی در بیماران قطع در چه مرحله ای از خواب ، رمغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انسانکمردرد و علل آنتوضیحی ساده در مورد هوش مرموزی از نخستین تمدن بشرنقش انتخاب از طرف محیط، نارزش حقیقی زبان قسمت اولکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت اچگونه جمعیت های بزرگ شکل ازدواج های بین گونه ای، رآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچراروياها را به یاد نمی آبیماری تی تی پیجهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیلبخند بزن شاید صبح فردا زانسان قدیم در شبه جزیره عهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی جالب درباره محدودیتخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موما با کمک مغز خود مختاريمایا بیماری ام اس (مولتیپهوش، ژنتیکی است یا محیطیبرخی اختلالات عصبی مثانهدی متیل فومارات(زادیوا)(مزایای شکلات تلخ برای سلمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقای موجود زنده از ورزش هوازی ، بهترین تمریتلاشی برای درمان قطع نخادر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در انکمردرد با پوشیدن کفش مناتکامل چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کنقش اتصالات بین سلولهای ارزش حقیقی زبان قسمت دومکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم چه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از هوش مصنوعی در آیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز فلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا راهی برای رفع کم آبی نزاع بین جهل و علم رو به پبیماری ضعف عضلات نزدیک بجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دلرزش ناشی از اسیب به عصبانسان جدید از چه زمانی پاهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی در مورد نقش کلسیم و خواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ما تحت کنترل ژنها هستیم یایا بدون زبان میتوانیم تهیچگاه از فشار و شکست نتربرخی بیماری ها که در آن بدژا وو یا اشنا پنداریمشکلات نخاعیابزار بقای موجود زنده از ورزش و میگرنتلاشی جدید در درمان ام اسدرمان های بیماری آلزایمرمغز ابزار برتر بقاادامه بحث تکامل چشمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکامل ابزار هوش ، راه پر رویای شفافنقش حفاظتی مولکول جدید دارزش حقیقی زبان قسمت سومکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تپیموزایدتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در مورد هتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنفلج خوابآیاما مقهور قوانین فیزیکنزاع بین علم و نادانی رو بیماریهای تحلیل عضلانی اجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی الزوم سازگاری قانون مجازاانسان عامل توقف رشد مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کبحثی در مورد عملکرد لوب فخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ماه رجبایا تکامل هدفمند استهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی بیماری های خاص که بددژاوو یا آشناپنداریمشاهده آینده از روی مشاهابزار بقای موجود زنده از ورزش بهترین درمان بیش فعتمایل زیاد به خوردن بستندرمان های جدید میگرنمغز از بسیاری حقایق می گرادغام میان گونه های مختلکنگره بین المللی سردرد دتکامل زبانروبات های ریز در درمان بینقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب یا نرووسکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطنگاهی بر قدرت بینایی درااستیفن هاوکینگ در تفسیر تبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز فلج خواب چیستآزمون ذهنی گربه شرودینگرنزاع بین علم و جهل رو به پبیهوش کردن در جراحی و بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئلزوم سازگاری قانون مجازاانعطاف پذیری مکانیسمی علهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوماپروتیلینایرادهای موجود در خلقت بهاوکينگ پیش از مرگش رسالبرخی توجهات در ببمار پاردانشمندان ژنی از مغز انسمعنی روزهابزارهای بقای موجود زندورزش در کمر دردتمدن قدیمی ای در جنوب ایردرمان های رایج ام اسمغز برای فراموشی بیشتر کادغام دو حیطه علوم مغز و کنگره بین المللی سردرد دتکامل ساختار رگهای مغزی روح رهایینقش داروهاي مختلف معروف از نظر علم اعصاب اراده آزگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ونگاهی بر توانایی اجزاي باستخوان های کشف شده، ممکتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیفیلمی بسیار جالب از تغییإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنظام مثبت زندگیبیوگرافیجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرنممانتین یا آلزیکسا یا اباولین هیبرید بین انسان وهوش مصنوعی از عروسک تا کمبحثی درباره هوش و تفاوتهخواب عامل دسته بندی و حفطعوارض ازدواج و بچه دار شدمبانی ذهنی سیاه و سفیداگر نعمت فراموشی نبود بسهدف از تکامل مغزبرخی سلولهای عصبی در تلادانشمندان روش هاي جدیدی مغز فکر میکند مرگ برای دیابزارهای پیشرفته ارتباط وزوز گوشتمدن بشری و مغز اخلاقیدرمان ژنتیکی برای نوآوریمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارتقا و تکامل سنت آفرینش کندر در بیماریهای التهابتکامل شناخت انسان با کشفروزه داری و بیمار ی ام اس نقش روزه داری در سالم و جاز نظر علم اعصاب اراده آزگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستنورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تپیوند سر، یکی از راه حلهاسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیناتوانی از درمان برخی ویاصول سلامت کمرتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایفیزیکدانان ماشینی برای تافراد آغاز حرکت خودشان رنظریه تکامل در درمان بیمبیوگرافیحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان منابع انرژي پاک سرچشمه حاولین مورد پیوند سر در انهوش مصنوعی در کامپیوترهابحثی درباره هوش و تفاوتهخودآگاهی و هوشیاريعید نوروز مبارکمجموعه های پر سلولی بدن ماگر نعمت فراموشی نبود بسهزینه ای که برای اندیشیدبرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان روشی برای تبدی