دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

خم شدن فضا-زمان

پدیده ی چرخش، همتای پدیده ی جاذبه است و به عنوان یک صفحه در نسبیت عام توصیف می‌شود.

(در نسبیت عام، خمیدگی فضا-زمان عامل ایجاد کننده ی جاذبه بیان می‌شود. در این دیگاه بسیاری از واقعیت های موجود در جهان، رنگ می‌بازد.

خم شدن فضا-زمان، میتواند فاصله ها را در هم بشکند و توجیهی برای در هم تنیده بودن کیهان، فراهم کند. این خمش یا چرخش، نه فقط همتایی در کنار جاذبه است بلکه عامل ایجاد کننده ی جاذبه هم بر اساس نسبیت عام اینشتین، هست.

چرخش یا خمش، ایجاد کننده ی کیهان و قوانین آن است و این چرخش فقط در نگاه به روبرو و در صفحه ی مقابل ما در کیهان نیست بلکه در همه ی ابعاد و اجزای کیهانی وجود دارد. خمیدگی کیهانی می‌تواند همه ی تمایزها و فاصله ها را در نگاه ناظر هوشمند، در هم بشکند.)

این نیرو، یک نیروی بیرون دهنده بر خلاف نیروی جاذبه است؛ مانند زنی که سینه های خود را به درون میکشد!

این دو نیرو خود را در سطح کوانتومی در مدل فیزیکی یکپارچه ی نسیم هرمیان پیدا میکند و مسئول نیروهای جاذبه و الکترومغناطیس در همه ی مقیاس ها در مدل هولوگرافیک ژنرالیزه هستند.

این چرخش در سطح کوانتومی شاید حتی انرژی منفی ای باشد که در محاسبه ی توده ی جهان، گم میشود ولی مدل هولوگرافیک ژنرالیزه آن را به درستی محاسبه می کند.
(مراجعه شود مقاله ی: جهان در حال چرخش در همین کانال )

https://www.youtube.com/watch?v=Qs4t2FDiv9A


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ادامه بحث تکامل چشمداروی جدید برای ای ال اساسرار آفرینش در موجهیپرپاراتیروئیدیسمکمردردتیروفیبان موثر در سکته ی بارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز زندگی در سیاهچالهمغز بیش از آنچه تصور میشوساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیآزار حقیقیجاذبه و نقش آن در شکلگیریلحظات خوش با کودکانایندرالچیزی منتظر شناخته شدنعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهمجوشی هسته ای، انرژِی بما اشیا را آنطور که هستندارتباط انسانی، محدود به هزینه سنگین انسان در ازادر موج، راز خلقت نهفته اساطلاعاتی عمومی در مورد مرمز گشایی از اتصالات مغزکوچکترین چیز یک معجزه استکامل جریان همیشگی خلقتبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به مغزتان را در جوانی سیمکشسریع دویدن مهم نیستافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه باغبانی باعث کاهش حقیقت افرادمن کسی در ناکسی دریافتم اگر فقط مردم میفهمیدند کعادت همیشه خوب نیستخار و گلهوموارکتوس ها ممکن است داز نخستین همانند سازها توقتی شروع به بیدار شدن میدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید مرحله ای نسبتا پیشبه مغز خزندگان خودت اجازرویا حقی از طرف خداکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانیتئوری تکامل در پیشگیری و بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون فلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاسرعت فکر کردن چگونه استالگو و عادت را بشکن و در انگاه دوبارهحکمت الهی در پس همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرمان های رایج ام استلاشی تازه برای گشودن معبه زیر پای خود نگاه نکن بروزهای سختکتاب گران و پرهزینه شد ولمدیریت اضطراب، از مهمتریتاثیر کلام در آیات کلام ببرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اشیر و دوغ بادامامیدوارینادیدنی ها بیشتر از دیدنحس متفاوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان جدید ای ال اس، توفرتنها مانع در زندگی موارد بیمار 101 ساله، مبتلا به سروشی جدید در درمان نابینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراقب خودتون و خانواده هتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به فرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوشاهکار شش گوشانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت چهارممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دین اجباریهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدرون و بیرون، جدای از هم تو باید نیکان را به دست ببیماری اسپینال ماسکولار رژیم غذایی سالم و ضد التهگیلگمش باستانی کیستمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر درجه حرارت بر عملکبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالقفس دور خود را بشکننه به اعدامشجاعت و ترسانسان یک کتابخانه استچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت بیست و دومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد اضافه ی کیهاندانشمندان موفق به بازگردهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده درگیری قلب در بیماری ویرتومورها و التهاب مغزی عابیو الکترونیک؛ ترکیب موجرحم مصنوعیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علمتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت مغز انسان و میمون هآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاضایعه ی شبکه لومبوساکرالاولین هیبرید بین انسان و نشانه های بیداری روحیحس و ادراک- قسمت شصت و چهموفقیت در تفکر استاحتیاط در تعویض داروهاداروهای ضد بیماری ام اس وهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودست و پا زدن در سایه؟توکل بر خدابا تعمق در اسرار ابدیت و زمان و صبرپیچیدگی های مغزمگسمغز و اخلاقتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی مخچه ای خودایمنسال 2025 سال بین المللی علمجهش های ژنتیکی مفید در ساقسم به فقرایمپلانت مغزینوروفیبروماتوزطیف انسفالیت، گیلن باره همه چیز کهنه میشودخواب زمستانی سلول های سرمیگرن سردردی ژنتیکی که بخواب سالم عامل سلامتیمیگرن شدید قابل درمان اساداراوون تنها داروی تاییداروی جدید برای دیابتاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کاناتکلم در گیاهانبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانزندگی زمینی امروز بیش از مغز باستانی، هنوز نقش هاسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیآزار دیگری، آزار خود استجبران از دست رفته هالرزش ناشی از اسیب به عصبایپیداکرینچیزی خارج از مغزهای ما نیعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهمدلی و هوش عاطفیما به جهان های متفاوت خودارتباط از بالا به پایین مهزاران سال چشم های بینا ودر میان تاریکی و روشناییاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرمز پیشرفت تواضع است نه طکووید نوزده و خطر بیماری تکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بمغط یک گیرنده استسریعترین کامپیوتر موجودافتخار انسانچگونه تکامل مغزهای کنونیحقیقت انسانمن پر از تلخیماگر میدانی مصیبت بزرگتر عادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس در برابر حقایق جدیدتقلید از روی طبیعتبه نقاش بنگررویاها از مغز است یا ناخوکانال یوتیوب دکتر سلمان محل درک احساسات روحانی دتئوری جدید، ویران کردن گبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همسطح آگاهی، رخدادهای زندگالگوی بنیادین و هوشیارینگاهی بر قدرت بینایی دراحافظه میتواند بزرگترین دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدرمان های علامتی در ام استلاشی جدید در درمان ام اسبه سیاهی عادت نکنیمروزهای سخت میگذردکتاب زیست شناسی باورمداخله ی زیانبار انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر نبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجفال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اشیشه ی بازالتی و سیلیکونامیدواری و مغزنادانی در قرن بیست و یکم،حس چشایی و بویاییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان جدید سرطانتنها در برابر جهانبیمار مرکز تنفس سلولیروشی جدید در درمان سکته مکشیدن مادی روشی برای جلومراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان فرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتشاید گوشی و چشمی، آماده شانحراف و حقیقتنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت نوزدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو برای خزیدن خلق نشده ایبیماری اضطراب عمومیرژیم غذایی ضد التهابیگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر درجه حرارت بر عملکبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانشرکت نورالینک ویدیویی ازانسان باشچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت بیست و سومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد بالاتردانشمندان نورون مصنوعی سهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای نخاعیبیوگرافیرحم مصنوعیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر رو ح و روان بر جسمتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری ضایعه ی عروقی مخچهاولین تصویر در تاریخ از سنظام مثبت زندگیحسن یوسف باغچه ی منمولکول ضد پیریاحساس گذر سریعتر زمانداروهای ضد تشنج با توضیح اسارت و پرخوریهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددست کردن در گوشتوپیراماتبا خودت نجنگزمان واقعیت است یا توهمپیچیدگی های مغزی در درک زمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاریخ همه چیز را ثبت کردهآتش منبع انرژیسال سیزده ماههجهش های ژنتیکی غیر تصادفقضاوت ممنوعایمپلانت مغزی و کنترل دو نورون هاي مصنوعی می توانطبیعت موجی جهانهمه چیز در زمان مناسبهمه چیز در زمان کنونی استخواب سالم عامل سلامتی و یمیاستنی گراویس بدون آنتیادب برخورد با دیگرانداروی جدید ضد فشار خوناصفهان زیباهاوکينگ پیش از مرگش رسالذهت را روی چیزهای مفید متکمردرد و علل آنتکنولوژی های جدید و حالتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستزندگی زودگذرمغز برای فراموشی بیشتر کسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینآسيب میکروواسکولاریا آسجدا کردن ناخالصی هالرزش دست ها و گردن و سر ETایا کوچک شدن مغزانسان الچیزی شبیه نور تو نیستعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهمراه سختی، اسانی هستما با کمک مغز خود مختاريمارتباط بین هوش طبیعی و هوهستي مادي ای که ما کوچکتردر مانهای کمر درداعتماد به خودرمز امید، بی نیازی از مردکودک هشت ساله لازم است آدماده ی خالیتکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرانفرت، اسیب به خود استسرکه انگبین عسلی مفید برافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل حقیقت اشیامن بی من، بهتر یاد میگیرماگر نیروی مغناطیس نباشد عادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدر جراحی کمر عجله نکنیدتقلید از طبیعتبه نقاش بنگررویاهای پر رمز و حیرتی درکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت چقدر موثر استتا 20 سال آینده مغز شما به بر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های فلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده سعی کن به حدی محدود نشویالگوبرداری از طبیعتنگاهی بر توانایی اجزاي بحافظه های کاذبمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعصب سیاتیکخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت های متفاوتدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایل زیاد به خوردن بستنبه سخن توجه کن نه گویندهروش مقابله مغز با محدودیکتاب طبیعت در قالب هندسهمدارک ژنتیکی چگونه انسانتاثیر کپسول نوروهرب بر تبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از شکل های متفاوت پروتئین هامیدی به این سوی قبر نیستنازوکلسینحس و ادراک (قسمت اول )منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان جدید سرطانتنهاییبیماری لبر و نابینایی آنريتوکسيمب در درمان ام اسکشتن عقیده ممکن نیستمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهشاید درست نباشداندوه در دنیا استنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدروغ نگو به خصوص به خودتتو تغییر و تحولیبیماری بیش فعالیرژیم غذایی ضد دردگیاه خواری و گوشت خوار کدمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر درجه حرارت بر عملکبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیشربت رب انارانسان جدید از چه زمانی پاچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت بیستممنبع هوشیاری در کجاست؟ قاتفاق و تصادفدانشمندان یک فرضیه رادیکهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدرگیری مغز در بیماران مبتومورهای ستون فقراتبیوگرافیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگزیده ای از وبینار یا کنفمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر روده بر مغزآیا راهی برای بهبود وضعیسیاره ی ابلهانجهان پیوستهقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخضایعات در عصب زیر زبانیاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیحساسیت روانی متفاوتمولتیپل اسکلروز در زنان احساسات کاذبداروی فامپیریدین یا نورلاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدست آسمانتوانایی مغز و دیگر اجزای با خدا باشزمان پلانکپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز کوانتومیتاریخ، اصیل نیست و ساخته آثار باستانی تمدن های قدسانسور از روی قصد بسیاری جهش های بیماری زا، معمولقطار پیشرفتایمپلانت مغزی کمک میکند نورون های ردیاب حافظهطبیعت بر اساس هماهنگیهمه چیز، ثبت می شودخواب عامل دسته بندی و حفطمیاستنی گراویس در جوانانادراک ما درک ارتعاشی است داروی جدید ضد میگرناصل بازخوردهدف یکسان و مسیرهای مختلذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکمردرد با پوشیدن کفش مناتکنولوژی و پیشرفتبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامزندگی سلول در بدن، جدای امغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینآسیب ها ناشی از آلودگی هوجدایی خطای حسی استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایا این جمله درست است کسیعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهمراهی میاستنی با برخی سما بخشی از این جهان مرتبطارتباط شگفت مغز انسان و فهستی ما پس از شروعی چگال در محل کار ارزش خودت را باعتماد به خودرمز بقای جهش ژنتیکیکودک ایرانی که هوش او از ماده ای ضد التهابیتکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سازاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هانقاشی هایی با بوی گذشته یسرگیجه از شایعترین اختلاافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه جمعیت های بزرگ شکل حقیقت تنها چیزی است که شامننژیتاگر نعمت فراموشی نبود بسعادت کردن به نعمتخدا موجود استهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایدر درمان بیماری مولتیپل تقویت مغز با ورزشبه نادیدنی ایمان بیاوررویای شفافکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت های حافظه و حافظتا بحر یفعل ما یشابرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنشلیک فراموشیالتهاب شریان تمپورالنگاهت را بلند کنحافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدرمان کارتی سل و تومور مغتمایز یا کشف یگانگیبهبود حافظه پس از رخدادهروش های صرفه جویی در ایجاکتاب، سفری به تاریخمروری بر تشنج و درمان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر سبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اشکل پنجم مادهامیدی تازه در درمان سرطانبودن مدرک و شاهد، مدرک حس و ادراک (قسمت دوم )منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان دارویی سرطان رحم بتنهایی رمز نوآوری استبیماری میاستنی گراویسریه زغالیگل خاردار، زیباستمرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر گیاهخواری بر رشد و برداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنشایسته نیست در جیب خود قراندوه دردی را دوا نمیکندنرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت هفدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش و میگرندریا آرام نخواهد شد کشتی تو جهانی هستی که خودش را بیماری تی تی پیراه فراری نیستگیرنده باید سازگار با پیمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزشربت ضد خلطانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت دهممنبع هوشیاری در کجاست؟(قاتوبان اطلاعات و پلِ بیندانشمندان ژنی از مغز انسهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالیبیان ژن های اسکیزوفرنی درساناها و ابر رساناها و عگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفی مورد نادر بیماری گتاثیر روزه داری بر سلامت آیا راهی برای رفع کم آبی سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرضرورت زدودن افکاراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیخفاش کور و انسان بینا؟مواد کوانتومی جدید، ممکناخلاق و علوم اعصابداروی لیراگلوتیداستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری کوانتومیکفش و کتابدست بالای دستتوانایی یک فرد، برای تغیبا طبیعت بازی نکنزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوند مدفوعمغز آیندگان چگونه است ؟تازه های اسکیزوفرنی(جنوآدم عاقل، وقت خودش را هدرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسقطره قطرهایمپلانت نخاعی میتواند دنوروپلاستیسیتی چیستطعمه ی شبکه های ارتباط اجایمپلانت استخوانی در آسینوروز مبارکظهور امواج مغزی در مغز مصهمه ی سردردها بی خطر نیستخواص فلفل سبزمیدان مغناطيسي زمین بشر ادراک، فراتر از آنچه معمداروی جدید ضد الزایمراصل در هم تنیدگی و جهانی هدف یکسان، در مسیرهای متذره ی معین یا ابری از الککنفرانس تشنج هتل کوثر اصتکنولوژی به طرز وحشتناکیبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میزندگی، مدیریت انرژیمغز بزرگ چالش است یا منفعستم، بی پاسخ نیستترک امروزآسیب روانی شبکه های اجتمجریان انرژی در سیستم های لزوم گذر انسان از حدها و ایا ابزار هوشمندی یا مغز علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهمراهی نوعی سردرد میگرنیما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط شگفت انگیز مغز انهشت توصیه برای کاستن از ددر چه مرحله ای از خواب ، راعتماد بی موردرمز جهانکودکان مهاجرماده، چیزی نیستتکامل داروینی هنوز در حابحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریچقدر به چشم اعتماد کنیمسرگردانیافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه حافظه را قویتر کنیحقیقت خواب و رویامن، ما یا چی؟اگر نعمت فراموشی نبود بسعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی متصل با مغزاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کادر دعواها چه میکنی؟تقویت استخوان در گرو تغذبه هلال بنگرروان سالمکاهش التهاب ناشی از بیمامحدودیت درک انسانتاول کف پا و حقیقتبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهشلیک فراموشیام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه و اطلاعات در کجاست منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدرمان پوکی استخوانتمدن قدیمی ای در جنوب ایربهداشت خوابروش های عملی برای رفع کمرکتابخانهمرکز هوشیاری، روح یا بدن تاثیر کپسول نوروهرب بر سبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اشکرگزار هر چیزی باش که داامگا سه عامل مهم سلامتنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت 67منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان زخم دیابتی با تکنوتنبیه چقدر موثر استبیماری میاستنی گراویسریواستیگمینگل درون گلدانمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر انتخاب از طرف محیط برداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوششادی، پاداش انجام وظیفهاندوهگین نباش اگر درب یا چرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت هجدهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدریافت هورمون امید با ورتو جدای از کیهان نیستیبیماری خود ایمن اعصاب محراه نجاتگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر درجه حرارت بر عملکبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه سوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایشش مرحله تکامل چشمانسان در هستی یا هستی در چراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت دوازدهممنبع خواب و رویااتوسوکسیمایددانشمندان پاسخ کوانتومی هوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضبیان حقیقترستگاری محدود به یک راه نگشایش دروازه جدیدی از طرمعرفت و شناختتاثیر روزها، ماه ها یا ساآیاما مقهور قوانین فیزیکسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی قبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ضرب المثل یونانیاولین سلول مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیخفاش با شیوع همه گیری جدیموجود بی مغزی که می توانداخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی کنترل چربی خوناستفاده از نظریه ی تکامل هوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددستورالعمل مرکز کنترل بیتوازن مهمتر از فعالیت زیبالای هر دستی، دستی هستزمان شگفت انگیزپیوند مدفوع در درمان بیممغز اندامی تشنه ی انرژی اتازه های بیماری پارکینسوآرمانگرای تخیلی نباشجهشهای مفید و ذکاوتی که دلمس کوانتومیجهشهای مفید و ذکاوتی که دلووفلوکساسینایمان به رویانوروز یا روز پایانیظرف باید پر شود چه با چرک همه جا خیر بکارخواص منیزیممیدان های مغناطیسی قابل ادغام میان گونه های مختلداروی سل سپتاصل علت و تاثیرهدف از تکامل مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قکنگره بین المللی سردرد دتکنولوژی جدید که سلول هابازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دزندگی، مراتب هوشیاری استمغز بزرگ چالشهای پیش روستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکآسیب عصب پا به دنبال اعتینکاتی در مورد تشنججریان انرژی در سیستم های لزوم سازگاری قانون مجازاایا بیماری ام اس (مولتیپعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهندسه ی پایه ایمانند کودکان باشیدارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کندر ناامیدی بسی امید استاعتیاد و تلاش های درمانی رمز جهان خاصیت فراکتالکودکان میتوانند ناقل بی ماده، چیزی بیش از یک خلا تکامل زبانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آزبان متغیرترسان نیستینقش قهوه در سلامتیسربازان ما محققا غلبه می افزایش میل جنسی با خوردن نگاه من، نگاه تو و یا حقیحقیقت در علم، هرگز نهایی من، خود تو هستماگر با مطالعه فیزیک کوانعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا و استخواندر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت حافظه یا هوش مصنوعبه کدامین گناه کشته شدندروبات ها قول میدهندکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه فراتر از حفظ تعادلتابوهای ذهنیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نشنا در ابهای گرم جنوب نیاام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه و اطلاعات در کجاستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانبهداشت خواب، امروز در جهروش هایی برای مقابله با اکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستتاثیر کتامین در درمان پابرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان فاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزشکست حتمیاما شما از دید خفاش کور هنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت 74منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان ساده ی روماتیسمتهدیدهای هوش مصنوعیبیماری های میتوکندریریاضیات یک حس جدید استگل زندگیمرزهای حقیقی یا مرزهای تتاثیر احتمالی عصاره تغلیبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردفرد یا اندیشهنمای موفقیتشب سیاه سحر شوداندام حسی، درک از بخش هایچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت هشتممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغزتورزش در کمر درددریای خداتو دی ان ای خاص ميتوکندريبیماری دویکراه های جدید برای قضاوت رگام کوچک ولی تاثیرگذارمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر درجه حرارت بر عملکبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قششمین کنگره بین المللی سانسان عامل توقف رشد مغزچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت سوممنتظر نمان چیزی نور را بهاتصال مغز و کامپیوتردانشمندان اولین سلول مصنهوش عاطفی قسمت پنجماز خود رها شویادگرفتن، آغاز حرکت است درگیری اعصاب به علت میتوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)بیداری معنوی یعنی دوستی رشته نوروایمونولوژی و نقپل جویی اصفهانمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر روغن رزماری استنشاآگاهی فراتر از آگاهیسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهقبل از آغازنوار عصب و عضلهضربه مغزی در تصادف راننداوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمانخلا، حقیقی نیستموجودات مقهور ژنها هستنداختلا ل در خود عضلهداروی تشنجی دربارداریاستفاده از هوش مصنوعی در هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدغدغه نتیجه ی نادانی استتوت زیاد بخوریدبالاترین هدف از دولتزمان طلایی سکته ی مغزی راپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان ایا طبیعتا تماسانسور بر بسیاری از حقایتازه های درمان ام اسآرام باشآرامش و دانشجوانان وطنلوب فرونتال یا پیشانی مغاین پیوند نه با مغز بلکه نورالژیظرفیت مغز چقدر استهمیشه چیزی برای تنهایی دخواص میوه ی بهمیدان های کوانتومی خلاادغام دو حیطه علوم مغز و داروی ضد چاقیاصل عدم قطعیت از کوانتوم ذرات کوانتومی زیر اتمی قکنگره بین المللی سردرد دتکنولوژی جدید که سلول هاباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصزندان ذهنیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانآسانی موفقیتچگونه مولکول های دی ان ایجریان انرژی در سیستم های لزوم سازگاری قانون مجازاایا بدون زبان میتوانیم تعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهندسه ی رایج کیهانمانند آب باشارتباط غیرکلامی بین انساوفور و فراوانیدر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتیاد را به دور بیندازرنگ کردن، حقیقت نیستکودکان گذشته به آینده فکماست مالیتکامل زبانبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدازبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنقش مهاجرت در توسعه نسل اسربرولایزینافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه مادی غیر علمی استحقیقت راستین انسان علم بمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر تلاش انسان امروز براعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین کا در سبزیجاتدر عید نوروز مراقب تصادف تقویت سیستم ایمنیبه امید روزهای بهترروبات های ریز در درمان بیکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاثیر فکر بر سلامتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای شناخت ناشناختهام اس یا تومور؟چالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه ی ما انسان ها چرا ممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن بشری و مغز اخلاقیبهداشت خواب، رمز حافظه ی روش هایی برای کم کردن اضطکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز حافظه کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياشکستن مرز دور مغزامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچت جی پی تیحس و ادراک قسمت 75منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک معجزه ایبیماری های مغز و اعصاب و ریتوکسیمابگلوله ی ساچمه ایمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر بینش و انتظارات فربررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسسندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهشبیه سازی میلیون ها جهان انرژی بی پایان در درون هرچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت هشتاد و نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزن حقیقی معرفت و شناختدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو در میانه ی جهان نیستی بیماری دیستروفی میوتونیراه های جدید برای قضاوت رگامی در درمان بیماریهای مطالبه ی حق خودتاثیر درجه حرارت بر عملکبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عشعار و عملانسانیت در هم تنیده و متصنزاع ها بیهوده استحس و ادراک قسمت سی و هشتممنتظر نتیجه ی کارهایت بااثر مضر مصرف طولانی مدت ردانشمندان تغییر میدان مغهوش عاطفی قسمت اولاز درخواست ها جدا شویادآوری خواب و رویادرب بسته با غیر خود باز متوهم چیستبیداری و خواب کدام بهتر ارشد مغز فرایندی پیچیده اپل خواجو اصفهانمغز قلبتاثیر رژیم گیاه خواری بر آپومورفین در پارکینسونسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهضررهای مصرف شکر و قند بر ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه ی ریسمان و هوشیاریخلا، خالی نیستمورد نادر همپوشانی دو بیاختلاف خانوادگی را حل کنداروی جدید ALSاستفاده از انرژی خلاهوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه هوش مصنوعی قادر اسباهوش ترین و با کیفیت تریزمان، واقعی نیستپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای ایجاد تمدسانسور ذهنتاسف بار است انسان، حق خوتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونجوانان وطنلوتیراستاماین اندوه چیستنورالژی تریژمینالعقل مجادله گرهمیشه چشمی مراقب و نگهباخواص هلو برگ هلومیدان بنیادین اطلاعاتارتقا و تکامل سنت آفرینش داروی ضد چاقیاصل، روان و نفس استذرات کوانتومی زیر اتمی قکنترل همجوشی هسته ای با هتکینگیبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهزونیسومایدمغز بزرگترین مصرف کننده سخن نیکو مانند درخت نیکوترازودونآشنا پنداریچگونه میتوان با قانون جنجراحی هوشیار مغزلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا تکامل هدفمند استعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهندسه بنیادینماه رجبارتروز یا خوردگی و التهاوقاحت و تمسخر دیگراندر هم تنیدگی کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مرنگین کمانکودکان خود را مشابه خود تماست مالی با هوش انسانیتکامل زبان انسان از پیشیبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترنقش میدان مغناطیسی زمین سردرد میگرنافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه محدود و تک جانبه، مشحقیقت غیر فیزیکیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددرمان نگهدارنده ی اعتیادتلقین اطلاعات و حافظهبه بالا بر ستارگان نگاه کروبات کیانکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه ابزاري که وظیفه آن فتاثیر مشاهده بر واقعیت ببرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار زدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزشناخت و معرفت، و نقش آن دامواجی که به وسیله ی ماشیچالش هوشیاری و اینکه چرا حافظه ی ما انسان ها چرا ممنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانغار افلاطوندل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدن زیر آببوزون هیگز چیستروش هایی برای جلوگیری از کریستال هامرکز خنده در کجای مغز استتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهسلول های بنیادی منابع و اتغییرفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياشکستگی لگن یا سکته ی مغزیانفجار و توقف تکاملی نشاچت جی پی تیحس و ادراک قسمت 78منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسبیماری های ژنرالیزه ی عصریسپریدونگلوئونمسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر ترکیبات استاتین (سبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرشبیه سازی سیستم های کوانانرژی تاریکچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت هشتاد و شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدرک نیازمند شناخت خویش اتوقف؛ شکستبیماری سلیاکراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناقلب یا مغزنهایت در بی نهایتصبور باشانسانیت در برابر دیگراننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت سی و ششممنتظر زمان ایده آل نشواثرات فشار روحی شدیددانشمندان روش هاي جدیدی هوش عاطفی قسمت دهماز دست دادن دم در پیشینیایاری خدا نزدیک استدرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم و خیالبیرون اصل است یا درونرشد مغز علت تمایل انسان بپلاسمای غالبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آپومورفین در پارکینسونسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهضررهای شکر بر سلامت مغزايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمخلاصه ای از مطالب همایش مموسیقی نواختلال حرکتی مانند لرزش داروی جدید s3 در درمان ام استفاده از سلول های بنیاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونذهن چند جانبه نیازمند نگتوسعه برخی شغل ها با هوش باور و کیهان شناسیزمان، اندک استپیوند اندام حیوانات به امغز انسان برای شادمانی طساهچاله ها تبخیر نمیشودپیوند سر آیا ممکن استمغز انسان برای شادمانی طسایه ی هوشیاریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش عقلجواب دانشمند سوال کننده لوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین ایده که ذرات سیاهچالنوزاد ناشنوای متولد شده،عقل در جهان جدید، عجیب اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بخواص هندوانهمیدازولام در درمان تشنج ارتقا یا بازگشت به قبل ازهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی ضد تشنج با قابليت تاصلاح خطا با رفتن بر مسیررفلکس وتری با توضیح دکتر کنترل جاذبهتکامل فردی یا اجتماعیبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استزونا به وسیله ویروس ابله مغز حریص برای خون، کلید تسخن و سکوتترازودونآشنا پنداریچگونه مغز ما، موسیقی را پجراحی گردن همیشه برای دیمقاومت به عوارض فشار خون ایجاد احساساتعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهندسه در پایه ی همه ی واکماهیچه ی صبرارزش های وارونهوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر هم تنیدگی کوانتومی و پبقا با سازگارترین فرد اسرهبر حقیقیکودکان را برای راه آماده ماشین های دارای روحتکامل ساختار رگهای مغزی بخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع منقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد میگرن در کودکانافسردگی و اضطراب در بیمانگاه کلی نگرحقیقت غیر قابل شناختمنابع انرژی از منابع نهفاپل ویژن پرو در تشخیص بیمعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین بی هفدهدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش ها برای کشف منابع جدبه بالاتر از ماده بیندیشروح و آب حیاتکایروپاکتیک چیستمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاثیر نگاه ناظر هوشیار ببرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دشناخت حقیقت یا آرزوهای گامیوتروفیک لترال اسکلروچالش های ایستادن بر دو پاحافظه ی هوش مصنوعیمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان با سلول های بنیادیتمدنی قدیمی در شمال خلیج بوزون هیگز جهان را از متلروش هایی ساده برای کاهش اکریستال زمان(قسمت اولمرگ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياشگفت نیست من عاشق تو باشمانفجار بزرگ پایان بوده انتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت 82منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددرمان سرگیجه بدون داروتو کجای جهانیبیماری های روانی با تاثیریسدیپلام تنها داروی تایگمان میکنی جرمی کوچکی در مسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر تغذیه بر سلامت روابررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیفرزندان زمان خودچند جهانیشبکه های مصنوعی مغز به درانرژی تاریک که ما نمی توچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دیسک گردنهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرک و احساستولید مولکول جدید توسط هبیماری شارکو ماری توثراه انسان شدن، راه رفتن وگاهی لازم است برای فهم و مطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی سینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاصبور باشانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت سیزدهممنحنی که ارتباط بین معرفاثرات مفید قهوهدانشمندان روشی برای تبدیهوش عاطفی قسمت دوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدرختان اشعار زمینتوهم وجودبیست تمرین ساده برای جلورشد در سختی استپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مانند تلفن استتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب زندگی است قسمت چهارمسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهضعیف و قویايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمخلاصه ای از درمان های جدیموسیقی هنر مایع استاختلال خواب فرد را مستعد داروی جدید لنفوم و لوکمیاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های سازمان بهداشت باید از انسان ترسیدزمزمه ات مانده در گوشممغز انسان رو به کوچک تر شسایه را اصالت دادن، جز فرتبدیل سلولهای محافط به سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجواب سنگ اندازیلیروپریم داروی ترکیبی ضداین ابتدای تناقض هاستنوسانات کوانتومی منبع ماعقل سالمهمیشه به آنچه داری، خوشنخواص انارمکان زمان یا حافظه زمانارتوکين تراپی روشی جديد هر چیز با هر چیز دیگر در تداروی ضد تشنج با قابليت تاصول انجام برخی نرمش ها درفتار مانند بردهکندن ریشه ی خودتکامل مادی تا ابزار هوشمبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هزیان غذاهای پرچربمغز در تنهایی آسیب میبینسخن پاک و ثابتتراشه مغز بدون واسطه ی دآشناپنداری چیستچگونه مغز پیش انسان یا همجز تو که را دارممقایسه رقابت و همکاریایران بزرگعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهندسه زبانِ زمان استماپروتیلینارزش های حقیقی ارزش های غوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت ها را به رسمیت بشنابقا در ازای بیماریروی و منیزیم در تقویت استکوری گذرای ناشی از موبایماشین دانشتکامل شناخت انسان با کشفبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهنقش مرکز تنفس سلولی در بیسردرد میگرنی در کودکانافسردگی و ساختار مغزنگاه انسان محدود به ادراحقیقت، آن چیزی نیست که جلمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی الفاگواز کجا آمده ام و به کجا میویتامین دی گنجینه ای بزردرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در ALSبه جای محکوم کردن دیگران روح در جهانی دیگر استکار امروز را به فردا نیندمخاطب قرار دادن مردم، کاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر برای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح سفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشناخت درون، شناخت بیرون؛امید نیکو داشته باش تا آنچالش کمبود اندام برای پیحافظه انسان و حافظه ی هوشمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز و مدیتیشنبی نهایت در میان مرزهاروش استفاده از بالش طبیکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر پنهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرافروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای شگفت انگیز بودن کیهانانقراض را انتخاب نکنیدنجات در اعتماد به خودحس و ادراک قسمت 87منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرمان سرطان با امواج صوتتو کز محنت دیگران بی غمیبیماری وسواسریشه های مشترک همه ی موجوگنجینه ای به نام ویتامین مسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر حرکات چشم بر امواج بررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را فرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیشبکیه های مصنوعیانرژی خلا ممکن استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک حس و ادراک قسمت پنجاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای پیشرفته ارتباط دیستونی قابل درمانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل فقط با یک مادر بیماری ضعف عضلات نزدیک براه بی شکستگاهی مغز بزرگ چالش استمعمای اخلاقی قطارتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بصبر لازمه ی پیروزی استانعطاف پذیری مکانیسمی علنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت ششممنشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات مفید روزه داریدانش، قفل ذهن را باز میکنهوش عاطفی قسمت سوماز سایه نترسژن همه چیز نیستدرد و درستوهم وجودبیش از نیمی از موارد انتقرشد، رسیدن به یک هدف نیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمتاثیر رژیم گیاهخواری بر آب زندگی است قسمت هفتمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشطلوع و حقیقتای نعمت من در زندگیمنظریه تکامل در درمان بیمخم شدن فضا-زمانمیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید میاستنی گراویاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستذهن و زندگیتوصیه های غیر دارویی در سبابا زود بیازنان باهوش ترزنجیرها را ما باید پاره کمغز انسان رو به کوچکتر شدساخت سلول عصبی حتی پس از تبر را بردارآرزوها را کم کنجوسازی مدرنلیس دگرامفتامین یا ویاساین بیمار را باید چه کار نوشیدن چای برای مغز مفید عقلانیت بدون تغییرهمیشه داناتر از ما وجود دخواص اردهمکانیک کوانتومی بی معنی ارتباط میکروب روده و پارهر جا که جات میشه، جات نیداروی ضد تشنج توپیراماتاصول توسعه ی یک ذهن کاملرفتار وابسته به شکلکندر در بیماریهای التهابتکامل مداومبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستزیباترین چیز در پیر شدنمغز را از روی امواج بشناسسخت ترین حصارآشتی بهتر استچگونه هموساپينس بر زمین جستجوی متن و تصویر به صورمقابله ی منطقی با اعتراضایرادهای موجود در خلقت بعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای جهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی ناراحتی چیکار میکنیدر هر سوراخی سر نکنتفاوت های بین زن و مرد فقبقای حقیقی در دور ماندن ارویکردهای جدید ضایعات نخکی غایب شدی تا نیازمند دلمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکامل، نتیجه ی برنامه ریبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای نقش نگاه از پایین یا نگاهسردرد و علتهای آناقلیت خلاقنگاه از کنار و یا از روبرحقایق ممکن و غیر ممکنمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی اکنون می تواناز کسی که یک کتاب خوانده ویروس مصنوعیدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان فربه جای تولید، بیشتر گوش کروح رهاییکار با یگانگی و یکپارچگیمدل همه جانبه نگر ژنرالیتاثیر نگاه انسان بر رفتابرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان سفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درشناسایی تاریخچه ی تکاملیامید نجاتچالش دیدگاه های سنتی در بحباب های کیهانی تو در تومناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرمان تشنجتمرکز بر هدفبی نظمی مقدمه شناختروش جدید تولید برقکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهشگفت زده و حیران باشانواع سکته های مغزینجات در راستگوییحس و ادراک قسمت چهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان ضایعات نخاعیتو پیچیده ترین تکنولوژی بیماری کروتز فیلد جاکوبریشه های مشترک حیاتگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر دوپامین و سروتونینبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمشباهت مغز و کیهانانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت پنجاه و یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزارهای بقا از نخستین هدژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درک احساسات و تفکرات دیگتولید مثل اولین ربات های بیماریهای تحلیل عضلانی اراه طولانی را به سلامت گذگاهی جهت را عوض کنمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکصبر و واقعیتاهمیت کنترل خشمنسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت شصت و هشتمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مضر ماری جوانادانش، یک انسان را ناسازگهوش عاطفی قسمت ششماز سایه بگذرژن هوش و ساختارهای حیاتی درد باسن و پا به دلیل کاهتوهم بی خداییبیشتر کمردردها نیازی به ز گهواره تا گورپول و شادیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت اولسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییطلای سیاهای همه ی وجود مننعناعخونریزی مغز در سندرم کوومیهمانهای ناخوانده عامل اختلال در شناسایی حروف و داروی جدید کنترل قند خوناستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن و شیمی بدنتوصیه هایی در مصرف ماهیباد و موجتوضیحی ساده در مورد هوش مباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانزندگی فعال و مثبت روند آلمغز ایندگان چگونه استساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزآزمون تجربی، راهی برای رجامعه ی آسمانیلا اکراه فی الدیناینکه به خاطرخودت زندگی نوعی سکته مغزی ، وحشتناک عقیده ی بی عملهمیشه راهی هستخواص باداممکانیزمهای دفاعی در برابارتباط ماده و انرژیهر حرکت خمیده می شود و هر داروی ضد جنون در درمان تیاصول سلامت کمررفتار اجتماعی انسان، حاصکندر علیه سرطانتکامل چشمبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استزیباترین چیز در افزایش سمغز زنان جوانتر از مغز مرسخت ترین کار، شناخت خود اآغاز فرایند دانستنچگونه هوشیاری خود را توسجستجوی هوشیاری در مغز مامقابله با کرونا با علم اسایستادن در برابر آزادی بعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهنر فراموشیماجرای عجیب گالیلهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی پر از گل شدی خودت را در والنتاین کتاب بدید همتفاوت های تکاملی در مغز وبلندی در ذهن ما درک بلندیرویا و واقعیتکیهان خود را طراحی میکندمباحث مهم حس و ادراکتکثیر سلول در برابر توقف بخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گنقش نظام غذایی در تکامل مسردرد به دلیل مصرف زیاد ماقیانوس نادانینگاه از بیرون مجموعهحل مشکلمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنعدم درکخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویروس های باستانی، مغز مدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید در درمان سربه خوبی های دیگران فکرکنروزه داری متناوب، مغز را کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتاثیر نگاه انسان بر رفتابرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانفیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف شناسایی زبان حیوانات با امید یا ناامیدی؟چاالش ها در تعیین منبع هوحباب هایی تو در تومناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان جدید ALSتمرکز بر امروزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرروش صحبت کردن در حال تکامکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ و سوال از قاتلتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی فراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانیس بی کساننخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت چهل و هفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقای موجود زنده از دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درمانهای بیماری پارکینستو آرامش و صلحیبیماری گیلن باره و بیمارریشه های اخلاقگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت جدیدتاثیر دپاکین بر بیماری مبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده سندرم پای بی قرارجنگ داده هافشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتشباهت مغز با کیهان مادیانسولینچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت پنجاه و دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همدژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکامل تا مغز از مغز تا یک پیشنهاد خوب برای آسان درک تصویر و زبان های مخلتتولید یا دریافت علمبیماری، رساله ای برای سلرابطه تشنج و اوتیسمگاهی در پارکینسون باید پمعنی روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرقوی تر باشنون و القلمصبر بسیار بایداهرام مصر از شگفتی های جهچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت شصت و دومهمان ناخواندهاجزای پر سلولی بدن انسان دائما بخوانهوش عاطفی بیشتر در زناناز علم جز اندکی به شما داژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم تنهاییبیشتر علم، در نادانسته هزمین در برابر عظمت کیهانپول و عقیدهمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت دومسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و قدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلطوفان فقر و گرسنگی و بی سای آنکه نامش درمان و یادشهفت چیز که عملکرد مغز تو خونریزی مغزی کشندهمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلالات مخچهداروی جدید آلزایمراستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن پر در برابر آگاهیکلرال هیدرات برای خوابانذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوضیحات دکتر فاطمی در موبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهازندگی هوشمند در خارج از زمغز ابزار بقای برتر مادیساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمآزمون ذهنی گربه ی شرودینجاودانگی مصنوعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اینکه خانواده ات سالم بانیوالینعلم و ادراک فقط مشاهده ی همیشه عسل با موم بخوریمخواص بادام زمینیما انسانها چه اندازه نزدارتباط متقابل با همه ی حیهرچیز با یک تاب تبدیل به دارویی خلط آوراضطراب و ترسرقیبی قدرتمند در برابر مکو کیو تن coQ10تکامل و ارتقای نگاه تا عمبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغززیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزمغزهای کوچک بی احساسسختی ها رفتنی استآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه واکسن کرونا را توزحفره در مغزملاحظه های اخلاقی دربارهاکنون را با همه ی نقص هایعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهنر حفظ گرهماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی تو از یاد گرفتن باز در یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت های زبانی سرمنشا تبلوغ چیسترویا و کابوسکیهانِ هوشیارِ در حال یامبتکران خودشکوفاتأثیر نیکوتین سیگار بر مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساسردرد تنشنالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از دور و نگاه از نزدحلقه های اسرارآمیزمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویرایش DNA جنین انسان، بردرمان های جدید ALSتلاش های جدید شرکت نورالبه خودت مغرور نشوروزه داری و التهاب زیانبکارهایی بیش از طراحی و گپمدل هولوگرافیک تعمیم یافتاثیر هوش مصنوعی بر مغزبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقفیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملشناسایی سلول های ایمنی اامید جدید بر آسیب نخاعینابینایی در نتیجه ی گوشی حد و مرزها توهم ذهن ماستمنبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان جدید مولتیپل میلومتمساح حد واسط میان مغز کوبی ذهن و بی روحروشهای نو در درمان دیسک بکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ انتقال است یا نابود شتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسشگفتی های زنبور عسلانگشت ماشه اینخاع درازتر یا کوتاهتر کحس و ادراک قسمت چهل و هشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرماندگی به دلیل عادت کرتو افق رویداد جهان هستیبیماری آلزایمر، استیل کورژیم های غذایی و نقش مهم گویید نوزده و ایمنی ساکتمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر داروهای ضد التهاب برطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننشباهت های ریشه ای چند بیمانسولین هوشمندچرا به هم اعتماد نمیکنیمحس و ادراک قسمت پنجاه و سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهدگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئانددرک حقیقت نردبان و مسیری تولید پاک و فراوان انرژیبیمارستان هوش مصنوعیرادیوی مغز و تنظیم فرکانگذر زمان کاملا وابسته به معاینه قبل از نوار عصب و تاثیر درجه حرارت بر عملکتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرقیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانصد قدح، نفتاده بشکستاولویت بندی ها کجاستنسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت شصت و ششمهندسی ژنتیک در حال تلاش اجزایی ناشناخته در شکل گدارچینهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن درمانی در درمان چاقیدردهای سال گذشته فراموش توهم جداییبا همه مهربان باشزمین زیر خلیج فارس تمدنی پوست ساعتی مستقل از مغز دمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت سومسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکطوفان بیداریهفت سین یادگاری از میراث خونریزی مغزی کشنده ولی قمیوتونیک دیستروفیاختلالات حرکتی در انسانداروی جدید آلزایمر تاییداستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس مانند تو نگاه نمیککم کردن کالری روشی سودمنذهن خود را مشغول هماهنگیتیوتیکسن داروی ضد جنونبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرزندگی و داراییمغز ابزار برتر بقاساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بآزمون ذهنی گربه شرودینگرجایی برای یاد گرفتن باقی لایو دوم دکتر سید سلمان فاین، فقط راه توستنیکولا تسلاعلم و روحهمیشه، آنطور نیست که هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط چاقی و کاهش قدرت بهرگز از زندگی یا امکاناتدارویی ضد بیش فعالی سیستاطلاع رسانی اینترنتیرقابتی بی هدف یا رقابتی هکوچ از محیط نامناسبتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزمغز، فقط گیرندهسختی در بلند شدن از روی صآغاز مبهم آفرینشچگونه آن شکری که می خوریمحق انتخابملاحظات بیهوشی قبل از جراکوییفلکسعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهنر دانستنارزش خود را چگونه میشناسوقتی خودت را در آینه دیدیدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ایستایی و تکاپوبلعیدن ستاره توسط سیاهچارویا و خبر از آیندهکیست هیداتید مغزمتواضع باشتأثیر نگاه انسان بر رفتابخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستNVG 291نقش هورمون های تیروئید دسردرد سکه ایالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه از درون قفس یا بیرونحمله ویروس کرونا به مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز ویشن پرودرمان های جدید میگرنتلاش هایی در بیماران قطع به خودت نگاه کنروزه داری و بیمار ی ام اس کاربرد روباتهای ريزنانومدل های ریز مغز مینی برینتاثیر ویتامین دی بر بیمابرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث شهر زیرزمینی در ژاپن براامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویحریص نباشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریبی سوادی در قرن 21روشهای شناسایی قدرت شنواکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ تصادفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیشانس یا نتیجه ی تلاشانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت چهل و دوممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از دورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرها بسته نیستتو انسانی و انسان، شایستبیماری الزایمررژیم های غذایی و نقش مهم گوش دادن بهتر از حرف زدنمستند جهان متصلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم بزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییفضا و ذهن بازچندجهانیشباهت کیهان و مغزانسان قدیم در شبه جزیره عچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت پنجاه و شمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین دانش قدرت استهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرک دیگرانتولید اندام با چاپ سه بعدبیندیشراز تغییرگذشته را دفن کنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر درجه حرارت بر عملکتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستصداقتاولین قدم شناخت نقص های خنسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک سی و هفتممهندسی بدناحیای بینایی نسبی یک بیمداروهای مصرفی در ام اسهوش عاطفی در زنان بیشتر ااسکلت خارجی در درمان اختژن ضد آلزایمردردی که سالهاست درمان نشتوهم جدایی و توهم علمبا هوش مصنوعی خودکار روبزمان چیستپوشاندن خود از نورمغز و قلب در جنین موش مصنتاریک ترین بخش شبآب، زندگی است(قسمت پنجم)سکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پقدرت ذهننوبت کودکانطوفان زیباییهم نوع خواری در میان پیشیخواندن ، یکی از شستشو دهنمیگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات صحبت کردن در انداروی جدید ای ال اساستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ کس حقیقت را درون مغز هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کذهن خالی از شلوغی افکارتیک و اختلال حرکتیبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانزندگی بی دودمغز از بسیاری حقایق می گرساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتآزادی در چیستجایی خالی نیستلازم است هیچ کاری نکنیداینترنت بدون فیلتر ماهوانیاز به آموزش مجازی دیجیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههمکاری یا رقابتما اکنون میدانیم فضا خالارتباط هوش ساختار مغز و ژهز ذره، یک دنیاستداستانها و مفاهیمی اشتبااطلاعات حسی ما از جهان، چرموزی از نخستین تمدن بشرکوچک شدن مغز از نئاندرتاتکامل ابزار هوش ، راه پر بحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکمغز، همه ی واقعیت را نمیبسدسازی روش مناسب برای مقإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه انتظارات بر ادراک حقیقت قربانی نزاع بین بی ممانتین یا آلزیکسا یا اباکسی توسین و تکامل پیش اعید نوروز مبارکخانواده پایدارهنر رها شدن از وابستگیاز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی خورشید هست شمع به کادر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیبنی عباس، ننگی بر تاریخرویا بخشی حقیقی از زندگی کیست کلوئید بطن سوممجموعه های پر سلولی بدن متأثیر شیرینی های حاوی لوبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قافقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنسردرد عروقی میگرنالکترودهای کاشتنینگاه از درون مجموعه با نگحمایت از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک های باز بحث های کنونی در ویروسواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان های جدید در بیماری تلاش در تولید انرژی به رنبه دنبال رستگاری باشروزه داری سلول های بنیادکاربرد روباتهای ريز، در مدیون خود ناموجودتاثیر ویروس کرونا بر مغز برای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتشواهدی از نوع جدیدی از حاامیدهای جدید برای بازیابناتوانی در شناسایی چهره حرکات چشم، ترجمه کننده ی منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس هوازی و میتوکندریبی شرمیروشی برای بهبود هوش عاطفکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ عاطفه و محبتتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامشانس یا تلاشانتقال ماده و انرژینخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت چهل و سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با همه چیز در پیوندیبیماری ای شبیه آلزایمر و رژیم ضد التهابیگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکل از کجاستتاثیر درجه حرارت بر مغزبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان میوه ی تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت بیست و چهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای مودانش محدود به ابعاد چهارهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرک درست از خود و هوشیاریتولید سلولهای جنسی از سلبیهوش کردن در جراحی و بیمراست دستی و چپ دستیگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه های هر روزهتاثیر درجه حرارت بر عملکتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاصدای بم با فرکانس پایین، اولین مورد PML به دنبال تکنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک- قسمت پنجاه و مهربانی، شرط موفقیتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروهای ام اسهوش عاطفی رمز آزادگیاسکار، لگوی هوشمندژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد، رمز موفقیتتوهم جسمبا هر چیزی که نفس می کشد مزمان و مکان، ابعاد کیهان پیموزایدمغز و هوش، برترین ابزار بتاریکی من و تو و گرد و غباآتاکسیسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنقدرت شناختی انسان، محدودای جان جان بی تن مرونور از عمق تاریکیطولانی ترین شبهمه چیز موج استخواندن، دوست روزهای سختمیگرن و خواباختلالات عضلانی ژنتیکداروی جدید برای میاستنی استخوان های کشف شده، ممکاستروژن مانند سپر زنان دهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن سالمتیکاگرلور داروی ضد انعقاباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانزندگی در جمع مواردی را برمغز به تنهایی برای فرهنگ ساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینآزادی عقیده، آرمانی که تجاذبهلبخند بزن شاید صبح فردا زاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیز جدید را بپذیرعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهمانند سازی در انسانما از اینجا نخواهیم رفتارتباط پیوسته ی جهانهزینه ای که برای اندیشیددخالت در ساختار ژنهااطلاعاتی عمومی در مورد مرمز و رازهای ارتباط غیر ککوچکی قلبتکامل تکنولوژیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به زیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهمغزتان را در جوانی سیم کشسرنوشتافت فشار خون ناگهانی در وچگونه به سطح بالایی از هوحقیقت آنطور نیست که به نظمن و وجود توهمیاکسکاربازپین در درمان تشعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهنر، پر کردن است نه فحش داز مخالفت بشنووقتی ریشه ها عمیقند از چیدر آسمان هدیه های نادیدنتفاوتهای جنسیتی راهی برابه قفس های سیاهت ننازرویا تخیل یا واقعیتکپسول ژری لاکتمجرم، گاهی قربانی استتئوری تکامل امروز در درمبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ازبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتافلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسسرطان کمیت گراییالگو نداشتیمنگاه حقیقی نگاه به درون احوادث روزگار از جمله ویرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چند سویهدرمان های جدید سرطانتلاشی برای درمان قطع نخابه زودی شبکه مغزی به جای روزهای بد باقی نمیماندکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اینترنت بر جنگتاثیر ژنها بر اختلالات خبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جشواهدی از دنیسوان(شبه نئامیدوار باش حتی اگر همه چنادیدنی ها واقعی هستندحرکت چرخشی و دائمی کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان جدید ام استنفس بدون اکسیژنبی عدالتی در توزیع واکسن روشی جدید در درمان قطع نخکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگی وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده سلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهشاهکار قرنانتروپی و هوشیارینخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرون قفس یا بیرون از آنتو با باورهایت کنترل میشبیماری ای شبیه ام اس مولترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامشباهت زیاد بین سلول هاي عانسان ها می توانند میدان چرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت بیست و یکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد و نیازهای تکاملیدانش بی نهایتهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدرک عمیق در حیواناتتولترودینبیهوشی در بیماران دچار ارجزخوانی هایی که امروز بگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای صرع و درمان های آناولین مورد پیوند سر در اننشانه های پروردگار در جهحس و ادراک- قسمت بیست و پموفقیت هوش مصنوعی در امتاحتیاط در ورزش زانو در خاداروهای تغییر دهنده ی سیهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدرس گرفتن از شکست هاتوهمات و شناخت حقیقتبا آتش، بازی نکن و بعد از زمان و گذر آن سریع استپیموزایدمغز و اخلاقتاریکی و نورآتاکسی فریدریشسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستقدرت عشقایمونوگلوبولین وریدی IVIgنور درونطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمه چیز و هیچ چیزخواب و بیداری نوسانی مغزمیگرن و روزه داریاختراع جدید اینترنت کوانداروی جدید برای کاهش وزن