دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت نوزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت نوزدهم

تایید مجدد نسبیت عام اینشتین با رصد یک ستارۀ مرده!

تغییر مشاهدات ما با تغییر سرعت نسبی و تغییر دیگر پارامترهای اجسام در صورت ثابت بودن سرعت،(مثلا مسافت های پیموده شده و طول اجسام و یا زمان، در سرعت ثابت نور)و این حقیقت- که چیز ثابتی در عالم وجود ندارد و سرعت، چیزی جز نسبیت بین جنبش و دگرگونی دو جسم، در مقایسه با هم نیست- از کشفیات بزرگ اینشتاین در نسبیت خاص است که دید ما را نسبت به بسیاری از مسائل، دگرگون کرد و پایه کشفیات دیگری مانند نسبیت عام و سیاهچاله های فضایی بود.

امروز در سایه کشفیات جدید علم فیزیک، کار به مشاهده این سیاهچاله ها رسیده است و این سیاهچاله ها، ابتدایی بر حرکت به سوی ابتدای کیهان مادی در جایی است که انتظار نیست با قوانین فعلی فیزیک، بتوانیم چیزی از آن به دست بیاوریم.

(هیچیک از توصیفات نسبیت عام بهطور کامل قابل درک نیستند. دلیل، آن است کهفضا-زمان، مفهومی ۴ بعدی است که ذهن ما قدرت تصور آن را ندارد. حال این سوال بوجود میآید که با توجه به درک نشدن فضای ۴ بعدی، چگونه میتوان اثبات کرد که فضای ۴ بعدی وجود دارد.

در تمامی کیهان، میتوان نشانههایی از درست بودن نظریه نسبیت عام یافت. این نظریه نه تنها خمیده شدن نور توسط گرانش و غیر طبیعی بودن مدار عطارد را توجیه میکند، بلکه مفهوم سیاهچاله ووجود ستارههای نوترونی را نیز پیشبینی کرده است.)

اینشتاین با بیان نسبیت خاص و عام خود مطرح کرد، مشاهده ابعاد عالم مادی ما مانند طول و عرض و ارتفاع و زمان، به عنوان بعد چهارم، تحت تاثیر سرعت نسبی تحول و دگرگونی اجسام در پیشاپیش ما(یعنی سرعت تحول اجسام، در مقایسه با سرعت حرکت و تحول ما) و مکان نسبی اجسام نسبت به هم، میتواند متفاوت شود و این، بسیار شگفت انگیز است.

این مطلب با اضافه کردن ابعاد دیگر عالم هستی- که بر اساس نظریه ریسمان ها میتواند تا 26 بعد برسد- پیچیده تر هم میشود! طول هر ریسمان، معادل طول پلانک یعنی ده به توان منفی سی و پنج است و مشخص است که این طول کوتاه، مشاهده اش نیازمند به چه فناوری های گسترده ای است!

احساسات پنج گانه معروف و احساساتی حتی بیشتر از آن- که میتواند با توجه به وجود فرامادی انسان به احساسات بیشتر از احساسات پنج گانه هم برسد- ما را در برابر پیچیدگی بیشتری قرار میدهد.

اینکه توجه به یک بعد جسم، بر نگاه ما بر ابعاد دیگر تاثیر میگذارد، کشف جدیدی هم نیست و این حقیقت، در آثار و اشعار مولانا در حدود هشتصد سال قبل هم وجود دارد.

داستان برداشت فرد نابینا یا فردی- که در تاریکی لمس میکند- از اندامهای فیل، معروف است. یعنی توجه به یکی از احساسات مانند لمس و بی توجه بودن به بینایی یا غیر قابل استفاده بودن دیگر احساسات مانند بینایی، بسیاری از حقایق را از نگاه ما مخفی میکند.

و قضیه چگونه خواهد بود وقتی بدانیم ما دهها بعد دیگر هم بر اساس نظریه ریسمان ها داریم که با هر کدام از احساسات، گوشه ای از آن را میتوان دریافت!؟ و قضیه چگونه خواهد بود وقتی بدانیم سرعت یا میزان تحول و دگرگونی هر بعد در واحد زمان، بر درک 26 بعد دیگر توسط حداقل پنج حس انسان تاثیر گذار است!؟

پیل اندر خانهٔ تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همیشد هر کسی

دیدنش با چشم، چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش، کف میبسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد

آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن برو چون بادبیزن شد پدید

آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست

همچنین هر یک به جزوی که رسید
فهم آن میکرد هر جا میشنید

از نظرگه، گفتشان شد مختلف
آن یکی، دالش لقب داد این الف

در کف هر کس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس، همچون کف دستست و بس
نیست کف را بر همهٔ او دسترس

چشم دریا دیگرست و کف دگر
کف بهل وز دیدهٔ دریا نگر

جنبش کفها ز دریا روز و شب
کف همیبینی و دریا نه. عجب!

ما چو کشتیها بهم بر میزنیم
تیرهچشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن، رفته به خواب
آب را دیدی نگر در آب آب

آب را آبیست کو میراندش
روح را روحیست کو میخواندش. مثنوی معنوی مولانا

یا به قول دکتر صادق محمدی از اساتید دانشکده تحقیقات برتر علوم دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر یمانی آل محمد، آنچه ما میدانیم و معرفت های ما سدی و حجابی در برابر بسیاری از حقایق عالم است.

و هر روز مشاهدات نویی به وسیله دانشمندان دیده میشود که حقیقت پیچیدگی های پیش بینی شده، در راه شناخت حقیقت را در جلوی ما قرار میدهد.

آنچه میدانیم باید به ما بیاموزد که نادانیم و علم امروز گام به گام به سوی این درک از نادانی پیش می رود!

اخترشناسان از مشاهدات ۱۴ ساله روی یک تپاختر در فاصله ۲۵ هزار

سال نوری از زمین برای تایید مجدد نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین استفاده کردند.

دانشمندان با مطالعه بر روی یک ستاره مرده، بنام “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” یک بار دیگر ثابت کردند نظریه نسبیت عام اینشتین درست است.به طور خاص، آنچه اخترشناسان در این ستارۀ مرده مشاهده کردند، انحراف مسیر آن است.

این پدیدهای است که در نظریه نسبیت عام، پیشبینی شده است و تنها در تعداد بسیار کمی از تپاخترها یافت شده است.

تپاخترها، ستارههای نوترونی هستند که با سرعت زیادی می چرخند و امواج رادیویی درخشان، از قطبهای مغناطیسی خود ساطع میکنند. آنها به طور چشمگیری بسیار دقیق و حساب شده، عمل میکنند، زیرا آنقدر دقیق هستند که میتوان چرخشهایشان را تا مقیاس میلیثانیه پیشبینی کرد.

در حال حاضر جایی- که تپاخترها بیشترین کاربرد را دارند- در آزمایش نظریه نسبیت عام است. طبق نظریه نسبیت عام، تپاخترها در سیستمهای دوتایی(باینری) باید دارای یک انحراف جزئی در چرخش محوری خود باشند- که به آن انحراف محوری، گفته میشود.

“گرگوری دسویگنس” از موسسه رادیو نجوم مکس پلانک گفت: تپاختر “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” یک آزمایشگاه منحصر به فرد است که در آن میتوانیم همزمان فیزیک انتشار امواج تپاخترها و نظریه نسبیت عام اینشتین را آزمایش کنیم.

به گفته محققان، تپاخترهای دوتایی، تحت تأثیر نسبیت عام قرار میگیرند و باعث میشوند که محور چرخش هر تپاختر منحرف شود. از آنجا که تپاختر در محور خود تلو تلو میخورد​​، تشخیص تغییرات در مشخصات تپاختر از روی آن، ساده است.

هنگامی که تپاختر “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ کشف شد، مشخص شد که دارای دو قطبش متمایز با انتشار در هر چرخش است. با این حال، دادههای بایگانی شده توسط تلسکوپ رادیویی رصدخانه “پارکس”، فقط یک پرتو را نشان میدهد.

محققان در سال ۲۰۰۵ شروع به مشاهده این ستاره کردند تا ببینند چه بر سر پرتوهای آن آمده است. آنچه آنها دیدند دو پرتو در هر چرخش بود که در سال ۲۰۰۴ شناسایی شده بود، اما پرتوی قطب شمال این ستاره ضعیفتر میشد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ کاملا ناپدید شد.

اخترشناسان سپس از یک مدل ۵۰ ساله برای مطالعه دقیق اطلاعات آن، استفاده کردند و پیشبینی کردند که خصوصیات قطبیسازی حاوی اطلاعات مربوط به هندسه تپاختر است. دادههای تپاختر این مدل را تأیید کرده و میزان انحراف را تنها با پنج درصد، عدم اطمینان نشان داد.

این نتایج با پیشبینی نظریه اینشتین، همسو بود.

“اینگرید استیرز” از دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور و از نویسندگان این مطالعه گفت: تپاخترها میتوانند میدانی برای انجام آزمایشهای گرانشی باشند که به هیچ روش دیگری امکانپذیر نیست. این یک نمونه زیبا از چنین آزمونی است. در نهایت این تیم مطالعاتی، احساس میکند، ۱۴ سال تحقیق و خیره ماندن به این تپاختر، ارزشش را داشته است.

“مایکل کرامر” مدیر و رئیس بخش تحقیقات فیزیک بنیادی موسسه نجوم رادیویی مکس پلانک گفت: تکمیل این آزمایش، خیلی طول کشید. متأسفانه این روزها نتایج باید سریع باشد، در حالی که این تپاختر چیزهای بسیاری به ما میآموزد، صبور بودن در قبال آن واقعا ارزش دارد.

جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀScienceمنتشر شده است.

سایت علمی بیگ بنگ/ منبع:sciencealert.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=87019

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآورینقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی اارتباط چاقی و کاهش قدرت ببرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر منابع انرژي پاک سرچشمه حواکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کوونقطه بی بازگشتافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیچیزی خارج از مغزهای ما نیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی میدازولام در درمان تشنج کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایناتوانی از درمان برخی ویایندرالاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش ممدارک ژنتیکی چگونه انسانکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرنزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز امشاهده آینده از روی مشاهگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزهوش مصنوعی و کشف زبان هایابزار بقا از نخستین همانبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسمغز انسان رو به کوچکتر شدپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تنقش قهوه در سلامتیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصاببحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالموقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش داروهاي مختلف معروف آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط هوش ساختار مغز و ژبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر منابع انرژی از نفت و گاز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووچند نرمش مفید برای کمردرافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادآوری خواب و رویاروح رهاییچگونه مغز پیش انسان یا همانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شامکانیزمهای دفاعی در برابکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ناتوانی در شناسایی چهره ایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کوومروری بر تشنج و درمان هایکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجودانزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بمطالعه ای بیان میکند اهدگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی مغز ایندگان چگونه استپیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتبانقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتاخلاق پایه تکامل و فرهنگبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با انقش ذهن و شناخت در حوادث آیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط انسانی، محدود به برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنابع انرژی از نفت و گاز وبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوچند جهانیافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟ قژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را چگونه هموساپينس بر زمین انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاما انسانها چه اندازه نزدکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونخاع ما تا پایین ستون فقرایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنمرکز هوشیاری، روح یا بدن کریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمیننشانه های گذشته در کیهان ابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتوممعنی روزهگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشابزار بقا از نخستین همانبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنمغز ابزار بقای برتر مادیپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای موجود زندبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وفیلمی بسیار جالب از تغییهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردنقش میدان مغناطیسی زمین آیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتاختلال خواب فرد را مستعد اختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از انفجار بزرگویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجنقش روزه داری در سالم و جآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلارتباط از بالا به پایین مبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنابع انرژی از نفت و گاز وراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیچندین ماده غذایی که ماننالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری در کجاست؟(قژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس چگونه واکسن کرونا را توزاولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بما انسانها چه اندازه نزدکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رنخستین تصویر از سیاهچالهایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیمرکز حافظه کجاستکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کساننظام مثبت زندگیابزار بقا از نخستین هماناستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تمغز فکر میکند مرگ برای دیگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی الفاگوابزار بقا از نخستین همانبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغمغز ابزار برتر بقاپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای پیشرفته ارتباط بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و فیزیک مولکولها و ذرات در هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکقدم زدن و حرکت دید را تغیویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی نقش رژیم غذایی بر رشد و اآیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنارتباط بین هوش طبیعی و هوبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنومناطق خاصی از مغز در جستجورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبچه زیاد است بر من که در ایالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مواز نظر علم اعصاب اراده آزبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان منبع خواب و رویاژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیادچگونه آن شکری که می خوریماولین مورد PML به دنبال تکمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزما با کمک مغز خود مختاريمکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رنرمش های مفید در سرگیجهایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یمرکز حافظه کجاستکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختمانظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین هماناستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی مغز از بسیاری حقایق می گرپیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقا از نخستین هبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط فیزیکدانان ماشینی برای تهیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رنقش نگاه از پایین یا نگاهآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلاسربازان ما محققا غلبه می اختلالات مخچهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکقدرت انسان در نگاه به ابعویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلنقش رژیم غذایی در رشد و اآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط شگفت مغز انسان و فبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگنهایت معرفت و شناخت درک عامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصمنحنی که ارتباط بین معرفژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیچگونه انتظارات بر ادراک اولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرما تحت کنترل ژنها هستیم یکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستنرمشهای مهم برای تقویت عایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطمرکز خنده در کجای مغز استکشف مکانیسمی پیچیده در بنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز مادران و کودکان در زمگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقا از نخستین همانبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیمغز به تنهایی برای فرهنگ پاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانابزارهای بقا ازنخستین همبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیفرگشت و تکامل تصادفی محض هاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش نظام غذایی در تکامل مآیا گذشته، امروز وآینده آیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکاناختلالات حرکتی در انسانبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکلوب فرونتال یا پیشانی مغویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسنقش زنجبیل در جلوگیری از آیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصچهار میلیارد سال تکامل بامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهمنشأ اطلاعات و آموخته ها ژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجاچگونه باغبانی باعث کاهش اولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست ماه رجبکی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیچرا مغزهای ما ارتقا یافت ایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريمرگ انتقال است یا نابود شکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میمغز چون ابزار هوش است دلیگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسمغز برای فراموشی بیشتر کپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانابزارهای بقای از نخستین بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سفراموش کارها باهوش تر هسهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دنقش نظریه تکامل در شناسانقش هورمون های تیروئید دآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آناختلالات صحبت کردن در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکلایو دوم دکتر سید سلمان فواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای انقش زبان در سلطه و قدرت اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت انگیز مغز انبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مچهار ساعت پس از کشتار خوکامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خواز انفجار بزرگ تا انفجار بعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمهندسی ژنتیک در حال تلاش ژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش اچگونه تکامل مغزهای کنونیاولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست ماپروتیلینکیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بچرا پس از بیدار شدن از خوایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريمراحل ارتقای پله پله کیهکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین هماناصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و مغز چگونه صداها را فیلتر گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ابزارهای دفاعی و بقای موبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینفراموشی همیشه هم بد نیستهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جددر آستانه ی موج پنجم کووینقش هورمون زنانه استروژنآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکلبخند بزن شاید صبح فردا زواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسنقش زبان در سلطه و قدرت اآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیارتباط غیرکلامی بین انسابرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرنوآوری ای شگفت انگیز دانامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبااز بحث های کنونی در ویروسبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییمولتیپل اسکلروز در زنان ژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکامچگونه جمعیت های بزرگ شکل اوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستمبانی ذهنی سیاه و سفیدکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقچرا بیماری های تخریبی مغاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیمرز مرگ و زندگی کجاستگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقا از نخستین هماناضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب مغز ناتوان از توجیه پیداگشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک تا کابزار بقای موجود زنده از بیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس ومغز بزرگ چالش است یا منفعآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدناثر مضر مصرف طولانی مدت ربازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مفرایند پیچیده ی خونرسانیهدف از تکامل مغزدر درمان بیماری مولتیپل نقش ژنتیک در درمان اختلاآیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشمبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکلرزش ناشی از اسیب به عصبواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگنقش سجده بر عملکرد مغزآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهابرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کنوار مغزی روشی مهم در تشخامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و از تلسکوپ گالیله تا تلسکتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرمواد کوانتومی جدید، ممکنکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بچگونه جمعیت های بزرگ شکل ايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییمجموعه های پر سلولی بدن مکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان بچرا حیوانات سخن نمی گویناگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارمرز بین انسان و حیوان کجاگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت اهفت سین یادگاری از میراث ابزار بقا از نخستین هماناطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(مغز و سیر تکامل ان دلیلی پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلمغز بزرگ چالشهای پیش روآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات فشار روحی شدیدبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب فرایند تکامل و دشواری هاهدف از خلقت رسیدن به ابزاهزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آنقش گرمایش آب و هوا در همآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتنقش غذاها و موجودات درياآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش حقیقی زبان قسمت اولبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهنورون هاي مصنوعی می توانانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساموجود بی مغزی که می تواندکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواچگونه حافظه را قویتر کنیايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )محل درک احساسات روحانیکاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی چرا حجم مغز گونه انسان دراگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بمزایای شکلات تلخ برای سلگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دهم نوع خواری در میان پیشیابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریمغز آیندگان چگونه است ؟پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیاثرات مفید قهوهبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فرایند حذف برخی اجزای مغفرد حساس از نظر عاطفی و بهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرنقش آتش در رسیدن انسان بهآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری نقش غذاها و موجودات درياآسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت دومبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی نورون های ردیاب حافظهانواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکنیکی تا مغز از مغز تتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفموجودات مقهور ژنها هستندکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفنگاه محدود و تک جانبه، مشايا اراده آزاد توهم است یاز تکینگی تا مغز از مغز تتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )محل درک احساسات روحانی دکاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زچرا خشونت و تعصبابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استمسیر دشوار تکامل و ارتقاگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقا از نخستین هماناطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریمغز انسان ایا طبیعتا تماپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریمغز حریص برای خون، کلید تآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری اثرات مضر ماری جوانابحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکفرضیه ای جدید توضیح میدههزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرننقش انتخاب از طرف محیط، نآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیادغام دو حیطه علوم مغز و برین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکمقاومت به عوارض فشار خون واکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتنقش غذاها و موجودات درياآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت سومبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتنوروپلاستیسیتی چیستانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیهمانهای ناخوانده عامل کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخنگاه انسان محدود به ادراای آنکه نامش درمان و یادشاز تکینگی تا مغز از مغز تتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارممحدودیت های حافظه و حافظکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله چرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملمشکلات نخاعیگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقا از نخستین همانبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییمغز انسان برای ایجاد تمدپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام مغز زنان جوانتر از مغز مرآیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایاجزای پر سلولی بدن انسان بحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکیهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری نقش اتصالات بین سلولهای آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیارتقا و تکامل سنت آفرینش برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسممقابله با کرونا با علم اسواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرنقشه مغزی هر فرد منحصر بهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سارزش خود را چگونه میشناسبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون منبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخونوشیدن چای برای مغز مفید اندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز و از مغز تفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دمیگرن سردردی ژنتیکی که بکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته منگاه از درون مجموعه با نگایمپلانت نخاعی میتواند داز تکینگی تا مغز از مغز تتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجممخچه فراتر از حفظ تعادلکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملمشکلات بین دو همسر و برخیگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند همراهی نوعی سردرد میگرنیابزار بقا از نخستین همانبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردمغز انسان برای شادمانی طپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی ابزار بقای موجود زنده از بیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویمغزهای کوچک بی احساسآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایاجزایی ناشناخته در شکل گبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دارتوکين تراپی روشی جديد برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کوینقشه های مغزی جدید با جزیافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آناز نخستین همانند سازها تبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درنوعی سکته مغزی ، وحشتناک انسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده میگرن شدید قابل درمان اسکنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اسنگاهی بر قدرت بینایی درااینکه به خاطرخودت زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سوممخچه ، فراتر از حفظ تعادلکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیمشکلات روانپزشکی پس از سگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقا از نخستین همانبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سمغز انسان برای شادمانی طپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنمغزتان را در جوانی سیم کشآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیمبحثی جالب درباره محدودیتبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی مو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط میکروب روده و پاربرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر ممانتین یا آلزیکسا یا ابواکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبنقص در تشخیص هیجانات عامافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده رویای شفافنیاز به آموزش مجازی دیجیانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیدان مغناطيسي زمین بشر کندر در بیماریهای التهابریواستیگمیننگاهی بر توانایی اجزاي باینکه خانواده ات سالم بااز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتمخچه ابزاري که وظیفه آن فکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختمشکلات روانپزشکی در عقب گالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احابزار بقا از نخستین همانبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکمغز انسان رو به کوچک تر شپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تمغزتان را در جوانی سیمکشآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثاباحساس گذر سریعتر زمان