دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت نوزدهم

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت نوزدهم

تایید مجدد نسبیت عام اینشتین با رصد یک ستارۀ مرده!

تغییر مشاهدات ما با تغییر سرعت نسبی و تغییر دیگر پارامترهای اجسام در صورت ثابت بودن سرعت،(مثلا مسافت های پیموده شده و طول اجسام و یا زمان، در سرعت ثابت نور)و این حقیقت- که چیز ثابتی در عالم وجود ندارد و سرعت، چیزی جز نسبیت بین جنبش و دگرگونی دو جسم، در مقایسه با هم نیست- از کشفیات بزرگ اینشتاین در نسبیت خاص است که دید ما را نسبت به بسیاری از مسائل، دگرگون کرد و پایه کشفیات دیگری مانند نسبیت عام و سیاهچاله های فضایی بود.

امروز در سایه کشفیات جدید علم فیزیک، کار به مشاهده این سیاهچاله ها رسیده است و این سیاهچاله ها، ابتدایی بر حرکت به سوی ابتدای کیهان مادی در جایی است که انتظار نیست با قوانین فعلی فیزیک، بتوانیم چیزی از آن به دست بیاوریم.

(هیچیک از توصیفات نسبیت عام بهطور کامل قابل درک نیستند. دلیل، آن است کهفضا-زمان، مفهومی ۴ بعدی است که ذهن ما قدرت تصور آن را ندارد. حال این سوال بوجود میآید که با توجه به درک نشدن فضای ۴ بعدی، چگونه میتوان اثبات کرد که فضای ۴ بعدی وجود دارد.

در تمامی کیهان، میتوان نشانههایی از درست بودن نظریه نسبیت عام یافت. این نظریه نه تنها خمیده شدن نور توسط گرانش و غیر طبیعی بودن مدار عطارد را توجیه میکند، بلکه مفهوم سیاهچاله ووجود ستارههای نوترونی را نیز پیشبینی کرده است.)

اینشتاین با بیان نسبیت خاص و عام خود مطرح کرد، مشاهده ابعاد عالم مادی ما مانند طول و عرض و ارتفاع و زمان، به عنوان بعد چهارم، تحت تاثیر سرعت نسبی تحول و دگرگونی اجسام در پیشاپیش ما(یعنی سرعت تحول اجسام، در مقایسه با سرعت حرکت و تحول ما) و مکان نسبی اجسام نسبت به هم، میتواند متفاوت شود و این، بسیار شگفت انگیز است.

این مطلب با اضافه کردن ابعاد دیگر عالم هستی- که بر اساس نظریه ریسمان ها میتواند تا 26 بعد برسد- پیچیده تر هم میشود! طول هر ریسمان، معادل طول پلانک یعنی ده به توان منفی سی و پنج است و مشخص است که این طول کوتاه، مشاهده اش نیازمند به چه فناوری های گسترده ای است!

احساسات پنج گانه معروف و احساساتی حتی بیشتر از آن- که میتواند با توجه به وجود فرامادی انسان به احساسات بیشتر از احساسات پنج گانه هم برسد- ما را در برابر پیچیدگی بیشتری قرار میدهد.

اینکه توجه به یک بعد جسم، بر نگاه ما بر ابعاد دیگر تاثیر میگذارد، کشف جدیدی هم نیست و این حقیقت، در آثار و اشعار مولانا در حدود هشتصد سال قبل هم وجود دارد.

داستان برداشت فرد نابینا یا فردی- که در تاریکی لمس میکند- از اندامهای فیل، معروف است. یعنی توجه به یکی از احساسات مانند لمس و بی توجه بودن به بینایی یا غیر قابل استفاده بودن دیگر احساسات مانند بینایی، بسیاری از حقایق را از نگاه ما مخفی میکند.

و قضیه چگونه خواهد بود وقتی بدانیم ما دهها بعد دیگر هم بر اساس نظریه ریسمان ها داریم که با هر کدام از احساسات، گوشه ای از آن را میتوان دریافت!؟ و قضیه چگونه خواهد بود وقتی بدانیم سرعت یا میزان تحول و دگرگونی هر بعد در واحد زمان، بر درک 26 بعد دیگر توسط حداقل پنج حس انسان تاثیر گذار است!؟

پیل اندر خانهٔ تاریک بود
عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی
اندر آن ظلمت همیشد هر کسی

دیدنش با چشم، چون ممکن نبود
اندر آن تاریکیش، کف میبسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد
گفت همچون ناودانست این نهاد

آن یکی را دست بر گوشش رسید
آن برو چون بادبیزن شد پدید

آن یکی را کف چو بر پایش بسود
گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست
گفت خود این پیل چون تختی بدست

همچنین هر یک به جزوی که رسید
فهم آن میکرد هر جا میشنید

از نظرگه، گفتشان شد مختلف
آن یکی، دالش لقب داد این الف

در کف هر کس اگر شمعی بدی
اختلاف از گفتشان بیرون شدی

چشم حس، همچون کف دستست و بس
نیست کف را بر همهٔ او دسترس

چشم دریا دیگرست و کف دگر
کف بهل وز دیدهٔ دریا نگر

جنبش کفها ز دریا روز و شب
کف همیبینی و دریا نه. عجب!

ما چو کشتیها بهم بر میزنیم
تیرهچشمیم و در آب روشنیم

ای تو در کشتی تن، رفته به خواب
آب را دیدی نگر در آب آب

آب را آبیست کو میراندش
روح را روحیست کو میخواندش. مثنوی معنوی مولانا

یا به قول دکتر صادق محمدی از اساتید دانشکده تحقیقات برتر علوم دینی و لغوی در نجف اشرف زیر نظر یمانی آل محمد، آنچه ما میدانیم و معرفت های ما سدی و حجابی در برابر بسیاری از حقایق عالم است.

و هر روز مشاهدات نویی به وسیله دانشمندان دیده میشود که حقیقت پیچیدگی های پیش بینی شده، در راه شناخت حقیقت را در جلوی ما قرار میدهد.

آنچه میدانیم باید به ما بیاموزد که نادانیم و علم امروز گام به گام به سوی این درک از نادانی پیش می رود!

اخترشناسان از مشاهدات ۱۴ ساله روی یک تپاختر در فاصله ۲۵ هزار

سال نوری از زمین برای تایید مجدد نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین استفاده کردند.

دانشمندان با مطالعه بر روی یک ستاره مرده، بنام “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” یک بار دیگر ثابت کردند نظریه نسبیت عام اینشتین درست است.به طور خاص، آنچه اخترشناسان در این ستارۀ مرده مشاهده کردند، انحراف مسیر آن است.

این پدیدهای است که در نظریه نسبیت عام، پیشبینی شده است و تنها در تعداد بسیار کمی از تپاخترها یافت شده است.

تپاخترها، ستارههای نوترونی هستند که با سرعت زیادی می چرخند و امواج رادیویی درخشان، از قطبهای مغناطیسی خود ساطع میکنند. آنها به طور چشمگیری بسیار دقیق و حساب شده، عمل میکنند، زیرا آنقدر دقیق هستند که میتوان چرخشهایشان را تا مقیاس میلیثانیه پیشبینی کرد.

در حال حاضر جایی- که تپاخترها بیشترین کاربرد را دارند- در آزمایش نظریه نسبیت عام است. طبق نظریه نسبیت عام، تپاخترها در سیستمهای دوتایی(باینری) باید دارای یک انحراف جزئی در چرخش محوری خود باشند- که به آن انحراف محوری، گفته میشود.

“گرگوری دسویگنس” از موسسه رادیو نجوم مکس پلانک گفت: تپاختر “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” یک آزمایشگاه منحصر به فرد است که در آن میتوانیم همزمان فیزیک انتشار امواج تپاخترها و نظریه نسبیت عام اینشتین را آزمایش کنیم.

به گفته محققان، تپاخترهای دوتایی، تحت تأثیر نسبیت عام قرار میگیرند و باعث میشوند که محور چرخش هر تپاختر منحرف شود. از آنجا که تپاختر در محور خود تلو تلو میخورد​​، تشخیص تغییرات در مشخصات تپاختر از روی آن، ساده است.

هنگامی که تپاختر “PSR J۱۹۰۶ + ۰۷۴۶” برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ کشف شد، مشخص شد که دارای دو قطبش متمایز با انتشار در هر چرخش است. با این حال، دادههای بایگانی شده توسط تلسکوپ رادیویی رصدخانه “پارکس”، فقط یک پرتو را نشان میدهد.

محققان در سال ۲۰۰۵ شروع به مشاهده این ستاره کردند تا ببینند چه بر سر پرتوهای آن آمده است. آنچه آنها دیدند دو پرتو در هر چرخش بود که در سال ۲۰۰۴ شناسایی شده بود، اما پرتوی قطب شمال این ستاره ضعیفتر میشد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ کاملا ناپدید شد.

اخترشناسان سپس از یک مدل ۵۰ ساله برای مطالعه دقیق اطلاعات آن، استفاده کردند و پیشبینی کردند که خصوصیات قطبیسازی حاوی اطلاعات مربوط به هندسه تپاختر است. دادههای تپاختر این مدل را تأیید کرده و میزان انحراف را تنها با پنج درصد، عدم اطمینان نشان داد.

این نتایج با پیشبینی نظریه اینشتین، همسو بود.

“اینگرید استیرز” از دانشگاه بریتیش کلمبیا در ونکوور و از نویسندگان این مطالعه گفت: تپاخترها میتوانند میدانی برای انجام آزمایشهای گرانشی باشند که به هیچ روش دیگری امکانپذیر نیست. این یک نمونه زیبا از چنین آزمونی است. در نهایت این تیم مطالعاتی، احساس میکند، ۱۴ سال تحقیق و خیره ماندن به این تپاختر، ارزشش را داشته است.

“مایکل کرامر” مدیر و رئیس بخش تحقیقات فیزیک بنیادی موسسه نجوم رادیویی مکس پلانک گفت: تکمیل این آزمایش، خیلی طول کشید. متأسفانه این روزها نتایج باید سریع باشد، در حالی که این تپاختر چیزهای بسیاری به ما میآموزد، صبور بودن در قبال آن واقعا ارزش دارد.

جزئیات بیشتر این پژوهش در نشریۀScienceمنتشر شده است.

سایت علمی بیگ بنگ/ منبع:sciencealert.com

لینک کوتاه مقاله :https://bigbangpage.com/?p=87019

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سرگیجه از شایعترین اختلاتفاوتهای جنسیتی راهی برامبانی ذهنی سیاه و سفیدحافظه و اطلاعات در کجاست اخلاق و علوم اعصابهدف از تکامل مغزششمین کنگره بین المللی ستوصیه های غیر دارویی در سمعنی روزهخانواده پایدارارتباط شگفت انگیز مغز انورزش در کمر دردمقالاتتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز برای فراموشی بیشتر کداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد دتاثیر دپاکین بر بیماری منقش داروهاي مختلف معروف درک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز- از مغز گنجینه ای به نام ویتامین تاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغزی روشی مهم در تشخروش صحبت کردن در حال تکامبیماری ای شبیه آلزایمر و پیوند مغز و سر و چالشهای آیا راهی برای رفع کم آبی نگاهی بر توانایی اجزاي بزیباترین چیز در افزایش سبحتی علمی درباره تمایل بفیلمی بسیار جالب از تغییانسان جدید از چه زمانی پانظام مثبت زندگیسلولهای بنیادی مصنوعی دربرای پیش بینی آینده مغز دممانتین یا آلزیکسا یا ابتسلیم شدن از نورون شروع مایا بدون زبان میتوانیم تهوش مصنوعی از عروسک تا کمایا تکامل هدفمند استهوش مصنوعی در کامپیوترهاسردرد و علتهای آنتقلید مرحله ای نسبتا پیشمجموعه های پر سلولی بدن محافظه و اطلاعات در کجاستاختلال در شناسایی حروف و هزینه ای که برای اندیشیدصرع و درمان های آنتوصیه هایی در مصرف ماهیمغز فکر میکند مرگ برای دیخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساوزوز گوشتاثیر ویتامین دی بر بیماتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تکندر در بیماریهای التهابتاثیر داروهای ضد التهاب نقش روزه داری در سالم و جدرک و احساساز تکینگی تا مغز- از مغزتگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رژیم گیاهخواری بر نورون هاي مصنوعی می توانروشهای نو در درمان دیسک ببیماری ای شبیه ام اس مولتپیوند سر، یکی از راه حلهاآیاما مقهور قوانین فیزیکناتوانی از درمان برخی ویزیرفون داروی ضد ام اسبحث درباره پیدایش و منشافیزیکدانان ماشینی برای تانسان عامل توقف رشد مغزنظریه تکامل در درمان بیمسلسله مباحث هوش مصنوعیبرخی نکات از گاید لاین پرمنابع انرژي پاک سرچشمه حتشنج چیستایرادهای موجود در خلقت بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد تنشنتلقین اطلاعات و حافظهمحل درک احساسات روحانیحس چشایی و بویاییاختلالات مخچههستي مادي ای که ما کوچکترضررهای مصرف شکر و قند بر توضیحی ساده در مورد هوش ممغز ما کوچکتر از نیم نقطهخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهایک پیشنهاد خوب برای آسان صفحه اصلیتاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز بزرگ چالش است یا منفعداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش رژیم غذایی در رشد و ادرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز، از مغز گالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گینورون های ردیاب حافظهروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری بیش فعالیپیشینیان انسان از هفت میآزمون ذهنی گربه شرودینگرناتوانی در شناسایی چهره زبان چهار حرفی حیات زمینبحثی در مورد نقش ویتامينفرگشت و تکامل تصادفی محض انعطاف پذیری مکانیسمی علهفت چیز که عملکرد مغز تو سم زنبور ، کلیدی برای واربرخی اثرات مضر ویتامین دمولتیپل اسکلروز در زنان تغییر الگوی رشد مغزی با زتغییر زودتر اتصالات مغزیاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسردرد سکه ایتلاش هایی در بیماران قطع محل درک احساسات روحانی دحس و ادراک (قسمت اول )اختلالات حرکتی در انسانهستی ما پس از شروعی چگال ضررهای شکر بر سلامت مغزتکامل چشممغز مادران و کودکان در زمدفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت اولیکی از علل محدودیت مغز امسوالات پزشکیتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز بزرگ چالشهای پیش روداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تکودک ایرانی که هوش او از تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک تصویر و زبان های مخلتازدواج های بین گونه ای، رگامی در درمان بیماریهای تاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا واکنش های یاد گرفته ونوروپلاستیسیتی چیستروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری تی تی پیپیشرفتی مستقل از ابزار هإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنخاع ما تا پایین ستون فقرزبان و بیان، در سایه پیشربحثی جالب درباره محدودیتفراموش کارها باهوش تر هساولین هیبرید بین انسان وهفت سین یادگاری از میراث سودمندی موجودات ابزی بر برخی اختلالات عصبی مثانهمواد کوانتومی جدید، ممکنتغییر عمودی سر انسان از پاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی درمانگر کامپیسرعت فکر کردن چگونه استتلاشی برای درمان قطع نخامحدودیت های حافظه و حافظحس و ادراک (قسمت دوم )اختلالات صحبت کردن در انو هر کس تقوای خدا پیشه کنطی یکصد هزار سال اخیر هرچتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز چون ابزار هوش است دلیدقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت دومیادگیری مهارت های جدید دپیامهای کاربرانتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تکودکان خود را مشابه خود تتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک عمیق در حیواناتاستفاده از هوش مصنوعی در گاهی لازم است برای فهم و آیا آگاهی پس از مرگ از بینوشیدن چای برای مغز مفید روشی جدید در درمان قطع نخبیماری ضعف عضلات نزدیک بپاسخ گیاهان در زمان خوردافراد آغاز حرکت خودشان رنخستین تصویر از سیاهچالهزبان و تکلم برخی بیماریهبحثی در مورد نقش کلسیم و فراموشی همیشه هم بد نیستاولین مورد پیوند سر در انهمیشه عسل با موم بخوریمسیاهچاله و تکینگی ابتدایبرخی بیماری ها که در آن بموجود بی مغزی که می تواندموجودات مقهور ژنها هستندثبت امواج الکتریکی در عصاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشلیک فراموشیتلاشی جدید در درمان ام اسمخچه ، فراتر از حفظ تعادلحس و ادراک قسمت چهارمادامه بحث تکامل چشمویتامین E برای فعالیت صحظهور امواج مغزی در مغز مصتکامل زبانمغز چگونه صداها را فیلتر دلایلی که نشان میدهد ما بارزش حقیقی زبان قسمت سومیادآوری خواب و رویاسایتهای دیگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مرداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش سجده بر عملکرد مغزدرگیری اعصاب به علت میتواستیفن هاوکینگ در مورد هگاهی مغز بزرگ چالش استآیا امکان بازسازی اندامهنوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی جدید در درمان سکته مبیماریهای تحلیل عضلانی اپختگی پس از چهل سالگي به افزایش قدرت ادراکات و حسنرمش های مفید در سرگیجهزبان و شناخت حقیقت قسمت چبحثی در مورد عملکرد لوب ففرایند حذف برخی اجزای مغاولین تصویر در تاریخ از سهوموارکتوس ها ممکن است دسیاره ابلهانبرخی بیماری های خاص که بدمیهمانهای ناخوانده عامل جمجمه انسان های اولیهابزار هوش در حال ارتقا ازهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشنا در ابهای گرم جنوب نیتمایل زیاد به خوردن بستنمخچه ابزاري که وظیفه آن فحس و ادراک قسمت پنجمادغام میان گونه های مختلویتامین E در چه مواد غذایعلم به ما کمک میکند تا موتکامل ساختار رگهای مغزی مغز آیندگان چگونه است ؟دندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز از مغز تکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريارقیبی قدرتمند در برابر ماستیفن هاوکینگ در تفسیر گذر زمان کاملا وابسته به آیا انسان با مغز بزرگش اخچیزی خارج از مغزهای ما نیريتوکسيمب در درمان ام اسبیهوش کردن در جراحی و بیمپرورش مغز مینیاتوری انساافسردگی و اضطراب در بیمانرمشهای مهم برای تقویت عزبان و شناخت حقیقت قسمت ابحثی درباره هوش و تفاوتهفرد حساس از نظر عاطفی و باولین سلول مصنوعیهوش مصنوعی می تواند بر احسیاره ابلهانبرخی توجهات در ببمار پارمیگرن سردردی ژنتیکی که بجنسیت و تفاوت های بیناییابزارهای بقای موجود زندهوش احساسیشناخت و معرفت، و نقش آن دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت سومادغام دو حیطه علوم مغز و ویتامین دی گنجینه ای بزرعلایم کمبود ویتامین E را تکامل شناخت انسان با کشفمغز انسان ایا طبیعتا تمادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نظر علم اعصاب اراده آزژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکشداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز از مغز تکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريارموزی از نخستین تمدن بشراستخوان های کشف شده، ممکگربه شرودینگر و تاثیر مشآیا احتمال دارد رویا از آچگونه مغز پیش انسان یا همریواستیگمینبیوگرافیآلزایمرالکتروتاکسی(گرایش و حرکچرا مغزهای ما ارتقا یافت زبان و شناخت حقیقت قسمت دبحثی درباره هوش و تفاوتهقانون مندی نقشه ژنتیکی ماوکرلیزوماب داروی جدید شهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیر آفرینش از روح تا مغز برخی سلولهای عصبی در تلامیدان مغناطيسي زمین بشر جنسیت و تفاوت های بیناییابزارهای پیشرفته ارتباط هوش احساسیشناسایی سلول های ایمنی اتمساح حد واسط میان مغز کومروری بر تشنج و درمان هایحساسیت روانی متفاوتارتقا و تکامل سنت آفرینش واکنش های ناخودآگاه و تقعلایم کمبود ویتامین E را تئوری تکامل امروز در درممغز انسان برای ایجاد تمدديدن با چشم بسته در خواب از نظر علم اعصاب اراده آزژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیدر مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريارمز و رازهای ارتباط غیر کاصول سلامت کمرگزیده ای از وبینار یا کنفآیا احتمال دارد رویا از آچگونه هموساپينس بر زمین رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبیوگرافیآیا ما تنها موجودات زنده التهاب شریان تمپورالچرا حیوانات سخن نمی گوینزبان و شناخت حقیقت قسمت سبحثی درباره هوش و تفاوتهقارچ بی مغز در خدمت موجودايندگان چگونه خواهند دیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیستم تعادلی بدنبرخی سيناپسها طی تکامل و مکانیزمهای دفاعی در برابجهش های ژنتیکی مفید در ساابزارهای دفاعی و بقای موهوش عاطفی بیشتر در زنانشواهدی از دنیسوان(شبه نئتنفس هوازی و میتوکندریمرکز خنده در کجای مغز استخلاصه ای از مطالب همایش مارتوکين تراپی روشی جديد واکسن سرطانعلت خواب آلودگی بعد از خوتئوری تکامل در پیشگیری و مغز انسان برای شادمانی طدی متیل فومارات(زادیوا)(از آغاز خلقت تا نگاه انساژنها ، مغز و ارادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش مهاجرت در توسعه نسل ادر چه مرحله ای از خواب ، راز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرویای شفافاضطراب و ترسگزارش یک مورد جالب لخته وآیا برای تولید مثل همیشه چگونه آن شکری که می خوریمراه های جدید برای قضاوت ربیان ژن های اسکیزوفرنی دآیا مغز تا بزرگسالی توسعامیوتروفیک لترال اسکلروچرا حجم مغز گونه انسان درزبان، وسیله شناسایی محیطبحثی درباره هوش و تفاوتهقدم زدن و حرکت دید را تغیايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی الفاگوسیستم دفاعی بدن علیه مغز بررسي علل احتمالي تغيير ما انسانها چه اندازه نزدجهش های ژنتیکی غیر تصادفاثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش عاطفی در زنان بیشتر اشاهکار قرنتنفس هوازی و میتوکندریمرگ انتقال است یا نابود شخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط میکروب روده و پارواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعوارض ازدواج و بچه دار شدتا 20 سال آینده مغز شما به مغز انسان برای شادمانی طدژا وو یا اشنا پنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسکژنهای هوش ، کدامندتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون های تیروئید ددر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکینگی تا مغز از مغز تکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامروبات های ریز در درمان بیاطلاعاتی عمومی در مورد مگشایش دروازه جدیدی از طرآیا بزرگ شدن مغز فقط در دچگونه انتظارات بر ادراک راه های جدید برای قضاوت ربیست تمرین ساده برای جلوآیا همه جنایت ها نتیجه بیامگا سه عامل مهم سلامتچرا در مغز انسان، فرورفتسفر نامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت انسان در نگاه به ابعايا اراده آزاد توهم است یهوش مصنوعی از عروسک تا کسکته مغزیبررسی و اپروچ جدید بر بیمما انسانها چه اندازه نزدجهشهای مفید و ذکاوتی که داثرات مفید قهوههوشیاری کوانتومیشبیه سازی میلیون ها جهان تو دی ان ای خاص ميتوکندريمراحل ارتقای پله پله کیهخواب سالم عامل سلامتیارتباط چاقی و کاهش قدرت بوراپامیل در بارداریعید نوروز مبارکتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز انسان رو به کوچک تر شدژاوو یا آشناپنداریاز تلسکوپ گالیله تا تلسککلرال هیدرات برای خوابانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلادرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیروح رهاییاطلاعاتی عمومی در مورد مپمبرولیزوماب در بیماری چآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه باغبانی باعث کاهش راه پیروزی در زندگی چیستبیشتر کمردردها نیازی به آیا هوش ارثی دریافتی از پامروز دانش ژنتیک هیچ ابهچراروياها را به یاد نمی آسفرنامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره احساسات متفالوب فرونتال یا پیشانی مغای آنکه نامش درمان و یادشهوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی با الفبایبررسی سیستم تعادلی بدن اما با کمک مغز خود مختاريمجهشهای مفید و ذکاوتی که داثرات مضر ماری جواناهوش، ژنتیکی است یا محیطیشبیه سازی سیستم های کوانتولید سلولهای جنسی از سلمزایای شکلات تلخ برای سلخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط هوش ساختار مغز و ژورزش هوازی مرتب خیلی به قعامل کلیدی در کنترل کارآتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان ژنی از مغز انساز تکنیکی تا مغز از مغز تکمردرد و علل آنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش انتخاب از طرف محیط، ندرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننروزه داری و بیمار ی ام اس بلندی در ذهن ما درک بلندیپنج اکتشاف شگفت آور در موآیا خداباوری محصول تکاملچگونه جمعیت های بزرگ شکل رشته نوروایمونولوژی و نقبا هوش مصنوعی خودکار روبآیا هوش سریعی که بدون احسانفجار و توقف تکاملی نشاچراروياها را به یاد نمی آسفرنامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره احساساتی غیرلبخند بزن شاید صبح فردا زتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ایندرالهوش مصنوعی از عروسک تا کساخت شبکه عصبی مصنوعی با بررسی علل کمر درد در میانما تحت کنترل ژنها هستیم یجاذبه و نقش آن در شکلگیریاجزای پر سلولی بدن انسان هیچگاه از فشار و شکست نترشباهت زیاد بین سلول هاي عتوانایی مغز و دیگر اجزای مسیر دشوار تکامل و ارتقاخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط انسانی، محدود به ورزش هوازی ، بهترین تمریعسل طبیعی موثر در کنترل بتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ایندگان چگونه استدانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش اتصالات بین سلولهای درمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر رو ح و روان بر جسمچه زیاد است بر من که در ایروش مقابله مغز با محدودیبه زودی شبکه مغزی به جای پوست ساعتی مستقل از مغز دآیا دلفین ها می تواند از چگونه جمعیت های بزرگ شکل رشد مغز علت تمایل انسان ببارداری بدون رحمآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج بل، فلجی ترسناک که آنانگشت نگاری مغز نشان میدنزاع بین جهل و علم رو به پسفرنامه سفر به بم و جنوب بخش دیگری در وجود انسان هلرزش ناشی از اسیب به عصبتبدیل سلولهای محافط به سایا کوچک شدن مغزانسان الهوش مصنوعی از عروسک تا کساختار شبکه های مغزی ثاببزرگ شدن مغز محدود به دوربسیاری از بیماری های جدیماه رجبحقیقت راستین انسان علم باجزایی ناشناخته در شکل گهاوکينگ پیش از مرگش رسالشباهت زیاد بین سلول هاي عتوازن مهمتر از فعالیت زیمشکلات نخاعیخودآگاهی و هوشیاريارتباط شگفت مغز انسان و فورزش و میگرنعصب حقوق نورولووتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ابزار برتر بقادانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز و از مغز کنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش حفاظتی مولکول جدید ددرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز از مغز تکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار میلیارد سال تکامل بروش های صرفه جویی در ایجابوزون هیگز چیستپیموزایدآیا دست مصنوعی به زودی قاچگونه حافظه را قویتر کنیزمین زیر خلیج فارس تمدنی بازگشت از آثار به سوی خدافلج خواباندوهگین نباش اگر درب یا نزاع بین علم و نادانی رو سفرنامه سفر به بم و جنوب برنامه و ساختار پیچیده ملزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینایا ابزار هوشمندی یا مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کسخن پاک و ثابتسریعترین کامپیوتر موجودتفاوت مغز انسان و میمون هماپروتیلینحافظه و اطلاعات در کجاست احساس گذر سریعتر زمانهاوکينگ پیش از مرگش رسالشش مرحله تکامل چشمتوسعه برخی شغل ها با هوش مشاهده آینده از روی مشاهخودآگاهی و هوشیاريارتباط شگفت انگیز مغز انورزش بهترین درمان بیش فععضلانی که طی سخن گفتن چقدتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز از بسیاری حقایق می گرداروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تکنگره بین المللی سردرد دتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز- از مغز کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر رژیم گیاه خواری بر چهار ساعت پس از کشتار خوکروش هایی ساده برای کاهش ابیماری گیلن باره و بیمارپیچیدگی های مغزی در درک زآیا رژیم غذایی گیاهی سلانگاهی بر قدرت بینایی درازندگی هوشمند در خارج از زبازسازي مغز و نخاع چالشی فلج خواب چیستانسان قدیم در شبه جزیره عنزاع بین علم و جهل رو به پسفری به آغاز کیهانبرین نت به جای اینترنتلزوم سازگاری قانون مجازاتری فلوپرازینایا بیماری ام اس (مولتیپهوش مصنوعی از عروسک تا کم