دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرگشت و تکامل تصادفی محض نیست

تکامل و فرگشت، کاملا تصادفی نیست بلکه الگوهایی ژنتیکی را میپذیرد که مورد انتظار است

به نظر میرسد، تکامل فرایندی اساسا کور و تصادفی است؛ به گونه ای که خصوصیات معینی، تصادفی و از طریق جهش های ژنتیکی کور رخ دهد و به صورت همراه و مطابق با این جهش ها باقی نگه داشته شود

و از طریق انتخاب طبیعی از موارد زیانبار و غیر سودمند جلوگیری می شود.

ولی پژوهش جدید در دانشگاه پرینستونآمریکا نشان میدهد، الگوهای ژنتیکی تکرار شونده ای وجود دارد که امکان پیشگویی تکامل موجودات را تا حدی فراهم میکند و آن الگوها در ایجاد ژنهای مشابه و شبه مطابق، نمود دارد که در موجودات زنده متنوع و فراوانی- که هیچ ارتباطی با هم ندارند- و در برابر یک مشکل محیطی تقریبا مشابه ایجاد میشود.

پژوهش مشخصا بر پروتئینی تمرکز داشته است که به سلول زنده امکان قضاوت در نسبت سدیم به پتاسیم درون سلول را میدهد و این، تحت تاثیر ماده کاردنولاید است- که از قدرت این پمپ میکاهد.

تعداد زیادی از حشرات با این معضل مواجه هستند زیرا در تغذیه خود از غذاهایی استفاده میکند- که دارای این ماده است و آن تحولات ژنتیکی در تعداد زیادی از جهش های منطبق یا شبه منطبق در همه موجودات مطالعه شده نمایان میشود و به زیاد شدن مقاومت پروتئینی- که به عنوان پمپ سم، کار میکند- می انجامد و این امری است که ایجاد آن، به صورت تصادفی تقریبا محال است.

مقاله کامل
تکاملی- که عده زیادی به عنوان زنجیره ای از تغییراتی کور در نظر میگیرند- در واقعیت، به سادگی با تحولات ژنتیکی ساده و مکرر به دلیل فشار محیطی معینی- که گونه ها متعددی درگیر آن هستند- زدوده میشود. پژوهشی در دانشگاه پرینستون آمریکا- که در مجله علمی ساینس منتشر شده است- بیان میکند، شناخت ژنهای گونه خاص و کیفیت تاثیری- که برخی شرایط خارجی بر پروتئین های تولید شده به وسیله ژنها دارد- میتواند به کار برود تا الگوی تکاملی قابل پیشگویی مشخص شود- که با عوامل بیرونی، تحریک می شود.

دانشمندان نتوانسته اند بعد از همه اینها، کیفیتی را- که در شکل های متنوع برای سازگاری موجود در طبیعت ایجاد شده است- شناسایی کنند و این حالت، حتی در گونه هایی هست که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

آیا تکامل قابل پیشگویی است؟ جواب بسیار شگفت آور، بله است.
این را پیتر اندولواتواستاد دستیار در شاخه علم محیط و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پرینستونو موسسه علم ژنوم تکاملیلوییس سیگلرمیگوید.

پردازشگر اصلی پژوهشیینگ زهین و ماتیو آردیماو مولی شومر- که همه آنها از دانشگاه محیط زیست و زیست شناسی تکاملی بودند-و ادگار میدینااز دانشکده آندیس در دانشگاه کلمبیا این پژوهش را انجام دادند.

این پژوهشگران زنجیره دی ان ای 29 گونه از حشرات را- که در درخت تکاملی از هم دور هستند- بررسی کردند. و این بزرگترین نمونه موجودات زنده است که به خاطر یک خصوصیت تکاملی مورد بررسی قرار گرفتند.

14 نوع از اینها در نتیجه یک تاثیر خارجی، خصوصیاتی تقریبا مشابه را نشان دادند. همه آنها بر گیاهانی زندگی میکردند که ماده کاردینولاید را ترشح میکرد و این سمی شبیه استرویید است و به عنوان دفاعی طبیعی در گیاهانی مانند استبرق(علف شیر)و کندورانگو وجود دارد. با اینکه از نظر تکاملی، سیصد سال با هم فاصله داشتند این حشرات متنوع- که بین آنها سوسک سیاه و پروانهها و نوع دیگری از حشرات که بر عصاره گیاهان تغذیه میکند و آن را جزو حشرات زیان بار برای گیاه میدانند وجود داشت- در آنها تغییراتی در پروتئین اصلی به نام پمپ سدیم پتاسیم، ایجاد شد. وظیفه این پروتئین، تنظیم غلظت سدیم در مقایسه با پتاسیم در سلول است و این، پروتئین مقاوم به کاردینولاید را ایجاد کرد که معمولا از قدرت پروتئین بر پمپ کردن پتاسیم به درون سلول و بیرون ریختن سدیم به بیرون سلول، میکاهد.

(این تصور که جهش کور و تصادفی رخ میدهد و بعدا انتخاب طبیعی، آن را اصلاح میکند و هدفمندی و برنامه ریزی را فقط در یکی از اجزای تکامل یعنی انتخاب طبیعی میداند- با پژوهش های جدید رنگ می بازد.

ساختمان ژنتیکی ما هدفمند و کاملا برنامه ریزی شده و دارای مهندسی ای هنرمندانه است. نحوه آرایش ژن ها در کنار هم به گونه ای است که از جهش های تصادفی جلوگیری می کند، مثلا در چندین مقاله در همین کانال اشاره شد نوکلئوتیدهای دارای قابلیت جهش زیاد، در مناطقی از ژن قرار دارند- که پایدارتر هستند- و دهها مورد دیگر.....

و حالا مشاهده میشود در حشراتی بسیار دور از هم و بدون ارتباط مشخصی بین آنها، مقاومت به ماده تضعیف کننده پروتئینی حیاتی، به دلیل رویارویی با این ماده تضعیف کننده، ایجاد میشود. آیا این جهش به دلیل تاثیر محیط است یا تحت برنامه ای درونی در ساختار ژنتیکی است؟

زندگی در شرایط مختلف با کیفیت تابش ها و تغذیه متفاوت، می تواند باعث جهش های کاملا متفاوتی در ژن ها شود ا

ز جمله آن، باعث جهش در ژن های سازنده پمپ حیاتی سدیم پتاسیم شود. این جهش، با توجه به شرایط محیطی ممکن است، تثبیت شود یا از میان برود مثلا در شرایطی که در حضور ماده مهار کننده پمپ، لازم است در پمپ، مقاومت ایجاد شود این مقاومت تثبیت میشود تا حشره بتواند از سموم گیاه بگریزد و بتواند زاد و ولد کند.

ولی توجه کنیم عمر حشرات کم است و صدها ژن در درون سلول های حشره وجود دارد و اگر امکان ایجاد میلیون ها جهش روی ساختمان ژنتیکی حشره را تصور کنیم، واقعا غیر ممکن به نظر میرسد به صورت تصادفی جهشی در جهت سازگار کردن با سم ترشح شده از گیاه، در عمر کوتاه حشره ایجاد شود.

پس به نظر میرسد پیش از آنکه تاثیر گزینش از طرف طبیعت باعث پایدار کردن جهش مفید شود، برنامه ای درونی در ساختمان ژن ها هست که در مواجهه با محیط نامناسب و یا سموم، بدون توجه به تصادفات و احتمالات کور، کاملا به صورت هدفمند کوشش میکند خود را با شرایط محیطی سازگار کند یعنی قبل از تاثیر محیط و انتخاب طبیعی، جهش ژن ها را هدفمند میکند. برنامه درونی ساختمان ژنتیکی، جدای از انتخاب طبیعی هدفمند، ما را با برنامه و سیستمی قانونمند در همه اجزای تکامل مواجه میکند.

آیا شکی در وجود برنامه ریزی هدفمند در پس فرایند پیچیده تکامل هست؟)

اندولفاتوو همکاران او در مرحله اول، زنجیره دی ان ای ژنهای حکایت کننده آن را در گونه های مورد مطالعه، مشخص کردند و بعدا همه را جمع نمودند.

و بعدا از این زنجیره ها بهره بردند تا رمز ژنتیکی کانال سدیم پتاسیم را در هر گونه بر اساس مواجهه با ماده کاردینولاید، شناسایی کنند.

دانشمندان توانسته اند تکنیک های مشابه تغییرات نوعی از پروتئین را در اسید نوکلئیک گونه معینی پیگیری کنند تا نظام های زنده مختلفی را شناسایی کنند که در نتیجه عوامل محیطی، تکامل یافته و ایجاد شده است.

اندولفاتومیگوید: برای تحقق این نزدیکی، لازم است دانشمند اطلاعی از پایه های ژنتیکی خصوصیت معینی داشته باشد و بعدا به بررسی چگونگی تکامل و ارتقای آن خصوصیت در مجموعه بزرگی از گونههایی بپردازد که مشکل تکاملی مشترکی دارند.

به عنوان نمونه، پمپ سدیم پتاسیم جایگاه ژن محتمل و مرتبط با توانایی حمل نمک است. و وقتی به تغییرات این پروتئین در موجود زنده مناسب، توجه کردیم، دیده ایم چگونه با زیاد شدن نمک در اقیانوس ها یا در محیط زیست خود در آب شیرین، واکنش نشان میدهد.

جیانزهی ژیانگاستاد علم محیط و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه میشیگان اشاره کرد پژوهشی که در دانشگاه پرینستون انجام شده است برخی خصوصیاتی را- که بر اساس برخی مکانیسم های مولکولی است- روشن کرده است و تعداد زیادی از گونه های زنده در همان فرایندها اشتراک دارند. بر اساس نظر او مقطع عرضی برخی موجودات، تصویری در مورد تکامل موجودات دیگر میدهد.

ژانگ- که از مطالعه آگاهی داشت ولی در آن، شرکت نداشت- میگوید: کشف تکامل موازی در تعداد زیادی از حشرات علف خوار بر ارزش این مطالعه می افزاید زیرا این توازی مکرر در بیشتر موارد از طریق تصادف کور به تنهایی رخ نمیدهد

این، روشن میکند مکانیسم های مولکولی مورد استفاده- که حشرات مختلف از آن برای دور کردن خودشان از سموم در غذا بهره میبرند- محدود است. و او اضافه میکند: تعداد زیادی از حشرات از همان روش ها به صورت مستقل، بهره میبرند تا خود را از همان سم رهایی دهد و این یعنی پژوهش تعداد کمی از موجودات نمونه- که با توجه انتخاب شده است- به ما معلومات بسیاری در برابر گونه های زنده دیگر میدهد.

بله تکامل را تا حدی میتوان پیشگویی کرد.

اندولفاتو و همکاران او به خود این پروتئین نگریستند تا حساسیت آن را به ماده کاردوینولاید بسنجند. برای آنکه سلول بتواند در شرایط بسیار متنوع، بخوبی کار کند لازم است در مورد سطوح سدیم و پتاسیم قضاوت و تعدیل کند و این پروتئین با جای گرفتن روی غشای سلول میتواند نسبت مورد انتظار سدیم را در مقایسه با پتاسیم و از طریق پمپ کردن سه ذره سدیم به بیرون از سلول در برابر هر دو ذره پتاسیم که به درون سلول میفرستد- فراهم کند. کاردینولاید جابجا کردن سدیم و پتاسیم را از طریق از کار انداختن پروتئین، مهار میکند.

ژنوم بشری چهار نسخه از ژن مرتبط با پروتئین را دارد و این ژنی است که باعث بسیاری از بیماری های ژنتیکی از جمله افزایش فشار خون حساس به نمک میشود و انسان از قدیم مقدار کمی کاردینولاید را از نظر پزشکی استفاده میکرد تا ضربان قلب و کم کاری قلب را کنترل کند. پژوهشگران درپرینستونبرگزیده ای از دی ان ای ظریف را در موسسه لوییس سینگر علوم و ژنوم تکاملی وابسته به دانشگاه، به کار بردند تا زنجیره بیان پمپ سدیم پتاسیم را در گونه های مختلف حشرات از جمله پروانهها، همی پترا و سوسک سیاه، مگس میوه ... تعیین کنند و پژوهشگران دیدند حشرات مقاوم به کاردینولاید جهش هایی دارد که آنها

را

در برابر سم، مقاوم میکند. در مجال زمان تکاملی که مورد بررسی قرار گرفت پمپ سدیم پتاسیم در حشراتی- که از گیاهان تغذیه میکنند- در معرض 33جهش در مناطقی- که تاثیر این جهش ها باعث حساسیت بر کاردینولاید می شود این جهش ها تغییراتی مشابه یا منطبق با هم را در اسیدهای نوکلئیک ایجاد میکند که از تاثیر سم می کاهد.

از سوی دیگر در حشراتی که از گیاهان تغذیه نمیکنند فقط یک جهش در سطح پمپ رخ میدهد. مهمتر از این، پژوهشگران فهمیدند ژنهای معینی به صورت تکراری در پیشینیان چند نوع حشره مقاوم، نسخه برداری میشود. و به این ترتیب این حشرات پروتئین پمپ سدیم پتاسیم معمول را علاوه بر نسخه تجربی به دست آوردند. در این حشرات نسخه جدید و قدرتمندی از پمپ را در بافت هایی میبینیم که نیاز به آنها بیشتر است.

اندولفاتواشاره میکند: فرایند نسخه برداری ژنها الگوی خوبی برای مسأله سازگاری با تغییرات محیطی است.

آنچه پژوهشگران به آن رسیدند تصورات پراکنده و جدا از تکامل ژنتیکی را یکی میکند: تکامل پروتئین ها، تکامل عناصری- که باعث عرضه پروتئین ها در بدن میشود- و نسخه برداری از ژنها

و آن پژوهش بیان میکند همه این مکانیسم های سه گانه برای حل آن مشکل تکاملی استفاده میشود. نکته مرکزی در کاری که انجام شده است، تعداد زیاد گونه های زنده ای است که دانشمندان با استفاده از تکنولوژی های جدید بررسی کردند تا زنجیرهای دی ان ای را مشخص کنند. در گذشته پژوهش تکامل ژنتیکی در سطح موجودات آزمایشگاهی مانند مگس میوه انجام میشد. ولی اندولفانو اضافه میکند: روش های جدید تعیین زنجیره دی ان ای به ما اجازه داده است پرسش های تکاملی را از جهات مختلف به هم نزدیک کنیم و به جواب هایی شاملتر از زمانی برسیم که فقط یک پژوهش را در موجود زنده ای انجام میدادیم.

این پژوهشگر، کار خود را با این سخن به پایان میبرد: توانایی کاری که انجام دادیم در ایجاد دلیل قاطع بر محدودیت شکل های ممکن در مواجهه با مشکل معینی از طرف تعداد زیادی از موجودات متنوع، میباشد. تعداد بسیار زیاد این تحولات ژنتیکی- که مکررا از طرف موجودات زنده غیر مرتبط با هم استفاده میشود- مسیر تکاملی قابل تکرار را بیان میکند و می توان آن را پیشگویی کرد.

توجه: شایسته است توجه شود پژوهش فقط به انجام پذیر بودن قوانین ریاضی اشاره دارد و این قوانین به ما امکان فهم فرگشت و انتظار مسیر آن را به شکل بهتر داده است؛ نه اینکه تکامل تحت رهبری نیرویی بلند مرتبه و والا کنترل شود و این، مساله عقیدتی است و ربطی به علم ندارد و علم فقط به چیزی توجه دارد که قابل آزمودن و اندازه گیری باشد.

(شواهد علمی بیان میکند، به جای میلیون ها بلکه صدها میلیون جهش ممکن، فقط جهشی رخ میدهد که لازم است!

علم ثابت میکند به جای صدها میلیون جهش تصادفی ممکن فقط جهشی رخ می دهد که سودمند است!

آیا می توان تصور کرد نقشه ژنتیکی هدفمند، تصادفی ایجاد شده باشد؟ عاقلی نیست که در پس قوانین پیچیده، قانون گذار و علتی را تصور نکند. فقط کسی قانون علیت و سببیت را نفی میکند که هیچ ارزشی برای نگاه ها و پژوهش های خود قائل نیست ولی اینکه دانشمندان ملحد امروز- که با قانون سببیت و علیت به کشفیات خود رسیدند- چنین میکنند به خود آنها مربوط است.)

(پرتوهایی از توهم بی خدایی- پرتوی 88

نقشه ژنتیکی، تولید کننده است

نتیجه: فرضیه ارزشمندی، در تفسیر داستان پیدایش حیات بر زمین، به صورت منطقی و قابل قبول از نظر علمی وجود ندارد، مگر آنکه اموری فرض شود که تحقق آن از نظر علمی، دشوار است؛ بنابراین حداقل فرصتی منطقی و قابل قبول تا امروز برای فرض دخالت خدا و جنبه غیبی هست تا ایجاد حیات را در موازات آن فرضیه هایی- که تحقق آن دشوار یا غیر ممکن است- فرض کند.

ولی باید ببینیم حتی با فرضی- که طرف مقابل یعنی ملحد، درستی آن را مطرح میکند و میگوید همانندسازهای شیمیایی غیر عضوی- که در درجه اول از بلورها یا گل تشکیل شده است- پروتئین را تولید کرد یا زمین عبارت از دیسی در حال جوشیدن از اسیدهای آمینه راست گرا بود و تعداد تلاش ها کافی بود؛ بدون آنکه تفاسیری علمی و منطقی و قابل تحقق برای فراهم کردن این ماده وجود داشته باشد و بعد از همه اینها به پروتئین مطلوب خود دست یافته ایم که فقط از اسیدهای آمینه راست گرا تشکیل شده است!

پس آیا اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد حقیقتی را- که د. داوکینز و ملحدان مشابه میکوشند از آن غفلت کنند- نفی میکند؟

و این حقیقت، آن است که نقشه ژنتیکی، مرکب و پیچیده و قانونمند و دارای زبان و ایجاد کننده هدف است و آن را بیان خواهیم کرد و در نتیجه نشان دهنده قانون گذار و سخنگویی است.

پس اگر رد کردند او همان خدا یا وکیلی از جانب اوست که آن را قانون ریزی میکند یا آن، سببی غیبی در ظهور حیات در این زمین است و اصرار کنند که او با اسباب طبیعی و نه غیر آن به وجود آمده است، پس چگونه

ایجاد آن را برای هدف و قانونی بودن یا دارای زبان بودن آن- که باعث عمل آن میشود- به عنوان دلالتی بر هدفمندی که آن را برنامه ریزی کرد و با آن سخن گفت الغا خواهند کرد یا غافل خواهند شد؟!

@eznehaj

پرتوهای از توهم بی خدایی- پرتوی 89

زبان ژنها و رسیدن به هدف

آیا ممکن است درباره نقشه ای برای ساختمان یا پل، سخن بگوئیم که وقتی اجرا یا موفق یا عملی میشود، قانون مند است و دارای زبانی مهندسی است و کسی- که آن را نوشته- صاحب درک است و همزمان وقتی نقشه ژنتیکی را ببینم اجرا میشود و عمل میکند، همان حرف را نزنیم؟

آیا زبان ما نشان میدهد ما معانی را میفهمیم و آن را با قصد میگوییم ولی زبان ژن ها نشان نمیدهد، کسی- که آن را قرار داد و با آن سخن گفت- می فهمد و هدف او رسیدن به معنی معین و هدفی است؟!!

معتقدم هر عاقلی خواهد گفت وقتی زبان ما نشان میدهد ما هستیم که سخن میگوییم و هدف ما رسیدن به معانی است، زبان ژن ها هم نشان میدهد، در پس آن سخنگویی هدفمند هست؛ به خصوص وقتی این زبان یعنی زبان ژنها اکنون به اهدافی واضح و شناخته شده برای ما مانند هوش یا ابزار برتر بقا رسیده باشد!

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121025130922.htm

https://ibelieveinsci.com/?p=319

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مقاومت به عوارض فشار خون نباید صبر کرد آتش را بعد اتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی به شناسایی کااز سایه بگذرمتواضع باشداروی ضد جنون در درمان تیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوروبات کیانتنهایی رمز نوآوری استسلول های بنیادیآیا هوش ارثی دریافتی از پتاثیر داروهای ضد التهاب نقش زبان در سلطه و قدرت ااولویت بندی ها کجاستشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان کنونی و مغز بزرگتریچرا ماشین باید نتایج را پمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و خلاصه ای از درمان های جدیهوش عاطفی قسمت پنجماستخوان های کشف شده، ممکمدیریت اینترنت بر جنگدر یک فراکتال هر نقطه مرکبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبروشهای نو در درمان دیسک بتو جدای از کیهان نیستیمرگ و سوال از قاتلسندرم پیریفورمیسآیا جنین انسان، هوشمندی ضرورت زدودن افکارتاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط میکروب روده و پارهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ژنتیکی برای نوآوریرژیم های غذایی و نقش مهم برای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مستند جهان متصلسیاهچاله های فضایی منابعتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآب زندگی است قسمت اولفیروز نادریعقل مجادله گرنهایت در بی نهایتایا بیماری ام اس (مولتیپجبران از دست رفته هانعناعمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمخطای ادراک کارماارزش حقیقی زبان قسمت اولهر جا که جات میشه، جات نیبه قفس های سیاهت ننازدرمان سرگیجه بدون داروبرخی اختلالات عصبی مثانهراست دستی و چپ دستیگزارش یک مورد جالب لخته وتوسعه برخی شغل ها با هوش معجزه ی چشمسال سیزده ماههتداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسفراموشی همیشه هم بد نیستعماد الدین نسیمی قربانی نوار عصب و عضلهاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت خواب و رویاهمیشه راهی هستاز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه سیاهی عادت نکنیمدرک دیگرانبررسی بیماری التهابی رودزمان و گذر آن سریع استپیوند مغز و سر و چالشهای تکامل مداوممغز و سیر تکامل ان دلیلی افت هوشیاری به دنبال کاهستم، بی پاسخ نیستترس و آرمان هافضای قلب منبع نبوغ استعسل طبیعی موثر در کنترل بنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتدیوار همه اش توهم بودواقعیت چیستبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسدردی که سالهاست درمان نشبعد از کرونازندگی سلول در بدن، جدای اپپوگستتکامل، نتیجه ی برنامه ریمغز برای فراموشی بیشتر کالگوی بنیادین و هوشیاریسردرد و علتهای آنتصور از زمان و مکانقانون جنگلسایتهای دیگرچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل دانشمندان اولین سلول مصنواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتقلید از روی طبیعتزبان فرایند تکاملی برای پرتوزایی از جسم سیاهتاثیر نگاه انسان بر رفتانقاشی هایی با بوی گذشته یانفجار و توقف تکاملی نشاشناسایی سلول های ایمنی اتغییرات منطقه بویایی مغزلووفلوکساسیننگاهی بر قدرت بینایی دراابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز مانند آب باشداروی جدید لنفوم و لوکمیورزش هوازی ، بهترین تمریبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایرنگ کردن، حقیقت نیستتمایز یا کشف یگانگیزبان شناسی نوین نیازمند آنان که در قله اند هرگز ختاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش آتش در رسیدن انسان بهانرژی خلا ممکن استشاهکار شش گوشجنسیت و تفاوت های بیناییجهل مقدسمقایسه رقابت و همکارینبرو و انرژی مداوماثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی تعاملیاز علم جز اندکی به شما دامجموعه های پر سلولی بدن مدارویی خلط آوربازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در روح و آب حیاتتنبیه چقدر موثر استسلول های بنیادی منابع و اآیا هوش سریعی که بدون احستاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش سجده بر عملکرد مغزاولین قدم شناخت نقص های خشربت ضد خلطجهان کاملی در اطراف ما پرچرا مردم با زندگی میجنگنمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال در شناسایی حروف و خم شدن فضا-زمانهوش عاطفی قسمت اولاستروژن مانند سپر زنان دمداخله ی زیانبار انساندر کمتر از چند ماه سوش جدبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوروشهای شناسایی قدرت شنواتو دی ان ای خاص ميتوکندريمرگ انتقال است یا نابود شسندرم پیریفورمیسآیا جهان ذهن و افکار ما مضرب المثل یونانیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش های بیماری زا، معمولنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست قسمت خوشبختی دور از رنج های مارتباط ماده و انرژیهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانرژیم های غذایی و نقش مهم برای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میتوهم چیستمشکل از کجاستسیاهچاله ها، دارای پرتو تاریک ترین بخش شبآب زندگی است قسمت دومفیزیک مولکولها و ذرات در عقل سالمنهادینه سازی فرهنگ اختلاایا بدون زبان میتوانیم تجدا کردن ناخالصی هاهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطای حسارزش حقیقی زبان قسمت دومهر حرکت خمیده می شود و هر به مغز خزندگان خودت اجازدرمان سرطان با امواج صوتبرخی اصول سلامت کمررجزخوانی هایی که امروز بگشایش دروازه جدیدی از طرتوصیه های سازمان بهداشت معجزه ی علمسانسور از روی قصد بسیاری تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هوفراموشی و مسیر روحانیعوامل موثر در پیدایش زبانوار عصب و عضله مهم در تشاگر تلاش انسان امروز براحقیقت در علم، هرگز نهایی همیشه عسل با موم بخوریماز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو بیماری روانی خود بزرگ ویتنام نوعی کرونا ویروس به سخن توجه کن نه گویندهدرک درست از خود و هوشیاریبررسی سیستم تعادلی بدن ازمان و صبرپیوند اندام از حیوانات بتکامل چشممغز کوانتومیافتخار انسانستون فقرات انسان دو پا جلتسلیم شدن از نورون شروع مقفس ذهنعشق درونی به یگانگی خلقتچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتدیوار، از ابتدا توهم بودواقعیت چیستبیماری وسواسکفش و کتابدرس گرفتن از شکست هابعد از کرونا دلخوشی بیهوزندگی، مدیریت انرژیپایان، یک آغاز استتکثیر سلول در برابر توقف مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟الگوبرداری از طبیعتسردرد به دلیل مصرف زیاد متصادف یا قوانین ناشناختهقانونمندی و محدودیت عالمچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های کوانتومی خلادانشمندان تغییر میدان مغواکسن اسپایکوژنبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دذره ی معین یا ابری از الکتقلید از طبیعتزبان متغیرپرسش و چستجو همیشه باقی اتاثیر نگاه انسان بر رفتاچقدر به چشم اعتماد کنیمانقراض را انتخاب نکنیدشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییرات مغز پس از 40 سالگیلوب فرونتال یا پیشانی مغنگاهی بر توانایی اجزاي بابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز ماه رجبداروی جدید میاستنی گراویورزش و میگرنبا خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلرنگین کمانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرزبان، نشان دهنده ی سخنگو آنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش انتخاب از طرف محیط، نانسولینشاید گوشی و چشمی، آماده ششاید درست نباشدجهان فراکتالمقابله ی منطقی با اعتراضچت جی پی تیاثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی در کامپیوترهاازدواج های بین گونه ای، رمجرم، گاهی قربانی استدارویی ضد بیش فعالی سیستبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیروح در جهانی دیگر استتهدیدهای هوش مصنوعیسلول های بدن تو پیر نیستنآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر درجه حرارت بر مغزنقش غذاها و موجودات دريااولین مورد PML به دنبال تکشش مرحله تکامل چشمجهان پیوستهچرا مغز انسان سه هزار سالمنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات مخچهخونریزی مغز در سندرم کووهوش عاطفی قسمت دهماسرار آفرینش در موجمدارک ژنتیکی چگونه انساندر آرزوهایت مداومت داشتهبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو در میانه ی جهان نیستی مرگ تصادفیسندرم پس از ضربه به سرآیا جهش های ژنتیکی، ویروضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرایمپلانت مغزی کمک میکند جهش تمدنی عجیب و شگفت انسنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانه ی تاریکارتباط متقابل با همه ی حیهیچ وقت خودت را محدود به اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان پوکی استخوانرژیم ضد التهابیبرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدتوهم و خیالمشکلات نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومفیزیک هوشیاریعقلانیت بدون تغییرچهار میلیارد سال تکامل بایا تکامل هدفمند استجدایی خطای حسی استهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت سومهرچیز با یک تاب تبدیل به به نقاش بنگردرمانهای بیماری پارکینسبرخی اطلاعات روانشناسی مرحم مصنوعیپل جویی اصفهانتوصیه های غیر دارویی در سمعجزه ی علم در کنترل کرونسانسور بر بسیاری از حقایترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمفراموشی آرمانعوامل ایجاد لغت انسانی و نوار عصب و عضله تعیین محلاگر خواهان پیروزی هستیحقیقت راستین انسان علم بهمیشه، آنطور نیست که هستاز کسی که یک کتاب خوانده منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو بار در هفته ماهی مصرف ویتامین E برای فعالیت صحبهبود حافظه پس از رخدادهیادگیری مهارت های جدید ددرک عمیق در حیواناتبررسی علل کمر درد در میانزمان واقعیت است یا توهمپیوند اندام حیوانات به اتکامل و ارتقای نگاه تا عممغز آیندگان چگونه است ؟افراد آغاز حرکت خودشان رستارگانی قبل از آغاز کیهتست آر ان اس دز میاستنی گقفس را بشکنعشق، شلوغ کردن نیستچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت در تفکر استدید تو همیشه محدود به مقدواقعیت های متفاوتبیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهدست و پا زدن در سایه؟بعد از کرونا دلخوشی بیهوزندان ذهنیپارادوکس ها در علمتأثیر نیکوتین سیگار بر ممغز بزرگ چالش است یا منفعالتهاب شریان تمپورالسردرد تنشنتضادهای علمیقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتدانشمندان روش هاي جدیدی واکسن اسپایکوژن ضد کرونابیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت استخوان در گرو تغذزبان مشترک ژنتیکی موجوداپرسشگری نامحدودتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش قهوه در سلامتیانواع سکته های مغزیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییرات آب و هوایی که به لوتیراستامنگاهت را بلند کنابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز ماپروتیلینداروی جدید آلزایمرورزش بهترین درمان بیش فعبا طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندرهبر حقیقیتمدن پیشرفته ی پیشینیانزبان، وسیله شناسایی محیطآواز خواندن در قفس، نشانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش اتصالات بین سلولهای انسولین هوشمندتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش تیروئید در تکامل مغزانسان قدیم در شبه جزیره عشایسته نیست در جیب خود قرجهان قابل مشاهده بخش کوچمقابله با کرونا با علم اسچت جی پی تیاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکلت خارجی در درمان اختمحل درک احساسات روحانیداستانها و مفاهیمی اشتبابحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولروح رهاییتو یک معجزه ایسلول بنیادی و ای ال اسآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريااولین مورد پیوند سر در انششمین کنگره بین المللی سجهان پیوستهچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز اختلالات حرکتی در انسانخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی قسمت دوماسرار بازسازی اندام هامروری بر تشنج و درمان هایدر آسمان هدیه های نادیدنبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستتوقف؛ شکستمرگی وجود نداردسندرم جدایی مغزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت خانواده پایدارارتباط چاقی و کاهش قدرت بهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتماد به خوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیتوهم وجودمشکلات بین دو همسر و برخیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)فیزیک و هوشیاریعقیده ی بی عملچهار ساعت پس از کشتار خوکایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتخطرات هوش مصنوعیارزش خود را چگونه میشناسهز ذره، یک دنیاستبه نقاش بنگردرماندگی به دلیل عادت کربرخی بیماری ها که در آن برحم مصنوعیپل خواجو اصفهانتوصیه هایی در مصرف ماهیمعجزه در هر لحظه زندگیساهچاله ها تبخیر نمیشودتروس جریان انرژیفرایند پیچیده ی خونرسانیعواملی که برای ظهور لغت انوبت کودکاناپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت غیر فیزیکیهمکاری یا رقابتاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میویتامین E در چه مواد غذایبهداشت خوابیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرگیری قلب در بیماری ویربرطرف کردن خشونت را از خازمان پلانکپیوند سر آیا ممکن استتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمغز اندامی تشنه ی انرژی اافراد بی دلیل دوستدار تو سخن نیکو مانند درخت نیکوتشنچ پانایوتوپولوس تشنج قله سقوطعصب حقوق نورولووچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تمولکول ضد پیریدیدن خدا در همه چیزواقعیت و مجازبیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلنددست کردن در گوشتفکر قبل از کارزونیسومایدپاسخ گیاهان در زمان خوردتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز بزرگ چالشهای پیش روامواجی که به وسیله ی ماشیسردرد سکه ایتظاهر خوابیده ی مادهقبل از آغازچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج دانشمندان روشی برای تبدیواکسن دیگر کرونا ساخته شبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان چهار حرفی حیات زمینآلودگی هوا چالش قرن جدیدتاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش مهاجرت در توسعه نسل اانیس بی کسانشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییرات تکاملی سر انسان لوزالمعده(پانکراس)مصنوعچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا ماجرای جهل مقدسداروی جدید ای ال اسورزش در کمر دردبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاروی و منیزیم در تقویت استتمدن بشری و مغز اخلاقیزدودن نقص از هوش مصنوعیآینه در اینهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دانسان میوه ی تکاملشادی، پاداش انجام وظیفهجهان موازی و حجاب هاملاحظه های اخلاقی دربارهنتایج نادانی و جهلاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندمحل درک احساسات روحانی ددخالت در ساختار ژنهابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورروزه داری متناوب، مغز را تو یک جهان در مغز خودت هسسلول عصبی شاهکار انطباق آیا یک، وجود داردتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها و موجودات دريااولین هیبرید بین انسان و صبور باشجهان پر از چیزهای اسرار آچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات صحبت کردن در انخواب سالم عامل سلامتیهوش عاطفی قسمت سوماصل بازخوردمرکز هوشیاری، روح یا بدن در آستانه ی موج پنجم کوویروشی برای بهبود هوش عاطفبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستتولید مولکول جدید توسط همراحل ارتقای پله پله کیهسندرم دزدی ساب کلاوینآیا خداباوری محصول تکاملضعیف و قویتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیایمان به رویاجهشهای مفید و ذکاوتی که دنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت خار و گلارتباط هوش ساختار مغز و ژهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خوددرمان تومورهای مغزی با ارژیم غذایی ضد التهابیبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیتوهم وجودمشکلات روانپزشکی پس از سسیاهچاله ی تولید کنندهتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشفیزیک آگاهیعلم و ادراک فقط مشاهده ی نون و القلمایران بزرگجریان انرژی در سیستم های همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع از پیامبراز فرد ایستا و متعصب بگذرهزینه ای که برای اندیشیدبه نادیدنی ایمان بیاوردرها بسته نیستبرخی بیماری های خاص که بدرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپلاسمای غالبتوضیحی ساده در مورد هوش ممعرفت و شناختسایه ی هوشیاریتری فلوپرازینفرایند تکامل و دشواری هاعوارض ازدواج و بچه دار شدنور از عمق تاریکیاپی ژنتیکحقیقت غیر قابل شناختهمانند سازی در انساناز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدو برابر شدن خطر مرگ و میویتامین کابوزون هیگز چیستیادگرفتن، آغاز حرکت است درگیری مغز در بیماری کویبزرگ فکر کنزمان به چه دلیل ایجاد میشپیوند سر، یکی از راه حلهاتکامل ابزار هوش ، راه پر مغز انسان ایا طبیعتا تماافزایش قدرت ادراکات و حسسخن و سکوتتشنج چیستقلب های سادهعصب سیاتیکچیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در توهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان دیدگاه نارسای دوگانه ی مواقعیت و انعکاسبیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنوندست آسمانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزونا به وسیله ویروس ابله پختگی پس از چهل سالگي به تأثیر شیرینی های حاوی لومغز بزرگ و فعال یا مغز کوامیوتروفیک لترال اسکلروسردرد عروقی میگرنتظاهری از ماده است که بیدقبل از انفجار بزرگچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمکان زمان یا حافظه زماندانش، قفل ذهن را باز میکنواکسن دیگری ضد کرونا از دبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قتقویت سیستم ایمنیزبان نیاز تکاملی استآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش میدان مغناطیسی زمین انگشت ماشه ایشکل های متفاوت پروتئین هتغذیه بر ژنها تاثیر داردلیروپریم داروی ترکیبی ضدچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تماجرای عجیب گالیلهداروی جدید برای میاستنی وزن حقیقی معرفت و شناختباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزرویا و واقعیتتمدن زیر آبسفر فقط مادی نیستآیندهآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دانسان ها می توانند میدان شب سیاه سحر شودجهان ما میتواند به اندازملاحظات بیهوشی قبل از جرنجات در راستگوییاثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش مصنوعی درمانگر کامپیاساس انسان اندیشه و باور محدودیت چقدر موثر استدر میان تاریکی و روشناییبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهروزه داری و التهاب زیانبتو کجای جهانیسلول عصبی، در محل خاص خودآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش غذاها در کاهش دردهای اولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی چرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز اختلالات عضلانی ژنتیکخواب سالم عامل سلامتی و یهوش عاطفی قسمت ششماصل در هم تنیدگی و جهانی مرکز حافظه کجاستدر درمان بیماری مولتیپل روشی جدید در درمان قطع نخبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانتولید مثل اولین ربات های مرز مرگ و زندگی کجاستسندرم سردرد به دلیل افت فآیا دلفین ها می تواند از طلوع و حقیقتتاثیر رو ح و روان بر جسمچند جهانی و علماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطننسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت خارق العاده و استثنایی بارتباط پیوسته ی جهانهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد بی مورددرمان تشنجرژیم غذایی ضد دردبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارتوهم بی خداییمشکلات روانپزشکی در عقب سیاره ی ابلهانتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمنفیزیکدانان ماشینی برای تعلم و روحنوآوری ای شگفت انگیز دانایرادهای موجود در خلقت بجریان انرژی در سیستم های همه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدفاع در برابر تغییر ساختاز مخالفت بشنوهزینه سنگین انسان در ازابه هلال بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهبرخی توجهات در ببمار پاررساناها و ابر رساناها و عپمبرولیزوماب در بیماری چتیوتیکسن داروی ضد جنونمغز فکر میکند مرگ برای دیآسیب عصب پا به دنبال اعتیسایه را اصالت دادن، جز فرتری فلوپرازینفرایند حذف برخی اجزای مغعید نوروز مبارکنور درونابتدا سخت ترین استحقیقت، آن چیزی نیست که جلهمجوشی هسته ای، انرژِی باز بار خود بکاه تا پرواز منبع هوشیاری در کجاست؟ قدو داروی جدید برای میاستویتامین کا و استخوانبوزون هیگز جهان را از متلیادآوری خواب و رویادرگیری مغز در بیماران مببزرگ شدن مغز محدود به دورزمان شگفت انگیزپیوندهای پیچیده با تغییرتکامل تکنولوژیمغز انسان برای ایجاد تمدافزایش مرگ و میر سندرم کوسخن پاک و ثابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاقلب و عقلعضلانی که طی سخن گفتن چقدنکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در توهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکندژا وو یا اشنا پنداریواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدست بالای دستتفکر خلا ق در برابر توهم زیان غذاهای پرچربپدیده خاموش روشن در پارکتئوری تکامل امروز در درممغز بزرگترین مصرف کننده امید نیکو داشته باش تا آنسرطان کمیت گراییتعویض دارو در تشنجقبرستان ها با بوی شجاعتنگاه من، نگاه تو و یا حقیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمکانیک کوانتومی بی معنی دانش، یک انسان را ناسازگواکسن سرطانبیوگرافیکندر علیه سرطانرفتار مانند بردهتلقین اطلاعات و حافظهزبان و کلمه حتی برای کسانآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر کلام در آیات کلام بنقش محیط زندگی و مهاجرت دانگشت نگاری مغز نشان میدشکل پنجم مادهثبت و دستکار ی حافظهلیس دگرامفتامین یا ویاسچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تماده ی تاریکداروی جدید برای کاهش وزنوزوز گوشباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومرویا و کابوستمدنی قدیمی در شمال خلیج سفر نامه سفر به بم و جنوب سفر به مریخ در 39 روزآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درانسان یک کتابخانه استشبیه سازی میلیون ها جهان جهان مادی، تجلی فضا در ذهممانتین یا آلزیکسا یا ابنخاع ما تا پایین ستون فقراجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت شصت و ششهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از مغز، وزن را کممحدودیت های حافظه و حافظدر مانهای کمر دردبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخروزه داری و بیمار ی ام اس تو کز محنت دیگران بی غمیسلولهای ایمنی القا کنندهآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز اختراع جدید اینترنت کوانخواب عامل دسته بندی و حفطهوش عاطفی بیشتر در زناناصل علت و تاثیرمرکز حافظه کجاستدر سال حدود 7 میلیون نفر روشی جدید در درمان نابینبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیتولید یا دریافت علممرز بین انسان و حیوان کجاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا دلفین ها میتوانند باALS نگاهی کامل بر بیماری وطلای سیاهتاثیر روده بر مغزچند روش ساده برای موفقیتاین اندوه چیستجوانان وطننشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلارتباط انسانی، محدود به هیچ اندر هیچاعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید ALSراه فراری نیستبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای توهم تنهاییمشاهده گر جدای از شیء مشاسیاره ابلهانتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژیفال نیکوعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنوار مغز مشاهده ی غیر مستایستادن در برابر آزادی بجراحی گردن همیشه برای دیهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدقیق ترین تصاویر از مغز اهزاران سال چشم های بینا وبه کدامین گناه کشته شدنددرون قفس یا بیرون از آنبرخی توصیه ها برای واکسیرستگاری محدود به یک راه نپنج اکتشاف شگفت آور در موتیک و اختلال حرکتیمغز قلبآسانی موفقیتساخت سلول عصبی حتی پس از ترک امروزفراتر از دیوارهای باورعامل کلیدی در کنترل کارآنوروفیبروماتوزابتدایی که در ذهن دانشمنحقایق ممکن و غیر ممکنهمراه سختی، اسانی هستاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدو سوی واقعیتویتامین کا در سبزیجاتبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زنان باهوش ترپیوندی که فراتر از امکانتکامل جریان همیشگی خلقتمغز انسان برای شادمانی طافزایش سرعت پیشرفت علوم سختی ها رفتنی استتشنج عدم توازن بین نورون قلب یا مغزغم بی پایانچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می توانددژاوو یا آشناپنداریواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسدستورالعمل مرکز کنترل بیتفاوت مغز انسان و میمون هزیباترین چیز در پیر شدنپروژه ی ژنوم انسانیتئوری تکامل در پیشگیری و مغز حریص برای خون، کلید تامید نجاتسرعت فکر کردن چگونه استتعامل انسان و هوش مصنوعیقدم زدن و حرکت دید را تغینگاه مادی غیر علمی استابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمکانیزمهای دفاعی در برابدائما بخوانواکسن سرطانبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبرفتار وابسته به شکلتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و بیان نتیجه ساختماآلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش مرکز تنفس سلولی در بیانتقال ماده و انرژیشکرگزار هر چیزی باش که داثبت امواج الکتریکی در عصلا اکراه فی الدینچالش هوشیاری و اینکه چرا ابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تماده ی خالیداروی جدید برای ای ال اسوسواس، بیماری استباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکترویا و خبر از آیندهتمرکز و مدیتیشنتمرکز بر هدفسفر تجهیزات ناسا به مریخ آینده با ترس جمع نمیشودتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف انسان باششبیه سازی سیستم های کوانجهان مرئی و نامرئیمن کسی در ناکسی دریافتم نخستین تمدن بشریاجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از نظریه ی تکامل مخچه فراتر از حفظ تعادلدر محل کار ارزش خودت را ببحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهروزه داری سلول های بنیادتو پیچیده ترین تکنولوژی سلولهای بنیادی مصنوعی درآیا پیدایش مغز از روی تصاصبر لازمه ی پیروزی استتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه های مغزی جدید با جزیاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز ادامه بحث تکامل چشمخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان نگهدارنده ی اعتیادروشی جدید در درمان سکته مبخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایتولید پاک و فراوان انرژیمرز جدید جستجو و اکتشاف، سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا دست مصنوعی به زودی قافقر داده ها در هوش مصنوعیطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر روزه داری بر سلامت چندین ماده غذایی که مانناین ایده که ذرات سیاهچالجواب دانشمند سوال کننده نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا موجود استارتباط از بالا به پایین مهیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید میگرن با انتی راه نجاتبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای توهم جداییمشاهده آینده از روی مشاهسیاره ابلهانتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدفاکسیبتعلم به ما کمک میکند تا مونوار مغز ترجمه رخدادهای اکنون را با همه ی نقص هایجستجوی متن و تصویر به صورهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدل به دریا بزنهستي مادي ای که ما کوچکتربه امید روزهای بهتردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی درمان های Spinal Muscular Atرشته نوروایمونولوژی و نقپول و شادیتیکاگرلور داروی ضد انعقامغز ما کوچکتر از نیم نقطهآشنا پنداریساخت شبکه عصبی مصنوعی با ترکیب آمار و ژنتیکفرد موفقعادت همیشه خوب نیستنورون هاي مصنوعی می توانابتذال با شعار دینحل مشکلهمراهی میاستنی با برخی ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع خواب و رویادولت یا گروهکویتامین بی 12 در درمان دردبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگترین خطایی که مردم مزنجیرها را ما باید پاره کپیوستگی همه ی اجزای جهانتکامل داروینی هنوز در حامغز انسان برای شادمانی طافسردگی و اضطراب در بیماسرنوشتتشویق خواندن به کودکانقلب دروازه ی ارتباطغم بی پایانچگونه میتوان با قانون جنابزار بقا از نخستین همانحریص نباشهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستنددگرگونی های نژادی و تغییوالزارتان داروی ضد فشار بیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بدغدغه نتیجه ی نادانی استتفاوت ها و تمایزها کلید بزیباترین چیز در افزایش سپروژه ی ژنوم انسانیتئوری جدید، ویران کردن گمغز در تنهایی آسیب میبینامید جدید بر آسیب نخاعیسطح آگاهی، رخدادهای زندگتعامل انسان با هوش مصنوعقدرت مردمنگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدداروهای مصرفی در ام اسواکسن ضد اعتیادبیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصتلاش های جدید در ALSزبان و بیان، در سایه پیشرآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش نگاه از پایین یا نگاهانتروپی و هوشیاریشکست حتمیجلو رفتن یا عقبگردلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چالش کمبود اندام برای پیابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تماده ای ضد التهابیداروی جدید برای دیابتیک پیام منفرد نورون مغزی بابا زود بیاکامپیوتر سایبورگرویا بخشی حقیقی از زندگی رویا تخیل یا واقعیتتمرکز بر امروزسفر دشوار اکتشافآیا فراموشی حتمی استتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش درختان در تکاملانسان جدید از چه زمانی پاشبکه های مصنوعی مغز به درجهان مشارکتیمن پر از تلخیمنخستین تصویر از سیاهچالهاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از هوش مصنوعی در مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجروزهای بد باقی نمیماندتو آرامش و صلحیسلام تا روشناییآیا آگاهی پس از مرگ از بیصبر و واقعیتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقشه با واقعیت متفاوت اساولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقاچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز اداراوون تنها داروی تاییخودآگاهی و هوشیاريهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استدرمان نابینایان آیا ممکنريتوکسيمب در درمان ام اسبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونتولید اندام با چاپ سه بعدمرزهای حقیقی یا مرزهای تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا رژیم غذایی گیاهی سلافلج نخاعی با الکترودهای طوفان زیباییتاثیر رژیم گیاه خواری بر چندجهانیاین ابتدای تناقض هاستجواب سنگ اندازینظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا نور آسمان ها و زمین اارتباط بین هوش طبیعی و هوهیپرپاراتیروئیدیسماعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید کنترل مولتیپلراه های جدید برای قضاوت ربرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و توهم جدایی و توهم علممشاهدات آمیخته با اشتباهسیب یکسان و دیدگاه های متتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشفاجعه ی جهل مقدسعلم بدون توقفنوار مغز در فراموشی هااکوییفلکسجستجوی هوشیاری در مغز ماهمه چیز در زمان کنونی استاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدلایلی که نشان میدهد ما بهستی ما پس از شروعی چگال به بالا بر ستارگان نگاه کدریای خدابرخی روش های تربیتی کودکرشد مغز فرایندی پیچیده اپول و عقیدهتیروفیبان موثر در سکته ی مغز مانند تلفن استآشنا پنداریساخت شبکه عصبی با الفبای ترکیب حیوان و انسانفرد یا اندیشهعادت کن خوب حرف بزنینورون های ردیاب حافظهابداع دی ان ای بزرگترین دحلقه های اسرارآمیزهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنتظر نمان چیزی نور را بهدوچرخه در کاهش دردهای کمویتامین بی هفدهبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگترین درد از درون است زندگی فعال و مثبت روند آلپیام های ناشناخته بر مغز تکامل داروینی هنوز در حامغز انسان رو به کوچک تر شافسردگی و ساختار مغزسریع دویدن مهم نیستتشخیص ژنتیکی آتروفی های قلب روباتیکغیرقابل دیدن کردن مادهچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نودانش قدرت استواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانذهن ما از در هم شکستن منبتفاوت ها را به رسمیت بشنازیر فشار کووید چه باید کرپروانه ی آسمانیتا 20 سال آینده مغز شما به مغز را از روی امواج بشناسامید درمان کرونا با همانسعی کن به حدی محدود نشویتعداد کلی ذهن ها در جهان قدرت و شناخت حقیقتنگاه کلی نگرابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تما انسانها چه اندازه نزدداروهای ام اسواکسن علیه سرطانبیان حقیقتکوچکی قلبرقیبی قدرتمند در برابر متلاش های جدید در درمان فرزبان و تکلم برخی بیماریهآموزش نوین زبانتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش نظام غذایی در تکامل مانتظار گذر تندباد؟شگفت نیست من عاشق تو باشمجلوتر را دیدنلایو دوم دکتر سید سلمان فچالش دیدگاه های سنتی در بابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تماده، چیزی نیستداروی جدید ضد میگرنیک پیشنهاد خوب برای آسان باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابیک آلل ژنتیکی که از نئاندباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیمارویا حقی از طرف خداتمساح حد واسط میان مغز کوسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ممکن است موش کور بی متاثیر انتخاب از طرف محیط نقش ذهن و شناخت در حوادث انسان خطرناکترین موجودشبکیه های مصنوعیجهان معنامن بی من، بهتر یاد میگیرمنخستین روبات های زنده ی جاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش احساسیاستفاده از انرژی خلامخچه ابزاري که وظیفه آن فدر ناامیدی بسی امید استبحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورروزهای سختتو افق رویداد جهان هستیسلاح و راهزنیآیا امکان بازسازی اندامهصبر بسیار بایدتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص های سیستمی ایمنیاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز ادب برخورد با دیگرانخودت را از اندیشه هایت حفهوشمندی کیهاناصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمان های اسرار آمیز در آریه زغالیبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در تولید سلولهای جنسی از سلمزایای شکلات تلخ برای سلسوخت هیدروژنی پاکآیا رژیم غذایی گیاهی سلافلج بل، فلجی ترسناک که آنطولانی ترین شبتاثیر رژیم گیاه خواری بر نه ناامیدی بلکه ارتقااینکه به خاطرخودت زندگی جوسازی مدرننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا بخشنده است پس تو هم بارتباط شگفت مغز انسان و فهاوکينگ پیش از مرگش رسالبقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید ای ال اس، توفرراه های جدید برای قضاوت رگاهی مغز بزرگ چالش استتوهم جسممطالبه ی حق خودسیر آفرینش از روح تا مغز تازه های درمان ام اسآرامش و سکونفاصله ها در مکانیک کوانتعلم در حال توسعهنوار مغز در تشخیص بیماری اکسی توسین و تکامل پیش احفره در مغزهمه چیز، ثبت می شوداز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا فریب و سرگرمیو هر کس تقوای خدا پیشه کنبه بالاتر از ماده بیندیشدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی سلولهای عصبی در تلارشد مغز علت تمایل انسان بپوست ساعتی مستقل از مغز دتکنولوژی های جدید و حالتمغز مادران و کودکان در زمآشناپنداری چیستساختن آیندهترازودونفرد حساس از نظر عاطفی و بعادت کردن به نعمتنوروپلاستیسیتی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازحمله ویروس کرونا به مغزهندسه ی پایه ایاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشودوچرخه سواری ورزشی سبک و ویتامین دی گنجینه ای بزربی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی درب بسته با غیر خود باز مبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی هوشمند در خارج از زپیدایش زبانتکامل داروینی هنوز در حامغز انسان رو به کوچکتر شداقلیت خلاقسریعترین کامپیوتر موجودتشخیص آلزایمر سالها قبل قلب را نشکنغرور و علمچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی هنر مایع استدانش محدود به ابعاد چهارواکنش به حس جدیدبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنذهن چند جانبه نیازمند نگتفاوت های بین زن و مرد فقزیرفون داروی ضد ام اسپرواز از نیویورک تا لوس آتا بحر یفعل ما یشامغز زنان جوانتر از مغز مرامیدوار باش حتی اگر همه چشلیک فراموشیتعذیه ی ذهنقدرت کنترل خودنگاه انسان محدود به ادراابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تما اکنون میدانیم فضا خالداروهای تغییر دهنده ی سیواکسنی با تاثیر دوگانه ابیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسرموزی از نخستین تمدن بشرتلاش های جدید در درمان سرزبان و شناخت حقیقت قسمت چآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش نظریه تکامل در شناسااندوه در دنیا استشگفت انگیز بودن کیهانجمجمه انسان های اولیهلبخند بزن شاید صبح فردا زچاالش ها در تعیین منبع هوابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تماده، چیزی بیش از یک خلا داروی جدید ضد الزایمریک جهش ممکن است ذهن انسانبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیرویاها از مغز است یا ناخوتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما کالا هستیمتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش روی و منیزیم در سلامتانسان عامل توقف رشد مغزشباهت مغز و کیهانجهان هوشمندمننژیتنرمش های مفید برای درد زااحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش احساسیاستفاده از سلول های بنیامخچه تاثیر گذار بر حافظهدر هم تنیدگی مرزها و بی مبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاروش مقابله مغز با محدودیتو انسانی و انسان، شایستسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا انسان با مغز بزرگش اخصد قدح، نفتاده بشکستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقص در تشخیص هیجانات عامايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز ادراک ما درک ارتعاشی است خودروهای هیدروژنیهوشیاری و وجوداصول انجام برخی نرمش ها ددرمان های بیماری آلزایمرریواستیگمینبدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین تولترودینمسمومیت دانش آموزان بی گسودمندی موجودات ابزی بر آیا راهی برای رفع کم آبی فلج خوابطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر رژیم گیاه خواری بر نه به اعداماینکه خانواده ات سالم باجامعه ی آسمانینظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدای رنگین کمانارتباط شگفت انگیز مغز انهاوکينگ پیش از مرگش رسالبقا در ازای بیماریدرمان جدید سرطانراه پیروزی در زندگی چیستگاهی جهت را عوض کنتوهمات و شناخت حقیقتمطالبی در مورد تشنجسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوفاصله ی همیشگی تصویر سازعلم راهی برای اندیشیدن انوار مغزی روشی مهم در تشخاکسکاربازپین در درمان تشحق انتخابهمه ی سردردها بی خطر نیستاز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتوموفور و فراوانیبه جای محکوم کردن دیگران درک نیازمند شناخت خویش ابرخی سيناپسها طی تکامل و رشد در سختی استپوشاندن خود از نورتکنولوژی و پیشرفتمغز چون ابزار هوش است دلیآشتی بهتر استساختن آینده، بهترین روش ترازودونفردا را نمیدانیمعادت بد را ترک کننوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین همانحمایت از طبیعتهندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز و از مغز منحنی که ارتباط بین معرفدوپامین قابل حل در آبویروس مصنوعیبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرختان چگونه بر تشکیل اببسیاری از بیماری های جدیزندگی و داراییپیر شدن حتمی نیستتکامل داروینی هنوز در حامغز ایندگان چگونه استاقیانوس نادانیسرگیجه از شایعترین اختلاتشخیص ایدزقوی تر باشغربال در زندگیچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقا از نخستین همانحس متفاوتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل دانش بی نهایتواکسن های شرکت فایزر آمربیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت های تکاملی در مغز وزیرک ترین مردمپروتئین های ساده ی ابتداتاول کف پا و حقیقتمغزهای کوچک بی احساسامیدواریشلیک فراموشیتغییرقدرت انسان در نگاه به ابعنگاه از بیرون مجموعهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تما از اینجا نخواهیم رفتداروهای ضد بیماری ام اس ووابستگی یعنی قلادهبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری رمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش های جدید شرکت نورالزبان و شناخت حقیقت قسمت اآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر کتامین در درمان پانقش هورمون های تیروئید داندوه دردی را دوا نمیکندشگفت زده و حیران باشجنین مصنوعیلحظات خوش با کودکاننابینایی در نتیجه ی گوشی ابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تماست مالیداروی سل سپتیک رژیم غذایی جدید، می توبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریرویاهای پر رمز و حیرتی درتنفس هوازی و میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا ما تنها موجودات زنده تاثیر ترکیبات استاتین (سنقش روزه داری در سالم و جانسانیت در هم تنیده و متصشباهت مغز با کیهان مادیجهان هوشیارمنابع انرژي پاک سرچشمه حنرمش های مفید در سرگیجهاحساسات کاذبحساسیت روانی متفاوتهوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیامدل همه جانبه نگر ژنرالیدر هم تنیدگی کوانتومیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروش های صرفه جویی در ایجاتو با همه چیز در پیوندیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا احتمال دارد رویا از آصدای بم با فرکانس پایین، تاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ی رسیدن به قلهايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و چرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز ادغام میان گونه های مختلخورشید مصنوعیهوشیاری و افسردگیاصول توسعه ی یک ذهن کاملدرمان های جدید میگرنریاضیات یک حس جدید استبدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورها و التهاب مغزی عامسمومیت دانش آموزان، قماسی و سه پل اصفهانآیاما مقهور قوانین فیزیکفلج خواب چیستطبیعت موجی جهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر نه به اعداماینترنت بدون فیلتر ماهواجاودانگی مصنوعینظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت انگیز مغز انهدف یکسان و مسیرهای مختلبقای حقیقی در دور ماندن ادرمان جدید سرطانبرخی نکات از گاید لاین پرراه انسان شدن، راه رفتن وگذر زمان کاملا وابسته به توکل بر خدامطالعه ای بیان میکند اهدسیستم تعادلی بدنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رفتون های زیستیعلم ساختن برج های چرخاننوار مغز، مفید و بی خطراگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت قربانی نزاع بین بی همه جا خیر بکاراز نخستین همانند سازها تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیایی پر از سیاهچاله وقاحت و تمسخر دیگرانبه خوبی های دیگران فکرکندرک و احساسبرداشت مغز ما از گذر زمانز گهواره تا گورپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هامغز چگونه صداها را فیلتر آغاز فرایند دانستنساختار فراکتال وجود و ذهتراشه ها روی مغزفرزندان زمان خودعادت دادن مغز بر تفکرنورالژیابزار بقا از نخستین همانحوادث روزگار از جمله ویرهندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها دورترین نقطه ی قابل مشاهویروس های باستانی، مغز مبی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمردرختان اشعار زمینبسیاری از بیماری های جدیزندگی بی دودپیشینیان انسان از هفت میتکامل زبانمغز ابزار بقای برتر مادیالکترومغناطیس شنوایی و هسرگردانیتصویر خورشید یا خود خورشقیچی ژنتیکیمقالاتچگونه هوشیاری خود را توسابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیدانشمندان موفق به بازگردواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری تی تی پیکمردردذهن و شیمی بدنتفاوت های زبانی سرمنشا تزیست شناسی کل در جزء فراکپروتز چشمتابوهای ذهنیمغز، فقط گیرندهامیدواری و مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاتغییر الگوی رشد مغزی با زقدرت ذهننگاه از دور و نگاه از نزدابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز ما اشیا را آنطور که هستندداروی فامپیریدین یا نورلواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش هایی در بیماران قطع زبان و شناخت حقیقت قسمت دآنچه ناشناخته است باید شتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش هورمون زنانه استروژناندوهگین نباش اگر درب یا شگفتی های نقشه ی ژنتیکیجنگ هفتاد و دو ملت همه را لرزش ناشی از اسیب به عصبناتوانی از درمان برخی ویابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تماست مالی با هوش انسانیداروی ضد چاقیماشین دانشداروی ضد چاقییکی از علل محدودیت مغز امبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها رویای شفافتنفس بدون اکسیژنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش رژیم غذایی بر رشد و اانسانیت در برابر دیگرانشباهت کیهان و مغزجهان های بسیار دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز نرمش های موثر در کمردرداخلاق و علوم اعصابخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیامدل هولوگرافیک ژنرالیزهدر هم تنیدگی کوانتومی و پبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روش هایی برای جلوگیری از تو با باورهایت کنترل میشمرکز خنده در کجای مغز استسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا احتمال دارد رویا از آصرع و درمان های آنتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع بی نهایت انرژی در دادغام دو حیطه علوم مغز و خوش قلبی و مهربانیهوشیاری کوانتومیاصول سلامت کمردرمان های جدید در بیماری ریتوکسیماببرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتتومورهای نخاعیمسیر دشوار تکامل و ارتقاسیلی محکم محیط زیست بر انآگاهی فراتر از آگاهیفلج دوطرفه عصب 6 چشمطبیعت بر اساس هماهنگینه جنگ و نه خونریزیایندرالجایی برای یاد گرفتن باقی نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایا جز تو که را دارمارتباط غیرکلامی بین انساهدف یکسان، در مسیرهای متبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان دارویی سرطان رحم ببرخی نرمش ها برای زانوراه بی شکستگذشته را دفن کنتوپیراماتمعماری، هندسه ی قابل مشاسیستم دفاعی بدن علیه مغز تبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودینفروتنی معرفتیعلایم کمبود ویتامین E را نوار مغز، مفید و بی خطراگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت آنطور نیست که به نظهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز نشانه ها و آثار درک شدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا، هیچ استوقت نهيب هاي غير علمي گذشبه خودت مغرور نشودرک کنیم ما همه یکی هستیمبررسي علل احتمالي تغيير زمین در برابر عظمت کیهانپیموزایدتکنولوژی جدید که سلول هامغز ناتوان از توجیه پیداآغاز فصل سرما و دوباره تکساختار شبکه های مغزی ثابتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفرضیه ای جدید توضیح میدهعارضه جدید ویروس کرونا سنوسانات کوانتومی منبع ماابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری اديدن با چشم بسته در خواب ویرایش DNA جنین انسان، بربیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هودرد و درسبشکه ای که ته نداره پر نمزندگی در جمع مواردی را برپیشرفت های جدید علوم اعصتکامل زبانمغز ابزار برتر بقاالکتروتاکسی(گرایش و حرکسربازان ما محققا غلبه می تصویر در هم تنیدگی کوانتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر ویتامین دی بر بیماچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با دانشمندان نورون مصنوعی سواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ایستایی و تکاپوزیست شناسی باور حقیقت یا پروتز عصبی برای تکلمتاثیر فکر بر سلامتمغزتان را در جوانی سیم کشامیدی به این سوی قبر نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دتغییر دیگران یا تغییر خوقدرت عشقنگاه از درون قفس یا بیرونابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز ما به جهان های متفاوت خودداروی لیراگلوتیدوبینار اساتید نورولوژی دبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاشی برای درمان قطع نخازبان و شناخت حقیقت قسمت سآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ویتامین K در ترمیم اساندام حسی، درک از بخش هایشگفتی های زنبور عسلجنگ و تصور از جنگلرزش عضله یا فاسیکولاسیوناتوانی در شناسایی چهره ابعاد بالاترحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شومبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی ضد تشنج با قابليت تیافته های نوین علوم پرده بارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستروان سالمتنها مانع در زندگی موارد سفری به آغاز کیهانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش رژیم غذایی در رشد و اانسان، گونه ای پر از تضادشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان هایی در جهان دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز اخلاق پایه تکامل و فرهنگخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیامدل هولوگرافیک تعمیم یافدر هم تنیدگی کوانتومی و دبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روش هایی ساده برای کاهش اتو باید نیکان را به دست بمرگ چیستسماگلوتید داروی کاهش دهنآیا برای تولید مثل همیشه ضایعه ی شبکه لومبوساکرالتاثیر درجه حرارت بر عملکنقطه بی بازگشتای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنچراروياها را به یاد نمی آمنابع جدید انرژیارتقا و تکامل سنت آفرینش خوش خیالی و خوش بینیهوشیاری سنتی یا هوشیاری اضطراب و ترسدرمان های جدید سرطانریسدیپلام تنها داروی تایبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنتومورهای ستون فقراتمسئول صیانت از عقیده کیسسینوریپا داروی ترکیبی ضدآپومورفین در پارکینسونفن آوری های جدید علیه شناطعمه ی شبکه های ارتباط اجچه زیاد است بر من که در ایایا کوچک شدن مغزانسان الجایی خالی نیستنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت خسته نباشی باباارتروز یا خوردگی و التهاهدف از تکامل مغزبلوغ چیستدرمان زخم دیابتی با تکنوبرخی نرمش های گردنرابطه تشنج و اوتیسمگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوانایی مغز و دیگر اجزای معنی روزهسکوت و نیستیتبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرفروتنی و غرورعلایم کمبود ویتامین E را نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت افرادهمیشه اطمینان تو بر خدا باز نظر علم اعصاب یا نرووسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدندان ها را مسواک بزنید توقتی فهمیدی خطا کردی برگبه دنبال رستگاری باشدرک احساسات و تفکرات دیگبررسی مغز با امواج مادون زمین زیر خلیج فارس تمدنی پیچیدگی های مغزمگستکینگیمغز و قلب در جنین موش مصنآغاز مبهم آفرینشسادیسم یا لذت از آزار دادتراشه ی بیولوژِیکفساد اقتصادی سیتماتیک درعدم توقف تکامل در یک اندانوشیدن چای برای مغز مفید ابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین دهندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تمهمان ناخواندهدی متیل فومارات(زادیوا)(ویشن پروبیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهدرد باسن و پا به دلیل کاهبشریت از یک پدر و مادر نیزندگی در سیاهچالهپیشرفت در عقل است یا ظواهتکامل زبان انسان از پیشیمغز از بسیاری حقایق می گرالکترودهای کاشتنیسردرد میگرنتصویر زیبا از سلولقانون مندی نقشه ژنتیکی مصفحه اصلیچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بدانشمندان یک فرضیه رادیکواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزیست، مرز افق رویداد هستپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغزتان را در جوانی سیمکشامیدی تازه در درمان سرطاشناخت حقیقت یا آرزوهای گتغییر دادن ژنها آیا روزی قضاوت ممنوعنگاه از درون مجموعه با نگابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتما با کمک مغز خود مختاريمداروی تشنجی دربارداریوجود قبل از ناظر هوشمندبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی رمز بقای جهش ژنتیکیتلاشی تازه برای گشودن معزبان جانسوزآنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ژنتیک در درمان اختلاانرژی بی پایان در درون هرشانس یا نتیجه ی تلاشجنگ داده هالزوم سازگاری قانون مجازانادیدنی ها واقعی هستنداتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت دهمحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شومباحث مهم حس و ادراکداروی ضد تشنج با قابليت تیاد گرفتن مداومبازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیروبات ها قول میدهندتنها در برابر جهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چآیا هوش مصنوعی می تواند نتاثیر دوپامین و سروتونیننقش زنجبیل در جلوگیری از انعطاف پذیری مکانیسمی علشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان یکپارچهمنابع انرژی از نفت و گاز اختلاف خانوادگی را حل کنخلا، خالی نیستهوش عاطفی قسمت هفتماستیفن هاوکینگ در مورد همدل های ریز مغز مینی بریندر هر سوراخی سر نکنبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پروش جدید تولید برقتو تغییر و تحولیمرگ و میر پنهانسندرم کووید طولانیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دضایعه ی عروقی مخچهتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان با بیرون انداختنای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستچراروياها را به یاد نمی آمناطق خاص زبان در مغزارتقا یا بازگشت به قبل ازخوشبختی چیستهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاع رسانی اینترنتیدرمان های رایج ام اسریشه های مشترک همه ی موجوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسستوهم فضای خالیمسئولیت جدیدسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر رژِیم غذایی بر میگآب زندگی است قسمت چهارمفناوری هوش مصنوعی نحوه خظهور امواج مغزی در مغز مصنه عدم مطلق بلکه عدم با قایا این جمله درست است کسیجاذبهنظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملارزش های وارونههدف از خلقت رسیدن به ابزابلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی یونها و مولکول های مرادیوی مغز و تنظیم فرکانگربه شرودینگر و تاثیر مشتوازن مهمتر از فعالیت زیمعادله ها فقط بخش خسته کنسکوت، پر از صداتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تفرگشت و تکامل تصادفی محض علائم عصبی آلزایمر، با انوار عصب و عضلهاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت اشیاهمیشه به آنچه داری، خوشناز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمده روش موفقیتوقتی پر از گل شدی خودت را به زودی شبکه مغزی به جای درک تصویر و زبان های مخلتبررسی و اپروچ جدید بر بیمزمان چیستپیچیدگی های مغزی در درک زتکامل فردی یا اجتماعیمغز و اخلاقإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسازگاری با محیط بین اجزاتربیت کودکان وظیفه ای مهفشار و قدرتعدم درکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذبهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش دین اجباریواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و ودرد زانو همیشه نیاز به جربعد پنجمزندگی زمینی امروز بیش از پیشرفت ذهن در خلاقیت استتکامل ساختار رگهای مغزی مغز به تنهایی برای فرهنگ الگو نداشتیمسردرد میگرن در کودکانتصویر زیبای اصفهانقانون گذاری و تکاملسوالات پزشکیچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسدانشمندان ژنی از مغز انسواکسن کرونا ساخته شده توبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناذهن سالمتفاوتهای جنسیتی راهی برازاویه نگاه ها یکسان نیستپرکاری تیروئیدتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغط یک گیرنده استامگا سه عامل مهم سلامتشناخت درون، شناخت بیرون؛تغییر زودتر اتصالات مغزیقطار پیشرفتنگاه حقیقی نگاه به درون اابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز ما بخشی از این جهان مرتبطداروی جدید ALSوراپامیل در بارداریبا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود ترمز جهانتلاشی جدید در درمان ام اسزبان ریشه هایی شناختی اسآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش گرمایش آب و هوا در همانرژی تاریکشانس یا تلاشجنبه های موجی واقعیتلزوم سازگاری قانون مجازانادانی در قرن بیست و یکم،اتوبان اطلاعات و پلِ بیننازوکلسیناتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز روده تا مغزمبتکران خودشکوفاداروی ضد تشنج توپیراماتیاد بگیر فراموش کنیبازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسروبات های ریز در درمان بیتنهاییسلول های مغزی عامل پارکیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاثیر دپاکین بر بیماری منقش زبان در سلطه و قدرت ااهرام مصر از شگفتی های جهشجاعت و ترسجهان یکپارچهنرمشهای مهم برای تقویت عمنابع انرژی از نفت و گاز اختلال خواب فرد را مستعد خلاصه ای از مطالب همایش مهوش عاطفی قسمت یازدهاستیفن هاوکینگ در تفسیر مدیون خود ناموجوددر والنتاین کتاب بدید همبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بروش صحبت کردن در حال تکامتو جهانی هستی که خودش را مرگ و میر بسیار بالای ناشسندرم گیلن باره به دنبال آیا تکامل و تغییرات ژنتیضایعات در عصب زیر زبانیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سانزاع بین جهل و علم رو به پمناطق خاصی از مغز در جستجارتوکين تراپی روشی جديد هیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان های علامتی در ام اسریشه های مشترک حیاتبرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریتوهم فضای خالی یا توهم فضمسئولیت در برابر محیط زیسیاهچاله هاتاثیر سلامت دستگاه گوارشآب زندگی است قسمت هفتمفیلمی بسیار جالب از تغییظرف باید پر شود چه با چرک نهایت معرفت و شناخت درک عایا ابزار هوشمندی یا مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیرینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت53خطا در محاسبات چیزی کاملارزش های حقیقی ارزش های غهر چیز با هر چیز دیگر در تبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرگیجه بدون نیاز ببرخی اثرات مضر ویتامین دراز تغییرگزیده ای از وبینار یا کنفتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمعجزه های هر روزهسکته مغزیتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استفراموش کارها باهوش تر هسعلت خواب آلودگی بعد از خونوار عصب و عضلهاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت تنها چیزی است که شاهمیشه داناتر از ما وجود داز نظر علم اعصاب اراده آزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدهن، بزرگترین سرمایهوقتی تو از یاد گرفتن باز به زیر پای خود نگاه نکن بدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسی ژنها در تشخیص بیمازمان و مکان، ابعاد کیهان پیوند قلب خوک، به فرد دچاتکامل مادی تا ابزار هوشممغز و اخلاقافت فشار خون ناگهانی در وستم با شعار قانون بدترین ترجمه ای ابتدایی از اسرافضا و ذهن بازعدالت برای من یا برای همهنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی بدندین، اجباری نیستواقعیت چند سویهبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامنددردهای سال گذشته فراموش بعد از کرونازندگی زودگذرپیشرفتی مستقل از ابزار هتکامل شناخت انسان با کشفمغز بیش از آنچه تصور میشوالگو و عادت را بشکن و در اسردرد میگرنی در کودکانتصویربرداری فضاپیمای آمقانون جنگلپیامهای کاربرانچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر دانشمندان پاسخ کوانتومی واکسن آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهت را روی چیزهای مفید متتقلید مرحله ای نسبتا پیشزاوسکا درمان گوشرپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نفرت، اسیب به خود استامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشناسایی تاریخچه ی تکاملیتغییر عمودی سر انسان از پلمس کوانتومینگاه دوبارهابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز ما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید s3 در درمان ام ورزش هوازی مرتب خیلی به قبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده رمز جهان خاصیت فراکتالتمایل زیاد به خوردن بستنزبان شناسی مدرن در سطح سلآنژیوگرافی از مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش پیش زمینه ها و اراده انرژی تاریک که ما نمی توشاهکار قرنجنسیت و تفاوت های بیناییلزوم عدم وابستگی به گوگل