دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فرگشت و تکامل تصادفی محض نیست

تکامل و فرگشت، کاملا تصادفی نیست بلکه الگوهایی ژنتیکی را میپذیرد که مورد انتظار است

به نظر میرسد، تکامل فرایندی اساسا کور و تصادفی است؛ به گونه ای که خصوصیات معینی، تصادفی و از طریق جهش های ژنتیکی کور رخ دهد و به صورت همراه و مطابق با این جهش ها باقی نگه داشته شود

و از طریق انتخاب طبیعی از موارد زیانبار و غیر سودمند جلوگیری می شود.

ولی پژوهش جدید در دانشگاه پرینستونآمریکا نشان میدهد، الگوهای ژنتیکی تکرار شونده ای وجود دارد که امکان پیشگویی تکامل موجودات را تا حدی فراهم میکند و آن الگوها در ایجاد ژنهای مشابه و شبه مطابق، نمود دارد که در موجودات زنده متنوع و فراوانی- که هیچ ارتباطی با هم ندارند- و در برابر یک مشکل محیطی تقریبا مشابه ایجاد میشود.

پژوهش مشخصا بر پروتئینی تمرکز داشته است که به سلول زنده امکان قضاوت در نسبت سدیم به پتاسیم درون سلول را میدهد و این، تحت تاثیر ماده کاردنولاید است- که از قدرت این پمپ میکاهد.

تعداد زیادی از حشرات با این معضل مواجه هستند زیرا در تغذیه خود از غذاهایی استفاده میکند- که دارای این ماده است و آن تحولات ژنتیکی در تعداد زیادی از جهش های منطبق یا شبه منطبق در همه موجودات مطالعه شده نمایان میشود و به زیاد شدن مقاومت پروتئینی- که به عنوان پمپ سم، کار میکند- می انجامد و این امری است که ایجاد آن، به صورت تصادفی تقریبا محال است.

مقاله کامل
تکاملی- که عده زیادی به عنوان زنجیره ای از تغییراتی کور در نظر میگیرند- در واقعیت، به سادگی با تحولات ژنتیکی ساده و مکرر به دلیل فشار محیطی معینی- که گونه ها متعددی درگیر آن هستند- زدوده میشود. پژوهشی در دانشگاه پرینستون آمریکا- که در مجله علمی ساینس منتشر شده است- بیان میکند، شناخت ژنهای گونه خاص و کیفیت تاثیری- که برخی شرایط خارجی بر پروتئین های تولید شده به وسیله ژنها دارد- میتواند به کار برود تا الگوی تکاملی قابل پیشگویی مشخص شود- که با عوامل بیرونی، تحریک می شود.

دانشمندان نتوانسته اند بعد از همه اینها، کیفیتی را- که در شکل های متنوع برای سازگاری موجود در طبیعت ایجاد شده است- شناسایی کنند و این حالت، حتی در گونه هایی هست که هیچ ارتباطی با هم ندارند.

آیا تکامل قابل پیشگویی است؟ جواب بسیار شگفت آور، بله است.
این را پیتر اندولواتواستاد دستیار در شاخه علم محیط و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه پرینستونو موسسه علم ژنوم تکاملیلوییس سیگلرمیگوید.

پردازشگر اصلی پژوهشیینگ زهین و ماتیو آردیماو مولی شومر- که همه آنها از دانشگاه محیط زیست و زیست شناسی تکاملی بودند-و ادگار میدینااز دانشکده آندیس در دانشگاه کلمبیا این پژوهش را انجام دادند.

این پژوهشگران زنجیره دی ان ای 29 گونه از حشرات را- که در درخت تکاملی از هم دور هستند- بررسی کردند. و این بزرگترین نمونه موجودات زنده است که به خاطر یک خصوصیت تکاملی مورد بررسی قرار گرفتند.

14 نوع از اینها در نتیجه یک تاثیر خارجی، خصوصیاتی تقریبا مشابه را نشان دادند. همه آنها بر گیاهانی زندگی میکردند که ماده کاردینولاید را ترشح میکرد و این سمی شبیه استرویید است و به عنوان دفاعی طبیعی در گیاهانی مانند استبرق(علف شیر)و کندورانگو وجود دارد. با اینکه از نظر تکاملی، سیصد سال با هم فاصله داشتند این حشرات متنوع- که بین آنها سوسک سیاه و پروانهها و نوع دیگری از حشرات که بر عصاره گیاهان تغذیه میکند و آن را جزو حشرات زیان بار برای گیاه میدانند وجود داشت- در آنها تغییراتی در پروتئین اصلی به نام پمپ سدیم پتاسیم، ایجاد شد. وظیفه این پروتئین، تنظیم غلظت سدیم در مقایسه با پتاسیم در سلول است و این، پروتئین مقاوم به کاردینولاید را ایجاد کرد که معمولا از قدرت پروتئین بر پمپ کردن پتاسیم به درون سلول و بیرون ریختن سدیم به بیرون سلول، میکاهد.

(این تصور که جهش کور و تصادفی رخ میدهد و بعدا انتخاب طبیعی، آن را اصلاح میکند و هدفمندی و برنامه ریزی را فقط در یکی از اجزای تکامل یعنی انتخاب طبیعی میداند- با پژوهش های جدید رنگ می بازد.

ساختمان ژنتیکی ما هدفمند و کاملا برنامه ریزی شده و دارای مهندسی ای هنرمندانه است. نحوه آرایش ژن ها در کنار هم به گونه ای است که از جهش های تصادفی جلوگیری می کند، مثلا در چندین مقاله در همین کانال اشاره شد نوکلئوتیدهای دارای قابلیت جهش زیاد، در مناطقی از ژن قرار دارند- که پایدارتر هستند- و دهها مورد دیگر.....

و حالا مشاهده میشود در حشراتی بسیار دور از هم و بدون ارتباط مشخصی بین آنها، مقاومت به ماده تضعیف کننده پروتئینی حیاتی، به دلیل رویارویی با این ماده تضعیف کننده، ایجاد میشود. آیا این جهش به دلیل تاثیر محیط است یا تحت برنامه ای درونی در ساختار ژنتیکی است؟

زندگی در شرایط مختلف با کیفیت تابش ها و تغذیه متفاوت، می تواند باعث جهش های کاملا متفاوتی در ژن ها شود ا

ز جمله آن، باعث جهش در ژن های سازنده پمپ حیاتی سدیم پتاسیم شود. این جهش، با توجه به شرایط محیطی ممکن است، تثبیت شود یا از میان برود مثلا در شرایطی که در حضور ماده مهار کننده پمپ، لازم است در پمپ، مقاومت ایجاد شود این مقاومت تثبیت میشود تا حشره بتواند از سموم گیاه بگریزد و بتواند زاد و ولد کند.

ولی توجه کنیم عمر حشرات کم است و صدها ژن در درون سلول های حشره وجود دارد و اگر امکان ایجاد میلیون ها جهش روی ساختمان ژنتیکی حشره را تصور کنیم، واقعا غیر ممکن به نظر میرسد به صورت تصادفی جهشی در جهت سازگار کردن با سم ترشح شده از گیاه، در عمر کوتاه حشره ایجاد شود.

پس به نظر میرسد پیش از آنکه تاثیر گزینش از طرف طبیعت باعث پایدار کردن جهش مفید شود، برنامه ای درونی در ساختمان ژن ها هست که در مواجهه با محیط نامناسب و یا سموم، بدون توجه به تصادفات و احتمالات کور، کاملا به صورت هدفمند کوشش میکند خود را با شرایط محیطی سازگار کند یعنی قبل از تاثیر محیط و انتخاب طبیعی، جهش ژن ها را هدفمند میکند. برنامه درونی ساختمان ژنتیکی، جدای از انتخاب طبیعی هدفمند، ما را با برنامه و سیستمی قانونمند در همه اجزای تکامل مواجه میکند.

آیا شکی در وجود برنامه ریزی هدفمند در پس فرایند پیچیده تکامل هست؟)

اندولفاتوو همکاران او در مرحله اول، زنجیره دی ان ای ژنهای حکایت کننده آن را در گونه های مورد مطالعه، مشخص کردند و بعدا همه را جمع نمودند.

و بعدا از این زنجیره ها بهره بردند تا رمز ژنتیکی کانال سدیم پتاسیم را در هر گونه بر اساس مواجهه با ماده کاردینولاید، شناسایی کنند.

دانشمندان توانسته اند تکنیک های مشابه تغییرات نوعی از پروتئین را در اسید نوکلئیک گونه معینی پیگیری کنند تا نظام های زنده مختلفی را شناسایی کنند که در نتیجه عوامل محیطی، تکامل یافته و ایجاد شده است.

اندولفاتومیگوید: برای تحقق این نزدیکی، لازم است دانشمند اطلاعی از پایه های ژنتیکی خصوصیت معینی داشته باشد و بعدا به بررسی چگونگی تکامل و ارتقای آن خصوصیت در مجموعه بزرگی از گونههایی بپردازد که مشکل تکاملی مشترکی دارند.

به عنوان نمونه، پمپ سدیم پتاسیم جایگاه ژن محتمل و مرتبط با توانایی حمل نمک است. و وقتی به تغییرات این پروتئین در موجود زنده مناسب، توجه کردیم، دیده ایم چگونه با زیاد شدن نمک در اقیانوس ها یا در محیط زیست خود در آب شیرین، واکنش نشان میدهد.

جیانزهی ژیانگاستاد علم محیط و زیست شناسی تکاملی در دانشگاه میشیگان اشاره کرد پژوهشی که در دانشگاه پرینستون انجام شده است برخی خصوصیاتی را- که بر اساس برخی مکانیسم های مولکولی است- روشن کرده است و تعداد زیادی از گونه های زنده در همان فرایندها اشتراک دارند. بر اساس نظر او مقطع عرضی برخی موجودات، تصویری در مورد تکامل موجودات دیگر میدهد.

ژانگ- که از مطالعه آگاهی داشت ولی در آن، شرکت نداشت- میگوید: کشف تکامل موازی در تعداد زیادی از حشرات علف خوار بر ارزش این مطالعه می افزاید زیرا این توازی مکرر در بیشتر موارد از طریق تصادف کور به تنهایی رخ نمیدهد

این، روشن میکند مکانیسم های مولکولی مورد استفاده- که حشرات مختلف از آن برای دور کردن خودشان از سموم در غذا بهره میبرند- محدود است. و او اضافه میکند: تعداد زیادی از حشرات از همان روش ها به صورت مستقل، بهره میبرند تا خود را از همان سم رهایی دهد و این یعنی پژوهش تعداد کمی از موجودات نمونه- که با توجه انتخاب شده است- به ما معلومات بسیاری در برابر گونه های زنده دیگر میدهد.

بله تکامل را تا حدی میتوان پیشگویی کرد.

اندولفاتو و همکاران او به خود این پروتئین نگریستند تا حساسیت آن را به ماده کاردوینولاید بسنجند. برای آنکه سلول بتواند در شرایط بسیار متنوع، بخوبی کار کند لازم است در مورد سطوح سدیم و پتاسیم قضاوت و تعدیل کند و این پروتئین با جای گرفتن روی غشای سلول میتواند نسبت مورد انتظار سدیم را در مقایسه با پتاسیم و از طریق پمپ کردن سه ذره سدیم به بیرون از سلول در برابر هر دو ذره پتاسیم که به درون سلول میفرستد- فراهم کند. کاردینولاید جابجا کردن سدیم و پتاسیم را از طریق از کار انداختن پروتئین، مهار میکند.

ژنوم بشری چهار نسخه از ژن مرتبط با پروتئین را دارد و این ژنی است که باعث بسیاری از بیماری های ژنتیکی از جمله افزایش فشار خون حساس به نمک میشود و انسان از قدیم مقدار کمی کاردینولاید را از نظر پزشکی استفاده میکرد تا ضربان قلب و کم کاری قلب را کنترل کند. پژوهشگران درپرینستونبرگزیده ای از دی ان ای ظریف را در موسسه لوییس سینگر علوم و ژنوم تکاملی وابسته به دانشگاه، به کار بردند تا زنجیره بیان پمپ سدیم پتاسیم را در گونه های مختلف حشرات از جمله پروانهها، همی پترا و سوسک سیاه، مگس میوه ... تعیین کنند و پژوهشگران دیدند حشرات مقاوم به کاردینولاید جهش هایی دارد که آنها

را

در برابر سم، مقاوم میکند. در مجال زمان تکاملی که مورد بررسی قرار گرفت پمپ سدیم پتاسیم در حشراتی- که از گیاهان تغذیه میکنند- در معرض 33جهش در مناطقی- که تاثیر این جهش ها باعث حساسیت بر کاردینولاید می شود این جهش ها تغییراتی مشابه یا منطبق با هم را در اسیدهای نوکلئیک ایجاد میکند که از تاثیر سم می کاهد.

از سوی دیگر در حشراتی که از گیاهان تغذیه نمیکنند فقط یک جهش در سطح پمپ رخ میدهد. مهمتر از این، پژوهشگران فهمیدند ژنهای معینی به صورت تکراری در پیشینیان چند نوع حشره مقاوم، نسخه برداری میشود. و به این ترتیب این حشرات پروتئین پمپ سدیم پتاسیم معمول را علاوه بر نسخه تجربی به دست آوردند. در این حشرات نسخه جدید و قدرتمندی از پمپ را در بافت هایی میبینیم که نیاز به آنها بیشتر است.

اندولفاتواشاره میکند: فرایند نسخه برداری ژنها الگوی خوبی برای مسأله سازگاری با تغییرات محیطی است.

آنچه پژوهشگران به آن رسیدند تصورات پراکنده و جدا از تکامل ژنتیکی را یکی میکند: تکامل پروتئین ها، تکامل عناصری- که باعث عرضه پروتئین ها در بدن میشود- و نسخه برداری از ژنها

و آن پژوهش بیان میکند همه این مکانیسم های سه گانه برای حل آن مشکل تکاملی استفاده میشود. نکته مرکزی در کاری که انجام شده است، تعداد زیاد گونه های زنده ای است که دانشمندان با استفاده از تکنولوژی های جدید بررسی کردند تا زنجیرهای دی ان ای را مشخص کنند. در گذشته پژوهش تکامل ژنتیکی در سطح موجودات آزمایشگاهی مانند مگس میوه انجام میشد. ولی اندولفانو اضافه میکند: روش های جدید تعیین زنجیره دی ان ای به ما اجازه داده است پرسش های تکاملی را از جهات مختلف به هم نزدیک کنیم و به جواب هایی شاملتر از زمانی برسیم که فقط یک پژوهش را در موجود زنده ای انجام میدادیم.

این پژوهشگر، کار خود را با این سخن به پایان میبرد: توانایی کاری که انجام دادیم در ایجاد دلیل قاطع بر محدودیت شکل های ممکن در مواجهه با مشکل معینی از طرف تعداد زیادی از موجودات متنوع، میباشد. تعداد بسیار زیاد این تحولات ژنتیکی- که مکررا از طرف موجودات زنده غیر مرتبط با هم استفاده میشود- مسیر تکاملی قابل تکرار را بیان میکند و می توان آن را پیشگویی کرد.

توجه: شایسته است توجه شود پژوهش فقط به انجام پذیر بودن قوانین ریاضی اشاره دارد و این قوانین به ما امکان فهم فرگشت و انتظار مسیر آن را به شکل بهتر داده است؛ نه اینکه تکامل تحت رهبری نیرویی بلند مرتبه و والا کنترل شود و این، مساله عقیدتی است و ربطی به علم ندارد و علم فقط به چیزی توجه دارد که قابل آزمودن و اندازه گیری باشد.

(شواهد علمی بیان میکند، به جای میلیون ها بلکه صدها میلیون جهش ممکن، فقط جهشی رخ میدهد که لازم است!

علم ثابت میکند به جای صدها میلیون جهش تصادفی ممکن فقط جهشی رخ می دهد که سودمند است!

آیا می توان تصور کرد نقشه ژنتیکی هدفمند، تصادفی ایجاد شده باشد؟ عاقلی نیست که در پس قوانین پیچیده، قانون گذار و علتی را تصور نکند. فقط کسی قانون علیت و سببیت را نفی میکند که هیچ ارزشی برای نگاه ها و پژوهش های خود قائل نیست ولی اینکه دانشمندان ملحد امروز- که با قانون سببیت و علیت به کشفیات خود رسیدند- چنین میکنند به خود آنها مربوط است.)

(پرتوهایی از توهم بی خدایی- پرتوی 88

نقشه ژنتیکی، تولید کننده است

نتیجه: فرضیه ارزشمندی، در تفسیر داستان پیدایش حیات بر زمین، به صورت منطقی و قابل قبول از نظر علمی وجود ندارد، مگر آنکه اموری فرض شود که تحقق آن از نظر علمی، دشوار است؛ بنابراین حداقل فرصتی منطقی و قابل قبول تا امروز برای فرض دخالت خدا و جنبه غیبی هست تا ایجاد حیات را در موازات آن فرضیه هایی- که تحقق آن دشوار یا غیر ممکن است- فرض کند.

ولی باید ببینیم حتی با فرضی- که طرف مقابل یعنی ملحد، درستی آن را مطرح میکند و میگوید همانندسازهای شیمیایی غیر عضوی- که در درجه اول از بلورها یا گل تشکیل شده است- پروتئین را تولید کرد یا زمین عبارت از دیسی در حال جوشیدن از اسیدهای آمینه راست گرا بود و تعداد تلاش ها کافی بود؛ بدون آنکه تفاسیری علمی و منطقی و قابل تحقق برای فراهم کردن این ماده وجود داشته باشد و بعد از همه اینها به پروتئین مطلوب خود دست یافته ایم که فقط از اسیدهای آمینه راست گرا تشکیل شده است!

پس آیا اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد حقیقتی را- که د. داوکینز و ملحدان مشابه میکوشند از آن غفلت کنند- نفی میکند؟

و این حقیقت، آن است که نقشه ژنتیکی، مرکب و پیچیده و قانونمند و دارای زبان و ایجاد کننده هدف است و آن را بیان خواهیم کرد و در نتیجه نشان دهنده قانون گذار و سخنگویی است.

پس اگر رد کردند او همان خدا یا وکیلی از جانب اوست که آن را قانون ریزی میکند یا آن، سببی غیبی در ظهور حیات در این زمین است و اصرار کنند که او با اسباب طبیعی و نه غیر آن به وجود آمده است، پس چگونه

ایجاد آن را برای هدف و قانونی بودن یا دارای زبان بودن آن- که باعث عمل آن میشود- به عنوان دلالتی بر هدفمندی که آن را برنامه ریزی کرد و با آن سخن گفت الغا خواهند کرد یا غافل خواهند شد؟!

@eznehaj

پرتوهای از توهم بی خدایی- پرتوی 89

زبان ژنها و رسیدن به هدف

آیا ممکن است درباره نقشه ای برای ساختمان یا پل، سخن بگوئیم که وقتی اجرا یا موفق یا عملی میشود، قانون مند است و دارای زبانی مهندسی است و کسی- که آن را نوشته- صاحب درک است و همزمان وقتی نقشه ژنتیکی را ببینم اجرا میشود و عمل میکند، همان حرف را نزنیم؟

آیا زبان ما نشان میدهد ما معانی را میفهمیم و آن را با قصد میگوییم ولی زبان ژن ها نشان نمیدهد، کسی- که آن را قرار داد و با آن سخن گفت- می فهمد و هدف او رسیدن به معنی معین و هدفی است؟!!

معتقدم هر عاقلی خواهد گفت وقتی زبان ما نشان میدهد ما هستیم که سخن میگوییم و هدف ما رسیدن به معانی است، زبان ژن ها هم نشان میدهد، در پس آن سخنگویی هدفمند هست؛ به خصوص وقتی این زبان یعنی زبان ژنها اکنون به اهدافی واضح و شناخته شده برای ما مانند هوش یا ابزار برتر بقا رسیده باشد!

https://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121025130922.htm

https://ibelieveinsci.com/?p=319

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش امهندسی ژنتیک در حال تلاش اولین هیبرید بین انسان وچرا خشونت و تعصببیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیمبانی ذهنی سیاه و سفیدایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمسیر دشوار تکامل و ارتقاابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و هوش احساسیحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمغز انسان برای ایجاد تمداختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معهستي مادي ای که ما کوچکترخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمغزهای کوچک بی احساسارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسانقش روزه داری در سالم و جاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماژنها ، مغز و ارادهدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه چهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری اعصاب به علت میتوقانون جنگلافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه حافظه را قویتر کنیبلندی در ذهن ما درک بلندینگاه محدود و تک جانبه، مشبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکاممولتیپل اسکلروز در زنان اولین مورد پیوند سر در انچرا در مغز انسان، فرورفتبا هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نقمجموعه های پر سلولی بدن ماگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی گوگل به کمک تشجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتامشکلات نخاعیابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير هوش احساسیحس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمغز انسان برای شادمانی طاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسهستی ما پس از شروعی چگال خدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش موراپامیل در بارداریدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونانقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز ژنهای مشترک بین انسان و ودرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگقانونمندی و محدودیت عالمافسردگی و اضطراب در بیمانگاه انسان محدود به ادرابوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بمواد کوانتومی جدید، ممکناولین تصویر در تاریخ از سچراروياها را به یاد نمی آبار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بمحل درک احساسات روحانیاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی الفاگوجنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکووید نوزده و خطر بیماریمشکلات بین دو همسر و برخیابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمغز انسان برای شادمانی طاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنو هر کس تقوای خدا پیشه کنخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ونقش قهوه در سلامتیارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌هورزش هوازی مرتب خیلی به قداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خژنهای هوش ، کدامنددرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورقیبی قدرتمند در برابر مقارچ بی مغز در خدمت موجودالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنواموجود بی مغزی که می توانداولین سلول مصنوعیچراروياها را به یاد نمی آبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی محل درک احساسات روحانی داگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب کودک ایرانی که هوش او از مشکلات روانپزشکی پس از سابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایروقت نهيب هاي غير علمي گذشخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرنقش مهاجرت در توسعه نسل اارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومورزش هوازی ، بهترین تمریداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی منقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بکلرال هیدرات برای خواباندرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا جهش های ژنتیکی، ویرونورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ورموزی از نخستین تمدن بشرقبل از انفجار بزرگالتهاب شریان تمپورالنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطفموجودات مقهور ژنها هستنداوکرلیزوماب داروی جدید شنزاع بین جهل و علم رو به پبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زمحدودیت های حافظه و حافظابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک تا کجهش های ژنتیکی غیر تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی مشکلات روانپزشکی در عقب ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میانهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مغز انسان رو به کوچکتر شدادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیوقتی فهمیدی خطا کردی برگخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چنقش محیط زندگی و مهاجرت دارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمورزش و میگرنداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده نقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتفلج خوابآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورمز و رازهای ارتباط غیر کقدم زدن و حرکت دید را تغیامیوتروفیک لترال اسکلروقدرت انسان در نگاه به ابعامید درمان کرونا با همانناتوانی از درمان برخی ویبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخمیهمانهای ناخوانده عامل ايندگان چگونه خواهند دیدنزاع بین علم و نادانی رو بازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله مخچه فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمشاهده آینده از روی مشاهابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمغز ایندگان چگونه استاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوویتامین E برای فعالیت صحدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مونقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر ورزش بهترین درمان بیش فعداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیمافلج خواب چیستآیا خداباوری محصول تکاملنوشیدن چای برای مغز مفید از تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و رویا و خبر از آیندهلوب فرونتال یا پیشانی مغامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی در شناسایی چهره بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته ممیگرن سردردی ژنتیکی که بايا اراده آزاد توهم است ینزاع بین علم و جهل رو به پبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سمخچه ، فراتر از حفظ تعادلابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک تا کجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایمعنی روزهابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش، ژنتیکی است یا محیطیحساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمغز ابزار برتر بقاادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریویتامین E در چه مواد غذایدقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دنقش هورمون های تیروئید دارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانورزش در کمر دردداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیفیلمی بسیار جالب از تغییآیا دلفین ها می تواند از نوعی سکته مغزی ، وحشتناک ازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط رویا بخشی حقیقی از زندگی لبخند بزن شاید صبح فردا زامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسمیگرن شدید قابل درمان اسايا اراده آزاد توهم است ینظام مثبت زندگیبحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسمخچه ابزاري که وظیفه آن فابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلمغز فکر میکند مرگ برای دیاثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیهیچگاه از فشار و شکست نترخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمغز از بسیاری حقایق می گرادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریویتامین دی گنجینه ای بزردلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدنقش هورمون زنانه استروژناز نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی وزوز گوشداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیفیزیکدانان ماشینی برای تآیا دست مصنوعی به زودی قاچیزی خارج از مغزهای ما نیاستفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلیرویا تخیل یا واقعیتلرزش ناشی از اسیب به عصبانفجار و توقف تکاملی نشانخستین تصویر از سیاهچالهبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینمیدان مغناطيسي زمین بشر ای آنکه نامش درمان و یادشنظریه تکامل در درمان بیمبحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامدارک ژنتیکی چگونه انسانابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سوممغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناهاوکينگ پیش از مرگش رسالخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمغز به تنهایی برای فرهنگ ارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريواکنش های ناخودآگاه و تقدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زنقش ژنتیک در درمان اختلااز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک و احساسپیامهای کاربرانفرگشت و تکامل تصادفی محض آیا رژیم غذایی گیاهی سلاچگونه مغز پیش انسان یا هماستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سرویاها از مغز است یا ناخولزوم سازگاری قانون مجازاانواع سکته های مغزینرمش های مفید در سرگیجهبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایمکانیزمهای دفاعی در برابایندرالهفت چیز که عملکرد مغز تو بحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمروری بر تشنج و درمان هایابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی از عروسک تا کمحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیمامغز مادران و کودکان در زماثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون ههاوکينگ پیش از مرگش رسالخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدمغز برای فراموشی بیشتر کارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلواکسن کرونا از حقیقت تاتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای نقش آتش در رسیدن انسان بهاز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمیکی از علل محدودیت مغز امداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرفراموش کارها باهوش تر هسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچگونه هموساپينس بر زمین استیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مرویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازاانگشت نگاری مغز نشان میدنرمشهای مهم برای تقویت عبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم ما انسانها چه اندازه نزدایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث بحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمرکز هوشیاری، روح یا بدن ابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی در کامپیوترهاحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریمغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقهدف یکسان، در مسیرهای متخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاواکسن کرونا ساخته شده تودو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و یافته های نوین علوم پرده داستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ونقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک تصویر و زبان های مخلتفراموشی همیشه هم بد نیستآیا راهی برای رفع کم آبی چگونه آن شکری که می خوریماستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب رویای شفافروبات های ریز در درمان بیممانتین یا آلزیکسا یا اباندوهگین نباش اگر درب یا چرا مغزهای ما ارتقا یافت بیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما انسانها چه اندازه نزدایا این جمله درست است کسیهمیشه اطمینان تو بر خدا ببحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمرکز حافظه کجاستابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی در خدمت خلق وححمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براهدف از تکامل مغزخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای مغز بزرگ چالش است یا منفعارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای واکسن دیگر کرونا ساخته شديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهانقش اتصالات بین سلولهای از آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به یادگیری مهارت های جدید ددر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بینقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرک عمیق در حیواناتفرایند تکامل و دشواری هاآیاما مقهور قوانین فیزیکچگونه انتظارات بر ادراک استروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم روح رهاییمنابع انرژي پاک سرچشمه حانسان قدیم در شبه جزیره عچرا پس از بیدار شدن از خوبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما با کمک مغز خود مختاريمایا ابزار هوشمندی یا مغز همیشه عسل با موم بخوریمتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامرکز خنده در کجای مغز استابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی در خدمت خلق وححوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشهدف از خلقت رسیدن به ابزاخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای مغز بزرگ چالشهای پیش روارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیواکسن دیگری ضد کرونا از ددی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت مینقش حفاظتی مولکول جدید داز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بیادآوری خواب و رویادر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری قلب در بیماری ویرفرایند حذف برخی اجزای مغآزمون ذهنی گربه شرودینگرچگونه باغبانی باعث کاهش اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکروزه داری و بیمار ی ام اس منبع خواب و رویاانسان جدید از چه زمانی پاچرا بیماری های تخریبی مغبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رما تحت کنترل ژنها هستیم یایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتههوموارکتوس ها ممکن است دتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی درمانگر کامپیحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مغز و سیر تکامل ان دلیلی احساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظههزینه ای که برای اندیشیدخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن سرطاندژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار هنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بژن هوش و ساختارهای حیاتی در چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماری کویفرد حساس از نظر عاطفی و بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه تکامل مغزهای کنونیاضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکروش مقابله مغز با محدودیمنحنی که ارتباط بین معرفانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر ماه رجبایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی می تواند بر احتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دمراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع هزینه سنگین انسان در ازاخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمغز حریص برای خون، کلید تارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش واکسنی با تاثیر دوگانه ادژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغز در بیماران مبقیچی ژنتیکیافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه جمعیت های بزرگ شکل اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکروش های صرفه جویی در ایجامنشأ اطلاعات و آموخته ها انعطاف پذیری مکانیسمی علچرا حجم مغز گونه انسان دربیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستماپروتیلینایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی و کشف زبان هایثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دمزایای شکلات تلخ برای سلابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاهزاران سال چشم های بینا وخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به نقش داروهاي مختلف معروف از تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرگیری مغزی در سندرم کووقانون مندی نقشه ژنتیکی مافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه جمعیت های بزرگ شکل اطلاعاتی عمومی در مورد م