دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تومورها و التهاب مغزی عامل اختلال الکترولیتی

تومورها و التهاب مغزی می تواند باعث اختلال الکترولیتی و افزایش شدید سدیم خون شود.

در حالت عادی در زمانی که میزان آب بدن کم شود هورمون آرژینین وازوپرسین افزایش می یابد و با جلوگیری از دفع ادرار، سعی میکند میزان مایعات بدن را حفظ کند. این هورمون از هیپوتالاموس ترشح و در هیپوفیز ذخیره میشود.

در التهاب این دو منطقه مغز مثلا در مننژیت و انسفالیت یا تومورهای مغزی در نزدیکی این منطقه یا سرطانهایی که به این دو منطقه مغز، تهاجم میکند، به دلیل اختلال در ترشح وازوپرسین، میزان دفع ادرار رقیق، زیاد میشود و افزایش شدید در مقدار سدیم خون، قابل انتظار است.

اصلاح ناگهانی این سدیم بالا می تواند منجر به آسیب مضاعف ساقه مغز شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #تومور_مغزی #تومور #اختلال_الکترولیتی #آب_و_الکترولیت
@salmanfatemi
https://www.nhs.uk/conditions/diabetes-insipidus/causes/#:~:text=The%203%20most%20common%20causes,during%20brain%20or%20pituitary%20surgery


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
پیشرفت های جدید علوم اعصتاثیر گیاهخواری بر رشد و اندوه در دنیا استجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز مانند تلفن استاثرات مفید قهوهدنیا، هیچ استچگونه جمعیت های بزرگ شکل استیفن هاوکینگ در مورد هدستورالعمل مرکز کنترل بیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان، در سایه پیشرژنها نقشه ایجاد ابزار هوتمساح حد واسط میان مغز کوشباهت زیاد بین سلول هاي عآلودگی هوا چالش قرن جدیدانسانیت در هم تنیده و متصحفره در مغزمغز ایندگان چگونه استاختلالات صحبت کردن در اندین اجباریفتون های زیستیچالش دیدگاه های سنتی در باطلاعاتی عمومی در مورد مرفتار اجتماعی انسان، حاصهوش در طبیعتباد و موجمهندسی ژنتیک در حال تلاش سفر دشوار اکتشافکنگره بین المللی سردرد دتو با باورهایت کنترل میشطولانی ترین شبآینده ی انسان در فراتر ازتاثیر روده بر مغزايا اراده آزاد توهم است یحمایت از طبیعتمغزهای کوچک بی احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژدانشمندان اولین سلول مصنفشار و قدرتنخستین روبات های زنده ی جبه کدامین گناه کشته شدندرویا تخیل یا واقعیتهوش، ژنتیکی است یا محیطیبحثی در مورد عملکرد لوب فمیدان های کوانتومی خلاسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکیهانِ هوشیارِ در حال یاتوهم فضای خالی یا توهم فضعلم راهی برای اندیشیدن اآیا گذشته، امروز وآینده تبر را بردارایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت 75نقش گرمایش آب و هوا در هماز نخستین همانند سازها تداروی جدید برای میاستنی قبل از آغازچراروياها را به یاد نمی آبیمار 101 ساله، مبتلا به سروش های صرفه جویی در ایجاهر جا که جات میشه، جات نیبرنامه و ساختار پیچیده مماپروتیلینسیگار عامل افزایش مرگ ومکتابخانهتوصیه های غیر دارویی در سعارضه جدید ویروس کرونا سآیا دلفین ها میتوانند باتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابتدا سخت ترین استحس و ادراک قسمت پنجاهنقش زنجبیل در جلوگیری از از تکنیکی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رلا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمبیماری دیستروفی میوتونیریشه های مشترک حیاتویتامین E برای فعالیت صحبرخی اثرات مضر ویتامین دمحدودیت چقدر موثر استسانسور بر بسیاری از حقایگلوئونتکامل تکنولوژیپیامهای کاربرانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت ششمچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرمن کسی در ناکسی دریافتم همراه سختی، اسانی هستبا خدا باشراست دستی و چپ دستیواقعیت و انعکاسبررسی سیستم تعادلی بدن امرکز حافظه کجاستسختی ها رفتنی استگذر زمان کاملا وابسته به تئوری جدید، ویران کردن گافراد آغاز حرکت خودشان رجهان فراکتالخواندن ، یکی از شستشو دهننوار مغز در فراموشی هااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان دارویی سرطان رحم بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی یا حماقت طبیعزمان واقعیت است یا توهمواکسن سرطانبعد از کرونا دلخوشی بیهومسیر دشوار تکامل و ارتقاشلیک فراموشیپوشاندن خود از نورتاثیر کپسول نوروهرب بر سامید نیکو داشته باش تا آنجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خدا موجود استچیزی منتظر شناخته شدناز تکامل تا مغز، از مغز تدرک دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در پیر شدنیک پیشنهاد خوب برای آسان تقویت حافظه یا هوش مصنوعمعنی روزهشگفت زده و حیران باشمعادله ها فقط بخش خسته کنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیپیشرفت در عقل است یا ظواهتاثیر انتخاب از طرف محیط اندوه دردی را دوا نمیکندجوانان وطنمغز مادران و کودکان در زماثرات مفید روزه داریدندان ها را مسواک بزنید تچگونه حافظه را قویتر کنیاستیفن هاوکینگ در تفسیر دغدغه نتیجه ی نادانی استهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و تکلم برخی بیماریهژنها ، مغز و ارادهتنفس هوازی و میتوکندریشباهت زیاد بین سلول هاي عآلودگی هوا و ویروس کروناتاثیر درجه حرارت بر عملکانسانیت در برابر دیگرانحق انتخابمغز ابزار بقای برتر مادیاختلالات عضلانی ژنتیکدین، اجباری نیستفروتنی و غرورچاالش ها در تعیین منبع هواعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرقیبی قدرتمند در برابر مهوش عاطفی قسمت نهمباد غرور و سر پر از نخوت ومهربانی، شرط موفقیتسفرنامه سفر به بم و جنوب کنترل همجوشی هسته ای با هتو باید نیکان را به دست بطی یکصد هزار سال اخیر هرچآینده ی علم و فیزیک در60 ثتاثیر رژیم گیاه خواری بر ای نعمت من در زندگیمحوادث روزگار از جمله ویرمغز، فقط گیرندهارتباط پیوسته ی جهاندانشمندان تغییر میدان مغفضای قلب منبع نبوغ استنرمش های مفید برای درد زابه امید روزهای بهتررویا حقی از طرف خداهیچ چیز همیشگی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمیدان بنیادین اطلاعاتسم زنبور ، کلیدی برای وارکیست هیداتید مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)علم ساختن برج های چرخانآیا پیدایش مغز از روی تصاتحریک عمقی مغز در آلزایمایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت 78نقش پیش زمینه ها و اراده از نخستین همانند سازها تداروی جدید برای ای ال اسقبل از انفجار بزرگچراروياها را به یاد نمی آبیماری لبر و نابینایی آنروش هایی برای جلوگیری از هر حرکت خمیده می شود و هر برنامه ی مسلط ژنها در اختماجرای جهل مقدسسیاهچاله های فضایی منابعکجای مغز مسئول پردازش تجتوصیه هایی در مصرف ماهیعدم توقف تکامل در یک انداآیا دست مصنوعی به زودی قاتشنج چیستابتدایی که در ذهن دانشمنحس و ادراک قسمت پنجاه و ینقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز و از مغز در ناامیدی بسی امید استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمبیماری ضعف عضلات نزدیک برژیم های غذایی و نقش مهم ویتامین E در چه مواد غذایبرخی اختلالات عصبی مثانهمحدودیت های حافظه و حافظساهچاله ها تبخیر نمیشودگمان میکنی جرمی کوچکی در تکامل جریان همیشگی خلقتسایتهای دیگرآزمون تجربی، راهی برای رتغییر زودتر اتصالات مغزیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و هشتچند جهانیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنمنابع انرژي پاک سرچشمه حهمراهی نوعی سردرد میگرنیبا طبیعت بازی نکنرجزخوانی هایی که امروز بواقعیت خلا و وجود و درک مبررسی علل کمر درد در میانمرکز حافظه کجاستسرنوشتگذشته را دفن کنتا 20 سال آینده مغز شما به افراد بی دلیل دوستدار تو جهان قابل مشاهده بخش کوچخواب سالم عامل سلامتینوار مغز در تشخیص بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان پلانکواکسن ضد اعتیادتفکر قبل از کارمسئول صیانت از عقیده کیسشلیک فراموشیپیموزایدتاثیر کپسول نوروهرب بر سامید نجاتجهان پر از چیزهای اسرار آابزارهای پیشرفته ارتباط خدای رنگین کمانچیزی خارج از مغزهای ما نیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زیباترین چیز در افزایش سیک آلل ژنتیکی که از نئاندتقویت سیستم ایمنییک جهش ممکن است ذهن انسانتلقین اطلاعات و حافظهمعجزه های هر روزهشگفتی های زنبور عسلپیشرفت ذهن در خلاقیت استتاثیر احتمالی عصاره تغلیاندوهگین نباش اگر درب یا جواب دانشمند سوال کننده مغز چون ابزار هوش است دلیاثرات مضر ماری جوانانگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکذهن ما از در هم شکستن منبهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و شناخت حقیقت قسمت چژنهای مشترک بین انسان و وتنفس هوازی و میتوکندریشجاعت و ترسآلودگی هوا و پارکینسونتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان، گونه ای پر از تضادحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز ابزار برتر بقااختراع جدید اینترنت کواندید تو همیشه محدود به مقدفرگشت و تکامل تصادفی محض ناتوانی از درمان برخی ویاعتماد به خودرموزی از نخستین تمدن بشرهوش عاطفی قسمت هفتمبار بزرگ ایستادن بر دو پاموفقیت هوش مصنوعی در امتسفرنامه سفر به بم و جنوب کنترل جاذبهتو تغییر و تحولیطبیعت موجی جهانآیا فراموشی حتمی استتاثیر رژیم گیاه خواری بر ای همه ی وجود منحکمت الهی در پس همه چیزمغزتان را در جوانی سیم کشارتباط انسانی، محدود به دانشمندان روش هاي جدیدی قفس ذهننرمش های مفید در سرگیجهبه بالا بر ستارگان نگاه کرویاها از مغز است یا ناخوهیچ وقت خودت را محدود به بحثی درباره هوش و تفاوتهمیدازولام در درمان تشنج سماگلوتید داروی کاهش دهنکیست کلوئید بطن سومتوهم چیستعلایم کمبود ویتامین E را آیا آگاهی پس از مرگ از بیتداوم مهم است نه سرعتایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت 82نقش آتش در رسیدن انسان بهاز نخستین همانند سازها تداروی جدید برای دیابتقبرستان ها با بوی شجاعتنزاع بین جهل و علم رو به پبیماری های میتوکندریروش هایی ساده برای کاهش اهرچیز با یک تاب تبدیل به برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ماجرای عجیب گالیلهسیاهچاله ها، دارای پرتو کرونا چه بر سر مغز می آورتوضیحی ساده در مورد هوش معدم درکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابتذال با شعار دینحس و ادراک قسمت پنجاه و دنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی مرزها و بی ملایو دوم دکتر سید سلمان فهفت چیز که عملکرد مغز تو بیماریهای تحلیل عضلانی ارژیم های غذایی و نقش مهم ویتامین کابرخی اصول سلامت کمرمخچه فراتر از حفظ تعادلسایه را اصالت دادن، جز فرگنجینه ای به نام ویتامین تکامل داروینی هنوز در حاآزمون ذهنی گربه ی شرودینتغییر عمودی سر انسان از پابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و دوچند روش ساده برای موفقیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی پایه ایبالاترین هدف از دولترحم مصنوعیوالزارتان داروی ضد فشار بزرگ فکر کنمرکز خنده در کجای مغز استسریع دویدن مهم نیستگربه شرودینگر و تاثیر مشتا بحر یفعل ما یشاافزایش قدرت ادراکات و حسجهان موازی و حجاب هاابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتی و ینوار مغزی روشی مهم در تشخاز تکینگی تا مغز- از مغز درمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشزمان به چه دلیل ایجاد میشواکسن علیه سرطانتفکر خلا ق در برابر توهم مسئولیت جدیدشنا در ابهای گرم جنوب نیاپیموزایدتاثیر کتامین در درمان پاامید جدید بر آسیب نخاعیجهان پر از چیزهای جادویی ابزارهای بقا از نخستین هخدایی که ساخته ی ذهن بشر چیزی شبیه نور تو نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک عمیق در حیواناتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زیر فشار کووید چه باید کرزیرفون داروی ضد ام اسیک رژیم غذایی جدید، می توتلاش ها برای کشف منابع جدمعجزه ی چشمشانس یا تلاشپیشرفتی مستقل از ابزار هتاثیر ترکیبات استاتین (ساندام حسی، درک از بخش هایجوسازی مدرنمغز چگونه صداها را فیلتر اجزای پر سلولی بدن انسان فلج نخاعی با الکترودهای نگاه انسان محدود به ادرااستروژن مانند سپر زنان دذهن چند جانبه نیازمند نگهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و شناخت حقیقت قسمت اژنهای هوش ، کدامندتنفس بدون اکسیژنشرکت نورالینک ویدیویی ازآلزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکانعطاف پذیری مکانیسمی علحقیقت آنطور نیست که به نظمغز از بسیاری حقایق می گرادامه بحث تکامل چشمدیدن خدا در همه چیزفراموش کارها باهوش تر هسناتوانی در شناسایی چهره اعتماد به خودرمز و رازهای ارتباط غیر کهوش عاطفی قسمت پنجمبار سنین ابزار هوشمندی امولتیپل اسکلروز در زنان سفرنامه سفر به بم و جنوب کندر در بیماریهای التهابتو جهانی هستی که خودش را طبیعت بر اساس هماهنگیآیا ممکن است موش کور بی متاثیر رژیم گیاه خواری بر ای آنکه نامش درمان و یادشحافظه میتواند بزرگترین دمغزتان را در جوانی سیمکشارتباط از بالا به پایین مدانشمندان روشی برای تبدیقفس را بشکننرمشهای مهم برای تقویت عبه بالاتر از ماده بیندیشرویاهای پر رمز و حیرتی درهیچ کاری نکردن به معنی چیبحثی درباره هوش و تفاوتهمکانیک کوانتومی بی معنی سندرم کووید طولانیکاهش مرگ و میر ناشی از ابتوهم وجودعلایم کمبود ویتامین E را آیا امکان بازسازی اندامهتداخل مرزها و صفات با بینایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت چهلنقش انتخاب از طرف محیط، ناز نخستین همانند سازها تداروی جدید ضد میگرنقدم زدن و حرکت دید را تغینزاع بین علم و نادانی رو بیماری های مغز و اعصاب و روش جدید تولید برقهز ذره، یک دنیاستبرین نت به جای اینترنتماده ی تاریکسیاهچاله و تکینگی ابتدایکریستال هاتیوتیکسن داروی ضد جنونعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتشنج عدم توازن بین نورون ابداع دی ان ای بزرگترین دحس و ادراک قسمت پنجاه و سنقش سجده بر عملکرد مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومیلبخند بزن شاید صبح فردا زهفت سین یادگاری از میراث بیماری، رساله ای برای سلرژیم ضد التهابیویتامین کا و استخوانبرخی بیماری ها که در آن بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلساخت شبکه عصبی مصنوعی با گویید نوزده و ایمنی ساکتتکامل داروینی هنوز در حاآزمون ذهنی گربه شرودینگرتغییرات منطقه بویایی مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت شصت و ششچندین ماده غذایی که مانناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانرحم مصنوعیواکنش های ناخودآگاه و تقبزرگ شدن مغز محدود به دورمرگ چیستسریعترین کامپیوتر موجودگزیده ای از وبینار یا کنفتابوهای ذهنیافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان ما میتواند به اندازابزار بقای موجود زنده از خواب عامل دسته بندی و حفطنوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغز درمان سرگیجه بدون دارومنابع جدید انرژیهوش مصنوعی الفاگوزمان شگفت انگیزواکسنی با تاثیر دوگانه اتفاوت مغز انسان و میمون همسئولیت در برابر محیط زیشناخت و معرفت، و نقش آن دپیچیدگی های مغزمگستاثیر گیاه خواری بر رشد وامید درمان کرونا با همانجهان دارای برنامهابزارهای بقا ازنخستین همخسته نباشی بابانکاتی در مورد تشنجاز روده تا مغزدرگیری قلب در بیماری ویرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت53زیرک ترین مردمیکی از علل محدودیت مغز امتلاش هایی در بیماران قطع شاهکار قرنپاسخ گیاهان در زمان خوردتاثیر تغذیه بر سلامت رواانرژی بی پایان در درون هرجامعه ی آسمانیمغز ناتوان از توجیه پیدااجزایی ناشناخته در شکل گدهن، بزرگترین سرمایهفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه از بیرون مجموعهاسرار آفرینش در موجذهن هوشیار در پس ماده ی مهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و شناخت حقیقت قسمت دژنهای حاکم بر انسان و انستنها مانع در زندگی موارد شربت ضد خلطآملودیپین داروی ضد فشار تاثیر درجه حرارت بر عملکاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت افرادمغز به تنهایی برای فرهنگ اداراوون تنها داروی تاییدیدگاه نارسای دوگانه ی مفراموشی همیشه هم بد نیستنادیدنی ها واقعی هستنداعداد بینهایت در دنیای مرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش عاطفی قسمت اولبارداری بدون رحممواد کوانتومی جدید، ممکنسفرنامه سفر به بم و جنوب کوچ از محیط نامناسبتو دی ان ای خاص ميتوکندريطعمه ی شبکه های ارتباط اجآیا ما کالا هستیمتاثیر رژیم گیاهخواری بر ایمپلانت مغزی کمک میکند حافظه و اطلاعات در کجاست مغط یک گیرنده استارتباط بین هوش طبیعی و هودانش، قفل ذهن را باز میکنقلب و عقلچرا ماشین باید نتایج را پبه جای محکوم کردن دیگران رویای شفافهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبحثی درباره هوش و تفاوتهمکانیزمهای دفاعی در برابسندرم گیلن باره به دنبال کاهش التهاب ناشی از بیماتوهم وجودعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا انسان با مغز بزرگش اختروس جریان انرژیایجاد احساساتحس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش اتصالات بین سلولهای از نشانه ها و آثار درک شدداروی جدید ضد الزایمرقدرت مردمنزاع بین علم و جهل رو به پبیماری وسواسروش صحبت کردن در حال تکامهزینه ای که برای اندیشیدبرای یک زندگی معمولیماده ی خالیسیاهچاله ی تولید کنندهکریستال زمان(قسمت اولتیک و اختلال حرکتیعشق درونی به یگانگی خلقتآیا راهی برای رفع کم آبی تشویق خواندن به کودکانابزار هوش در حال ارتقا ازحس و ادراک قسمت پنجاه و شنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و پلحظات خوش با کودکانهم نوع خواری در میان پیشیبیندیشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وویتامین کا در سبزیجاتبرخی بیماری های خاص که بدمخچه ابزاري که وظیفه آن فساخت شبکه عصبی با الفبای گوشه بیماری اتوزومال رسستکامل داروینی هنوز در حاآزادی عقیده، آرمانی که تتغییرات آب و هوایی که به ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک سی و هفتمنه به اعداماز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرواکنش به حس جدیدبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرگ و میر پنهانسرگیجه از شایعترین اختلاگزارش یک مورد جالب لخته وتاثیر فکر بر سلامتافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیارينوار عصب و عضلهاز تکینگی تا مغز- از مغزتدرمان سرطان با امواج صوتمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک های بزنان باهوش ترواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتفاوت ها و تمایزها کلید بمستند جهان متصلشناخت حقیقت یا آرزوهای گپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدوار باش حتی اگر همه چجهان در حال نوسان و چرخشابزارهای بقای موجود زندهخطا در محاسبات چیزی کاملچگونه مولکول های دی ان ایاز سایه بگذردرگیری مغز در بیماری کویهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیافته های نوین علوم پرده تلاشی برای درمان قطع نخاشاهکار شش گوشپختگی پس از چهل سالگي به تاثیر حرکات چشم بر امواج انرژی تاریکجاودانگی مصنوعیمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجفلج خوابنگاه از دور و نگاه از نزداسرار بازسازی اندام هاذهن تو همیشه به چیزی اعتقهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و شناخت حقیقت قسمت سکل اقیانوس در یک ذرهتنها در برابر جهانشش مرحله تکامل چشمآموزش نوین زبانتاثیر درجه حرارت بر عملکاولویت بندی ها کجاستحقیقت اشیامغز بیش از آنچه تصور میشوادب برخورد با دیگراندژا وو یا اشنا پنداریفراموشی و مسیر روحانینادانی در قرن بیست و یکم،بقای حقیقی در دور ماندن ارمز بقای جهش ژنتیکیهوش عاطفی قسمت دهمبازگشت از آثار به سوی خداموجود بی مغزی که می تواندسفری به آغاز کیهانکوچک شدن مغز از نئاندرتاتو در میانه ی جهان نیستی ظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ما تنها موجودات زنده تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایمپلانت نخاعی میتواند دحافظه و اطلاعات در کجاست نقش قهوه در سلامتیارتباط شگفت مغز انسان و فدائما بخوانقلب دروازه ی ارتباطچرا مغز انسان سه هزار سالبه خودت مغرور نشوروان سالمهیچ کس حقیقت را درون مغز بحثی درباره هوش و تفاوتهما انسانها چه اندازه نزدسندرم پیریفورمیسکاهش حافظه هرچند فرایندیتوهم بی خداییعماد الدین نسیمی قربانی آیا احتمال دارد رویا از آتری فلوپرازینایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت چهل و هشتنقش تیروئید در تکامل مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسداروی سل سپتقدرت کنترل خودنسبیت عام از زبان دکتر بربیماری کروتز فیلد جاکوبروشهای نو در درمان دیسک بهزینه سنگین انسان در ازابرای پیش بینی آینده مغز دماده ای ضد التهابیسیاره ی ابلهانکریستال زمان(قسمت دوم)تیروفیبان موثر در سکته ی عصب حقوق نورولووآیاما مقهور قوانین فیزیکتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هم تنیدگی کوانتومی و دلرزش ناشی از اسیب به عصبهمه چیز موج استبیهوش کردن در جراحی و بیمرژیم غذایی ضد التهابیویتامین بی 12 در درمان دردبرخی توجهات در ببمار پارمخچه تاثیر گذار بر حافظهساختن آیندهگوشت خواری یا گیاه خواریتکامل داروینی هنوز در حاآزار دیگری، آزار خود استتغییرات تکاملی سر انسان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت پنجاه و نه جنگ و نه خونریزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکرساناها و ابر رساناها و عواکسن های شرکت فایزر آمربزرگترین خطایی که مردم ممرگ و میر بسیار بالای ناشسرگردانیگشایش دروازه جدیدی از طرتاثیر مشاهده بر واقعیت بافسردگی و اضطراب در بیماجهان مرئی و نامرئیابزار بقای موجود زنده از خودآگاهی و هوشیارينوبت کودکاناز تکینگی تا مغز، از مغز درمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک های بزنجیرها را ما باید پاره کوبینار اساتید نورولوژی دتفاوت ها را به رسمیت بشنامشکل از کجاستشناخت درون، شناخت بیرون؛پیوند قلب خوک، به فرد دچاتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدواری و مغزجهان در حال ایجاد و ارتقاابزارهای بقای از نخستین خطا در محاسبات چیزی کاملچگونه میتوان با قانون جناز علم جز اندکی به شما دادرگیری مغز در بیماران مبهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیاد گرفتن مداومتلاشی تازه برای گشودن معشاید گوشی و چشمی، آماده شپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر دوپامین و سروتونینانرژی تاریک که ما نمی توجایی خالی نیستمغز و اخلاقاحیای بینایی نسبی یک بیمدو بیماری روانی خود بزرگ فلج خواب چیستنگاه از درون مجموعه با نگاصل بازخوردذهن خود را مشغول هماهنگیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان جانسوزکلمات بلند نه صدای بلندتنبیه چقدر موثر استششمین کنگره بین المللی سآمارهای ارائه شده در سطح تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد PML به دنبال تکحقیقت تنها چیزی است که شامغز برای فراموشی بیشتر کادراک ما درک ارتعاشی است دژاوو یا آشناپنداریفرایند پیچیده ی خونرسانینازوکلسینبلندی در ذهن ما درک بلندیرمز جهانهوش عاطفی قسمت دومبازگشت به ریشه های تکاملموجودات مقهور ژنها هستندسقوط درون جاذبه ای خاص، چکوچکترین چیز یک معجزه استوقف؛ شکستظرف باید پر شود چه با چرک آیا مغز تا بزرگسالی توسعتاریک ترین بخش شبایمان به رویاحافظه و اطلاعات در کجاستنقش مهاجرت در توسعه نسل اارتباط شگفت انگیز مغز انداروهای مصرفی در ام اسقلب روباتیکچرا مغزهای ما ارتقا یافت به دنبال رستگاری باشروبات های ریز در درمان بیهیچ اندر هیچبحثی درباره احساسات متفاما انسانها چه اندازه نزدسندرم پس از ضربه به سرکاهش دوپامین عامل بیماریتوهم تنهاییعوامل موثر در پیدایش زباآیا احتمال دارد رویا از آتری فلوپرازیناکسی توسین و تکامل پیش احس و ادراک قسمت چهل و دومنقش حفاظتی مولکول جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزداروی ضد چاقیقدرت انسان در نگاه به ابعنسبت ها در کیهانبیماری گیلن باره و بیمارروشهای شناسایی قدرت شنواهزاران سال چشم های بینا وبرای اولین بار دانشمندانماده، چیزی نیستسیاره ابلهانکریستال زمان(قسمت سوم)تکنولوژی جدید که سلول هاعضلانی که طی سخن گفتن چقدآب زندگی است قسمت چهارمتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکنقش غذاها و موجودات دريااز تکینگی تا مغز از مغز تدر هر سوراخی سر نکنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسببیهوشی در بیماران دچار ارژیم غذایی ضد دردویتامین بی هفدهبرخی توصیه ها برای واکسیمدل همه جانبه نگر ژنرالیساختار فراکتال وجود و ذهگیلگمش باستانی کیستتکامل زبانآسيب میکروواسکولاریا آستغذیه بر ژنها تاثیر داردابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت بیست و پچه زیاد است بر من که در ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استرشته نوروایمونولوژی و نقواکسن کووید 19 چیزهایی که بزرگترین درد از درون است مرگ انتقال است یا نابود شسربازان ما محققا غلبه می پل جویی اصفهانتاثیر نگاه ناظر هوشیار باقلیت خلاقجهان مشارکتیابزار بقای موجود زنده از خودت را از اندیشه هایت حفنور دروناز تکینگی تا مغز، از مغز درهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی هوشمند در خارج از زوجود قبل از ناظر هوشمندتفاوت های بین زن و مرد فقمشکلات نخاعیشناسایی تاریخچه ی تکاملیپیوند مغز و سر و چالشهای تاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدی به این سوی قبر نیستجهان ریز و درشتابزارهای دفاعی و بقای موخطای ادراک کارماچگونه مغز پیش انسان یا همازدواج های بین گونه ای، ردرگیری مغزی در سندرم کوواسکار، لگوی هوشمنددرگیری مغزی در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیست شناسی کل در جزء فراکیاد بگیر فراموش کنیتلاشی جدید در درمان ام اسشاید درست نباشدپروژه ی ژنوم انسانیتاثیر دپاکین بر بیماری مانرژی خلا ممکن استجاذبهمغز و سیر تکامل ان دلیلی احساس گذر سریعتر زماندو بار در هفته ماهی مصرف فلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاه حقیقی نگاه به درون ااصل علت و تاثیرذهن سالمهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان ریشه هایی شناختی اسکلوزاپین داروی ضد جنونتهدیدهای هوش مصنوعیصبر بسیار بایدآن چیزی که ما جریان زمان تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انحقیقت خواب و رویامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ادغام میان گونه های مختلدگرگونی های نژادی و تغییفرایند تکامل و دشواری هانباید صبر کرد آتش را بعد بلوغ چیسترمز جهان خاصیت فراکتالهوش عاطفی قسمت سومبازخورد یا فیدبکموسیقی نوسلول های مغزی عامل پارکیکووید نوزده و خطر بیماری تولید مثل اولین ربات های عقل مجادله گرآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاریکی من و تو و گرد و غبااین پیوند نه با مغز بلکه حباب های کیهانی تو در تونقش میدان مغناطیسی زمین ارتباط شگفت انگیز مغز انداروهای ام اسقلب را نشکنچرا ویروس کرونای دلتا وابه زودی شبکه مغزی به جای روبات کیانهیچگاه از فشار و شکست نتربحثی درباره احساساتی غیرما اکنون میدانیم فضا خالسندرم سردرد به دلیل افت فکاهش سن بیولوژیکی، تنها توهم جدایی و توهم علمعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا برای تولید مثل همیشه ترک امروزاگر فقط مردم میفهمیدند کحس و ادراک قسمت چهل و سومنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز نظر علم اعصاب اراده آزداروی ضد چاقیقدرت ذهننسبت طلایی، نشانه ای به سبیماری آلزایمر، استیل کوروشی برای بهبود هوش عاطفهستي مادي ای که ما کوچکتربرای تمدن سازی، باید در بماده، چیزی بیش از یک خلا سیاره ابلهانکشف مکانیسم عصبی خوانش پتکنولوژی جدید که سلول هاغم بی پایانآب زندگی است قسمت هفتمتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دونقش غذاها در کاهش دردهای از تکینگی تا مغز از مغز تدر والنتاین کتاب بدید هملزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استبیوگرافیراه فراری نیستویتامین دی گنجینه ای بزربرخی درمان های Spinal Muscular Atمدل هولوگرافیک ژنرالیزهساختار شبکه های مغزی ثابگیاه بی عقل به سوی نور میتکامل زبانآسیب ها ناشی از آلودگی هوثبت و دستکار ی حافظهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک- قسمت شصت و چهنه عدم مطلق بلکه عدم با قاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانمنابع انرژی از نفت و گاز هنر فراموشیرشد مغز فرایندی پیچیده اواکسن کرونا و گشودن پنجربسیاری از مجرمان، خودشانمرگ تصادفیسردرد میگرنپل خواجو اصفهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر الکترومغناطیس شنوایی و هجهان هوشمندابزار بقای موجود زنده از خودروهای هیدروژنینورون هاي مصنوعی می تواناز تکینگی تا مغز، از مغز دروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی بی دودوراپامیل در بارداریتفاوت های تکاملی در مغز ومشکلات بین دو همسر و برخیشناسایی سلول های ایمنی اپیوند اندام از حیوانات بتاثیر گیاه خواری بر رشد وامیدی تازه در درمان سرطاجهان شگفت انگیزابعاد و نیازهای تکاملیخطای حسچگونه هموساپينس بر زمین چگونه هوشیاری خود را توساساس انسان اندیشه و باور درگیری اعصاب به علت میتوهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیست شناسی باور حقیقت یا یادگیری مهارت های جدید دتمایل زیاد به خوردن بستنشب سیاه سحر شودپروانه ی آسمانیتاثیر داروهای ضد التهاب انسان قدیم در شبه جزیره عجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز کوانتومیاحساسات کاذبدو برابر شدن خطر مرگ و میفناوری هوش مصنوعی نحوه خنگاه دوبارهاصل عدم قطعیت از کوانتوم ذهت را روی چیزهای مفید متهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان شناسی مدرن در سطح سلکلام و زبان، گنجینه ای بستو یک معجزه ایصرع و درمان های آنآنچه ناشناخته است باید شتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و حقیقت در علم، هرگز نهایی مغز بزرگ چالش است یا منفعادغام دو حیطه علوم مغز و دانش قدرت استفرایند حذف برخی اجزای مغنبرو و انرژی مداومبلعیدن ستاره توسط سیاهچارنگ کردن، حقیقت نیستهوش عاطفی قسمت ششمبازسازي مغز و نخاع چالشی موسیقی هنر مایع استسلول های بنیادیکودک هشت ساله لازم است آدتولید یا دریافت علمعقلانیت بدون تغییرآیا هوش مصنوعی می تواند نتاریکی و نوراین اندوه چیستحد و مرزها توهم ذهن ماستنقش محیط زندگی و مهاجرت دارتباط غیرکلامی بین انساداروهای تغییر دهنده ی سیقیچی ژنتیکیچرا پس از بیدار شدن از خوبه زیر پای خود نگاه نکن بروح در جهانی دیگر استهیپرپاراتیروئیدیسمبخش فراموش شده ی حافظهما از اینجا نخواهیم رفتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکایروپاکتیک چیستتوهم جسمعواملی که برای ظهور لغت اآیا بزرگ شدن مغز فقط در دترکیب آمار و ژنتیکاگر میدانی مصیبت بزرگتر حس و ادراک قسمت نهمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز واقعیت امروز تا حقیقتداروی ضد تشنج با قابليت تقدرت عشقنشانه های گذشته در کیهان بیماری الزایمرروشی جدید در درمان قطع نخهستی ما پس از شروعی چگال برای خودآگاه بودن تو بایماست مالیسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسمی پیچیده در بتکینگیغم بی پایانآب زندگی است قسمت اولتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سونقشه مغزی هر فرد منحصر بهاز تکینگی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شودبیوگرافیراه های جدید برای قضاوت رویروس مصنوعیبرخی روش های تربیتی کودکمدل هولوگرافیک تعمیم یافسادیسم یا لذت از آزار دادگیاه خواری و گوشت خوار کدتکامل زبان انسان از پیشیآشنا پنداریثبت امواج الکتریکی در عصابزار بقا از نخستین همانحساسیت روانی متفاوتنهایت معرفت و شناخت درک عاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهرشد مغز علت تمایل انسان بواکسن کرونا از حقیقت تاتبسیاری از بیماری های جدیمرگی وجود نداردسردرد میگرن در کودکانپلاسمای غالبتاثیر نگاه انسان بر رفتاالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان هوشیارابزار بقای موجود زنده از خورشید مصنوعینورون های ردیاب حافظهاز تکینگی تا مغز، از مغز دریای خدامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در جمع مواردی را برورزش هوازی مرتب خیلی به قتفاوت های زبانی سرمنشا تمشکلات روانپزشکی پس از سشواهدی از نوع جدیدی از حاپیوند سر آیا ممکن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وامگا سه عامل مهم سلامتجهانی که نه با یک رخداد و ابعاد اضافه ی کیهانخطر آلودگی هواخطرات هوش مصنوعیچگونه واکسن کرونا را توزاستفاده از مغز، وزن را کمدرختان اشعار زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیست، مرز افق رویداد هستیادآوری خواب و رویاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشبیه سازی میلیون ها جهان پرواز از نیویورک تا لوس آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم انسان میوه ی تکاملجدا کردن ناخالصی هامغز آیندگان چگونه است ؟اخلاق و علوم اعصابدو برابر شدن خطر مرگ و میفیلمی بسیار جالب از تغیینگاهی بر قدرت بینایی درااصول انجام برخی نرمش ها دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟ قزبان شناسی نوین نیازمند کلرال هیدرات برای خوابانتو یک جهان در مغز خودت هسضرورت زدودن افکارآنچه واقعیت تصور میکنیم تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سحقیقت راستین انسان علم بمغز بزرگ چالشهای پیش روارتقا و تکامل سنت آفرینش دانش محدود به ابعاد چهارفراتر از دیوارهای باورچت جی پی تیبنی عباس، ننگی بر تاریخرنگین کمانهوش عاطفی بیشتر در زنانبحتی علمی درباره تمایل بمیهمانهای ناخوانده عامل سلول های بنیادی منابع و اکودک ایرانی که هوش او از تولید پاک و فراوان انرژیعقیده ی بی عملآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتاریکی خواهد ترسیداین ایده که ذرات سیاهچالحریص نباشنقش نگاه از پایین یا نگاهارتروز یا خوردگی و التهاداروهای ضد بیماری ام اس وقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ارتعاش بسیار مهم استبه سخن توجه کن نه گویندهروح رهاییهاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش های تنظیمی ژنومما اشیا را آنطور که هستندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکار با یگانگی و یکپارچگیتوهمات و شناخت حقیقتعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا تکامل و تغییرات ژنتیترکیب حیوان و انساناگر نیروی مغناطیس نباشد حس و ادراک قسمت چهارمنقش داروهاي مختلف معروف از کجا آمده ام و به کجا میداروی ضد تشنج با قابليت تقطار پیشرفتنشانه های پروردگار در جهبیماری ای شبیه آلزایمر و روشی جدید در درمان نابینو هر کس تقوای خدا پیشه کنبرای زندگی سالم، یافتن تماست مالی با هوش انسانیسیستم تعادلی بدنکشف ارتباط جدیدی از ارتبتکامل فردی یا اجتماعیغیرقابل دیدن کردن مادهآب زندگی است قسمت دومتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستمنقشه های مغزی جدید با جزیاز تکینگی تا مغز از مغز تدر کمتر از چند ماه سوش جدلزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دراه های جدید برای قضاوت رویرایش DNA جنین انسان، بربرخی سلولهای عصبی در تلامدل های ریز مغز مینی برینسازگاری با محیط بین اجزاگیرنده باید سازگار با پیتکامل ساختار رگهای مغزی آشنا پنداریجلو رفتن یا عقبگردابزار بقا از نخستین همانخفاش با شیوع همه گیری جدینهایت در بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیرشد در سختی استواکسن کرونا ساخته شده توبسیاری از بیماری های جدیمراحل ارتقای پله پله کیهسردرد و علتهای آنپمبرولیزوماب در بیماری چتاثیر نگاه انسان بر رفتاالکترودهای کاشتنیجهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از خوش قلبی و مهربانینوروپلاستیسیتی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز درک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی زندگی در سیاهچالهورزش هوازی ، بهترین تمریتفاوت ایستایی و تکاپومشکلات روانپزشکی در عقب شواهدی از دنیسوان(شبه نئپیوند سر، یکی از راه حلهاتاثیر گیاه خواری بر رشد وامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهانی که از یک منبع، تغذیمعجزه ی علمابعاد بالاتردفاع از پیامبرچگونه آن شکری که می خوریماستفاده از هوش مصنوعی در درد باسن و پا به دلیل کاههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزاوسکا درمان گوشریاری خدا نزدیک استتمدن پیشرفته ی پیشینیانشبیه سازی سیستم های کوانپروتئین های ساده ی ابتداتاثیر درجه حرارت بر مغزانسان ها می توانند میدان جدایی خطای حسی استمغز انسان ایا طبیعتا تمااخلاق پایه تکامل و فرهنگدو سوی واقعیتفیزیک مولکولها و ذرات در نگاهی بر توانایی اجزاي باصول توسعه ی یک ذهن کاملذره ی معین یا ابری از الکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری در کجاست؟(قزبان، نشان دهنده ی سخنگو کمردردتو کز محنت دیگران بی غمیضررهای مصرف شکر و قند بر آنچه حس می کنیم، نتیجه ی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فحقیقت غیر فیزیکیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوارتقا یا بازگشت به قبل ازدانش بی نهایتفرد موفقچت جی پی تیبه قفس های سیاهت ننازرهبر حقیقیهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحث درباره پیدایش و منشا میوتونیک دیستروفیسلول های بدن تو پیر نیستنکودکان میتوانند ناقل بی تولید سلولهای جنسی از سلعلم و ادراک فقط مشاهده ی آیا هوش ارثی دریافتی از پتاریخ همه چیز را ثبت کردهاینکه به خاطرخودت زندگی حرکت چرخشی و دائمی کیهاننقش نظام غذایی در تکامل مارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی فامپیریدین یا نورلقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا بیماری های تخریبی مغبوزون هیگز چیستروزه داری متناوب، مغز را هاوکينگ پیش از مرگش رسالبخش بزرگی حس و ادراک ما اما به جهان های متفاوت خودسوپاپ ها یا ترانزیستورهاکاربرد روباتهای ريزنانوتوپیراماتعید نوروز مبارکآیا جنین انسان، هوشمندی ترازودوناگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت نوزدهمنقش درختان در تکاملاز کسی که یک کتاب خوانده داروی ضد تشنج توپیراماتلمس کوانتومینظام مثبت زندگیبیماری ای شبیه ام اس مولتروشی جدید در درمان سکته موفور و فراوانیبرخی ملاحظات در تشنج های ماشین دانشسیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف جمجمه ای درکوه ایرهوتکامل مادی تا ابزار هوشمغرور و علمآب زندگی است قسمت سومتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهمنقص در تشخیص هیجانات عاماز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهمقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهبابیان حقیقتراه پیروزی در زندگی چیستواقعیت فیزیکی، تابعی از برخی سيناپسها طی تکامل و مدیون خود ناموجودستم با شعار قانون بدترین گالکانزوماب، دارویی جدیتکامل شناخت انسان با کشفآغاز فصل سرما و دوباره تکجلوتر را دیدنابزار بقا از نخستین همانخلا، حقیقی نیستنهادینه سازی فرهنگ اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دز گهواره تا گورواکسن ایرانی کرونا تولیدبشکه ای که ته نداره پر نممرز مرگ و زندگی کجاستسردرد تنشنپنج اکتشاف شگفت آور در موتاثیر ویتامین دی بر بیماالگو و عادت را بشکن و در اجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از خوشبختی دور از رنج های منوروز یا روز پایانیاز تکامل تا مغز از مغز تا درک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست قسمت زندگی زمینی امروز بیش از ورزش و میگرنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمشاهده گر جدای از شیء مشاشیشه ی بازالتی و سیلیکونپیوندی که فراتر از امکانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانفجار و توقف تکاملی نشاجهانی در ذهنمعجزه ی علم در کنترل کروناتفاق و تصادفاتوبان اطلاعات و پلِ بیندفاع در برابر تغییر ساختچگونه انتظارات بر ادراک استفاده از انرژی خلادردهای سال گذشته فراموش هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان مشترک ژنتیکی موجوداژن همه چیز نیستتمدن بشری و مغز اخلاقیشبکه های مصنوعی مغز به درپروتز چشمتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان یک کتابخانه استجریان انرژی در سیستم های مغز انسان برای ایجاد تمداختلال خواب فرد را مستعد دولت یا گروهکفیزیک و هوشیارینگاهت را بلند کناصول سلامت کمرذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع خواب و رویازبان، وسیله شناسایی محیطکمردرد ناشی از تنگی کاناتو پیچیده ترین تکنولوژی ضررهای شکر بر سلامت مغزآنها نمیخواهند دیگران راتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغحقیقت غیر قابل شناختمغز بزرگترین مصرف کننده ارتوکين تراپی روشی جديد دانشمندان موفق به بازگردفرد حساس از نظر عاطفی و بنتایج نادانی و جهلبه مغز خزندگان خودت اجازروی و منیزیم در تقویت استهوش عاطفی در زنان بیشتر ابحثي درباره هوش و تفاوتهمیگرن و پروتئین مرتبط با سلول عصبی شاهکار انطباق کودکان خود را مشابه خود تتولترودینعلم و روحآیا هوش سریعی که بدون احستازه های اسکیزوفرنی(جنواینکه خانواده ات سالم باحس چشایی و بویایینقش نظریه تکامل در شناساارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی لیراگلوتیدقانون گذاری و تکاملچرا حیوانات سخن نمی گوینبوزون هیگز جهان را از متلروزه داری و بیمار ی ام اس هدف یکسان و مسیرهای مختلبخش بزرگتر کیهان ناشناختما با کمک مغز خود مختاريمسوخت هیدروژنی پاککاربرد روباتهای ريز، در توانایی مغز و دیگر اجزای عامل کلیدی در کنترل کارآآیا جهان ذهن و افکار ما متراشه ی بیولوژِیکاگر نعمت فراموشی نبود بسحس و ادراک قسمت هفتمنقش ذهن و شناخت در حوادث از آغاز خلقت تا نگاه انسادارویی خلط آورلوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اسپینال ماسکولار ريتوکسيمب در درمان ام اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشبرخی مرزهای اخلاق و علوم مبانی ذهنی سیاه و سفیدسکوت و نیستیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتکامل مداومغربال در زندگیآب، زندگی است(قسمت پنجم)تصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهمنقطه بی بازگشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنمقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا ببیست تمرین ساده برای جلوراه انسان شدن، راه رفتن وواقعیت چند سویهبرداشت مغز ما از گذر زمانمدیریت اینترنت بر جنگستم، بی پاسخ نیستگام کوچک ولی تاثیرگذارتکامل، نتیجه ی برنامه ریآغاز مبهم آفرینشجمجمه انسان های اولیهابزار بقا از نخستین همانخلا، خالی نیستچهار میلیارد سال تکامل باز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دزمین در برابر عظمت کیهانواکسن اسپایکوژنبشریت از یک پدر و مادر نیمرز بین انسان و حیوان کجاسردرد سکه ایپول و شادیتاثیر ویروس کرونا بر مغز الگوی بنیادین و هوشیاریجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خانه ی تاریکنوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست قسمت زندگی زودگذرورزش بهترین درمان بیش فعتفاوتهای جنسیتی راهی برامشاهده آینده از روی مشاهشکل های متفاوت پروتئین هپیوستگی همه ی اجزای جهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانقراض را انتخاب نکنیدجهان، تصادفی نیستمعجزه در هر لحظه زندگیمعرفت و شناختاتوسوکسیمایددقیق ترین تصاویر از مغز اچگونه به سطح بالایی از هواستفاده از سلول های بنیادردی که سالهاست درمان نشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان چهار حرفی حیات زمینژن همه چیز نیستتمدن زیر آبشبکیه های مصنوعیپروتز عصبی برای تکلمتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان باشجریان انرژی در سیستم های مغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و دوچرخه سواری ورزشی سبک و فیزیکدانان ماشینی برای تچالش هوشیاری و اینکه چرا اضطراب و ترسذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنتظر نمان چیزی نور را بهسفر فقط مادی نیستکمردرد و علل آنتو آرامش و صلحیطلوع و حقیقتآنان که در قله اند هرگز ختاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیحقایق ممکن و غیر ممکنمغز حریص برای خون، کلید تارتباط میکروب روده و پاردانشمندان نورون مصنوعی سفردا را نمیدانیمنجات در راستگوییبه نقاش بنگررویا و واقعیتهوشمندی کیهانبحثی جالب درباره محدودیتمیگرن سردردی ژنتیکی که بسلولهای ایمنی القا کنندهکودکان را برای راه آماده تومورها و التهاب مغزی عاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآیا هشیاری کوانتومی وجودتازه های بیماری پارکینسواینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک (قسمت اول )نقش هورمون های تیروئید دارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی تشنجی دربارداریقانون جنگلچرا حجم مغز گونه انسان دربی نهایت در میان مرزهاروزه داری سلول های بنیادهدف یکسان، در مسیرهای متبخش دیگری در وجود انسان هما بخشی از این جهان مرتبطسودمندی موجودات ابزی بر کتاب گران و پرهزینه شد ولتوازن مهمتر از فعالیت زیعادت همیشه خوب نیستآیا جهش های ژنتیکی، ویروتربیت کودکان وظیفه ای مهاگر با مطالعه فیزیک کوانحس و ادراک قسمت هفدهمنقش روی و منیزیم در سلامتاز انفجار بزرگ تا انفجار داستانها و مفاهیمی اشتبالوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری اضطراب عمومیریه زغالیوقتی فهمیدی خطا کردی برگبرخی نکات از گاید لاین پرمباحث مهم حس و ادراکسکوت، پر از صداکشتن عقیده ممکن نیستتکامل چشممقالاتآتش منبع انرژیتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سومنمیتوان با بیرون انداختناز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویمقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود دبیش از نیمی از موارد انتقراه بی شکستواقعیت چیستبررسي علل احتمالي تغيير مداخله ی زیانبار انسانستون فقرات انسان دو پا جلگامی در درمان بیماریهای تکثیر سلول در برابر توقف إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجنبه های موجی واقعیتابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از مطالب همایش مچهار ساعت پس از کشتار خوکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتزمین زیر خلیج فارس تمدنی واکسن اسپایکوژن ضد کرونابعد پنجممرز جدید جستجو و اکتشاف، سردرد عروقی میگرنپول و عقیدهتاثیر ژنها بر اختلالات خالگوبرداری از طبیعتجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از خانواده پایدارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زندگی سلول در بدن، جدای اورزش در کمر دردتقلید مرحله ای نسبتا پیشمطالبه ی حق خودشکل پنجم مادهپیام های ناشناخته بر مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وانواع سکته های مغزیجهش های ژنتیکی مفید در ساانگشت ماشه ایجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز فکر میکند مرگ برای دیاتصال مغز و کامپیوتردل به دریا بزنچگونه باغبانی باعث کاهش استفاده از سلول های بنیادرس گرفتن از شکست هاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان نیاز تکاملی استژن هوش و ساختارهای حیاتی تمدنی قدیمی در شمال خلیج شباهت مغز و کیهانپرورش مغز مینیاتوری انساتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان جدید از چه زمانی پاجریان انرژی در سیستم های مغز انسان برای شادمانی طاختلال در شناسایی حروف و دورترین نقطه ی قابل مشاهفاجعه ی جهل مقدسچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاع رسانی اینترنتیذرات کوانتومی زیر اتمی قهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنحنی که ارتباط بین معرفسفر نامه سفر به بم و جنوب کمردرد با پوشیدن کفش مناتو افق رویداد جهان هستیطلای سیاهآنزیم تولید انرژی در سلوتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شحل مشکلمغز در تنهایی آسیب میبینارتباط ماده و انرژیدانشمندان یک فرضیه رادیکفرزندان زمان خودنخاع ما تا پایین ستون فقربه نقاش بنگررویا و کابوسهوشیاری و وجودبحثی در مورد نقش ویتامين میگرن شدید قابل درمان اسسلولهای بنیادی مصنوعی درکوری گذرای ناشی از موبایتومورهای نخاعیعلم به ما کمک میکند تا موآیا واکنش های یاد گرفته وتبدیل پلاستیک به کربن و سایندرالحس و ادراک (قسمت دوم )نقش هورمون زنانه استروژنارزش خود را چگونه میشناسداروی جدید ALSقانون جنگلچرا خشونت و تعصببی ذهن و بی روحروزهای بد باقی نمیماندهدف از تکامل مغزبخشیدن دیگران یعنی آرامشما تحت کنترل ژنها هستیم یسی و سه پل اصفهانکتاب زیست شناسی باورتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعادت کن خوب حرف بزنیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجترجمه ای ابتدایی از اسرااگر تلاش انسان امروز براحس و ادراک قسمت هجدهمنقش روزه داری در سالم و جاز بحث های کنونی در ویروسدخالت در ساختار ژنهالوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیبیماری بیش فعالیریواستیگمینوقتی پر از گل شدی خودت را برخی نرمش ها برای زانومجموعه های پر سلولی بدن مسکته مغزیگل خاردار، زیباستتکامل و ارتقای نگاه تا عمتاثیر ویتامین دی بر بیماآثار باستانی تمدن های قدتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل ملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستبیشتر کمردردها نیازی به رابطه تشنج و اوتیسمواقعیت چیستبررسی و اپروچ جدید بر بیممدارک ژنتیکی چگونه انسانستارگانی قبل از آغاز کیهگامی در درمان بیماریهای تأثیر نگاه انسان بر رفتاافت فشار خون ناگهانی در وجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانخلاصه ای از درمان های جدینوآوری ای شگفت انگیز داناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسزمان چیستواکسن دیگر کرونا ساخته شبعد از کرونامزایای شکلات تلخ برای سلسرطان کمیت گراییتاثیر کلام در آیات کلام بالتهاب شریان تمپورالجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از خار و گلنیکولا تسلااز تکامل تا مغز، از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زندگی، مدیریت انرژیوزن حقیقی معرفت و شناختتقلید از روی طبیعتمطالبی در مورد تشنجشکست حتمیپیدایش زبانتاثیر گیاه خواری بر رشد وانگشت نگاری مغز نشان میدجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز قلباثر مضر مصرف طولانی مدت ردلایلی که نشان میدهد ما بچگونه تکامل مغزهای کنونیاستفاده از سلول های بنیادست کردن در گوشهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و کلمه حتی برای کسانژن یا نقشه توسعه مغز و نقتمرکز و مدیتیشنشباهت مغز با کیهان مادیپرتوهای صادر شده از سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکانسان خطرناکترین موجودجستجوی متن و تصویر به صورمغز انسان رو به کوچک تر شاختلالات مخچهديدن با چشم بسته در خواب فاصله ها در مکانیک کوانتچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعات حسی ما از جهان، چرفتار مانند بردههوش احساسیباهوش ترین و با کیفیت تریمنشأ اطلاعات و آموخته ها سفر به مریخ در 39 روزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتو انسانی و انسان، شایستطوفان فقر و گرسنگی و بی سآینه در اینهتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدحلقه های اسرارآمیزمغز را از روی امواج بشناسارتباط متقابل با همه ی حیدانشمندان ژنی از مغز انسفرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریبه نادیدنی ایمان بیاوررویا و خبر از آیندههوشیاری و افسردگیبحثی در مورد نقش کلسیم و میدان مغناطيسي زمین بشر سلام تا روشناییکی غایب شدی تا نیازمند دلتومورهای ستون فقراتعلم بدون توقفآیا یک، وجود داردتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت 67نقش ویتامین K در ترمیم اساز فرد ایستا و متعصب بگذرداروی جدید s3 در درمان ام قانونمندی و محدودیت عالمچرا در مغز انسان، فرورفتبی شرمیروزهای سختهدف از خلقت رسیدن به ابزابخشش، عقلانی یا غیر عاقلمانند آب باشسیلی محکم محیط زیست بر انکتاب طبیعت در قالب هندسهتوسعه برخی شغل ها با هوش عادت کردن به نعمتآیا خداباوری محصول تکاملترس و آرمان هااگر خواهان پیروزی هستیحس و ادراک قسمت هشتمنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر مانهای کمر دردلیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی ریسمانبیماری تی تی پیریاضیات یک حس جدید استوقتی تو از یاد گرفتن باز برخی نرمش های گردنمحل درک احساسات روحانیسال سیزده ماههگل زندگیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتصفحه اصلیآرامش و دانشتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششمنمایش تک نفرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر ملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمبا هوش مصنوعی خودکار روبرادیوی مغز و تنظیم فرکانواقعیت های متفاوتبررسی ژنها در تشخیص بیمامروری بر تشنج و درمان هایسخن و سکوتگاهی لازم است برای فهم و تئوری تکامل امروز در درمافت هوشیاری به دنبال کاهجنسیت و تفاوت های بیناییابزار بقا از نخستین همانخم شدن فضا-زماننوار مغز مشاهده ی غیر مستاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احزمان و مکان، ابعاد کیهان واکسن دیگری ضد کرونا از دبعد از کرونامسمومیت دانش آموزان بی گسرعت فکر کردن چگونه استتاثیر کپسول نوروهرب بر نامواجی که به وسیله ی ماشیجهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از خارق العاده و استثنایی بنیاز به آموزش مجازی دیجیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زونیسومایدوزوز گوشتقلید از طبیعتمطالعه ای بیان میکند اهدشگفت نیست من عاشق تو باشمپیر شدن حتمی نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وانتقال ماده و انرژیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاثرات فشار روحی شدیددنیای شگفت انگیز کوانتومچگونه جمعیت های بزرگ شکل استفاده از سلول های بنیادست آسمانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزبان و بیان نتیجه ساختماژن ضد آلزایمرتمرکز بر هدفشباهت کیهان و مغزپرسش و چستجو همیشه باقی اانسان عامل توقف رشد مغزجستجوی هوشیاری در مغز مامغز انسان رو به کوچکتر شداختلالات حرکتی در انساندی متیل فومارات(زادیوا)(فاصله ی همیشگی تصویر سازچالش هوشیاری و اینکه چرا اطلاعاتی عمومی در مورد مرفتار وابسته به شکلهوش احساسیباور و کیهان شناسیمنشاء کوانتومی هوشیاری اسفر تجهیزات ناسا به مریخ کنگره بین المللی سردرد دتو با همه چیز در پیوندیطوفان زیباییآیندهتاثیر رو ح و روان بر جسمايا اراده آزاد توهم است یحمله ویروس کرونا به مغزمغز زنان جوانتر از مغز مرارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانشمندان پاسخ کوانتومی فساد اقتصادی سیتماتیک درنخستین تصویر از سیاهچالهبه هلال بنگررویا بخشی حقیقی از زندگی هوشیاری کوانتومیبحثی در مورد حقیقت فضا و میدان های مغناطیسی قابل سلسله مباحث هوش مصنوعیکیهان خود را طراحی میکندتوهم فضای خالیعلم در حال توسعهآیا کیهان می تواند یک شبیتبدیل سلولهای محافط به سایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت 74نقش ژنتیک در درمان اختلااز مخالفت بشنوداروی جدید میاستنی گراویقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا ذرات بنیادی معمولاً بی عدالتی در توزیع واکسن روش مقابله مغز با محدودیهر چیز با هر چیز دیگر در تبدون پیر فلکماه رجبسینوریپا داروی ترکیبی ضدکتاب، سفری به تاریختوصیه های سازمان بهداشت عادت دادن مغز بر تفکرآیا دلفین ها می تواند از تسلیم شدن از نورون شروع ماپی ژنتیکحس و ادراک قسمت پنجمنقش رژیم غذایی در رشد و ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر محل کار ارزش خودت را بلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمبیماری دویکریسدیپلام تنها داروی تایویتنام نوعی کرونا ویروس برخی یونها و مولکول های ممحل درک احساسات روحانی دسانسور از روی قصد بسیاری گلوله ی ساچمه ایتکامل ابزار هوش ، راه پر سوالات پزشکیآرامش و سکونتعذیه ی ذهنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهمچند نرمش مفید برای کمردراز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی ببا تعمق در اسرار ابدیت و راز تغییرواقعیت و مجازبررسی بیماری التهابی رودمرکز هوشیاری، روح یا بدن سخن پاک و ثابتگاهی مغز بزرگ چالش استتئوری تکامل در پیشگیری و افتخار انسانجهل مقدسابزار بقا از نخستین همانخونریزی مغز در سندرم کوونوار مغز ترجمه رخدادهای از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایزمان و صبرواکسن سرطانبعد از کرونا دلخوشی بیهومسمومیت دانش آموزان، قماسعی کن به حدی محدود نشویپوست ساعتی مستقل از مغز دتاثیر کپسول نوروهرب بر تامیوتروفیک لترال اسکلروجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از خبر مهم تلسکوپ هابلچیز جدید را بپذیراز تکامل تا مغز، از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت زونا به وسیله ویروس ابله یک پیام منفرد نورون مغزی تقویت استخوان در گرو تغذمعماری، هندسه ی قابل مشاشگفت انگیز بودن کیهانپیشینیان انسان از هفت می