دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سردرد عروقی میگرن

سردرد عروقی میگرن

سردرد ضربانی، همراه با برخی علایم مانند تهوع و استفراغ و حساسیت به نور و صدا و بو

ممکن است علایمی مانند ضعف یکطرفه ی بدن و یا علایم بینایی مثبت مانندscintillating scotoma یا منفی و سرگیجه قبل از سردرد میگرنی وجود داشته باشد(اورا)

Migraine Center of Excellence | Medscape

دیگر علایم همراه مانند سندرم هورنر شامل افتادن پلک و یا مردمک آدی(واکنش ضعیف به نور و یا عدم تطابق رفلکس نگاه به نزدیک و نور)

درمان دارویی :

در فاز حاد از آگونیست های گیرنده(5-hydroxytryptamine1, or 5-HT1) تریپتان ها و یا ارگوت ها و یاCalcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor antagonists (ie, rimegepant, ubrogepant)

در درمان پیشگیری از بتا بلوکرها، مهار کننده های کانال کلسیم، آگونیست های CGRP، ضد افسردگی های تری سیلکیلک، ....استفاده میشود.

تغییر سبک زندگی، ورزش رژیم غذایی ضد التهابی و دور یاز استرس میتواند به درمانکمک کند.

Almost Half of Patients With Migraine Reluctant to Seek Care

https://emedicine.medscape.com/article/1142556-overview


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
زبان ریشه هایی شناختی اسبرخی بیماری های خاص که بدوزن حقیقی معرفت و شناختپلاسمای غالبشانس یا تلاشتوضیحی ساده در مورد هوش متری فلوپرازینآسانی موفقیتنقش انتخاب از طرف محیط، ناپی ژنتیکمقاومت به عوارض فشار خون حقایق ممکن و غیر ممکنداروی ضد چاقیاز انفجار بزرگ تا انفجار نتایج نادانی و جهلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمجموعه های پر سلولی بدن مرویای شفافبوزون هیگز چیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چبزرگ فکر کنپیوند سر، یکی از راه حلهاشباهت زیاد بین سلول هاي عتکامل ابزار هوش ، راه پر افزایش قدرت ادراکات و حستشنج چیستنقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانچرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز حد و مرزها توهم ذهن ماستدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت سوممداخله ی زیانبار انسانروش هایی ساده برای کاهش ابیماری آلزایمر، استیل کوکلوزاپین داروی ضد جنونسندرم کووید طولانیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعپختگی پس از چهل سالگي به مرگ انتقال است یا نابود شتأثیر شیرینی های حاوی لوامیوتروفیک لترال اسکلروتظاهری از ماده است که بیدنمایش تک نفرهابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و هشتدرمان های جدید در بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تریسدیپلام تنها داروی تایهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبیهوشی در بیماران دچار اکندر در بیماریهای التهابسیگار عامل افزایش مرگ ومتقویت سیستم ایمنیظهور امواج مغزی در مغز مصآلودگی هوا و ویروس کرونامشکل از کجاستتاثیر ژنها بر اختلالات خانگشت ماشه ایفیروز نادریتغذیه بر ژنها تاثیر داردخدایا جز تو که را دارمنهادینه سازی فرهنگ اختلاابزارهای پیشرفته ارتباط همه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحس و ادراک قسمت پنجاه و سدرمان دارویی سرطان رحم باز تکامل تا مغز، از مغز ترابطه تشنج و اوتیسمهزینه ای که برای اندیشیدباهوش ترین و با کیفیت تریکیست هیداتید مغزسکوت، پر از صداتمدن زیر آبعلائم عصبی آلزایمر، با اآیندهمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملفراموشی همیشه هم بد نیستجهان موازی و حجاب هادنیا، هیچ استنور از عمق تاریکیاثرات مفید روزه داریهمانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و ششدرک کنیم ما همه یکی هستیماسکار، لگوی هوشمندزمان چیستویتامین کابحث درباره پیدایش و منشا کتاب زیست شناسی باورسازگاری با محیط بین اجزاتو یک جهان در مغز خودت هسعدم درکآیا یک، وجود داردمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و فضای قلب منبع نبوغ استجهان پر از چیزهای اسرار آديدن با چشم بسته در خواب چیزی شبیه نور تو نیستاختلالات صحبت کردن در انهورمون شیرساز یا پرولاکتمهربانی، شرط موفقیتخواب عامل دسته بندی و حفطدرد و درساصل بازخوردزندگی زمینی امروز بیش از واقعیت و انعکاسبخش بزرگی حس و ادراک ما اگل خاردار، زیباستسردرد میگرن در کودکانتولید مولکول جدید توسط هسوالات پزشکیآیا خداباوری محصول تکاملمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاقانون جنگلجوانان وطندانشمندان نورون مصنوعی سچگونه حافظه را قویتر کنیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل ذهن تو همیشه به چیزی اعتقاعتماد به خودزاویه نگاه ها یکسان نیستواکسن دیگری ضد کرونا از دبرای خودآگاه بودن تو بایگالکانزوماب، دارویی جدیشناخت درون، شناخت بیرون؛توهم وجودتاریکی خواهد ترسیدآتاکسی فریدریشچقدر به چشم اعتماد کنیمایران بزرگلووفلوکساسینجریان انرژی در سیستم های داروی لیراگلوتیدچالش هوشیاری و اینکه چرا از فرد ایستا و متعصب بگذرهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشرمز پیشرفت تواضع است نه طبه نادیدنی ایمان بیاورزبان شناسی مدرن در سطح سلبرخی توجهات در ببمار پاروزوز گوشپمبرولیزوماب در بیماری چشاهکار قرنتیوتیکسن داروی ضد جنونتری فلوپرازینآشنا پندارینقش اتصالات بین سلولهای ابتدا سخت ترین استمقایسه رقابت و همکاریحل مشکلداروی ضد تشنج با قابليت تاز بار خود بکاه تا پرواز نجات در راستگوییهوش مصنوعی درمانگر کامپیمجرم، گاهی قربانی استروان سالمبوزون هیگز جهان را از متلسلول های مغزی عامل پارکیبزرگ شدن مغز محدود به دورپیوندهای پیچیده با تغییرشجاعت و ترستکامل تکنولوژیافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز حریص نباشدر هم تنیدگی کوانتومی و داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت ششممدارک ژنتیکی چگونه انسانروش جدید تولید برقبیماری الزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فسندرم گیلن باره به دنبال تفکر خلا ق در برابر توهم ضایعات در عصب زیر زبانیپدیده خاموش روشن در پارکمرگ تصادفیتئوری تکامل امروز در درمامید نیکو داشته باش تا آنتعویض دارو در تشنجچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقای موجود زنده از نسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و دومدرمان های جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجوهیچ کس حقیقت را درون مغز بیوگرافیکندر علیه سرطانسیاهچاله هاتلقین اطلاعات و حافظهظرف باید پر شود چه با چرک آلودگی هوا و پارکینسونمشکلات نخاعیتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت نگاری مغز نشان میدفیزیک مولکولها و ذرات در ثبت و دستکار ی حافظهخسته نباشی باباچهار میلیارد سال تکامل بابزارهای بقا از نخستین ههمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت پنجاه و شدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکامل تا مغز، از مغز ترادیوی مغز و تنظیم فرکانهزینه سنگین انسان در ازاباور و کیهان شناسیکیست کلوئید بطن سومسکته مغزیتمدنی قدیمی در شمال خلیج علت خواب آلودگی بعد از خوآینده ی انسان در فراتر ازمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان فراموشی و مسیر روحانیجهان ما میتواند به اندازدندان ها را مسواک بزنید تنور دروناثرات مضر ماری جواناهمجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک سی و هفتمدرک احساسات و تفکرات دیگاساس انسان اندیشه و باور زمان و مکان، ابعاد کیهان ویتامین کا و استخوانبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب طبیعت در قالب هندسهستم با شعار قانون بدترین تو کجای جهانیعدالت برای من یا برای همهآیا کیهان می تواند یک شبیمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سقفس ذهنجهان پر از چیزهای جادویی دی متیل فومارات(زادیوا)(نکاتی در مورد تشنجاختلالات عضلانی ژنتیکهوش فوق العاده، هر فرد اسموفقیت هوش مصنوعی در امتخودآگاهی و هوشیاريدرد باسن و پا به دلیل کاهاصل در هم تنیدگی و جهانی زندگی زودگذرواقعیت تقویت شدهبخش بزرگتر کیهان ناشناختگل درون گلدانسردرد میگرنی در کودکانتولید مثل اولین ربات های پیامهای کاربرانآیا دلفین ها می تواند از مغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه قانونمندی و محدودیت عالمجوانان وطندانشمندان یک فرضیه رادیکنگاه من، نگاه تو و یا حقیارتباط پیوسته ی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلاذهن خود را مشغول هماهنگیاعتماد بی موردزاوسکا درمان گوشرواکسن سرطانبرای رشد، باید از مسیر خطگام کوچک ولی تاثیرگذارشناسایی تاریخچه ی تکاملیتوهم بی خداییتاریخ همه چیز را ثبت کردهآتاکسی مخچه ای خودایمننقش قهوه در سلامتیایرادهای موجود در خلقت بلوب فرونتال یا پیشانی مغجستجوی متن و تصویر به صورداروی تشنجی دربارداریچالش هوشیاری و اینکه چرا از مخالفت بشنوهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبرمز بقای جهش ژنتیکیبه هلال بنگرماپروتیلینرمز جهانبه کدامین گناه کشته شدندزبان شناسی نوین نیازمند برخی توصیه ها برای واکسیوسواس، بیماری استپنج اکتشاف شگفت آور در موشاهکار شش گوشتیک و اختلال حرکتیترک امروزآشنا پندارینقش تیروئید در تکامل مغزابتدایی که در ذهن دانشمنمقابله ی منطقی با اعتراضحلقه های اسرارآمیزداروی ضد تشنج با قابليت تاز بحث های کنونی در ویروسنخاع ما تا پایین ستون فقرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمحل درک احساسات روحانیروبات ها قول میدهندبی نهایت در میان مرزهایاری خدا نزدیک استسلول های بنیادیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی پیوندی که فراتر از امکانشرکت نورالینک ویدیویی ازتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش سرعت پیشرفت علوم تشنج عدم توازن بین نورون نقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز حرکات چشم، ترجمه کننده ی در هر سوراخی سر نکناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی بیشتر در زنانمروری بر تشنج و درمان هایروش صحبت کردن در حال تکامبیماری ای شبیه آلزایمر و کلام و زبان، گنجینه ای بسسندرم پیریفورمیستفاوت مغز انسان و میمون هضرورت زدودن افکارپروژه ی ژنوم انسانیمرگی وجود نداردتئوری تکامل در پیشگیری و امید نجاتتعامل انسان و هوش مصنوعیچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهل و سومدرمان های رایج ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتهیچ اندر هیچبیوگرافیکوچ از محیط نامناسبسیاهچاله های فضایی منابعتلاش ها برای کشف منابع جدعقل مجادله گرآلزایمرمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر کپسول نوروهرب بر نانتقال ماده و انرژیفیزیک هوشیاریثبت امواج الکتریکی در عصخطا در محاسبات چیزی کاملچهار ساعت پس از کشتار خوکابزارهای بقا ازنخستین همهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و چهدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تراز تغییرهزاران سال چشم های بینا وباید از انسان ترسیدکپسول ژری لاکتسال سیزده ماههتمرکز و مدیتیشنعماد الدین نسیمی قربانی آینده ی علم و فیزیک در60 ثمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استفراموشی آرمانجهان مادی، تجلی فضا در ذهده روش موفقیتنوروفیبروماتوزاجزای پر سلولی بدن انسان همراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت پنجاه و درک تصویر و زبان های مخلتاستفاده از مغز، وزن را کمزمان و گذر آن سریع استویتامین کا در سبزیجاتبحثی جالب درباره محدودیتکتاب، سفری به تاریخستم، بی پاسخ نیستتو کز محنت دیگران بی غمیعسل طبیعی موثر در کنترل بآیا گذشته، امروز وآینده مغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فقفس را بشکنجهان دارای برنامهدین اجباریچگونه مولکول های دی ان ایاختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی می تواند بر احموفقیت در تفکر استخودآگاهی و هوشیاريدرد زانو همیشه نیاز به جراصل علت و تاثیرزندگی سلول در بدن، جدای اواقعیت خلا و وجود و درک مبخش دیگری در وجود انسان هگل زندگیسردرد و علتهای آنتولید یا دریافت علمسایتهای دیگرآیا دلفین ها میتوانند بامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستقارچ بی مغز در خدمت موجودجواب دانشمند سوال کننده دانشمندان ژنی از مغز انسنگاه مادی غیر علمی استارتباط انسانی، محدود به هوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتذهن سالماعتیاد و تلاش های درمانی زبان فرایند تکاملی برای واکسن سرطانبرای زندگی سالم، یافتن تگامی در درمان بیماریهای شناسایی سلول های ایمنی اتوهم تنهاییتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتش منبع انرژینقش مهاجرت در توسعه نسل اایستادن در برابر آزادی بلوتیراستامجستجوی هوشیاری در مغز ماداروی جدید ALSچالش هوشیاری و اینکه چرا از نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی ماجرای جهل مقدسرمز جهان خاصیت فراکتالبه امید روزهای بهترزبان، نشان دهنده ی سخنگو برخی درمان های Spinal Muscular Atیک پیام منفرد نورون مغزی پول و شادیشاید گوشی و چشمی، آماده شتیکاگرلور داروی ضد انعقاترکیب آمار و ژنتیکنقش حفاظتی مولکول جدید دابتذال با شعار دینمقابله با کرونا با علم اسحمله ویروس کرونا به مغزداروی ضد تشنج توپیراماتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تمدن بشریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمحل درک احساسات روحانی دروبات های ریز در درمان بیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرژن همه چیز نیستسلول های بنیادی منابع و ابزرگترین خطایی که مردم مپیوستگی همه ی اجزای جهانشربت ضد خلطتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماتشویق خواندن به کودکاننقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانچرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز حرکت چرخشی و دائمی کیهاندر والنتاین کتاب بدید هماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز هوشیاری، روح یا بدن روشهای نو در درمان دیسک ببیماری ای شبیه ام اس مولتکلام، در تحولی شگفت آور بسندرم پیریفورمیستفاوت ها و تمایزها کلید بضرب المثل یونانیپروژه ی ژنوم انسانیمراحل ارتقای پله پله کیهتئوری جدید، ویران کردن گامید جدید بر آسیب نخاعیتعامل انسان با هوش مصنوعچند جهانیابزار بقای موجود زنده از نشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نهمدرمان های علامتی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هیچگاه از فشار و شکست نتربیان ژن های اسکیزوفرنی دکوچک شدن مغز از نئاندرتاسیاهچاله ها، دارای پرتو تلاش های جدید در ALSعقل سالمآملودیپین داروی ضد فشار مشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کپسول نوروهرب بر تانتروپی و هوشیاریفیزیک و هوشیاریجلو رفتن یا عقبگردخطا در محاسبات چیزی کاملنون و القلمابزارهای بقای موجود زندههمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و یکدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکامل تا مغز، از مغز تراست دستی و چپ دستیهستي مادي ای که ما کوچکتربابا زود بیاکامپیوتر سایبورگسانسور از روی قصد بسیاری تمرکز بر هدفعوامل موثر در پیدایش زباآینده با ترس جمع نمیشودمعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشفرایند پیچیده ی خونرسانیجهان مرئی و نامرئیدهن، بزرگترین سرمایهنورون هاي مصنوعی می تواناجزایی ناشناخته در شکل گهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت بیست و پدرک حقیقت نردبان و مسیری استفاده از نظریه ی تکامل زمان و صبرویتامین بی 12 در درمان دردبحثی در مورد نقش ویتامين کتابخانهستون فقرات انسان دو پا جلتو پیچیده ترین تکنولوژی عشق درونی به یگانگی خلقتآیا پیدایش مغز از روی تصامغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغقله سقوطجهان در حال نوسان و چرخشدین، اجباری نیستچگونه میتوان با قانون جنادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی و کشف زبان هایمولکول ضد پیریخودت را از اندیشه هایت حفدردهای سال گذشته فراموش اصل عدم قطعیت از کوانتوم زندگی، مدیریت انرژیوالزارتان داروی ضد فشار بخشیدن دیگران یعنی آرامشگلوله ی ساچمه ایسردرد به دلیل مصرف زیاد متولید پاک و فراوان انرژیآیا دست مصنوعی به زودی قامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالقبل از آغازجواب سنگ اندازیدانشمندان پاسخ کوانتومی نگاه محدود و تک جانبه، مشارتباط از بالا به پایین مهوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج ذهت را روی چیزهای مفید متاعتیاد را به دور بینداززبان متغیرواکسن ضد اعتیادبرخی ملاحظات در تشنج های گامی در درمان بیماریهای شواهدی از نوع جدیدی از حاتوهم جداییتازه های اسکیزوفرنی(جنوآثار باستانی تمدن های قدنقش میدان مغناطیسی زمین اکنون را با همه ی نقص هایلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحفره در مغزداروی جدید s3 در درمان ام چالش کمبود اندام برای پیاز نخستین همانند سازها تاز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای عجیب گالیلهرنگ کردن، حقیقت نیستبه بالا بر ستارگان نگاه کزبان، وسیله شناسایی محیطبرخی روش های تربیتی کودکیک پیشنهاد خوب برای آسان پول و عقیدهشاید درست نباشدتیروفیبان موثر در سکته ی ترکیب حیوان و انساننقش حیاتی تلومر دی ان آ دابداع دی ان ای بزرگترین دملاحظه های اخلاقی دربارهحمایت از طبیعتداروی ضد جنون در درمان تیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنخستین تصویر از سیاهچالههوش مصنوعی، اتفاقات و تحمحدودیت چقدر موثر استروبات کیانبی ذهن و بی روحژن همه چیز نیستسلول های بدن تو پیر نیستنبزرگترین درد از درون است پیام های ناشناخته بر مغز شش مرحله تکامل چشمتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش غذاها در کاهش دردهای ابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز حس متفاوتدر یک فراکتال هر نقطه مرکاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی در زنان بیشتر امرکز حافظه کجاستروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری اسپینال ماسکولار کلرال هیدرات برای خوابانسندرم پس از ضربه به سرتفاوت ها را به رسمیت بشناضررهای مصرف شکر و قند بر پروانه ی آسمانیمرز مرگ و زندگی کجاستتا 20 سال آینده مغز شما به امید درمان کرونا با همانتعداد کلی ذهن ها در جهان چند جهانی و علمابزار بقای موجود زنده از نظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت چهارمدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم هیپرپاراتیروئیدیسمبیان حقیقتکوچکی قلبسیاهچاله و تکینگی ابتدایتلاش های جدید در درمان فرعقلانیت بدون تغییرآموزش نوین زبانمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟فیزیک آگاهیجلوتر را دیدنخطای ادراک کارمانوآوری ای شگفت انگیز دانابزارهای بقای از نخستین همه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و دودرمان سرگیجه بدون دارواز تکامل تا مغز، از مغز ترجزخوانی هایی که امروز بهستی ما پس از شروعی چگال باد و موجکاهش مرگ و میر ناشی از ابسانسور بر بسیاری از حقایتمرکز بر امروزعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا فراموشی حتمی استمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پافرایند تکامل و دشواری هاجهان مشارکتیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجنورون های ردیاب حافظهاحیای بینایی نسبی یک بیمهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرک دیگراناستفاده از هوش مصنوعی در زمان واقعیت است یا توهمویتامین بی هفدهبحثی در مورد نقش کلسیم و کجای مغز مسئول پردازش تجستارگانی قبل از آغاز کیهتو آرامش و صلحیعشق، شلوغ کردن نیستآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیقلب های سادهجهان در حال ایجاد و ارتقادیوار همه اش توهم بودچگونه مغز ما، موسیقی را پاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمولتیپل اسکلروز در زنان خودروهای هیدروژنیدردی که سالهاست درمان نشاصل، روان و نفس استزندان ذهنیواکنش های ناخودآگاه و تقبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگلوئونسردرد تنشنتولید اندام با چاپ سه بعدآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستقبل از انفجار بزرگجوسازی مدرندانشمندان اولین سلول مصننگاه کلی نگرارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زمانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاعداد بینهایت در دنیای مزبان مشترک ژنتیکی موجوداواکسن علیه سرطانبرخی مرزهای اخلاق و علوم گاهی لازم است برای فهم و شواهدی از دنیسوان(شبه نئتوهم جدایی و توهم علمتازه های بیماری پارکینسوآرامش و دانشنقش محیط زندگی و مهاجرت داکوییفلکسلیروپریم داروی ترکیبی ضدحق انتخابداروی جدید لنفوم و لوکمیچالش دیدگاه های سنتی در بچاالش ها در تعیین منبع هواز نخستین همانند سازها تهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی تاریکرنگین کمانبه بالاتر از ماده بیندیشزدودن نقص از هوش مصنوعیبرخی سلولهای عصبی در تلایک آلل ژنتیکی که از نئاندپوست ساعتی مستقل از مغز دشایسته نیست در جیب خود قرتکنولوژی های جدید و حالتآشناپنداری چیستترازودوننقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار هوش در حال ارتقا ازملاحظات بیهوشی قبل از جرحوادث روزگار از جمله ویردارویی خلط آوراز تکنیکی تا مغز از مغز تنخستین روبات های زنده ی جهوش احساسیمحدودیت های حافظه و حافظروح در جهانی دیگر استبی سوادی در قرن 21ژن هوش و ساختارهای حیاتی سلول بنیادی و ای ال اسبسیاری از مجرمان، خودشانپیدایش زبانششمین کنگره بین المللی ستکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقتشخیص آلزایمر سالها قبل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز حس چشایی و بویاییدر کمتر از چند ماه سوش جداز تکینگی تا مغز از مغز تهوشمندی کیهانمرکز حافظه کجاستروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری اضطراب عمومیکم کردن کالری روشی سودمنسندرم جدایی مغزتفاوت های بین زن و مرد فقضررهای شکر بر سلامت مغزپرواز از نیویورک تا لوس آمرز بین انسان و حیوان کجاتا بحر یفعل ما یشاامیدوار باش حتی اگر همه چتعذیه ی ذهنچند روش ساده برای موفقیتابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت نوزدهمدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم ضد التهابیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیداری و خواب کدام بهتر اکوچکترین چیز یک معجزه اسسیاهچاله ی منفرد یا سیاهتلاش های جدید در درمان سرعقیده ی بی عملآمارهای ارائه شده در سطح مشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استفیزیکدانان ماشینی برای تجمجمه انسان های اولیهخطای حسنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزارهای دفاعی و بقای موهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیست و سودرمان سرطان با امواج صوتاز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیو هر کس تقوای خدا پیشه کنباد غرور و سر پر از نخوت وکاهش التهاب ناشی از بیماساهچاله ها تبخیر نمیشودتمساح حد واسط میان مغز کوعواملی که برای ظهور لغت اآیا ممکن است موش کور بی ممغز قلبتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودفرایند حذف برخی اجزای مغجهان معنادو بیماری روانی خود بزرگ نوروپلاستیسیتی چیستاحیای بینایی نسبی یک بیمهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحساسیت روانی متفاوتدرک درست از خود و هوشیاریاستفاده از انرژی خلازمان پلانکویتامین دی گنجینه ای بزربحثی در مورد حقیقت فضا و کرونا چه بر سر مغز می آورسخن نیکو مانند درخت نیکوتو افق رویداد جهان هستیعصب حقوق نورولووآیا امکان بازسازی اندامهمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شقلب و عقلجهان ریز و درشتدیوار، از ابتدا توهم بودچگونه مغز پیش انسان یا همادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمواد کوانتومی جدید، ممکنخورشید مصنوعیدرس گرفتن از شکست هااصلاح خطا با رفتن بر مسیرزونیسومایدواکنش به حس جدیدبدون پیر فلکگمان میکنی جرمی کوچکی در سردرد سکه ایتولید سلولهای جنسی از سلآیا رژیم غذایی گیاهی سلامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی قبرستان ها با بوی شجاعتجامعه ی آسمانیدانشمندان تغییر میدان مغنگاه انسان محدود به ادراارتباط شگفت مغز انسان و فهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی ذره ی معین یا ابری از الکبقا با سازگارترین فرد اسزبان چهار حرفی حیات زمینواکسنی با تاثیر دوگانه ابرخی نکات از گاید لاین پرگاهی مغز بزرگ چالش استشیشه ی بازالتی و سیلیکونتوهم جسمتازه های درمان ام اسآرامش و سکوننقش مرکز تنفس سلولی در بیاکسی توسین و تکامل پیش الیس دگرامفتامین یا ویاسحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی جدید میاستنی گراویلا اکراه فی الدینحقیقت آنطور نیست که به نظداروی جدید آلزایمرنابینایی در نتیجه ی گوشی هوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی خالیرهبر حقیقیبه جای محکوم کردن دیگران سفر فقط مادی نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و یک جهش ممکن است ذهن انسانپوشاندن خود از نورشادی، پاداش انجام وظیفهتکنولوژی و پیشرفتآشتی بهتر استترازودوننقش داروهاي مختلف معروف ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا ابحکمت الهی در پس همه چیزدارویی ضد بیش فعالی سیستاز تکینگی تا مغز و از مغز نرمش های مفید برای درد زاهوش احساسیمخچه فراتر از حفظ تعادلروح رهاییبی شرمیژن یا نقشه توسعه مغز و نقسلول عصبی شاهکار انطباق بسیاری از بیماری های جدیپیر شدن حتمی نیستصبور باشتکامل داروینی هنوز در حااقیانوس نادانیتشخیص ایدزنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت اول )در آرزوهایت مداومت داشتهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و وجودمرکز خنده در کجای مغز استروشی جدید در درمان قطع نخبیماری بیش فعالیکمالگرایی دشمن پیشرفتسندرم دزدی ساب کلاوینتفاوت های تکاملی در مغز وضعیف و قویپروتئین های ساده ی ابتدامرز جدید جستجو و اکتشاف، تاول کف پا و حقیقتامیدواریALS نگاهی کامل بر بیماری وتغییرچندین ماده غذایی که ماننابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفتمدرمان پوکی استخواناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهاوکينگ پیش از مرگش رسالبیست تمرین ساده برای جلوکووید نوزده و خطر بیماری سیاهچاله ی تولید کنندهتلاش های جدید شرکت نورالعلم و ادراک فقط مشاهده ی آن چیزی که ما جریان زمان مشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندفال نیکوجنین مصنوعیخطر آلودگی هوانوار مغز ترجمه رخدادهای ابعاد و نیازهای تکاملیهمه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت بیستمدرمانهای بیماری پارکینساز تکامل تا مغز، از مغز ترحم مصنوعیوفور و فراوانیبار مغز بر دو استخوانکاهش حافظه هرچند فرایندیسایه ی هوشیاریتنفس هوازی و میتوکندریعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا ما کالا هستیممغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزفراتر از دیوارهای باورجهان هوشمنددو بار در هفته ماهی مصرف نوروز یا روز پایانیاحساس گذر سریعتر زمانهندسه ی رایج کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قخفاش با شیوع همه گیری جدیدرک عمیق در حیواناتاستفاده از سلول های بنیازمان به چه دلیل ایجاد میشویروس مصنوعیبحثی در مورد عملکرد لوب فکریستال هاسخن و سکوتتو انسانی و انسان، شایستعصب سیاتیکآیا انسان با مغز بزرگش اخمغز انسان برای شادمانی طتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدقلب یا مغزجهان شگفت انگیزدید تو همیشه محدود به مقدچگونه هموساپينس بر زمین ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی گوگل به کمک تشموجود بی مغزی که می تواندخوش قلبی و مهربانیدست و پا زدن در سایه؟اصول انجام برخی نرمش ها دزونا به وسیله ویروس ابله واکسن های شرکت فایزر آمربدون بار گذشتهگنجینه ای به نام ویتامین سردرد عروقی میگرنتولترودینآیا راهی برای رفع کم آبی مغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باقدم زدن و حرکت دید را تغیجاودانگی مصنوعیدانشمندان روش هاي جدیدی نگاه از بیرون مجموعهارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابذرات کوانتومی زیر اتمی قبقا در ازای بیماریزبان نیاز تکاملی استوابستگی یعنی قلادهبرخی نرمش ها برای زانوگاهی جهت را عوض کنشکل های متفاوت پروتئین هتوهمات و شناخت حقیقتتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش(سکوت) stillness و تکاپونقش نگاه از پایین یا نگاهاکسکاربازپین در درمان تشلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حقیقت افرادداروی جدید ای ال اسناتوانی از درمان برخی ویهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ای ضد التهابیروی و منیزیم در تقویت استبه خوبی های دیگران فکرکنسفر نامه سفر به بم و جنوب برداشت مغز ما از گذر زمانیک رژیم غذایی جدید، می توپیموزایدشب سیاه سحر شودتکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فرایند دانستنتراشه ها روی مغزنقش درختان در تکاملابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم حافظه میتواند بزرگترین دداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های مفید در سرگیجههوش در طبیعتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلروزه داری متناوب، مغز را بی عدالتی در توزیع واکسن ژن ضد آلزایمرسلول عصبی، در محل خاص خودبسیاری از بیماری های جدیپیشینیان انسان از هفت میصبر لازمه ی پیروزی استتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هتصویر خورشید یا خود خورشنقشه با واقعیت متفاوت اسابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک (قسمت دوم )در آسمان هدیه های نادیدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری و افسردگیروشی جدید در درمان نابینبیماری تی تی پیکمردردسندرم سردرد به دلیل افت فتفاوت های زبانی سرمنشا تطلوع و حقیقتپروتز چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تتابوهای ذهنیامیدواری و مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیتغییر الگوی رشد مغزی با زچندجهانیابزار بقای موجود زنده از نظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هفدهمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز تکینگی تا مغز- از مغز رژیم غذایی ضد التهابیهدف یکسان و مسیرهای مختلبیش از نیمی از موارد انتقکودک هشت ساله لازم است آدسیاره ی ابلهانتلاش هایی در بیماران قطع علم و روحآنچه ناشناخته است باید شمشاهدات آمیخته با اشتباهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا فاکسیبتجنگ هفتاد و دو ملت همه را خطرات هوش مصنوعینوار مغز در فراموشی هاابعاد اضافه ی کیهانهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دهمدرماندگی به دلیل عادت کراز تکامل تا مغز، از مغز ترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهروقاحت و تمسخر دیگرانبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش دوپامین عامل بیماریسایه را اصالت دادن، جز فرتنفس هوازی و میتوکندریعید نوروز مبارکآیا ما تنها موجودات زنده مغز مانند تلفن استتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصفرد موفقجهان هوشیاردو برابر شدن خطر مرگ و مینورالژیاحساسات کاذبهندسه بنیادینمنبع خواب و رویاخلا، حقیقی نیستدرگیری قلب در بیماری ویراستفاده از سلول های بنیازمان شگفت انگیزویروس های باستانی، مغز مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولسخن پاک و ثابتتو با همه چیز در پیوندیعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقلب دروازه ی ارتباطجهانی که نه با یک رخداد و دیدن خدا در همه چیزچگونه هوشیاری خود را توسادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی الفاگوموجودات مقهور ژنها هستندخوش خیالی و خوش بینیدست کردن در گوشاصول توسعه ی یک ذهن کاملزیان غذاهای پرچربواکسن کووید 19 چیزهایی که بدون زمان، ماده ای وجود نگوهر با نظر دیگران سنگ نمسرطان کمیت گراییتومورها و التهاب مغزی عاآیاما مقهور قوانین فیزیکمغز را از روی امواج بشناستاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواقدرت مردمجایی برای یاد گرفتن باقی دانشمندان روشی برای تبدینگاه از دور و نگاه از نزدارتباط شگفت انگیز مغز انهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدذرات کوانتومی زیر اتمی قبقای حقیقی در دور ماندن ازبان و کلمه حتی برای کسانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبرخی نرمش های گردنگذر زمان کاملا وابسته به شکل پنجم مادهتوکل بر خداتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آزمون تجربی، راهی برای رنقش نظام غذایی در تکامل ماگر فقط مردم میفهمیدند کاگر میدانی مصیبت بزرگتر لایو دوم دکتر سید سلمان فحقیقت اشیاداروی جدید برای میاستنی از نشانه ها و آثار درک شدناتوانی در شناسایی چهره هوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی نیسترویا و واقعیتبه خودت مغرور نشوسفر به مریخ در 39 روزبررسي علل احتمالي تغيير یکی از علل محدودیت مغز امپیموزایدشبیه سازی میلیون ها جهان تکنولوژی جدید که سلول هاآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث ابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمحافظه های کاذبدخالت در ساختار ژنهااز تکینگی تا مغز از مغز تنرمش های موثر در کمردردهوش عاطفی قسمت 11مخچه ابزاري که وظیفه آن فروزه داری و التهاب زیانببیمار 101 ساله، مبتلا به سژنها نقشه ایجاد ابزار هوسلولهای ایمنی القا کنندهبشکه ای که ته نداره پر نمپیشرفت های جدید علوم اعصصبر و واقعیتتکامل زبانالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر در هم تنیدگی کوانتنقص های سیستمی ایمنیابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 67در آستانه ی موج پنجم کوویاز تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری کوانتومیروشی جدید در درمان سکته مبیماری دویککمردرد ناشی از تنگی کاناسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ایستایی و تکاپوطلای سیاهپروتز عصبی برای تکلممزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر فکر بر سلامتامیدی به این سوی قبر نیستفلج نخاعی با الکترودهای تغییر دیگران یا تغییر خونه ناامیدی بلکه ارتقاابزار بقای موجود زنده از نظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هجدهمدرمان تومورهای مغزی با ااز تکینگی تا مغز- از مغز رژیم غذایی ضد دردهدف یکسان، در مسیرهای متبیشتر کمردردها نیازی به کودک ایرانی که هوش او از سیاره ابلهانتلاشی برای درمان قطع نخاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآنچه واقعیت تصور میکنیم مطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایفاجعه ی جهل مقدسجنگ و تصور از جنگدفاع از پیامبرنوار مغز در تشخیص بیماری ابعاد بالاترهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت دوازدهمدرها بسته نیستاز تکامل تا مغز، از مغز ترساناها و ابر رساناها و عوقت نهيب هاي غير علمي گذشبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش سن بیولوژیکی، تنها ساخت سلول عصبی حتی پس از تنفس بدون اکسیژنعامل کلیدی در کنترل کارآآیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز مادران و کودکان در زمتاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانفرد یا اندیشهجهان های بسیار دیگردو برابر شدن خطر مرگ و مینوسانات کوانتومی منبع مااخلاق و علوم اعصابهندسه در پایه ی همه ی واکمنتظر نمان چیزی نور را بهخلا، خالی نیستدرگیری مغز در بیماری کویاستفاده از سلول های بنیازنان باهوش ترویرایش DNA جنین انسان، بربحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)سختی ها رفتنی استتو با باورهایت کنترل میشغم بی پایانآیا احتمال دارد رویا از آمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یقلب روباتیکجهانی که از یک منبع، تغذیدیدگاه نارسای دوگانه ی مچگونه واکسن کرونا را توزادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی نوخوشبختی چیستدست آسماناصول سلامت کمرزیباترین چیز در پیر شدنواکسن کرونا و گشودن پنجربرنامه و ساختار پیچیده مگویید نوزده و ایمنی ساکتسرعت فکر کردن چگونه استتومورهای نخاعیآگاهی فراتر از آگاهیمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالقدرت و شناخت حقیقتجایی خالی نیستدانش، قفل ذهن را باز میکننگاه از درون قفس یا بیرونارتباط غیرکلامی بین انساهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزدذرات کوانتومی زیر اتمی قبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان و بیان نتیجه ساختماوبینار اساتید نورولوژی دبرخی یونها و مولکول های مگذشته را دفن کنشکرگزار هر چیزی باش که داتوپیراماتتبدیل سلولهای محافط به سآزمون ذهنی گربه ی شرودیننقش نظریه تکامل در شناسانقش هورمون های تیروئید داگر نیروی مغناطیس نباشد لبخند بزن شاید صبح فردا زحقیقت تنها چیزی است که شاداروی جدید برای کاهش وزناز نظر علم اعصاب یا نرووسنادیدنی ها واقعی هستندهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده، چیزی بیش از یک خلا رویا و کابوسبه دنبال رستگاری باشسفر تجهیزات ناسا به مریخ بررسی مغز با امواج مادون یافته های نوین علوم پرده پیچیدگی های مغزمگسشبیه سازی سیستم های کوانتکینگیآغاز مبهم آفرینشتراشه ی بیولوژِیکنقش روی و منیزیم در سلامتابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمحافظه و اطلاعات در کجاست در میان تاریکی و روشناییاز تکینگی تا مغز از مغز تنرمشهای مهم برای تقویت عهوش عاطفی قسمت نهممخچه تاثیر گذار بر حافظهروزه داری و بیمار ی ام اس بیمار مرکز تنفس سلولیژنها ، مغز و ارادهسلولهای بنیادی مصنوعی دربشریت از یک پدر و مادر نیپیشرفت در عقل است یا ظواهصبر بسیار بایدتکامل زبان انسان از پیشیالکترودهای کاشتنیتصویر زیبا از سلولنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 74در درمان بیماری مولتیپل از تکینگی تا مغز از مغز تهوشیاری سنتی یا هوشیاری ريتوکسيمب در درمان ام اسبیماری دیستروفی میوتونیکمردرد و علل آنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیطوفان فقر و گرسنگی و بی سپرورش مغز مینیاتوری انسامسمومیت دانش آموزان بی گتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی تازه در درمان سرطافلج بل، فلجی ترسناک که آنتغییر دادن ژنها آیا روزی نه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتمدرمان تشنجاز تکینگی تا مغز- از مغزتراه فراری نیستهدف از تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبکودکان میتوانند ناقل بی سیاره ابلهانتلاشی تازه برای گشودن مععلم به ما کمک میکند تا موآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرفاصله ها در مکانیک کوانتجنگ داده هادفاع در برابر تغییر ساختنوار مغزی روشی مهم در تشخاتفاق و تصادفهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سومدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز خود رها شورشته نوروایمونولوژی و نقوقتی فهمیدی خطا کردی برگبارداری بدون رحمکایروپاکتیک چیستساخت شبکه عصبی مصنوعی با تنها مانع در زندگی موارد عادت همیشه خوب نیستآیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادفرد حساس از نظر عاطفی و بجهان هایی در جهان دیگردو داروی جدید برای میاستنوشیدن چای برای مغز مفید اخلاق پایه تکامل و فرهنگهندسه زبانِ زمان استمنتظر زمان ایده آل نشوخلاصه ای از مطالب همایش مدرگیری مغز در بیماران مباستفاده از سلول های بنیازنجیرها را ما باید پاره کویشن پروبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)سرنوشتتو باید نیکان را به دست بغم بی پایانآیا برای تولید مثل همیشه مغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمقلب را نشکنجهانی در ذهندژا وو یا اشنا پنداریچگونه آن شکری که می خوریمارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی از عروسک های بموسیقی هنر مایع استخوشبختی دور از رنج های مدست بالای دستاضطراب و ترسزیباترین چیز در افزایش سواکسن کرونا از حقیقت تاتبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوش دادن بهتر از حرف زدنسطح آگاهی، رخدادهای زندگتومورهای ستون فقراتآپومورفین در پارکینسونمغزهای کوچک بی احساستاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان القدرت کنترل خودجاذبهدانش، یک انسان را ناسازگنگاه از درون مجموعه با نگارتروز یا خوردگی و التهاهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالرفتار مانند بردهبلوغ چیستزبان و بیان، در سایه پیشروجود قبل از ناظر هوشمندگریه ی ابر، رمز طراوت باغشکست حتمیتوانایی مغز و دیگر اجزای تبر را بردارآزمون ذهنی گربه شرودینگرتحریک عمقی مغزآزادی عقیده، آرمانی که تنقش هورمون زنانه استروژناگر نعمت فراموشی نبود بسلحظات خوش با کودکانحقیقت خواب و رویاداروی جدید برای ای ال اساز نظر علم اعصاب اراده آزنادانی در قرن بیست و یکم،هوش مصنوعی از عروسک تا کمماست مالیرویا و خبر از آیندهبه زودی شبکه مغزی به جای سفر دشوار اکتشافبررسی و اپروچ جدید بر بیمیاد گرفتن مداومپیچیدگی های مغزی در درک زشبکه های مصنوعی مغز به درتکامل فردی یا اجتماعیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتربیت کودکان وظیفه ای مهنقش روزه داری در سالم و جابزار بقا از نخستین همانمننژیتحافظه و اطلاعات در کجاست در مانهای کمر درداز تکینگی تا مغز از مغز تچرا ماشین باید نتایج را پهوش عاطفی قسمت هفتممدل همه جانبه نگر ژنرالیروزه داری سلول های بنیادبیماری لبر و نابینایی آنژنهای مشترک بین انسان و وسلام تا روشناییبعد پنجمپیشرفت ذهن در خلاقیت استصد قدح، نفتاده بشکستتکامل ساختار رگهای مغزی الگو نداشتیمتصویر زیبای اصفهاننقطه ی رسیدن به قلهابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 75در سال حدود 7 میلیون نفر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش، ژنتیکی است یا محیطیریه زغالیبیماری سلیاککمردرد با پوشیدن کفش مناسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتفاوتهای جنسیتی راهی براطوفان زیباییپرکاری تیروئیدمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامگا سه عامل مهم سلامتفلج خوابتغییر زودتر اتصالات مغزینه به اعدامابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و ندرمان جدید ALSاز تکینگی تا مغز، از مغز راه نجاتهدف از خلقت رسیدن به ابزابا هر چیزی که نفس می کشد مکودکان خود را مشابه خود تسیب یکسان و دیدگاه های متتلاشی جدید در درمان ام اسعلم بدون توقفآنها نمیخواهند دیگران رامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکفاصله ی همیشگی تصویر سازجنبه های موجی واقعیتدقیق ترین تصاویر از مغز انوار مغز، ترجمه ی فعالیت اتوبان اطلاعات و پلِ بینهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و هشتمدرون قفس یا بیرون از آناز درخواست ها جدا شورشد مغز فرایندی پیچیده اوقتی پر از گل شدی خودت را بازگشایی مجدد مطب دکتر سکار با یگانگی و یکپارچگیساخت شبکه عصبی با الفبای تنها در برابر جهانعادت کن خوب حرف بزنیآیا هوش مصنوعی می تواند نمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علفردا را نمیدانیمجهان یکپارچهدو سوی واقعیتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک اختلاف خانوادگی را حل کنهندسه، نمایشی از حقیقتمنحنی که ارتباط بین معرفخلاصه ای از درمان های جدیدرگیری مغزی در سندرم کوواستیفن هاوکینگ در مورد هزندگی فعال و مثبت روند آلواقعیت فیزیکی، تابعی از بحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پسریع دویدن مهم نیستتو تغییر و تحولیغیرقابل دیدن کردن مادهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منقوی تر باشجهان، تصادفی نیستدژاوو یا آشناپنداریچگونه انتظارات بر ادراک ارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی از عروسک بازی میهمانهای ناخوانده عامل خانه ی تاریکدستورالعمل مرکز کنترل بیاطلاع رسانی اینترنتیزیر فشار کووید چه باید کرواکسن کرونا ساخته شده توبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گوشه بیماری اتوزومال رسسسعی کن به حدی محدود نشویتوهم فضای خالیآب زندگی است قسمت چهارممغز، فقط گیرندهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیقدرت انسان در نگاه به ابعجاذبه و نقش آن در شکلگیریدائما بخواننگاه حقیقی نگاه به درون اارزش های وارونههوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفترفتار وابسته به شکلبلعیدن ستاره توسط سیاهچازبان و تکلم برخی بیماریهوراپامیل در بارداریگربه شرودینگر و تاثیر مششگفت نیست من عاشق تو باشمتوازن مهمتر از فعالیت زیتحریک عمقی مغز در آلزایمآزار دیگری، آزار خود استنقش ویتامین K در ترمیم اساگر نعمت فراموشی نبود بسلرزش ناشی از اسیب به عصبحقیقت در علم، هرگز نهایی داروی جدید برای دیابتاز نظر علم اعصاب اراده آزنازوکلسینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیماست مالی با هوش انسانیرویا بخشی حقیقی از زندگی به زیر پای خود نگاه نکن بسفرنامه سفر به بم و جنوب بررسی ژنها در تشخیص بیمایاد بگیر فراموش کنیپیوند قلب خوک، به فرد دچاشبکیه های مصنوعیتکامل مادی تا ابزار هوشمافت فشار خون ناگهانی در وترجمه ای ابتدایی از اسرانقش رژیم غذایی بر رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه ححافظه و اطلاعات در کجاستدر محل کار ارزش خودت را باز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مردم با زندگی میجنگنهوش عاطفی قسمت یازدهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهروزهای بد باقی نمیماندبیماری های میتوکندریژنهای هوش ، کدامندسلاح و راهزنیبعد از کروناپیشرفتی مستقل از ابزار هصدای بم با فرکانس پایین، تکامل شناخت انسان با کشفالگو و عادت را بشکن و در اتصویربرداری فضاپیمای آمنقطه ای بود و دگر هیچ نبوابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت 78درمان نگهدارنده ی اعتیاداز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اریواستیگمینبیماری ضعف عضلات نزدیک بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسوخت هیدروژنی پاکتقلید مرحله ای نسبتا پیشطولانی ترین شبپرتوهای صادر شده از سیاهمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهفلج خواب چیستتغییر عمودی سر انسان از پخدا موجود استنه جنگ و نه خونریزیابزار بقای موجود زنده از نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت هشتاد و شدرمان جدید میگرن با انتی از تکینگی تا مغز، از مغز راه های جدید برای قضاوت رهر چیز با هر چیز دیگر در تبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان را برای راه آماده سیر آفرینش از روح تا مغز تمایل زیاد به خوردن بستنعلم در حال توسعهآنژیوگرافی از مغزمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توفتون های زیستیجنسیت و تفاوت های بیناییدل به دریا بزننوار عصب و عضلهاتوسوکسیمایدهمیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سی و ششمدروغ نگو به خصوص به خودتاز روده تا مغزرشد مغز علت تمایل انسان بوقتی تو از یاد گرفتن باز بازگشت از آثار به سوی خداکارهای کوچک، بی ارزش نیسساختن آیندهتنهاییعادت کردن به نعمتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهفرزندان زمان خودجهان یکپارچهدولت یا گروهکنیکولا تسلااختلال خواب فرد را مستعد هنر فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها خم شدن فضا-زماندرگیری مغزی در سندرم کوواستیفن هاوکینگ در تفسیر زندگی هوشمند در خارج از زواقعیت چند سویهبحثی درباره هوش و تفاوتهکشف مکانیسمی پیچیده در بسریعترین کامپیوتر موجودتو جهانی هستی که خودش را غرور و علمآیا تکامل و تغییرات ژنتیمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشقیچی ژنتیکیجهش های ژنتیکی مفید در سادگرگونی های نژادی و تغییچگونه به سطح بالایی از هوارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی از عروسک بازی میوتونیک دیستروفیخانواده پایداردغدغه نتیجه ی نادانی استاطلاعات حسی ما از جهان، چزیرفون داروی ضد ام اسواکسن آلزایمربرین نت به جای اینترنتگوشت خواری یا گیاه خواریشلیک فراموشیتوهم فضای خالی یا توهم فضآب زندگی است قسمت هفتممغزتان را در جوانی سیم کشتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز قدرت ذهنجبران از دست رفته هاداروهای مصرفی در ام اسنگاه دوبارهارزش های حقیقی ارزش های غهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستندرفتار اجتماعی انسان، حاصبنی عباس، ننگی بر تاریخزبان و شناخت حقیقت قسمت چبرخی اثرات مضر ویتامین دورزش هوازی مرتب خیلی به قگزیده ای از وبینار یا کنفشگفت انگیز بودن کیهانتوسعه هوش مصنوعی قادر استوسعه برخی شغل ها با هوش تداوم مهم است نه سرعتآسيب میکروواسکولاریا آسنقش ژنتیک در درمان اختلااگر با مطالعه فیزیک کوانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحقیقت راستین انسان علم بداروی جدید ضد میگرناز واقعیت امروز تا حقیقتنباید صبر کرد آتش را بعد هوش مصنوعی به شناسایی کاماشین دانشرویا تخیل یا واقعیتبه سیاهی عادت نکنیمسفرنامه سفر به بم و جنوب بررسی بیماری التهابی رودیادگیری مهارت های جدید دپیوند مغز و سر و چالشهای شباهت مغز و کیهانتکامل مداومافت هوشیاری به دنبال کاهترس و آرمان هانقش رژیم غذایی در رشد و اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه ی هوش مصنوعیدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکینگی تا مغز از مغز تچرا مغز انسان سه هزار سالهوش عاطفی قسمت پنجممدل هولوگرافیک تعمیم یافروزهای سختبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای حاکم بر انسان و انسسلسله مباحث هوش مصنوعیبعد از کروناپپوگستمرگ چیستصرع و درمان های آنتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگوی بنیادین و هوشیاریتصور از زمان و مکاننقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو منابع بی نهایت انرژی در دحس و ادراک قسمت 82درمان نابینایان آیا ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز همیشگی نیستبیماریهای تحلیل عضلانی اکنگره بین المللی سردرد دسودمندی موجودات ابزی بر تقلید از روی طبیعتطی یکصد هزار سال اخیر هرچپرتوزایی از جسم سیاهمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشافلج دوطرفه عصب 6 چشمتغییرات منطقه بویایی مغزخدا نور آسمان ها و زمین اچه زیاد است بر من که در ایابزار بقای موجود زنده از نعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجمدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تکینگی تا مغز، از مغز راه های جدید برای قضاوت رهر جا که جات میشه، جات نیبا تعمق در اسرار ابدیت و کوری گذرای ناشی از موبایسیستم تخلیه ی مغز بینشی نتمایز یا کشف یگانگیعلم راهی برای اندیشیدن اآنان که در قله اند هرگز خمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استفروتنی معرفتیجنسیت و تفاوت های بیناییدلایلی که نشان میدهد ما بنوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت سیزدهمدریای خدااز سایه بگذررشد در سختی استوقتی ریشه ها عمیقند از چیبازگشت به ریشه های تکاملکاربرد روباتهای ريزنانوساختن آینده، بهترین روش تنهایی رمز نوآوری استعادت بد را ترک کنآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستفرضیه ای جدید توضیح میدهجهان کنونی و مغز بزرگتریدوچرخه در کاهش دردهای کمنیاز به آموزش مجازی دیجیاختلال در شناسایی حروف و هنر حفظ گرهمنشاء کوانتومی هوشیاری اخونریزی مغز در سندرم کوودرگیری اعصاب به علت میتواستخوان های کشف شده، ممکزندگی و داراییواقعیت چیستبحثی درباره احساسات متفاکشف ارتباط جدیدی از ارتبسرگیجه از شایعترین اختلاتو جدای از کیهان نیستیغربال در زندگیآیا جنین انسان، هوشمندی مغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجهش های ژنتیکی غیر تصادفدانش قدرت استچگونه باغبانی باعث کاهش ارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با خار و گلذهن ما از در هم شکستن منباطلاعاتی عمومی در مورد مزیرک ترین مردمواکسن ایرانی کرونا تولیدبرای یک زندگی معمولیگیلگمش باستانی کیستشلیک فراموشیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آب زندگی است قسمت اولمغزتان را در جوانی سیمکشایا بیماری ام اس (مولتیپقدرت عشقجدا کردن ناخالصی هاداروهای ام اسنگاهی بر قدرت بینایی دراارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خودرقیبی قدرتمند در برابر مبه قفس های سیاهت نناززبان و شناخت حقیقت قسمت ابرخی اختلالات عصبی مثانهورزش هوازی ، بهترین تمریگزارش یک مورد جالب لخته وشگفت زده و حیران باششگفتی های نقشه ی ژنتیکیتوصیه های سازمان بهداشت تداخل مرزها و صفات با بینآسیب ها ناشی از آلودگی هونقش گرمایش آب و هوا در هماگر تلاش انسان امروز برالزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت غیر فیزیکیداروی جدید ضد الزایمراز کجا آمده ام و به کجا مینبرو و انرژی مداومهوش مصنوعی تعاملیمبانی ذهنی سیاه و سفیدرویا حقی از طرف خدابه سخن توجه کن نه گویندهسفرنامه سفر به بم و جنوب بررسی سیستم تعادلی بدن ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقپیوند اندام از حیوانات بشباهت مغز با کیهان مادیتکامل چشمافتخار انسانتسلیم شدن از نورون شروع منقش زنجبیل در جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حافظه انسان و حافظه ی هوشدر ناامیدی بسی امید استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت اولمدل های ریز مغز مینی برینروش مقابله مغز با محدودیبیماری وسواسکفش و کتابسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبعد از کرونا دلخوشی بیهوپایان، یک آغاز استمرگ و میر پنهانضایعه ی شبکه لومبوساکرالتکثیر سلول در برابر توقف الگوبرداری از طبیعتتصادف یا قوانین ناشناختهنمیتوان با بیرون انداختنابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پمنابع جدید انرژیحس و ادراک قسمت 87درمان های اسرار آمیز در آاز تکینگی تا مغز از مغز تهیچ چیز، چقدر حقیقی استبیماری، رساله ای برای سلکنگره بین المللی سردرد دسی و سه پل اصفهانتقلید از طبیعتطبیعت موجی جهانپرسش و چستجو همیشه باقی امسئولیت جدیدتاثیر نگاه انسان بر رفتاانقراض را انتخاب نکنیدفن آوری های جدید علیه شناتغییرات مغز پس از 40 سالگیخدا بخشنده است پس تو هم بنه عدم مطلق بلکه عدم با قابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاهدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکینگی تا مغز، از مغز راه پیروزی در زندگی چیستهر حرکت خمیده می شود و هر با خدا باشکی غایب شدی تا نیازمند دلسیستم تعادلی بدنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلم ساختن برج های چرخانآنزیم تولید انرژی در سلومعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینفروتنی و غرورجهل مقدسدنیا فریب و سرگرمینوار عصب و عضلهاثر مضر مصرف طولانی مدت رهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت ششمدرک فرد دیگر و رفتارهای ااز علم جز اندکی به شما داز گهواره تا گورویتنام نوعی کرونا ویروس بازخورد یا فیدبککاربرد روباتهای ريز، در ساختار فراکتال وجود و ذهتنبیه چقدر موثر استعادت دادن مغز بر تفکرآیا هوش سریعی که بدون احسمغز و اخلاقتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خفساد اقتصادی سیتماتیک درجهان کاملی در اطراف ما پردوچرخه سواری ورزشی سبک و چیز جدید را بپذیراختلال در شناسایی حروف و هنر رها شدن از وابستگیمهمان ناخواندهخواندن ، یکی از شستشو دهندرب بسته با غیر خود باز ماستروژن مانند سپر زنان دزندگی بی دودواقعیت چیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف جمجمه ای درکوه ایرهوسرگردانیتو دی ان ای خاص ميتوکندريمقالاتآیا جهان ذهن و افکار ما ممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو قانون مندی نقشه ژنتیکی مجهش تمدنی عجیب و شگفت انسدانش محدود به ابعاد چهارچگونه تکامل مغزهای کنونیارتباط ماده و انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بخارق العاده و استثنایی بذهن چند جانبه نیازمند نگاطلاعاتی عمومی در مورد مزیست شناسی کل در جزء فراکواکسن اسپایکوژنبرای پیش بینی آینده مغز دگیاه بی عقل به سوی نور میشنا در ابهای گرم جنوب نیاتوهم چیستآب زندگی است قسمت دوممغط یک گیرنده استایا بدون زبان میتوانیم تقضاوت ممنوعجدایی خطای حسی استداروهای تغییر دهنده ی سینگاهی بر توانایی اجزاي بارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمرموزی از نخستین تمدن بشربه مغز خزندگان خودت اجاززبان و شناخت حقیقت قسمت دبرخی اصول سلامت کمرورزش و میگرنگشایش دروازه جدیدی از طرپل جویی اصفهانشگفتی های زنبور عسلتوصیه های غیر دارویی در سترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب روانی شبکه های اجتمنقش پیش زمینه ها و اراده اگر خواهان پیروزی هستیلزوم سازگاری قانون مجازاحقیقت غیر قابل شناختداروی سل سپتاز کسی که یک کتاب خوانده چت جی پی تیهوش مصنوعی در کامپیوترهامباحث مهم حس و ادراکرویاها از مغز است یا ناخوبهبود حافظه پس از رخدادهسفرنامه سفر به بم و جنوب بررسی علل کمر درد در میانیادگرفتن، آغاز حرکت است پیوند اندام حیوانات به اشباهت کیهان و مغزتکامل و ارتقای نگاه تا عمافراد آغاز حرکت خودشان رتست آر ان اس دز میاستنی گنقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز حباب های کیهانی تو در تودر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دهممدیون خود ناموجودروش های صرفه جویی در ایجابیماری کروتز فیلد جاکوبکل اقیانوس در یک ذرهسم زنبور ، کلیدی برای واربعد از کرونا دلخوشی بیهوپارادوکس ها در علممرگ و میر بسیار بالای ناشضایعه ی عروقی مخچهتأثیر نیکوتین سیگار بر مالتهاب شریان تمپورالتضادهای علمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برمناطق خاص زبان در مغزحس و ادراک قسمت چهلدرمان های بیماری آلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تریاضیات یک حس جدید استهیچ وقت خودت را محدود به بیندیشکنترل همجوشی هسته ای با هسیلی محکم محیط زیست بر انتقویت استخوان در گرو تغذطبیعت بر اساس هماهنگیپرسشگری نامحدودمسئولیت در برابر محیط زیتاثیر ویتامین دی بر بیماانواع سکته های مغزیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختغییرات آب و هوایی که به خدای رنگین کماننهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت حس و ادراک قسمت پنجاه و یدرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز، از مغز راه انسان شدن، راه رفتن وهرچیز با یک تاب تبدیل به با طبیعت بازی نکنکیهان خود را طراحی میکندسیستم دفاعی بدن علیه مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلایم کمبود ویتامین E را آواز خواندن در قفس، نشانمعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندفرگشت و تکامل تصادفی محض جهان فراکتالدنیای شگفت انگیز کوانتومنوار عصب و عضله تعیین محلاثرات فشار روحی شدیدهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و هشتدرک نیازمند شناخت خویش اازدواج های بین گونه ای، رزمین در برابر عظمت کیهانویتامین E برای فعالیت صحبازسازي مغز و نخاع چالشی کاش شرف اجباری بود یا حتیساختار شبکه های مغزی ثابتهدیدهای هوش مصنوعیعارضه جدید ویروس کرونا سآیا هشیاری کوانتومی وجودمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکفشار و قدرتجهان پیوستهدوپامین قابل حل در آبچیزی منتظر شناخته شدناختلالات مخچههنر، پر کردن است نه فحش دمهندسی ژنتیک در حال تلاش خواب سالم عامل سلامتیدرختان چگونه بر تشکیل اباسرار آفرینش در موجزندگی در جمع مواردی را برواقعیت های متفاوتبخش فراموش شده ی حافظهکشف جدید تلسکوپ جیمز وبسربازان ما محققا غلبه می تو در میانه ی جهان نیستی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا جهش های ژنتیکی، ویرومغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند قانون گذاری و تکاملجهشهای مفید و ذکاوتی که ددانش بی نهایتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط متقابل با همه ی حیهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسخبر مهم تلسکوپ هابلذهن هوشیار در پس ماده ی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزیست شناسی باور حقیقت یا واکسن اسپایکوژن ضد کرونابرای اولین بار دانشمندانگیاه خواری و گوشت خوار کدشناخت و معرفت، و نقش آن دتوهم و خیالتاریکی من و تو و گرد و غباآب زندگی است قسمت سومنفرت، اسیب به خود استایا تکامل هدفمند استقطار پیشرفتجریان انرژی در سیستم های داروهای ضد بیماری ام اس ونگاهت را بلند کنارزش حقیقی زبان قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطرمز و رازهای ارتباط غیر کبه نقاش بنگرزبان و شناخت حقیقت قسمت سبرخی اطلاعات روانشناسی مورزش بهترین درمان بیش فعپل خواجو اصفهانشانس یا نتیجه ی تلاشتوصیه هایی در مصرف ماهیتروس جریان انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتینقش آتش در رسیدن انسان بهاپل ویژن پرو در تشخیص بیملزوم عدم وابستگی به گوگل حقیقت، آن چیزی نیست که جلداروی ضد چاقیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچت جی پی تیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمبتکران خودشکوفارویاهای پر رمز و حیرتی دربهداشت خوابسفری به آغاز کیهانبرطرف کردن خشونت را از خایادآوری خواب و رویاپیوند سر آیا ممکن استشباهت زیاد بین سلول هاي عتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد بی دلیل دوستدار تو تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش زبان در سلطه و قدرت اابزار بقا از نخستین همانچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژی از نفت و گاز حباب هایی تو در تودر هم تنیدگی کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش عاطفی قسمت دوممدیریت اینترنت بر جنگروش هایی برای جلوگیری از بیماری گیلن باره و بیمارکلمات بلند نه صدای بلندسماگلوتید داروی کاهش دهنتفکر قبل از کارپاسخ گیاهان در زمان خوردمرگ و سوال از قاتلتأثیر نگاه انسان بر رفتاامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهر خوابیده ی مادهنمای موفقیتابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاصی از مغز در جستجحس و ادراک قسمت چهل و هفتدرمان های جدید میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تریتوکسیمابهیچ کاری نکردن به معنی چیبیهوش کردن در جراحی و بیمکنترل جاذبهسینوریپا داروی ترکیبی ضدتقویت حافظه یا هوش مصنوعطعمه ی شبکه های ارتباط اجآلودگی هوا چالش قرن جدیدمستند جهان متصلتاثیر ویروس کرونا بر مغز انیس بی کسانفیلمی بسیار جالب از تغییتغییرات تکاملی سر انسان خدایی که ساخته ی ذهن بشر نهایت در بی نهایتابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حس و ادراک قسمت پنجاه و ددرمان جدید سرطاناز تکامل تا مغز از مغز تا راه بی شکستهز ذره، یک دنیاستبالاترین هدف از دولتکیهانِ هوشیارِ در حال یاسکوت و نیستیتمدن بشری و مغز اخلاقیعلایم کمبود ویتامین E را آینه در اینهمعجزه ی چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عفراموش کارها باهوش تر هسجهان قابل مشاهده بخش کوچدنیایی پر از سیاهچاله نوبت کودکاناثرات مفید قهوههمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت شصت و دودرک و احساساسکلت خارجی در درمان اختزمین زیر خلیج فارس تمدنی ویتامین E در چه مواد غذایبحتی علمی درباره تمایل بکتاب گران و پرهزینه شد ولسادیسم یا لذت از آزار دادتو یک معجزه ایعدم توقف تکامل در یک انداآیا واکنش های یاد گرفته ومغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انفضا و ذهن بازجهان پیوستهدورترین نقطه ی قابل مشاهچیزی خارج از مغزهای ما نیاختلالات حرکتی در انسانهوموارکتوس ها ممکن است دمهندسی بدنخواب سالم عامل سلامتی و یدرختان اشعار زمیناسرار بازسازی اندام هازندگی در سیاهچالهواقعیت و مجازبخش های تنظیمی ژنومکشتن عقیده ممکن نیستسردرد میگرنتوقف؛ شکستصفحه اصلیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دقانون جنگلجهشهای مفید و ذکاوتی که ددانشمندان موفق به بازگردچگونه جمعیت های بزرگ شکل ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر ذهن و شیمی بدناعتماد به خودزیست، مرز افق رویداد هستواکسن دیگر کرونا ساخته شبرای تمدن سازی، باید در بگیرنده باید سازگار با پیشناخت حقیقت یا آرزوهای گتوهم وجودتاریکی و نورآب، زندگی است(قسمت پنجم)نقاشی هایی با بوی گذشته یایجاد احساساتلمس کوانتومیجریان انرژی در سیستم های داروی فامپیریدین یا نورلچالش هوشیاری و اینکه چرا ارزش خود را چگونه میشناسهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یرمز گشایی از اتصالات مغزبه نقاش بنگرزبان جانسوزبرخی بیماری ها که در آن بورزش در کمر درد