دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان- قسمت پنجم

تاثیر نگاه انسان بر رفتار ذرات کوانتومی جهان- قسمت پنجم

نگاه انسان فقط بر امروز و آینده تأثیر گذار نیست بر گذشته هم تاثیر گذار است!

این کلام در محدوده مادی زندگی ما قابل تصور نیست ولی بر اساس آزمون های فیزیک کوانتوم، واقعیتی شگفت انگیز است.

گمان می کنی جرمی کوچکی در حالی که بزرگترین جهان در درون توست!

با ما همراه باشید.
@salmanfatemi

https://youtu.be/8YTQmtMyrF4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ارتباط هوش ساختار مغز و ژسریعترین کامپیوتر موجودچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز چون ابزار هوش است دلیکلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت دهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های جدید میگرناینترنت بدون فیلتر ماهوارشد مغز علت تمایل انسان باز فرد ایستا و متعصب بگذرشناخت درون، شناخت بیرون؛چگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از خلا، حقیقی نیستتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاگر با مطالعه فیزیک کوانزندگی زمینی امروز بیش از مغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکشاهکار قرنفاصله ها در مکانیک کوانتچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیموجودات مقهور ژنها هستندهیچ اندر هیچتنها در برابر جهانکار با یگانگی و یکپارچگیخانه ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی درگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تشربت ضد خلطقفس ذهننرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداما اکنون میدانیم فضا خالهزاران سال چشم های بینا وجهان شگفت انگیزتو در میانه ی جهان نیستی کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز اتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصقدرت مردمچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهماشین دانشویتامین دی گنجینه ای بزرجاذبهتوهم بی خداییگالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(تربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقرمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعینقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبالحظات خوش با کودکانهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دمدیریت اینترنت بر جنگواکسن کرونا و گشودن پنجرحقیقت در علم، هرگز نهایی تیروفیبان موثر در سکته ی پوشاندن خود از نوردانشمندان اولین سلول مصنتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروبات کیاناثرات فشار روحی شدیدسیگار عامل افزایش مرگ ومنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پارمرز بین انسان و حیوان کجاوراپامیل در بارداریحد و مرزها توهم ذهن ماستتکامل زبانپیشرفت ذهن در خلاقیت استداروی جدید برای ای ال اسجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملروشی جدید در درمان قطع نخاختلالات حرکتی در انسانساهچاله ها تبخیر نمیشودنوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم ممطالبه ی حق خودیاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت نوزدهمتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آموزش نوین زباندر ناامیدی بسی امید استاولین دروغراه های جدید برای قضاوت رارتباط پیوسته ی جهانسرگیجه از شایعترین اختلاچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز چگونه صداها را فیلتر کمردردحس و ادراک قسمت دوازدهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های جدید در بیماری ایندرالرشد در سختی استاز مخالفت بشنوشناسایی تاریخچه ی تکاملینگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی خلا، خالی نیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آدروغ نگو به خصوص به خودتاگر تلاش انسان امروز برازندگی زودگذرمغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تشاهکار شش گوشفاصله ی همیشگی تصویر سازناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیموسیقی نوهیچگاه از فشار و شکست نترتنبیه چقدر موثر استکاربرد روباتهای ريزنانوخانواده پایدارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمامغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمقلب و عقلنرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملما از اینجا نخواهیم رفتهستي مادي ای که ما کوچکترجهانی که نه با یک رخداد و توقف؛ شکستکشف جمجمه ای درکوه ایرهودل به دریا بزنتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هوذهن سالمابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرقدرت کنترل خودنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفامبانی ذهنی سیاه و سفیدویروس مصنوعیجاذبه و نقش آن در شکلگیریتوهم تنهاییگام کوچک ولی تاثیرگذاردین، اجباری نیستترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هرنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزعوامل ایجاد لغت انسانی و لرزش ناشی از اسیب به عصبهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانمداخله ی زیانبار انسانواکسن کرونا از حقیقت تاتحقیقت راستین انسان علم بتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشاروح در جهانی دیگر استاثرات مفید قهوهسیاهچاله های فضایی منابعچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیمرز جدید جستجو و اکتشاف، ورزش هوازی مرتب خیلی به قحریص نباشتکامل زبانپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی جدید برای دیابتجهل مقدسانسان ها می توانند میدان روشی جدید در درمان نابیناختلالات صحبت کردن در انسایه را اصالت دادن، جز فرنوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است مطالبی در مورد تشنجیادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت هفتمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی مرزها و بی ماولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت راوکرلیزوماب داروی جدید شراه پیروزی در زندگی چیستارتباط انسانی، محدود به سرگردانینکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز ناتوان از توجیه پیداکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های رایج ام اسایا کوچک شدن مغزانسان الز گهواره تا گوراز نخستین همانند سازها تشناسایی سلول های ایمنی انگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تخلاصه ای از مطالب همایش متاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آدریای خدااگر خواهان پیروزی هستیزندگی، مدیریت انرژیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز شاید گوشی و چشمی، آماده شفتون های زیستیناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دموسیقی هنر مایع استهیپرپاراتیروئیدیسمجهان های بسیار دیگرتهدیدهای هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريز، در خار و گلتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سقلب دروازه ی ارتباطنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکما اشیا را آنطور که هستندهستی ما پس از شروعی چگال جهانی که از یک منبع، تغذیتولید مثل اولین ربات های کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدلایلی که نشان میدهد ما بتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز عقلانیت بدون تغییرقدرت انسان در نگاه به ابعنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرمباحث مهم حس و ادراکویرایش DNA جنین انسان، برجدایی خطای حسی استتوهم جدایی و توهم علمگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقدترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکرنگین کمانابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای وارنقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرعواملی که برای ظهور لغت الرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بمدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن کرونا ساخته شده توحقیقت غیر فیزیکیتکنولوژی جدید که سلول هاپیموزایددانشمندان روش هاي جدیدی تعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدروح رهاییاثرات مفید روزه داریسیاهچاله ها، دارای پرتو چند جهانیاسرار بازسازی اندام هاغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atمزایای شکلات تلخ برای سلورزش هوازی ، بهترین تمریحرکت چرخشی و دائمی کیهانتکامل زبان انسان از پیشیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی جدید ضد میگرنجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استروشی جدید در درمان سکته ماختلالات عضلانی ژنتیکساخت شبکه عصبی مصنوعی با نوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن امنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیمطالعه ای بیان میکند اهدیادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت هفدهمتاثیر نگاه انسان بر رفتاآن چیزی که ما جریان زمان در هم تنیدگی کوانتومیايندگان چگونه خواهند دیدراه انسان شدن، راه رفتن وارتباط از بالا به پایین مسربازان ما محققا غلبه می چگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز و اخلاقکمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت سی و هشتمتاثیر گیاه خواری بر رشد ودرمان های علامتی در ام اسایا این جمله درست است کسیزمین در برابر عظمت کیهاناز نخستین همانند سازها تشواهدی از نوع جدیدی از حانگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتتلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده خلاصه ای از درمان های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه اپی ژنتیکزونیسومایدمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تشاید درست نباشدفروتنی و غرورنادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتمیهمانهای ناخوانده عامل هاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان هایی در جهان دیگرتو یک معجزه ایکتاب گران و پرهزینه شد ولخارق العاده و استثنایی بتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تصبر بسیار بایدقلب روباتیکچرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی ما به جهان های متفاوت خودو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهانی در ذهنتولید یا دریافت علمکشتن عقیده ممکن نیستدنیای شگفت انگیز کوانتومتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب نقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز عقیده ی بی عملقدرت ذهننزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهمجموعه های پر سلولی بدن مواقعیت فیزیکی، تابعی از جریان انرژی در سیستم های توهم جسمگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزتسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیرهبر حقیقیابزارهای پیشرفته ارتباط سماگلوتید داروی کاهش دهننقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داعوارض ازدواج و بچه دار شدلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایمروری بر تشنج و درمان هایواکسن ایرانی کرونا تولیدحقیقت غیر قابل شناختتکینگیپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روشی برای تبدیتعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیروزه داری متناوب، مغز را اثرات مضر ماری جواناسیاهچاله و تکینگی ابتدایچند جهانیاصل بازخوردغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکمسمومیت دانش آموزان، قماورزش و میگرنحس چشایی و بویاییتکامل ساختار رگهای مغزی پختگی پس از چهل سالگي به داروی جدید ضد الزایمرجهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشريتوکسيمب در درمان ام اساختراع جدید اینترنت کوانساخت شبکه عصبی با الفبای نوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیمعماری، هندسه ی قابل مشاژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت هجدهمتاثیر ویتامین دی بر بیماآنچه ناشناخته است باید شدر هم تنیدگی کوانتومی و پآنچه واقعیت تصور میکنیم در هم تنیدگی کوانتومی و دايا اراده آزاد توهم است یراه بی شکستارتباط بین هوش طبیعی و هوسردرد میگرنچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز و اخلاقکمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت سی و ششمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریایا ابزار هوشمندی یا مغز زمین زیر خلیج فارس تمدنی از نخستین همانند سازها تشواهدی از دنیسوان(شبه نئنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار منبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی بیشتر در زنانتمایل زیاد به خوردن بستنکوری گذرای ناشی از موبایخم شدن فضا-زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابتدا سخت ترین استزونا به وسیله ویروس ابله مغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تشب سیاه سحر شودفرگشت و تکامل تصادفی محض نادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلومیوتونیک دیستروفیهاوکينگ پیش از مرگش رسالجهان یکپارچهتو یک جهان در مغز خودت هسکتاب زیست شناسی باورخبر مهم تلسکوپ هابلتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنقلب را نشکنچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بما با کمک مغز خود مختاريموفور و فراوانیجهان، تصادفی نیستتولید پاک و فراوان انرژیگل زندگیدنیا، هیچ استتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتعلم و ادراک فقط مشاهده ی قدرت عشقنسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنوممحل درک احساسات روحانیواقعیت چند سویهجریان انرژی در سیستم های توهمات و شناخت حقیقتگاهی لازم است برای فهم و دیدگاه نارسای دوگانه ی متشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در اروی و منیزیم در تقویت استابزارهای بقا از نخستین هسندرم کووید طولانینقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رعید نوروز مبارکلزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسن اسپایکوژنحقایق ممکن و غیر ممکنتکامل فردی یا اجتماعیپیچیدگی های مغزی در درک زدائما بخوانتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایروزه داری و بیمار ی ام اس اجزای پر سلولی بدن انسان سیاهچاله ی تولید کنندهچند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز هنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلامسیر دشوار تکامل و ارتقاورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک (قسمت اول )تکامل شناخت انسان با کشفپروژه ی ژنوم انسانیداروی سل سپتجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاریه زغالیادامه بحث تکامل چشمساختن آیندهنوبت کودکانبلوغ چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نممعنی روزهژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت هشتمتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنچه حس می کنیم، نتیجه ی در هر سوراخی سر نکنايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمسردرد میگرن در کودکانچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز و سیر تکامل ان دلیلی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان پوکی استخوانایا بیماری ام اس (مولتیپزمان چیستاز نخستین همانند سازها تشیشه ی بازالتی و سیلیکوننگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکی غایب شدی تا نیازمند دلخونریزی مغز در سندرم کووتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک فرد دیگر و رفتارهای اابتدایی که در ذهن دانشمنزیباترین چیز در پیر شدنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی میلیون ها جهان فراموش کارها باهوش تر هسنازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقمیگرن و پروتئین مرتبط با هدف یکسان و مسیرهای مختلجهان یکپارچهتو کز محنت دیگران بی غمیکتاب طبیعت در قالب هندسهخدا موجود استتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت امغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تضرورت زدودن افکارقیچی ژنتیکیچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا ما بخشی از این جهان مرتبطوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهش های ژنتیکی مفید در ساتولید سلولهای جنسی از سلگلوله ی ساچمه ایدندان ها را مسواک بزنید تتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز علم و روحقطار پیشرفتنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما امحل درک احساسات روحانی دواقعیت چیستجریان انرژی در سیستم های توپیراماتگاهی مغز بزرگ چالش استدژا وو یا اشنا پنداریتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریرویا و واقعیتابزارهای بقا ازنخستین همسندرم گیلن باره به دنبال نقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندعامل کلیدی در کنترل کارآلزوم عدم وابستگی به گوگل همه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های مرکز حافظه کجاستواکسن اسپایکوژن ضد کروناحل مشکلتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام استغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدروزه داری سلول های بنیاداجزایی ناشناخته در شکل گسیاره ی ابلهانچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم مقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و مسئول صیانت از عقیده کیسورزش در کمر دردحس و ادراک (قسمت دوم )تکامل، نتیجه ی برنامه ریپروژه ی ژنوم انسانیداروی ضد چاقیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودریواستیگمیناداراوون تنها داروی تاییساختار فراکتال وجود و ذهنور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیمعادله ها فقط بخش خسته کنژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت پنجمتاثیر ژنها بر اختلالات ختاثیر کلام در آیات کلام بآنها نمیخواهند دیگران رادر والنتاین کتاب بدید همای نعمت من در زندگیمرادیوی مغز و تنظیم فرکانسردرد و علتهای آنچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز کوانتومیکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت ششمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان پوکی استخوانایا بدون زبان میتوانیم تزمان و مکان، ابعاد کیهان از نشانه ها و آثار درک شدفلج نخاعی با الکترودهای نگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیمنبع خواب و رویاهوش عاطفی در زنان بیشتر اتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندخواندن ، یکی از شستشو دهنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی درک نیازمند شناخت خویش اابتذال با شعار دینزیباترین چیز در افزایش سمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی سیستم های کوانفراموشی همیشه هم بد نیستنباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به میگرن سردردی ژنتیکی که بهدف یکسان، در مسیرهای متجهان کنونی و مغز بزرگتریتو پیچیده ترین تکنولوژی کتاب، سفری به تاریخخدای رنگین کمانتاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهما تحت کنترل ژنها هستیم یوقتی فهمیدی خطا کردی برگجهش های ژنتیکی غیر تصادفتولترودینگلوئوندو ویژگی انتزاع و قدرت تجتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز علم اپی ژنتیک دریچه ای بهلمس کوانتومینشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختمحدودیت چقدر موثر استواقعیت چیستجستجوی متن و تصویر به صورتوانایی مغز و دیگر اجزای گذر زمان کاملا وابسته به دژاوو یا آشناپنداریتشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعترویا و کابوسابزارهای بقای موجود زندهسندرم پیریفورمیسنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور عادت همیشه خوب نیستمقاومت به عوارض فشار خون همیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم مرکز حافظه کجاستواکسن دیگر کرونا ساخته شحلقه های اسرارآمیزتکامل مداومپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام استغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیروزهای سختاحیای بینایی نسبی یک بیمسیاره ابلهاننه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز هورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانمسئولیت جدیدوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت 67تأثیر نگاه انسان بر رفتاپروانه ی آسمانیداروی ضد چاقیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزریاضیات یک حس جدید استادب برخورد با دیگرانساختار شبکه های مغزی ثابنورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجممعجزه های هر روزهژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت پنجاهتاثیر کپسول نوروهرب بر نآنان که در قله اند هرگز خدر یک فراکتال هر نقطه مرکای آنکه نامش درمان و یادشراز تغییرارتباط شگفت مغز انسان و فسردرد تنشنچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت شصت و هشتتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان ام اس(مولتیپل اسکلایا تکامل هدفمند استزمان و صبراز نظر علم اعصاب یا نرووسفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاه دوبارهبیماری تی تی پیمنتظر نمان چیزی نور را بههوشمندی کیهانتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یاخواب سالم عامل سلامتیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مدرک و احساسابداع دی ان ای بزرگترین دزیر فشار کووید چه باید کرمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تشبکه های مصنوعی مغز به درفرایند پیچیده ی خونرسانینبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبمیگرن شدید قابل درمان اسهدف از تکامل مغزجهان کاملی در اطراف ما پرتو آرامش و صلحیکتابخانهخدایی که ساخته ی ذهن بشر تاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)دردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت سمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتمانند آب باشوقتی تو از یاد گرفتن باز جهش تمدنی عجیب و شگفت انستومورها و التهاب مغزی عاگمان میکنی جرمی کوچکی در دو بیماری روانی خود بزرگ تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در ورفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از سفری به آغاز کیهاننقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز علم به ما کمک میکند تا مولوب فرونتال یا پیشانی مغنشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان همحدودیت های حافظه و حافظواقعیت های متفاوتجستجوی هوشیاری در مغز ماتوازن مهمتر از فعالیت زیگذشته را دفن کندگرگونی های نژادی و تغییتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالرویا و خبر از آیندهابزارهای بقای از نخستین سندرم پس از ضربه به سرنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمعادت کن خوب حرف بزنیمقابله ی منطقی با اعتراضهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرمرکز خنده در کجای مغز استواکسن دیگری ضد کرونا از دحمله ویروس کرونا به مغزتکامل چشمپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استروش مقابله مغز با محدودیاحیای بینایی نسبی یک بیمسیاره ابلهاننه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملصفحه اصلیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير مسئولیت در برابر محیط زیوزوز گوشحس و ادراک قسمت 74تئوری تکامل امروز در درمپرواز از نیویورک تا لوس آداروی ضد تشنج با قابليت تجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصریسدیپلام تنها داروی تایادراک ما درک ارتعاشی است سازگاری با محیط بین اجزانورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کرونامعجزه ی علمژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت پنجاه و یمعجزه ی علم در کنترل کرونژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت پنجاه و دتاثیر کپسول نوروهرب بر تآنزیم تولید انرژی در سلودر کمتر از چند ماه سوش جدایمپلانت مغزی کمک میکند راست دستی و چپ دستیارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد سکه ایچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت شصت و دوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان تومورهای مغزی با اایجاد احساساتزمان واقعیت است یا توهماز نظر علم اعصاب اراده آزشکل های متفاوت پروتئین هفلج خوابنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دویکمنحنی که ارتباط بین معرفهوشیاری و وجودتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزخواب سالم عامل سلامتی و یتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار هوش در حال ارتقا اززیرفون داروی ضد ام اسمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تشبکیه های مصنوعیفرایند تکامل و دشواری هاچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و میدان مغناطيسي زمین بشر هدف از خلقت رسیدن به ابزاجهان پیوستهتو افق رویداد جهان هستیکجای مغز مسئول پردازش تجخسته نباشی باباتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قددرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین همانزبان جانسوزنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهقانون گذاری و تکاملچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ماه رجبویتنام نوعی کرونا ویروس جهشهای مفید و ذکاوتی که دتومورهای نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین دو بار در هفته ماهی مصرف تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهرفتار وابسته به شکلابزار بقای موجود زنده از سقوط درون جاذبه ای خاص، چنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز علم بدون توقفلوتیراستامنظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشمخچه فراتر از حفظ تعادلواقعیت و مجازحفره در مغزتوسعه هوش مصنوعی قادر اسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش قدرت استتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلرورویا بخشی حقیقی از زندگی ابزارهای دفاعی و بقای موسندرم سردرد به دلیل افت فنقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در عادت کردن به نعمتمقابله با کرونا با علم اسهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانومرگ چیستواکسن سرطانحمایت از طبیعتتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندروش های صرفه جویی در ایجااحساس گذر سریعتر زمانسیر آفرینش از روح تا مغز چه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرسوالات پزشکیمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیممستند جهان متصلیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت 75تئوری تکامل در پیشگیری و پروتز عصبی برای تکلمداروی ضد تشنج با قابليت تجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادریشه های مشترک حیاتادغام میان گونه های مختلستم با شعار قانون بدترین نوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی معجزه در هر لحظه زندگیژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت پنجاه و ستاثیر کپسول نوروهرب بر سآینه در اینهدر آرزوهایت مداومت داشتهایمپلانت نخاعی میتواند درجزخوانی هایی که امروز بارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد عروقی میگرنچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهحس و ادراک قسمت شصت و ششتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته ودرمان تشنجایرادهای موجود در خلقت بزمان پلانکاز نظر علم اعصاب اراده آزشکل پنجم مادهفلج خواب چیستنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری دیستروفی میوتونیمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوشیاری کوانتومیتمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومخواب عامل دسته بندی و حفطتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانزیرک ترین مردممغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز و کیهانفرایند حذف برخی اجزای مغچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتمیدان های مغناطیسی قابل هر چیز با هر چیز دیگر در تجهان پیوستهتو انسانی و انسان، شایستکرونا چه بر سر مغز می آورخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشدست آسمانابزار بقا از نخستین همانزبان ریشه هایی شناختی اسنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سقانون جنگلچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ماپروتیلینویتامین E برای فعالیت صحجهشهای مفید و ذکاوتی که دتومورهای ستون فقراتگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میتری فلوپرازینافتخار انسانرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادینقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز علم در حال توسعهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواقعیت و انعکاسحق انتخابتوسعه برخی شغل ها با هوش گزیده ای از وبینار یا کنفدانش محدود به ابعاد چهارتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آنرویا تخیل یا واقعیتابعاد و نیازهای تکاملیسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلاعادت دادن مغز بر تفکرملاحظه های اخلاقی دربارههمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنمرگ و میر پنهانواکسن سرطانحوادث روزگار از جمله ویرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا روش هایی برای جلوگیری از احساسات کاذبسیستم تعادلی بدننه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسپیامهای کاربرانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیمامشکل از کجاستیک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت چهلتئوری جدید، ویران کردن گپرورش مغز مینیاتوری انساداروی ضد تشنج توپیراماتجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم های غذایی و نقش مهم ادغام دو حیطه علوم مغز و ستم، بی پاسخ نیستنوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی معرفت و شناختژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت پنجاه و شتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیندهدر آسمان هدیه های نادیدنایمان به رویارحم مصنوعیارتباط غیرکلامی بین انساسرعت فکر کردن چگونه استچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابحس و ادراک سی و هفتمتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود دارددرمان جدید ALSاکسی توسین و تکامل پیش ازمان به چه دلیل ایجاد میشاز واقعیت امروز تا حقیقتشکست حتمیفلج دوطرفه عصب 6 چشمنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش، ژنتیکی است یا محیطیتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابخودآگاهی و هوشیاريتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانزیست شناسی کل در جزء فراکمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز با کیهان مادیفراتر از دیوارهای باورنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریمیدان بنیادین اطلاعاتهر جا که جات میشه، جات نیجهان پر از چیزهای اسرار آتو با همه چیز در پیوندیکریستال هاخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکوندستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تطوفان زیباییقانون جنگلچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ماجرای جهل مقدسویتامین E در چه مواد غذایجوانان وطنتوهم فضای خالیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو برابر شدن خطر مرگ و میتری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان ررقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و انقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا علم راهی برای اندیشیدن الیروپریم داروی ترکیبی ضدنظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکمخچه ابزاري که وظیفه آن فواقعیت خلا و وجود و درک محقیقت قربانی نزاع بین بی توصیه های سازمان بهداشت گزارش یک مورد جالب لخته ودانش بی نهایتتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاترویا حقی از طرف خداابعاد اضافه ی کیهانسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاعارضه جدید ویروس کرونا سملاحظات بیهوشی قبل از جرهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های ممرگ و میر بسیار بالای ناشواکسن ضد اعتیادحکمت الهی در پس همه چیزتکامل ابزار هوش ، راه پر پیوندی که فراتر از امکانداروی لیراگلوتیدثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایروش هایی ساده برای کاهش ااخلاق و علوم اعصابسیستم دفاعی بدن علیه مغز نهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیسایتهای دیگرمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودمشکلات نخاعییک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت چهل و هفتتا 20 سال آینده مغز شما به پرتوهای صادر شده از سیاهدارویی خلط آورجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهرژیم های غذایی و نقش مهم ارتقا و تکامل سنت آفرینش ستون فقرات انسان دو پا جلنوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز فکر میکند مرگ برای دیژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت بیست و چهتاثیر کتامین در درمان پاآینده ی انسان در فراتر ازدر آستانه ی موج پنجم کوویاین پیوند نه با مغز بلکه رحم مصنوعیارتروز یا خوردگی و التهاسعی کن به حدی محدود نشویچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبحس و ادراک- قسمت پنجاه و تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید میگرن با انتی اگر فقط مردم میفهمیدند کزمان شگفت انگیزاز کجا آمده ام و به کجا میشگفت نیست من عاشق تو باشمفناوری هوش مصنوعی نحوه خچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی امهندسی ژنتیک در حال تلاش هیچ چیز همیشگی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیماخودآگاهی و هوشیاريتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانزیست، مرز افق رویداد هستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تشباهت کیهان و مغزفرد حساس از نظر عاطفی و بنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیمیدازولام در درمان تشنج هر حرکت خمیده می شود و هر جهان پر از چیزهای جادویی تو با باورهایت کنترل میشکریستال زمان(قسمت اولخطای ادراک کارماتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپودغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند نقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تطولانی ترین شبقانونمندی و محدودیت عالمچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فماجرای عجیب گالیلهویتامین کاجواب دانشمند سوال کننده توهم فضای خالی یا توهم فضگوشت خواری یا گیاه خواریدو سوی واقعیتترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو رموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستننقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تعلم ساختن برج های چرخانلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده ممدل همه جانبه نگر ژنرالیوالزارتان داروی ضد فشار حقیقت آنطور نیست که به نظتوصیه های غیر دارویی در سگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان موفق به بازگردتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با همانرویاها از مغز است یا ناخوابعاد بالاترسوپاپ ها یا ترانزیستورهانقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاعدم توقف تکامل در یک انداممانتین یا آلزیکسا یا ابهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دمرگ انتقال است یا نابود شواکسن علیه سرطانحافظه میتواند بزرگترین دتکامل جریان همیشگی خلقتپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی تشنجی دربارداریثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرروش جدید تولید برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگسکوت و نیستینهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن امشکلات بین دو همسر و برخییک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت چهل و هشتتا بحر یفعل ما یشاآلودگی هوا چالش قرن جدیدداستانها و مفاهیمی اشتبااولین مورد PML به دنبال تکرژیم ضد التهابیارتوکين تراپی روشی جديد سخن و سکوتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورمنبع هوشیاری کجاست قسمت به هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز قلبکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت بیست و یکتاثیر گیاه خواری بر رشد وآینده ی علم و فیزیک در60 ثدر درمان بیماری مولتیپل این اندوه چیسترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرارزش حقیقی زبان قسمت اولشلیک فراموشیچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک- قسمت بیست و پتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده درمان جدید کنترل مولتیپلاگر میدانی مصیبت بزرگتر زندگی هوشمند در خارج از زاز آغاز خلقت تا نگاه انساشگفت انگیز بودن کیهانفیلمی بسیار جالب از تغییچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلمهربانی، شرط موفقیتهیچ وقت خودت را محدود به تنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندیخودروهای هیدروژنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند بادرک دیگرانابزار بقا از نخستین همانزاوسکا درمان گوشرمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عفردا را نمیدانیمنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت ومکانیک کوانتومی بی معنی هرچیز با یک تاب تبدیل به جهان دارای برنامهتو باید نیکان را به دست بکریستال زمان(قسمت دوم)خطای حستاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای رذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچقارچ بی مغز در خدمت موجودچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی تاریکویتامین کا و استخوانجوسازی مدرنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گیلگمش باستانی کیستدولت یا گروهکترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از سلول عصبی شاهکار انطباق نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را لا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختمدل هولوگرافیک ژنرالیزهواکنش های ناخودآگاه و تقحقیقت افرادتوصیه هایی در مصرف ماهیپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان نورون مصنوعی ستصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چرویاهای پر رمز و حیرتی دراتفاق و تصادفسوخت هیدروژنی پاکنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیاعدم درکمن کسی در ناکسی دریافتم همراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهمرگ تصادفیواکسنی با تاثیر دوگانه احافظه و اطلاعات در کجاست تکامل داروینی هنوز در حاپیام های ناشناخته بر مغز داروی جدید ALSجلوتر را دیدنانرژی تاریکروش صحبت کردن در حال تکاماختلال خواب فرد را مستعد سکته مغزیچهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانمشکلات روانپزشکی پس از سیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت چهل و دومتابوهای ذهنیآلودگی هوا و ویروس کرونادخالت در ساختار ژنهااولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط میکروب روده و پارسخن پاک و ثابتنیکولا تسلابه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت بیست و دوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ممکن است موش کور بی مدر سال حدود 7 میلیون نفر این ایده که ذرات سیاهچالرساناها و ابر رساناها و عارزش حقیقی زبان قسمت دومشلیک فراموشیچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک- قسمت شصت و چهتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصادرمان جدید سرطاناگر نیروی مغناطیس نباشد زندگی بی دوداز انفجار بزرگ تا انفجار شگفت زده و حیران باشفیزیک مولکولها و ذرات در چالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشمولتیپل اسکلروز در زنان هیچ کاری نکردن به معنی چیتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریخورشید مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قادرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانزبان مشترک ژنتیکی موجودامغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عفرضیه ای جدید توضیح میدهنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پامکانیزمهای دفاعی در برابهز ذره، یک دنیاستجهان در حال نوسان و چرخشتو تغییر و تحولیکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودینذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت موجی جهانقبل از آغازچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهماده ی خالیویتامین کا در سبزیجاتجامعه ی آسمانیتوهم چیستگیاه بی عقل به سوی نور میدوچرخه سواری ورزشی سبک و ترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کورمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از سلولهای ایمنی القا کنندهنقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را لاموژین داروی ضد اوتیسم؟نظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مدل هولوگرافیک تعمیم یافواکنش به حس جدیدحقیقت اشیاتوضیحی ساده در مورد هوش مپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان یک فرضیه رادیکتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیسترویای شفافاتوبان اطلاعات و پلِ بینسودمندی موجودات ابزی بر نقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هعسل طبیعی موثر در کنترل بمنابع انرژي پاک سرچشمه حهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرمرگی وجود نداردواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحافظه و اطلاعات در کجاست تکامل داروینی هنوز در حاپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام جمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توروشهای نو در درمان دیسک باختلال در شناسایی حروف و سال سیزده ماههچهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنمشکلات روانپزشکی در عقب یکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت چهل و سومتاثیر فکر بر سلامتآلودگی هوا و پارکینسوندر مانهای کمر درداولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد التهابیارتباط ماده و انرژیسختی ها رفتنی استنیاز به آموزش مجازی دیجیارتباط متقابل با همه ی حیسرنوشتچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی مغز مانند تلفن استکلوزاپین داروی ضد جنونحس و ادراک قسمت بیست و سوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمدرمان های اسرار آمیز در آاینکه به خاطرخودت زندگی رشته نوروایمونولوژی و نقارزش حقیقی زبان قسمت سومشنا در ابهای گرم جنوب نیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری حساسیت روانی متفاوتتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان سرطان با امواج صوتاگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی در جمع مواردی را برمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسشگفتی های زنبور عسلفیزیک و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیممواد کوانتومی جدید، ممکنهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها خوش قلبی و مهربانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانزبان چهار حرفی حیات زمینمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تشجاعت و ترسفشار و قدرتنخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اما انسانها چه اندازه نزدهزینه ای که برای اندیشیدجهان در حال ایجاد و ارتقاتو جهانی هستی که خودش را کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین همانسفر فقط مادی نیستنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تطبیعت بر اساس هماهنگیقبل از انفجار بزرگچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهماده ای ضد التهابیویتامین بی 12 در درمان دردجاودانگی مصنوعیتوهم وجودگیاه خواری و گوشت خوار کددورترین نقطه ی قابل مشاهترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم رمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از سلولهای بنیادی مصنوعی درنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خولایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتمدل های ریز مغز مینی برینواکسن های شرکت فایزر آمرحقیقت تنها چیزی است که شاتیوتیکسن داروی ضد جنونپول و شادیدانشمندان ژنی از مغز انستصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطاروان سالماتوسوکسیمایدسیلی محکم محیط زیست بر اننقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر عشق درونی به یگانگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بمراحل ارتقای پله پله کیهوبینار اساتید نورولوژی دحافظه و اطلاعات در کجاستتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استروشهای شناسایی قدرت شنوااختلال در شناسایی حروف و سانسور از روی قصد بسیاری نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دورمشاهده گر جدای از شیء مشایافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت نهمتاثیر مشاهده بر واقعیت بآلزایمردر محل کار ارزش خودت را باولین تصویر در تاریخ از سرژیم غذایی ضد دردارتباط چاقی و کاهش قدرت بسریع دویدن مهم نیستچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی مغز مادران و کودکان در زمکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت بیستمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده درمان های بیماری آلزایمراینکه خانواده ات سالم بارشد مغز فرایندی پیچیده اارزش خود را چگونه میشناسشناخت و معرفت، و نقش آن دچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدخفاش با شیوع همه گیری جدیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهدرمانهای بیماری پارکینساگر نعمت فراموشی نبود بسزندگی در سیاهچالهمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکشانس یا تلاشفیزیکدانان ماشینی برای تچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اموجود بی مغزی که می تواندهیچ کس حقیقت را درون مغز تنها مانع در زندگی موارد کایروپاکتیک چیستخوشبختی دور از رنج های متاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانزبان نیاز تکاملی استمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازفضای قلب منبع نبوغ استنخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمما انسانها چه اندازه نزدهزینه سنگین انسان در ازاجهان ریز و درشتتو دی ان ای خاص ميتوکندريکشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب نقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تطعمه ی شبکه های ارتباط اجقدم زدن و حرکت دید را تغیچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهماده، چیزی بیش از یک خلا ویتامین بی هفدهجایی خالی نیستتوهم وجودگیرنده باید سازگار با پیديدن با چشم بسته در خواب تراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمارمز جهانابزار بقای موجود زنده از سلام تا روشنایینقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی لبخند بزن شاید صبح فردا زهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیمدیون خود ناموجودواکسن کووید 19 چیزهایی که حقیقت خواب و رویاتیک و اختلال حرکتیپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی تصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتروبات های ریز در درمان بیاثر مضر مصرف طولانی مدت رسینوریپا داروی ترکیبی ضدنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکعصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز هندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدمرز مرگ و زندگی کجاستوجود قبل از ناظر هوشمندحباب های کیهانی تو در توتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید برای میاستنی جنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عروشی برای بهبود هوش عاطفاختلالات مخچهسانسور بر بسیاری از حقاینوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی مشاهده آینده از روی مشاهیاد گرفتن مداومحس و ادراک قسمت چهارمتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآملودیپین داروی ضد فشار در چه مرحله ای از خواب ، راولین دارو برای آتاکسی فراه فراری نیست