دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت شصت و شش

روش های محاسباتی انسان امروز، در قالب شکل ها و ترسیم ها، ظرفی از ادراک را پر میکند که محدود است. ابعاد ناشناخته و پرتوهای نامانوس، در انتظار آیندگان خواهد بود. شناخت این ناشناخته ها به ابزارهای محاسباتی وسیع تری نیازمند است

حس و ادراک قسمت شصت و شش

نسبت ها و روش های جدید محاسباتی، واقعیت جهان را حقیقی تر خواهد کرد و تئوری شبیه سازی در ذهن ناظر هوشمنددر مورد جهان، با بیان واقعیت های جهان بیرون، فراتر از ابعاد شکل گرفته در ذهن ناظر، فرو خواهد ریخت.

گربه های مرده و زنده ی شرودینگر، فقط تصورات ذهنی و شبیه سازی شده در ذهن ناظر نیست؛ بلکه اینها واقعیت هایی است که وجود دارد و در ابعاد متفاوت جهان های متمایزی رخ میدهد که همه اش واقعی است.

مدل هولوگرافیک تعمیم یافته، Generalized Holographic Model
بخش اول: اصل هولوگرافی

اصل هولوگرافی و انتروپی سیاه چاله ها

توسط دکتر اینس اوردانتا فیزیکدان در بنیاد علوم رزونانس
این محاسبات هرقدر هم دقیق باشد، ترجمه ای از آن حقیقتی است که درون اشیا وجود دارد. تبدیل دو بعد به سه بعد اطلاعات بسیار بیشتری خواهد داد ولی طبق نظریه ی ریسمان ها جهان محدود به سه بعد نیست بلکه تا یازده بعد یا بیشتر را شامل میشود. طبیعتا تبدیل سه بعد به چهار بعد و چهار بعد به پنج بعد، اطلاعات بیشتری خواهد داد

اصل هولوگرافی یکی از اولین معرفی ها برای این ایده است که اطلاعات، ممکن است به صورت هولوگرافیک در ساختارهای خاصی در جهان - یعنی سیاهچاله ها - وجود داشته باشد.
در این مرحله، ممکن است متوجه شویم چگونه روایت علمی به صورت ظریف و تدریجی از اصطلاحاتی مانند انرژی، نیروها، ذرات و میدان‌ها به کلمه یاطلاعات تغییر می‌کند.

هنگامی که ما به اطلاعات فکر می کنیم، به کامپیوترها و برنامه نویسی و بیت هایی از اطلاعات فکر می کنیم که در مقادیر 0 یا 1 در یک سیستم باینری(دوگانه) بیان می شوند.(و یا مقادیر 0 و 1 و هزاران عددی که بیان این 0و1 قرار دارد، در کامپیوترهای کوانتومی) همه ی اینها زیرمجموعه ای از یک حوزه ی بزرگتر به نام نظریه ی اطلاعات است که هدف آن، توضیح همه ویژگی های واقعیت است که از تبادل اطلاعات و ویژگی های آن، پدید می آید.

این مقاله به بررسی بیشتر موضوع می پردازد و مروری کوتاه بر تاریخچه و توسعه ی اصل هولوگرافی در پشت مفهوم بنیادی مدل هولوگرافیک تعمیم یافته توسط نسیم حرمین [1-3] ارائه می دهد که راه حلی کوانتیزه شده برای جرم و گرانش است.
انتروپی و ترمودینامیک سیاهچاله

اصل هولوگرافی، از تلاش های دیوید بوهم [4] [5] منشا می گیرد. او پیشنهاد داد هر منطقه، حاوی یک «ساختار» کلی است که در درون آن قرار گرفته است. بوهم ساختار کیهان را به عنوان هولوگرام یاد کرد و این بر اساس شباهت آن با هولوگرافی نوری، است.
این ساختار پوشیده شده در هر منطقه یا حجم را می توان از نظر محتوای اطلاعاتی آن توصیف کرد، که آن را با آنتروپی مرتبط می کند، زیرا از دیدگاه تئوری اطلاعات، انتروپی معیاری از محتوای اطلاعات در یک سیستم است.(انتروپی یا بی نظمی، در حقیقت میزان تمایزها و تفاوت هایی است که در درون یک سیستم وجود دارد. هر چه تمایزها و تفاوت ها بیشتر باشد، انتروپی بیشتر است. قانون دوم ترمودینامیک بیان میکند در یک سیستم بسته، با گذر زمان، انتروپی یا بی نظمی یا میزان اطلاعات متفاوت و متمایز، افزایش می یابد.)
هنگامی که این ایده ها در مورد سیاهچاله ها اعمال می شود، با مشکل زیر مواجه می شویم:

درک فعلی بیان می کند که محتوای یک سیاهچاله نمی تواند مستقیماً در دسترس باشد زیرا هر چیزی که به سیاهچاله می رسد در داخل، به دام می افتد. ناظر به دلیل عدم دسترسی به پویایی و محتوای درون سیاهچاله، محدود میشود.
این امر باعث شده فیزیکدان ها نتوانند به درون سیاهچاله بپردازند و معلوم نیست چه اتفاقی برای اطلاعاتی می افتد که در آن می افتد. فرض بر این بوده است که اطلاعات در حال سقوط در سیاهچاله گم می شود، اما این، قوانین فیزیک کوانتومی را- که می گوید انتروپی یا اطلاعات را نمی توان نابود کرد- نقض می کند.

استیون هاوکینگ، سعی در حل آن داشته است.(محدود شدن نگاه بر درون سیاهچاله به دلیل محدودیت ابزارهای حسی انسان امروز است. آنچه انسان امروز به دنبال مشاهده ی آن است محدود به پرتوهایی میشود که در محدوده ی قابل رویت قرار دارد؛ در حالی که پرتوهای موجود در کیهان، محدود به این پرتوها نیست. طیف الکترومغناطیس در جهان مادی بسیار وسیعتر از این پرتوهاست.

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، نهایتا استیفن هاوکینگ را به اینجا رساند که سیاهچاله میتواند پرتوزا باشد یعنی سیاهچاله فقط نابود کننده نیست بلکه خودش میتواند زایا باشد.
پرتوهای صادر شده از سیاهچاله هرچند برای ما در قالب ابزارهای شناختی کنونی قابل رویت نیست ولی حقیقی است.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [9/15/2022 2:39 AM]
از دید ناظری- که از بیرون قوانین و ابزارهای شناختی موجود مینگرد- سیاهچاله نه تنها سیاه نیست بلکه میتواند بسیار درخشنده و تابان باشد. نگاه شود به مقاله ی سیاهچاله ها ... خورشیدهای سیاه؟و کلیپدو روی واقعیت و یا سه روی واقعیت یا نزدیک به بی نهایت روی واقعیت؟! و مقاله یطعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است؟ در همین کانال مراجعه شود.)

برای پرداختن به مسائل مطرح شده در بالا، بکنشتاین پیشنهاد کرد آنتروپی یا اطلاعات در یک ناحیه معین از فضا، با مساحت مرز آن محدود می‌شود، و به نظر می‌رسد که این، مشکل را حل کند زیرا این مرز می‌تواند توسط یک ناظر خارجی قابل دسترسی باشد.

بنابراین، تمام اطلاعات موجود در حجم را می توان از سطح آن به دست آورد زیرا از نظر هولوگرافیک، روی افق رویداد آن حک میشود. (هرچند این مرز، جلوه ای از اطلاعات درون حجم شیء را منعکس میکند ولی به همه ی اطلاعات درونی دسترسی ندارد.
برای دسترسی به اطلاعات درون حجم شیء، لازم است این جلوه ی بیرونی مشاهده شود و بعد از آن بتوان این مرز دارای جلوه گری را با توجه به شرایط درون شیء یا درون سیاهچاله، ترجمه ی درست کرد. طبیعتا آنچه بر روی مرز یا افق رویداد در قالب ابعاد قابل مشاهده و لمس، دیده می شود، همان حقیقتی نیست که در درون سیاهچاله یا درون هر شیء، موجود است و ابعاد قابل مشاهده و لمس را دارای جلوه و تظاهر میکند.
ترجمه ی عبارت لفظی یا قابل مشاهده به معنی، نیازمند راهنما یا فلشی است که به قوانین بیرون و درون شیء یا سیاهچاله یا به عبارت دقیق تر به درون خورشید تاریک، آگاه باشد.)

بکنشتاین [6-8] پیشنهاد کرد که آنتروپی S یا اطلاعات موجود در حجم معینی از فضا، مانند یک سیاهچاله، متناسب با سطح افق آن A تقسیم بر مربع واحد سطح پلانک است.

پس از محاسبات دیگر با در نظر گرفتن ترمودینامیک سیاهچاله و آنتروپی (برای توضیح بیشتر به پیوست A در پایان این مقاله مراجعه کنید)، آنتروپی بکنشتاین-هاوکینگ در یک سیاهچاله- که بر حسب واحدهای مساحت پلانک بیان شده است- به صورت فرمول تعریف میشود:

و در آن مساحت پلانک، مربع منطقه ی l 2 به عنوان یک واحد آنتروپی و A مساحت سطح سیاهچاله است.


بکنشتاین [9] بیشتر برای وجود یک حد بالایی و جهانی برای آنتروپی یک سیستم دلخواه با حداکثر شعاع r، استدلال کرد.

که در آن E محتوای انرژی است، و مخرج کسر ثابت پلانک کاهش یافته ضربدر c سرعت نور در خلاء است. او با فرض E = mc 2 دریافت که این حد حداکثر، معادل آنتروپی بکنشتاین-هاوکینگ برای یک سیاهچاله است.
این ایده ی حداکثر آنتروپی تعریف شده توسط بکنشتاین- که با استدلال‌های بقای انرژی به هم متصل شده‌ است- در نهایت منجر به یک اصل هولوگرافیک شد که توسط 't Hooft [10-12] توصیف گردید و بعداً توسط Susskind توسعه یافت [13].

با مطالعه ی ویژگی‌های مکانیکی کوانتومی سیاه‌چاله‌ها و قانون سوم ترمودینامیک که آنتروپی را به تعداد کل درجات آزادی مربوط می‌کند (تعداد راه‌های مستقلی که یک سیستم دینامیکی می‌تواند بدون نقض و هیچ محدودیتی بر آن حرکت کند) نشان داده شد آنتروپی به طور مستقیم تعداد درجات آزادی باینریدوگانه را می شمارد (که به طور رسمی به عنوان درجات آزادی بولی شناخته می شود و مقادیر 0 یا 1 را در نظر می گیرد) و به این نتیجه رسید که درجات آزادی مربوط به یک سیاهچاله نباید از 1/4 کل سطح، بیشتر شود.

مساحت سطح و حداکثر آنتروپی برای یک سیاهچاله A /4 است.
یعنی منطقه ای با مرز سطحی A به طور کامل با حداکثر A /4 درجه آزادی یا حدود 1 بیت اطلاعات در هر ناحیه ی پلانک توصیف می شود. برای وضوح بیشتر تصویر زیر را ببینید.

با این حال، همانطور که بوسو [12] اشاره کرد ، محتوای اطلاعات حجمی برای همه سیستم های بزرگتر از مقیاس پلانک، از سطح یک فراتر خواهد رفت. بنابراین، نتیجه به‌دست‌آمده زمانی که فقط سطح در نظر گرفته می‌شود، در تضاد با تعداد بسیار بیشتر درجات آزادی است که هنگام در نظر گرفتن حجم، تخمین زده می‌شود.(نگاه سه بعدی در برابر نگاه دو بعدی، اطلاعات بسیار بیشتری را نشان میدهد) بنابراین این سوال مطرح می شود که:

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [9/15/2022 2:39 AM]
آیا آنتروپی بکنشتاین-هاوکینگ همه حالات بولی را در داخل یک سیاهچاله می شمارد یا فقط آنهایی را که برای ناظر خارجی قابل تشخیص هستند، می شمارد؟
چگونه می‌توانیم اطلاعات داخل حجمی را- که اصولاً دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست- حساب کنیم؟
ممکن است نتوانیم وارد یک سیاهچاله شویم، اما اگر مساحت سطح و در نتیجه شعاع سیستم را بدانیم، مطمئناً می‌توانیم با تعریف یک واحد حجم، میزان آزادی در داخل را تخمین بزنیم. (و این تخمین ها بر اساس اصل عدم قطعیت- که نمیتوان همزمان تکانه و اندازه ی یک ذره را در هر زمان تعیین کرد- تخمین هایی حتمی و قطعی نیست. ابزارهای شناخت ما در آینده توسعه پیدا خواهد کرد و ابزارهای محاسباتی آیندگان از اسرار پنهان در پس ظواهر، دقیقتر پرده برداری خواهد کرد.
این محاسبات هرقدر هم دقیق باشد، ترجمه ای از آن حقیقتی است که درون اشیا وجود دارد. تبدیل دو بعد به سه بعد اطلاعات بسیار بیشتری خواهد داد ولی طبق نظریه ی ریسمان ها جهان محدود به سه بعد نیست بلکه تا یازده بعد یا بیشتر را شامل میشود. طبیعتا تبدیل سه بعد به چهار بعد و چهار بعد به پنج بعد، اطلاعات بیشتری خواهد داد.)
در این تلاش ها [1] [2] [3]، نسیم حرمین یک واحد حجم کروی یا وکسل را برای فضا تعریف کرد و آن را واحد کروی پلانک PSU نامید که واحد اساسی انرژی است. PSU نشان دهنده ی کوانتومی از نوسانات الکترومغناطیس و همچنین نشان دهنده کمی اطلاعات است. بیت، واحدی از اطلاعات است که می تواند موقعیت یا جهت یک ذره، در این مورد، یک PSU باشد.

رویکرد هولوگرافیک تعمیم یافتهGeneralized Holographic Model نسیم حرمین یک راه حل کوانتیزه شده برای جرم و گرانش بر حسب واحدهای کروی پلانک (PSU) را به دست می آورد. ایده ی او در شکل زیر خلاصه شده است، جایی که r l نصف طول پلانک l و r شعاع هر کره ای بزرگتر از PSU است.

تصویر از دکتر امیرا وال بیکر.


رویکرد Haramein سیستم مورد بررسی (مانند یک PSU، یک پروتون، یک الکترون یا جهان) را به عنوان یک جسم کروی توصیف می کند، و این تقریب مرتبه اول ثابت شده است که یک فرض بسیار خوب است.(تصور حقایقی مانند الکترون و پروتون به عنوان کره، تصویری دقیق نیست. این تصورات، امروز با آزمون های کوانتومی در هم می شکند.
اساسا تصور جهان با فاصله ها و تمایزها، تصور ناظر هوشمند در تلاش تکاملی برای بقا در جهانی است که آن ابعاد را در بر می گیرد و برای ناظر دیگری که در بند و اسیر آن ابعاد نیست، بقا محدود به آن ابعاد و در قفس آنها نخواهد بود.

تلاش ناظر دارای هوش زیاد، برای ماندن در قفس، هرچند تلاشی ابتدایی و ارزشمند برای ماندن و جاودانه شدن است ولی هرگز محدود به دیوارهای آن قفس نخواهد بود، این دیوارها دائما در جلوی ناظر هوشمند جلوه گری میکند و تلاش نخست او برای زنده ماندن در میان این دیوارها به معنی غیر ممکن بودن تلاشی دیگر برای رها شدن از آنها نخواهد بود.)

کاشی کاری سطح و پر کردن حجم چنین سیستم کروی با این PSU ها در شکل بالا حاصل می شود و نیز عبارت های چگالی سطح و حجم را با توجه به PSU ها نشان می دهد.
تعداد PSU هایی که می توانند سطح جسم کروی مورد بررسی را کاشی کنند(میزان تمایز و بی نظمی و انتروپی) با حرف یونانی eta ( η) بیان می شود و این، نشان دهنده ی چگالی سطحی است که محتوای اطلاعاتی سطح را بر اساس PSU ها نشان می دهد. برای محاسبه η باید مساحت سطح جسم، A (= 4π r 2 ) را بر مساحت استوایی یک PSU با شعاع rl که نصف طول پلانک l است ، تقسیم کنیم.
در نماد ریاضی، این به صورت r l = l / 2 نوشته می شود. از آنجا که در چارچوب نظریه ی اطلاعات، انتروپی معیاری از محتوای اطلاعات در یک سیستم است، ηهمچنین با انتروپی سطح، مرتبط است.
علاوه بر این، می‌توانیم چگالی حجم یا محتوای اطلاعاتی (یعنی آنتروپی) را در داخل حجم سیستم کروی با تقسیم حجم آن (که با حرف V نشان داده می‌شود) بر حجم یک PSU پیدا کنیم. این، تعداد PSU را محاسبه می کند که می تواند حجم V را پر کند، مقداری که ما با حرف R نشان می دهیم. حجم یک جسم کروی با شعاع r V = (4/3) است و همین فرمول، حجم یک PSU را با استفاده از شعاع rl آن محاسبه می کند.

با این چگالی های بسیار ساده- که آنتروپی سطحی η و آنتروپی حجمی R نام گذاری کردیم- حرمین نسبت هولوگرافیک بنیادی ɸ = η/R را- که در شکل بالا نشان داده شده است- تعریف می کند واین نسبت، یک نسبت غیربعدیnondimentioal است که آنتروپی سطح به حجم را بیان می کند
و نشان دهنده انتقال پتانسیل اطلاعات یا نرخ تبادل اطلاعات بین حجم و سطح سیستم کروی است.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [9/15/2022 2:39 AM]
(در این محاسبات، تلاش میشود میزان تمایزها و بی نظمی موجود یا انتروپی، از ابعاد مرسوم در علم؛ دو بعد یا سه بعد، رها شود و فراتر از ابعاد دوگانه یا سه گانه، این تمایزها در قالب داده ها و اطلاعات، شناسایی گردد. تعداد ریزترین واحدهای حجمی در جهان در یک جسم دو بعدی(سطح) و در یک جسم سه بعدی(حجم) و به دست آوردن معیاری به نام نسبت بنیادین هولوگرافیک، و استفاده از آن در محاسبات به جای استفاده از ابعاد مرسوم، نوعی تلاش برای فرار از ابعاد مرسوم شناختی و معرفتی به بیرون از محدوده ی این ابعاد و دیوارهاست.
این تلاش، تلاشی ارزشمند است که دانشمند و پژوهشگر را از بند ابعاد مرسوم رها میکند.
ولی ابعاد مرسوم ما، همه ی کیهان نیست و تلاش های بعدی باید به نگاهی فراتر از کره و سطح و حجم بنگرد و کوشش کند نه فقط از ابعاد دوگانه و سه گانه بگریزد بلکه از اسارت در بند روش های ابداع شده و قراردادی مانند ریاضی و فیزیک موجود هم بگذرد.

روش های محاسباتی انسان امروز، در قالب شکل ها و ترسیم ها، ظرفی از ادراک را پر میکند که محدود است.
ابعاد ناشناخته و پرتوهای نامانوس، در انتظار آیندگان خواهد بود.
شناخت این ناشناخته ها به ابزارهای محاسباتی وسیع تر و جامع تر نیازمند است.

اساسا فرمول ها و روش های محاسبه، تلاشی برای کشف موارد نامانوس و ناشناخته از طریق عبارت ها و ترکیب های مانوس تر و شناخته شده تر است. این فرمول ها در ریاضی و فیزیک و دیگر علوم از جمله زیست شناسی تکاملی، باستان شناسی و حتی علوم اعصاب و علوم مربوط به هوشیاری، گامی برای ساده تر کردن درک اجزایی است که در ذهن پژوهشگر ایجاد ابهام میکند.

زدون این ابهام ها از طریق فرمول ها و ترکیب ها در فرمول، گامی درست به سوی کشف حقیقت است ولی هر گام درست در این مسیر، عبارت ها و ابهام های جدید دیگری درست میکند که پژوهشگر برای تعریف آنها لازم است فرمول های جدید، از اجزا و ترکیب ها با معناهای وسیعتر و جامعتر درست کند که در گام های نخست، به آن نیاز نداشت.)

این نسبت هولوگرافیک، مفهوم اولیه ی نظریه ی هولوگرافیک تعمیم یافته است. راه حل های هولوگرافی تعمیم یافته ارائه شده در مقالات منتشر شده، ثابت می کند که این نسبت است که ظهور ویژگی هایی مانند جرم و گرانش را توضیح می دهد.(جرم و گرانشی- که در نظریه ی نسبیت عام اینشتین، به خمیدگی بستر کیهان نسبت داده شد و این نسبیت، در حقیقت، متلاشی کردن فاصله ها و تمایزها در قالب خمیده شدن نسبی کیهان در نگاه ناظر هوشمند بود، اکنون با کنار گذاشتن ابعاد مرسوم و مطرح کردن انتروپی و تمایز در مفهوم ریزترین اجزا به نام واحد کروی پلانک، شکل جدید و واقعی تری پیدا میکند.

محاسبات با نسبت بنیادین، واقعی تر از محاسبات بر اساس ابعاد، خواهد بود.
حقیقت جهان در بند ابعاد و نگاه محدود ناظران امروز، نخواهد ماند.
نسبت ها و روش های جدید محاسباتی، واقعیت جهان را حقیقی تر خواهد کرد و تئوری شبیه سازی در ذهن ناظر هوشمنددر مورد جهان، با بیان واقعیت های جهان بیرون، فراتر از ابعاد شکل گرفته در ذهن ناظر، فرو خواهد ریخت.

گربه های مرده و زنده ی شرودینگر، فقط تصورات ذهنی و شبیه سازی شده در ذهن ناظر نیست؛ بلکه اینها واقعیت هایی است که وجود دارد و در ابعاد متفاوت جهان های متمایزی رخ میدهد که همه اش واقعی است.

تلاش ها برای زدودن مرز بین این قوانین و این جهان ها و نگاه از فراسوی ابعاد و حدود، تلاشی ارزشمند و ستودنی است ولی شکستن هر مرز، ما را با مرزها و حدود دیگری مواجه خواهد کرد که آن هم در قالب قوانین و روش های متفاوت کشف، قابل شکستن خواهد بود. نگاه شود مقاله یآزمون ذهنی گربه ی شرودینگر و مقاله ی تصور ما از کیهان و واقعیت کیهان و مقاله یآیا هوشیاری انسان، واقعیت را می آفریند؟ و مقاله یاز تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت بیست و چهاردر همین کانال)

واضح است که درجات آزادی در داخل سیستم کروی را می توان و باید برای به دست آوردن مقادیر صحیح برای جرم سیستم، محاسبه کرد. همانطور که در مقاله ی زیر نشان خواهیم داد، محتوای اطلاعات حجمی - تعداد PSU ها در حجم - برای یک پروتون ده به توان 20 برابر بزرگتر از محتوای اطلاعات منطقه - PSUs در سطح است.
به طور خلاصه، می بینیم- که اصل هولوگرافی که از رویکرد رایج به دست می آید- خود را به سطح یا مرز یک سیاهچاله محدود می کند و محتوای اطلاعات حجمی را نادیده می گیرد هرچند بخشی از اجزای آن را بتوان در سطح، رمزگذاری کرد.

رویکرد حرمین، اطلاعات موجود در حجم را در نظر می گیرد.
بنابراین، ماهیت هولوگرافی، اصل هولوگرافی و حداکثر آنتروپی سیاهچاله توسط حرمین- که یک رویکرد هولوگرافی تعمیم یافته را از نظر آنتروپی سطح و حجم یک سیستم کروی پیشنهاد می کند- بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد [1] [2] .

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [9/15/2022 2:39 AM]
به این ترتیب پارادوکس اطلاعات برطرف می شود. ما در مقاله ی بعدی با عنوان مدل هولوگرافیک تعمیم یافته قسمت دوم؛ گرانش کوانتومی و جرم هولوگرافیک، خلاصه ای از این رویکرد و نتایج آن را ارائه خواهیم داد.

اگر خواننده می‌خواهد عمیق‌تر به فیزیک و معادلات اصل هولوگرافی- که در این بخش توضیح داده شده است- بپردازد، به پیوست A زیر مراجعه کنید.

پیوست اول
چون یک سیاهچاله از قوانین ترمودینامیک تبعیت می کند، آنتروپی یا اطلاعات کل آن (میزان سطح آن به اضافه حجم) از قانون دوم ترمودینامیک تعمیم یافته، پیروی می کند که در آن آنتروپی سطح سیاهچاله به اضافه آنتروپی درون آن، هرگز کاهش نمی یابد.
این رابطه ی بین فیزیک سیاهچاله و ترمودینامیک، بین قانون اول مکانیک سیاهچاله و قانون اول ترمودینامیک هم وجود دارد.
قانون اول مکانیک سیاهچاله:

و جرم M را بر اساس گرانش سطح κ ، مساحت سطح A ، سرعت زاویه ای Ω، تکانه زاویه ای J ، پتانسیل الکترواستاتیکی Φ و بار الکتریکی Q به دست می آورد که با ثابت گرانشی G نسبت معکوس دارد . توجه داشته باشید برای سیاهچاله شوارتزشیلد، تکانه ی زاویه ای J و بار الکتریکی Q روی صفر تنظیم شده است. یعنی این سیاهچاله ی خاص، در حال چرخش نیست و بار ندارد و فقط یک موقعیت ایده آل است که به ما امکان می دهد برخی معادلات را به صورت تحلیلی بیان کنیم (در واقعیت، همه سیاهچاله ها می چرخند، اگرچه تشخیص این رفتار، مشکل است).

در حالی که قانون اول ترمودینامیک، انرژی یک سیستم را بر اساس دمای آن T ، آنتروپی S ، فشار P و حجم V با استفاده از معادله زیر تعیین می کند و جایی که dE, dS و dV تغییر بی نهایت کوچک هر یک را بیان می کند:

وقتی شارژی وجود ندارد، آخرین قسمت در معادله (3) صفر می شود و ما به وضوح می توانیم قیاس بین معادله را ببینیم. (3) و معادله (4) همانطور که در شکل زیر توضیح داده شده است.
کمیت های A و κ سیاهچاله به ترتیب با آنتروپی و دما تشابه نزدیکی دارند، بنابراین با معادل سازی اولین جمله ها در سمت راست هر معادله (معادل (3) و معادله (4))، باردین، کارتر و هاوکینگ [9] توانستند فرمول خود را ارائه دهند.

هاوکینگ در سال 1974 انتشار خود به خود تشعشع حرارتی سیاهچاله (ناشی از تبدیل نوسانات خلاء کوانتومی به جفت ذره-پاد ذره) را با دمایی که توسط یک معادله ی [10] [11] ارائه می شود، پیش بینی کرد.

که در آن، k B ثابت بولتزمن است و τ k طول عمر مشخص پالس نوری است که از ماده در حال سقوط به درون سیاهچاله، تابش می شود و به عنوان زمانی- که نور طول می کشد تا مسافت 2 r S را طی کند- در نظر گرفته می شود در اینجا r S شعاع شوارتزشیلد (شعاع) است. (شعاع شوارتزشیلد شعاعی است که بر اساس معادلات برای سیاهچاله‌ها تعیین می‌شود. شعاع شوارتزشیلد(به انگلیسی: Schwarzschild radius) نام شعاعی در فیزیک است که تمام اجسام با هر جرمی که در آن وارد می‌شوند در یک جا جمع می‌شوند که به آن نقطه تکینگی (Gravitational singularity) گفته می‌شود و به منطقه‌ای با شعاع شوارتزیلد، افق رویداد گفته می‌شود.)

شعاع شوارتزشیلد به عنوان راه حلی بر معادلات میدان انیشتین برای یک سیاهچاله غیر چرخشی و بدون بار- که به عنوان یک جسم کروی توصیف می شود- به دست می آید.
می‌توانیم تعریف فوق را جایگزین معادله ی دمای هاوکینگ کنیم. (6)
https://www.resonancescience.org/blog/the-generalized-holographic-model-part-i-the-holographic-principle?fbclid=IwAR0sLUCqLGloM9-bfQsxijYivKgmRKlNJ83avdX7F_CWiSP8Oayuga9Lbsg

منابع

[1] N. Haramein, Phys. Rev. Res. Int. 3, 270 (2013).

[2] N. Haramein, e-print https://doi.org/10.31219/osf.io/4uhwp (2013).

[3] N. Haramein and A. K. F. Val Baker, Journal of High Energy Physics Gravitation and Cosmology 5, 412 (2019).

[4] D. Bohm, B. J. Hiley and A. E. G. Stuart, Int J Theor Phys 3, 171 (1970).

[5] D. Bohm, Wholeness and the Implicate Order (Routledge, London, 1980).

[6] J. D. Bekenstein, Nuovo Cim. Lett. 4, 737 (1972).

[7] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 7, 2333 (1973).

[8] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 9, 3292 (1974).

[9] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 23, 287 (1981).

[10] G. 't Hooft, e-print arXiv:gr-qc/9310026 (1993).

[11] G. 't Hooft, in Basics and Highlights in Fundamental Physics (Proceedings of the International School of Subnuclear Physics, Erice, Sicily, Italy, 2000)

[12] R. Bousso, Rev. Mod. Phys. 74, 825 (2002).

[13] L. Susskind, J. Math. Phys. 36, 6377 (1995).


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگر نعمت فراموشی نبود بسدریای خدامغز انسان ایا طبیعتا تمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکزندگی، مدیریت انرژیشاید گوشی و چشمی، آماده شچالش دیدگاه های سنتی در ببیهوشی در بیماران دچار اهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنها مانع در زندگی موارد جهان های بسیار دیگرکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان، در سایه پیشرفیزیک مولکولها و ذرات در ششمین کنگره بین المللی سنخستین روبات های زنده ی جبارداری بدون رحمهزینه سنگین انسان در ازامولتیپل اسکلروز در زنان تو دی ان ای خاص ميتوکندريجهانی که از یک منبع، تغذیکشف مکانیسمی پیچیده در بتاریکی خواهد ترسیدآزادی عقیده، آرمانی که تدلایلی که نشان میدهد ما بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشاففرضیه ای جدید توضیح میدهعقلانیت بدون تغییرچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهمکانیزمهای دفاعی در برابتوهم وجودجدایی خطای حسی استگیرنده باید سازگار با پیتراشه ی بیولوژِیکافسردگی و اضطراب در بیمادید تو همیشه محدود به مقدرنگین کمانابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارقبل از آغازعواملی که برای ظهور لغت اهفت چیز که عملکرد مغز تو برای یک زندگی معمولیواکسن کووید 19 چیزهایی که ماده ی خالیتیک و اختلال حرکتیحقیقت غیر فیزیکیپوست ساعتی مستقل از مغز دتصادف یا قوانین ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان روش هاي جدیدی روح رهاییاثر مضر مصرف طولانی مدت رنمیتوان با بیرون انداختناستخوان های کشف شده، ممکسیاهچاله ها، دارای پرتو لاموژین داروی ضد اوتیسم؟غم بی پایانهندسه بنیادینبرخی بیماری های خاص که بدوجود قبل از ناظر هوشمندمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل داروینی هنوز در حاحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیشرفت در عقل است یا ظواهجنسیت و تفاوت های بیناییانسان قدیم در شبه جزیره عداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان سکته ماختلالات مخچهنوار مغز مشاهده ی غیر مستاعتماد به خودساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یاد گرفتن مداوممرگی وجود نداردتاثیر نگاه ناظر هوشیار بحس و ادراک قسمت هفدهمآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فدر هم تنیدگی کوانتومیراه پیروزی در زندگی چیستارتباط چاقی و کاهش قدرت بچیزی منتظر شناخته شدنبه بالا بر ستارگان نگاه کسرگردانیمنابع انرژی از نفت و گاز تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی کلام و زبان، گنجینه ای بسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سومآیا ما تنها موجودات زنده اینکه خانواده ات سالم بادرمان های رایج ام اسارزش خود را چگونه میشناسز گهواره تا گورچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری گیلن باره و بیمارشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست قسمت تلاش ها برای کشف منابع جدکودک هشت ساله لازم است آدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا امکان بازسازی اندامهخلاصه ای از مطالب همایش ماگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان برای ایجاد تمداز تلسکوپ گالیله تا تلسکزونیسومایدشاید درست نباشدچاالش ها در تعیین منبع هوبیوگرافیهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنها در برابر جهانجهان هایی در جهان دیگرکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی خارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیک و هوشیاریصبر بسیار بایدنرمش های مفید برای درد زابازگشت از آثار به سوی خداهزاران سال چشم های بینا ومواد کوانتومی جدید، ممکنتو در میانه ی جهان نیستی جهانی در ذهنکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریخ همه چیز را ثبت کردهآسيب میکروواسکولاریا آسدنیای شگفت انگیز کوانتومذره ی معین یا ابری از الکابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب فشار و قدرتعقیده ی بی عملچراروياها را به یاد نمی آبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما انسانها چه اندازه نزدتوهم بی خداییجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیتربیت کودکان وظیفه ای مهاقلیت خلاقدیدن خدا در همه چیزرهبر حقیقیابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهنقبل از انفجار بزرگعوارض ازدواج و بچه دار شدهفت سین یادگاری از میراث برای پیش بینی آینده مغز دواکسن کرونا و گشودن پنجرماده ای ضد التهابیتیروفیبان موثر در سکته ی حقیقت غیر قابل شناختپوشاندن خود از نورتظاهر خوابیده ی مادهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان روشی برای تبدیروزه داری متناوب، مغز را اثرات فشار روحی شدیدنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستروژن مانند سپر زنان دسیاهچاله و تکینگی ابتدایلایو دوم دکتر سید سلمان فغیرقابل دیدن کردن مادههندسه در پایه ی همه ی واکبرخی توجهات در ببمار پاروراپامیل در بارداریمدل های ریز مغز مینی برینتکامل زبانحس چشایی و بویاییپیشرفت ذهن در خلاقیت استجنسیت و تفاوت های بیناییانسان میوه ی تکاملداروی جدید ضد الزایمرريتوکسيمب در درمان ام اساختلالات حرکتی در انساننوار مغز در فراموشی هااعتماد به خودساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم میاد بگیر فراموش کنیمراحل ارتقای پله پله کیهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر حس و ادراک قسمت هجدهمآموزش نوین زباناولین دروغدر هم تنیدگی کوانتومی و پراه انسان شدن، راه رفتن وارتباط هوش ساختار مغز و ژچیزی خارج از مغزهای ما نیبه بالاتر از ماده بیندیشسربازان ما محققا غلبه می منابع بی نهایت انرژی در دتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا مغز تا بزرگسالی توسعاینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان های علامتی در ام اساز فرد ایستا و متعصب بگذرزمین در برابر عظمت کیهانچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری آلزایمر، استیل کوشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست قسمت53تلاش هایی در بیماران قطع کودک ایرانی که هوش او از مغز مانند تلفن استتاثیر داروهای ضد التهاب آیا انسان با مغز بزرگش اخخلاصه ای از درمان های جدیاگر تلاش انسان امروز برامغز انسان برای شادمانی طاز تکنیکی تا مغز از مغز تزونا به وسیله ویروس ابله شب سیاه سحر شودناتوانی از درمان برخی ویبیوگرافیهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنبیه چقدر موثر استجهان یکپارچهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکخبر مهم تلسکوپ هابلدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیکدانان ماشینی برای تصرع و درمان های آننرمش های مفید در سرگیجهبازگشت به ریشه های تکاملهستي مادي ای که ما کوچکترموجود بی مغزی که می تواندتوقف؛ شکستجهان، تصادفی نیستکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتازه های اسکیزوفرنی(جنوآسیب ها ناشی از آلودگی هودنیا، هیچ استذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب فضای قلب منبع نبوغ استعلم و ادراک فقط مشاهده ی نزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره احساسات متفاویروس مصنوعیما انسانها چه اندازه نزدتوهم تنهاییجریان انرژی در سیستم های گام کوچک ولی تاثیرگذارترجمه ای ابتدایی از اسراالکترومغناطیس شنوایی و هدیدگاه نارسای دوگانه ی مروی و منیزیم در تقویت استابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز روده تا مغزسندرم کووید طولانیقدم زدن و حرکت دید را تغیعید نوروز مبارکهم نوع خواری در میان پیشیبرای اولین بار دانشمندانواکسن کرونا از حقیقت تاتماده، چیزی بیش از یک خلا تکنولوژی جدید که سلول هاحقایق ممکن و غیر ممکنپیموزایدتظاهری از ماده است که بیدانفجار و توقف تکاملی نشادائما بخوانروزه داری و بیمار ی ام اس اثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردراسرار آفرینش در موجسیاهچاله ی تولید کنندهلبخند بزن شاید صبح فردا زغرور و علمهندسه زبانِ زمان استبرخی توصیه ها برای واکسیورزش هوازی مرتب خیلی به قمدیون خود ناموجودتکامل زبانحس و ادراک (قسمت اول )پیشرفتی مستقل از ابزار هجهل مقدسانسان ها می توانند میدان داروی سل سپتریه زغالیاختلالات صحبت کردن در اننوار مغز در تشخیص بیماری اعداد بینهایت در دنیای مساختن آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین درد از درون است یادگیری مهارت های جدید دمرز مرگ و زندگی کجاستتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه بی شکستارتباط پیوسته ی جهانچیزی شبیه نور تو نیستبه خودت مغرور نشوسردرد میگرنمنابع جدید انرژیتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا همه جنایت ها نتیجه بیایندرالدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز مخالفت بشنوزمین زیر خلیج فارس تمدنی نگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری الزایمرشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتلاشی برای درمان قطع نخاکودکان میتوانند ناقل بی مغز مادران و کودکان در زمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا احتمال دارد رویا از آخم شدن فضا-زمانتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا احتمال دارد رویا از آخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای ااگر خواهان پیروزی هستیمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز و از مغز زیباترین چیز در پیر شدنشبیه سازی میلیون ها جهان ناتوانی در شناسایی چهره بیان ژن های اسکیزوفرنی دهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتهدیدهای هوش مصنوعیجهان یکپارچهکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمخدا موجود استدرختان اشعار زمینابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت افاصله ها در مکانیک کوانتضرورت زدودن افکارنرمشهای مهم برای تقویت عبازخورد یا فیدبکهستی ما پس از شروعی چگال موجودات مقهور ژنها هستندتولید مثل اولین ربات های جهش های ژنتیکی مفید در ساکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتازه های بیماری پارکینسوآشنا پنداریدندان ها را مسواک بزنید تذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب قفس ذهنعلم و روحنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره احساساتی غیرویرایش DNA جنین انسان، برما اکنون میدانیم فضا خالتوهم جدایی و توهم علمجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای ترس و آرمان هاالکتروتاکسی(گرایش و حرکدژا وو یا اشنا پنداریرویا و واقعیتابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ااز سایه بگذرسندرم گیلن باره به دنبال قدرت مردمعامل کلیدی در کنترل کارآهمه چیز در زمان مناسببرای تمدن سازی، باید در بواکسن کرونا ساخته شده توماشین دانشتکنولوژی جدید که سلول هاحل مشکلپیموزایدتعداد کلی ذهن ها در جهان انقراض را انتخاب نکنیدداروهای مصرفی در ام اسروزه داری سلول های بنیاداثرات مفید روزه داریچند جهانیاسرار بازسازی اندام هاسیاره ی ابلهانلحظات خوش با کودکانمقالاتهنر حفظ گرهبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش هوازی ، بهترین تمریمدیریت اینترنت بر جنگتکامل زبان انسان از پیشیحس و ادراک (قسمت دوم )پاسخ گیاهان در زمان خوردجهان فراکتالانسان یک کتابخانه استداروی ضد چاقیریواستیگمیناختلالات عضلانی ژنتیکنوار مغزی روشی مهم در تشخبقای حقیقی در دور ماندن اساختار فراکتال وجود و ذهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدییادآوری خواب و رویامرز بین انسان و حیوان کجاتاثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شدر هر سوراخی سر نکنرابطه تشنج و اوتیسمارتباط انسانی، محدود به نکاتی در مورد تشنجبه دنبال رستگاری باشسردرد میگرن در کودکانمناطق خاصی از مغز در جستجتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامطالبه ی حق خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت سیزدهمایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان پوکی استخواناز نخستین همانند سازها تزمان چیستنگاه انسان محدود به ادرابیماری ای شبیه آلزایمر و شیشه ی بازالتی و سیلیکونهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معکودکان خود را مشابه خود تمغز چون ابزار هوش است دلیمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا برای تولید مثل همیشه خواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش ااپی ژنتیکمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز از مغز تزیباترین چیز در افزایش سشبیه سازی سیستم های کواننادیدنی ها واقعی هستندبیان حقیقتهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک معجزه ایجهان کنونی و مغز بزرگتریکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمخدای رنگین کماندرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت دفاصله ی همیشگی تصویر سازضررهای مصرف شکر و قند بر چرا ماشین باید نتایج را پبازسازي مغز و نخاع چالشی و هر کس تقوای خدا پیشه کنموسیقی نوتولید یا دریافت علمجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشتن عقیده ممکن نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سآشنا پنداریدو ویژگی انتزاع و قدرت تجذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز- از مغز سفرنامه سفر به بم و جنوب قلب و عقلعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنزاع بین علم و جهل رو به پبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما از اینجا نخواهیم رفتتوهم جسمجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای تسلیم شدن از نورون شروع مالکترودهای کاشتنیدژاوو یا آشناپنداریرویا و کابوسابزارهای پیشرفته ارتباط نقش زنجبیل در جلوگیری از از علم جز اندکی به شما داسندرم پیریفورمیسقدرت کنترل خودعادت همیشه خوب نیستهمه چیز در زمان کنونی استبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن ایرانی کرونا تولیدمبانی ذهنی سیاه و سفیدتکینگیحلقه های اسرارآمیزپیچیدگی های مغزمگستعذیه ی ذهنانواع سکته های مغزیداروهای ام اسروزهای سختاثرات مضر ماری جواناچند جهانیاصل بازخوردسیاره ابلهانلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر ویتامین دی بر بیماهنر رها شدن از وابستگیبرخی روش های تربیتی کودکورزش و میگرنمداخله ی زیانبار انسانتکامل ساختار رگهای مغزی حس و ادراک قسمت 67پختگی پس از چهل سالگي به جهان قابل مشاهده بخش کوچانسان باشداروی ضد چاقیریاضیات یک حس جدید استاختراع جدید اینترنت کواننوار عصب و عضلهبلندی در ذهن ما درک بلندیساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بسیاری از بیماری های جدیژن همه چیز نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، تاثیر ویتامین دی بر بیماحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیددر والنتاین کتاب بدید همرادیوی مغز و تنظیم فرکانارتباط از بالا به پایین مچگونه مولکول های دی ان ایبه زودی شبکه مغزی به جای سردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمطالبی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت ششمایا این جمله درست است کسیدرمان پوکی استخواناز نخستین همانند سازها تزمان و مکان، ابعاد کیهان نگاه از بیرون مجموعهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسکودکان را برای راه آماده کوری گذرای ناشی از موبایمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا بزرگ شدن مغز فقط در دخواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسابتدا سخت ترین استمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تزیر فشار کووید چه باید کرشبکه های مصنوعی مغز به درنادانی در قرن بیست و یکم،بیست تمرین ساده برای جلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو یک جهان در مغز خودت هسجهان کاملی در اطراف ما پرکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولخدایی که ساخته ی ذهن بشر دردی که سالهاست درمان نشابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سفتون های زیستیضررهای شکر بر سلامت مغزچرا مغز انسان سه هزار سالبحتی علمی درباره تمایل بوفور و فراوانیموسیقی هنر مایع استتولید پاک و فراوان انرژیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسگل زندگیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آغاز فصل سرما و دوباره تکدو بیماری روانی خود بزرگ رفتار مانند بردهابزار بقای موجود زنده از نقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز- از مغزتسفری به آغاز کیهانقلب دروازه ی ارتباطعلم به ما کمک میکند تا مونسبت ها در کیهانبخش های تنظیمی ژنومواقعیت چند سویهما اشیا را آنطور که هستندتوهمات و شناخت حقیقتجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و تشنچ پانایوتوپولوس تشنج الگو و عادت را بشکن و در ادگرگونی های نژادی و تغییرویا و خبر از آیندهابزارهای بقا از نخستین هنقش زبان در سلطه و قدرت اازدواج های بین گونه ای، رسندرم پس از ضربه به سرقدرت انسان در نگاه به ابععادت کن خوب حرف بزنیهمه چیز، ثبت می شودبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن اسپایکوژنمباحث مهم حس و ادراکتکامل فردی یا اجتماعیحمله ویروس کرونا به مغزپیچیدگی های مغزی در درک زتغییر الگوی رشد مغزی با زانگشت ماشه ایداروهای تغییر دهنده ی سیروش مقابله مغز با محدودیاجزای پر سلولی بدن انسان چند روش ساده برای موفقیتاصل علت و تاثیرسیاره ابلهانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوصفحه اصلیهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی سلولهای عصبی در تلاورزش بهترین درمان بیش فعمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل شناخت انسان با کشفحس و ادراک قسمت 74پروژه ی ژنوم انسانیجهان موازی و حجاب هاانسان جدید از چه زمانی پاداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تایادامه بحث تکامل چشمنوبت کودکانبلوغ چیستسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بشکه ای که ته نداره پر نمژن همه چیز نیستمزایای شکلات تلخ برای سلتاثیر ویروس کرونا بر مغز حس و ادراک قسمت پنجاه و یآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یدر یک فراکتال هر نقطه مرکراز تغییرارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه میتوان با قانون جنبه زیر پای خود نگاه نکن بسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت شصت و هشتایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز نخستین همانند سازها تزمان و صبرنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری اسپینال ماسکولار هوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا تکامل و تغییرات ژنتیخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمابتدایی که در ذهن دانشمنمغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرفون داروی ضد ام اسشبکیه های مصنوعینازوکلسینبیش از نیمی از موارد انتقهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتو کز محنت دیگران بی غمیجهان پیوستهکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر رو ح و روان بر جسمآب زندگی است قسمت دومخسته نباشی بابادرس گرفتن از شکست هاابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزفروتنی و غرورطلای سیاهچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحث درباره پیدایش و منشا وقت نهيب هاي غير علمي گذشمیهمانهای ناخوانده عامل تولید سلولهای جنسی از سلجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوله ی ساچمه ایتبدیل سلولهای محافط به سآغاز مبهم آفرینشدو بار در هفته ماهی مصرف رفتار وابسته به شکلابزار بقای موجود زنده از نقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز سقوط درون جاذبه ای خاص، چقلب روباتیکعلم بدون توقفنسبت طلایی، نشانه ای به سبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت چیستما به جهان های متفاوت خودتوپیراماتحفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استتشنج چیستالگوی بنیادین و هوشیاریدانش قدرت استرویا بخشی حقیقی از زندگی ابزارهای بقا ازنخستین همنقش زبان در سلطه و قدرت ااسکار، لگوی هوشمندسندرم سردرد به دلیل افت فقدرت ذهنعادت کردن به نعمتهمه ی سردردها بی خطر نیستبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن اسپایکوژن ضد کرونامجموعه های پر سلولی بدن متکامل مادی تا ابزار هوشمحمایت از طبیعتپیوند قلب خوک، به فرد دچاتغییر زودتر اتصالات مغزیانگشت نگاری مغز نشان میدداروهای ضد بیماری ام اس وروش های صرفه جویی در ایجااجزایی ناشناخته در شکل گچندین ماده غذایی که مانناصل عدم قطعیت از کوانتوم سیر آفرینش از روح تا مغز لزوم سازگاری قانون مجازاسوالات پزشکیهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی سيناپسها طی تکامل و ورزش در کمر دردمروری بر تشنج و درمان هایتکامل، نتیجه ی برنامه ریحس و ادراک قسمت 75پروژه ی ژنوم انسانیجهان ما میتواند به اندازانسان خطرناکترین موجودداروی ضد تشنج با قابليت تریشه های مشترک حیاتاداراوون تنها داروی تایینور درونبلعیدن ستاره توسط سیاهچاستم با شعار قانون بدترین منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بشریت از یک پدر و مادر نیژن هوش و ساختارهای حیاتی مسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر ژنها بر اختلالات خحس و ادراک قسمت پنجاه و دآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یدر کمتر از چند ماه سوش جدراست دستی و چپ دستیچگونه مغز پیش انسان یا همبوزون هیگز چیستسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت شصت و دوایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان تومورهای مغزی با ااز نخستین همانند سازها تزمان واقعیت است یا توهمشکل های متفاوت پروتئین هنگاه از درون مجموعه با نگبیماری اضطراب عمومیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیهان خود را طراحی میکندمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جنین انسان، هوشمندی خواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگابتذال با شعار دینمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تزیرک ترین مردمشباهت مغز و کیهاننباید صبر کرد آتش را بعد بیشتر کمردردها نیازی به هدف یکسان، در مسیرهای متمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتو پیچیده ترین تکنولوژی جهان پیوستهکتاب، سفری به تاریختاثیر روده بر مغزآب زندگی است قسمت سومخطا در محاسبات چیزی کاملدست آسمانابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسفرگشت و تکامل تصادفی محض طوفان فقر و گرسنگی و بی سچرا ویروس کرونای دلتا وابحثي درباره هوش و تفاوتهوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیوتونیک دیستروفیتولترودینجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئونتداوم مهم است نه سرعتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدو برابر شدن خطر مرگ و میرفتار اجتماعی انسان، حاصابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بنیادیقلب را نشکنعلم در حال توسعهنشانه های گذشته در کیهان بخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت چیستما با کمک مغز خود مختاريمتوانایی مغز و دیگر اجزای حق انتخابگذر زمان کاملا وابسته به تشنج و حرکات شبه تشنجی قاالگوبرداری از طبیعتدانش محدود به ابعاد چهاررویا تخیل یا واقعیتابزارهای بقای موجود زندهنقش سجده بر عملکرد مغزاساس انسان اندیشه و باور سوپاپ ها یا ترانزیستورهاقدرت عشقعادت دادن مغز بر تفکرهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن دیگر کرونا ساخته شمحل درک احساسات روحانیتکامل مداومحوادث روزگار از جمله ویرپیوند مغز و سر و چالشهای تغییر عمودی سر انسان از پانتقال ماده و انرژیداروی فامپیریدین یا نورلروش هایی برای جلوگیری از احیای بینایی نسبی یک بیمنه به اعداماصول انجام برخی نرمش ها دسیستم تعادلی بدنلزوم سازگاری قانون مجازاپیامهای کاربرانهورمون شیرساز یا پرولاکتبرداشت مغز ما از گذر زمانوزن حقیقی معرفت و شناختمرکز هوشیاری، روح یا بدن تأثیر نگاه انسان بر رفتاحس و ادراک قسمت چهلپروانه ی آسمانیجهان مادی، تجلی فضا در ذهانسان عامل توقف رشد مغزداروی ضد تشنج توپیراماترژیم های غذایی و نقش مهم ادب برخورد با دیگراننورون هاي مصنوعی می توانبنی عباس، ننگی بر تاریخستم، بی پاسخ نیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد پنجمژن یا نقشه توسعه مغز و نقمسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر کلام در آیات کلام بحس و ادراک قسمت پنجاه و سآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمدر آرزوهایت مداومت داشتهرجزخوانی هایی که امروز بچگونه هموساپينس بر زمین بوزون هیگز جهان را از متلسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنگره بین المللی سردرد دمعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت شصت و ششایا بدون زبان میتوانیم تدرمان تشنجاز نشانه ها و آثار درک شدزمان پلانکشکل پنجم مادهنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری بیش فعالیهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مخودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتابداع دی ان ای بزرگترین دمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تزیست شناسی کل در جزء فراکشباهت مغز با کیهان مادینبرو و انرژی مداومبا هوش مصنوعی خودکار روبهدف از تکامل مغزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتو آرامش و صلحیجهان پر از چیزهای اسرار آکتابخانهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آب، زندگی است(قسمت پنجم)خطا در محاسبات چیزی کاملدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلفراموش کارها باهوش تر هسطوفان زیباییچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی جالب درباره محدودیتوقتی تو از یاد گرفتن باز میگرن و پروتئین مرتبط با تومورها و التهاب مغزی عاجوانان وطنگمان میکنی جرمی کوچکی در تداخل مرزها و صفات با بینافت فشار خون ناگهانی در ودو برابر شدن خطر مرگ و میرقیبی قدرتمند در برابر مابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بنیادی منابع و اقیچی ژنتیکیعلم راهی برای اندیشیدن انشانه های پروردگار در جهبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت های متفاوتما بخشی از این جهان مرتبطتوازن مهمتر از فعالیت زیحقیقت قربانی نزاع بین بی گذشته را دفن کنتشنج عدم توازن بین نورون التهاب شریان تمپورالدانش بی نهایترویا حقی از طرف خداابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها و موجودات دريااستفاده از مغز، وزن را کمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقطار پیشرفتعارضه جدید ویروس کرونا سهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی نکات از گاید لاین پرواکسن دیگری ضد کرونا از دمحل درک احساسات روحانی دتکامل چشمحکمت الهی در پس همه چیزپیوند اندام از حیوانات بتغییرات منطقه بویایی مغزاندوه در دنیا استداروی لیراگلوتیدروش هایی ساده برای کاهش ااحیای بینایی نسبی یک بیمنه جنگ و نه خونریزیاصول توسعه ی یک ذهن کاملسیستم دفاعی بدن علیه مغز لزوم عدم وابستگی به گوگل سایتهای دیگرهوش فوق العاده، هر فرد اسبررسي علل احتمالي تغيير وزوز گوشمرکز حافظه کجاستتئوری تکامل امروز در درمحس و ادراک قسمت چهل و هفتپرواز از نیویورک تا لوس آجهان مرئی و نامرئیانسانیت در هم تنیده و متصدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم ادراک ما درک ارتعاشی است نورون های ردیاب حافظهبه قفس های سیاهت ننازستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بعد از کروناژنها نقشه ایجاد ابزار هومسئول صیانت از عقیده کیستاثیر کپسول نوروهرب بر نحس و ادراک قسمت پنجاه و شآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشدر آسمان هدیه های نادیدنارتباط شگفت مغز انسان و فرحم مصنوعیچگونه هوشیاری خود را توسبی نهایت در میان مرزهاسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک سی و هفتمایا تکامل هدفمند استدرمان جدید ALSاز نظر علم اعصاب یا نرووسزمان به چه دلیل ایجاد میششکست حتمینگاه دوبارهبیماری تی تی پیهوشمندی کیهانبیماری دویکهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدنی قدیمی در شمال خلیج کیست هیداتید مغزمغز کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار هوش در حال ارتقا ازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تزیست، مرز افق رویداد هستفلج نخاعی با الکترودهای شباهت کیهان و مغزچت جی پی تیبا تعمق در اسرار ابدیت و هدف از خلقت رسیدن به ابزامنبع خواب و رویاتو افق رویداد جهان هستیجهان پر از چیزهای جادویی کجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر رژیم گیاه خواری بر آثار باستانی تمدن های قدخطای ادراک کارمادغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند فراموشی همیشه هم بد نیستطولانی ترین شبچرا ارتعاش بسیار مهم استبحثی در مورد نقش ویتامين ویتنام نوعی کرونا ویروس میگرن سردردی ژنتیکی که بتومورهای نخاعیجواب دانشمند سوال کننده گنجینه ای به نام ویتامین تروس جریان انرژیافت هوشیاری به دنبال کاهدو سوی واقعیترموزی از نخستین تمدن بشرابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز سلول های بدن تو پیر نیستنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصعلم ساختن برج های چرخاننظام مثبت زندگیبخشیدن دیگران یعنی آرامشواقعیت و مجازما تحت کنترل ژنها هستیم یتوسعه هوش مصنوعی قادر اسحقیقت آنطور نیست که به نظگربه شرودینگر و تاثیر مشتشویق خواندن به کودکانامیوتروفیک لترال اسکلرودانشمندان موفق به بازگردرویاها از مغز است یا ناخوابزارهای دفاعی و بقای مونقش غذاها و موجودات دريااستفاده از هوش مصنوعی در سوپاپ ها یا ترانزیستورهالمس کوانتومیعدم توقف تکامل در یک انداهمیشه داناتر از ما وجود دبرخی نرمش ها برای زانوواکسن سرطانمحدودیت چقدر موثر استتکامل و ارتقای نگاه تا عمحافظه میتواند بزرگترین دپیوند سر آیا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اندوه دردی را دوا نمیکندداروی تشنجی دربارداریروش جدید تولید برقاحساس گذر سریعتر زمانچه زیاد است بر من که در ایاصول سلامت کمرسکوت و نیستیمقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی می تواند بر احبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک پیام منفرد نورون مغزی مرکز حافظه کجاستتئوری تکامل در پیشگیری و حس و ادراک قسمت چهل و هشتپروتز عصبی برای تکلمجهان مشارکتیانسان، گونه ای پر از تضادداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم ضد التهابیادغام میان گونه های مختلنوروپلاستیسیتی چیستبه مغز خزندگان خودت اجازسخن و سکوتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمسئولیت جدیدتاثیر کپسول نوروهرب بر تحس و ادراک قسمت بیست و چهآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند در آستانه ی موج پنجم کوویارتباط شگفت انگیز مغز انرحم مصنوعیچگونه واکسن کرونا را توزبی ذهن و بی روحسعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی به شناسایی کاکنترل همجوشی هسته ای با همعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک- قسمت پنجاه و ایجاد احساساتدرمان جدید میگرن با انتی از نظر علم اعصاب اراده آززمان شگفت انگیزشگفت نیست من عاشق تو باشمنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری دیستروفی میوتونیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز و مدیتیشنکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخودروهای هیدروژنیدرک دیگرانابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تزاوسکا درمان گوشرفلج بل، فلجی ترسناک که آنشباهت زیاد بین سلول هاي عچت جی پی تیبالاترین هدف از دولتهر چیز با هر چیز دیگر در تمنتظر نمان چیزی نور را بهتو انسانی و انسان، شایستجهان دارای برنامهکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش و دانشخطای حسذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو فرایند پیچیده ی خونرسانیطی یکصد هزار سال اخیر هرچچرا بیماری های تخریبی مغبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین E برای فعالیت صحمیگرن شدید قابل درمان استومورهای ستون فقراتجوسازی مدرنگویید نوزده و ایمنی ساکتتری فلوپرازینافتخار انساندولت یا گروهکرمز و رازهای ارتباط غیر کابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز سلول عصبی شاهکار انطباق قانون مندی نقشه ژنتیکی معلایم کمبود ویتامین E را نظریه ی تکامل در درمان بیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواقعیت و انعکاسمانند آب باشتوسعه برخی شغل ها با هوش حقیقت افرادگزیده ای از وبینار یا کنفتشخیص ژنتیکی آتروفی های امید نیکو داشته باش تا آندانشمندان نورون مصنوعی سرویاهای پر رمز و حیرتی درابعاد و نیازهای تکاملینقش غذاها و موجودات دريااستفاده از انرژی خلاسوخت هیدروژنی پاکلوب فرونتال یا پیشانی مغعدم درکهمیشه راهی هستبرخی نرمش های گردنواکسن سرطانمحدودیت های حافظه و حافظتکامل و ریشه ی مشترک خلقتحافظه و اطلاعات در کجاست پیوند سر، یکی از راه حلهاتغییرات تکاملی سر انسان اندوهگین نباش اگر درب یا داروی جدید ALSروش صحبت کردن در حال تکاماحساسات کاذبنه عدم مطلق بلکه عدم با قاضطراب و ترسسکته مغزیمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی و کشف زبان هایبررسی ژنها در تشخیص بیمایک پیشنهاد خوب برای آسان مرکز خنده در کجای مغز استتئوری جدید، ویران کردن گحس و ادراک قسمت چهل و دومپرورش مغز مینیاتوری انساجهان هوشمندانعطاف پذیری مکانیسمی علدخالت در ساختار ژنهارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وادغام دو حیطه علوم مغز و نوروز یا روز پایانیبه نقاش بنگرسخن پاک و ثابتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومسئولیت در برابر محیط زیتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت بیست و یکآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند ددر درمان بیماری مولتیپل ارتباط شگفت انگیز مغز انرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچگونه آن شکری که می خوریمبی شرمیشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل جاذبهمعجزه ی علمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک- قسمت بیست و پایرادهای موجود در خلقت بدرمان جدید کنترل مولتیپلاز نظر علم اعصاب اراده آززندگی هوشمند در خارج از زشگفت انگیز بودن کیهاننگاهی بر توانایی اجزاي بشگفت زده و حیران باشنگاهت را بلند کنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمرکز بر هدفکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان مشترک ژنتیکی موجودافلج خوابشباهت زیاد بین سلول هاي عنتایج نادانی و جهلباهوش ترین و با کیفیت تریهر جا که جات میشه، جات نیمنحنی که ارتباط بین معرفتو با همه چیز در پیوندیجهان در حال نوسان و چرخشکریستال هاتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و سکونخطر آلودگی هواذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطفرایند تکامل و دشواری هاطبیعت موجی جهانچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین E در چه مواد غذایمیدان مغناطيسي زمین بشر توهم فضای خالیجامعه ی آسمانیگوشه بیماری اتوزومال رسستری فلوپرازینافراد آغاز حرکت خودشان ردوچرخه سواری ورزشی سبک و رمز پیشرفت تواضع است نه طابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکامل تا مغز از مغز تا سلولهای ایمنی القا کنندهقانون گذاری و تکاملعلایم کمبود ویتامین E را نظریه ی تکامل در درمان بیبدون پیر فلکواقعیت خلا و وجود و درک مماه رجبتوصیه های سازمان بهداشت حقیقت اشیاگزارش یک مورد جالب لخته وتشخیص آلزایمر سالها قبل امید نجاتدانشمندان یک فرضیه رادیکرویای شفافابعاد اضافه ی کیهاننقش غذاها در کاهش دردهای استفاده از سلول های بنیاسودمندی موجودات ابزی بر لوتیراستامعسل طبیعی موثر در کنترل بهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی یونها و مولکول های مواکسن ضد اعتیادمخچه فراتر از حفظ تعادلتکامل ابزار هوش ، راه پر حافظه و اطلاعات در کجاست پیوندی که فراتر از امکانثبت و دستکار ی حافظهاندام حسی، درک از بخش هایداروی جدید s3 در درمان ام روشهای نو در درمان دیسک باخلاق و علوم اعصابنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاع رسانی اینترنتیسال سیزده ماههمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی بیماری التهابی رودیک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ چیستتا 20 سال آینده مغز شما به حس و ادراک قسمت چهل و سومپرتوهای صادر شده از سیاهجهان هوشیاراهرام مصر از شگفتی های جهدر مانهای کمر دردرژیم غذایی ضد التهابیارتقا و تکامل سنت آفرینش نوشیدن چای برای مغز مفید به نقاش بنگرسختی ها رفتنی استمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمستند جهان متصلتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس و ادراک قسمت بیست و دوآیندهایمان به رویادر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط غیرکلامی بین انسارساناها و ابر رساناها و عچگونه انتظارات بر ادراک بی عدالتی در توزیع واکسن شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا یک، وجود داردحس و ادراک- قسمت شصت و چهاکسی توسین و تکامل پیش ادرمان جدید سرطاناز واقعیت امروز تا حقیقتزندگی بی دودشگفتی های زنبور عسلچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمساح حد واسط میان مغز کوکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از خوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تزبان چهار حرفی حیات زمینفلج خواب چیستشجاعت و ترسنجات در راستگوییباور و کیهان شناسیهر حرکت خمیده می شود و هر منشأ اطلاعات و آموخته ها تو با باورهایت کنترل میشجهان در حال ایجاد و ارتقاکریستال زمان(قسمت اولتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخطرات هوش مصنوعیذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تسفر فقط مادی نیستفرایند حذف برخی اجزای مغطبیعت بر اساس هماهنگیچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین کامیدان های مغناطیسی قابل توهم فضای خالی یا توهم فضجاودانگی مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریترک امروزافراد بی دلیل دوستدار تو دورترین نقطه ی قابل مشاهرمز بقای جهش ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکامل تا مغز، از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درقانون جنگلعلت خواب آلودگی بعد از خونظریه ی ریسمانبرنامه و ساختار پیچیده موالزارتان داروی ضد فشار ماپروتیلینتوصیه های غیر دارویی در سحقیقت تنها چیزی است که شاگشایش دروازه جدیدی از طرتصویر زیبا از سلولامید درمان کرونا با هماندانشمندان ژنی از مغز انسروان سالمابعاد بالاترنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از سلول های بنیاسیلی محکم محیط زیست بر انلوزالمعده(پانکراس)مصنوععشق درونی به یگانگی خلقتهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی اثرات مضر ویتامین دواکسن علیه سرطانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکامل جریان همیشگی خلقتحافظه و اطلاعات در کجاستپیوستگی همه ی اجزای جهانثبت امواج الکتریکی در عصانرژی بی پایان در درون هرداروی جدید میاستنی گراویروشهای شناسایی قدرت شنوااخلاق پایه تکامل و فرهنگنهایت در بی نهایتاطلاعات حسی ما از جهان، چسانسور از روی قصد بسیاری ملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی گوگل به کمک تشبررسی سیستم تعادلی بدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانمرگ و میر پنهانتا بحر یفعل ما یشاحس و ادراک قسمت نهمآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد دردارتوکين تراپی روشی جديد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به نادیدنی ایمان بیاورسرنوشتمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکل از کجاستتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک قسمت بیست و سوآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه درمان های اسرار آمیز در آارتروز یا خوردگی و التهارشته نوروایمونولوژی و نقچگونه به سطح بالایی از هوبیمار 101 ساله، مبتلا به سشنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکوچ از محیط نامناسبمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا کیهان می تواند یک شبیحساسیت روانی متفاوتاگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان سرطان با امواج صوتاز کجا آمده ام و به کجا میزندگی در جمع مواردی را براز آغاز خلقت تا نگاه انسازندگی در سیاهچالهشانس یا تلاشچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری، رساله ای برای سلهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان نیاز تکاملی استفلج دوطرفه عصب 6 چشمشرکت نورالینک ویدیویی ازنخاع ما تا پایین ستون فقرباد غرور و سر پر از نخوت وهرچیز با یک تاب تبدیل به منشاء کوانتومی هوشیاری اتو باید نیکان را به دست بجهان ریز و درشتکریستال زمان(قسمت دوم)تاریک ترین بخش شبآزمون تجربی، راهی برای ردفاع در برابر تغییر ساختذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب فراتر از دیوارهای باورطعمه ی شبکه های ارتباط اجچرا خشونت و تعصببحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا و استخوانمیدان بنیادین اطلاعاتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)جایی خالی نیستگیلگمش باستانی کیستترکیب آمار و ژنتیکافزایش قدرت ادراکات و حسديدن با چشم بسته در خواب رمز جهانابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکامل تا مغز، از مغز تسلام تا روشناییقانون جنگلعماد الدین نسیمی قربانی نظریه تکامل در درمان بیمبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکنش های ناخودآگاه و تقماجرای جهل مقدستوصیه هایی در مصرف ماهیحقیقت خواب و رویاپمبرولیزوماب در بیماری چتصویر زیبای اصفهانامیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان پاسخ کوانتومی روبات های ریز در درمان بیاتفاق و تصادفنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از سلول های بنیاسینوریپا داروی ترکیبی ضدلیروپریم داروی ترکیبی ضدعصب حقوق نورولووهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی اختلالات عصبی مثانهواکسنی با تاثیر دوگانه امخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل داروینی هنوز در حاحباب های کیهانی تو در توپیام های ناشناخته بر مغز جلوتر را دیدنانرژی تاریکداروی جدید برای میاستنی روشی برای بهبود هوش عاطفاختلال خواب فرد را مستعد چهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد مسانسور بر بسیاری از حقایملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی الفاگوبررسی علل کمر درد در میانیک رژیم غذایی جدید، می تومرگ و میر بسیار بالای ناشتابوهای ذهنیحس و ادراک قسمت چهارمآلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در اندر چه مرحله ای از خواب ، رراه فراری نیستارتباط میکروب روده و پارنیکولا تسلابه هلال بنگرسریع دویدن مهم نیستمنابع انرژی از نفت و گاز بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشکلات نخاعیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت بیستمآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستدرمان های بیماری آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت اولرشد مغز فرایندی پیچیده اچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری های مغز و اعصاب و شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی درمانگر کامپیکوچک شدن مغز از نئاندرتامعرفت و شناختتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا گذشته، امروز وآینده خفاش با شیوع همه گیری جدیاگر میدانی مصیبت بزرگتر درمانهای بیماری پارکینساز انفجار بزرگ تا انفجار زندگی زمینی امروز بیش از شاهکار قرنچالش هوشیاری و اینکه چرا بیندیشهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس هوازی و میتوکندریکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاخانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و کلمه حتی برای کسانفناوری هوش مصنوعی نحوه خشربت ضد خلطنخستین تمدن بشریبار بزرگ ایستادن بر دو پاهز ذره، یک دنیاستمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو تغییر و تحولیجهان شگفت انگیزکریستال زمان(قسمت سوم)تاریکی من و تو و گرد و غباآزمون ذهنی گربه ی شرودیندقیق ترین تصاویر از مغز اذهن خود را مشغول هماهنگیابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزفرد حساس از نظر عاطفی و بظهور امواج مغزی در مغز مصچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین کا در سبزیجاتمیدازولام در درمان تشنج توهم چیستجاذبهگیاه بی عقل به سوی نور میترکیب حیوان و انسانافزایش مرگ و میر سندرم کودی متیل فومارات(زادیوا)(رمز جهان خاصیت فراکتالابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکامل تا مغز، از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعیقانونمندی و محدودیت عالمعوامل موثر در پیدایش زبانظریه تکامل در درمان بیمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکنش به حس جدیدماجرای عجیب گالیلهتوضیحی ساده در مورد هوش محقیقت در علم، هرگز نهایی پنج اکتشاف شگفت آور در موتصویربرداری فضاپیمای آمامیدی به این سوی قبر نیستدانشمندان اولین سلول مصنروبات کیاناتوبان اطلاعات و پلِ بیننقص در تشخیص هیجانات عاماستیفن هاوکینگ در مورد هسیگار عامل افزایش مرگ وملیس دگرامفتامین یا ویاسعضلانی که طی سخن گفتن چقدهندسه ی پایه ایبرخی اصول سلامت کمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل داروینی هنوز در حاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیشینیان انسان از هفت میجمجمه انسان های اولیهانرژی تاریک که ما نمی توداروی جدید برای ای ال اسروشی جدید در درمان قطع نخاختلال در شناسایی حروف و چهار ساعت پس از کشتار خوکاطلاعاتی عمومی در مورد مساهچاله ها تبخیر نمیشودممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ فکر کنیکی از علل محدودیت مغز اممرگ انتقال است یا نابود شتاثیر فکر بر سلامتحس و ادراک قسمت نوزدهمآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و در ناامیدی بسی امید استراه های جدید برای قضاوت رارتباط ماده و انرژینیاز به آموزش مجازی دیجیبه کدامین گناه کشته شدندسریعترین کامپیوتر موجودمنابع انرژی از نفت و گاز تفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت دهمآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالدرمان های جدید میگرنارزش حقیقی زبان قسمت دومرشد مغز علت تمایل انسان بچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماری وسواسشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست قسمت تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا پیدایش مغز از روی تصاخلا، حقیقی نیستاگر نیروی مغناطیس نباشد درهای اسرارآمیز و پوشیدهاگر نعمت فراموشی نبود بسدروغ نگو به خصوص به خودتمغز آیندگان چگونه است ؟از بحث های کنونی در ویروسزندگی زودگذرشاهکار شش گوشچالش هوشیاری و اینکه چرا بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتنفس بدون اکسیژنکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و بیان نتیجه ساختمافیلمی بسیار جالب از تغییشش مرحله تکامل چشمنخستین تصویر از سیاهچالهبار سنین ابزار هوشمندی اهزینه ای که برای اندیشیدمهربانی، شرط موفقیتتو جهانی هستی که خودش را جهانی که نه با یک رخداد و کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه شرودینگردل به دریا بزنذهن سالمابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ فردا را نمیدانیمعقل مجادله گرچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی 12 در درمان دردمکانیک کوانتومی بی معنی توهم وجودجاذبه و نقش آن در شکلگیریگیاه خواری و گوشت خوار کدترازودونافزایش سرعت پیشرفت علوم دین، اجباری نیسترنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز، از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقارچ بی مغز در خدمت موجودعوامل ایجاد لغت انسانی و نظریه تکامل در درمان بیمبرین نت به جای اینترنتواکسن های شرکت فایزر آمرماده ی تاریکتیوتیکسن داروی ضد جنونحقیقت راستین انسان علم بپول و شادیتصور از زمان و مکانامیدی تازه در درمان سرطادانشمندان تغییر میدان مغروح در جهانی دیگر استاتوسوکسیمایدنقطه بی بازگشتاستیفن هاوکینگ در تفسیر سیاهچاله های فضایی منابعلا اکراه فی الدینغم بی پایانهندسه ی رایج کیهانبرخی بیماری ها که در آن بوبینار اساتید نورولوژی دمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل داروینی هنوز در حاحریص نباشپیشرفت های جدید علوم اعصجنبه های موجی واقعیتانرژی خلا ممکن استداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان نابیناختلال در شناسایی حروف و نوآوری ای شگفت انگیز داناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نسایه را اصالت دادن، جز فرمن کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک های ببزرگ شدن مغز محدود به دوریافته های نوین علوم پرده مرگ تصادفیتاثیر مشاهده بر واقعیت بحس و ادراک قسمت هفتمآلزایمراولین تصویر در تاریخ از سدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رارتباط متقابل با همه ی حیچیز جدید را بپذیربه امید روزهای بهترسرگیجه از شایعترین اختلامنابع انرژی از نفت و گاز تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا ما کالا هستیماینکه به خاطرخودت زندگی درمان های جدید در بیماری ارزش حقیقی زبان قسمت سومرشد در سختی استچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیماری کروتز فیلد جاکوبشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی ساخته هوش طبیکووید نوزده و خطر بیماری مغز قلبتاثیر دوپامین و سروتونینآیا آگاهی پس از مرگ از بیخلا، خالی نیست