دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت بیست و ششم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت بیست و ششم)
واکسیناسیون وسیع جهان، راه حل موجود کنونی در برابر ویروس کرونا

واکسن های تولید شده در معتبرترین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان، امید زیادی را در مواجهه با همه گیری کرونا ایجاد کرده است. ساخت جدیدترین واکسن ها با استفاده از ماده ژنتیکی mRNA- که برای اولین بار در سطح جهانی تولید شده است- با ایجاد ایمنی بسیار وسیع و قدرتمند نه تنها امیدی بر پایان این همه گیری است بلکه این واکسن ها قابلیت های زیادی در آینده در مقابله با بیماری نقص ایمنی اکتسابی(ایدز)و سرطان ها و برخی بیماری های بدون درمان، خواهند داشت.
مشکل بزرگ کنونی، دسترسی وسیع جهانی به این واکسن ها است.
از یک سو بسیاری از شرکت های تولید کننده ی این واکسن ها حاضر به دسترسی آسان دیگر کشورها به این واکسن ها نیستند و از سوی دیگر نگاه دور از علم و سیاست زده ی بسیاری از سیاستمداران، مانع از دسترسی آسان ملت هایشان به این واکسن ها و تکنولوژی ساخت آن میشود؛
جایگزین کردن دستاوردهای تکنولوژیک معتبرترین دانشگاه های جهان با خرده کاری های غیرعلمی و ناپخته محفلی، باعث شکست در مواجه با همه گیری کنونی خواهد شد.
لنگ زدن در واکسیناسیون وسیع جهانی، باعث ایجاد جهش های جدید در ویروس و ادامه این همه گیری در سطحی حتی وسیعتر از امروز خواهد بود.

حتی کشورهایی که امروز واکسیناسیون موفقی دارند، در صورت عدم واکسیناسیون وسیع جهانی- با توجه به ارتباطات وسیع میان همه ی کشورهای جهان- در برابر جهش های تکاملی جدید ویروس با مشکل مواجه خواهند بود. نمونه ی این شکست، بی تفاوتی کشورهای اتحادیه ی اروپا و آمریکا در برابر شیوع اولیه و وسیع بیماری در ایتالیا بود که نهایتا به همه گیری وسیع تر این ویروس در آمریکا و اتحادیه ی اروپا انجامید.

ویروس کرونا تا امروز دردناک بوده است ولی دستاورد بزرگ آن، پژوهش های وسیع در عرصه ی واکسن سازی است که فقط به ساخت واکسن خلاصه نمیشود بلکه واکسن را با دقیق ترین روش های موجود در حوزه های زیست شناسی و انفورماتیک و ژنتیک می آزماید. این نقطه شروعی بر تحولی عظیم در عرصه ی پزشکی است.

برور گونه های جدید و قابل توجه SARS-CoV-2 با جاگزینی های چندگانه ی اسید آمینه، تاثیراتی را بر کنترل آینده این همه گیری دارد.
گونه های قابل توجه جدید شامل:
UK (United Kingdom) variant 501Y.V1 lineage B.1.1.7،
SA (South Africa) variant 501Y.V2 lineage B.1.351،
BR (Brazilian) variant 501Y.V3 lineage P.1،
CA (California) variant CAL.20C lineage B.1.427،
است. در میان موارد بالا مدل انگلیسی B.1.1.7 همراه با افزایش امکان انتقال بوده است همین حالت در مدل های آفریقای جنوبی و برزیلی هم دیده شده است.
جهش های مهم تر در پروتئین تاجی ویروس دیده می شود و شامل جهش های قابل توجه
در بخش اتصال با گیرنده receptor binding domain (RBD)،
N-terminal domain (NTD)
و furin cleavage site region است. بسیاری از این جهش ها مستقیما بر قدرت اتصال به گیرنده ی ACE2 تاثیرمی گذارد. این قدرت اتصال بر میزان عفونت زایی، حجم ویروس و امکان انتقال، تاثیر می گذارد.

بسیاری از جهش ها در محل هایی دیده می شود که به آنتی بادی های خنثی کننده، متصل میشود. بنابراین مهم است مشخص شود تا چه حد این جهش ها با واریان هایی مرتبط است که بر ایمنی ایجاد شده به وسیله عفونت مستقیم با ویروس یا واکسیناسیون، تاثیر میگذارد.

گزارش های بسیاری تاثیر این جهش ها را بر اتصال آنتی بادی و عملکرد آن؛ چه آنتی بادی منوکلونال یا پلی کلونال تولید شده به وسیله ی عفونت قبلی یا واکسیناسیون مشخص میکند. عموما تاثیر جهش های B.1.1.7 بر تیتر آنتی بادی خنثی کننده، متوسط است. برعکس جهش های مرتبط با گونه های B.1.351 and P.1 با کاهش بیشتر ظرفیت خنثی سازی آنتی بادی همراه است. با در نظر گرفتن پاسخ های واکسیناسیون، واکسن آسترازینکا با کاهش نسبی فعالیت آنتی بادی خنثی کننده در برابر B.1.1.7 و کاهش زیادتر فعالیت خنثی سازی علیه B.1.351 همراه بوده است. با در نظر گرفتن این گزارش ها واکسن آسترازینکا علیه B.1.1.7 سودمند است ولی علیه B.1.351 سودمندی کمتری دارد. در گزارش هایی، واکسن فایزر تاثیر خود را علیه B.1.1.7 حفظ کرده است. واکسن جانسون جانسون سودمندی کمتر ولی تقریبا معادل داشته و آنتی بادی خنثی کننده ی کمتری تولید کرده است. واکسن نوواواکس، تاثیر متفاوتی در گزارش های مختلف داشته است.

ولی آیا سیستم ایمنی ما محدود به آنتی بادی هاست؟
مدارک زیادی بیان میکند پاسخ های سلولی CD4+ and CD8+ T cell نقش مهمی در مقابله با سندرم کووید 19 دارد و شدت بیماری را در انسان تنظیم میکند و بار ویروس را در نخستی های غیرانسانی کاهش میدهد. به علاوه برخی افراد دچار بیماری آگاماگلوبولینمی یا کاهش B cell سندرم کووید غیر خطرناکی را تجربه میکنند.
حافظه ی CD4+ and CD8+ T cell برجسته ای بعد از ابتلا به عفونت کووید 19 مشاهده میشود و واکسن های متعدد کووید 19 پاسخ های CD4+ and CD8+ T cell برجسته ای ایجاد می کنند. بنابراین تاثیر جهش های SARS-CoV-2 بر واکنش T cell ها دارای اهمیت است.

در این مطالعه از دو الگوی بیوانفورماتیک و آزمایشی استفاده شد تا مشخص شود واریان های SARS-CoV-2 چگونه بر واکنش T cell تاثیر می گذارد. ما پاسخ های T cell را از اشخاصی- که از کووید 19 بهبود یافته بودند- قبل و بعد از اینکه واریان جدید وارد شود و افرادی که اخیرا واکسن مدرنا و فایزر گرفته بودند بررسی کردیم تا پروتئین هایی شناسایی شود- که از سکانس رفرانس گونه ی قدیمی و گونه های B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL.20C گرفته میشود. آنالیز بیوانفورماتیک برای پیشگویی تاثیر جهش ها در گونه های مختلف با اپیتوپ های CD4+ and CD8+ T cell که از گونه ی قدیمی و جدید جدا شده بود صورت گرفت.
نتایج:
در گام اول ما جهش های خاص را- که مرتبط با گونه های برجسته ی کنونی است- بررسی کردیم. این گونه ها شامل SARS-CoV-2 B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL.20C variants بود. به طور خلاصه سکانس های ژنومی، از انبار جهانی ژنوم GISAID بارگذاری شد و با استفاده از وسیله ی VIGOR4 (Viral Genome ORF Reader)(این وسیله، زنجیره های پروتئینی را- که به وسیله ی ژنوم ویروس کد میشود- پیشبینی میکند)ترجمه شد. سپس با سکانس ژنومی ویروس ووهان چین مقایسه شد تا همه تغییرات موجود در اسید آمینه ها مشخص شود. بعد ما پپتیدهایی را که مرتبط با واریان های متفاوت بود تولید کردیم و پروتئین های جدیدی را تولید کردیم که سکانس های ژنومی گونه ی قدیم ووهان و واریان های B.1.1.7, B1.351, P.1 and the CAL20C variants را دارد.

همانطور که در ادامه توضیح داده شده است، تاثیر پروتئین های تولید شده، بر ظرفیت ویروس در شناخته شدن به وسیله ی پاسخ سلول های T حافظه که قبلا در عفونت طبیعی افرادی که بهبود پیدا کرده اند وافرادی که واکسن گرفته اند ارزیابی شد و پاسخ به ذخیره ی خاص آنتی ژنی ژنوم قدیمی با آن مقایسه شد. نمونه ها از افراد مبتلای بهبود یافته و نیز کسانی که واکسن های فایزر و مدرنا را گرفته بودند گرفته شد.

شناسایی آنتی ژن به وسیله ی CD4+ and CD8+ T cell علیه سکانس های واریان در نمونه های بهبود یافته
از روش Activation Induced Marker (AIM) assays برای اندازه گیری پاسخ CD4+ and CD8+ T cell به پروتئین هایی- که زنجیره ی آنتی ژن های ویروس کرونا را تولید میکند- استفاده شد. در اینجا ما از همان روش استفاده کردیم تا مارکرهای OX40+CD137+ and CD69+CD137+ را در فعالیت CD4+ and CD8+ T cell چک میکند. واکنش خوب این سلول های ایمنی در دهنده هایی- که قبلا با پروتئین تاجی سکانس ووهان قدیمی مبتلا شده بودند- و نیز در واریان های دیگر مشاهده شد. تفاوت قابل توجهی در فعالیت لنفوسیت علیه پپتیدهای تاجی مرتبط با ویروس ووهان قدیمی و واریان های جدید مشاهده نشد.

تحلیل لنفوسیت های تی همچنین با استفاده از سیستم FluoroSPOT assay ارزیابی شد تا توانایی پروتئین های مختلف تاجی در ایجاد پاسخ های عملکردی همراه با ترشح سیتوکین IFNγ and IL-5 ارزیابی شود. در روش FluoroSPOT assay افزایش IFNγو کاهش اینترلوکین5 مشاهده شد. اینترلوکین 5 باعث تجمع ائوزینوفیل می شود. این تجمع میتواند باعث افزایش خطر کووید 19 شود. برخی داروهای ضد اینترلوکین 5 مانند mepolizumab در کووید شدید، نتایج خوبی داشته است. پاسخ سلول تی CD4+ در برابر ویروس ووهان و چهار نوع دیگر از ویروس ها مشابه بود. همین حالت در مورد تی سل های CD8+ هم مشاهده شد.

در مورد اجزای آنتی ژنی دیگر ویروس که به وسیله ی بخش های دیگر ژنوم ایجاد میشود پاسخ سلول های تی، مشابه بود.
در مورد افرادی که واکسن ضد کووید دارای mRNA گرفته بودند وضعیت همین گونه بود یعنی تفاوت برجسته ای در واکنش سلول های لنفوسیت تی CD4+ and CD8+ در مورد افرادی- که دچار بیماری به دلیل ویروس ووهان قدیمی شده بودند یا کسانی که به دلیل سوش های جدید ویروس مبتلا شده بودند- مشاهده نشد.

این مطالعات نشان داد پاسخ به پروتئین های تاجی در ویروس قدیمی ووهان و واریان های جدید در لنفوسیت های تی CD4+ and CD8+ در کسانی- که واکسن های دارای mRNA دریافت کرده بودند- مشابه بود.

این مطالعات نشان می دهد تاثیر جهش های جدید ویروس کرونا را بر پاسخ سلول های تی CD4+ and CD8+ میتوان نادیده گرفت. افزایش قدرت ویروس بر اتصال به گیرنده ی سلولی فرایندی است که ویروس در مواجهه با سیستم ایمنی میزبان اتخاذ میکند تا بتواند قدرت بیماری زایی خود را در برابر آنتی بادی های خنثی کننده حفظ کند.

نتایج:
این روش ها در تولید واکسن های آینده کروناویروس قابل استفاده است تا ایمنی قویتری علیه گونه های مختلف ویروس داشته باشد. مشخص است باید این واکسن ها علیه پروتئین تاجی واریان های جدید بتواند به خوبی عمل کند.
این مطالعه همچنین نشان داد پروتئین های دیگرغیر از پروتئین تاجی هم می توانند هدفی برای واکسن های آینده به خصوص در واریان های جدید ویروس باشد.

محدودیت مطالعه: این پژوهش، کاهش آنتی بادی ها را در مواجهه ی بدن با واریان های جدید بررسی نکرد. در این مطالعه از مخلوط انواع پروتئین استفاده شد.
کل مقاله در لینک زیر https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941626/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33767626/
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دو ویژگی انتزاع و قدرت تجسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلویتنام نوعی کرونا ویروس ابزار بقا از نخستین هماننقش خرچنگ های نعل اسبی درآیا خداباوری محصول تکاملبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان روش هاي جدیدی سیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژي پاک سرچشمه حوبینار اساتید نورولوژی دابزارهای بقا از نخستین هنقطه بی بازگشتافسردگی و اضطراب در بیمابا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط در چه مرحله ای از خواب ، رسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن هوش و ساختارهای حیاتی اختلال در شناسایی حروف و چیزی خارج از مغزهای ما نیانعطاف پذیری مکانیسمی علبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید میگرن با انتی شاهکار قرنمیدازولام در درمان تشنج کودک ایرانی که هوش او از ارتباط بین هوش طبیعی و هوناتوانی از درمان برخی ویایا این جمله درست است کسیبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوذهن ما از در هم شکستن منبعلم به ما کمک میکند تا مومدارک ژنتیکی چگونه انسانکریستال زمان(قسمت دوم)از نظر علم اعصاب اراده آزنزاع بین علم و نادانی رو ابزار بقا از نخستین همانبسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان روزه داری سلول های بنیادمقالاتمشاهده آینده از روی مشاهگاهی لازم است برای فهم و از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچکتر شدپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یفلج دوطرفه عصب 6 چشمزبان و بیان نتیجه ساختماهوشیاری کوانتومینقش قهوه در سلامتیآیا هوش سریعی که بدون احساستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو برابر شدن خطر مرگ و میسفرنامه سفر به بم و جنوب قانونمندی و محدودیت عالمویتامین E برای فعالیت صحابزار بقا از نخستین هماننقش داروهاي مختلف معروف آیا دلفین ها می تواند از بیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پادانشمندان روشی برای تبدیسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز وراپامیل در بارداریابزارهای بقا ازنخستین همچند نرمش مفید برای کمردرالکتروتاکسی(گرایش و حرکبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیدر هم تنیدگی کوانتومی و پسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسمژن یا نقشه توسعه مغز و نقاختلالات مخچهچگونه مغز پیش انسان یا هماولین هیبرید بین انسان وبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان جدید کنترل مولتیپلشبیه سازی میلیون ها جهان مکانیزمهای دفاعی در برابکودکان میتوانند ناقل بی ارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی در شناسایی چهره ایا ابزار هوشمندی یا مغز برخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوذهن چند جانبه نیازمند نگعلایم کمبود ویتامین E را مروری بر تشنج و درمان هایکریستال زمان(قسمت سوم)از نظر علم اعصاب اراده آزنزاع بین علم و جهل رو به پابزار بقا از نخستین همانبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصروش مقابله مغز با محدودیتاثیر ویتامین دی بر بیمامطالعه ای بیان میکند اهدگاهی مغز بزرگ چالش استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز ایندگان چگونه استپیشرفت های جدید علوم اعصاز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش، ژنتیکی است یا محیطینقش مهاجرت در توسعه نسل اآیا هشیاری کوانتومی وجوداستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میسفری به آغاز کیهانقارچ بی مغز در خدمت موجودویتامین E در چه مواد غذایابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث آیا دلفین ها میتوانند بابیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای مصرفی در ام اسسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی مرتب خیلی به قابزارهای بقای از نخستین چند جهانیالتهاب شریان تمپورالبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سدر هم تنیدگی کوانتومی و دسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قژنها نقشه ایجاد ابزار هواختلالات حرکتی در انسانچگونه هموساپينس بر زمین اولین مورد PML به دنبال تکبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمانهای بیماری پارکینسشبیه سازی سیستم های کوانما انسانها چه اندازه نزدکودکان خود را مشابه خود تارتباط شگفت انگیز مغز اننخاع ما تا پایین ستون فقرایا بیماری ام اس (مولتیپبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رفتار اجتماعی انسان، حاصعلایم کمبود ویتامین E را مرکز هوشیاری، روح یا بدن کشف مکانیسم عصبی خوانش پاز آغاز خلقت تا نگاه انسانشانه های گذشته در کیهان ابزار بقا از نخستین همانبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهروش های صرفه جویی در ایجاصفحه اصلیمعنی روزهگذر زمان کاملا وابسته به از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست راست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز ابزار بقای برتر مادیپیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريزبان و بیان، در سایه پیشرفیلمی بسیار جالب از تغییهیچگاه از فشار و شکست نترنقش میدان مغناطیسی زمین آیا واکنش های یاد گرفته واسرار بازسازی اندام هاتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و سقوط درون جاذبه ای خاص، چقبل از انفجار بزرگویتامین دی گنجینه ای بزرابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جآیا دست مصنوعی به زودی قابیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ام اسسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز ورزش هوازی ، بهترین تمریابزارهای دفاعی و بقای موچندین ماده غذایی که ماننامیوتروفیک لترال اسکلروبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونیندر کمتر از چند ماه سوش جدسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری در کجاست؟(قژنها ، مغز و ارادهاختلالات صحبت کردن در انچگونه واکسن کرونا را توزاولین مورد پیوند سر در انبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک فرد دیگر و رفتارهای اشبکه های مصنوعی مغز به درما انسانها چه اندازه نزدکوری گذرای ناشی از موبایارتباط شگفت انگیز مغز اننخستین تصویر از سیاهچالهایا بدون زبان میتوانیم تبرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سرقیبی قدرتمند در برابر معلت خواب آلودگی بعد از خومرکز حافظه کجاستکشف مکانیسمی پیچیده در باز انفجار بزرگ تا انفجار نظام مثبت زندگیابزار بقا از نخستین همانبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییروش هایی ساده برای کاهش اسوالات پزشکیمغز فکر میکند مرگ برای دیگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست رجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک تا کممغز ابزار برتر بقاپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیک مولکولها و ذرات در هاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش محیط زندگی و مهاجرت دآیا گذشته، امروز وآینده اصول سلامت کمرتاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب سلول های بنیادی منابع و اقدم زدن و حرکت دید را تغیویرایش DNA جنین انسان، برابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروهای ضد بیماری ام اس وسیستم تعادلی بدنمناطق خاصی از مغز در جستجورزش و میگرناثر مضر مصرف طولانی مدت رچه زیاد است بر من که در ایامید نیکو داشته باش تا آنبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مدر آستانه ی موج پنجم کوویسردرد تنشنمنبع خواب و رویاژنهای مشترک بین انسان و واختراع جدید اینترنت کوانچگونه آن شکری که می خوریماولین تصویر در تاریخ از سبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک و احساسشباهت مغز با کیهان مادیما با کمک مغز خود مختاريمکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط غیرکلامی بین انسانرمش های مفید در سرگیجهایا تکامل هدفمند استبرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینرموزی از نخستین تمدن بشرعوامل موثر در پیدایش زبامرکز حافظه کجاستکشف ارتباط جدیدی از ارتباز بحث های کنونی در ویروسنظریه ی تکامل در درمان بیابزار بقا از نخستین همانبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییروش صحبت کردن در حال تکامپیامهای کاربرانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاسترشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمغز از بسیاری حقایق می گرپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیزبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیکدانان ماشینی برای تهاوکينگ پیش از مرگش رسالنقش نگاه از پایین یا نگاهآیا آگاهی پس از مرگ از بیاضطراب و ترسآیا امکان بازسازی اندامهاطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(سلول عصبی شاهکار انطباق قدرت انسان در نگاه به ابعواکنش های ناخودآگاه و تقابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اآیا رژیم غذایی گیاهی سلابیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی فامپیریدین یا نورلسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمورزش بهترین درمان بیش فعاثرات فشار روحی شدیدنهایت معرفت و شناخت درک عامید درمان کرونا با همانبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب در درمان بیماری مولتیپل سردرد سکه ایمنحنی که ارتباط بین معرفژنهای هوش ، کدامندادامه بحث تکامل چشمچگونه انتظارات بر ادراک اولین سلول مصنوعیبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک احساسات و تفکرات دیگشباهت زیاد بین سلول هاي عما تحت کنترل ژنها هستیم یکیست کلوئید بطن سومارتروز یا خوردگی و التهانرمشهای مهم برای تقویت عایرادهای موجود در خلقت ببرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینرمز و رازهای ارتباط غیر کعوامل ایجاد لغت انسانی و مرکز خنده در کجای مغز استکشف جمجمه ای درکوه ایرهواز تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانتفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرروشهای نو در درمان دیسک بسایتهای دیگرمغز مادران و کودکان در زمگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییرشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی در کامپیوترهامغز به تنهایی برای فرهنگ پرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارزبان و شناخت حقیقت قسمت افرگشت و تکامل تصادفی محض هدف یکسان، در مسیرهای متنقش نظام غذایی در تکامل منقش نظریه تکامل در شناساآیا انسان با مغز بزرگش اخاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریسلولهای ایمنی القا کنندهلوب فرونتال یا پیشانی مغواکسن های شرکت فایزر آمرابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از آیا راهی برای رفع کم آبی بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی لیراگلوتیدسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر درداثرات مفید قهوهچهار میلیارد سال تکامل بامگا سه عامل مهم سلامتبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم درمان های اسرار آمیز در آسرعت فکر کردن چگونه استمنشأ اطلاعات و آموخته ها ژنهای حاکم بر انسان و انساداراوون تنها داروی تاییچگونه باغبانی باعث کاهش اوکرلیزوماب داروی جدید شبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکدرک تصویر و زبان های مخلتشباهت زیاد بین سلول هاي عماه رجبکاهش مرگ و میر ناشی از ابارزش حقیقی زبان قسمت اولچرا مغزهای ما ارتقا یافت اگر نعمت فراموشی نبود بسبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع مرویا و خبر از آیندهعواملی که برای ظهور لغت امرگ انتقال است یا نابود شگمان میکنی جرمی کوچکی در از تلسکوپ گالیله تا تلسکنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساروشهای شناسایی قدرت شنوامغز چون ابزار هوش است دلیگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )زمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز برای فراموشی بیشتر کآلودگی هوا و ویروس کرونااز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بزبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموش کارها باهوش تر هسهدف از تکامل مغزنقش هورمون های تیروئید دآیا احتمال دارد رویا از آاطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریسلولهای بنیادی مصنوعی درلایو دوم دکتر سید سلمان فواکسن کووید 19 چیزهایی که ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اآیاما مقهور قوانین فیزیکبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی تشنجی دربارداریسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشاثرات مضر ماری جواناچهار ساعت پس از کشتار خوکامروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های بیماری آلزایمرشلیک فراموشیمهندسی ژنتیک در حال تلاش کلرال هیدرات برای خوابانادغام میان گونه های مختلچگونه تکامل مغزهای کنونیايندگان چگونه خواهند دیدبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک حقیقت نردبان و مسیری شرکت نورالینک ویدیویی ازماپروتیلینکاهش التهاب ناشی از بیماارزش حقیقی زبان قسمت دومچرا پس از بیدار شدن از خواگر نعمت فراموشی نبود بسبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیسترویا بخشی حقیقی از زندگی عوارض ازدواج و بچه دار شدمراحل ارتقای پله پله کیهگنجینه ای به نام ویتامین از تکنیکی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمابزار بقا از نخستین همانتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفروشی برای بهبود هوش عاطفمغز چگونه صداها را فیلتر پمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )زندگی هوشمند در خارج از زهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آلزایمراز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استزبان و شناخت حقیقت قسمت سفراموشی همیشه هم بد نیستهدف از خلقت رسیدن به ابزانقش هورمون زنانه استروژنآیا احتمال دارد رویا از آبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییسلسله مباحث هوش مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زواکسن کرونا و گشودن پنجرابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اآزمون ذهنی گربه شرودینگربیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید s3 در درمان ام سانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان اجزای پر سلولی بدن انسان نوآوری ای شگفت انگیز دانانفجار و توقف تکاملی نشابحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید میگرنشلیک فراموشیمولتیپل اسکلروز در زنان کمردرد و علل آنادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه جمعیت های بزرگ شکل ايا اراده آزاد توهم است یبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکدرک عمیق در حیواناتشش مرحله تکامل چشممبانی ذهنی سیاه و سفیدکاهش دوپامین عامل بیماریارزش حقیقی زبان قسمت سومچرا بیماری های تخریبی مغاگر تلاش انسان امروز برابررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قارویا تخیل یا واقعیتعید نوروز مبارکمرز مرگ و زندگی کجاستگویید نوزده و ایمنی ساکتاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو ابزار بقا از نخستین همانتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دروشی جدید در درمان قطع نخمغز ناتوان از توجیه پیداپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمزونا به وسیله ویروس ابله هوش مصنوعی درمانگر کامپیمغز بزرگ چالش است یا منفعآمارهای ارائه شده در سطح از تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی مدرن در سطح سلفرایند پیچیده ی خونرسانیهزینه ای که برای اندیشیدهزینه سنگین انسان در ازانقش ژنتیک در درمان اختلاآیا برای تولید مثل همیشه به خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان موفق به بازگردسم زنبور ، کلیدی برای وارلرزش ناشی از اسیب به عصبواکسن کرونا از حقیقت تاتابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزآسيب میکروواسکولاریا آسبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید میاستنی گراویساخت شبکه عصبی با الفبایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئانداجزایی ناشناخته در شکل گنوار مغزی روشی مهم در تشخانواع سکته های مغزیبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های جدید در بیماری شنا در ابهای گرم جنوب نیمواد کوانتومی جدید، ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه جمعیت های بزرگ شکل ايا اراده آزاد توهم است یبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمدرگیری قلب در بیماری ویرششمین کنگره بین المللی سمجموعه های پر سلولی بدن مکاهش سن بیولوژیکی، تنها ارزش خود را چگونه میشناسچرا حیوانات سخن نمی گوینابزار هوش در حال ارتقا ازبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون رویاها از مغز است یا ناخوعامل کلیدی در کنترل کارآمرز بین انسان و حیوان کجاگوشه بیماری اتوزومال رسساز تکینگی تا مغز و از مغز هفت سین یادگاری از میراث ابزار بقا از نخستین همانتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دروشی جدید در درمان سکته ممغز و سیر تکامل ان دلیلی پوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمغز بزرگ چالشهای پیش روآن چیزی که ما جریان زمان از روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملزبان شناسی نوین نیازمند فرایند تکامل و دشواری هافرایند حذف برخی اجزای مغهزاران سال چشم های بینا ونقش گرمایش آب و هوا در همآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان نورون مصنوعی سسندرم کووید طولانیلزوم سازگاری قانون مجازاواکسن کرونا ساخته شده توابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات درياآسیب ها ناشی از آلودگی هوبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی جدید ضد میگرنساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انساناحیای بینایی نسبی یک بیمنورون هاي مصنوعی می توانانگشت نگاری مغز نشان میدبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های رایج ام اسشناخت و معرفت، و نقش آن دموجود بی مغزی که می تواندکنفرانس تشنج هتل کوثر اصارتوکين تراپی روشی جديد چگونه حافظه را قویتر کنیای آنکه نامش درمان و یادشبرای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغز در بیماری کویصرع و درمان های آنمحل درک احساسات روحانیکایروپاکتیک چیستاز نخستین همانند سازها تچرا حجم مغز گونه انسان درابزار بقا از نخستین همانبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمرویاهای پر رمز و حیرتی درعادت کردن به نعمتمزایای شکلات تلخ برای سلگوشت خواری یا گیاه خواریاز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیابزار بقا از نخستین همانتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده ريتوکسيمب در درمان ام اسمغز آیندگان چگونه است ؟پیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومزیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآیا ممکن است موش کور بی مازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیزبان، وسیله شناسایی محیطسفر نامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بهستي مادي ای که ما کوچکترنقش آتش در رسیدن انسان بهآیا تکامل و تغییرات ژنتیبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خدانشمندان یک فرضیه رادیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهالزوم سازگاری قانون مجازاواکسن دیگر کرونا ساخته شابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات درياإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک رژیم غذایی جدید، می تواحساس گذر سریعتر زماننورون های ردیاب حافظهاندوهگین نباش اگر درب یا بحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان های علامتی در ام اسشناسایی تاریخچه ی تکاملیموجودات مقهور ژنها هستندکنگره بین المللی سردرد دارتباط میکروب روده و پارنگاه محدود و تک جانبه، مشایمپلانت نخاعی میتواند دبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغز در بیماران مبضررهای مصرف شکر و قند بر محل درک احساسات روحانی دکاربرد روباتهای ريزنانواز نخستین همانند سازها تچرا خشونت و تعصبابزار بقا از نخستین همانبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زرویای شفافعارضه جدید ویروس کرونا سمسیر دشوار تکامل و ارتقاگیلگمش باستانی کیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بابزار بقا از نخستین همانتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریریواستیگمینمغز انسان ایا طبیعتا تماپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی تومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتزیرفون داروی ضد ام اسهوش احساسیمغز حریص برای خون، کلید تآیا ما تنها موجودات زنده استفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختسفر به مریخ در 39 روزفرضیه ای جدید توضیح میدههستی ما پس از شروعی چگال نقش انتخاب از طرف محیط، نآیا جنین انسان، هوشمندی بی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بدانشمندان ژنی از مغز انسسوپاپ ها یا ترانزیستورهامقاومت به عوارض فشار خون واکسن دیگری ضد کرونا از دابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات درياافت فشار خون ناگهانی در وبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وداروی ضد تشنج با قابليت تسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیکی از علل محدودیت مغز اماخلاق و علوم اعصابنوروپلاستیسیتی چیستانسان قدیم در شبه جزیره عبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ژنتیکی برای نوآوریشناسایی سلول های ایمنی امیهمانهای ناخوانده عامل کنگره بین المللی سردرد دارتباط چاقی و کاهش قدرت بنگاه انسان محدود به ادرااینکه به خاطرخودت زندگی برخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر درگیری مغزی در سندرم کووضررهای شکر بر سلامت مغزمحدودیت های حافظه و حافظکاربرد روباتهای ريز، در از نخستین همانند سازها تچرا در مغز انسان، فرورفتابزار بقا از نخستین همانبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیروبات های ریز در درمان بیعدم توقف تکامل در یک اندامشکلات نخاعیگیاه خواری و گوشت خوار کداز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمابزار بقا از نخستین همانتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی ریسدیپلام تنها داروی تایمغز انسان برای ایجاد تمدپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مزاوسکا درمان گوشرهوش احساسیمغز زنان جوانتر از مغز مرآیا مغز تا بزرگسالی توسعاستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اسفر تجهیزات ناسا به مریخ قیچی ژنتیکیو هر کس تقوای خدا پیشه کننقش اتصالات بین سلولهای آیا جهان ذهن و افکار ما مبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ندانشمندان پاسخ کوانتومی سوپاپ ها یا ترانزیستورهامقابله با کرونا با علم اسواکسن سرطانابزار بقای موجود زنده از نقشه مغزی هر فرد منحصر بهافراد آغاز حرکت خودشان ربیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وداستانها و مفاهیمی اشتباسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده اخلاق پایه تکامل و فرهنگنوشیدن چای برای مغز مفید انسان ها می توانند میدان بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان ام اس(مولتیپل اسکلشواهدی از نوع جدیدی از حامیگرن سردردی ژنتیکی که بکندر در بیماریهای التهابارتباط هوش ساختار مغز و ژنگاه از درون مجموعه با نگاینکه خانواده ات سالم بابرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر درگیری مغزی در سندرم کووطوفان فقر و گرسنگی و بی سمخچه فراتر از حفظ تعادلکجای مغز مسئول پردازش تجاز نخستین همانند سازها تچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پروح رهاییعسل طبیعی موثر در کنترل بمشکلات بین دو همسر و برخیگالکانزوماب، دارویی جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیابزار بقا از نخستین همانتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شارژیم های غذایی و نقش مهم مغز انسان برای شادمانی طپیوند سر آیا ممکن استاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووفلج بل، فلجی ترسناک که آنزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش عاطفی بیشتر در زنانمغزهای کوچک بی احساسآیا همه جنایت ها نتیجه بیاستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بدنیای شگفت انگیز کوانتومسفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصوقت نهيب هاي غير علمي گذشابزار بقا از نخستین هماننقش حفاظتی مولکول جدید دآیا جهش های ژنتیکی، ویروبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تدانشمندان اولین سلول مصنسودمندی موجودات ابزی بر ملاحظات بیهوشی قبل از جرواکسنی با تاثیر دوگانه اابزارهای بقای موجود زندنقشه های مغزی جدید با جزیافزایش قدرت ادراکات و حسبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ودر مانهای کمر دردسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید داختلال خواب فرد را مستعد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک انسان جدید از چه زمانی پابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تومورهای مغزی با اشواهدی از دنیسوان(شبه نئمیگرن شدید قابل درمان اسکوچک شدن مغز از نئاندرتاارتباط انسانی، محدود به نگاهی بر قدرت بینایی دراایندرالبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیدرگیری اعصاب به علت میتوطی یکصد هزار سال اخیر هرچمخچه ، فراتر از حفظ تعادلکرونا چه بر سر مغز می آوراز نشانه ها و آثار درک شدچراروياها را به یاد نمی آابزار بقا از نخستین همانبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزروزه داری متناوب، مغز را عصب حقوق نورولوومشکلات روانپزشکی پس از سگامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دابزار بقا از نخستین همانتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویارژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان برای شادمانی طپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنفلج خوابزبان چهار حرفی حیات زمینهوش عاطفی در زنان بیشتر امغزتان را در جوانی سیم کشآیا هوش مصنوعی زندگی بشراستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدندان ها را مسواک بزنید تسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی موقتی فهمیدی خطا کردی برگابزار بقا از نخستین هماننقش حیاتی تلومر دی ان آ دآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سدانشمندان تغییر میدان مغسیلی محکم محیط زیست بر انممانتین یا آلزیکسا یا ابواسطه ها د رمسیر ایجاد مغابزارهای پیشرفته ارتباط نقص در تشخیص هیجانات عامافزایش مرگ و میر سندرم کوبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و در محل کار ارزش خودت را بسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادآوری خواب و رویااختلال در شناسایی حروف و نیاز به آموزش مجازی دیجیانسان عامل توقف رشد مغزبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکدرمان تشنجشگفتی های زنبور عسلمیدان مغناطيسي زمین بشر کووید نوزده و خطر بیماریارتباط از بالا به پایین منگاهی بر توانایی اجزاي بایا کوچک شدن مغزانسان البرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهدستورالعمل مرکز کنترل بیظهور امواج مغزی در مغز مصمخچه ابزاري که وظیفه آن فکریستال زمان(قسمت اولاز نظر علم اعصاب یا نرووسنزاع بین جهل و علم رو به پابزار بقا از نخستین همانبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به روزه داری و بیمار ی ام اس عضلانی که طی سخن گفتن چقدمشکلات روانپزشکی در عقب گامی در درمان بیماریهای از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم براه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی از عروسک بازی مغز انسان رو به کوچک تر شپیام های ناشناخته بر مغز از تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیفلج خواب چیستزبان و کلمه حتی برای کسانهوش عاطفی در زنان بیشتر امغزتان را در جوانی سیمکشآیا هوش ارثی دریافتی از پاستیفن هاوکینگ در تفسیر