دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

همیشه اطمینان تو بر خدا باشد این اطمینان نظیری ندارد

همیشه اطمینان تو بر خدا باشد این اطمینان، نظیری ندارد

و حقیقتا بر خدای واحد احد توکل کن زیرا او بر هر چیز، وکیل است

آرزو، بذری کوچک است که جز در زمانی که اطمینان خود را بر خدا بگذاری، رشد نمی‌کند...

از این رو قلبت را مانند صدفی قرار بده که مرواریدی زیبا یعنی عشق خدا را در درون خود دارد

اطمینانت به خدا را بسیار بیشتر از اطمینانت به اطرافیان قرار بده زیرا تنها آن معبود سبحان است که احوال تو را می دانند و میداند چه میخواهی

بزرگترین سرمایه، اطمینان تو به خداست

وکاملترین سعادت تو، گمان نیکوی تو به خداست

و بزرگترین قدرت توبر خدا توکل کردم.
ابوعباس عراقی

#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #کیهان #تکامل #احمدالحسن #یمانی #فرستاده_امام_زمان
@salmanfatemi

https://youtu.be/j8gEF31zKCg


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان تغییر میدان مغپیشرفت های جدید علوم اعصسیلی محکم محیط زیست بر انلزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای پیشرفته ارتباط نقش غذاها و موجودات دريابیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش، ژنتیکی است یا محیطیدر محل کار ارزش خودت را بآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و نورون هاي مصنوعی می توانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدرمان تشنجآیا دلفین ها می تواند از شگفتی های زنبور عسلموجود بی مغزی که می تواندارتباط از بالا به پایین مچگونه حافظه را قویتر کنیبرخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهوراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیالکتروتاکسی(گرایش و حرکظهور امواج مغزی در مغز مصمحل درک احساسات روحانیاز نظر علم اعصاب یا نرووسچرا حجم مغز گونه انسان دربسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به ژن یا نقشه توسعه مغز و نقروزه داری و بیمار ی ام اس اولین هیبرید بین انسان وعضلانی که طی سخن گفتن چقدمزایای شکلات تلخ برای سلاز تکینگی تا مغز از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی راه های جدید برای قضاوت رایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز آیندگان چگونه است ؟از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکریستال زمان(قسمت سوم)زبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواستیفن هاوکینگ در تفسیر دندان ها را مسواک بزنید تگاهی مغز بزرگ چالش استسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همنقش آتش در رسیدن انسان بهبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روش هاي جدیدی پیشرفتی مستقل از ابزار هسیاهچاله و تکینگی ابتدایلزوم سازگاری قانون مجازاابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات دريابا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط هیچگاه از فشار و شکست نتردر چه مرحله ای از خواب ، رآیا واکنش های یاد گرفته وسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلال در شناسایی حروف و نورون های ردیاب حافظهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید میگرن با انتی آیا دلفین ها میتوانند باشاهکار قرنموجودات مقهور ژنها هستندارتباط بین هوش طبیعی و هونگاه محدود و تک جانبه، مشبرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنوورزش هوازی مرتب خیلی به قذهن ما از در هم شکستن منبالتهاب شریان تمپورالعلم به ما کمک میکند تا مومحل درک احساسات روحانی داز نظر علم اعصاب اراده آزچرا خشونت و تعصببسیاری از بیماری های جدیتغییرات تکاملی سر انسان ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروزه داری سلول های بنیاداولین مورد PML به دنبال تکمقالاتمسیر دشوار تکامل و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه اطمینان تو بر خدا بتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزکودکان خود را مشابه خود تراه های جدید برای قضاوت رایا بیماری ام اس (مولتیپمغز انسان ایا طبیعتا تمااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یکشف مکانیسم عصبی خوانش پزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتادو ویژگی انتزاع و قدرت تجگذر زمان کاملا وابسته به سفرنامه سفر به بم و جنوب فرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان روشی برای تبدیپاسخ گیاهان در زمان خوردسیاره ابلهانمقاومت به عوارض فشار خون ابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات دريابار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات مخچهنوروپلاستیسیتی چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین دی گنجینه ای بزردرمان جدید کنترل مولتیپلآیا دست مصنوعی به زودی قاشبیه سازی میلیون ها جهان میهمانهای ناخوانده عامل ارتباط شگفت مغز انسان و فنگاه انسان محدود به ادرابرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسوورزش هوازی ، بهترین تمریذهن چند جانبه نیازمند نگامیوتروفیک لترال اسکلروعلایم کمبود ویتامین E را محدودیت های حافظه و حافظاز نظر علم اعصاب اراده آزچرا در مغز انسان، فرورفتبعد از کروناثبت امواج الکتریکی در عصژنها ، مغز و ارادهروش مقابله مغز با محدودیاولین مورد پیوند سر در انتاثیر ویتامین دی بر بیمامشکلات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرکوری گذرای ناشی از موبایراه پیروزی در زندگی چیستایا بدون زبان میتوانیم تمغز انسان برای ایجاد تمداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطکشف مکانیسمی پیچیده در بابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درمدو برابر شدن خطر مرگ و میگربه شرودینگر و تاثیر مشسفرنامه سفر به بم و جنوب فرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقا از نخستین هماننقش اتصالات بین سلولهای بیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیداروهای مصرفی در ام اسپختگی پس از چهل سالگي به سیاره ابلهانمقابله با کرونا با علم اسابزارهای بقای از نخستین نقشه مغزی هر فرد منحصر بهبارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات حرکتی در انساننوشیدن چای برای مغز مفید بحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکویرایش DNA جنین انسان، بردرمانهای بیماری پارکینسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبیه سازی سیستم های کوانمیگرن سردردی ژنتیکی که بارتباط شگفت انگیز مغز اننگاه از درون مجموعه با نگبرخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ورزش و میگرنرفتار اجتماعی انسان، حاصامید نیکو داشته باش تا آنعلایم کمبود ویتامین E را مخچه فراتر از حفظ تعادلاز آغاز خلقت تا نگاه انساچراروياها را به یاد نمی آبعد از کروناجمجمه انسان های اولیهژنهای مشترک بین انسان و وروش های صرفه جویی در ایجااولین تصویر در تاریخ از سصفحه اصلیمشکلات بین دو همسر و برخیاز تکینگی تا مغز از مغز تهمراهی نوعی سردرد میگرنیتمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست کی غایب شدی تا نیازمند دلراست دستی و چپ دستیایا تکامل هدفمند استمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی توصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريکشف ارتباط جدیدی از ارتبزبان و بیان، در سایه پیشرفلج بل، فلجی ترسناک که آنابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و دو برابر شدن خطر مرگ و میگزیده ای از وبینار یا کنفسفری به آغاز کیهانقیچی ژنتیکیابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاداروهای ام اسپرورش مغز مینیاتوری انساسیر آفرینش از روح تا مغز ملاحظات بیهوشی قبل از جرابزارهای دفاعی و بقای مونقشه های مغزی جدید با جزیبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونینهدف یکسان، در مسیرهای متدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا امکان بازسازی اندامهسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در اننوعی سکته مغزی ، وحشتناک بحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکواکنش های ناخودآگاه و تقدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشبکه های مصنوعی مغز به درمیگرن شدید قابل درمان اسارتباط شگفت انگیز مغز اننگاهی بر قدرت بینایی درابرخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سورزش بهترین درمان بیش فعرقیبی قدرتمند در برابر مامید درمان کرونا با همانعلت خواب آلودگی بعد از خومخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز انفجار بزرگ تا انفجار چراروياها را به یاد نمی آبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای هوش ، کدامندروش هایی ساده برای کاهش ااولین سلول مصنوعیسوالات پزشکیمشکلات روانپزشکی پس از ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست کیست کلوئید بطن سومرجزخوانی هایی که امروز بایرادهای موجود در خلقت بمغز انسان برای شادمانی طاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزبان و تکلم برخی بیماریهفلج خوابابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به دوچرخه سواری ورزشی سبک و گزارش یک مورد جالب لخته وسقوط درون جاذبه ای خاص، چقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای ضد بیماری ام اس وآلودگی هوا و ویروس کروناسیستم تعادلی بدنممانتین یا آلزیکسا یا اباثر مضر مصرف طولانی مدت رنقص در تشخیص هیجانات عامبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری مهدف از تکامل مغزدر آستانه ی موج پنجم کوویآیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کواننیاز به آموزش مجازی دیجیبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن های شرکت فایزر آمردرک و احساسآیا راهی برای رفع کم آبی شباهت مغز با کیهان مادیمیدان مغناطيسي زمین بشر ارتباط غیرکلامی بین انسانگاهی بر توانایی اجزاي ببرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینورزش در کمر دردرموزی از نخستین تمدن بشرامگا سه عامل مهم سلامتعوامل موثر در پیدایش زبامخچه ابزاري که وظیفه آن فاز بحث های کنونی در ویروسنزاع بین جهل و علم رو به پبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بیناییژنهای حاکم بر انسان و انسروش صحبت کردن در حال تکاماوکرلیزوماب داروی جدید شپیامهای کاربرانمشکلات روانپزشکی در عقب از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش مرگ و میر ناشی از ابرشته نوروایمونولوژی و نقاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان و شناخت حقیقت قسمت چفلج خواب چیستابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بديدن با چشم بسته در خواب گشایش دروازه جدیدی از طرسلول های بنیادی منابع و اقانون جنگلابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دربیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروی فامپیریدین یا نورلآلزایمرسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژي پاک سرچشمه حاثرات فشار روحی شدیدنقطه بی بازگشتبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب هدف از خلقت رسیدن به ابزادر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمچیزی خارج از مغزهای ما نیبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگآیاما مقهور قوانین فیزیکشباهت زیاد بین سلول هاي عمیدازولام در درمان تشنج ارتروز یا خوردگی و التهاناتوانی از درمان برخی ویبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینوزوز گوشرمز و رازهای ارتباط غیر کامروز دانش ژنتیک هیچ ابهعوامل ایجاد لغت انسانی و مدارک ژنتیکی چگونه انساناز تلسکوپ گالیله تا تلسکنزاع بین علم و نادانی رو تفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرکلرال هیدرات برای خوابانروشهای نو در درمان دیسک بايندگان چگونه خواهند دیدسایتهای دیگرمشاهده آینده از روی مشاهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی و کشف زبان هایتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییکاهش التهاب ناشی از بیمارشد مغز علت تمایل انسان باگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگنجینه ای به نام ویتامین زبان و شناخت حقیقت قسمت افلج دوطرفه عصب 6 چشمابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدی متیل فومارات(زادیوا)(پمبرولیزوماب در بیماری چسلول عصبی شاهکار انطباق پنج اکتشاف شگفت آور در موسلولهای ایمنی القا کنندهقانونمندی و محدودیت عالمابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف بیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروی لیراگلوتیدآمارهای ارائه شده در سطح سکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز اثرات مفید قهوهچند نرمش مفید برای کمردربحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هزینه ای که برای اندیشیددرمان های اسرار آمیز در آآیا احتمال دارد رویا از آسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییچگونه مغز پیش انسان یا همبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتآزمون ذهنی گربه شرودینگرشباهت زیاد بین سلول هاي عمکانیزمهای دفاعی در برابارزش حقیقی زبان قسمت اولناتوانی در شناسایی چهره برخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع میک پیشنهاد خوب برای آسان رویا و خبر از آیندهانفجار و توقف تکاملی نشاعواملی که برای ظهور لغت امروری بر تشنج و درمان هایاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنزاع بین علم و جهل رو به پتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در ساکمردرد و علل آنروشهای شناسایی قدرت شنواايا اراده آزاد توهم است یمطالعه ای بیان میکند اهداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )کاهش دوپامین عامل بیماریزمین زیر خلیج فارس تمدنی اگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخارق العاده و استثنایی بگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و شناخت حقیقت قسمت دفناوری هوش مصنوعی نحوه خابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر دژا وو یا اشنا پنداریپوست ساعتی مستقل از مغز دسلولهای بنیادی مصنوعی درقارچ بی مغز در خدمت موجودابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث بیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروی تشنجی دربارداریآن چیزی که ما جریان زمان سانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز اثرات مضر ماری جواناچند جهانیبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادرمان های بیماری آلزایمرآیا برای تولید مثل همیشه شلیک فراموشیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قادغام میان گونه های مختلچگونه هموساپينس بر زمین برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری آسيب میکروواسکولاریا آسشرکت نورالینک ویدیویی ازما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت دومنخاع ما تا پایین ستون فقربرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندرویا بخشی حقیقی از زندگی انواع سکته های مغزیعوارض ازدواج و بچه دار شدمرکز هوشیاری، روح یا بدن از تکنیکی تا مغز از مغز تنشانه های گذشته در کیهان تفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفکمردرد با پوشیدن کفش مناروشی برای بهبود هوش عاطفايا اراده آزاد توهم است یمعنی روزهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )کاهش سن بیولوژیکی، تنها زندگی هوشمند در خارج از زابزار هوش در حال ارتقا ازمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌هخدا موجود استگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و شناخت حقیقت قسمت سفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتادژاوو یا آشناپنداریپیموزایدسلسله مباحث هوش مصنوعیقبل از انفجار بزرگابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروی جدید s3 در درمان ام آیا ممکن است موش کور بی مسانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز اجزای پر سلولی بدن انسان چندین ماده غذایی که ماننبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید میگرنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دشلیک فراموشیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه واکسن کرونا را توزبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکواکسن کرونا ساخته شده تودرک عمیق در حیواناتآسیب ها ناشی از آلودگی هوشش مرحله تکامل چشمما انسانها چه اندازه نزدارزش حقیقی زبان قسمت سومنخستین تصویر از سیاهچالهبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قایک جهش ممکن است ذهن انسانرویا تخیل یا واقعیتانگشت نگاری مغز نشان میدعید نوروز مبارکمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروشی جدید در درمان قطع نخای آنکه نامش درمان و یادشمغز فکر میکند مرگ برای دیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمکایروپاکتیک چیستزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز، از مغز تکامل مادی تا ابزار هوشمخطا در محاسبات چیزی کاملگوشت خواری یا گیاه خواریزبان شناسی مدرن در سطح سلفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتادگرگونی های نژادی و تغییدانشمندان موفق به بازگردپیچیدگی های مغزی در درک زسم زنبور ، کلیدی برای وارقدم زدن و حرکت دید را تغیابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ابیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید میاستنی گراویآیا ما تنها موجودات زنده ساخت شبکه عصبی با الفبایمناطق خاصی از مغز در جستجاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های جدید در بیماری آیا تکامل و تغییرات ژنتیشنا در ابهای گرم جنوب نیمنبع خواب و رویاارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه آن شکری که می خوریمبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری قلب در بیماری ویرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَششمین کنگره بین المللی سما با کمک مغز خود مختاريمارزش خود را چگونه میشناسنرمش های مفید در سرگیجهبررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون یک رژیم غذایی جدید، می تورویاها از مغز است یا ناخواندوهگین نباش اگر درب یا عامل کلیدی در کنترل کارآمرکز حافظه کجاستاز تکینگی تا مغز و از مغز نظریه ی تکامل در درمان بیتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دکنگره بین المللی سردرد دروشی جدید در درمان سکته مایمپلانت نخاعی میتواند دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمکاربرد روباتهای ريزنانوزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گراز روده تا مغزتکامل مداومخطا در محاسبات چیزی کاملگیلگمش باستانی کیستزبان شناسی نوین نیازمند فیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمادانشمندان نورون مصنوعی سپیوند مغز و سر و چالشهای سندرم کووید طولانیقدرت انسان در نگاه به ابعابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و ابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش احساسیداروی جدید ضد میگرنآیا مغز تا بزرگسالی توسعساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال درمان های رایج ام اسآیا جنین انسان، هوشمندی شناخت و معرفت، و نقش آن دمنحنی که ارتباط بین معرفارتوکين تراپی روشی جديد چگونه انتظارات بر ادراک برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغز در بیماری کویافت فشار خون ناگهانی در وصرع و درمان های آنما تحت کنترل ژنها هستیم یاز نخستین همانند سازها تنرمشهای مهم برای تقویت عبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمیکی از علل محدودیت مغز امرویاهای پر رمز و حیرتی درانسان قدیم در شبه جزیره ععادت کردن به نعمتمرکز خنده در کجای مغز استاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده کنگره بین المللی سردرد دريتوکسيمب در درمان ام اساینکه به خاطرخودت زندگی مغز مادران و کودکان در زماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومکاربرد روباتهای ريز، در زیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ ازدواج های بین گونه ای، رتکامل چشمخطرات هوش مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان، وسیله شناسایی محیطفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز دانشمندان یک فرضیه رادیکپیوند سر آیا ممکن استسوپاپ ها یا ترانزیستورهالوب فرونتال یا پیشانی مغابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از بیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی ضد تشنج با قابليت تآیا همه جنایت ها نتیجه بیساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانچهار میلیارد سال تکامل ببحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های علامتی در ام اسآیا جهان ذهن و افکار ما مشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط میکروب روده و پارچگونه باغبانی باعث کاهش برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسن سرطاندرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رضررهای مصرف شکر و قند بر ماه رجباز نخستین همانند سازها تچرا مغزهای ما ارتقا یافت بررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زیافته های نوین علوم پرده رویای شفافانسان ها می توانند میدان عارضه جدید ویروس کرونا سمرگ انتقال است یا نابود شاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیریکندر در بیماریهای التهابریواستیگمیناینکه خانواده ات سالم بامغز چون ابزار هوش است دلیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کاستفاده از مغز، وزن را کمتکامل ابزار هوش ، راه پر دفاع در برابر تغییر ساختگالکانزوماب، دارویی جدیسفر نامه سفر به بم و جنوب فراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسابوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان ژنی از مغز انسپیوند سر، یکی از راه حلهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهالایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابچهار ساعت پس از کشتار خوکبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا جهش های ژنتیکی، ویروشناسایی سلول های ایمنی امهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بچگونه تکامل مغزهای کنونیبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر واکسنی با تاثیر دوگانه ادرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسضررهای شکر بر سلامت مغزماپروتیلیناز نخستین همانند سازها تچرا پس از بیدار شدن از خوبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزییادگیری مهارت های جدید دروبات های ریز در درمان بیانسان جدید از چه زمانی پاعدم توقف تکامل در یک اندامراحل ارتقای پله پله کیهاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچک شدن مغز از نئاندرتاریسدیپلام تنها داروی تایایندرالمغز چگونه صداها را فیلتر از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مکرونا چه بر سر مغز می آورزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟استفاده از هوش مصنوعی در تکامل زباندقیق ترین تصاویر از مغز اگامی در درمان بیماریهای سفر به مریخ در 39 روزفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دبی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان پاسخ کوانتومی پیام های ناشناخته بر مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهالبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت ابیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش عاطفی در زنان بیشتر اداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش ارثی دریافتی از پسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگنوآوری ای شگفت انگیز دانبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشواهدی از نوع جدیدی از حامولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کوطوفان فقر و گرسنگی و بی سمبانی ذهنی سیاه و سفیداز نخستین همانند سازها تچرا بیماری های تخریبی مغبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پیادآوری خواب و رویاروح رهاییانسان عامل توقف رشد مغزعسل طبیعی موثر در کنترل بمرز مرگ و زندگی کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاکووید نوزده و خطر بیماریرژیم های غذایی و نقش مهم ایا کوچک شدن مغزانسان المغز ناتوان از توجیه پیدااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتوهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت اولزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاستفاده از سلول های بنیاتکامل ساختار رگهای مغزی دلایلی که نشان میدهد ما بگامی در درمان بیماریهای سفر تجهیزات ناسا به مریخ فرایند پیچیده ی خونرسانینقش هورمون زنانه استروژنبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان اولین سلول مصنپیشینیان انسان از هفت میسودمندی موجودات ابزی بر لرزش ناشی از اسیب به عصبابزارهای بقای موجود زندنقش سجده بر عملکرد مغزبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوشیاری کوانتومیدر مانهای کمر دردآیا هوش سریعی که بدون احسسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد نوار مغزی روشی مهم در تشخبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس درمان تومورهای مغزی با اآیا خداباوری محصول تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط انسانی، محدود به چگونه جمعیت های بزرگ شکل برخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیوبینار اساتید نورولوژی ددرگیری اعصاب به علت میتوافسردگی و اضطراب در بیماطی یکصد هزار سال اخیر هرچمجموعه های پر سلولی بدن ماز نشانه ها و آثار درک شدچرا حیوانات سخن نمی گوینبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی روزه داری متناوب، مغز را انعطاف پذیری مکانیسمی علعصب حقوق نورولوومرز بین انسان و حیوان کجااز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاکودک ایرانی که هوش او از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا این جمله درست است کسیمغز و سیر تکامل ان دلیلی از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی توانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت دوم)زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل شناخت انسان با کشفدنیای شگفت انگیز کوانتومگاهی لازم است برای فهم و سفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلابیماری های مغز و اعصاب و