دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

میگرن شدید قابل درمان است

سردرد های عروقی مانند میگرن، شدید ولی قابل درمان
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #سردرد #میگرن #درمان #مصرف_مسکن #مغز
https://youtu.be/S2PHlMkRuQ8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکنیکی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابرخی نرمش های گردنهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزمان شگفت انگیزپیموزایداگر با مطالعه فیزیک کوانمکانیک کوانتومی بی معنی پیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشخبررسی علل کمر درد در میانتاثیر رو ح و روان بر جسمویتامین E در چه مواد غذایدانشمندان تغییر میدان مغپروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز- از مغز تفاوتهای جنسیتی راهی براچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج و حرکات شبه تشنجی قاواکسن کرونا و گشودن پنجرداستانها و مفاهیمی اشتباآیا هوش مصنوعی می تواند نفلج دوطرفه عصب 6 چشمسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از مرگ انتقال است یا نابود شاستیفن هاوکینگ در تفسیر تنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا تکامل و تغییرات ژنتیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصسیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای بقا ازنخستین هممعنی روزهبه بالا بر ستارگان نگاه کتوصیه های سازمان بهداشت نشانه های گذشته در کیهان جستجوی هوشیاری در مغز ماژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبآب زندگی است قسمت سوملبخند بزن شاید صبح فردا زسازگاری با محیط بین اجزااخلاق و علوم اعصابمغز انسان رو به کوچک تر شبیماری تی تی پیتکامل زبانهندسه بنیادینحس و ادراک (قسمت دوم )کودکان میتوانند ناقل بی رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرومنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی تاریخچه ی تکاملیارتوکين تراپی روشی جديد مغزتان را در جوانی سیم کشبارداری بدون رحمتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمکتاب، سفری به تاریخروش های صرفه جویی در ایجاانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت ششمین کنگره بین المللی سارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش انتخاب از طرف محیط، نبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در کامپیوترهاخودآگاهی و هوشیاريگوشت خواری یا گیاه خواریراه فراری نیستاینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز و از مغز نقش غذاها و موجودات دريابرخی یونها و مولکول های مهاوکينگ پیش از مرگش رسالدو برابر شدن خطر مرگ و میزندگی هوشمند در خارج از زپیموزایداگر تلاش انسان امروز برامکانیزمهای دفاعی در برابسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کادانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی ژنوم انسانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز- از مغز تقلید مرحله ای نسبتا پیشچگونه حافظه را قویتر کنیتشنج عدم توازن بین نورون واکسن کرونا از حقیقت تاتدر مانهای کمر دردآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفناوری هوش مصنوعی نحوه خسلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از مراحل ارتقای پله پله کیهاستخوان های کشف شده، ممکتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسورزش در کمر درددرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا جنین انسان، هوشمندی قانون مندی نقشه ژنتیکی مسیاهچاله های فضایی منابعابزارهای بقای موجود زندهمعادله ها فقط بخش خسته کنبه خودت مغرور نشوتوصیه های غیر دارویی در سنظام مثبت زندگیحفره در مغزژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووآزمون ذهنی گربه شرودینگرلرزش ناشی از اسیب به عصبستون فقرات انسان دو پا جلاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز انسان رو به کوچکتر شدبیماری دویکتکامل زبان انسان از پیشیهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت چهلکودکان خود را مشابه خود ترمز بقای جهش ژنتیکیامید نیکو داشته باش تا آنمنابع انرژی از نفت و گاز شناسایی سلول های ایمنی اارتباط میکروب روده و پارمغزتان را در جوانی سیمکشبازگشت از آثار به سوی خداتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومکجای مغز مسئول پردازش تجروش هایی ساده برای کاهش اانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمصرع و درمان های آنارزش خود را چگونه میشناسنقش اتصالات بین سلولهای بحثی درباره احساسات متفاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخودآگاهی و هوشیاريگیلگمش باستانی کیستراه های جدید برای قضاوت راینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری در کجاست؟ قعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری در کجاست؟(قعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريابرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف یکسان، در مسیرهای متدو سوی واقعیتزندگی زمینی امروز بیش از پیچیدگی های مغزمگساپی ژنتیکما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا و استخواندانشمندان روشی برای تبدیپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمخچه فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز- از مغزتتقلید از روی طبیعتنگاه محدود و تک جانبه، مشتشخیص ژنتیکی آتروفی های واکسن کرونا ساخته شده تودر محل کار ارزش خودت را بآیا هوش ارثی دریافتی از پفیلمی بسیار جالب از تغییسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از مرز مرگ و زندگی کجاستاستروژن مانند سپر زنان دتو یک جهان در مغز خودت هسنرمشهای مهم برای تقویت عجهان یکپارچهوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان تومورهای مغزی با اآیا جهان ذهن و افکار ما مقانون جنگلسیاهچاله و تکینگی ابتدایابزارهای بقای از نخستین معجزه ی علم در کنترل کرونبه زودی شبکه مغزی به جای توصیه هایی در مصرف ماهینظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت قربانی نزاع بین بی ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووآسيب میکروواسکولاریا آسلرزش عضله یا فاسیکولاسیوسخن پاک و ثابتاختلال خواب فرد را مستعد مغز ایندگان چگونه استبیماری دیستروفی میوتونیتکامل ساختار رگهای مغزی هوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت نهمکوری گذرای ناشی از موبایروی و منیزیم در تقویت استامید درمان کرونا با همانمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژینقش قهوه در سلامتیبازگشت به ریشه های تکاملتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمکرونا چه بر سر مغز می آورروش صحبت کردن در حال تکاماولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تنقش تیروئید در تکامل مغزبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخورشید مصنوعیگیاه خواری و گوشت خوار کدراه های جدید برای قضاوت راینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع خواب و رویاعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از تکامل مغزدوچرخه سواری ورزشی سبک و زندگی زودگذرپیچیدگی های مغزی در درک زابزار هوش در حال ارتقا ازما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستبزرگترین خطایی که مردم متاثیر رژیم گیاه خواری بر ویتامین کا در سبزیجاتداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاز تکینگی تا مغز، از مغز تقویت استخوان در گرو تغذنگاه انسان محدود به ادراتصویربرداری فضاپیمای آمواکسن ایرانی کرونا تولیددر چه مرحله ای از خواب ، رآیا هوش سریعی که بدون احسفیزیک مولکولها و ذرات در سلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از مرز بین انسان و حیوان کجااسرار بازسازی اندام هاتو پیچیده ترین تکنولوژی چرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان کاملی در اطراف ما پروزوز گوشدرمان تشنجآیا جهش های ژنتیکی، ویروقانون جنگلسیاهچاله ی تولید کنندهابزارهای دفاعی و بقای مومغز فکر میکند مرگ برای دیبه زیر پای خود نگاه نکن بتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه ی تکامل در درمان بیحقیقت اشیاکلرال هیدرات برای خواباندرگیری اعصاب به علت میتوآسیب ها ناشی از آلودگی هولزوم سازگاری قانون مجازاسرنوشتاختلال در شناسایی حروف و مغز ابزار بقای برتر مادیبیماری ضعف عضلات نزدیک بتکامل شناخت انسان با کشفهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهارمکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا و خبر از آیندهامگا سه عامل مهم سلامتمنابع انرژی از نفت و گاز شواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حینقش مهاجرت در توسعه نسل ابازخورد یا فیدبکتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت اولروشهای نو در درمان دیسک باولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تنقش حفاظتی مولکول جدید دبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی درمانگر کامپیخانواده پایدارگالکانزوماب، دارویی جدیایندرالایا کوچک شدن مغزانسان المنحنی که ارتباط بین معرفعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکهدف از خلقت رسیدن به ابزاديدن با چشم بسته در خواب زونیسومایدپیوند مغز و سر و چالشهای ابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالاز تکینگی تا مغز از مغز تنوشیدن چای برای مغز مفید بسیاری از بیماری های جدیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ویتامین دی گنجینه ای بزرداروهای ام اسآلودگی هوا و ویروس کرونازبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمخچه ابزاري که وظیفه آن فاز تکینگی تا مغز، از مغز تلقین اطلاعات و حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتصادف یا قوانین ناشناختهواکسن اسپایکوژندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هشیاری کوانتومی وجودفیزیک و هوشیاریسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از مزایای شکلات تلخ برای سلاصل بازخوردتو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا ویروس کرونای دلتا واجهان در حال نوسان و چرخشیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان جدید میگرن با انتی آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجقانونمندی و محدودیت عالمسیاره ی ابلهاناتفاق و تصادفمغز قلببوزون هیگز چیستتیوتیکسن داروی ضد جنوننظریه ی ریسمانحقیقت تنها چیزی است که شاکمردرددرد باسن و پا به دلیل کاهآشنا پنداریلزوم سازگاری قانون مجازاسریعترین کامپیوتر موجوداختلال در شناسایی حروف و مغز ابزار برتر بقابیماریهای تحلیل عضلانی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت نوزدهمکیهان خود را طراحی میکندرویا بخشی حقیقی از زندگی امروز دانش ژنتیک هیچ ابهمنابع انرژی از نفت و گاز شکل های متفاوت پروتئین هارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش میدان مغناطیسی زمین بازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمکریستال زمان(قسمت دوم)روشهای شناسایی قدرت شنوااولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطلای سیاهاز نخستین همانند سازها تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخارق العاده و استثنایی بگامی در درمان بیماریهای ایا این جمله درست است کسیمنشأ اطلاعات و آموخته ها عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکهرچیز با یک تاب تبدیل به دی متیل فومارات(زادیوا)(زونا به وسیله ویروس ابله پیوند اندام از حیوانات بابزار بقا از نخستین همانما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بسیاری از بیماری های جدیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیویروس مصنوعیداروهای تغییر دهنده ی سیآلزایمرزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانمدل همه جانبه نگر ژنرالیاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاش هایی در بیماران قطع نگاه حقیقی نگاه به درون اتظاهر خوابیده ی مادهواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا واکنش های یاد گرفته وفیزیکدانان ماشینی برای تسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از مسیر دشوار تکامل و ارتقااصول توسعه ی یک ذهن کاملتولید مثل اولین ربات های چرا پس از بیدار شدن از خوجهش های ژنتیکی مفید در سایک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان جدید کنترل مولتیپلآیا خداباوری محصول تکاملقارچ بی مغز در خدمت موجودسیاره ابلهاناتوسوکسیمایدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهبوزون هیگز جهان را از متلتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت خواب و رویاکمردرد ناشی از تنگی کانادستورالعمل مرکز کنترل بیآغاز فصل سرما و دوباره تکمقاومت به عوارض فشار خون سرگیجه از شایعترین اختلااختلالات مخچهمغز از بسیاری حقایق می گربیهوش کردن در جراحی و بیمتئوری تکامل امروز در درمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفتمکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا تخیل یا واقعیتانفجار و توقف تکاملی نشامنابع انرژی از نفت و گاز شگفتی های زنبور عسلارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش محیط زندگی و مهاجرت دبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمکریستال زمان(قسمت سوم)روشی برای بهبود هوش عاطفاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نخستین همانند سازها تنقش خرچنگ های نعل اسبی دربخش دیگری در وجود انسان هتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی ساخته هوش طبیخدا موجود استراه پیروزی در زندگی چیستگامی در درمان بیماریهای رابطه تشنج و اوتیسمگاهی لازم است برای فهم و ایا ابزار هوشمندی یا مغز مهندسی ژنتیک در حال تلاش عارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه ای که برای اندیشیددژا وو یا اشنا پنداریزیباترین چیز در افزایش سپیوند سر آیا ممکن استابزار بقا از نخستین همانما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلابعد از کروناتاریخ همه چیز را ثبت کردهویرایش DNA جنین انسان، برداروهای ضد بیماری ام اس وآمارهای ارائه شده در سطح زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمدل های ریز مغز مینی بریناز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی برای درمان قطع نخانگاهی بر قدرت بینایی دراتظاهری از ماده است که بیدواکسن دیگر کرونا ساخته شدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا یک، وجود داردفرگشت و تکامل تصادفی محض سلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیساصول سلامت کمرتولید پاک و فراوان انرژیچرا بیماری های تخریبی مغجهش های ژنتیکی غیر تصادفیک جهش ممکن است ذهن انساندرمانهای بیماری پارکینسآیا دلفین ها می تواند از قبل از آغازسیاره ابلهاناثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز مادران و کودکان در زمبی نهایت در میان مرزهاتکنولوژی جدید که سلول هانظریه تکامل در درمان بیمحقیقت راستین انسان علم بکمردرد و علل آنذهن ما از در هم شکستن منبإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمقابله با کرونا با علم اسسربازان ما محققا غلبه می اختلالات حرکتی در انسانمغز به تنهایی برای فرهنگ بیهوشی در بیماران دچار اتئوری تکامل در پیشگیری و هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت هفدهمکیست کلوئید بطن سومرویا حقی از طرف خداانواع سکته های مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز شاهکار قرنارتباط انسانی، محدود به نقش نگاه از پایین یا نگاهبحث درباره پیدایش و منشا تاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان قطع نخاولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نشانه ها و آثار درک شدنقش داروهاي مختلف معروف برنامه و ساختار پیچیده متاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استایا بیماری ام اس (مولتیپمولتیپل اسکلروز در زنان عدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردربرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکهزینه سنگین انسان در ازادژاوو یا آشناپنداریزیر فشار کووید چه باید کرپیوند سر، یکی از راه حلهاابزار بقا از نخستین همانماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیبعد از کروناتازه های اسکیزوفرنی(جنوواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی فامپیریدین یا نورلآن چیزی که ما جریان زمان سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمدیریت اینترنت بر جنگاز تکینگی تا مغز، از مغز تلاشی تازه برای گشودن معنگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زواکسن دیگری ضد کرونا از ددر آستانه ی موج پنجم کوویآیا کیهان می تواند یک شبیفراموش کارها باهوش تر هسسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیداضطراب و ترستولید سلولهای جنسی از سلچرا حیوانات سخن نمی گوینجهشهای مفید و ذکاوتی که دیک رژیم غذایی جدید، می تودرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا دلفین ها میتوانند باقبل از انفجار بزرگسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات فشار روحی شدیدمغز چون ابزار هوش است دلیبی عدالتی در توزیع واکسن تکامل مادی تا ابزار هوشمنظریه تکامل در درمان بیمحقایق ممکن و غیر ممکنکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن چند جانبه نیازمند نگافت فشار خون ناگهانی در وملاحظه های اخلاقی دربارهسردرد میگرن در کودکاناختلالات صحبت کردن در انمغز برای فراموشی بیشتر کبیوگرافیتا 20 سال آینده مغز شما به هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاها از مغز است یا ناخوانگشت ماشه ایمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی میلیون ها جهان ارتباط از بالا به پایین منقش نظام غذایی در تکامل مبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پکشف مکانیسمی پیچیده در بروشی جدید در درمان سکته ماوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش ذهن و شناخت در حوادث برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش احساسیخطا در محاسبات چیزی کاملخطر آلودگی هواراست دستی و چپ دستیگذر زمان کاملا وابسته به ایا بدون زبان میتوانیم تمواد کوانتومی جدید، ممکنعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکهزاران سال چشم های بینا ودگرگونی های نژادی و تغییزیرفون داروی ضد ام اسپیام های ناشناخته بر مغز ابزار بقا از نخستین همانماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیبعد از کرونا دلخوشی بیهوتازه های بیماری پارکینسوواقعیت چیستداروی لیراگلوتیدآنچه واقعیت تصور میکنیم سفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانمدارک ژنتیکی چگونه انساناز روده تا مغزتلاشی جدید در درمان ام اسچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر زودتر اتصالات مغزیواکسن سرطاندر درمان بیماری مولتیپل آیا گذشته، امروز وآینده فراموشی همیشه هم بد نیستسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلاطلاع رسانی اینترنتیتومورها و التهاب مغزی عاچرا حجم مغز گونه انسان درجهشهای مفید و ذکاوتی که دیکی از علل محدودیت مغز امدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا دست مصنوعی به زودی قاقدم زدن و حرکت دید را تغیسیستم تعادلی بدناثرات مفید قهوهمغز چگونه صداها را فیلتر بیمار 101 ساله، مبتلا به ستکامل مداومهفت چیز که عملکرد مغز تو حمله ویروس کرونا به مغزکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن تو همیشه به چیزی اعتقافراد آغاز حرکت خودشان رملاحظات بیهوشی قبل از جرسردرد و علتهای آناختلالات عضلانی ژنتیکمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بیوگرافیتا بحر یفعل ما یشاهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت هشتمکاهش التهاب ناشی از بیمارویاهای پر رمز و حیرتی درانگشت نگاری مغز نشان میدمنابع انرژی از نفت و گاز شبیه سازی سیستم های کوانارتباط بین هوش طبیعی و هونقش نظریه تکامل در شناسابحثی جالب درباره محدودیتتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتکشف ارتباط جدیدی از ارتبريتوکسيمب در درمان ام اسايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعقل مجادله گراز نظر علم اعصاب اراده آزنقش روی و منیزیم در سلامتبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر دوپامین و سروتونینهوش عاطفی بیشتر در زنانخطرات هوش مصنوعیرجزخوانی هایی که امروز بگربه شرودینگر و تاثیر مشایا تکامل هدفمند استموجود بی مغزی که می تواندعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر درجه حرارت بر عملکهستي مادي ای که ما کوچکتردانش بی نهایتزاوسکا درمان گوشرپیشینیان انسان از هفت میابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی واقعیت چیستداروی تشنجی دربارداریآنزیم تولید انرژی در سلوسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانمروری بر تشنج و درمان هایازدواج های بین گونه ای، رتمایل زیاد به خوردن بستنچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر عمودی سر انسان از پواکسنی با تاثیر دوگانه ادر سال حدود 7 میلیون نفر آیا آگاهی پس از مرگ از بیفرایند پیچیده ی خونرسانیسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعیاطلاعات حسی ما از جهان، چتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده یافته های نوین علوم پرده درک و احساسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاقدرت انسان در نگاه به ابعسیستم دفاعی بدن علیه مغز اثرات مضر ماری جوانامغز ناتوان از توجیه پیدابیماری های مغز و اعصاب و تکامل چشمهفت سین یادگاری از میراث حمایت از طبیعتکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعافزایش قدرت ادراکات و حسممانتین یا آلزیکسا یا ابسردرد تنشناختراع جدید اینترنت کوانمغز بزرگ چالش است یا منفعبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت پنجمکاهش دوپامین عامل بیماریرویای شفافاندوهگین نباش اگر درب یا منابع بی نهایت انرژی در دشبکه های مصنوعی مغز به درارتباط شگفت مغز انسان و فنقش هورمون های تیروئید دبحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نظر علم اعصاب اراده آزنقش روزه داری در سالم و جبرین نت به جای اینترنتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر داروهای ضد التهاب هوش عاطفی در زنان بیشتر ادفاع در برابر تغییر ساخترساناها و ابر رساناها و عگزیده ای از وبینار یا کنفایجاد احساساتموجودات مقهور ژنها هستندعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر درجه حرارت بر عملکهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان موفق به بازگردزبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تنکاتی در مورد تشنجتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه واکسن کرونا را توزتبدیل سلولهای محافط به سواقعیت های متفاوتداروی جدید s3 در درمان ام آینده ی انسان در فراتر ازسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین همانمرکز هوشیاری، روح یا بدن استفاده از مغز، وزن را کمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی از درمان برخی ویتغییرات منطقه بویایی مغزواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های اسرار آمیز در آآیا امکان بازسازی اندامهفرایند تکامل و دشواری هاسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیاطلاعاتی عمومی در مورد متوهم چیستچرا در مغز انسان، فرورفتجاذبه و نقش آن در شکلگیرییادگیری مهارت های جدید ددرک احساسات و تفکرات دیگآیا رژیم غذایی گیاهی سلالمس کوانتومیسکته مغزیاجزای پر سلولی بدن انسان مغز و سیر تکامل ان دلیلی بیماری گیلن باره و بیمارتکامل ابزار هوش ، راه پر هم نوع خواری در میان پیشیحوادث روزگار از جمله ویرکنگره بین المللی سردرد دذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش مرگ و میر سندرم کومنابع انرژي پاک سرچشمه حسردرد سکه ایادامه بحث تکامل چشممغز بزرگ چالشهای پیش روبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهکاهش سن بیولوژیکی، تنها روبات های ریز در درمان بیانرژی تاریکمناطق خاصی از مغز در جستجشباهت مغز با کیهان مادیارتباط شگفت انگیز مغز اننقش هورمون زنانه استروژنبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخلاصه ای از مطالب همایش مگل زندگیریاضیات یک حس جدید استايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلم به ما کمک میکند تا مواز واقعیت امروز تا حقیقتنقش رژیم غذایی بر رشد و ابرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوشیاری کوانتومیدقیق ترین تصاویر از مغز ارشته نوروایمونولوژی و نقگزارش یک مورد جالب لخته وایرادهای موجود در خلقت بمیهمانهای ناخوانده عامل غیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر درجه حرارت بر عملکو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان نورون مصنوعی سزبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیواقعیت و مجازداروی جدید میاستنی گراویآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستاستفاده از هوش مصنوعی در تمدن پیشرفته ی پیشینیانناتوانی در شناسایی چهره تغییرات آب و هوایی که به وبینار اساتید نورولوژی ددرمان های بیماری آلزایمرآیا انسان با مغز بزرگش اخفرایند حذف برخی اجزای مغسندرم پیریفورمیسابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از ساطلاعاتی عمومی در مورد متوپیراماتچراروياها را به یاد نمی آجدایی خطای حسی استیادآوری خواب و رویادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی لوب فرونتال یا پیشانی مغسانسور از روی قصد بسیاری اجزایی ناشناخته در شکل گمغز آیندگان چگونه است ؟بیماری ای شبیه آلزایمر و تکامل داروینی هنوز در حاهمیشه اطمینان تو بر خدا بحافظه و اطلاعات در کجاست کنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قافزایش سرعت پیشرفت علوم منابع انرژی از نفت و گاز سرعت فکر کردن چگونه استاداراوون تنها داروی تاییمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یککایروپاکتیک چیستروح رهاییانرژی تاریک که ما نمی تومنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت کیهان و مغزارتباط شگفت انگیز مغز اننقش ویتامین K در ترمیم اسبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخونریزی مغز در سندرم کووگلوئونریسدیپلام تنها داروی تایای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلایم کمبود ویتامین E را از آغاز خلقت تا نگاه انسانقش رژیم غذایی در رشد و ابرای اولین بار دانشمندانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش، ژنتیکی است یا محیطیدلایلی که نشان میدهد ما برشد مغز فرایندی پیچیده اگشایش دروازه جدیدی از طراگر میدانی مصیبت بزرگتر میگرن سردردی ژنتیکی که بمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل ببررسي علل احتمالي تغيير تاثیر درجه حرارت بر عملکوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینواکنش های ناخودآگاه و تقداروی جدید ضد میگرنآیا ممکن است موش کور بی مفلج نخاعی با الکترودهای سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرکز حافظه کجاستاستفاده از سلول های بنیاتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان وراپامیل در بارداریدرمان های جدید میگرنآیا احتمال دارد رویا از آفرد حساس از نظر عاطفی و بسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب اعداد بینهایت در دنیای متوانایی مغز و دیگر اجزای چراروياها را به یاد نمی آجریان انرژی در سیستم های ژن هوش و ساختارهای حیاتی درک حقیقت نردبان و مسیری آیاما مقهور قوانین فیزیکلوتیراستامسانسور بر بسیاری از حقایاحیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان ایا طبیعتا تمابیماری ای شبیه ام اس مولتتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست کندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قافسردگی و اضطراب در بیمامنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیادراک ما درک ارتعاشی است مغز بزرگترین مصرف کننده بیشتر کمردردها نیازی به تاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دوکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری متناوب، مغز را انسان قدیم در شبه جزیره عمنبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط غیرکلامی بین انسانقش ژنتیک در درمان اختلابحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواندن ، یکی از شستشو دهنگمان میکنی جرمی کوچکی در ریشه های مشترک حیاتای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلایم کمبود ویتامین E را از انفجار بزرگ تا انفجار نقش زنجبیل در جلوگیری از برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر درجه حرارت بر عملکهیچ کاری نکردن به معنی چیدنیای شگفت انگیز کوانتومرشد مغز علت تمایل انسان بپمبرولیزوماب در بیماری چاگر نیروی مغناطیس نباشد میگرن شدید قابل درمان استاثیر ویتامین دی بر بیماچهار ساعت پس از کشتار خوکبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های بین زن و مرد فقچگونه باغبانی باعث کاهش تری فلوپرازینواکنش به حس جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تآیا ما تنها موجودات زنده فلج بل، فلجی ترسناک که آنسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرکز خنده در کجای مغز استاستفاده از سلول های بنیاتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان های جدید در بیماری آیا احتمال دارد رویا از آفرضیه ای جدید توضیح میدهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشابلندی در ذهن ما درک بلندیتوازن مهمتر از فعالیت زینزاع بین جهل و علم رو به پجریان انرژی در سیستم های ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتآب زندگی است قسمت چهارملیس دگرامفتامین یا ویاسساخت شبکه عصبی مصنوعی با احیای بینایی نسبی یک بیممغز انسان برای ایجاد تمدبیماری اسپینال ماسکولار تکامل داروینی هنوز در حاهمراهی نوعی سردرد میگرنیحافظه و اطلاعات در کجاستکوچک شدن مغز از نئاندرتارفتار اجتماعی انسان، حاصالکتروتاکسی(گرایش و حرکمنابع انرژی از نفت و گاز شلیک فراموشیادغام میان گونه های مختلمغز حریص برای خون، کلید تبا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سوکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری و بیمار ی ام اس انسان ها می توانند میدان منبع هوشیاری کجاست قسمت شباهت زیاد بین سلول هاي عارتروز یا خوردگی و التهانقش گرمایش آب و هوا در همبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتیگنجینه ای به نام ویتامین رژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعلت خواب آلودگی بعد از خواز بحث های کنونی در ویروسنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی ملاحظات در تشنج های برخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکهیچگاه از فشار و شکست نتردندان ها را مسواک بزنید تزمین زیر خلیج فارس تمدنی پنج اکتشاف شگفت آور در مواگر نعمت فراموشی نبود بسمیدان مغناطيسي زمین بشر صفحه اصلینوآوری ای شگفت انگیز دانبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان و بیان، در سایه پیشرابزار بقا از نخستین همانمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های تکاملی در مغز وچگونه تکامل مغزهای کنونیتسلیم شدن از نورون شروع مواکسن های شرکت فایزر آمرداروی ضد تشنج با قابليت تآیا مغز تا بزرگسالی توسعفلج خوابسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمرگ چیستاستفاده از سلول های بنیاتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهجمجمه انسان های اولیهورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان های رایج ام اسآیا برای تولید مثل همیشه قلب و عقلسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط مشاهده آینده از روی مشاهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنزاع بین علم و نادانی رو جریان انرژی در سیستم های ژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرآب زندگی است قسمت اوللا اکراه فی الدینساخت شبکه عصبی با الفبای احساس گذر سریعتر زمانمغز انسان برای شادمانی طبیماری اضطراب عمومیتکامل داروینی هنوز در حاهندسه ی پایه ایحس چشایی و بویاییکووید نوزده و خطر بیماری رقیبی قدرتمند در برابر مالگوبرداری از طبیعتمنابع انرژی از نفت و گاز شنا در ابهای گرم جنوب نیاادغام دو حیطه علوم مغز و مغز زنان جوانتر از مغز مربار بزرگ ایستادن بر دو پاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستمکاربرد روباتهای ريز، در روزه داری سلول های بنیادانسان جدید از چه زمانی پامنبع هوشیاری کجاست قسمت شرکت نورالینک ویدیویی ازارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش پیش زمینه ها و اراده بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یگویید نوزده و ایمنی ساکترژیم های غذایی و نقش مهم ایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمعماد الدین نسیمی قربانی از تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش زبان در سلطه و قدرت انقش سجده بر عملکرد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکهیپرپاراتیروئیدیسمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجزمان واقعیت است یا توهمپوست ساعتی مستقل از مغز داگر نعمت فراموشی نبود بسمیدازولام در درمان تشنج سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکویتامین E برای فعالیت صحدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به زبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تتفاوت های زبانی سرمنشا تچگونه جمعیت های بزرگ شکل تشنج چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که داروی ضد تشنج توپیراماتآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج خواب چیستسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از مرگ و میر پنهاناستیفن هاوکینگ در مورد هتنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییورزش و میگرندرمان های علامتی در ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دقیچی ژنتیکیسودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقا از نخستین همطالعه ای بیان میکند اهدبه مغز خزندگان خودت اجازتوسعه برخی شغل ها با هوش نزاع بین علم و جهل رو به پجستجوی متن و تصویر به صورژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویآب زندگی است قسمت دوملایو دوم دکتر سید سلمان فساختار شبکه های مغزی ثاباحساسات کاذبمغز انسان برای شادمانی طبیماری بیش فعالیتکامل زبانهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک (قسمت اول )کودک ایرانی که هوش او از رموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالمنابع انرژی از نفت و گاز شناخت و معرفت، و نقش آن دارتقا و تکامل سنت آفرینش مغزهای کوچک بی احساسبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهمکتاب زیست شناسی باورروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت شش مرحله تکامل چشمارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش آتش در رسیدن انسان بهبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخواب عامل دسته بندی و حفطگوشه بیماری اتوزومال رسسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟(قسمعوامل موثر در پیدایش زبااز تلسکوپ گالیله تا تلسک