دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز بزرگ چالش است یا منفعت

ابزارهای سنگی قدیمی در کوه باستانی فایه در امارت شرقی کشور امارات متحده عربی، نشان می دهد نخستین انسان ها از آفریقا 50 هزار سال- پیش تر از آنچه در گذشته اعتقاد بود- مهاجرت کردهاند و منطقه خلیج عربی، پیش از مناطق دیگر در اروپا و دریای مدیترانه، محل رویارویی مجموعه های نخستین بشری و مهاجر از آفریقا بودهاست.

و تا زمان کشف این ابزارهای سنگی، اعتقاد شایع آن بود که فرزندان بشر، از آفریقا را در حدود 60 هزار تا 70 هزار سال قبل، مهاجرت کردهاند اما اکنون پڑوهش جدید- که در مجله ساینس منتشر شده است- زمان مهاجرت انسان از قاره آفریقا را در حدود 125 هزار سال قبل بیان کرده است.

https://arabsciences.com/2012/02/09/from-africa/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
نخستین انسان ها از آفریقا 50 هزار سال پیش تر از آنچه در گذشته اعتقاد بود مهاجرت کرده اند و منطقه خلیج، پیش از مناطق دیگر در اروپا و دریای مدیترانه محل رویارویی مجموعه های نخستین بشری و مهاجر از آفریقا بوده است

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در انعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی از عروسک تا کماصفهان زیباورزش و میگرنداروهای مصرفی در ام اسبحثی در مورد عملکرد لوب فذهن هوشیار در پس ماده ی مگزیده ای از وبینار یا کنفمغز قلبتو آرامش و صلحیآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی، مدیریت انرژیتاثیر درجه حرارت بر مغزقلب های سادهنوار عصب و عضله تعیین محلسریعترین کامپیوتر موجوداین، فقط راه توستچرا مردم با زندگی میجنگنجهان معکوسمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط هوش ساختار مغز و ژعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش احساسیاعتماد به خودیادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید برای ای ال اسبدون بار گذشتهرفتار وابسته به شکلپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان برای ایجاد تمدتولید پاک و فراوان انرژیآسيب میکروواسکولاریا آسزبان متغیرتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از آغازنیوالینسطح آگاهی، رخدادهای زندگاکسی توسین و تکامل پیش انزاع ها بیهوده استجهان ریز و درشتمیگرن و پروتئین مرتبط با از فرد ایستا و متعصب بگذرخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکلمات بلند نه صدای بلنددر مانهای کمر دردبرخی مرزهای اخلاق و علوم رویا و کابوسپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز بزرگترین مصرف کننده توهم جداییافراد آغاز حرکت خودشان رزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاریکی و نورلووفلوکساسینچگونه انتظارات بر ادراک شکست حتمیابزار هوش در حال ارتقا ازنظریه تکامل در درمان بیمجوسازی مدرنما از اینجا نخواهیم رفتاز بحث های کنونی در ویروسخورشید مصنوعیهیپرپاراتیروئیدیسمبهداشت خوابکنترل جاذبهدر درمان بیماری مولتیپل برخی سلولهای عصبی در تلاروزه داری و التهاب زیانبپروتز عصبی برای تکلمنقش محیط زندگی و مهاجرت دسقوط درون جاذبه ای خاص، چتوضیحات دکتر فاطمی در موالتهاب شریان تمپورالتروس جریان انرژیلزوم عدم وابستگی به گوگل نگاه حقیقی نگاه به درون اشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهباماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدایا جز تو که را دارمهستی ما پس از شروعی چگال درمان ژنتیکی برای نوآوریبیماری وسواسکیهان خود را طراحی میکندبزرگترین درد از درون است روشی جدید در درمان نابینتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح نقش حیاتی تلومر دی ان آ دسماگلوتید داروی کاهش دهنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهترس و آرمان هامنابع انرژی از نفت و گاز صبور باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمبیماری سلیاکویتامین کادرمان زخم دیابتی با تکنوکارهایی بیش از طراحی و گپمروری بر تشنج و درمان هایتفاوت ها را به رسمیت بشنارژیم غذایی ضد التهابیتأثیر نیکوتین سیگار بر مفلج بل، فلجی ترسناک که آنآیا فراموشی حتمی استنقش غذاها در کاهش دردهای سیلی محکم محیط زیست بر انانرژی تاریکتصویر در هم تنیدگی کوانتمناطق خاصی از مغز در جستجابزارهای بقای موجود زندهطلوع و حقیقتحباب هایی تو در توهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و با هوش مصنوعی خودکار روبواقعیت و انعکاسدرک نیازمند شناخت خویش اکشف مکانیسمی پیچیده در بمرز جدید جستجو و اکتشاف، تلاش های جدید در درمان فرآیا کیهان می تواند یک شبیرحم مصنوعیتاثیر ویتامین دی بر بیمافال نیکوچند جهانی و علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز انسانیت در برابر دیگراننگاهی بر توانایی اجزاي بتغییر الگوی رشد مغزی با زمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزایی ناشناخته در شکل گعلم و ادراک فقط مشاهده ی حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی اساس انسان اندیشه و باور واکسن اسپایکوژندانش قدرت استبار سنین ابزار هوشمندی ادرختان چگونه بر تشکیل ابگوشت خواری یا گیاه خواریمشاهده آینده از روی مشاهتمرکز بر امروزآیا خداباوری محصول تکاملزمان واقعیت است یا توهمتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراتر از دیوارهای باورنون و القلمساختار شبکه های مغزی ثابايا اراده آزاد توهم است ینبرو و انرژی مداومچت جی پی تیجنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل بازخوردورزش بهترین درمان بیش فعداروهای ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و زندگیگزارش یک مورد جالب لخته ومغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو افق رویداد جهان هستیآتاکسیزندان ذهنیتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب و عقلنوار عصب و عضله در مطب دکسرکه انگبین عسلی مفید براینترنت بدون فیلتر ماهواچرا مغز انسان سه هزار سالجهان هوشمندمهندسی بدنارتباط پیوسته ی جهانعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش احساسیاعتماد به خودیادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید برای دیابتبدون زمان، ماده ای وجود نرفتار اجتماعی انسان، حاصپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طتولید اندام با چاپ سه بعدآسیب ها ناشی از آلودگی هوزبان مشترک ژنتیکی موجوداتاثیر درجه حرارت بر عملکقبل از انفجار بزرگنیکولا تسلاسعی کن به حدی محدود نشویاکسکاربازپین در درمان تشنزاع بین جهل و علم رو به پجهان شگفت انگیزمیگرن و خواباز مخالفت بشنوخواب زمستانی سلول های سرهوشمندی کیهانبه نادیدنی ایمان بیاورکلوزاپین داروی ضد جنوندر محل کار ارزش خودت را ببرخی نکات از گاید لاین پررویا و خبر از آیندهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز حریص برای خون، کلید تتوهم جدایی و توهم علمافراد بی دلیل دوستدار تو زبان، وسیله شناسایی محیطتاریکی خواهد ترسیدلوب فرونتال یا پیشانی مغچگونه به سطح بالایی از هوشگفت نیست من عاشق تو باشمابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمجامعه ی آسمانیما اشیا را آنطور که هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش قلبی و مهربانیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهداشت خواب، رمز حافظه ی کندر در بیماریهای التهابدر سال حدود 7 میلیون نفر برخی سيناپسها طی تکامل و روزه داری و بیمار ی ام اس پرورش مغز مینیاتوری انسانقش مرکز تنفس سلولی در بیسلول های مغزی عامل پارکیتیوتیکسن داروی ضد جنونام اس و سرطانتری فلوپرازینمقاومت به عوارض فشار خون نگاه دوبارهشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بماست مالی با هوش انسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی هشت توصیه برای کاستن از ددرمان کارتی سل و تومور مغبیماری کروتز فیلد جاکوبکیهانِ هوشیارِ در حال یابسیاری از مجرمان، خودشانروشی جدید در درمان سکته متکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان نقش خرچنگ های نعل اسبی درسندرم کووید طولانیانفجار و توقف تکاملی نشاترسان نیستیمنابع انرژی از نفت و گاز صبر لازمه ی پیروزی استحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیای شگفت انگیز کوانتومبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین کا و استخواندرمان ساده ی روماتیسمکاربرد روباتهای ريزنانومرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت های بین زن و مرد فقرژیم غذایی ضد دردتأثیر نگاه انسان بر رفتافلج خوابآیا ممکن است موش کور بی منقشه مغزی هر فرد منحصر بهسینوریپا داروی ترکیبی ضدانرژی تاریک که ما نمی توتصویر زیبا از سلولمنبع نور واقعی و ثابت، حقابزارهای بقای از نخستین طلای سیاهحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدوپامین قابل حل در آببا هر چیزی که نفس می کشد مدرک و احساسکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرزهای حقیقی یا مرزهای تتلاش های جدید در درمان سرآیا گذشته، امروز وآینده رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر ویروس کرونا بر مغز فاکسیبتچند روش ساده برای موفقیتسکوت و نیستیانسان، گونه ای پر از تضادنگاهت را بلند کنتغییر خود یا تغییر دیگرامنبع هوشیاری کجاست قسمت53احیای بینایی نسبی یک بیمعلم و روححس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از مغز، وزن را کمواکسن اسپایکوژن ضد کرونادانش محدود به ابعاد چهارباربر دیگران نباشدرختان اشعار زمینگیلگمش باستانی کیستمشاهدات آمیخته با اشتباهتمساح حد واسط میان مغز کوآیا دلفین ها می تواند از زمان پلانکتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد موفقنوآوری ای شگفت انگیز دانسادیسم یا لذت از آزار دادای نعمت من در زندگیمای همه ی وجود منچت جی پی تیجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کوانعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل در هم تنیدگی و جهانی ورزش در کمر دردداروهای تغییر دهنده ی سیبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن و شیمی بدنگشایش دروازه جدیدی از طرمغز مانند تلفن استتو انسانی و انسان، شایستآتاکسی فریدریشزونیسومایدتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب یا مغزنوبت کودکانسرگیجه از شایعترین اختلاایندرالچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان هوشیارمهربانی، شرط موفقیتارتباط انسانی، محدود به عصب سیاتیکحس و ادراک سی و هفتمهوش بشری تهدید برای بشریاعتماد بی موردیادآوری خواب و رویاداروی جدید ضد میگرنبر کسی اعتماد نکن مگر اینرقیبی قدرتمند در برابر مپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتولید سلولهای جنسی از سلآسیب روانی شبکه های اجتمزبان چهار حرفی حیات زمینتاثیر درجه حرارت بر عملکقبرستان ها با بوی شجاعتنیاز به آموزش مجازی دیجیشلیک فراموشیاگر فقط مردم میفهمیدند کنزاع بین علم و نادانی رو جهانی که نه با یک رخداد و میگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتیهوشیاری و وجودبه هلال بنگرکلید نزدیک و نگاه تو بر فدر چه مرحله ای از خواب ، ربرخی نرمش ها برای درد زانرویا بخشی حقیقی از زندگی پیشرفتی مستقل از ابزار همغز در تنهایی آسیب میبینتوهم جسمافزایش قدرت ادراکات و حسزدودن نقص از هوش مصنوعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهلوتیراستامچگونه باغبانی باعث کاهش شگفت انگیز بودن کیهانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمجاودانگی مصنوعیما به جهان های متفاوت خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکخوش خیالی و خوش بینیهاوکينگ پیش از مرگش رسالبوزون هیگز چیستکندر علیه سرطاندر عید نوروز مراقب تصادف برداشت مغز ما از گذر زمانروزه داری سلول های بنیادپرکاری تیروئیدنقش نگاه از پایین یا نگاهسلول های بنیادیتیک و اختلال حرکتیامواجی که به وسیله ی ماشیتری فلوپرازینمقایسه رقابت و همکارینگاهی بر قدرت بینایی دراشبکیه های مصنوعیجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنماشین دانشاز تکینگی تا مغز از مغز تخسته نباشی باباو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان پوکی استخوانبیماری گیلن باره و بیمارکیست هیداتید مغزمحدودیت درک انسانبسیاری از بیماری های جدیريتوکسيمب در درمان ام استکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه می دانم، آنچه را میخنقش داروهاي مختلف معروف سندرم گیلن باره به دنبال انفجار بزرگ پایان بوده اتسلیم ارتباط با من برترمنابع انرژی از نفت و گاز صبر و واقعیتحل مشکلابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیایی پر از سیاهچاله بیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین کا در سبزیجاتدرمان سرگیجه بدون نیاز بکاربرد روباتهای ريز، در مرکز حافظه کجاستتفاوت های تکاملی در مغز وراه فراری نیستتأثیر شیرینی های حاوی لوفلج خواب چیستآیا ما کالا هستیمنقشه های مغزی جدید با جزیسیگار عامل افزایش مرگ ومانرژی خلا ممکن استتصویر زیبای اصفهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای دفاعی و بقای موطوفان فقر و گرسنگی و بی سحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاهبا آتش، بازی نکن و بعد از درک کنیم ما همه یکی هستیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومزایای شکلات تلخ برای سلتلاش های جدید شرکت نورالآیا پیدایش مغز از روی تصارساناها و ابر رساناها و عتاثیر ژنها بر اختلالات خفاجعه ی جهل مقدسچندین ماده غذایی که ماننسکوت، پر از صداانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دیگران یا تغییر خومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماحیای بینایی نسبی یک بیمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از نظریه ی تکامل واکسن دیگر کرونا ساخته شدانش بی نهایتبارداری بدون رحمدرد و درسگیاه بی عقل به سوی نور میمطالبه ی حق خودتنفس هوازی و میتوکندریآیا دلفین ها میتوانند بازمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد یا اندیشهنوار مغز مشاهده ی غیر مستسازگاری با محیط بین اجزانوار مغز با توضیح دکتر فاستم با شعار قانون بدترین ای آنکه نامش درمان و یادشنتایج نادانی و جهلجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی از عروسک تا کماصل علت و تاثیروزن حقیقی معرفت و شناختداروهای ضد بیماری ام اس وبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن پر در برابر آگاهیپل جویی اصفهانمغز مادران و کودکان در زمتو با همه چیز در پیوندیآتاکسی مخچه ای خودایمنزونا به وسیله ویروس ابله تاثیر درجه حرارت بر عملکقلب دروازه ی ارتباطنور از عمق تاریکیسرگردانیایپیداکرینچرا ویروس کرونای دلتا واجهان های بسیار دیگرموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط از بالا به پایین معضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش در طبیعتاعتیاد و تلاش های درمانی یاری خدا نزدیک استداروی جدید ضد الزایمربرلیتیونرموزی از نخستین تمدن بشرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان رو به کوچک تر شتولترودینآسیب عصب پا به دنبال اعتیزبان نیاز تکاملی استتاثیر رو ح و روان بر جسمقدم زدن و حرکت دید را تغیچیز جدید را بپذیرشلیک فراموشیاگر میدانی مصیبت بزرگتر نزاع بین علم و جهل رو به پجهانی که از یک منبع، تغذیمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تخواب سالم عامل سلامتی و یهوشیاری و افسردگیبه کدامین گناه کشته شدندکلام و زبان، گنجینه ای بسدر ناامیدی بسی امید استبرخی نرمش ها برای زانورویا تخیل یا واقعیتپپوگستمغز را از روی امواج بشناستوهمات و شناخت حقیقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسفر فقط مادی نیستتاریخ، اصیل نیست و ساخته لوزالمعده(پانکراس)مصنوعچگونه تکامل مغزهای کنونیشگفت زده و حیران باشابزار بقا از نخستین هماننعناعجایی برای یاد گرفتن باقی ما با کمک مغز خود مختاريماز تکنیکی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستهدف یکسان و مسیرهای مختلبوزون هیگز جهان را از متلکوچ از محیط نامناسببرداشتت از جهان رو زیاد روزهای بد باقی نمیماندپراسینزوماب در پارکینسونقش نظام غذایی در تکامل مسلول های بنیادی منابع و اتیکاگرلور داروی ضد انعقاامیوتروفیک لترال اسکلروترک امروزمقابله ی منطقی با اعتراضشباهت مغز و کیهانحفره در مغزابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دمبانی ذهنی سیاه و سفیداز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوفور و فراوانیدرمان پوکی استخوانبیماری آلزایمر، استیل کوکیست کلوئید بطن سوممخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدیریه زغالیتکامل تکنولوژیآنچه ناشناخته است باید شنقش درختان در تکاملسندرم پیریفورمیسانقراض را انتخاب نکنیدتسلیم شدن از نورون شروع ممنابع انرژی از نفت و گاز صبر بسیار بایدحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استبیماری، رساله ای برای سلویتامین بی 12 در درمان درددرمان سرگیجه بدون نیاز بکاش شرف اجباری بود یا حتیمرکز حافظه کجاستتفاوت های زبانی سرمنشا تراه نجاتتئوری تکامل امروز در درمفلج دوطرفه عصب 6 چشمآیا ما تنها موجودات زنده نقشه با واقعیت متفاوت اسسیاهچاله هاانرژِی برای ایجاد اضطرابتصویربرداری فضاپیمای آممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد و نیازهای تکاملیطوفان بیداریحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک های باز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهديدن با چشم بسته در خواب با تعمق در اسرار ابدیت و درک احساسات و تفکرات دیگکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمسمومیت دانش آموزان بی گتلاش هایی در بیماران قطع آیا آگاهی پس از مرگ از بیرستگاری محدود به یک راه نتاثیر کلام در آیات کلام بفاصله ها در مکانیک کوانتچندجهانیسکته مغزیاهرام مصر از شگفتی های جهچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر دادن ژنها آیا روزی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحتیاط در ورزش زانو در خاعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از هوش مصنوعی در واکسن دیگری ضد کرونا از ددانشمندان موفق به بازگردبازگشایی مجدد مطب دکتر سدرد باسن و پا به دلیل کاهگیاه خواری و گوشت خوار کدمطالبی در مورد تشنجتنفس هوازی و میتوکندریآیا دست مصنوعی به زودی قازمان شگفت انگیزتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وفردا را نمیدانیمنوار مغز ترجمه رخدادهای ستم، بی پاسخ نیستای جان جان بی تن مرونجات در اعتماد به خودجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییعادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی از عروسک تا کماصل عدم قطعیت از کوانتوم وزوز گوشداروهای ضد تشنج با توضیح بحثی درباره هوش و تفاوتهذهن تو همیشه به چیزی اعتقپل خواجو اصفهانمغز چون ابزار هوش است دلیتو با باورهایت کنترل میشآتش منبع انرژیزیان غذاهای پرچربتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب روباتیکنور درونسربازان ما محققا غلبه می ایا کوچک شدن مغزانسان الچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جهان هایی در جهان دیگرموفقیت در تفکر استارتباط بین هوش طبیعی و هوغم بی پایانحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت 11اعتیاد را به دور بیندازژن همه چیز نیستداروی سل سپتبرنامه و ساختار پیچیده مرمز و رازهای ارتباط غیر کپیوند اندام حیوانات به امغز انسان رو به کوچکتر شدتومورها و التهاب مغزی عاآسانی موفقیتزبان و کلمه حتی برای کسانتاثیر روده بر مغزقدرت مردمچیزی منتظر شناخته شدنشنا در ابهای گرم جنوب نیااگر نیروی مغناطیس نباشد نسبیت عام از زبان دکتر برجهانی در ذهنمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تخواب عامل دسته بندی و حفطهوشیاری کوانتومیبه امید روزهای بهترکلام، در تحولی شگفت آور بدر هم تنیدگی مرزها و بی مبرخی نرمش های گردنرویا حقی از طرف خداپایان، یک آغاز استمغز زنان جوانتر از مغز مرتوکل بر خداافزایش سرعت پیشرفت علوم سفر نامه سفر به بم و جنوب تازه های اسکیزوفرنی(جنولیروپریم داروی ترکیبی ضدچگونه جمعیت های بزرگ شکل شگفتی های نقشه ی ژنتیکیابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو جایی خالی نیستما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز و از مغز خوشبختی دور از رنج های مهدف یکسان، در مسیرهای متبی نهایت در میان مرزهاکوچک شدن مغز از نئاندرتابررسي علل احتمالي تغيير روزهای سختپرتوهای صادر شده از سیاهنقش نظریه تکامل در شناساسلول های بدن تو پیر نیستنتیروفیبان موثر در سکته ی امید نیکو داشته باش تا آنترکیب آمار و ژنتیکمقابله با کرونا با علم اسشباهت مغز با کیهان مادیحق انتخابابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستمباحث مهم حس و ادراکاز تکینگی تا مغز از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملوقاحت و تمسخر دیگراندرمان آرتروز با ورزش موضبیماری الزایمرکپسول ژری لاکتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبشکه ای که ته نداره پر نمریواستیگمینتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش ذهن و شناخت در حوادث سندرم پیریفورمیسانواع سکته های مغزیتست نوار عصب و عضلهمنابع انرژی از نفت و گاز صد قدح، نفتاده بشکستحمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تبیندیشویتامین بی هفدهدرمان سرگیجه بدون داروکتاب گران و پرهزینه شد ولمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت ایستایی و تکاپوراه های جدید برای قضاوت رتئوری تکامل در پیشگیری و فن آوری های جدید علیه شنانقص های سیستمی ایمنیسیاهچاله های فضایی منابعانسولینتصور ما ازمشکلات و واقعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهانطوفان زیباییحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهدی متیل فومارات(زادیوا)(با خودت نجنگدرک تصویر و زبان های مخلتکشتن عقیده ممکن نیستمسمومیت دانش آموزان، قماتلاشی برای درمان قطع نخاآیا امکان بازسازی اندامهرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر کپسول نوروهرب بر نفاصله ی همیشگی تصویر سازنه ناامیدی بلکه ارتقاسال سیزده ماههاولویت بندی ها کجاستچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر زودتر اتصالات مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحتیاط در تعویض داروهاعلم بدون توقفحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از انرژی خلاواکسن سرطاندانشمندان نورون مصنوعی سبازگشت از آثار به سوی خدادرد زانو همیشه نیاز به جرگیرنده باید سازگار با پیمطالعه ای بیان میکند اهدتنفس بدون اکسیژنآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمزمه ات مانده در گوشمزنان باهوش ترتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرزندان زمان خودنوار مغز در فراموشی هاستون فقرات انسان دو پا جلایمپلانت مغزینجات در راستگوییجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادب برخورد با دیگرانعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاصل، روان و نفس استوسواس، بیماری استداروی فامپیریدین یا نورلبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن خود را مشغول هماهنگیپلاسمای غالبمغز چگونه صداها را فیلتر تو باید نیکان را به دست بآثار باستانی تمدن های قدزیباترین چیز در پیر شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکقلب را نشکننوروفیبروماتوزسربرولایزینایا این جمله درست است کسیچرا پس از بیدار شدن از خوجهان یکپارچهمولکول ضد پیریارتباط شگفت مغز انسان و فغم بی پایانحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی قسمت نهماعداد بینهایت در دنیای مژن همه چیز نیستداروی ضد چاقیبرنامه ی مسلط ژنها در اخترمز گشایی از اتصالات مغزپیوند سر آیا ممکن استمغز ایندگان چگونه استتومورهای نخاعیآشنا پنداریزبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر روزه داری بر سلامت قدرت و شناخت حقیقتچیزی خارج از مغزهای ما نیشناخت و معرفت، و نقش آن داگر نعمت فراموشی نبود بسچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان، تصادفی نیستمیدان مغناطيسي زمین بشر از نخستین همانند سازها تخواص میوه ی بههوشیاری سنتی یا هوشیاری به بالا بر ستارگان نگاه ککلرال هیدرات برای خواباندر هم تنیدگی کوانتومیبرخی یونها و مولکول های مرویاها از مغز است یا ناخوپاکسازی مغزمغزهای کوچک بی احساستوپیراماتافسردگی و اضطراب در بیماسفر به مریخ در 39 روزتازه های بیماری پارکینسولیس دگرامفتامین یا ویاسچگونه جمعیت های بزرگ شکل شگفتی های زنبور عسلابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث جاذبهما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنهدف از تکامل مغزدرمان نگهدارنده ی اعتیادبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکوچکی قلببررسی مغز با امواج مادون روش مقابله مغز با محدودیپرتوزایی از جسم سیاهنقش هورمون های تیروئید دسلول بنیادی و ای ال استکنولوژی های جدید و حالتامید نجاتترکیب حیوان و انسانملاحظه های اخلاقی دربارهشباهت های ریشه ای چند بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریممبتکران خودشکوفااز تکینگی تا مغز از مغز تخطای ادراک کارماوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری ای شبیه آلزایمر و کامپیوتر سایبورگمخچه ابزاري که وظیفه آن فبشریت از یک پدر و مادر نیریاضیات یک حس جدید استتکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقش روی و منیزیم در سلامتسندرم پای بی قرارانیس بی کسانتست آر ان اس دز میاستنی گمنابع انرژی از نفت و گاز صدای بم با فرکانس پایین، حمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز- از مغز ده روش موفقیتبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین دی گنجینه ای بزردرمان سرطان با امواج صوتکتاب زیست شناسی باورمرگ چیستتفاوت ارباب و رهبر حقیقیراه های جدید برای قضاوت رتئوری جدید، ویران کردن گفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقص در تشخیص هیجانات عامسیاهچاله ها، دارای پرتو انسولین هوشمندتصور از زمان و مکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاترطولانی ترین شبحس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدین اجباریبا خدا باشدرک حقیقت نردبان و مسیری گل خاردار، زیباستمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاشی تازه برای گشودن معآیا انسان با مغز بزرگش اخرشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر کپسول نوروهرب بر تفتون های زیستینه به اعدامسانسور از روی قصد بسیاری اولین قدم شناخت نقص های خچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر عمودی سر انسان از پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن سرطاندانشمندان یک فرضیه رادیکبازگشت به ریشه های تکاملدردهای سال گذشته فراموش گالکانزوماب، دارویی جدیمعماری، هندسه ی قابل مشاتنها مانع در زندگی موارد آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتنها در برابر جهانآیا راهی برای رفع کم آبی زنجیرها را ما باید پاره کتاثیر گیاهخواری بر رشد و فرضیه ای جدید توضیح میدهنوار مغز در تشخیص بیماری ستارگانی قبل از آغاز کیهایمپلانت مغزی و کنترل دو نخاع ما تا پایین ستون فقرجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادراک ما درک ارتعاشی است عادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی به شناسایی کااصلاح خطا با رفتن بر مسیریک پیام منفرد نورون مغزی داروی لیراگلوتیدبحثی درباره احساسات متفاذهن خالی از شلوغی افکارپمبرولیزوماب در بیماری چمغز ناتوان از توجیه پیداتو برای خزیدن خلق نشده ایآدم عاقل، وقت خودش را هدرزیباترین چیز در افزایش ستاثیر درجه حرارت بر عملکقوی تر باشنورون هاي مصنوعی می توانسردرد میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا ارتعاش بسیار مهم استجهان یکپارچهمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت انگیز مغز انغیرقابل دیدن کردن مادهحسن یوسف باغچه ی منهوش عاطفی قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی ضد چاقیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱رمز پیشرفت تواضع است نه طپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ابزار بقای برتر مادیتومورهای ستون فقراتآشنا پنداریزبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر روغن رزماری استنشاقدرت کنترل خودچیزی شبیه نور تو نیستشناخت حقیقت یا آرزوهای گاگر نعمت فراموشی نبود بسنسبت ها در کیهانجهش های ژنتیکی مفید در سامیدان های مغناطیسی قابل از نشانه ها و آثار درک شدخواص هندوانههوش، ژنتیکی است یا محیطیبه بالاتر از ماده بیندیشکم کردن کالری روشی سودمندر هم تنیدگی کوانتومی و پبرخی اثرات مضر ویتامین درویاهای پر رمز و حیرتی درپارادوکس ها در علممغز، فقط گیرندهتوانایی مغز و دیگر اجزای افسردگی و ساختار مغزتازه های درمان ام اسلا اکراه فی الدینچگونه حافظه را قویتر کنیشانس یا نتیجه ی تلاشابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکهدف از خلقت رسیدن به ابزادرمان نابینایان آیا ممکنبی ذهن و بی روحکوچکترین چیز یک معجزه اسبررسی و اپروچ جدید بر بیمروش های صرفه جویی در ایجاپرسشنقش هورمون زنانه استروژنسلول بنیادین از مخاط بینتکنولوژی و پیشرفتامید جدید بر آسیب نخاعیترازودونملاحظات بیهوشی قبل از جرشباهت کیهان و مغزحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستمتواضع باشاز تکینگی تا مغز از مغز تخطای حسوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان تومورهای مغزی با ابیماری ای شبیه ام اس مولتکاهش میل جنسی در ام اسمخچه تاثیر گذار بر حافظهبعد پنجمریتوکسیمابتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران رانقش روزه داری در سالم و جسندرم پس از ضربه به سرانگشت ماشه ایتشنچ پانایوتوپولوس تشنج منابع انرژی از نفت و گاز صرع و درمان های آنحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از هنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز- از مغز دهن، بزرگترین سرمایهبیهوشی در بیماران دچار اویروس مصنوعیدرمان ضایعات نخاعیکتاب طبیعت در قالب هندسهمرگ و میر پنهانتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا مصرف مولتی ویتامین هراه پیروزی در زندگی چیستتا 20 سال آینده مغز شما به فواید روزه داری متناوبنقطه ی رسیدن به قلهسیاهچاله و تکینگی ابتدایانسان قدیم در شبه جزیره عتصادف یا قوانین ناشناختهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دین، اجباری نیستبا طبیعت بازی نکندرک دیگرانگل درون گلدانمسئول صیانت از عقیده کیستلاشی جدید در درمان ام اسآیا احتمال دارد رویا از آرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر کپسول نوروهرب بر سفروتنی معرفتینه به اعدامسانسور بر بسیاری از حقایاولین مورد PML به دنبال تکچالش کمبود اندام برای پیتغییرات منطقه بویایی مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن ضد اعتیاددانشمندان ژنی از مغز انسبازخورد یا فیدبکدردی که سالهاست درمان نشگام کوچک ولی تاثیرگذارمعنی روزهمعاینه قبل از نوار عصب و تنهاییآیاما مقهور قوانین فیزیکزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر انتخاب از طرف محیط فساد اقتصادی سیتماتیک درنوار مغزی روشی مهم در تشخسخن نیکو مانند درخت نیکوایمپلانت مغزی کمک میکند نخاع درازتر یا کوتاهتر کجهل مقدسمنبع هوشیاری در کجاست؟ قادغام میان گونه های مختلعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت بیستمهوش مصنوعی تعاملیاصول انجام برخی نرمش ها دیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی تشنجی دربارداریبحثی درباره احساساتی غیرذهن سالمپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز و قلب در جنین موش مصنتو تغییر و تحولیآرام باشزیر فشار کووید چه باید کرتاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکینورون های ردیاب حافظهسردرد میگرن در کودکانایا بیماری ام اس (مولتیپچرا بیماری های تخریبی مغجهان کنونی و مغز بزرگتریمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت انگیز مغز انغرور و علمحساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی قسمت یازدهبقا در ازای بیماریژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی ضد تشنج با قابليت تبرین نت به جای اینترنترمز بقای جهش ژنتیکیپیوندهای پیچیده با تغییرمغز ابزار برتر بقاتوهم فضای خالیآشناپنداری چیستزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدرت انسان در نگاه به ابعنکاتی در مورد تشنجشناخت درون، شناخت بیرون؛اگر با مطالعه فیزیک کواننسبت طلایی، نشانه ای به سجهش های ژنتیکی غیر تصادفمیدان های کوانتومی خلااز نظر علم اعصاب یا نرووسخواص اردههیچ نقطه ای مرکزی تر از ابه جای محکوم کردن دیگران کمالگرایی دشمن پیشرفتدر هم تنیدگی کوانتومی و دبرخی اختلالات عصبی مثانهرویای شفافپاسخ گیاهان در زمان خوردمغزتان را در جوانی سیم کشتوانایی یک فرد، برای تغیاقلیت خلاقتبدیل پلاستیک به کربن و سلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیشانس یا تلاشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استجبران از دست رفته هاماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایدارهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان های اسرار آمیز در آبی سوادی در قرن 21کووید نوزده و خطر بیماری بررسی ژنها در تشخیص بیماروش هایی برای کم کردن اضطپرسش و چستجو همیشه باقی انقش ویتامین K در ترمیم اسسلول عصبی شاهکار انطباق تکنولوژی جدید که سلول هاامید درمان کرونا با همانترازودونممانتین یا آلزیکسا یا ابشباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت افرادابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتمجموعه های پر سلولی بدن ماز تکینگی تا مغز از مغز تخطر آلودگی هواوقتی پر از گل شدی خودت را درمان تشنجبیماری اسپینال ماسکولار کاهش مرگ و میر ناشی از ابمخاطب قرار دادن مردم، کابعد از کروناریسپریدونتکامل داروینی هنوز در حاآنژیوگرافی از مغزنقش رژیم غذایی بر رشد و اسندرم جدایی مغزانگشت نگاری مغز نشان میدتشنج چیستمنابع انرژی از نفت و گاز ضایعه ی شبکه لومبوساکرالحکمت الهی در پس همه چیزهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز- از مغزتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبیوگرافیویروس های باستانی، مغز مدرمانهای بیماری پارکینسکتاب، سفری به تاریخمرگ و میر بسیار بالای ناشتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا مغز تا بزرگسالی توسعراه انسان شدن، راه رفتن وتا بحر یفعل ما یشافواید زیاد دوچرخه سوارینقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیاهچاله ی منفرد یا سیاهانسان میوه ی تکاملتضادهای علمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینطبیعت موجی جهانحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی از خود رها شوواکنش های ناخودآگاه و تقدیوار همه اش توهم بودبالاترین هدف از دولتدرک درست از خود و هوشیاریگل زندگیمسئولیت جدیدتمایل زیاد به خوردن بستنآیا احتمال دارد رویا از آرشد در سختی استتاثیر کپسول نوروهرب بر سفروتنی و غرورنه بدبخت بلکه نادانساهچاله ها تبخیر نمیشوداولین مورد پیوند سر در انچالش دیدگاه های سنتی در بتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسن علیه سرطاندانشمندان پاسخ کوانتومی بازسازي مغز و نخاع چالشی درس گرفتن از شکست هاگامی در درمان بیماریهای گامی در درمان بیماریهای معادله ها فقط بخش خسته کنتنهایی رمز نوآوری استآگاهی فراتر از آگاهیزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر احتمالی عصاره تغلیفشار و قدرتنوار مغز، مفید و بی خطرسخن و سکوتایمپلانت نخاعی میتواند دنخستین تمدن بشریجهان فراکتالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قادغام دو حیطه علوم مغز و عارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت دهمهوش مصنوعی در کامپیوترهااصول توسعه ی یک ذهن کاملیک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی جدید ALSبخش فراموش شده ی حافظهذهت را روی چیزهای مفید متپول و شادیمغز و هوش، برترین ابزار بتو جهانی هستی که خودش را آرامش و دانشزیرفون داروی ضد ام استاثیر درجه حرارت بر عملکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوروپلاستیسیتی چیستسردرد میگرنی در کودکانایا بدون زبان میتوانیم تچرا حیوانات سخن نمی گوینجهان کاملی در اطراف ما پرموجود بی مغزی که می تواندارتباط غیرکلامی بین انساغربال در زندگیخفاش کور و انسان بینا؟هوش عاطفی قسمت پنجمبقای حقیقی در دور ماندن اژن ضد آلزایمرداروی ضد تشنج با قابليت تبرای یک زندگی معمولیرمز جهانپیوندی که فراتر از امکانمغز از بسیاری حقایق می گرتوهم فضای خالی یا توهم فضآشتی بهتر استزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدرت ذهنچگونه مولکول های دی ان ایشناسایی تاریخچه ی تکاملیاگر تلاش انسان امروز برانشانه های گذشته در کیهان جهش های بیماری زا، معمولمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب اراده آزخواص بادام زمینیهیچ چیز همیشگی نیستبه خوبی های دیگران فکرکنکمردرددر هر سوراخی سر نکنبرخی اصول سلامت کمرروان سالمپختگی پس از چهل سالگي به مغزتان را در جوانی سیمکشسفر به درون سفری زیباتوازن مهمتر از فعالیت زیاقیانوس نادانیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی لایو دوم دکتر سید سلمان فنگاه مادی غیر علمی استشاهکار قرنابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزجدا کردن ناخالصی هاماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلهر جا که جات میشه، جات نیدرمان های بیماری آلزایمربی شرمیکودک هشت ساله لازم است آدبررسی بیماری التهابی رودروش هایی برای جلوگیری از پرسشگری نامحدودنقش ژنتیک در درمان اختلاسلول عصبی، در محل خاص خودتکنولوژی جدید که سلول هاامیدهای جدید برای بازیابتراشه مغز بدون واسطه ی دمن کسی در ناکسی دریافتم شباهت زیاد بین سلول هاي عحقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانمجرم، گاهی قربانی استاز تکینگی تا مغز از مغز تخطر را بپذیروقتی تو از یاد گرفتن باز درمان جدید ALSبیماری اضطراب عمومیکاهش التهاب ناشی از بیمامدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد از کروناریسدیپلام تنها داروی تایتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خنقش رژیم غذایی در رشد و اسندرم دزدی ساب کلاوینانتقال ماده و انرژیتشنج و حرکات شبه تشنجی قامنابع انرژی از نفت و گاز ضایعه ی عروقی مخچهحافظه میتواند بزرگترین دهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز، از مغز دو بیماری روانی خود بزرگ بیوگرافیویرایش DNA جنین انسان، بردرماندگی به دلیل عادت کرکتابخانهمرگ و سوال از قاتلتقلید از روی طبیعتآیا همه جنایت ها نتیجه بیراه بی شکستتاول کف پا و حقیقتفیلم کوتاه هیروشیما از هنقطه بی بازگشتسیاهچاله ی تولید کنندهانسان ها می توانند میدان تظاهر خوابیده ی مادهمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدطبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی از درخواست ها جدا شوواکنش به حس جدیددیوار، از ابتدا توهم بودباهوش ترین و با کیفیت تریدرک عمیق در حیواناتگلوله ی ساچمه ایمسئولیت در برابر محیط زیتمایز یا کشف یگانگیآیا بدون ناظر هوشمند هم برشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر کتامین در درمان پافرگشت و تکامل تصادفی محض نه جنگ و نه خونریزیسایه ی هوشیاریاولین هیبرید بین انسان و چاالش ها در تعیین منبع هوتغییرات آب و هوایی که به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان اولین سلول مصنباغچه ی مندست و پا زدن در سایه؟دست کردن در گوشگاهی لازم است برای فهم و معجزه های هر روزهتنبیه چقدر موثر استآپومورفین در پارکینسونزندگی و داراییتاثیر ترکیبات استاتین (سفضا و ذهن بازنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سخن پاک و ثابتایمان به رویانخستین تصویر از سیاهچالهجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع خواب و رویاارتقا و تکامل سنت آفرینش عجول نباشحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااصول سلامت کمریک جهش ممکن است ذهن انسانداروی جدید s3 در درمان ام بخش های تنظیمی ژنومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپول و عقیدهمغز و اخلاقتو جدای از کیهان نیستیآرامش و سکونزیرک ترین مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون مندی نقشه ژنتیکی منوروز مبارکسردرد و علتهای آنایا تکامل هدفمند استچرا حجم مغز گونه انسان درجهان پیوستهموجودات مقهور ژنها هستندارتروز یا خوردگی و التهامقالاتخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش عاطفی قسمت اولبلندی در ذهن ما درک بلندیژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی ضد تشنج توپیراماتبرای پیش بینی آینده مغز درمز جهان خاصیت فراکتالپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز به تنهایی برای فرهنگ توهم لیلیپوتی(ریزبینی)آغاز فرایند دانستنزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر رژیم گیاه خواری بر قدرت شناختی انسان، محدودچگونه میتوان با قانون جنشناسایی سلول های ایمنی ااگر خواهان پیروزی هستینشانه های پروردگار در جهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمیدازولام در درمان تشنج از نظر علم اعصاب اراده آزخواص شکلات تلخهیچ چیز، چقدر حقیقی استبه خودت مغرور نشوکمردرد ناشی از تنگی کانادر والنتاین کتاب بدید همبرخی اطلاعات روانشناسی مروبات ها قول میدهندپدیده خاموش روشن در پارکمغط یک گیرنده استسفر تجهیزات ناسا به مریخ توت زیاد بخوریدالکترومغناطیس شنوایی و هتبدیل سلولهای محافط به سلبخند بزن شاید صبح فردا زنگاه محدود و تک جانبه، مششاهکار شش گوشابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودجدایی خطای حسی استماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تخارق العاده و استثنایی بهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های بیماری اس ام ایبی عدالتی در توزیع واکسن کودک ایرانی که هوش او از بررسی سیستم تعادلی بدن اروش هایی ساده برای کاهش اپس از اگو یا بعد از نفسنقش گرمایش آب و هوا در همسلولهای ایمنی القا کنندهتکینگیامیدوار باش حتی اگر همه چتراشه ها روی مغزمن پر از تلخیمشجاعت و ترسحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بمحل درک احساسات روحانیاز تکینگی تا مغز از مغز تخطرات هوش مصنوعیوقتی خودت را در آینه دیدیدرمان جدید میگرن با انتی بیماری بیش فعالیکاهش حافظه هرچند فرایندیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های مشترک همه ی موجوتکامل زبانآنزیم تولید انرژی در سلونقش زنجبیل در جلوگیری از سندرم سردرد به دلیل افت فانتروپی و هوشیاریتشنج به صورت اختلال رفتامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ضایعات در عصب زیر زبانیحافظه های کاذبهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز، از مغز دو بار در هفته ماهی مصرف بیان ژن های اسکیزوفرنی دویشن پرودرها بسته نیستکجای مغز مسئول پردازش تجمرگ انتقال است یا نابود شتقلید از طبیعتآیا هوش مصنوعی می تواند نراه طولانی را به سلامت گذتابوهای ذهنیفیلمی بسیار جالب از تغیینمیتوان با بیرون انداختنسیاره ی ابلهانانسان یک کتابخانه استتظاهری از ماده است که بیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوترطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از دست دادن دم در پیشینیاواکسن های شرکت فایزر آمردید تو همیشه محدود به مقدباور و کیهان شناسیدرگیری قلب در بیماری ویرگلوئونمستند جهان متصلتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا برای تولید مثل همیشه ز گهواره تا گورتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموش کارها باهوش تر هسچه زیاد است بر من که در ایسایه را اصالت دادن، جز فراولین تصویر در تاریخ از سنابینایی در نتیجه ی گوشی تغییرات تکاملی سر انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کنعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک بازی استفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهدانشمندان تغییر میدان مغبحتی علمی درباره تمایل ببحث درباره پیدایش و منشا دست آسمانگاهی مغز بزرگ چالش استمعجزه ی چشمتهدیدهای هوش مصنوعیآپومورفین در پارکینسونزندگی بی دودتاثیر تغذیه بر سلامت روافضای قلب منبع نبوغ استنوار عصب و عضلهسخت ترین کار، شناخت خود ااین پیوند نه با مغز بلکه نخستین روبات های زنده ی ججهان موازی و حجاب هامنتظر نمان چیزی نور را بهارتقا یا بازگشت به قبل ازعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاضطراب و ترسیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید لنفوم و لوکمیبخش بزرگی حس و ادراک ما اذره ی معین یا ابری از الکپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقتو دی ان ای خاص ميتوکندريآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزیست شناسی کل در جزء فراکتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون گذاری و تکاملنوروز یا روز پایانیسردرد به دلیل مصرف زیاد مایجاد احساساتچرا خشونت و تعصبجهان پیوستهمورد نادر همپوشانی دو بیارزش های وارونهتاثیر ویتامین دی بر بیماخلا، حقیقی نیستهوش عاطفی قسمت دهمبلوغ چیستژنها ، مغز و ارادهداروی ضد جنون در درمان تیبرای اولین بار دانشمندانرنگ کردن، حقیقت نیستپیام های ناشناخته بر مغز مغز بیش از آنچه تصور میشوتوهم چیستآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر رژیم گیاهخواری بر قدرت عشقچگونه مغز ما، موسیقی را پشواهدی از نوع جدیدی از حااپل ویژن پرو در تشخیص بیمنشانه های بیداری روحیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمکان زمان یا حافظه زماناز واقعیت امروز تا حقیقتخواص شگفت هویجهیچ وقت خودت را محدود به به دنبال رستگاری باشکمردرد و علل آندر یک فراکتال هر نقطه مرکبرخی بیماری ها که در آن بروبات های ریز در درمان بیپروژه ی ژنوم انسانینفرت، اسیب به خود استسفر دشوار اکتشافتوسعه هوش مصنوعی قادر اسالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبر را بردارلحظات خوش با کودکاننگاه کلی نگرشاید گوشی و چشمی، آماده شابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبجریان انرژی در سیستم های ماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تخبر مهم تلسکوپ هابلهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های جدید ALSبیمار 101 ساله، مبتلا به سکودکان مهاجربررسی علل کمر درد در میانروش جدید تولید برقآلودگی هوا چالش قرن جدیدنقش پیش زمینه ها و اراده سلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل فردی یا اجتماعیامیدواریتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمن بی من، بهتر یاد میگیرمشرکت نورالینک ویدیویی ازحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستمحل درک احساسات روحانی داز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع از پیامبروقتی خورشید هست شمع به کادرمان جدید کنترل مولتیپلکاهش دوپامین عامل بیماریمدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های مشترک حیاتتکامل زبانآواز خواندن در قفس، نشاننقش زبان در سلطه و قدرت اسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانتظار گذر تندباد؟تشنج عدم توازن بین نورون منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ضرورت زدودن افکارحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیان حقیقتواقعیت فیزیکی، تابعی از درهای اسرارآمیز و پوشیدهکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ تصادفیتقویت استخوان در گرو تغذآیا هوش مصنوعی زندگی بشررابطه تشنج و اوتیسمتاثیر فکر بر سلامتفیروز نادرینمیتوان بر سیاه سیاه نوشسیاره ابلهانانسان باشتعویض دارو در تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت رظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از روده تا مغزواکسن کووید 19 چیزهایی که دیدن خدا در همه چیزباید از انسان ترسیددرگیری مغز در بیماری کویگمان میکنی جرمی کوچکی در مشکل از کجاستتمدن پیشرفته ی پیشینیانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی همیشه هم بد نیستنه عدم مطلق بلکه عدم با قساخت سلول عصبی حتی پس از اولین دارو برای آتاکسی فناتوانی از درمان برخی ویتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال حرکتی مانند لرزش علائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در مورد هواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان روش هاي جدیدی دانشمندان روشی برای تبدیبحثي درباره هوش و تفاوتهدست بالای دستگاهی جهت را عوض کنمعجزه ی علمتو یک معجزه ایآب زندگی است قسمت چهارمزندگی در جمع مواردی را برتاثیر حرکات چشم بر امواج قفس دور خود را بشکننوار عصب و عضلهسختی ها رفتنی استاین اندوه چیستنرمش های مفید برای درد زاجهان ما میتواند به اندازمنتظر زمان ایده آل نشوارتوکين تراپی روشی جديد عدم درکحس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاطلاع رسانی اینترنتییکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید میاستنی گراویبخش بزرگتر کیهان ناشناختذرات کوانتومی زیر اتمی قپوشاندن خود از نورمغز و سیر تکامل ان دلیلی تو در میانه ی جهان نیستی آزمون تجربی، راهی برای رزیست شناسی باور حقیقت یا تاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلنورالژیسردرد تنشنایران بزرگچرا در مغز انسان، فرورفتجهان پر از چیزهای اسرار آموسیقی نوارزش های حقیقی ارزش های غصفحه اصلیخلا، خالی نیستهوش عاطفی قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاژنهای مشترک بین انسان و ودارویی خلط آوربرای تمدن سازی، باید در برنگین کمانپیدایش زبانمغز برای فراموشی بیشتر کتوهم و خیالآغاز مبهم آفرینشزبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر رژِیم غذایی بر میگقسم به فقرچگونه مغز پیش انسان یا همشواهدی از دنیسوان(شبه نئاپی ژنتیکنظام مثبت زندگیجهشهای مفید و ذکاوتی که دمکانیک کوانتومی بی معنی از کجا آمده ام و به کجا میخود جسم و یا تصویرهیچ کاری نکردن به معنی چیبه زودی شبکه مغزی به جای کمردرد با پوشیدن کفش منادر کمتر از چند ماه سوش جدبرخی بیماری های خاص که بدروبات کیانپروژه ی ژنوم انسانینقاشی هایی با بوی گذشته یسفرنامه سفر به بم و جنوب توسعه برخی شغل ها با هوش الکترودهای کاشتنیتحریک عمقی مغزلرزش ناشی از اسیب به عصبنگاه انسان محدود به ادراشاید درست نباشدابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استجریان انرژی در سیستم های ماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا موجود استهز ذره، یک دنیاستدرمان های جدید میگرنبیمار مرکز تنفس سلولیکودکان میتوانند ناقل بی برطرف کردن خشونت را از خاروش صحبت کردن در حال تکامآلودگی هوا و ویروس کرونانقش آتش در رسیدن انسان بهسلام تا روشناییتکامل مادی تا ابزار هوشمامیدواری و مغزتراشه ی بیولوژِیکمننژیتشربت ضد خلطحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سمحدودیت چقدر موثر استاز تکینگی تا مغز از مغز تدفاع در برابر تغییر ساختوقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان جدید ام اسکاهش سن بیولوژیکی، تنها مدل های ریز مغز مینی برینتفکر قبل از کاررژیم های غذایی و نقش مهم تکامل زبان انسان از پیشیآینه در اینهنقش زبان در سلطه و قدرت اسوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه در دنیا استتشویق خواندن به کودکانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ضرب المثل یونانیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز، از مغز دو برابر شدن خطر مرگ و میبیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت چند سویهدرون قفس یا بیرون از آنکریستال هامرگی وجود نداردتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا هوش ارثی دریافتی از پرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر مشاهده بر واقعیت بفیزیک مولکولها و ذرات در نمای موفقیتسیاره ابلهانانسان جدید از چه زمانی پاتعامل انسان و هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیدظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از سایه بگذرواکسن کرونا و گشودن پنجردیدگاه نارسای دوگانه ی مبابا زود بیادرگیری مغز در بیماران مبگنجینه ای به نام ویتامین مشکلات نخاعیتمدن بشری و مغز اخلاقیآیا تکامل و تغییرات ژنتیزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی و مسیر روحانینهایت معرفت و شناخت درک عساخت شبکه عصبی مصنوعی با اولین دروغناتوانی در شناسایی چهره ثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی از عروسک بازی استیفن هاوکینگ در تفسیر وبینار اساتید نورولوژی داستخوان های کشف شده، ممکوجود قبل از ناظر هوشمنددانش، قفل ذهن را باز میکنبحثی جالب درباره محدودیتدستورالعمل مرکز کنترل بیگذر زمان کاملا وابسته به معجزه ی علم در کنترل کرونتو یک جهان در مغز خودت هسآب زندگی است قسمت هفتمزندگی در سیاهچالهتاثیر دوپامین و سروتونینقفس ذهننوار عصب و عضلهسختی در بلند شدن از روی صاین ایده که ذرات سیاهچالنرمش های مفید در سرگیجهجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنحنی که ارتباط بین معرفارتباط میکروب روده و پارعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت سی و ششمهوش مصنوعی درمانگر کامپیاطلاعات حسی ما از جهان، چیافته های نوین علوم پرده داروی جدید آلزایمربخش دیگری در وجود انسان هذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمغز کوانتومیتوقف؛ شکستآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیست، مرز افق رویداد هستتاثیر درجه حرارت بر عملکقانون جنگلنورالژی تریژمینالسردرد سکه ایایرادهای موجود در خلقت بچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان پر از چیزهای جادویی موسیقی هنر مایع استارزش حقیقی زبان قسمت اولسوالات پزشکیخلاصه ای از مطالب همایش مهوش عاطفی قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخژنهای هوش ، کدامنددارویی ضد بیش فعالی سیستبرای خودآگاه بودن تو بایرهبر حقیقیپیر شدن حتمی نیستمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟توهم وجودإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان جانسوزتاثیر سلامت دستگاه گوارشقضاوت ممنوعچگونه هموساپينس بر زمین شیشه ی بازالتی و سیلیکونابتدا سخت ترین استنظریه ی تکامل در درمان بیجوانان وطنمکانیزمهای دفاعی در براباز کسی که یک کتاب خوانده خودآگاهی و هوشیاريهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه زیر پای خود نگاه نکن بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر آرزوهایت مداومت داشتهبرخی توجهات در ببمار پارروح و آب حیاتپروانه ی آسمانیچقدر به چشم اعتماد کنیمسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های سازمان بهداشت الگو نداشتیمتحریک عمقی مغز در آلزایملرزش عضله یا فاسیکولاسیونگاه از بیرون مجموعهشایسته نیست در جیب خود قرابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودجریان انرژی در سیستم های ماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین اهزینه ای که برای اندیشیددرمان های جدید در بیماری بیماری لبر و نابینایی آنکودکان خود را مشابه خود تبزرگ فکر کنروشهای نو در درمان دیسک بآلودگی هوا و پارکینسوننقش انتخاب از طرف محیط، نسلاح و راهزنیتکامل مداومامیدی به این سوی قبر نیستتربیت کودکان وظیفه ای مهمنابع انرژي پاک سرچشمه حشش مرحله تکامل چشمحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از همراهی نوعی سردرد میگرنیمحدودیت های حافظه و حافظاز تکینگی تا مغز از مغز تدقیق ترین تصاویر از مغز ابیماری تی تی پیوقتی شروع به بیدار شدن میدرمان جدید ای ال اس، توفرکایروپاکتیک چیستمدیون خود ناموجودتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرژیم های غذایی و نقش مهم تکامل ساختار رگهای مغزی ALS نگاهی کامل بر بیماری وآیندهنقش سجده بر عملکرد مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهااندوه دردی را دوا نمیکندتشخیص ژنتیکی آتروفی های منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از ضربه مغزی در تصادف رانندحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز، از مغز دو داروی جدید برای میاستبیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت چیستدرون آشفته ی تو و ظاهر خنکریستال زمان(قسمت اولمراقب خودتون و خانواده هتقویت سیستم ایمنیآیا هوش سریعی که بدون احسراز تغییرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفیزیک هوشیارینمایش تک نفرهسیب یکسان و دیدگاه های متانسان خطرناکترین موجودتعامل انسان با هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید قهوهعقل مجادله گرحس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از علم جز اندکی به شما داواکسن کرونا از حقیقت تاتدیستونی قابل درمانباد و موجدرگیری مغزی در سندرم کووگوهر با نظر دیگران سنگ نممشکلات بین دو همسر و برخیتمدن زیر آبآیا جنین انسان، هوشمندی زمان چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وفراموشی آرماننهایت در بی نهایتساخت شبکه عصبی با الفبای اولین سلول مصنوعینادیدنی ها واقعی هستندثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان دوراپامیل در بارداریدانش، یک انسان را ناسازگبحثی در مورد نقش ویتامين دغدغه نتیجه ی نادانی استگذشته را دفن کنمعجزه در هر لحظه زندگیتو کجای جهانیآب زندگی است قسمت اولزندگی زمینی امروز بیش از تاثیر دپاکین بر بیماری مقفس را بشکننوار عصب و عضلهسدسازی روش مناسب برای مقاین ابتدای تناقض هاستنرمش های موثر در کمردردجهان مرئی و نامرئیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط ماده و انرژیعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت سیزدهمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاطلاعاتی عمومی در مورد میاد گرفتن مداومداروی جدید ای ال اسبخشیدن دیگران یعنی آرامشذرات کوانتومی زیر اتمی قپیموزایدمغز آیندگان چگونه است ؟تولید مولکول جدید توسط هآزمون ذهنی گربه شرودینگرزاویه نگاه ها یکسان نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکقانونمندی و محدودیت عالمنوسانات کوانتومی منبع ماسردرد عروقی میگرنایستادن در برابر آزادی بچراروياها را به یاد نمی آجهان دارای برنامهمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش حقیقی زبان قسمت دومپیامهای کاربرانخلاصه ای از درمان های جدیهوش عاطفی قسمت ششمبه قفس های سیاهت ننازژنهای حاکم بر انسان و انسداستانها و مفاهیمی اشتبابرای رشد، باید از مسیر خطروی و منیزیم در تقویت استپیراستاممغز بزرگ چالش است یا منفعتوهم وجودافت فشار خون ناگهانی در وزبان ریشه هایی شناختی استاثیر عصاره تغلیظ شده گیقطار پیشرفتچگونه هوشیاری خود را توسشکل های متفاوت پروتئین هابتدایی که در ذهن دانشمننظریه ی تکامل در درمان بیجوانان وطنما انسانها چه اندازه نزداز آغاز خلقت تا نگاه انساخودآگاهی و هوشیاريهیچ کس حقیقت را درون مغز به سیاهی عادت نکنیمکنگره بین المللی سردرد ددر آسمان هدیه های نادیدنبرخی توصیه ها برای واکسیروح در جهانی دیگر استپرواز از نیویورک تا لوس آنقش قهوه در سلامتیسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه های غیر دارویی در سالگو و عادت را بشکن و در اتداوم مهم است نه سرعتلزوم گذر انسان از حدها و نگاه از دور و نگاه از نزدشادی، پاداش انجام وظیفهابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستجراحی هوشیار مغزماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم بهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید سرطانبیماری میاستنی گراویسکودکان را برای راه آماده بزرگ شدن مغز محدود به دورروشهای شناسایی قدرت شنواآلزایمرنقش اتصالات بین سلولهای سلسله مباحث هوش مصنوعیامیدی تازه در درمان سرطاترجمه فعالیت های عضله به منابع انرژی از نفت و گاز ششمین کنگره بین المللی سحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از هندسه ی پایه ایاز تکینگی تا مغز از مغز تدل به دریا بزنبیماری خود ایمن اعصاب محویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید سرطانکار امروز را به فردا نیندمدیریت اینترنت بر جنگتفکر خلا ق در برابر توهم رژیم ضد التهابیتکامل شناخت انسان با کشفNVG 291آینده ی انسان در فراتر ازنقش غذاها و موجودات درياسوخت هیدروژنی پاکاندوهگین نباش اگر درب یا تشخیص آلزایمر سالها قبل منابع بی نهایت انرژی در دابزارهای پیشرفته ارتباط ضررهای مصرف شکر و قند بر حافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز از مغز تا دو سوی واقعیتبیست تمرین ساده برای جلوواقعیت چیستدروغ نگو به خصوص به خودتکریستال زمان(قسمت دوم)مراحل ارتقای پله پله کیهتلقین اطلاعات و حافظهآیا هشیاری کوانتومی وجودراست دستی و چپ دستیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر فیزیک و هوشیاریچند نرمش مفید برای کمردرسیر آفرینش از روح تا مغز انسان در هستی یا هستی در تعداد کلی ذهن ها در جهان منبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مفید روزه داریعقل سالمحس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی ازدواج های بین گونه ای، رواکسن کرونا ساخته شده تودژا وو یا اشنا پنداریباد غرور و سر پر از نخوت ودرگیری مغزی در سندرم کووگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکلات روانپزشکی پس از ستمدنی قدیمی در شمال خلیج آیا جهان ذهن و افکار ما مزمان و مکان، ابعاد کیهان تاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند پیچیده ی خونرسانینهادینه سازی فرهنگ اختلاساختن آیندهاوکرلیزوماب داروی جدید شنادانی در قرن بیست و یکم،جلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار آفرینش در موجورزش هوازی مرتب خیلی به قدائما بخوانبحثی در مورد نقش کلسیم و ذهن ما از در هم شکستن منبگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعرفت و شناختتو کز محنت دیگران بی غمیآب زندگی است قسمت دومزندگی زودگذرتاثیر داروهای ضد التهاب قله برای دیدن نه برای به نوار عصب و عضله مهم در تشسرنوشتاینکه به خاطرخودت زندگی نرمشهای مهم برای تقویت عجهان مشارکتیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط متقابل با همه ی حیعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت ششمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاطلاعاتی عمومی در مورد میاد بگیر فراموش کنیداروی جدید برای میاستنی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلرفلکس وتری با توضیح دکتر پیچیدگی های مغزمگسمغز اندامی تشنه ی انرژی اتولید مثل اولین ربات های آزادی عقیده، آرمانی که تزاوسکا درمان گوشرتاثیر درجه حرارت بر عملکقارچ بی مغز در خدمت موجودنوشیدن چای برای مغز مفید سرطان کمیت گراییاکنون را با همه ی نقص هایچراروياها را به یاد نمی آجهان در حال نوسان و چرخشمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش حقیقی زبان قسمت سومسایتهای دیگرخم شدن فضا-زمانهوش عاطفی بیشتر در زنانبه مغز خزندگان خودت اجازکفش و کتابدخالت در ساختار ژنهابرای زندگی سالم، یافتن ترویکردهای جدید ضایعات نخپیشینیان انسان از هفت میمغز بزرگ چالشهای پیش روتوهم بی خداییافت هوشیاری به دنبال کاهزبان شناسی مدرن در سطح سلتاریک ترین بخش شبقطره قطرهچگونه واکسن کرونا را توزشکل پنجم مادهابتذال با شعار دیننظریه ی تکامل در درمان بیجواب دانشمند سوال کننده ما انسانها چه اندازه نزداز انفجار بزرگ تا انفجار خودت را از اندیشه هایت حفهیچ اندر هیچبه سخن توجه کن نه گویندهکنگره بین المللی سردرد ددر آستانه ی موج پنجم کوویبرخی درمان های Spinal Muscular Atروح رهاییپروتئین های ساده ی ابتدانقش مهاجرت در توسعه نسل اسفرنامه سفر به بم و جنوب توصیه هایی در مصرف ماهیالگوی بنیادین و هوشیاریتداخل مرزها و صفات با بینلزوم سازگاری قانون مجازانگاه از درون قفس یا بیرونشب سیاه سحر شودابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارجراحی گردن همیشه برای دیماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخدای رنگین کمانهزاران سال چشم های بینا ودرمان های رایج ام اسبیماری های میتوکندریکوری گذرای ناشی از موبایبزرگ شدن تقریبا ناگهانی روشی برای بهبود هوش عاطفآملودیپین داروی ضد فشار نقش تیروئید در تکامل مغزسلطان جنگل یا صاحب ملکوتامگا سه عامل مهم سلامتترجمه ی فعالیت های عضله بمنابع انرژی از نفت و گاز شعار و عملحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از هندسه ی رایج کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدلایلی که نشان میدهد ما ببیماری دویکویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید سرطانکار با یگانگی و یکپارچگیمداخله ی زیانبار انسانتفاوت مغز انسان و میمون هرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتکامل، نتیجه ی برنامه ریفقر داده ها در هوش مصنوعیآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش غذاها و موجودات درياسودمندی موجودات ابزی بر اندام حسی، درک از بخش هایتشخیص ایدزمنابع جدید انرژیابزارهای بقا از نخستین هضررهای شکر بر سلامت مغزحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکامل تا مغز، از مغز تدولت یا گروهکبیش از نیمی از موارد انتقواقعیت های متفاوتدریای خداکریستال زمان(قسمت سوم)مرز مرگ و زندگی کجاستتلاش ها برای کشف منابع جدآیا واکنش های یاد گرفته ورجزخوانی هایی که امروز بتاثیر نگاه انسان بر رفتافیزیک آگاهیچند جهانیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نانسان عامل توقف رشد مغزتعذیه ی ذهنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات مضر ماری جواناعقلانیت بدون تغییرحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی اسکلت خارجی در درمان اختواکسن آلزایمردژاوو یا آشناپنداریبار مغز بر دو استخواندرگیری اعصاب به علت میتوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات روانپزشکی در عقب تمرکز و مدیتیشنآیا جهش های ژنتیکی، ویروزمان و گذر آن سریع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند تکامل و دشواری هاچهار میلیارد سال تکامل بساختن آینده، بهترین روش ايندگان چگونه خواهند دیدنازوکلسینجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات مخچهعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت پنجاهعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی از عروسک تا کماسرار بازسازی اندام هاورزش هوازی ، بهترین تمریدارچینبحثی در مورد حقیقت فضا و ذهن چند جانبه نیازمند نگگربه شرودینگر و تاثیر مشمغز فکر میکند مرگ برای دیتو پیچیده ترین تکنولوژی آب زندگی است قسمت سومزندگی سلول در بدن، جدای اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم قله سقوطنوار عصب و عضله برای تاییسریع دویدن مهم نیستاینکه خانواده ات سالم باچرا ماشین باید نتایج را پجهان معنامهمان ناخواندهارتباط چاقی و کاهش قدرت بعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نیادگیری مهارت های جدید دداروی جدید برای کاهش وزنبدون پیر فلکرفتار مانند بردهپیچیدگی های مغزی در درک زمغز انسان ایا طبیعتا تماتولید یا دریافت علمآزار دیگری، آزار خود استزبان فرایند تکاملی برای تاثیر درجه حرارت بر عملکقبل و بعد از حقیقتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سرعت فکر کردن چگونه استاکوییفلکسچراغ های متفاوت و نور یکسجهان در حال ایجاد و ارتقامیوتونیک دیستروفیارزش خود را چگونه میشناسخونریزی مغز در سندرم کووهوش عاطفی در زنان بیشتر ابه نقاش بنگرکل اقیانوس در یک ذرهدر میان تاریکی و روشناییبرخی ملاحظات در تشنج های رویا و واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتوهم تنهاییافتخار انسانزبان شناسی نوین نیازمند تاریکی من و تو و گرد و غبالمس کوانتومیچگونه آن شکری که می خوریمشکرگزار هر چیزی باش که داابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه ی ریسمانجواب سنگ اندازیما اکنون میدانیم فضا خالاز بار خود بکاه تا پرواز خودروهای هیدروژنیهیچگاه از فشار و شکست نتربهبود حافظه پس از رخدادهکنترل همجوشی هسته ای با هدر برابر حقایق جدیدبرخی روش های تربیتی کودکروزه داری متناوب، مغز را پروتز چشمنقش میدان مغناطیسی زمین سفری به آغاز کیهانتوضیحی ساده در مورد هوش مالگوبرداری از طبیعتترقی واقعی یا شعار ترقیلزوم سازگاری قانون مجازانگاه از درون مجموعه با نگشبیه سازی میلیون ها جهان ابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دجستجوی متن و تصویر به صورماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های علامتی در ام اسبیماری های مغز و اعصاب و کی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگترین خطایی که مردم مروشی جدید در درمان قطع نختکامل چشمآموزش نوین زباننقش حفاظتی مولکول جدید دسم زنبور ، کلیدی برای واراما شما از دید خفاش کور هترجمه ای ابتدایی از اسرامنابع انرژی از نفت و گاز صبور باشحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادیناز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا فریب و سرگرمیبیماری دیستروفی میوتونیویتامین E در چه مواد غذایدرمان دارویی سرطان رحم بکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدارک ژنتیکی چگونه انسانتفاوت ها و تمایزها کلید برژیم غذایی سالم و ضد التهتکثیر سلول در برابر توقف فلج نخاعی با الکترودهای آینده با ترس جمع نمیشودنقش غذاها و موجودات درياسی و سه پل اصفهانانرژی بی پایان در درون هرتصویر خورشید یا خود خورشمناطق خاص زبان در مغزابزارهای بقا ازنخستین همضعیف و قویحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی الفاگواز تکامل تا مغز، از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمبیشتر کمردردها نیازی به واقعیت و مجازدرک فرد دیگر و رفتارهای اکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرز بین انسان و حیوان کجاتلاش های جدید در ALSآیا یک، وجود داردرحم مصنوعیتاثیر نگاه انسان بر رفتافیزیکدانان ماشینی برای تچند جهانیسیستم تعادلی بدنانسانیت در هم تنیده و متصتغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت اجزای پر سلولی بدن انسان عقیده ی بی عملحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی اسکار، لگوی هوشمندواکسن ایرانی کرونا تولیددگرگونی های نژادی و تغییبار بزرگ ایستادن بر دو پادرب بسته با غیر خود باز مگوشه بیماری اتوزومال رسسمشاهده گر جدای از شیء مشاتمرکز بر هدفآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزمان و صبرتاثیر گیاه خواری بر رشد وفرایند حذف برخی اجزای مغچهار ساعت پس از کشتار خوکساختار فراکتال وجود و ذهايا اراده آزاد توهم است ینباید صبر کرد آتش را بعد جمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلالات حرکتی در انسان