دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز بزرگ چالش است یا منفعت

ابزارهای سنگی قدیمی در کوه باستانی فایه در امارت شرقی کشور امارات متحده عربی، نشان می دهد نخستین انسان ها از آفریقا 50 هزار سال- پیش تر از آنچه در گذشته اعتقاد بود- مهاجرت کردهاند و منطقه خلیج عربی، پیش از مناطق دیگر در اروپا و دریای مدیترانه، محل رویارویی مجموعه های نخستین بشری و مهاجر از آفریقا بودهاست.

و تا زمان کشف این ابزارهای سنگی، اعتقاد شایع آن بود که فرزندان بشر، از آفریقا را در حدود 60 هزار تا 70 هزار سال قبل، مهاجرت کردهاند اما اکنون پڑوهش جدید- که در مجله ساینس منتشر شده است- زمان مهاجرت انسان از قاره آفریقا را در حدود 125 هزار سال قبل بیان کرده است.

https://arabsciences.com/2012/02/09/from-africa/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

سلمان فاطمی [ 1398-08-30 ]
نخستین انسان ها از آفریقا 50 هزار سال پیش تر از آنچه در گذشته اعتقاد بود مهاجرت کرده اند و منطقه خلیج، پیش از مناطق دیگر در اروپا و دریای مدیترانه محل رویارویی مجموعه های نخستین بشری و مهاجر از آفریقا بوده است

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بحث درباره پیدایش و منشاما تحت کنترل ژنها هستیم یحساسیت روانی متفاوتهیچگاه از فشار و شکست نترعلایم کمبود ویتامین E را انسان عامل توقف رشد مغزبرخی نکات از گاید لاین پرمسیر دشوار تکامل و ارتقاديدن با چشم بسته در خواب ورزش هوازی ، بهترین تمریایا تکامل هدفمند استتقلید مرحله ای نسبتا پیشمغز ایندگان چگونه استدر مانهای کمر دردکمردرد با پوشیدن کفش منااختلال در شناسایی حروف و توصیه هایی در مصرف ماهینقش اتصالات بین سلولهای رمز و رازهای ارتباط غیر ککشف مکانیسمی پیچیده در بارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر کپسول نوروهرب بر نچه زیاد است بر من که در ایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وپوست ساعتی مستقل از مغز داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروهای ضد التهاب چگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت سآیا هشیاری کوانتومی وجوداز تکینگی تا مغز- از مغزتفلج بل، فلجی ترسناک که آنتاثیر رژیم گیاهخواری بر نزاع بین جهل و علم رو به پسیستم تعادلی بدنبیماری ای شبیه ام اس مولتلرزش ناشی از اسیب به عصبجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک تا کشناسایی سلول های ایمنی اآیاما مقهور قوانین فیزیکآزمون ذهنی گربه شرودینگربحثی در مورد نقش ویتامينماه رجبخلاصه ای از مطالب همایش مهاوکينگ پیش از مرگش رسالعلت خواب آلودگی بعد از خوانعطاف پذیری مکانیسمی علبرخی اثرات مضر ویتامین دمشکلات نخاعیدی متیل فومارات(زادیوا)(ورزش و میگرنایرادهای موجود در خلقت بتلقین اطلاعات و حافظهمغز ابزار برتر بقادر چه مرحله ای از خواب ، رکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاختلالات مخچهتوضیحی ساده در مورد هوش منقش حفاظتی مولکول جدید درویای شفافکشف ارتباط جدیدی از ارتبارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر کپسول نوروهرب بر تچهار میلیارد سال تکامل براه های جدید برای قضاوت رپیموزایداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چگونه حافظه را قویتر کنیزبان، وسیله شناسایی محیطاز تکینگی تا مغز، از مغز فلج خوابتاثیر عصاره تغلیظ شده گینزاع بین علم و نادانی رو سیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری بیش فعالیلزوم سازگاری قانون مجازاجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کشواهدی از دنیسوان(شبه نئإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبحثی جالب درباره محدودیتماپروتیلینخواندن ، یکی از شستشو دهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالعوارض ازدواج و بچه دار شداولین هیبرید بین انسان وبرخی اختلالات عصبی مثانهمشاهده آینده از روی مشاهدژا وو یا اشنا پنداریورزش بهترین درمان بیش فعاگر نعمت فراموشی نبود بستلاش هایی در بیماران قطع مغز از بسیاری حقایق می گردر هم تنیدگی کوانتومی و پکنگره بین المللی سردرد داختلالات حرکتی در انسانتکامل چشمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروبات های ریز در درمان بیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر سچهار ساعت پس از کشتار خوکراه های جدید برای قضاوت رپیچیدگی های مغزی در درک زاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر قدرت بینایی دراسفر نامه سفر به بم و جنوب ازدواج های بین گونه ای، رفلج خواب چیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهنزاع بین علم و جهل رو به پسکته مغزیآیا واکنش های یاد گرفته وبیماری تی تی پیلزوم سازگاری قانون مجازاجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاهکار قرنافراد آغاز حرکت خودشان ربحثی در مورد نقش کلسیم و مبانی ذهنی سیاه و سفیدخواب سالم عامل سلامتیهدف از تکامل مغزعید نوروز مبارکاولین مورد پیوند سر در انبرخی بیماری ها که در آن بمعنی روزهدژاوو یا آشناپنداریورزش در کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بستلاشی برای درمان قطع نخامغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های بیماری آلزایمرکنگره بین المللی سردرد داختلالات صحبت کردن در انتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش داروهاي مختلف معروف روح رهاییگنجینه ای به نام ویتامین ارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغزی روشی مهم در تشخراه پیروزی در زندگی چیستپیوند مغز و سر و چالشهای از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنگاهی بر توانایی اجزاي بسفرنامه سفر به بم و جنوب استفاده از هوش مصنوعی در فیلمی بسیار جالب از تغیینظام مثبت زندگیساخت شبکه عصبی با الفبایآیا آگاهی پس از مرگ از بیبیماری ضعف عضلات نزدیک بممانتین یا آلزیکسا یا ابجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی میلیون ها جهان افزایش قدرت ادراکات و حسبحثی در مورد عملکرد لوب فمجموعه های پر سلولی بدن مخواب سالم عامل سلامتی و یهزینه ای که برای اندیشیدعامل کلیدی در کنترل کارآاولین تصویر در تاریخ از سبرخی بیماری های خاص که بدمغز فکر میکند مرگ برای دیدانشمندان ژنی از مغز انسوزوز گوشاگر تلاش انسان امروز براتلاشی جدید در درمان ام اسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های جدید میگرنکندر در بیماریهای التهابادامه بحث تکامل چشمتکامل زباننقش روزه داری در سالم و جروزه داری و بیمار ی ام اس گیاه خواری و گوشت خوار کدارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون هاي مصنوعی می توانرشته نوروایمونولوژی و نقپیوند سر، یکی از راه حلهااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی از درمان برخی ویسفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در مورد هفیزیکدانان ماشینی برای تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نظریه تکامل در درمان بیمساخت شبکه عصبی مصنوعی با آیا امکان بازسازی اندامهبیماریهای تحلیل عضلانی امنابع انرژي پاک سرچشمه حجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی در کامپیوترهاشبیه سازی سیستم های کوانافسردگی و اضطراب در بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانیخواب عامل دسته بندی و حفطهستي مادي ای که ما کوچکترعسل طبیعی موثر در کنترل باولین سلول مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدانشمندان روش هاي جدیدی یک پیشنهاد خوب برای آسان ابزار هوش در حال ارتقا ازتمایل زیاد به خوردن بستنمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های رایج ام اسکوچک شدن مغز از نئاندرتاادغام میان گونه های مختلتکامل ساختار رگهای مغزی نقش رژیم غذایی در رشد و اروش مقابله مغز با محدودیگالکانزوماب، دارویی جدیاز نظر علم اعصاب یا نرووستاثیر گیاه خواری بر رشد ونورون های ردیاب حافظهرشد مغز علت تمایل انسان بپیشینیان انسان از هفت میاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکناتوانی در شناسایی چهره سفرنامه سفر به بم و جنوب استیفن هاوکینگ در تفسیر فرگشت و تکامل تصادفی محض تبدیل سلولهای محافط به سهفت چیز که عملکرد مغز تو ساختار شبکه های مغزی ثابآیا انسان با مغز بزرگش اخبیهوش کردن در جراحی و بیممولتیپل اسکلروز در زنان جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عالکتروتاکسی(گرایش و حرکبحثی درباره هوش و تفاوتهمحل درک احساسات روحانی دخودآگاهی و هوشیاريهستی ما پس از شروعی چگال عصب حقوق نورولوواوکرلیزوماب داروی جدید شبرخی سلولهای عصبی در تلامغز مادران و کودکان در زمدانشمندان روشی برای تبدییکی از علل محدودیت مغز امابزارهای بقای موجود زندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان جدید میگرن با انتی کودک ایرانی که هوش او از ادغام دو حیطه علوم مغز و تکامل شناخت انسان با کشفنقش زبان در سلطه و قدرت اروش های صرفه جویی در ایجاگامی در درمان بیماریهای از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوروپلاستیسیتی چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی پیشرفتی مستقل از ابزار هاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنخاع ما تا پایین ستون فقرسفرنامه سفر به بم و جنوب استخوان های کشف شده، ممکفراموش کارها باهوش تر هستری فلوپرازینهفت سین یادگاری از میراث سخن پاک و ثابتآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیمواد کوانتومی جدید، ممکنحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عهوش مصنوعی درمانگر کامپیشش مرحله تکامل چشمالتهاب شریان تمپورالبحثی درباره هوش و تفاوتهمحدودیت های حافظه و حافظخودآگاهی و هوشیاريو هر کس تقوای خدا پیشه کنعضلانی که طی سخن گفتن چقدايندگان چگونه خواهند دیدبرخی سيناپسها طی تکامل و مغز چون ابزار هوش است دلیداروهای مصرفی در ام اسیادگیری مهارت های جدید دابزارهای پیشرفته ارتباط تمساح حد واسط میان مغز کومغز حریص برای خون، کلید تدرمانهای بیماری پارکینسکودکان خود را مشابه خود تارتقا و تکامل سنت آفرینش تئوری تکامل امروز در درمنقش زبان در سلطه و قدرت اروش هایی ساده برای کاهش اگاهی لازم است برای فهم و از نظر علم اعصاب اراده آزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوشیدن چای برای مغز مفید زندگی هوشمند در خارج از زپاسخ گیاهان در زمان خورداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنخستین تصویر از سیاهچالهسفری به آغاز کیهاناصول سلامت کمرفراموشی همیشه هم بد نیستتری فلوپرازینهمیشه عسل با موم بخوریمسریعترین کامپیوتر موجودآیا احتمال دارد رویا از آبیوگرافیموجود بی مغزی که می تواندحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحششمین کنگره بین المللی سامیوتروفیک لترال اسکلروبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلخانواده پایدارویتامین E برای فعالیت صحمقالاتايا اراده آزاد توهم است یبررسي علل احتمالي تغيير مغز چگونه صداها را فیلتر داروهای ضد بیماری ام اس ویادآوری خواب و رویاابزارهای دفاعی و بقای موتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مردرک فرد دیگر و رفتارهای اکوری گذرای ناشی از موبایارتوکين تراپی روشی جديد تئوری تکامل در پیشگیری و نقش سجده بر عملکرد مغزروش صحبت کردن در حال تکامگاهی مغز بزرگ چالش استاز آغاز خلقت تا نگاه انساتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوعی سکته مغزی ، وحشتناک زیباترین چیز در افزایش سپختگی پس از چهل سالگي به از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمش های مفید در سرگیجهسلولهای بنیادی مصنوعی دراضطراب و ترسفرایند حذف برخی اجزای مغتسلیم شدن از نورون شروع مهوموارکتوس ها ممکن است دسرگیجه از شایعترین اختلاآیا برای تولید مثل همیشه بیان ژن های اسکیزوفرنی دموجودات مقهور ژنها هستندحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی ساخته هوش طبیصرع و درمان های آنامگا سه عامل مهم سلامتبحثی درباره هوش و تفاوتهمخچه ابزاري که وظیفه آن فخطا در محاسبات چیزی کاملویتامین E در چه مواد غذایتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است یبررسی و اپروچ جدید بر بیممغز آیندگان چگونه است ؟داروی فامپیریدین یا نورلژن هوش و ساختارهای حیاتی اثر مضر مصرف طولانی مدت رتنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسدرک و احساسکی غایب شدی تا نیازمند دلارتباط میکروب روده و پارتا 20 سال آینده مغز شما به نقش غذاها و موجودات درياروشهای نو در درمان دیسک بگذر زمان کاملا وابسته به از تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچیزی خارج از مغزهای ما نیزیرفون داروی ضد ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکنرمشهای مهم برای تقویت عسلسله مباحث هوش مصنوعیاطلاعاتی عمومی در مورد مفرد حساس از نظر عاطفی و بتشنج چیستهوش مصنوعی می تواند بر احسردرد و علتهای آنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبیست تمرین ساده برای جلومیهمانهای ناخوانده عامل حافظه و اطلاعات در کجاستهوش احساسیضررهای مصرف شکر و قند بر امروز دانش ژنتیک هیچ ابهبحثی درباره احساسات متفامدارک ژنتیکی چگونه انسانخطا در محاسبات چیزی کاملویتامین دی گنجینه ای بزرصفحه اصلیای آنکه نامش درمان و یادشبررسی سیستم تعادلی بدن امغز انسان ایا طبیعتا تماداروی تشنجی دربارداریژن یا نقشه توسعه مغز و نقاثرات مفید قهوهتو دی ان ای خاص ميتوکندريمغزتان را در جوانی سیمکشدرک احساسات و تفکرات دیگکاهش التهاب ناشی از بیماارتباط چاقی و کاهش قدرت بتاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش غذاها و موجودات درياروشهای شناسایی قدرت شنواگربه شرودینگر و تاثیر مشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه مغز پیش انسان یا همزبان چهار حرفی حیات زمینآلزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا مغزهای ما ارتقا یافت سم زنبور ، کلیدی برای واراطلاعاتی عمومی در مورد مقانون مندی نقشه ژنتیکی متغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد تنشنآیا تکامل و تغییرات ژنتیبیشتر کمردردها نیازی به میگرن سردردی ژنتیکی که بحس چشایی و بویاییمیدان مغناطيسي زمین بشر حس و ادراک (قسمت اول )هوش احساسیضررهای شکر بر سلامت مغزانفجار و توقف تکاملی نشابحثی درباره احساساتی غیرمروری بر تشنج و درمان هایدفاع در برابر تغییر ساختواکنش های ناخودآگاه و تقسوالات پزشکیایندرالبررسی علل کمر درد در میانمغز انسان برای ایجاد تمدداروی جدید s3 در درمان ام ژنها نقشه ایجاد ابزار هواثرات مضر ماری جواناتولید سلولهای جنسی از سلنقش قهوه در سلامتیدرک تصویر و زبان های مخلتکایروپاکتیک چیستارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش غذاها و موجودات درياروشی برای بهبود هوش عاطفگزیده ای از وبینار یا کنفاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه هموساپينس بر زمین زبان و بیان، در سایه پیشرآیا ما تنها موجودات زنده از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر درجه حرارت بر عملکچرا حیوانات سخن نمی گوینسودمندی موجودات ابزی بر بلندی در ذهن ما درک بلندیقارچ بی مغز در خدمت موجودتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد سکه ایآیا خداباوری محصول تکاملبا هوش مصنوعی خودکار روبمکانیزمهای دفاعی در برابحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی بیشتر در زنانطی یکصد هزار سال اخیر هرچانگشت نگاری مغز نشان میدبخش دیگری در وجود انسان همرکز خنده در کجای مغز استدقیق ترین تصاویر از مغز اواکسن سرطانپیامهای کاربرانایا کوچک شدن مغزانسان البزرگ شدن مغز محدود به دورمغز انسان برای شادمانی طداروی جدید ضد میگرنژنها ، مغز و ارادهاجزای پر سلولی بدن انسان توانایی مغز و دیگر اجزای نقش مهاجرت در توسعه نسل ادرک عمیق در حیواناتکاربرد روباتهای ريزنانوارتباط انسانی، محدود به تاثیر نگاه انسان بر رفتانقشه مغزی هر فرد منحصر بهروشی جدید در درمان قطع نخگزارش یک مورد جالب لخته واز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وچگونه آن شکری که می خوریمزبان و تکلم برخی بیماریهآیا مغز تا بزرگسالی توسعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رو ح و روان بر جسمچرا حجم مغز گونه انسان درسیاهچاله و تکینگی ابتدایبه زودی شبکه مغزی به جای قدم زدن و حرکت دید را تغیتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی الفاگوسرعت فکر کردن چگونه استآیا دلفین ها می تواند از بارداری بدون رحمما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت چهارمهوش عاطفی در زنان بیشتر اظهور امواج مغزی در مغز مصاندوهگین نباش اگر درب یا برنامه و ساختار پیچیده ممرگ انتقال است یا نابود شدلایلی که نشان میدهد ما بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسایتهای دیگرایا ابزار هوشمندی یا مغز بسیاری از بیماری های جدیمغز انسان برای شادمانی طداروی ضد تشنج با قابليت تژنهای هوش ، کدامنداجزایی ناشناخته در شکل گتوازن مهمتر از فعالیت زینقش هورمون های تیروئید ددرگیری اعصاب به علت میتوکاربرد روباتهای ريز، در ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر نگاه انسان بر رفتانقص در تشخیص هیجانات عامروشی جدید در درمان سکته مگشایش دروازه جدیدی از طراز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر انتخاب از طرف محیط چگونه انتظارات بر ادراک زبان و شناخت حقیقت قسمت چآیا همه جنایت ها نتیجه بیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر رژیم گیاه خواری بر چرا در مغز انسان، فرورفتسیاره ابلهانبوزون هیگز چیستقدرت انسان در نگاه به ابعثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک تا کشلیک فراموشیآیا دست مصنوعی به زودی قابازگشت از آثار به سوی خدابازسازي مغز و نخاع چالشی ما انسانها چه اندازه نزدحس و ادراک قسمت پنجمهوشیاری کوانتومیعلم به ما کمک میکند تا موانسان قدیم در شبه جزیره عبرین نت به جای اینترنتمراحل ارتقای پله پله کیهدندان ها را مسواک بزنید توراپامیل در بارداریایا بیماری ام اس (مولتیپتفاوت مغز انسان و میمون همغز انسان رو به کوچک تر شداروی ضد تشنج با قابليت تکلرال هیدرات برای خواباناحساس گذر سریعتر زمانتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش ژنتیک در درمان اختلارقیبی قدرتمند در برابر مکجای مغز مسئول پردازش تجارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ویتامین دی بر بیماچند جهانیريتوکسيمب در درمان ام اسپمبرولیزوماب در بیماری چاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ترکیبات استاتین (سچگونه باغبانی باعث کاهش زبان و شناخت حقیقت قسمت اآیا هوش ارثی دریافتی از پاز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چراروياها را به یاد نمی آسیاره ابلهانبیماری گیلن باره و بیمارلوب فرونتال یا پیشانی مغجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک تا کشنا در ابهای گرم جنوب نیآیا رژیم غذایی گیاهی سلابحتی علمی درباره تمایل بما با کمک مغز خود مختاريمحس و ادراک قسمت سومهوش، ژنتیکی است یا محیطیعلایم کمبود ویتامین E را انسان جدید از چه زمانی پابرای پیش بینی آینده مغز دمزایای شکلات تلخ برای سلدو ویژگی انتزاع و قدرت تجورزش هوازی مرتب خیلی به قایا بدون زبان میتوانیم تتفاوتهای جنسیتی راهی برامغز انسان رو به کوچکتر شدداستانها و مفاهیمی اشتباکمردرد و علل آناخلاق و علوم اعصابتوصیه های غیر دارویی در سنقش انتخاب از طرف محیط، نرموزی از نخستین تمدن بشرکشف مکانیسم عصبی خوانش پارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر ژنها بر اختلالات خچندین ماده غذایی که ماننریواستیگمینپنج اکتشاف شگفت آور در مواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر دپاکین بر بیماری مچگونه جمعیت های بزرگ شکل زبان و شناخت حقیقت قسمت دآیا هوش سریعی که بدون احساز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر رژیم گیاه خواری بر چراروياها را به یاد نمی آسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری ای شبیه آلزایمر و لبخند بزن شاید صبح فردا زجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک تا کشناخت و معرفت، و نقش آن دآیا راهی برای رفع کم آبی