دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واقعیت چند سویه

دو روی واقعیت و یا سه روی واقعیت یا نزدیک به بی نهایت روی واقعیت؟!

Past, Present and Future of Augmented and Virtual Reality - DAA Capital Partners
برای بررسی بیشتر به مقاله طعم سقوط، به وسیله ی ابزارهای حسی و ادراکی و مغز یا روح ما چگونه است؟درهمین کانال مراجعه شود.
https://www.youtube.com/watch?v=iOQXLaOko_U

کل ویدیو
https://www.youtube.com/watch?v=zbpUwP6M8UU
v=zbpUwP6M8UU

Exploring mind-bending questions about reality and virtual worlds via The Matrix | Ars Technica


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه ناشناخته است باید شثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدخفاش با شیوع همه گیری جدیدرمان جدید سرطانچگونه مغز پیش انسان یا هماطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی بی دودفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمشگفت نیست من عاشق تو باشمبررسی سیستم تعادلی بدن اکمردرد و علل آنتا 20 سال آینده مغز شما به منتظر نمان چیزی نور را بهآیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان مشارکتیایا این جمله درست است کسیخوشبختی دور از رنج های مدرگیری قلب در بیماری ویرنگاه از درون مجموعه با نگبه هلال بنگرهوش عاطفی بیشتر در زنانزاوسکا درمان گوشربعد از کرونا دلخوشی بیهوفرایند پیچیده ی خونرسانیشباهت کیهان و مغزکودکان را برای راه آماده تاثیر کپسول نوروهرب بر سمیگرن شدید قابل درمان اسآیا برای تولید مثل همیشه جهان ریز و درشتاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقادفاع در برابر تغییر ساختارزش حقیقی زبان قسمت دومذهن هوشیار در پس ماده ی منازوکلسینبیماری های مغز و اعصاب و هاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان، نشان دهنده ی سخنگو تقویت استخوان در گرو تغذقانون مندی نقشه ژنتیکی مطوفان زیباییکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر انتخاب از طرف محیط مانند آب باشآب زندگی است قسمت هفتمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشديدن با چشم بسته در خواب از انفجار بزرگ تا انفجار رمز بقای جهش ژنتیکیچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیماری، رساله ای برای سلوفور و فراوانیسلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفلوب فرونتال یا پیشانی مغعلم در حال توسعهکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت های حافظه و حافظآشنا پنداریحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ندانشمندان پاسخ کوانتومی از تکینگی تا مغز از مغز تروان سالمنسبت طلایی، نشانه ای به سباد و موجواقعیت فیزیکی، تابعی از سوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیمقابله ی منطقی با اعتراضعادت دادن مغز بر تفکرگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاهخواری بر مرکز خنده در کجای مغز استالکترودهای کاشتنیحباب های کیهانی تو در توابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزداروی جدید برای میاستنی از تکینگی تا مغز از مغز تروشهای شناسایی قدرت شنواهمه ی سردردها بی خطر نیستبحثی در مورد عملکرد لوب فواکسن ایرانی کرونا تولیدسکوت، پر از صداتوهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز پیامهای کاربرانپیچیدگی های مغزمگستری فلوپرازینمسئولیت در برابر محیط زیانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهارماثرات مضر ماری جوانانه به اعدامدر چه مرحله ای از خواب ، راز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد دردهوموارکتوس ها ممکن است دبرنامه و ساختار پیچیده مورزش و میگرنسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت پختگی پس از چهل سالگي به تشخیص آلزایمر سالها قبل معجزه ی علمانسان باشحس و ادراک قسمت بیستماختراع جدید اینترنت کواننور دروندرمان های بیماری آلزایمراستفاده از سلول های بنیارشته نوروایمونولوژی و نقهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی اثرات مضر ویتامین دژن همه چیز نیستتکامل ابزار هوش ، راه پر ژن همه چیز نیستتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه واقعیت تصور میکنیم ثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یخلا، حقیقی نیستدرمان سرطان با امواج صوتچگونه هموساپينس بر زمین اطلاعاتی عمومی در مورد مزندگی در جمع مواردی را برفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک تا کمشگفت انگیز بودن کیهانبررسی علل کمر درد در میانکمردرد با پوشیدن کفش مناتا بحر یفعل ما یشامنحنی که ارتباط بین معرفآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان هوشمندایا ابزار هوشمندی یا مغز خانه ی تاریکدرگیری مغز در بیماری کوینگاه حقیقی نگاه به درون ابه کدامین گناه کشته شدندهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان مشترک ژنتیکی موجودابعد از کرونا دلخوشی بیهوفرایند تکامل و دشواری هاشباهت زیاد بین سلول هاي عکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر کتامین در درمان پامیدان مغناطيسي زمین بشر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان شگفت انگیزابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گردقیق ترین تصاویر از مغز اارزش حقیقی زبان قسمت سومذهن تو همیشه به چیزی اعتقنباید صبر کرد آتش را بعد بیماری وسواسهدف یکسان و مسیرهای مختلزبان، وسیله شناسایی محیطتقویت حافظه یا هوش مصنوعقانون گذاری و تکاملطولانی ترین شبکتاب زیست شناسی باورتاثیر احتمالی عصاره تغلیماه رجبآب زندگی است قسمت اولجاذبهابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استدی متیل فومارات(زادیوا)(از بحث های کنونی در ویروسرمز جهانچرا ویروس کرونای دلتا وابیندیشوقت نهيب هاي غير علمي گذشسلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کولوتیراستامعلم راهی برای اندیشیدن اگل زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه فراتر از حفظ تعادلآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای دانشمندان اولین سلول مصناز تکینگی تا مغز از مغز تروبات های ریز در درمان بینشانه های گذشته در کیهان باد غرور و سر پر از نخوت وواقعیت چند سویهسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشمقابله با کرونا با علم اسعارضه جدید ویروس کرونا سگاهی لازم است برای فهم و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیمرگ چیستالگو و عادت را بشکن و در احد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید برای ای ال اساز تکینگی تا مغز از مغز تروشی برای بهبود هوش عاطفهمیشه چشمی مراقب و نگهبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن اسپایکوژنسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز سایتهای دیگرپیچیدگی های مغزی در درک زترک امروزمستند جهان متصلانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت نوزدهماجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدر ناامیدی بسی امید استاز تکامل تا مغز، از مغز تراه فراری نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتبرنامه ی مسلط ژنها در اختورزش بهترین درمان بیش فعسخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی ژنوم انسانیتصویر زیبا از سلولمعجزه ی علم در کنترل کرونانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت دهمادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندرمان های جدید میگرناستیفن هاوکینگ در مورد هرشد مغز فرایندی پیچیده اهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استبرخی اختلالات عصبی مثانهژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جلوتر را دیدنايا اراده آزاد توهم است یخلا، خالی نیستدرمانهای بیماری پارکینسچگونه هوشیاری خود را توساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزندگی در سیاهچالهفلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمشگفت زده و حیران باشبزرگ فکر کنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتابوهای ذهنیمنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان هوشیارایا بیماری ام اس (مولتیپخانواده پایداردرگیری مغز در بیماران مبنگاه دوبارهبه امید روزهای بهترهوش عاطفی در زنان بیشتر ازبان چهار حرفی حیات زمینتفکر قبل از کارفرایند حذف برخی اجزای مغشباهت زیاد بین سلول هاي عکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان های مغناطیسی قابل آیا تکامل و تغییرات ژنتیجهانی که نه با یک رخداد و ابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ دل به دریا بزنارزش خود را چگونه میشناسذهن خود را مشغول هماهنگینبرو و انرژی مداومبیماری کروتز فیلد جاکوبهدف یکسان، در مسیرهای متسفر فقط مادی نیستتقویت سیستم ایمنیقانون جنگلطی یکصد هزار سال اخیر هرچکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ترکیبات استاتین (سماپروتیلینآب زندگی است قسمت دومجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیدین، اجباری نیستاز تلسکوپ گالیله تا تلسکرمز جهان خاصیت فراکتالچرا پس از بیدار شدن از خوبیهوش کردن در جراحی و بیموقتی فهمیدی خطا کردی برگسلولهای بنیادی مصنوعی درتنفس هوازی و میتوکندریلوزالمعده(پانکراس)مصنوععلم ساختن برج های چرخانگلوله ی ساچمه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآغاز مبهم آفرینشحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزدانشمندان تغییر میدان مغاز تکینگی تا مغز از مغز تروبات کیاننشانه های پروردگار در جهبار بزرگ ایستادن بر دو پاواقعیت چیستسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بملاحظه های اخلاقی دربارهعدم توقف تکامل در یک انداگاهی مغز بزرگ چالش استتاریک ترین بخش شبمرگ و میر پنهانالگوی بنیادین و هوشیاریحریص نباشابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید برای دیابتاز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان قطع نخهمیشه اطمینان تو بر خدا ببحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن اسپایکوژن ضد کروناسال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز پیوند قلب خوک، به فرد دچاترکیب آمار و ژنتیکمشکل از کجاستانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت هفتماجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایدر هم تنیدگی مرزها و بی ماز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رهوش فوق العاده، هر فرد اسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ورزش در کمر دردسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی ژنوم انسانیتصویر زیبای اصفهانمعجزه در هر لحظه زندگیانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت دوازدهماداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهدرمان های جدید در بیماری استیفن هاوکینگ در تفسیر رشد مغز علت تمایل انسان بهوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویبرخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیبرخی بیماری ها که در آن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنها نمیخواهند دیگران راجمجمه انسان های اولیهای نعمت من در زندگیمخلاصه ای از مطالب همایش مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچگونه واکسن کرونا را توزاعتماد به خودزندگی زمینی امروز بیش از فلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشگفتی های زنبور عسلبزرگ شدن مغز محدود به دورکنگره بین المللی سردرد دتاثیر فکر بر سلامتمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان های بسیار دیگرایا بدون زبان میتوانیم تخار و گلدرگیری مغزی در سندرم کوونگاهی بر قدرت بینایی درابه بالا بر ستارگان نگاه کهوشمندی کیهانزبان نیاز تکاملی استتفکر خلا ق در برابر توهم فراتر از دیوارهای باورشجاعت و ترسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدان بنیادین اطلاعاتآیا جنین انسان، هوشمندی جهانی که از یک منبع، تغذیابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشودلایلی که نشان میدهد ما باز فرد ایستا و متعصب بگذرذهن سالمچت جی پی تیبیماری گیلن باره و بیمارهدف از تکامل مغزسفر نامه سفر به بم و جنوب تلقین اطلاعات و حافظهقانون جنگلطبیعت موجی جهانکتاب، سفری به تاریختاثیر حرکات چشم بر امواج ماجرای جهل مقدسآب زندگی است قسمت سومجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ادید تو همیشه محدود به مقداز تلسکوپ گالیله تا تلسکرنگ کردن، حقیقت نیستچرا ارتعاش بسیار مهم استبیهوشی در بیماران دچار اوقتی پر از گل شدی خودت را سلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریلیروپریم داروی ترکیبی ضدعلایم کمبود ویتامین E را گلوئونتاثیر درجه حرارت بر عملکمخچه ابزاري که وظیفه آن فإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید ددانشمندان روش هاي جدیدی از تکینگی تا مغز از مغز تروح در جهانی دیگر استنظام مثبت زندگیبار سنین ابزار هوشمندی اواقعیت چیستسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیملاحظات بیهوشی قبل از جرعدم درکگذر زمان کاملا وابسته به تاریکی من و تو و گرد و غبامرگ و میر بسیار بالای ناشالگوبرداری از طبیعتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياداروی جدید ضد میگرناز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان نابینهمیشه داناتر از ما وجود دبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگر کرونا ساخته شسانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند مغز و سر و چالشهای ترکیب حیوان و انسانمشکلات نخاعیانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هفدهماحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قدر هم تنیدگی کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تراه های جدید برای قضاوت رهوش مصنوعی می تواند بر احبرین نت به جای اینترنتوزن حقیقی معرفت و شناختسرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت پروانه ی آسمانیتصویربرداری فضاپیمای آممعرفت و شناختانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت سومادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستدرمان های رایج ام اساستخوان های کشف شده، ممکرشد در سختی استهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیبرخی بیماری های خاص که بدژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنان که در قله اند هرگز خجنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشخلاصه ای از درمان های جدیدروغ نگو به خصوص به خودتچگونه آن شکری که می خوریماعتماد به خودزندگی زودگذرفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی به شناسایی کاشانس یا تلاشبزرگ شدن تقریبا ناگهانی کنگره بین المللی سردرد دتاثیر مشاهده بر واقعیت بمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا هوش سریعی که بدون احسجهان هایی در جهان دیگرایا تکامل هدفمند استخارق العاده و استثنایی بدرگیری مغزی در سندرم کوونگاهی بر توانایی اجزاي ببه بالاتر از ماده بیندیشهوشیاری و وجودزبان و کلمه حتی برای کسانتفاوت مغز انسان و میمون هفرد حساس از نظر عاطفی و بشرکت نورالینک ویدیویی ازکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومیدازولام در درمان تشنج آیا جهان ذهن و افکار ما مجهانی در ذهنابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کدنیای شگفت انگیز کوانتوماز مخالفت بشنوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچت جی پی تیبیماری آلزایمر، استیل کوهدف از خلقت رسیدن به ابزاسفر به مریخ در 39 روزتلاش ها برای کشف منابع جدقانونمندی و محدودیت عالمطبیعت بر اساس هماهنگیکتابخانهتاثیر دوپامین و سروتونینماجرای عجیب گالیلهآب، زندگی است(قسمت پنجم)جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین دیدن خدا در همه چیزاز تکنیکی تا مغز از مغز ترنگین کمانچرا بیماری های تخریبی مغبیوگرافیوقتی تو از یاد گرفتن باز سلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنلیس دگرامفتامین یا ویاسعلایم کمبود ویتامین E را گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر عملکمدل همه جانبه نگر ژنرالیافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ ددانشمندان روشی برای تبدیاز تکینگی تا مغز از مغز تروح رهایینظریه ی تکامل در درمان بیبارداری بدون رحمواقعیت های متفاوتسیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را ممانتین یا آلزیکسا یا ابعسل طبیعی موثر در کنترل بگذشته را دفن کنتاریکی و نورمرگ انتقال است یا نابود شالتهاب شریان تمپورالحس چشایی و بویاییابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای داروی جدید ضد الزایمراز تکینگی تا مغز از مغز تروشی جدید در درمان سکته مهمیشه راهی هستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن دیگری ضد کرونا از دسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند اندام از حیوانات بترازودونمشکلات بین دو همسر و برخیاندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت هجدهماحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدر هم تنیدگی کوانتومی و پاز روده تا مغزراه پیروزی در زندگی چیستهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرای یک زندگی معمولیوزوز گوشسریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرواز از نیویورک تا لوس آتصور از زمان و مکانمغز فکر میکند مرگ برای دیانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت سی و هشتمادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیدرمان های علامتی در ام اساستروژن مانند سپر زنان دز گهواره تا گورزمین در برابر عظمت کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیابرخی توجهات در ببمار پارژنها ، مغز و ارادهتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنزیم تولید انرژی در سلوجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند خم شدن فضا-زماندریای خداچگونه انتظارات بر ادراک اعداد بینهایت در دنیای مزندگی سلول در بدن، جدای افیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی در کامپیوترهاشاهکار قرنبزرگترین خطایی که مردم مکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمهربانی، شرط موفقیتآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان یکپارچهایجاد احساساتخبر مهم تلسکوپ هابلارتباط هوش ساختار مغز و ژدرگیری اعصاب به علت میتونگاهت را بلند کنبه خودت مغرور نشوهوشیاری کوانتومیزبان و بیان نتیجه ساختماتفاوت ها و تمایزها کلید بفردا را نمیدانیمشربت ضد خلطکیست هیداتید مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیک کوانتومی بی معنی آیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان، تصادفی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دنیا، هیچ استاز نخستین همانند سازها تذره ی معین یا ابری از الکنتایج نادانی و جهلبیماری الزایمرهر چیز با هر چیز دیگر در تسفر تجهیزات ناسا به مریخ تلاش هایی در بیماران قطع قارچ بی مغز در خدمت موجودطعمه ی شبکه های ارتباط اجکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر دپاکین بر بیماری مماده ی تاریکآثار باستانی تمدن های قدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت ددیدگاه نارسای دوگانه ی ماز تکینگی تا مغز و از مغز رهبر حقیقیچرا حیوانات سخن نمی گوینبیوگرافیویتنام نوعی کرونا ویروس سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد لا اکراه فی الدینعلت خواب آلودگی بعد از خوگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک ژنرالیزهافت هوشیاری به دنبال کاهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دردائما بخواناز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری متناوب، مغز را نظریه ی تکامل در درمان بیبازگشت از آثار به سوی خداواقعیت و مجازسیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريمن کسی در ناکسی دریافتم عشق درونی به یگانگی خلقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتاریکی خواهد ترسیدمرگ تصادفیامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهداروی سل سپتاز تکینگی تا مغز- از مغز ريتوکسيمب در درمان ام اسهمیشه عسل با موم بخوریمبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن سرطانساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر آیا ممکن استتراشه ی بیولوژِیکمشکلات روانپزشکی پس از ساندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت هشتماحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدر هم تنیدگی کوانتومی و داز سایه بگذرراه انسان شدن، راه رفتن وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرای پیش بینی آینده مغز دیک پیام منفرد نورون مغزی سریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروتز عصبی برای تکلمتصادف یا قوانین ناشناختهمغز قلبانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت سی و ششمادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید درمان ژنتیکی برای نوآوریاسرار آفرینش در موجزمین زیر خلیج فارس تمدنی هوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دبرخی توصیه ها برای واکسیژنهای مشترک بین انسان و وتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینه در اینهجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دخونریزی مغز در سندرم کوودرک فرد دیگر و رفتارهای اچگونه به سطح بالایی از هوبقای حقیقی در دور ماندن ازندگی، مدیریت انرژیفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی در خدمت خلق وحشاهکار شش گوشکنترل جاذبهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مولتیپل اسکلروز در زنان آیا واکنش های یاد گرفته وجهان یکپارچهایرادهای موجود در خلقت بخدا موجود استارتباط پیوسته ی جهاندرختان اشعار زمینچالش هوشیاری و اینکه چرا به دنبال رستگاری باشهوش، ژنتیکی است یا محیطیزبان و بیان، در سایه پیشرتفاوت ها را به رسمیت بشنافرضیه ای جدید توضیح میدهشش مرحله تکامل چشمکیست کلوئید بطن سومتاثیر گیاه خواری بر رشد ومکانیزمهای دفاعی در برابآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعدندان ها را مسواک بزنید تاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنجات در راستگوییبیماری ای شبیه آلزایمر و هر جا که جات میشه، جات نیسفر دشوار اکتشافتلاشی برای درمان قطع نخاقبل از آغازظهور امواج مغزی در مغز مصکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر داروهای ضد التهاب ماده ی خالیآرامش و دانشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهدژا وو یا اشنا پنداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استچرا حجم مغز گونه انسان دربیان ژن های اسکیزوفرنی دویتامین E برای فعالیت صحسم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟عماد الدین نسیمی قربانی گویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکمدل هولوگرافیک تعمیم یافافتخار انسانحل مشکلابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف داروهای مصرفی در ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری و بیمار ی ام اس نظریه ی ریسمانبازگشت به ریشه های تکاملواقعیت و انعکاسسیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی منابع انرژي پاک سرچشمه حعصب حقوق نورولووگزیده ای از وبینار یا کنفتاریخ همه چیز را ثبت کردهمرگی وجود نداردامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغز ریه زغالیهمجوشی هسته ای، انرژِی ببحثی درباره احساسات متفاواکسن سرطانسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر، یکی از راه حلهاتربیت کودکان وظیفه ای مهمشکلات روانپزشکی در عقب اندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجماحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادر هر سوراخی سر نکناز علم جز اندکی به شما داراه بی شکستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرای اولین بار دانشمندانیک پیشنهاد خوب برای آسان سرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست قسمت پرورش مغز مینیاتوری انساتظاهر خوابیده ی مادهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت سیزدهمادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان پوکی استخواناسرار بازسازی اندام هانیکولا تسلادرمان پوکی استخواناصل بازخوردزمان چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛برخی درمان های Spinal Muscular Atژنهای هوش ، کدامندتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیندهجهل مقدسایمان به رویاخواندن ، یکی از شستشو دهندرک نیازمند شناخت خویش اچگونه باغبانی باعث کاهش بلندی در ذهن ما درک بلندیزونیسومایدفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشاید گوشی و چشمی، آماده شکندر در بیماریهای التهابتاثیر نگاه انسان بر رفتامواد کوانتومی جدید، ممکنآیا یک، وجود داردجهان کنونی و مغز بزرگتریاکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟خدای رنگین کمانارتباط انسانی، محدود به درد باسن و پا به دلیل کاهچالش هوشیاری و اینکه چرا به زودی شبکه مغزی به جای هیچ چیز همیشگی نیستزبان و تکلم برخی بیماریهتفاوت های بین زن و مرد فقفشار و قدرتششمین کنگره بین المللی سکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدآیا خداباوری محصول تکاملجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رودو ویژگی انتزاع و قدرت تجاز نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنخاع ما تا پایین ستون فقربیماری ای شبیه ام اس مولتهر حرکت خمیده می شود و هر سفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی تازه برای گشودن معقبل از انفجار بزرگظرف باید پر شود چه با چرک کریستال هاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ماده ای ضد التهابیآرامش و سکونجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مدژاوو یا آشناپنداریاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتچرا خشونت و تعصببیان حقیقتویتامین E در چه مواد غذایسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استلایو دوم دکتر سید سلمان فعوامل موثر در پیدایش زباگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکمدل های ریز مغز مینی برینافراد آغاز حرکت خودشان رحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملداروهای ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تروزه داری سلول های بنیادنظریه تکامل در درمان بیمبازخورد یا فیدبکواقعیت خلا و وجود و درک مسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستمنابع انرژی از نفت و گاز عضلانی که طی سخن گفتن چقدگزارش یک مورد جالب لخته وتازه های اسکیزوفرنی(جنومراحل ارتقای پله پله کیهامید نجاتحس و ادراک قسمت 67ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامداروی ضد چاقیاز تکینگی تا مغز- از مغزتریواستیگمینهمراهی نوعی سردرد میگرنیبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ضد اعتیادساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییمنابع بی نهایت انرژی در دپیوندی که فراتر از امکانترجمه ای ابتدایی از اسرامشاهده گر جدای از شیء مشااندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاهاخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بدر والنتاین کتاب بدید همازدواج های بین گونه ای، ررابطه تشنج و اوتیسمهوش مصنوعی الفاگوبرای تمدن سازی، باید در بیک آلل ژنتیکی که از نئاندسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت53پرتوهای صادر شده از سیاهتظاهری از ماده است که بیدمغز مانند تلفن استاهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت ششمارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاصل علت و تاثیرزمان و مکان، ابعاد کیهان هوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیبرخی روش های تربیتی کودکژنهای حاکم بر انسان و انستکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینده ی انسان در فراتر ازجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه خواب سالم عامل سلامتیدرک و احساسچگونه تکامل مغزهای کنونیبلوغ چیستزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است فیزیکدانان ماشینی برای تشاید درست نباشدکوچ از محیط نامناسبتاثیر نگاه انسان بر رفتاموجود بی مغزی که می تواندآیا کیهان می تواند یک شبیجهان کاملی در اطراف ما پراگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط از بالا به پایین مدردهای سال گذشته فراموش چالش هوشیاری و اینکه چرا به زیر پای خود نگاه نکن بهیچ وقت خودت را محدود به زبان و شناخت حقیقت قسمت چتفاوت های تکاملی در مغز وفضای قلب منبع نبوغ استصبر بسیار بایدکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وما انسانها چه اندازه نزدآیا دلفین ها می تواند از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کودو بیماری روانی خود بزرگ از نخستین همانند سازها تذرات کوانتومی زیر اتمی قنخستین تمدن بشریبیماری اسپینال ماسکولار هرچیز با یک تاب تبدیل به سفرنامه سفر به بم و جنوب تلاشی جدید در درمان ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیعقل مجادله گرکریستال زمان(قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر مغزماده، چیزی بیش از یک خلا آرامش(سکوت) stillness و تکاپوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسادگرگونی های نژادی و تغییاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسچرا در مغز انسان، فرورفتبیست تمرین ساده برای جلوویتامین کاسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زعوامل ایجاد لغت انسانی و گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکمدیون خود ناموجودافراد بی دلیل دوستدار تو حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث داروهای تغییر دهنده ی سیاز تکینگی تا مغز از مغز تروزهای سختنظریه تکامل در درمان بیمبازسازي مغز و نخاع چالشی والزارتان داروی ضد فشار سیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های منابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانگشایش دروازه جدیدی از طرتازه های بیماری پارکینسومرز مرگ و زندگی کجاستامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت 74ابعاد بالاترنقطه بی بازگشتداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریاضیات یک حس جدید استهندسه ی پایه ایبخش فراموش شده ی حافظهواکسن علیه سرطانساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علممنابع جدید انرژیپیوستگی همه ی اجزای جهانترس و آرمان هامشاهده آینده از روی مشاهانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکدر یک فراکتال هر نقطه مرکاسکار، لگوی هوشمندرادیوی مغز و تنظیم فرکانهوش مصنوعی از عروسک های ببرای خودآگاه بودن تو باییک جهش ممکن است ذهن انسانسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآلودگی هوا چالش قرن جدیدتعداد کلی ذهن ها در جهان مغز مادران و کودکان در زماولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیردرمان تومورهای مغزی با ااصل عدم قطعیت از کوانتوم زمان و صبرهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی ابرخی سلولهای عصبی در تلاکل اقیانوس در یک ذرهتکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخواب سالم عامل سلامتی و یدرک کنیم ما همه یکی هستیمچگونه جمعیت های بزرگ شکل بلعیدن ستاره توسط سیاهچازیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیفاصله ها در مکانیک کوانتشب سیاه سحر شودکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ویتامین دی بر بیماموجودات مقهور ژنها هستندآیا گذشته، امروز وآینده جهان پیوستهاگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدخسته نباشی باباارتباط بین هوش طبیعی و هودردی که سالهاست درمان نشچالش هوشیاری و اینکه چرا بوزون هیگز چیستهیچ کاری نکردن به معنی چیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتفاوت های زبانی سرمنشا تقفس ذهنصرع و درمان های آنکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما اکنون میدانیم فضا خالآیا دلفین ها میتوانند باجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده دو بار در هفته ماهی مصرف از نشانه ها و آثار درک شدرفتار مانند بردهنخستین تصویر از سیاهچالهبیماری اضطراب عمومیهز ذره، یک دنیاستسفرنامه سفر به بم و جنوب تمایل زیاد به خوردن بستنقدرت مردمعقلانیت بدون تغییرکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکماشین دانشآزمون تجربی، راهی برای رحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید ددانش قدرت استاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهچرا ذرات بنیادی معمولاً بیش از نیمی از موارد انتقویتامین کا و استخوانسندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایلحظات خوش با کودکانعواملی که برای ظهور لغت اگیلگمش باستانی کیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمدیریت اینترنت بر جنگافزایش قدرت ادراکات و حسحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتداروهای ضد بیماری ام اس واز تکینگی تا مغز از مغز تروش مقابله مغز با محدودینظریه تکامل در درمان بیمبحتی علمی درباره تمایل بواکنش های ناخودآگاه و تقسیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علممنابع انرژی از نفت و گاز غم بی پایانپمبرولیزوماب در بیماری چتبدیل پلاستیک به کربن و سمرز بین انسان و حیوان کجاامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت 75اتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنداروی ضد تشنج با قابليت تاز تکینگی تا مغز، از مغز ریسدیپلام تنها داروی تایهندسه ی رایج کیهانبخش های تنظیمی ژنومواکسنی با تاثیر دوگانه اساختن آیندهتوهم جسممناطق خاصی از مغز در جستجپیام های ناشناخته بر مغز تسلیم شدن از نورون شروع ممطالبه ی حق خودانرژی تاریکحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داندر کمتر از چند ماه سوش جداساس انسان اندیشه و باور راز تغییرهوش مصنوعی از عروسک های ببرای زندگی سالم، یافتن تیک رژیم غذایی جدید، می توسردرد میگرنتکینگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا و ویروس کروناتعذیه ی ذهنمغز چون ابزار هوش است دلیاولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت شصت و دوارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدندرمان تشنجاصول انجام برخی نرمش ها دزمان واقعیت است یا توهمهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از نوع جدیدی از حابرخی سيناپسها طی تکامل و کلمات بلند نه صدای بلندتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخواب عامل دسته بندی و حفطدرک احساسات و تفکرات دیگچگونه جمعیت های بزرگ شکل بنی عباس، ننگی بر تاریخهوش مصنوعی درمانگر کامپیزیباترین چیز در افزایش سبسیاری از بیماری های جدیفاصله ی همیشگی تصویر سازشبیه سازی میلیون ها جهان کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر ویروس کرونا بر مغز موسیقی نوآیا پیدایش مغز از روی تصاجهان پیوستهاگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت مغز انسان و فدرس گرفتن از شکست هاچالش دیدگاه های سنتی در ببوزون هیگز جهان را از متلهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتفاوت ایستایی و تکاپوقلب و عقلضرورت زدودن افکارکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد وما از اینجا نخواهیم رفتآیا دست مصنوعی به زودی قاجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تدو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب یا نرووسرفتار وابسته به شکلنخستین روبات های زنده ی جبیماری بیش فعالیهزینه ای که برای اندیشیدسفرنامه سفر به بم و جنوب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرقدرت کنترل خودعقیده ی بی عملکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدآزمون ذهنی گربه ی شرودینحق انتخابابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژندانش محدود به ابعاد چهاراز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی چراروياها را به یاد نمی آبیشتر کمردردها نیازی به ویتامین کا در سبزیجاتسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هسلرزش ناشی از اسیب به عصبعوارض ازدواج و بچه دار شدگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر درجه حرارت بر عملکمداخله ی زیانبار انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جداروی فامپیریدین یا نورلاز تکینگی تا مغز از مغز تروش های صرفه جویی در ایجاهفت چیز که عملکرد مغز تو بحث درباره پیدایش و منشا واکنش به حس جدیدسیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز غیرقابل دیدن کردن مادهپنج اکتشاف شگفت آور در موتبدیل تراکت صوتی مصنوعی مرز جدید جستجو و اکتشاف، امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهلاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی ضد تشنج توپیراماتاز تکینگی تا مغز، از مغز ریشه های مشترک حیاتهندسه بنیادینبخش بزرگی حس و ادراک ما اواسطه ها د رمسیر ایجاد مغساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشینیان انسان از هفت میتشنچ پانایوتوپولوس تشنج مطالبی در مورد تشنجانرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستدر آرزوهایت مداومت داشتهاستفاده از مغز، وزن را کمراست دستی و چپ دستیهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی ملاحظات در تشنج های یکی از علل محدودیت مغز امسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا و پارکینسونتغییر الگوی رشد مغزی با زمغز چگونه صداها را فیلتر اولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت شصت و ششحس و ادراک سی و هفتمارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان جدید ALSاصول توسعه ی یک ذهن کاملزمان پلانکهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از دنیسوان(شبه نئبرداشت مغز ما از گذر زمانکلوزاپین داروی ضد جنونتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان قابل مشاهده بخش کوچاینکه به خاطرخودت زندگی خودآگاهی و هوشیاريدرک تصویر و زبان های مخلتچگونه حافظه را قویتر کنیبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی درخدمت خلق وحزیر فشار کووید چه باید کربشکه ای که ته نداره پر نمفتون های زیستیشبیه سازی سیستم های کوانکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر ژنها بر اختلالات خموسیقی هنر مایع استآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان پر از چیزهای اسرار آاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طخطا در محاسبات چیزی کاملارتباط شگفت انگیز مغز اندست آسمانچاالش ها در تعیین منبع هوبی نهایت در میان مرزهاهیچ کس حقیقت را درون مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت ستفاوت ارباب و رهبر حقیقیقلب دروازه ی ارتباطضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر گیاه خواری بر رشد وما اشیا را آنطور که هستندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجوانان وطنابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیندو برابر شدن خطر مرگ و میاز نظر علم اعصاب اراده آزرفتار اجتماعی انسان، حاصنرمش های مفید برای درد زابیماری تی تی پیهزینه سنگین انسان در ازاسفری به آغاز کیهانتمدن پیشرفته ی پیشینیانقدرت انسان در نگاه به ابععلم و ادراک فقط مشاهده ی کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسدانش بی نهایتاز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتچراروياها را به یاد نمی آبا هوش مصنوعی خودکار روبویتامین بی 12 در درمان دردسندرم پس از ضربه به سرتو کز محنت دیگران بی غمیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوعید نوروز مبارکگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رو ح و روان بر جسممدارک ژنتیکی چگونه انسانافزایش سرعت پیشرفت علوم حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اداروی لیراگلوتیداز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی برای جلوگیری از هفت سین یادگاری از میراث بحثي درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرسیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلمنابع انرژی از نفت و گاز غرور و علمپول و شادیتبدیل سلولهای محافط به سمزایای شکلات تلخ برای سلامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردردارویی خلط آوراز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم هندسه در پایه ی همه ی واکبخش بزرگتر کیهان ناشناختوبینار اساتید نورولوژی دساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت های جدید علوم اعصتشنج چیستمطالعه ای بیان میکند اهدانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هادر آسمان هدیه های نادیدناستفاده از هوش مصنوعی در رجزخوانی هایی که امروز بهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی مرزهای اخلاق و علوم یافته های نوین علوم پرده سردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلزایمرتغییر زودتر اتصالات مغزیمغز ناتوان از توجیه پیدااولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستاصول سلامت کمرزمان به چه دلیل ایجاد میشهوش مصنوعی از عروسک تا کمشیشه ی بازالتی و سیلیکونبررسي علل احتمالي تغيير کلام و زبان، گنجینه ای بستأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمجهان موازی و حجاب هااینکه خانواده ات سالم باخودآگاهی و هوشیاريدرک حقیقت نردبان و مسیری نگاه محدود و تک جانبه، مشبه مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی ساخته هوش طبیزیرفون داروی ضد ام اسبشریت از یک پدر و مادر نیفروتنی و غرورشبکه های مصنوعی مغز به درکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر کلام در آیات کلام بمیهمانهای ناخوانده عامل آیا امکان بازسازی اندامهجهان پر از چیزهای جادویی اگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شخطای ادراک کارماارتباط شگفت انگیز مغز اندستورالعمل مرکز کنترل بیناتوانی از درمان برخی ویبی ذهن و بی روحهیچ اندر هیچزبان جانسوزتفاوتهای جنسیتی راهی براقلب روباتیکضررهای شکر بر سلامت مغزکایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وما به جهان های متفاوت خودآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسدو سوی واقعیتاز نظر علم اعصاب اراده آزرقیبی قدرتمند در برابر منرمش های مفید در سرگیجهبیماری دویکهزاران سال چشم های بینا وسقوط درون جاذبه ای خاص، چتمدن بشری و مغز اخلاقیقدرت ذهنعلم و روحکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکمجموعه های پر سلولی بدن مآزادی عقیده، آرمانی که تحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلادانشمندان موفق به بازگرداز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خدانزاع بین جهل و علم رو به پبا تعمق در اسرار ابدیت و ویتامین بی هفدهسندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی لزوم سازگاری قانون مجازاعامل کلیدی در کنترل کارآگیرنده باید سازگار با پیتاثیر روده بر مغزمروری بر تشنج و درمان هایافسردگی و اضطراب در بیماحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اداروی تشنجی دربارداریاز تکینگی تا مغز از مغز تروش هایی ساده برای کاهش اهم نوع خواری در میان پیشیبحثی جالب درباره محدودیتواکسن کووید 19 چیزهایی که سیر آفرینش از روح تا مغز تولترودینمنابع انرژی از نفت و گاز مقالاتپوست ساعتی مستقل از مغز دتداوم مهم است نه سرعتمسمومیت دانش آموزان، قماامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیداستانها و مفاهیمی اشتبااز تکینگی تا مغز، از مغز رژیم های غذایی و نقش مهم هندسه زبانِ زمان استبخش دیگری در وجود انسان هوجود قبل از ناظر هوشمندسازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای منبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت در عقل است یا ظواهتشنج و حرکات شبه تشنجی قامعماری، هندسه ی قابل مشاانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری در آستانه ی موج پنجم کوویاستفاده از انرژی خلارحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نکات از گاید لاین پریاد گرفتن مداومسردرد تنشنتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآملودیپین داروی ضد فشار تغییر عمودی سر انسان از پمغز و اخلاقتغییرات منطقه بویایی مغزمغز و اخلاقاولین دروغحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجاضطراب و ترسزمان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک تا کمشکل های متفاوت پروتئین هبررسی و اپروچ جدید بر بیمکلرال هیدرات برای خوابانتئوری تکامل امروز در درممنبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا ما کالا هستیمجهان ما میتواند به اندازاینترنت بدون فیلتر ماهواخودروهای هیدروژنیدرک دیگراننگاه انسان محدود به ادرابه نقاش بنگرهوش احساسیزیرک ترین مردمبعد پنجمفرگشت و تکامل تصادفی محض شبکیه های مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کپسول نوروهرب بر نمیوتونیک دیستروفیآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان دارای برنامهاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدخطای حسارتباط غیرکلامی بین انسادغدغه نتیجه ی نادانی استناتوانی در شناسایی چهره بی شرمیهیچگاه از فشار و شکست نترزبان ریشه هایی شناختی استقلید مرحله ای نسبتا پیشقلب را نشکنطلوع و حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وما با کمک مغز خود مختاريمآیا راهی برای رفع کم آبی جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مردولت یا گروهکاز واقعیت امروز تا حقیقترموزی از نخستین تمدن بشرنرمشهای مهم برای تقویت عبیماری دیستروفی میوتونیهستي مادي ای که ما کوچکترسلول های بنیادیتمدن زیر آبقدرت عشقعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانیآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همدانشمندان نورون مصنوعی ساز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخونزاع بین علم و نادانی رو بالاترین هدف از دولتویتامین دی گنجینه ای بزرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیلزوم سازگاری قانون مجازاعادت همیشه خوب نیستگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز هوشیاری، روح یا بدن اقلیت خلاقحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از داروی جدید ALSاز تکینگی تا مغز از مغز تروش جدید تولید برقهمه چیز در زمان مناسببحثی در مورد نقش ویتامين واکسن کرونا و گشودن پنجرسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماپوشاندن خود از نورتداخل مرزها و صفات با بینمسیر دشوار تکامل و ارتقاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات فشار روحی شدیدچند جهانیدخالت در ساختار ژنهااز تکامل تا مغز از مغز تا رژیم ضد التهابیهنر حفظ گرهبخشیدن دیگران یعنی آرامشوراپامیل در بارداریستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت ذهن در خلاقیت استتشنج عدم توازن بین نورون معنی روزهانسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخدر درمان بیماری مولتیپل استفاده از سلول های بنیارحم مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش ها برای زانویاد بگیر فراموش کنیسردرد سکه ایتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآموزش نوین زبانآمارهای ارائه شده در سطح تغییرات آب و هوایی که به مغز و سیر تکامل ان دلیلی اولین سلول مصنوعیحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی چگونه مولکول های دی ان ایاطلاع رسانی اینترنتیزنجیرها را ما باید پاره کهوش مصنوعی از عروسک تا کمشکل پنجم مادهبررسی ژنها در تشخیص بیماکمردردتئوری تکامل در پیشگیری و منبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا ما تنها موجودات زنده جهان مادی، تجلی فضا در ذهایندرالخورشید مصنوعیدرک درست از خود و هوشیارینگاه از بیرون مجموعهبه نقاش بنگرهوش احساسیزیست شناسی کل در جزء فراکبعد از کرونافراموش کارها باهوش تر هسشباهت مغز و کیهانکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر کپسول نوروهرب بر تمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال نوسان و چرخشاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استخطر آلودگی هواارتروز یا خوردگی و التهاذهن ما از در هم شکستن منبنادیدنی ها واقعی هستندبی عدالتی در توزیع واکسن هیپرپاراتیروئیدیسمزبان شناسی مدرن در سطح سلتقلید از روی طبیعتقیچی ژنتیکیطلای سیاهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وما بخشی از این جهان مرتبطآیاما مقهور قوانین فیزیکجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسدوچرخه سواری ورزشی سبک و از کجا آمده ام و به کجا میرمز و رازهای ارتباط غیر کچرا ماشین باید نتایج را پبیماری ضعف عضلات نزدیک بهستی ما پس از شروعی چگال سلول های بنیادی منابع و اتمدنی قدیمی در شمال خلیج قطار پیشرفتعلم به ما کمک میکند تا موکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکمحل درک احساسات روحانی دآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده دانشمندان یک فرضیه رادیکاز تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درنزاع بین علم و جهل رو به پباهوش ترین و با کیفیت تریویروس مصنوعیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیلزوم عدم وابستگی به گوگل عادت کن خوب حرف بزنیگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز حافظه کجاستالکترومغناطیس شنوایی و هحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اداروی جدید s3 در درمان ام از تکینگی تا مغز از مغز تروش صحبت کردن در حال تکامهمه چیز در زمان کنونی استبحثی در مورد نقش کلسیم و واکسن کرونا از حقیقت تاتسیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز صفحه اصلیپیموزایدتروس جریان انرژیمسئول صیانت از عقیده کیسانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهل و سوماثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتدر مانهای کمر درداز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وهنر رها شدن از وابستگیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلورزش هوازی مرتب خیلی به قستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفتی مستقل از ابزار هتشویق خواندن به کودکانمعادله ها فقط بخش خسته کنانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدر سال حدود 7 میلیون نفر استفاده از سلول های بنیارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش های گردنیادگیری مهارت های جدید دسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآن چیزی که ما جریان زمان تغییرات تکاملی سر انسان مغز کوانتومیاوکرلیزوماب داروی جدید شحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلچگونه میتوان با قانون جناطلاعات حسی ما از جهان، چزندگی هوشمند در خارج از زفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمشکست حتمیبررسی بیماری التهابی رودکمردرد ناشی از تنگی کاناتئوری جدید، ویران کردن گمنبع خواب و رویاآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهان مرئی و نامرئیایا کوچک شدن مغزانسان الخوش قلبی و مهربانیدرک عمیق در حیواناتنگاه از دور و نگاه از نزدبه نادیدنی ایمان بیاورهوش در طبیعتزیست، مرز افق رویداد هستبعد از کرونافراموشی همیشه هم بد نیستشباهت مغز با کیهان مادیکودکان خود را مشابه خود تتاثیر کپسول نوروهرب بر سمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال ایجاد و ارتقااگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت اولذهن چند جانبه نیازمند نگنادانی در قرن بیست و یکم،بیمار 101 ساله، مبتلا به سهاوکينگ پیش از مرگش رسالزبان شناسی نوین نیازمند تقلید از طبیعتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصطوفان فقر و گرسنگی و بی سکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاهخواری بر رشد و ما تحت کنترل ژنها هستیم یآب زندگی است قسمت چهارمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشدورترین نقطه ی قابل مشاهاز آغاز خلقت تا نگاه انسارمز پیشرفت تواضع است نه طچرا مغز انسان سه هزار سالبیماریهای تحلیل عضلانی او هر کس تقوای خدا پیشه کنسلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنلمس کوانتومیعلم بدون توقفکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر درجه حرارت بر عملکمحدودیت چقدر موثر استآشنا پنداریحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهدانشمندان ژنی از مغز انساز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافنسبت ها در کیهانباور و کیهان شناسیویرایش DNA جنین انسان، برسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستمقاومت به عوارض فشار خون عادت کردن به نعمتگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر مرکز حافظه کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اداروی جدید میاستنی گراویاز تکینگی تا مغز از مغز تروشهای نو در درمان دیسک بهمه چیز، ثبت می شودبحثی در مورد حقیقت فضا و واکسن کرونا ساخته شده توسکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از نفت و گاز سوالات پزشکیپیموزایدتری فلوپرازینمسئولیت جدیدانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت نهماثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانندر محل کار ارزش خودت را باز تکامل تا مغز، از مغز ترژیم غذایی ضد التهابیهنر، پر کردن است نه فحش دبدون پیر فلکورزش هوازی ، بهترین تمریستون فقرات انسان دو پا جلتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت پاسخ گیاهان در زمان خوردتشخیص ژنتیکی آتروفی های معجزه های هر روزهانسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاندرمان های اسرار آمیز در آاستفاده از سلول های بنیارساناها و ابر رساناها و عهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی یونها و مولکول های میادآوری خواب و رویاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت